KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI"

Transkript

1 KALİTE EL KİTABI

2 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 2 / 32 STANDART MADDE NO KEK REVĠZYON ĠZLEME SAYFASI ĠÇĠNDEKĠLER A Ç I K L A M A SAYFA NO KEK Revizyon Ġzleme Sayfası KEK Ġçindekiler 2 4 Vizyon, Misyon, Kalite Politikamız 5 KuĢadası Ticaret Odası nın Tarihçesi ve ĠletiĢim Araçları 5-8 KuĢadası Ticaret Odası'nın Yönetim ġeması 9 Teknik Özellikler, ĠletiĢim Araçlarımız 10 1 Kapsam Genel Uygulama Atıf Yapılan Standartlar 12 3 Terimler ve Tarifler Kalite Yönetim Sistemi Genel ġartlar Dokümantasyon ġartları Genel Kalite El Kitabı Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü 17 HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

3 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 3 / 32 5 Yönetimin Sorumluluğu Yönetimin Taahhüdü Üye Odaklılık Kalite Politikası Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Sorumluluk, Yetki ve ĠletiĢim 20 STANDART MADDE NO A Ç I K L A M A SAYFA NO Sorumluluk ve Yetki Kalite Yönetim Temsilcisi Ġç ĠletiĢim Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden Geçirme Girdisi Gözden Geçirme Çıktısı 23 6 Kaynak Yönetimi Kaynakların Sağlanması Ġnsan Kaynakları Genel Yeterlilik, Bilinç ve Farkındalık Altyapı ÇalıĢma Ortamı 25 7 Hizmet GerçekleĢtirme Hizmet GerçekleĢtirmenin Planlanması Üye Ġle ĠliĢkili Süreçler Hizmetlere Bağlı ġartların Belirlenmesi Hizmetlere Bağlı ġart. Gözden Geçirilmesi 26 HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

4 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 4 / Üye Ġle ĠletiĢim Tasarım ve GeliĢtirme Satın Alma Satın Alma Süreci Satın Alma Bilgisi Satın Alınan hizmetün Doğrulanması Üretim ve Hizmetin Sağlanması(Sunulması) Üretim ve Hizmet Sunulmasının Kontrolü 28 STANDART MADDE NO A Ç I K L A M A SAYFA NO hizmet ve Hizmet Sağlanması Ġçin Süreçlerin Geçerliliği Tanımlama ve Ġzlenebilirlik Üye Malı hizmetün Korunması Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 30 8 Ölçme, Analiz ve ĠyileĢtirme Genel Ġzleme ve Ölçme Üye Memnuniyeti Ġç Tetkik Süreçlerin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi Hizmetin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Veri Analizi ĠyileĢtirme Sürekli ĠyileĢtirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyetler 35 HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

5 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 5 / 32 VİZYON Mesleki faaliyetlerin gelişmesini sağlamak ve etik anlayışı oluşturmak; yeni girişimlerde her zaman farklı bakış açısı içinde olmak. MİSYON Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunarken, Kuşadası'nın, bölgemizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesini sağlayıcı katkılarda bulunmak. KALİTE POLİTİKASI Meslek örgütü olarak ticari hayat içinde üyelerine yönelik hizmetini; Üyelerden gelen talepleri de göz önünde bulundurarak çağın gereklerine uygun yeni fonksiyon ve hizmet geliştirmeyi, Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir Kurum olma yolunda teknolojik alt yapısını geliştirmeyi, Takım çalışmasına önem verilen, bireysel ve grup başarılarının teşvik edildiği bir çalışma ortamı sağlamayı, Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeye, Etik anlayış ve yasal çerçevede, Güncel, sektöre yönelik bilgileri paylaşıp, Bölgenin ekonomik gelişmesine katkılar sağlayarak, Üye çalışan memnuniyeti ile en iyiyi sunarken liderlik yapmak ve Kalite yönetimi gereklerine uyarak sürekli iyileştirmelerde bulunmaktır. KUŞADASI TİCARET ODASI TARİHİ HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

6 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 6 / 32 KuĢadası'nda da Ticaret Odasının kuruluģu,türkiye'de ki benzer ilklerinin tarihi ile ayni zamana rastlamaktadır. Biz daha 1880 yılında KuĢadası'nda Ziraat ve Ticaret Cemiyetinin var olduğunu biliyoruz. Reis Hasan Tahsin Bey,azalar Mehmet Salim Efendi, Ġbrahim Ağa ve Yorgi Ağa idi. 1884'de Ziraat ve Ticaret Cemiyeti'nin Reis'i Ali Bey, azaları; Ali Efendi, Süleyman Ağa, Yenako Efendi, Menolaki Efendi, Arakel Efendi idi yılında mevcut cemiyetin Ziraat ve Ticaret Odası adını aldığını Aydın Ġli Salname'lerinden öğrenmekteyiz. Bu dönemde Reis Hasan Bey (Mütemayiz),azalar; Hacı Ġbrahim Ağa, Yenako Efendi, Yorgaki Efendi idi.1901 Reis Mustafa Efendi, azalar; Hasan Efendi, Hüsnü Efendi, Kazım Efendi, Estelyo Efendi idi. Genellikle Ticaret ve Ziraat Odası baģkanı ziraat ile uğraģan Müslüman Türklerden, azaları ise ticaret ile aktif olarak uğraģan Rum ve Yahudilerden ve seçilmekte idi. Bu durum ülke genelinde olduğu gibi KuĢadası'nda da ticaretin ağırlıklı olarak Yahudi ve Rumlar tarafından yapıldığı, ziraatın ise Müslüman Türklerin tekelinde olduğunun göstergesi idi. KurtuluĢ savaģından sonra ticaret ile uğraģan Rum, Ermeni ve Yahudilerin bölgeyi terk etmesi üzerine, pek çok kurum gibi KuĢadası Ticaret Odası da kapandı. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde Ticaret odalarının örgütsel geliģimi 25 Eylül 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayii Odaları yasası ile yeniden sağlanmıģtır. Bu yeni düzenleme sonrasında 1926 yılında KuĢadası Ticaret Odası yeniden faaliyete geçti yılında Ege bölgesinde 51 Ticaret Odası ve 6 Borsa mevcuttu. Bu odalardan 11'i Ġzmir'de, 10'u Manisa'da, 9'u Balıkesir'de, 7'si Denizli'de, 6'sı Aydın'da, 3'ü Kütahya'da, 1'i Burdur'da faaliyet gösteriyordu. KuĢadası Ticaret Odası temsilcileri Cumhuriyetin kuruluģ yıllarında bölgelerinde yapılan tüm toplan tılara katılarak yöre iktisadi hayatının geliģmesine katkı sağlamıģlardır yılında Ġzmir'de yapılan Bölgenin Ticari ve iktisadi durumunun değerlendirildiği toplantıya KuĢadası Ticaret Odası BaĢkanı Ahmet Hamdi Bey baģkanlığından katılan KuĢadası ticaret odası heyetinin vermiģ olduğu rapordan KuĢadası'nın o günlerdeki iktisadi durumu hakkında bilgi sahibi oluyoruz. 25 Mayıs 1929 günü toplanan Ġzmir Bölgesi Ticaret odaları toplantısında, bugün dahi hala ilkokullarımızda kutlanmakta olan "Yerli Malı" kullanılmasını teklif eden heyetin içinde bir KuĢadalı hemģeh rimiz Ticaret Odası baģkanı Ahmet Hamdi Bey'in de olması bizi gururlandırmaktadır yılında Ticaret odasının 5 sınıfta topladığı üyelerinin sayısı 115'tir yılında kurulan ticaret odasında toplam 115 üye mevcut idi. Bu üyelerin bağlı olduğu dereceler ise Ģöyle idi: Üye Sınıfları Üye Sayısı 1. Sınıf: 5 Üye HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

