Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü"

Transkript

1 TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangõç Hükümleri 2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği Karar Sayõsõ: 2000/760 Ekli "Turizm Tesisleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasõ; Turizm Bakanlõğõ'nõn 21/4/2000 tarihli ve sayõlõ yazõsõ üzerine, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi uyarõnca, Bakanlar Kurulu'nca 21/5/2000 tarihinde kararlaştõrõlmõştõr. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, turizm yatõrõm ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarõna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatõrõm ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu tesisleri arasõnda standart birliğinin sağlanmasõ ve kalitenin yükseltilmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, turizm yatõrõmõ ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda olduklarõ asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarõna, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazõrlanmasõna ve onaylanmasõna ilişkin hükümleri kapsar. Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarõnca hazõrlanmõştõr. Tanõmlar Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen terimlerden; a) Bakanlõk: Turizm Bakanlõğõnõ, b) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nu, c) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancõ uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrõ ayrõ gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri, d) Turizm tesisi: Turizm yatõrõmõ kapsamõnda bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapõldõğõ tesisleri ve bunlarõn ayrõntõlarõ ile tamamlayõcõ unsurlarõnõ, e) Belgeli yatõrõm ve işletmeler: Bakanlõk'ça bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilmiş turizm yatõrõm ve işletmelerini, f) Turizm belgesi: Turizm yatõrõmõ belgesi, turizm deneme işletmesi belgesi, turizm işletmesi belgesi, kõsmi turizm deneme işletmesi belgesi veya kõsmi turizm işletmesi belgesini, g) Turizm yatõrõmõ belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelik'te nitelikleri belirtilen yatõrõmõ yapana verilen belgeyi, h) Turizm deneme işletmesi belgesi: Müşteri kullanõmõna hazõr hale getirilmiş olan turizm tesisinin Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açõlmasõ iznini içeren belgeyi, õ) Turizm işletmesi belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelik'te nitelikleri belirtilen turizm işletmelerine verilen belgeyi, j) Kõsmi turizm deneme işletmesi belgesi; Yapõlacak olan üniteler yatõrõm kapsamõnda tutularak tür ve/veya sõnõfõnõn gerektirdiği zorunlu üniteleri yapõlmõş ve müşteri kullanõmõna hazõr hale getirilmiş olan turizm tesisinin bu Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açõlmasõ iznini içeren belgeyi, k) Kõsmi turizm işletmesi belgesi; Kõsmi turizm deneme işletmesi belgeli tesislerde yapõlan sõnõflandõrma çalõşmasõ sonucu düzenlenen veya sõnõfõnõn gerektirdiği zorunlu üniteleri yapõlmõş ve müşteri kullanõmõna hazõr hale getirilmiş olan turizm işletmesi belgeli tesislerde yapõlacak diğer kõsõmlarõn yatõrõm kapsamõnda tutularak verilen belgeyi, l) Geçici işletme belgesi: Bu Yönetmeliğin geçici üçüncü maddesine göre verilen belgeyi, ifade eder.

2 İKİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Turizm yatõrõmõ belgesi talebi Madde 5- Turizm yatõrõmõ belgesi taleplerinde, aşağõda belirtilen belgelerin aslõ veya aslõnõ vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmõş örnekleri ile Bakanlõğa başvurulur. a) Başvuru dilekçesi, b) Yatõrõmõn yeri, tür ve sõnõfõ, kapasitesi, finansmanõ ve pazarlamasõ gibi bilgileri içeren rapor, c) Yatõrõmõn Bakanlõk'ça uygun görülerek belgelendirildiği şekilde yapõlacağõna ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda belirtilen hususa ilişkin noter onaylõ taahhütname, d) Tapu ve/veya kiralama, izin, irtifak haklarõ gibi ayni haklarõ gösterir belge ve/veya belgeler ile ortaklardan birinin veya birkaçõnõn adõna yatõrõmcõ ve/veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasõnda düzenlenen sözleşmeye dayalõ muvafakatname, e) Talebin şirket adõna yapõlmasõ halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri, isim tescili yapõlmõş ise tescile ilişkin belge, f) Türü, yöresi, büyüklüğü veya konumu gibi nedenlerle, özellik arzeden yatõrõmlarõn, Bakanlõk'ça gerekli görüldüğü durumlarda bu özelliklerini genel olarak yansõtan uygun ölçekte fikir projesi, fikir maketi ve/veya referans kişi veya kuruluşlardan alõnan görüş yazõsõ. Turizm yatõrõmõ belgesinin turizm deneme işletmesi belgesine çevrilmesi talebi Madde 6- Belgeli turizm yatõrõmõnõn tamamlanõp işletmeye hazõr olmasõ durumunda, belge sahibi tarafõndan aşağõda belirtilen belgelerin aslõ veya aslõnõ vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmõş örnekleri ile birlikte yazõlõ olarak Bakanlõğa başvurulur. a) İlgili idaresinden alõnmõş yapõ kullanma izin belgesi veya tesisin kullanõm amacõnõ ve bu amaca uygun olarak fen ve sağlõk kurallarõ yönünden uygunluğunu belirten belge, b) Atõk su sisteminin çözümüne ilişkin ilgili kamu kurum veya kuruluşlarõndan alõnacak uygun görüş yazõsõ, c) Tesiste yangõna karşõ gerekli önlemlerin alõndõğõna ilişkin İtfaiye Müdürlüğü veya ilgili kuruluş yazõsõ, d) Bakanlõkça gerekli görülmesi halinde, konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri için genel güvenlik, asayiş ve ahlak yönünden ilgili Mülki İdareden alõnmõş uygun görüş yazõsõ, Doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi talebi Madde 7- Turizm yatõrõmõ belgesi almadan doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde 5 inci maddenin (c) bendi hariç olmak üzere, 5 ve 6 ncõ maddelerde belirtilen belgelerle birlikte yazõlõ olarak Bakanlõğa başvurulur. Turizm belgesi başvurularõnõn incelenmesi Madde 8- Turizm belgesinin verilmesi, bu belgenin diğer bir belgeye çevrilmesi, kapsamõnõn değiştirilmesi, belge devri, süre uzatõmõ ve sõnõflandõrma konularõna ilişkin talepler Bakanlõkça incelenir. Yatõrõmõn İmar Kanunu, yürürlükteki imar planõ ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi girişimcinin kendi sorumluluğundadõr. Belge talebinde bulunanlar bu hususlara uyacaklarõnõ taahhüt ederler. Bu husus turizm belgesine şerh edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarõna karşõ yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kanunla yetkili kõlõnan kurumlarca izlenir. Bakanlõk'ça uygun görülen başvurular en geç altõ ay içerisinde sonuçlandõrõlõr. Yönetmelik hükümlerine aykõrõ talepler reddedilir.

3 Turizm belgesi başvurularõn değerlendirilmesi Madde 9- Turizm yatõrõmõ belgesi taleplerinde başvurular değerlendirilerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme işletmesi veya kõsmi turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve/veya sõnõfõnõn asgari nitelikleri, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamõnda değerlendirilen tesislere ait fikir projelerinin uygunluğu, kapasitesi, fiziki özellikleri ve kullanõlan malzemelerin standardõ denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme işletmesi veya kõsmi turizm deneme işletmesi belgeli tesislerde altõ ay içerisinde yapõlacak sõnõflandõrma çalõşmasõ sonucunda; tesisin tür ve sõnõfõ için belirlenen puan barajõnõ aşmasõ halinde turizm işletmesi veya kõsmi turizm işletmesi belgesi verilir. Üstün hizmet düzeyindeki işletmelere, üst sõnõf için belirlenen puan barajõnõ aşmasõ durumunda yeni sõnõfõn gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakõlmaksõzõn bir üst sõnõf verilebileceği gibi nitelikleri düşük olanlara da alt sõnõf verilebilir. Sõnõflandõrma Komisyonunca yapõlacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin belirlenen asgari puanõn tutmamasõ halinde ise tesise ait belge iptal edilir. Sõnõflandõrma çalõşmalarõ için tesisin tür ve/veya sõnõfõnõn asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanõlan malzemenin standardõ, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldõğõ, puanlama sistemine dayalõ değerlendirme formlarõ Bakanlõk'ça hazõrlanõr ve bu formlar tesiste Sõnõflandõrma Komisyonu'nca uygulanõr. Sõnõflandõrma Komisyonu; üç Bakanlõk Kontrolöründen veya iki Bakanlõk Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri işletmecilerinin oluşturduklarõ derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Kõdemli olan Kontrolör Komisyon'a başkanlõk eder. Sõnõflandõrma kararlarõna belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük, kararõn tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İşletmecinin talebi veya Bakanlõğõn gerekli gördüğü hallerde sõnõflandõrma çalõşmasõ yenilenebilir. Değerlendirme Kurulunun oluşumu Madde 10- Değerlendirme Kurulu: Müsteşar'õn başkanlõğõnda, İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün bağlõ olduğu Müsteşar Yardõmcõsõ, Birinci Hukuk Müşaviri, İşletmeler Genel Müdürü, Yatõrõmlar Genel Müdürü, Tanõtma Genel Müdürü ve turizm belgeli konaklama tesisleri işletmecilerinin oluşturduklarõ derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Müsteşar'õn bulunmadõğõ hallerde Kurula Müsteşar Yardõmcõsõ başkanlõk eder. Kurulun raportörlük ve sekreterya hizmetleri İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülür. Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü hallerde görüş almak üzere uzman çağõrabilir. Değerlendirme Kurulunun görev ve çalõşma esaslarõ Madde 11- Bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen tesislere turizm yatõrõmõ veya işletmesi belgesi verilmesi, bu Yönetmeliğin 6 ncõ maddesinde belirtilen fen ve sağlõk kurallarõna uygunluk belgesinin hangi durumlarda kabul edileceğinin esaslarõ, Yönetmelik'te belirtilen metrik limitlere uyulmadõğõnõn denetimde tespiti halinde tesisin işlevi ve yöre özelliği gözönünde bulundurularak limitlerin en fazla %10 oranõnda değiştirilmesi, Sõnõflandõrma Komisyonu kararlarõna itirazlar, uygulamalardaki görüş farklõlõklarõ ve Kurula sevk edilmesi İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce gerekli görülen diğer konular Değerlendirme Kurulunca karara bağlanõr. Değerlendirme Kurulu, başkanõn çağrõsõ üzerine ayda en az iki defa ve en az beş üye ile toplanõr. Kurul kararlarõnõ oy çoğunluğu ile alõr, oylarõn eşitliği halinde başkanõn oyu iki oy sayõlõr. Farklõ görüşler ayrõntõlõ gerekçelerle belirlenir. Kurul kararlarõ Bakan onayõ ile yürürlüğe girer. Değerlendirme Kurulu'na sevk edilen konular iki ay içerisinde sonuçlandõrõlõr ÜÇÜNCÜ KISIM TURİZM TESİSLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Turizm Yatõrõmlarõnõn Genel Nitelikleri Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi Madde 12- Tesisler; yapõ ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde Yönetmelik'te öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun mekanlarda gerçekleştirilir. Yapõnõn tamamõ belge kapsamõnda değil ise belge kapsamõ dõşõndaki kõsõmlarõn müşteriyi rahatsõz etmeyen bir kullanõmda olmasõ, görünüşü bozmamasõ veya belgeli kõsõmlardan tümüyle ayrõlmasõ,

4 kullanõş biçimiyle amacõnõn belirtilmesi ve ayrõ bir girişinin olmasõ gerekir. Yönetmelik'te asgari nitelikleri belirlenmiş olan tesis türlerinin, diğer bir tesis bünyesinde bulunmasõ halinde, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapõsõyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydõnlatõlõr ve sürekli bakõmlarõ sağlanõr. Genel mahallerde, kadõn ve erkek için ihtiyacõ karşõlayacak sayõda tuvalet ve lavabo bulundurulur. Tesisin bütün mekanlarõnda yeterli doğal veya mekanik havalandõrma sağlanõr. Yõl boyu açõk tesislerde, kõş aylarõnda açõk tutulan tesisler merkezi sistemle õsõtõlõr. Yazlõk işletmeler, geçici ve kõsmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle õsõtõlabilir. Tesislerde, devamlõ ve yeterli basõnçta sõcak ve soğuk su bulunur. Su kesilmesi ihtimaline karşõlõk yeterli kapasitede su deposu ile hidrofor veya pompa bulundurulur. Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arõtma tesisatõ yapõlõr. Dõş ve çevre aydõnlatmalarõ, müşterileri rahatsõz etmeyecek ve doğal yaşamõn etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi 100 yatağõn veya 100 kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur. Genel güvenlik önlemleri Madde 13- Kazan dairesi, soğutucu üniteleri, havalandõrma ve santral, transformatör ve alçak gerilim dağõtõm tablo mahalleri, jeneratör, telefon santralõ yerleri, yakõt depolarõ gibi yerlerde müşterilerin ve tesisin güvenliği için gerekli önlemler alõnõr. Asansörlerde alarm tertibatõ ile havalandõrma düzeni oluşturulur. Tesislerde yangõn ihbar, söndürme tesisat ve donanõmõ bulunur. Doğal zemine ulaşmak için inilip çõkõlan kat merdiveni sayõsõ ikiden fazla ise yangõn anõnda boşaltmayõ kolaylaştõrmak için her kat ile bağlantõsõ olan ayrõca bir yangõn merdiveni yapõlõr. Yangõn merdivenine yatak odalarõnõn içinden veya merdiven sahanlõğõndan çõkõş verilemez. Yangõn merdiveni bina dõşõnda, açõkta ya da gerekli tecridin sağlanmasõ kaydõyla bina içerisinde olabilir. Bina dõşõna irtibatõ sağlanmõş, ihbar-söndürme tesisat ve donanõmõ bulunan iki veya daha fazla merdiven varsa, ayrõca yangõn merdiveni aranmaz. Doğal zeminle doğrudan bağlantõsõ olmayan katlarda yer alan ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan diskotek, eğlence yeri, çok amaçlõ salon gibi kullanõmõ yoğun olan genel mahallerde acil durumlarda kullanõlmak üzere ikinci bir çõkõş imkanõ sağlanõr. Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararasõ normlara uygun olarak hazõrlanan, elektrik yokluğunda da çõkõş yollarõnõ gösteren yeterli işaretler ve alarm tesisatõ bulundurulur. Kapalõ yangõn merdiveni kovalarõnõn aydõnlatõlmasõnda kesintisiz güç veya şarjlõ aydõnlatmalar kullanõlõr. Tatil merkezleri, tatil köyleri, kampingler, günübirlik tesisler, temalõ parklar gibi yaygõn yerleşim düzenindeki tesislerin açõk alanlarõnda kolayca ulaşõlabilecek konumda yangõn ihbar sistemi ve uluslararasõ standartlarda yangõn söndürme vanasõ ve hortumu bulunur. Çevre korunmasõna yönelik önlemler Madde 14- Tesisler, atõklarõnõn çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alõrlar. Atõk sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak artõrõlmadan hiçbir şekilde açõğa, akarsulara, göllere veya denize akõtõlamaz. Katõ atõklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alõcõ ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bõrakõlamaz. İKİNCİ BÖLÜM Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri Personel nitelikleri Madde 15- Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardõnõ yükseltmek amacõyla eğitim için gerekli önlemler, mesleki teşekküller ile işveren tarafõndan alõnõr ve uygulanõr. Bu uygulamalara ilişkin hususlar Bakanlõk'ça düzenlenir, izlenir ve koordine edilir. Turizm işletmeleri personeli, çalõşmalarõ sõrasõnda işlerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kõyafet giyerler. Tanõtõm, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri Madde 16- Tesis tanõtõmõ Bakanlõk'tan alõnan belgeye uygun olarak yapõlõr. Tesis tanõtõmõnda tüketici haklarõ açõsõndan doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanõltõcõ olabilecek tanõtõmlarda bulunulamaz. Yanõltõcõ tanõtõmda bulunulduğunun tespiti halinde tesisin durumu değerlendirilerek belge iptali yoluna gidilebilir. Belgeli tesisler, Bakanlõk'ça istenen her tür bilgiyi zamanõnda sağlamakla yükümlüdür. Belgeli turizm işletmelerinin, takip edecek takvim yõlõ içerisinde uygulayacaklarõ fiyat tarifelerinin hazõrlanmasõ

