Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:"

Transkript

1 Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim. Elektronegatifliği C'dan düşük olan her atom(h,p,i gibi) için (-1) ekleyelim. Elektronegatifliği C'dan yüksek olan her atom için ise(s,br,n,cl,o,f gibi) (+1) ekleyelim. Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: 1. C'a 3 tane H, 1 tane C atomu bağlı. Bağlı olan C atomu yükseltgenme basamağını etkilemiyor, onu sanki hiç yokmuş gibi düşünüyoruz. Her bir H için (-1) ekliyorduk. Yani 1. C atomunun yükseltgenme basamağı (-3) tür. 2. C'a 1 H, 1 Br bağlı.c'ların önemi yok. H için (-1), Br için (+1) ekledik. Yani 2. C atomunun yükseltgenme basamağı 0 dır. 3. C'a 2 tane O bağlı. Fakat O'lerdan birisiyle çift bağ yapmış. Yani 2 tane O bağlanmış gibi düşünüyoruz. Toplamda 3 O atomuymuş gibi düşünüp her bir O için (+1) eklersek 3. C atomunun yükseltgenme basamağını da (+3) buluruz. Grignard bileşiğinden alkol eldesi X:2-bütanol sekonder alkoldür -- 1 Basamak daha yükseltgenirse keton oluşur(çünkü sekonder alkoller yükseltegnirse keton oluşur, primer olsaydı aldehit oluşurdu. Tersiyer alkol ise yükseltgenemez). Tepkimeye katılan formaldehit olsaydı(şuan propanal) primer alkol elde edilecekti. Tepkimeye katılan keton olsaydı tersiyer alkol elde edilecekti. Aldehitte bulunan C=O yapısı nedeniyle tepkime nükleofilik katılma tepkimesidir. X:formaldehittir. Grignard bileşiğinin yalnızca formaldehitle tepkimesinden primer alkol elde edilir. Özetle: Grignard Bileşiği + Formaldehit -> Primer Alkol Grignard Bileşiği + Diğer aldehitler -> Sekonder Alkol Grignard Bileşiği + Keton ->Tersiyer Alkol

2 2013 LYS- 2- bütanol sekonder bir alkoldür. O halde grignard bileşiği ile formaldehit harici bir aldehit tepkimeye girmesi gerekir. A,C,E şıklarında keton; B'de ise formaldehit vardır. D şıkkını irdelersek: Tepkimenin 1. basamağında grignard bileşiğinin MgBr kısmı aldehitteki O'e bağlanır ve C ile olan çift bağ açılır. Grignard bileşiğinin CH3CH2 kısmı ise çift bağı çözülen C atomuna bağlanır. 2. basamakta ise bileşikten MgBr ayrılır, yerine H atomu geçer. Böylelikle 2-bütanol elde edilir. Grignard ile alkan eldesi Yerdeğiştirme tepkimesidir. MgCl yerine suyun 1 hidrojeni bağlanır. X:Etandır. Su yerine HCl kullanılsaydı yine etan oluşurdu. Fakat yan ürün MgCl² olurdu. Benzenin Nitrolanması Elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir. Benzen katılma tepkimesi vermez. Benzen halkasından hidrojenin ayrılmasıyla oluşan yer değiştirme tepkimeleri elektrofiliktir. Benzenin Yerdeğiştirmeleri

3 Benzen halkasındaki H ile Cl yerdeğiştirmiştir.(elektrofilik) OH(-) yüklü ve bağlı olduğu C (+) yüklüdür. Cl atomu OH ile yer değiştirdiğinden yani (+) yı sevdiğinden NÜKLEOFİLİK yerdeğiştirme tepkimesidir. Dikkat!Burada da OH var fakat NO2 nin bağlandığı yere bakın. H ile yer değiştirmiş. Benzen halkasından H ayrılır da onun yerine bir şey gelirse ne oluyordu? ELEKTROFİLİK. Dolayısıyla Bu tepkime de ELEKTROFİLİK yer değiştirme tepkimesidir. Eğer burada NO2, OH'ın yerine bağlansaydı nükleofilik olacaktı. Alkenlere Katılma Elektrofilik katılmadır. Alkanların Yerdeğiştirmesi Alkanlar halojenlerle Güneş ışığında radikalik yerdeğiştirme tepkimesi verirler. Esterleşme(Ester oluşumu) X:metil propanoattır 1 mol karboksilli asit ve 1 mol alkolden su çekilmesiyle ester oluşur. Kondenzasyon tepkimesidir. Esterler mono karboksilik asitlerle izomerdirler. X, bütanoik asidin izomeridir.

4 Esterler LiAlH4 gibi indirgeyici maddelerle indirgenme tepkimesi verirler. Esterler indirgendiğinde alkoller oluşur. X:Etil formiyat(etil metanoat) Bu bir indirgenme tepkimesidir. Birden fazla çeşitte alkol oluşması ancak esterlerin indirgenmesiyle mümkün olabilir. Na, K, Ca, Mg, Zn, NaOH ile COOH-OH etkileşimleri: 1 Mol COOH 'a ->> 1 Mol Na (+1 değerlikli olduğundan) 1 Mol K (+1 değerlikli olduğundan) 1 Mol NaOH (Nötrleşme) 0,5 Mol Mg (+2 değerlikli olduğundan) 0,5 Mol Ca (+2 değerlikli olduğundan) 0,5 Mol Zn (+2 değerlikli olduğundan) 1 Mol OH'a ->> 1 Mol Na 1 Mol K H2 gazı çıkışları: Na ve K kaç mol giriyorlarsa onun yarısı kadar H2 çıkar. Mg, Ca, Zn kaç mol giriyorlarsa o kadar H2 çıkar. Örnek: 2CH3COOH + Mg Mg(CH3COO)2 + H2 Örnek: 1 Molü 4 Mol K ile tepkimeye giriyorsa, COOH + OH sayısı 4 olmalı. Çünkü K hem OH a hem de

5 COOH a etki ediyor. 1 Molü 1 Mol Ca ile tepkimeye giriyorsa 2 tane COOH grubu bulunmalı. Çünkü 1 COOH ile 0,5 Ca etkileşiyor. Alkenin Bayer Ayıracı ile Tepkimeleri Bayer Ayıracı:K2MnO4, yükseltgeyici bir maddedir. Bayer Ayıracı bazik ve soğuk bir ortamda alkenlerden dioller oluşturur. ******Önemli: Alkenlerin asidik ortamda bayer ayıracı ile yükseltgenmesinden ise alkenin türüne göre keton, karboksilik asit veya karbondioksit ouşabilir. Bu bilgiyle ilgili Apotemi denemesinden bir soru: 2-pentenin uygun şartlarda yükseltgenmesinden elde edilen bileşik, I-propanoikasit II-asetik asit III- 2,3 pentandiol yukarıda verilenlerden hangileri olabilir? Cevap I,II,III Asetilen Gazı Eldesi Karpit ile suyun reaksiyona girmesi sonucu Asetilen gazı elde edilir. Su yerine HCl de kullanılsaydı Asetilen elde edilirdi.

6 Alkinlere Su Katılması Aldehit ve Ketonlara Su Katılması Aldehit ve ketonlara su katılmasıyla kararsız hidrat bileşikleri oluşur. Aldehit ve Ketonlardan Su Çekilmesi

7 Aldehitin ve Ketonun NaBH4 ile İndirgenmesi --> Aldehit ve ketonları indirgeme özelliğine sahiptir. Aldehitin indirgenmesi sonucu primer alkol elde edilmiştir. Nükleofilik katılma tepkimesidir.(karbonil grubu nedeniyle) Keton indirgenmiştir. Sekonder alkol oluşmuştur. Nükleofilik katılma tepkimesidir. Aldehit ve ketonların katılmaları nükleofiliktir. Bu da bir başka indirgenme tepkimesi -> Aldehit ve Ketonun HCN(hidrojen siyanür) ile Tepkimesi: Katılma tepkimesidir.(aldehit ve Ketonlarınk katılma tepkimeleri nükleofiliktir.) CN ve H karbonil grubundaki C'a bağlanır. Alkolat eldesi

8 Alkollerin Na metali ile tepkimesinden alkolatlar oluşur. Na nın katsayısının yarısı kadar H gazı açığa çıkar. X:2-propanoldür. Würtz Sentezi Alkil halojenürlerin Na ile tepkimesidir. Würtz Sentezi ile Metan elde edilmez. Yukarıdaki gibi bir tepkimede Radikal grubu farklı olan 2 alkil halojenür varsa (R1-Cl + R2-Cl) oluşan ana ürün R1-R2 dir. Yan ürünler R1-R1 ve R2-R2 dir.bunların yanında NaX oluşur.(buradaki tepkimede NaCl) Ana ürün R1-R1 R2-R2 Zaitsev Kuralı Bileşikten halojen veya OH grubu ayrılırken, bunların bağlı olduğu C atomuna komşu olan C lardan H i az olandan H alınarak H i aldığımız C ile OH ın bağlı olduğu C arasında çift bağ kurulmasını gerekli gören kuraldır. Markovnikov Kuralı Pi bağı içeren bileşiklere yapılan katılmalarda pi bağına sahip C atomlarından H'i fazla olana, H'nin bağlanmasını gerekli gören kuraldır. Alkoller Na ve K metaliyle tepkime verir Bu tepkime gerçekleşmez

9 Tollens, Fehling, Benedict Ayıraçları Tollens ve fehling uç alkinlere etki eder. Uç alkin: üçlü bağın bulunduğu C lara direkt olarak H ın bağlı olması durumu. Tollens ve fehling yukarıdaki bileşiklerden I-II ye etki ederken, III e etki etmez. III nolu bileşik uç alkin değildir. Aynı zamanda Aldehitlere ve Karboksilli asitlerden sadece formik aside etki eder. Tollens ve fehlingin aldehitle olan tepkimesinde aldehit yükseltgenir ve karboksilli asit oluşur Aromatik aldehitlere yalnızca Tollens etki eder, Fehling etmez. Benedict ayıracı(bakır 2 sitrat) aldehite etki eder, aldehit yükseltgenir.(bu tepkime aldehitin tanınma tepkimesidir.) Formik Asitte hem karboksil hem de aldehit grubu bulunduğundan tollens ve fehling etki etmektedir. Formik asit, yükseltgenme tepkimesi veren tek karboksilli asittir. Yükseltgenerek kararsız bir bileşik olan karbonik aside dönüşür ve sonucunda CO2 ve H2O meydana gelir. Apotemiden bir soru: Normalde primer alkoller, aldehit ve karboksilli aside yükseltgenebilirler. Yani 2 basamak. Metil alkol istisna olarak formik aside yükseltgenebiliyor. Formik asit de CO2 ye yükseltgenebildiğinden 3 basamak sayılmış.

10 Eter Eldesi X:Etoksi etan dır diğer bir deyişle dietil eter 2 mol alkolden asidik ortamda su çekilmesiyle elde edilir. Nükleofilik yer değiştirme tepkimesidir.(alkolün 1 molünden H ayrılır. Geriye kalan kısım (-) dir. Geriye kalan bu kısım, diğer alkolün OH ının ayrılmasıyla oluşan kısma(oh ayrıldığı için bu kısım (+) olur) bağlanır.yani (-) kısım artıyı sevmiştir.nükleofilik yer değiştirme.) Aynı zamanda kondenzasyon tepkimesidir. Bu su çekme işlemi 140 derece değil de 170 derecede yapılsaydı eter yerine ALKEN oluşacaktı. Bazı Bileşiklerin VSEPR ve Uzaysal Gösterimleri A:Merkez atom X:Merkez atoma bağlı atomlar E:Merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çifti

11 Cis-Trans İzomeri cis-2-büten trans-2-büten cis-1,2-diklorsiklohegzan trans-1,2-diklorsiklohegzan Yalnızca alkenlerde ve sikloalkanlarda bulunur. Cis-trans izomeri, stereoizomerinin bir çeşididir. Stereoizomeri birkaç gruptan oluşur -> 1. Enantiyomer(Optik izomeri), 2. Cis-trans izomeri

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H

ORGANİK KİMYA H C C C C C C C C H ORGANİK KİMYA Organik maddeler Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır; hücrenin kuru ağırlığının yarısından daha fazlasını karbon ( C ) elementi oluşturur. Organik maddelerin molekülleri, genellikle

Detaylı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3 Ketonların IUPA Adlandırılması

Detaylı

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri

Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Bolum 18 Karboksilik Asitler ve Türevleri Giriş Karbonil (-=) and hidroksil (-H) on the same carbon is karboksil grubu. karboksil grubu is usually written -H. alifatik asitler -H a bağlı bir alkil içerir.

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

ORGANİK KİMYA LABORATUARI M.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA LABORATUARI Doç. Dr. Zafer ODABAŞ Dr. Selçuk ALTUN İstanbul-2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM l. LABORATUVAR ALETLERİ 1.1. Balonlar... 5 1.2. Soğutucular... 5 1.3. Huniler...

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 1 H NMR SPEKTRAYA ÇEVRESEL ETKİLER Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Çekirdeklerin bulunduğu kimyasal çevre enstrümanın responsunu etkiler. Bir NMR spektrumdan sinyallerin sayısı, şiddeti, konumu

Detaylı

TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014

TG 1 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014 KAMU PERSNEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 cak 01 TG 1 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi aaçla olursa olsun, testlerin taaının veya bir kısının İhtiyaç

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI İÇİDEKİLE KAAMAMAAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜİVESİTESİ FE BİLİMLEİ ESTİTÜSÜ KİMYA AABİLİM DALI SUDA ÇÖZÜEBİLİ YEİ vic-diksim LİGADI ve BAZI METAL KMPLEKSLEİİ SETEZİ YÜKSEK LİSAS TEZİ KAAMAMAAŞ Şubat-2006 I İÇİDEKİLE

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi 1 I ABSOBSİYON SPEKTOSKOPİSİ UYGULAMALA I teorisi, ihazlar, FTI Organik fonksiyonel grupların ( O,, gibi) I ışını absorbladıkları yaklaşık frekanslar, atomların kütleleri ve aralarındaki bağın sabiti ile

Detaylı

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA

ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA ÜNİTE 3: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ VE METABOLİZMA Anahtar kavramlar 3.1 Doğadaki maddeler ya saf elementlerden ya da onların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerden meydana gelir.

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji

ENERJİ VE CANLILAR Potansiyel enerji Kinetik enerji ENERJİ VE CANLILAR Yaşamak iş yapmaktır. Enerji de iş yapma kapasitesi olarak tanımlanır. Hücreler küçük organik moleküllerden DNA ve proteinler gibi polimerler sentezler, çevreleriyle madde alış verişi

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KARBON- 13 C NMR. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini

KARBON- 13 C NMR. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 KARBN- 13 NMR Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini, 1 H NMR ile Yapı Tayini Konvensiyonal NMR spektroskopisi çok hassas değildir. Bunlarla mikrogram seviyelerinde madde

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR. TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ÜRETİM LABORATUVARI- I TEMEL KAVRAMLAR TİTRASYON DENEYİ (volumetrik analiz) DENEY FÖYÜ Harun ARKAZ Kayseri,2012 Deneyin Adı: Asit

Detaylı