T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT"

Transkript

1 T. C. K A L K I N M A B A K A N L I Ğ I T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI INTERNATIONAL EKONOMİK ECONOMIC GÖSTERGELER INDICATORS T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara Necatibey Cad. No: 110/A Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) KALKINMA BAKANLIĞI YAYINLARI BEDELSİZDİR, SATILAMAZ. 2014

2 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS OCAK 2015

3 Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez. Bu yayın 500 adet basılmıştır.

4 İ Ç İ N D E K İ L E R C O N T E N T S AÇIKLAMALAR 1 ÖNSÖZ 2 Sayfa Page BÖLÜM I : NÜFUS CHAPTER I : POPULATION Tablo 1- Nüfus 9 Table 1- Population 9 Tablo 2- Dünya Nüfus Sıralaması 10 Table 2- Countries Ranked by Population 10 BÖLÜM II : MİLLİ GELİR CHAPTER II : NATIONAL INCOME Tablo 3- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 13 Table 3- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 13 Tablo 4- Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 14 Table 4- Per Capita Gross Domestic Product 14 Tablo 5- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 15 Table 5- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 15 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (UPF) 16 Table 6- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2012 (IMF) 16 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (DB) 17 Table 7- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2011 (WB) 17 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (UPF) 18 Table 8- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2012 (IMF) 18 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (DB) 19 Table 9- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2011 (WB) 19 Tablo 10- Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) Sektörel Dağılımı 20 Table 10- Sectoral Distribution of Gross Domestic Product (GDP) 20 i

5 Tablo 11- İmalat Sanayiinin Yapısı 21 Table 11- Structure of Manufacturing Industry 21 Tablo 12- Kamu Tüketimi / GSMH (veya GSYH) 22 Table 12- Public Consumption / GNP (or GDP) 22 Tablo 13- Özel Tüketim / GSMH (veya GSYH) 23 Table 13- Private Consumption / GNP (or GDP) 23 Tablo 14- Yurtiçi Tasarruflar / GSMH (veya GSYH) 24 Table 14- Gross Domestic Savings / GNP (or GDP) 24 Tablo 15- Gayri Safi Sabit Sermaye Yatırımları / GSMH (veya GSYH) 25 Table 15- Gross Fixed Investment / GNP (or GDP) 25 Tablo 16- Satın Alma Gücü Çevrim Katsayıları (SAGÇK) 26 Table 16- Implied Purchasing Power Parity (PPP) Rates 26 BÖLÜM III : PARA VE FİYATLAR CHAPTER III : MONEY AND PRICES Tablo 17- Tüketici Fiyatları Artış Oranı 29 Table 17- Percentage Changes in Consumer Prices 29 Tablo 18- Faiz Oranları 30 Table 18- Interest Rates 30 Tablo 19- Para Arzı Artış Hızı 31 Table 19- Growth Rate of Money Supply 31 Tablo 20- Rezerv Para Artış Hızı 32 Table 20- Growth Rate of Reserve Money 32 Tablo 21- Döviz Kurları 33 Table 21- Exchange Rates 33 Tablo 22- Döviz Kurlarının ABD Dolarına Karşı Değişim Hızı 34 Table 22- Annual Changes in Exchange Rates Against the US Dollar 34 BÖLÜM IV : DIŞ TİCARET CHAPTER IV : FOREIGN TRADE Tablo 23- Mal İhracatı (Fob) 37 Table 23- Merchandise Exports (Fob) 37 Tablo 24- Mal İthalatı (Cif) 38 Table 24- Merchandise Imports (Cif) 38 ii

6 Tablo 25- Dış Ticaret Hacmi 39 Table 25- Foreign Trade Volume 39 Tablo 26- Dış Ticaret Hacminin Toplam Dünya Ticareti İçindeki Payı 40 Table 26- Share of Trade Volume in World Trade 40 Tablo 27- Cari İşlemler Dengesi 41 Table 27- Current Account Balance 41 Tablo 28- Cari İşlemler Dengesi / GSYH 42 Table 28- Current Account Balance / GDP 42 Tablo 29- İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 43 Table 29- Exports as Percentage of Imports 43 Tablo 30- İhracat Artış Hızı 44 Table 30- Exports Growth Rate 44 Tablo 31- İthalat Artış Hızı 45 Table 31- Imports Growth Rate 45 Tablo 32- İhracat / GSYH 46 Table 32- Exports / GDP 46 Tablo 33- İthalat / GSYH 47 Table 33- Imports / GDP 47 Tablo 34- Dış Ticaret Dengesi 48 Table 34- Trade Balance 48 Tablo 35- Mal İhracatının Sektörel Dağılımı 49 Table 35- Sectoral Shares of Merchandise Exports 49 Tablo 36- Mal İthalatının Sektörel Dağılımı 50 Table 36- Sectoral Shares of Merchandise Imports 50 Tablo 37- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) 51 Table 37- International Reserves (Minus Gold) 51 Tablo 38- Toplam Dünya Rezervleri İçindeki Paylar (Altın Hariç) 52 Table 38- Shares in Total International Reserves (Minus Gold) 52 Tablo 39- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) / İthalat 53 Table 39- International Reserves (Minus Gold) / Imports 53 Tablo 40- Turizm Gelirleri 54 Table 40- Tourism Receipts 54 Tablo 41- Dünya Turizm Gelirlerinin Dağılımı 55 Table 41- Share of World Tourism Revenues 55 iii

7 BÖLÜM V: ULUSLARARASI YATIRIMLAR CHAPTER V: INTERNATIONAL INVESTMENTS Tablo 42- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Girişler) 59 Table 42- Foreign Direct Investment (Inflow) 59 Tablo 43- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Çıkışlar) 60 Table 43- Foreign Direct Investment (Outflow) 60 Tablo 44- Uluslararası Yatırım Durumu (Varlıklar) 61 Table 44- International Investment Position (Assets) 61 Tablo 45- Uluslararası Yatırım Durumu (Borçlar) 62 Table 45- International Investment Position (Liabilities) 62 Tablo 46- Uluslararası Yatırım Durumu (Fark) / GSYH 63 Table 46- International Investment Position (Net)/GDP 63 BÖLÜM VI : İÇ ve DIŞ BORÇ CHAPTER VI : DOMESTIC and EXTERNAL DEBT Tablo 47- Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYH 67 Table 47- General Government Gross Debt Stock / GDP 67 Tablo 48- Toplam Dış Borçlar Stoku 68 Table 48- Total External Debts Stock 68 Tablo 49- Toplam Orta ve Uzun Vadeli Dış Borçlar 69 Table 49- Total Medium and Long Term External Debts 69 Tablo 50- Kısa Vadeli Dış Borçlar 70 Table 50- Short Term External Debts 70 Tablo 51- Kamu ve Kamu Garantili Uzun Vadeli Dış Borçlar 71 Table 51- Public and Publicly Guaranteed Long Term External Debts 71 Tablo 52- Özel Uzun Vadeli Dış Borçlar 72 Table 52- Long-Term Private Sector External Debt 72 Tablo 53- Toplam Dış Borç Servis Oranı 73 Table 53- Total External Debt Service Ratio 73 Tablo 54- Toplam Dış Borçlar Stoku / GSYH Oranı 74 Table 54- Total External Debts Stocks / GNP Ratio 74 Tablo 55- Toplam Dış Borç Stokundaki Değişmeler 75 Table 55- Total Change External Debt Stock 75 Tablo 56- Kısa Vadeli Borcun Toplam Dış Borca Oranı 76 Table 56- Ratio of Short Term Debt to Total External Debt 76 iv