7 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 7 / Sınıf: 14 üye 3. Sınıf: 15 üye 4. Sınıf: 74 üye 5. Sınıf: 0 üye Ġdare Heyeti 7 üye TOPLAM 115 üye Kesin olarak tespit edilememekle birlikte muhtemelen üye sayısının azlığı nedeniyle 1932 yılında KuĢadası Ticaret Odası, Ġzmir Ticaret Odasına bağlı Ticaret Ajanlığına dönüģtürülüyor. KuĢadası'nın 1957 yılında Aydın iline bağlanması ile Ticaret Ajanlığı kapatılıyor ve kayıtlı üyeler ile ilgili belgelerde Aydın Ticaret Odasına devrediliyor yılında Söke'de ticaret Odasının kurulması ile, KuĢadası tüccarları bu odaya bağlanıyor. KuĢadası'nın turizm yönelik artan ticari potansiyeli dolayısıyla Ticaret Odası kurulması çalıģmalarına 1990 lı yılların baģında yeniden baģlanıyor. Önce Kaymakam ġemsettin ULUSOY zamanında ön çalıģmalar yapılıyor. Ancak netice alınamıyor. Daha sonra KuĢadası Belediye BaĢkanı Merhum Lütfi SUYOLCU'nun gayretleri, KuĢadası Otelciler Derneği (KOMPLĠD) yönetiminin desteği ile 706 kayıtlı üye adına Süleyman KORAġ Haziran 1992'de ve A.Mustafa Oğuzkaan birbirlerinden habersiz ayrı ayrı Sanayii ve Ticaret Bakanlığı'na odanın kurulması için müracaat ediyor. Temmuz 1992'de iki kiģiye ayrı ayrı oda kurma izni veriliyor. Zamanın kaymakamı Ġsmail Üstüner meslek komi telerini belirleme grubunu Süleyman KoraĢ baģkanlığında oluģturuyor ve Ekim-Kasım 1992'de yapılan seçimlerle meclis BaĢkanlığına Ali Aclan HEKĠMOĞLU ve Yönetim Kurulu BaĢkanlığına ise Ali ERGÜL seçiliyor. KUġADASI TĠCARET ODASI ĠLK MECLĠS ÜYELERĠ Meclis BaĢkanı: A Aclan Hekimoğlu Meclis BaĢkan Vekili: Ahmet KĠREÇ Yönetim Kurulu BaĢkanı: Ali ERGÜL HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

8 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 8 / 32 Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili: Mehmet GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi: Süleyman KORAġ Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Oğuz KABAÇAM Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Mesut TUNCA Meclis Üyesi: Tevfik BAĞCI Meclis Üyesi: Demir ÜNSAL Meclis Üyesi: Vecdi ġerġfoğlu Meclis Üyesi: Sinan EREN Meclis Üyesi: Erdem ÖZKAYIMOĞLU Meclis Üyesi: Mehmet KAHRAMAN Meclis Üyesi: Abdullah SARIDEDEOĞLU Meclis Üyesi: A Mustafa OĞUZKAAN Meclis Üyesi: Nazım GEDĠK ÖNCEKĠ DÖNEMLER MECLĠS BAġKANLARI Ali Aclan HEKĠMOĞLU: 09/11/ /12/1993 Mehmet GÜLER: 01/12/ /11/1999 Ahmet KĠREÇ: 03/10/ /08/2003 Mehmet Akal ĠMRE: 29/08/ /03/2005 Mehmet Oğuz Kabaçam: 24/03/ ÖNCEKĠ DÖNEMLER YÖNETĠM KURULU BAġKANLARI Ali ERGÜL: 11/11/ /12/1993 Süleyman KORAġ: 01/12/ /08/1994 Ali ERGÜL: 21/08/ /03/2005 Serdar Akdoğan: 24/03/2005- HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

9 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 9 / 32 KUġADASI TĠCARET ODASI NIN YÖNETĠMĠ KuĢadası Ticaret Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar kanununa bağlı olarak üyelerine hizmet vermektedir. Bu kanun doğrultusunda çalıģmak zorunda olmasının yanında kendi iç tüzüğüne göre de hareket etmek zorundadır. HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

10 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 10 / 32 TEKNĠK ÖZELLĠKLER Oda Hizmet Binamız 3000,24 m² arsa üzerine ve 800,00 m² bina tabanına oturmuģ Ģekilde 5 kattan oluģmaktadır. Toplam kapalı alan 4000,00 m² dir. Oda Hizmet Binamızda Fuaye alanları, Tüm Organ HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

11 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 11 / 32 üyelerinin yapacakları toplantı salonları, 300 kiģilik toplantı salonu, Üyelerimize hizmet verecek olan departmanlar, DanıĢmanlar için odalar ve restoran bulunmaktadır. Santral (pbx 7hat) : ĠLETĠġĠM ARAÇLARIMIZ TELEFONLARIMIZ FAKS : ADRES : Süleyman Demirel Bulvarı No: KuĢadası - AYDIN 1-Kapsam 1.0 Kalite Sisteminin Kapsamı 1.1 Genel Odamız bir kamu kurum niteliğinde olma özelliğinden dolayı 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar kanun ve Yönetmeliklerine göre hizmet vermektedir. HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

12 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 12 / 32 Odamız ISO 9001:2008 standardı Ģartlarından, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının bazı Ģartları, kapsam dıģı tutulmuģ olup, Hizmetlerimizin yapısı nedeniyle, kapsam dıģı tutulan bu Ģartlar aģağıda belirtilmiģtir. 1.2 Uygulama Tasarım ve geliģtirme faaliyetleri: TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 7.3 Tasarım ve GeliĢtirme maddesi KuĢadası Ticaret Odası nda özel süreç bulunmadığından, TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının Üretim ve Hizmet Sunumu Süreçlerinin Geçerliliği maddesi, Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 7.6 Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü bulunmadığından bu maddeleri hariç tutmuģtur. Odamız hizmet sunumu ile ilgili stratejilerini yine yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde belirleyip uygular. Odamız kalite sistemi, üye odaklılık ve katma değer yaratmayan faaliyetleri yok ederek, her aģamada bir süreç yaklaģımını kullanma esasına göre hizmet vermektedir.. Yenilenen standardın ve kalite sistemimizin temel ilkeleri aģağıdaki gibidir. Üyelerimizin beklentilerinin net olarak belirlenmesi ve üye memnuniyetinin ön planda tutulması. Yönetimin, kalite sistemindeki sorumluluğunun arttırılması. Sürekli iyileģtirmenin vazgeçilmez bir yükümlülük olması. Yönetim tarafından belirlenen kalite hedeflerinin, her aģamasında yaygınlaģtırılması ve değer lendirilmesi. Kalite sisteminin tetkik edilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi. Üye memnuniyetinin sürekli ölçülmesi 2.0 Atıf Yapılan Standartlar TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri ġartlar Kılavuz kitabı esas alınarak KuĢadası Ticaret Odası nda oluģturulan kalite yönetim sisteminde, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler Kılavuzu da referans olarak alınmıģtır. HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

13 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 13 / 32 Bu kılavuzların yürürlükteki baskılarının takibi, Türk Standartları Enstitüsü nün web sayfasından yapılmaktadır. 3.0 Terimler ve Tanımlar Standartta tedarik zinciri aģağıdaki Ģekilde tanımlanmaktadır. Yasal ġartlar : 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunun ve bağlı Yönetmelikler, Ayrıca Oda Ġç Hizmet Yönetmeliği. Yönetim Kurulu BaĢkanı : KUġADASI TĠCARET ODASI Yönetim Kuruluna baģkanlık eder. (Tüm Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarında Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak geçecektir.) Genel Sekreter : KUġADASI TĠCARET ODASI Genel Sekreteridir. (Gn.Sekreter. olarak kısaltılmıģtır.) Üye : Tacir sıfatı kazanmak için Odamıza hayıt yaptıran Gerçek ve Tüzel KiĢilikler. Fevkalade gereği almıģ olduğu ticari derece. : Odamıza kayıt olan Anonim, Limited ġirketlerin 5174 sayılı yasa 1.Derece almıģ olduğu derece. 5.Derece olduğu derece. Ticaret Sicil Memurluğu : Odamıza kayıt olan Gerçek KiĢilik üyenin 5174 sayılı yasa gereği : Odamıza kayıt olan Kooperatiflerin 5174 sayılı yasa gereği almıģ : Odamıza gelen üyenin Ticari kimliğinin oluģtuğu ilk birim. Ticaret Sicil Tastiknamesi : Odamıza ve Ticaret Siciline kayıtlı üyenin Ticari Faaliyetini gösterir belge. Ġflas ve Kongordato Belgesi: Odamıza ve Ticaret Siciline kayıtlı üyenin iflas etmediğini yada kongordato bildirmediğini gösterir belge. Oda Sicil Memurluğu eden birim. : Odamıza gelen üyenin 2.safha kayıt ve kaydından sonraki süreci takip HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

14 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 14 / 32 Oda Kayıt Belgesi : Odamıza kayıtlı üyenin kayıt olduğunu gösterir matbuat belge. Meslekten Men Belgesi : Odamıza kayıtlı üyenin herhangi bir yasal nedenle yada 5174 sayılı yasa gereği Meslekten uzaklaģtırma cezası almadığını gösterir belge. Muhasebe Servis : Odamıza kayıt olan üyenin aidat ve her türlü iģlemler sonucunda parasal iģlerine bakan ve Odamızın bütün harcamalarıyla ilgilenen birim. Tahsilat : Muhasebe servisi tarafından Odamızda gerçekleģtirilen her tür iģlem ve hizmet karģılığı alınan paranın sürecine denir. Tediye verilen isim. : Muhasebe servisi tarafından yapılan Odamızın tüm harcamalarına 4.0 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel ġartlar KUġADASI TĠCARET ODASI Kalite Yönetim Sistemini standardın (TS.EN:ISO ) Ģartlarına uygun olarak oluģturmuģ, dokümante etmiģ ve uygulamaya koyarak sürekliliğini sağlamakta ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileģtirmektedir. DıĢ kaynaklı sürecimiz bulunmamaktadır. Odamız, Kalite yönetim sistemimiz kapsamındaki gerekli olan süreçleri tanımlanmıģtır. Süreçlerin sırası ve birbirleriyle olan etkileģimi belirlenmiģ ve bir sonraki sayfada gösterilmiģtir. Süreçlerin etkin olarak uygulanabilmesi ve kontrolü için gerekli metod ve kriterleri her süreç için hazırlanan akıģ Ģemalarında belirlenmiģtir. Süreçlerin uygulanması ve gözlenmesi için gerekli kaynakları ve bilgileri süreç kimlik kartlarında belirlenmiģtir. Süreçlerimizin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi için süreç kimlik kartlarında süreçlerin performans kriterleri, ölçüm yöntemi,ölçüm zamanı,ölçüm sorumlusu ve kayıt yerleri tanımlanmıģtır. Planlanan sonuçlara ulaģması ve sürekli iyileģtirmesi için gerekli faaliyetler yönetimin gözden geçirme toplantısından sonra uygulanmaktadır. Süreçler, Odamız tarafından uluslar arası TS EN - ISO 9001:2008 standardının Ģartlarına göre yönetilmektedir. HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

15 KUġADASI TĠCARET ODASI CHAMBER OF COMMERCE OF KUġADASI KOD NO: KEK-22 YAYIN TARĠHĠ: REV NO:002 REV.TARĠHĠ:23/12/2010 Sayfa 15 / 32 Ticaret Sicili Süreci Oda Sicili Süreci Tahsilat Süreci Yönetim Süreci Üye ve ÇalıĢan Eğitim Süreci a) Hizmet gerçekleģtirme ile ilgili süreçler belirlenmiģ ve Süreçlerimiz olarak aģağıda gösterilmiģtir. b)süreçler ve KYS faaliyetlerimizin etkileģimleri aģağıda gösterilmiģtir. SÜREÇ ETKĠLEġĠM TABLOSU ETKĠLEYEN SÜREÇ ETKĠLENEN SÜREÇ/SÜREÇLER ETKĠSĠ TĠCARET SĠCĠLĠ ÜYE SÜRECĠ ODA SĠCĠL SÜRECĠ, TAHSĠLAT SÜRECĠ TĠCARET SĠCĠLĠNE ÜYE KAYIT SIRASINDA HENÜZ KAYDI OLMAMIġ TÜZEL YADA GERÇEK KĠġĠNĠN EKSĠK EVRAKLA GELMESĠ VEYA TĠCARET SĠCĠL MEMURUNUN YANLIġ BELGE HAZIRLAMASI, ODA SĠCĠL VE TAHSĠLAT SÜRECĠNĠ ETKĠLER. ODA SĠCĠLĠ SÜRECĠ TĠCARET SĠCĠL SÜRECĠ, TAHSĠLAT SÜRECĠ ODA SĠCĠLĠNE KAYIT SIRASINDA TĠCARET SĠCĠLĠNE KAYIT OLMUġ TÜZEL YADA GERÇEK KĠġĠNĠN EKSĠK EVRAKLA GELMESĠ YADA MEMURUN YANLIġ BELGE HAZIRLAMASI TĠCARET SĠCĠLĠ VE TAHSĠLAT SÜRECĠNĠ ETKĠLER ETKĠLEYEN SÜREÇ ETKĠLENEN SÜREÇ/SÜREÇLER KĠġĠNĠN ETKĠSĠ HAZIRLAYAN: KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN: GENEL SEKRETER

16 TAHSĠLAT SÜRECĠ ODA SĠCĠLĠ SÜRECĠ, TĠCARET SĠCĠLĠ SÜRECĠ TĠCARET SĠCĠLĠNDE EKSĠK EVRAK YADA MEMURUN HATASI NEDENĠYLE VE ODA KAYIT SĠCĠLĠNDE ÜYENĠN DERECESĠNĠN YANLIġ KODLANMASI, EKSĠK EVRAKININ OLMASI TAHSĠLAT SÜRECĠNĠ ETKĠLER. YÖNETĠM SÜRECĠ TÜM BĠRĠMLER VE ÜYE ODADA OLUġAN EKSĠKLĠKLERĠN YÖNETĠME SUNULMASININ SONUNDA YÖNETĠM HER HANGĠ BĠR ÖNLEYĠCĠ TEDBĠR ALMADIĞINDA BUNDAN TÜM BĠRĠMLER VE ÜYE ETKĠLENĠR. ÜYE VE ÇALIġAN EĞĠTĠM SÜRECĠ TÜM BĠRĠMLER VE ÜYE BĠRĠMLERDE ÇALIġAN PERSONELĠN ZAMANA GÖRE EĞĠTĠMLERĠNĠN SAĞLANMAMASI ÜYENĠN MEMNUNĠYETĠNĠ VE ÜYEYE SUNULMAYAN TĠCARĠ FAALĠYETĠ KONUSUNDAKĠ EĞĠTĠMLER TÜM ÇALIġANI VE ÜYEYĠ ETKĠLER. 4.2-Dokümantasyon ġartları Genel Kalite yönetim sistemimizin dokümantasyonu; a-)kalite politika ve kalite hedeflerinin dokümante edilmiģ beyanlarını, b-)kalite el kitabını, c-)ts.en ISO9001:2008 gerektirdiği dokümante edilmiģ prosedürleri, d-)süreçlerin etkin planlanması, operasyonu ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan dokümanları, (Talimatlar,Planlar, Formlar ve Listeler) e-)ts.en ISO9001:2008 standardının gerektirdiği kayıtları içermektedir. Kalite Politikası ve Hedefleri Kalite El Kitabı Prosedürler Süreç Tanımlama ġemaları

17 Destek Dokümanlar (DıĢ Kaynaklı Dokümanlar,Talimatlar, Formlar, Listeler) Kayıtlar Kalite El Kitabı KUġADASI TĠCARET ODASI ; TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini kurmuģ, dokümante etmiģ, sürekliliğini sağlayarak etkinliğini ve sürekli iyileģtirmeyi taahhüt etmiģtir. Kalite El Kitabında; a-) 7.3-Tasarım ve GeliĢtirme,7.5.2-Üretim Ve Hizmet Sağlanması Ġçin Süreçlerin Geçerliliği, 7.6 Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Standart maddeleri hariç tutulmuģtur. (1.Kapsam ve 1.2 Uygulama Maddesi) b-)kalite Yönetim Sistemi için prosedürler oluģturulmuģtur ve Kalite El Kitabından tüm prosedürlere atıflar yapılmıģtır. c-)süreçlerin birbirleri arasındaki etkileģmenin açıklanması (Md.4.1) Süreç EtkileĢim Tablosunda gösterilmiģtir Dokümanların Kontrolü Yayınlanmadan önce dokümanların hazırlanması, Kalite Yönetim Sistemi ne uygunluk ve yeterlilik açısından onaylanması, Gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncellenmesi ve tekrar onaylanması, Doküman değiģiklikleri ve revizyon durumunun tanımlanması, Yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulundurulması, Dokümanların okunabilir kalması ve tanımlanabilir olmasının sağlanması, DıĢ Kaynaklı dokümanların tanımlanmıģ ve dağıtımının kontrol altında olması, Güncelliğini yitiren dokümanların kullanımının önlenmesi ve saklanması durumunda saklama koģullarının belirlenmesi, için Dokümanların Kontrolü Prosedürü (DK-PRS-01) oluģturulmuģ ve dokümante edilmiģtir. Dokümanların Hazırlanması ve Kontrolü Prosedürü (DHK-PRS-01)

18 4.2.4-Kayıtların Kontrolü TOBB'un ve kurumların yayınlamıģ olduğu kanun ve yönetmelikler ilgili kurumların web sayfalarından ilgili birimin sorumlusu tarafından kontrol edilir. Saklama sürelerinin belirlenmesi ve imhası için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla dokümante edilmiģ prosedür oluģturulmuģtur. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS-2) 5.0 Yönetimin Sorumluluğu 5.1-Yönetimin Taahhüdü a-)üst Yönetim, KUġADASI TĠCARET ODASI nda oluģturulan Kalite Yönetim Sisteminin geliģtirilmesini, uygulanmasını ve etkinliğinin sürekli iyileģtirilmesine yönelik taahhüdünün delilini, b-)çalıģanlarımıza belirleyici ve düzenleyici yasal ve mevzuat Ģartları da dahil olmak üzere üye Ģartlarının yerine getirilmesinin öneminin iletilmesine yönelik yapılan eğitimlerle, panolara asılan afiģler- duyurularla ve iç emirlerle, c-)kalite politikasını; 5.3 maddesine göre oluģturup tüm çalıģanlarımıza ileterek anlaģılmasını, d-)kalite hedeflerinin oluģturup her fonksiyon ve seviyede ölçülebilir olarak belirlemekle, e-)yönetimin gözden geçirme toplantısını yaparak, f-)kuġadasi TĠCARET ODASI nda ihtiyaç olan, kaynakların belirlenmesini, sağlamaktadır. 5.2-Üye Odaklılık KUġADASI TĠCARET ODASI nda üye memnuniyetinin artırılması amacına yönelik olarak anketler ile öneri ve Ģikayet sonuçlarının analizleriyle üye beklentilerinin belirlenmesi ve bunların yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Yasal Ģartlar ve Odamız Ģartlarının uygun olduğu takdirde Üyelerimizin Ģartları e göre tanımlanmaktadır. Üyelerimizin memnuniyet tanımı e göre yapılmaktadır. 5.3-Kalite Politikası KUġADASI TĠCARET ODASI nda Kalite Politikası kuruluģ amacına ve verilen hizmetlere uygun olması, Kalite Hedeflerinin oluģturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluģturması, Kalite Yönetim Sistemi nin etkinliğinin sürekli iyileģtirilmesi ve Ģartlara uygunluk için taahhüdü içermesi gerektiği göz önünde bulundurularak oluģturulmuģtur. Kalite Politikası; Yönetim Kurulu BaĢkanı imzasıyla yürürlüğe girer.

19 Kalite Politikamızın KUġADASI TĠCARET ODASI na iletilmesi ve anlaģılmasının sağlanması eğitimler, toplantılar, Kalite El Kitabı vasıtasıyla ve uygun yerlerde bulunan panolarda asılmak suretiyle duyurulması sağlanmaktadır. Kalite Politikamızın uygunluğunun sürekliliğinin gözden geçirilmesi, iç tetkikler ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarıyla sağlanmaktadır. Kalite Politikamız aģağıda yazılı hale getirilmiģtir. Meslek örgütü olarak Ticari Hayat içinde üyelerine yönelik hizmetini; Etik anlayıģ ve yasal çerçevede, Güncel, sektöre yönelik bilgileri paylaģıp, Bölgenin ekonomik ve geliģmesine katkılar sağlayarak, Üye çalıģanının memnuniyeti ile en iyiyi sunarken liderlik yapmak ve Kalite Yönetimi gereklerine uyarak sürekli iyileģtirmelerde bulunmaktır. 5.4-Planlama Kalite Hedefleri Kalite politikasıyla uyumlu, ölçülebilir, sürekli iyileģtirmeye yönelik kalite hedefleri;kalite Hedefleri Formu (KHF01) ve hedefe ulaģmada izlenecek yolların, yapılan iģlemlerin ve gözetim tarihlerinin yer aldığı Hedeflere UlaĢma Eylem Planı Formu (HUEYF02)doldurulur. Eylem Planında belirtilen gözetim tarihlerinde; adımların sorumluları ve KYT bir araya gelerek yapılan gözetim; tutanak altına alınır ve Hedeflere UlaĢma Eylem Planı Formu eklenir Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Üst Yönetim, kalite hedefleri de dâhil olmak üzere, kalite yönetim sisteminin genel Ģartlarını yerine getirmek için; Süreçleri, süreçlerin sıralamasını, etkileģimlerini, ihtiyaç duyulan kaynakları ve bu süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi, analizi konularını da içeren kalite yönetim sistemi planlamasının yapılmasını Kalite El Kitabı, Kalite Sistem Prosedürleri, Süreç Tanımlama ġemaları, ĠĢlem Prosedürleri, Kalite Hedefleri Formu ve Süreç Ölçme Formu ile sağlamaktadır. Üst Yönetim, Kalite yönetim sistemine yönelik Ģartlarda ve mevzuat Ģartlarında herhangi bir değiģiklik olduğunda, yeni Ģartlara uyum sağlayacak Ģekilde kalite yönetim sistemi planlamasının gözden geçirilmesini, gerekli revizyonların yapılmasını ve kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini Dokümanların Kontrolü Prosedüründe belirtilen yöntemlerin yerine getirilmesi ile sağlamaktadır.

20 Ayrıca, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında da Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması gözden geçirilir ve gerektiğinde dokümanlar yukarıdaki yöntemlerle revize edilir. Dökümanların Hazırlanması ve Kontrolü Prosedürü DHK-PRS 1 Yönetimin Süreci YS-PRS-04 Kalite Hedefleri Formu (KHF01) Süreç Ölçme Formu (SÖF04) 5.5-Sorumluluk, Yetki ve ĠletiĢim Sorumluluk ve Yetki Üst Yönetimin, Kalite Yönetim Temsilcisi ve KUġADASI TĠCARET ODA sında çalıģan personelin görev tanımları açıklanmıģtır. Organizasyon Ģeması birim sorumlularına kadar oluģturulmuģ diğer alt birimler görev tanımlarından takip edilebilir tüm çalıģanlara kendileri ile ve alt birimleri ile ilgili görev tanımları dağıtılmıģtır. Organizasyon ġeması Görev Tanımları Kalite Yönetim Temsilcisi Üst Yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın, Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçlerin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesini, Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileģtirilmesi için ihtiyaçların üst yönetime raporlanmasını, KUġADASI TĠCARET ODASI nda üye Ģartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaģtırılması için gerekli olan bilgilerin alınmasını ve iletilmesini, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dıģ taraflarla iletiģim kurulmasını, Sağlayan yetki ve sorumluluğa sahip çalıģandır. Oda Yönetim Kurulu kakarı ile atanır. Atama Yazısı Ġç YazıĢma Ġle Dağıtılır Ġç ĠletiĢim Üst Yönetim; Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları, Ġlan Panoları, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı,

21 Anketler, Öneri ve Ģikâyetlerin Toplanması ve Değerlendirilmesi, Telefonlar, Toplantılar, Mailler, Kaynaklarını/Süreçlerini kullanarak, KUġADASI TĠCARET ODASI nda performansının iyileģtirilmesini, aktif, etkin ve verimli olunmasını, personelin kalite hedeflerine odaklanmasını ve katılımını gerçekleģtirmektedir. Ġletilen bilgilerin doğru olarak algılanıp algılanmadığı, ÇalıĢan Memnuniyeti Anketi ile (ÇMAF05) bu kalite el kitabının 8.maddesi olan Ölçme, Analiz ve ĠyileĢtirme baģlığı altında ve referans gösterilen Kalite Sistem Prosedürlerinde (Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü, Düzeltici Faaliyet, Önleyici Faaliyet ve Ġç Tetkik) anlatılan yöntemler gerçekleģtirilerek izlenmekte ve ölçülmekte, algılanmadığının tespiti halinde Düzeltici Faaliyet veya Önleyici Faaliyet Prosedürleri aracılığıyla, gerekirse yukarıda belirtilen kaynaklar / süreçler kullanılarak doğru olarak algılanması sağlanmaktadır Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Kalite Yönetim Sistemi nin uygulanmasını, etkinliğini ve sürekli iyileģtirilmesini sağlamak için en az yılda bir kez gözden geçirmek üzere Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı düzenlenir. Bu gözden geçirme, iyileģtirme fırsatları, kalite politikası ve kalite hedefleri dahil Kalite Yönetim Sisteminde değiģiklik ihtiyaçlarını içerir. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında elde edilecek kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürünce muhafaza edilir. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının nasıl, ne zaman yapılacağı, konusunda Yönetim Kurulu BaĢkanı karar verir. Gündem maddeleri maddesinde belirtildiği gibidir. Ġstediği taktirde Yönetim Kurulu BaĢkanı ilave gündem maddesi koyabilir. Yönetim Gözden Geçirme toplantılarına Kalite Yönetim Temsilcisi sekretaryalık yapar. Kayıtların Kontrolü prosedürü (KK-PRS 02) Yönetimin Süreci (YS-04)

22 5.6.2-Gözden Geçirme Girdisi Tetkiklerin Sonuçları Yönetimin gözden geçirme girdisi, aģağıdaki bilgileri içermelidir: a) Tetkiklerin sonuçları, b) Üye geri beslemeleri, c) Süreç performansı ve hizmet uygunluğu, d) Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, e) Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri, f) Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değiģiklikler, g) ĠyileĢtirme için öneriler Gözden Geçirme Çıktısı Yönetimin Gözden Geçirme girdi verileri kullanılarak Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve KYS hizmet kalitemizi iyileģtirmek amacıyla YGG toplantıları sonucunda kararlar Üst Yönetim tarafından alınır. Bu kararlarla ilgili kaynaklar YGG raporunda belirtilir. Yönetimin Süreci YS Kaynak Yönetimi 6.1-Kaynakların Sağlanması KUġADASI Ticaret Odası; a-)kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileģtirilmesi, b-) Üye Ģartlarının yerine getirilmesiyle üye memnuniyetinin artırılması için gerekli olan kaynakları belirlemekte ve sağlamaktadır. Kaynaklar; Yönetim Sürecinde belirlenir. YS-04 Kaynaklarımız; Altyapı, ÇalıĢma Ortamı, Bilgi Kaynakları, Mali Kaynaklar, Ġnsan Kaynakları, Üst Yönetim tarafından karģılanır. 6.2-Ġnsan Kaynakları

23 6.2.1-Genel Hizmet kalitesini etkileyen iģleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve tecrübe yönünden yetkinlik Ģartları her unvan ile ilgili hazırlanan Görev Tanımlarında belirlenmiģtir. a-) Yönetim Süreci (YS-04) b-) Görev Tanımları Yeterlik, Eğitim ve Farkındalık a-) KUġADASI TĠCARET ODASI nda Hizmet kalitesini etkileyen iģleri yapan personelin sürekli Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi almaları sağlanmaktadır. Personelin yürütmekle yükümlü olduğu iģleri her zaman aynı kalitede yerine getirebilmesi, yetkinliğinin arttırılması için yapılan eğitimler, Eğitim Sürecinde tanımlanır. Eğitim faaliyetlerinin etkinliği, Üye ve ÇalıĢan Eğitim Sürecinde detaylandırılmıģtır. (SR04) b-) Personelin, yaptığı iģin öneminin ve uygunluğunun farkındalığı verilen eğitimlerle sağlanmaktadır. c-) Kalite hedeflerine ulaģılmasında bulunacakları katkının bilincinde olmalarının sağlanması ise yapılan eğitimler ile gerçekleģtirilmektedir. Üye ve ÇalıĢan Eğitim Sürecinde belirtilmektedir.(sr04) d-) Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim ile ilgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. e-) Personelin iģe alımından iģten çıkarılmasına kadar yapılan faaliyetler Yönetim Sürecinde tanımlanmıģtır. (YS04) Yönetim Süreci (SR04) Üye ve çalıģan Eğitim Süreci (SR05) Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS02) 6.3-Altyapı KUġADASI TĠCARET ODASI nda da, hizmet Ģartlarının yerine getirilmesi için gerekli altyapı belirlenerek temin edilmiģtir. Altyapımız, yeterli hizmeti verecek Ģekilde çalıģma alanlarımız, donanımımız, yazılımımız ve destekleyici hizmetleri içermektedir. Oda Hizmet Binamız 3.000m² arsa üzerinde 800 m² lik taban alana oturan 4000m² lik kapalı alan 1.000m² yeģil alan, açık otoparktan oluģmaktadır. Oda Hizmet Binası içerisinde yer alan her türlü alt yapı unsurları kaliteli hizmetin sağlanabilmesi ve izlenebilmesi için ilgili Kayıtların Kontrolü Prosedüründe Belirtilmektedir. KUġADASI TĠCARET ODASI 4 kat ve zemin olmak üzere 5 katlı olup 4000 m² dir.

24 Donanım ve Yazılım ihtiyaçlarının karģılanması; KUġADASI TĠCARET ODASI nda üst yönetimi tarafından yerine getirilmekte olup bakımı Bilgi ĠĢlem biriminin sorumluluğundadır. Bunlar Yönetim Sürecinde belirtilmiģtir. Hizmetlerimizin sunumu için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve gereç, mevzuat çerçevesinde; sürekliliğinin sağlanması için bakım ve onarımları da tarafımızdan karģılanmaktadır. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) Yönetim Süreci (YS-04) 6.4-ÇalıĢma Ortamı KUġADASI TĠCARET ODASI mevzuat ve kalite yönetim sistemi Ģartlarına uygun hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli çalıģma ortamını belirlemiģ ve yönetmektedir. Oda içerisinde genel güvenliği ve çalıģanların güvenliğini sağlamak amacıyla; gerekli uyarıcı levhalar yer almaktadır. KUġADASI TĠCARET ODASI hizmet binasının ısıtması ve soğutması, merkezi ısıtmasoğutma sistemi ile yapılmaktadır. Aydınlatması, lambalar ile yapılmaktadır. Tüm bunlar Kayıtların Kontrolü Prosedüründe belirtilmiģtir. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) Yönetim Süreci (YS-04) 7- hizmet GerçekleĢtirme 7.1-hizmet GerçekleĢtirmenin Planlanması KuĢadası Ticaret Odası Süreçleri ile ilgili aģağıdaki eylemleri gerçekleģtirir. Hizmet için kalite hedef ve Ģartları, Hizmet için gerekli belge ve kayıtların oluģturulması ile hizmete özgü kaynakları, Hizmete özgü istenilen doğrulama, geçerlilik, izleme, inceleme iģlemleri ile hizmet kabul ölçütleri, GerçekleĢtirme ve hizmet Ģartlarının karģıladığına dair kanıtları sağlamak v gerekli kayıtları içeren Kalite Planları hazırlamak. KuĢadası Ticaret Odası üst yönetimi tarafından, kalite ile doğrudan iliģkili olan tüm hizmet süreçlerinin belirlenmesi, planlanması ve yürütülmesi için gerekli olan donanımın, hizmetin gerçekleģtirildiği çalıģma ortamında, kullanım Ģartlarına uygun olarak bakımı, hizmet ile iliģkili özelliklerin izlenmesi, hizmet kontrollerinin yapılması ile ilgili kayıtların uygun bir Ģekilde saklanması sağlanır. Bu çalıģmalar Kalite Planları nda belirtilir. Hedeflere ulaģma doğrultusunda yapılacak faaliyetler ise Süreç/Hedef Eylem Planları nda açıklanır. 7.2-Üye ile ĠliĢkili Süreçler Hizmete Bağlı ġartların Belirlenmesi

25 KUġADASI TĠCARET ODASI yasal mevzuatlara uygun bir Ģekilde üyesine hizmet etmektedir. Bu hizmet Ģekli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ve çıkarılan ilgili yönetmeliklerde belirtilmiģtir Hizmete Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi Üye kayıt aģamasından önce veya üye değiģiklik isteklerinin uygulanmasından önce aģağıdakilerin sağlanması açısından, üye talepleri gözden geçirilmektedir. DeğiĢiklikler kayıt altında tutulmaktadır. Ġsteklerinin açık ve net olarak tanımlanmıģ olması, Üyeden yazılı olarak gelen dilekçelerin alınması durumunda, sözlü isteklerin ek dilekçe ile iģleme alınması ve takibi, Öncekilerden farklılık gösteren taleplerin açık ve net olarak tanımlanmıģ olması, Üye isteklerinin odamız tarafından karģılanabilir olması. DeğiĢiklik olması durumunda 5174 sayılı TOBB kanunu na göre iģlem yapılır Üye Ġle ĠletiĢim a-) Hizmet bilgileri, b-) Üyelerimizin öneri / Ģikayetleri Üye Memnuniyet Formu (ÜMF07) c-) Üyelerin düģüncelerinin, ihtiyaç ve beklentilerinin, tam ve doğru olarak anlaģılması, üye öneri/ģikayetleri, tespiti için telefon ve faks araçları, öneri ve Ģikayet kutuları ( hergün kontrol ediliyor ), anketler, sözlü iletiģim (birebir görüģme), ilan panoları, SMS, internet duyuruları, süreli Odamız dergisi vb. iletiģim yöntemleri kullanılmaktadır. Üye Memnuniyet Formu (ÜMF07) 7.3-Tasarım ve GeliĢtirme KUġADASI TĠCARET ODASI 5174 sayıl Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ve çıkarılan ilgili yönetmeliklerle hizmet verdiğinden dolayı 7.3 Tasarım ve GeliĢtirme maddesi kapsam dıģı bırakılmıģtır. 7.4-Satın Alma Satın Alma Süreci Odamıza satın alınacak ürün ve hizmetlerde, Odamız Ġç Yönetmeliği madde 39'a göre yapılır. Yönetim Kurulu'nun Genel Sekreterliğe vermiģ olduğu harcama yetkisine kadar olan bölümleri için Oda üyelerimizden veya diğer muhtelif tedarikçilerden satınalma yapılır. Genel Sekreter yetkisinde olan satınalmalarda bazen aciliyetlerinde göz önünde bulundurulularak her hangi bir Satınalma Talep Formu ve Tedarikçi değerlendirme Formu düzenlemeden satınalma yapılır. Yapılan harcamanın belgesi Muhasebe biriminde saklanır. Genel Sekreterliğe verilen harcama yetkisi doğrultusunda yapılan harcamaların raporu bir sonraki Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

26 Genel Sekreterin harcama yetkisini aģan miktarlarda ise; Satınalma Talep Formu düzenlenip Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu'nun fiyatını uygun bulduğu firmadan Ya da Onaylı Tedarikçi Listesinden bir firma seçilir, alım yapılır. Tedarikçi değerlendirmesi; (TDF08) 100 üzerinden kriterlere puan verilerek yapılır. Sonra bu puanlar kriterlerin üzerindeki oranlarla çarpılarak sonuç toplanır. Bu, o tedarikçinin Onaylı Tedarikçi Listesi puanını gösterir. (OTL15) Tedarikçiler yılda 1 kez tekrar genel olarak gözden geçirilip; ortalama değer yöntemiyle analiz edilir Satın alma bilgisi KUġADASI TĠCARET ODASI sipariģ edilen ürün hakkında satıcı firmanın net olarak bilgilendirilmesini sağlayacak Ģekilde satın alma talep formu ile sipariģ açmaktadır. Satın alma sipariģ formunda gerekli olduğu durumlarda, onaylama için gerekli kriterler ve yönetimin gereksinimleri açıklama hanesinde belirtilir Satın alınan ürünün doğrulanması Satınalma Talep Formu (STF09) üzerindeki özelliklere bakılarak; talep eden birim sorumlusu ve satın alma sorumlusu tarafından kabul anlamında her kalem malzemeye paraf atılarak yapılır. Tedarikçilerin yerinde doğrulama faaliyeti Odamız tarafından yapılmamaktadır. Satın Alma Talep Formu (STF09) Onaylı Tedarikçi Listesi (OTLF15) Tedarikçi Değerlendirme (TDF08) 7.5-Üretim ve Hizmetin Sağlanması (Sunulması) Üretim ve Hizmet Sunumun Kontrolü KuĢadası Ticaret Odası nda süreç etkileģim tablosu, hedef eylem planı, iģ akıģ Ģemaları, kalite planları, görev tanımları, talimatlar, kalite kayıtları, formlar gibi kaliteyi etkileyen tüm belgeler üst yönetim tarafından hizmetin denetlenmesinde kullanılır. Bu belgelerin ulaģılabilirliği ve anlaģılabilirliği kalite yönetim grubu, ilgili birim sorumluları ve amirlerinin sorumluluğundadır Üretim ve Hizmet Sağlanması Ġçin Süreçlerin Geçerliliği KUġADASI TĠCARET ODASI nda da kontrol edilemeyen bir hizmet bulunmadığından kapsam dıģı tutulmuģtur Tanımlama ve Ġzlenebilirlik Hizmetlerimiz, mevzuatımızda tanımlanmıģ olup, KUġADASI TĠCARET ODASI nda verilen hizmetlerin tüm aģamaları, Süreç Tanımlama ġemalarında belirlenmiģtir. Üyelere iliģkin izlenebilirlik Oda ve Ticaret Sicil Kayıt numarası ile yapılmaktadır. Ġzlenebilirlik ile ilgili kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.

27 Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) Üye Malı KUġADASI TĠCARET ODASI kendi kontrolünde olduğu üye mülküne özen gösterir. KUġADASI TĠCARET ODASI nda hizmetin sunumu için gerekli olan ve üyenin Yasal ġartlara istinaden alınan dosyalar üye mülkü olarak belirlenmiģtir. Üye mülkünün kaybolması, hasar görmesi veya kullanıma uygunluğunun kalmaması hallerinde; üye ile irtibata geçilerek üye kayıtlarından, eksiklikler giderilir, Kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) göre muhafaza edilir. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) Hizmetin Korunması KUġADASI TĠCARET ODASI Kamu Hizmeti olarak faaliyet gösterdiğinden hizmetler esas itibariyle soyut, ancak çıktıları (evrak, belge, dosya v.s.) itibariyle somut haldedir. Yürütmekte olduğumuz iģlemler talep edilen/edilecek hizmete dönüģünceye kadar oluģan tüm evrakların, saklanması, gerektiğinde yararlanılmak için tekrar ulaģılabilirliğinin sağlanması, bozulma, kaybolma ve hasar görmeye karģı korunması ile ilgili iģlemler, ArĢivleme Talimatı (ArĢv.T01) e göre yapılır. Oda Hizmet Binamızın güvenliğini tam anlamıyla korumak için gerekli olan yerlere kamera sistemi yerleģtirilmiģtir. Bu sistem DVR kayıt ünitesinde saklanır ve 3 gün süreyle tekrar yenilenir. Bu kayıtlar Bilgi ĠĢlem Servisimizde gözlemlenebilir. edilmektedir. Ayrıca hizmetin korunmasında çıktılar, Kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü göre muhafaza ArĢivleme Talimatı (ArĢv.T01) Kayıtların Kontrolü rosedürü (KKP02) 7.6-Ġzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü KUġADASI TĠCARET ODASI na bağlı Birimler tarafından sunulan hizmetlerin, belirlenen Ģartlara uygunluğunu izleyip ölçerek, delille kanıtlamak için herhangi bir cihaz kullanılmadığından, TSE EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 7.6 Ġzleme ve Ölçme Donanamının Kontrolü maddesi kapsam dıģı bırakılmıģtır. 8.ÖLÇME, ANALĠZ VE ĠYĠLEġTĠRME YÖNETİM SÜRECİ KYS-YS05

28 8.1-Genel HEDEFLER POLĠTĠKA PLANLAMA UYGULAMA-ÜYE KAYIT SÜRECĠ İZLEME DÜZELTME / İYİLEŞTİRME 1. KUġADASI TĠCARET ODASI nda Hizmetin uygunluğunu göstermek, 2. Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu sağlamak, 3.Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileģtirmek, Amacıyla istatistiksel teknikler de dahil olmak üzere uygulanabilir metotları belirleyerek Kalite Yönetim Sisteminin kapsamına almıģtır. 8.2-ĠZLEME ve ÖLÇME Üye Memnuniyeti KUġADASI TĠCARET ODASI nda üye memnuniyetinin izlenmesinin sağlanması, üye algılarından hareketle, ihtiyaç ve beklentilerin yerine getirilip getirilmediğinin saptanması için veriler; üye memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak düzenlenen anketler, öneri ve Ģikayet vb. yollarla yapılır. Bu veriler Üye Memnuniyeti Formunda görülmektedir. (ÜMF07) Üye memnuniyeti ölçmeye ve analiz etmeye yönelik iģlemler için Veri, Analiz Süreci dokümante edilmiģtir.

29 Üye Memnuniyeti Formu (ÜMF07) Ġç Tetkik KUġADASI TĠCARET ODASI kalite sistemi tetkiki, TS-EN-ISO 9001:2008 standardının gerektirdiği tüm hususların yeterliliğini ve planlanmıģ düzenlemelere uygunluğunu ve etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek amacı ile yapılmaktadır. Ġç denetim ve takip faaliyetleri, eğitimli ve sertifikalı kalite tetkikçileri tarafından gerçekleģtirilmektedir. Olağanüstü durumlar olmadıkça, her birimde yılda en az bir kez iç tetkik yapılmaktadır. Tetkik raporları ve belirlenen düzeltici faaliyetler, iģlem tanımında belirlenen esaslara uygun olarak dokümante edilip gerekli duyulan kayıtları saklanır. Denetim sonucu bulunan uygunsuzlukların belirlenen sürede giderilmesi esastır. Sapmalar veya düzeltici faaliyetlerde birim elemanları altyapısının yetersiz kalması durumunda, konu, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından karara bağlanmaktadır. Bu faaliyetlerle ilgili detaylar ve sorumlular Ġç tetkik Prosedürü nde açıklanmıģtır. Ġç Tetkit Prosedürü (ĠTPRS-04) Süreçlerin Ġzlenmesi Ve Ölçülmesi KUġADASI TĠCARET ODASI nda tarafından planlanmıģ süreçlerin hangi aģamalardan geçeceği, sorumlusunun kim olduğu, hizmet sunumunda gereken Ģartların neler olduğu, Ģartları taģımıyorsa neler yapılacağı Süreç Kimlik Kartlarında belirtilmiģtir. KUġADASI TĠCARET ODASI tarafından gerçekleģtirilen süreçlerin planlanan sonuçları (hizmet uygunluğunu ve kalite hedeflerini) gerçekleģtirme kabiliyetinin olup olmadığı, süreçlerin ölçülmesi ile anlaģılır. Süreçlerinin izlenmesi ve ölçülmesi, Süreç Ölçme Formları (SÖF04) ve Süreç EtkileĢim Tablosu (KEK Sayfa:14-15) kullanılarak yapılır. Süreç kimlik kartlarında; performans kriterleri, Süreç Ölçme Formlarında; performans kriterleri, ölçüm metodu ve ölçüm periyodu belirtilmiģtir. Süreçlerin izlemesini o sürecin sorumluları yapar ve sonuçlarını Süreç Ölçme Formları (SÖF04) kaydeder. Tüm sonuçlar o birim sorumluları tarafından toplanıp değerlendirilip raporlanır ve KYT ye verilir. KYT tüm raporları alıp Süreç Performanslarını ölçer ve Performans Kriterleri; Yönetim gözden geçirme toplantısında tekrar gözden geçirilir. Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi ile planlanan sonuçlara ulaģılamadığının tespiti halinde Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından düzeltici faaliyet veya önleyici faaliyetin baģlatılması için talepte bulunulur. Süreç Ölçme Formu (SÖF04) Süreç EtkileĢim Tablosu (KEK Syf:14-15) Hizmetin Ġzlenmesi Ve Ölçülmesi

30 Süreç Ģemalarında, hizmet Ģartları açık olarak yazılmıģ ya da ilgili yasal düzenlemeye atıfta bulunulmuģtur. Süreç tanımlarında yer alan kontrol, karar, değerlendirme ve onay noktalarında sorumlular, bu aģamaya kadar gelmiģ hizmeti kayıtlar üzerinden izleyerek, verilen hizmetin süreçlerdeki kabul kriterlerine uyup uymadığını kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda, herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezse, evrak üzerine atılan imza veya paraf ile bir sonraki adıma iletilerek süreç iģletilir. Ayrıca Ticaret ve Oda sicil Kayıt ve Tahsilat kalite planlarında süreç Ģemalarında tanımlanan iģlerin kontrolu detaylandırılmıģtır. Süreç Tanımlama ġemaları son onay noktasında belirtilen personel tarafından verilen onay (Ġmza), hizmetin, Ģekli eksiklikler giderilerek mevzuata uygun olarak Uygun Olmayan Hizmet Prosedüründe gösterilmektedir. Kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre muhafaza edilir. Uygun Olmayan Hizmet Prosedürü (UHK-PRS03) Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) Kalite Planları Süreç ġemaları 8.3-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü KUġADASI TĠCARET ODASI nda uygun olmayan hizmetin; yanlıģlıkla kullanımının veya sunumunun önlenmesi için belirlenmesi ve kontrol edilmesinin sağlanması, bu kontrollerle, uygun olmayan hizmet ile ilgili yetki ve sorumlulukların tespiti için dokümante edilmiģ prosedür oluģturulmuģtur. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedüründe belirtilmiģ olup Kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolu Prosedürü (UHK-PRS03) 8.4-Veri Analizi KUġADASI TĠCARET ODASI nda tarafından Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülmesinde Üye memnuniyeti anketi, dilek ve Ģikâyet kutuları, çalıģanlar önerileri, çalıģanlarla ilgili anket vb. yollarla alınan veriler ve uygunsuzluk tespit formlarının değerlendirilmesi ile hizmetin Ģartlara uygunluğu, önleyici faaliyet fırsatları ve iyileģtirme alanlarının tespit edilmesine yönelik verilerin analiz edilmesi için Üye Memnuniyeti Formu (ÜMF07) ve ÇalıĢan Memnuniyeti Anketi Formu (ÇMAF05) oluģturulmuģtur. Bu toplanan veriler pasta ve çubuk diyagramları ile analiz edilmektedir. Üye Memnuniyeti Formu (ÜMF07)

31 ÇalıĢan Memnuniyeti Anketi Formu (ÇMAF05) Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) 8.5-ĠyileĢtirme Sürekli ĠyileĢtirme KUġADASI TĠCARET ODASI nda, kalite politikası, kalite hedefleri, iç tetkik sonuçları, veri analizi, düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile yönetimin gözden geçirme sonuçlarını kullanarak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileģtirir. Üyelerden ve çalıģanlardan gelen öneriler KYT ye verirlir; YGGT de değerlendirilir. Alınan kararların takibi toplantı tutanak formunda yazılır. Belirlenen iyileģtirme faaliyeti, uygulama adımları ve sonuçları toplantıda görevlendirilen ilgili birim sorumlusu tarafından KYT ye iletir. Bir sonraki YGG toplantısında bu iyileģtirme faaliyetinin sonuçları değerlendirilir Düzeltici Faaliyet Tüm Kalite Yönetim Sistemi içerisinde bulunan süreçlerde tespit edilen uygunsuzlukların sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını önlemek için; -Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, -Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, -Uygunsuzlukların tekrarlanmasını önlemek için faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesi, -Gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, -BaĢlatılan faaliyetin sonuçlarının kaydedilmesi, -BaĢlatılan faaliyetin gözden geçirilmesi, ĠĢlemlerinin tanımlanması ve gerçekleģtirilmesi konuları düzenleyen Düzeltici Faaliyet Prosedürü oluģturulmuģtur. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) Düzeltici Faaliyet Prosedürü (DF-PRS05) Önleyici Faaliyetler KUġADASI TĠCARET ODASI nda tarafından verilen hizmetlerde potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için; -Potansiyel uygunsuzlukların ve sebeplerinin belirlenmesi,

32 -Uygunsuzlukların tekrar oluģmasını önlemeye yönelik faaliyete olan ihtiyacın değerlendirilmesi, -Gerekli faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, -BaĢlatılan faaliyetin sonuçlarının kaydedilmesi, -BaĢlatılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi, ĠĢlemlerinin tanımlanması ve gerçekleģtirilmeleri konuları düzenleyen Önleyici Faaliyetler Prosedürü oluģturulmuģtur. Kayıtların Kontrolü Prosedürü (KK-PRS02) Önleyici Faaliyetler Prosedürü (ÖFP-PRS06)

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ ĠÇĠNDEKĠLER Standart madde no Konusu Sayfa No Ġçindekiler sayfası 2 -- Önsöz 3 1 Kapsam 4 4 Kalite yönetim sistemi 4 4.1 Genel Ģartlar 4 4.2 Dokümantasyon Ģartları 5 4.2.1 Genel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI DeğiĢiklik Olan Sayfa DeğiĢiklik Tarihi DeğiĢikliğin Tarifi Hazırlayan Rev. No 1 2 3 4

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM... 9 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ...

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş 1/21 KOPYA NO: 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

SUNGURLU TĠCARET BORSASI KALĠTE EL KĠTABI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : 15/01/2012 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA :

SUNGURLU TĠCARET BORSASI KALĠTE EL KĠTABI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : 15/01/2012 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : KALĠTE EL KĠTABI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : 15/01/2012 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1 / 16 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - Ġçindekiler 1 - KuruluĢun Tanıtımı

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI-

T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI- T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI- EK-01 04.09.2017 Revizyon: 02 Sayfa 1/28 REVĠZYON NO TARĠH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02

Detaylı

TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALĠTE EL KĠTABI

TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 03 21.04.2011 0 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 1 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 2 / 31 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Dokümanların Kontrolü Prosedürü 1.AMAÇ: BUTSO Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümantasyonun oluşturulması, onaylanması, kontrolü, yayımlanması, dağıtımı,

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE EL KİTABI ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: F:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE EL KİTABI ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: F: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TANDOĞAN YERLEŞKESİ T: 0312 212 60 40 F: 0312 222 29 74 www.ankara.edu.tr Sıra No Rev. Tarihi Rev. No 1 -------- 00 Yeni yayınlanmıştır. 2 01.08.2017

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 1/20 FERHAN Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 2/20 No İçindekiler Sayfa No İçindekiler 2 Revizyon Çizelgesi 3 0.0 Giriş 4 0.1 Kuruluşun Tarihçesi 4 1.0

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu? İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTÜMESİ GEREKEN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No KY/QM 1 Kontrol Noktası ÜRETİCİ

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALİTE EL KİTABI

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALİTE EL KİTABI TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALİTE EL KİTABI Doküman No. : MTSO-KEK Yayın Tarihi : 04.04.2012 Revizyon No. : - Rev.Tarihi : - HAZIRLAYAN: FULYA MELĠSA AYBARS KURT

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00 : 2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ SAYFA NO : / TETKİK EDİLEN BİRİM ADI TETKİK TARİHİ / / TETKİKÇİLER: İSİM/İMZA : : TETKİK DEĞERLENDİRME NOTLARI : KABUL EDİLEMEZ U: BU MADDE UYGULANAMAZ : KABUL EDİLEBİLİR AMA GELİŞTİRİLMELİ UG: BU MADDE

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü

Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Kalite Ekipleri Çalışma Prosedürü Doküman Numarası KOM/101/PR-003 ISO 9001: 2008 KYS Kriter No 5.5.3. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi gereğince hazırlanan plana göre gerçekleştirilen iç tetkiklere yöntem belirleyerek kalite yönetim sisteminin etkinliğinin, uygulanabilirliğinin

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI

ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI ISO 9001:2000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ KALĐTE EL KĐTABI Sayfa 2 / 14 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. BAFRA TĐCARET VE SANAYĐ ODASI HAKKINDA... 3 2. KALĐTE POLĐTĐKASI... 4 3. KAPSAM... 4 4. KALĐTE YÖNETĐM

Detaylı