N02 (Ug/m 3 ) Şubat. 73 Mart. 279 Nisan. 206 Mayıs. 161 Haziran. 7 En yüksek UVS aşılma süresi (saat) KVS aşılma süresi (saat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N02 (Ug/m 3 ) 265. 149 Şubat. 73 Mart. 279 Nisan. 206 Mayıs. 161 Haziran. 7 En yüksek. 1000 UVS aşılma süresi (saat) KVS aşılma süresi (saat)"

Transkript

1 16 Şekil 16'da verilen toplam hidrokarbon derişim grafiği gözden geçirildiğinde toplam hidrokarbon derişimlerinin bir iki istisna dışında daima sınır değerin oldukça üstünde gerçekleştiği, hatta şubat ayında numaralı ölçüm noktasında derişimin 3368 ug/m 3 değeri ile sınır değerin yaklaşık olarak 4 kat üzerine, Mart ayında 9 numaralı ölçüm bölgesinde ise 317 pg/m 3 değeri ile sınır değerin yaklaşık olarak kat üzerine çıktığı proje ekibince tespit edilmiştir (TÜBİTAKMAM, 006) SOrekli ölçüm Sonuçları Mobil Hava Kalitesi laboratuarı ile Şekil 8'de gösterilen noktada TÜBİTAKMAM koordinatörlüğündeki proje ekibince sürekli olarak hava kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuardan elde edilen sürekli ölçüm bilgileri saatlik ortalama değerler olarak kaydedilmektedir. Tablo 73'de sürekli ölçüm sonuçlarının istatistik olarak değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar verilmektedir (TÜBİTAKMAM, 006). Tablo 73. Sürekli ölçüm sonuçları Aylar Ocak S0 (ug/m 3 ) 64 N0 (Ug/m 3 ) (HS/m 3 ) 0 Toz (Ug/m 3 ) 149 Şubat Mart Nisan Mayıs 0, Haziran 4, En yüksek UVS aşılma süresi (saat) KVS aşılma süresi (saat) 13,5,5 839,5 40,5 7, ,5 Tablo 73'de verilen istatistik değerlendirme sonuçlan gözden geçirildiği zaman aylık ortalama bazında SO ve O3 derişimlerinin daima sınır değerlerin altında kaldığı, NO ve toz derişimlerinin ise genel olarak uzun vadeli sınır değerlerin üstünde, kısa vadeli sınır değerlerin ise altında kaldığı proje ekibince tespit edilmiştir. Ancak, hava kalitesi ve insan

2 17 sağlığı açısmdan aylık ortalama değerlere ilaveten diğer bir önemli değerlendirme de sınır değerlerin belirli bir süre içinde kaç kez aşıldığı ve ulaşılan en yüksek derişim değeridir. Bu açıdan gözden geçirildiği zaman hemen hemen tüm kirleticilerin, özellikle de toz derişiminin uzun süre boyunca sınır değerleri aştığı belirtilmektedir (TÜBİTAKMAM, 006) Ağır Metal Analizleri Sürekli ölçüm sonuçlarının değerlendirmesi sonucu toz derişimlerinin önemli ölçüde yüksek çıkması üzerine tozun bileşiminin ne olduğu sorusu gündeme gelmiş ve TÜBİTAK MAM koordinatörlüğündeki proje ekibince değişik tarihlerde üç ayn toz örneklemesi yapılarak tozun içerdiği ağır metal parametreleri belirlenmiştir. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 74'de verilmiştir (TÜBİTAKMAM, 006).. Tablo 74. Tozun içerdiği ağır metallerin derişimi Bileşen Al Alüminyum Cd Kadmiyum Co Kobalt Cr Krom Cu Bakır Mn Mangan NiNikel Pb Kurşun Tl Talyum V Vanadyum 1.Ölçüm (ug/m 3 ) 11,7880 1,190 0,006 0,0650 0,1189 0,5367 0,0399 0,845 0,000 3,8018.Ölçüm (US/m 3 ) 4,410 0,004 0,006 0,0536 0,095 1,1140 0,040 0,3150 0,0003 0, Ölçüm (ug/m 3 ) 4,8608 0,0036 0,00 0,109 0,1377 1,5475 0,1139 0,199 Tablo 74 incelendiği zaman Cd derişiminin 1. ölçümde oldukça yüksek seyrederek sınır değerin yaklaşık 9 kat üzerinde olduğu, ancak diğer iki ölçümde sınır değerin altında kaldığı, Pb'nin (kurşun) ise her üç ölçümde de sınır değerin altında kaldığı proje ekibince tespit edilmiştir (TÜBİTAKMAM, 006).

3 18 Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nin hava kirliliği seviyesinin ve hava kirletici kaynaklarının belirlenmesi amacıyla TÜBİTAKMAM koordinatörlüğünde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve îl Çevre ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan çalışmanın üçüncü aşamasında, İlk iki aşamada elde edilen envanter, ölçüm, hava kalitesi ve modelleme verileri değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlan kullanılarak Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin hava kirlilik haritası çıkarılacaktır. Hava kirlilik haritası ve proje süresince elde edilen tüm bilgiler üç araştırma kurumunun bilim adamları tarafından birlikte tartışılarak bölgenin hava kalitesi açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Hava kalitesi değerlendirme sonuçlan yardımı ile bölgenin hava kalitesinin iyileştirilmesi için çözüm önerileri oluşturulacaktır. Üçüncü aşamada, dolayısıyla proje sonunda; proje süresince elde edilen tüm ölçüm ve analiz sonuçlarını, değerlendirmelerini ve bu konudaki literatür bilgilerini de içeren bir Proje Sonuç Raporu hazırlanacaktır (TÜBİTAKMAM, 005). Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından sonuçlandırılan diğer bir önemli bir çalışma ise, Avrupa Birliğine uyum sürecinde yüksek maliyetli çevre müktesebatımn uygulanmasında harcanması gereken maliyetin tespiti için yapılan "Türkiye İçin Yüksek Maliyetli Çevresel Yatınmlann Planlanması Projesi"dir. Bu projenin sonunda toplam 68 milyar Euro yatırım yapılması gerektiği ve bu yatırım miktanmn yaklaşık 18 milyar Euro sunun özel sektör tarafından karşılanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Aynca, özellikle atık, hava ve endüstriyel kirlilik konusunda AB mevzuatı uyum kapsamında projeler devam etmektedir. Aynca, Çevre ve Orman Bakanlığı son 3 yılda; uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve AB mevzuatına uyum sürecide dikkate alınarak sanayiciyi yakından ilgilendiren su, hava ve atık konusunda olmak üzere toplam 18 adet Yönetmelik çıkarmıştır. Bunlardan; Sanayi tesislerinin almak zorunda olduğu emisyon izin prosedürlerini içeren "Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (004),

4 19 Isınma amaçlı kullanılan yakıtların özelliklerini yeniden belirleyen, katı yakıtların torbalı olarak satılmasını ve yakma sistemlerine standart getiren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (005), 1 Ocak 006 tarihinden itibaren kurşunlu benzinin satışını yasaklayan ve yakıttaki kükürt oranının azalmasını öngören "Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (004), Egzoz emisyonlarının ölçülmesi ve denetlenmesini kapsayan "Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmeliği (005) hava kirliliğinin önlenmesine yöneliktir. 4. Su Kirliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde çevre alanındaki mevzuat uyumlaştırma ve uygulamaya dönük yükümlülüklerini karşılayabilmesine destek sağlamak amacıyla, gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik "Türkiye için Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi" projesinin ilk bileşeni olan "Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının PlanlanmasıEHCIP" alt projesi, Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, uluslararası bir konsorsiyum olan ENVEST Planners tarafından yürütülmektedir. Projenin genel hedefi, Türkiye'nin AB'ye katılımı için gereken çevre altyapısı şartlarını ortaya koymak; özel hedefi ise su, atık, hava ve endüstriyel kirlenme kontrolü gibi öncelikli çevre alanlarında projeler belirleyerek, AB'ye katılım için gereken çevre yatırımlarına ve özelliklerine ilişkin mali araçlar ile mevcut finansman olanaklarını belirlemektir. Bu doğrultuda diğer projelere örnek teşkil edecek ve uygulamaya hazır, ÇED raporları ile birlikte 6 yatırım projesi geliştirilmesi planlanmaktadır. Yatırım paketleri, projenin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin çevre ile ilgili ulusal stratejik planının bir parçası olacak proje listelerinin ve önceliklendirme kriterlerinin hazırlanmasında rehberlik edecektir. Söz konusu altı yatırım paketinden biri, Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetimi Projesi'dir. Atıksu antma tesisi Dilovası OSB kaynaklı endüstriyel atıksular ile Dilovası ve Tavşancıl'dan (Kayapınar Mahallesi ve Yenimahalle) kaynaklanan evsel atıksulan arıtma üzere planlanmıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ENVEST Planners Konsorsiyumu tarafından yürütülmekte olan Dilovası OSB Evsel ve Endüstriyel

5 130 Atıksu Yönetimi Projesi'nin sahibi Dilovası OSB ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'dür. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin ÇED Raporu, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca, bir ENVEST Planners Konsorsiyumu üyesi olan İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından, Fizibilite Raporu'ndaki sistem ve teknik veriler esas alınarak hazırlanmıştır. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'nin kurulması düşünülen alan alternatiflerinden en uygunu yaklaşık m 'hk bir alan olup; arıtma tesisinin bu alan üzerinde yaklaşık m Tik bir yer kaplaması planlanmaktadır. Arıtma tesisinin akım şeması Şekil 17'de verilmektedir. Proje kapsamında evsel ve endüstriyel atıksuların ayn kollektörlerle toplanarak arıtma tesisine getirilmesi planlanmaktadır. Evsel atıksular kaba ve ince ızgaralardan geçirilerek suda bulunan ve sistemlere zarar verebilecek yapıdaki maddelerin tutulması sağlanacaktır. Daha sonra bu atıksu, bir kum ve yağ tutucudan geçirilerek, uzun havalandırmalı aktif çamur sistemine verilecektir. Endüstriyel atıksular da evsel atıksular gibi kaba ve ince ızgaralar ile kum ve yağ tutucudan geçirilecektir. Buradan çıkan atıksu, dengeleme tankına girecektir. Böylelikle endüstrilerin değişik su kullanımlarından kaynaklanan salmımların tesisi etkilemesi engellenmiş olacaktır. Dengeleme tankından çıkan su, bir pıhtılaştırma tankına alınarak kolloid halindeki maddelerin demir (III) sülfat, kireç dozlaması ve hızlı karıştırma ile daha büyük parçacıklar haline getirilmesi sağlanacaktır. Pıhtılaştırmadan çıkan su, yumaklaştırma tankına girecektir. Burada polielektrolit ilavesi ve yavaş karıştırma ile partiküller çökebilecek büyüklüğe getirilecektir. Daha sonra atıksu bir çöktürme tankma alınarak, partiküller çökebilecektir. Kimyasal arıtma olarak tanımlanan bu bölümde sadece atıksuda ki inorganik ve organik partiküller, ağır metaller, yağ ve gres gibi parametreler giderilmeyecek; aym zamanda endüstriyel atıksu içinde bulunabilecek fosfor parametresi de kimyasal yollarla çöktürülerek sistemden uzaklaştırılmış olacaktır.

6 131 0 d = 9500 m*/gon KOIM = 3000 mg/l O.vp.j = 41 oo m M.gün KOlwms600mg/l A 0t = 6 gon Dil Deresi >L Kimyasal Arıtma Biyolojik Arıtma Çamuru Çamuru O a 1600 m a /gctn KOt a 0 mg/l a ra 15 Yenldgn Kullanım 1. Endüstriyel Atıksu Izgaralan. Endüstriyel Atıksu Kum ve Yağ Tutucu 3. Endüstriyel Atıksu Dengeleme Tankı 4. Pıhtılaştırma Tankı 5. Yumaklaştırma Tankı 6. Kimyasal Arıtma Çöktürme Tankı 7. Evsel Atıksu Izgaralan 8. Evsel Atıksu Kum ve Yağ Tutucu 9. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 11. Dezenfeksiyon (UV) 1. Suyun %530'unun Yeniden Kullanımım Sağlayacak Kum Filtreleri 13. Kimyasal Arıtım Çamuru Statik Yoğunlaştıncısı 14. Biyolojik Antım Çamuru Mekanik Yoğunlaştıncısı 15. Homojenizasyon Tankı 16. Susuzlaştırma Ünitesi 16 İZAYDAŞ Şekil 17. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Antma Tesisi Akım Şeması Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminde ön işlemlerden geçirilen evsel ve endüstriyel atıksular birleştirilerek azot giderimiyle birlikte biyolojik antma sağlanacaktır. Havalandırma havuzlarından çıkan atıksu, çöktürme tankına alınarak sistemdeki çamurun çöktürülmesi sağlanacaktır. Bir kısım çamur, havalandırma havuzuna geri döndürülerek hidrolik bekletme süresi ile çamur yaşının birbirinden bağımsız olması sağlanacaktır. Biyolojik antma çöktürme tankından çıkan antılmış atıksulann, %30'u geri kazamlmak üzere kum filtrelerinden geçirilecek; geri kalanı 30 m'lik bir deşarj hattı ile Dil

7 13 Deresine verilecektir. Geri kazanılmak üzere kum filtresinden geçirilen atıksular, bir UV dezenfeksiyon ünitesine alınacaktır. Dezenfekte edilen geri kazanılan atıksular, endüstrilerde soğutma suyu, belediye veya endüstrilerde bahçe ve çim sulama veya yangınla mücadele amaçlan ile kullanılabilecektir. Tesiste iki farklı noktada çamur oluşmaktadır. Bunlardan birisi kimyasal arıtım çöktürme tankı, diğeri ise biyolojik arıtım çöktürme tankıdır. Kimyasal arıtım çöktürme tankından çıkan çamur önce statik çamur yoğunlaştıncısına alınacak; biyolojik arıtım çöktürme tankından çıkan çamur, mekanik çamur yoğunlaştıncısına gönderilecektir. Daha sonra her iki çamur homojenizasyon tankında homojenize edilecektir. Homojenize edilmiş çamur, belt filtreler yardımı ile susuzlaştırılacaktır. Susuzlaştırılan çamurun zararlı atık kapsamına girip girmediği incelenecektir. İnceleme sonucunda çamur tehlikeli atık kapsamında ise İZAYDAŞ 'in Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisine gönderilecek, tehlikeli atık kapsamında olmasa bile yine İZAYDAŞ' a gönderilecek ve buna uygun olarak depolanacaktır (Fizibilite Raporu, 005). Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi, Mart 005 itibariyle üçte bir doluluk oranına ulaşmıştır. Gelecek on sene içinde doluluk oranının ikiye katlanması, 035 senesinde ise Dilovası OSB'nin tam doluluğa ulaşması beklenmektedir. Su an için endüstrilerinden gelen atıksu ile Dilovası ve Tavşancıl (Kayapınar ve Yenimahalle) Belediyeleri'nden gelen evsel atıksu, çoğunlukla deşarj standartları göz önüne alınmadan Dil Deresi'ne verilmektedir. Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Antma Tesisi'nin faaliyete geçmesi ile birlikte artırılarak ya da arıtılmadan deşarj edilen atıksular, belirlenen deşarj standartlanna göre antılarak alıcı ortama verilecektir. Ayrıca gelecekte, endüstri sayısı ile belediyelerde yaşayan nüfus ve dolayısıyla debi ile kirlilik yükü arttığı zaman, şimdiden planlanan eklemeler, atıksu antma tesisine yapılarak, artan antma ihtiyacı vakitlice karşılanacaktır. Bunun yanında AB yasalarıyla uyum süreci devam ederken, tesis tasarımında kullanılan standartlar AB standartlarına uyumlu olduğu için kanuna uygunluk açısından hiçbir sorunla karşılaşılmayacağı düşünülmektedir (Fizibilite Raporu, 005). Yatırım maliyeti hesapları, danışmanların deneyimi ve son zamanlarda Türkiye ve uluslararası alanda teklif edilen atıksu antma tesisleri baz alınarak geliştirilmiştir. İnşa edilecek tesisin kalite seviyesi AB'de önerilen birçok arıtma tesisi ile aym çizgide olacaktır.

8 133 Fizibilite çalışmasına göre Dilovası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetimi proje yatırım paketi takriben , EURO'luk bir yatırımı gerektirmektedir (Fizibilite Raporu, 005). İşletme ve bakımonarım maliyetleri 008, 015 ve 037 yıllarının her biri için arıtma tesisinin 008 yılında işletmeye alınacağı farz edilerek hesaplanmıştır. İşletme ve bakım onarım maliyeti yaklaşık EURO/yıl olarak hesaplanmış; bu değer 015 yılı için yaklaşık EURO/yıl, 037 yılı için EURO/yıl olarak öngörülmüştür. Maliyet tahminlerine KDV ve yabancı ekipmanlar için ithal ürünler vergisi dahil değildir. 5. TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR 690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile temel görevleri Türkiye'de nükleer enerji ve radyasyon ile ilgili yasal faaliyetler için temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) oluşturulmuştur. Bu kapsamda, iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının güvenli kullanımı, radyoaktif maddenin güvenli taşınması ve radyoaktif atık yönetimi ile ilgili radyasyon güvenliği altyapısının etkin bir şekilde devamlılığını sağlayacak düzenleyici faaliyetlerin yürütülmesi görevi TAEK'e verilmiştir. Radyasyon güvenliği ile radyasyondan korunma ve radyasyon kaynaklarının emniyeti hususlarında düzenleme ve denetleme faaliyetleri çerçevesinde; radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımından bunları denetlemek, radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde, verilmiş olan lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek, bu gibi kurum ve kuruluşlar hakkında gerektiğinde kapatma kararı almak ve genel hukuk esaslan dahilinde kanuni kovuşturmaya geçilmesini sağlamak ile insan sağlığının ve çevrenin radyasyondan korunması ile ilgili mevzuatı hazırlamak faaliyetleri TAEK bünyesinde yerine getirilmektedir. Radyoaktif atık yönetimi kapsamında radyoaktif kaynakların kullanımı sonucu oluşan atıkların sistematik olarak toplanması ve bertaraf edilmesi, kayıtların tutulması, metal hurdayı ergiterek üretim yapan kuruluşların radyasyon güvenliği sistemlerinin kurulması, personel

9 134 eğitimi, denetlenmesi, uygunluk belgelerinin verilmesi çalışmaları yine TAEK koordinasyonunda yürütülmektedir. Ülkemizde metal endüstrisine hammadde sağlamak amacıyla, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışından temin edilen büyük miktarlarda hurda metal kullanılmaktadır. Ülkemize hurda metal girişi yapılan limanlarda ve metal işleme tesislerinde ölçüm sistemlerinin kurulması yoluyla radyoaktif madde denetimi yapılması amacıyla 3 tesiste 41 radyasyon ölçüm sistemi tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Bununla birlikte, 690 sayılı TAEK Kanunu ve buna istinaden çıkarılan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Yönetmeliği hükümlerine göre radyoaktif madde ve radyasyon cihazlarına ilişkin her türlü işlem TAEK denetimine tabi olup, hurda malzemenin esas itibariyle radyoaktif madde olmaması nedeniyle, TAEK mevzuatına göre radyoaktif maddelere ilişkin yaptırım ve denetimlere tabi değildir. Ülkemizde hurda ithalatı "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ" (Dış Ticarette Standardizasyon: 006/3) çerçevesinde yapılmakta ve ithal izinleri Çevre ve Orman Bakanlığı'nca verilmektedir. Bu tebliğin nci maddesi d bendi ile "Ekli listede (Ek I/B) yer alan metal hurdaların ithalatında, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya laboratuar tarafından onaylı radyasyon belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi" istenmektedir. Yine aynı tebliğin 8inci maddesi b bendi "Metal hurdayı ergiterek üretim yapan sanayi kuruluşlarının radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlan ile radyasyon güvenliği konusunda eğitilmiş personele) sahip olduklarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde belgelenmesi halinde, ilgili işletmelere hurda metal ithalatı için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir. Söz konusu Uygunluk Yazısı ile her parti ithalat için düzenlenecek analiz belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde, ekli listede (Ek I/B) yer alan metal hurdaları için Kontrol Belgesi aranmaz. İthal metal hurdasının 6. maddede belirtilen özellikleri taşımaması durumunda, anılan hurda metal ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye geri gönderilir. Bu hususlar için Uygunluk Yazısı alınması aşamasında Çevre ve Orman Bakanlığı'nca ek taahhütname alınır. Tebliğ hükümlerine ve taahhütnamelere aykırı hareket edenlerin Uygunluk Yazısı iptal edilir. Uygunluk yazısı iptal edilen firmaların gerekli

10 135 koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Uygunluk Yazıları yenilenir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerekli gördüğü zamanlarda firma tesislerinde sistemin işleyişinin denetlemesini yapabilir. Denetim sonuçlannı, Çevre ve Orman Bakanlığına iletir" şeklindedir. TAEK, ülkemizce yapılan hurda metal ithalatında radyoaktif kirliliğin belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve DemirÇelik Üreticileri Derneği ile koordineli çalışmalar yürütmüştür. Bu çerçevede "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ" kapsamında; metal hurdayı ergiterek üretim yapan kuruluşların hurda metal girişi yapılan limanlarında ve metal işleme tesislerinde radyasyon ölçüm sistemlerinin kurulması sağlanmış olup, kuruluşların radyasyon güvenliği açısından denetimlerinin yapılması; radyasyon, radyoaktif atık ve radyasyondan korunma konularında eğitim verilmesi çalışmaları TAEK tarafından yürütülmektedir. KocaeliGebze bölgesinde bulunan Diler DemirÇelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş., Çolakoğlu Metalürji ÇayırovaGebzede bulunan Kroman Çelik Sanayi A.Ş., A.Ş. ile firmaları bu kapsamda TAEK'e başvurmuş, eğitim almış, gerekli radyasyon ölçüm sistemini kurmuş üretici firmalardır. Ayrıca radyoaktif/nükleer maddelerin yasadışı ticaretini denetim altında tutabilmek için kritik gümrük kapılarına bu iş için özel tasarlanmış hassas radyasyon detektörler yerleştirilmiştir. Gerek üretici firmalar ve gerekse gümrüklerde kurulu bu deteksiyon sistemlerinin vereceği bir alarm sonucunda tespit edilen radyoaktif maddeler TAEK uzmanlarınca uygun şekilde yerinden alınmakta, radyoaktif atık olarak muamele edilmek üzere ölçüm ve analize tabi tutulmaktadır. TAEK tarafından yapılan denetimler: Diler Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 11/0/004, 4/0/005, 08/09/005, 30/03/006 tarihlerinde, Kroman Çelik Sanayi A.Ş. 11/0/004, 3/0/005, 08/09/005, 07/0/006 ve 09/05/006 tarihlerinde, Çolakoğlu Metalürji A.Ş ise 1/0/004, 3/0/005, 08/09/005, 09/0/006 ve 31/03/006 tarihlerinde, radyasyon güvenliği açısından denetime tabi tutulmuş ve yeterlilikleri TAEK tarafından belgelenmiştir. Yapılan denetimlerde firmaların radyasyon güvenliği konusunda Kurum

11 136 tarafından eğitilmiş personele, uygun cihazlara (portatif ve panel tipi radyasyon ölçüm cihazları), malzemeye (güvenlik şeridi, uyarı levhaları vb.) ve tehlike durum planlarına sahip olup olmadıkları dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu kuruluşların, radyoaktif malzemelerin bulunması durumunda çevre ve çalışanların güvenliğini temin etmek üzere güvenli bir saklama yerine (betonarme bir kuyu, özel kap, tecrit sahası) sahip olmaları hususu Kurumun aradığı bir özelliktir. Kurumumuzdan belge almış olan firmalar radyoaktif madde bulduklarında, kendi tehlike planları uyarınca olayı kayıt altına almak, Kuruma bildirmek ve Kurum uzmanlarının tavsiyesi doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler. Atıklar: Bu kapsamda, yörede bulunan tesislerden 7/0/006, 01/11/005, 31/10/005, 8/10/005, 15/09/005, 31/08/005, 04/08/005, 05/07/005, /06/005, 0/06/005, 17/05/005, 7/04/005, 1/04/005, 14/03/005, 11/0/005, 0/0/005, 31/01/005, 17/01/005, 14/10/005, 14/1/004, 0/10/004 tarihlerinde muhtelif radyoaktif kaynak ve bulaşmış malzeme hurda içerisinden çıkarılarak Kurumun radyoaktif atık tesisine gönderilmiştir. Ayrıca, halen atık kuyularında bulunan malzemelerin Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezine (ÇNAEM) teslimi için kuruluşların çalışmaları devam etmektedir. Bunların dışında, bugüne kadar gerek ÇNAEM uzmanlannca gerekse TAEK uzmanlannca yörede yapılan ölçümlerde doğal seviye radyasyonunun üzerinde herhangi bir radyasyona rastlanmamış olup, radyoaktif kaynaklann eritildiğine dair herhangi bir olay tespit edilmemiştir. Türkiye'nin doğal radyasyon haritasının çıkartılması çalışmalan tamamlanmak üzeredir. Bu amaçla, doğal ve yapay gama kaynaklarını ayırt edebilme özelliğine sahip yüksek hacimli ve yüksek hassasiyetli, arabaya monte edilebilir bir cihaz temin edilmiş olup bu cihazla elde edilen gama radyasyon doz hızı ölçümleri zaman ve coğrafi koordinatlara bağlı olarak bilgisayar ortamına aktanlarak; işlenmekte ve sonuçlar grafikler halinde gösterilmektedir. Ayrıca, 006 yılı içerisinde havadan radyasyon ölçüm sistemi temin edilmesi amacıyla çalışmalara başlanmış, bu şekilde uçak veya helikoptere monte edilecek bu cihazla Türkiye'nin radyasyon haritasının çıkarılması çalışmaları tamamlanmaya çalışılacaktır.

12 137 Ülkemizin potansiyel nükleer tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması yönündeki esaslar doğrultusunda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, 1986 yılından başlamak üzere, Radyasyon Erken Uyan Sistemi (RESA) adı verilen bir sistem kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Ülkemizi etkileyebilecek düzeyde radyasyon sızıntısı olması durumunda uyan verecek olan sistem; havadaki gama radyasyon düzeyindeki artışın algılanması esasına dayanır. Bu kapsamda, meteorolojik şartlar göz önüne alınarak, özellikle smırlanmız çevresinde Ölçüm istasyonları kurulması yönüne gidilmiştir, istasyonlarda, gama radyasyon doz hızı ölçümleri yapılması amacıyla radyasyon ölçüm cihazları yerleştirilmiştir. Günün teknolojik imkanları ile başlatılan bu çalışma, zaman içerisinde geliştirilmiş, gelişme sürecinde ölçüm cihazının daha kararlı çalışması, parametrik tüm kontrollerinin bir merkezden yapılması, sürekli veri aktanmın temin edilmesi ve bilgisayar kontrollü erişimin sağlanması hedeflenmektedir. Türkiye sathında 67 istasyonun kurulumu tamamlanmış ve bu istasyonlar 4 saat kesintisiz hava radyasyon doz hızlannı ölçerek, sonuçlarını Ankara'daki merkezi bilgisayara aktarmaktadır. 3 yeni istasyon daha kurularak bu sayınm 90'a çıkanlması planlanmaktadır. Gümrüklerdeki Çalışmalar: Nükleer madde kaçakçılığı veya başıboş radyasyon kaynaklann ülkemize girmemesi amacıyla bu maddelerin ülke sınırlarından girişçıkış yapabileceği (liman veya sınır kapısı gibi noktaların sürekli kontrol altında tutulması gerekmektedir. Ölçüm sistemleri kurulan ve şu an çalışır durumda olan yerler Tablo 75'de verilmektedir: Tablo 75. Ölçüm sistemleri kurulan noktalar Gümrük Kapısı Sarp Cilvegözü Kapıkule Dilucu Esenboğa Havaalanı(Kargo) Esendere Türkgözü Kurulan Sistem Sayısı Komşu Ülke Gürcistan Suriye Bulgaristan Nahcıvan İran Gürcistan

13 138 Mersin Limanı izmir Alsancak Limanı Habur İstanbul Haydarpaşa Limanı İstanbul Ambarlı Limanı istanbul Atatürk Havaalanı İskenderun Kurulan Toplam Sistem Sayısı Irak Gümrüklerde kullanılan panel dedektörler: Gümrük kapısından geçen araç, kargo veya yayaları radyasyon taramasından geçerken nükleer veya radyoaktif maddeyi işaret eden bir ölçüm alındığında alarm vermektedirler. Bunun üzerine, gümrük personeli portatif radyasyon uyarı cihazları ve el dedektörleri ile daha detaylı bir araştırma yaparak elde edilen ölçüm sonuçları gibi önemli bilgileri içeren standart bir formu TAEK'e fakslayarak haber vermektedirler. Gümrük personelinin izleyeceği prosedürü ve alacağı ölçümleri belirten bir talimatname TAEK tarafından hazırlanarak panel dedektörlerin kurulduğu sınır kapılarına dağıtılmıştır. TAEK, ölçüm değerlerine göre gerekli gördüğünde aracın TAEK uzmanları tarafından incelenmesi için alıkonulmasını sağlamaktadır. Ayrıca, TAEK, Gümrük Müsteşarlığı personeli için, radyasyon ölçüm cihazlannın kullanımı, radyasyondan korunma ve nükleer kaçakçılıkla mücadele konularında periyodik olarak genel kurslar düzenlenmektedir. TAEK ve Gümrük Müsteşarlığının işbirliğiyle yürütülen bu çalışmayla, ülkeye veya komşu ülkelere halk sağlığı açısmdan tehdit oluşturabilecek nükleer veya radyoaktif maddelerin yasa dışı yollarla gümrük kapılarımızdan geçirilmesi önlenerek halkın bu konuda güvenliği sağlanmaktadır.

14 139 Bunlara ilave olarak ayrıca Habur Gümrük Sahasına aynı anda nötron ve gamma tespit edebilen bir sistem kurulmuştur. Ölçüm ve verileri gerçek zamanda TAEK'ten takip edilebilen bu sistem yardımıyla olaylara vakit geçirilmeden müdahale edebilmek mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda Irak menşeli metal hurdaların radyasyon denetimleri hem bu sistem hem de gümrük sahasında görevlendirilen uzmanların çalışmalarıyla daha etkin bir şekilde yapılabilmekte ve radyasyondan ari belgesi düzenlenmektedir. 6. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri uygulaması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yetkisi, OSB kuruluş talebi, kurulamayacak tesisler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının denetim yetkisi, Organize Sanayi Bölgelerinin yönetimi, OSB'nin organları, Müteşebbis Heyetin başlıca görev ve yetkileri, Organize Sanayi Bölgelerinde izin ve ruhsat uygulaması süreci, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni gibi bilgiler EkI'de verilmektedir. Ek 'de ise Kocaeli İlinde Dilovası OSB dışındaki diğer OSB'lerin durumları verilmiştir Dilovası OSB Kuruluş Süreci Dilovası OSB ilanı ve planlanmasında; bölge içerisindeki mevcut ve yeni kurulacak sanayi tesislerinin planlama dahilinde disipline edilmesi, gerekli altyapı hizmetleriyle donatılması, tek elden sevk ve idaresinin sağlanması ile sanayi kaynaklı kirliliğin ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi, çevre kalitesinin belli bir düzeyde tutulması ve yeni yatırımların yapılabileceği güvenli bir ortamın sağlanması amaçlanmıştır. İlave ve Revizyon İmar Planları OSB Uygulama Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesine göre; ilgili idaresince onaylanan imar planlan altlığı üzerinde düzenlenerek sanayi alanlarındaki parsel düzenleri ve yapılaşma koşullan korunmuş, sosyalidari ve teknik altyapı alanları ile donatılarak sanayi yapılanmasının kendi içerisindeki sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Plansız alanlar ise OSB Uygulama Yönetmeliğine göre planlanmıştır. Plan kararlarını etkileyen fiziksel verilere (konut alanlan, demiryolu, enerji nakil hatları, dolgu alanları, BOTAŞ boru haltı, dere ve dere yatakları, sit alanı) ilişkin ilgili

15 140 kurumlarca bildirilen görüşlerin planlara yansıtılması zorunluluğu ile iptal edilen uygulamaların ve plansız alanların bulunması nedenleriyle, Dilovası OSB İlave ve Revizyon İmar Planı çalışmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmıştır. Dilovası OSB Kuruluş Talebi Kocaeli Valiliğinin talebi üzerine Dilovası OSB Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1997 Yılı Yatırım Programında "Yeni Projeler" Bölümünde "Etüd" karakteristiği ve "Etüt, Kamulaştırma ve Yatırım İçin Gereken Harcamaların Tamamı Müteşebbis Heyet Tarafından Karşılanacaktır" dipnotu ile yer almıştır. Dilovası OSB Yer Secimi 14/10/1997 tarihinde mahallinde toplanan Yer Seçimi Komisyonunca yaklaşık 1.33 hektar büyüklüğündeki alan incelenmiştir. Yer Seçimi Raporundaki ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sonradan intikal eden kurum görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda ilk olarak 08/11/001 tarihinde yaklaşık 430 ha. büyüklüğündeki alan OSB yeri olarak uygun bulunmuştur. Dilovası OSB Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları Dilovası (Kocaeli) Belediyesi İmar Planına Esas JeolojikJeoteknik Etüt Raporu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğünce 1/03/001 tarihinde onaylanmıştır. KocaeliDilovası OSB Muallimköy ve Tavşancıl Bölümleri Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 9/03/00 tarihinde onaylanmıştır. KocaeliDilovası OSB İlave alanları Muallimköy Kesimi (Doğusu) İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde gerçekleştirilmiştir. 15/1/003 tarihinde Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmıştır. 05/01/004 tarihinde projenin devamında kullanılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiştir.

16 141 KocaeliDilovası OSB İlave alanları Muallimköy Kesimi (Batısı) İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde gerçekleştirilmiştir. 03/05/004 tarihinde Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmıştır. 18/05/004 tarihinde projenin devamında kullanılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiştir. KocaeliDilovası OSB Tavşancıl köyü Kesimi İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde gerçekleştirilmiştir. 03/05/004 tarihinde Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmıştır. 18/05/004 tarihinde projenin devamında kullanılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiştir. Dilovası OSB Kuruluş Protokolü Tüzel Kişilik /05/00 tarihinde kuruluş protokolü onaylanan Dilovası OSB 04 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmıştır. Dilovası OSB Müteşebbis Heyeti; Kocaeli Valisinin Başkanlığında, Kocaeli İl Özel İdaresinden (% 1), Gebze Ticaret Odasından (% 1), Dilovası Belediyesi (% 1) ve Gebze Dilovası OSB Sanayicileri Dayanışma Derneğinden (% 97) oluşmaktadır. Dilovası OSB'de Planlama Öncesi Mevcut Durum Sanayi alanlarının, Dilovası OSB olarak sınırlarının belirlendiği 31/05/004 tarihinden önce Dilovası ve Tavşancıl kısmında ilgili Belediyeleri, Muallim Köy kısmında Valilik tarafından imar planlan onaylanmıştır (Şekil 18) Ruhsat verme yetkisinin Belediye/Valililiklere ait olduğu dönemde sanayi, konut ve dolgu alanlarındaki yapılaşma oranı bölgesel olarak yaklaşık %80 oranındadır (Şekil 19)

17 14 DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ANALİTİK ETÜD PAFTALARI NAZIM İMAR VE MEVZİ İMAR PLANLARI m. Şekil 18. İlgili İdarelerce Onaylanan İmar Planlarını Gösterir Pafta

18 143 0W7E* kçtttkujnk Şekil 19. OSB İlanından Önceki Yapılaşma Durumunu Gösterir Pafta

19 144 Sanayi Alanlarının. Dilovası OSB Olarak Planlanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Değerlendirmeleri Planlama ile ilgili getirilen kararlarda, farklı yetki sınırları nedeniyle getirilen parçacıl plan kararlarının bütünleştirilmesi ile alanın bütününe ilişkin plan kararlarını etkileyen fiziksel verilerin (konut alanları, demiryolu, enerji nakil hatları, dolgu alanları, BOTAŞ boru hattı, dere ve dere yataklan, sit alanı) aynca ilgili kurumlarca bildirilen görüşlerin planlara yansıtılması zorunluluklan, iptal edilen uygulamalann ve plansız alanlann bulunması nedenleriyle; Dilovası OSB İlave ve Revizyon İmar Planı çalışmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmıştır. Dilovası OSB bütününde fiziksel eşiklerin bölgesel olarak birbirinden farklılıklar göstermesinin planlama sürecindeki etkileri değerlendirilerek; 3194 sayılı İmar Kanunu İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 9uncu maddesi çerçevesinde toplam 90 ha. alanın planlamasının 5 Etaba (Şekil 0) ayrılarak sürdürülmesi karanna vanlmıştır. I. Etap (Dilovası Kısmı ha) II. Etap (Tavşancıl Kısmı ha) III. Etap (Muallim Kısmı 18.7İha) «IV. Etap (E5TEM Arası ha) V. Etap (Tavşanlı ha) İlave ve Revizyon İmar Planlan 456 sayılı OSB Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanmış olan OSB Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 7nci maddesince, ilgili idaresince onaylanmış olan imar planlan altlığı üzerinden düzenlenerek sanayi alanlarındaki parsel düzenleri ve yapılaşma koşullan planı yönlendiren eşikler önceliğinde korunmuş; sosyalidari ve teknik altyapı alanları ile donatılarak sanayi yapılanmasının kendi içerisindeki sürdürülebilirliği sağlanmıştır.yine OSB Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 7. maddesi uyannca ilgili idarelerince onaylanan imar planlan ile belirlenen yapılaşma koşullan (TAKS, KAKS = Emsal, çekme mesafeleri) ilave ve revizyon imar planlannda korunmuştur.

20 145 DİLOVASI OSB PLAN ETAPLARI yjlil&^fe,' MARMARA DENİZİ BRÜT ALAN = 90 ha. NET ALAN = 80 ha. Şekil 0. Etaplamayı Gösteren Pafta

21 İlgili İdarelerince Onaylanan İmar Planları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanan İlave ve Revizyon İmar Planı İle Getirilen Kararlar Etap (Dilovası Kısmı) Dilovası Belediyesince Onaylanan İmar Planı Kararları Fatih ve Yeni Yıldız Mahalleleri Dilovası Belediyesince 1991,1994, 1996 ve 001 yılında onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında oluşturularak "Konut Alanı" plan kararı ile işlenmiştir. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığının 1/11/004 tarih ve 1/5000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinde de Konut Alanı olarak işlenmiştir. 17/06/1991 ve 30/03/001 tarihlerinde onaylanan imar planlarında kıyı alanlarında dolgu ile kazanılan alanlarda dahil olmak üzere "Sanayi ve Depolama" plan kararı üretilmiş ve yapılaşma tamamlanmış olup; imar uygulaması ile sanayiciler adına mülkiyet ve kullanım hakkı kararlan da getirilmiştir. OSB'nin 3 farklı yetki sının içinde kalması nedeniyle sanayi atıklannın arıtılmasına yönelik ortak antma tesisi kurulmamıştır. Dilovası kısmında onaylı imar planlarında ayrılan atıksu antma tesisi alanı ise tüm bölgeye hizmet verebilecek büyüklükte olmadığı gibi sanayicilerce ortak kanalizasyon sistemi oluşturularak atıksu arıtma tesisi inşa edilerek faaliyete de geçirilmemiştir. Demiryolu güzergahında yapılan imar uygulamasında TCDD'ye ait 473 parselin liman ve fabrika sahalarına isabet eden kısımlarının sanayicilere kiralanması ve tescil edilmiş olması nedenleriyle Sakarya Bölge İdare Mahkemesince imar uygulamasının iptaline karar verilmiştir. Bu nedenle, demiryolu güzergahında imar uygulamasının yeniden yapılarak sanayi parselleri ile TCDD mülkiyetinin dağıtılması, buna göre düzenlenen hattın yeni sınırlannın ve yeni parsel durumlanmn plana işlenmesi gereği doğmuştur. Dil Deresi taşkın sahası içerisinde imar planları ile oluşturulan ve faaliyet halinde olan sanayi tesisleri bulunmaktadır. Islah çalışmalarının yapılmadığı kesimlerde olası taşkınların önlenebilmesi ve gerekli işletmebakım faaliyetlerinin yapılabilmesi için mevcut dere güzergahı boyunca belirlenen ıslah kesitlerine uygun imar tadilatı yapılarak dere ıslah kesitinin yeniden oluşturulması ve ıslah tesisleri geçekleştirilmeden taşkın alanlann iskana açılmasının uygun görülmediği DSİ tarafından bildirilmiştir.

22 147» Orman sınırlan içerisinde ilgili kurumdan ve Belediyesinden alınan izinlere istinaden kurulan depolama tesisleri mevcuttur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlan 06/05/005 tarihinde onaylanmış olup; 30/09/005 tarihinde kesinleştirilmiştir. Fatih Mahallesinin B vasıflı arazi üzerine kurulu olması ve B arazilerindeki işlemlerin yasal düzenlemelerinin yapılmamış olması; Yeni Yıldız Mahallesinin tarafların muvaffaktı ve öncelikli olarak konut için yer tespitlerinin yapılması zorunluluğu ile her iki mahallenin üst ölçek planlarda da konut olarak işlenmiş olması gerekçelerine istinaden bu alanların OSB sınırlarına dahil edilmesi Yer Seçimi Komisyonuna katılan kurumlarca uygun görülmemiştir. Bu husus dikkate alınarak planlamada bahse konu konut alanları planlama sınırı dışında bırakılarak "OSB Yetki Sının Dışındaki Alanlar" tanımı getirilmiştir. 361/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmelik ile kıyı ve dolgu alanlannda kıyıdan başka alanlarda yapılamayacak yapı ve tesisler, kıyının kamu yaranna kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler ile teknik ve sosyal altyapı alanlannın düzenlenebileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, kıyı kenar çizgisinin deniz yönündeki alanlannda "Sanayi ve Depolama Alanı" plan karan kaldırılarak 3830 sayılı Kanun ile değişik 361 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince "Özel Tanımlı Alanlar (Kıyı Kanununa Tabi Alanlar)" tanımı getirilmiş; doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilerde Maliye Bakanlığından gerekli izinler alınarak ruhsat işlemlerinin yürütüleceği plan notları ile hüküm altına alınmıştır. Sanayinin çevre ve toplum sağlığına olan zararlı etkilerin önlenmesi prensibi ile OSB'nin tümüne hizmet verebilecek nitelikte atıksu arıtma tesisi oluşturulması için Avrupa Birliği Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımları Projesi çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda Dilovası OSB ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptınlmış olan Dilovası Evsel ve Endüstriyel Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi fizibilite çalışması sonucunda en uygun yer olduğu tespit edilen Dilovası OSB alanı içerisindeki 1678,55 m büyüklüğündeki alan imar planlanna "Atıksu Antma Tesisi" alanı olarak işlenmiştir. Demiryolu güzergahında; mahkeme kararına istinaden, imar uygulaması ile mülkiyetin dağıtımı ve hat sınırlarına ilişkin olarak TCDD Genel Müdürlüğünün de uygun görüşü ile belirlenen yeni demiryolu güzergahı plana işlenmiştir.

23 148 DSİ Genel Müdürlüğünce bildirilen görüşlere istinaden; 198 yılında DSİ tarafından yapılan Dil Deresi Islah kesiti planda olduğu gibi korunmuştur. DSİ tarafından önerilen ıslah kesiti plana aynı şekli ile yansıtılarak; ıslah kesiti çizgisi dere sınırı olarak esas alınmıştır. Böylelikle dere genişletilerek ıslah kesiti dere içinde bırakılmıştır. Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen orman sınırlan aynı şekli ile plana işlenerek "Orman" lejandı getirilmiş ve OSB yetki sının dışındaki alanlar olduğu sınır tanım ve plan notlan ile hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, orman içerisindeki, depolama alanlan ve konut alanları planda gösterilmemiştir. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulunun 13/11/003 tarih ve sayılı ilke kararı doğrultusunda, I. Derece Doğal Sit alanı olan tescilli Kanuni Sultan Süleyman (Mimar Sinan) Köprüsü, sit sınırları ile birlikte plana işlenmiştir. Yapılaşma koşullan, onaylı imar planları ile belirlenen emsal ve çekme mesafelerinin mükteseplikleri korunarak tespit edilmiştir sayılı İmar Kanunun 18inci madde uygulaması ile kesilen DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) oranları değiştirilmemek üzere eğime uygun olarak yollarda ve Dilovası OSB donatı ihtiyaçlannı karşılayacak şekilde donatı alanlannda yeni düzenlemeler yapılmıştır. 6.. II. Etap (Tavşancıl Kısmı) Tavşancıl Belediyesince Onaylanan İmar Planı Kararları Tavşancıl Kısmı ile birlikte tüm Tavşancıl Beldesini kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planı 11/07/003 tarihli ve 9941 sayılı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile uygun görülmüş olup; Belediyesince 09/06/003 tarihinde onaylanmıştır. Kıyı kenar çizgisinden deniz yönündeki kıyı alanlan ile kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla elde edilen alanlarda 07/03/1991 ve 0/06/00 tarihli Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylı iskeledolgu planlan bulunmaktadır.

24 149 Alan içerisinden geçen Eynerce Deresi planlara işlenmiştir. Ancak, DSİ tarafından daha sonra derenin uygun bir sahilinde 5 m. genişlikte devamlılığı olan işletmebakım yolunun ayrılması gerektiği bildirilmiştir. Planda cephesiz parseller oluşturulmuştur. Ayrıca, Bölgenin herhangi bir afet durumunda kaçış noktası olabilecek şekilde ulaşım sistemi oluşturulmamıştır. Çekme mesafelerinin Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ile belirleneceği belirtilmiş ve planlar üzerine herhangi bir çekme mesafesi işlenmemiştir. Adatepe Ormanı içerisinde depolama ruhsatlı faaliyetlere izin verilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı, 11/08/005 tarihinde onaylanmış olup; 05/01/006 tarihinde kesinleştirilmiştir. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca uygun görülerek Tavşancıl Belediyesince 09/06/003 tarihinde onaylanan planlara göre II. Etap DoğalArkeolojik Kentsel Sit Alanları dışında yer almaktadır. Onaylı dolgu iskele planlan plana Dolguİskele Alanları olarak işlenmiştir. Kara yönündeki alanlar için ise onaylı planlan ile getirilen sanayi plan karan işlenmiştir. Alan içerisinde imar planı ve uygulaması yapılarak tesislerin faaliyete geçmiş olmaları nedeniyle dere kenarında 5 m. alanının yol olarak planlanamadığından sanayi parseli olan kısımlarda parsel çekme mesafeleri dereservis bakım yolu olarak plana işlenmiş ve plan notu ile parsel sahiplerinin herhangi bir hak iddia edemeyeceği hükme bağlanmıştır. Herhangi bir yapılaşmanın olmadığı kısımda ise yol olarak plana işlenmiştir. Onaylı imar planındaki cephesiz parseller için, Otoban kenannda karayolları kamulaştırma sınırları içerisinde Karayollan 17. Bölge Müdürlüğünce uygun görülen 1 m.lik yol çizilmiştir. D100 kenarında yan yol oluşturulmuştur. Plan genelinde 15/1/1989 tarihli plan ile belirlenen ön:15m., yanarka:10m çekme mesafeleri işlenmiş olmakla birlikte iskan ruhsatlarını alarak ön:10m., yan:5m. olarak yapılaşanlarda ise ön:10m., yan:5m. olarak kabul edilmiştir.

25 150 Adatepe Ormanı aynı şekli ile plana işlenerek "Orman" lejandı getirilmiş ve OSB yetki sının dışındaki alanlar olduğu sınır tanım ve plan notları ile hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, orman içerisindeki depolama alanları planda gösterilmemiştir. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca belirlenen I. Derece Doğal Sit Sınırı OSB sınırları dışında yer aldığından plan onama sının dışında tutulmuştur. Ancak, plan bütünlüğünün sağlanabilmesi ve ilgili kurumlarca yapılacak değerlendirmelere de veri teşkil etmesi amacıyla I. Derece Doğal Sit sınırlan plana işlenmiştir III. Etap (Muallim Kısmı) Valilikçe Onaylanan Mevzii İmar Planı Kararları ve Plansız Alanlar Mevzii İmar Planları parsel bazında onaylanan imar planlan olduğundan plan bütünlüğü dolayısıyla da parseller arası yol hiyerarşisi ve donatı hizmetleri gibi plan kararları mevcut değildir ha. büyüklüğündeki alan içerisinde plansız alanlar da bulunduğundan planlı ve plansız alanlann bütünleştirilerek ulaşım sisteminin kurulması ve alanın tekniksosyal donatı alanlan ile donatılması zorunluluğu doğmuştur. Yapılaşma koşulları bakımından mevzii imar planlı parseller OSB Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 7nci maddesi kapsamında yer aldığından müktesepliğini korumakla birlikte plansız alanlarda OSB Uygulama Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı maddelerinin uygulanması zorunludur. Orman olarak belirlenen Bağdat Caddesi mevzii imar planlı parsellere cephe oluşturan ve Dilovası OSB bütününde ana yollardan biri niteliğindedir. 03/05/004 onanlı îmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda belirlenen yerleşime uygunluk sınırlanna göre imara kapatılması gerekli alanlar olduğu tespit edilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planları 30/09/005 tarihinde onaylanmış; ancak, ilave alan talepleri nedeniyle henüz kesinleştirilmemiştir.

26 151 Mevzii imar planlı alanlarda müktesep yapılaşma koşullan (TAKS = 0.40, KAKS = E = 0.80) korunmuştur. Ancak, yeni planlanan alanlardaki yapılaşma koşullannın OSB Uygulama Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı madde hükümleri gereğince uygulanacağı plan notlan ile belirlenmiştir. Bütünsel plan kararlarının oluşturulması ve ulaşım sisteminin kurulabilmesi için eşikler de (jeolojik alan sınırlan, eğim, vb.) dikkate alınarak kısmi olarak mevzii imar planlı alan sınırlan kısmi olarak değiştirilmiştir. Bağdat Caddesi için "OSB yetki Sınırı Dışındaki Alan" tanımı getirilmiş olmakla birlikte; bu yol için Orman Genel Müdürlüğünce verilen yol izinleri bulunması nedeniyle parsel cepheleri kaldırılmamıştır. Planlama bütününde yol sistemi ve donatı alanları oluşturulmuştur. Kocaeli Valiliği Bayındırlık İl Müdürlüğünce 03/05/004 tarihinde onaylanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda imara kapatılan alanlar için "Ağaçlandırılacak Alan" kararı getirilmiştir IV. Etap (D100TEM Arası) Valilikçe Onaylanan Mevzii İmar Planı Kararları ve Plansız Alanlar Mevzii İmar Planları parsel bazında onaylanan imar planlan olduğundan plan bütünlüğü dolayısıyla da parseller arası yol hiyerarşisi ve donatı hizmetleri gibi plan kararlan mevcut değildir. Dilovası OSB içerisinde plansız alanlar da bulunduğundan planlı ve plansız alanlann bütünleştirilerek ulaşım sisteminin kurulması ve alanın tekniksosyal donatı alanları ile donatılması zorunluluğu doğmuştur. Yapılaşma koşullan bakımından mevzii imar planlı parseller OSB Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 7nci maddesi kapsamında yer aldığından müktesepliğini korumakla birlikte plansız alanlarda OSB Uygulama Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı maddelerinin uygulanması zorunludur. Orman sınırları ile Kocaeli Valiliği Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce 15/1/003 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunda belirlenen yerleşime uygunluk sınırlarına göre imara kapatılması gerekli alanlar olduğu tespit edilmiştir.

27 kw büyüklüğünde 3 adet Enerji Nakil Hattı (ENH) geçmektedir. Orman sınırlan mevcuttur hektar büyüklüğündeki IV. Etabın %5'i Valilik tarafından onaylanan mevzi imar planlan ile yapılaşmaya açılmıştır. Mülkiyet dokusunda %5'i şirketlere (mevzi imar planlı alanlar) diğer kısımlar ise şahıslara aittir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı çalışmaları sürdürülmekte olup; onay aşamasına gelinmiştir. Mevzii imar planlı alanlarda müktesep yapılaşma koşulları (TAKS = 0.40, KAKS = E = 0.80) korunmuştur. Ancak, yeni planlanan alanlarda yapılaşma koşullan OSB Uygulama Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı maddelerde belirlenen şekli ile uygulanacaktır. Bütünsel plan kararlannm oluşturulması ve ulaşım sisteminin kurulabilmesi için eşikler de (jeolojik alan sınırları, eğim, vb.) dikkate alınarak kısmi olarak mevzii imar planlı alan sınırları kısmi olarak değiştirilmiştir. Orman alanlan için "OSB yetki Sının Dışındaki Alan" tanımı getirilmiştir. Planlama bütününde I. Etap ile de ulaşımı sağlayan yol sistemi ve donatı alanları oluşturulmuştur. 15/1/003 onanlı raporda imara kapatılan alanlar ile çok eğimli alanlar için "Ağaçlandırılacak Alan" karan getirilmiştir. ENH güzergahları ve koruma kuşaklan için "Yapı Yasaklı Alan" tanımı getirilmiştir V. Etap (Tavşanlı Kısmı) Dilovası Belediyesince Onaylanan İmar Planı Kararları ve Plansız Alanlar Dilovası OSB içerisinden geçen Dil Deresi planda korunmuş olup; 18. madde uygulaması ile parseller oluşturulmuştur. Plansız alanda;

28 153 BOTAŞ Boru Hattı geçmektedir. Plan üretiminde karayolları kamulaştırma sınırları eşik teşkil etmektedir hektar büyüklüğündeki V. Etabın %4'ünü planlı alanlar oluşturmaktadır. Planlı alanlarda dahil olmak üzere %8090'ı şirket, diğer alanlar da şahıs mülkiyetindedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Revizyon İmar Planında Getirilen Kararlar 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı çalışmaları sürdürülmekte olup; onay aşamasına gelinmiştir. Dil Deresi yatağı planda mevcut şekli ile korunmuş olup; uygun bir sahilinde 5 m. genişliğinde bakımonanm yolu düzenlenmiştir. BOTAŞ Boru Hattı plana işlenerek hat ve koruma kuşağı için "Yapı Yasaklı Alan" tanımı getirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünce değiştirilen kamulaştırma sınırlan ve yol geçiş izinleri plana aynı şekli ile işlenmiştir. Dilovası Belediyesince onaylanan planlarla kazanılan müktesep yapılaşma koşulları korunmuştur. Ancak, yeni planlanan alanlarda yapılaşma koşullan OSB Uygulama Yönetmeliğinin 55inci ve 56ncı maddelerinde belirlenen şekli ile uygulanacaktır. 6.3 Çevre Düzeni Planı Yaklaşık 90 ha. büyüklüğündeki Dilovası OSB alanı ve sınırları en son 1/11/004 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan 1/5.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Değişikliği ile kesinleşmiştir. 6.4 Dilovası OSB'nin Çevre İle İlgili Plan Notları Dilovası OSB'den kaynaklanmakta olan kirliliğin çevreye olumsuz etkilerin önlenebilmesi için İlave ve Revizyon İmar Planlarında yaptırım olarak aşağıda belirtildiği şekilde plan notlan düzenlenmiştir.

29 154 ÇED Yönetmeliği, 87 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıklann Kontrolü Yönetmeliği, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Gürültü Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıklann Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Zararlı Kimyasal Madde Ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliğine uyulmasının zorunlu olduğu; Tesislerden ruhsat aşamasında istenilen çevre ile ilgili işlemlerin ilgili müdürlüklerce kontrolü ve uygun görüşü alınmadan yapı kullanma izni verilemeyeceği, OSB'den kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık suların atıksu deşarj kriterlerinin 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen şartlan sağlaması zorunluluğu, OSB'nin atık ve tehlikeli atıklannın toplanarak; ara depolanması, taşınması ve bertaraf ünitesi kurulması istendiğinde, 87 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Katı atıklann bertarafı için ilgili belediyelerden konu hakkında toplu taşımaya ilişkin taahhütname yazısı alınması gerekliliği, hüküm altına alınmıştır. 6.5 Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin Bakışı tle Bölgenin Durumu Dilovası Organize Sanayi Bölgesinin Konumu Dilovası OSB; Marmara Bölgesinde, Kocaeli İlinin, Gebze İlçesinde bulunmaktadır. İstanbul İl merkezine 60 km, Kocaeli İl merkezine 35 km ve Gebze İlçesine yaklaşık 1 km uzaklıktadır. Bölgenin kuzeyinde Tavşanlı Köyü, batısında Muallim Köy, güneyinde İzmit Körfezi, kuzeybatısında Tavşancıl Beldesi yer almaktadır. Ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan Ankaraİstanbul eski E5 yeni D100 karayolu ve TEM otoyolu ile Demiryolu da Dilovası OSB sınırlan içinden geçmektedir.

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ 17.05.2011 TAEK - ADHK 2 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (1) 1955, Nükleer enerjinin barışcıl amaçlar ile kullanılması (UAEA) 27.08.1956; 6821 Sayılı

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) DOSYA :BPÇ-1/503 19.01.2011 SAYI :B.09.0.TAU.0.17.00.07-504 KONU :Ahşap İskeleler, - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) GENELGE 2011/1 İLGİ : a) 15.06.2006 gün ve 1502-4111 sayılı

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler Hikmet DENİZ - Uzman 08.05.2012 ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/05/2016 KARAR NUMARASI : 9 KARAR

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/05/2016 KARAR NUMARASI : 9 KARAR MECLİS I TARİHİ : 06/05/2016 NUMARASI : 9 IN ÖZÜ : 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı. Belediye Meclisi 06/05/2016 Cuma günü yapmış olduğu olağan toplantısında gündemin 1. Maddesi olan 2015 Mali

Detaylı