TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu."

Transkript

1 Kendi paramýz yok, üretimimiz yok, ambargolar altýndayýz, maaþýmýzý Türkiye veriyor, ama yine de dünya ölçeðinde servet sahibi zenginler yetiþtirdik! Ne büyük mucize deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ekim 2 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 4 FÝYATI: 2.5 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MUCÝZELERÝN MUCÝZESÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Eþþek gibi ödeycen! ESAS MESELE Erdoðan Baybars Dolgun Dalgýçoðlu KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... TÜPGAZ ZAMMININ ÇAÐRIÞTIRDIKLARI PÝÇ Ali Osman Mehmet Levent Ali Kiþmir Girne polisinde akýllara durgunluk veren bir olay daha... Polise þikayet çok sakýncalý Savoy'da Polis salvosu n Yaklaþýk,5 yýldýr 'Savoy' otelin casinosunda krupiyer olarak çalýþan Nihat Özküsen, Sinan isimli bir otel görevlisi tarafýndan býçaklý saldýrýya uðradýðý gerekçesiyle, yýrtýk gömleði ve omzundaki çizikle önce avukata baþvurdu, daha sonra ise avukatla birlikte þikayetçi olmak üzere karakola gitti... Polis "Ya þikayetini geri çek, ya da seni içeri atarýz" dedi... Þikayetini geri çekmediði için içeri attýlar... n Baþvurduðu avukat Seyhan Yýldýrým'la birlikte karakola giden Nihat Özküsen saldýrgandan þikayetçi oldu, polise ifade verdi ve evine döndü... n Polis dün gece Özküsen'i arayarak yeniden karakola çaðýrdý... Özküsen'in avukatýna ifadesine göre, polis daha önce yaptýðý þikayeti ondan geri çekmesini istedi... Özküsen þikayetini geri çekmeyince gözaltýna alýndý... n Otelde geçen býçaklý saldýrý ile ilgili olarak polisin kamera kayýtlarýný inceleyip incelemediði öðrenilemedi... n Kendisiyle görüþtüðümüz avukat Seyhan Yýldýrým, polise þikayete giden müvekkilinin tutuklanmasýna bir anlam veremedi... n Polis dün geceyarýsýna doðru Sinan isimli þahsý da gözaltýna aldý ve kendisine 'kanunsuz býçak tasarrufundan' dolayý dava okudu.... sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Sigara kaçakçýlýðý Kýbrýs konusundaki trafik hýzlanýyor... Nami: Mart'ta referanduma gidilecek n Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Anadolu Ajansý'na yaptýðý deðerlendirmede Mart'ta Kýbrýs'ta referanduma gidileceðini söyledi... n Nami: Müzakerelere Ekim'de baþlar, Mart'ta da referanduma sunarýz. Umarým ki referandumdan evet oyu çýkar... n Maraþ konusunun kapsamlý çözüme dahil edildiðini söyleyen Nami'ye göre Türk tarafý için en yakýcý konu toprak konusu olacak... Downer dün Derviþ Eroðlu ile görüþtü... n Yeni toprak düzenlemesi için "Bizi acýtacak konulardan biri bu olacak" diyen Nami bir miktar toprak verip karþýlýðýnda siyasi eþitlik alacaðýmýzý belirtti... n. sayfada bin dolar deðerindeki binlerce kaçak sigara piyasaya sürüldü... n 4. sayfada

2 KANUNSUZ UYUÞTURUCU Girne'de tasarrufunda kanunsuz uyuþturucu madde (sentetik cannabinoid) bulunan kiþi tutuklandý. Polis basýn bültenine göre, önceki gün Girne'de Ý.Y'nin (E- 25) tasarrufunda yaklaþýk gram sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde bulan polis, yaptýðý soruþturmada, A.K (E-25) ile C.Ý (K-9) adlý þahýslarýn da olayla ilgisi olduðunu tespit ederek sözkonusu kiþiler tutukladý. C.Ý.'nin üzerinde yapýlan arama da yaklaþýk iki gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. ÝZÝNSÝZ ATEÞ YAKMA Önceki gün saat : sularýnda Mormenekþe'de ikamet ettiði evi yanýnda baþka þahsa ait boþ arazi içerisinde kuru ot ve çöp yýðýnlarý temizlemek maksadý ile yetkili makamdan izin almaksýzýn ateþ yakarak yangýn çýkmasýna neden olan R.S.(E-62) adlý kiþi hakkýnda da yasal iþlem baþlatýldý. Ýtfaiye ekiplerinin müdahale ettiði yangýnda; bir adet hurma aðacý tamamen, iki adet mandalina aðacý ise kýsmen yanarak zarar gördü. Her iki olayla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU OLACAK Meteoroloji Dairesi, 5- Ekim arasýný kapsayan önümüzdeki bir haftalýk sürede genellikle alçak basýnç sistemi ile periyodun ilk yarýsýnda üst atmosferdeki serin hava, ikinci yarýsýnda ise ýlýk hava kütlesinin etkili olacaðýný bildirdi. Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre bugün hava açýk az bulutlu öðle saatleri parçalý bulutlu, 6 Ekim Pazar az bulutlu, 7 Ekim Pazartesi açýk ve az bulutlu, diðer günlerse açýk olacak. Hava sýcaklýðý periyodun ilk yarýsýnda biraz artacak, hava sýcaklýðý iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarýsýnda ikinci yarýsýnda derece santigrat dolaylarýnda seyredecek. Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batý yönlerden orta, periyodun ilk yarýsýnda genellikle kuvvetli esecek. DAÜ-SEN GENEL SEKRETERLÝÐÝNE MUSTAFA RIZA SEÇÝLDÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (Daü-Sen) Genel Sekreterliðine Yrd. Doç. Dr. Mustafa Rýza seçildi. Daü-Sen'den yapýlan açýklamaya göre, Daü-Sen Yönetim Kurulu Yrd. Doç.Dr. Ercan Hoþkara'nýn istifasýyla boþalan Genel Sekreterlik görevine Yrd.Doç.Dr. Mustafa Rýza, Mustafa Rýza'dan boþalan Örgütlenme Sekreterliði görevine ise Yrd. Doç.Dr. Mehmet Garip getirildi. FRANSA PINAR SELEK'E FAHRÝ DOKTORA ÜNVANI Fransa'nýn Lyon kentindeki L'École Normale Supérieure Yüksekokulu, Pýnar Selek'e fahri doktora verdi. Selek'e, yaptýðý araþtýrma ve çalýþmalardan dolayý fahri doktora ödülü verildiði bildirildi. Strasbourg Üniversitesi Rektörü Alain Beretz'in de katýldýðý törende, Pýnar Selek'e fahri doktor unvaný L'Ecole Normale Supérieure Dekaný Jacques Samarut tarafýndan verildi. Mýsýr çarþýsýnda 9 Temmuz 998'de meydana gelen patlamayla ilgili Türkiye'de aðýlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrýlan Selek, þu anda Strasbourg Üniversitesinde doktora öðrencisi. Güvercinlik'te kardeþinin adet küçükbaþ hayvanýný çalan ve aðýl evini kundaklayan zanlý Mahmut Aladað yargýlandý Barýþ Sinir ve Ruh Hastalýklarý Hastanesi'ne götürülecek Gamze BAYKUR - Güvercinlik köyünde kardeþi Murtaza Aladað'ýn adet küçükbaþ hayvanýný sirkat eden ve aðýl evini kundaklayan zanlý Mahmut Aladað, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kundaklama" ve "Sirkat" suçlarýndan dolayý mahkemeye çýkarýlan zanlý Aladað'ýn tutukluluk süresi 8 gün daha uzatýldý. Cezai ehliyeti olup olmadýðý araþtýrýlacak Olayýn tahkikat memuru Hasan Karagil, zanlý Mahmut Aladað'ýn 29 Eylül tarihinde kardeþi Murtaza Aladað'a ait adet kuzuyu sirkat ederek Akdaoðan'da faaliyet gösteren bir kasaba 55 TL'ye sattýðýný açýkladý. Ayrýca Karagil, zanlý Aladað'ýn Ekim tarihinde yine kardeþi Murtaza Aladað'a ait aðýl evini aðýl içerisinde bulunan adet römork saman ile 2 adet balyalarý ateþe vererek kundakladýðýný açýkladý. Karagil, yapýlan soruþturmada sirkat edilen kuzudan 2 tanesinin Akdoðan'daki kasabýn aðýlýnda bulunduðunu diðer kuzunun ise öldüðünü belirtti. Zanlýnýn bu suçlarý iþlerken cezai ehliyetinin olup olmadýðýnýn tespiti için zanlýyý Barýþ Sinir ve Ruh Hastalýklarý Hastanesi'ne götürülmesi gerektiðini belirten Karagil, zanlýnýn 8 gün daha tutuklu kalmasýný talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Mahmut Aladað'ýn cezai ehliyetinin olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý için 8 gün daha tutuklu kalmasýna emir verdi. BES Baþkaný Bozat: Fellahoðlu söylediklerini yapmýyor Belediye Emekçiler Sendikasý (BES) Baþkaný Savaþ Bozat, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellaoðlu'un, sosyal medya aracýlýðýyla basýna yaptýðý açýklamalarý eleþtirdi. BES Baþkaný Savaþ Bozat yaptýðý açýklamada, LTB Baþkaný Fellahoðlu'nu, seçimin üzerinden yaklaþýk 6 ay geçmesine raðmen seçim öncesi söylemlerini vaatlerini hayata geçirmemekle suçladý. Fellahoðlu'nun, yasalarýn verdiði hak ve yetkiyi kullanmak için direnen belediye çalýþanlarýnýn güvencesi BES'i siyaset yapma ile suçladýðýný da savunan Bozat þu iddialara yer verdi: "Öncelikle belirtilmesi gereken husus Lefkoþa Türk Belediyesi'ni herhangi bir talebi olmadan Bakanlar Kurulu Kararý ile verilen milyon Stg banka ve Kooperatifler dýþýnda alýnamaz diyen yasanýn ihlal edilerek Çangar Finans Ltd.'den aldýðý borcun yasa dýþý olduðu iddiasý ile ara emrine baþvurmasý ve sonucunda bu yasadýþý iddiasýndan vazgeçerek geriye kalan yaklaþýk 4 milyon 5 bin Stg.'lik kýsmýnýn uzun vadeye yayarak ödenmesi için mahkemede uzlaþmayý beklemesidir. Buna ilaveten Sendikamýzýn 22 yýlý sonu biten Toplu Ýþ Sözleþmesi'nin görüþülmesi esnasýnda yaþanan geliþmelerdir. Çalýþma yaþamýna çalýþaný koruyan, mevcut haklarýnýn artýrýlmamasý halinde saklý tutmasýný saðlayan ve DP-CTP hükümeti döneminde yasalaþan 42/96 sayýlý "Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Referandum Yasasý"nýn tanýdýðý haklardýr." BES'in mevcut haklara hiçbir artýþ talep etmeden T.Ý.S.'nin yenilenmesi için yasa gereði önerilerini sunduðunu da açýklayan Bozat, açýklamasýný þöyle tamamladý: "Birçok var olan hak ise en son 2 yerel seçimleri öncesi çalýþanlara ödenmiþ ve yaklaþýk. TL' lik alacak kýsmý kesinlikle gündeme dahi getirilmemiþtir. Kamuoyu ve bu yasanýn geçmesinde kendilerinin de katkýsý olan Belediye Baþkanýmýz bilmelidir ki yeni T.Ý.S. imzalanýncaya kadar eskisi geçerlidir. Ýþin sonunda Sn.Fellahoðlu'nun dediði gibi BES mucize beklemiyor. BES yasalara saygý istiyor. BES yasalarýn sendikalara tanýdýðý haklarýn sonuna kadar mücadelesini vereceðini söylüyor. BES bunlarý yaparken siyaset mi yapýyor derseniz evet siyaset yapýyor." ULUÇAY: TOMA ADAYA GELMEYECEK Ýçiþleri Bakaný Tebberrüken Uluçay, TOMA'nýn adaya gelmeyeceðini söyledi. Uluçay, Sanayi Odasý'ný kabulünde, basýnda çýkan "TOMA geliyor, yola çýktý haberleriyle ilgili" sorularý yanýtlayarak, böyle bir þey olmadýðýný, sözleþmeyi iptal yazýlarýnýn gönderildiðini dolayýsýyla TOMA'nýn gelmeyeceðini belirtti. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun bu konuda gerekli açýklamayý çok önce yaptýðýný belirten Uluçay, "Artýk bu konunun gündemden çýkmasý gerekiyor yapýlacak çok iþimiz var" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MUCÝZELERÝN MUCÝZESÝ Kendi paramýz yok... Paramýz Türkiye'nin parasý... Memurumuzun maaþýný Türkiye ödüyor. Ne kadar altyapý projemiz varsa, Türkiye yapýyor hepsini de... Üretimimiz neredeyse sýfýrlanmýþ... Ayakta kalan birkaç sektör de can çekiþiyor. Bir iþsiz ordumuz var... Bir mazbata ordumuz... Bir iflas ordumuz... Kepenk kapatan kapatana... Gençler çekip gidiyor... Dýþarýdakiler hiç dönmüyor... Havayollarýmýz batmýþ... Elektriðimiz Allahlýk... Okullarýmýz okul deðil... Hastanelerimiz hastane deðil... Yollarýmýz yol deðil... Bir çeyreklik selde boðulup gidiyoruz... Türkiye,5 milyar dolarlýk mal satar bize... Biz ona 5 milyon dolarlýk... Yaþadýðýmýz toprak parçasý korsan bir parça... Kurduðumuz devlet otuz yýldýr kimse tarafýndan tanýnmýyor... Pek çok kurumumuz baðýþla nefes alýp veriyor... Manzaramýz kýsaca bu... Sorum þu: -Böyle bir diyarda nasýl oldu da dünya ölçeðinde zenginler yetiþtirdik? Kendi parasý olmayan... Tanýnmayan... Memurunun maaþý baþka bir devlet tarafýndan ödenen... Üretmeyen ve yalnýz tüketen bir toplumda bu göz kamaþtýrýcý serveti kazanmayý nasýl baþardýlar? Nasýl milyonlarca sterline sahip oldular? Kalýn duvarlarla ve yüksek çitlerle çevrili havuzlu villalarýmýz Suudi krallarýnýn villalarý ile yarýþýyor... Saddam'ýn ihtiþamý da ancak bu kadardý... Onlarýn petrolü var ama... Bizim harnýpýmýzdan ve enginarýmýzdan baþka neyimiz var? Söyleyin... Bu mahrumiyet diyarýnda bu serveti nasýl kazandýlar? Parasýzlýktan imaný gevreyince soluðu yurtdýþýnda alan gencimizin onlar kadar aklý mý yok? Onlar çok becerikli de, o çok mu beceriksiz? Bilmiyor mu kazanmayý? Burada dünya ölçeðinde bir zengin olma olanaklarý varsa, neden baþýný alýp gidiyor buralardan? 5 kiþilik bir memur münhaline neden 9 kiþi baþvuruyor? Bakýn çevrenize... Ýngiliz milyonerleri bile sollamýþ kaç zengin göreceksiniz bakalým... Yaptýklarý iþlere de bakýnca daha çok þaþacaksýnýz... Bu iþlerde bu kadar para mý var? Büyük yatýrýmlar yok... Üretim yok... Ama milyonlar akýyor kasalarýna... Duraðan bir ekonomide hiç üretmeden nasýl kazanýlýr bu kadar para?.. Bir mucize mi bu? Altýn yumurtlayan tavuklarý mý var? Yoksa bir sihirli deðnek mi var ellerinde? Nüfusu bini bulmadýðý söylenen, ambargolar altýnda inleyen böyle bir yerde dünya ölçeðinde servet sahibi olmanýn sýrrý ne? Türkiye'den çarýkla meteliksiz gelen, boyacýlýk, taksicilik yapan adam þimdi altýnýn içinde yüzüyorsa, yani burada bu kadar nimet varsa, bizim ayakkabý fabrikamýz neden kapandý? Zeytinyaðý fabrikamýz... Hafif sanayi fabrikalarýmýz... Neden kilit vurdu kapýlarýna? Nimeti bu kadar bol bir yerde nasýl oldu da ayakta kalmayý baþaramadýlar? Deðirmenin suyu hiç akmadý mý onlara? Kýrk yýl önce cebinde yüz lirasý bile olmayan adam nasýl oldu da memleketin en müstesna yerlerinde bu kadar gayrýmenkule sahip oldu? Ne üretti, ne sattý da paraya pula boðuldu? Ýþte asýl yanýt bekleyen en dikenli soru bu... Bilen varsa, basit bir hesapla anlatsýn bize de... Evinde hintkeneviri yetiþtiren vatandaþ bilir mi acaba? Ekonomi profesörlerimiz bilir mi? Bu mahrumiyet bölgesinin krallarýnýn yarattýðý bu mucize çölü yeþerten Yahudilerin mucizesini geçmedi mi?