8 Tablo 57- Merkezi Hükümet İç Borç Stoku 77 Table 57- Central Government Domestic Debt 77 Tablo 58- Merkezi Hükümet Dış Borç Stoku 78 Table 58- Central Government Foreign Debt 78 Tablo 59- Toplam Dış Borç Sıralaması 79 Table 59- Total External/Foreign Debt Ranking 79 BÖLÜM VII: İŞ GÜCÜ PİYASASI CHAPTER VII: LABOUR MARKET Tablo 60- İşsizlik Oranları 83 Table 60- Unemployment Rates 83 Tablo 61- Toplam İstihdam 84 Table 61- Total Employment 84 Tablo 62- Kamu İstihdamı 85 Table 62- Employment in the Public Sector 85 Tablo 63- İşgücü Verimliliği 86 Table 63- Labor Productivity 86 Tablo 64- İmalat Sanayiinde Saatlik Brüt Ücret 87 Table 64- Hourly Compensation for Manufacturing Workers 87 BÖLÜM VIII : REFAH GÖSTERGELERİ CHAPTER VIII : INDICATORS OF WELFARE Tablo 65- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks Sıralaması 91 Table 65- Global Competitiveness Index Ranking 91 Tablo 66- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks ve Temel Politika 92 Göstergeleri Sıralaması Table 66- Global Competitiveness Index and Main 92 Policies Index Ranking Tablo 67- Dünya Rekabet Endeksi Sıralaması 93 Table 67- World Competitiveness Index Ranking 93 Tablo 68- İnsani Gelişmişlik Endeksi Sıralaması 94 Table 68- Human Development Index Ranking 94 Tablo 69- İyi Yaşam Endeksi Sıralaması 95 Table 69- Better Life Index Ranking 95 v

9 BÖLÜM IX : BAZI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN TAHMİNLERİ CHAPTER IX : PROJECTIONS OF SOME THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR MAIN ECONOMIC INDICATORS Tablo 70- Temel Ekonomik Göstergeler IMF Tahminleri 99 Table 70- Main Economic Indicators - IMF Projections 99 Tablo 71- Temel Ekonomik Göstergeler - OECD Tahminleri 100 Table 71- Main Economic Indicators - OECD Projections 100 BÖLÜM X: YİRMİLER GRUBU (G-20) GÖSTERGELERİ CHAPTER X: INDICATORS OF GROUP OF TWENTY (G-20) Tablo 72- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 103 Table 72- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 103 Tablo 73- Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) Dağılımı 104 Table 73- Shares of World Gross Domestic Product (GDP) 104 Tablo 74- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 105 Table 74- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 105 Tablo 75- Mal İhracatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 106 Table 75- Ratio of Merchandise Exports (F.o.b.) to GDP 106 Tablo 76- Mal İthalatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 107 Table 76- Ratio of Merchandise Imports (F.o.b.) to GDP 107 Tablo 77- Cari İşlemler Dengesinin GSYH ya Oranı 108 Table 77- Ratio of Current Account Balance to GDP 108 Tablo 78- İşsizlik Oranları 109 Table 78- Unemployment Rates 109 Tablo 79- Genel Devlet Brüt Borç Stokunun GSYH ya Oranı 110 Table 79- Ratio of General Government Gross Debt Stock to GDP 110 Tablo 80- Uluslararası Yatırım Durumunun (Fark) GSYH ya Oranı 111 Table 80- Ratio of International Investment Position (Net) to GDP 111 Ek: IMF Ülke Grupları Sınıflaması IMF Counry Group Classification 112 Kaynaklar References 115 vi

10 AÇIKLAMALAR Bu çalışma, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından dünyadaki ekonomik gelişmeleri çeşitli göstergeler bazında takip etmek amacıyla yıllık olarak hazırlanmaktadır. Çalışmada, AB ülkeleri, OECD ülkeleri, bazı komşu ülkeler ve ülkemizle karşılaştırmalarda özellik arz eden seçilmiş bazı gelişmekte olan ülkelerden müteşekkil Türkiye dahil toplam 57 ülke temel alınmıştır. Söz konusu ülkeler; Gelişmiş Ekonomiler ve Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır. Ülke gruplarının sınıflaması Ek te yer almaktadır. Uluslararası Ekonomik Göstergeler yayını, ülkelerin ekonomik göstergelerinin zaman içindeki gelişme seyrinin izlenebilmesi açısından en güncel onar yıllık verileri kapsamakta olup, bu yayında dönemi verileri ele alınmıştır. Küresel görünüme ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada on bölüm bulunmaktadır. Sırası ile nüfus, milli gelir, para ve fiyatlar, dış ticaret, uluslararası yatırımlar, iç ve dış borç, işgücü piyasası, refah göstergeleri, bazı uluslararası kuruluşların temel ekonomik göstergelere ilişkin tahminleri ve yirmiler grubu göstergeleri çalışmanın ana başlıklarını oluşturmaktadır. IMF nin International Financial Statistics ve World Economic Outlook veritabanları; OECD nin Economic Outlook ; Dünya Bankası nın World Development Report, Global Development Finance, The World Development Indicators ve International Debt Statistics yayınlarının veritabanları ve ülke raporları faydalanılan başlıca kaynaklardır. Ülkelerarası karşılaştırmalarda uyumu sağlamak amacıyla IMF verileri esas alınmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarında, Türkiye ye ilişkin açıklanan güncel veriler IMF verilerinden farklılık gösterebilir. Göstergelerin herhangi bir ülke ya da ülke grubu ile ilgisi veya anlamlılığının bulunmadığı durumlarda ilgili satır (bölüm) çıkarılmıştır. Veri bulunmadığı hallerde ise,... (üç nokta) ile işaretlenmiştir. Eğer bulunan veri çok küçük veya sıfıra yakınsa bu kısım 0 (sıfır) ile gösterilmiştir. Virgül (,) ondalık kısmı ifade etmektedir. 1

11 ÖNSÖZ a. Küresel Ekonomik Görünüm ve Riskler 1 Dünya ekonomisi kademeli fakat düzensiz bir toparlanma eğilimi içinde olmakla birlikte, düşük büyüme süreci devam etmektedir. Ekonomiler, yüksek kamu borçları, yüksek işsizlik ve gelir eşitsizliği gibi küresel krizin yarattığı sonuçlara ek olarak, küresel ekonominin önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğinin belirsizliğini devam ettirmesi riskiyle karşı karşıyadırlar. Gelişmiş ekonomilerde büyüme hızı giderek iyileşmekte, ancak düşük talep, düşük yatırımlar, yüksek kamu ve özel sektör borcu gibi nedenlerle kriz öncesine göre yavaş seyretmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde ise büyüme performansı zayıflamıştır. Ekonomilerin büyüme performansları birbirinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bazı gelişmiş ekonomilerin para politikaları uygulamalarındaki değişiklik ve bölgesel siyasi gerilimler küresel ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemektedir. Gelişmiş ekonomilerdeki toparlanmanın sınırlı kalması ve küresel kriz sonrası dönemde küresel büyümenin lokomotifi olan gelişmekte olan ekonomilerin büyüme performanslarındaki yavaşlama küresel ekonomik aktivitedeki ivmelenmeyi sınırlamaktadır. Ekonomik büyüme ABD ekonomisinde güçlenmekte, ancak Avro Bölgesi ve Japonya da zayıf seyretmektedir. Çin ekonomisi de kriz öncesi seviyelerin altında büyümekte ve yavaşlama eğilimindedir. Önümüzdeki dönemde küresel büyümenin ılımlı kalmaya devam edeceği, ancak kriz öncesi seviyelerin altında seyredeceği beklenmektedir. Tablo 1 de bölgeler ve ülkeler bazında dünya büyümesi tahminlerine ilişkin özet veriler yer almaktadır. Tablo 1. Dünya Büyüme Tahminlerine İlişkin Özet Tablo (Yüzde değişim) Dünya 3,4 3,3 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 1,8 2,3 ABD 2,3 2,2 2,2 3,1 Avro Bölgesi -0,7-0,4 0,8 1,3 Almanya 0,9 0,5 1,4 1,5 Fransa 0,3 0,3 0,4 1,0 İtalya -2,4-1,9-0,2 0,8 İspanya -1,6-1,2 1,3 1,7 Japonya 1,5 1,5 0,9 0,8 İngiltere 0,3 1,7 3,2 2,7 Kanada 1,7 2,0 2,3 2,4 Diğer Gelişmiş Ekonomiler 2,0 2,3 2,9 3,1 Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 5,1 4,7 4,4 5,0 Merkez ve Doğu Avrupa 1,4 2,8 2,7 2,9 Bağımsız Devletler Topluluğu 3,4 2,2 0,8 1,6 Rusya 3,4 1,3 0,2 0,5 Rusya hariç 3,6 4,2 2,0 4,0 Gelişmekte Olan Asya 6,7 6,6 6,5 6,6 Çin 7,7 7,7 7,4 7,1 Hindistan 4,7 5,0 5,6 6,4 ASEAN-5 6,2 5,2 4,7 5,4 Latin Amerika ve Karayipler 2,9 2,7 1,3 2,2 Brezilya 1,0 2,5 0,3 1,4 Meksika 4,0 1,1 2,4 3,5 Ortadoğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan 4,8 2,5 2,7 3,9 Sahra-altı Afrika 4,4 5,1 5,1 5,8 Güney Afrika 2,5 1,9 1,4 2,3 Memorandum Avrupa Birliği -0,3 0,2 1,4 1,8 Ortadoğu ve Kuzey Afrika 4,8 2,3 2,6 3,8 Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu veri tabanı, Ekim Bu bölümdeki değerlendirmeler IMF, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların küresel ekonomik görünüme ilişkin güncel raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2

12 ABD Merkez Bankası, tahvil alım programını 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla sonlandırmıştır yılının ikinci çeyreğinden itibaren, ABD nin genişlemeci para politikasından çıkış sürecini başlatması, küresel finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olmuş ve Türkiye dâhil birçok gelişmekte olan ekonomi bu gelişmeden olumsuz etkilenmiştir. ABD Merkez Bankasının genişlemeci para politikalarından çıkışı sonrasında cari açık sorunu yaşayan gelişmekte olan ekonomilerde sermaye çıkışı olmuş, finansal piyasalarda dalgalanma yaşanmış, para birimleri değer kaybetmiş ve Brezilya başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ekonomi bu süreçte faiz artırımına gitmiştir. Ayrıca, Çin başta olmak üzere yapısal sorunlar yaşayan bazı gelişmekte olan ülkelerde büyüme yavaşlamıştır. ABD ekonomisinde ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmeye paralel olarak ABD Merkez Bankası nın 2015 yılının ikinci yarısından itibaren faiz oranlarını artırmaya başlanması beklenmektedir. Öte yandan, Avro Bölgesi ve Japonya da ekonomide beklenen büyüme sağlanıncaya kadar genişlemeci para politikalarına devam edileceği açıklanmıştır. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik gelişmekte olan ve kırılgan ekonomiler üzerinde risk oluşturmaktadır. Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu veri tabanı, Ekim 2014 Dünya ticareti küresel ekonomik performansın gidişatına paralel bir seyir izlemektedir. Dünya ticaret hacmindeki artış halâ kriz öncesi seviyelere ulaşamamıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde farklılaşan ekonomik dinamikler ve yapısal sorunlar dünya ticaretinde ivmelenmeyi sınırlandırmaktadır. Dünya ticaret hacmi artışının, zayıf küresel aktivite ve zayıf talep nedeniyle önümüzdeki dönemde de sınırlı kalması beklenmektedir. Küresel düzeyde enflasyon gelişmiş ülkelerde uygulanan genişlemeci para politikalarına rağmen, özellikle zayıf talep nedeniyle düşük seyretmektedir. Küresel ekonomideki zayıf görünüm enerji ve endüstriyel metal fiyatlarında gerilemeye neden olmuştur. Gıda fiyatlarında kuraklığa bağlı dalgalanma görülmüştür yılının ilk çeyreğinden itibaren artan jeopolitik risklere rağmen, zayıf talep ve arz yönlü gelişmeler nedeniyle petrol fiyatı düşmüştür. Orta vadede bu eğilimin devam etmesi beklenmekle birlikte, jeopolitik belirsizlikler geçici fiyat artışına yol açabilecektir. ABD dışındaki gelişmiş ekonomilerde zayıf ekonomik performans nedeniyle yeterli istihdam yaratılamamaktadır. Yüksek oranlı genç işsizliği ve yetenek kaybı, birçok ülke için temel sorun olmaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de ABD hariç diğer gelişmiş ekonomilerin işsizlik oranlarında kayda değer bir iyileşme beklenmemektedir. Özetle, küresel ekonomi ılımlı ancak inişli çıkışlı bir hızla toparlanmaya devam etmektedir. Orta vadede gelişmiş ekonomiler durgunluk ve düşük potansiyel büyüme riskiyle karşı karşıyayken, gelişmekte olan ekonomilerde potansiyel büyüme hızı azalmaktadır. ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını ne zaman ve ne oranda artıracağı, kısa ve orta vadede nasıl bir geçiş yapılacağı küresel finans piyasaları için belirsizliğini korumaktadır. Yapısal sorunları olan ve yüksek enflasyonla mücadele eden gelişmekte olan ekonomilerin piyasaları bu dalgalanmalardan olumsuz etkilenebilecektir. 3

13 Avro Bölgesinde devam eden düşük büyüme küresel ekonomi için önemli bir risk unsurudur. Orta Doğudaki karışıklık ile Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlık gibi bölgesel gerilimler küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırmaktadır. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim neticesinde Rusya ve Batı Avrupa ülkelerinin karşılıklı olarak uygulamaya koydukları bir takım ticari ve finansal kısıtlamalar her iki bölgenin ekonomisinde de olumsuzluk yaratmaktadır. Siyasi risklerin şiddetlenmesiyle küresel finans piyasalarındaki oynaklık artmakta, bu durum özellikle dış finansman ihtiyacı olan gelişmekte olan ekonomileri olumsuz yönde etkilemektedir. Son dönemde petrol fiyatlarında düşüş yaşanmakla birlikte, siyasi gerilimler petrol ve doğal gaz fiyatlarını artırabilecektir. Petrol fiyatlarının düşmesi yüksek cari açık ve enflasyon sorunu yaşayan ülkelerde enerji girdi fiyatlarının düşmesi nedeniyle olumlu sonuçlar doğurabilecek, fiyatların yükselmesi enerji ithalatçısı ve cari açığı yüksek olan ülkelerin ödemeler dengesinde ve büyüme üzerinde olumsuz etkide bulunabilecektir. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar emtia ihraç eden gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerini etkileyerek büyüme üzerinde belirsizlik yaratmaktadır. b. Ekonomilerin Dünya Ekonomisi İçindeki Payları Tablo 2 de gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin dünya hasılasındaki, dünya mal ve hizmet ihracatındaki ve dünya nüfusundaki payları yer almaktadır. Satın alma gücü paritesine göre 2012 yılında dünya hasılasının yüzde 50,4 ünü oluşturan gelişmiş ekonomilerin payı 2013 yılında yüzde 43,6 ya gerilemiştir. Gelişmekte olan ekonomilerin payı ise aynı dönemde yüzde 49,6 dan yüzde 56,4 e yükselmiştir. Gelişmiş ekonomilerden ABD dünya hasılasının yüzde 16,4 ünü, Avro Bölgesi yüzde 12,3 ünü oluşturmaktadır yılında gelişmekte olan ekonomilerden Çin dünya hasılasının yüzde 15,8 lik kısmını tek başına karşılarken, Hindistan ın payı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 den yüzde 6,6 ya yükselmiştir. Dünya hasılasının yüzde 28,7 sini Gelişmekte Olan Asya ekonomileri karşılamaktadır. Dünya geneline yapılan mal ve hizmet ihracatında Avro Bölgesi yüzde 24,8 lik payla en yüksek paya sahip ülke grubudur. Avro Bölgesi ni yüzde 16,9 oranıyla Gelişmekte Olan Asya bölgesi izlemektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 85,3 ünü gelişmekte olan ekonomiler oluştururken, yüzde 48,8 ini Gelişmekte Olan Asya ekonomileri oluşturmaktadır. IMF sınıflamasına göre dünya genelindeki 189 ülkenin 36 sı gelişmiş ve 153 ü gelişmekte olan ülke olup, ülke sınıflamasına ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek te yer almaktadır. 4

14 Tablo 2: Ülke Gruplarının Dünya Ekonomisi İçindeki Payları (Yüzde, 2013) Ekonomilerin Sayısı Gelişmiş Ekonomiler GSYH Mal ve Hizmet İhracatı Nüfus Dünya Gelişmiş Ekonomiler Dünya Gelişmiş Ekonomiler Gelişmiş Ekonomiler ,0 43,6 100,0 61,2 100,0 14,7 ABD 37,7 16,4 16,1 9,9 30,5 4,5 Avro Bölgesi 18 28,2 12,3 40,4 24,8 32,0 4,7 Almanya 7,9 3,4 12,0 7,4 7,8 1,2 Fransa 5,7 2,5 5,7 3,5 6,1 0,9 İtalya 4,6 2,0 4,5 2,7 5,8 0,8 İspanya 3,3 1,5 3,3 2,0 4,5 0,7 Japonya 10,5 4,6 5,9 3,6 12,3 1,8 İngiltere 5,2 2,3 5,6 3,4 6,2 0,9 Kanada 3,4 1,5 3,9 2,4 3,4 0,5 Diğer Gelişmiş Ekonomiler 14 15,0 6,5 28,1 17,2 15,6 2,3 Ana Gelişmiş Ekonomiler 7 75,0 32,7 53,6 32,9 72,1 10,6 Dünya Ekonomilerin Sayısı Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 5 Dünya Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Dünya Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler ,0 56,4 100,0 38,8 100,0 85,3 Bölgesel Gruplar Merkez ve Doğu Avrupa 14 6,8 3,4 8,7 3,4 3,0 2,6 Bağımsız Devletler Topluluğu 12 8,6 4,9 10,1 3,9 4,8 4,1 Rusya 6,1 3,4 6,6 2,6 2,4 2,0 Gelişmekte Olan Asya 29 50,9 28,7 43,5 16,9 57,3 48,8 Çin 28,1 15,8 26,4 10,2 20,8 17,7 Hindistan 11,8 6,6 5,3 2,0 20,7 17,7 Çin ve Hindistan hariç 27 11,0 6,2 11,9 4,6 13,8 11,8 Latin Amerika ve Karayipler 32 15,5 8,7 13,9 5,4 10,0 8,5 Brezilya 5,2 3,0 3,1 1,2 3,4 2,9 Meksika 3,6 2,0 4,5 1,7 2,0 1,7 Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan 22 13,7 7,7 18,3 7,1 10,4 8,9 Orta Doğu ve Kuzey Afrika 20 12,2 6,9 17,9 6,9 6,8 5,8 Sahra-altı Afrika 45 5,3 3,0 5,3 2,0 14,6 12,5 Nijerya ve Güney Afrika hariç 43 2,5 1,4 3,0 1,1 10,9 9,3 Analitik Gruplar İhracat Kazanımları Bazında Yakıt 29 21,4 12,0 29,4 11,4 12,2 10,4 Yakıt-dışı ,6 44,3 70,6 27,4 87,8 74,8 Bunlardan Birincil Ürünü Olanlar 29 3,4 1,9 3,6 1,4 7,2 6,1 Yabancı Finansman Bazında Net Borçlu Ekonomiler ,4 27,3 39,6 15,3 62,7 53,5 Bunlardan Resmi Finansman Olanlar 26 3,1 1,8 1,8 0,7 8,5 7,2 Borç YönetmeTecrübesi Olan Net Borçlu Ekonomiler Arasında Ertelenmiş ve/veya Yeniden Yapılandırılmış Ekonomiler 29 5,1 2,9 3,1 1,2 7,5 6,4 Diğer Net Borçlu Ekonomiler 9,4 43,3 24,4 36,6 12,2 55,2 47,0 Diğer Gruplar Aşırı Borçlu Fakir Ülkeler 38 2,3 1,3 1,9 0,7 11,0 9,4 Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2014 Dünya

15

16 BÖLÜM I : NÜFUS CHAPTER I : POPULATION

17

18 TABLO : 1 NÜFUS (*) TABLE : 1 POPULATION (*) Ortalama Yıllık Nüfus Dünya Nüfusundaki Yüzölçümü Dünyadaki Nüfus Artış Hızı (%) Yoğunluğu Payı ( % ) (Bin km2) Yüzölçümü Payı ( %) (Milyon- Millions) Average Annual Population Percentage of Area Percentage of Growth of Population Density World Population (Th.of sq.km.) World Area ÜLKELER - COUNTRIES (**) (3) 2014 A - Gelişmiş Ekonomiler 874,4 957, , , ,1 0,9 0,6 33,8 14, ,55 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU15 364,0 376,1 398,8 400,1 406,1 0,3 0,5 127,7 5, ,41 Almanya-Germany 79,3 82,3 80,8 80,9 81,1 0,4-0,1 231,8 1, ,27 Avusturya- Austria 7,7 8,0 8,5 8,5 8,7 0,4 0,4 102,9 0, ,06 Belçika-Belgium 9,9 10,2 11,2 11,2 11,5 0,3 0,7 368,6 0, ,02 Danimarka-Denmark 5,1 5,3 5,6 5,6 5,7 0,4 0,4 131,8 0, ,03 Finlandiya-Finland 5,0 5,2 5,5 5,5 5,6 0,4 0,4 17,9 0, ,23 Fransa-France 56,6 58,9 63,7 64,0 65,4 0,4 0,6 116,3 0, ,42 Hollanda-Netherlands 15,0 15,9 16,8 16,9 17,1 0,6 0,4 498,3 0, ,03 İngiltere-UK 57,2 58,9 64,1 64,5 66,7 0,3 0,7 264,9 0, ,19 İrlanda-Ireland 3,5 3,8 4,8 4,8 5,0 0,8 1,8 69,3 0, ,05 İspanya-Spain 38,8 40,3 46,6 46,5 45,9 0,4 1,1 93,4 0, ,38 İsveç-Sweden 8,6 8,9 9,6 9,7 10,1 0,3 0,6 23,7 0, ,31 İtalya-Italy 56,7 56,9 59,7 60,0 61,2 0,0 0,4 202,9 0, ,23 Lüksemburg-Luxembourg 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 1,3 1,6 207,3 0,01 3 Portekiz-Portugal 10,0 10,2 10,5 10,5 10,5 0,2 0,2 114,4 0, ,07 Yunanistan-Greece 10,2 10,9 11,1 11,0 11,0 0,7 0,1 85,8 0, ,10 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 12,1 32,1 34,0 34,2 34,9 0,5 48,4 0, ,54 Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 10,3 10,5 10,5 10,6 0,2 136,2 0, ,06 Estonya - Estonia 1,4 1,3 1,3 1,3-0,5 31,1 0, ,03 GKRY - GCASC(1) 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 95,3 0,01 9 0,01 İzlanda-Iceland 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 1,1 3,2 0, ,08 İsviçre-Switzerland 6,7 7,2 8,0 8,1 8,3 0,7 0,9 202,5 0, ,03 Malta - Malta 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0, ,6 0,01 0 Norveç-Norway 4,3 4,5 5,1 5,2 5,4 0,6 1,0 14,0 0, ,28 Slovakya - Slovakia 5,4 5,4 5,4 5,5 0,0 112,5 0, ,04 Slovenya - Slovenia 2,0 2,1 2,1 2,1 0,3 102,2 0, ,02 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler 426,2 468,8 514,5 517,2 529,8 1,0 0,7 19,4 7, ,48 Other Advanced Economies ABD-USA 250,0 282,3 316,4 318,5 328,9 1,2 0,9 34,6 4, ,05 Avustralya-Australia 17,2 19,1 23,3 23,6 25,1 1,1 1,5 3,0 0, ,92 İsrail-Israel 4,5 6,0 7,9 8,0 9,0 2,9 2,1 363,7 0, ,02 Japonya-Japan 123,5 126,8 127,3 127,1 124,9 0,3 0,0 349,3 1, ,28 Kanada-Canada 27,6 30,6 35,1 35,5 37,2 1,0 1,1 3,9 0, ,01 Yeni Zelanda-New Zealand 3,4 3,9 4,5 4,5 4,7 1,3 1,1 17,0 0, ,20 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 72,1 80,0 86,2 86,6 88,4 1,1 0,6 544,4 1, ,12 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 42,9 47,0 50,2 50,4 51,5 0,9 0,5 417,1 0, ,09 Hong Kong-Hong Kong 5,8 6,7 7,2 7,3 7,5 1,6 0, ,2 0,10 1 Singapur-Singapore 3,0 4,0 5,4 5,5 5,6 2,8 2, ,9 0,08 1 Tayvan-Taiwan Province of China 20,4 22,3 23,4 23,4 23,7 0,9 0,4 645,8 0, ,03 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 80,7 89,2 86,2 84,8 83,9 1,0-0,3 94,1 1, ,71 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(2) EU Countries(2) Bulgaristan-Bulgaria 8,7 8,2 7,2 7,2 7,0-0,7-0,9 66,7 0, ,08 Hırvatistan-Croatia 4,4 4,3 4,3 4,3-0,2 76,5 0, ,04 Letonya - Latvia 2,4 2,0 2,0 2,0-1,2 32,8 0, ,05 Litvanya - Lithuania 3,5 3,0 3,0 2,9-1,3 47,4 0, ,05 Macaristan - Hungary 10,4 10,2 9,9 9,9 9,8-0,1-0,3 109,1 0, ,07 Polonya - Poland 38,2 38,3 38,5 38,5 38,5 0,0 0,1 125,8 0, ,24 Romanya-Romania 23,4 22,3 21,3 19,9 19,4-0,5-0,4 92,5 0, ,18 II - AB Adayı Ülkeler 52,4 66,3 78,6 79,4 83,4 2,4 1,3 98,8 1, ,61 EU Accession Countries Makedonya-Macedonia 2,0 2,1 2,1 2,1 0,2 82,1 0, ,02 TÜRKİYE-TURKEY 52,4 64,3 76,5 77,3 81,3 2,1 1,3 99,4 1, ,59 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 2920,1 3370,7 3881,1 3919,7 4117,7 1,4 1,1 75,8 55, ,45 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 32,3 35,9 41,5 42,0 44,4 1,1 1,1 15,2 0, ,11 Brezilya-Brazil 146,6 173,4 201,0 202,8 210,7 1,7 1,1 24,1 2, ,44 Çin-China 1143,3 1267,4 1360,8 1367,5 1401,8 1,0 0,5 144,9 19, ,24 Endonezya-Indonesia 179,4 206,3 248,0 251,5 269,9 1,4 1,4 136,9 3, ,40 Güney Afrika-South Africa 36,2 43,7 53,0 53,7 57,4 1,9 1,5 43,7 0, ,94 Hindistan-India 847,4 1029,2 1243,3 1259,7 1344,8 2,0 1,5 418,2 17, ,29 İran-Iran 54,5 63,9 77,0 78,0 83,1 1,6 1,4 47,3 1, ,26 Malezya-Malaysia 18,3 23,5 29,9 30,5 33,1 2,5 1,9 91,2 0, ,25 Meksika-Mexico 83,2 98,0 118,4 119,6 125,7 1,6 1,5 60,9 1, ,50 Mısır-Egypt 51,4 63,3 83,7 85,4 94,3 2,1 2,2 84,1 1, ,77 Pakistan-Pakistan 108,4 137,5 182,6 186,3 205,0 2,4 2,2 236,9 2, ,59 Rusya-Russia 147,7 146,3 143,7 143,7 143,7-0,1-0,1 8,8 2, ,62 S. Arabistan-S.Arabia 15,2 20,5 30,0 30,6 33,8 3,0 3,0 14,0 0, ,66 Tayland-Thailand 56,3 61,9 68,2 68,6 70,0 0,9 0,8 133,5 0, ,39 Avro Bölgesi - Euro Area 294,0 315,2 331,6 332,4 335,8 0,7 0,4 126,9 4, ,01 AB-28 - EU ,7 485,5 505,7 505,6 510,8 0,9 0,3 106,6 7, ,65 DÜNYA - WORLD (**) 4.919, , , , ,6 1,9 1,3 54,0 100, ,00 ( * ) Yıl ortası nüfus (Mid-year population). ( ** ) IMF Tahminleri, World Economic Outlook Database October 2014 ( 1 ) GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC(Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus). ( 2 ) 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri, GKRY hariç (New EU countries, excluding GCASC). ( 3 ) WorldBank, Databank Kaynak - Source : IMF- World Economic Outlook Database October

19 TABLO : 2 - DÜNYA NÜFUS SIRALAMASI TABLE : 2 - COUNTRIES RANKED BY POPULATION (Milyon - Millions) Dünyadaki Dünyadaki Sıralama 2014 Payı (%) Sıralama 2019 Payı (%) (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES World (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES World Share (%) Share (%) 1 Çin-China ,57 1 Çin-China ,65 2 Hindistan-India ,89 2 Hindistan-India ,89 3 ABD-USA ,55 3 ABD-USA ,38 4 Endonezya-Indonesia ,57 4 Endonezya-Indonesia ,59 5 Brezilya-Brazil ,88 5 Brezilya-Brazil ,80 6 Pakistan-Pakistan ,63 6 Pakistan-Pakistan ,73 7 Nijerya-Nigeria ,44 7 Nijerya-Nigeria ,65 8 Bengaldeş-Bangladesh ,24 8 Bengaldeş-Bangladesh ,22 9 Rusya-Russia ,03 9 Rusya-Russia ,91 10 Japonya-Japan ,83 10 Meksika-Mexico ,67 11 Meksika-Mexico ,70 11 Japonya-Japan ,66 12 Filipinler-Philippines ,40 12 Filipinler-Philippines ,46 13 Etopya-Ethopia ,29 13 Etopya-Ethopia ,34 14 Vietnam-Vietnam ,28 14 Vietnam-Vietnam ,27 15 Mısır-Egypt ,21 15 Mısır-Egypt ,25 16 Almanya-Germany ,18 16 Kongo-Congo(Kinshasa) ,22 17 Kongo-Congo(Kinshasa) ,11 17 İran-Iran ,11 18 İran-Iran ,11 18 TÜRKİYE-TURKEY ,08 19 TÜRKİYE-TURKEY ,10 19 Almanya-Germany ,08 20 Tayland-Thailand ,98 20 Tayland-Thailand ,93 21 United Kingdom ,93 21 İngiltere-UK ,89 22 Fransa-France ,92 22 Fransa-France ,87 23 İtalya-Italy ,92 23 İtalya-Italy ,81 24 Güney Afrika-South Africa ,88 24 Güney Afrika-South Africa ,76 25 Miyanmar-Myanmar ,74 25 Tanzanya-Tanzania ,74 26 G. Kore- S. Korea ,72 26 Miyanmar-Myanmar ,71 27 Kolombiya-Colombia ,68 27 G. Kore- S. Korea ,69 28 Tanzanya-Tanzania ,67 28 Kolombiya-Colombia ,67 29 İspanya-Spain ,66 29 Kenya-Kenya ,65 30 Ukrayna-Ukraine ,65 30 İspanya-Spain ,61 31 Kenya-Kenya ,62 31 Ukrayna-Ukraine ,60 32 Arjantin-Argentina ,60 32 Uganda-Uganda ,60 33 Cezayir-Algeria ,55 33 Arjantin-Argentina ,59 34 Polonya-Poland ,55 34 Cezayir-Algeria ,56 35 Uganda-Uganda ,53 35 Irak-Iraq ,55 36 Irak-Iraq ,51 36 Sudan-Sudan ,53 37 Kanada-Canada ,50 37 Polonya-Poland ,51 38 Sudan-Sudan ,49 38 Kanada-Canada ,50 39 Fas-Morocco ,47 39 Afganistan-Afghanistan ,46 40 Peru-Peru ,47 40 Fas-Morocco ,46 41 Afganistan-Afghanistan ,45 41 Peru-Peru ,45 42 S. Arabistan-Saudi Arabia ,43 42 S. Arabistan-Saudi Arabia ,45 43 Özbekistan-Uzbekistan ,43 43 Malezya-Malaysia ,44 44 Malezya-Malaysia ,43 44 Venezüella-Venezuela ,44 45 Venezüella-Venezuela ,43 45 Özbekistan-Uzbekistan ,43 46 Nepal-Nepal ,40 46 Yemen-Yemen ,42 47 Yemen-Yemen ,38 47 Mozambik-Mozambique ,40 48 Mozambik-Mozambique ,37 48 Nepal-Nepal ,40 49 Gana-Ghana ,35 49 Gana-Ghana ,40 50 Fildişi-Côte d'ivoire ,34 50 Fildişi-Côte d'ivoire ,38 Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook Database October

20 BÖLÜM II : MİLLİ GELİR CHAPTER II : NATIONAL INCOME

21

22 TABLO : 3 - GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) BÜYÜKLÜKLERİ (*) TABLE : 3 - GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) AT MARKET PRICES (*) (Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar) (At Current Prices, in Billions of US Dollars) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,8 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15(1) , , , , , , , , , , ,7 Almanya-Germany 2.428, , , , , , , , , , ,0 Avusturya- Austria 254,4 291,8 305,5 325,3 375,6 416,1 384,7 378,4 416,4 394,7 416,1 Belçika-Belgium 312,3 362,2 378,0 400,3 460,3 509,8 474,5 472,1 513,8 483,2 508,3 Danimarka-Denmark 212,6 244,7 257,7 274,4 311,4 343,9 310,5 312,9 333,7 315,2 330,6 Finlandiya-Finland 171,4 197,0 204,8 216,7 255,7 285,1 252,1 248,3 273,9 255,9 267,4 Fransa-France 1.851, , , , , , , , , , ,3 Hollanda-Netherlands 572,0 646,9 673,5 720,0 834,3 935,7 860,3 837,9 894,6 823,6 853,8 İngiltere-UK 1.877, , , , , , , , , , ,2 İrlanda-Ireland 163,8 193,3 210,7 230,7 269,7 275,0 234,1 218,8 238,0 222,1 232,2 İspanya-Spain 885, , , , , , , , , , ,7 İsveç-Sweden 314,7 362,1 370,6 399,1 462,5 486,2 405,8 463,1 536,0 523,9 558,9 İtalya-Italy 1.517, , , , , , , , , , ,0 Lüksemburg-Luxembourg 29,2 34,1 37,7 42,6 51,4 55,0 49,5 52,2 58,1 55,2 60,4 Portekiz-Portugal 162,2 185,6 192,2 202,0 232,1 253,1 234,7 229,4 238,1 212,3 220,1 Yunanistan-Greece 195,0 230,3 240,5 262,0 305,9 343,2 321,8 294,8 290,2 248,6 241,8 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 757,1 871,8 956, , , , , , , , ,3 Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 95,3 114,0 130,1 148,4 180,5 225,4 197,2 198,5 216,1 196,4 198,5 Estonya-Estonia 9,8 12,1 14,0 17,0 22,3 24,3 19,7 19,5 22,8 22,7 24,9 GKRY - GCASC(2) 13,2 15,7 16,9 18,4 21,8 25,3 23,5 23,1 24,9 22,8 21,9 İzlanda-Iceland 11,0 13,3 16,3 16,7 20,4 16,8 12,1 12,6 14,0 13,6 14,6 İsviçre-Switzerland 334,6 374,2 384,8 405,2 450,5 524,3 509,5 549,1 658,9 631,2 650,4 Malta - Malta 5,2 5,8 6,1 6,6 7,7 8,8 8,3 8,6 9,3 8,9 9,6 Norveç-Norway 224,9 260,0 304,1 340,0 393,5 453,9 378,8 420,9 490,8 500,0 512,6 Slovakya - Slovakia 33,3 42,2 48,0 55,9 75,1 94,7 87,5 87,4 96,0 91,4 95,8 Slovenya - Slovenia 29,7 34,5 36,4 39,6 48,2 55,9 50,4 48,1 51,3 46,3 48,0 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,5 Other Advanced Economies ABD-USA , , , , , , , , , , ,1 İsrail-Israel 125,5 134,0 141,2 152,2 176,7 213,9 206,5 232,9 258,4 257,2 290,6 Japonya-Japan 4.302, , , , , , , , , , ,5 Kanada-Canada 887, , , , , , , , , , ,8 Avustralya-Australia 540,8 657,8 733,1 781,5 948, ,6 997, , , , ,9 Yeni Zelanda-New Zealand 81,6 100,7 112,3 108,6 132,9 132,7 119,5 142,3 162,7 170,4 181,6 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 1.249, , , , , , , , , , ,5 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 680,5 764,9 898, , , ,2 901, , , , ,5 Hong Kong-Hong Kong 161,4 169,1 181,6 193,5 211,6 219,3 214,0 228,6 248,5 262,6 274,0 Singapur-Singapore 97,0 114,2 127,4 147,8 180,0 192,2 192,4 236,4 274,1 286,9 297,9 Tayvan-Taiwan Province of China 310,8 340,0 364,8 376,3 393,1 400,2 377,6 428,2 465,2 475,3 489,1 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 7.774, , , , , , , , , , ,5 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) 444,6 533,4 629,9 710,1 902, ,3 896,8 929, ,5 962, ,7 EU Countries(3) Bulgaristan-Bulgaria 20,7 25,3 29,0 33,2 42,2 52,1 48,7 47,8 53,6 51,3 53,0 Hırvatistan-Croatia 34,2 41,0 44,9 49,9 59,4 69,7 62,3 59,0 61,6 56,0 57,4 Letonya - Latvia 11,2 13,7 16,0 19,9 28,7 33,6 25,9 24,1 28,5 28,4 31,0 Litvanya - Lithuania 18,7 22,7 26,1 30,2 39,3 47,5 37,1 36,7 43,1 42,3 46,5 Macaristan - Hungary 83,5 101,9 110,3 112,5 136,1 154,2 126,7 127,5 137,7 124,6 132,3 Polonya - Poland 216,8 253,0 303,9 341,6 425,5 529,4 431,3 469,6 515,5 490,7 517,7 Romanya-Romania 59,5 75,8 99,8 122,7 170,8 205,8 164,9 164,8 183,6 169,2 188,9 II - AB Adayı Ülkeler 307,9 397,8 488,7 535,8 654,6 740,5 623,7 740,9 785,3 798,2 830,2 EU Accession Countries Makedonya-Macedonia 4,8 5,5 6,0 6,6 8,2 9,9 9,3 9,4 10,6 9,6 10,2 TÜRKİYE-TURKEY(4) 303,1 392,2 482,7 529,3 646,4 730,6 614,4 731,5 774,7 788,6 820,0 TÜRKİYE-TURKEY (**) 304,9 390,4 481,5 526,4 648,8 742,1 616,7 731,6 774,0 785,8 822,8 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 5.303, , , , , , , , , , ,2 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 152,6 181,9 220,9 262,8 329,3 403,7 376,8 461,5 556,6 603,0 610,3 Brezilya-Brazil 552,4 663,7 882, , , , , , , , ,0 Çin-China 1.650, , , , , , , , , , ,1 Endonezya-Indonesia 234,8 257,0 285,8 364,4 432,3 510,5 538,6 709,3 845,6 877,8 870,3 Güney Afrika-South Africa 168,2 219,4 247,0 261,2 285,8 273,5 285,4 365,2 404,3 382,3 350,8 Hindistan-India 618,4 721,6 834,2 949, , , , , , , ,8 İran-Iran 137,4 168,5 202,9 241,7 307,4 350,6 360,6 419,1 541,1 398,0 367,1 Malezya-Malaysia 110,2 124,8 143,5 162,7 193,6 231,1 202,3 247,5 289,3 305,0 313,2 Meksika-Mexico 713,3 770,3 866,3 966, , ,3 895, , , , ,9 Mısır-Egypt 81,0 78,8 89,5 107,4 130,3 162,4 188,6 218,8 235,6 262,3 271,4 Pakistan-Pakistan 89,8 105,7 118,6 137,3 152,5 171,2 169,7 177,6 213,6 225,1 232,8 Rusya-Russia 430,3 591,2 763,7 989, , , , , , , ,8 S. Arabistan-S.Arabia 221,5 258,7 328,2 376,4 415,7 519,8 429,1 526,8 669,5 734,0 748,5 Tayland-Thailand 142,6 161,3 176,4 207,1 247,0 272,6 263,7 318,9 345,7 366,0 387,3 Avro Bölgesi - Euro Area 8.545, , , , , , , , , , ,7 AB-28 - EU , , , , , , , , , , ,1 DÜNYA GSYH - WORLD GDP , , , , , , , , , , ,3 ( * ): Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, GSYH veya Gayri Safi Milli Gelir, GSMG (Gross Domestic Product, GDP or Gross National Income, GNI). ( ** ) Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). ( 4 ): 1 Ocak 2005 tarihinden önce Türk Lirası,TL, olarak ifade edilmiştir (The figures are expressed in TL before January 1st, 2005). Kaynak-Source : IMF-World Economic Outlook Database, October

23 TABLO : 4 - KİŞİ BAŞI GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 4 - PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Cari Fiyatlarla, ABD Doları) (At Current Prices, in US Dollar) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15 (1) , , , , , , , , , , ,7 Almanya-Germany , , , , , , , , , , ,5 Avusturya- Austria , , , , , , , , , , ,0 Belçika-Belgium , , , , , , , , , , ,6 Danimarka-Denmark , , , , , , , , , , ,1 Finlandiya-Finland , , , , , , , , , , ,0 Fransa-France , , , , , , , , , , ,7 Hollanda-Netherlands , , , , , , , , , , ,9 İngiltere-UK , , , , , , , , , , ,6 İrlanda-Ireland , , , , , , , , , , ,8 İspanya-Spain , , , , , , , , , , ,1 İsveç-Sweden , , , , , , , , , , ,8 İtalya-Italy , , , , , , , , , , ,7 Lüksemburg-Luxembourg , , , , , , , , , , ,4 Portekiz-Portugal , , , , , , , , , , ,7 Yunanistan-Greece , , , , , , , , , , ,3 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep , , , , , , , , , , ,0 Estonya-Estonia 7.155, , , , , , , , , , ,1 GKRY - GCASC(2) , , , , , , , , , , ,8 İzlanda-Iceland , , , , , , , , , , ,6 İsviçre-Switzerland , , , , , , , , , , ,9 Malta - Malta , , , , , , , , , , ,4 Norveç-Norway , , , , , , , , , , ,2 Slovakya - Slovakia 4.557, , , , , , , , , , ,8 Slovenya - Slovenia , , , , , , , , , , ,1 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ABD-USA , , , , , , , , , , ,9 İsrail-Israel , , , , , , , , , , ,3 Japonya-Japan , , , , , , , , , , ,8 Kanada-Canada , , , , , , , , , , ,1 Avustralya-Australia , , , , , , , , , , ,2 Yeni Zelanda-New Zealand , , , , , , , , , , ,6 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea , , , , , , , , , , ,1 Hong Kong-Hong Kong , , , , , , , , , , ,4 Singapur-Singapore , , , , , , , , , , ,8 Tayvan-Taiwan Province of China , , , , , , , , , , ,9 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) EU Countries(3) Bulgaristan-Bulgaria 2.654, , , , , , , , , , ,5 Hırvatistan-Croatia 7.946, , , , , , , , , , ,4 Letonya - Latvia 3.974, , , , , , , , , , ,9 Litvanya - Lithuania 1.861, , , , , , , , , , ,0 Macaristan - Hungary 8.236, , , , , , , , , , ,0 Polonya - Poland 5.182, , , , , , , , , , ,3 Romanya-Romania 2.061, , , , , , , , , , ,3 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Makedonya-Macedonia 1.861, , , , , , , , , , ,1 TÜRKİYE-TURKEY 3.522, , , , , , , , , , ,8 TÜRKİYE-TURKEY(*) 4.559, , , , , , , , , , ,0 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 4.115, , , , , , , , , , ,6 Brezilya-Brazil 3.058, , , , , , , , , , ,5 Çin-China 1.277, , , , , , , , , , ,7 Endonezya-Indonesia 1.091, , , , , , , , , , ,8 Güney Afrika-South Africa 2.445, , , , , , , , , , ,4 Hindistan-India 572,3 657,5 748,9 839, , , , , , , ,5 İran-Iran 2.041, , , , , , , , , , ,9 Malezya-Malaysia 4.078, , , , , , , , , , ,9 Meksika-Mexico 7.436, , , , , , , , , , ,5 Mısır-Egypt 1.203, , , , , , , , , , ,9 Pakistan-Pakistan 545,8 612,0 706,3 777,5 883,5 963, , , , , ,7 Rusya-Russia 2.376, , , , , , , , , , ,1 S. Arabistan-S.Arabia 9.067, , , , , , , , , , ,9 Tayland-Thailand 1.999, , , , , , , , , , ,4 Avro Bölgesi - Euro Area , , , , , , , , , , ,7 AB-28 - EU , , , , , , , , , , ,7 (*): Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook, October 2014 Database. 14

24 TABLO : 5 - REEL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 5 - REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Yıllık Yüzde Değişme - Annual Percent Change) Ortalama Average ÜLKELER - COUNTRIES * A - Gelişmiş Ekonomiler 2,8 3,1 2,8 0,1-3,4 3,1 1,7 1,2 1,4 1,8 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15 (1) Almanya-Germany 1,2 3,9 3,4 0,8-5,1 3,9 3,4 0,9 0,5 1,4 Avusturya- Austria 2,4 3,7 3,7 1,4-3,8 1,8 2,8 0,9 0,3 1,0 Belçika-Belgium 2,2 2,7 2,9 1,0-2,8 2,3 1,8-0,1 0,2 1,0 Danimarka-Denmark 2,1 3,4 1,6-0,8-5,7 1,4 1,1-0,4 0,4 1,5 Finlandiya-Finland 3,7 4,1 5,2 0,7-8,3 3,0 2,6-1,5-1,2-0,2 Fransa-France 2,3 2,4 2,4 0,2-2,9 2,0 2,1 0,3 0,3 0,4 Hollanda-Netherlands 2,6 3,8 4,2 2,1-3,3 1,1 1,7-1,6-0,7 0,6 İngiltere-UK 3,4 2,8 3,4-0,8-5,2 1,7 1,1 0,3 1,7 3,2 İrlanda-Ireland 7,2 5,5 4,9-2,6-6,4-0,3 2,8-0,3 0,2 3,6 İspanya-Spain 3,7 4,1 3,5 0,9-3,8-0,2 0,1-1,6-1,2 1,3 İsveç-Sweden 3,1 4,3 3,3-0,6-5,0 6,6 2,9 0,9 1,6 2,1 İtalya-Italy 1,4 2,2 1,7-1,2-5,5 1,7 0,5-2,4-1,9-0,2 Lüksemburg-Luxembourg 4,8 4,9 6,6-0,7-5,6 3,1 1,9-0,2 2,1 2,7 Portekiz-Portugal 2,5 1,4 2,4 0,0-2,9 1,9-1,3-3,2-1,4 1,0 Yunanistan-Greece 3,7 5,5 3,5-0,2-3,1-4,9-7,1-7,0-3,9 0,6 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 2,8 7,0 5,7 3,1-4,5 2,5 1,8-1,0-0,9 2,5 Estonya-Estonia 6,9 10,4 7,9-5,3-14,7 2,5 8,3 4,7 1,6 1,2 GKRY - GCASC(2) 3,5 4,1 5,1 3,6-1,9 1,3 0,4-2,4-5,4-3,2 İzlanda-Iceland 4,6 4,7 6,0 1,2-6,6-4,1 2,7 1,5 3,3 2,9 İsviçre-Switzerland 1,7 3,8 3,8 2,2-1,9 3,0 1,8 1,0 1,9 1,3 Malta - Malta 1,6 2,6 4,1 3,9-2,8 4,3 1,4 1,1 2,9 2,2 Norveç-Norway 2,9 2,3 2,7 0,1-1,6 0,5 1,3 2,9 0,6 1,8 Slovakya - Slovakia 4,2 8,3 10,5 5,8-4,9 4,4 3,0 1,8 0,9 2,4 Slovenya - Slovenia 3,9 5,7 6,9 3,3-7,8 1,2 0,6-2,6-1,0 1,4 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ABD-USA 3,4 2,7 1,8-0,3-2,8 2,5 1,6 2,3 2,2 2,2 İsrail-Israel 3,7 5,8 6,3 3,5 1,9 5,8 4,2 3,0 3,2 2,5 Japonya-Japan 1,0 1,7 2,2-1,0-5,5 4,7-0,5 1,5 1,5 0,9 Kanada-Canada 3,3 2,6 2,0 1,2-2,7 3,4 2,5 1,7 2,0 2,3 Avustralya-Australia 3,7 2,7 4,5 2,7 1,5 2,2 2,6 3,6 2,3 2,8 Yeni Zelanda-New Zealand 3,5 2,8 3,4-0,8-1,4 2,1 1,9 2,5 2,8 3,6 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 5,0 5,2 5,5 2,8 0,7 6,5 3,7 2,3 3,0 3,7 Hong Kong-Hong Kong 3,4 7,0 6,5 2,1-2,5 6,8 4,8 1,6 2,9 3,0 Singapur-Singapore 5,3 8,9 9,1 1,8-0,6 15,2 6,1 2,5 3,9 3,0 Tayvan-Taiwan Province of China 4,4 5,4 6,0 0,7-1,8 10,8 4,2 1,5 2,1 3,5 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 5,2 8,2 8,6 5,8 3,1 7,5 6,2 5,1 4,7 4,4 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri EU Countries Bulgaristan-Bulgaria 2,4 6,5 6,4 6,2-5,5 0,4 1,8 0,6 0,9 1,4 Hırvatistan-Croatia 3,9 4,9 5,1 2,1-6,9-2,3-0,2-2,2-0,9-0,8 Letonya - Latvia 6,9 11,0 10,0-2,8-17,7-1,3 5,3 5,2 4,1 2,7 Litvanya - Lithuania 6,3 7,8 9,8 2,9-14,8 1,6 6,0 3,7 3,3 3,0 Macaristan - Hungary 3,6 3,9 0,1 0,9-6,8 1,1 1,6-1,7 1,1 2,8 Polonya - Poland 4,2 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 2,0 1,6 3,2 Romanya-Romania 2,2 7,9 6,3 7,3-6,6-1,1 2,3 0,6 3,5 2,4 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Makedonya-Macednia 2,3 5,0 6,1 5,0-0,9 2,9 2,8-0,4 2,9 3,4 TÜRKİYE-TURKEY (3) 4,3 6,9 4,7 0,7-4,8 9,2 8,8 2,1 4,1 3,0(3,3) III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 2,3 8,4 8,0 3,1 0,1 9,1 8,6 0,9 2,9-1,7 Brezilya-Brazil 2,4 4,0 6,1 5,2-0,3 7,5 2,7 1,0 2,5 0,3 Çin-China 9,2 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7 7,4 Endonezya-Indonesia 2,6 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8 5,2 Güney Afrika-South Africa 3,3 5,6 5,5 3,6-1,5 3,1 3,6 2,5 1,9 1,4 Hindistan-India 6,4 9,3 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 4,7 5,0 5,6 İran-Iran 4,7 5,7 6,4 1,5 2,3 6,6 3,9-6,6-1,9 1,5 Malezya-Malaysia 4,7 5,6 6,3 4,8-1,5 7,4 5,2 5,6 4,7 5,9 Meksika-Mexico 3,4 5,0 3,1 1,4-4,7 5,1 4,0 4,0 1,1 2,4 Mısır-Egypt 4,8 6,8 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8 2,2 2,1 2,2 Pakistan-Pakistan 4,6 5,8 5,5 5,0 0,4 2,6 3,6 3,8 3,7 4,1 Rusya-Russia 3,8 8,2 8,5 5,2-7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,2 S. Arabistan-S.Arabia 3,3 5,6 6,0 8,4 1,8 7,4 8,6 5,8 4,0 4,6 Tayland-Thailand 2,7 5,1 5,0 2,5-2,3 7,8 0,1 6,5 2,9 1,0 Avro Bölgesi-Euro Area 2,1 3,3 3,0 0,4-4,5 2,0 1,6-0,7-0,4 0,8 AB-28 - EU-28 2,5 3,6 3,4 0,7-4,4 2,0 1,8-0,3 0,2 1,4 DÜNYA-WORLD (4) 3,9 5,6 5,7 3,0 0,0 5,4 4,1 3,4 3,3 3,3 ( * ): Tahmin (Estimated). ( 1 ): 15 Avrupa Birliği üyesi ülkeler (15 European Union Countries). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): Parantezdeki veri Orta Vadeli Program ( ) tahminidir. (The data in paranthesis is from The Medium Term Program ( ). ( 4 ): Reel Dünya Üretimi, reel GSYH büyümesi anlamındadır (Meaning of the Real World Output is "Real GDP"). Kaynak-Source : IMF, World Economic Outlook, October

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler

- 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler - 3 - TABLO I: 1- Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler (Yüzde Değişim) 2012 2013 2014(1) 2014(2) 2014(3) 2015(3) Dünya Hasılası 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 2,2 1,8 1,8 2,3 ABD 2,3

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr I ISBN: 978-605-137-463-5 TOBB Yayın No: 2015/253 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları 2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları Tasarım: Ali RENÇBER Maliye Uzmanı İçindekiler 6 35 54 55 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2015-2017) 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI BÜTÇE

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 5 Mayıs 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ OECD tarafından

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 3 Mart 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ 22-23 Şubat

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I

ÜÇ AYLIK BÜLTEN. Sayı: 2015-I ÜÇ AYLIK BÜLTEN Sayı: 2015-I I: ÖNSÖZ 2015 yılı birinci çeyrek döneminde de küresel para politikalarındaki farklılaşmanın devam ettiği, finans piyasalarındaki belirsizlik ve oynaklığın gelişmekte olan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 22 Ekim 2013 i 0 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR ii 1 İçindekiler I. EKONOMİK GÖRÜNÜM... 1 A. Küresel

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU plastik sanayi TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türk plastik sektörü,

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013)

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001-2013) OVERVIEW OF THE TURKISH ECONOMY(2001-2013) Fatih ACAR * Özet Türkiye Ekonomisinin 2001-2013 dönemi itibarıyla; büyüme, enflasyon, işgücü ve istihdam, kamu maliyesi,

Detaylı

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI - 1-2013 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı: 19 Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı 19 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 3) 7 Faks: (9 3) 7

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2013 Mayıs 2014 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Editör Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Yazarlar Gökben Altaş Erdem Ünsal Özge Taşkeli Serhat Tahsin İşler Katkıda Bulunanlar Aracı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 EDİTÖR Alparslan Budak YAZARLAR Ekin Fıkırkoca Gökben Altaş Deniz Bayram Mustafa Özer ÜYE VERİTABANI Aslı Hondu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2014 EDİTÖR Alparslan Budak YAZARLAR Ekin Fıkırkoca Gökben Altaş Deniz Bayram Mustafa Özer ÜYE VERİTABANI Aslı Hondu

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI - 1-2011 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünyada ve Türkiye de 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm İçindekiler Sayfa Dünya Ekonomisi 3 Genel 3 2011 Yılında Küresel Ekonomik Görünüm 3 Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve 2012 Yılı 8 Türkiye Ekonomisi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 7 Ekim 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ IMF tarafından

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı