T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT"

Transkript

1 T. C. K A L K I N M A B A K A N L I Ğ I T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI INTERNATIONAL EKONOMİK ECONOMIC GÖSTERGELER INDICATORS T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara Necatibey Cad. No: 110/A Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) KALKINMA BAKANLIĞI YAYINLARI BEDELSİZDİR, SATILAMAZ. 2014

2 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS OCAK 2015

3 Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez. Bu yayın 500 adet basılmıştır.

4 İ Ç İ N D E K İ L E R C O N T E N T S AÇIKLAMALAR 1 ÖNSÖZ 2 Sayfa Page BÖLÜM I : NÜFUS CHAPTER I : POPULATION Tablo 1- Nüfus 9 Table 1- Population 9 Tablo 2- Dünya Nüfus Sıralaması 10 Table 2- Countries Ranked by Population 10 BÖLÜM II : MİLLİ GELİR CHAPTER II : NATIONAL INCOME Tablo 3- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 13 Table 3- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 13 Tablo 4- Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 14 Table 4- Per Capita Gross Domestic Product 14 Tablo 5- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 15 Table 5- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 15 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (UPF) 16 Table 6- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2012 (IMF) 16 Tablo Yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Sıralaması (DB) 17 Table 7- Gross Domestic Product (GDP) Ranking in 2011 (WB) 17 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (UPF) 18 Table 8- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2012 (IMF) 18 Tablo Yılı Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sıralaması (DB) 19 Table 9- Per Capita Gross Domestic Product Ranking in 2011 (WB) 19 Tablo 10- Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) Sektörel Dağılımı 20 Table 10- Sectoral Distribution of Gross Domestic Product (GDP) 20 i

5 Tablo 11- İmalat Sanayiinin Yapısı 21 Table 11- Structure of Manufacturing Industry 21 Tablo 12- Kamu Tüketimi / GSMH (veya GSYH) 22 Table 12- Public Consumption / GNP (or GDP) 22 Tablo 13- Özel Tüketim / GSMH (veya GSYH) 23 Table 13- Private Consumption / GNP (or GDP) 23 Tablo 14- Yurtiçi Tasarruflar / GSMH (veya GSYH) 24 Table 14- Gross Domestic Savings / GNP (or GDP) 24 Tablo 15- Gayri Safi Sabit Sermaye Yatırımları / GSMH (veya GSYH) 25 Table 15- Gross Fixed Investment / GNP (or GDP) 25 Tablo 16- Satın Alma Gücü Çevrim Katsayıları (SAGÇK) 26 Table 16- Implied Purchasing Power Parity (PPP) Rates 26 BÖLÜM III : PARA VE FİYATLAR CHAPTER III : MONEY AND PRICES Tablo 17- Tüketici Fiyatları Artış Oranı 29 Table 17- Percentage Changes in Consumer Prices 29 Tablo 18- Faiz Oranları 30 Table 18- Interest Rates 30 Tablo 19- Para Arzı Artış Hızı 31 Table 19- Growth Rate of Money Supply 31 Tablo 20- Rezerv Para Artış Hızı 32 Table 20- Growth Rate of Reserve Money 32 Tablo 21- Döviz Kurları 33 Table 21- Exchange Rates 33 Tablo 22- Döviz Kurlarının ABD Dolarına Karşı Değişim Hızı 34 Table 22- Annual Changes in Exchange Rates Against the US Dollar 34 BÖLÜM IV : DIŞ TİCARET CHAPTER IV : FOREIGN TRADE Tablo 23- Mal İhracatı (Fob) 37 Table 23- Merchandise Exports (Fob) 37 Tablo 24- Mal İthalatı (Cif) 38 Table 24- Merchandise Imports (Cif) 38 ii

6 Tablo 25- Dış Ticaret Hacmi 39 Table 25- Foreign Trade Volume 39 Tablo 26- Dış Ticaret Hacminin Toplam Dünya Ticareti İçindeki Payı 40 Table 26- Share of Trade Volume in World Trade 40 Tablo 27- Cari İşlemler Dengesi 41 Table 27- Current Account Balance 41 Tablo 28- Cari İşlemler Dengesi / GSYH 42 Table 28- Current Account Balance / GDP 42 Tablo 29- İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 43 Table 29- Exports as Percentage of Imports 43 Tablo 30- İhracat Artış Hızı 44 Table 30- Exports Growth Rate 44 Tablo 31- İthalat Artış Hızı 45 Table 31- Imports Growth Rate 45 Tablo 32- İhracat / GSYH 46 Table 32- Exports / GDP 46 Tablo 33- İthalat / GSYH 47 Table 33- Imports / GDP 47 Tablo 34- Dış Ticaret Dengesi 48 Table 34- Trade Balance 48 Tablo 35- Mal İhracatının Sektörel Dağılımı 49 Table 35- Sectoral Shares of Merchandise Exports 49 Tablo 36- Mal İthalatının Sektörel Dağılımı 50 Table 36- Sectoral Shares of Merchandise Imports 50 Tablo 37- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) 51 Table 37- International Reserves (Minus Gold) 51 Tablo 38- Toplam Dünya Rezervleri İçindeki Paylar (Altın Hariç) 52 Table 38- Shares in Total International Reserves (Minus Gold) 52 Tablo 39- Uluslararası Rezervler (Altın Hariç) / İthalat 53 Table 39- International Reserves (Minus Gold) / Imports 53 Tablo 40- Turizm Gelirleri 54 Table 40- Tourism Receipts 54 Tablo 41- Dünya Turizm Gelirlerinin Dağılımı 55 Table 41- Share of World Tourism Revenues 55 iii

7 BÖLÜM V: ULUSLARARASI YATIRIMLAR CHAPTER V: INTERNATIONAL INVESTMENTS Tablo 42- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Girişler) 59 Table 42- Foreign Direct Investment (Inflow) 59 Tablo 43- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Çıkışlar) 60 Table 43- Foreign Direct Investment (Outflow) 60 Tablo 44- Uluslararası Yatırım Durumu (Varlıklar) 61 Table 44- International Investment Position (Assets) 61 Tablo 45- Uluslararası Yatırım Durumu (Borçlar) 62 Table 45- International Investment Position (Liabilities) 62 Tablo 46- Uluslararası Yatırım Durumu (Fark) / GSYH 63 Table 46- International Investment Position (Net)/GDP 63 BÖLÜM VI : İÇ ve DIŞ BORÇ CHAPTER VI : DOMESTIC and EXTERNAL DEBT Tablo 47- Genel Devlet Brüt Borç Stoku / GSYH 67 Table 47- General Government Gross Debt Stock / GDP 67 Tablo 48- Toplam Dış Borçlar Stoku 68 Table 48- Total External Debts Stock 68 Tablo 49- Toplam Orta ve Uzun Vadeli Dış Borçlar 69 Table 49- Total Medium and Long Term External Debts 69 Tablo 50- Kısa Vadeli Dış Borçlar 70 Table 50- Short Term External Debts 70 Tablo 51- Kamu ve Kamu Garantili Uzun Vadeli Dış Borçlar 71 Table 51- Public and Publicly Guaranteed Long Term External Debts 71 Tablo 52- Özel Uzun Vadeli Dış Borçlar 72 Table 52- Long-Term Private Sector External Debt 72 Tablo 53- Toplam Dış Borç Servis Oranı 73 Table 53- Total External Debt Service Ratio 73 Tablo 54- Toplam Dış Borçlar Stoku / GSYH Oranı 74 Table 54- Total External Debts Stocks / GNP Ratio 74 Tablo 55- Toplam Dış Borç Stokundaki Değişmeler 75 Table 55- Total Change External Debt Stock 75 Tablo 56- Kısa Vadeli Borcun Toplam Dış Borca Oranı 76 Table 56- Ratio of Short Term Debt to Total External Debt 76 iv

8 Tablo 57- Merkezi Hükümet İç Borç Stoku 77 Table 57- Central Government Domestic Debt 77 Tablo 58- Merkezi Hükümet Dış Borç Stoku 78 Table 58- Central Government Foreign Debt 78 Tablo 59- Toplam Dış Borç Sıralaması 79 Table 59- Total External/Foreign Debt Ranking 79 BÖLÜM VII: İŞ GÜCÜ PİYASASI CHAPTER VII: LABOUR MARKET Tablo 60- İşsizlik Oranları 83 Table 60- Unemployment Rates 83 Tablo 61- Toplam İstihdam 84 Table 61- Total Employment 84 Tablo 62- Kamu İstihdamı 85 Table 62- Employment in the Public Sector 85 Tablo 63- İşgücü Verimliliği 86 Table 63- Labor Productivity 86 Tablo 64- İmalat Sanayiinde Saatlik Brüt Ücret 87 Table 64- Hourly Compensation for Manufacturing Workers 87 BÖLÜM VIII : REFAH GÖSTERGELERİ CHAPTER VIII : INDICATORS OF WELFARE Tablo 65- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks Sıralaması 91 Table 65- Global Competitiveness Index Ranking 91 Tablo 66- Küresel Rekabet Edebilirlik Endeks ve Temel Politika 92 Göstergeleri Sıralaması Table 66- Global Competitiveness Index and Main 92 Policies Index Ranking Tablo 67- Dünya Rekabet Endeksi Sıralaması 93 Table 67- World Competitiveness Index Ranking 93 Tablo 68- İnsani Gelişmişlik Endeksi Sıralaması 94 Table 68- Human Development Index Ranking 94 Tablo 69- İyi Yaşam Endeksi Sıralaması 95 Table 69- Better Life Index Ranking 95 v

9 BÖLÜM IX : BAZI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN TAHMİNLERİ CHAPTER IX : PROJECTIONS OF SOME THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR MAIN ECONOMIC INDICATORS Tablo 70- Temel Ekonomik Göstergeler IMF Tahminleri 99 Table 70- Main Economic Indicators - IMF Projections 99 Tablo 71- Temel Ekonomik Göstergeler - OECD Tahminleri 100 Table 71- Main Economic Indicators - OECD Projections 100 BÖLÜM X: YİRMİLER GRUBU (G-20) GÖSTERGELERİ CHAPTER X: INDICATORS OF GROUP OF TWENTY (G-20) Tablo 72- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyüklükleri 103 Table 72- Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices 103 Tablo 73- Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) Dağılımı 104 Table 73- Shares of World Gross Domestic Product (GDP) 104 Tablo 74- Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Büyümesi 105 Table 74- Real Gross Domestic Production (GDP) Growth 105 Tablo 75- Mal İhracatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 106 Table 75- Ratio of Merchandise Exports (F.o.b.) to GDP 106 Tablo 76- Mal İthalatının (F.o.b.) GSYH ya Oranı 107 Table 76- Ratio of Merchandise Imports (F.o.b.) to GDP 107 Tablo 77- Cari İşlemler Dengesinin GSYH ya Oranı 108 Table 77- Ratio of Current Account Balance to GDP 108 Tablo 78- İşsizlik Oranları 109 Table 78- Unemployment Rates 109 Tablo 79- Genel Devlet Brüt Borç Stokunun GSYH ya Oranı 110 Table 79- Ratio of General Government Gross Debt Stock to GDP 110 Tablo 80- Uluslararası Yatırım Durumunun (Fark) GSYH ya Oranı 111 Table 80- Ratio of International Investment Position (Net) to GDP 111 Ek: IMF Ülke Grupları Sınıflaması IMF Counry Group Classification 112 Kaynaklar References 115 vi

10 AÇIKLAMALAR Bu çalışma, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından dünyadaki ekonomik gelişmeleri çeşitli göstergeler bazında takip etmek amacıyla yıllık olarak hazırlanmaktadır. Çalışmada, AB ülkeleri, OECD ülkeleri, bazı komşu ülkeler ve ülkemizle karşılaştırmalarda özellik arz eden seçilmiş bazı gelişmekte olan ülkelerden müteşekkil Türkiye dahil toplam 57 ülke temel alınmıştır. Söz konusu ülkeler; Gelişmiş Ekonomiler ve Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır. Ülke gruplarının sınıflaması Ek te yer almaktadır. Uluslararası Ekonomik Göstergeler yayını, ülkelerin ekonomik göstergelerinin zaman içindeki gelişme seyrinin izlenebilmesi açısından en güncel onar yıllık verileri kapsamakta olup, bu yayında dönemi verileri ele alınmıştır. Küresel görünüme ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada on bölüm bulunmaktadır. Sırası ile nüfus, milli gelir, para ve fiyatlar, dış ticaret, uluslararası yatırımlar, iç ve dış borç, işgücü piyasası, refah göstergeleri, bazı uluslararası kuruluşların temel ekonomik göstergelere ilişkin tahminleri ve yirmiler grubu göstergeleri çalışmanın ana başlıklarını oluşturmaktadır. IMF nin International Financial Statistics ve World Economic Outlook veritabanları; OECD nin Economic Outlook ; Dünya Bankası nın World Development Report, Global Development Finance, The World Development Indicators ve International Debt Statistics yayınlarının veritabanları ve ülke raporları faydalanılan başlıca kaynaklardır. Ülkelerarası karşılaştırmalarda uyumu sağlamak amacıyla IMF verileri esas alınmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarında, Türkiye ye ilişkin açıklanan güncel veriler IMF verilerinden farklılık gösterebilir. Göstergelerin herhangi bir ülke ya da ülke grubu ile ilgisi veya anlamlılığının bulunmadığı durumlarda ilgili satır (bölüm) çıkarılmıştır. Veri bulunmadığı hallerde ise,... (üç nokta) ile işaretlenmiştir. Eğer bulunan veri çok küçük veya sıfıra yakınsa bu kısım 0 (sıfır) ile gösterilmiştir. Virgül (,) ondalık kısmı ifade etmektedir. 1

11 ÖNSÖZ a. Küresel Ekonomik Görünüm ve Riskler 1 Dünya ekonomisi kademeli fakat düzensiz bir toparlanma eğilimi içinde olmakla birlikte, düşük büyüme süreci devam etmektedir. Ekonomiler, yüksek kamu borçları, yüksek işsizlik ve gelir eşitsizliği gibi küresel krizin yarattığı sonuçlara ek olarak, küresel ekonominin önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğinin belirsizliğini devam ettirmesi riskiyle karşı karşıyadırlar. Gelişmiş ekonomilerde büyüme hızı giderek iyileşmekte, ancak düşük talep, düşük yatırımlar, yüksek kamu ve özel sektör borcu gibi nedenlerle kriz öncesine göre yavaş seyretmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde ise büyüme performansı zayıflamıştır. Ekonomilerin büyüme performansları birbirinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bazı gelişmiş ekonomilerin para politikaları uygulamalarındaki değişiklik ve bölgesel siyasi gerilimler küresel ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemektedir. Gelişmiş ekonomilerdeki toparlanmanın sınırlı kalması ve küresel kriz sonrası dönemde küresel büyümenin lokomotifi olan gelişmekte olan ekonomilerin büyüme performanslarındaki yavaşlama küresel ekonomik aktivitedeki ivmelenmeyi sınırlamaktadır. Ekonomik büyüme ABD ekonomisinde güçlenmekte, ancak Avro Bölgesi ve Japonya da zayıf seyretmektedir. Çin ekonomisi de kriz öncesi seviyelerin altında büyümekte ve yavaşlama eğilimindedir. Önümüzdeki dönemde küresel büyümenin ılımlı kalmaya devam edeceği, ancak kriz öncesi seviyelerin altında seyredeceği beklenmektedir. Tablo 1 de bölgeler ve ülkeler bazında dünya büyümesi tahminlerine ilişkin özet veriler yer almaktadır. Tablo 1. Dünya Büyüme Tahminlerine İlişkin Özet Tablo (Yüzde değişim) Dünya 3,4 3,3 3,3 3,8 Gelişmiş Ekonomiler 1,2 1,4 1,8 2,3 ABD 2,3 2,2 2,2 3,1 Avro Bölgesi -0,7-0,4 0,8 1,3 Almanya 0,9 0,5 1,4 1,5 Fransa 0,3 0,3 0,4 1,0 İtalya -2,4-1,9-0,2 0,8 İspanya -1,6-1,2 1,3 1,7 Japonya 1,5 1,5 0,9 0,8 İngiltere 0,3 1,7 3,2 2,7 Kanada 1,7 2,0 2,3 2,4 Diğer Gelişmiş Ekonomiler 2,0 2,3 2,9 3,1 Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 5,1 4,7 4,4 5,0 Merkez ve Doğu Avrupa 1,4 2,8 2,7 2,9 Bağımsız Devletler Topluluğu 3,4 2,2 0,8 1,6 Rusya 3,4 1,3 0,2 0,5 Rusya hariç 3,6 4,2 2,0 4,0 Gelişmekte Olan Asya 6,7 6,6 6,5 6,6 Çin 7,7 7,7 7,4 7,1 Hindistan 4,7 5,0 5,6 6,4 ASEAN-5 6,2 5,2 4,7 5,4 Latin Amerika ve Karayipler 2,9 2,7 1,3 2,2 Brezilya 1,0 2,5 0,3 1,4 Meksika 4,0 1,1 2,4 3,5 Ortadoğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan 4,8 2,5 2,7 3,9 Sahra-altı Afrika 4,4 5,1 5,1 5,8 Güney Afrika 2,5 1,9 1,4 2,3 Memorandum Avrupa Birliği -0,3 0,2 1,4 1,8 Ortadoğu ve Kuzey Afrika 4,8 2,3 2,6 3,8 Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu veri tabanı, Ekim Bu bölümdeki değerlendirmeler IMF, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların küresel ekonomik görünüme ilişkin güncel raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2

12 ABD Merkez Bankası, tahvil alım programını 2014 yılı Ekim ayı itibarıyla sonlandırmıştır yılının ikinci çeyreğinden itibaren, ABD nin genişlemeci para politikasından çıkış sürecini başlatması, küresel finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olmuş ve Türkiye dâhil birçok gelişmekte olan ekonomi bu gelişmeden olumsuz etkilenmiştir. ABD Merkez Bankasının genişlemeci para politikalarından çıkışı sonrasında cari açık sorunu yaşayan gelişmekte olan ekonomilerde sermaye çıkışı olmuş, finansal piyasalarda dalgalanma yaşanmış, para birimleri değer kaybetmiş ve Brezilya başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ekonomi bu süreçte faiz artırımına gitmiştir. Ayrıca, Çin başta olmak üzere yapısal sorunlar yaşayan bazı gelişmekte olan ülkelerde büyüme yavaşlamıştır. ABD ekonomisinde ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmeye paralel olarak ABD Merkez Bankası nın 2015 yılının ikinci yarısından itibaren faiz oranlarını artırmaya başlanması beklenmektedir. Öte yandan, Avro Bölgesi ve Japonya da ekonomide beklenen büyüme sağlanıncaya kadar genişlemeci para politikalarına devam edileceği açıklanmıştır. Küresel likidite koşullarındaki belirsizlik gelişmekte olan ve kırılgan ekonomiler üzerinde risk oluşturmaktadır. Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu veri tabanı, Ekim 2014 Dünya ticareti küresel ekonomik performansın gidişatına paralel bir seyir izlemektedir. Dünya ticaret hacmindeki artış halâ kriz öncesi seviyelere ulaşamamıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde farklılaşan ekonomik dinamikler ve yapısal sorunlar dünya ticaretinde ivmelenmeyi sınırlandırmaktadır. Dünya ticaret hacmi artışının, zayıf küresel aktivite ve zayıf talep nedeniyle önümüzdeki dönemde de sınırlı kalması beklenmektedir. Küresel düzeyde enflasyon gelişmiş ülkelerde uygulanan genişlemeci para politikalarına rağmen, özellikle zayıf talep nedeniyle düşük seyretmektedir. Küresel ekonomideki zayıf görünüm enerji ve endüstriyel metal fiyatlarında gerilemeye neden olmuştur. Gıda fiyatlarında kuraklığa bağlı dalgalanma görülmüştür yılının ilk çeyreğinden itibaren artan jeopolitik risklere rağmen, zayıf talep ve arz yönlü gelişmeler nedeniyle petrol fiyatı düşmüştür. Orta vadede bu eğilimin devam etmesi beklenmekle birlikte, jeopolitik belirsizlikler geçici fiyat artışına yol açabilecektir. ABD dışındaki gelişmiş ekonomilerde zayıf ekonomik performans nedeniyle yeterli istihdam yaratılamamaktadır. Yüksek oranlı genç işsizliği ve yetenek kaybı, birçok ülke için temel sorun olmaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de ABD hariç diğer gelişmiş ekonomilerin işsizlik oranlarında kayda değer bir iyileşme beklenmemektedir. Özetle, küresel ekonomi ılımlı ancak inişli çıkışlı bir hızla toparlanmaya devam etmektedir. Orta vadede gelişmiş ekonomiler durgunluk ve düşük potansiyel büyüme riskiyle karşı karşıyayken, gelişmekte olan ekonomilerde potansiyel büyüme hızı azalmaktadır. ABD Merkez Bankasının faiz oranlarını ne zaman ve ne oranda artıracağı, kısa ve orta vadede nasıl bir geçiş yapılacağı küresel finans piyasaları için belirsizliğini korumaktadır. Yapısal sorunları olan ve yüksek enflasyonla mücadele eden gelişmekte olan ekonomilerin piyasaları bu dalgalanmalardan olumsuz etkilenebilecektir. 3

13 Avro Bölgesinde devam eden düşük büyüme küresel ekonomi için önemli bir risk unsurudur. Orta Doğudaki karışıklık ile Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlık gibi bölgesel gerilimler küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırmaktadır. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim neticesinde Rusya ve Batı Avrupa ülkelerinin karşılıklı olarak uygulamaya koydukları bir takım ticari ve finansal kısıtlamalar her iki bölgenin ekonomisinde de olumsuzluk yaratmaktadır. Siyasi risklerin şiddetlenmesiyle küresel finans piyasalarındaki oynaklık artmakta, bu durum özellikle dış finansman ihtiyacı olan gelişmekte olan ekonomileri olumsuz yönde etkilemektedir. Son dönemde petrol fiyatlarında düşüş yaşanmakla birlikte, siyasi gerilimler petrol ve doğal gaz fiyatlarını artırabilecektir. Petrol fiyatlarının düşmesi yüksek cari açık ve enflasyon sorunu yaşayan ülkelerde enerji girdi fiyatlarının düşmesi nedeniyle olumlu sonuçlar doğurabilecek, fiyatların yükselmesi enerji ithalatçısı ve cari açığı yüksek olan ülkelerin ödemeler dengesinde ve büyüme üzerinde olumsuz etkide bulunabilecektir. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar emtia ihraç eden gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerini etkileyerek büyüme üzerinde belirsizlik yaratmaktadır. b. Ekonomilerin Dünya Ekonomisi İçindeki Payları Tablo 2 de gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin dünya hasılasındaki, dünya mal ve hizmet ihracatındaki ve dünya nüfusundaki payları yer almaktadır. Satın alma gücü paritesine göre 2012 yılında dünya hasılasının yüzde 50,4 ünü oluşturan gelişmiş ekonomilerin payı 2013 yılında yüzde 43,6 ya gerilemiştir. Gelişmekte olan ekonomilerin payı ise aynı dönemde yüzde 49,6 dan yüzde 56,4 e yükselmiştir. Gelişmiş ekonomilerden ABD dünya hasılasının yüzde 16,4 ünü, Avro Bölgesi yüzde 12,3 ünü oluşturmaktadır yılında gelişmekte olan ekonomilerden Çin dünya hasılasının yüzde 15,8 lik kısmını tek başına karşılarken, Hindistan ın payı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 den yüzde 6,6 ya yükselmiştir. Dünya hasılasının yüzde 28,7 sini Gelişmekte Olan Asya ekonomileri karşılamaktadır. Dünya geneline yapılan mal ve hizmet ihracatında Avro Bölgesi yüzde 24,8 lik payla en yüksek paya sahip ülke grubudur. Avro Bölgesi ni yüzde 16,9 oranıyla Gelişmekte Olan Asya bölgesi izlemektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 85,3 ünü gelişmekte olan ekonomiler oluştururken, yüzde 48,8 ini Gelişmekte Olan Asya ekonomileri oluşturmaktadır. IMF sınıflamasına göre dünya genelindeki 189 ülkenin 36 sı gelişmiş ve 153 ü gelişmekte olan ülke olup, ülke sınıflamasına ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek te yer almaktadır. 4

14 Tablo 2: Ülke Gruplarının Dünya Ekonomisi İçindeki Payları (Yüzde, 2013) Ekonomilerin Sayısı Gelişmiş Ekonomiler GSYH Mal ve Hizmet İhracatı Nüfus Dünya Gelişmiş Ekonomiler Dünya Gelişmiş Ekonomiler Gelişmiş Ekonomiler ,0 43,6 100,0 61,2 100,0 14,7 ABD 37,7 16,4 16,1 9,9 30,5 4,5 Avro Bölgesi 18 28,2 12,3 40,4 24,8 32,0 4,7 Almanya 7,9 3,4 12,0 7,4 7,8 1,2 Fransa 5,7 2,5 5,7 3,5 6,1 0,9 İtalya 4,6 2,0 4,5 2,7 5,8 0,8 İspanya 3,3 1,5 3,3 2,0 4,5 0,7 Japonya 10,5 4,6 5,9 3,6 12,3 1,8 İngiltere 5,2 2,3 5,6 3,4 6,2 0,9 Kanada 3,4 1,5 3,9 2,4 3,4 0,5 Diğer Gelişmiş Ekonomiler 14 15,0 6,5 28,1 17,2 15,6 2,3 Ana Gelişmiş Ekonomiler 7 75,0 32,7 53,6 32,9 72,1 10,6 Dünya Ekonomilerin Sayısı Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 5 Dünya Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Dünya Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler ,0 56,4 100,0 38,8 100,0 85,3 Bölgesel Gruplar Merkez ve Doğu Avrupa 14 6,8 3,4 8,7 3,4 3,0 2,6 Bağımsız Devletler Topluluğu 12 8,6 4,9 10,1 3,9 4,8 4,1 Rusya 6,1 3,4 6,6 2,6 2,4 2,0 Gelişmekte Olan Asya 29 50,9 28,7 43,5 16,9 57,3 48,8 Çin 28,1 15,8 26,4 10,2 20,8 17,7 Hindistan 11,8 6,6 5,3 2,0 20,7 17,7 Çin ve Hindistan hariç 27 11,0 6,2 11,9 4,6 13,8 11,8 Latin Amerika ve Karayipler 32 15,5 8,7 13,9 5,4 10,0 8,5 Brezilya 5,2 3,0 3,1 1,2 3,4 2,9 Meksika 3,6 2,0 4,5 1,7 2,0 1,7 Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan 22 13,7 7,7 18,3 7,1 10,4 8,9 Orta Doğu ve Kuzey Afrika 20 12,2 6,9 17,9 6,9 6,8 5,8 Sahra-altı Afrika 45 5,3 3,0 5,3 2,0 14,6 12,5 Nijerya ve Güney Afrika hariç 43 2,5 1,4 3,0 1,1 10,9 9,3 Analitik Gruplar İhracat Kazanımları Bazında Yakıt 29 21,4 12,0 29,4 11,4 12,2 10,4 Yakıt-dışı ,6 44,3 70,6 27,4 87,8 74,8 Bunlardan Birincil Ürünü Olanlar 29 3,4 1,9 3,6 1,4 7,2 6,1 Yabancı Finansman Bazında Net Borçlu Ekonomiler ,4 27,3 39,6 15,3 62,7 53,5 Bunlardan Resmi Finansman Olanlar 26 3,1 1,8 1,8 0,7 8,5 7,2 Borç YönetmeTecrübesi Olan Net Borçlu Ekonomiler Arasında Ertelenmiş ve/veya Yeniden Yapılandırılmış Ekonomiler 29 5,1 2,9 3,1 1,2 7,5 6,4 Diğer Net Borçlu Ekonomiler 9,4 43,3 24,4 36,6 12,2 55,2 47,0 Diğer Gruplar Aşırı Borçlu Fakir Ülkeler 38 2,3 1,3 1,9 0,7 11,0 9,4 Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2014 Dünya

15

16 BÖLÜM I : NÜFUS CHAPTER I : POPULATION

17

18 TABLO : 1 NÜFUS (*) TABLE : 1 POPULATION (*) Ortalama Yıllık Nüfus Dünya Nüfusundaki Yüzölçümü Dünyadaki Nüfus Artış Hızı (%) Yoğunluğu Payı ( % ) (Bin km2) Yüzölçümü Payı ( %) (Milyon- Millions) Average Annual Population Percentage of Area Percentage of Growth of Population Density World Population (Th.of sq.km.) World Area ÜLKELER - COUNTRIES (**) (3) 2014 A - Gelişmiş Ekonomiler 874,4 957, , , ,1 0,9 0,6 33,8 14, ,55 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU15 364,0 376,1 398,8 400,1 406,1 0,3 0,5 127,7 5, ,41 Almanya-Germany 79,3 82,3 80,8 80,9 81,1 0,4-0,1 231,8 1, ,27 Avusturya- Austria 7,7 8,0 8,5 8,5 8,7 0,4 0,4 102,9 0, ,06 Belçika-Belgium 9,9 10,2 11,2 11,2 11,5 0,3 0,7 368,6 0, ,02 Danimarka-Denmark 5,1 5,3 5,6 5,6 5,7 0,4 0,4 131,8 0, ,03 Finlandiya-Finland 5,0 5,2 5,5 5,5 5,6 0,4 0,4 17,9 0, ,23 Fransa-France 56,6 58,9 63,7 64,0 65,4 0,4 0,6 116,3 0, ,42 Hollanda-Netherlands 15,0 15,9 16,8 16,9 17,1 0,6 0,4 498,3 0, ,03 İngiltere-UK 57,2 58,9 64,1 64,5 66,7 0,3 0,7 264,9 0, ,19 İrlanda-Ireland 3,5 3,8 4,8 4,8 5,0 0,8 1,8 69,3 0, ,05 İspanya-Spain 38,8 40,3 46,6 46,5 45,9 0,4 1,1 93,4 0, ,38 İsveç-Sweden 8,6 8,9 9,6 9,7 10,1 0,3 0,6 23,7 0, ,31 İtalya-Italy 56,7 56,9 59,7 60,0 61,2 0,0 0,4 202,9 0, ,23 Lüksemburg-Luxembourg 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 1,3 1,6 207,3 0,01 3 Portekiz-Portugal 10,0 10,2 10,5 10,5 10,5 0,2 0,2 114,4 0, ,07 Yunanistan-Greece 10,2 10,9 11,1 11,0 11,0 0,7 0,1 85,8 0, ,10 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 12,1 32,1 34,0 34,2 34,9 0,5 48,4 0, ,54 Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 10,3 10,5 10,5 10,6 0,2 136,2 0, ,06 Estonya - Estonia 1,4 1,3 1,3 1,3-0,5 31,1 0, ,03 GKRY - GCASC(1) 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 95,3 0,01 9 0,01 İzlanda-Iceland 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 1,1 3,2 0, ,08 İsviçre-Switzerland 6,7 7,2 8,0 8,1 8,3 0,7 0,9 202,5 0, ,03 Malta - Malta 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0, ,6 0,01 0 Norveç-Norway 4,3 4,5 5,1 5,2 5,4 0,6 1,0 14,0 0, ,28 Slovakya - Slovakia 5,4 5,4 5,4 5,5 0,0 112,5 0, ,04 Slovenya - Slovenia 2,0 2,1 2,1 2,1 0,3 102,2 0, ,02 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler 426,2 468,8 514,5 517,2 529,8 1,0 0,7 19,4 7, ,48 Other Advanced Economies ABD-USA 250,0 282,3 316,4 318,5 328,9 1,2 0,9 34,6 4, ,05 Avustralya-Australia 17,2 19,1 23,3 23,6 25,1 1,1 1,5 3,0 0, ,92 İsrail-Israel 4,5 6,0 7,9 8,0 9,0 2,9 2,1 363,7 0, ,02 Japonya-Japan 123,5 126,8 127,3 127,1 124,9 0,3 0,0 349,3 1, ,28 Kanada-Canada 27,6 30,6 35,1 35,5 37,2 1,0 1,1 3,9 0, ,01 Yeni Zelanda-New Zealand 3,4 3,9 4,5 4,5 4,7 1,3 1,1 17,0 0, ,20 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 72,1 80,0 86,2 86,6 88,4 1,1 0,6 544,4 1, ,12 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 42,9 47,0 50,2 50,4 51,5 0,9 0,5 417,1 0, ,09 Hong Kong-Hong Kong 5,8 6,7 7,2 7,3 7,5 1,6 0, ,2 0,10 1 Singapur-Singapore 3,0 4,0 5,4 5,5 5,6 2,8 2, ,9 0,08 1 Tayvan-Taiwan Province of China 20,4 22,3 23,4 23,4 23,7 0,9 0,4 645,8 0, ,03 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 80,7 89,2 86,2 84,8 83,9 1,0-0,3 94,1 1, ,71 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(2) EU Countries(2) Bulgaristan-Bulgaria 8,7 8,2 7,2 7,2 7,0-0,7-0,9 66,7 0, ,08 Hırvatistan-Croatia 4,4 4,3 4,3 4,3-0,2 76,5 0, ,04 Letonya - Latvia 2,4 2,0 2,0 2,0-1,2 32,8 0, ,05 Litvanya - Lithuania 3,5 3,0 3,0 2,9-1,3 47,4 0, ,05 Macaristan - Hungary 10,4 10,2 9,9 9,9 9,8-0,1-0,3 109,1 0, ,07 Polonya - Poland 38,2 38,3 38,5 38,5 38,5 0,0 0,1 125,8 0, ,24 Romanya-Romania 23,4 22,3 21,3 19,9 19,4-0,5-0,4 92,5 0, ,18 II - AB Adayı Ülkeler 52,4 66,3 78,6 79,4 83,4 2,4 1,3 98,8 1, ,61 EU Accession Countries Makedonya-Macedonia 2,0 2,1 2,1 2,1 0,2 82,1 0, ,02 TÜRKİYE-TURKEY 52,4 64,3 76,5 77,3 81,3 2,1 1,3 99,4 1, ,59 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 2920,1 3370,7 3881,1 3919,7 4117,7 1,4 1,1 75,8 55, ,45 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 32,3 35,9 41,5 42,0 44,4 1,1 1,1 15,2 0, ,11 Brezilya-Brazil 146,6 173,4 201,0 202,8 210,7 1,7 1,1 24,1 2, ,44 Çin-China 1143,3 1267,4 1360,8 1367,5 1401,8 1,0 0,5 144,9 19, ,24 Endonezya-Indonesia 179,4 206,3 248,0 251,5 269,9 1,4 1,4 136,9 3, ,40 Güney Afrika-South Africa 36,2 43,7 53,0 53,7 57,4 1,9 1,5 43,7 0, ,94 Hindistan-India 847,4 1029,2 1243,3 1259,7 1344,8 2,0 1,5 418,2 17, ,29 İran-Iran 54,5 63,9 77,0 78,0 83,1 1,6 1,4 47,3 1, ,26 Malezya-Malaysia 18,3 23,5 29,9 30,5 33,1 2,5 1,9 91,2 0, ,25 Meksika-Mexico 83,2 98,0 118,4 119,6 125,7 1,6 1,5 60,9 1, ,50 Mısır-Egypt 51,4 63,3 83,7 85,4 94,3 2,1 2,2 84,1 1, ,77 Pakistan-Pakistan 108,4 137,5 182,6 186,3 205,0 2,4 2,2 236,9 2, ,59 Rusya-Russia 147,7 146,3 143,7 143,7 143,7-0,1-0,1 8,8 2, ,62 S. Arabistan-S.Arabia 15,2 20,5 30,0 30,6 33,8 3,0 3,0 14,0 0, ,66 Tayland-Thailand 56,3 61,9 68,2 68,6 70,0 0,9 0,8 133,5 0, ,39 Avro Bölgesi - Euro Area 294,0 315,2 331,6 332,4 335,8 0,7 0,4 126,9 4, ,01 AB-28 - EU ,7 485,5 505,7 505,6 510,8 0,9 0,3 106,6 7, ,65 DÜNYA - WORLD (**) 4.919, , , , ,6 1,9 1,3 54,0 100, ,00 ( * ) Yıl ortası nüfus (Mid-year population). ( ** ) IMF Tahminleri, World Economic Outlook Database October 2014 ( 1 ) GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC(Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus). ( 2 ) 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri, GKRY hariç (New EU countries, excluding GCASC). ( 3 ) WorldBank, Databank Kaynak - Source : IMF- World Economic Outlook Database October

19 TABLO : 2 - DÜNYA NÜFUS SIRALAMASI TABLE : 2 - COUNTRIES RANKED BY POPULATION (Milyon - Millions) Dünyadaki Dünyadaki Sıralama 2014 Payı (%) Sıralama 2019 Payı (%) (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES World (Ranking) ÜLKELER - COUNTRIES World Share (%) Share (%) 1 Çin-China ,57 1 Çin-China ,65 2 Hindistan-India ,89 2 Hindistan-India ,89 3 ABD-USA ,55 3 ABD-USA ,38 4 Endonezya-Indonesia ,57 4 Endonezya-Indonesia ,59 5 Brezilya-Brazil ,88 5 Brezilya-Brazil ,80 6 Pakistan-Pakistan ,63 6 Pakistan-Pakistan ,73 7 Nijerya-Nigeria ,44 7 Nijerya-Nigeria ,65 8 Bengaldeş-Bangladesh ,24 8 Bengaldeş-Bangladesh ,22 9 Rusya-Russia ,03 9 Rusya-Russia ,91 10 Japonya-Japan ,83 10 Meksika-Mexico ,67 11 Meksika-Mexico ,70 11 Japonya-Japan ,66 12 Filipinler-Philippines ,40 12 Filipinler-Philippines ,46 13 Etopya-Ethopia ,29 13 Etopya-Ethopia ,34 14 Vietnam-Vietnam ,28 14 Vietnam-Vietnam ,27 15 Mısır-Egypt ,21 15 Mısır-Egypt ,25 16 Almanya-Germany ,18 16 Kongo-Congo(Kinshasa) ,22 17 Kongo-Congo(Kinshasa) ,11 17 İran-Iran ,11 18 İran-Iran ,11 18 TÜRKİYE-TURKEY ,08 19 TÜRKİYE-TURKEY ,10 19 Almanya-Germany ,08 20 Tayland-Thailand ,98 20 Tayland-Thailand ,93 21 United Kingdom ,93 21 İngiltere-UK ,89 22 Fransa-France ,92 22 Fransa-France ,87 23 İtalya-Italy ,92 23 İtalya-Italy ,81 24 Güney Afrika-South Africa ,88 24 Güney Afrika-South Africa ,76 25 Miyanmar-Myanmar ,74 25 Tanzanya-Tanzania ,74 26 G. Kore- S. Korea ,72 26 Miyanmar-Myanmar ,71 27 Kolombiya-Colombia ,68 27 G. Kore- S. Korea ,69 28 Tanzanya-Tanzania ,67 28 Kolombiya-Colombia ,67 29 İspanya-Spain ,66 29 Kenya-Kenya ,65 30 Ukrayna-Ukraine ,65 30 İspanya-Spain ,61 31 Kenya-Kenya ,62 31 Ukrayna-Ukraine ,60 32 Arjantin-Argentina ,60 32 Uganda-Uganda ,60 33 Cezayir-Algeria ,55 33 Arjantin-Argentina ,59 34 Polonya-Poland ,55 34 Cezayir-Algeria ,56 35 Uganda-Uganda ,53 35 Irak-Iraq ,55 36 Irak-Iraq ,51 36 Sudan-Sudan ,53 37 Kanada-Canada ,50 37 Polonya-Poland ,51 38 Sudan-Sudan ,49 38 Kanada-Canada ,50 39 Fas-Morocco ,47 39 Afganistan-Afghanistan ,46 40 Peru-Peru ,47 40 Fas-Morocco ,46 41 Afganistan-Afghanistan ,45 41 Peru-Peru ,45 42 S. Arabistan-Saudi Arabia ,43 42 S. Arabistan-Saudi Arabia ,45 43 Özbekistan-Uzbekistan ,43 43 Malezya-Malaysia ,44 44 Malezya-Malaysia ,43 44 Venezüella-Venezuela ,44 45 Venezüella-Venezuela ,43 45 Özbekistan-Uzbekistan ,43 46 Nepal-Nepal ,40 46 Yemen-Yemen ,42 47 Yemen-Yemen ,38 47 Mozambik-Mozambique ,40 48 Mozambik-Mozambique ,37 48 Nepal-Nepal ,40 49 Gana-Ghana ,35 49 Gana-Ghana ,40 50 Fildişi-Côte d'ivoire ,34 50 Fildişi-Côte d'ivoire ,38 Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook Database October

20 BÖLÜM II : MİLLİ GELİR CHAPTER II : NATIONAL INCOME

21

22 TABLO : 3 - GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) BÜYÜKLÜKLERİ (*) TABLE : 3 - GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) AT MARKET PRICES (*) (Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar) (At Current Prices, in Billions of US Dollars) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,8 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15(1) , , , , , , , , , , ,7 Almanya-Germany 2.428, , , , , , , , , , ,0 Avusturya- Austria 254,4 291,8 305,5 325,3 375,6 416,1 384,7 378,4 416,4 394,7 416,1 Belçika-Belgium 312,3 362,2 378,0 400,3 460,3 509,8 474,5 472,1 513,8 483,2 508,3 Danimarka-Denmark 212,6 244,7 257,7 274,4 311,4 343,9 310,5 312,9 333,7 315,2 330,6 Finlandiya-Finland 171,4 197,0 204,8 216,7 255,7 285,1 252,1 248,3 273,9 255,9 267,4 Fransa-France 1.851, , , , , , , , , , ,3 Hollanda-Netherlands 572,0 646,9 673,5 720,0 834,3 935,7 860,3 837,9 894,6 823,6 853,8 İngiltere-UK 1.877, , , , , , , , , , ,2 İrlanda-Ireland 163,8 193,3 210,7 230,7 269,7 275,0 234,1 218,8 238,0 222,1 232,2 İspanya-Spain 885, , , , , , , , , , ,7 İsveç-Sweden 314,7 362,1 370,6 399,1 462,5 486,2 405,8 463,1 536,0 523,9 558,9 İtalya-Italy 1.517, , , , , , , , , , ,0 Lüksemburg-Luxembourg 29,2 34,1 37,7 42,6 51,4 55,0 49,5 52,2 58,1 55,2 60,4 Portekiz-Portugal 162,2 185,6 192,2 202,0 232,1 253,1 234,7 229,4 238,1 212,3 220,1 Yunanistan-Greece 195,0 230,3 240,5 262,0 305,9 343,2 321,8 294,8 290,2 248,6 241,8 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri 757,1 871,8 956, , , , , , , , ,3 Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 95,3 114,0 130,1 148,4 180,5 225,4 197,2 198,5 216,1 196,4 198,5 Estonya-Estonia 9,8 12,1 14,0 17,0 22,3 24,3 19,7 19,5 22,8 22,7 24,9 GKRY - GCASC(2) 13,2 15,7 16,9 18,4 21,8 25,3 23,5 23,1 24,9 22,8 21,9 İzlanda-Iceland 11,0 13,3 16,3 16,7 20,4 16,8 12,1 12,6 14,0 13,6 14,6 İsviçre-Switzerland 334,6 374,2 384,8 405,2 450,5 524,3 509,5 549,1 658,9 631,2 650,4 Malta - Malta 5,2 5,8 6,1 6,6 7,7 8,8 8,3 8,6 9,3 8,9 9,6 Norveç-Norway 224,9 260,0 304,1 340,0 393,5 453,9 378,8 420,9 490,8 500,0 512,6 Slovakya - Slovakia 33,3 42,2 48,0 55,9 75,1 94,7 87,5 87,4 96,0 91,4 95,8 Slovenya - Slovenia 29,7 34,5 36,4 39,6 48,2 55,9 50,4 48,1 51,3 46,3 48,0 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler , , , , , , , , , , ,5 Other Advanced Economies ABD-USA , , , , , , , , , , ,1 İsrail-Israel 125,5 134,0 141,2 152,2 176,7 213,9 206,5 232,9 258,4 257,2 290,6 Japonya-Japan 4.302, , , , , , , , , , ,5 Kanada-Canada 887, , , , , , , , , , ,8 Avustralya-Australia 540,8 657,8 733,1 781,5 948, ,6 997, , , , ,9 Yeni Zelanda-New Zealand 81,6 100,7 112,3 108,6 132,9 132,7 119,5 142,3 162,7 170,4 181,6 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri 1.249, , , , , , , , , , ,5 Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 680,5 764,9 898, , , ,2 901, , , , ,5 Hong Kong-Hong Kong 161,4 169,1 181,6 193,5 211,6 219,3 214,0 228,6 248,5 262,6 274,0 Singapur-Singapore 97,0 114,2 127,4 147,8 180,0 192,2 192,4 236,4 274,1 286,9 297,9 Tayvan-Taiwan Province of China 310,8 340,0 364,8 376,3 393,1 400,2 377,6 428,2 465,2 475,3 489,1 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 7.774, , , , , , , , , , ,5 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) 444,6 533,4 629,9 710,1 902, ,3 896,8 929, ,5 962, ,7 EU Countries(3) Bulgaristan-Bulgaria 20,7 25,3 29,0 33,2 42,2 52,1 48,7 47,8 53,6 51,3 53,0 Hırvatistan-Croatia 34,2 41,0 44,9 49,9 59,4 69,7 62,3 59,0 61,6 56,0 57,4 Letonya - Latvia 11,2 13,7 16,0 19,9 28,7 33,6 25,9 24,1 28,5 28,4 31,0 Litvanya - Lithuania 18,7 22,7 26,1 30,2 39,3 47,5 37,1 36,7 43,1 42,3 46,5 Macaristan - Hungary 83,5 101,9 110,3 112,5 136,1 154,2 126,7 127,5 137,7 124,6 132,3 Polonya - Poland 216,8 253,0 303,9 341,6 425,5 529,4 431,3 469,6 515,5 490,7 517,7 Romanya-Romania 59,5 75,8 99,8 122,7 170,8 205,8 164,9 164,8 183,6 169,2 188,9 II - AB Adayı Ülkeler 307,9 397,8 488,7 535,8 654,6 740,5 623,7 740,9 785,3 798,2 830,2 EU Accession Countries Makedonya-Macedonia 4,8 5,5 6,0 6,6 8,2 9,9 9,3 9,4 10,6 9,6 10,2 TÜRKİYE-TURKEY(4) 303,1 392,2 482,7 529,3 646,4 730,6 614,4 731,5 774,7 788,6 820,0 TÜRKİYE-TURKEY (**) 304,9 390,4 481,5 526,4 648,8 742,1 616,7 731,6 774,0 785,8 822,8 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 5.303, , , , , , , , , , ,2 Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 152,6 181,9 220,9 262,8 329,3 403,7 376,8 461,5 556,6 603,0 610,3 Brezilya-Brazil 552,4 663,7 882, , , , , , , , ,0 Çin-China 1.650, , , , , , , , , , ,1 Endonezya-Indonesia 234,8 257,0 285,8 364,4 432,3 510,5 538,6 709,3 845,6 877,8 870,3 Güney Afrika-South Africa 168,2 219,4 247,0 261,2 285,8 273,5 285,4 365,2 404,3 382,3 350,8 Hindistan-India 618,4 721,6 834,2 949, , , , , , , ,8 İran-Iran 137,4 168,5 202,9 241,7 307,4 350,6 360,6 419,1 541,1 398,0 367,1 Malezya-Malaysia 110,2 124,8 143,5 162,7 193,6 231,1 202,3 247,5 289,3 305,0 313,2 Meksika-Mexico 713,3 770,3 866,3 966, , ,3 895, , , , ,9 Mısır-Egypt 81,0 78,8 89,5 107,4 130,3 162,4 188,6 218,8 235,6 262,3 271,4 Pakistan-Pakistan 89,8 105,7 118,6 137,3 152,5 171,2 169,7 177,6 213,6 225,1 232,8 Rusya-Russia 430,3 591,2 763,7 989, , , , , , , ,8 S. Arabistan-S.Arabia 221,5 258,7 328,2 376,4 415,7 519,8 429,1 526,8 669,5 734,0 748,5 Tayland-Thailand 142,6 161,3 176,4 207,1 247,0 272,6 263,7 318,9 345,7 366,0 387,3 Avro Bölgesi - Euro Area 8.545, , , , , , , , , , ,7 AB-28 - EU , , , , , , , , , , ,1 DÜNYA GSYH - WORLD GDP , , , , , , , , , , ,3 ( * ): Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, GSYH veya Gayri Safi Milli Gelir, GSMG (Gross Domestic Product, GDP or Gross National Income, GNI). ( ** ) Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). ( 4 ): 1 Ocak 2005 tarihinden önce Türk Lirası,TL, olarak ifade edilmiştir (The figures are expressed in TL before January 1st, 2005). Kaynak-Source : IMF-World Economic Outlook Database, October

23 TABLO : 4 - KİŞİ BAŞI GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 4 - PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Cari Fiyatlarla, ABD Doları) (At Current Prices, in US Dollar) ÜLKELER - COUNTRIES A - Gelişmiş Ekonomiler A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15 (1) , , , , , , , , , , ,7 Almanya-Germany , , , , , , , , , , ,5 Avusturya- Austria , , , , , , , , , , ,0 Belçika-Belgium , , , , , , , , , , ,6 Danimarka-Denmark , , , , , , , , , , ,1 Finlandiya-Finland , , , , , , , , , , ,0 Fransa-France , , , , , , , , , , ,7 Hollanda-Netherlands , , , , , , , , , , ,9 İngiltere-UK , , , , , , , , , , ,6 İrlanda-Ireland , , , , , , , , , , ,8 İspanya-Spain , , , , , , , , , , ,1 İsveç-Sweden , , , , , , , , , , ,8 İtalya-Italy , , , , , , , , , , ,7 Lüksemburg-Luxembourg , , , , , , , , , , ,4 Portekiz-Portugal , , , , , , , , , , ,7 Yunanistan-Greece , , , , , , , , , , ,3 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep , , , , , , , , , , ,0 Estonya-Estonia 7.155, , , , , , , , , , ,1 GKRY - GCASC(2) , , , , , , , , , , ,8 İzlanda-Iceland , , , , , , , , , , ,6 İsviçre-Switzerland , , , , , , , , , , ,9 Malta - Malta , , , , , , , , , , ,4 Norveç-Norway , , , , , , , , , , ,2 Slovakya - Slovakia 4.557, , , , , , , , , , ,8 Slovenya - Slovenia , , , , , , , , , , ,1 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ABD-USA , , , , , , , , , , ,9 İsrail-Israel , , , , , , , , , , ,3 Japonya-Japan , , , , , , , , , , ,8 Kanada-Canada , , , , , , , , , , ,1 Avustralya-Australia , , , , , , , , , , ,2 Yeni Zelanda-New Zealand , , , , , , , , , , ,6 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea , , , , , , , , , , ,1 Hong Kong-Hong Kong , , , , , , , , , , ,4 Singapur-Singapore , , , , , , , , , , ,8 Tayvan-Taiwan Province of China , , , , , , , , , , ,9 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri(3) EU Countries(3) Bulgaristan-Bulgaria 2.654, , , , , , , , , , ,5 Hırvatistan-Croatia 7.946, , , , , , , , , , ,4 Letonya - Latvia 3.974, , , , , , , , , , ,9 Litvanya - Lithuania 1.861, , , , , , , , , , ,0 Macaristan - Hungary 8.236, , , , , , , , , , ,0 Polonya - Poland 5.182, , , , , , , , , , ,3 Romanya-Romania 2.061, , , , , , , , , , ,3 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Makedonya-Macedonia 1.861, , , , , , , , , , ,1 TÜRKİYE-TURKEY 3.522, , , , , , , , , , ,8 TÜRKİYE-TURKEY(*) 4.559, , , , , , , , , , ,0 III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 4.115, , , , , , , , , , ,6 Brezilya-Brazil 3.058, , , , , , , , , , ,5 Çin-China 1.277, , , , , , , , , , ,7 Endonezya-Indonesia 1.091, , , , , , , , , , ,8 Güney Afrika-South Africa 2.445, , , , , , , , , , ,4 Hindistan-India 572,3 657,5 748,9 839, , , , , , , ,5 İran-Iran 2.041, , , , , , , , , , ,9 Malezya-Malaysia 4.078, , , , , , , , , , ,9 Meksika-Mexico 7.436, , , , , , , , , , ,5 Mısır-Egypt 1.203, , , , , , , , , , ,9 Pakistan-Pakistan 545,8 612,0 706,3 777,5 883,5 963, , , , , ,7 Rusya-Russia 2.376, , , , , , , , , , ,1 S. Arabistan-S.Arabia 9.067, , , , , , , , , , ,9 Tayland-Thailand 1.999, , , , , , , , , , ,4 Avro Bölgesi - Euro Area , , , , , , , , , , ,7 AB-28 - EU , , , , , , , , , , ,7 (*): Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) ( 1 ): 1998'e kadar 1 ECU karşılığı ABD doları, 1999'dan sonra Euro olarak ve AB 15 (ECU per US dollars through 1998, Euros per US dollars beginning 1999 and EU 15). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): 1 Mayıs 2004'ten sonra üye olan yeni AB ülkeleri,gkry hariç (New EU countries, excluding GCASC). Kaynak-Source : IMF- World Economic Outlook, October 2014 Database. 14

24 TABLO : 5 - REEL GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) TABLE : 5 - REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) (Yıllık Yüzde Değişme - Annual Percent Change) Ortalama Average ÜLKELER - COUNTRIES * A - Gelişmiş Ekonomiler 2,8 3,1 2,8 0,1-3,4 3,1 1,7 1,2 1,4 1,8 A - Advanced Economies I - AB-15 - EU-15 (1) Almanya-Germany 1,2 3,9 3,4 0,8-5,1 3,9 3,4 0,9 0,5 1,4 Avusturya- Austria 2,4 3,7 3,7 1,4-3,8 1,8 2,8 0,9 0,3 1,0 Belçika-Belgium 2,2 2,7 2,9 1,0-2,8 2,3 1,8-0,1 0,2 1,0 Danimarka-Denmark 2,1 3,4 1,6-0,8-5,7 1,4 1,1-0,4 0,4 1,5 Finlandiya-Finland 3,7 4,1 5,2 0,7-8,3 3,0 2,6-1,5-1,2-0,2 Fransa-France 2,3 2,4 2,4 0,2-2,9 2,0 2,1 0,3 0,3 0,4 Hollanda-Netherlands 2,6 3,8 4,2 2,1-3,3 1,1 1,7-1,6-0,7 0,6 İngiltere-UK 3,4 2,8 3,4-0,8-5,2 1,7 1,1 0,3 1,7 3,2 İrlanda-Ireland 7,2 5,5 4,9-2,6-6,4-0,3 2,8-0,3 0,2 3,6 İspanya-Spain 3,7 4,1 3,5 0,9-3,8-0,2 0,1-1,6-1,2 1,3 İsveç-Sweden 3,1 4,3 3,3-0,6-5,0 6,6 2,9 0,9 1,6 2,1 İtalya-Italy 1,4 2,2 1,7-1,2-5,5 1,7 0,5-2,4-1,9-0,2 Lüksemburg-Luxembourg 4,8 4,9 6,6-0,7-5,6 3,1 1,9-0,2 2,1 2,7 Portekiz-Portugal 2,5 1,4 2,4 0,0-2,9 1,9-1,3-3,2-1,4 1,0 Yunanistan-Greece 3,7 5,5 3,5-0,2-3,1-4,9-7,1-7,0-3,9 0,6 II - Diğer Gelişmiş Avrupa Ekonomileri Other Advanced European Economies Çek Cumh.-Czech Rep. 2,8 7,0 5,7 3,1-4,5 2,5 1,8-1,0-0,9 2,5 Estonya-Estonia 6,9 10,4 7,9-5,3-14,7 2,5 8,3 4,7 1,6 1,2 GKRY - GCASC(2) 3,5 4,1 5,1 3,6-1,9 1,3 0,4-2,4-5,4-3,2 İzlanda-Iceland 4,6 4,7 6,0 1,2-6,6-4,1 2,7 1,5 3,3 2,9 İsviçre-Switzerland 1,7 3,8 3,8 2,2-1,9 3,0 1,8 1,0 1,9 1,3 Malta - Malta 1,6 2,6 4,1 3,9-2,8 4,3 1,4 1,1 2,9 2,2 Norveç-Norway 2,9 2,3 2,7 0,1-1,6 0,5 1,3 2,9 0,6 1,8 Slovakya - Slovakia 4,2 8,3 10,5 5,8-4,9 4,4 3,0 1,8 0,9 2,4 Slovenya - Slovenia 3,9 5,7 6,9 3,3-7,8 1,2 0,6-2,6-1,0 1,4 III - Diğer Gelişmiş Ekonomiler Other Advanced Economies ABD-USA 3,4 2,7 1,8-0,3-2,8 2,5 1,6 2,3 2,2 2,2 İsrail-Israel 3,7 5,8 6,3 3,5 1,9 5,8 4,2 3,0 3,2 2,5 Japonya-Japan 1,0 1,7 2,2-1,0-5,5 4,7-0,5 1,5 1,5 0,9 Kanada-Canada 3,3 2,6 2,0 1,2-2,7 3,4 2,5 1,7 2,0 2,3 Avustralya-Australia 3,7 2,7 4,5 2,7 1,5 2,2 2,6 3,6 2,3 2,8 Yeni Zelanda-New Zealand 3,5 2,8 3,4-0,8-1,4 2,1 1,9 2,5 2,8 3,6 IV - Yeni Sanayileşmiş Asya Ekonomileri Other Industrialized Asian Economies G. Kore- S. Korea 5,0 5,2 5,5 2,8 0,7 6,5 3,7 2,3 3,0 3,7 Hong Kong-Hong Kong 3,4 7,0 6,5 2,1-2,5 6,8 4,8 1,6 2,9 3,0 Singapur-Singapore 5,3 8,9 9,1 1,8-0,6 15,2 6,1 2,5 3,9 3,0 Tayvan-Taiwan Province of China 4,4 5,4 6,0 0,7-1,8 10,8 4,2 1,5 2,1 3,5 B - Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler 5,2 8,2 8,6 5,8 3,1 7,5 6,2 5,1 4,7 4,4 B - Emerging and Developing Economies I - AB Ülkeleri EU Countries Bulgaristan-Bulgaria 2,4 6,5 6,4 6,2-5,5 0,4 1,8 0,6 0,9 1,4 Hırvatistan-Croatia 3,9 4,9 5,1 2,1-6,9-2,3-0,2-2,2-0,9-0,8 Letonya - Latvia 6,9 11,0 10,0-2,8-17,7-1,3 5,3 5,2 4,1 2,7 Litvanya - Lithuania 6,3 7,8 9,8 2,9-14,8 1,6 6,0 3,7 3,3 3,0 Macaristan - Hungary 3,6 3,9 0,1 0,9-6,8 1,1 1,6-1,7 1,1 2,8 Polonya - Poland 4,2 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 2,0 1,6 3,2 Romanya-Romania 2,2 7,9 6,3 7,3-6,6-1,1 2,3 0,6 3,5 2,4 II - AB Adayı Ülkeler EU Accession Countries Makedonya-Macednia 2,3 5,0 6,1 5,0-0,9 2,9 2,8-0,4 2,9 3,4 TÜRKİYE-TURKEY (3) 4,3 6,9 4,7 0,7-4,8 9,2 8,8 2,1 4,1 3,0(3,3) III - Diğer Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Other Emerging and Developing Economies Arjantin-Argentina 2,3 8,4 8,0 3,1 0,1 9,1 8,6 0,9 2,9-1,7 Brezilya-Brazil 2,4 4,0 6,1 5,2-0,3 7,5 2,7 1,0 2,5 0,3 Çin-China 9,2 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7 7,4 Endonezya-Indonesia 2,6 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8 5,2 Güney Afrika-South Africa 3,3 5,6 5,5 3,6-1,5 3,1 3,6 2,5 1,9 1,4 Hindistan-India 6,4 9,3 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 4,7 5,0 5,6 İran-Iran 4,7 5,7 6,4 1,5 2,3 6,6 3,9-6,6-1,9 1,5 Malezya-Malaysia 4,7 5,6 6,3 4,8-1,5 7,4 5,2 5,6 4,7 5,9 Meksika-Mexico 3,4 5,0 3,1 1,4-4,7 5,1 4,0 4,0 1,1 2,4 Mısır-Egypt 4,8 6,8 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8 2,2 2,1 2,2 Pakistan-Pakistan 4,6 5,8 5,5 5,0 0,4 2,6 3,6 3,8 3,7 4,1 Rusya-Russia 3,8 8,2 8,5 5,2-7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,2 S. Arabistan-S.Arabia 3,3 5,6 6,0 8,4 1,8 7,4 8,6 5,8 4,0 4,6 Tayland-Thailand 2,7 5,1 5,0 2,5-2,3 7,8 0,1 6,5 2,9 1,0 Avro Bölgesi-Euro Area 2,1 3,3 3,0 0,4-4,5 2,0 1,6-0,7-0,4 0,8 AB-28 - EU-28 2,5 3,6 3,4 0,7-4,4 2,0 1,8-0,3 0,2 1,4 DÜNYA-WORLD (4) 3,9 5,6 5,7 3,0 0,0 5,4 4,1 3,4 3,3 3,3 ( * ): Tahmin (Estimated). ( 1 ): 15 Avrupa Birliği üyesi ülkeler (15 European Union Countries). ( 2 ): GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), GCASC (Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus) ( 3 ): Parantezdeki veri Orta Vadeli Program ( ) tahminidir. (The data in paranthesis is from The Medium Term Program ( ). ( 4 ): Reel Dünya Üretimi, reel GSYH büyümesi anlamındadır (Meaning of the Real World Output is "Real GDP"). Kaynak-Source : IMF, World Economic Outlook, October

ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS

ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.R.MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS 2013 Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER

ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.R. MINISTRY OF DEVELOPMENT ULUSLARARASI EKONOMİK GÖSTERGELER INTERNATIONAL ECONOMIC INDICATORS 2012 Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez.

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayında bir önceki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER

KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER KÜRESEL EKONOMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER NİSAN 2014 Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararasın Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalınma Teşkilatı (OECD) ve Dünya Bankası nın (WB), küresel

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünümü Raporu Küresel İyileşme Sekteye Uğruyor, Aşağı Yönlü Riskler Yoğunlaşıyor. 2012 Kışı

Güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünümü Raporu Küresel İyileşme Sekteye Uğruyor, Aşağı Yönlü Riskler Yoğunlaşıyor. 2012 Kışı Güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünümü Raporu Küresel İyileşme Sekteye Uğruyor, Aşağı Yönlü Riskler Yoğunlaşıyor 212 Kışı Avro bölgesinde giderek artan gerilimler nedeniyle küresel iyileşme tehdit altındadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Ekonomi. Dünya Ekonomisi. FED varlık alımlarını durdururken, Avrupa Merkez Bankası negatif faiz uygulamaya. başlamıştır.

Ekonomi. Dünya Ekonomisi. FED varlık alımlarını durdururken, Avrupa Merkez Bankası negatif faiz uygulamaya. başlamıştır. Ekonomi Dünya Ekonomisi 2007 yılında başlayan küresel krizin ardından, gelişmiş ekonomiler parasal genişleme ve varlık alımı politikalarını benimsemiştir. Sağlanan yoğun likidite ise reel getirisi daha

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 Bu sayıda; Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporu tahminleri değerlendirilmiştir. i Küresel

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Haziran ayında bir önceki

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Türkiye Ekonomisi: Bazı Yapısal Sorunlar. Fatih Özatay 30 Mart 2012

Türkiye Ekonomisi: Bazı Yapısal Sorunlar. Fatih Özatay 30 Mart 2012 Türkiye Ekonomisi: Bazı Yapısal Sorunlar Fatih Özatay 30 Mart 2012 Krizlerde keskin hareketler Krizlerde keskin hareketler 2011 deki durum 2011 AB tartışmalarıyla geçti. Özellikle yılın ikinci yarısında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 18 Aralık 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler

2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler . Uluslararası Ekonomik Gelişmeler 1 yılının ikinci çeyreğinde küresel iktisadi faaliyet zayıf seyrini devam ettirmiş; söz konusu zayıf seyirde gelişmekte olan ülkelerin olumsuz büyüme performansı belirleyici

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

SESSION 2C: Finansal Krizler 381

SESSION 2C: Finansal Krizler 381 SESSION 2C: Finansal Krizler 381 2000-2014 Yılları Arasında Türkiye ve Rusya da Finansal Risklerin Temel Ekonomik Veriler Üzerine Etkilerinin Analizi The Analysis of the Effects of Financial Risks in Turkey

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır

AKP hükümeti zamanında ekonomik büyüme ve istikrar sağlanmıştır Türkiye, AKP iktidarı zamanında ekonomik büyüme ve istikrar elde etmiştir. Bu başarı, geçmiş hükümetler ve diğer büyüyen ekonomiler ile karşılaştırıldığında pek de etkileyici değildir Temel Mesajlar 1.

Detaylı

DEĞERLENDİRME DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2013 YILI PERFORMANSI. Atila BEDİR

DEĞERLENDİRME DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2013 YILI PERFORMANSI. Atila BEDİR DEĞERLENDİRME TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2013 YILI PERFORMANSI Atila BEDİR Ekonomi Araştırmaları Merkezi www.turkakademisi.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME BEKLENTİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME BEKLENTİLERİ HAZIRLAYAN 26.1.215 Yrd. Doç. Dr. Emine TAHSİN RAPOR Türkiye ekonomisinde büyüme beklentileri Türkiye ekonomisinde 21 krizinin ardından gerçekleşen büyüme patikası

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Erdem BAŞÇI Başkan 10 Aralık 2014 Ankara Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2017 yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir.

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak

Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa: Küresel Likidite Dalgası Çekilirken Toparlanmayı Korumak Yazan By Reza Moghadam, Aasim M. Husain ve Anna Ilyina 29 Nisan 214 Avro bölgesindeki toparlanmanın akabinde Orta,

Detaylı

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Bankamızın 30.09.2011 itibarıyla ortaklık yapısı ve paylarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2010-2013 TAHMİN DÖNEMİ: 2014-2017

Detaylı

TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi. March 2013 DENİZ GÖKÇE

TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi. March 2013 DENİZ GÖKÇE TURKISH ECONOMY PAST AND FUTURE Türkiye Ekonomisi March 2013 DENİZ GÖKÇE Dünya Borsa Kapitalizasyonu 2012 sonunda 54.57 trilyon dolar China s growing global economic influence (% global GDP) Çin in Dünya

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

PARA POLİTİKALARI. Erdem Başçı Başkan. 24 Eylül 2013 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası

PARA POLİTİKALARI. Erdem Başçı Başkan. 24 Eylül 2013 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası PARA POLİTİKALARI Erdem Başçı Başkan 24 Eylül 213 Denizli Sanayi Odası ve Denizli Ticaret Odası Genel Değerlendirme Enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi beklenmektedir. Yurt içi nihai talep

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisinin Temel Özellikleri

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisinin Temel Özellikleri Dünya Bankası nın yaptığı kişi başına GSMG sınıflandırmasına göre Birleşik Arap Emirlikleri yüksek gelirli ülkeler grubunda yer almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomisinin Temel Özellikleri Basic

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ 2013-05-01 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 02:00 G.Kore Nisan HSBC İmalat Sektörü PMI 52.0 02:00 G.Kore Nisan TÜFE(Aylık) -0.2% 05:00 G.Kore Nisan Ticaret Dengesi($) 3.36MLR 08:00 Hindistan Nisan

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DEĞERLENDİRME DÜNYA EKONOMİK BÜYÜMESİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2012 YILI PERFORMANSI. Atila BEDİR

DEĞERLENDİRME DÜNYA EKONOMİK BÜYÜMESİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2012 YILI PERFORMANSI. Atila BEDİR DEĞERLENDİRME Balkan Tecrübelerinden Türkiye İçin Dersler TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI DÜNYA EKONOMİK BÜYÜMESİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILI PERFORMANSI Atila BEDİR Ekonomi

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER

AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Şubat 2007 AB ÜYESİ ÜLKELERDE VE ADAY ÜLKELERDE EKONOMİK GELİŞMELER Selin

Detaylı