5 ve onaylanmasõna ilişkin genel ilkeler, her yõl en geç Haziran ayõnõn sonuna kadar Bakanlõk'ça belirlenir ve belgeli işletmelere duyurulur. İşletmeler, en geç Temmuz ayõ sonuna kadar bir sonraki takvim yõlõnda uygulayacaklarõ fiyat tarifelerini Bakanlõğa ulaştõrmak zorundadõrlar. Tarifelerini öngörülen zaman içerisinde Bakanlõğa göndermeyen işletmeler, Bakanlõk'ça onaylõ bir önceki fiyat tarifelerini uygularlar. Turizm işletmeleri, Bakanlõk'ça onaylanmõş tarifelerde yer alan fiyatlarõn üzerinde uygulama yapamazlar. Onaylõ tarifelerin İngilizce, Fransõzca ve Almanca tercümeleri, gereğinde müşteriye verilmek üzere hazõr bulundurulur. Bakanlõk, gerekli gördüğü yörelerde diğer lisanslarda da tarife bulundurulmasõnõ isteyebilir. Konaklama tesisleri, uygulanan oda ve yatak fiyatlarõnõ müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde teşhir ederler. Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müşteriye sunulur. Bu hal, onaylõ tarifelerin istendiği takdirde müşteriye verilmesi gereğini ortadan kaldõrmaz. Tüm fiyat listelerinde şikayetlerin yapõlacağõ mercilerin adres ve telefon numaralarõ belirtilir. Sağlõk, temizlik ve çevre korunmasõna yönelik önlemler Madde 17- Turizm tesislerinde, her türlü tesisatõn tasarõmõnda, kullanõlan yapõ malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasõnda, yiyecek-içecek maddelerinin hazõrlanmasõnda, depolanmasõnda ve saklanmasõnda hijyen ve sağlõk kurallarõna uyulur. Turist sağlõğõnõ tehdit eden hastalõklarõn oluşmasõnõ önleyecek gerekli önlemler alõnõr. Kapasitesi 500 yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor ve hemşire bulundurulur. Tesislerin temizlik ve bakõmlarõ düzenli olarak yapõlõr. Elektrik, kullanma suyu ve atõk su sistemlerinde meydana gelebilecek arõzalarõn en kõsa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alõnõr. Turizm tesisleri; doğal varlõklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarõnõn sürdürülebilirliği gözetilerek işletilir. Katõ atõklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sõnõrlarõ içerisinde bulunan tesisler çöplerin belediyece toplanmasõna kadar geçecek süre içinde bunlarõn muhafazasõ için, belediye sõnõrlarõ dõşõnda yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazasõ ve sağlõklõ yöntemlerle yok edilmesi için gerekli önlemleri alõrlar. Yiyecek ve içecekler, bozulmalarõnõ önleyecek biçimde, uygun õsõda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen soğuk saklama depolarõnda kapõlar içeriden anahtarsõz açõlabilecek ve bir alarm düzeni olacak şekilde düzenlenir. DÖRDÜNCÜ KISIM TESİS TÜRLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Konaklama Tesisleri Konaklama tesislerinin genel nitelikleri Madde 18-a) Konaklama tesislerinde yatak odalarõ: Yatak odalarõ tefriş ve dekorasyonu sağlandõktan sonra, rahat sirkülasyon imkanõ verebilecek büyüklük ve ölçülerde banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kişilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, gece lambasõ, tuvalet masasõ ve aynasõ, bagaj ve elbise dolabõ, oturma yeri veya grubu, perde ve halõ gibi tesisin tür ve sõnõfõna uygun malzemelerle tefriş ve dekore edilir. Güvenlik için kapõlarõn dõşarõdan açõlmasõnõ engelleyecek önlemler alõnõr. Dört ve beş yõldõzlõ oteller ile tatil köyleri hariç diğer konaklama tesislerinde apart üniteler dõşõndaki oda sayõsõnõn %25'inden fazla yapõlamayan suit odalar, bir adedi oturma olmak üzere en az iki bölümden oluşur. 40 metrekareye kadar olan suitler üç yataklõ, 40 metrekareden büyük suitler dört yataklõ olarak kabul edilir. Suitlerde içecek ve basit yeme ihtiyacõnõ karşõlayabilecek, kapsamlõ olmayan mutfak nişi düzenlemesi yapõlabilir. Bodrum katlarda yatak odasõ yapõlamaz. Ancak, eğim dolayõsõyla taban döşemesi mevcut arazi seviyesinden aşağõ olmayan ve yeterli doğal õşõk alan katlar bu hükmün dõşõndadõr. Yatak odalarõnõn pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müşteriyi rahatsõz edebilecek mahallerin bulunduğu aydõnlõğa açõlamaz. Aydõnlõğõn dar kenarõ 2,5 metreden az olmamak kaydõ ile toplam oda kapasitesinin %20'sini aşmayacak sayõda aydõnlõğa bakan oda yapõlabilir.

6 b) Personel ve mahalleri: Konaklama tesislerinde kadõn ve erkek personel için ayrõ soyunma yerleri, dolaplarõ, duş, tuvalet ve ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarõnõ karşõlayan bir mahal bulunur. Ancak pansiyon ve müstakil apart otellerde personel ünitesi yapõlmasõ zorunlu değildir. Turizm tesislerinde eğitimli personel ile hizmet verilmesine özen gösterilir. Personelin nitelikleri ile eğitimli personel çalõştõrõlmasõna ilişkin esaslar gerektiğinde sektörün de görüşü alõnarak Bakanlõk'ça ayrõca belirlenir. c) Bedensel engelliler için düzenlemeler: Toplam kapasitesi 80 oda ve üzerinde olan konaklama tesisleri ile eğlence merkezleri, günübirlik tesisler ve temalõ parklarda, müşteriler tarafõndan kullanõlan tüm genel mahaller ile açõk alanlarõn bedensel engelli müşteriler tarafõndan da kullanõlabilmesini sağlayõcõ fiziki düzenlemeler yapõlõr. Bu düzenlemeler, özel işaretlerle belirtilir. Tesis başõna en az bir oda olmak üzere, oda sayõsõnõn %1'i oranõndaki yatak odasõ ve banyosu, bedensel engellilerin kullanõmõna uygun olarak inşa ve tefriş edilir. d) Kõş sporlarõ yapõlan tesislerde gerekli düzenlemeler: Kõş sporlarõ yapõlan tesislerde kayak pisti kayak sporuna hizmet verecek şekilde hazõrlanõr ve pistin güvenliği için gerekli önlemler alõnõr. Tesislerde acil durumlarda hizmet vermek üzere gerekli yardõm ekibi ve donanõmõ bulundurulur. Tesise hizmet verebilecek konumda helikopter pisti bulunmamasõ halinde; tesis bünyesinde uygun yer ya da yakõn çevresinde arsa temin edilebildiği takdirde helikopter pisti oluşturulur. OTELLER Madde 19- Oteller, asõl fonksiyonlarõ müşterilerin geceleme ihtiyaçlarõnõ sağlamak olan, bu hizmetin yanõnda, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçlarõ için yardõmcõ ve tamamlayõcõ birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller, Yönetmeliğin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü kõsõmlarda belirlenen genel nitelikleri taşõrlar. Oteller, bir yõldõzlõ oteller, iki yõldõzlõ oteller, üç yõldõzlõ oteller, dört yõldõzlõ oteller ve beş yõldõzlõ oteller olarak sõnõflandõrõlõrlar. a) Bir yõldõzlõ oteller; aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 10 oda kapasiteli otellerdir. 1) Girişte rüzgarlõk, otel kapasitesine uygun düzenlenmiş resepsiyon, bekleme yerini kapsayan, telefon hizmetinin de verildiği lobi ve vestiyerden oluşan bir kabul holü (sadece yaz sezonu boyunca açõk tutulan tesislerde rüzgarlõk ve vestiyer şartõ aranmaz), 2) Kahvaltõ ofisi ve bağlantõlõ kahvaltõ salonu (yeterli büyüklükteki oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanõlabilir, yazlõk tesislerde bu amaçla kullanõlan salonun bir kõsmõ açõk olabilir), 3) Kent içinde oda sayõsõnõn %30'u, kent dõşõnda %50'si oranõnda oturma imkanõ sağlayan oturma salonu (yazlõk tesislerde bir kõsmõ açõk olabilir), 4) Ayrõca; - Yönetim odasõ, - Müşterinin ineceği veya çõkacağõ kat sayõsõnõn üçten fazla olmasõ halinde otel kapasitesi ile orantõlõ müşteri asansörü, --Genel mahaller ve yatak odalarõ döşemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzeme (halõ, seramik gibi), - Lokanta yok ise büfe hizmeti, - İlk yardõm malzeme ve gereçleri bulunan dolap, - Odalarda telefon hizmeti, - Oda sayõsõnõn %25'ine hizmet verebilecek sayõda, şifreli veya çift anahtarlõ kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme. b) İki yõldõzlõ oteller; bir yõldõzlõ oteller için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 20 oda kapasiteli otellerdir. 1) İlave bir yönetim odasõ, 2) Oturma salonu veya bağõmsõz bölümlerde bar düzenlemesi, 3) İklim koşullarõna göre genel mahallerde klima sistemi, 4) Yatak katlarõnda kat hizmetleri için ofis veya dolap. c) Üç yõldõzlõ oteller; iki yõldõzlõ oteller için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 40 odalõ otellerdir. 1) İkinci sõnõf lokanta veya kafeterya, 2) İklim koşullarõna göre odalarda klima, 3) Yatak odalarõnda TV,

7 4) Banyolarda saç kurutma makinesi, 5) Kişi başõna 1.2 metrekare olmak üzere en az 50 kişilik çok amaçlõ salon, 6) Çamaşõr yõkama ve ütüleme hizmeti. d) Dört yõldõzlõ oteller; üç yõldõzlõ oteller için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 80 odalõ otellerdir. 1) Otel kapasitesine uygun servis girişi, servis asansörü veya merdiveniyle bağlantõlõ bagaj odasõ, telefon kabinleri yerlerinden oluşan kabul holü, 2) Müşterilerin ineceği veya çõkacağõ kat sayõsõnõn ikiden fazla olmasõ halinde otelin kapasitesiyle orantõlõ müşteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü, 3) Her katta kat ofisi düzenlemesi (servis merdiveni veya asansörü bulunmasõ durumunda bu mahaller kat ofisleri ile bağlantõlõ düzenlenir, ayrõk yerleşim düzenlerinde hizmetin aksamamasõ kaydõyla kat ofisinin her katta bulunmasõ zorunlu değildir), 4) Kuru temizleme hizmeti ile terzi mahalli, 5) Odalarda kõymetli eşya kasasõ, 6) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilkyardõm araç ve gereçleri bulunan revir, 7) Odalarda minibar. 8) Turizm amaçlõ satõş ünitesi, 9) Lokantanõn, özel yemek ve kokteyl salonu bulundurma zorunluluğu olmaksõzõn, kapasitenin %50'sine hizmet veren birinci sõnõf olarak düzenlenmesi, 10) Yerleşim merkezlerinde 06:00-24:00 saatleri arasõnda oda servisi, 11) Personel sayõsõnõn en az %15'i oranõnda konusunda eğitim almõş personel, 12) Ayrõca; - Kişi başõna en az 1.2 metrekare düşecek şekilde en az 100 kişilik ikinci bir çok amaçlõ salon ve fuayesi, - Kapalõ veya açõk yüzme havuzu, - En az 100 kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapõlabileceği kapalõ salon, - Kişi başõna en az 1.2 metrekare alan düşen, en az 100 kişilik konferans salonu, fuayesi, salon ile bağlantõlõ en az iki çalõşma odasõ, sekreterlik ve simültane tercüme hizmetlerinin verildiği mahaller, - Kişi başõna en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az 100 kişilik gece kulübü, diskotek veya benzeri eğlence imkanõ veren ayrõ bir salon, - En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan sauna, türk hamamõ, mini golf, tenis veya voleybol sahasõ, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve deniz sporlarõ, squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi, - Pasta ve içki servisi verilen en az 100 kişilik salon, - En az beş çeşit türk yemeğinden oluşan bir menünün de sunulduğu ikinci bir lokanta, - Telefon, faks, bilgisayar vb. büro hizmetlerine yönelik çalõşma salonu, - Kafeterya ve snack bar, ünitelerinden en az üç adedi. e) Beş yõldõzlõ oteller; yerleşme durumu, yapõ, tesisat, donatõm, dekorasyon ve hizmet standardõ olarak üstün özellikler gösteren, dört yõldõzlõ oteller için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 120 odalõ otellerdir.

8 1) Yukarõda (d) bendinin 12 numaralõ alt bendinde belirtilen ünitelerden ilave olarak en az üç adedi, 2) Müşterilerin ineceği veya çõkacağõ kat sayõsõnõn birden fazla olmasõ halinde otelin kapasitesiyle orantõlõ müşteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü, 3) Oda sayõsõnõn en az %20'si kadar park yeri imkanõ olan garaj veya üzeri kapalõ otopark, 4) Uydu veya video yayõnlarõ imkanõ, 5) Bay ve bayan kuaförü, 6) Banyolarda küvet, resepsiyonla bağlantõlõ telefon, 7) 24 saat oda servisi, 8) Turizm amaçlõ satõş üniteleri. MOTELLER Madde 20- Moteller, yerleşim merkezleri dõşõnda, karayollarõ güzergahõ veya yakõn çevrelerinde inşa edilen, motorlu araçlarõyla yolculuk yapanlarõn konaklama, yeme-içme ve araçlarõnõn park ihtiyaçlarõnõ karşõlayan en az 10 odalõ konaklama tesisleridir. Moteller aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. a) Tesisin kolayca bulunmasõnõ ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleri, otopark ile diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler, yeterli aydõnlatma ile iyi bir çevre düzenlemesi, b) Trafik gürültüsüne karşõ gerekli önlemler, c) Girişte rüzgarlõk (sõcak iklim bölgelerinde zorunlu değildir), d) Giriş holünde resepsiyon ve bekleme yeri, e) Oda sayõsõnõn %25'ine hizmet verebilecek sayõda, şifreli veya çift anahtarlõ kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, telefon ve faks hizmetleri, f) Yönetim odasõ, g) Kahvaltõ hizmetini de verecek şekilde düzenlenmiş oturma salonu ve kahvaltõ ofisi, h) Lokanta yok ise büfe servisi, õ) İlk yardõm malzeme ve gereçleri bulunan dolap, j) 24 saat hizmet veren satõş ünitesi, k) Oda sayõsõnõn %80'i oranõnda otopark. TATİL KÖYLERİ Madde 21- Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanõnda çeşitli spor, eğlence ve satõş hizmetlerinin de sağlandõğõ yaygõn yerleşim düzenindeki en fazla iki katlõ yapõlardan oluşan, en az 60 odalõ konaklama tesisleridir. Eğimli arazilerde, eğimden kazanõlmõş üçüncü bir kat yapõlabilir. Bu kat, taban döşemesi mevcut arazi seviyesinden aşağõ olmamak ve yeterli doğal õşõk almak kaydõyla müşteriye yönelik kullanõlabilir. Tatil köylerinde, doğal varlõklar ile yöresel değerlerin korunmasõna özen gösterilerek çevre düzenlemesi yapõlõr. a) Giriş ve park üniteleri: Tatil köyü hudutlarõ emniyet altõna alõnõr, girişte kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde oda sayõsõnõn en az %25'i oranõnda park yeri olan otopark yapõlõr. b) Yönetim tesisleri: Yönetim tesisleri aşağõdaki nitelikleri taşõr. 1) Resepsiyon, danõşma, bagaj, telefon kabini ve bekleme yerinden oluşan bir kabul alanõ, 2) En az iki adet yönetim odasõ, 3) Oda sayõsõnõn %25'ine hizmet verebilecek sayõda, şifreli veya çift anahtarlõ kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme,

9 4) Bagaj taşõma hizmeti, 5) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilkyardõm araç ve gereçleri bulunan revir, 6) Açõk alanlara müzik ve ses yayõnõ yapabilen sistem. c) Geceleme birimleri: Geceleme birimlerinde aşağõda belirtilen nitelikler sağlanõr. 1) Bu birimlerin; tatil köyünün diğer ünitelerinin gürültü ve rahatsõz edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenmesi, 2) Odalarõn yer döşemelerinin nitelikli malzeme ile kaplanmasõ, 3) Telefon hizmeti, 4) Kat hizmetinin verilmesini sağlayacak sayõda kat ofisleri. d) Spor, eğlence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi: Bu ünitelerde aşağõda belirtilen nitelikler sağlanõr. 1) Tesiste tatil köyünün yapõ ve işletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak sayõsõnõn en az %30'u oranõnda kapalõ, yatak kapasitesinin en az %70'i oranõnda açõk oturma yeri sağlayacak şekilde ikinci sõnõf lokanta, kapalõ kõsõmda klima, açõk kõsõmda güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler, mutfak için servis avlusu ve servis girişi, 2) Aletli jimnastik, aerobik, bilardo, bowling, golf, tenis, voleybol, squash, su oyunlarõ, kayak ve deniz sporlarõ gibi tesisin kuruluş yerine uygun nitelikteki çeşitli spor imkanlarõndan en az dört adedi, 3) Serbest zamanlarõn değerlendirilmesi amacõyla dinlenme teraslarõ, oturma ve okuma salonu, açõk veya kapalõ bar, açõk hava tiyatrosu, açõk dans yeri gibi yardõmcõ tesisler, 4) Oyun ve TV salonu, 5) Kapalõ ya da açõk yüzme havuzu, 6) Genel mahallerde iklim koşullarõna göre klima sistemi, 7) Genel mahallerin fonksiyonuna uygun ve nitelikli döşeme malzemesi ile kaplanmasõ, 8) Çocuk oyun parkõ ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler, 9) Kadõn ve erkek müşteriler için ayrõ tuvaletler, 10) Satõş yerleri, 11) Arazinin muhtelif yerlerinde yardõm çağrõlabilecek resepsiyon irtibatlõ tesisat, e) Servis ve bakõm tesisleri: Tesis kapasitesi ile uyumlu bakõm ve onarõm atölyeleri, çamaşõrhane hizmetlerinin dõşarõdan sağlanamamasõ halinde çamaşõrhane ile çamaşõrhaneye bağlõ kurutma, ütüleme, dikiş ve temiz çamaşõr depolama tesisleri bulunur. f) Sõnõflandõrma: Yukarõda belirtilen nitelikleri taşõyan tesisler dört yõldõzlõ tatil köyü, yerleşme özellikleri, yapõ, tesisat, donatõm, dekorasyon ve servis yönünden üstün özellikler gösteren ve ilave olarak aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan tesisler beş yõldõzlõ tatil köyü olarak sõnõflandõrõlõr. 1) Yatak odalarõnda uydu veya video yayõnlarõ imkanõ olan TV, minibar, kõymetli eşya kasasõ ve iklim koşullarõna göre klima, banyolarda küvet ve saç kurutma makinesi, 2) Lokantanõn birinci sõnõf olarak düzenlenmesi (Tesis bünyesinde ayrõca kafeterya veya ikinci sõnõf lokanta bulunmasõ halinde birinci sõnõf lokantanõn kapasitesi en az 100 kişilik olacak şekilde ve özel yemek salonu olmaksõzõn düzenlenebilir. Toplam kapasitenin en fazla %70'i açõk alanlarda olabilir), 3) Diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkanõ veren ayrõ bir salon, 4) Kreş,

10 5) Türk hamamõ veya sauna, 6) Bay ve bayan kuaförü, 7) Kuru temizleme hizmeti PANSİYONLAR Madde 22- Pansiyonlar; konaklama tesisi olarak planlanõp inşa edilen, yönetimi basit, müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazõrlayabilme imkanõ bulunan, en az 5 odalõ tesisler olup aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. a) Giriş holü, idare ünitesi ve emanet hizmeti, b) Oturma, yemek ve kahvaltõ ihtiyacõnõ karşõlayabilecek yeterli kapasitede bir salon (Yazlõk tesislerde kõsmen açõk olabilir.), c) Pansiyon mutfaklarõnda ihtiyaca yeterli sayõda buzdolaplarõ, pişirme ve õzgara donanõmõ, bulaşõk yõkama, hazõrlõk ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolaplarõ ve kapalõ çöp kutusu, KAMPİNGLER Madde 23- Kampingler; karayollarõ güzergahlarõ ve yakõn çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanlarõyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarõnõ karşõladõklarõ en az 30 ünitelik tesislerdir. a) Çevre düzenlemesi: Kamping alanõ, kamping iç ve dõş güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilir. Kamping alanõ drene edilerek ağaçlandõrõlõr. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerinin uzağõnda gerekli spor ve eğlence alanõ ve tesisler düzenlenir. Araç yollarõ, arazi ve iklim şartlarõna uygun olarak toz kaldõrmayacak şekilde düzenlenir. b) Kapasite ve kampçõ birimleri: Kampinglerde, kampçõ ve bungalov üniteleri başõna hesaplanacak alan 100 metrekaredir. Kampçõ ünitesi; çadõr, çadõr-araba veya otokaravandan oluşur, her ünite ortalama üçer kişiliktir. Yerli ve yabancõlara ait karavan veya otokaravanlarõn bakõm, onarõm ve kõşlamasõ için gerekli düzenlemeler yapõlabilir. c) Giriş tesisleri: Girişte otopark, resepsiyon, danõşma, emanet, ünite sayõsõnõn %25'ine hizmet verebilecek sayõda, şifreli veya çift anahtarlõ kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, posta hizmetlerinin yapõldõğõ tesisler ile bekçi yatak odalarõ ve personel tesisleri bulunur. d) Araba yõkama yerleri: Kampinglerde, beton zeminli ve akan sularõ drene edilmiş araba yõkama yerleri düzenlenir. e) Müşterek kullanõm tesisleri: Kampinglerde müşterek kullanõm tesisleri aşağõda belirtilen şekilde düzenlenir. 1) Konaklamaya ayrõlan alanõn zemininin kullanõm amacõna uygun biçimde düzenlenmesi, 2) Her otuz kampçõ için en az bir kadõn ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabosu, lavabolarõn yanõnda priz, erkek tuvaletlerinde en az otuz kampçõ için bir pisuvar, 3) Kampçõ sayõsõnõn %5'ine hizmet verebilecek çamaşõr yõkama ve ütüleme yerleri, 4) Kampçõ ünitelerinin %20'sine hizmet verebilecek yemek hazõrlama, pişirme ve bulaşõk yõkama imkanõ sağlayan üstü kapalõ bir mahal, 5) Kampçõlarõn yemek yeme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla üstü kapalõ açõk teraslar ve spor ihtiyaçlarõnõ karşõlayõcõ tesisler. f) Kampçõlara sağlanan hizmetler: Kampinglerde aşağõda belirtilen tesis ve hizmetler gerçekleştirilir. 1) Kampçõlarõn ihtiyaçlarõnõ karşõlayan satõş yeri, 2) Kampingin ünite kapasitesinin en az %50'sine hizmet verecek sayõda kampçõlarõn gõda maddelerini muhafaza edebilecekleri soğutucu kilitli dolaplar, 3) Sağlõk ve ilk yardõm hizmetleri, 4) Deniz ve göl kõyõlarõndaki kampinglerde cankurtaran simidi, cankurtaran sandal ve motoru,

11 5) Kampinglerde, telefondan kampçõlarõn da yararlanmalarõnõ sağlayõcõ düzenlemeler, 6) Karavanlarõn tuvalet ve atõk su tanklarõnõn boşaltõlõp temizleneceği mahaller, 7) Kamp çevresi ile tuvalet, duş ve genel kullanõm ünitelerini aydõnlatma tesisatõ, 8) Kampçõ ünitelerine elektrik hizmeti, 9) Kampçõlara sõcak-soğuk kullanma suyu ve sağlõklõ içme suyu hizmeti. g) Diğer tesisler: Diğer tesisler; kampçõlarõn emniyetini, rahatõnõ ve çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için yapõlacak tesislerdir. Kamp sahasõ içerisinde kampçõ ünitesi sayõsõnõn %20'sini geçmemek üzere bungalov ünitesi yapõlabilir. Bungalov üniteleri en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir. Bungalov ünitelerinde mutfak düzenlenemez. Kamp sahasõ içerisinde, kuruluş yerine uygun, çeşitli spor sahalarõ düzenlenir. APART OTELLER Madde 24- Apart oteller; mesken olarak kullanõlmaya elverişli bağõmsõz apartman ya da villa tipinde inşa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacõnõ karşõlayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatõlan ve otel olarak işletilen konaklama tesisleridir. Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatõrõm ve/veya işletmesi bütünü içinde yer alabildiği gibi imar planlarõnda konut ya da ticaret kullanõmõna ayrõlmõş yerlerde imar planõ ve plan hükümlerine uygun olarak inşaatõ tamamlanmõş, en az 10 üniteden oluşacak şekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan "müstakil apart otel" adõ altõnda müstakillen de düzenlenebilir. Müstakil apart otellere turizm yatõrõm belgesi verilemez. a) Asgari nitelikler: 1) Resepsiyon, bekleme ve idare birimi, 2) Apart ünitelerde; - Tefriş ve dekorasyonda standart beraberliği, - Yatak odalarõnda; yatak, komodin, gece lambasõ, elbise dolabõ ile yataklarda; çarşaf ve kõlõflõ yastõklar, iklim şartlarõna göre pike ve battaniye, - Oturma-yemek odasõnda; kapasiteye uygun koltuk, yemek masasõ, sandalyeler ve sehpalar, - Mutfakta; kullanõlmaya hazõr fõrõn veya ocak, buzdolabõ, yeterince tabak, bardak, fincan, çatal, bõçak, kaşõk, dolaplar ve kapalõ çöp kutusu, - Banyo, çamaşõr yõkama hizmeti verilmemesi halinde otomatik çamaşõr makinesi, 3) Yerleşim merkezleri dõşõndaki apart otellerde, müşterilerin ihtiyaçlarõnõ karşõlayan satõş ünitesi. Tesis bünyesindeki apart otellerde yukarõda 1 ve 3 numaralõ alt bentlerde belirtilen nitelikler, apart ünitelere de hizmet verecek şekilde düzenlenmişse ayrõca aranmaz. b) Kapasite: Apart otellerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldõklarõ ve beraber işletildikleri konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesinin %25'ini, 4 ve 5 yõldõzlõ otellerde %40'õnõ aşamaz. Apart otellerin kapasitesinin hesabõnda oturma alanõ dõşõndaki odalar iki yataklõ kabul edilir. 7-9 metrekare arasõ büyüklükte odalar tek yataklõ sayõlõr. Hosteller Madde 25- Hostel; gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odalõ konaklama ve yeme-içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazõrlayabilme imkanõ olan ve aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõyan tesislerdir: a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, telefon kabini, idari üniteler, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluşan bir giriş holü, b) Kapasiteye uygun oturma salonu, c) Yatak odalarõ ile bağlantõlõ sorumlu kişi odasõ, d) Yönetici odasõ,

12 e) En az üçüncü sõnõf lokanta veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazõrlayabilme imkanõ olan yeterli teçhizatlõ mutfak, yemek salonu, f) Müşterilerin kendi imkanlarõyla eğlenmelerini sağlayabilecek düzenleme, g) Kõz ve erkekler için ayrõ bölümler halinde kişi başõna en az 4 metrekare alan sağlanmõş en fazla 8 kişilik odalar ve en fazla 8 yatağa bir banyo, h) İlkyardõm, emanet ve telefon hizmetleri, õ) Çamaşõr yõkama, ütüleme ve kurutma imkanõ sağlayan mahaller, j) Genel depo ve spor malzemeleri odasõ, k) İşletme aşamasõnda Ulusal Federasyonun Tüzük, Yönetmelik ve Statüsünde belirtilen kurallara uygun olarak işletme faaliyeti göstermek ve Uluslar arasõ Hostel Federasyonuna üye olmak İKİNCİ BÖLÜM Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri Lokantalar Madde 26- Lokantalar tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarõnõ karşõlayan tesislerdir. Lokantalar üçüncü sõnõf, ikinci sõnõf ve birinci sõnõf olarak sõnõflandõrõlõrlar. Lokantalarõn sõnõflandõrõlmalarõnda Yönetmelik'te belirlenen nitelikler kadar işletmenin dekorasyonu, hizmet standardõ, yemeklerin nefaset, kalite ve sunuş özellikleri de dikkate alõnõr. Üçüncü sõnõf lokantalar ile zincir tesisler kapsamõ dõşõnda kalan ikinci sõnõf lokantalar müstakillen belgelendirilemezler. Birinci sõnõf lokantalar lokanta adõ altõnda müstakillen de belgelendirilebilir. Lokantalarda canlõ yemek müziği, çevreyi ve müşterisini rahatsõz etmeksizin yapõlabilir. Bu durumda, ayrõca bir konsomasyon veya fiks menü ücreti uygulanmaz. a) Asgari nitelikler: Lokantalar aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. 1) Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sõnõfõna uygun malzeme kullanõlarak uyum içinde dekore ve tefriş edilerek aydõnlatõlmasõ, 2) Tesis kapasitesine uygun malzeme dolabõ, 3) Alarm düzeni olan ve içeriden açõlabilen soğuk saklama deposu veya dolabõ, 4) İhtiyaca uygun pişirme donanõmõ, 5) Tesiste verilecek yemek türlerine uygun yeterli hazõrlõk yerleri, 6) Yõkama, kurutma, istif yerleri, raflar, dolaplar ve servis takõmlarõ için tesis kapasitesine uygun bulaşõk makinesi, 7) İyi düzenlenmiş yemek salonu, 8) İlk yardõm, yangõn ve iş güvenliği için gerekli önlemler. b) Kapasite ve alan ölçüleri: İkinci sõnõf lokantalarõn kapalõ salon kapasitesi en az 50 kişiliktir. Birinci sõnõf lokantalarda en az 100 kişilik yemek salonu ve ayrõca 50 kişilik özel yemek ve kokteyl salonu bulunur. Kapasite, müşteri yerleşiminin rahat bir şekilde sağlanmasõ koşuluyla, müşteriye hizmet verilen alanlarõn kişi başõna en az 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanõr. Mutfak için ayrõlan alan, kapasiteye yeterli hizmet verilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi kaydõyla; birinci sõnõf lokantalarda 50 metrekarenin altõnda, ikinci sõnõf lokantalarda ise müşteriye yemek hizmeti verilen salonun %25'inden daha küçük olamaz. Hazõrlama, pişirme, servis ofisi, servis bankosu, bulaşõk bölümleri ve mutfak fonksiyonlarõnõ yerine getiren diğer alanlar bu alana dahildir. c) Üçüncü sõnõf lokantalar: Üçüncü sõnõf lokantalar; bu maddenin (a) bendinde belirtilen asgari nitelikleri taşõyan, bir ve iki yõldõzlõ oteller, moteller, pansiyon, kamping, dağ evi, hostel, müstakil apart otel, kõrsal turizm tesisleri ile spor ve avcõlõk tesisleri bünyesinde yer alabilen, (b) bendinde belirtilen hükümleri sağlama zorunluluğu bulunmayan tesislerdir.

13 d) İkinci sõnõf lokantalar: İkinci sõnõf lokantalar, lokantalar için aranõlan asgari şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan tesislerdir. 1) Giriş holü, müşterilere telefon hizmeti, 2) İdare odasõ, 3) Kapasiteye uygun malzeme deposu, 4) Salon ve servis birimleri ayrõ katlarda ise servis merdiveni veya monşarj, 5) Ayrõ servis girişi, 6) Kadõn ve erkek için ayrõ müşteri tuvaletleri, tezgahlõ lavabo, 7) Yemek salonu ile mutfak servisi arasõnda bir ofis, 8) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş ve tuvalet, Yukarõda belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldõğõ tesiste lokantanõn işleyişine de hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrõca aranmaz. e) Birinci sõnõf lokantalar: Birinci sõnõf lokantalar; ikinci sõnõf lokantalar için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan tesislerdir. 1) Mutfakla doğrudan bağlantõ veya servis mutfağõ bulunan özel yemek ve kokteyl verme imkanõ sağlayan ayrõ bir salon, 2) Havalandõrma ve klima sistemi, 3) Mutfakta fõrõn ve kuzine, 4) Yemekleri ve tabaklarõ sõcak saklama teçhizatõ, 5) Tatlõ ve pasta hazõrlõk yerleri, 6) Müzik yayõnõ, 7) Bankolu vestiyer. Kafeteryalar Madde 27- Kafeteryalar; süratli, temiz ve kaliteli yeme-içme hizmetinin garson servisi olmadan müşteriye sunulduğu en az 50 kişilik tesislerdir. Müstakillen belgelendirilemeyen kafeteryalar, lokantalar için aranõlan asgari şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõrlar. a) Servis bankosu, b) Kişi başõna en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş yemek salonu, c) Personel için soyunma yerleri, lavabo, duş ve tuvalet, d) Tesis kapasitesine uygun malzeme deposu, e) Ayrõ servis girişi, f) Kadõn ve erkek müşteriler için ayrõ tuvaletler, tezgahlõ lavabo. Yukarõda belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldõğõ tesiste kafeteryanõn işleyişine de hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrõca aranmaz. Eğlence yerleri Madde 28- Eğlence yerleri; dört ve beş yõldõzlõ oteller, tatil köyleri ile tatil merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren, müşterinin öncelikle eğlence ihtiyacõnõ karşõlamak yanõnda, yiyecek-içecek servisi de yapõlabilen işletmelerdir. Eğlence yerleri aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar.

14 1) Salondan ayrõ giriş holü, 2) Salon kapasitesiyle orantõlõ kadõn ve erkekler için girişleri ayrõ tuvaletler ve tezgahlõ lavabo, 3) İyi dekore edilmiş, döşenmiş, dekorasyona uygun aydõnlatõlmõş, konaklama ünitelerinin gürültüden rahatsõz olmamalarõ için gerekli önlemler alõnmõş, havalandõrma ve klima sistemi bulunan salon, salonda bar, canlõ müzik yapõlmasõ halinde orkestra yeri ve dans pisti, 4) Diskotek olarak işletilmeyen eğlence yerlerinde sanatçõlarõn sahneye çõkõşõ için ayrõ bir kapõ, kadõn ve erkek sanatçõlar için hazõrlõk odalarõ, tuvalet, duş ve lavabolar, 5) Diskoteklerde disk-jokey yeri, 6) Yiyecek ve içeceklerin konulacağõ depoyu, içki ve meze hazõrlõk yerlerini, bulaşõk yõkama mahallini, çaykahve pişirme yerini kapsayan yiyecek-içecek hazõrlama yeri, 7) Salona girişin dõşõnda acil durumlar için ikinci bir çõkõş imkanõ. Bu mahallerde, yemek servisinin yapõlmasõ halinde, bu Yönetmeliğin ikinci sõnõf lokantalar için öngörülen hükümlerine ve işletmenin hizmet standardõnõn gereklerine uygun bir mutfak düzenlenir. Konaklama tesisinin lokantasõnõn eğlence yeri ile fonksiyonel bağlantõsõnõn bulunmasõ halinde lokanta mutfağõ eğlence yerine de hizmet verecek şekilde teçhiz edilir ve düzenlenir. İçeceğin ve yiyeceğin servise hazõrlanabilmesi için yeterli ofis oluşturulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlõk ve Spor Tesisleri Termal turizmi tesisleri Madde 29- Termal turizmi tesisleri; mineralize termal sular, içme suyu, deniz suyu, çamur gibi maddeler veya salonun yolu ile veya mekanik ve elektrikli araçlarla masaj ve beden eğitimi gibi yöntemlerle insan sağlõğõnõ koruma ve tedavi amacõ taşõyan uygulamalardan birinin veya birkaçõnõn, hekim gözetiminde yapõldõğõ tesislerdir. Bu tesisler konaklama tesisleri ile ilişkili olarak yapõlabilir, işletilebilir ve birlikte belgelendirilebilir. Sağlõk ve tedavi ünitelerinin Sağlõk Bakanlõğõ'nca belirlenen yapõ ihtiyaç programõ çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin belge ile Bakanlõğa başvurulur. Sağlõk ve tedavi ünitelerinin konaklama tesislerinden ayrõ binalarda ve kapalõ geçitlerle bağlantõlõ olarak düzenlenmesi esastõr. Ancak girişleri ve kullanõmõ ayrõ olmak üzere aynõ binalarda yapõlabilir ve işletilebilir. Sağlõk, rehabilitasyon ve bakõm tesisleri Madde 30- Yönetmelik'te belirlenmiş bir konaklama tesisi bünyesinde bulunan, doğal çevre içerisinde düzenlenen, müşterilere sağlõklõ yaşam hizmeti sunmaya yönelik, çeşitli yaş gruplarõ için sağlõk ve bakõm hizmetleri, rehabilitasyon, gõda-beslenme gibi belirli bir konuda uzmanlaşõlarak tümüyle bu amaca yönelik hizmet verilen ve bu hizmetin gerektirdiği ünitelerde uzman personel ile işletilen tesislerdir. Bu tesisler aşağõda belirtilen nitelikleri taşõrlar. a) Tesis bünyesinde bulunmamasõ halinde ikinci sõnõf lokanta, b) Çeşitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, c) Açõk alanlarda özenli çevre düzenlemesi, d) Verilen uzman hizmeti belgeleyen bir kuruluş bulunmasõ halinde üyelik. Taleplerde sağlõk ve tedavi ünitelerinin Sağlõk Bakanlõğõ'nca belirlenen yapõ ihtiyaç programõna uygun olarak hazõrlanarak bu kurum tarafõndan onaylandõğõna ilişkin belge ile Bakanlõğa başvurulur. Havuzlar Madde 31- Havuzlar; belgeli bir tesis bünyesinde yer alabilen ve müstakilen belgelendirilemeyen tesislerdir. a) Havuzlar aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar.

15 1) Havuzun çevresinde taşma oluğu veya aynõ fonksiyonu yapan benzer sistem, 2) Havuzun değişik derinliklerde yapõlmasõ halinde, derinliğin tedrici azaltmalarla sağlanmasõ, derinliklerin belirtilmesi, 3) Havuzun zemin ve duvarlarõnda, su berraklõğõnõ arttõrõcõ, güzel görünüm sağlayõcõ ve kolay temizlenebilir nitelikte malzeme ile kaplama, 4) Havuz suyunun devamlõ temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi, 5) Havuz çevresi ile güneşlenme alanlarõnda kaymayõ önleyici zemin kaplamasõ ve düzenlemesi, 6) Havuz suyunun boşaltõldõğõ ağõzlarda güvenlik önlemlerinin alõndõğõ tesisat, 7) Havuz içinde ve çevresinde, yapõsal köşelerin ovalleştirilmesi ve emniyet basamaklarõnõn yapõlmasõ, derinliğin değiştiği her kademede ölçü belirtilmesi, 8) Kapalõ havuzlarda su için õsõtma sistemi. b) Kapasitesi 40 odanõn üzerindeki konaklama tesisi veya konaklama tesisi dõşõnda belge verilen diğer bir tesis türü bünyesinde bulunan yüzme havuzlarõ ilave olarak aşağõda belirtilen nitelikleri taşõrlar. 1) En az 80 metrekare yüzey alanõ, 2) Büfe veya büfe hizmetini de kapsayan bar, 3) Yeterli sayõda soyunma kabini ve dolap, 4) Kadõn ve erkek için yeterli sayõda ayrõ duşlar ve tuvaletler, 5) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardõm araç ve gereçleri bulunan revir, 6) Tatil köyleri, dört ve beş yõldõzlõ oteller, günübirlik tesisler, eğlence merkezleri ve temalõ parklarõn havuzlarõnda bedensel engelliler için düzenlemeler, 7) Çocuklar için en fazla 50 cm. derinlikte ayrõ bir oyun havuzu, c) Havuzlarõn işletilmelerinde aşağõda belirtilen hususlar sağlanõr. 1) Havuz suyunun devamlõ temizliğini sağlayõcõ mekanik ve kimyasal önlemler, 2) Havuzda düzeni ve can güvenliğini sağlayõcõ bir görevli, 3) Kapalõ havuzlarda õsõtma ve havalandõrma sistemi, 4) Güvenlik önlemlerinin en az üç yabancõ dilde belirtildiği levhalar. Golf tesisleri Madde 32- Golf tesisleri; golf sporunun uluslararasõ normlarõna uygun alanlarda, golf sporuna yönelik parkur, õsõnma ve pratik yapma alanõyla birlikte, kulüp binasõ ve bu aktiviteyi destekleyici diğer bölümlerden oluşan tesislerdir. Golf tesisleri aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. a) Çevre özelliğine göre doğal veya yapay çit, duvar, yeşillik gibi tecrit elemanlarõyla emniyet altõna alõnmõş golf sahasõ, b) En az 60 hektar alana sahip yaklaşõk 25 hektarõ çimlendirilmiş, en az bir adet 18 delikli golf parkuru, c) Golf oyuncularõnõn eğitimi ve õsõnmasõ için kullanõlmak üzere ayrõ bir õsõnma ve pratik yapma alanõ, d) Kulüp binasõ; 1) Resepsiyon, haberleşme olanağõ, emanet hizmetleri ve bekleme yerini kapsayan giriş bölümü, 2) Lokanta veya büfe ve bar mahalli,

16 3) Kadõn ve erkek müşteriler için ayrõ tuvaletler, 4) Golf oyuncularõ için elbise değiştirme yerleri, kilitli elbise dolaplarõ, duş, tuvalet, bekleme yeri ile gerekli malzeme ve teçhizatõn muhafaza edileceği depolarõn da bulunduğu salon, 5) Satõş yerleri, 6) İlkyardõm odasõ, 7) Yönetim odalarõ, 8) Personel için soyunma yeri, duş ve tuvaletler, e) Arazi bakõm üniteleri ve depolar, f) Golf arabalarõ ve diğer araçlar için ihtiyaca yeterli sayõda otopark. Golf tesislerinde; konaklama, yeme-içme, spor ve eğlence tesislerine golf alanlarõnõ daraltmamak ve golf oyuncularõ kapasitesiyle uyumlu olmak koşullarõyla yer verilebilir. Dağ evi, spor ve avcõlõk tesisleri Madde 33- Dağ evi, spor ve avcõlõk tesisleri; spor ve avcõlõk turizmine cevap verebilecek en az bir yõldõzlõ otel niteliklerini taşõyan konaklama tesisleridir. Bu tesisler amacõna uygun yerlerde yapõlmasõ ve en az bir yõldõzlõ otel niteliklerini taşõmasõ koşuluyla aşağõda belirtilen nitelikleri taşõrlar: a) Girişte saçak, b) Karavan, römork gibi araçlar için park ve koruma yerleri, c) Spor gereçleri yerleri, d) Bazõ spor dallarõ için öğretmenler, gerekiyorsa öğretmen oda veya odalarõ, e) En az üçüncü sõnõf lokanta, f) Mekanik havalandõrmasõ sağlanmõş en fazla altõ kişilik odalar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kongre ve Sergi Merkezleri Kongre ve sergi merkezlerinin asgari nitelikleri Madde 34- Kongre ve sergi merkezlerinde aşağõdaki nitelikler aranõr. a) Kişi başõna en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde aynõ anda asgari kişiye hizmet verebilecek büyüklükte bölünebilir bir kongre salonu, b) Teknik imkanlarõ sağlanmõş en az 4 adet 50 metrekare büyüklüğünde toplantõ odalarõ, c) Salon ve/veya salonlarõn fuayeler ve servislerle doğrudan bağlantõsõ, d) Salon ve/veya salonlarda amacõna uygun araç gereç ve donanõm, e) Kapalõ ve açõk sergileme veya fuar alanlarõ, f) Kapasitenin 1/3'üne aynõ anda hizmet verebilen yeme-içme tesisleri, g) Tüm mekanlarda mekanik havalandõrma, h) Yönetim odalarõ, õ) Teknik imkanlarla donatõlmõş basõn merkezi, j) Yeterli sayõ ve büyüklükte depolar,

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm yatırımı belgesi talebi 5 (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

Yönetmelik. A. BABACAN M. AYDIN G. AKġĠT A. COġKUN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.

Yönetmelik. A. BABACAN M. AYDIN G. AKġĠT A. COġKUN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Yönetmelik Karar Sayısı : 2005/8948 Ekli Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ĠliĢkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 5/4/2005 tarihli ve 42424 sayılı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemi

T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemi T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ Sayı: 18060 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI istahbul TİCARET ODASI YAYin NO: 1999/19 SORULARLA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI Hazırlayan Çağrı OLUÇ İstanbul, 1999 İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ İLİŞKİLER, TURİZM VE FUARLAR ŞUBESİ Ragıp

Detaylı

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Değerli Üyemiz, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine

Detaylı

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Oteller Yasası nın 12 nci maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MART 2002 SAYI: 2534 Yönetmelikler TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Mustafa TÜRKARSLAN Edirne YDO Şubat 2014

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI Edirne Yatırım Destek Ofisi Kasım 2012 İçindekiler Turizm Yatırımları ve Yeni Teşvik Sistemi Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamına Giren Turizm Tesisleri Özellikleri

Detaylı

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Yönetmelik Türk Akreditasyon Kurumundan: Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, 4457 sayõlõ Kanunun ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2005/08/20050816-3.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2005/08/20050816-3.htm Page 1 of 7 Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) YÖNETİM KURULU28 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA DA TOPLANIYOR

TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) YÖNETİM KURULU28 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA DA TOPLANIYOR TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) YÖNETİM KURULU28 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA DA TOPLANIYOR Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 28 Temmuz 2010 Çarşamba günü saat 10:00 da

Detaylı

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz,

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz, Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları 20 Eylül 2010 Değerli Üyemiz, Derneğimiz ve TÜROFED in girişimleriyle Otel, Motel ve Lokantaların sınıflandırmasında uygulanan değerlendirme puanları 18 Eylül

Detaylı

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3. DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Temmuz 2009 - Sayı: 27298

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda

Detaylı

ÇALIŞMA SÜRESİ : Devamlı... Sezonluk...

ÇALIŞMA SÜRESİ : Devamlı... Sezonluk... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI OTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:1 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ALTİD HABER HAZİRAN 2007 SAYI: 35 İçindekiler ŞİRKETİNİZİN NAKİT AKIŞINI DÜZELTMENİN YOLLARI TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM İŞLETMELERİNİN BİRBİRLERİ

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1 Bakanlar Kurulu Kararõnõn Tarihi : 5.7.1967, No: 6/8517 14.6.1930, No: 1721 Dayandõğõ Kanunun Tarihi : 13.7.1965,

Detaylı

TURĐZM MEVZUATI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

TURĐZM MEVZUATI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI 1 TURĐZM MEVZUATI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 1 Hukukun Tanımı, Hukukun Temel Kaynakları, Turizm Hukuku Kavramı 2 Turizm ve Turist Boşzaman değerlendirme Konaklama Dinlenme Konferans, kongre Yer

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI MUĞLA, Nisan 2013 Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Denetim Faaliyetleri Sınıflandırma Yeşil Yıldız İdari Yaptırımlar Kontrolörler Kurulu Başkanlığı KONTROLÖRLER KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:3 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK SEYAHAT ORGANİZASYONU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK SEYAHAT ORGANİZASYONU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK SEYAHAT ORGANİZASYONU ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı