Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý"

Transkript

1 Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'ndan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Mübarek Ramazan ayýný büyük sevinçlerle karþýlayan Müslümanlarýn bu sevinçleri kýsa sürede üzüntüye dönüþtü. 3 TE 40 KURUÞ 03 TEMMUZ 2015 CUMA Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Sünnet kayýtlarý baþladý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel Sünnet Þöleni için kayýtlar baþladý. Çocuklarýný sünnet ettirmek isteyen aileler Kentli Servisine gelerek kayýtlarýný yaptýrabilecek. 3 TE Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, il merkezinde eðitim öðretim yýlýnda 4 yeni Anadolu Lisesinin açýlacaðýný belirtti. Büyük, bu okullara bu sene TEOG sýnav sonuçlarýna göre de öðrenci yerleþtirmesi yapýlacaðý ifade edildi. Büyük Ýl merkezinde yeni açýlan yeni Anadolu Liselerini þöyle sýraladý: "Bahçelievler Anadolu Lisesi : Merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2.Caddesinde 24 derslikli 134 öðrenci kontenjanlý. 11 DE Seyit Ali Büyük 146 bin 332 kiþi sinemaya gitti Türkiye genelinde sinema salonu sayýsý son beþ yýlda %18,3 arttý. Bu dönemde sinema salonlarýndaki koltuk sayýsý %10,8 artarak seyirci kapasitesi 276 bin 318'e ulaþtý. Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur 30 Haziran 2015 günü prim tahsilat anlaþmalarý olan bankalarýn SGK tahsilat sistemleriyle iletiþiminde yaþadýðý yoðunluktan dolayý teknik problemler yaþandýðýný, prim ve diðer tahsilatlarda aksaklýklar oluþtuðunu belirtti. 7 DE 5 TE SGK'dan tahsilatta teknik hata açýklamasý Duran Cesur TOBB MTAL eðitim öðretime açýlýyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði-Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yýl açýlýyor. 6 DA Greyder yeni üretim tesisini açtý Ulukavak'ta 2 bin kiþilik mahalle iftarý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarýnýn ikincisi Ulukavak'ta yapýldý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesindeki iftara yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. 7 DE "Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý iptal edilmeli" Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý 28 Haziran 2015 tarihinde yapýlan Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Sýnavýnýn iptal edilmesi gerektiðini belirtti. 5 TE Ýskilip ilçesinde uzun süredir üretim yapmakta olan Greyder, ikinci üretim tesisini Çorum merkeze açtý. Ankara yolu Aile Eðitim Programlarýna devam üzerinde bulunan tesis, haziran ayý itibariyle üretime baþladý. 7 bin metrekare kapalý alanda üretime baþlayan tesiste þu anda 150 kiþi istih- 2 DE dam ediliyor. Hedef ise istihdamý 300'e çýkartýp, günlük 2 bin çift civarýnda ayak- 10 DA 3 TE ÝHH yetimler için yardým bekliyor "Çin yönetimi Müslümanlara asimilasyon politikalarý yürütüyor" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Doðu Türkistan'da iþgalci Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik baskýlara tepki gösterdi. 7 DE Memur Sen, Ahmet Saatcý ile devam Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Memur-Sen Çorum Ýl Temsilciliði seçiminde... 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Salim Uslu'dan, Meclis 03:08 05:07 12:51 16:48 20:23 22: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açýlýþý (1988) - Sultan Reþad Hân'ýn vefâtý (1918) Sam Rüzgârlarý Baþkaný Yýlmaz'a tebrik Ýnsanlar arasýnda tanýnmak isteyen, âhýretin tadýný alamaz. Biþr-i Hâfî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GARÝP HALÝM Bakýn dostlar anlatayým halimi Heder ettim kazancýmý karýmý Acep kimler götürecek salýmý Yaþamakta zora vardý ne deyim Uzaðý görmez oldu gözlerim Yürümeye gitmez oldu dizlerim Gelenim yok eþi dostu özlerim Yaþama da zora vardý ne deyim Arz ediyorum çocuklarým gelmezler Baba dede kýymeti bilmezler Hastamý susuz mu aç mý demezler Yaþama da zora vardý ne deyim Hasta olsam yataðýmda yatarým Gelen var mý diye yola bakarým Acýr caným göz yaþlarý dökerim Yaþama da zora vardý ne deyim Yaþlýlýkta bir acayip halimiþ Zahmeri de sayýlacak kýþýmýþ Oðlan uþak hepside boþumuþ Yaþama da zora vardý ne deyim Kýþ gününde bal vermez arýlar Kazanç için daðýldý da yavrular Bu dert beni iflah etmez yaralar Yaþamada zora vardý ne deyim Rýza Koçak söyler böyle sözünü Allah bilir kalbinde ki özünü Kayýp ettim baharý mý yazý mý? Yaþama da zora vardý ne deyim Rýza Koçak AK Parti Sivas Milletvekili Ýsmet Yýlmaz, TBMM Baþkaný seçildi. Dördüncü turda 258 oy alan Ýsmet Yýlmaz 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný oldu. CHP adayý Antalya Milletvekili Deniz Baykal 182 oy alýrken 29 oy boþ, 78 oy geçersiz çýktý. TBMM Geçici Baþkanlýðý görevi yapan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, AK Parti Sivas Milletvekili Ýsmet Yýlmaz'a görevi devretti. TBMM baþkanlýk makamýnda gerçekleþen görev devir teslim törenine Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Bakanlar, Çorum Milletvekili Salim Uslu ve çok sayýda Milletvekilleri katýldý. Uslu, Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ý tebrik ederek, hayýrlý uðurlu olsun dileklerini iletti. Turkcell Çorum'da iftar yemeði verdi Turkcell, Çorum Belediyesi iftar çadýrýnda binden fazla kiþiye iftar yemeði verdi. Turkcell, Ramazan ayý boyunca birçok ilde belediyelerin düzenlediði iftar yemeklerine destek oluyor. Belediyelerin kurduðu iftar alanlarýnda binlerce kiþiye hem iftar yemekleriyle hem de iftar sonrasý etkinliklerle ramazan ruhunu yaþatan Turkcell'in Anadolu'daki yeni duraðý Çorum oldu. Çorum Belediyesi'nin iftar çadýrýnda 1 Temmuz'da binden fazla kiþiye verilen iftar yemeðine Turkcell destek verdi. Ýftar sonrasýnda gerçekleþtirilen ney dinletisi ve ilahiler iftara katýlanlara keyifli saatler yaþattý. ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6866 2,6876 EUR 2,9829 2,9843 STERLiN 4,1944 4,1993 2,1826 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Aile Eðitim Programlarýna devam Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlan Aile Eðitim Programlarý devam ediyor. Toplumun temel yapý taþý olan aileleri bilinçlendirmek ve yaþam kalitelerini arttýrmak ve 'saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler' oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan "Aile Eðitim Programý" kapsamýnda seminer programlarý devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünde görevli Formatör Ahmet Yakut koordinesinde çeþitli kurumlarla iþ birliði içerisinde nisan ayý içerisinde 5 farklý oturumda gerçekleþen eðitimlerde "Aile Eðitimi ve Ýletiþim" ile "Madde Baðýmlýlýðý Riskinden Korunma" konularýnda 106 kiþiye eðitim verildi. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'ndan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Mübarek Ramazan ayýný büyük sevinçlerle karþýlayan Müslümanlarýn bu sevinçleri kýsa sürede üzüntüye dönüþtü. Herkesin malumu olduðu üzere komünist, köpek yiyici Çin Hükümeti ülkesinde yaþayan Müslümanlara iþkenceler yapmakta, onlarýn en tabii haklarý olan ibadet hürriyetlerini ellerinden almakta ve ibadet yapmak isteyen, Müslümanca yaþama gayretinde olan insanlara türlü eziyetlerle toplu katliamlar yapmaktadýrlar. Bir gerçek var ki dünyanýn birçok bölgesinde Müslümanlara karþý sistemli katliamlar yapýlmaktadýr. Bu sebeple Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak insan olmanýn ve Müslüman sorumluluðu taþýmanýn bilinci ile katliamlara maruz kalan Uygur Türkleri ve Doðu Türkistanlý kardeþlerimiz baþta olmak üzere kýyýma uðrayan, haklarý alýnan tüm Müslümanlarýn insanca yaþamasýný temin için baþta Çin Hükümeti olmak üzere protesto yürüyüþü yapýlacaktýr. Yürüyüþ 04 Temmuz'da saat 18.00'da Valilik önünde toplanýlarak baþlayacak olup Saat Kulesi önünde basýn açýklamasý ile son bulacaktýr. Basýn açýklamasý sonrasý Kayseri'de misafir olan Uygur Türkleri için toplanan 1 týr gýda yardýmý malzemesi yolcu edilecektir. Tüm Çorum halkýnýn bu konuda duyarlý olmaya ve aileleri ve tanýdýklarý ile beraber katýlmalarýný bekliyoruz. Özellikle gençlerin ve çocuklarýn dini ve milli kimliðinin geliþmesi adýna katýlmalarý önemlidir" denildi. ÝÞKUR'dan 'Sayacý' kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile Kavsan Ayakkabý San. ve Tic. A.Þ. iþbirliði ile "Ayakkabý Ýmalatçýsý(Sayacý)" kursu açýlacak. ÝÞKUR'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 20 kiþinin alýnacaðý yüzde 50 istihdam garantili kurs firmanýn Ankara yolu 6.km'de bulunan fabrikasýnda tarihleri arasýnda yapýlacak. Kursa katýlma þartlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý (Tercihen Dikiþ Makinasý Kullanan) bay-bayan olmak, erkeklerde askerliðini yapmýþ olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim ve ikinci öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, Kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde Kavsan Ayakkabý San. ve Tic. A.Þ'nin çalýþaný olmamak" Kursa son baþvuru tarihi olup kursiyer seçim tarihinde saat 10.0'da iþyeri adresinde yapýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekiyor. ÝHH yetimler için yardým bekliyor ÝHH Çorum Ýl Baþkanlýðý yýl boyu yetimlere yönelik çalýþmalar yapýyor. "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganýyla çýkýlan bu yolda, yetimlerin yüzünü güldürmek için çalýþan ÝHH Bayramda da yetimlerin yüzünü güldürmek için, bayramlýk kýyafet yardýmý yapýyor. Çorum ÝHH'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Sizde bir yetimin yüzünü güldürmek için, destek olabilir, yada çevrenizdeki 12 yaþ altý yetimleri bizlere bildirebilirsiniz. Ýrtibat için derneðimizin nolu telefondan bizleri arayabilir, bizzat derneðe gelerek yazdýrabilir - destek olabilirsiniz. Yurt içi yetim çalýþmalarýnýn yanýsýra dünya genelinde, yetimlere destek olmaktayýz. Çorum ÝHH olarak Güney Asya ülkesi Patani'de bir kýz yetimhanesi kurmak için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Eski bir Ýslam þehir devleti olan Patani'de maliyeti 125 bin dolarlýk bir kýz yetimhanesi proje aþamasýnda. Ýnþallah sizlerin destekleriyle yükselecek. Yetimhanemize de bu topraklarýn yetiþtirdiði alim Ýskilipli Þehit Atýf Hoca Yetimhanesi adýný verdik. Ýnþallah halkýmýzýn desteði ile bu projeyi kýsa zamanda hayata geçireceðiz. Destek olmak isteyen vatandaþlarýmýz için de bir SMS hattý oluþturuldu. Vatandaþlarýmýz cep telefonlarýndan 'Atýf Hoca Yetimhanesi' yazýp 3072'ye mesaj atmalarý halinde yetimhanemize 5 lira baðýþlamýþ olacak. Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile protokoller imzalayarak birlikte çalýþma zemini oluþturulmuþtur. Okullarda baþlattýðýmýz 'Her Sýnýfýn Bir Yetimi Var' kampanyamýz hem camilerimizde hem de Kur'an kurslarýmýzda hayata geçirilmiþtir.çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Yetim Birimi gönüllüsü hanýmlar Çorum'da yer alan yetim ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Amacýmýz yaný baþýmýzdaki yetim yavrularýmýza takviye olmak onlarý geleceðe hazýrlamaktýr. ÝHH yeryüzünde ve Türkiye'de 60 binin üzerinde yetime bakmaktadýr. Bu sayý her geçtiðimiz gün artmasýna karþýn çok yetersizdir. Çorum halkýný yetim destekleme projemize sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.sistem baðýþçýlarýmýzýn yetimler amaçlý bize ulaþtýrdýðý yardýmlar ile gerçekleþmektedir. Tek yetim sponsorluðu 90 TL. Yetim Fonu'na bir yýllýk yardým miktarý olan 1080 TL'yi bir seferde de baðýþlayabilirsiniz, yine imkânlarýnýz ölçüsünde her türlü baðýþ ve desteði saðlayabilirsiniz.çalýþmalarýmýzda vazife almak talep eden haným kardeþlerimizi Eþref Hoca Caddesindeki ÝHH Ofisimize davet ediyoruz" denildi.

4 "Önce dolu ve don þimdi ise yaðýþlar fiyatlarý yükseltiyor" Bu yýl ülke genelinde yaþanan don ve dolu gibi afetlerin ardýndan þimdi de yoðun yaðmur yaðmasý tarým ve üreticiyi her alanda vurduðunu belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Hava muhalefeti sebebiyle sebze ve meyvenin çýkmasý gecikince fiyatlar yükseldi. Her yýl bu zamanda yerli ürünler piyasaya çýkýnca fiyatlar otomatik aþaðý gelir ve fakir fukara sebze ve meyvesini rahat yerdi. Ancak, yaðýþlarýn uzun sürmesi sebebiyle fiyatlarýn yüksek oluþu enflasyonu da yükseltmektedir" dedi. -"YENÝ MAHSÜL TOPLANMAKTA GECÝKÝNCE FÝYATLAR DÜÞMEDÝ" Mart ayýnda yaþanan düþük sýcaklýk, Nisan ayýndaki don ile Haziran'daki dolu afetleri ve yoðun yaðýþlar dolayýsýyla sebze ve meyve alanlarýný tahrip ettiðini kaydeden Bendevi Palandöken, "Bu yýl hava þartlarýnýn yaðýþlý ve soðuk seyretmesi sebze ve meyve fiyatlarýný yükseltti. Sebze grubu içinde olumsuz hava þartlarýndan en çok etkilenen ürünlerin baþýnda patates ve soðan geliyor. Tarlalarda yaþanan sel ve don olaylarý nedeniyle rekolte azalýnca, aralýk ayýndan baþlayarak fiyatlar yükseldi. Patatesin toptan fiyatý 90 kuruþtan 2,7 liraya kadar çýktý. Don ve dolu nedeniyle kayýsý ve fýndýk rekoltesi düþtü. Buna paralel olarak aracýlar don, dolu, yaðmur yaðýþlarýný ve birde ramazan ayýný bahane ederek mevcut fiyatlarýn düþmesini engelliyor. Ancak yaðýþlý havanýn yerini kýsa sürede sýcak havaya býrakmasý ile yerli mahsulün çýkmasý ile fiyatlarýn düþmesi an meselesidir" diye konuþtu. -"ÜRETÝM ARTTI AMA KALÝTE DÜÞTÜ" Ýklim deðiþikliðinin sebze ve meyveleri etkilediðine dikkati çeken Palandöken, "Aþýrý saðanak ve dolu yaðýþýndan sebze ve meyve yetiþtiriciliði yer yer önemli zararlar gördü. Genel anlamda verim arttý, ancak bununla birlikte yaðýþýn fazlalýðý kaliteyi olumsuz yönde etkiledi. Sürekli yaðýþlarýn görülmesi tarýmsal hastalýklarla mücadele için sýk ilaçlama yapma zorunluluðu doðuruyor. Ýlaçlamanýn artmasý girdi maliyetlerini yükseltiyor. Bu da çiftçiye ek bir yük getiriyor. Uzmanlar yaklaþýk 450 bin dekardaki baðlarda çekirdekli üzümde zararýn yüzde 50-80, çekirdeksiz çeþitlerde ise yüzde arasýnda olacaðýný açýklýyor. Dallarda kiraz çatlamaya, çürümeye baþladý. Havanýn serin gitmesi, yaðýþlý olmasý kirazlarýn, domatesin olgunlaþmasýný engelliyor. Malatya'da kayýsý da yüzde 60 rekolte kaybý, kalanýn da kalite düþüklüðü olduðunu görüyoruz. Zamanýnda hasat yapýlamamasý, tüketiciye de yeterince mal ulaþtýrýlamamasý fiyatlarýn düþmesini beklediðimiz bu zamanlarda hala yüksek seyretmesine neden olmakta" þeklinde konuþtu. Ýskilip Atýk Su Arýtma Tesisi hizmette Yapýmý tamamlanan ve faaliyete geçen Ýskilip Atýk Su Arýtma Tesisi'ni gezen Belediye Baþkaný Recep Çatma, tesisten sorumlu personelden bilgiler aldý. Ýskilip Belediyesi tarafýndan Kazanlý mevkiine kazandýrýlan 6 milyon 709 bin TL bedelli dev yatýrýmý gezen Baþkan Çatma, tesisin iþleyiþi hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Ýlçenin atýk sularýnýn bu tesiste Çam'dan Valilik yemekhanesinin Ramazan'da kapatýlmasýna tepki BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, mübarek Ramazan ayýnda Çorum Valiliði bu sene yýllardýr süregelen uygulamaya raðmen Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünün tarihinde yapýlan denetiminde eksikliklerin giderilmesi için tarih ve 5847 sayýlý yazýlarýnda yemekhaneyi ve Valilik çay ocaðýný kapattýðýn ifade ederek, "Ancak ne hikmetse Vali Yardýmcýlarýna ait çay ocaðý hiç kapatýlmamýþtýr. Görüþmeler sonucunda Valilik çay ocaðý tekrar açýlmýþtýr. Yemekhane kapatýlmýþ ama alternatif yer örneðin Defterdarlýk veya Milli Eðitim Müdürlüðü yemekhaneleri açýlýp gösterilmemiþtir. Yemekhanenin 10 günden beri kapalý olmasý Valilik de çalýþan ister oruç tutsun isterse oruç tutunmayan tüm memurlarý da üzmüþtür. Dinimizce de belirtildiði gibi bayanlarýn özel halleri nedeniyle oruç tutamadýklarý dönemler bulunmaktadýr. Nüfusun yarýsý bayanlardan oluþmaktadýr. Memurlarýn arasýnda yaþlýlar ve hastalar bulunmakta, bunlar tansiyon ve benzeri rahatsýzlýklar nedeniyle ilaç içmek zorunda kalmaktadýr, doðal olarak oruç tutamamaktadýr. Bunlarý yetkililerin iyi bilemesi gerekir. Kaldý ki dinimiz zorlama dini deðildir" dedi. Çam açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 9. Maddesinde Düþünce, Vicdan ve Din Özgürlüðü baþlýðýnda "Herkes düþünce, vicdan ve din özgürlüðüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç deðiþtirme özgürlüðü ile tek baþýna veya topluca, açýkça veya özel tarzda ibadet, öðretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancýný açýklama özgürlüðünü de içerir." denilmekte, yine Anayasanýn Din ve Vicdan Hürriyeti baþlýklý 24. Maddesinde "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katýlmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayý kýnanamaz ve suçlanamaz. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kýsmen de olsa, din kurallarýna dayandýrma veya siyasî veya kiþisel çýkar yahut nüfuz saðlama iþleneceðini söyleyen Baþkan Çatma, iþlemden geçen suyun doðaya arýtýlmýþ olarak salýnacaðýný söyledi. Tesisin tarým sektörünün de su talebine karþýlýlýk verebilecek kapasitede olduðuna dikkat çeken Çatma, "Arýtma tesisimiz ayný zamanda çevre adýna çok önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Çevre için son derece önemli bir yatýrým olan bu tesisimiz Ýskilip'imiz için gurur kaynaðýdýr. Yatýrýmda emeði geçen baþta Çorum Milletvekillerimiz olmak üzere emeði geçen herkese þahsým ve Ýskilip halký adýna teþekkür ediyorum" dedi. amacýyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularýný yahut dince kutsal sayýlan þeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." hükmü bulunmaktadýr. Yemekhanenin kapatýlmasý gerekçesine konu olan yazýda belirtilen gerekçelerin giderilmesi en fazla 2 günlük bir zaman diliminde istenirse giderileceði açýktýr. Ýstenilseydi hafta sonunda dahi giderilebilirdi. Bugün Baþbakanlýk, Adliye, Hitit Üniversite yemekhaneleri açýktýr. Ýnsan haklarýnýn temeli eþitliktir. Eþitliðin olmadýðý yerde insan haklarýndan bahsedilemez. Bu bahisle Valilik bünyesinde bulunan Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý ise göstermelik olduðu bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Valiliðin Ýnsan Haklarý konusunda daha duyarlý ve örnek olmasý gerekmektedir.çorum halký geçmiþte sýkýntýlar çekmiþtir Çorum olaylarýnýn yýl dönümünü yaþadýðýmýz bu günlerde yetkililerin daha hassas olmasý gerektiði açýktýr. Ýdareciler bir emir verirken planlamayý iyi yapmalý tüm artý ve eksileri ile mevzuatý düþünmelidir. Bir þeyi yaparken baþka bir çok þeyleri yýkmamalýdýr. Ýdareciler yönetiþim yerine yönetimi tercih etmektedir. Bu ise bize 1980'ler deki zihniyetin hala 2015'lerde devam ettiðini göstermektedir. Bu zihniyet ben yaptým oldu zihniyetidir. Karar alýnmasýnda yararlanýcýlarýn temsilcilerine sorulmamakta ben ne dersem o olur anlayýþý devam etmektedir. Vali Yardýmcýlarý ve Müdürler memurlardan ayrý yerde özel olarak ayaklarýna kadar servis imkaný saðlanmakta, memurlar ise yemek sýrasýna girerek dinlenme zamanýný sýralarda harcamaktadýr. Yetkililer gerçekten sorun çözmek için samimiyse insan haklarýna aykýrý bu kas düzenini deðiþtirmelidirler. Samimi olup olmadýklarýný zaman gösterecektir. Ayrýca Valilik yemekhanesi açýlmamasý durumunda oruç tutan yada tutmayanlarla birlikte Valilik bahçesinde kardeþlik iftarý düzenlemeyi düþünüyoruz." Yine geldi bir ramazan / Oruç tutanlara müjdeler olsun / Yalaný dolaný býrakýp / Gýybeti çöpe atanlara müjdeler olsun Ramazanda Allah kilitliyor, Cehennemin kapýlarýný / Lakin hocalarýmýz (bazen) açmak için arýyor, anahtarlarýný 4 NOT DEFTERÝMDEN - 22 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bir tarafta iðde aðaçlarýnýn kokusu / Bir tarafta inceden inceye ney sesi / Spor yapýyor, bey amcam / Biraz kalýnlaþmýþta ensesi Akþam ezaný gün bitimini / Aralýk ayý yýl bitimini haykýrýr / Duyuyor musun? Herkes bilgili, herkes her alanda uzman / Bir tek sen cahil kalmýþsýn Mahir, buna inan Çorum'da mahallelerde ne güzel olmuþ parklar / Lakin onlara zarar veriyor terbiyeden uzak uþaklar / Çocuklarýmýza sahip olalým analar, babalar Yaþarken vururuz yerden yere / Ölünce de rahmet dileriz yine / Yanlýþým varsa sen söyle? Ne cennet benim, ne de cehennem senin / Ümit ile korku arasýnda son nefesim Ölene mi acýmak lazým yoksa kalana mý? / Yoksa ikisinin ayrýmýný yapamayana mý? Hiçbir lüksün sýnýrý yok / Lakin içinde boðulan çok Bu ne haldir kardeþ?/ Kýrkýn çýkmadan sen de mi deðiþtin / Hâlbuki ben sana çok güvenmiþ / Asýrlýk öðütler vermiþtim Ne kadar çok sevinmiþti iþe girince / Yaþanacak þehir demiþti Çorum'a gelince / Oðlu, kýzý, eþi bir de üstelik kendisi / Vakit saat gelince, trafik kazasýnda gidiverdi hepsi (yok olan aile) Bak yine bugün acý bir haber geldi / Eski bir arkadaþ Hakkýn rahmetine erdi / Ruhu þad, mekâný cennet olsun / Fisebilillah, arkasýndan Fatiha okunsun Gel be kardaþým, þu hatýralarý yazalým bir bir / Yoksa Azrail gelirde anýlarý siler bir bir Oturulacak her koltuk bir gün kalkmak içindir / Akýllý insan otururken, kalkacaðýný bilir / Kýrýlsa da kýrmamak için didinir / Her þartta gönüllerde kendine yer edinir Dün beni bile ikna etmeye çalýþýyordun / Peki, bugün neden ölümüne karalýyorsun? / Doðruyu söyle, yoksa menfaat mi bulamýyorsun? Ne zaman seçim olsa / Zavallý annemde hep akþamdan baþlar telaþ / Nasýl olmasýn ki, her çocuðu ayrý þeyler der gardaþ / O da heyecandan þaþýrýr da, oylarý hep boþa gider kimseye olmaz aþ Etkili yetkili olmak herkese nasip olmaz / Hak nasip etmiþse hesabý da hafif olmaz / Bazen bir selam, bazen iki kelam, bazen de sadece tebessüm / Yeter de artar bile, ömrü billah unutulmaz Nefes Alevi Bektaþi Derneði'nden Madýmak açýklamasý Çorum Nefes Alevi Bektaþi Derneði'nden Sivas Madýmak olaylarýnýn yýl dönümü nedeniyle yapýlan açýklamada, "2 Temmuz 1993 yýlýnda Sivas'ta, Madýmak Otelinde yaþanan ve 37 canýn ölümüne neden olan vahim olay, sadece Alevilerin deðil toplumun bütün kesimlerinin vicdanýnda kara bir leke olarak yerini korumaktadýr. Acýmýz hala çok büyüktür ve tazedir. Ýnsanlýktan nasibini almamýþ karanlýk kiþi ve çevrelerce tezgâhlanan bu cinayet, daha önce Çorum ve Maraþ'ta sahneye konulan olaylarýn devamý olup baþlýca amacýnýn Alevi-Sünni düþmanlýðý oluþturarak toplumsal barýþ ve huzurumuzu dinamitlemek olduðu gün gibi aþikârdýr. Vicdanlarý rahatlatan ve akýllarý tatmin eden bir hukuku sürecin bu güne kadar yaþanmamasý ve dolayýsýyla olayýn arkaplânýnýn aydýnlatýlmamasý hem acý vericidir, hem de bu tür menfur eylem peþinde olanlarý cesaretlendirici nitelik taþýmaktadýr. Alevilik; "önce insan" diyen; "72 millete ayný gözle bakmayý" öðreten; "yüzlerce kez zulme uðrasan da bir kere bile zalim olma" öðüdünü veren bir inanç ve düþüncedir. Bu bakýmdan Alevi toplumu kin ve þiddetten uzak durmuþ, barýþ ve esenliði merkeze almýþ, Sünni toplumla da olumlu iliþkiler içinde bulunagelmiþtir. Diðer taraftan, Alevilik hak ve adalete baðlýlýðýn bir gereði olarak haksýzlýðýn her çeþidine karþý çýkmýþ, zulmün ve zalimlerin yanýnda yer almamýþ, hak aramayý da kutsal saymýþtýr" denildi. Açýklamalar þu ifadeler yer aldý:"alevilik bugün de tarihsel kimliðine uygun olarak ayný yerde durmakta, bugün de, - husumet bekleyenlere inat-, toplumda muhabbet ve dostluk baðlarýnýn daha da güçlenmesini istemektedir. Ancak 21 yýldýr ateþi hala sönmemiþ ve karanlýk kalan 2 Temmuz ve benzeri cinayetlerin bütün boyutlarýyla ortaya çýkarýlmasý beklentisini de bir kez daha yinelemektedir. 2 Temmuz'u hüzünle yeniden hatýrlarken, 37 cana Hak'tan rahmet diliyor, aile yakýnlarýna ve milletimize baþsaðlýðý diliyoruz. Yüce Allah bir daha böyle acýlar göstermesin, diyoruz."

5 TEK 2 03 TEMMUZ 2015 CUMA 5 Memur Sen, Ahmet Saatcý ile devam Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Memur-Sen Çorum Ýl Temsilciliði seçiminde yeniden oy birliði ile yine ayný göreve seçildi. Memur Sen Konfederasyonunda yeni genel baþkanla birlikte tüm Türkiye'de Memur-Sen il ve ilçe temsilcilerinin yeniden belirlenmesinin talep edildiðini ve bu doðrultuda Çorum Memur Sen'e baðlý hizmet kolu þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin bir araya geldiklerini ifade eden Ahmet Saatcý, oybirliði ile yeniden Memur Sen Ýl Temsilciliðine seçildiðini belirtti. Ahmet Saatcý seçim sonrasý yaptýðý deðerlendirmede þu ifadeleri kullandý: "Oybirliði ile ikinci defa il temsilciliði görevini þahsýma layýk gören þube baþkanlarým ve il temsilcilerime saðduyularýndan ve desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum. Memur Sen Ýl Temsilciliði için oybirliði her zaman istenen bir tablo idi. Oybirliði ile il temsilcisinin belirlenmesi Memur Sen Çorum tarihinde bir ilk olarak gerçekleþti. Oy birliðinin þahsýmda saðlanmasý beni ziyadesiyle memnun etmiþtir. Bu teveccüh ve desteðin görev yaptýðýmýz süre zarfýnda çalýþmalarýmýzdan ve mücadelemizden, baþkanlarýmýzýn memnuniyetinin bir göstergesidir diye düþünüyorum. Durmak yok yola devam diyor çalýþmalarýmýza hiç yorgunluk bilmeden devam edeceðimizin bilinmesini istiyorum. Sonucun sendikamýza ve ilimize hayýrlý olmasýný diliyorum." 146 bin 332 kiþi sinemaya gitti Türkiye genelinde sinema salonu sayýsý son beþ yýlda %18,3 arttý. Bu dönemde sinema salonlarýndaki koltuk sayýsý %10,8 artarak seyirci kapasitesi 276 bin 318'e ulaþtý yýlýnda, 2013 yýlýna göre sinema salonlarýnýn sayýsý %3,2 arttý. Türkiye genelinde sinema seyirci sayýsý son beþ yýlda %54,7 arttý. Bu dönemde yerli film seyirci sayýsý %72,2 artarken, yabancý film seyirci sayýsýndaki artýþ oraný %37,1 oldu yýlýnda, 2013 yýlýna göre sinema seyirci sayýsý %22,9 artarak 55 milyon 378 bin 716 oldu. Yerli film seyirci sayýsý %24,2 artarak 30 milyon 994 bin 840 kiþi olurken, yabancý film seyirci sayýsý %21,2 artarak 24 milyon 383 bin 876 kiþiye ulaþtý. Çorum'da ise 10 sinema salonunda 1062 koltuk bulunuyor yýlýnda bu salonlarda toplam 194 film gösterilirken bunlarýn 105 yerli 89'u ise yabancý film oldu. Bu filmlerden yerli olanlarý 111 bin 231 yabancýlarý ise 35 bin 101 olmak üzere 146 bin 332 kiþi izledi. Çorum'da yer alan 1 tane tiyatro salonunda ise sezonunda 21 yerli 6 yabancý olmak üzere 27 tiyatro oyunu sanatseverlerle buluþurken bu oyunlarý 24 bin 064 kiþi izledi. Haber Servisi Sünnet kayýtlarý baþladý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel Sünnet Þöleni için kayýtlar baþladý. Çocuklarýný sünnet ettirmek isteyen aileler Kentli Servisine gelerek kayýtlarýný yaptýrabilecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, 6 Aðus- tos Perþembe günü yapacaklarý geleneksel sünnet þöleni için 5 yaþýn üzerindeki çocuklarýn aileleriyle birlikte müracaat etmeleri gerektiðini söyledi. Geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da 500 çocuðu sünnet ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Gül, "Maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik düzenlediðimiz geleneksel sünnet þöleninde bu yýl da sünnet olacak çocuklarýmýzýn sünnet kýyafetlerini Belediyemiz verecek. Çocuklarýmýza yönelik eðlence, konser ve sürpriz hediyeler vereceðiz" dedi. "Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý iptal edilmeli" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý 28 Haziran 2015 tarihinde yapýlan Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Sýnavýnýn iptal edilmesi gerektiðini belirtti. Saðlýk Sen'in yoðun çalýþmalarý sonucu saðlýk çalýþanlarýnýn uzun süredir beklediði Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Sýnavý 28 Haziran 2015 tarihinde yapýldýðýný kaydeden Lafcý, ancak yapýlan sýnav çalýþanlarýn beklentilerini karþýlamaktan uzak kaldýðýný ve maalesef pek çok þaibeyi beraberinde getirdiðini dile getirerek, "Özellikle Van ve Ýzmir'de soru kitapçýklarýnýn kaybolmasý sorularýn çalýnmasý þüphesini doðurmuþ ve akýllarda soru iþareti býrakýlmýþtýr. Geçmiþ sýnavlara kýyasla daha zor sorularýn yer aldýðý görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavýnda VHKÝ-Memur-Þoför ile Þube Müdürü-Þef sorularýnýn yüzde 80'inin aynýdýr. Mezun olduklarý öðrenim düzeyleri bakýmýndan farklýlýk gösteren bu gruplara ayný sorularýn nasýl bir mantýkla sorulduðu da izaha muhtaç bir durum ortaya çýkarmýþtýr. Yoksa, Saðlýk Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanlarýn görevde yükselmesinin önüne mi geçmeye çalýþýyor" dedi. "Pek çok çeliþkili sorunun yer aldýðý görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý sonrasýnda muhtemelen pek çok kadro boþ kalacaktýr. Sýnavda yapýlan hata- lar pek çok çalýþaný maðdur etti" diyen Lafcý, "Saðlýk çalýþanlarýnýn uzun yýllardýr bekledikleri bu sýnavýn iptali ve yeniden tekrarlanmasý için Saðlýk Bakanlýðý'na çaðrýda bulunuyoruz. Saðlýk çalýþanlarýný hayal kýrýklýðýna uðratan sýnav sonucunda, Bakanlýðýn oluþan maðduriyeti giderecek tedbirleri alacaðýný temenni ediyoruz. Konu ile ilgili sendikamýz tarafýndan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüðü'ne kaybolan kitapçýklar, þaibeli ve hatalý sorular ile VHKÝ-Memur-Þoför ile Þube Müdürü-Þef sýnav sorularýnýn ayný olmasý nedeniyle bir baþvuru yapýlmýþtýr. Saðlýk Sen olarak, ilgili konularýn incelenmesi ve sýnavýn iptalini istediðimiz baþvurudan netice alýncaya kadar konunun takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandý.

6 6 Çin hükümeti Ýslam'a ve Müslümanlara savaþ açtý Arslan Bolat Ak Ocaklar Ýl Baþkaný Arslan Bolat, Çin devletinin Uygur Türklerine yaptýðý zulme tepki göstererek, "Allah'ýn Resulü, Peygamber Efendimiz "Müslümanlar birbirinin kardeþidir" buyurmaktadýr. Tüm dünya Müslümanlarýna sesleniyoruz. Öz vatanýnda özgürce yaþama hakký elinden alýnan Müslüman Uygur Türkü kardeþlerimize sahip çýkmalýyýz. Komünist, katil Çin Hükümeti Doðu Türkistan üzerinde yaþayan kardeþlerimizin dini özgürlüklerini ellerinden almaktadýr. Evrensel hukuku çiðnemektedir. Ýnsanýn en tabi haklarýndan biri olan inanç özgürlüðüne kurþun sýkmaktadýr" dedi. Bolat konu hakkýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Komünist Çin Hükümeti, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Doðu Türkistan'da namaz kýlmayý yasaklamýþtýr. Baþörtüsü takan Uygur kadýnlarýnýn hükümete karþý gelmiþ sayýlacaðýný ilan etmiþtir. 14 ile 18 yaþýndaki kýzlara zorla uyuþturucu, tecavüz, zulüm yapýlmaktadýr. Müslüman kýzlarýmýz daha sonra Çin'de ve diðer ülkelerde köle gibi kullanýlýp, genelevlere peþkeþ çekilmektedir. Katil Çin Hükümeti aldýðý bu kararla alenen Ýslam'a, Müslüman Türk kardeþlerimize karþý savaþ açmýþtýr. Uygur Türklerinin, kardeþlerimizin yanýndayýz ve haklý davalarýnýn savunucusuyuz. Müslüman kardeþlerimizin, Çin mezalimi altýnda yok olmasýna göz yummanýn, bu çýðlýðý duymamanýn vebali olduðu biliyor ve haykýrýyoruz. Müslümanlar kardeþtir. Çin'de verilen hak ile batýlýn mücadelesinde; elbette sorumluluk almak zorundayýz. Bizler ecdadý fatihin torunlarý olarak,ata topraklarýmýza,ata köklerimize ve Altay,Uygur ve tüm Türkistan'a sahip çýkmalýyýz, dualar etmeliyiz, sesimizi duyurmalýyýz. Nerede Birleþmiþ Milletler, Nato, insan haklarý, herkesi bu zulme kayýtsýz kalmamaya davet ediyoruz. Tüm Türk devletlerini bu konuda bir ortak politika belirlemeye davet ediyoruz.bu konuda bir þeyler yapmak için yeterli zaman kalmadýðýný ve bir þekilde Allah rýzasý için harekete geçilmesini arz ediyoruz. Þu mübarek Ramazan ayýnýn suyu yüzü hürmetine bir yardým eli olmak ve çalýþmalar yapmak soydaþlarýmýza ve din kardeþlerimize destek olmak zorundayýz. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktýr. Komünist Çin'i 'i kýnýyoruz" dedi. ÇOFSAD iftarda buluþtu Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD), bu yýl düzenlemiþ olduðu geleneksel iftar yemeðini, Þefim Restoran'da verdi. Ýftar yemeðinde konuþan Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan, Ramazan ayýnda yaþanan dayanýþmanýn tüm ülkede ve þehirde devam etmesi temennisinde bulunarak, saðlanan birlik ve beraberlik ortamýnýn sürdürülebilmesi gerektiðini vurguladý. ÇOFSAD'ýn Haziran'da gerçekleþtirdiði Karadeniz Fotoðraf Safarisi çerçevesinde düzenlemiþ olduðu "En Güzel Karadeniz" temalý fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren 1. Demet Uyar 2. Hakan Nergisli 3. Mübeccel Volkan'a ödüllerini Görsel Sanatlar Öðretmeni Altan Özeskici, Fotoðraf Sanatçýsý Þükrü Aðbal, Özel Ýdare Müdürlüðünde Görevli Meftun Yerli takdim etti. Fotoðraf etkinliklerine devam eden ÇOFSAD Yönetimi "Tokat'ýn Harikalarý" temalý fotoðraf yarýþmasý için tarihli foto safarisini Tokat Merkez, Ballýca Maðarasý, Mahpere Hatun Kervansarayý, Kaz Gölü, Sulusaray Antik Kenti, Zile Kalesi ve dönüþte Amasya'da gece fotoðraf çekimleri yapacak. ÇORUM MERKEZ DANÝÞMENT GAZÝ ÝMAM HATÝP ORTAOKULU ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu Onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ÇO- RUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi ya pýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ VEYA MÝMARLIK 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ - MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝ- NAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de Çalýþtay sonrasý Ýskilip'i gezdiler TOBB MTAL eðitim öðretime açýlýyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn ve taþra teþkilatlarýnýn yýllarýný kapsayan bütçesini oluþturmak için Çorum'da gerçekleþtirdikleri dört günlük çalýþtayý tamamlayan yetkililer Ýskilip'i gezdiler. Kaymakam Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn eþlik ettiði Ýskilip gezisinden sonra yapýlan toplantýda Ýskilip'in ihtiyaçlarý hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Uzman heyete Ýskilip ve ihtiyaçlarý hakkýnda bilgiler verildi. Ýftar yemeði sonrasý uzman heyet kendilerine gösterilen ilgiden dolayý Kaymakam Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür ederek Ýskilip'ten ayrýldýlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði-Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yýl açýlýyor. Kurucu Müdür Ferhat Toraman konu hakkýnda verdiði bilgide "Okulumuz öncelikli olarak yeni nesillerimizin vasýflý, kendine güvenen, aldýðý eðitim konularýnda yetiþmiþ birer teknik eleman olarak eðitimlerini alarak zor rekabet ortamýnda hayata önde baþlamalarýný amaçlamaktadýr. Bundan dolayýdýr ki okulumuz iþin yapýldýðý yerde yani Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuþtur. 2015/2016 eðitim öðretim yýlý için 136 öðrenci TEOG tercihleri ile yerleþtirilecektir. Kayýtlar internetten 6-16 Temmuz saat a kadar yapýlmaktadýr. Ortaokul müdürlükleri kayýt konusunda yardýmcý olmaktadýr. Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Elektrik-Elektronik Alanlarý açýlacaktýr. Okulumuzu tercih edecek tüm öðrencilere ücretsiz servis (þehir içinden), (ayrýca her 15 dk.da bir belediye otobüsü var), ücretsiz öðle yemeði, her öðrenciye burs mezuniyette iþ garantisi son sýnýfta staj ve ücret imkanlarý var. Okulumuz þehir merkezine 12 km'dir Organize Sanayi Bölgesinde yer alýyor. Ülkemizin sanayileþerek kalkýnmasýnda iyi bir yer edinmek isterseniz siz deðerli öðrencilerimizi okulumuza bekleriz" dedi.

7 7 ÇOCUKLAR GÖNÜLLERÝNCE EÐLENDÝ Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda çocuklar da unutulmuyor. Ýftardan yaklaþýk bir saat önce baþlayan eðlence ve gösterilerle çocuklar doyasýya eðlenme imkâný buluyor. Palyaço, þiþme adam ve yüz boyama etkinliðine ilgi gösteren çocuklar yemek sonuna kadar eðlencenin tadýna varýyor. Ulukavak'ta 2 bin kiþilik mahalle iftarý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarýnýn ikincisi Ulukavak'ta yapýldý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesindeki iftara yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ulukavak Mahalle Teþkilatý üyeleri ve çok sayýda mahalleli katýldý. Ýftar öncesi geleneksel çocuk oyunlarý ve eðlenceleri ile baþlayan programda çocuklar gönüllerince eðlendi. Baþka Külcü'nün masalarý tek tek ziyaret ettiði programda Mýsýrlý Mahmud Tuhi ve Hafýz Nebi Yaþar iftara katlan çok sayýda mahalle sakinine Kur'an ziyafeti sundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ramazan ayýnýn rahmet, maðfiret ve baðýþlanma ayý olduðuna vurgu yaparak düzenledikleri mahalle iftarlarýyla binlerce kiþinin ayný anda iftar sofrasýný paylaþtýðýný söyledi. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki en huzurlu ülkelerden birisi olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Þöyle etrafýmýzda Mýsýr'a, Suriye'ye, Libya'ya, Filistin'e, Irak'a, Tunus'a daha ötede Doðu Türkistan'a bakýn. Hepsinde kan var, gözyaþý var, acý var, zulüm var. Rabbim inþallah bu Ramazanýn bereketiyle onlara da rahmet etsin ve oradaki acýlar da bitsin. Bir oralarý bir de ülkemizdeki huzuru düþünelim. Bu güzelliðin þükrü olarak oradaki kardeþlerimiz için elimizden, dilimizden ne geliyorsa yapmamýz lazým. Fitrelerimizle, zekâtlarýmýzla, dualarýmýzla oralardaki kardeþlerimiz için çaba göstermek bir Müslüman olarak hepimizin görevidir" dedi. Türkiye'nin huzur ve istikrara kavuþmuþ bir ülke olduðunu dile getiren Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, Batý ülkelerinin de ekonomik sorunlarla uðraþtýðýný, ülkelerin iflas eþiðine geldiðini söyledi. Külcü, "Þöyle batýya baktýðýmýzda iflas bayraðýný çekmiþ bir Yunanistan var. Adeta kapý kapý gidip borç dileniyor. Bundan 15 sene önce bizimde durumumuz hemen hemen buydu. Bizim idarecilerimize size borç veriyoruz, sizin ekonomik kaynaklarýnýzý yönetecek kiþiyi de gönderiyoruz demiþler ve Kemal Derviþ'i göndermiþlerdi. Hamd olsun Allah bizi o günlerden kurtardý ve bugünlere getirdi. Daha yeni bir seçim atlattýk. Sandýktan çýkan sonuç, milletimizin kararý baþýmýzýn üstündedir. Bunu yargýlayacak, sorgulayacak deðiliz. Biz yola çýkarken söz de milletin karar da milletin olacak dedik ve o Allah'ýn izniyle o yolda yürümeye devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. ÖZDEMÝR'DEN TEÞEKKÜR Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir de iftar programýnda yaptýðý konuþmada Çorum Belediyesi'nin Ulukavak'a yaptýðý hizmetler için teþekkür etti. Her yýl mahallelerinde iftar programý düzenlendiðini belirten Hanefi Özdemir, "Mahallem adýna Belediyemizin yaptýðý çalýþmalar için sizlere çok teþekkür ediyorum. Bizleri her Ramazan ayýnda iftar programlarýyla bir araya getiriyorsunuz. Allah yolunuzu açýk etsin" dedi. SGK'dan tahsilatta teknik hata açýklamasý Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur 30 Haziran 2015 günü prim tahsilat anlaþmalarý olan bankalarýn SGK tahsilat sistemleriyle iletiþiminde yaþadýðý yoðunluktan dolayý teknik problemler yaþandýðýný, prim ve diðer tahsilatlarda aksaklýklar oluþtuðunu belirtti. Cesur, yaptýðý açýklamada prim ve diðer ödeme yükümlülerinin maðduriyetlerini önlemek amacýyla son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diðer tüm alacaklarýn tahsilat iþlemlerinin 3 Temmuz 2015'in gün sonuna kadar uzatýldýðýný ve bu tarihe kadar yapýlacak söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapýlmýþ sayýlacaðýný kaydetti. Duran Cesur "Çin yönetimi Müslümanlara asimilasyon politikalarý yürütüyor" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Doðu Türkistan'da iþgalci Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik baskýlara tepki gösterdi. Teravih namazý sonrasýnda PTT önünde yapýlan eylemde konuþan Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, "66 yýldýr Çin yönetimi iþgali altýndaki Doðu Türkistan'da Müslümanlara yönelik baský ve zulümler devam ediyor. Hazreti Ýsa Aleyhisselam'dan yaklaþýk altý yüz yýl sonra insanlýðýn yeniden vahiyle buluþtuðu bir ay olan mübarek Ramazan günlerinde iþgalci Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik baskýcý uygulamalarý iþkence ve öldürmeye kadar varabilmektedir" dedi. Ýþgalci Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik baský ve tahakkümünü artýrmasýnda özellikle Ramazan ayýný seçmesinin Müslüman halký provoke etmeye yönelik bir strateji olduðunu dile getiren Uyanýk, "Provokasyonlarýn amacý Doðu Türkistan'ýn Müslüman halkýný kýþkýrtýp uluslararasý kamuoyuna haksýz gösterme çabasýdýr. Oysa gerçekte olan Ýþgalci Çin polisinin 'dur' ihtarý bile vermeden Müslümanlarý vurup öldürmesidir. Geçtiðimiz hafta içerisinde sadece ve sadece oruç tuttuklarý için yüze yakýn kardeþimiz þehit edilmiþtir. Yaþanan arbedelerde tartaklana ve yaralanan kardeþlerimizin sayýsý belli deðildir. Ýþgalci Çin yönetimi, Müslüman devlet memurlarýnýn, öðretmenlerin, öðrencilerin ve iþçilerin oruç tutmasýna müsaade etmemektedir. Ayný þekilde namaz kýlmalarýna da müsaade etmemektedir. Kiþilerin evlerinde bulunduracaðý Kur'an-ý Kerim ve seccade sayýsýna kadar müdahale edebilme hakkýný kendinde gören bir yönetimin insan hak ve özgürlüklerinin ne kadar uzaðýnda olduðu aþikardýr. Oruç tutmayý, namaz kýlmayý yasaklamak bizim anlayýþýmýza göre firavunlaþmaktýr. Çin yönetimi ayný zamanda Müslümanlarýn etnik kimliðine yönelik asimilasyon politikalarý yürütmektedir. Bunun adý faþizanlýktýr. Müslümanlara ait lokanta ve benzeri yerlerin Ramazan'da gün boyunca açýk olmasýný ve her birinde alkol satýþý yapýlmasýný istemek de yine inanç hürriyetine aykýrý bir uygumladýr. Müslümanlara zorla alkol içirmenin zorbalýktan baþka bir izahý yoktur. Doðu Türkistan'da olup bitenlerin dünya kamuoyu ile paylaþýlmasýna imkân verecek tarafsýz gazetecilerin ve gözlemcilerin bölgeye gitmesi saðlanýlmalýdýr. Ýþgalci Çin yönetiminin bu uygulamalarýna karþý Ýslam ülkeleri, uluslararasý insan haklarý platformlarý ve Türkiye teyakkuz halinde olmalýdýr.müslüman öðretmenlerin, öðrencilerin, memurlarýn ve iþçilerin din ve vicdan hürriyetine yönelik baskýlarýn kaldýrýlmasý için Çin yönetimi uyarýlmalýdýr.müslümanlara ait iþyerlerinin ve evlerin 7/24 gözetim altýnda tutulmasý evdeki kitaplarýn ve mutfak aletlerine kadar müdahalelerin olmasýna son verilmelidir.ayný þekilde tesettür yasaðýna son verilmelidir. Öte yandan Müslümanlara yönelik zulüm ve baskýlar sadece Doðu Türkistan'da deðildir. Arakan'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Ýslam coðrafyasýnda þiddet ve terör olaylarý devam etmektedir.türkiye, Suriye'de bir bataklýðýn içine çekilmek istenmektedir. Türkiye, Irak ve Suriye politikasýnda bir tuzaðýn içine düþmüþtür. Ýzlenen politikalar baþta Ýsrail olmak üzere emperyalizmin ekmeðine yað sürmüþtür. Irkçýlýk ve mezhepçilik yapýlarak bir yol alýnamayacaðý ortadadýr. Türkiye bölgede huzur ve barýþ istiyorsa mutlaka ama mutlaka Ýran, Irak, Suriye ve Mýsýr ile birlikte ABD, A B ve Ýsrail güdümünden uzak politikalar üretmek zorundadýr. Kuklalara karþý hamasete dayalý söylemler geliþtirip kuklacýlara teslim olunarak gidilen yolda duvara toslamak kaçýnýlmazdýr. Biz bu coðrafyada Türk'ü ile Kürt'ü ile Arap'ý ile Fars'ý ile birlikte barýþ içerisinde yaþamak istiyoruz. Biz bu coðrafyada Müslüman ya da deðil kimsenin saçýnýn teline zarar gelmesini istiyoruz. Biz bu coðrafyada insanlarýn hak ve hukuklarý gözetilmesi, kimseye ikinci sýnýf muamele yapýlmasýn istiyoruz. Ýþte bütün bunlarýn yolu öncelikle ABD ile stratejik ortaklýktan vazgeçmektir. Avrupa Birliði'nin peþine takýlmaktan vazgeçmektir. Ýsrail ile birlikte hareket etmekten vazgeçmektir. Ýþte bütün bunlarýn yolu þahsiyetli ve onurlu bir dýþ politikadýr. Ýþte bütün bunlarýn yolu adil bir düzen ve yeni bir dünya için gayret etmektir" þeklinde konuþtu.

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Grip vakalarý çoðalýyor

Grip vakalarý çoðalýyor Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM SIRA NO 2 CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SAYFA 4 TE Çorum HEM'den öðrencilere jest 23 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Grip vakalarý

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu"

LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu.

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı