Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü"

Transkript

1 TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ NİTELİKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangõç Hükümleri 2000/760 Turizm Tesisleri Yönetmeliği Karar Sayõsõ: 2000/760 Ekli "Turizm Tesisleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasõ; Turizm Bakanlõğõ'nõn 21/4/2000 tarihli ve sayõlõ yazõsõ üzerine, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi uyarõnca, Bakanlar Kurulu'nca 21/5/2000 tarihinde kararlaştõrõlmõştõr. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, turizm yatõrõm ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarõna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatõrõm ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu tesisleri arasõnda standart birliğinin sağlanmasõ ve kalitenin yükseltilmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, turizm yatõrõmõ ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda olduklarõ asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarõna, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazõrlanmasõna ve onaylanmasõna ilişkin hükümleri kapsar. Yasal dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarõnca hazõrlanmõştõr. Tanõmlar Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen terimlerden; a) Bakanlõk: Turizm Bakanlõğõnõ, b) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu'nu, c) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancõ uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrõ ayrõ gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri, d) Turizm tesisi: Turizm yatõrõmõ kapsamõnda bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapõldõğõ tesisleri ve bunlarõn ayrõntõlarõ ile tamamlayõcõ unsurlarõnõ, e) Belgeli yatõrõm ve işletmeler: Bakanlõk'ça bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilmiş turizm yatõrõm ve işletmelerini, f) Turizm belgesi: Turizm yatõrõmõ belgesi, turizm deneme işletmesi belgesi, turizm işletmesi belgesi, kõsmi turizm deneme işletmesi belgesi veya kõsmi turizm işletmesi belgesini, g) Turizm yatõrõmõ belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelik'te nitelikleri belirtilen yatõrõmõ yapana verilen belgeyi, h) Turizm deneme işletmesi belgesi: Müşteri kullanõmõna hazõr hale getirilmiş olan turizm tesisinin Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açõlmasõ iznini içeren belgeyi, õ) Turizm işletmesi belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelik'te nitelikleri belirtilen turizm işletmelerine verilen belgeyi, j) Kõsmi turizm deneme işletmesi belgesi; Yapõlacak olan üniteler yatõrõm kapsamõnda tutularak tür ve/veya sõnõfõnõn gerektirdiği zorunlu üniteleri yapõlmõş ve müşteri kullanõmõna hazõr hale getirilmiş olan turizm tesisinin bu Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açõlmasõ iznini içeren belgeyi, k) Kõsmi turizm işletmesi belgesi; Kõsmi turizm deneme işletmesi belgeli tesislerde yapõlan sõnõflandõrma çalõşmasõ sonucu düzenlenen veya sõnõfõnõn gerektirdiği zorunlu üniteleri yapõlmõş ve müşteri kullanõmõna hazõr hale getirilmiş olan turizm işletmesi belgeli tesislerde yapõlacak diğer kõsõmlarõn yatõrõm kapsamõnda tutularak verilen belgeyi, l) Geçici işletme belgesi: Bu Yönetmeliğin geçici üçüncü maddesine göre verilen belgeyi, ifade eder.

2 İKİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Turizm yatõrõmõ belgesi talebi Madde 5- Turizm yatõrõmõ belgesi taleplerinde, aşağõda belirtilen belgelerin aslõ veya aslõnõ vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmõş örnekleri ile Bakanlõğa başvurulur. a) Başvuru dilekçesi, b) Yatõrõmõn yeri, tür ve sõnõfõ, kapasitesi, finansmanõ ve pazarlamasõ gibi bilgileri içeren rapor, c) Yatõrõmõn Bakanlõk'ça uygun görülerek belgelendirildiği şekilde yapõlacağõna ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda belirtilen hususa ilişkin noter onaylõ taahhütname, d) Tapu ve/veya kiralama, izin, irtifak haklarõ gibi ayni haklarõ gösterir belge ve/veya belgeler ile ortaklardan birinin veya birkaçõnõn adõna yatõrõmcõ ve/veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasõnda düzenlenen sözleşmeye dayalõ muvafakatname, e) Talebin şirket adõna yapõlmasõ halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri, isim tescili yapõlmõş ise tescile ilişkin belge, f) Türü, yöresi, büyüklüğü veya konumu gibi nedenlerle, özellik arzeden yatõrõmlarõn, Bakanlõk'ça gerekli görüldüğü durumlarda bu özelliklerini genel olarak yansõtan uygun ölçekte fikir projesi, fikir maketi ve/veya referans kişi veya kuruluşlardan alõnan görüş yazõsõ. Turizm yatõrõmõ belgesinin turizm deneme işletmesi belgesine çevrilmesi talebi Madde 6- Belgeli turizm yatõrõmõnõn tamamlanõp işletmeye hazõr olmasõ durumunda, belge sahibi tarafõndan aşağõda belirtilen belgelerin aslõ veya aslõnõ vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmõş örnekleri ile birlikte yazõlõ olarak Bakanlõğa başvurulur. a) İlgili idaresinden alõnmõş yapõ kullanma izin belgesi veya tesisin kullanõm amacõnõ ve bu amaca uygun olarak fen ve sağlõk kurallarõ yönünden uygunluğunu belirten belge, b) Atõk su sisteminin çözümüne ilişkin ilgili kamu kurum veya kuruluşlarõndan alõnacak uygun görüş yazõsõ, c) Tesiste yangõna karşõ gerekli önlemlerin alõndõğõna ilişkin İtfaiye Müdürlüğü veya ilgili kuruluş yazõsõ, d) Bakanlõkça gerekli görülmesi halinde, konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri için genel güvenlik, asayiş ve ahlak yönünden ilgili Mülki İdareden alõnmõş uygun görüş yazõsõ, Doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi talebi Madde 7- Turizm yatõrõmõ belgesi almadan doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde 5 inci maddenin (c) bendi hariç olmak üzere, 5 ve 6 ncõ maddelerde belirtilen belgelerle birlikte yazõlõ olarak Bakanlõğa başvurulur. Turizm belgesi başvurularõnõn incelenmesi Madde 8- Turizm belgesinin verilmesi, bu belgenin diğer bir belgeye çevrilmesi, kapsamõnõn değiştirilmesi, belge devri, süre uzatõmõ ve sõnõflandõrma konularõna ilişkin talepler Bakanlõkça incelenir. Yatõrõmõn İmar Kanunu, yürürlükteki imar planõ ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi girişimcinin kendi sorumluluğundadõr. Belge talebinde bulunanlar bu hususlara uyacaklarõnõ taahhüt ederler. Bu husus turizm belgesine şerh edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarõna karşõ yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kanunla yetkili kõlõnan kurumlarca izlenir. Bakanlõk'ça uygun görülen başvurular en geç altõ ay içerisinde sonuçlandõrõlõr. Yönetmelik hükümlerine aykõrõ talepler reddedilir.

3 Turizm belgesi başvurularõn değerlendirilmesi Madde 9- Turizm yatõrõmõ belgesi taleplerinde başvurular değerlendirilerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme işletmesi veya kõsmi turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve/veya sõnõfõnõn asgari nitelikleri, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamõnda değerlendirilen tesislere ait fikir projelerinin uygunluğu, kapasitesi, fiziki özellikleri ve kullanõlan malzemelerin standardõ denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir. Turizm deneme işletmesi veya kõsmi turizm deneme işletmesi belgeli tesislerde altõ ay içerisinde yapõlacak sõnõflandõrma çalõşmasõ sonucunda; tesisin tür ve sõnõfõ için belirlenen puan barajõnõ aşmasõ halinde turizm işletmesi veya kõsmi turizm işletmesi belgesi verilir. Üstün hizmet düzeyindeki işletmelere, üst sõnõf için belirlenen puan barajõnõ aşmasõ durumunda yeni sõnõfõn gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakõlmaksõzõn bir üst sõnõf verilebileceği gibi nitelikleri düşük olanlara da alt sõnõf verilebilir. Sõnõflandõrma Komisyonunca yapõlacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin belirlenen asgari puanõn tutmamasõ halinde ise tesise ait belge iptal edilir. Sõnõflandõrma çalõşmalarõ için tesisin tür ve/veya sõnõfõnõn asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanõlan malzemenin standardõ, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldõğõ, puanlama sistemine dayalõ değerlendirme formlarõ Bakanlõk'ça hazõrlanõr ve bu formlar tesiste Sõnõflandõrma Komisyonu'nca uygulanõr. Sõnõflandõrma Komisyonu; üç Bakanlõk Kontrolöründen veya iki Bakanlõk Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri işletmecilerinin oluşturduklarõ derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Kõdemli olan Kontrolör Komisyon'a başkanlõk eder. Sõnõflandõrma kararlarõna belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük, kararõn tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İşletmecinin talebi veya Bakanlõğõn gerekli gördüğü hallerde sõnõflandõrma çalõşmasõ yenilenebilir. Değerlendirme Kurulunun oluşumu Madde 10- Değerlendirme Kurulu: Müsteşar'õn başkanlõğõnda, İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün bağlõ olduğu Müsteşar Yardõmcõsõ, Birinci Hukuk Müşaviri, İşletmeler Genel Müdürü, Yatõrõmlar Genel Müdürü, Tanõtma Genel Müdürü ve turizm belgeli konaklama tesisleri işletmecilerinin oluşturduklarõ derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Müsteşar'õn bulunmadõğõ hallerde Kurula Müsteşar Yardõmcõsõ başkanlõk eder. Kurulun raportörlük ve sekreterya hizmetleri İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülür. Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü hallerde görüş almak üzere uzman çağõrabilir. Değerlendirme Kurulunun görev ve çalõşma esaslarõ Madde 11- Bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen tesislere turizm yatõrõmõ veya işletmesi belgesi verilmesi, bu Yönetmeliğin 6 ncõ maddesinde belirtilen fen ve sağlõk kurallarõna uygunluk belgesinin hangi durumlarda kabul edileceğinin esaslarõ, Yönetmelik'te belirtilen metrik limitlere uyulmadõğõnõn denetimde tespiti halinde tesisin işlevi ve yöre özelliği gözönünde bulundurularak limitlerin en fazla %10 oranõnda değiştirilmesi, Sõnõflandõrma Komisyonu kararlarõna itirazlar, uygulamalardaki görüş farklõlõklarõ ve Kurula sevk edilmesi İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce gerekli görülen diğer konular Değerlendirme Kurulunca karara bağlanõr. Değerlendirme Kurulu, başkanõn çağrõsõ üzerine ayda en az iki defa ve en az beş üye ile toplanõr. Kurul kararlarõnõ oy çoğunluğu ile alõr, oylarõn eşitliği halinde başkanõn oyu iki oy sayõlõr. Farklõ görüşler ayrõntõlõ gerekçelerle belirlenir. Kurul kararlarõ Bakan onayõ ile yürürlüğe girer. Değerlendirme Kurulu'na sevk edilen konular iki ay içerisinde sonuçlandõrõlõr ÜÇÜNCÜ KISIM TURİZM TESİSLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Turizm Yatõrõmlarõnõn Genel Nitelikleri Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi Madde 12- Tesisler; yapõ ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde Yönetmelik'te öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun mekanlarda gerçekleştirilir. Yapõnõn tamamõ belge kapsamõnda değil ise belge kapsamõ dõşõndaki kõsõmlarõn müşteriyi rahatsõz etmeyen bir kullanõmda olmasõ, görünüşü bozmamasõ veya belgeli kõsõmlardan tümüyle ayrõlmasõ,

4 kullanõş biçimiyle amacõnõn belirtilmesi ve ayrõ bir girişinin olmasõ gerekir. Yönetmelik'te asgari nitelikleri belirlenmiş olan tesis türlerinin, diğer bir tesis bünyesinde bulunmasõ halinde, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapõsõyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydõnlatõlõr ve sürekli bakõmlarõ sağlanõr. Genel mahallerde, kadõn ve erkek için ihtiyacõ karşõlayacak sayõda tuvalet ve lavabo bulundurulur. Tesisin bütün mekanlarõnda yeterli doğal veya mekanik havalandõrma sağlanõr. Yõl boyu açõk tesislerde, kõş aylarõnda açõk tutulan tesisler merkezi sistemle õsõtõlõr. Yazlõk işletmeler, geçici ve kõsmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle õsõtõlabilir. Tesislerde, devamlõ ve yeterli basõnçta sõcak ve soğuk su bulunur. Su kesilmesi ihtimaline karşõlõk yeterli kapasitede su deposu ile hidrofor veya pompa bulundurulur. Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arõtma tesisatõ yapõlõr. Dõş ve çevre aydõnlatmalarõ, müşterileri rahatsõz etmeyecek ve doğal yaşamõn etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi 100 yatağõn veya 100 kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur. Genel güvenlik önlemleri Madde 13- Kazan dairesi, soğutucu üniteleri, havalandõrma ve santral, transformatör ve alçak gerilim dağõtõm tablo mahalleri, jeneratör, telefon santralõ yerleri, yakõt depolarõ gibi yerlerde müşterilerin ve tesisin güvenliği için gerekli önlemler alõnõr. Asansörlerde alarm tertibatõ ile havalandõrma düzeni oluşturulur. Tesislerde yangõn ihbar, söndürme tesisat ve donanõmõ bulunur. Doğal zemine ulaşmak için inilip çõkõlan kat merdiveni sayõsõ ikiden fazla ise yangõn anõnda boşaltmayõ kolaylaştõrmak için her kat ile bağlantõsõ olan ayrõca bir yangõn merdiveni yapõlõr. Yangõn merdivenine yatak odalarõnõn içinden veya merdiven sahanlõğõndan çõkõş verilemez. Yangõn merdiveni bina dõşõnda, açõkta ya da gerekli tecridin sağlanmasõ kaydõyla bina içerisinde olabilir. Bina dõşõna irtibatõ sağlanmõş, ihbar-söndürme tesisat ve donanõmõ bulunan iki veya daha fazla merdiven varsa, ayrõca yangõn merdiveni aranmaz. Doğal zeminle doğrudan bağlantõsõ olmayan katlarda yer alan ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan diskotek, eğlence yeri, çok amaçlõ salon gibi kullanõmõ yoğun olan genel mahallerde acil durumlarda kullanõlmak üzere ikinci bir çõkõş imkanõ sağlanõr. Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararasõ normlara uygun olarak hazõrlanan, elektrik yokluğunda da çõkõş yollarõnõ gösteren yeterli işaretler ve alarm tesisatõ bulundurulur. Kapalõ yangõn merdiveni kovalarõnõn aydõnlatõlmasõnda kesintisiz güç veya şarjlõ aydõnlatmalar kullanõlõr. Tatil merkezleri, tatil köyleri, kampingler, günübirlik tesisler, temalõ parklar gibi yaygõn yerleşim düzenindeki tesislerin açõk alanlarõnda kolayca ulaşõlabilecek konumda yangõn ihbar sistemi ve uluslararasõ standartlarda yangõn söndürme vanasõ ve hortumu bulunur. Çevre korunmasõna yönelik önlemler Madde 14- Tesisler, atõklarõnõn çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alõrlar. Atõk sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak artõrõlmadan hiçbir şekilde açõğa, akarsulara, göllere veya denize akõtõlamaz. Katõ atõklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alõcõ ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bõrakõlamaz. İKİNCİ BÖLÜM Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri Personel nitelikleri Madde 15- Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardõnõ yükseltmek amacõyla eğitim için gerekli önlemler, mesleki teşekküller ile işveren tarafõndan alõnõr ve uygulanõr. Bu uygulamalara ilişkin hususlar Bakanlõk'ça düzenlenir, izlenir ve koordine edilir. Turizm işletmeleri personeli, çalõşmalarõ sõrasõnda işlerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kõyafet giyerler. Tanõtõm, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri Madde 16- Tesis tanõtõmõ Bakanlõk'tan alõnan belgeye uygun olarak yapõlõr. Tesis tanõtõmõnda tüketici haklarõ açõsõndan doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanõltõcõ olabilecek tanõtõmlarda bulunulamaz. Yanõltõcõ tanõtõmda bulunulduğunun tespiti halinde tesisin durumu değerlendirilerek belge iptali yoluna gidilebilir. Belgeli tesisler, Bakanlõk'ça istenen her tür bilgiyi zamanõnda sağlamakla yükümlüdür. Belgeli turizm işletmelerinin, takip edecek takvim yõlõ içerisinde uygulayacaklarõ fiyat tarifelerinin hazõrlanmasõ

5 ve onaylanmasõna ilişkin genel ilkeler, her yõl en geç Haziran ayõnõn sonuna kadar Bakanlõk'ça belirlenir ve belgeli işletmelere duyurulur. İşletmeler, en geç Temmuz ayõ sonuna kadar bir sonraki takvim yõlõnda uygulayacaklarõ fiyat tarifelerini Bakanlõğa ulaştõrmak zorundadõrlar. Tarifelerini öngörülen zaman içerisinde Bakanlõğa göndermeyen işletmeler, Bakanlõk'ça onaylõ bir önceki fiyat tarifelerini uygularlar. Turizm işletmeleri, Bakanlõk'ça onaylanmõş tarifelerde yer alan fiyatlarõn üzerinde uygulama yapamazlar. Onaylõ tarifelerin İngilizce, Fransõzca ve Almanca tercümeleri, gereğinde müşteriye verilmek üzere hazõr bulundurulur. Bakanlõk, gerekli gördüğü yörelerde diğer lisanslarda da tarife bulundurulmasõnõ isteyebilir. Konaklama tesisleri, uygulanan oda ve yatak fiyatlarõnõ müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde teşhir ederler. Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müşteriye sunulur. Bu hal, onaylõ tarifelerin istendiği takdirde müşteriye verilmesi gereğini ortadan kaldõrmaz. Tüm fiyat listelerinde şikayetlerin yapõlacağõ mercilerin adres ve telefon numaralarõ belirtilir. Sağlõk, temizlik ve çevre korunmasõna yönelik önlemler Madde 17- Turizm tesislerinde, her türlü tesisatõn tasarõmõnda, kullanõlan yapõ malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasõnda, yiyecek-içecek maddelerinin hazõrlanmasõnda, depolanmasõnda ve saklanmasõnda hijyen ve sağlõk kurallarõna uyulur. Turist sağlõğõnõ tehdit eden hastalõklarõn oluşmasõnõ önleyecek gerekli önlemler alõnõr. Kapasitesi 500 yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor ve hemşire bulundurulur. Tesislerin temizlik ve bakõmlarõ düzenli olarak yapõlõr. Elektrik, kullanma suyu ve atõk su sistemlerinde meydana gelebilecek arõzalarõn en kõsa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alõnõr. Turizm tesisleri; doğal varlõklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarõnõn sürdürülebilirliği gözetilerek işletilir. Katõ atõklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sõnõrlarõ içerisinde bulunan tesisler çöplerin belediyece toplanmasõna kadar geçecek süre içinde bunlarõn muhafazasõ için, belediye sõnõrlarõ dõşõnda yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazasõ ve sağlõklõ yöntemlerle yok edilmesi için gerekli önlemleri alõrlar. Yiyecek ve içecekler, bozulmalarõnõ önleyecek biçimde, uygun õsõda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen soğuk saklama depolarõnda kapõlar içeriden anahtarsõz açõlabilecek ve bir alarm düzeni olacak şekilde düzenlenir. DÖRDÜNCÜ KISIM TESİS TÜRLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Konaklama Tesisleri Konaklama tesislerinin genel nitelikleri Madde 18-a) Konaklama tesislerinde yatak odalarõ: Yatak odalarõ tefriş ve dekorasyonu sağlandõktan sonra, rahat sirkülasyon imkanõ verebilecek büyüklük ve ölçülerde banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kişilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, gece lambasõ, tuvalet masasõ ve aynasõ, bagaj ve elbise dolabõ, oturma yeri veya grubu, perde ve halõ gibi tesisin tür ve sõnõfõna uygun malzemelerle tefriş ve dekore edilir. Güvenlik için kapõlarõn dõşarõdan açõlmasõnõ engelleyecek önlemler alõnõr. Dört ve beş yõldõzlõ oteller ile tatil köyleri hariç diğer konaklama tesislerinde apart üniteler dõşõndaki oda sayõsõnõn %25'inden fazla yapõlamayan suit odalar, bir adedi oturma olmak üzere en az iki bölümden oluşur. 40 metrekareye kadar olan suitler üç yataklõ, 40 metrekareden büyük suitler dört yataklõ olarak kabul edilir. Suitlerde içecek ve basit yeme ihtiyacõnõ karşõlayabilecek, kapsamlõ olmayan mutfak nişi düzenlemesi yapõlabilir. Bodrum katlarda yatak odasõ yapõlamaz. Ancak, eğim dolayõsõyla taban döşemesi mevcut arazi seviyesinden aşağõ olmayan ve yeterli doğal õşõk alan katlar bu hükmün dõşõndadõr. Yatak odalarõnõn pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müşteriyi rahatsõz edebilecek mahallerin bulunduğu aydõnlõğa açõlamaz. Aydõnlõğõn dar kenarõ 2,5 metreden az olmamak kaydõ ile toplam oda kapasitesinin %20'sini aşmayacak sayõda aydõnlõğa bakan oda yapõlabilir.

6 b) Personel ve mahalleri: Konaklama tesislerinde kadõn ve erkek personel için ayrõ soyunma yerleri, dolaplarõ, duş, tuvalet ve ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarõnõ karşõlayan bir mahal bulunur. Ancak pansiyon ve müstakil apart otellerde personel ünitesi yapõlmasõ zorunlu değildir. Turizm tesislerinde eğitimli personel ile hizmet verilmesine özen gösterilir. Personelin nitelikleri ile eğitimli personel çalõştõrõlmasõna ilişkin esaslar gerektiğinde sektörün de görüşü alõnarak Bakanlõk'ça ayrõca belirlenir. c) Bedensel engelliler için düzenlemeler: Toplam kapasitesi 80 oda ve üzerinde olan konaklama tesisleri ile eğlence merkezleri, günübirlik tesisler ve temalõ parklarda, müşteriler tarafõndan kullanõlan tüm genel mahaller ile açõk alanlarõn bedensel engelli müşteriler tarafõndan da kullanõlabilmesini sağlayõcõ fiziki düzenlemeler yapõlõr. Bu düzenlemeler, özel işaretlerle belirtilir. Tesis başõna en az bir oda olmak üzere, oda sayõsõnõn %1'i oranõndaki yatak odasõ ve banyosu, bedensel engellilerin kullanõmõna uygun olarak inşa ve tefriş edilir. d) Kõş sporlarõ yapõlan tesislerde gerekli düzenlemeler: Kõş sporlarõ yapõlan tesislerde kayak pisti kayak sporuna hizmet verecek şekilde hazõrlanõr ve pistin güvenliği için gerekli önlemler alõnõr. Tesislerde acil durumlarda hizmet vermek üzere gerekli yardõm ekibi ve donanõmõ bulundurulur. Tesise hizmet verebilecek konumda helikopter pisti bulunmamasõ halinde; tesis bünyesinde uygun yer ya da yakõn çevresinde arsa temin edilebildiği takdirde helikopter pisti oluşturulur. OTELLER Madde 19- Oteller, asõl fonksiyonlarõ müşterilerin geceleme ihtiyaçlarõnõ sağlamak olan, bu hizmetin yanõnda, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçlarõ için yardõmcõ ve tamamlayõcõ birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller, Yönetmeliğin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü kõsõmlarda belirlenen genel nitelikleri taşõrlar. Oteller, bir yõldõzlõ oteller, iki yõldõzlõ oteller, üç yõldõzlõ oteller, dört yõldõzlõ oteller ve beş yõldõzlõ oteller olarak sõnõflandõrõlõrlar. a) Bir yõldõzlõ oteller; aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 10 oda kapasiteli otellerdir. 1) Girişte rüzgarlõk, otel kapasitesine uygun düzenlenmiş resepsiyon, bekleme yerini kapsayan, telefon hizmetinin de verildiği lobi ve vestiyerden oluşan bir kabul holü (sadece yaz sezonu boyunca açõk tutulan tesislerde rüzgarlõk ve vestiyer şartõ aranmaz), 2) Kahvaltõ ofisi ve bağlantõlõ kahvaltõ salonu (yeterli büyüklükteki oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanõlabilir, yazlõk tesislerde bu amaçla kullanõlan salonun bir kõsmõ açõk olabilir), 3) Kent içinde oda sayõsõnõn %30'u, kent dõşõnda %50'si oranõnda oturma imkanõ sağlayan oturma salonu (yazlõk tesislerde bir kõsmõ açõk olabilir), 4) Ayrõca; - Yönetim odasõ, - Müşterinin ineceği veya çõkacağõ kat sayõsõnõn üçten fazla olmasõ halinde otel kapasitesi ile orantõlõ müşteri asansörü, --Genel mahaller ve yatak odalarõ döşemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzeme (halõ, seramik gibi), - Lokanta yok ise büfe hizmeti, - İlk yardõm malzeme ve gereçleri bulunan dolap, - Odalarda telefon hizmeti, - Oda sayõsõnõn %25'ine hizmet verebilecek sayõda, şifreli veya çift anahtarlõ kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme. b) İki yõldõzlõ oteller; bir yõldõzlõ oteller için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 20 oda kapasiteli otellerdir. 1) İlave bir yönetim odasõ, 2) Oturma salonu veya bağõmsõz bölümlerde bar düzenlemesi, 3) İklim koşullarõna göre genel mahallerde klima sistemi, 4) Yatak katlarõnda kat hizmetleri için ofis veya dolap. c) Üç yõldõzlõ oteller; iki yõldõzlõ oteller için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 40 odalõ otellerdir. 1) İkinci sõnõf lokanta veya kafeterya, 2) İklim koşullarõna göre odalarda klima, 3) Yatak odalarõnda TV,

7 4) Banyolarda saç kurutma makinesi, 5) Kişi başõna 1.2 metrekare olmak üzere en az 50 kişilik çok amaçlõ salon, 6) Çamaşõr yõkama ve ütüleme hizmeti. d) Dört yõldõzlõ oteller; üç yõldõzlõ oteller için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 80 odalõ otellerdir. 1) Otel kapasitesine uygun servis girişi, servis asansörü veya merdiveniyle bağlantõlõ bagaj odasõ, telefon kabinleri yerlerinden oluşan kabul holü, 2) Müşterilerin ineceği veya çõkacağõ kat sayõsõnõn ikiden fazla olmasõ halinde otelin kapasitesiyle orantõlõ müşteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü, 3) Her katta kat ofisi düzenlemesi (servis merdiveni veya asansörü bulunmasõ durumunda bu mahaller kat ofisleri ile bağlantõlõ düzenlenir, ayrõk yerleşim düzenlerinde hizmetin aksamamasõ kaydõyla kat ofisinin her katta bulunmasõ zorunlu değildir), 4) Kuru temizleme hizmeti ile terzi mahalli, 5) Odalarda kõymetli eşya kasasõ, 6) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilkyardõm araç ve gereçleri bulunan revir, 7) Odalarda minibar. 8) Turizm amaçlõ satõş ünitesi, 9) Lokantanõn, özel yemek ve kokteyl salonu bulundurma zorunluluğu olmaksõzõn, kapasitenin %50'sine hizmet veren birinci sõnõf olarak düzenlenmesi, 10) Yerleşim merkezlerinde 06:00-24:00 saatleri arasõnda oda servisi, 11) Personel sayõsõnõn en az %15'i oranõnda konusunda eğitim almõş personel, 12) Ayrõca; - Kişi başõna en az 1.2 metrekare düşecek şekilde en az 100 kişilik ikinci bir çok amaçlõ salon ve fuayesi, - Kapalõ veya açõk yüzme havuzu, - En az 100 kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapõlabileceği kapalõ salon, - Kişi başõna en az 1.2 metrekare alan düşen, en az 100 kişilik konferans salonu, fuayesi, salon ile bağlantõlõ en az iki çalõşma odasõ, sekreterlik ve simültane tercüme hizmetlerinin verildiği mahaller, - Kişi başõna en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az 100 kişilik gece kulübü, diskotek veya benzeri eğlence imkanõ veren ayrõ bir salon, - En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan sauna, türk hamamõ, mini golf, tenis veya voleybol sahasõ, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve deniz sporlarõ, squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi, - Pasta ve içki servisi verilen en az 100 kişilik salon, - En az beş çeşit türk yemeğinden oluşan bir menünün de sunulduğu ikinci bir lokanta, - Telefon, faks, bilgisayar vb. büro hizmetlerine yönelik çalõşma salonu, - Kafeterya ve snack bar, ünitelerinden en az üç adedi. e) Beş yõldõzlõ oteller; yerleşme durumu, yapõ, tesisat, donatõm, dekorasyon ve hizmet standardõ olarak üstün özellikler gösteren, dört yõldõzlõ oteller için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan en az 120 odalõ otellerdir.

8 1) Yukarõda (d) bendinin 12 numaralõ alt bendinde belirtilen ünitelerden ilave olarak en az üç adedi, 2) Müşterilerin ineceği veya çõkacağõ kat sayõsõnõn birden fazla olmasõ halinde otelin kapasitesiyle orantõlõ müşteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü, 3) Oda sayõsõnõn en az %20'si kadar park yeri imkanõ olan garaj veya üzeri kapalõ otopark, 4) Uydu veya video yayõnlarõ imkanõ, 5) Bay ve bayan kuaförü, 6) Banyolarda küvet, resepsiyonla bağlantõlõ telefon, 7) 24 saat oda servisi, 8) Turizm amaçlõ satõş üniteleri. MOTELLER Madde 20- Moteller, yerleşim merkezleri dõşõnda, karayollarõ güzergahõ veya yakõn çevrelerinde inşa edilen, motorlu araçlarõyla yolculuk yapanlarõn konaklama, yeme-içme ve araçlarõnõn park ihtiyaçlarõnõ karşõlayan en az 10 odalõ konaklama tesisleridir. Moteller aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. a) Tesisin kolayca bulunmasõnõ ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleri, otopark ile diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler, yeterli aydõnlatma ile iyi bir çevre düzenlemesi, b) Trafik gürültüsüne karşõ gerekli önlemler, c) Girişte rüzgarlõk (sõcak iklim bölgelerinde zorunlu değildir), d) Giriş holünde resepsiyon ve bekleme yeri, e) Oda sayõsõnõn %25'ine hizmet verebilecek sayõda, şifreli veya çift anahtarlõ kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, telefon ve faks hizmetleri, f) Yönetim odasõ, g) Kahvaltõ hizmetini de verecek şekilde düzenlenmiş oturma salonu ve kahvaltõ ofisi, h) Lokanta yok ise büfe servisi, õ) İlk yardõm malzeme ve gereçleri bulunan dolap, j) 24 saat hizmet veren satõş ünitesi, k) Oda sayõsõnõn %80'i oranõnda otopark. TATİL KÖYLERİ Madde 21- Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanõnda çeşitli spor, eğlence ve satõş hizmetlerinin de sağlandõğõ yaygõn yerleşim düzenindeki en fazla iki katlõ yapõlardan oluşan, en az 60 odalõ konaklama tesisleridir. Eğimli arazilerde, eğimden kazanõlmõş üçüncü bir kat yapõlabilir. Bu kat, taban döşemesi mevcut arazi seviyesinden aşağõ olmamak ve yeterli doğal õşõk almak kaydõyla müşteriye yönelik kullanõlabilir. Tatil köylerinde, doğal varlõklar ile yöresel değerlerin korunmasõna özen gösterilerek çevre düzenlemesi yapõlõr. a) Giriş ve park üniteleri: Tatil köyü hudutlarõ emniyet altõna alõnõr, girişte kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde oda sayõsõnõn en az %25'i oranõnda park yeri olan otopark yapõlõr. b) Yönetim tesisleri: Yönetim tesisleri aşağõdaki nitelikleri taşõr. 1) Resepsiyon, danõşma, bagaj, telefon kabini ve bekleme yerinden oluşan bir kabul alanõ, 2) En az iki adet yönetim odasõ, 3) Oda sayõsõnõn %25'ine hizmet verebilecek sayõda, şifreli veya çift anahtarlõ kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme,

9 4) Bagaj taşõma hizmeti, 5) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilkyardõm araç ve gereçleri bulunan revir, 6) Açõk alanlara müzik ve ses yayõnõ yapabilen sistem. c) Geceleme birimleri: Geceleme birimlerinde aşağõda belirtilen nitelikler sağlanõr. 1) Bu birimlerin; tatil köyünün diğer ünitelerinin gürültü ve rahatsõz edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenmesi, 2) Odalarõn yer döşemelerinin nitelikli malzeme ile kaplanmasõ, 3) Telefon hizmeti, 4) Kat hizmetinin verilmesini sağlayacak sayõda kat ofisleri. d) Spor, eğlence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi: Bu ünitelerde aşağõda belirtilen nitelikler sağlanõr. 1) Tesiste tatil köyünün yapõ ve işletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak sayõsõnõn en az %30'u oranõnda kapalõ, yatak kapasitesinin en az %70'i oranõnda açõk oturma yeri sağlayacak şekilde ikinci sõnõf lokanta, kapalõ kõsõmda klima, açõk kõsõmda güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler, mutfak için servis avlusu ve servis girişi, 2) Aletli jimnastik, aerobik, bilardo, bowling, golf, tenis, voleybol, squash, su oyunlarõ, kayak ve deniz sporlarõ gibi tesisin kuruluş yerine uygun nitelikteki çeşitli spor imkanlarõndan en az dört adedi, 3) Serbest zamanlarõn değerlendirilmesi amacõyla dinlenme teraslarõ, oturma ve okuma salonu, açõk veya kapalõ bar, açõk hava tiyatrosu, açõk dans yeri gibi yardõmcõ tesisler, 4) Oyun ve TV salonu, 5) Kapalõ ya da açõk yüzme havuzu, 6) Genel mahallerde iklim koşullarõna göre klima sistemi, 7) Genel mahallerin fonksiyonuna uygun ve nitelikli döşeme malzemesi ile kaplanmasõ, 8) Çocuk oyun parkõ ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler, 9) Kadõn ve erkek müşteriler için ayrõ tuvaletler, 10) Satõş yerleri, 11) Arazinin muhtelif yerlerinde yardõm çağrõlabilecek resepsiyon irtibatlõ tesisat, e) Servis ve bakõm tesisleri: Tesis kapasitesi ile uyumlu bakõm ve onarõm atölyeleri, çamaşõrhane hizmetlerinin dõşarõdan sağlanamamasõ halinde çamaşõrhane ile çamaşõrhaneye bağlõ kurutma, ütüleme, dikiş ve temiz çamaşõr depolama tesisleri bulunur. f) Sõnõflandõrma: Yukarõda belirtilen nitelikleri taşõyan tesisler dört yõldõzlõ tatil köyü, yerleşme özellikleri, yapõ, tesisat, donatõm, dekorasyon ve servis yönünden üstün özellikler gösteren ve ilave olarak aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan tesisler beş yõldõzlõ tatil köyü olarak sõnõflandõrõlõr. 1) Yatak odalarõnda uydu veya video yayõnlarõ imkanõ olan TV, minibar, kõymetli eşya kasasõ ve iklim koşullarõna göre klima, banyolarda küvet ve saç kurutma makinesi, 2) Lokantanõn birinci sõnõf olarak düzenlenmesi (Tesis bünyesinde ayrõca kafeterya veya ikinci sõnõf lokanta bulunmasõ halinde birinci sõnõf lokantanõn kapasitesi en az 100 kişilik olacak şekilde ve özel yemek salonu olmaksõzõn düzenlenebilir. Toplam kapasitenin en fazla %70'i açõk alanlarda olabilir), 3) Diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkanõ veren ayrõ bir salon, 4) Kreş,

10 5) Türk hamamõ veya sauna, 6) Bay ve bayan kuaförü, 7) Kuru temizleme hizmeti PANSİYONLAR Madde 22- Pansiyonlar; konaklama tesisi olarak planlanõp inşa edilen, yönetimi basit, müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazõrlayabilme imkanõ bulunan, en az 5 odalõ tesisler olup aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. a) Giriş holü, idare ünitesi ve emanet hizmeti, b) Oturma, yemek ve kahvaltõ ihtiyacõnõ karşõlayabilecek yeterli kapasitede bir salon (Yazlõk tesislerde kõsmen açõk olabilir.), c) Pansiyon mutfaklarõnda ihtiyaca yeterli sayõda buzdolaplarõ, pişirme ve õzgara donanõmõ, bulaşõk yõkama, hazõrlõk ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolaplarõ ve kapalõ çöp kutusu, KAMPİNGLER Madde 23- Kampingler; karayollarõ güzergahlarõ ve yakõn çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanlarõyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarõnõ karşõladõklarõ en az 30 ünitelik tesislerdir. a) Çevre düzenlemesi: Kamping alanõ, kamping iç ve dõş güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilir. Kamping alanõ drene edilerek ağaçlandõrõlõr. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerinin uzağõnda gerekli spor ve eğlence alanõ ve tesisler düzenlenir. Araç yollarõ, arazi ve iklim şartlarõna uygun olarak toz kaldõrmayacak şekilde düzenlenir. b) Kapasite ve kampçõ birimleri: Kampinglerde, kampçõ ve bungalov üniteleri başõna hesaplanacak alan 100 metrekaredir. Kampçõ ünitesi; çadõr, çadõr-araba veya otokaravandan oluşur, her ünite ortalama üçer kişiliktir. Yerli ve yabancõlara ait karavan veya otokaravanlarõn bakõm, onarõm ve kõşlamasõ için gerekli düzenlemeler yapõlabilir. c) Giriş tesisleri: Girişte otopark, resepsiyon, danõşma, emanet, ünite sayõsõnõn %25'ine hizmet verebilecek sayõda, şifreli veya çift anahtarlõ kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, posta hizmetlerinin yapõldõğõ tesisler ile bekçi yatak odalarõ ve personel tesisleri bulunur. d) Araba yõkama yerleri: Kampinglerde, beton zeminli ve akan sularõ drene edilmiş araba yõkama yerleri düzenlenir. e) Müşterek kullanõm tesisleri: Kampinglerde müşterek kullanõm tesisleri aşağõda belirtilen şekilde düzenlenir. 1) Konaklamaya ayrõlan alanõn zemininin kullanõm amacõna uygun biçimde düzenlenmesi, 2) Her otuz kampçõ için en az bir kadõn ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabosu, lavabolarõn yanõnda priz, erkek tuvaletlerinde en az otuz kampçõ için bir pisuvar, 3) Kampçõ sayõsõnõn %5'ine hizmet verebilecek çamaşõr yõkama ve ütüleme yerleri, 4) Kampçõ ünitelerinin %20'sine hizmet verebilecek yemek hazõrlama, pişirme ve bulaşõk yõkama imkanõ sağlayan üstü kapalõ bir mahal, 5) Kampçõlarõn yemek yeme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla üstü kapalõ açõk teraslar ve spor ihtiyaçlarõnõ karşõlayõcõ tesisler. f) Kampçõlara sağlanan hizmetler: Kampinglerde aşağõda belirtilen tesis ve hizmetler gerçekleştirilir. 1) Kampçõlarõn ihtiyaçlarõnõ karşõlayan satõş yeri, 2) Kampingin ünite kapasitesinin en az %50'sine hizmet verecek sayõda kampçõlarõn gõda maddelerini muhafaza edebilecekleri soğutucu kilitli dolaplar, 3) Sağlõk ve ilk yardõm hizmetleri, 4) Deniz ve göl kõyõlarõndaki kampinglerde cankurtaran simidi, cankurtaran sandal ve motoru,

11 5) Kampinglerde, telefondan kampçõlarõn da yararlanmalarõnõ sağlayõcõ düzenlemeler, 6) Karavanlarõn tuvalet ve atõk su tanklarõnõn boşaltõlõp temizleneceği mahaller, 7) Kamp çevresi ile tuvalet, duş ve genel kullanõm ünitelerini aydõnlatma tesisatõ, 8) Kampçõ ünitelerine elektrik hizmeti, 9) Kampçõlara sõcak-soğuk kullanma suyu ve sağlõklõ içme suyu hizmeti. g) Diğer tesisler: Diğer tesisler; kampçõlarõn emniyetini, rahatõnõ ve çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için yapõlacak tesislerdir. Kamp sahasõ içerisinde kampçõ ünitesi sayõsõnõn %20'sini geçmemek üzere bungalov ünitesi yapõlabilir. Bungalov üniteleri en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir. Bungalov ünitelerinde mutfak düzenlenemez. Kamp sahasõ içerisinde, kuruluş yerine uygun, çeşitli spor sahalarõ düzenlenir. APART OTELLER Madde 24- Apart oteller; mesken olarak kullanõlmaya elverişli bağõmsõz apartman ya da villa tipinde inşa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacõnõ karşõlayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatõlan ve otel olarak işletilen konaklama tesisleridir. Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatõrõm ve/veya işletmesi bütünü içinde yer alabildiği gibi imar planlarõnda konut ya da ticaret kullanõmõna ayrõlmõş yerlerde imar planõ ve plan hükümlerine uygun olarak inşaatõ tamamlanmõş, en az 10 üniteden oluşacak şekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan "müstakil apart otel" adõ altõnda müstakillen de düzenlenebilir. Müstakil apart otellere turizm yatõrõm belgesi verilemez. a) Asgari nitelikler: 1) Resepsiyon, bekleme ve idare birimi, 2) Apart ünitelerde; - Tefriş ve dekorasyonda standart beraberliği, - Yatak odalarõnda; yatak, komodin, gece lambasõ, elbise dolabõ ile yataklarda; çarşaf ve kõlõflõ yastõklar, iklim şartlarõna göre pike ve battaniye, - Oturma-yemek odasõnda; kapasiteye uygun koltuk, yemek masasõ, sandalyeler ve sehpalar, - Mutfakta; kullanõlmaya hazõr fõrõn veya ocak, buzdolabõ, yeterince tabak, bardak, fincan, çatal, bõçak, kaşõk, dolaplar ve kapalõ çöp kutusu, - Banyo, çamaşõr yõkama hizmeti verilmemesi halinde otomatik çamaşõr makinesi, 3) Yerleşim merkezleri dõşõndaki apart otellerde, müşterilerin ihtiyaçlarõnõ karşõlayan satõş ünitesi. Tesis bünyesindeki apart otellerde yukarõda 1 ve 3 numaralõ alt bentlerde belirtilen nitelikler, apart ünitelere de hizmet verecek şekilde düzenlenmişse ayrõca aranmaz. b) Kapasite: Apart otellerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldõklarõ ve beraber işletildikleri konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesinin %25'ini, 4 ve 5 yõldõzlõ otellerde %40'õnõ aşamaz. Apart otellerin kapasitesinin hesabõnda oturma alanõ dõşõndaki odalar iki yataklõ kabul edilir. 7-9 metrekare arasõ büyüklükte odalar tek yataklõ sayõlõr. Hosteller Madde 25- Hostel; gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odalõ konaklama ve yeme-içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazõrlayabilme imkanõ olan ve aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõyan tesislerdir: a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, telefon kabini, idari üniteler, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluşan bir giriş holü, b) Kapasiteye uygun oturma salonu, c) Yatak odalarõ ile bağlantõlõ sorumlu kişi odasõ, d) Yönetici odasõ,

12 e) En az üçüncü sõnõf lokanta veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazõrlayabilme imkanõ olan yeterli teçhizatlõ mutfak, yemek salonu, f) Müşterilerin kendi imkanlarõyla eğlenmelerini sağlayabilecek düzenleme, g) Kõz ve erkekler için ayrõ bölümler halinde kişi başõna en az 4 metrekare alan sağlanmõş en fazla 8 kişilik odalar ve en fazla 8 yatağa bir banyo, h) İlkyardõm, emanet ve telefon hizmetleri, õ) Çamaşõr yõkama, ütüleme ve kurutma imkanõ sağlayan mahaller, j) Genel depo ve spor malzemeleri odasõ, k) İşletme aşamasõnda Ulusal Federasyonun Tüzük, Yönetmelik ve Statüsünde belirtilen kurallara uygun olarak işletme faaliyeti göstermek ve Uluslar arasõ Hostel Federasyonuna üye olmak İKİNCİ BÖLÜM Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri Lokantalar Madde 26- Lokantalar tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarõnõ karşõlayan tesislerdir. Lokantalar üçüncü sõnõf, ikinci sõnõf ve birinci sõnõf olarak sõnõflandõrõlõrlar. Lokantalarõn sõnõflandõrõlmalarõnda Yönetmelik'te belirlenen nitelikler kadar işletmenin dekorasyonu, hizmet standardõ, yemeklerin nefaset, kalite ve sunuş özellikleri de dikkate alõnõr. Üçüncü sõnõf lokantalar ile zincir tesisler kapsamõ dõşõnda kalan ikinci sõnõf lokantalar müstakillen belgelendirilemezler. Birinci sõnõf lokantalar lokanta adõ altõnda müstakillen de belgelendirilebilir. Lokantalarda canlõ yemek müziği, çevreyi ve müşterisini rahatsõz etmeksizin yapõlabilir. Bu durumda, ayrõca bir konsomasyon veya fiks menü ücreti uygulanmaz. a) Asgari nitelikler: Lokantalar aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. 1) Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sõnõfõna uygun malzeme kullanõlarak uyum içinde dekore ve tefriş edilerek aydõnlatõlmasõ, 2) Tesis kapasitesine uygun malzeme dolabõ, 3) Alarm düzeni olan ve içeriden açõlabilen soğuk saklama deposu veya dolabõ, 4) İhtiyaca uygun pişirme donanõmõ, 5) Tesiste verilecek yemek türlerine uygun yeterli hazõrlõk yerleri, 6) Yõkama, kurutma, istif yerleri, raflar, dolaplar ve servis takõmlarõ için tesis kapasitesine uygun bulaşõk makinesi, 7) İyi düzenlenmiş yemek salonu, 8) İlk yardõm, yangõn ve iş güvenliği için gerekli önlemler. b) Kapasite ve alan ölçüleri: İkinci sõnõf lokantalarõn kapalõ salon kapasitesi en az 50 kişiliktir. Birinci sõnõf lokantalarda en az 100 kişilik yemek salonu ve ayrõca 50 kişilik özel yemek ve kokteyl salonu bulunur. Kapasite, müşteri yerleşiminin rahat bir şekilde sağlanmasõ koşuluyla, müşteriye hizmet verilen alanlarõn kişi başõna en az 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanõr. Mutfak için ayrõlan alan, kapasiteye yeterli hizmet verilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi kaydõyla; birinci sõnõf lokantalarda 50 metrekarenin altõnda, ikinci sõnõf lokantalarda ise müşteriye yemek hizmeti verilen salonun %25'inden daha küçük olamaz. Hazõrlama, pişirme, servis ofisi, servis bankosu, bulaşõk bölümleri ve mutfak fonksiyonlarõnõ yerine getiren diğer alanlar bu alana dahildir. c) Üçüncü sõnõf lokantalar: Üçüncü sõnõf lokantalar; bu maddenin (a) bendinde belirtilen asgari nitelikleri taşõyan, bir ve iki yõldõzlõ oteller, moteller, pansiyon, kamping, dağ evi, hostel, müstakil apart otel, kõrsal turizm tesisleri ile spor ve avcõlõk tesisleri bünyesinde yer alabilen, (b) bendinde belirtilen hükümleri sağlama zorunluluğu bulunmayan tesislerdir.

13 d) İkinci sõnõf lokantalar: İkinci sõnõf lokantalar, lokantalar için aranõlan asgari şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan tesislerdir. 1) Giriş holü, müşterilere telefon hizmeti, 2) İdare odasõ, 3) Kapasiteye uygun malzeme deposu, 4) Salon ve servis birimleri ayrõ katlarda ise servis merdiveni veya monşarj, 5) Ayrõ servis girişi, 6) Kadõn ve erkek için ayrõ müşteri tuvaletleri, tezgahlõ lavabo, 7) Yemek salonu ile mutfak servisi arasõnda bir ofis, 8) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş ve tuvalet, Yukarõda belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldõğõ tesiste lokantanõn işleyişine de hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrõca aranmaz. e) Birinci sõnõf lokantalar: Birinci sõnõf lokantalar; ikinci sõnõf lokantalar için aranõlan şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõyan tesislerdir. 1) Mutfakla doğrudan bağlantõ veya servis mutfağõ bulunan özel yemek ve kokteyl verme imkanõ sağlayan ayrõ bir salon, 2) Havalandõrma ve klima sistemi, 3) Mutfakta fõrõn ve kuzine, 4) Yemekleri ve tabaklarõ sõcak saklama teçhizatõ, 5) Tatlõ ve pasta hazõrlõk yerleri, 6) Müzik yayõnõ, 7) Bankolu vestiyer. Kafeteryalar Madde 27- Kafeteryalar; süratli, temiz ve kaliteli yeme-içme hizmetinin garson servisi olmadan müşteriye sunulduğu en az 50 kişilik tesislerdir. Müstakillen belgelendirilemeyen kafeteryalar, lokantalar için aranõlan asgari şartlarla birlikte aşağõda belirtilen nitelikleri taşõrlar. a) Servis bankosu, b) Kişi başõna en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş yemek salonu, c) Personel için soyunma yerleri, lavabo, duş ve tuvalet, d) Tesis kapasitesine uygun malzeme deposu, e) Ayrõ servis girişi, f) Kadõn ve erkek müşteriler için ayrõ tuvaletler, tezgahlõ lavabo. Yukarõda belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldõğõ tesiste kafeteryanõn işleyişine de hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrõca aranmaz. Eğlence yerleri Madde 28- Eğlence yerleri; dört ve beş yõldõzlõ oteller, tatil köyleri ile tatil merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren, müşterinin öncelikle eğlence ihtiyacõnõ karşõlamak yanõnda, yiyecek-içecek servisi de yapõlabilen işletmelerdir. Eğlence yerleri aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar.

14 1) Salondan ayrõ giriş holü, 2) Salon kapasitesiyle orantõlõ kadõn ve erkekler için girişleri ayrõ tuvaletler ve tezgahlõ lavabo, 3) İyi dekore edilmiş, döşenmiş, dekorasyona uygun aydõnlatõlmõş, konaklama ünitelerinin gürültüden rahatsõz olmamalarõ için gerekli önlemler alõnmõş, havalandõrma ve klima sistemi bulunan salon, salonda bar, canlõ müzik yapõlmasõ halinde orkestra yeri ve dans pisti, 4) Diskotek olarak işletilmeyen eğlence yerlerinde sanatçõlarõn sahneye çõkõşõ için ayrõ bir kapõ, kadõn ve erkek sanatçõlar için hazõrlõk odalarõ, tuvalet, duş ve lavabolar, 5) Diskoteklerde disk-jokey yeri, 6) Yiyecek ve içeceklerin konulacağõ depoyu, içki ve meze hazõrlõk yerlerini, bulaşõk yõkama mahallini, çaykahve pişirme yerini kapsayan yiyecek-içecek hazõrlama yeri, 7) Salona girişin dõşõnda acil durumlar için ikinci bir çõkõş imkanõ. Bu mahallerde, yemek servisinin yapõlmasõ halinde, bu Yönetmeliğin ikinci sõnõf lokantalar için öngörülen hükümlerine ve işletmenin hizmet standardõnõn gereklerine uygun bir mutfak düzenlenir. Konaklama tesisinin lokantasõnõn eğlence yeri ile fonksiyonel bağlantõsõnõn bulunmasõ halinde lokanta mutfağõ eğlence yerine de hizmet verecek şekilde teçhiz edilir ve düzenlenir. İçeceğin ve yiyeceğin servise hazõrlanabilmesi için yeterli ofis oluşturulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlõk ve Spor Tesisleri Termal turizmi tesisleri Madde 29- Termal turizmi tesisleri; mineralize termal sular, içme suyu, deniz suyu, çamur gibi maddeler veya salonun yolu ile veya mekanik ve elektrikli araçlarla masaj ve beden eğitimi gibi yöntemlerle insan sağlõğõnõ koruma ve tedavi amacõ taşõyan uygulamalardan birinin veya birkaçõnõn, hekim gözetiminde yapõldõğõ tesislerdir. Bu tesisler konaklama tesisleri ile ilişkili olarak yapõlabilir, işletilebilir ve birlikte belgelendirilebilir. Sağlõk ve tedavi ünitelerinin Sağlõk Bakanlõğõ'nca belirlenen yapõ ihtiyaç programõ çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin belge ile Bakanlõğa başvurulur. Sağlõk ve tedavi ünitelerinin konaklama tesislerinden ayrõ binalarda ve kapalõ geçitlerle bağlantõlõ olarak düzenlenmesi esastõr. Ancak girişleri ve kullanõmõ ayrõ olmak üzere aynõ binalarda yapõlabilir ve işletilebilir. Sağlõk, rehabilitasyon ve bakõm tesisleri Madde 30- Yönetmelik'te belirlenmiş bir konaklama tesisi bünyesinde bulunan, doğal çevre içerisinde düzenlenen, müşterilere sağlõklõ yaşam hizmeti sunmaya yönelik, çeşitli yaş gruplarõ için sağlõk ve bakõm hizmetleri, rehabilitasyon, gõda-beslenme gibi belirli bir konuda uzmanlaşõlarak tümüyle bu amaca yönelik hizmet verilen ve bu hizmetin gerektirdiği ünitelerde uzman personel ile işletilen tesislerdir. Bu tesisler aşağõda belirtilen nitelikleri taşõrlar. a) Tesis bünyesinde bulunmamasõ halinde ikinci sõnõf lokanta, b) Çeşitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler, c) Açõk alanlarda özenli çevre düzenlemesi, d) Verilen uzman hizmeti belgeleyen bir kuruluş bulunmasõ halinde üyelik. Taleplerde sağlõk ve tedavi ünitelerinin Sağlõk Bakanlõğõ'nca belirlenen yapõ ihtiyaç programõna uygun olarak hazõrlanarak bu kurum tarafõndan onaylandõğõna ilişkin belge ile Bakanlõğa başvurulur. Havuzlar Madde 31- Havuzlar; belgeli bir tesis bünyesinde yer alabilen ve müstakilen belgelendirilemeyen tesislerdir. a) Havuzlar aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar.

15 1) Havuzun çevresinde taşma oluğu veya aynõ fonksiyonu yapan benzer sistem, 2) Havuzun değişik derinliklerde yapõlmasõ halinde, derinliğin tedrici azaltmalarla sağlanmasõ, derinliklerin belirtilmesi, 3) Havuzun zemin ve duvarlarõnda, su berraklõğõnõ arttõrõcõ, güzel görünüm sağlayõcõ ve kolay temizlenebilir nitelikte malzeme ile kaplama, 4) Havuz suyunun devamlõ temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi, 5) Havuz çevresi ile güneşlenme alanlarõnda kaymayõ önleyici zemin kaplamasõ ve düzenlemesi, 6) Havuz suyunun boşaltõldõğõ ağõzlarda güvenlik önlemlerinin alõndõğõ tesisat, 7) Havuz içinde ve çevresinde, yapõsal köşelerin ovalleştirilmesi ve emniyet basamaklarõnõn yapõlmasõ, derinliğin değiştiği her kademede ölçü belirtilmesi, 8) Kapalõ havuzlarda su için õsõtma sistemi. b) Kapasitesi 40 odanõn üzerindeki konaklama tesisi veya konaklama tesisi dõşõnda belge verilen diğer bir tesis türü bünyesinde bulunan yüzme havuzlarõ ilave olarak aşağõda belirtilen nitelikleri taşõrlar. 1) En az 80 metrekare yüzey alanõ, 2) Büfe veya büfe hizmetini de kapsayan bar, 3) Yeterli sayõda soyunma kabini ve dolap, 4) Kadõn ve erkek için yeterli sayõda ayrõ duşlar ve tuvaletler, 5) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardõm araç ve gereçleri bulunan revir, 6) Tatil köyleri, dört ve beş yõldõzlõ oteller, günübirlik tesisler, eğlence merkezleri ve temalõ parklarõn havuzlarõnda bedensel engelliler için düzenlemeler, 7) Çocuklar için en fazla 50 cm. derinlikte ayrõ bir oyun havuzu, c) Havuzlarõn işletilmelerinde aşağõda belirtilen hususlar sağlanõr. 1) Havuz suyunun devamlõ temizliğini sağlayõcõ mekanik ve kimyasal önlemler, 2) Havuzda düzeni ve can güvenliğini sağlayõcõ bir görevli, 3) Kapalõ havuzlarda õsõtma ve havalandõrma sistemi, 4) Güvenlik önlemlerinin en az üç yabancõ dilde belirtildiği levhalar. Golf tesisleri Madde 32- Golf tesisleri; golf sporunun uluslararasõ normlarõna uygun alanlarda, golf sporuna yönelik parkur, õsõnma ve pratik yapma alanõyla birlikte, kulüp binasõ ve bu aktiviteyi destekleyici diğer bölümlerden oluşan tesislerdir. Golf tesisleri aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. a) Çevre özelliğine göre doğal veya yapay çit, duvar, yeşillik gibi tecrit elemanlarõyla emniyet altõna alõnmõş golf sahasõ, b) En az 60 hektar alana sahip yaklaşõk 25 hektarõ çimlendirilmiş, en az bir adet 18 delikli golf parkuru, c) Golf oyuncularõnõn eğitimi ve õsõnmasõ için kullanõlmak üzere ayrõ bir õsõnma ve pratik yapma alanõ, d) Kulüp binasõ; 1) Resepsiyon, haberleşme olanağõ, emanet hizmetleri ve bekleme yerini kapsayan giriş bölümü, 2) Lokanta veya büfe ve bar mahalli,

16 3) Kadõn ve erkek müşteriler için ayrõ tuvaletler, 4) Golf oyuncularõ için elbise değiştirme yerleri, kilitli elbise dolaplarõ, duş, tuvalet, bekleme yeri ile gerekli malzeme ve teçhizatõn muhafaza edileceği depolarõn da bulunduğu salon, 5) Satõş yerleri, 6) İlkyardõm odasõ, 7) Yönetim odalarõ, 8) Personel için soyunma yeri, duş ve tuvaletler, e) Arazi bakõm üniteleri ve depolar, f) Golf arabalarõ ve diğer araçlar için ihtiyaca yeterli sayõda otopark. Golf tesislerinde; konaklama, yeme-içme, spor ve eğlence tesislerine golf alanlarõnõ daraltmamak ve golf oyuncularõ kapasitesiyle uyumlu olmak koşullarõyla yer verilebilir. Dağ evi, spor ve avcõlõk tesisleri Madde 33- Dağ evi, spor ve avcõlõk tesisleri; spor ve avcõlõk turizmine cevap verebilecek en az bir yõldõzlõ otel niteliklerini taşõyan konaklama tesisleridir. Bu tesisler amacõna uygun yerlerde yapõlmasõ ve en az bir yõldõzlõ otel niteliklerini taşõmasõ koşuluyla aşağõda belirtilen nitelikleri taşõrlar: a) Girişte saçak, b) Karavan, römork gibi araçlar için park ve koruma yerleri, c) Spor gereçleri yerleri, d) Bazõ spor dallarõ için öğretmenler, gerekiyorsa öğretmen oda veya odalarõ, e) En az üçüncü sõnõf lokanta, f) Mekanik havalandõrmasõ sağlanmõş en fazla altõ kişilik odalar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kongre ve Sergi Merkezleri Kongre ve sergi merkezlerinin asgari nitelikleri Madde 34- Kongre ve sergi merkezlerinde aşağõdaki nitelikler aranõr. a) Kişi başõna en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde aynõ anda asgari kişiye hizmet verebilecek büyüklükte bölünebilir bir kongre salonu, b) Teknik imkanlarõ sağlanmõş en az 4 adet 50 metrekare büyüklüğünde toplantõ odalarõ, c) Salon ve/veya salonlarõn fuayeler ve servislerle doğrudan bağlantõsõ, d) Salon ve/veya salonlarda amacõna uygun araç gereç ve donanõm, e) Kapalõ ve açõk sergileme veya fuar alanlarõ, f) Kapasitenin 1/3'üne aynõ anda hizmet verebilen yeme-içme tesisleri, g) Tüm mekanlarda mekanik havalandõrma, h) Yönetim odalarõ, õ) Teknik imkanlarla donatõlmõş basõn merkezi, j) Yeterli sayõ ve büyüklükte depolar,

17 k) Kapasitesinin %5'i oranõnda araba alabilecek otopark, l) Simultane tercüme odalarõ ve hizmetleri, m) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen yangõnla ilgili önlemler. BEŞİNCİ BÖLÜM Rekreasyon Tesisleri Tatil merkezleri Madde 35- Tatil merkezleri, müşterilerin konaklama, yeme-içme, eğlence, dinlenme ve spor ihtiyaçlarõnõ karşõlayan, kuruluş yeri veya işletmesi özelliği gereği yardõmcõ ve tamamlayõcõ birimleri de bünyelerinde bulundurabilen, imar planlarõnda tatil merkezi için ayrõlmõş alanlarda, her otel için ayrõ mülkiyet, irtifak ve intifa haklarõna imkan tanõyan en az1250 odalõ tesislerdir. Bu tesisler, tatil merkezi otelleri ile bu otellere hizmet veren ortak kullanõm alanlarõndan oluşur. Tatil merkezleri, Yönetmeliğin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü kõsõmlarõnda belirlenen genel nitelikleri taşõrlar. a) Tatil merkezi otellerinin asgari nitelikleri: Tatil merkezi otelleri tümü üç yõldõzlõ oteller veya tümü dört yõldõzlõ oteller için belirlenmiş olan asgari nitelikler ile aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. 1) Müşteri yatak odalarõnda iklim şartlarõna göre klima, minibar, kõymetli eşya kasasõ, müzik yayõnõ, 2) Banyolarda saç kurutma makinesi, telefon, resepsiyon ile bağlantõlõ alarm düzeni. Bu otellerde, müşteriye hizmet verecek ilave salon ve üniteler yapõlamaz, asgari nitelikler arasõnda olan genel mahallerde kapasite artõşõna gidilemez. b) Ortak kullanõm tesislerinin asgari nitelikleri: Tatil merkezleri bünyesinde yer alan bu tesisler, müşteriye yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkanlarõ veren mahalleri içeren ortak kullanõm alanlarõ ile tüm konaklama tesislerine hizmet veren personel, tesisat, çamaşõrhane gibi servis birimlerinden oluşur. Ortak olarak işletilen bu tesisler aşağõdaki nitelikleri taşõrlar. 1) Kongre, balo, toplantõ gibi amaçlar için kullanõlabilecek kişi başõna en az 1.2 metrekare alan düşen, sekreterlik ve simultane tercüme hizmetleri ile fuayesi olan, en az 500 kişilik çok amaçlõ salon, 2) Çok amaçlõ salon ile bağlantõlõ en az 4 adet 50'şer kişilik çalõşma-toplantõ salonlarõ, 3) Kapalõ veya açõk yüzme havuzu, 4) Kafeterya, 5) Birinci sõnõf lokanta, 6) Toplam, en az 250 kişilik diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkanõ veren salon veya salonlar, 7) Türk hamamõ, alarm sistemi bulunan sauna, aletli jimnastik salonu, bowling, bilardo, squash, sinema, spor veya benzer imkanlar sağlayan ünitelerden en az altõ adedi, 8) Pastane, 9) Turizm amaçlõ satõş üniteleri, 10) Kuaför, 11) Kreş, 12) İçki servisi verilen ayrõ bir salon, 13) Genel mahallerde klima sistemi,

18 14) 24 saat doktor, hemşire ve ambulans hizmetinin verildiği, ilkyardõm malzemeleri ile tam donanõmlõ, dinlenme odalarõ bulunan sağlõk ünitesi, 15) Müşterinin inip çõkacağõ kat merdiveni sayõsõnõn birden fazla olmasõ halinde tesisin kapasitesi ile orantõlõ müşteri asansörü, 16) İdari üniteler, 17) Tesis bünyesinde uygun yer ya da yakõn çevresinde arsa temin edilebildiği takdirde helikopter pisti, 18) Konaklama üniteleri ile ortak kullanõm tesisleri arasõnda araçlar ile taşõma hizmeti, 19) Oda sayõsõnõn en az %20 si kadar park yeri imkanõ olan garaj veya iklim şartlarõna göre üzeri kapalõ otopark, 20) Tesis sõnõrlarõ ile giriş/girişlerde güvenlik önlemleri ile danõşma ünitesi, 21) Personel yatakhanesi ile yapõlmasõ halinde oda kapasitesinin en fazla %5'i oranõnda personel lojmanõ, 22) Tesiste yapõlan aktivitelere yönelik kurtarma ekip ve ekipmanõ, 23) Çamaşõr yõkama, ütüleme ve terzi ünitesi ile kuru temizleme mahalli, 24) Tüm mahallerde otomatik duman dedektörü ve yağmurlama sistemi. c) Belgelendirme: Tatil merkezi bütününe ana belge düzenlenir. Ancak ayrõ mülkiyet, irtifak veya intifa haklarõ söz konusu olmasõ durumunda oteller ve ortak kullanõm tesisinin her biri için yatõrõmcõ ve/veya işletmeci adõna ayrõ ayrõ alt belge düzenlenebilir. Bu tesisler farklõ isimlerle tanõtõm yapabilir. Farklõ mülkiyet, irtifak veya intifa haklarõ söz konusu olmamasõ durumunda ortak kullanõm tesisleri tümüyle kiralanamaz. d) Özel hükümler: Ortak kullanõm ve hizmet alanlarõ ayrõ parsellerde oluşturulabilir, bu durumda Yönetmeliğin 47 nci maddesinin (c) bendinde yer alan fonksiyonel bağlantõ zorunluluğu ile tatil merkezi bünyesinde sağlõk ve termal turizm ünitesi bulunmasõ halinde konaklama üniteleriyle doğrudan bağlantõ aranmaz. Tesisin kurulacağõ alanda yol, su, elektrik, atõk su arõtma tesisi, iletişim gibi alt yapõ sistemleri tamamlanmadan tatil merkezi, ortak kullanõm ve servis üniteleri tamamlanmadan konaklama tesisi işletmeye açõlamaz. Ortak kullanõm tesislerinde bulunan ve bu Yönetmelik'te yer alan türler belirlenmiş olan asgari nitelikleri bünyelerinde taşõrlar. Eğlence merkezleri Madde 36- Eğlence merkezleri, bünyesinde konaklama tesisi bulunmayan eğlence ve rekreasyon ihtiyacõnõ karşõlamak amacõyla oluşturulan ve müşterinin aktif katõlõmõnõn sağlandõğõ tesislerdir. En az metrekare arsa üzerine kurulabilen eğlence merkezleri aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar: a) En az 200 kişilik kapalõ alanõ olan yeme-içme tesisi, b) En az 500 kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapõlabileceği çok amaçlõ kapalõ salon, c) En az 250 kişi kapasiteli açõk-kapalõ diskotek veya eğlence yerleri, d) Tesis alanõnõn %5'i oranõnda garaj veya üstü kapalõ otopark, e) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardõm araç ve gereçleri bulunan revir, f) İki adedi en az 20'şer metrekare alana sahip satõş üniteleri, g) Yüzme havuzu, h) Bağõmsõz en az 250 metrekare alanõ olan, kapalõ sergi salonu, õ) Açõk-kapalõ spor alanlarõ ve tesisleri, j) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler, k) Ayrõca;

19 - En az 500 kişilik açõk hava tiyatrosu, - Elektronik, bilgisayar, ses, õşõk gibi teknolojilerin kullanõlarak simulasyon, animasyon gibi sanal ortamlarõn yaratõlmasõna veya gösterilerin yapõlmasõna imkan sağlayan teknik donanõma haiz en az üç ünite, - En az 100 kişilik kapalõ alanõ olan bar, - Oyun, uyku, yemek ve dinlenme mahalleri ile çocuk tuvaletleri bulunan kreş, - El sanatlarõ işlikleri ve bunlarõn satõşõna ilişkin üniteler, - Açõk ve kapalõ manej sahalarõ olan binicilik tesisleri, - Gokart pistleri, - Geleneksel yaşantõyõ yansõtan yeme-içme, eğlence ve dinlenceye yönelik üniteler, - Sauna, türk hamamõ, masaj yerleri, aletli jimnastik salonu, soyunma ve dinlenme yerlerim içeren sağlõk merkezi, - Lunapark veya temalõ park, - Hava oyunlarõna imkan sağlayan düzenlemeler, - Su oyunlarõ alanlarõ ve su parkõ, - Buz pateni tesisi veya bowling salonu, ünitelerinden en az beş adedinin yapõlmasõ gerekmektedir. Temalõ parklar Madde 37- Temalõ parklar; geleceğin dünyasõ, bilim, bilimkurgu, tarih, kültür, gelenek ve birikimler ile dünya coğrafyasõ gibi belirli bir konunun uluslararasõ görsel ve işitselteknolojinin de yardõmõyla tanõtõldõğõ ve müşterinin izlemesine sunulduğu eğlenceye yönelik tesislerdir. Park, ana temalara uygun dekore edilmiş, geleneksel ve/veya uluslar arasõ özellik taşõyan ürünlerin sergilendiği ve satõldõğõ bölümleri de içerir. Park içerisinde, yine temalara uygun inşa ve dekore edilmiş spor tesisleri ile kabare türü gösterilerin yapõlabileceği yeme-içme tesisleri de bulunur. En az metrekare arsa üzerine kurulabilen temalõ parklarda aşağõda belirtilen asgari nitelikler aranõr. a) Otomobil ve otobüsler için ayrõ ayrõ düzenlenmiş, tesis alanõnõn %5'i oranõnda otopark alanõ, b) Otopark alanlarõndan parkõn içine müşterileri taşõyacak ulaşõm sistemleri, c) Parktaki oyun ve gezi elemanlarõnõn imal edildikleri ülke ve Türkiye'de uygulanan standartlara uygun emniyet sistemleri, d) Parktaki oyun, gezi ve gösteri elemanlarõnõn standartlarõna uygun periyodik bakõmõ yapacak büyüklükte ve kapasitede bakõm, onarõm ve servis üniteleri, e) Park içinde yangõn alarmõ ve söndürme, anons, kapalõ devre televizyon sistemleri, f) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardõm araç ve gereçleri bulunan revir, g) Elektrik kesintileri halinde yedek güç kaynağõ, h) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler, õ) Kadõn ve erkek müşteriler için ayrõ tuvaletler. Günübirlik tesisleri Madde 38- Günübirlik tesisleri turizm potansiyeli yüksek olan yörelerde; yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkanlarõndan birkaçõnõ günübirlik olarak sağlayan, konaklama yapõlmayan tesislerdir. Bu tesisler aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. a) Giriş tesisleri, büfe ve telefon kabini, b) İkinci sõnõf lokanta veya kafeterya,

20 c) Yüzme havuzu veya spor, eğlence, oyun imkanõ sağlayan açõk düzenlemeler, d) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler, e) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardõm araç ve gereçleri bulunan revir, f) Tesisin çit, duvar, yeşillik gibi malzeme ile çevreden tecridi, g) Tesis alanõnõn drene edilerek ağaçlandõrõlmasõ, boş alanlarõn çimlendirilmesi, h) Kadõn ve erkek müşteriler için ayrõ tuvaletler, õ) İhtiyaca yeterli otopark alanõ. Kõrsal turizm tesisleri Madde 39- Kõrsal turizm tesisleri; Bakanlõk'ça sõnõrlarõ ve mevkii tespit edilen kõrsal alanlarda geliştirilmeleri planlanan veya köy ve çiftlik evleri gibi kõrsal alanlardaki mevcut yapõlaşmanõn iyileştirilmesiyle turizme kazandõrõlan veya bu türde yeni yapõlan mekanlarda düzenlenen, müstakil veya toplu olarak hizmet verecek en az 5 odalõ konaklama tesisleridir. Bu tesislerde eko-sistem ve doğal hayatõn korunmasõ ve geliştirilmesine yönelik kullanõmlara yer verilir ve en az pansiyonlarda verilen hizmetlerin benzeri hizmetler ile nitelikler aranõr. Bu tesisler mevcut kõrsal konutlarõn iç düzenlemesi esas alõnarak veya Bakanlõk'ça belirlenecek örnek yapõ tiplerine göre inşa edilecek ünitelerden oluşur. Yöresel yiyecek, el sanatlarõ gibi folklorik değerlerin üretimi ve tanõtõmõna özen gösterilir. Yüzer tesisler Madde 40- Yüzer tesisler; Türk karasularõnda veya limanlarõnda turizm amaçlõ olarak konaklama, yeme-içme ve/veya eğlence hizmeti verebilecek nitelikteki kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip veya bir römorkör vasõtasõyla çekilen, kullanõm amacõ belirtilmiş denize elverişlilik belgesi olan ve bu belgeleri ilgili mevzuat çerçevesinde yenilenen deniz araçlarõdõr. a) Kendiliğinden yüzer tesisler: Kendiliğinden hareket kabiliyetine sahip olan yüzer tesisler aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. 1) Deniz aracõnõn demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarõnõ ve dolaşacağõ güzergahõ belirten onaylõ harita, 2) En az 100 kişilik kapasite, 3) Deniz aracõnda içme ve kullanma suyu ile enerji kullanõmõna, atõk sularõn sağlõklõ tahliyesine ve kullanõlan teçhizata ait bilgiler. b) Gemi niteliğinde olmayan yüzer tesisler: Kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip olmayõp römorkör ile çekilen turizm amaçlõ yüzer tesisler aşağõda belirtilen asgari nitelikleri taşõrlar. 1) Deniz aracõ hakkõnda emniyet, denizde can ve mal güvenliği mevzuatõ ile deniz mevzuatõ yönünden yetkili kuruluşlarõn uygun görüş yazõsõ, 2) Yüzer otel olarak işletilmeleri halinde en az 200 yatak, yüzer lokanta olarak işletilmeleri halinde ise en az 100 kişilik kapasite, 3) Liman sahalarõ dahil olmak üzere, mahalli liman başkanõnõn görüşü de alõnarak, faaliyette bulunacaklarõ yer belirlendikten sonra Valilikçe verilen işletme izninin aslõ ya da onaylõ örneği. Kõş sporlarõ ve kayak merkezleri mekanik tesisleri Madde 41- Kayakçõlarõn kayak yapmasõ amacõyla farklõ noktalar arasõnda taşõnmasõna yönelik, teleferik, telesiyej, teleski, telekabin gibi mekanik düzenlemelerden oluşan tesislerdir. Bu tesislerde kullanõcõlarõn ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla; alt, üst veya ara istasyonlarda büfe hizmeti, güneşlenme ve seyir noktalarõ, idare ünitesi, genel tuvaletler, korunak ve servis üniteleri düzenlenir. Kullanõcõlarõn mekanik düzenlemelerden kaynaklanabilecek tehlikelere karşõ güvenliklerini sağlayacak önlemler işletmece alõnõr, sağlõk ve ilkyardõm hizmeti sağlanõr.

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları 2013 Ek 4 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum

Detaylı

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır. TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2000/760-21.5.2000 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Temmuz 2000 - Sayı: 24101

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahiler

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Turizm Yatırımları İşlem Basamakları 2013 Ek 4 TURİZM YATIRILARI İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum : T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.2005 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Amaç BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri TURİZM İŞLETME BELGESİ Asli Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri Asli konaklama

Detaylı

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm yatırımı belgesi talebi 5 (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011

Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Sayı : 2011 / 48 Konu : Turizm Tesislerinin Belgelerine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 09 Mart 2011 Değerli Üyemiz, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir.

-YENİ maddelerde önemine göre SİYAH ve KIRMIZI renkle, ESKİ maddelerde MAVİ renkle işaretlenmiştir. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 05.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Değişiklikler metin üzerinde; -YENİ

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek:16 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme Formlarinin Hazirlanmasina Ve Uygulanmasina İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:4 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:21 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:13 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:19 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE KONUK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:8 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017

RATEM GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2017 İç / Doğu / 1. KONAKLAMA TESİSLERİ ODA BAŞINA A. Turizm Belgeli Tesisler 1) 5 Yıldızlı Oteller 36,91 29,53 25,84 18,45 (Tatil Köyleri,Turizm Kompleksleri, Özel Sınıf Oteller / Özel Belgeli Tesisler) 2)

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:15 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Bu modern aile oteli, 2 ayrı bölümden ve 4 bloktan oluşuyor. Otelin özel plajı ve 2 aquaparkı var. Modern bir dekorasyona

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 EYLÜL 2002 SAYI: 2540 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ:

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MART 2002 SAYI: 2534 Yönetmelikler TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE Otel Adı Adres Grand Kartal Otel Kartalkaya Mevkii P.K. 50 14200 BOLU, TÜRKİYE Telefon +90 374 234 50 50 Faks +90 374 234 50 47 Web Sitesi E-posta www.grandkartal.com info@grandkartal.com Açılış Tarihi

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI MUĞLA, Nisan 2013 Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Denetim Faaliyetleri Sınıflandırma Yeşil Yıldız İdari Yaptırımlar Kontrolörler Kurulu Başkanlığı KONTROLÖRLER KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel Otel Bilgisi Büyük Abant Oteli Büyük Abant Oteli Abant Gölü Milli Parkı mevkiinde, tertemiz havası ve büyüleyici güzelliği ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamaktadır. A'la carte restoranı ve barıyla

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL 127 Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Protokol KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL Birleşmiş Milletler

Detaylı

tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin Tebliğ

tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin Tebliğ 12.09.2008/145 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞINCA BELGELĐ OTELLERĐN FĐYAT TARĐFELERĐNE ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ ÖZET : Turizm teşvik belgeli otellerde uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12255 Nisan 2000 ICS 03.080.30;91.140.90 1. Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kuruluş Madde 5-Radyo ve Televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacõyla, özerk ve tarafsõz bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir.

La Blanche Turgutreis merkezinde, Bodrum a 18 km Milas hava alanına 50 km mesafededir. KATEGORİ: 5 Yıldızlı bir oteldir.( ULTRA ALL INCLUSIVE ) ADRES: Bahçelievler Cad.No 119 Turgutreis / TELEFON : +90 252 /3820000 FAX:+90 252/3820101 WEB SİTESİ:www.lablanchehotel.com E.MAİL: info@lablanchehotel.com

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, yetiştirme yurtlarõndaki

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ / TEBLİĞ NO: 2005/1 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Marigold Thermal & Spa Otel Otel Bilgisi Marigold Thermal & Spa Otel Marigold Thermal & SPA Hotel; Çekirge mevkiinde 120 oda ve 246 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Tesiste verilen açık büfe sabah kahvaltısı ile güne güzel

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ

Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Venosa beach resort & spa 2013 TESİS ÖZELLİKLERİ VE HERŞEY DAHİL KONSEPTİ Katagori : 5 Yıldız Yapım Yılı : 2011 Mesafeler : Şehir merkezi 5km., İzmir 140km., Bodrum 80km. Adres : Altınkum Mah. İnonu Bulvarı

Detaylı