3 x istence e AFRÝKA dan mektup... Elvan Levent ÞÝKAYETÝNÝ GERÝ ÇEKSE ÞÝMDÝ O DELÝKTE OLMAZDI Vatandaþ býçaklý saldýrýya uðrar... Kalkar polise þikayete gider... Ýfade verir... Sonra da polis onu tutuklar! Yani hakkýnda þikayet yapýlan kiþiyi tutuklayacaðýna, þikayet sahibinin yakasýna yapýþýr! Saldýrýya uðradý diye polise þikayete giden vatandaþýn aklýndan zoru mu var? Deli mi? Kendisini tutup içeri týkacaklarýný bilse hiç polise þikayete gider mi? Nasýl bir polis adaleti bu? Eðer bu adalet böyleyse, hangi maðdur þikayete gider polise bundan sonra? Hele de kendisini maðdur edenler öyle basit kimseler deðillerse... Ya bir de polisin yanýnda itibarlarý varsa? Dün Girne'de böyle bir olay yaþandý iþte... Savoy Otel'inin yaklaþýk,5 yýllýk casino çalýþaný, krupiyer Nihat Özküsen, bir otel görevlisi tarafýndan býçaklý saldýrýya uðradýðý gerekçesiyle avukatýna baþvurdu önce... Durumu anlattý... Sýrtýnda býçak darbesinden yýrtýlan gömleði ve omzunda býçak izi vardý... Avukat Seyhan Yýldýrým onunla birlikte polis karakoluna gitti... Nihat saldýrgandan þikayetçi oldu... Ýfade verdi... Evine döndü... Geceleyin ise polis kareakolundan aradýlar yine... Gel dediler... Gitti... Þikayetini geri çekmesini, çekmediði takdirde onu içeri atacaklarýný söylediler... Çekmedi... Ýçeri attýlar... Polis ne yýrtýk gömleðe gidip baktý, ne de þikayete... Otelin kamerasýndaki görüntüler incelendi mi? O da belli deðil... Kendisiyle görüþtüðümüz avukat Seyhan Yýldýrým, þikayet sahibi müvekkilinin gözaltýna alýnmasýna bir anlam veremedi... Polis, Nihat'ýn yalan söylediðini farzetse ve ona 'amme fesatlýðý' suçlamasý getirse bile, onu yine gözaltýna alamazdý... Daha sonra öðrendik... Meðer polis 'itale-i lisan ve darp' suçlamasý ile dava okumuþ þikayetçi Nihat'a... Ve gece geç saatlerde bir haber daha: Sinan isimli býçaklý saldýrgan da nihayet gözaltýna alýnmýþ... Býçaklý saldýrý suçundan deðil, kanunsuz býçak tasarrufundan dolayý dava okumuþlar ona! Ýkisini de gözaltýna alýnca, böylelikle durumu eþitlemiþ polis! Ancak önemli olan, þikayet sahibinin de içeri týkýlmasý... Dediðimiz gibi, adam böyle bir durumla karþýlaþacaðýný bilse, karakola þikayete gider miydi hiç? Demek baþlangýçta polisin dediðini yapsa... Þikayetini geri çekse... Þu anda ne kendisi içeride olacaktý, ne de diðeri... Olay da öylece kapanýp gidecekti... Hiçbir þey olmamýþ gibi... Ne itale-i lisan... Ne darp... Ne de kanunsuz býçak tasarrufu... Bu diyarda polis adaleti bu mu? GÜVEN VE SEVGÝ MESELESÝ Hayvan Haklarý Günü Sevimli Dostlar Derneði broþür daðýttý Sevimli Dostlar Derneði gönüllüleri, "4 Ekim Hayvan Haklarý Günü" etkinlikleri çerçevesinde halký hayvanlara karþý daha duyarlý olmaya davet eylemi gerçekleþtirdi. Dereboyu'nda (Caprice önündeki çemberde) broþür daðýtan Dernek gönüllüleri, hayvan haklarýna saygý talebinde bulunarak, hayvanlarýn da can taþýdýðýnýn unutulmamasýný; herkesin kimsesiz hayvanlar için artan yemek ve bir tas suyun kapýsýnýn önüne konmasýný istedi. DEMÝRSÖZ Dernek Baþkaný Oya Demirsöz etkinlikteki konuþmasýnda, hayvanlara kötü muamele ve iþkencenin devam ettiðini söyleyerek, sadece bugün deðil, hayvanlara karþý her zaman ilgi ve sevgi gösterilmesini istedi. Doðadaki ekolojik dengenin hayvan ve insan yaþamýnýn devamlýlýðýný saðladýðýný kaydeden Demirsöz, bugünkü eylemle insanlarý duyarlýlýða taþýmaya çalýþtýklarýný anlattý. Demirsöz, eski yemeklerin hayvanlar için bir kaba konarak yanýnda bir tas suyla kapý önüne býrakýlmasýnýn kimsesiz hayvanlar için yeterli olacaðýný söyleyerek, eve hayvan alýnacaksa bunlarýn barýnaklardan alýnmasýna özen gösterilmesini istedi. Hayvanlarýn, hayvan barýnaklarýnda zor koþullarda olduðunu anlatan Demirsöz, hayvanlarýn adeta insanlarýn çocuklarý gibi olduðunu bu nedenle sokaða atýlmamalarý gerektiðini söyledi. Oya Demirsöz, "Bakamýyorsanýz hayvan almayýn, almýþsanýz da ölene kadar bakýn" diyerek sözlerini tamamladý. HAYVANLARI KORUMA DERNEÐÝ Diðer yandan Hayvanlarý Koruma Derneði, Hayvan Refahý Yasasý'nýn, 4 Mart tarihinde yasallaþýp, yürürlüðe girdiðini ancak, 6 ayý aþkýn süre geçmesine raðmen yasanýn hala uygulanmadýðýný belirtti. Dernek, gerekli tüzüklerin bir an önce yasallaþmasý ve baþta Tarým Bakanlýðý ve belediyeler olmak üzere, yasanýn sorumluluk verdiði kesimlerin artýk bu sorumluluklarý yüklenmesi gerektiðini söyledi. Hayvanlarý Koruma Derneði, 4 Ekim Dünya Hayvanlarý Koruma Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda, bazý merhametsiz insanlarýn yeryüzünde yaþayan tek canlý türünün insan olmadýðýný idrak edemiyor olmasýnýn düþündürücü ve maddi çýkar gafletine düþmüþ bazý insanlarýn bu gerçeði kabullenmek istememesinin de kaygý verici olduðunu belirtti. Dün Girne'deki Elektrik Kurumu'nda baþýmdan geçen olay, beni yaþadýðým yerle olan çok özel iliþkimi psikolojik, sosyolojik ve felsefik boyutuyla yeniden sorgulamaya itti. Mesele Elektrik Kurumu'da baþlamadý elbette, bunun öncesi de var. Zira, günlerdir, bankadan elektrik faturasýný ödemeye çalýþýyorum. Birinci, ikinci, üçüncü banka... Hiçbiri tutmuyor, mümkün deðil. Ýktisat Bankasý, sistemini deðiþtirmiþ, faturanýzý ödeyebilmeniz için orada hesap açtýrmanýz gerekiyor... Kalkýp Elektrik Kurumu'na gidiyorum. Yaþlý bir kadýn kapýda yorgun ve periþan bir halde, "Kapalý", diyor... Nasýl olur, daire üç buçuða kadar çalýþmýyor mu? Vezne üçe çeyrek kala kapanýyormuþ... Nerde yazýyor peki? Dýþarda bir yazý vardý ama uçtu, diyor bir daire görevlisi. Zaten bu yeni birþey deðil, bunu burada herkes bilir, diye de ekliyor arkasýndan. Herkesin bildiði þeyi bilmediðim için kendimi aptal gibi hissediyorum. Tabii ki herkes bilir, týpký Dikilitaþ'ýn nerde olduðunu herkesin bildiði gibi. Dikilitaþ'ý bilen Saray Hotel'i de bilir, mahkemelerin, polisin ve postanýn yerini de bilir... Yani muhtemelen burada devlet dairelerinin saat üç buçukta, veznelerin ise bu kapanýþ saatinden kýrk beþ dakika önce kapandýðýný bilen, daha birçok þeyi bilir burada. Mesela basit bir meseleyle mahkemeye gidenin, orada yýllarca sürüneceðini ve gittiðine gideceðine bin piþman olacaðýný da bilir. Art arda dizilmiþ ve çift sarý çizgide park edilmiþ arabalardan bazýlarýna ceza kesilip bazýlarýna her nedense kesilmediðini de bilir. Ortalýðýn çöp dolu olduðunu, yere çöp atmanýn yasal olarak cezasýnýn TL olduðunu ama bugüne kadar kimseye böyle bir ceza kesilmediðini de bilir. Ýþin içinde asker varsa eðer, maðdur hatta kurban konumunda olan vatandaþýn davasýný buradaki hiçbir avukatýn almayacaðýný, da bilir. Sonuçta bunlarýn da hiçbiri yeni deðil dolayýsýyla, bunlarý da herkesin bildiðini kabul edebiliriz. Mantýklý sonuçlar çýkýyor düþündükçe gördüðünüz üzere. Neyse, konumuza dönelim. HSBC'ye gidiyorum ve temkinli davranýp, sýra numarasý almadan önce soruyorum. Her türlü faturayý ödeyebilirsiniz, diyorlar. Sýra numarasý alýp, beklemeye baþlýyorum. Yaklaþýk kýrk dakika kadar bekledikten sonra, bana bilgisayarda ödemem gereken miktarýn görünmediðini söylüyorlar, fatura okunamýyormuþ... Kalkýnma bankasýna gidiyorum, orada da sistemdeki geçici bir arýzadan ötrürü bütün iþlemler beklemede... Tekrar Elektrik Kurumu'na gidiyorum. Bu kez bana veznedeki çalýþan, ödenmemiþ bir faturadan bahsediyor, þaþýrýyorum çünkü bende bütün faturalar ödenmiþ görünüyor. Hangi ay, diye soruyorum ve bana bu konuda bilgi veremeyeceðini, bunun için baþka bir bölüme gitmem gerektiðini söyleyince, tepem atýyor. Zira, orada sýra bana gelene kadar zaman öyle bir geçmiþ ki, bankanýn kapanmasýna on dakika kalmýþ... Basit bir fatura ödeme iþleminin böylesi bir kabusa dönmesine kýzýyorum aslýnda. Her yerde bir aksilik, bir damla bir damla daha bardak taþýyor tabii. Ama, daha da önemlisi var. Devlet denilen yapýnýn hiçbir kurumuna güvenmediðimi idrak ediyorum, bütün bunlarýn ardýndan oturup düþününce. Düþünün ki sürat kamerasýnýn tespit ettiði bir trafik cezasý ödeyeceksiniz ama çekilen fotoðrafý görmek için para ödemeniz gerkiyor. Yani devlet sizin trafik suçu iþlediðinizi söylüyor, elinde kanýt var ama bu kanýtý sizinle paylaþmak için ona para ödemeniz gerekiyor... Özel kurumlar deseniz, onlar da güvenebileceðiniz hiçbir yetkili makam tarafýndan denetlenmiyorlar. Ülkedeki mevcut yasalar da yetersiz olduklarýndan veya uygulanmalarý gerektiði þekilde uygulanmadýklarýndan, özel kurumlar devlet kurumlarýndan da beter durumda bana sorarsanýz. Özetle, ciddi bir güven sorunum var yaþadýðým yerle olan iliþkide ve merak ettiðim þu: Ýnsan güvenmediði þeyi sevebilir mi?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF "Aklýný baþýna al" diyor Egemen Baðýþ Cumhurbaþkaný Nikos Anastasiadis'e Alemin akýllýsý sanki da kendi imiþ Þýmarýklýk denilen iþte böyle bir hadise Kalay NÜFUSUNU NÜFUZUNU BÝLMEDEN Türkiye'de, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), "seçmen sayýsý, seçimlerde basýlan oy pusulasý ile kullanýlan oy pusulasý sayýsý" gibi bilgilere dair soru önergelerini yanýtlamýyor. CHP milletvekilleri soruyor ama nafile. Yani "devlet sýrrý" olan sadece Kýbrýs'ýn kuzeyindeki nüfus ve dolayýsýyla seçmen sayýsý deðil, Türkiye'de de öyle. Ama arada bir fark var, Türkiye'de en azýndan "seçmen sayýsý þeffaf deðil" diye paparayý koparýyorlar. Burada ise herkes alýþmýþ, nüfusunu da, nüfuzunu da bilmeden yaþamaya Ali OSMAN Kalaycý Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent TÜPGAZ ZAMMININ ÇAÐRIÞTIRDIKLARI KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Tüp gaza zam yapýldý... Buna karþýlýk da gazeteler, "vatandaþ ve sendikalar ayakta" diye manþet attýlar... Pencereden dýþarýsýný seyrediyorum, insanlarýn omuzlarý çökmüþ, baþlarý aþaðýda, kaybolan umutlarýný arýyorlar sanki... Her renkten, her modelden araçlar geçiyor yoldan... Kimsenin ayakta olduðunu görmedim ben... Konuyla alakalý insanlarýn yaþadýðý yerde deðilim herhalde... Zam kanýksandý... Otomatiðe bindi! Geçenlerde Kuðulu Park'ta birkaç arkadaþla karþýlaþtýk... Demli çay içmek istediler... Arkadaþlar taraflý olunca konuþulan konular da genellikle bölgeden olur... Bir tanesi, -Bizim Ahmet Ced abimiz týpký bir Hasan Ali Yücel, dedi... -O nasýl olur, dedim. -Bak anlatayým, dedi, Ced abimiz emekli bir mücahit komutaný. Hala milli günlerde en önde yürür, tabancasý da belinde... Askerlikten konuþuyorduk diye anlatmaya baþladý... -Hasan Ali Yücel'le alakasý nedir? -Hasan Ali Yücel'in eðitim bakanlýðý yaptýðý günlerde, okullarýn sorunlarýndan olacak, "Ah bu okullar olmasa maarifi ne güzel idare ederdim" demiþ... Ahmet Ced de öyle... Bize "Ah be çocuklar savaþ olmasa askerlik çok güzel bir meslektir" dedi... Gülüþtük... CTP de, UBP de, DP de ve diðerleri de... Hükümet koltuðuna oturtulduklarýnda, eminim önce sendikalardan yakýnýrlar... Talat'ýn konuþmalarýný yayýnladýk. Sendikalarý bitirmenin hesabýnýn nasýl yapýldýðýný duyduk. Ýnkar da etmediler zaten... Oysa bizim sendikalarýmýz çok yumuþak, efendi eylemler yapýyorlar... Kimsenin kýlýna zarar gelmesin... Fönlü saçlar bozulmasýn diye büyük gayret gösterirler... Önlerini polis ekipleri kesmese bile geçmiþte polislerin önlerini kestiði yere gelir ve orada dururlar... Kafalarýndaki hayali duvarlarý bile yýkmaya gayret göstermezler. Yabancýlar bu haberleri okuduklarýnda KKTC'de devrim hazýrlýklarýna baþlanýldýðýný zannedecek... Polis hücrede iþkence yapýyor... Ankara'nýn kontrolünde ve askerin silahlarýnýn gölgesinde yaþýyoruz... Fuhuþ yasak, ama memleketin en þatafatlý, en gözalýcý mekanlarý gece kulübü denilen kerhaneler! Bet ofisleri insanlarýn kanýný emiyor... Kumarhaneler ayrý bir olay... Kadýnlar önge buçuk satýlýyor... Buralara gidip eylem yapan tek bir örgüt yok... Bunlar olmasa örgütcülük de güzeldir! Örgüt kurmanýn iki amacý vardýr bu topraklarda... Birincisi, itibar elde etmek... Siyasiler tarafýndan oy potansiyeli gözönüne alýnarak kaale alýnmak... Ýkincisi de, olur ya, 2'li yýllarda olduðu gibi gerek KKTC bütçesinden, gerekse AB bütçesinden yardýmlar almak... Ben hükümeti deðil de sadece basýn açýklamasý yapan ve bildiri daðýtan sendikalarý eleþtirmek istedim bu yazýmda... KKTC hükümetine karþý isyandaymýþlar diyor haber bültenleri... KKTC ne kadar devletse, bu pasiflikleriyle onlar da o kadar örgüttürler dersem, yanýlýr mýyým? Sigara hýrsýzlýðý meselesi ile ilgili olarak soruþturma kapsamýnda tutuklanan 4 zanlý dün yeniden mahkemeye çýkarýldý bin dolar deðerindeki binlerce kaçak sigara piyasaya sürüldü! Gamze BAYKUR - Maðusa Serbest Liman Bölgesindeki Portisbi Cyprus Free Zone Marine Logistic Servise Ltd.'de bulunan El Salam þirketine ait 7 bin 25 karton "Kent" marka sigaradan 8 bin 6 karton sigaranýn sirkat edilmesiyle ilgili olarak yürütülen soruþturma gittikçe derinleþiyor. "Sigara hýrsýzlýðý" suçlamasýyla tutuklanan Portisbi þirketinin operatör müdürü zanlý Mehmet Erüreten, ambar sorumlusu zanlý Hüseyin Karaca ve gümrüksüz sigaralarý bir otele teslim etmek için Girne'ye götüren zanlý Metin Durmaz ile "Gümrüðe beyan edilmemiþ mal tasarrufu" suçundan tutuklanan Mehmet Adem Mahmutoðullarý, dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Zanlý Mahmutoðullarý teminata baðlanarak serbest býrakýlýrken, zanlý Erüreten, Karaca ve Durmaz aleyhine 5 günlük ek tutukluluk süresi temin edildi. Sigaralarý þirketten çýkaranýn zanlý Durmaz olduðu tespit edildi Olayýn tahkikat memuru Polis Çavuþu Mustafa Ýskender, zanlý Mehmet Erüreten, Hüseyin Karaca ve Metin Durmaz'ýn 27 Þubat 2 ile Ekim 2 tarihleri arasýnda Portisbi Cyprus Free Zone Marine Logistic Servise Ltd.'de bulunan El Salam þirketine ait 8 bin 6 karton sigara sirkat ettiklerini açýkladý. Zanlý Durmaz'ýn Ekim tarihinde, zanlý Erüreten ile Karacanýn ise 2 Ekim tarihinde tespit edilerek tutuklandýðýný anýmsatan Ýskender, zanlý Durmaz'ýn ilk etapta "Gümrüðe beyan edilmemiþ mal tasarrufu" meselesi ile ilgili olarak tutuklandýðýný ancak yapýlan soruþturmada zanlý Durmaz'ýn "Sirkat" olayýna dahil olduðunu ve sirkat edilen sigaralarý konu þirketten çýkaran kiþi olduðunun tespit edildiðini açýkladý. bin 575 karton sigara piyasada Polis Çavuþu Mustafa Ýskender, sirkat edilen sigaralarýn Portisbi isimli þirketin deposuna 45 koli halinde toplam 7 bin 25 karton sigara olarak yerleþtirildiðini ancak zanlý Mehmet Erüreten'in isteði üzerine zanlý Hüseyin Karaca tarafýndan Maðusa'da bir karton fabrikasýna koli sipariþi verildiðini ve 45 koli sigaranýn 25'lik kartonlar olarak deðiþtirildiðini tespit ettiklerini açýkladý. Sirkat edilen 8 bin 6 karton sigaradan 45 kartonunun Ekim tarihinde tespit edilerek emare alýndýðýný anýmsatan Ýskender, bin Dolar deðerindeki 7 bin 5 karton sigaranýn ise kayýp olduðunu ve bazý iþ yerlerine verildiðinin tespit edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Ýskender, zanlý Erüreten, Karaca ve Durmaz'ýn tutukluluk sürelerinin 8 gün daha uzatýlmasýný talep ederken, zanlý Mehmet Adem Mahmutoðullarý'nýn ise teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. zanlý tutuklu, zanlý serbest Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Mehmet Adem Mahmutoðullarý'nýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine ve KKTC vatandaþýnýn bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verirken, zanlý Erüreten, Karaca ve Durmaz'ýn tutukluluk sürelerinin 5 gün daha uzatýlmasýna emir verdi. Ortalýðý velveleye vermeye gerek yok. Býrakýn yaygarayý! Gelenektir... Adettendir... Anlayýn artýk... Anlayýn ve kabul edin!.. Her kýþ giriþi, sanki otomatiðe baðlanmýþ gibi... Tüpgaza zam yapýlýr! Ondan sonra da yalnýz mevsim giriþinde kalmaz... Kýþ boyunca da týkýr týkýr sürer gider bu zamlar! Tüpgazýn kullaným alanlarý geniþ. Kýþýn da eli kulaðýnda. Elektrik dersen dünyanýn en pahalý elektriði. Ne yapsýn bu halk? Tüpgaza mahkûm... Elektrikle ýsýnmak her sabit gelirlinin harcý deðil. Bu nedenle talep artacak. Sürüm de çoðalacak haliyle. Yani tam zamaný... Oturt zammý... Doldur kasayý! Bir ay sonra bir daha!.. Bir ay sonra bir daha!.. Kýþ bitene kadar kiloluk bir tüpün fiyatý 45'i bulur... Geçer bile belki de! Gelsin paracýklar... Dolsun kasacýklar!.. UBP her kýþ giriþi bindirirdi tüpgaza... CTP basardý yaygarayý "Zamcý hükümet" diye. Þimdi CTP bindiriyor! UBP basýyor yaygarayý! Ve hiç þaþmadan dönüyor gittikçe çirkefleþen siyasetin çarklarý! Zamanýnda ciðerci Ahmet, çok güzel koymuþtu teþhisi... "Fasulyanýn yahnisi, gitti geldi aynýsý." Yoksa siz CTP'yi hükümete getirdiniz diye daha farklý bir fasulya yiyeceðinizi mi sandýnýz?! "Ýcraat hükümeti olacaðýz" demiþti Özkan Yorgancýoðlu. Elinizi vicdanýnýza koyun ve söyleyin þimdi. Muhalefetteyken üçlü kararnameye karþý olduklarý halde... Müdür ve müsteþarlarý görevden alýp yerlerine kendi adamlarýný getirmekten... Akaryakýt ve tüpgaza zam yapmaktan... Hala Sultan Ýlâhiyat Kolejini açmaktan... 6 ve 4'er minareli, Kýbrýs'ýn en büyük camilerinin temellerini atmaktan... Ve ekonomik programý harfiyen uygulayacaklarýna dair AKP'ye taahhütte bulunmaktan baþka elle tutulur ne icraatlarýný gördünüz? Tam havalar soðumaya baþlar ve gündüzle gece arasýndaki ýsý farký giderek daha çok hissedilirken... Halkýn ýsýnma konusunda en ekonomik alternatifi olan tüpgaza zam yapýlmasý asla bir raslantý olamaz. Bunun adý fýrsattan azami istifadeyi saðlamaktýr! UBP'den kurtulmuþ olabilirsiniz þimdilik... Ya da kurtulduðunuzu zannediyorsunuz. Ama görüyorsunuz iþte. Zannetmekle olmuyor. UBP her kýþ giriþi zam yapardý tüpgaza. CTP/BG-DP/UG koalisyonu da aynen sürdürüyor bu geleneði! UBP üçlü kararnameyi kullanarak kendi adamlarýný yerleþtiriyordu müdürlük müsteþarlýklara... CTP-DP de kendi adamlarýný yerleþtiriyor. UBP, AKP dayatmasý ekonomik programý aynen uygulayacaðýný söylüyordu. CTP-DP de bu programý harfiyen uygulayacaklarýný söylüyorlar! Ne anladýk biz bu iþten dediðinizi duyar gibiyim... Birþey anlamanýz gerekmez... Toplumsal varoluþ mücadelesiyle örtüþen bir seçeneðiniz vardý son seçimde. Dönüp bakmadýnýz... Kendi ayaðýyla yanlýþa gidenler, doðruyu buluncaya kadar bunun bedelini ödemeye mahkûmdurlar! Ne yazýk... Yanlarýnda yaþlarý da yakarak...

5 5 5 Ekim 2 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hazýrlanýn Çok yakýnda bu sinemada büyük þenlik var. CTP öyle bir kurultaya hazýrlanýyor ki, UBP kurultaylarý gölgede kalacak. Eþþek gibi ödeycen! MÝÞ-MIÞLAR Bakanlar Kurulu toplantýsýndan sonra açýklama yapýlmamýþ. - Merak etmeyin bu konuda Vatandaþýn hayýrýna bir þey olsa hemen açýklarlardý. Anlaþýlan incir çekirdeðini dolduramamýþlar. Apostolos Andreas manastýrýnda tuvalete girmek için euro ödemek gerekiyormuþ. - Yok da euro Eþek deðilim ya. Ama eþeklerin yaptýðý yere yaparým da o kadar para vermem. Egemen Baðýþ, Anastasiadis'e "Aklýný baþýna al..." çaðrýsý yapmýþ. - Ah Baðýþ ah "Sen al" demeyeceðim. Ama seni dinlemez de almazsa, ki dinlemeyecek ve almayacak, o zaman karizmayý çizdirmiþ olmayacak mýsýn? 2 Belediye Baþkaný, kendilerine Maðdur Belediyeler adýný takmýþ. - Maþallah hepsi cin gibiler. Taþý sýksalar su çýkaracaklar Seçime 5 kala güzel taktik bu. Çözümün anahtarý Türkiye'deymiþ. - Ma meram anlamazsýnýz be... Türkiye'de anahtar yokdur dedim size belki da yüz defa. Anahdar deðil, maymuncuk gullanýr Ankara. Tüp gaza okkalý bir zam daha yapýlmýþ. - Afiyetle de yedik!.. Yeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer beeeeeeeeeeeee diyen biri çýkmadý henüz. Nami'ye göre görüþmelerin nasýl baþlayacaðý konusunda fikir ayrýlýðý varmýþ. - Sanmýyorummm Herkes de biliyor ki bu görüþmeler kaktýra kaktýra zorla baþlýyor. Görüþ ayrýlýðý yok yani. UBP Genel Baþkaný "Transfere sýcak bakmýyoruz" demiþ. - Elinde bonservisi ile gelene de mi? "Gün gelecek, UBP kendi aldýðý kararlarý protesto edecek" demiþtim ya, bu görüþüm taraftar bulmaya baþladý... Çünkü somut deliller var. Aracýný muayene ettirecekti Haracýný Ay pardon! Muayene harcýný yatýrmaya gitti. Bu ikinci gidiþi oluyordu. Bir gün önce de gelmiþ, görevli memur, bilgisayarýn bozuk olduðunu, sonra gelmesini söylemiþti. - Sonra gel! - Ne zamana tamir olur. Ne zaman geleyim? Biz adam olmayýz vallahi. Hepimiz böyleyiz... Bu huyumuz vardýr ha. Bilmemiz gereken þeyleri araþtýrmaz, sorup öðrenmez, böyle küçük ayrýntýlarýn peþine düþeriz. Memur sana "sonra gel" dediyse, ne gerek var sorup soruþturmaya Sonra gel iþte. - "Bilmem Belli deðil" demiþti memur. Hah!.. Aldýn mý cevabýný. Memur ne bilsin, bilgisayarýn ne zaman düzeleceðini. Ýçeriye girdiðinde, veznenin üzerinde "Bilgisayar bozuk, iþlem yapýlmaz" gibilerden bir yazý okudu Demek bilgisayar hala bozuktu. Demek düzelmemiþti. Aslýnda dönüp gitmesi gerekirdi. Memur yazmýþ koymuþ oraya iþte. Ama biz adam olmayýz. Hepimiz böyleyiz. Sormak gereðini duydu yazýya raðmen. -Bilgisayar bozuktur? Memur baþýný kaldýrmadan yanýt verdi: -Evet. -Ne zaman düzelecek? Dün da geldik, gene bozuktu... Memur baþýný kaldýrmadan yanýt verdi. - Bilmem! Belli deðil. - 2 gündür gelir giderim. Muayene süresi doluyor. N'apacayýk? Memur baþýný kaldýrmadan yanýt verdi. - Hiç! Ceza ödeyeceksiniz! BÖYLE BÝR ANDI Ve bu açýklamayý yaptýktan sonra da baþýný kaldýrýp bakmadý memur. Yanýt ve tavýr belli: Eþþek gibi ödeycen! Arkadaþ yarýn da gidecek. Eðer bilgisayar tamir olduysa, eþek gibi cezalý ödeyecek. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ESAS MESELE (Ýstanbul)- Bu sefer de narenciyeciler alacaklarýný almadýlar diye kamyonlarla, týrlarla, otobüslerle yürüdüler. Bunlarýn da araçlarýnda TC ve KKTC bayraklarý vardý. Aslýnda bizim derdimiz ne ekonomiktir, ne de gördüðümüz bu sýradan iþler. Bizim derdimiz baþka Arkadaþýmla sohbetimize sýradan konularla baþlamýþtýk. Sonra ciddi meselelere geldik. Siyasete ve ülkedeki sorunlara deðinmesini istedim. -Þu anda Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþananlarýn hepsi de sýradan meseleler, dedi. Sýradan meseleleri sordum, sýraladý. -Mesela, dedi, trafik sorunu sýradandýr. Yollarda bol çukur var, araba düþer gondra sustalarý kýrýlýr Lastik parçalanýr. Fazla hýzlýysýn tumba eder, yaralanýn. Baþka araba gelir sana çarpar. Yoldaki demirler, tümsekler, diðer arabalarýn dikkatsiz araba kullanmalarý. Polisin durdurup ceza kesmesi Araç kullanýrken telefonda konuþmak Ve ceza yemek. Arkadaþýmýn söylemeyi unuttuðu bir sürü þey daha var trafikle ilgili. Hepsi sýradan. Denizlerin kirletilmesi de sýradan. Yakýþmaz Kýbrýs gibi bir ülkede denizde laðým olmasý. Burasý turistik bir ülke ve temiz olmalý. Gelenler denize, güneþe, kültüre gelmeli. Ama güneþ var bir tek satýlacak o da her ülkede mevcut Denizi kirlettik, kültürümüzü bitirdiler. Turist gelir mi? Gelmez. Sonra gelse ne olur? O da sýradan Daðlarýn delinmesi meselesi de sýradan. Durup dururken, nüfusumuza göre fazla bile sayýlan bina varken, bu kadar inþaat kime yapýlýyor diye düþününce, daðlarýn delinmesinin altýnda baþka oyunlar çýkar. Ama buna raðmen sýradan. Polisin terfi meselesi Askerin bu kadar etkili olmasý Hükümetin TOMA meselesinde bile yaptýrým gücünde olamamasý Hepsi sýradan Zaten hükümet de sýradan. Hepsi günün moda deyimiyle çakma sorunlar. Bizim esas meselemiz Kýbrýs sorunudur. Hani yere düþtün, üzerine hýzla tren gelir de bir an evvel kalkýp kaçman gerekir gibi. Kalkamazsan tren biçecek. Telaþýn var. O anda raylarýn üzerinde otlar büyümüþ, etrafta çok sayýda gereksiz taþ varmýþ, geçen bir arabanýn lastiði inmiþ Bunlar hiç önemli þeyler deðiller. Sýradan. Bir kere ayaða kalkacaksýn ve tutunacaksýn hayata. Ýþte bizim sorunumuz Kýbrýs sorunu... Halledildiði gün bizim hayata tutunacaðýmýz gün olacaktýr. Ondan sonra ne sorunlar varsa halledilir. Merak etme sen. Peki narenciye üreticileri meselesi? O mesele bile deðil, hepsi sanal, hepsi çakma, hepi sýradan. ASGARÝ ÜCRETÝ GÖRÜÞTÜLER - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar asgari ücretin daha farklý metotla belirlenmesine gidilebileceðini söyledi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý'yý kabul etti. Bakan Gürpýnar görüþmede yaptýðý konuþmada, bakanlýðýn çalýþma hayatý ile ilgili atýlacak adýmlarda, çalýþma hayatýnda önemli bir yer tutan Sanayi Odasý ile diðer sivil toplum örgütleri ile iþbirliði içerisinde olacaðýný söyledi. Bakan Gürpýnar, bakanlýðýnýn özellikle yerel istihdamýn arttýrýlmasý, iþbirliði ve güvenliði konusunda farkýndalýðý arttýrma alanýnda Sanayi Odasý ile yoðun iþbirliðine gidilebileceðini kaydetti. Özyiðit: Hükümetin iki yüzlü tavrý sürüyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler-Demokrat Parti Ulusal Güçler (CTP/BG-DP/UG) koalisyon hükümetinin ekonomik paketle ilgili iki yüzlü tavrýný sürdürdüðünü iddia etti. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun ekonomik paketle ilgili Ankara'ya yazýlan mektubun içeriðini tüm çaðrýlara raðmen açýklamaktan "ýsrarla" kaçýndýðýný ancak geliþmelerin mektupla ilgili gerçekleri yavaþ yavaþ ortaya çýkardýðýný kaydetti. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü ile ilgili Þube Amiri'nin Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan Türk Telekom ile görüþmek üzere Türkiye'ye gönderildiðini iddia eden Özyiðit, "Bir yandan hükümet programýnda elektrik ve telefonda Enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatlarý endeksi, Eylül ayýnda yüzde 2.4 arttý. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) açýklamasýna göre, Eylül 2 tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi'nde (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2.4 bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 6. ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7.7 deðiþim gerçekleþtir. DPÖ Müsteþarý Ali Korhan yaptýðý yazýlý açýklamada, ana harcama gruplarý itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artýþýn yüzde 8.4 ile Eðitim grubunda gerçekleþtiðini kaydetti. Açýklamada, ulaþtýrmada yüzde.45, lokanta ve otellerde yüzde 2.44, gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2., mobilya, ev aletleri ve özerkleþtirmeye gidileceði yer alýrken, diðer yandan Maliye Bakaný ekonomik paketin arkasýnda olduðunu söylüyor. Sayýn Bakan'ýn savunduðu pakette kamu kurum ve kuruluþlarýnýn özerkleþtirilmesi deðil, özelleþtirilmesi yer almaktadýr, nitekim geliþmeler de bunlarý doðrular niteliktedir" dedi. Yaþanan geliþmelerin hükümetin iki yüzlü siyasete devam ettiðinin göstergesi olduðunu ileri süren Özyiðit, "Hükümet Ýlahiyat Koleji'nde olduðu gibi, ekonomik paket konusunda da ikiyüzlü tavrýný sürdürmektedir" ifadesini kullandý. TDP olarak "Dayatma Ekonomik Pakete" ve özelleþtirme adý altýnda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn "peþ keþ çekilmesine" karþý olduklarýný, verilecek her türlü mücadelede çalýþanlarýn yanýnda olacaklarýný söyleyen Özyiðit, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerini Neo-Liberal politikalara karþý çýkarak birlikte mücadeleye davet etti. LEFKE PLATFORMU NAMÝ'YÝ ZÝYARET ETTÝ Lefke Platformu Temsilcileri, Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasý konusunda Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'yi ziyaret ederek destek istediler. Lefke Platformu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Aplýç Kapýsý'nýn açýlmasý yönündeki görüþlerini içeren mektubu Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'ye sunduklarý ve destek istedikleri belirtildi. Açýklamaya göre, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'yi ziyaret sýrasýnda, Lefke Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Turizm Derneði Baþkaný Ergun Taþkýn, Denizli-Gemikonaðý Kalkýndýrma Derneði Baþkaný Türkay Fotalý, Lefke Vakfý Baþkaný Vehit Nekipzade, Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði Baþkaný Ahmet Hýzlý ve Baðlýköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneði Yönetim Kurulu üyesi Taner Kerimoðlu hazýr bulunuldu. EYLÜL ENFLASYONU YÜZDE 2.4 ARTTI ev bakým hizmetlerinde yüzde.75, konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlarda yüzde.52, eðlence ve kültürde yüzde.6, haberleþmede yüzde.8, alkollü içecekler ve tütünde yüzde,4 artýþ, giyim ve ayakkabýda yüzde 2.45 ve çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde.8 düþüþ gerçekleþtir. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 87 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 74 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþtir. En yüksek fiyat artýþý gösteren ilk üç mal; yüzde 4.67 salatalýk, yüzde 46.8 pancar ve yüzde 8.5 bamya oldu. En yüksek fiyat düþüþü gösteren ilk üç mal ise; yüzde limon, yüzde 4.5 taze börülce ve yüzde 25. kabak oldu. GÜNLÜK "RECEP TAZYÝP ERDOÐAN" DEDÝ, 2 YILA KADAR HAPSÝ ÝSTENDÝ Behzat Ç. dizisinin senaristi olarak gönüllere taht kuran yazar Emrah Serbes hakkýnda Baþbakan Tayyip Erdoðan, Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya hakaret ettiði iddiasýyla ay 5 günden 2 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý. Her "maðdur" için ayrý ceza verilecek. Üstelik Serbes, TCK'nýn meþhur 'inci maddesi kapsamýna giriyor. Katýldýðý bir tv programýnda, "Behzat Ç bugün Taksim'de olsaydý, binanýn içine sýðýnmýþ insanlarýn üstüne gaz bombasý atmazdý. Bugünkü ekip çýldýrmýþtý. Ýnsanlarý cidden öldürmeye çalýþtýlar" diyen Emrah Serbes, ayný programda kendisine özür dilemesi gerektiðini söyleyen bir izleyiciye yanýtý sert olmuþtu: "Sen beni öldürmeye çalýþýrsan ben sana bu lafý söylerim. Dava açarlarsa açsýnlar. Niçin dava açacaklarmýþ Recep Tazyik Erdoðan dedim diye mi. Açsýnlar bu yaþananlardan sonra onun adý Recep Tazyik Erdoðan'dýr." TOMA YOLDA MI? Dünkü günlük gazetelerimizden birinin manþeti "TOMA yolda" idi... Habere göre, anlaþmanýn iptali ilgili þirkete bildirilmediði için yola çýkarmýþlar ve Pazar günü de limanýmýzda olacakmýþ! Geri püskürttüðümüze piþman olmuþtuk zaten!.. Okuyunca sevindik!.. Ne var ki Ýçiþleri Bakaný Uluçay haberi yalanladý. Kimbilir, belki bakanýn yalanlamasý da yalan! ELLERE ARKADAN KELEPÇE Boðaz piknik alanýnda polis tarafýndan iþkence gören Deniz Ramadan'ýn Girne Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruþmasý 9 Ekim'e ertelendi... Deniz tüm tutuklular gibi önden kelepçelenmiyor, elleri arkadan kelepçeleniyor. BÝNBÝR SURAT "Hükümetin ikiyüzlü tavrý sürüyor" diyor Cemal Özyiðit... Ýkiyüzlü mü, yoksa binbir surat mý? ÞENER ELCÝL Þener Elcil'in Ýngiliz Okulu Yönetim Kurulu'na atanmasýna da tahammül edemiyor bazý fanatik Rumlar. Rum Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'na göre, "Kýbrýs'ýn çýkarlarý açýsýndan zararlý" imiþ bu! Rumlar yalnýz milliyetçilerimizi deðil, solcu yurtseverlerimizi de hazmedemiyor! Týrnak... "Aslýnda tablo gayet açýk: Kýbrýs, çözüme falan koþmuyor. Taraflar, kendi pozisyonlarýný güçlendirme telaþýyla 'imaj' stratejileri uyguluyorlar; hepsi bu... Dünyanýn dikkati müzakere sürecine odaklandýðýna göre, 'barýþtan kaçan taraf' olarak görünmemek gerek. Aksi halde, kabarýk bir faturayla karþýlaþýlabilir." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Düþünsenize, bizim cumhurbaþkanýmýzýn 5 Kasým'da çýkýp da, 'KKTC artýk ömrünü tamamlamýþtýr, zaman çaðýn gereklerine uygun yeni bir devlet modeli inþa etme zamanýdýr' dediðini. O devleti o saatten baþýna yýkarlar!" Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) "El-Sen'den, insanlarýn 'ibadet hakkýný' hesabýný soranlar, önce kendi bütçelerinin hesaplarýný vermeliler. Yok öyle üç kuruþa beþ yumurta!.. Yok öyle, dini olup bitene örtü olarak kullanma!.." Ayþegül GARABLÝ (Kýbrýslý) "Mahkemeden basýna yansýyan habere baktýðým zaman içerikteki detayý boþ verin, gördüðüm bir kamu kuruluþu olan baþkent belediyesinin bir iþadamý karþýsýnda çaresizliði ve rezil hailydi." Hasan HASTÜRER (Havadis) Günün Kahramaný ÖZDÝL NAMÝ Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami kesin konuþuyor, önümüzdeki Mart ayýnda referanduma gidileceðini söylüyor. Yani Annan referandumundan sonra bir Ban referandumu söz konusu þimdi de... Nami "Müzakerelere Ekim'de baþlar, Mart'ta da referanduma sunarýz... Umarým ki referandumdan evet oyu çýkar" diyor... Maraþ konusunun kapsamlý çözüme dahil edildiðini söyleyen Nami, Türk tarafý için en yakýcý konunun yeni toprak düzenlemesi olacaðýný belirterek, "Bizi acýtacak konulardan biri de bu olacaktýr" þeklinde duygularýný da dile getiriyor. Toprak verip, karþýlýðýnda siyasi eþitliðimizi alacaðýz yani... Baþa mý döndük, yoksa hep ayný yerde mi sayýyoruz?

7 5 Ekim 2 Cumartesi 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ LEFKOÞA HAYVAN BARINAÐI'NDA ETKÝNLÝK Kýbrýs Türk Hayvanlarý Koruma Derneði, '4 Ekim Dünya Hayvan Haklarý Günü' kapsamýnda Lefkoþa Hayvan Barýnaðý'nda dün etkinlik gerçekleþtirdi. Kuzey Kýbrýs Hayvanlarý Koruma Derneði Baþkaný Tomris Güven basýna yaðtýðý açýklamada, derneðin, Altýn Patiler adlý hayvansever grubuyla birlikte gün boyu süren bir etkinlik gerçekleþtirdiðini belirterek, etkinliðe Girne Oðuz Veli Orta Okulu, Kuzey Kýbrýs TED Koleji Öðrenci ve öðretmenlerinin de katký koyduklarýný bildirdi. Güven, Eukanuba, Girne Vatan Lions Kulübü, DP-UG Maðusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ve ailesi ile Hasan Macila'nýn da etkinliðe katýlarak mama baðýþýnda bulunduðunu kaydetti. YDÜ Hastanesi'nde meme kanseri programý Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðiyle KKTC'de Meme Kanseri Bilinci'nin geliþmesine yönelik tarama programý baþlattý. Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, YDÜ Hastanesi Baþhekimi Dr. Sevim Erkmen, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaþan ile Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail'in katýlýmýyla düzenlenen basýn toplantýsýnda, KKTC'de Meme Kanseri Bilinci'nin geliþmesine yönelik özel tarama programý tanýtýldý. Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaþan, yýllardýr sürdürülen check-up kampanyalarýnýn katkýsýyla, ülkedeki erken teþhis edilen kanser vakalarýnýn sayýsýnýn önemli oranda arttýðýný söyledi. YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Ý. Günsel'in YDÜ Hastanesi'ne, ülke insanýný saðlýkta dýþa baðýmlýlýktan kurtarmak ve yüksek standartta saðlýk hizmetiyle buluþturmak hedefiyle hayat verdiðini ifade eden Savaþan, baþta kanser, kalp ve travmalarýn teþhisiyle tedavilerin en iyi þartlarda yapýlabilmesi için hiçbir fedakarlýktan kaçýnýlmadýðýný söyledi. YDÜ Hastanesi Baþhekimi Dr. Sevim Erkmen ise, erken evrede teþhis edilen kanserlerin tedavisinde yüzde 9'a yakýn baþarý þansý bulunduðunu dile getirerek, "Meme kanseri dünyada da ülkemizde de kadýnlarda görülen kanser türlerinin baþýnda gelmektedir. Kanserde erken taný çok önemlidir, bu nedenle Dünya Saðlýk Örgütü Ekim ayýný Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý olarak belirlemiþtir" dedi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail, kanser hastalarýna ülkelerinde, ailelerinin yanýnda en iyi tedaviyi alabilme þansý yarattýklarý ve hastalara gösterdiði samimi ilgi için YDÜ Hastanesi'ne teþekkür etti. Kocaismail ayrýca, "Devletimizin bir an önce bu hizmeti alabilmemiz için kollarý sývamasýný bekliyoruz. Bizler bu taleplerimizi ilgililere pek çok defa bildirdik, bu konunun çözülünceye kadar takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz" dedi. ALO AFRÝKA HATTI DÝNDEN ÝMANDAN UZAKLAÞTIRAN EZAN SESLERÝ Adý yanýmýzda mahfuz Ortaköylü bir vatandaþýmýzýn þikayet köþemize gönderdiði mektubu þöyle: "Ben sizlere genelde birçok kimseden duymuþ olduðum bir konuyu aktarmak istiyorum. Eðer gazetenizde benim bu düþüncelerime yer verirseniz mutlu olacaðým. Bana göre din demek insan sevgisi demektir. Ahlak da bunun tamamlayýcýsýdýr. Hem dinsiz hem de ahlaksýz olamaz bir insan Dinin temelinde doðayý ve özellikle de hayvanlarý sevmek de yatmaktadýr. Bir de bugün günümüzde yaþadýðýmýz din kavramýný yakýndan inceleyin. Aslýna uymayan, duraðan ve gerici düþünce içinde hareket edilerek, dinin güncel siyasal ve toplumsal düzlemde insanlarýmýzýn içerisine iþlemesine sebep olan baðnaz; bilgisiz ve görgüsüz kimselerin elinde bir oyuncaktýr din. Ýnsanlarýn nasýl hissedebildiði þekilde dini yaþayabilme özgürlüðü var mý? Yoktur. Tekdüze ve yukarýdan inmeci bir siyasetle bunu yani Ýslamý gelecek kuþaklarý bir çeþit kuþatma ve sýradanlaþma iþlevi görmesi bakýmdan oldukça iyi çalýþmaktadýr. Ýþte bizlerin de tam da bu ortamda dini her yönden baský aracý olarak kullanmak isteyen gerici zihniyet adýna bir þikayette bulunmak istiyorum... Ortaköy'de ki camiden çýkan aþýrý yüksek ezan sesinden rahatsýzlýk duymaya baþladýk. Camii müezzinini yani hocayý defalarca uyarmamýza raðmen özellikle sabahýn saat 5.'da yüksek sesle ezan okunmasýndan dolayý dinimizden bu nedenle giderek uzaklaþtýðýmýzý hissediyorum. Bu durum bilinçli ve kasýtlý mý yapýlýyor tam olarak bilemiyorum ama benim bildiðim kadarý ile minaresi dahi olmayan bu yerde günün her saati mikrofonla bangýr bangýr baðýrarak sanki de tüm dünyaya bir þey kanýtlayacak gibi ezanýn aþýrý yüksek sesle okunmasý dinimiz gereði caiz deðildir. Benim dini bilgilerim ezanýn yüksek bir yere (minare) çýkýlarak ve çýplak sesle ve yalýn bir týný ile insanlarý namaz kýlmaya çaðýrma sesleniþidir. Ayrýca bütün bunlar yetmiyor, sanki de bizleri dine karþý daha fazla baðlamak için ayrý ayrý dini dualar da zaman zaman okunmaktadýr. Bu insan hiç mi düþünmüyor bizlerin sürekli hastasý veya ailelerimizde yaþlý insanlarýn olabileceðini. Evli insanlarýmýzýn yeni doðmuþ ikiz bebeklerini geceleri nasýl zorluklarla uykusuz akþamlar, sabahlar geçirebileceðini düþünmüyor mu? Bu gürültü kirliliði içerisinde nasýl mutlu ve huzurlu bir yaþantýmýz olabilir. Kimse bunlarý bugünden kestiremiyor. Bugünlerimize ve geleceðimize çok yazýk ediyorlar. Adýmý yazmamanýzý rica ediyorum. Teþekkürler." AÇIKLAMA Geçenlerde gazetemizde yayýnlanan bir þikayet mektubuna karþýlýk gazetemizi arayan Türkmenköylü bir vatandaþýmýzýn açýklamasý þöyle: "Ben Türkmenköy'den arýyorum. Gazetenizde 28 Eylül tarihinde þikayet köþesinde yayýnlanan soðuk hava deposu ile ilgili þikayet yanlýþ ve önyargýlý bir þikayettir. Sözkonusu depo kesinlikle kamu yolunu kapatmýþ ve engellemiþ durumda deðildir. Ýsteyen gelip yerinde kontrol edebilir. Ayrýca o þikayet mektubunda yazýlanlarýn da gerçekliði yoktur. Depo sahibinin hem UBP'li, hem de Eroðlu ile içli dýþlý olunduðu için kimsenin bu durumu engelleyemediði de gerçek dýþýdýr. Bu yanlýþýn düzeltilmesini rica ederim." BÝZÝM DUVAR "ÞÜKRAN" HANIMIN OLDUÐU YERE "ADALET" HANIM UÐRAMAZ Bizim Mandra Çiftçilerden sonra narenciyeciler de sokaða dökülür. Ancak çiftçilerin taleplerine anlayýþla yaklaþarak uzlaþan hükümet ayný anlayýþý nedense narenciyecilere göstermez. "Adaletin bu mu dünya?" diyen narenciyeciler, ürün bedellerinin bayramdan önce ödenmesini talep ederek þimdilik eylemlerini sonlandýrýrken, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, daha sert eylemlere gideceklerini belirtmektedirler. Sokaktaki adam "Demek aðlayan her çocuða meme vermezler" diye imalý imalý söylenir.

8 8 5 Ekim 2 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir PÝÇ Eroðlu-Downer görüþmesi Downer: Liderler artýk adým atmalý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer, yaklaþýk bir saat süren bir görüþme gerçekleþtirdi. Cumhurbaþkanlýðý'nda dün saat.'da baþlayan görüþmeye, Downer oldukça kalabalýk bir heyetle katýlýrken Eroðlu'na ise Özel Temsilcisi ve Sözcü Osman Ertuð, Müsteþarý Hasan Güngör ile müzakere heyetinden Serden Hoca, Oðuzhan Hasipoðlu, Gülfem Veziroðlu Sevgili ve Güneþ Onar eþlik etti. Görüþme sonrasýnda basýna kýsa bir açýklama yapan Downer, Eroðlu'yla güzel bir görüþme gerçekleþtirdiklerini kaydetti ve Eroðlu'nun ardýndan Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiades ile bir araya geleceðini belirtti. "BM NEW YORK'TAKÝ GÖRÜÞMELERÝN OLDUKÇA YARARLI GEÇTÝÐÝ GÖRÜÞÜNDE" Bu görüþmelerle, Liderlerin New York ziyaretleriyle ilgili deðerlendirmelerini dinleme þansý bulduðunu ifade eden Downer, BM'nin, New York'da gerçekleþtirilen görüþmelerin oldukça yararlý geçtiði görüþünde olduðunu kaydetti. Downer, þimdi artýk Liderlerin sonraki adýmlarýyla ilgili çalýþma yapmalarý gerektiðini belirtti ve kendisinin de Liderlerin bu konuda neler söyleyeceðini duymakla ilgilendiðini ifade etti. Ortak açýklama hazýrlanmasýnýn neden bu kadar uzun sürdüðüyle ilgili bir soruyu yanýtlarken de Downer, New York'a gidilmesiyle Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü ve Temsilcisi Osman Ertuð ile Rum Müzakerecisi Mavroyannis'in çalýþmalarýnýn bölünüp geciktiðini söyledi. Downer, Ertuð ile Mavroyannis'in üzerinde uzlaþacaklarý ortak bir metin hazýrlayacaklarýný, ancak bu soruyu onlarýn daha iyi cevaplayabileceðini kaydetti. ANASTASÝADÝS'LE DE GÖRÜÞTÜ Dün ayrýca Anastasiadis'le de görüþen Aleksander Downer "Þu ana kadar iki taraf arasýnda görüþ ayrýlýðý var. Önümüzdeki hafta bu anlaþmazlýðýn üzerine köprü kurulmaya çalýþýlacak" dedi. Rum radyosu Downer'ýn Nikos Anastasiadis'le görüþmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada Derviþ Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Osman Ertuð ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis arasýnda þu ana kadar var olan ana anlaþmazlýðýn ne olduðunu kamuoyu önünde konuþmak istemediðini duyurdu. Ertuð ile Mavroyannis'in zemin hazýrlýðý için görüþmeye devam edeceðini belirterek "Önümüzdeki hafta vereceðim yemekte kendileriyle bir araya gelmeyi bekliyorum. Görüþmelerinin nasýl gittiðini konuþmak için kendileriyle Çarþamba günü de görüþeceðiz" ifadesini kullandý. Downer, Rum gazetecilerin, diyaloðun baþlamasýyla ilgili somut tarihin ne zaman açýklanacaðýný sormasý üzerine "Müzakerelerle ilgili ön hazýrlýklar tamamlandýðýnda. Çünkü müzakerelerin baþarýlý olmasýný güvence altýna almak istiyoruz. Ýki taraf, müzakerelerin baþarýlý olmasýný bizden de çok istiyor, uygun ön hazýrlýðýn yapýlmasý lazým" cevabýný verdi. BM'nin müzakerelerin baþlama tarihini ekim sonrasýna almayý planlayýp planlamadýðý sorusuna karþýlýk ise Downer "Hiçbir somut tarih planlamýyoruz. Mayýs sonu yemekte bir araya gelen liderlerin yeniden görüþeceðine dair iþaretler var. Müzakereciler görüþmelerine devam edecek, þartlar (liderler için) olgunlaþtýðýnda liderler de görüþecek" dedi. Doðal gaz konusunun hiç konuþulmadýðýný belirten Downer Türkiye'nin Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'in Maraþ önerisine tepkinsinin ne olduðunun sorulmasý üzerine "Türklerle, Kýbrýslý Türklerle ve diðerleriyle bir dizi konuda görüþme yapýlýyor ancak bunlardan hiçbirini yorumlamayacaðým" ifadesini kullandý. Arda Gündüz'ün son albümünün ismi biz Kýbrýslýlarý yansýtýyor Neden mi? Çünkü biz bazýlarýna göre "Rum piçleri", bazýlarýna göre ise, "Ýngiliz piçleriyiz" Ha bir de hepsinin karýþýmý olan "gavur piçleri" var Ýþte bu nedenle Arda'nýn yeni albümünün ismi bizleri yansýtýyor diyorum Aslýnda ne demek istediðimi daha iyi anlamak için albüme ismini veren þarkýnýn sözlerini dinlemeniz gerekiyor Þarkýnýn sözleri Mahmut Anayasa'ya ait Ve geçmiþten günümüze kadar geliþen süreçte kendini Kýbrýslý olarak gören kiþilerin içine düþtükleri durumu anlatýyor "Kýbrýslý hissetmek" diyorum çünkü þarkýnýn içindeki "benim adým Kýbrýs" sözleri ile Arda konuþamayan bu topraklarýn dili oluyor Yani bir anlamda Kýbrýs'a hayat veriyor ve kuzeydeki iþgale isyan ediyor Bizlere yapýlan tüm hakaretler yine bu þarkýnýn sözlerinde yatýyor Ve ayný þekilde sahiplerine geri iletiliyor Aslýnda bu tür þarkýlarýn sayýsý artmalý diye düþünüyorum Çünkü söylemeye dahi korktuðumuz gerçeklerimiz ile yüzleþme vakti çoktan geldi ve geçiyor bile Ýçine düþtüðümüz þu duruma baksanýza! Birisi çýkýp "adanýn kuzeyinde vesayet var" diyor Diðeri ise çýkýp, "adanýn kuzeyinde sistemsizlik var" diyor Bu söylemler bazýlarý tarafýndan tamamý ile kaçak dövüþmek için ortaya atýlýyor Çünkü gerçekler ile yola çýkmalarý durumunda, Ankara tarafýndan saf dýþý býrakýlacaklarýna inanýyorlar Tek dertleri koltuk ve Ankara'nýn kendilerine verdiði kadar güce sahip olmak Kendi kendilerine bir þey baþarabileceklerine inançlarý yok Tam bir tükenmiþlik içindeler ve sýrf bunun üstünü örtebilmek için Türkiye'ye ihtiyaçlarý olduklarýný düþünüyorlar Bazýlarýnýza "piç" þarkýsýnýn sözleri çok radikal gelebilir ancak bu þarkýyý mutlaka dinlemelisiniz Emin olunuz bu þarkýda kendinizi bulacaksýnýz Arda hem çok iyi bir dost, hem de çok saðlam bir kiþidir Açýk sözlüdür, aklýndaki neyse dilindeki de odur Tek kusuru ise, çok saf bir insan olmasýdýr Bu kusuru, onun ne kadar iyi bir insan olduðunu tek baþýna ortaya koyuyor zaten Çok iyi ve kaliteli bir aileden geldiði için, Kýbrýs kültürünü iliklerinde yaþayan bir insan Bana her telefon açtýðýnda o an yüzümde bir mutlu gülüþ beliriyor ve kafamdaki sorunlar uçup gidiyor Arda için ne yazsam azdýr Onu anlamak için gerçekten onu çok iyi tanýmanýz gerekiyor Hiçbir zaman çok para kazanmak için yaþamamýþ ve birçok kez önüne gelen fýrsatlarý elinin tersiyle itmiþtir Onun için ideolojisi her þeyden daha önde gelir Birçok festivalde tek kuruþ para almadan sahne alýr Zaman olur cebinde parasý kalmaz ama yine de alacaðý olan kiþiye telefon açýp da, "ne oldu bizim o para" diye sormaz, soramaz Ýnanýn istese çok lüks bir hayat yaþardý Ve hala daha da o fýrsata sahip Ancak Arda'nýn böyle bir hayali yok Bana göre Kýbrýs'ýn en iyi sesidir Arda Gündüz Ve en temiz yüreðini taþýyan insaný Onunla tek kavgam yeterince kendine bakmamasýdýr Diðer tüm konularda ona çok büyük saygý gösteriyorum ama bu konuda asla "Arda deli mi" diye sorarsanýz, "evet, oldukça" derim Çünkü o gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyor Tabii ki ben de onu

9 9 5 Ekim 2 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV EY PUÞTLARIN KATÝLLERÝN DÜZENÝ! Kimi haysiyetsiz insanlarýn, "Biz de eskiden devrimciydik, solcuyduk" diye baþlayan nutuklarýna rastlarsýnýz bazen. Ýþte onlara hayatým boyunca inanmadým ben. Eski bir devrimci yorulmuþ olabilir; alkolik, berduþ, hatta delirmiþ olabilir. Ama hiçbir zaman vicdansýz ve haysiyetsiz bir insana dönüþemez! Tersi örnekler ebedi sahtekarlardýr; devrimci hareketin yanaþmalarý olmuþlardýr ancak! Ve sonra baþka 'yükselen deðerler'in peþine, birer kurtçuk gibi, insan haysiyetini kemirerek takýlmýþlardýr. Hasan Ferit Gedik, yüreði kocaman bir çocuk, namlularýn üzerine yürüdü Gülsuyu'nda. Paraya tapanlarýn düzenine sýrtýný dayamýþ çakallarýn namlularýna doðru. Namlý katil Mehmet Ali Aðca'yla düþüp kalkarlarmýþ, topluca AKP'ye kaydolmuþlar, arkalarýnda emniyet desteði varmýþ. Hiçbiri gözünü korkutmadý. Cenazesinden bu yüzden korktular. Ey puþtlarýn, torbacýlarýn, katillerin düzeni! Aðzýnýzdan düþürmediðiniz 'örgüt'ün nerede olduðunu biliyorum. Koskoca bir 'Vicdan Tapýnaðý'mýz var bizim. Giremezsiniz... HAKAN GÜLSEVEN (Yurt) TARÝH 4 EYLÜL 22 Ýzmir'de kendisine kalp nakli yapýldýktan sonra bitkisel hayata giren ve,5 yýldýr ailesinin iþletmesinde olan Medikent Hastanesi'nde yaþam mücadelesi veren 22 yaþýndaki Ali Ýzel'in ailesi, tahliyeye 5 gün daha süre tanýmadýklarý için zor günler yaþýyor... Atýmý getirin, atýmý getirin, atýmý getiriiiiiiiiiin... Gözden kaçmayanlar... KIBRIS SORUNU AHLAKÝ BÝR SORUNDUR Maraþ kapsamlý çözümün parçasýymýþ, kapsamlý çözümde bizi acýtacak konulardan biriymiþ, yani Maraþ'ý gerçek sahiplerine vermek canýmýzý acýtacakmýþ. Ama deðermiþ buna çünkü Rumlara toprak verip siyasi eþitliðimizi alacakmýþýz. Hade be ordan siz da Türkiye'ye Rumlarýn topraklarýný baðýþladýk, helal ettik, karþýlýðýnda "besleme" sýfatýný aldýk. Rumlara kendi topraklarýný geri verip karþýlýðýnda eþitlik alacaðýz ha!.. Kýbrýs Sorunu sadece bir zekâ sorunu deðil ayný zamanda ahlaki bir sorundur DÝPNOT Rize'de bulunan Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi'nde Dersim hariç, Türkiye'nin her ilinden öðrenci bulunuyor. Dersim'den hiçbir öðrenci RTE Üniversitesi'ni seçmedi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Güzelyurt bölgesinde Telefon ve Posta Dairesi'nin tek bir binaya taþýnmasýný saðlayacak proje çalýþmasýnýn baþlamasý önemlidir." Ahmet KÂÞÝF (Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný) VÝRGÜL... TÜRKÝYE ÝLE "UYUM"UN DOZU KAÇINCA "Türkiye ile uyum içindeyiz, Kýbrýs sorununun çözümü ile ilgili görüþlerimiz uyuþuyor. Geçmiþte de bu böyleydi". Öyle diyor Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami. Bir çözümden söz ederken, neden "uyumlu" olmamýz gereken taraf Türkiye oluyor da, Kýbrýslýrumlar olmuyor? Kýbrýs Sorunu Türkiye'nin istemediði þekilde çözülemez mi? Kýbrýslýtürkler Türkiye'nin istediði çözüme evet demeye mecbur mu? Kýbrýs sorununu içinden çýkýlmaz hale getiren tarih boyunca Türkiye ile aramýzdaki "uyum" deðil mi? Keþke herþey geçmiþte olduðu gibi olmasaydý. Uyum da dahil YALAN DA OLSA SÖYLE HOÞUMUZA GÝDÝYOR "Rumlarýn muhatabý Kýbrýslý Türklerdir, Türkiye deðildir." Özdil NAMÝ (Dýþiþleri Balaný) Demokrasi, ancak AKP'siz bir Türkiye'de kendine uygun bir mecra bulabilir Demokratik direnme haklarýný kullananlara öldüresiye þiddet uygulayan ve ardýndan "polisimiz destan yazdý" diyenlerin demokrasi paketi açýklandý. Yargýyý, terörle mücadele mahkemelerini týpký bir polis þiddeti gibi yýldýrma ve baskýlama amaçlý olarak kullanan iktidarýn demokrasi paketi açýklandý. Öðrencileri, gazetecileri, seçilmiþ siyasileri terörle suçlayarak özgürlüklerini gasp edenlerin demokrasi paketi açýklandý. Medyanýn büyük bölümünü kendi arka bahçesine çeviren zorbalýðýn demokrasi paketi açýklandý. Ýçtüzük oyunlarýyla yasama sürecinde muhalefetin sesini boðan anlayýþýn demokrasi paketi açýklandý. Halkýn parasýný anayasal denetimin dýþýna çýkarak harcayan, toplumsal varlýklarý þaibeli süreçlerle özelleþtiren, toplumun demokratik denetimini engelleyen siyasi iktidarýn demokrasi paketi açýklandý. Ve ardýndan, bu nitelikteki bir iktidardan hâlâ demokrasiyi geliþtirmesini bekleyen sahte demokratlarýn "sade suya tirit" tartýþmalarý geldi. Oysa Türkiye'nin gerçekten ihtiyacý olan demokrasi paketi, demokrasi dýþý tüm araçlarý fütursuzca kullanan bugünkü KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu iktidardan kurtulmaktýr. Demokrasi, ancak AKP'siz bir Türkiye'de kendine uygun bir mecra bulabilir. Peki paket tümüyle iþlevsiz mi? AKP'nin kendi gündemine hizmet ettiði ölçüde iþlevli. Toplumun ve özellikle eðitim sisteminin dincileþtirilmesi siyasetine yeni imkanlar sunduðu ölçüde iþlevli. Gericileþme siyasetine "demokrasi" kýlýfý geçirilebildiði ölçüde iþlevli. Batý ülkelerinde iktidarýn yeniden imaj tazelemesine kýsmen de olsa hizmet ederse iþlevli. "Demokrasi" maskesi altýnda yeni baskýlamalara zemin hazýrlayacaksa iþlevli. Kürt siyasetinde yarattýðý hayal kýrýklýðýna raðmen, bölgede yatýþtýrýcý bir rol oynayacaksa, en azýndan yeni beklentiler üzerinden seçim süreçlerinde ateþkesin sürmesini saðlayacaksa iþlevli. Paketin içeriði ve seçim sistemi tartýþmalarý üzerinden muhalefet partilerini birbirine düþürecekse, partilerin kendi içlerinde dahi tartýþmalara yol açacaksa iþlevli. Paketi, AKP iç dengelerinin, seçim ve seçmen dengelerinin bir ürünü olarak da okumak mümkün. AKP'nin, mevcut seçim sisteminde barajý düþürme niyetinin asla olmadýðýnýn açýða çýkýþý olarak da görmek mümkün. AKP'den hâlâ umudunu kesmeyenler, Erdoðan'ýn "bu paket bir son olmayacaktýr" vaadine kapýlýp yeni düþlere yatabilirler. Ama öyle görünüyor ki, AKP'nin topluma sunabileceði bir demokratikleþme çözümü yoktur ve olmayacaktýr. Dinci otoriterliðin demokrasi gündemi sadece kendisiyle sýnýrlýdýr ve böyle olmaya devam edecektir. Çözüm, AKP'siz bir Türkiye'dir. Ama bu, Haziran Direniþi'nden farklý bir örgütlenmeyi gerektirir. Kendiliðindenliðe, örgütsüzlüðe övgü düzmekten geçmez. "Sosyal medya devrimciliði" üzerinden yürümez. Kendi dayanýþma aðlarýný kurmuþ, kendi ortak çýkarlarý üzerinden birbirine kenetlenmiþ, zora baþvurmaktan çekinmeyen bir hakim yönetici sýnýfa karþý, sýnýf temelli bir örgütlenmeyi gerektirir. (Bu yazý OÐUZ AYAN'ýn sol'da yayýmlanan "Demokrasi Paketi, AKP'siz Türkiye'dir" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 5 Ekim 2 Cumartesi Mart'ta referandum var n DIÞÝÞLERÝ BAKANI NAMÝ NEW YORK'TAKÝ TEMASLARININ ARDINDAN KIBRIS MÜZAKERE SÜRECÝNÝ AA'YA DEÐERLENDÝRDÝ KOOPERATÝF BANKA VE ÞÝRKETLERÝ ARTIK DEVLETÝN ELÝNDE Rum kesiminde, kooperatif banka ve þirketlerinin, artýk resmen devletin eline geçtiði haber verildi. Rum Bakanlar Kurulu'nun, Kooperatif banka ve þirketlerinin artýk devlete geçtiði kararnameye dün onay verdiðini haber veren Simerini gazetesi, bununla birlikte, Avrupa Ýstikrar Mekanizmasý tahvilleri olarak devletin elinde bulunan bir buçuk milyarlýk Euro'luk tahvilin de, Kooperatiflere verilmesinin önünün açýldýðýný kaydetti. Bir buçuk milyar Euro'luk tahvilin, Rum kesiminin Destek Programý aracýlýðýyla aldýðý kredinin bir kýsmýný teþkil etmekte olduðunu anlatan gazete, Troyka ile varýlan mutabakat gereði, tahvillerin Ekim'e kadar kooperatiflere verilmesi gerektiðini ekledi. n NAMÝ:"MÜZAKERELERE EKÝMDE BAÞLAR, MARTTA DA REFERANDUMA SUNARIZ. UMARIM KÝ REFERANDUMDAN 'EVET' OYU ÇIKAR" Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, "Kýbrýs müzakere sürecinin ekimde baþlayýp martta da referanduma gidilmesinin" gerçekçi bir hedef olduðunu belirterek, "5 yýlýn sonunda da bu sorun BM'nin gündeminden çýkmýþ olur. Bu, dünyaya vereceðimiz son derece anlamlý bir mesaj olur" dedi. Özdil Nami, New York'taki temaslarýnýn ardýndan Kýbrýs müzakere sürecini Anadolu Ajansýna deðerlendirdi. New York'ta Kýbrýs Türk tarafýnýn pozisyonunu net bir þekilde BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a açýk bir þekilde aktardýklarýný ifade eden Nami, Ban'ýn Türk tarafýnýn görüþlerine olumlu baktýðýný, Birleþmiþ Milletlerin de Türk tarafýnýn da tutumuna paralel þekilde müzakerelerin bugüne kadar varýlan anlaþmalara saygý duyulan þekilde devam etmesi gerektiðini ve kýsa bir sürede sonuca ulaþmasý için taraflarýn çalýþmasý gerektiðini düþündüðünü söyledi. Kýbrýs sorununun yarým asýrdýr BM'nin gündeminde olduðunu ifade eden Özdil Nami, "Mart 24'de tam 5 yýl olacak. Birleþmiþ Milletler (BM)'de artýk yeter duygusu var ve bir son kelimesi kullanýlýyor. Son bir çaba son bir itme, müzakerelerin sonuca ulaþmasý için" ifadelerini kullandý. Bakan Nami, yeni süreçte Türk tarafýnýn yine çözüm iradesini ortaya koyacaðýný belirterek, "Bunun olumsuz sonuçlanmamasý, beklediðimiz neticeyi üretmemesi halinde yine dünyadan taleplerimiz olacak. Biz elimizden gelen bütün çabayý gösterdik, artýk siyasi statümüz belirsizlikte býrakýlamaz. Dünya ile bütünleþmemizin önündeki engellerin mutlaka kaldýrýlmasý gerekir. Tabii burada Türkiye Cumhuriyeti'nin de vereceði destekle çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diye konuþtu. GÜNEYDEN... RUM POLÝSÝ DAHA OPERASYONEL OLUYOR "TÜRK TARAFININ GÜNDEMÝNDE KONFEDERASYON YOK" Türk tarafýnýn gündeminde konfederasyon diye bir þeyin olmadýðýna dikkati çeken Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Konfederasyon'un iki ayrý devletin bazý konularda iþbirliði anlaþmasý ile oluþturulan bir yapý olduðunu söyledi. Nami, "Kýbrýs'ta olmasý gerekenin, Annan Planý'nda belirtildiði þekilde iki kurucu devletin eþitlik statüsüne dayalý federal bir hükümetin bulunduðu, bu birimler arasýnda da herhangi bir hiyerarþinin olmadýðý yeni bir devletten bahsediyoruz. Annan planýndaki gibi tarif edilen federal bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Bu federal cumhuriyetin iki halkýn ayrý referandumunda 'evet' oyunun çýkmasýyla oluþacaðýný da biliyoruz" deðerlendirmesinde bulundu. Þu an yapýlmasý gerekenin, bugüne kadar yapýlan yakýnlaþmalara saygý duyularak, geriye kalan konulara odaklanýp fikir ayrýlýklarýnýn giderilmesi gerektiðini vurgulayan Nami, yeni çýkacak kapsamnlý çözüm planýnýn iki halkýn ayrý referandumuna sunulmasý gerektiði kaydetti. MARAÞ KONUSU Özdil Nami, Maraþ konusunun bir toprak konusu olduðunu belirterek, Toprak konusunun kapsamlý çözümdeki ana baþlýklardan bir tanesi olduðunu, dolayýsý ile Maraþ konusunun ancak kapsamlý çözüm müzakereleri çerçevesinde ele alýnacak bir konu olduðunu ifade etti. "Annan planýnda olduðu gibi bir kapsamlý çözüme giderken elbetteki bir toprak düzenlemesi yapýlacaktýr" diyen Nami, þunlarý söyledi: "Bir kapsamlý çözümde bizi acýtacak konularýndan da biri bu olacaktýr. Bununla ilgili hiç kimsenin farklý bir algý yaymamasý lazým. Gerçekçi olmamýz lazým. Biz siyasi eþitliðimizle ilgili tüm haklarýmýzý geri alacaðýz Rum tarafý da bir miktar toprak bizden alacak. Bununla ilgili bir þüphe yok ama bunu kapsamlý müzakerelerin nihayetine varmadan hatta o müzakereler baþlamadan talep etmesi kabul edilebilecek bir olgu deðil. Bu konular kapsamlý bir çözüm çerçevesinde ele alýnýp çözülecek konulardýr." Rum Polis biriminde, bazý bölümlerin birleþmesinin baþladýðý, nakillerin durduðu ve polisin artýk daha operasyonel olacaðý haber verildi. Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Polisin, personel tasarrufu yapýlmasý amacýyla, bazý somut öneriler üzerinde çalýþtýðý da ifade edildi. RUM KESÝMÝ 24 EUROVÝSÝON ÞARKI YARIÞMASINA KATILMAYACAK Rum Devlet Radyo-Televizyon Kurumu (RÝK), yönetim kurulunun, kurumun 24 Eurovision þarký yarýþmasýna katýlmamasý yönünde bir karar aldýðýný açýkladý. Simerini gazetesinin haberine göre, RÝK Yönetim Kurulu açýklamasýnda, bu karara, kamuoyunun ekonomik kriz yüzünden oluþan duygularýnýn hesaba katýlmasýnýn ardýndan vardýðýný belirtti. RMMO BAÞÇAVUÞUNUN TASARRUFUNDA YASA DIÞI MÜHÝMMAT Rum Milli Muhafýz Ordusu'na(RMMO) mensup 6 yaþýndaki bir baþçavuþun, tasarrufunda yasa dýþý mühimmat bulundurmak suçundan tutuklandýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi polisin, söz konusu baþçavuþun evinde, 5 adet mermi, 6 þarjör, Bren tipi silah ve bir adet tüfek bombasý tespit ettiðini yazdý. TAKÝS HACIGEORGÝU KIBRIS SORUNUNU ELE ALDI ÖDP, YKP VE BKP'YÝ ZÝYARET ETTÝ Türkiye'de faaliyet gösteren Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖDP) yetkilileri dün Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) ve Birleþik Kýbrýs Partisi'ni (BKP) ziyaret etti. Ziyarette ÖDP'den Parti Meclis üyeleri Yaþar Aydýn ve Deniz Bulunmaz ile Kýbrýs Çalýþma Grubu Koordinatörü Yýlmaz Eren; YKP'den ise Yürütme Kurulu üyeleri Murat Kanatlý ve Celal Devrim Önen ile Parti Meclis Üyesi Alpay Durduran da hazýr bulundu. KANATLI ÖDP'yle uzun zamandýr iþbirliði yaptýklarýný anlatan Kanatlý, Kýbrýs'ta ve Türkiye'de önemli süreçler yaþandýðýný söyleyerek, gündemle ilgili görüþ alýþveriþinde bulunacaklarýný belirtti. Kanatlý, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracý (TOMA)'nýn Pazar günü ülkeye geleceði iddialarýyla ilgili bir gazetede çýkan habere de deðindi. Toplumsal muhalefetin yükseldiði dönemde ülkeye TOMA getirilmesinin dikkat çekici olduðunu söyleyen Kanatlý, böyle bir olayýn gerçekleþmesi halinde bunun, "hükümetin bu coðrafyada sözünün geçmediðinin kanýtý olacaðý" yorumunu yaptý. YAÞAR ÖDP Parti Meclis Üyesi Yaþar Aydýn da ziyarette yaptýðý konuþmada, hem Türkiye'de hem de Kýbrýs'ta önemli süreçlerin yaþandýðýný belirterek, konuyla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunacaklarýný söyledi. Türkiye'nin Kýbrýs gibi bir gündemi olmadýðýný iddia eden Aydýn, "sanki Kýbrýs gibi bir yer yokmuþ gibi hareket ediliyor" dedi. Yaþar Aydýn, YKP'yle yaptýklarý görüþmeden aldýklarý bilgilerle Türkiye'de yürütecekleri "Kýbrýs politikasýný" belirleyecekleri ve konuyu gündeme taþýyacaklarýný da söyledi. BKP BKP Genel Merkezi'nde yer alan görüþmede konuþan BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, kardeþ partileri ÖDP'nin, BKP'yi ziyaret etmesinden duyduklarý mutluluðu dile getirdi. Korkmazhan, ÖDP yetkililerine Kýbrýs'ta yaþanan son geliþmelerle müzakere süreci hakkýnda bilgi vereceklerini; Türkiye'deki Gezi Parký ile diðer geliþmelerle ilgili bilgi alacaklarýný söyledi. Korkmazhan, BKP'nin Kýbrýs'ta özgürlük ve barýþ için mücadele verdiðini, bunun yolunun ülkedeki siyasi iradenin geri alýnmasýndan geçtiðini ifade ederek, bu mücadelenin Türkiye ve Avrupa'daki ilerici örgütlerle iþbirliði ve dayanýþmaya önem verdiklerini belirtti. AYDIN ÖDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Aydýn ise ziyaretteki konuþmasýnda, BKP yetkilileriyle Türkiye ve Kýbrýs'taki son gündem ve olaylarý konuþup fikir alýþveriþinde bulunacaklarýný ifade ederek, burada ortaya çýkacak görüþlerin Türkiye'deki partililerin de bilgisine getireceklerini anlattý. Avrupa Parlamentosu'ndaki Birleþik Avrupa Solu'nun Konfederal Grubu/Kuzey Yeþil Sol (GUE/NGL) heyeti ile birlikte, GUE/NGL toplantýsý için Türkiye'ye giden AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacýgeorgiu'nun toplantý sýrasýnda Kýbrýs sorununu da gündeme getirdiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Hacýgeorgiu'nun toplantý esnasýnda Kürt sorunundan geniþ bir þekilde söz ettiðini yazdý. Habere göre Hacýgeorgiu, geniþ bölgedeki durumdan bahsederken ise Kýbrýs sorununu gündemine aldý. BAKANLAR KURULU'NDA KEPAY'A ONAY Rum Bakanlar Kurulu'nun, önceki gün gerçekleþtirilen toplantý çerçevesinde, Sivil Havacýlýk Dairesi'nin, hizmetlerinin büyük bir bölümünü üstlenecek olan "Hava-Deniz (navigasyon)hizmet Devlet Þirketi"(KEPAY) adý altýnda yeni bir devlet þirketi kurulmasýna onay verdiði belirtildi. Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu'nun onayýnýn ardýndan, Ulaþtýrma ve Bayýndýrlýk Bakaný Tasos Mitsopulos'a, devlet þirketinin kurulmasýna iliþkin bütünlüklü bir planýnýn hazýrlanmasý için EUROCONTROL'den gerekli danýþmanlýk hizmetlerini almasý konusunda yetki verildiðini de yazdý.

11 5 Ekim 2 Cumartesi DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Fotiu, yýlsonuna kadar RMMO'da radikal deðiþiklikler olacaðýnýn haberini verdi Askerlik süresinin kýsalmasý mümkün Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO)'da deðiþiklikler yapýlacaðýný ve bunlarýn radikal deðiþiklikler olacaðýný söyledi. Fileleftheros'un haberine göre, dün EDEK baþkan yardýmcýsý Yorgos Varnavas baþkanlýðýndaki parti heyetiyle görüþmesinin ardýndan yaptýðý konuþmada, bu yýlýn sonundan önce tüm siyasi partilerle yapacaklarý görüþmelerin akabinde, bu bütünlüklü planlamayý Rum Bakanlar Kuruluna sunmaya hazýr olacaklarýný dile getiren Fotiu, savunma konusunun, bütün partilerin ortak çabasý olmasýný umduðunu ifade etti. Gazeteye göre, savunma konularýný partisel anlaþmazlýklardan uzak tutmalarý gerektiðini dile getiren Fotiu, birlikte hareket etmeleri gerektiðini, çünkü ülkenin Silahlý Kuvvetlerinin her þeyden önce memleketi ilgilendirdiðini ve esas amacý ile misyonunun, ülkenin egemenlik haklarýný korumak olduðunu savundu. Simerini ve gazetesinde yer alan habere göre ise Fotiu, bu görüþmenin, savunma konusunda geçtiðimiz Aðustos ayýnda Trodos'ta yapýlan toplantýnýn devamýný teþkil ettiðini söyledi. Silahlý Kuvvetlerde yýlsonundan önce radikal deðiþiklikler olacaðýnýn haberini veren Fotiu, yapýlacak bütünlüklü bir planlama zarfýnda, askerlik süresinin azaltýlmasýnýn da mümkün hale geleceðini sözlerine ekledi. "Erdoðan hangi sýfatla reform istiyor, o sultan, ben Suriye Valisi miyim?' Ýç savaþýn. yýlýna girdiði Suriye'de iktidarýný koruma mücadelesi veren Beþþar Esad, Tayyip Erdoðan'a yönelik aðýr eleþtirilerde bulundu. Yurt gazetesinden Ömer Ödemiþ'e verdiði özel mülakatta Esad, "Suriye'ye geldiklerini ve reformlar konusunda kendilerine vaatlerde bulunduðumuzu söyleyip durdular. Hangi sýfatla bunlar yapýldý. Sanki Erdoðan sultan, ben de onun valisi miyim? Türkiye baðýmsýz bir devlettir, biz de baðýmsýz bir devletiz" ifadelerini kullandý. Ömer Ödemiþ'in Esad ile yaptýðý röportaj þöyle: "ERDOÐAN VE HÜKÜMETÝ ON BÝNLERCE SURÝYELÝNÝN KANINDAN SORUMLUDUR" Türkiye'nin Suriye'ye iliþkin tutumunu nasýl deðerlendirebiliriz? Ýki Türkiye'den söz edebiliriz. Ýlki ve daha önemli olaný, Türk halkýdýr. Bu halk; Erdoðan ve hükümetinin tüm yalanlarýnýn üstesinden gelerek, Suriye'de olup biteni anlamayý baþardý. Batýlý ve Türk medyasýnýn Erdoðan'ýn yalanlarýný pazarlama ve yutturma çabalarýna raðmen gerçekleri öðrenmeyi baþaran Türk halkýnýn tutumu Suriye'ye yönelik savaþa ve Erdoðan hükümetinin Suriyelilerin kanýna bulaþmasýna karþý tutumu hep onurlu olmuþtur. Ýkinci ve daha az önem taþýyan ise, Erdoðan ve Suriyelilerin kanlarýna gýrtlaklarýna kadar bulaþan hükümetten ibarettir. Erdoðan'ýn temsil ettiði bu hükümet; on binlerce Suriyelinin kanýndan sorumludur. Suriye'de altyapýnýn yýkýlmasýndan sorumludur. Sadece Suriye'de deðil, tüm bölgede istikrarýn baltalanmasýndan sorumludur. "EL KAÝDE YAKIN GELECEKTE TÜRKÝYE'YÝ ETKÝLEYECEK" El Kaide ve Nusra Cephesi gibi terör gruplarý Türkiye sýnýrýna yayýldý. Bu çeteler önümüzdeki süreçte Suriye'ye olduðu kadar Türkiye sýnýrlarýna da bir tehlike teþkil edecek midir sizce? Bu radikal ideolojiler ülkeleri, sýnýrlarý tanýmazlar. Halklarý da kabullenmezler. Kendi ideolojilerine sahip olmayanlar onlara göre öldürülmelidir. Onlar açýsýndan Suriye ile Türkiye arasýnda fark yoktur. Bu ideolojiye sahip olanlara göre onlar bu bölgede yayýlmalý ve radikal Ýslami devletlerini kurmak için bulunduklarý bölgeyi geniþletmelidirler. Onlar bu þekilde Allah'ýn rýzasýný alacaklarýný düþünürler. Ancak bir rastlantý olarak iki gün önce uluslararasý medyada, Suriye'nin kuzeyinde bulunan kimi radikal terör gruplarýnýn, kendi deyimleriyle Türkiye'yi 'kafirlerden' kurtarmak için cihat baþlattýklarýna iliþkin haberler çýkmaya baþladý. Bu ideolojiye toplumu yakan bir alev olarak bakarsak bu alevin geniþleyerek ateþe dönüþeceði kesindir. Suriye'nin alevler içinde olduðu bir zamanda Türkiye'nin esenlik içinde ve rahat olarak kalmasý imkansýzdýr. Nitekim sizler de Suriye'deki krizin yansýmalarýný hissetmeye baþladýnýz. Benzer þey Irak, Lübnan, Ürdün ve tüm komþular için geçerlidir. Gerçek þu ki bu teröristlerin bir kýsmý Suriye topraklarýnda, bir kýsmý da Türkiye sýnýrlarýndadýr. Suriye'nin kuzeyindeki çatýþmalarda onlara ateþ desteði saðlanmaktadýr. Yakýn gelecekte bu teröristlerin Türkiye'ye etkileri olacak ve Türkiye bunun bedeli aðýr ödeyecektir. Terörü bir kart gibi cebinize koymanýz mümkün deðildir. Çünkü terör akrep gibidir, cebinize koyduðunda ilk fýrsatta sizi ýsýracaktýr. "ERDOÐAN'IN TEK AMACI MÜSLÜMAN KARDEÞLER'ÝN SURÝYE'YE DÖNMESÝNÝ SAÐLAMAKTI" Bir zamanlar AKP ve çevresiyle oldukça iyi iliþkileriniz vardý. Hatta Erdoðan, size 'kardeþim Esad' olarak hitap ediyordu. Þu an gerek Erdoðan gerekse Davutoðlu sürekli olarak: 'her görüþmede ve her fýrsatta Esad ile temaslarýmýzda; demokratik reformlar yapmasý gerektiðinden söz ediyorduk. Bir çok kez ona söyledik ama o yapmadý' diyorlar. Tam olarak sizden neler istediler? Krizden önce Erdoðan hiçbir zaman reform ya da demokrasi konularýndan söz etmedi. Hiçbir zaman da bu konularla ilgilenmedi. Onun tek bir hedefi vardý. Bu hedef de ona göre Suriye ve Türkiye halklarý arasýndaki iliþkilerden çok daha önemliydi. Erdoðan'ýn tek amacý; Müslüman Kardeþler'in Suriye'ye dönmelerini saðlamaktý. Erdoðan'ýn Suriye ile iliþkilerinde ana amacý tam olarak buydu, yani Suriye ile Müslüman Kardeþler'i barýþtýrmak, Müslüman Kardeþler'in bir kýsmýný Suriye'ye geri getirmek. Bunun dýþýnda hiçbir þeyi gözü görmüyordu. Olaylar baþladýðýnda ayný konuyu kullanmaya çalýþtý. Fakat bu defa gerekçe reformlar idi. Krizin baþýnda cezaevlerinden serbest býrakýlanlardan söz ettiðinde; asýl ilgilendiði Müslüman Kardeþler'den kaç kiþinin serbest býrakýldýðýydý. Diðerlerinin onun için hiçbir önem ve deðeri yoktu. Erdoðan'ýn aklý budur iþte. Kapalý, dar, baðnaz ve dürüstlüðü tanýmayan bir mantýk. Dolayýsýyla kendisi ve Davutoðlu'nun tüm söyledikleri tamamen yalanlardan ibarettir. Bu birincisi. Ýkincisi ise; hep, Suriye'ye geldiklerini ve bizlerin reformlar konusunda kendilerine vaatlerde bulunduðumuzu söyleyip durdular. Hangi sýfatla bunlar yapýldý. Sanki Erdoðan sultan, ben de onun valisi miyim? Türkiye baðýmsýz bir devlettir, biz de baðýmsýz bir devletiz. Suriye'de yaþananlarla ilgili söyledikleri her þey yalan. Moodys'e göre ekonomideki durgunluk yýlsonunda %2'ye ulaþacak Uluslar arasý kredi derecelendirme kuruluþlarýndan Moody's Güney Kýbrýs'ýn ekonomisinde aðýr durgunluk (resesyon) ve bankalarýnda yeni zararlar, memorandumda da,5 milyar Euro'luk açýk olacaðý tahmininde bulundu. Haravgi ve diðer gazeteler Güney Kýbrýs'la ilgili tahminlerini dün açýklayan Moodys'in, Anastasiadis hükümetinin, ekonomik durumun istikrara kavuþtuðu yönündeki deðerlendirmesini paylaþmayýp, bankacýlýk sisteminin perspektifleriyle ilgili menfi sýnýrda tuttuðunu yazdýlar. Habere göre Moody's ekonomideki durgunluðun bu yýl, memorandumda öngörülen yüzde 8,7'nin çok üzerine, yüzde 2'ye ulaþacaðýný açýkladý. Kuruluþ, 24'te Gayrý Safi Yurt Ýçi Hâsýla'daki (GSYÝH) ilave azalmanýn memorandumda öngörülen yüzde,9 deðil, yüzde 6,4 olacaðýný deðerlendirdi. Moody's Rum tarafýndaki iþsizliðin halen yüzde 7,'e fýrladýðýna dikkat çekerek Aralýk 22'de yüzde 26 olan bankalardaki batýk kredilerin 2 sonunda yüzde 5'in üzerine çýkacaðýný tahmin ediyor. Þener Elcil'in Ýngiliz Okulu Yönetim Kurulu'na atanmasýna OELMEK'ten tepki... Kýbrýs'ýn çýkarlarý açýsýndan zararlý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil'in, Ýngiliz Okulu Yönetim Kurulu'na atanmasýna, Rum Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (OELMEK) tepki gösterdi. OELMEK merkez yönetim kurulunun dün toplandýðýný yazan Simerini gazetesi, OELMEK'in Elcil'in Ýngiliz Okulu Yönetim Kurulu'na atanmasýna tepki gösterdiðini ve hükümetten atamanýn feshedilmesini istediðini haber verdi. Gazeteye göre OELMEK açýklamasýnda, Rum Ekonomi Araþtýrma Komisyonu: Ekonomik felaketin baþ sorumlusu Hristofyas Güney Kýbrýs'ý vuran ekonomik krizi araþtýrmak üzere kurulan Ekonomi Araþtýrma Komisyonu, Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý ülkenin yaþadýðý ekonomik felaketin baþ sorumlusu olduðuna hükmetti. Simerini "Araþtýrma Komisyonu Raporunda Hristofyas'a Aðýr Sorumluluk... 'Ben Yönetiyorum, Ýstediðimi Yaparým'" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde önceki gün SigmaLive tarafýndan yayýnlanan raporda, Dimitris Hristofyas'ýn Güney Kýbrýs'ýn düþtüðü ekonomik felaketin baþ sorumlusu ilan edilerek kendisine aðýr sorumluluklar yüklendiðini yazdý. Habere göre raporda, hakkýnda "'Ben yönetiyorum, istediðimi yaparým' kisvesi altýnda hareket etti" ifadesi kullanýlan Hristofyas için birçok ve birbirinden bu atamanýn "Kýbrýs'ýn çýkarlarý açýsýndan yanlýþ ve zararlý bir þey olduðunu" iddia etti. Fileleftheros ise haberinde, OELMEK'in açýklamasýna dayanarak, Elcil'in "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin çýkarlarýna, ETUCE (Eðitim Enternasyoneli Avrupa Örgütü) alanýnda karþý çýktýðýný" iddia etti. Haberde, OELMEK'in, talebinin yerine getirileceðine dair herhangi bir taahhüt almadýðý, çünkü Anastasiadis'in OELMEK'in görüþlerini paylaþmadýðýnýn görüldüðü ifade edildi. farklý ithamlarda bulunuluyor. Raporda Hristofyas dýþýnda zamanýn DÝKO-EDEK koalisyonu bakanlarý ile Rum Merkez Bankasý baþkanlarý Hristodulos Hristodulu, Athanasios Orfanidis ve Panikos Dimitriadis'e de sorumluluklar yükleniyor. Gazete Araþtýrma Komisyonu'nun Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'i de Euro Grubu toplantýsýna hazýrlýksýz gittiði için sorumlu tuttuðunu yazdý. Fileleftheros da manþete çektiði haberine "Pikis Þimþekler Savuruyor... Araþtýrma Komisyonu'nun Ekonomik Felaketle Ýlgili Raporunda Aðýr Sorumluluklar... 'Ben Yönetiyorum, Ýstediðimi Yaparým'... Komisyon Baþkan'ýn ve Hükümetin Mantýðý Buydu Diyor" baþlýk ve spotlarýný attý, raporu detayýyla aktardý.

12 2 5 Ekim 2 Cumartesi Tüpgaz %7 zamlanarak 4.25 TL olmuþ! Alýn iþte bir kýþ kazýðý daha! Ne demiþti ciðerci Ahmet? Fasulyanýn yahnisi, gitti geldi aynisi! Bizim Duvar Vicdanýn ne önemi var? Mümkün olan cüzdan! GIDI GIDI Mehmet Levent MUHABBETLÝLER -Haberler mühim Raziye!.. Çok mühim. -Hus, gorkudma beni be Kemal da acayip acayip rüyalar görüyorum gene bugünlerde! Gene harb tehlikesi var? -Ne harb tehlikesi be... Senin da aglýna baþga hiçbiþey gelmez ha... Gorkma da yogdur harb. Düþün biraz bakalým. Çalýþdýr saksýyý. Baþga ne olabilir mühim haber?.. -Ne bileyim yahu? Annaþma oluyor?.. -Çalýþdýr çalýþdýr. -Gene birceðezi yakalandý dayrede? -A a! -Cinayet? Gaçýrddýlar birini, namýsýna geçdiler? -Çalýþdýr Raziye çalýþdýr... Biraz da eyi þeylere çalýþtýr! Hep fena düþünme... Bak sana vereyim bir ipucu. Meselâ ikili iliþgileri düþün! -Aman ha... Ben politikadan ne annarým be?.. -Politika deðil guzum, politika deðil! Viagratika! Gene annamadýn? Gadýn Viagrasý çýktý be gadýn! -E bana ne gadýn Viagrasýndan? Amma mühim haber ha... -E mühim deðil mi be? Ýkili iliþgiler geliþecek dedim sana... -Aþgolsun sana vallahi... Benden memnun deðilsin ha. -Memnunum güzelim, memnunum Raziyeciðim... Ama fazla mal göz çýkarmaz ya... -Böyük söyleme be Kemal da yetiþtiremeyecen sora bana! -Ma ben yetiþtiremeyecem... Denemesi bedava!.. Asmaaltý konuþmalarý -Duydun haberi? -Ne haberi? Gene basdý bircez gece gulübünü polis? Yogsa yarým gram uyuþdurucuyla yakaladý bircez gariban çocuðu büyük bir operasyon yaparak?! -Bilemedin... Hiçbiri deðil... -Ya?.. -TOMA geliyor TOMA! -Annamadým! -TOMA TOMA! -E hani ibdal edilmedi miydi o mesele? Gelmeycek dedilerdi... -Doðrudur, dedilerdi. Ama bunnara güman mý olur? TOMA þirketine bildirmemiþler ibdal eddiglerini... -Ee?.. -Þirked da gomuþ gemiye yollamýþ. -Ee? -Yarýnki Pazar günü Maðusa Limaný'nda olacagmýþ. -Yabma yahu!.. -Aha öyle yazar gazedda... -Eh... Yorgancý'ya iþ düþdü gene... -E n'apacak? Elinden gelen biþey mi var? -Var tabii... Gidecek Maðusa Limaný'nda nöbede girecek... Ve geldiðinde o TOMA hazredleri, memlekete gomamak için onu, göðsünü siper edecek!.. Sözü vardýr halka... Söz vermesi da baþga þeye bengzemez bilin... -Gene da annamadým... Ýbdal edilen biþey nasýl gelir memlekete? Ama ne demiþler? Burasý Kakatece! Ve her an her þey olabilir! Haftanýn Gýdýgýdýsý Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail'in "Kanser tedavisinde güneyle yarýþacak durumdayýz" þeklindeki sözleri kargalarý bile güldüren içeriði nedeniyle bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmiþtir. PASO Yolcu, otobüs biletçisine para yerine bir paso uzattý. Biletçi buna bir göz attýktan sonra, "Ýyi, ama bu bir ilkokul pasosudur" diye itiraz etti. Yolcu sesini yükseltti. "Ýyi ya, otobüsünüzü ne kadar zamandýr beklediðimi görüyorsunuz iþte!" AYLIK EKONOMÝ BATAÐI Öðrenci sormuþ: -Hocam, ekonomi bataðýnda yaþýyoruz. Borcumuz çok. Dengemiz bozuk. Üretimimiz kýt, acaba biz bu duruma nasýl geldik? Hoca özetledi: -Yarým asýrlýk tarihimizde, Kuvayi Milliyeciler, Kuvayi Maliyeciler karþýsýnda tuþa geldiler de ondan, demiþ. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Horea Criþan (ROMANYA) Ýki memur konuþuyorlardý: -Eline Baþbakan aylýðý geçse ne yapardýn? -Onu bilmiyorum ama, Baþbakan'ýn eline benim aylýðým geçse ne yapardý, çok merak ediyorum! Pano Akýl baþta deðil, Baðýþ'tadýr Nikos! Gadalaves?! Fikrinin Fikri YEYEMEM YOK! YEYCEN! Sibel Siber, "Türkiye'yi yanýmýzda hissetmek ayrý bir güç" demiþ. -Kusura bakma Sibel kýzým. Ben bugüne kadar verdiðim bütün puanlarýmý geri alýyorum. Fikri dayýnýn vicdaný baþka türlü rahatlamaz! Asým Akansoy, "UBP'nin tek derdi koltuk" demiþ. -CTP'nin de... Deðilse neden AKP'yi kýzdýrmamak için ilâhiyat koleji açtýnýz? Hamit Bakýrcý su için "Ýkinci özgürlük olacak" demiþ. -Birincisini mamur ettiler de ikincisi mi kaldý? Bu memlekette insanlar istedikleri gazeteyi alýp korkusuzca okuyamýyorlar efendi. Siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz? Özersay, "Halk artýk sesini çýkarmalý" demiþ. -Hangi halk? Eðer siz bizim bu halký kastediyorsanýz... Çýkardý ya iþte!.. Gitti CTP'yi birinci, UBP'yi de ikinci parti yaptý! CTP de koltuða oturunca "Ya Allah bismillâh" diyerek ilâhiyat kolejini açtý! Soyer, "Kimse kimsenin dini inançlarýna karýþamaz" demiþ. -Çok doðru... Ama mesele, bunu Beþir'e anlatmak. Bence Soyer, Beþir Atalay'a bir telefon açýp, "Alo ben Ferdi" diyerek, dini inançlarýmýza karýþmaya hakký olmadýðýný söylemeli! Raziye Kocaismail, "Kanser tedavisinde güneyle yarýþacak durumdayýz" demiþ. -Ne diyeceðimi bilemiyorum... Raziye hanýmý kýrmak da istemiyorum. Galiba en iyisi çeneyi tutmak! Yorgancýoðlu, "Eroðlu ile birlikte hareket edilecek" demiþ. -En sonunda birlik ve beraberliði yakaladýk demek! Tüp gaz %7 zamlanarak 4.25 TL olmuþ. -Kýþ kazýðý! Hem de yeþil partiden! Yeyemem yok... Yeycen! Özgürgün "Çalýþanlar UBP için önemli" demiþ. -UBP için önemli olan tek birþey var. O da koltuk! Egemen Baðýþ Anastasiadis'e "Aklýný baþýna al" demiþ. -Adý üstünde, Egemen! Deli de der, zýrdeli de! Hükümet iptal kararýný ilgili þirkete bildirmediði için, TOMA yarýnki Pazar günü Maðusa Limanýnda olacakmýþ. -Gelsin... Geleceði varsa göreceði de var. Yorgancýoðlu ne güne duruyor?! Onu çiðnemeden o gümrükten geçmesi mümkün mü?! Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edilmiþ... -Desenize Erdoðan gene savaþ tamtamlarý çalmaya baþlayacak! Egemen Baðýþ Anastasiadis e Aklýný baþýna topla diyor... Anastasiadis de ona Sen de taþ topla deli derse sakýn þaþmayýn!

13 5 Ekim 2 Cumartesi Kalem Yalçýn Okut Soli Antik Tiyatrosu ve Vuni Sarayý'ný gezdiler Lefke Avrupa Üniversitesi'ne (LAÜ) yeni kayýt yaptýran öðrenciler için düzenlenen "Oryantasyon Günleri" renkli etkinliklerle devam ediyor. Oryantasyon Günleri, bilgilendirme toplantýlarýnýn yaný sýra tanýtým gezileri ve partiler ile devam ediyor. LAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Lefke bölgesinin tarihi yerlerinden Soli Antik Tiyatrosu ve Vuni Sarayý'ný rehber eþliðinde ziyaret eden öðrenciler, daha sonra Yeþilýrmak'ta düzenlenen pikniðe katýldýlar. Gezilerin ardýndan tanýþma partileri ile doyasýya eðlenme fýrsatý bulan öðrencilerin yeni arkadaþlarý ile eðitim hayatlarýna atýlmanýn mutluluðunu yaþadýðý kaydedildi. Oryantasyon programý boyunca devam eden öðrenci kulüp kayýtlarý ve açýk hava sinema gösterimlerinin yanýnda, tavla ve satranç turnuvasý gibi sosyal aktivitelere katýlma fýrsatý bulan öðrencilerin, Heaven Surf House'da Dj Sid eþliðinde düzenlenen partide de doyasýya eðlendiði ifade edildi. ÝTALYA ÖLENLERÝN SAYISI 4'E YÜKSELDÝ Ýtalya'nýn Lampedusa Adasý açýklarýnda kaçaklarý taþýyan teknenin batmasý sonucu ölenlerin sayýsý 4'e yükseldi. Yetkililer, 2'den fazla göçmenin hala kayýp olduðunu, arama kurtarma çalýþmalarýnýn devam ettiðini açýkladý. Kazadan kurtulan kaçaklar, teknenin su aldýðýný, yakýndan geçen gemilerin dikkatini çekip yardým istemek için ateþ yaktýklarýný söyledi.rüzgarýn etkisiyle büyüyen ateþin kaçaklarýn paniðe kapýlmasýna ve teknenin alabora olmasýna yol açtýðý öðrenildi. Yaklaþýk 2 metre uzunluðundaki teknede Eritre, Gana ve Somali'den 5'e yakýn kaçak bulunuyordu. Tunus'un kilometre açýðýnda yer alan Lampedusa Adasý, insan kaçakçýlarýnýn Afrika'dan Avrupa'ya uzanan rotalarýnda önemli bir rol oynuyor. MISIR FÝRAVUN MUMYASI BULUNDU Kahire'nin batýsýnda yer alan Giza kentindeki bir evde, Ptolemaios Hanedanlýðý döneminde yaþadýðý tahmin edilen bir firavunun mumyasýnýn bulunduðu belirtildi. Mýsýr Eski Eserler Bakaný Muhammed Ýbrahim, yaptýðý açýklamada, Giza'daki bir vatandaþýn evinde bulunan ve Ptolemaios döneminde (M.Ö 5-M.S ) yaþadýðý sanýlan firavunun mumyasýnýn, gerekli bakýmýn yapýlmasý ve korumaya alýnmasý için Kahire'deki Mýsýr Müzesi'ne nakledileceðini ifade etti. Yetkililer, mumya bulunan evin sahibi hakkýnda bilgi vermedi. Mýsýr'da 25 Ocak devriminden sonra oluþan otorite boþluðunda aralarýnda Kahire'deki Tahrir Meydaný'nda bulunan Mýsýr Müzesi gibi mekanlar hasar görmüþ, olaylar sýrasýnda Mýsýr Müzesi'ne ait 54 parça kaybolmuþ, bunlarýn ancak bazýlarý bulunabilmiþti. AVRUPA KOMÝSYONU'NDAN 9 YENÝ HÝBE Avrupa Komisyonu, Kuzey Kýbrýs'ýn kýrsal kalkýnma projesi kapsamýnda 9 yeni hibe sözleþmesini imzaladýðýný duyurdu. Kýbrýslý Türk 9 çiftçi ve kýrsal iþletme, Avrupa Birliði (AB) tarafýndan finanse edilen Kýrsal Kalkýnma Hibe sözleþmelerinin imzalanmasýný kutlamak üzere uzun zamandýr beklenen hibe ödül töreninde bir araya gelecek. Ödül töreni, 7 Ekim Pazartesi saat 8.'de Akýncýlar köy meydanýnda gerçekleþtirilecek. 28 ve 29 yýllarýnda yapýlan önceki iki projenin baþarýsýna baðlý olarak Kýrsal Kalkýnma Hibe Planý'nýn üçüncüsü olan "Rekabet, Çeþitlilik ve Sürdürülebilirliðin Geliþtirilmesi" adýyla 22 yýlýnda baþlatýlmýþtý. Çok sýký bir deðerlendirme sürecinin ardýndan, bin ile bin Euro arasý deðiþen ve toplam deðeri milyon Euro olan 9 proje hibe edilirken, bu yatýrýmlarýn yüzde 55 veya yüzde 85'ini AB karþýlayacak. Seçilen projelerin, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'deki tarým sektörünün yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilirliðe katkýda bulunmasý öngörülüyor. "YASAL HAKLAR VE ADALETE ERÝÞÝM EÐÝTÝMÝ" Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Yaþam Boyu Eðitim Merkezi (YBEM) tarafýndan organize edilen "Yasal Haklar ve Adalete Eriþim Eðitimi" düzenlendi. KTSO'dan yapýlan açýklamaya göre eðitim bugün Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Eðitim Salonu'nda yer aldý. Laden Asilzade tarafýndan verilen eðitim çalýþmasýnda þu konular ele alýndý: "Mahkemelerde Davacý Olmak, Mahkemelerde Davalý Olmak, Hizmet Akdi, Hizmet Akdinin Þekli, Akdin Feshi, Deneme Süresi, Ýþveren ve Ýþçinin Sorumluluðu, Ýþçinin ve Ýþverenin Bildirimsiz Fesih Hakký, Fesih Nedeni Sayýlmayacak Haller-Yeni Ýþ Arama Ýzni, Çalýþma Belgesi, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý Çerçevesinde Ýþveren ve Çalýþanlarýn Yükümlülükleri, Çalýþanlarýn Eðitimi, Çalýþma Dairesinin Denetimi ve Verebileceði Ýdari Para Cezalarý." Eðitim sonunda katýlýmcýlara Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan onaylý katýlým belgesi verildi. YOBAZA YOBAZ DENEMÝYECEK... Tayyip beyefendinin büyük bir afra tafrayla açýkladýðý 'demokrasi paketi'nden sonra artýk yobaza yobaz denemiyecek. Alýn size ileri demokrasi!.. Aylardýr bugün yarýn, bugün yarýn diye diye durmadan erteleyerek allayýp pulladýðý 'demokrasi paketi' ile demokrasiyi bir güzel paketledi. Yandaþ ve yalaka basýnýn yerlere göklere sýðdýramadýðý 'demokrasi paketi'nden çýka çýka Kürtlere üç harftan baþka bir þey çýkmadý; W, X, Q... O kadar... Kürtlere üç harf, türbana ise özgürlük... Artýk dini bütün haným öðretmenler derslere türbanla girebilecek. Ne güzel demokrasi... Ýstanbul'daki öðrencilik yýllarýmýzda, 'Yankee Go Home!', '6. Filo Defol', 'Yaþasýn Tam Baðýmsýz Türkiye' diye haykýrdýðýmýz yýllarda; ve DEV- GENÇ'li arkadaþlarýmýz þýmarýk, Beyoðlu'neda kadýna kýza sarkýtnýlýk eden, hatta elleyen Amerikan bahriyelilerini Dolmabahçe'de denize atarlarken; birkaç saat sonra çember sakallý yobazlar toplanýp polis korumasýnda 6. Filo'yu kýble alarak namaz kýlýyorlar, ABD emperyalizmine þükranlarýný bildiriyorlardý. Þimdi artýk, yeni 'demokrasi paketi' ile yobaza yobaz deyemiyeðiz... KAPALI AMA ÝÇ ÇAMAÞIRI YOK Bu da bir tanýklýk: Ayný yýllarda türban çok yaygýn olmamakla birlikte dini bütün kadýnlar kapalý giyinmeye baþlamýþlardý. Upuzun mantolar vb vb. Ý.Ü. Hukuk Fakültesinde okumakta olan çok yakýn bir arkadaþ anlatmýþtý. Lefkoþa doðumlu olan, Ýstanbul'a benden bir yýl sonra giden bu arkadaþýmýzla çok samimiydik. Son sýnýfta iken biraz cep harçlýðý için, biraz da fakültede okuduklarýnýn pratiðini yapmak için uzaktan akrabasý olan bir avukatýn yanýnda parttime çalýþmaya baþlamýþtý. Ýstanbul'da Çaðaloðlu semtini bilenler bilir. Bir yandan yayýnevleri ve kitabevleri ile, bir yandan da Ýstabul Adliye binasýna ve Ýstanbul Valiliði'ne yakýn olduðu için avukat yazýhaneleri ile doludur. Ve ana caddesi hariç, daracýk sokaklarý ve sýkýþýktýkýþýk apartmanlarý ile de ünlüdür. Bizim Kýbrýslý arkadaþ, bir gün yine fakültede sabahki derslerini bitirip ö.s. akrabasýnýn yazýhanesine gidince ne görsün?.. "Yeminle söylüyorum" diyordu anlatýrken bana ve diðer arkadaþlarýmýza; karþý apartmanda bir baþka avukatýn yazýhanesinin penceresindeki perdeler açýkmýþ. "Heyecandan kapatmayý unuttular herhalde" diye dipnot açýklamalarý da yapýyordu heyecanýndan. "O gün de bizim patron öðleden sonra yazýhaneye gelmedi, yapacak hiçbir iþim yok... Koltuðu çevirip caddedeki hareketliliði izliyorum. O kadýný caddede gördüm. Upuzun mantosunun adýmlarýný engellemesine raðmen hýzlý hýzlý yürümeye çalýþýyordu. Bir de baktým ki caddede hýzlý hýzlý yürümeye çalýþan kapalý kadýn gelip karþý apartmanda bizim pencerenin karþýsýndaki bir diðer avukatýn yazýhanesine koþuyormuþ. Kadýn içeri girer girmez sarýlýp öpüþtüler ve mantolu kadýn mantosunu açýp sýrtüstü masaya uzandý. Ýç giyim diye bir þeyi yoktu..." Gerisi sansüre girer... NE VAR BUNDA, YASAK MI?.. "Sen de mi 'ahlakçý' kesildin, ne var bunda; kapalý ve türbanlý kadýnlar seksi olamaz ve seks fantazileri yaþayamazlar mý?" diye soranlar çýkacaktýr mutlaka. Haþa, haddimi bilirim. Ve kadýnlara en geniþ özgürlüklerin verilmesi gerektiðini yýllardýr savunuyorum. Ama 'metres' olmalarýný, ikinci sýnýf muamelesine tabi tutulmalarýný, seks metaý olarak görülüp ezilip elenmelerini; hele de 2.,., 4. 'zevce' olmalarýný kabul etmemi ve savunmamý da istemeyin lütfen... Bütün bu anlattýklarýmýn Erdoðan beyefendinin açýkladýðý muazzam 'demokrasi paketi' ile ne ilgisi var diye sorulabilir. Var... Hem de bal gibi var; hem de zehir gibi var... Türbana özgürlük dýþýnda ne getirdi kadýnlara özgürlük için Erdoðan Efendi?.. Hiçbir þey. Tam tersine, kadýný eve hapsetme ve sadece çocuk doðurma cenderisine sokma konusunda bir adým daha attý. Eskiden, en az üç çocuk isterim derken, son 'demokrasi paketi'nde zam yaparak 'dört çocuk' dedi... Var mý artýran?..

14 4 5 Ekim 2 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Necatibey Eczanesi: Osman Paþa Cad. No:9/7 Halk Bankasý Karþýsý K. Çiftlik Tel: Birgün Eczanesi: 6 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy (Derya Butik Yolu-Lastikçi Yusuf Çocuk Karþýsý) Tel: Maðusa Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 5 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 2 m ilerisi Tel: Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No: Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel:6568 Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel:85626 Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Hasem Ýþhaný No: Alsancak Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:22 Tel:74479 DOÐU AKDENÝZ DOÐA KOLEJÝ MAÐUSA BELEDÝYESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Doðu Akdeniz Doða Ýlkokulu 4 Ekim Dünya Hayvanlarý Koruma günü sebebiyle Gazimaðusa Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ile görüþme gerçekleþtirdi. Doða Ýlkokulu Müdür Muavini Ayþe Çýrakoðlu, Yusuf Erdoðdu, ve 5B öðrencileri ; Denizhan Bekiroðlu, Ahmet Nizar Baðdatlý, Dilek Emirzadeoðullarý, 5K öðrencileri; Ayþen Saðlamer,Ali Tahir Kaya,Abide Soybir, ve 5S öðrencileri; Dilem Abbasoðlu, Önelsu Göcener ve Ata Atasoy gerçekleþtirdikleri ziyarette Oktay Kayalp 'tan hayvanlar için barýnak talep ettiler. BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent -Teklifsiz konuþmada 2 "Bir yerden uzaklaþtýrýlmak, kovulmak" anlamýnda 2 kullanýlýr. 2-Sürdürme, devam ettirme. Tanzimat'tan önce Osmanlý 4 imparatorluðunun müslüman olmayan 5 uyruklarý. -Ters 6 okunuþu "Ýnsan vücudunun dýþ yüzü". 7 Ayakkabý boyama. 4-Eskiden subaylarýn 8 kýta ve daire dýþýnda buyruklarýnda bulunan 9 er (iki kelime). Güçlü bir plastik patlayýcýnýn kýsa yazýlýþý. 5-Tavla oyununda "Bir" sayýsýnýn adý. Ölümlü, gelip geçici. Ýridyum'un kýsaltmasý. 6-Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. Ýçki toplantýlarýnda içki daðýtan kimse. 7-Harf okunuþu. Yunan mitolojisinde aþk tanrýsýnýn adý. 8-Eski dilde "Devlet büyükleri ileri gelenler". Ýsyan eden. 9-Yüzü güzelleþtirmek için boyama, yüz bakýmý. Bir nota. -Kullanma süresi. Yararlanýlan uygun þart, imkân. -Hiçbir þarta baðlý olmayan, istediði gibi davranabilen, serbest. Kansýzlýk. Dünün çözümü DAÜ-SEM AKADEMÝK YILI KAYITLARI - Doðu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (DAÜ-SEM) 2-24 akademik yýlý etkinlikleri Ekim ayý içinde baþlýyor. DAÜ halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, bilgisayara giriþ, internete ilk adým, genel Ýngilizce, yabancýlar için Türkçe ile Yunanca'dan oluþan kurslarla ilgili ayrýntýlý bilgiye; DAÜ-SEM Sekreterliði, veya ile nolu telefonlardan ulaþýlabilecek. Yukarýdan Aþaðýya: -Kötü bir davranýþ, söz veya olaya ister istemez katlanmak (iki kelime). 2-Rahat olamamak, geçinememek. Baþa "K" konursa "Pislik" olur. Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluþan, tekerlekli araç iþlemeyen dar yol, keçi yolu. Ters okunuþu "Silah olarak kullanýlan, ucu sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak". 4-Ýlâç, merhem. Bitkisel. 5-Birbirinden uzak iki yer arasýnda, havada gerilmiþ bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asýlý taþýt. 6-Solo sesler, koro ve orkestra için yazýlmýþ, oyun öðesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik eseri. 7-Bir erkek adý. Ýyi, pek iyi. 8-Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Bir devlet veya kuruluþun gizli amaçlarý için çalýþan kimse, casus. 9-Yýlýn üçüncü ayý. Tekerleklerin merkezinden geçen ve taþýtýn altýna enlemesine yerleþtirilmiþ mil, dingil. Neon'un kýsaltmasý. -Ters okunuþu "Düþünüleni dolaylý olarak anlatan söz". Camide cemaata namaz kýldýran kimse. -Ters okunuþu "Beyaz". Müzikte üç kiþiden oluþan grup, üçlü. Tek rakamlý bir sayý. YABANCI DÝL BÝLGÝNÝZ VAR MI? MAÐAZA ÝÇÝ SATIÞ KONUSUNDA KENDÝNÝZE GÜVENÝYOR MUSUNUZ? TEMÝZLÝK VE TERTÝP KONUSUNDA TÝTÝZ MÝSÝNÝZ? SPOR VE SPOR GÝYÝM TARZI HAYATINIZIN BÝR PARÇASI MI? KKTC VATANDAÞI MISINIZ? Sorulara cevabýnýz evet ise ve Puma Dereboyu maðazamýzda çalýþmak isterseniz bizi arayýn... Tel: Adres: Puma Dereboyu 79 D Mehmet Akif Cad. Dereboyu-Lefkoþa DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ.996 EURO Satýþ 2.2 Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ.226 Satýþ.246 Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 5 Ekim 2 Cumartesi 5 S:9 E:424 LEFKOÞA KAZA MAHKEMESÝNDE Kaza Mahkeme Baþkaný EMÝNE DÝZDARLI Huzurunda Genel istida No:4/ Müstedi: Hüseyin Solyalý, Lefkoþa Ýle Müstedialeyh: -Pervin Hüseyin Ömer, Avustralya, Adresi Meçhul 2-Hülya Guyer, Avustralya, Adresi Meçhul -Sema Aktunç, Avustralya, Adresi Meçhul 4-Semra Mehmet, Avustralya, Adresi Meçhul Arasýnda Yukarýda sayý ve ünvaný yazýlý genel istidada müstedi þahsen hazýr bulunduðu halde, Müstedi nin tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasý incelendikten sonra BU MAHKEME; Ýþbu Genel Ýstidanýn bir suretinin mühürlenip kaydedilmesine; Kaydedilip mühürlenmiþ Genel Ýstidanýn iþbu emirle birlikte tasdikli bir suretinin KKTC de yayýnlanan ve yurt dýþýnda daðýtýmý yapýlan günlük Türkçe bir gazetede bir defa yayýnlanmak suretiyle müstedialeyh no:2 ye usulünde teblið iþleminin yapýlmýþ addolunmasýna; Yukarýda belirtildiði þekilde yapýlacak tebligat iþleminden itibaren müstedialeyh no:2 nin 6 gün içerisinde isbat-ý vücut muhtýrasý dosyalamasýna; Belirtilen süre zarfýnda isbat-ý vücut muhtýrasý dosyalanmadýðý takdirde müstedinin genel istidasýný müstedialeyh no:2 nin gýyabýnda ileri götürmekte serbest olmasýna ve dava ile ilgili gerekli her türlü istida veya ihbarýn tebliðinin Mahkeme ilan tahtasýna gün süre ile asýlmak suretiyle müstedialeyh no:2 ye teblið edilmesine ve bu þekilde yapýlacak tebliðin usulünde teblið yapýlmýþ addolunmasýna EMÝR VERÝR. YÝNE BU MAHKEME; Bugünün masraflarýnýn Genel Ýstidanýn neticesini takip etmesine EMÝR VERÝR. 26/9/2 tarihinde verildi. 27/9/2 tarihinde hazýrlandý. ÝMZA: EMÝNE DÝZDARLI Kaza Mahkeme Baþkaný Aslýna Uygundur. Mukayyit. Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Genel Ýstida No:4/2 Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke Ýstida No:4/89 Merhum Lefkoþa lý AHMET BÝLLUR n/d AHMET MEHMET BÝLLUR meselesi hakkýnda. YEMÝN VARAKASI -Ben aþaðýda imza sahibi Lefkoþa sakini Hüseyin Solyalý yemin eder ve derim ki; Müteveffa Ahmet Billur n/d Ahmet Mehmet Billur un damadýyým. 2-Müteveffa Ahmet Billur n/d Ahmet Mehmet Billur Terekesine Tereke Ýdare Memuru olarak tayin edilmiþ bulunan Mehmet Salih Kaptan //995 tarihinde vefat etmiþtir. Ancak Ahmet Billur n/d Ahmet Mehmet Billur un terekesinin iþlemleri neticeye ulaþmamýþtýr. Terekenin geriye kalan iþlemlerinin yürütülebilmesi için yeni bir Tereke Ýdare Memurunun atanmasý gerekmektedir. - Ahmet Billur n/d Ahmet Mehmet Billur Terekesine Tereke Ýdare Memuru tayin edilmem hususunda Tereke varislerinin imzalarýný taþýyan Muhtar ve/veya Noter tarafýndan mühürlenmiþ muvafakatname ile varisleri gösteren Muhtar Þahadetnamesini almýþ bulunuyorum. Yurt dýþýnda bulunan varislerin bazýlarýndan henüz bir vekaletname elime ulaþmamýþtýr. 4-Mezkur Terekeye Tereke Ýdare Memurunun atanmasý, Tereke varislerinin menfaatleri bakýmýndan ve Terekenin geriye kalan iþlemlerinin yürütülebilmesi için adil ve gereklidir. 5-Yukarýda belirtilenler ýþýðýnda mezkur Tereke varislerinin menfaatleri ve Terekenin geriye kalan iþlemlerinin yürütülebilmesi için Tereke Ýdare Memuru atanmasý hususunda emrin verilmesini saygýlarýmla talep ederim. Yemin Eden... Hüseyin Solyalý K.K. No:469 9.uncu sokak No:4 Marmara Bölgesi Lefkoþa 9/7/2 tarihinde huzurumuzda Yemin ve imza edildi MUKAYYÝT Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Genel Ýstida No:4/2 Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke Ýstida No:4/89 Müteveffa Lefkoþa lý AHMET BÝLLUR n/d AHMET MEHMET BÝLLUR meselesi hakkýnda. Müstedi Lefkoþa da sakin Hüseyin Solyalý ile Müstedialeyh: -Pervin Hüseyin Ömer Avustralya 2-Hülya Guyer Avustralya -Sema Aktunç Avustralya 4-Semra Mehmet Avustralya ARASINDA Yukarýda Müstedi Tarafýndan yapýlan çift taraflý istidadýr. Bilcümle alakadarlar 2 senesi Aralýk ayýnýn 9 günü saat 8. da Lefkoþa kaza mahkemesinde (Tereke Tenfiz Salahiyeti) hazýr bulunmaya davet olunurlar. Müstedinin Talebi: A-Yukarýda sayý ve ünvaný verilen istidada Tereke Ýdare Memuru olarak Tayin edilen Mehmet Salih Kaptan //995 tarihinde vefat ettiðinden, AHMET BÝLLUR terekesine damadý Hüseyin Solyalý nýn Tereke Ýdare Memuru olarak atanmasý hususunda bir emir; veya B-Muhterem Mahkemenin uygun göreceði baþka herhangi bir emir, talep eder. Ýþbu istida Hukuk Mahkemeleri Usulü Nizamatý E.48.N.2E,Fasýl 89 madde 5 Fasýl 95 in ilgili maddeleri ile sair mevzuata istinat eder. Ýþbu istida nýn dayandýðý gerçekler Lefkoþa lý Hüseyin Solyalý nýn yapmýþ olduðu ve iliþikte sunulan yemin varakasýnda izah edilmiþtir. Ýþbu istida Müstedi Hüseyin Solyalý tarafýndan hazýrlandý. Teblið Adresi: 9.uncu Sokak No:4 Marmara Bölgesi Lefkoþa Hüseyin Solyalý... Müstedi 26/9/2 tarihinde dosyalandý. 9/2/2 tarihinde tayin edildi. ASLINA UYGUNDUR MUKAYYÝT Müstedialeyh: -Pervin Hüseyin Ömer Avustralya 2-Hülya Guyer Avustralya -Sema Aktunç Avustralya 4-Semra Mehmet Avustralya S: E:424 LEFKOÞA KAZA MAHKEMESÝNDE Kaza Mahkeme Baþkaný EMÝNE DÝZDARLI Huzurunda Genel istida No:44/ Müstedi: Hüseyin Solyalý, Lefkoþa Ýle Müstedialeyh: -Pervin Hüseyin Ömer, Avustralya, Adresi Meçhul 2-Hülya Guyer, Avustralya, Adresi Meçhul -Sema Aktunç, Avustralya, Adresi Meçhul 4-Semra Mehmet, Avustralya, Adresi Meçhul Arasýnda Yukarýda sayý ve ünvaný yazýlý genel istidada müstedi þahsen hazýr bulunduðu halde, Müstedi'nin tek taraflý istidasý ve ona ekli yemin varakasý incelendikten sonra BU MAHKEME; Ýþbu Genel Ýstidanýn bir suretinin mühürlenip kaydedilmesine; Kaydedilip mühürlenmiþ Genel Ýstidanýn iþbu emirle birlikte tasdikli bir suretinin KKTC'de yayýnlanan ve yurt dýþýnda daðýtýmý yapýlan günlük Türkçe bir gazetede bir defa yayýnlanmak suretiyle müstedialeyh no:2'ye usulünde teblið iþleminin yapýlmýþ addolunmasýna; Yukarýda belirtildiði þekilde yapýlacak tebligat iþleminden itibaren müstedialeyh no:2'nin 6 gün içerisinde isbat-ý vücut muhtýrasý dosyalamasýna; Belirtilen süre zarfýnda isbat-ý vücut muhtýrasý dosyalanmadýðý takdirde müstedinin genel istidasýný müstedialeyh no:2'nin gýyabýnda ileri götürmekte serbest olmasýna ve dava ile ilgili gerekli her türlü istida veya ihbarýn tebliðinin Mahkeme ilan tahtasýna gün süre ile asýlmak suretiyle müstedialeyh no:2'ye teblið edilmesine ve bu þekilde yapýlacak tebliðin usulünde teblið yapýlmýþ addolunmasýna EMÝR VERÝR. YÝNE BU MAHKEME; Bugünün masraflarýnýn Genel Ýstidanýn neticesini takip etmesine EMÝR VERÝR. 26/9/2 tarihinde verildi. 27/9/2 tarihinde hazýrlandý. ÝMZA: EMÝNE DÝZDARLI Kaza Mahkeme Baþkaný Aslýna Uygundur. Mukayyit. Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Genel Ýstida No:44/2 Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke Ýstida No:96/79 Merhum Lefkoþa'lý SENÝHA AHMET meselesi hakkýnda. YEMÝN VARAKASI -Ben aþaðýda imza sahibi Lefkoþa sakini Hüseyin Solyalý yemin eder ve derim ki; Müteveffa Seniha Ahmet'in damadýyým. 2-Müteveffa Seniha Ahmet Terekesine Tereke Ýdare Memuru olarak tayin edilmiþ bulunan Nermin Solyalý n/d Nermin Hüseyin Solyalý 5/4/28 tarihinde vefat etmiþtir. Ancak Seniha Ahmet terekesinin iþlemleri neticeye ulaþmamýþtýr. Terekenin geriye kalan iþlemlerinin yürütülebilmesi için yeni bir Tereke Ýdare Memurunun atanmasý gerekmektedir. -Seniha Ahmet Terekesine Tereke Ýdare Memuru tayin edilmem hususunda Tereke varislerinin imzalarýný taþýyan Muhtar ve/veya Noter tarafýndan mühürlenmiþ muvafakatname ile varisleri gösteren Muhtar Þahadetnamesini almýþ bulunuyorum. Yurt dýþýnda bulunan varislerin bazýlarýndan henüz bir vekaletname elime ulaþmamýþtýr. 4-Mezkur Terekeye Tereke Ýdare Memurunun atanmasý, Tereke varislerinin menfaatleri bakýmýndan ve Terekenin geriye kalan iþlemlerinin yürütülebilmesi için adil ve gereklidir. 5-Yukarýda belirtilenler ýþýðýnda mezkur Tereke varislerinin menfaatleri ve Terekenin geriye kalan iþlemlerinin yürütülebilmesi için Tereke Ýdare Memuru atanmasý hususunda emrin verilmesini saygýlarýmla talep ederim. Yemin Eden... Hüseyin Solyalý K.K. No: Sokak No:4 Marmara Bölgesi Lefkoþa /7/2 tarihinde huzurumuzda Yemin ve imza edildi Aslýna uygundur MUKAYYÝT Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Genel Ýstida No:44/2 Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke Ýstida No:96/79 Müteveffa Lefkoþa'lý SENÝHA AHMET meselesi hakkýnda. Müstedi Lefkoþa'da sakin Hüseyin Solyalý ile Müstedialeyh: -Pervin Hüseyin Ömer Avustralya 2-Hülya Guyer Avustralya -Sema Aktunç Avustralya 4-Semra Mehmet Avustralya ARASINDA Yukarýda Müstedi Tarafýndan yapýlan çift taraflý istidadýr. Bilcümle alakadarlar 2 senesi Aralýk ayýnýn 9 günü saat 8.'da Lefkoþa kaza mahkemesinde (Tereke Tenfiz Salahiyeti) hazýr bulunmaya davet olunurlar. Müstedinin Talebi: A-Yukarýda sayý ve ünvaný verilen istidada Tereke Ýdare Memuru olarak Tayin edilen Nermin Solyalý n/d Nermin Hüseyin Solyalý 5/4/28 tarihinde vefat ettiðinden, SENÝHA AHMET terekesine damadý Hüseyin Solyalý'nýn Tereke Ýdare Memuru olarak atanmasý hususunda bir emir; veya B-Muhterem Mahkemenin uygun göreceði baþka herhangi bir emir, talep eder. Ýþbu istida Hukuk Mahkemeleri Usulü Nizamatý E.48.N.2E,Fasýl 89 madde 5 Fasýl 95'in ilgili maddeleri ile sair mevzuata istinat eder. Ýþbu istida'nýn dayandýðý gerçekler Lefkoþa'lý Hüseyin Solyalý'nýn yapmýþ olduðu ve iliþikte sunulan yemin varakasýnda izah edilmiþtir. Ýþbu istida Müstedi Hüseyin Solyalý tarafýndan hazýrlandý. Teblið Adresi: 9.uncu Sokak No:4 Marmara Bölgesi Lefkoþa Hüseyin Solyalý... Müstedi 26/9/2 tarihinde dosyalandý. 9/2/2 tarihinde tayin edildi. ASLINA UYGUNDUR MUKAYYÝT Müstedialeyh: -Pervin Hüseyin Ömer Avustralya 2-Hülya Guyer Avustralya -Sema Aktunç Avustralya 4-Semra Mehmet Avustralya

16

17 5 Ekim 2 Cumartesi 7

18 8 5 Ekim 2 Cumartesi

19 5 Ekim 2 Cumartesi 9 Münhal Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na baðlý Etüt Merkezi'nde görev yapacak nitelikli ve sorumlu bir öðretmen istihdam edilecektir. Aranan nitelikler:. Çocuk Esirgeme Kurumu'nu temsil edebilecek nitelikte, liderlik vasfýna sahip, Kurumun dýþ ve iç iþleyiþini organize edebilecek özellik ve yetenekte olmak, 2. Atatürk Öðretmen Akademisi veya ilkokullar için öðretmen yetiþtiren ve Atatürk Öðretmen Akademisine denkliði Bakanlar Kurulu'nca onaylanan bir öðretim kurumundan mezun olmak, veya.üniversite mezunu olup ilköðretim kadrolarýnda deneyim kazanmýþ olmak, veya 4. Sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danýþma, rehberlik, spor akademisi ve benzeri okullardan mezun olup benzeri kurumlarda en az bir yýl deneyim sahibi olmak ve çocuklar ile ilgili folklor, müzik, resim spor ve benzeri sosyal etkinlik ve faaliyetler organize edebilecek ve öðretebilecek nitelikte olmak, 5. Ýyi derecede bilgisayar kullanabilmek ve office programlarýna hakim olmak. 6. Ýngilizce bilmek tercih nedenidir. Ýlgi duyanlarýn fotoðraflý özgeçmiþleri, katýlmýþ olduklarý kurs ve faaliyetlere iliþkin sertifika ve belgeleri ile birlikte Ekim'den Ekim 2 tarihine kadar Kurumumuza þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. Baþvurularýn, iþ günlerinde, 9: - : saatleri arasýnda, Kurumumuzun Server Somuncuoðlu Sokak, No:6A Köþklüçiftlik, Lefkoþa adresine yapýlmasý rica olunur. Bilgi için Tel. : (92) KÝRALIK Yeniþehir de Limasol Bankasý arkasý 4 m2 lik sendeli dükkan. Tel: ÞOK KAMPANYA Sahibinden Gönyeli giriþinde Türk malý 45 metrekare daireler. Her dairenin 4 metrekare oto parký bulunmaktadýr. Dairelerin KDV'leri ödenmiþtir fiyatlar 6 Stg.'dir ve sterlin kuru da 28 TL'de sabit tutulmaktadýr. Tel: SATILIK ARSALAR Lefke Avrupa Üniversitesi'ne bitiþik Türk koçanlý, altyapýsý hazýr, deniz manzaralý, yurt, site veya villa yapýmý için müsait. Müracaat: Cemal Kuvvetlioðlu Tel: Avukat aranýyor Maðusa Dikelya Ýngiliz üssünde avukatlýk iþlerimi yürütebilecek avukat arýyorum. Tel: DEVREN KREÞ Lefkoþa'da acilen saðlýk nedeniyle faal durumda devren satýlýk kreþ Tel: Yonca kavþaðý yaný, Lefkoþa- Maðusa anayolu ve Geçitkale'ye giriþ-çýkýþý var. SAHÝBÝNDEN DEVREN ARTEZYEN SU KUYUSU Derinlik: metre, saatte ton. Tuz ve kireci az, içme suyundan az bir geriliði var Stg. Tel: GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: HEMÞÝRELÝK HÝZMETLERÝ Evde bakým, refakatçi kalýnmasý, serum ve sonda takýlmasý, pansuman yapýlmasý, enjeksiyon iþlemleri, TA þeker ölçülmesi, hemþirelik hizmetleri deneyimli hemþireler tarafýndan yapýlýr. Tel: ARANIYOR Küçükbaþ hayvan çobaný aranýyor ARANIYOR Yaþlý bir hastaya yatýlý bakýcý aranýyor Polis Salon Futbol Takýmý Hollanda'da turnuvaya katýlacak Polis Salon Futbol Takýmý, Hollanda'nýn Eibergen kasabasýnda 7 - Ekim tarihleri arasýnda, düzenlenecek ". Dünya Polis Salon Futbol Turnuvasý"na davet edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Polis Salon Futbol takýmý, 56 ülkeden 26 takýmýn katýlacaðý turnuvaya katýlmak amacýyla 6 Ekim Pazar günü adadan ayrýlacak. Polis Salon Futbol Takýmý Turnuva'ya Polis Müdür Muavini Hüseyin Kadir Çete'nin baþkanlýðýnda, Cengiz Uzun'un antrenörlüðünde katýlacak. KKTC Polis Salon Futbol takýmý "M/Mv Emin Atabek, PÇ Serdar Özsönmezer, PM Abdi Morkaya, PM Hakan Yiðit, PM Nurettin Gecekuþu, ÝM Salih Oyal, PM Raif Güçkan, PM Vedat Ulutaþ, ÝM Özgür Tezkan, PM Ýmur Kýrçay, PM Adem Özberenk, ÝM Mehmet Küçükkutlu" oluþuyor. Polis Salon Futbol takýmý 2 Ekim cumartesi adaya dönecek. KÝRALIK Lefkoþa'da kiralýk dükkan ve büyük bodrum ARANIYOR Ev iþlerinde part time çalýþabilecek sürüþ ehliyetli bayan aranýyor. Marmara bölgesi. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev 55 stg. Hamitköy'de Türk koçanlý evlek 6 ayakkare satýlýk arsa, 5 Stg. Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, 2 Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý 2 Stg. Haspolat'ta + sýfýr apartman dairesi eþdeðer, 5 Stg SATILIK BATERÝ Pearl marka bateri. Ziller dahil (crahs - ride - hi hat), çok iyi durumda EMÝNE OTOBÜS TURU 6 Ekim Pazar muhteþem bir güne hazýr mýsýnýz? Gilan köyünde üzüm ve þarap festivali, Gagopetria'da kahve molasý ve köy gezisi, kuþ cennetinin keþfi. Ücret TL. Hareket sabah 8., dönüþ 8.. Müracaat: AYZER EMLAK Kiralýk Hamitköy'de + yeni daire Dumlupýnar'da +. kat full eþyalý daire Yenikent'te + full yeni eþyalý daire K. Kaymaklý'da + full eþyalý daire 9 TL Ortaköy'de + zemin kat daire Satýlýk K. Kaymaklý'da 2+ zemin kat daire Türk malý Ortaköy'de 2+ zemin kat daire Türk malý Yaman bölgesi + 2 metrekare 2. kat daire Türk malý Kermiya sosyal konutlarýnda + zemin kat daire Çaðlayan'da + asansörlü metrekare daire Türk malý Çatalköy'de dönüm evlek içerisinde yeni bitmiþ müstakil ev eþdeðer

20 Türkiye'de karþýlaþma Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde bugün karþýlaþma oynanacak. Saat 6.'da Kayseri-Gaziantep karþý karþýya gelecek. Saat 9.'da Konya-Kayseri Erciyes ve Eskiþehirspor-Beþiktaþ maçlarý oynanacak. 6 takým puan peþinde n K-Pet Süper Ligi'nde 2. hafta maçlarý bugün ve yarýn oynanacak. Günün karþýlaþmalarýnda Hamitköy-Maðusa T. Gücü, G.GücüMormenekþe, KaymaklýDoðan T. Birliði ve Cihangir-Lefke karþý karþýya gelecek. Maçlar saat 5.'da baþlayacak n Ligde Maðusa Türk Gücü, Hamitköy, Cihangir, G.Gücü, Yeniboðaziçi ve Lefke takýmlarý ilkl puanlarýný elde etmek için mücadele edecekler (Necati Özsoy) Furtbolda K-Pet Süper Ligi'nde 2. Hafta maçlarý bugün ve yarýn oynanýyor. Ýlk haftayý puansýz geride býrakan 2 takým Hamitköy ve Maðusa Türk Gücü karþý karþýya gelecek. Hamitköy sahasýnda oynanacak karþýlaþmada ev sahipliði yapacak olan Hamitköy ilk maçta yenilginin faturasýný maçýn hakeme çýkartmýþtý. Puansýz 2 takýmýn mücadelesinde bakalým sonuç ne olacak? Atatürk Stadý'nda Gençlik Gücü, Klasiklerin teknik kontrolleri yapýldý Toplam 2 arabanýn yarýþacaðý 'üncü Anadolu Hayat Emeklilik Klasik Araba Rallisinin startý bu gün saat.'da veriliyor... Kýbros Türk Klasik Otomobil Kurumu tarafýndan organize edilen 'üncü Anadolu Hayat Emeklilik Klasik Otomobil Rallisi bugün baþlýyor. Toplam 2 arabanýn kayýt yaptýrdýðý ralli ile ilgili teknik kontroller dün Ortaköy Lemar oto parkýnda yapýldý. Teknik kontrolün ardýndan konvoy halinde þehir turu atan araçlara büyük ilgi gösterildi. Bu gün baþlayacak olan rallide ilk start saat.'da Surlariçi Ýþ bankasý önünden verilecek. Ýlk gün yarýþlarýnda arasýnda mola verecek olan klasik otomobiller ikinci ve son gün olan Pazar günü yarýþý EcoDays Festiveli yapýlan Büyükkonuk köyünde bitirecekler. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Mormenekþe'yi edecek. Ýlk maçta güçlü Çetinkaya'ya maðlup olmasýna raðmen iyi bir mücadele sergileyen Gençlik Gücü rakibinden bugün puanla almayý hedefliyor. Mormenekþe de Süper Lig'e galibiyet ile baþlayan takýmlar arasýnda yer aldý. Sahasý henüz lige hazýr olmayan Cihangir Lefke'yi Serdarlý 4 Aðustos Stadý'nda aðýrlayacak. Ýlk haftayý yenilgi ile tamamlayan bu iki takýmda galibiyet ile tanýþmayý hedefledi. Kadrosunda ciddi sakatlarý bulunan Küçük Kaymaklý da Doðan Türk Birliði'ni konuk edecek. Transfer Döneminde Sabri, Raif ve Salih gibi yýldýz oyuncularýný Doðan'dan kadroya dahil eden Küçük Kaymaklý sakat futbolcularýn sýkýntýsýný yaþarken 2. Maçýnda da sahasýnda oynamanýn avantajýný yaþayacak. K-PET Süper Lig'inde Pazar günü heyecan devam edecek. Ýlk haftayý liderlik koltuðunda tamamlayan Yenicami Atatürk Stadý'nda Bostancý Baðcýl ile karþýlaþacak. Yenicami Teknik Direktörü Turan Altay çýkýþlarýna devam edeceklerinin açýklamasýný K-PET 'inci Lig ekibi Deðirmenlik'te futbolcular iddialý konuþtu Deðirmenlik'te hedef büyük n Deðirmenlik futbol takýmý oyuncularý Hüseyin Yýldýrým ve Ýbrahim Mert takýmlarýnýn çok güçlü olduðunu ve ciddi olmalarý halinde Süper Lige yükseleceklerini iddia ettiler... K-Pet Süper Lig TAKIMLAR O G Yenicami 2 Doðan T.B. Mormenekþe 4 K. Kaymaklý 5 B. Baðcýl 6 Çetinkaya 7 Serdarlý 8 Yalova 9 Maðusa T.G. Hamitköy Yeni Boðaziçi 2 Cihangir Gençlik Gücü 4 Lefke B M Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK A Y P K-PET 'inci Liginin güçlü takýmlarýndan Deðirmenlik'te futbolcular Süper Lige yükselmeyi kendilerine hedef seçtiler. Ligin ilk haftasýnda rakip sahada Baf Ülkü Yurdu ile berabere kalan Deðirmenlik'te gözler hafta sonu oynanacak Akýncýlar karþýlaþmasýna çevrildi. Takýmýn futbolcularýndan Hüseyin Yýldýrým ile Ýbrahim Mert bu hafta Akýncýlar'ý yeneceklerini söyledi. Her iki futbolcu da takýmlarýnýn çok güçlü olduðunu ve her takýmý yenebilecek güçte olduklarýný vurguladýlar. Takýmda çok tecrübeli futbolcular yanýnda kaliteli genç futbolcularýn da bulunduðunu söyleyen Deðirmenlik futbolcularý, þu anda takýmdaki uyumun çok iyi olduðunu belirttiler. Yýldýrým ve Mert bu sezon ciddi ve planlý çalýþmalarý halinde Süper Lige çýkacaklarýný da iddia ettiler. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri yaparken Bostancý Baðcýl Teknik sorumlusu Ahmet Zaifoðlu da bu maça puan almak için çýkacaklarýný belirtmiþti. Mesarya takýmlarýndan Serdarlý da Çetinkaya ile karþý karþýya geliyor. Son 2 sezonun þampiyonu Çetinkaya bu sezon yine zirveyi zorlayacak takýmlar arasýnda yer almak istiyor. Serdarlý takýmý da sahasýnda kolay kolay puan vermeyen bir takým. Süper Ligin iki yeni takýmý da 2. Hafta da karþý karþýya gelecek. Yeniboðaziçinde, Yeniboðaziçi, Yalova'yý konuk edecek. Günün maç programý K-Pet Süper Lig'de Hamitköy - Maðusa T.G. (Osman Özpaþa) K.Kaymaklý - Doðan T.B. (Serkan Þimþek) Cihangir - Lefke (Fehim Dayý) Gençlik Gücü - Mormenekþe (Hakan Muhtaroðlu) K-Pet 'inci Lig'de Türk Ocaðý- Gönyeli (Mehmet Malek) Binatlý - Düzkaya (Timur Ercan Bodi) Türkmenköy - Ozanköy (Savaþ Tilki) Akýncýlar - Deðirmenlik (Irmak Emin) K-Pet 2'nci Lig'de Girne Halk Evi - Geçitkale (Ömer Doðru) Gaziköy - Denizli (Tufan Çerçioðlu) Görneç - Dipkarpaz (Necmi Bulut) Karþýyaka - Çayönü (Hüseyin Özkan) Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: 2278 Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 EYLÜL AYI SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 EYLÜL AYI SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı: DPÖ 0.00.262-17/ Lefkoşa, 4 Ekim 2017 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 EYLÜL AYI SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 TEMMUZ AYI SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 TEMMUZ AYI SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı: DPÖ 0.00.262-17/ Lefkoşa, 3 Ağustos 2017 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 TEMMUZ AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı