Kiittiphanelerde Otomasyon Programl Se~uni ve Dogl1ll Universitesi Kiitiip sinin Yordam 2001 BUgi Beige Otomasyon Programl Tecriibesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kiittiphanelerde Otomasyon Programl Se~uni ve Dogl1ll Universitesi Kiitiip sinin Yordam 2001 BUgi Beige Otomasyon Programl Tecriibesi"

Transkript

1 Kiittiphanelerde Otomasyon Programl Se~uni ve Dogl1ll Universitesi Kiitiip sinin Yordam 2001 BUgi Beige Otomasyon Programl Tecriibesi Sonmez <;elik Giri~ Her ktituphane turilniln hizmet verdigi kuliamci grubu farkhdlf ve hizmet vero, kitlenin beklentileri dogrultusunda ama'ilarl varthr. KiltUphaneler ama'iian dogrul1j. sunda kullanicisma en iyi hizmeti verebilmek i'iin bilgi teknolojisinden yararlanrom zorundadtrlar. Bu nedenle ktituphaneler otomasyona ge'imek. hizmetlerini kendileria: uygun bir kfittiphane otomasyon programl araclhglyla verebilmek i'iin 'iah~maktadlr lar. Otomasyonun degi~ik taoimlan ~aglda verilmi~tir (AydlO.1999: 64): "Otomatik araflarla j1lemlerin uygulanmasl" "Bir ii/em; daha otomntik yapmanm reorisi. sanat, veya teknigi" '/ilemleri, oromatjk/eitirmek Kendi kendine yurur ve Kendi kendin; kontrol ed hale getjrme usullerinin incelenmesi, dizay"" geliitirilmesi ve uygulanmas," "Bir y6netimjn, bir iilemin veya donalfml1l otomatik i. leme ~evrilmesi" "Yaiayan ieylerin fal'imasllll taklit ermek uzere yap,lmli olan bir makina" -"Nispeten Kendi kendine i#eyen hir dilzen". TaOirnlardan anl~llacagl ilzere otomasyon. leknolojinin olanakjanndan yararlana. rak i~lemlerin otomatik olarak yurtitlilmesidir. Ki.ltOphane otomasyon programlan kilttiphanede yapdan i~lemlerin kolayl~ttrllmasl, standardizasyonun saglanmasl, lek rarlann en aza indirgenmesi, kaliteli hizmet gibi olanaklarl sunar. Ki.ltUphaneler 010; masyon programl s~erken iyi bir ara~hrma yaparak kendilerine en uygun olanlol~mek. durumundadlrlar. Kiitiiphanelerde Otomasyon Programl Se~imi Otomasyona dayah ki.ltuphane sistemieriyle geieneksel kuwphane sistemlerinid amael aynldlr. Otomasyon. i~lemlerin yaplll~lm ve hizmetin ~ekjini de~i~tirir. Bugi.ln kutliphanelerde bilgisayar teknolojisinden yararlanrnak; standardizasyon kaliteli, do~ru ve hlzh bir hizmet gibi nedenlerden dolayi ka'ilmlmaz olmut i~birli~i, SOnmel Celil:, [)Qlul Oniversitesi Kiltilphanesinde MlldOr YardLmcUJdJr; e-post&: sceljk dogus.edu,1[ 130

2 QIr. Bu durum kutuphaneleri bir an once otomasyona g~meye zorlamaktadtr. KUtUphaneler otomasyona ge~meden once sistem anali.li yapmahdlrlar. Sistem analizi, "Var olan ve yerine Iwnulacak sistemin manuki ojarak foziimlenmesi; kiiliiphoneflin amafjaruli saptayarak. var alan ve yerine konulacak sistemin. metod ve il Itmlerinill etkinligini. maliyetini, dogrulugunu ve verimlingin; olfme \Ie degerlendir Me" (Yah'a~, 1994: 60) olarak tammlanabilir. Otomasyona dayah bir sisteme ge~i~te yazlhm mutlaka donammdan once se~ilmelidir. Bunun nedeni yazlhmlann belli i letim sistemlerine ve donaflimioa gereksinirn duymalandlr (Yalvac;, 1994 : 66). DonammiO t>nceden sa~lanmasl durumunda. kutupbane elindeki donanlma gore otomasyon program. se~mek durumunda kalacaktlr. Otomasyon programl se~iminde, ki.ltuphanenin but~esi. personel durumu. verdi~i hizmet turleri ve venneyi planladl~1 hizmetler dikkat edilmesi gereken en onemli Im Itrlerdir. Bir otomasyon programiom sec;iminde bu kriterlere dikkat etmenin yanioda ocomasyon programioio c;ok iyi incejenmesi gerekir. Bazl kuulphaneler sadece demayla yetinerek otomasyon program I almaya karar verebilmektedirler. Bu ~ok yanh birtutumdur. Otomasyon programiom sec;imi du~unuldu~u kadar.lor olmamakla birlibe dikkat isteyen bir i tir. HeT eyden once otomasyon programl almak isteyen ku IOphane kendine uygun kutuphane otomasyon programlan01 incelemelidir. Hangi i rune olursa olsuo. bu tilr bir sistem de~i ikli~inde geriye d6nu veya b~ka bir sisleme g~ etmek c;ok zor ve c;ok masraflj bir i tir. Bu nedenle ku1uphaneler Urelici finna DIn kendilerine yapll~1 demonun yanioda. ahnmasl du l.inulen program I kuljanan di~er kutuphanelere giderek onlann uygulamastnt gozlemeli, programl ku\lanan personelin gtlrtl~lerini dikkate almah ve programm ozelliklerinin isteoilen ozelliklere uygun oiup-olma(h~t konusunda titiz bir c;ah ma yapmahdtrlar. Otomasyon programlannm lemininde i.i~ de~i ik yol izlenmektedir (Yalvac;. 1994: 66). Bunlar: -YazlllmJ, kurulu ic;inde bir yazdlm grubu olu turarak ge~ekle lirmek. -YazlltmJ, konusunda uzman bir kurulu a yaptutnak. -Paket program almakttr. 8u ~eneklerden en yaygm ojarak kullantlant paket program ajmaklir. Birinci ve itinci ~enekte c;e itli sorunlar ortaya ~tkmaktadlr. Birinci ~enek ic;in en onemli solull, yazdjmt yapan grubun da~lmasl ve kurumdan aynlmasldlr. Ikinci sec;enek ic;in en linemli sarun, maliyetinin fazla almas. tesliminin uzun zaman alabilmesidir. Bir ve ikinci ~enek i~in ortak somn ise programm gelecekte deste~inin olmamast riskidir. 0 lnct1 ~nek en uygun yoldur. Programa yonelik istekler her an Uretici finnaya iletilebilmekte, ay"' prograrru kullanan ktituphanelerin tecrubelerinden yararlantlabilmektedir. 131

3 Otomasyon programl se~iminde hem isteklerimizi kallilayacak hem de fiyatl uy gun bir program se~mek isteriz. S~ece~imiz bir otomasyon programmda aradl~hrul ozellikler neler olmahdlr: TUm kutuphanelerce ortak kabul edilen standartlan i~ermelidir. Ki.ltiiphaneler hizmet Uirlerine gore programln bi~imsel boyuluna miidahale edebilmelidir (~lktl, ekran tasanml, kutuphaneye azgu i~lemlerin in~asl gibi). Program, kutuphaneyi her konuda baamlh duruma getirmemcli, esnek bit yaplda olmahdlr. Program. manll~ln yapabilecegi her~eyi yapabilmelidir. KUtUphanenin amacma vc butfjeye uygun olmalldlr. Hangi donanlm ve i~letim sisteminde r;all~t1~ma dikkat edilmelidir. Di~er kulliphanelerdeki kullamm stiresi ve ba~ansloa dikkat edilmelidir. Kullanlml kolay olmahdlr. Kullanlml konusundaki doktimantasyon anl~lllr ve yelerli duzeyde olmalldlr. -Gcni~leme ve veri de~i~imine olanak saglamahdlr. SalJ~ sonrasl destegi ~ok iyi olmahdlr. Kullamcl e~itimi verilmelidir. Garanti ve bak!m sozle!jmesi olmahdlr. Oretici firma olomasyon programml deneme iliin kullanlma ar;mahdlr. Her kiltilphane aym program! kullanmak zorunda degildir ve do~al olarak kutup' hane belirledi~i kritcrlere uygun olamd1 sefjecektir. Oncmli olan. olomasyon programmm bibliyografik kayltlarda standart olarak kabul edilen tum alanlan iyermesi Vt standart kaylt fonnatma uyum saglamasmm yanmda geli!jmeye aylk olmas!dlr. Bibl" yografik kayltiardaki standart. kutuphaneler arasmdu veri alt!jveri!jini, diger bit ifadc)' Ie i~bjrligini kolayju!jtlflr. KUtUphane otomasyon programlun konusunda, yurt dl!jmda oldugu gibi Turli yc'de de hemen hemen her iinivcrsite kuiuphanesi tecriibe ya~aml!jllr. KUtUphane1cr ba!jt3 butge sorunu olmak uzcre bi~ok nedenden dolayi mevcul olanaklarla otomasyon program I geli~tirmeye yah ml ve kendi geli!jtirdikleri bir formalla bibliyografil verilerini olu~lurma yoluna gilmi!jlerdir. Bu konudaki standartlnn ve diger ki.lttipbane otomasyon sistemlerini dikkate almayan ki.lti.iphanelerin giri!jimleri ~anya ul~ ml~tlr. Bu uygulamalarm sonucunda, veri ali!jveri~i olannkslz olmasa bile yok zorgertyekle~tirilebilmi tir (<;elik, 1991 : 82). Kimi ki.ltuphaneler bu yolu tercih ederken. but~eleri iyi olan kimi kuulphanelerpaket program alma yoluna gitmi~lerdir. om i~blrligini KiHUphanelerin fark), programlar kul1anl112$j olumsuz etkileyece~i. veri transferinin mumkun olmadl~1 konusundaki 132

4 IIIlijmalar devam etmektedir. Bir ch~tide dogru, bir ol~i.lde yanli~ olan bu tartl~malal1li bir an once sonu~jandirllmasl Ti.lrk kuttiphanelerinin gejecegi bakmllndan ~ok mcmlidir. Tartl malann uzamasl, otomasyon programlan, veritabam ve veritabam by!1 yaplsl hakkmda yeterli bilgi ve tecrubesi olmayan ki.lti.lphaneleri olumsuz yonde eili!emekledir. TUrkiye'de kutuphaneler, yukanda da belirtildigi gibi otomasyona ge~me islekjeri- I. MARC (Machine Readible Calaloging : Makinaca Okunabilir Kalaloglama) diye ifade edllen standart kaylt format! lartl~malafl nedeniyle ertelemek durumunda kalmaktadlrlar. Standart kaylt formatl yani MARC, herhangi bir materyale yonelik bibli )'llgi'3fik bilgilerin verilabanmdajd, yani elektronik ortamdaki kayjt yaplsml belirten lurallar dizgesidir. Saym Toplu'nun (1991 : 122) ifadesiyle MARC. ".. Jditiiphalle 4trmesini olilftllrafl bibliyograftk kimfiklere itijkill bi/gilerill. bitgisayal'l" saklayobirugi ve eri~ebilecegi llitanaklara diillji~fijl'me sjjrecidir. BII sjireffe yaptimasl gerekn, Manak/arm belli bir yap/da lop[all/iiosi, diizenlellmesi. kiilijl!ii. oll/~'fllran ("ta IIflklardaki veri ve bilgiierill, kiitiik kapsol/l/llca. sta"dart hir gdrij"ii~'e sahip o[mas/ ;,"; Saym Erdogan'm ifadesiyle (1991 : 131) MARC. "bibliyograflk bilgiler ifin gelipirilmi~ bir saklamaformat/dll'''. Yanh~ bir uygulamanm geri donu ti ~ok zor oldufu gibi, zaman. emek ve paranm bo a gitmesi demektir. Bu nedenle kuttiphaneler )'3I\h~ bir uygulamaya giri~meklen, yanh~ bir karar vermcklen ledirgin olduklanndan. ~omasyon uygulamalanm surckli ertelemekledirler. Sozkonusu tartl malann yogun Ia lgl nokta. ahnmasl dti~i.lnulen bir olomasyoll progranumn diger kulilphane otomas )'00 programlanyla veri all veri~j ger~ekle tirip-ger~ekle liremeyece~idir. Yukanda belirtilen nedenlerden dolayi her ko!i.iphane aym otomasyon progranlllll kullanamayabilir. B<l ka bir otomasyon program I kullanmasl diger kutuphanelerin verilerinden yamrlanamayacagl ve verilerini onlara a~amayacagl anlamma gelmez. Onemli olan bib ~yogratik vcrilerin slandart kayl1 formalma uygun olmasldlr. Vcritabant ve Veritabanlarmda Kl\yll Yapisl Verilabanl (database), "bilgisayar kllilalllmlnda foziime erijmek i{:in illetlebilir aurlflna getirilmi1 bilgi orlallll"dir (Ttirk~e SozWk : 2343). Veritabam bir bilgi koleksiyonu veya bilgiler toplaml olarak dll i.lnuiebilir. BII bilgiler di.lzenlenebilir, giincelle tirilebilir. slralanabilir. arama yapllabilir ve istendigi ekijde kaglda dokulebilir. Bir adrcs defteri veritabanl olarak djj~tinjjlebilir. A~agldaki ~kilde gori.lldugi.l gibi. bu defterde yazllan bilgiler dilzenli bir ekilde belli ba hklar altmda yer ahrlar. Isimler, telefon numaralan ve adresler ayn! dcfterde, fakat farkh ~ekildedir (Yordam ). 133

5 .-.. Ka)'IUar ~I =: I =. I' - - I I ~'" [ T.11ui I... IQluuiUn KaOudi)' I l~nl)u 'u', Veri tabanlan aym \Ie farkh bilgileri bir yerde topiarlar. Aym yerde toplanan bu bilgilcrdeki farkhhklar alan (field) ismi verilen ba hkjarla bir birinden aynhrlar. Adres defterinde oldugu gibi telecon numaralan aym sattrlarda \Ie (eleron numarasl b<ijlt- 81 altmdadlt (Yardam ). Veritabanlan tek bie dosya (file) olabijecegi gibi birden fazla dosyajardan da 010- abilir. Ki i ve adres bilgileri bir dosyada toplamrken bu ki ilere ait hesap bilgileri bir bwika dosyada tutulabilir. Su duruma i1i kisel veritabam (relational database) denu (Yordam ). Ornegin, yandaki ekilde gortlldugo gibi &tu n~ venne modillu. hem karaiog hem de tiye modullerine demirb8 ve Oye numaralan ile bag\anml ur. Katalog modultinde giri i yap d ml~ bir materyali Uye moduiunde giri~i yapl1m l ~ bir Uyeye OdUn~ vermek iyln sadeee Oye numarasl yazlldlgmda bu ajanlardan ve demirba~ her iki modilile de iji~ki kurulur. Bunun sonueunda matcryaj adl ve iiye He ilgili bhgiler tsduny moduiunden gorujur. Aynea bu bilgijen tekrar tckrar ginneye gerek yoktur. Katalog veya Uye modiljjerinde yapllaeak herhangi bit de~i~iklik ananda OdUn~ moduiunc de yanslt. Alanlar (fields) bir ventabanmm femel yaplsldlr. Alanlar bilgileri tutmak, Uu[\t. rinde hesap yapmak. ve kaydl girllen venleri teiu'ar gortlntulemek i~in IrullanLhr. Bir 134

6 tmtabamnda yerajan kayltjarda bulunabilecek bilgilerin (demi~, kitap adl, yazar Iil. vb.) her biri ayn bir alanda tutulur. Veritabanlan bir veya birden fazla kaylt i~erirler. Her bir kaylt aym konuda bilgikn ~eren alanlardan olu~ur. Yani her bir kayltta demirb~, kitap adl, yazar adl gibi behrlenmi~ alanlar varolr ve bu alanlarm i~ine, ba~!j~mda belirtilen bilgiler girilir. Boylece her bir kayttta sadece bir kaynaga ait bilgiler yer allr. Bir veritabam dosyasma bilgi girmek i~in yeni bit kaylt (record) a~lirr ve veriler gerekli alan lara (fields) yazlhr. Bir kaylt a~t lkl an sonra bu kayjt tjzerinde deai~iklik (edit), sjralama (sort), bulma (find) vb. btjtun i~lemler yapdabilir. Bir alana girilen bilpo alamn de~eri (value) olarak adlandjrlhr. Her bir alanm sahip oldugu degerler: -Melin (text) -SaYI (number) Tarih (date) -Zaman (time) -Grafik, ses, gortinttj (graphic, sound, movie) gibi ~e~iiji formatlarda tutulur. Yordam 2001: Bilgi. Beige Otomasyon Programl Yordam 200 I FileMaket«l Pro program dili ile yazllml~ ve bu dilin altmda ~ah~an bir kuiuphane olomasyon progrrumdlr. Yordam 2001 yakjil lk on ytldrr ~~itji ktittipbanelerde kullanllmaktadlr. Oniversite piyasasma girdikten sonra onemli bir ivme kazanan program ~u anda 60'1 ~km ki.ltuphanede kullamlmaktadlf. Yordam 2001 'in kuttiphanelerde yo~un olarak kullanilmaya b8 lamasl ~e~itli tarli~malan do beraberinde getirmi~tir. Program. bibliyografik veri yaplslnl, esnekliaini ve i~leyi~ini bilmeyenlerin ele~lirilerine neden olmu~tur. Ele~tirilerin ortak noktasl bu programm standart kay It fonnatma uymadl~1 yontindeki gorti~lerdir. Yordam 200I'i kullanan kuttiphanelerden ~imdiye kadar olumsuz goru bildiren olmaml llr. Kullamcllann yapllmasml istedi~i ekleme veya de~i~iklikler programcilar tarafmdan en klsa sllrede yapllmakladlf. Yapllan eldeme veya de~i iklikler progranu kullanan diger kutiiphanelere tamtllarak gorti~leri ve i lemlere uygunlugu konusundaki do~onceleri sorulur. Bu g()ru~ dogruhusunda programa eklenen ozellik, diger kullamcdara da ul~llnltr. Su konuda bazl omekjer verebiliriz. Ome~in; sureli yaymlarda Bah~~ehir, salln alma He ilgili i~lemlerde Dogu~ ve Marmara,ciltleme jle ilgili i~lemlerde Van YiizUncll Yd. konu b~hklannm hazlflanmasmda Mimar Sinan, kutophanelerarasl MUm; venne ve reserve gibi i lemlerde Doau~ Oniversitesi kutophanelerinin katkllan ve gorii~leri bu i~lemlerin geli~mesinde ve standart bir yaplya kavu~masmda onemli bit rol oynamt ttr. 135

7 Bu programl. Turk kilttiphanelerinin aeil ihtiya~lnn do~urdu ve geli~jmi belli b~b otomasyon programlannm i~leyi~j ile standart bibliyografik veri yaplsmm ozellikleri dikkate almarak Ttirk kutuphanecilerinin oned ve istekleriyle ~killendi. Bu haliyle. Yordam bir kutuphanede otomasyonla verilebileeek tum hizmetlere cevap vere bileeek kapasitede esnek bir programdtr. Modi.ller bir yaplya sahip olan Yordam 2001 Bilgi Beige Otomasyon Programl, bir ktiluphanede mantjam izin verdiai her turlo i~ lemi geryekle~tirebilmektedir. Yordam 2001 'in bazi ozellikleri a~aalda klsaca ozetlenmi~tir : Saglama: Sa~lama i~lemleri sipari~ modoio aracill~lyla gerljekle~lirilmekledir. Bu modill katalog ve tiye moduluyle ba~lantllt olarak yah~maktadlr. Firmalann adres bil gileri Uye modoiunde tutulmaktadlr. Sipari~ edilen maleryallerin kaydl ise kalaiog moduli.lnde lutulur. Sjpari~ moduiu, tiye ve katalog modi.ilundeki gerekli bilgilerle si pari~ bilgilerini birl~tirerek i~lemleri kolayla~ttrlr. Sipari~ modtilunde firmalann fiya! lekliflerine gore ihale etmek ve bunlann lislesini dokmek mtimkundur. Kataloglama, Konu B~bg. ve Yazar Numarasl Verme: Yordam 2001 'de ma.. teryallerin bibjiyografik kaylllan materyatin turtine gore tasarlanan ekranlar araclij.. Alyla girilmektedir. Gerekli gorulen alaolar (yaym turo, yaym yeri, yaymlayan, baslm kaydl. konu b~h~1 gibi) kutuphanenin istetine gore programcllar veya kuti.lphane ta rafmdan 3ljlhr menu haline gelirilebilmektedir. Yazar, eser adl, simflama gibi gerekli gorijlen alanlarda olorite kontrolu yapljmaktadlr. Programm iljinde yer alan adet konu ba~lttl materyallerin konu ba~hklarmm standart bir bi~imde olu~turulmasmda bi.lytik kolayhk satlamaktadlr. Listede mevcut olmayan konu b~hklan katalog cu tarafmdan eklenebilmektedir. Konu b~ltklarmlll onemli bir klsmlmn Dewey Onlu Smlflama numarasl verildiainden, smflama numaraslmn verilmcsinde de konu b:qhk Ian lislesinden yararlanllabilmektedir. Yaz.ar numarasl ise. CUller Sanborn cetvelinden bulunarak bir komutla slnlflama numarasma eklctilmektedir. Bibliyografik Kaylt Transferi: Kat.doglamada standart kaylt formatma uygun ka Ylt i~eren di~er kuti.lphanejerin kayltlanndan yaralamjabilece~i gibi. OCLC CatCO ve Yordam 2001 Toplu Katalo~u gibi veritabanlanndan da kaylt ahnabilmektedir. Siireli Yay," tzlerne: Yordam 2001 sureli yaym izleme i~lemlerinde kullamctya bi.lyi.lk kolayltk sa~lamaktadlr. Bibliyografik kaydl tammlanan sureli yaym sayjlanmn ozellj~ine gore, sayllann i~lenmesinde Yordam 2001 yoj gosterici bir mantikla ~I~U'_ KUtUphane pohtikasma gore surelj yaytnlann i~jndekiler sayfasl klavye veya taraylct (scanner) aracllt~lyla girilebilir. Monograf eserlerde olduau gibi elektronik dergilerill 136

8 bibliyografik kaydt ile kaynaai arasmdaki baalanttyi URL (Uniform Resource Locator. Tek bicrirn kaynak buldurucu) adresleri saalar. Elektronik Kaynaklar: KilWphanenin sahip olduau elektronik kaynaklann bibliyograftk bilgisi kataloglama modtiwnden tammlamr ve kaynaam bulundua;u sunucunun (server) URL adresi kayda eklenir. KilWphane katalogundan [arama yapan bir kullantemm, tararna sonueu elde euigi listede, diaer kaynaklann yantnda elektonik bynakjar da URL adresleriyle birlikte yer allr. Elektronik kaynaklar ozellia"ine gore Gretici finna ve kuttiphanenin sunucusunda bulunabilir. Oye Kaydl: Oye kayttlanm lditiiphane ister kendisi girebilir veya o~enci i~lerinden alarak aktarabilir. Buradan kiitilphane Uyeleri icrin kimlik basabilir, iiyelere elektronik posta gonderebilir, tiyelere yonelik istatistikler ve cre~itlj listelerin dokumunti yapabilir. 6diln~: OdUnrr verme i~lemi oldukcra basitl~tirilmi~tir. Octuncr venne, sure uzatma ve iade i~lemleri aym ekrandan ge~ekle~tirilmekte ve bu i~lemlerde barkod okuyueu ve elektronik imza kullantlabilmektedir. Geciken kitaplara i1i~kin eeza j~lemlerine yonejik her turw aitematif uygulamaya gore parametrejer diizenjenmi~tir. Okuyueuya uyan mektubu. elektronik posta gonderimi gibi i~lemler tek bir komutla gerrrek1~tirilebilmektedir. Okuyueulann web (world wide web: dunya rrapmda aa") Uzerinden aylittlklan (reserve) kaynaklar sadece bir klikle ootincr verilebilmektedir. Kiitiiphanelerarasl OdUn~ Verome: Bu moduide bir ktituphanenin diger kutuphanelerden yaptta"t OOUncr kitap/makele talebi ile dia;er kuulphanelerin kendisinden yapttp OdUn~ kitap/makale taleplerinin i lemleri ytiriltiiltir. Saytm: Ktittiphanelerde saylm yapmak gerekli ve zor bir i~tir. Y ordam 200 I 'Ie saylm ~ok kolay ve htzh bir ~eklide ge~ekle~tirilir. Seyyar veya sabit barkod okuyucuy Ja raflardaki kitaplar slfadan okutulur. Odtincrteki materyallerin barkod veya demirb~ numaralan saylm modtiliine transfer edilir. Okutma i~leminin ardmdan saylm sonucu islenir. Program okutulan barkodlarla kaytt" barkodlan ka~tl~tmuak materyallerin durumuna (kaytp, OOiinrrte gibi) ili~kin rapor verir. Sorgularna: Bir kuujphane otomasyon programmda aramlan en btiyuk t>zelliklerden biri sorgulamadtr. Sorgulamada bir otomasyon programmm manttk.sal operatorleri kullanmasl ve alanlar arasmda crakl~ttnna (cross) yapabilmesi taramalann stmrlan- 137

9 dmlmasl ve en iyi sonucs ul~llmasl baklmmdan trok onemlidir. Yordam 2001 manuksal operatorleri kullanarak her tiirlo sorgulamaya cevap verebilmektedir. Sorgulama~ sorgu metninden bir kelime, birkatr kelime. sorgu metninin tamaml, sorgu mel ninin b~langlcmdan birkatr harf, kelime itrinde birkatr harf gibi s~eneklerin kullam~ masma olanak sa~lamaktadlf. Web: Yordam 2001 web modulu arac"i~lyla her tre~it materyal i~in basit ve detay It taramaya olanak verir. KuIJanlcllar web modiilu araclllalyla kihuphaneye yeni gejea yaymlan ve sipari~ini istedikleri kaynaaln ne ~mada oldu~unu izleyebilir, eleklronik: kaynak.1ara kolayca eri~ebilir, Odilnt;;te olan bir kitabl ayutabilir, Odiintr aldlkjan yaymlann yanmda kiitilphanenin kullanlcdanna gonderdi~i ozel ve genel bilgi notlanm gorebilir. Yordam 2001'in Doiu~ Oniversitesi Kiitiiphane:sinde Kullanum Yordam 2001 Do~u~ Oniversitesi KUtUphanesinde bir ylldlr kullamlmaktadlr. Yor dam 200I'e g~ilmeden once Oniversitemiz kuulphanesinde Autolih adjl kutuphane otomasyon programl kuljamlmaktaydl. Yapdan incelemeler sonucunda, Yordam 2001 'in sundugu ozelliklerin Oniversitemiz kutilphanesinde verilen hizmetleri iyi bir ~kijde destekjeyecegine karar verilmi~ ve program satm almarak kujlamlmaya bat lanml~tlr. Mevcut b!r olomasyon programma ra~men Yordam 2ool'in ahnmasmda onemli rol oynayan t;;e~itli etkenler Vardl. Bunlar: Autolibin veri yaplslmn standart ka Ylt formatma uymamasl, veri transfer ozelliginin olmamasl. veri alanlanndaki karak ter smlrlamasl, TUrk.;:e karakter problemi, kullamm zorluau,.;:all~ma hlzl, bazl madill lerin (sureli yaymlar, kutilphanelerarasl OdUn~ verme, web) eksik Oimasl, baklm vt gunleme gibi bir.;:ok soronun yanloda gelecek vadetmemesi programdan vazg~ilme nedenidir. Eski programdaki adet materyaie ait bibliyograftk kaylt yeni programa akta nlml hr. Autolib adh programm veri transferi ol.elliainin olmamasl nedeniyle venier bir haftahk bir.;:ah~ma sonucunda programcllar tarafmdan almabilmi~tir. Sozkonusu programda mevcut olan veriler eksiksiz olarak ahnml~hr. Ancak: Autolibin bibliyografik bilgi ic;eren alanlanmn tam olmamasmm yanmda, alanlardaki karakter smm gibi nedenlerden dolayi hihtiyografik bilgilerdeki eksiklikler zaman itrinde tamamlanmlr tlr. Oysa, sozkonusu program standart kaylt [ormahoin ol.elliklerini ve veri transfer ozelliklerini ~Isaydl, verilerin lransferinde en ufak bir sorull ya~anmayaca~1 gibi, bibliyografik bilgilerde de eksiklik sazkonusu olmazdl. Su anda Do~u~ Oniversilesi KUtUphanesinin veritabanmdaki kaylt saylsl saylsl ID.OOO'i ~ml~tlr. 138

10 Do~u~ Oniversitesi Kiitilphanesinde satm alma i~lemleri Yordam 2001 aracl!j~lyla geryekle~tirilmektedir. Sipari~ listeleri program araclh~lyla hazlrlanmakta ve takip cdilmektedir. Kitap sipari~i verenler, sipari~lerinin hangi ~amada ojdu~unu web Ozelinden izleyebilmektedir. Gelen sipari~ler bekletilmeden i~lenmekte ve sipari~ edene elektronik posta veya telefon ile bilgi verilmektedir. Do~u~ Oniversitesi Kiltiiphanesinde AAKK2 (Anglo-Amerikan Kataloglama Kutallan 2) kullamlmakta ve birinci dilzey nileleme yapllmaktadlr. Kaynaklarm smtflanmasmda (OOS) Dewey Onlu Smlflama sistemi kullamlmaktadtr. Dogu~ Oniversitesi Klllilpbanesi kataloglama ve slmflamada teknolojinin sundu~u olanaklardan yararlanl[makta ve tum bibliyografik bilgilerini elektronik ortamda tutmaktadtr. Monograf eserlerin bibliyografik bilgileri dogrudan otamasyon programma girilmektedir. EJektronik kaynaklar (kitap, dergi. deb notu, makale. veritabam Vb.) ozelligine gore kiiti.lpbane ve Uretici finnanm sunucusu Uzerinde bulunmaktadlt. Bu kaynaklann bibliyogtafik kayltlan Yordam 2001 'e girilmejete ve kayltlanna URL adtesleti ekjenmektedir. Yordam 200 I tezlerin oz veya ozetleri daml bugi giri~ine imkan vermektedir. KtilfIphanede mevcut bulunan tezler kataloglanarak okuyuculann istifadesine sunujmu~rur. AUlolibin sureli yaymlar moduluniin eksik olmasi nedeniyle s(ireji yaymlar manuel oink takip edilmekteydi. Yordam 2001 ahndlklan sanra, ktittiphanede mevcudu bulman tum siireli yaymlar kataloglanarak sayjiarl i~lenmi tir. Stireli yaymlann i~indetiler sayfasl, ktituphanenin politiksslna ba~h olarak eue girilebilecegi gibi, tataylcl araclh~lyla da i lenebilmektedir. TaraYlcl araclh~lyla dergilerin iyindekiler sayfasmm Yordam 200I'e giri~i Bah~e~ehir Oniversitesi Ktittiphanesinde uygulanmaktadtt. Do~u Oniversitesi Ktitiiphanesi. Doguj Oniversitesi Dergisinde ~Ikan makalejerin veritabanml PDF (Portable Document Format: T3 loabilir Doktiman Formatl) dosyasiolarak olu turmaktadlr. MakaJelerin bibliyografik bilgijeri ile ozleri Yorclam 2001 'e girilmekte ve makalelerin kayltlanna URL adresi eklenmektedir. DolaYlslyla kullanl Cllar, DogUj Oniversitesi Dergisinde filkml ma~alelerin PDF dosyasma URL adresleri a.racdl~lyla eri ebilmektedirler. Bu uygulama bugtln sadece Oo~u Oniversitesi KtI IOphanesinde geryekjqtirilmektedir. Do~u~ Oniversitesine kaydlol yaphran ttim ogrenciler ktittiphanenin dogal iiyesi saylhrlar ve kutuphaneye uyeli.k i~in herhangi bir prosedtirle u~r3 tltllmaz. 6~renciler derslere b3 lamadan, kimlik bugileri o~renci i lerinden topluca ahntt ve Uye kaydl yaplilr. Yordam 2001 kuuanllmaya b~landl~tnda. ilk ~amada Oniversitemizde ogrenim gonnekte olan ttim o~rencilerin kayltian oarenci i lerinden almarak programa aklanlml tlr egitim-ogretim doneminden itibaren okuja yeni kaylt yaphran ijrencilerin kayltlan bitince o~nci i~leri tarafmda ktlltiphaneye gondetilmektedir. Su kayltlar herhangi bir sorunta k~ii3 llmadan programa aktanlmaktadlr. 139

11 Yordam 200I'e katalog ve tiye kayltlnn aktanldlktan sonra mevcut Odtin~ bil. bir gunwk bir ~a"~mayla i~lenmi~tir. Dj~er modullerde oldu~u gibi Odifn~ venne It lemlerindeki kolayhk, Odiln~ i~lemjerindeki problemleri ortadan kaldmm~tlt. Oyelerr ileti~im elektronik posta, web i.lzerinden sorgulama ve teleron ile ge~ekle~lirilmekltdir. Do~u~ Oniversitesi KUtiiphanesinde A~ustos 2000 tarihinde ger~ekle~tirilen sa Ylmda yakl~lk 10 bin kitabm saylml iki gonde geryekle~tirilmi~ ve dokomleri almml~tlr. Yapllan de~erlendirmelerde sonu~lann sa~hkh oldu~u gozlenmi~tir. Her IOriO doktim ve istatistik A4 kagldma gore dtlzenlenmi~ oldugundan z.arrw kaybetmeksizin yap.jabilmektedir. Omegin, Trakya Oniversitesi KOttiphanesi, surd yaymlar katalogunu ek bir ~ah~maya gerek duymadan yaymjaml~tlr. Programdab mevcut dokum ve istalistik dj~mdaki istekler kottiphaneci tarafmdan, programm keddisine sundugu sihirbazlarla (wizard) kolayca hazlrlanabilmektedir. KOtUphane kullamcllan web Uzerinden ki.ltilphanemizde mevcudu olan tum kaynaklan tarayabilmekte, kaynak hakkmda (rafta. OdUnyte. sipari~te. i~lemde gibi) Ixr torlu bilgiyi edinebilmekte. mevcudu bulunan elektronik koleksiyona eri~bilmekttdir. Tarama sonucunda Odi.lny almak istedi~i kayna~1 ayjrtabilmektedir (reserve). Sonu~ Yordam 2001 'in bibliyografik veri yaplsl, uluslararasl bibliyografik standartlargo. zonunde tutularak olu~turulmu~tur. DolaYlslyla Yordam 2001 kullanan kutuphaneicr MARC formatm," yamnda MRC. OBF, SYLK. OIF, WKS. BASIC, TAB, CSV HTML formatmda veri ah~ veri~i geryekle~tirebilmektedir. Do~u~ Oniversitesi Kliti.lphanesi tum kotuphane i~lem ve hizmetlerini, geli melere a~lk ve esnek bit yaplya sahip olan Yordam 2001 araclhalyla vermektedir. KullanlClsma rnumkun olan tum kolayhklan sunma gayretinde olan Yordam 2001 DoAu Oniversitesi Kilti.lphanesinde sorunsuz ~all maktadlr ve gejecekteki ihtiya~lanna cevap verebilecek kapasitededir. KAYNAKt;:A Aydm, Emin Do~an. (1999). BiIi,;m ve te/ekominiicasyon terimler soz/filii. Istanbul: Telsim. <;elik, Ahmet. (1991). "StandartJ~ma ve kutophanecilikte yetkili organ sorunu. KlitUphane. Enformasyon Ar,iv A/amnda Yeni Teknolojiler \Ie TORKMARC Sl,. poz..."umu bildirileri metinleri; 14 Ekim 1991 i~inde (81 89). Yay. Hazl. Hasan S.Ktsero~lu. Istanbul: Turk KutUphaneciler DemeAi Istanbul ~ubesi. ErdoA;an. Phyllis. (1991). "Bilkent'te MARC", KlitUphane Enformasyon - AlP A/amnda Yen; Teknolojiler ve TORKMARC Sempozyumu bi/dirileri melinleri: /-4 140

12 Wm /99/ itjinde (129~137). Yay. Hazl. Hasan S. KeserogJu.lstanbul: Turk KUli.ipha~ neciler Demegi Istanbul ~ubesi. Toplu, Mehmet. (1991). "Ulusal bilgi aglarmda MARC fonnatl'nm onemi ve ya~ rarlan". Kiiriip"alle~ liforlllasyoli~arliv Alanmda Yeni Tekllolojiler ve TORKMARC Stmpozyumll bildirileri metinleri: 1 4 Ekim 1991 itjinde (11-118). Yay. Hazl. Hasan S.KeseroAlu, Istanbul: Turk Ki.ililphaneciler Demegi Istanbul ~ubesi. Tiirk~e Siizliik. (1998). Hazl.lsmail Pariallr. Ankara: Turk Dil Kurumu. YaIvar;, Mesut. (1994). KWii.phalle hizmetlerinde bijgisayara gefil ve SOrlmlan. Istanbul; Mavibulut. Yordam 2001 bilgi beige otomasyon programl surum 5.1: Kullamci el kitabl. (2001). Hazl. Sonmez C;elik, Abdi.ilkadir Harmancl. [C;evrimitji] Elektronik adres: hup:llwww l.dogus.edu.tr/dogustru/doclbookikilavuz 5/Yordam2001 Tanitim Kita~ llillm 141

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız.

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. ÜNİBİLGİ 26 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2003 Sayı:26 Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. Üniversitemizin

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

KOHA. Tümleşik Kütüphane Sistemi. İnovasyon ve BİLİŞİM Teknolojİleri Merkezİ YakIn Doğu Ünİversİtesİ

KOHA. Tümleşik Kütüphane Sistemi. İnovasyon ve BİLİŞİM Teknolojİleri Merkezİ YakIn Doğu Ünİversİtesİ KOHA Tümleşik Kütüphane Sistemi KOHA Nedir? KOHA bir kütüphane otomasyon sistemidir. PERL programlama dili ile geliştirilmiş özgür bir yazılımdır. Kelime anlamı Yeni Zelanda'da kullanilan dillerden birinde

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI)

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) Toplu tarama yapmak için; sol menüden tarama yapmak istediğiniz ilgili fakülteyi seçerek Ara demeniz gerekmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

TEDÜ Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Uygulamaları Kullanımı. TED Üniversitesi Merve Çetinkaya

TEDÜ Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Uygulamaları Kullanımı. TED Üniversitesi Merve Çetinkaya TEDÜ Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Uygulamaları Kullanımı TED Üniversitesi Merve Çetinkaya İçindekiler 1.SirsiDynix Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi ve genel bilgi 2.İadesi gecikmiş kaynaklar hakkında

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI 1- Kütüphane ve BLISS in tarihçesi Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi 1986 yılında 300 adet yabancı dergi aboneliği ve 5000 e yakın kitap koleksiyonu ile

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ Rektör Prof. Dr. Osman TEKİNEL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafi BAYTORUN (Kütüphaneden

Detaylı

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU EK-l T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU I Proje Kodu: PROJENiN SUNULDUGU BiRiM: (F akii! te/ens titiily iiks ekoku!) BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi YTL DiGER KA YNAKLAR

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI 1. Katalog Takip Sistemine Giriş KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI Katalog Talebi Sisteminde iş akışı aşağıdaki gibidir: Yetkili Satıcımız Bayi özelden erişeceği Katalog Takip Sistemine talep açıklamasını,

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Bu rehber Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından hazırlanmıştır. 1 WEB SAYFASI GENEL BİLGİLERİ BELGELER; Kitap Talepleri İle İlgili Belgeler Bulunmaktadır.

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

KOHA Kütüphane Otomasyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

KOHA Kütüphane Otomasyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği KOHA Kütüphane Otomasyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği VOLKAN SÖNMEZ, HAKAN CANDOĞAN, UĞUR BULGAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİLİŞİM 2014 05-07 ŞUBAT 2014, MERSİN ÜNİVERSİTESİ Giriş

Detaylı

Marketler, yedek parçacılar, kırtasiyeler ve barkod & karekod ile satış yapan diğer tüm işletmeler için daha fazla kâr etmeyi sağlar.

Marketler, yedek parçacılar, kırtasiyeler ve barkod & karekod ile satış yapan diğer tüm işletmeler için daha fazla kâr etmeyi sağlar. SKTBBarkod Programı Marketler, yedek parçacılar, kırtasiyeler ve barkod & karekod ile satış yapan diğer tüm işletmeler için daha fazla kâr etmeyi sağlar. Cironuzu takip eder, kârınızı görürsünüz En çok

Detaylı

.2-2-.04. 2Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1

.2-2-.04. 2Df ~ : 5f~ _;zz, 01-(-, 1'1 T.C. A TA TURK KULTUR, DiL VE TARiH YUKSEK KURUMU AT A TURK ARA~TIRMA MERKEZi BA~KANLIGI Bilimsel (:ah~malar Mtidtirltigu Say I Konu 30200866-051.04-900 Sempozyum hk. 15/04/2013 KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLOGONE

Detaylı

Tahsilat Kolay. POS Ürün ve Portföy Yönetimi 20 Kasım 2015

Tahsilat Kolay. POS Ürün ve Portföy Yönetimi 20 Kasım 2015 Tahsilat Kolay POS Ürün ve Portföy Yönetimi 20 Kasım 2015 Tahsilat Kolay Tahsilat Kolay Nedir? Faydaları Nelerdir? Başvuru Girişinde Nelere Dikkat Edilmelidir? Tahsilat Kolay ile Neler Yapılabilir? Sıkça

Detaylı

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir.

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Leman KOZAKCI Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Kütüphanede bulunan ve dışarı çıkarılmasında bir mahsuru olmayan yayını ödünç almak için kütüphaneye

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii T.C. MU~ V ALILIGI il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 32026198-604-E.5349775 25.05.2015 Konu: Kurum Standartlan Modiilii Veri Giri~ blemlerinin Takibi... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

Detaylı

TAGEM AÇIK ARŞİV SİSTEMİ BİLGİ NOTU

TAGEM AÇIK ARŞİV SİSTEMİ BİLGİ NOTU TAGEM AÇIK ARŞİV SİSTEMİ BİLGİ NOTU Elektronik açık arşivler Üniversite ve Enstitülerin bilimsel ürünlerini kaydeden ve koruyan dijital derlemelerdir. Bilimsel yayınlara açık erişim düşüncesinin bir ürünü

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

İçerik EBYS Raporlama... 2 Belge İşlemleri Raporu... 2 Birim Gelen Belge Listesi Raporu... 3 Birim Gelen Belge Sayıları Raporu... 4 Birim Giden Belge

İçerik EBYS Raporlama... 2 Belge İşlemleri Raporu... 2 Birim Gelen Belge Listesi Raporu... 3 Birim Gelen Belge Sayıları Raporu... 4 Birim Giden Belge İçerik EBYS Raporlama... 2 Belge İşlemleri Raporu... 2 Birim Gelen Belge Listesi Raporu... 3 Birim Gelen Belge Sayıları Raporu... 4 Birim Giden Belge Listesi Raporu... 5 Birim Giden Belge Sayıları Raporu...

Detaylı

FormSeries müşterileri operasyon ekibinin bir parçası haline getiren yeni bir hizmet kanalı yaratmayı hedeflemektedir.

FormSeries müşterileri operasyon ekibinin bir parçası haline getiren yeni bir hizmet kanalı yaratmayı hedeflemektedir. FormSeries Nedir? FormSeries, müşteriler tarafından elle doldurulan form veya dilekçelerin okunmasını ve bu döküman aracılığıyla iletilen tüm talep ve talimatların otomatik olarak gerçekleştirilmesini

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı EndNote Web Hızlı Başvuru kartı THOMSON SCIENTIFIC Web öğrencilere ve araştırmacılara çalışmalarını yazarken yardımcı olacak şekilde tasarlanmış Web tabanlı bir servistir. ISI Web of Knowledge, EndNote,

Detaylı

KiSiSEL BiLGiSA YAR ve KULLANIMINA GiRi~

KiSiSEL BiLGiSA YAR ve KULLANIMINA GiRi~ T.C. MARMARA tjniversitesi istatistik VE KANTiTATi:F ARASTIRMALAR ve UYGULAMA MERKEZi Yaym No: 9613 KiSiSEL BiLGiSA YAR ve KULLANIMINA GiRi~ Dr. Cem S. SUT

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı

Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Soru Kağıdı Hazırlanışı TUİK ve TÜRMOB'un işbirlikteliği sonucunda Yıllık iş istatistikleri Sanayi ve Hizmet soru kağıtlarının hazırlanması ve gönderilmesi Web

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KASIM 2014 FAALİYET RAPORU

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KASIM 2014 FAALİYET RAPORU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Sekreterlik Birimi Devam Eden Faaliyetler Yeni Başlayan Faaliyetler Diğer Faaliyetler 1 Daire Başkanlığı

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

Hakkımızda. Web sitemiz aracılığı 117 üniversite ve 60 il güncel insan kaynağı veritabanı ile Türkiye genelinde hizmet verebilmekteyiz.

Hakkımızda. Web sitemiz aracılığı 117 üniversite ve 60 il güncel insan kaynağı veritabanı ile Türkiye genelinde hizmet verebilmekteyiz. Hakkımızda Üniversite Kariyer, genç insan kaynağına ihtiyacı olan firmalar ile üniversite öğrencisi veya mezunları arasında bir iş ağı oluşturmak amacıyla 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. Üniversite

Detaylı

TMS TMS THE MUSEUM SYSTEM. Neden TMS. SAYISAL GRAFİK TM www.sayisalgrafik.com.tr. Dünyanın Lider Koleksiyon Yönetimi Yazılımı

TMS TMS THE MUSEUM SYSTEM. Neden TMS. SAYISAL GRAFİK TM www.sayisalgrafik.com.tr. Dünyanın Lider Koleksiyon Yönetimi Yazılımı The Museum System TMS TMS THE MUSEUM SYSTEM Neden TMS Dünyanın Lider Koleksiyon Yönetimi Yazılımı Esnek Formlar ve Görüntüleme Dijital Envanter Yönetimi Tümleşik Thesaurus Yöneticisi Gelişkin Veri Giriş

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL 1 SUNUM İÇERİĞİ Katalog Taraması Basılı Kaynaklara Erişimş Elektronik Kaynaklara Erişim

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU İÇERİK A. YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU... 3 B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ VE SİLME... 3 C. YATIRIM FONU ALIM/SATIM

Detaylı

Kayıt Tipi ve MARC. MARC kaydı nedir?

Kayıt Tipi ve MARC. MARC kaydı nedir? Kayıt Tipi ve MARC MARC kaydı nedir? Makinece okunabilir kataloglama kaydı. Bir makinenin örneğin bir bilgisayarın bir katalog kaydındaki verileri okuyabilmesi ve yorumlayabilmesidir. Katalog kaydı: Bibliyografik

Detaylı

Legal Collection. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Legal Collection. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Legal Collection 1 Kapsam Tam metin hukuk veri tabanıdır. Uluslararası alanda en çok başvurulan 250 hukuk dergisini tam metin olarak kullanıma sunar. Adli suçlar ve davalar, uluslararası hukuk, yasalar,,

Detaylı

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım 1. Tanım ve Özellikler 1.1. Tanım Modbus protokolü ile OmniCon, Bilgisayar, PLC ve dier cihazlarla haberleerek topladıı bilgileri göstermek üzere tasarlanmı Info Panel kontrol ve haberleme ünitesidir.

Detaylı

EBSCO VERİTABANLARI. İktisadi ve idari bilimlerle ilgili 2436 dergiyi kapsamakta olup 1834 derginin tam metnine ulaşılabilmektedir.

EBSCO VERİTABANLARI. İktisadi ve idari bilimlerle ilgili 2436 dergiyi kapsamakta olup 1834 derginin tam metnine ulaşılabilmektedir. EBSCO VERİTABANLARI Academic Search Elite Bilim ve teknoloji den din'e sosyal bilimlerden halkla ilişkilere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki konu dağılımına sahip olan bu veritabanı 2552 dergiyi kapsamakta

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir.

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. DİZİN Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. A ağırlıklandırma bkz. terim ağırlıklandırma AltaVista, 6, 31, 37, 45-47, 93, 135 anahtar sözcükler,

Detaylı

EBYS Eğitimi. Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/

EBYS Eğitimi. Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/ EBYS Eğitimi Sisteme erişim adresi: http://ebys.trakya.edu.tr/ Sistem Java üzerinden çalışmaktadır. Eylül 2015 itibari ile Chrome / Java destek vermeyi kestiğinden Chrome ile çalışmamaktadır. 1 den fazla

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Urkund Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Urkund Hızlı Başlangıç Kılavuzu Urkund Hızlı Başlangıç Kılavuzu Urkund kullanımının 3 farklı yolu vardır. Urkund genellikle ve özellikle e-mail aracılığı ile kullanılmaktadır fakat eğer kuruluş öğrenme yönetim sistemine(lms) sahipse,

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

I PHONE İÇİN META TRADER 4 KULLANIM KILAVUZU

I PHONE İÇİN META TRADER 4 KULLANIM KILAVUZU I PHONE İÇİN META TRADER 4 KULLANIM KILAVUZU Öncelikle itunes ya da Apple Store da arama kısmına Meta Trader 4 yazılır. Arama sonuçlarında aşağıdaki gibi programın logosu ve adı görünecektir. İlgili sayfaya

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİVİ. DSpace@FIRAT. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. NESLİHAN AKA naka@firat.edu.tr

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİVİ. DSpace@FIRAT. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. NESLİHAN AKA naka@firat.edu.tr FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİVİ DSpace@FIRAT Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı NESLİHAN AKA naka@firat.edu.tr 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 19-21 Ekim 2015, TÜBİTAK, ANKARA BAŞLANGIÇ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007. www.tetramuh.com.tr 1

Kullanım Kılavuzu. G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007. www.tetramuh.com.tr 1 Kullanım Kılavuzu G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007 www.tetramuh.com.tr 1 MobetraPlus saha satış uygulamasına giriş nasıl yapılır? Cihaz açıldıktan sonra ana ekranda

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ Kütüphane içi kullanım Kullanıcı eğitimi Ödünç verme Kitap siparişi Veri tabanları Uzaktan erişim Genel Bilgiler Dumlupınar

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ 1 KAPSAM SAGE Publication" iletişim, eğitim, yönetim ve organizasyon, malzeme bilimi, kriminoloji, hemşirelik ve sağlık bilimleri, siyaset, politika, psikoloji, sosyoloji, kentsel araştırmalar ve şehir

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü KOHA Kütüphane Otomasyon Sistemi

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü KOHA Kütüphane Otomasyon Sistemi T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü KOHA Kütüphane Otomasyon Sistemi Mengü Yazıcıoğlu Kıdemli Eğitmen,Danışman, Yönetici DEVİNİM YAZILIM EĞİTİM DANIŞMANLIK mengu@devinim.com.tr

Detaylı

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT HİSSE SENEDİ Şirket kodlarını kolayca bulabilirsiniz, Aynı pazarda işlem gören varantlar için ayrı bir işlem ekranı mevcuttur, Portföyünüzde görüntülediğiniz

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

SCIENCE DIRECT Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

SCIENCE DIRECT Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ELSEVIER SCIENCE DIRECT 1 SCIENCE DIRECT KAPSAM ScienceDirect, Elsevier yayınevinin, çeşitli uzmanlık dallarını kapsayan 1800 dergisine, 1997 den günümüze tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır.

Detaylı

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION 1 KAPSAM Profesyonel eğitmenler e ve araştırmac rmacılar için i in tasarlanmış ıştır. Eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350 si hakemli dergi olmak üzere yaklaşı şık

Detaylı

SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında

SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında E-Bülten Haziran 2008 Sayı: 5 SDÜ Bilgi Merkezi Avrupa nın 29 Kütüphanesi Arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Bilgi Merkezi LIBER (The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr Ulusal Toplu Katalog www.toplukatalog.gov.tr Serkan ORCAN M.Uğur Yılmaz, Muhterem Yiğiter Derya Bozkurt, Ali Değirmenci TÜBİTAK ULAKBİM 03-Nisan-2009 Kütüphane Haftası - Ankara 3 Nisan 2009 a gelirken:

Detaylı

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 FOREACH V1.8 Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 İçindekiler Foreach Hakkında... 2 1-Anasayfa... 3 2-Bakım Kartı... 4 3-Tanımlama İşlemleri... 5

Detaylı

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI

MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI MICROCHIP USB 2.0 PIC PROGRAMLAYICI PIC programlama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni nesil USB Programlayıcı ile PIC'lerinizi birkaç adımda kolayca programlayın. İleriki sayfalarda programlayıcınızı

Detaylı

Windows Live ID ve parolanızı giriniz.

Windows Live ID ve parolanızı giriniz. Ücretsiz Deneme Hesabı Oluşturma ve Temel Özelliklerin Kullanım Kılavuzu Bilgi girilmesi gerekli alanlar Kişisel bilgi içeren alanlar http://www.windowsazure.com/tr-tr/pricing/free-trial/ adresine gidiniz

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (MS-Access) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 1 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYHAM, eğitim-öğretime, Kayseri konulu bilimsel araştırmalara ve Kayseri de Üniversite- Sanayi

Detaylı

Şikayet Yönetimi. 1.1 Müşteri Kartı

Şikayet Yönetimi. 1.1 Müşteri Kartı Şikayet Yönetimi Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama CRM Modülünün Müşteri Şikayetleri takibine yönelik bölümüdür. Bu fonksiyonlar ile,

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ HİZMETE ÖZEL 1/10 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. 1. DERS...3 1.2. 2. DERS...4 1.3. 3. DERS...5 1.4. 4. DERS...7

Detaylı

DISTANCE EDUCATION: PRESENT AND FUTURE. Hüseyin Akan, M.D. Ondokuz Mayıs University

DISTANCE EDUCATION: PRESENT AND FUTURE. Hüseyin Akan, M.D. Ondokuz Mayıs University DISTANCE EDUCATION: PRESENT AND FUTURE Hüseyin Akan, M.D. Ondokuz Mayıs University Open University Life-long Learning Distance Education On-line Learning Market?? UZEM TANITIM/Birimler İçerik Geliştirme

Detaylı

ACADEMIC SEARCH PREMIER

ACADEMIC SEARCH PREMIER ACADEMIC SEARCH PREMIER ELEKTRONİK TELİF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Academic Search Premier veritabanı fen, insani ve sosyal bilimler alanındaki akademik dergi makalelerine tam

Detaylı

Cite While You Write özelliği

Cite While You Write özelliği ResearchSoftware.com 1 Cite While You Write özelliği Atıflar & Şekiller Ekleme EndNote, makalelerinizi yayımcılara elektronik olarak sunmanızı kolaylaştıran daha önceden tanımlanmış birçok Microsoft Word

Detaylı

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır.

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. Veritabanındaki dergilerden 400 kadarı, çeşitli koleksiyonlarda

Detaylı

Bilimsel çalışma sürecinizde, EndNote sizin en önemli hedefe; Araştırmalarınıza odaklanmanızı sağlar! EndNote

Bilimsel çalışma sürecinizde, EndNote sizin en önemli hedefe; Araştırmalarınıza odaklanmanızı sağlar! EndNote Bilimsel çalışma sürecinizde, EndNote sizin en önemli hedefe; Araştırmalarınıza odaklanmanızı sağlar! EndNote Bilimsel çalışma sürecinizde En güçlü araştırma yönetim çözümü ve en esnek bibliyografya oluşturma*

Detaylı

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tıbbi Cihaz Firmalarının T.C TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU na Serbest Satış Sertifikası ve Kontrol Belgesi için elektronik başvuru yapabilmelerini sağlamak üzere TİTUBB sisteminde kayıtlı ve onaylı

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi. SMS Modülü

Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi. SMS Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi SMS Modülü 1 Eczanem Otomasyon Sistemi SMS Modülü Eczanem Otomasyon Sistemi Sms Modülü, değişik gönderim seçeneklerine ile her ihtiyaca göre mesaj gönderim

Detaylı

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K"''''

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K'''' ~ER~EVE ANLA~MA i~in ihale KOMiSYONU KARARI ihale kaylt numarasl : 2010113631 Karar no : 1 idarenin adl : Mugla il Saghk MiidfulUgii i~in adl : 331 Kalem ilay ve Serum Ahml ihale tarih ve saati : 22/03/2010

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

MongoDB. Doğan Aydın. Eylül, 2011

MongoDB. Doğan Aydın. Eylül, 2011 MongoDB Doğan Aydın Eylül, 2011 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 Geleneksel Veri Tabanları Ve MongoDB................................. 3 3 Doküman Odaklı.............................................

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı