Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý"

Transkript

1 Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'ndan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Mübarek Ramazan ayýný büyük sevinçlerle karþýlayan Müslümanlarýn bu sevinçleri kýsa sürede üzüntüye dönüþtü. 3 TE 40 KURUÞ 03 TEMMUZ 2015 CUMA Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Sünnet kayýtlarý baþladý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel Sünnet Þöleni için kayýtlar baþladý. Çocuklarýný sünnet ettirmek isteyen aileler Kentli Servisine gelerek kayýtlarýný yaptýrabilecek. 3 TE Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, il merkezinde eðitim öðretim yýlýnda 4 yeni Anadolu Lisesinin açýlacaðýný belirtti. Büyük, bu okullara bu sene TEOG sýnav sonuçlarýna göre de öðrenci yerleþtirmesi yapýlacaðý ifade edildi. Büyük Ýl merkezinde yeni açýlan yeni Anadolu Liselerini þöyle sýraladý: "Bahçelievler Anadolu Lisesi : Merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2.Caddesinde 24 derslikli 134 öðrenci kontenjanlý. 11 DE Seyit Ali Büyük 146 bin 332 kiþi sinemaya gitti Türkiye genelinde sinema salonu sayýsý son beþ yýlda %18,3 arttý. Bu dönemde sinema salonlarýndaki koltuk sayýsý %10,8 artarak seyirci kapasitesi 276 bin 318'e ulaþtý. Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur 30 Haziran 2015 günü prim tahsilat anlaþmalarý olan bankalarýn SGK tahsilat sistemleriyle iletiþiminde yaþadýðý yoðunluktan dolayý teknik problemler yaþandýðýný, prim ve diðer tahsilatlarda aksaklýklar oluþtuðunu belirtti. 7 DE 5 TE SGK'dan tahsilatta teknik hata açýklamasý Duran Cesur TOBB MTAL eðitim öðretime açýlýyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði-Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yýl açýlýyor. 6 DA Greyder yeni üretim tesisini açtý Ulukavak'ta 2 bin kiþilik mahalle iftarý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarýnýn ikincisi Ulukavak'ta yapýldý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesindeki iftara yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. 7 DE "Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý iptal edilmeli" Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý 28 Haziran 2015 tarihinde yapýlan Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Sýnavýnýn iptal edilmesi gerektiðini belirtti. 5 TE Ýskilip ilçesinde uzun süredir üretim yapmakta olan Greyder, ikinci üretim tesisini Çorum merkeze açtý. Ankara yolu Aile Eðitim Programlarýna devam üzerinde bulunan tesis, haziran ayý itibariyle üretime baþladý. 7 bin metrekare kapalý alanda üretime baþlayan tesiste þu anda 150 kiþi istih- 2 DE dam ediliyor. Hedef ise istihdamý 300'e çýkartýp, günlük 2 bin çift civarýnda ayak- 10 DA 3 TE ÝHH yetimler için yardým bekliyor "Çin yönetimi Müslümanlara asimilasyon politikalarý yürütüyor" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Doðu Türkistan'da iþgalci Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik baskýlara tepki gösterdi. 7 DE Memur Sen, Ahmet Saatcý ile devam Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Memur-Sen Çorum Ýl Temsilciliði seçiminde... 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Salim Uslu'dan, Meclis 03:08 05:07 12:51 16:48 20:23 22: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açýlýþý (1988) - Sultan Reþad Hân'ýn vefâtý (1918) Sam Rüzgârlarý Baþkaný Yýlmaz'a tebrik Ýnsanlar arasýnda tanýnmak isteyen, âhýretin tadýný alamaz. Biþr-i Hâfî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GARÝP HALÝM Bakýn dostlar anlatayým halimi Heder ettim kazancýmý karýmý Acep kimler götürecek salýmý Yaþamakta zora vardý ne deyim Uzaðý görmez oldu gözlerim Yürümeye gitmez oldu dizlerim Gelenim yok eþi dostu özlerim Yaþama da zora vardý ne deyim Arz ediyorum çocuklarým gelmezler Baba dede kýymeti bilmezler Hastamý susuz mu aç mý demezler Yaþama da zora vardý ne deyim Hasta olsam yataðýmda yatarým Gelen var mý diye yola bakarým Acýr caným göz yaþlarý dökerim Yaþama da zora vardý ne deyim Yaþlýlýkta bir acayip halimiþ Zahmeri de sayýlacak kýþýmýþ Oðlan uþak hepside boþumuþ Yaþama da zora vardý ne deyim Kýþ gününde bal vermez arýlar Kazanç için daðýldý da yavrular Bu dert beni iflah etmez yaralar Yaþamada zora vardý ne deyim Rýza Koçak söyler böyle sözünü Allah bilir kalbinde ki özünü Kayýp ettim baharý mý yazý mý? Yaþama da zora vardý ne deyim Rýza Koçak AK Parti Sivas Milletvekili Ýsmet Yýlmaz, TBMM Baþkaný seçildi. Dördüncü turda 258 oy alan Ýsmet Yýlmaz 26. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný oldu. CHP adayý Antalya Milletvekili Deniz Baykal 182 oy alýrken 29 oy boþ, 78 oy geçersiz çýktý. TBMM Geçici Baþkanlýðý görevi yapan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, AK Parti Sivas Milletvekili Ýsmet Yýlmaz'a görevi devretti. TBMM baþkanlýk makamýnda gerçekleþen görev devir teslim törenine Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Bakanlar, Çorum Milletvekili Salim Uslu ve çok sayýda Milletvekilleri katýldý. Uslu, Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ý tebrik ederek, hayýrlý uðurlu olsun dileklerini iletti. Turkcell Çorum'da iftar yemeði verdi Turkcell, Çorum Belediyesi iftar çadýrýnda binden fazla kiþiye iftar yemeði verdi. Turkcell, Ramazan ayý boyunca birçok ilde belediyelerin düzenlediði iftar yemeklerine destek oluyor. Belediyelerin kurduðu iftar alanlarýnda binlerce kiþiye hem iftar yemekleriyle hem de iftar sonrasý etkinliklerle ramazan ruhunu yaþatan Turkcell'in Anadolu'daki yeni duraðý Çorum oldu. Çorum Belediyesi'nin iftar çadýrýnda 1 Temmuz'da binden fazla kiþiye verilen iftar yemeðine Turkcell destek verdi. Ýftar sonrasýnda gerçekleþtirilen ney dinletisi ve ilahiler iftara katýlanlara keyifli saatler yaþattý. ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6866 2,6876 EUR 2,9829 2,9843 STERLiN 4,1944 4,1993 2,1826 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Aile Eðitim Programlarýna devam Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan yapýlan Aile Eðitim Programlarý devam ediyor. Toplumun temel yapý taþý olan aileleri bilinçlendirmek ve yaþam kalitelerini arttýrmak ve 'saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler' oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan "Aile Eðitim Programý" kapsamýnda seminer programlarý devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünde görevli Formatör Ahmet Yakut koordinesinde çeþitli kurumlarla iþ birliði içerisinde nisan ayý içerisinde 5 farklý oturumda gerçekleþen eðitimlerde "Aile Eðitimi ve Ýletiþim" ile "Madde Baðýmlýlýðý Riskinden Korunma" konularýnda 106 kiþiye eðitim verildi. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani Deðerler Platformu'ndan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Mübarek Ramazan ayýný büyük sevinçlerle karþýlayan Müslümanlarýn bu sevinçleri kýsa sürede üzüntüye dönüþtü. Herkesin malumu olduðu üzere komünist, köpek yiyici Çin Hükümeti ülkesinde yaþayan Müslümanlara iþkenceler yapmakta, onlarýn en tabii haklarý olan ibadet hürriyetlerini ellerinden almakta ve ibadet yapmak isteyen, Müslümanca yaþama gayretinde olan insanlara türlü eziyetlerle toplu katliamlar yapmaktadýrlar. Bir gerçek var ki dünyanýn birçok bölgesinde Müslümanlara karþý sistemli katliamlar yapýlmaktadýr. Bu sebeple Çorum Ýnsani Deðerler Platformu olarak insan olmanýn ve Müslüman sorumluluðu taþýmanýn bilinci ile katliamlara maruz kalan Uygur Türkleri ve Doðu Türkistanlý kardeþlerimiz baþta olmak üzere kýyýma uðrayan, haklarý alýnan tüm Müslümanlarýn insanca yaþamasýný temin için baþta Çin Hükümeti olmak üzere protesto yürüyüþü yapýlacaktýr. Yürüyüþ 04 Temmuz'da saat 18.00'da Valilik önünde toplanýlarak baþlayacak olup Saat Kulesi önünde basýn açýklamasý ile son bulacaktýr. Basýn açýklamasý sonrasý Kayseri'de misafir olan Uygur Türkleri için toplanan 1 týr gýda yardýmý malzemesi yolcu edilecektir. Tüm Çorum halkýnýn bu konuda duyarlý olmaya ve aileleri ve tanýdýklarý ile beraber katýlmalarýný bekliyoruz. Özellikle gençlerin ve çocuklarýn dini ve milli kimliðinin geliþmesi adýna katýlmalarý önemlidir" denildi. ÝÞKUR'dan 'Sayacý' kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile Kavsan Ayakkabý San. ve Tic. A.Þ. iþbirliði ile "Ayakkabý Ýmalatçýsý(Sayacý)" kursu açýlacak. ÝÞKUR'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 20 kiþinin alýnacaðý yüzde 50 istihdam garantili kurs firmanýn Ankara yolu 6.km'de bulunan fabrikasýnda tarihleri arasýnda yapýlacak. Kursa katýlma þartlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý (Tercihen Dikiþ Makinasý Kullanan) bay-bayan olmak, erkeklerde askerliðini yapmýþ olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim ve ikinci öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, Kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde Kavsan Ayakkabý San. ve Tic. A.Þ'nin çalýþaný olmamak" Kursa son baþvuru tarihi olup kursiyer seçim tarihinde saat 10.0'da iþyeri adresinde yapýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekiyor. ÝHH yetimler için yardým bekliyor ÝHH Çorum Ýl Baþkanlýðý yýl boyu yetimlere yönelik çalýþmalar yapýyor. "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganýyla çýkýlan bu yolda, yetimlerin yüzünü güldürmek için çalýþan ÝHH Bayramda da yetimlerin yüzünü güldürmek için, bayramlýk kýyafet yardýmý yapýyor. Çorum ÝHH'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Sizde bir yetimin yüzünü güldürmek için, destek olabilir, yada çevrenizdeki 12 yaþ altý yetimleri bizlere bildirebilirsiniz. Ýrtibat için derneðimizin nolu telefondan bizleri arayabilir, bizzat derneðe gelerek yazdýrabilir - destek olabilirsiniz. Yurt içi yetim çalýþmalarýnýn yanýsýra dünya genelinde, yetimlere destek olmaktayýz. Çorum ÝHH olarak Güney Asya ülkesi Patani'de bir kýz yetimhanesi kurmak için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Eski bir Ýslam þehir devleti olan Patani'de maliyeti 125 bin dolarlýk bir kýz yetimhanesi proje aþamasýnda. Ýnþallah sizlerin destekleriyle yükselecek. Yetimhanemize de bu topraklarýn yetiþtirdiði alim Ýskilipli Þehit Atýf Hoca Yetimhanesi adýný verdik. Ýnþallah halkýmýzýn desteði ile bu projeyi kýsa zamanda hayata geçireceðiz. Destek olmak isteyen vatandaþlarýmýz için de bir SMS hattý oluþturuldu. Vatandaþlarýmýz cep telefonlarýndan 'Atýf Hoca Yetimhanesi' yazýp 3072'ye mesaj atmalarý halinde yetimhanemize 5 lira baðýþlamýþ olacak. Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile protokoller imzalayarak birlikte çalýþma zemini oluþturulmuþtur. Okullarda baþlattýðýmýz 'Her Sýnýfýn Bir Yetimi Var' kampanyamýz hem camilerimizde hem de Kur'an kurslarýmýzda hayata geçirilmiþtir.çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Yetim Birimi gönüllüsü hanýmlar Çorum'da yer alan yetim ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Amacýmýz yaný baþýmýzdaki yetim yavrularýmýza takviye olmak onlarý geleceðe hazýrlamaktýr. ÝHH yeryüzünde ve Türkiye'de 60 binin üzerinde yetime bakmaktadýr. Bu sayý her geçtiðimiz gün artmasýna karþýn çok yetersizdir. Çorum halkýný yetim destekleme projemize sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.sistem baðýþçýlarýmýzýn yetimler amaçlý bize ulaþtýrdýðý yardýmlar ile gerçekleþmektedir. Tek yetim sponsorluðu 90 TL. Yetim Fonu'na bir yýllýk yardým miktarý olan 1080 TL'yi bir seferde de baðýþlayabilirsiniz, yine imkânlarýnýz ölçüsünde her türlü baðýþ ve desteði saðlayabilirsiniz.çalýþmalarýmýzda vazife almak talep eden haným kardeþlerimizi Eþref Hoca Caddesindeki ÝHH Ofisimize davet ediyoruz" denildi.

4 "Önce dolu ve don þimdi ise yaðýþlar fiyatlarý yükseltiyor" Bu yýl ülke genelinde yaþanan don ve dolu gibi afetlerin ardýndan þimdi de yoðun yaðmur yaðmasý tarým ve üreticiyi her alanda vurduðunu belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Hava muhalefeti sebebiyle sebze ve meyvenin çýkmasý gecikince fiyatlar yükseldi. Her yýl bu zamanda yerli ürünler piyasaya çýkýnca fiyatlar otomatik aþaðý gelir ve fakir fukara sebze ve meyvesini rahat yerdi. Ancak, yaðýþlarýn uzun sürmesi sebebiyle fiyatlarýn yüksek oluþu enflasyonu da yükseltmektedir" dedi. -"YENÝ MAHSÜL TOPLANMAKTA GECÝKÝNCE FÝYATLAR DÜÞMEDÝ" Mart ayýnda yaþanan düþük sýcaklýk, Nisan ayýndaki don ile Haziran'daki dolu afetleri ve yoðun yaðýþlar dolayýsýyla sebze ve meyve alanlarýný tahrip ettiðini kaydeden Bendevi Palandöken, "Bu yýl hava þartlarýnýn yaðýþlý ve soðuk seyretmesi sebze ve meyve fiyatlarýný yükseltti. Sebze grubu içinde olumsuz hava þartlarýndan en çok etkilenen ürünlerin baþýnda patates ve soðan geliyor. Tarlalarda yaþanan sel ve don olaylarý nedeniyle rekolte azalýnca, aralýk ayýndan baþlayarak fiyatlar yükseldi. Patatesin toptan fiyatý 90 kuruþtan 2,7 liraya kadar çýktý. Don ve dolu nedeniyle kayýsý ve fýndýk rekoltesi düþtü. Buna paralel olarak aracýlar don, dolu, yaðmur yaðýþlarýný ve birde ramazan ayýný bahane ederek mevcut fiyatlarýn düþmesini engelliyor. Ancak yaðýþlý havanýn yerini kýsa sürede sýcak havaya býrakmasý ile yerli mahsulün çýkmasý ile fiyatlarýn düþmesi an meselesidir" diye konuþtu. -"ÜRETÝM ARTTI AMA KALÝTE DÜÞTÜ" Ýklim deðiþikliðinin sebze ve meyveleri etkilediðine dikkati çeken Palandöken, "Aþýrý saðanak ve dolu yaðýþýndan sebze ve meyve yetiþtiriciliði yer yer önemli zararlar gördü. Genel anlamda verim arttý, ancak bununla birlikte yaðýþýn fazlalýðý kaliteyi olumsuz yönde etkiledi. Sürekli yaðýþlarýn görülmesi tarýmsal hastalýklarla mücadele için sýk ilaçlama yapma zorunluluðu doðuruyor. Ýlaçlamanýn artmasý girdi maliyetlerini yükseltiyor. Bu da çiftçiye ek bir yük getiriyor. Uzmanlar yaklaþýk 450 bin dekardaki baðlarda çekirdekli üzümde zararýn yüzde 50-80, çekirdeksiz çeþitlerde ise yüzde arasýnda olacaðýný açýklýyor. Dallarda kiraz çatlamaya, çürümeye baþladý. Havanýn serin gitmesi, yaðýþlý olmasý kirazlarýn, domatesin olgunlaþmasýný engelliyor. Malatya'da kayýsý da yüzde 60 rekolte kaybý, kalanýn da kalite düþüklüðü olduðunu görüyoruz. Zamanýnda hasat yapýlamamasý, tüketiciye de yeterince mal ulaþtýrýlamamasý fiyatlarýn düþmesini beklediðimiz bu zamanlarda hala yüksek seyretmesine neden olmakta" þeklinde konuþtu. Ýskilip Atýk Su Arýtma Tesisi hizmette Yapýmý tamamlanan ve faaliyete geçen Ýskilip Atýk Su Arýtma Tesisi'ni gezen Belediye Baþkaný Recep Çatma, tesisten sorumlu personelden bilgiler aldý. Ýskilip Belediyesi tarafýndan Kazanlý mevkiine kazandýrýlan 6 milyon 709 bin TL bedelli dev yatýrýmý gezen Baþkan Çatma, tesisin iþleyiþi hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Ýlçenin atýk sularýnýn bu tesiste Çam'dan Valilik yemekhanesinin Ramazan'da kapatýlmasýna tepki BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, mübarek Ramazan ayýnda Çorum Valiliði bu sene yýllardýr süregelen uygulamaya raðmen Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünün tarihinde yapýlan denetiminde eksikliklerin giderilmesi için tarih ve 5847 sayýlý yazýlarýnda yemekhaneyi ve Valilik çay ocaðýný kapattýðýn ifade ederek, "Ancak ne hikmetse Vali Yardýmcýlarýna ait çay ocaðý hiç kapatýlmamýþtýr. Görüþmeler sonucunda Valilik çay ocaðý tekrar açýlmýþtýr. Yemekhane kapatýlmýþ ama alternatif yer örneðin Defterdarlýk veya Milli Eðitim Müdürlüðü yemekhaneleri açýlýp gösterilmemiþtir. Yemekhanenin 10 günden beri kapalý olmasý Valilik de çalýþan ister oruç tutsun isterse oruç tutunmayan tüm memurlarý da üzmüþtür. Dinimizce de belirtildiði gibi bayanlarýn özel halleri nedeniyle oruç tutamadýklarý dönemler bulunmaktadýr. Nüfusun yarýsý bayanlardan oluþmaktadýr. Memurlarýn arasýnda yaþlýlar ve hastalar bulunmakta, bunlar tansiyon ve benzeri rahatsýzlýklar nedeniyle ilaç içmek zorunda kalmaktadýr, doðal olarak oruç tutamamaktadýr. Bunlarý yetkililerin iyi bilemesi gerekir. Kaldý ki dinimiz zorlama dini deðildir" dedi. Çam açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 9. Maddesinde Düþünce, Vicdan ve Din Özgürlüðü baþlýðýnda "Herkes düþünce, vicdan ve din özgürlüðüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç deðiþtirme özgürlüðü ile tek baþýna veya topluca, açýkça veya özel tarzda ibadet, öðretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancýný açýklama özgürlüðünü de içerir." denilmekte, yine Anayasanýn Din ve Vicdan Hürriyeti baþlýklý 24. Maddesinde "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katýlmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayý kýnanamaz ve suçlanamaz. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kýsmen de olsa, din kurallarýna dayandýrma veya siyasî veya kiþisel çýkar yahut nüfuz saðlama iþleneceðini söyleyen Baþkan Çatma, iþlemden geçen suyun doðaya arýtýlmýþ olarak salýnacaðýný söyledi. Tesisin tarým sektörünün de su talebine karþýlýlýk verebilecek kapasitede olduðuna dikkat çeken Çatma, "Arýtma tesisimiz ayný zamanda çevre adýna çok önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Çevre için son derece önemli bir yatýrým olan bu tesisimiz Ýskilip'imiz için gurur kaynaðýdýr. Yatýrýmda emeði geçen baþta Çorum Milletvekillerimiz olmak üzere emeði geçen herkese þahsým ve Ýskilip halký adýna teþekkür ediyorum" dedi. amacýyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularýný yahut dince kutsal sayýlan þeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz." hükmü bulunmaktadýr. Yemekhanenin kapatýlmasý gerekçesine konu olan yazýda belirtilen gerekçelerin giderilmesi en fazla 2 günlük bir zaman diliminde istenirse giderileceði açýktýr. Ýstenilseydi hafta sonunda dahi giderilebilirdi. Bugün Baþbakanlýk, Adliye, Hitit Üniversite yemekhaneleri açýktýr. Ýnsan haklarýnýn temeli eþitliktir. Eþitliðin olmadýðý yerde insan haklarýndan bahsedilemez. Bu bahisle Valilik bünyesinde bulunan Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý ise göstermelik olduðu bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Valiliðin Ýnsan Haklarý konusunda daha duyarlý ve örnek olmasý gerekmektedir.çorum halký geçmiþte sýkýntýlar çekmiþtir Çorum olaylarýnýn yýl dönümünü yaþadýðýmýz bu günlerde yetkililerin daha hassas olmasý gerektiði açýktýr. Ýdareciler bir emir verirken planlamayý iyi yapmalý tüm artý ve eksileri ile mevzuatý düþünmelidir. Bir þeyi yaparken baþka bir çok þeyleri yýkmamalýdýr. Ýdareciler yönetiþim yerine yönetimi tercih etmektedir. Bu ise bize 1980'ler deki zihniyetin hala 2015'lerde devam ettiðini göstermektedir. Bu zihniyet ben yaptým oldu zihniyetidir. Karar alýnmasýnda yararlanýcýlarýn temsilcilerine sorulmamakta ben ne dersem o olur anlayýþý devam etmektedir. Vali Yardýmcýlarý ve Müdürler memurlardan ayrý yerde özel olarak ayaklarýna kadar servis imkaný saðlanmakta, memurlar ise yemek sýrasýna girerek dinlenme zamanýný sýralarda harcamaktadýr. Yetkililer gerçekten sorun çözmek için samimiyse insan haklarýna aykýrý bu kas düzenini deðiþtirmelidirler. Samimi olup olmadýklarýný zaman gösterecektir. Ayrýca Valilik yemekhanesi açýlmamasý durumunda oruç tutan yada tutmayanlarla birlikte Valilik bahçesinde kardeþlik iftarý düzenlemeyi düþünüyoruz." Yine geldi bir ramazan / Oruç tutanlara müjdeler olsun / Yalaný dolaný býrakýp / Gýybeti çöpe atanlara müjdeler olsun Ramazanda Allah kilitliyor, Cehennemin kapýlarýný / Lakin hocalarýmýz (bazen) açmak için arýyor, anahtarlarýný 4 NOT DEFTERÝMDEN - 22 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bir tarafta iðde aðaçlarýnýn kokusu / Bir tarafta inceden inceye ney sesi / Spor yapýyor, bey amcam / Biraz kalýnlaþmýþta ensesi Akþam ezaný gün bitimini / Aralýk ayý yýl bitimini haykýrýr / Duyuyor musun? Herkes bilgili, herkes her alanda uzman / Bir tek sen cahil kalmýþsýn Mahir, buna inan Çorum'da mahallelerde ne güzel olmuþ parklar / Lakin onlara zarar veriyor terbiyeden uzak uþaklar / Çocuklarýmýza sahip olalým analar, babalar Yaþarken vururuz yerden yere / Ölünce de rahmet dileriz yine / Yanlýþým varsa sen söyle? Ne cennet benim, ne de cehennem senin / Ümit ile korku arasýnda son nefesim Ölene mi acýmak lazým yoksa kalana mý? / Yoksa ikisinin ayrýmýný yapamayana mý? Hiçbir lüksün sýnýrý yok / Lakin içinde boðulan çok Bu ne haldir kardeþ?/ Kýrkýn çýkmadan sen de mi deðiþtin / Hâlbuki ben sana çok güvenmiþ / Asýrlýk öðütler vermiþtim Ne kadar çok sevinmiþti iþe girince / Yaþanacak þehir demiþti Çorum'a gelince / Oðlu, kýzý, eþi bir de üstelik kendisi / Vakit saat gelince, trafik kazasýnda gidiverdi hepsi (yok olan aile) Bak yine bugün acý bir haber geldi / Eski bir arkadaþ Hakkýn rahmetine erdi / Ruhu þad, mekâný cennet olsun / Fisebilillah, arkasýndan Fatiha okunsun Gel be kardaþým, þu hatýralarý yazalým bir bir / Yoksa Azrail gelirde anýlarý siler bir bir Oturulacak her koltuk bir gün kalkmak içindir / Akýllý insan otururken, kalkacaðýný bilir / Kýrýlsa da kýrmamak için didinir / Her þartta gönüllerde kendine yer edinir Dün beni bile ikna etmeye çalýþýyordun / Peki, bugün neden ölümüne karalýyorsun? / Doðruyu söyle, yoksa menfaat mi bulamýyorsun? Ne zaman seçim olsa / Zavallý annemde hep akþamdan baþlar telaþ / Nasýl olmasýn ki, her çocuðu ayrý þeyler der gardaþ / O da heyecandan þaþýrýr da, oylarý hep boþa gider kimseye olmaz aþ Etkili yetkili olmak herkese nasip olmaz / Hak nasip etmiþse hesabý da hafif olmaz / Bazen bir selam, bazen iki kelam, bazen de sadece tebessüm / Yeter de artar bile, ömrü billah unutulmaz Nefes Alevi Bektaþi Derneði'nden Madýmak açýklamasý Çorum Nefes Alevi Bektaþi Derneði'nden Sivas Madýmak olaylarýnýn yýl dönümü nedeniyle yapýlan açýklamada, "2 Temmuz 1993 yýlýnda Sivas'ta, Madýmak Otelinde yaþanan ve 37 canýn ölümüne neden olan vahim olay, sadece Alevilerin deðil toplumun bütün kesimlerinin vicdanýnda kara bir leke olarak yerini korumaktadýr. Acýmýz hala çok büyüktür ve tazedir. Ýnsanlýktan nasibini almamýþ karanlýk kiþi ve çevrelerce tezgâhlanan bu cinayet, daha önce Çorum ve Maraþ'ta sahneye konulan olaylarýn devamý olup baþlýca amacýnýn Alevi-Sünni düþmanlýðý oluþturarak toplumsal barýþ ve huzurumuzu dinamitlemek olduðu gün gibi aþikârdýr. Vicdanlarý rahatlatan ve akýllarý tatmin eden bir hukuku sürecin bu güne kadar yaþanmamasý ve dolayýsýyla olayýn arkaplânýnýn aydýnlatýlmamasý hem acý vericidir, hem de bu tür menfur eylem peþinde olanlarý cesaretlendirici nitelik taþýmaktadýr. Alevilik; "önce insan" diyen; "72 millete ayný gözle bakmayý" öðreten; "yüzlerce kez zulme uðrasan da bir kere bile zalim olma" öðüdünü veren bir inanç ve düþüncedir. Bu bakýmdan Alevi toplumu kin ve þiddetten uzak durmuþ, barýþ ve esenliði merkeze almýþ, Sünni toplumla da olumlu iliþkiler içinde bulunagelmiþtir. Diðer taraftan, Alevilik hak ve adalete baðlýlýðýn bir gereði olarak haksýzlýðýn her çeþidine karþý çýkmýþ, zulmün ve zalimlerin yanýnda yer almamýþ, hak aramayý da kutsal saymýþtýr" denildi. Açýklamalar þu ifadeler yer aldý:"alevilik bugün de tarihsel kimliðine uygun olarak ayný yerde durmakta, bugün de, - husumet bekleyenlere inat-, toplumda muhabbet ve dostluk baðlarýnýn daha da güçlenmesini istemektedir. Ancak 21 yýldýr ateþi hala sönmemiþ ve karanlýk kalan 2 Temmuz ve benzeri cinayetlerin bütün boyutlarýyla ortaya çýkarýlmasý beklentisini de bir kez daha yinelemektedir. 2 Temmuz'u hüzünle yeniden hatýrlarken, 37 cana Hak'tan rahmet diliyor, aile yakýnlarýna ve milletimize baþsaðlýðý diliyoruz. Yüce Allah bir daha böyle acýlar göstermesin, diyoruz."

5 TEK 2 03 TEMMUZ 2015 CUMA 5 Memur Sen, Ahmet Saatcý ile devam Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Memur-Sen Çorum Ýl Temsilciliði seçiminde yeniden oy birliði ile yine ayný göreve seçildi. Memur Sen Konfederasyonunda yeni genel baþkanla birlikte tüm Türkiye'de Memur-Sen il ve ilçe temsilcilerinin yeniden belirlenmesinin talep edildiðini ve bu doðrultuda Çorum Memur Sen'e baðlý hizmet kolu þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin bir araya geldiklerini ifade eden Ahmet Saatcý, oybirliði ile yeniden Memur Sen Ýl Temsilciliðine seçildiðini belirtti. Ahmet Saatcý seçim sonrasý yaptýðý deðerlendirmede þu ifadeleri kullandý: "Oybirliði ile ikinci defa il temsilciliði görevini þahsýma layýk gören þube baþkanlarým ve il temsilcilerime saðduyularýndan ve desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum. Memur Sen Ýl Temsilciliði için oybirliði her zaman istenen bir tablo idi. Oybirliði ile il temsilcisinin belirlenmesi Memur Sen Çorum tarihinde bir ilk olarak gerçekleþti. Oy birliðinin þahsýmda saðlanmasý beni ziyadesiyle memnun etmiþtir. Bu teveccüh ve desteðin görev yaptýðýmýz süre zarfýnda çalýþmalarýmýzdan ve mücadelemizden, baþkanlarýmýzýn memnuniyetinin bir göstergesidir diye düþünüyorum. Durmak yok yola devam diyor çalýþmalarýmýza hiç yorgunluk bilmeden devam edeceðimizin bilinmesini istiyorum. Sonucun sendikamýza ve ilimize hayýrlý olmasýný diliyorum." 146 bin 332 kiþi sinemaya gitti Türkiye genelinde sinema salonu sayýsý son beþ yýlda %18,3 arttý. Bu dönemde sinema salonlarýndaki koltuk sayýsý %10,8 artarak seyirci kapasitesi 276 bin 318'e ulaþtý yýlýnda, 2013 yýlýna göre sinema salonlarýnýn sayýsý %3,2 arttý. Türkiye genelinde sinema seyirci sayýsý son beþ yýlda %54,7 arttý. Bu dönemde yerli film seyirci sayýsý %72,2 artarken, yabancý film seyirci sayýsýndaki artýþ oraný %37,1 oldu yýlýnda, 2013 yýlýna göre sinema seyirci sayýsý %22,9 artarak 55 milyon 378 bin 716 oldu. Yerli film seyirci sayýsý %24,2 artarak 30 milyon 994 bin 840 kiþi olurken, yabancý film seyirci sayýsý %21,2 artarak 24 milyon 383 bin 876 kiþiye ulaþtý. Çorum'da ise 10 sinema salonunda 1062 koltuk bulunuyor yýlýnda bu salonlarda toplam 194 film gösterilirken bunlarýn 105 yerli 89'u ise yabancý film oldu. Bu filmlerden yerli olanlarý 111 bin 231 yabancýlarý ise 35 bin 101 olmak üzere 146 bin 332 kiþi izledi. Çorum'da yer alan 1 tane tiyatro salonunda ise sezonunda 21 yerli 6 yabancý olmak üzere 27 tiyatro oyunu sanatseverlerle buluþurken bu oyunlarý 24 bin 064 kiþi izledi. Haber Servisi Sünnet kayýtlarý baþladý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel Sünnet Þöleni için kayýtlar baþladý. Çocuklarýný sünnet ettirmek isteyen aileler Kentli Servisine gelerek kayýtlarýný yaptýrabilecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, 6 Aðus- tos Perþembe günü yapacaklarý geleneksel sünnet þöleni için 5 yaþýn üzerindeki çocuklarýn aileleriyle birlikte müracaat etmeleri gerektiðini söyledi. Geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da 500 çocuðu sünnet ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Gül, "Maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik düzenlediðimiz geleneksel sünnet þöleninde bu yýl da sünnet olacak çocuklarýmýzýn sünnet kýyafetlerini Belediyemiz verecek. Çocuklarýmýza yönelik eðlence, konser ve sürpriz hediyeler vereceðiz" dedi. "Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý iptal edilmeli" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý 28 Haziran 2015 tarihinde yapýlan Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Sýnavýnýn iptal edilmesi gerektiðini belirtti. Saðlýk Sen'in yoðun çalýþmalarý sonucu saðlýk çalýþanlarýnýn uzun süredir beklediði Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Sýnavý 28 Haziran 2015 tarihinde yapýldýðýný kaydeden Lafcý, ancak yapýlan sýnav çalýþanlarýn beklentilerini karþýlamaktan uzak kaldýðýný ve maalesef pek çok þaibeyi beraberinde getirdiðini dile getirerek, "Özellikle Van ve Ýzmir'de soru kitapçýklarýnýn kaybolmasý sorularýn çalýnmasý þüphesini doðurmuþ ve akýllarda soru iþareti býrakýlmýþtýr. Geçmiþ sýnavlara kýyasla daha zor sorularýn yer aldýðý görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavýnda VHKÝ-Memur-Þoför ile Þube Müdürü-Þef sorularýnýn yüzde 80'inin aynýdýr. Mezun olduklarý öðrenim düzeyleri bakýmýndan farklýlýk gösteren bu gruplara ayný sorularýn nasýl bir mantýkla sorulduðu da izaha muhtaç bir durum ortaya çýkarmýþtýr. Yoksa, Saðlýk Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý çalýþanlarýn görevde yükselmesinin önüne mi geçmeye çalýþýyor" dedi. "Pek çok çeliþkili sorunun yer aldýðý görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý sonrasýnda muhtemelen pek çok kadro boþ kalacaktýr. Sýnavda yapýlan hata- lar pek çok çalýþaný maðdur etti" diyen Lafcý, "Saðlýk çalýþanlarýnýn uzun yýllardýr bekledikleri bu sýnavýn iptali ve yeniden tekrarlanmasý için Saðlýk Bakanlýðý'na çaðrýda bulunuyoruz. Saðlýk çalýþanlarýný hayal kýrýklýðýna uðratan sýnav sonucunda, Bakanlýðýn oluþan maðduriyeti giderecek tedbirleri alacaðýný temenni ediyoruz. Konu ile ilgili sendikamýz tarafýndan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüðü'ne kaybolan kitapçýklar, þaibeli ve hatalý sorular ile VHKÝ-Memur-Þoför ile Þube Müdürü-Þef sýnav sorularýnýn ayný olmasý nedeniyle bir baþvuru yapýlmýþtýr. Saðlýk Sen olarak, ilgili konularýn incelenmesi ve sýnavýn iptalini istediðimiz baþvurudan netice alýncaya kadar konunun takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandý.

6 6 Çin hükümeti Ýslam'a ve Müslümanlara savaþ açtý Arslan Bolat Ak Ocaklar Ýl Baþkaný Arslan Bolat, Çin devletinin Uygur Türklerine yaptýðý zulme tepki göstererek, "Allah'ýn Resulü, Peygamber Efendimiz "Müslümanlar birbirinin kardeþidir" buyurmaktadýr. Tüm dünya Müslümanlarýna sesleniyoruz. Öz vatanýnda özgürce yaþama hakký elinden alýnan Müslüman Uygur Türkü kardeþlerimize sahip çýkmalýyýz. Komünist, katil Çin Hükümeti Doðu Türkistan üzerinde yaþayan kardeþlerimizin dini özgürlüklerini ellerinden almaktadýr. Evrensel hukuku çiðnemektedir. Ýnsanýn en tabi haklarýndan biri olan inanç özgürlüðüne kurþun sýkmaktadýr" dedi. Bolat konu hakkýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Komünist Çin Hükümeti, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Doðu Türkistan'da namaz kýlmayý yasaklamýþtýr. Baþörtüsü takan Uygur kadýnlarýnýn hükümete karþý gelmiþ sayýlacaðýný ilan etmiþtir. 14 ile 18 yaþýndaki kýzlara zorla uyuþturucu, tecavüz, zulüm yapýlmaktadýr. Müslüman kýzlarýmýz daha sonra Çin'de ve diðer ülkelerde köle gibi kullanýlýp, genelevlere peþkeþ çekilmektedir. Katil Çin Hükümeti aldýðý bu kararla alenen Ýslam'a, Müslüman Türk kardeþlerimize karþý savaþ açmýþtýr. Uygur Türklerinin, kardeþlerimizin yanýndayýz ve haklý davalarýnýn savunucusuyuz. Müslüman kardeþlerimizin, Çin mezalimi altýnda yok olmasýna göz yummanýn, bu çýðlýðý duymamanýn vebali olduðu biliyor ve haykýrýyoruz. Müslümanlar kardeþtir. Çin'de verilen hak ile batýlýn mücadelesinde; elbette sorumluluk almak zorundayýz. Bizler ecdadý fatihin torunlarý olarak,ata topraklarýmýza,ata köklerimize ve Altay,Uygur ve tüm Türkistan'a sahip çýkmalýyýz, dualar etmeliyiz, sesimizi duyurmalýyýz. Nerede Birleþmiþ Milletler, Nato, insan haklarý, herkesi bu zulme kayýtsýz kalmamaya davet ediyoruz. Tüm Türk devletlerini bu konuda bir ortak politika belirlemeye davet ediyoruz.bu konuda bir þeyler yapmak için yeterli zaman kalmadýðýný ve bir þekilde Allah rýzasý için harekete geçilmesini arz ediyoruz. Þu mübarek Ramazan ayýnýn suyu yüzü hürmetine bir yardým eli olmak ve çalýþmalar yapmak soydaþlarýmýza ve din kardeþlerimize destek olmak zorundayýz. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktýr. Komünist Çin'i 'i kýnýyoruz" dedi. ÇOFSAD iftarda buluþtu Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD), bu yýl düzenlemiþ olduðu geleneksel iftar yemeðini, Þefim Restoran'da verdi. Ýftar yemeðinde konuþan Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan, Ramazan ayýnda yaþanan dayanýþmanýn tüm ülkede ve þehirde devam etmesi temennisinde bulunarak, saðlanan birlik ve beraberlik ortamýnýn sürdürülebilmesi gerektiðini vurguladý. ÇOFSAD'ýn Haziran'da gerçekleþtirdiði Karadeniz Fotoðraf Safarisi çerçevesinde düzenlemiþ olduðu "En Güzel Karadeniz" temalý fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren 1. Demet Uyar 2. Hakan Nergisli 3. Mübeccel Volkan'a ödüllerini Görsel Sanatlar Öðretmeni Altan Özeskici, Fotoðraf Sanatçýsý Þükrü Aðbal, Özel Ýdare Müdürlüðünde Görevli Meftun Yerli takdim etti. Fotoðraf etkinliklerine devam eden ÇOFSAD Yönetimi "Tokat'ýn Harikalarý" temalý fotoðraf yarýþmasý için tarihli foto safarisini Tokat Merkez, Ballýca Maðarasý, Mahpere Hatun Kervansarayý, Kaz Gölü, Sulusaray Antik Kenti, Zile Kalesi ve dönüþte Amasya'da gece fotoðraf çekimleri yapacak. ÇORUM MERKEZ DANÝÞMENT GAZÝ ÝMAM HATÝP ORTAOKULU ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu Onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ÇO- RUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi ya pýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ VEYA MÝMARLIK 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ - MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝ- NAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de Çalýþtay sonrasý Ýskilip'i gezdiler TOBB MTAL eðitim öðretime açýlýyor Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn ve taþra teþkilatlarýnýn yýllarýný kapsayan bütçesini oluþturmak için Çorum'da gerçekleþtirdikleri dört günlük çalýþtayý tamamlayan yetkililer Ýskilip'i gezdiler. Kaymakam Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn eþlik ettiði Ýskilip gezisinden sonra yapýlan toplantýda Ýskilip'in ihtiyaçlarý hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Uzman heyete Ýskilip ve ihtiyaçlarý hakkýnda bilgiler verildi. Ýftar yemeði sonrasý uzman heyet kendilerine gösterilen ilgiden dolayý Kaymakam Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür ederek Ýskilip'ten ayrýldýlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði-Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yýl açýlýyor. Kurucu Müdür Ferhat Toraman konu hakkýnda verdiði bilgide "Okulumuz öncelikli olarak yeni nesillerimizin vasýflý, kendine güvenen, aldýðý eðitim konularýnda yetiþmiþ birer teknik eleman olarak eðitimlerini alarak zor rekabet ortamýnda hayata önde baþlamalarýný amaçlamaktadýr. Bundan dolayýdýr ki okulumuz iþin yapýldýðý yerde yani Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuþtur. 2015/2016 eðitim öðretim yýlý için 136 öðrenci TEOG tercihleri ile yerleþtirilecektir. Kayýtlar internetten 6-16 Temmuz saat a kadar yapýlmaktadýr. Ortaokul müdürlükleri kayýt konusunda yardýmcý olmaktadýr. Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Elektrik-Elektronik Alanlarý açýlacaktýr. Okulumuzu tercih edecek tüm öðrencilere ücretsiz servis (þehir içinden), (ayrýca her 15 dk.da bir belediye otobüsü var), ücretsiz öðle yemeði, her öðrenciye burs mezuniyette iþ garantisi son sýnýfta staj ve ücret imkanlarý var. Okulumuz þehir merkezine 12 km'dir Organize Sanayi Bölgesinde yer alýyor. Ülkemizin sanayileþerek kalkýnmasýnda iyi bir yer edinmek isterseniz siz deðerli öðrencilerimizi okulumuza bekleriz" dedi.

7 7 ÇOCUKLAR GÖNÜLLERÝNCE EÐLENDÝ Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda çocuklar da unutulmuyor. Ýftardan yaklaþýk bir saat önce baþlayan eðlence ve gösterilerle çocuklar doyasýya eðlenme imkâný buluyor. Palyaço, þiþme adam ve yüz boyama etkinliðine ilgi gösteren çocuklar yemek sonuna kadar eðlencenin tadýna varýyor. Ulukavak'ta 2 bin kiþilik mahalle iftarý Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarýnýn ikincisi Ulukavak'ta yapýldý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesindeki iftara yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ulukavak Mahalle Teþkilatý üyeleri ve çok sayýda mahalleli katýldý. Ýftar öncesi geleneksel çocuk oyunlarý ve eðlenceleri ile baþlayan programda çocuklar gönüllerince eðlendi. Baþka Külcü'nün masalarý tek tek ziyaret ettiði programda Mýsýrlý Mahmud Tuhi ve Hafýz Nebi Yaþar iftara katlan çok sayýda mahalle sakinine Kur'an ziyafeti sundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ramazan ayýnýn rahmet, maðfiret ve baðýþlanma ayý olduðuna vurgu yaparak düzenledikleri mahalle iftarlarýyla binlerce kiþinin ayný anda iftar sofrasýný paylaþtýðýný söyledi. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki en huzurlu ülkelerden birisi olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Þöyle etrafýmýzda Mýsýr'a, Suriye'ye, Libya'ya, Filistin'e, Irak'a, Tunus'a daha ötede Doðu Türkistan'a bakýn. Hepsinde kan var, gözyaþý var, acý var, zulüm var. Rabbim inþallah bu Ramazanýn bereketiyle onlara da rahmet etsin ve oradaki acýlar da bitsin. Bir oralarý bir de ülkemizdeki huzuru düþünelim. Bu güzelliðin þükrü olarak oradaki kardeþlerimiz için elimizden, dilimizden ne geliyorsa yapmamýz lazým. Fitrelerimizle, zekâtlarýmýzla, dualarýmýzla oralardaki kardeþlerimiz için çaba göstermek bir Müslüman olarak hepimizin görevidir" dedi. Türkiye'nin huzur ve istikrara kavuþmuþ bir ülke olduðunu dile getiren Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, Batý ülkelerinin de ekonomik sorunlarla uðraþtýðýný, ülkelerin iflas eþiðine geldiðini söyledi. Külcü, "Þöyle batýya baktýðýmýzda iflas bayraðýný çekmiþ bir Yunanistan var. Adeta kapý kapý gidip borç dileniyor. Bundan 15 sene önce bizimde durumumuz hemen hemen buydu. Bizim idarecilerimize size borç veriyoruz, sizin ekonomik kaynaklarýnýzý yönetecek kiþiyi de gönderiyoruz demiþler ve Kemal Derviþ'i göndermiþlerdi. Hamd olsun Allah bizi o günlerden kurtardý ve bugünlere getirdi. Daha yeni bir seçim atlattýk. Sandýktan çýkan sonuç, milletimizin kararý baþýmýzýn üstündedir. Bunu yargýlayacak, sorgulayacak deðiliz. Biz yola çýkarken söz de milletin karar da milletin olacak dedik ve o Allah'ýn izniyle o yolda yürümeye devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. ÖZDEMÝR'DEN TEÞEKKÜR Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir de iftar programýnda yaptýðý konuþmada Çorum Belediyesi'nin Ulukavak'a yaptýðý hizmetler için teþekkür etti. Her yýl mahallelerinde iftar programý düzenlendiðini belirten Hanefi Özdemir, "Mahallem adýna Belediyemizin yaptýðý çalýþmalar için sizlere çok teþekkür ediyorum. Bizleri her Ramazan ayýnda iftar programlarýyla bir araya getiriyorsunuz. Allah yolunuzu açýk etsin" dedi. SGK'dan tahsilatta teknik hata açýklamasý Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur 30 Haziran 2015 günü prim tahsilat anlaþmalarý olan bankalarýn SGK tahsilat sistemleriyle iletiþiminde yaþadýðý yoðunluktan dolayý teknik problemler yaþandýðýný, prim ve diðer tahsilatlarda aksaklýklar oluþtuðunu belirtti. Cesur, yaptýðý açýklamada prim ve diðer ödeme yükümlülerinin maðduriyetlerini önlemek amacýyla son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diðer tüm alacaklarýn tahsilat iþlemlerinin 3 Temmuz 2015'in gün sonuna kadar uzatýldýðýný ve bu tarihe kadar yapýlacak söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapýlmýþ sayýlacaðýný kaydetti. Duran Cesur "Çin yönetimi Müslümanlara asimilasyon politikalarý yürütüyor" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi düzenlediði eylemde Doðu Türkistan'da iþgalci Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik baskýlara tepki gösterdi. Teravih namazý sonrasýnda PTT önünde yapýlan eylemde konuþan Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, "66 yýldýr Çin yönetimi iþgali altýndaki Doðu Türkistan'da Müslümanlara yönelik baský ve zulümler devam ediyor. Hazreti Ýsa Aleyhisselam'dan yaklaþýk altý yüz yýl sonra insanlýðýn yeniden vahiyle buluþtuðu bir ay olan mübarek Ramazan günlerinde iþgalci Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik baskýcý uygulamalarý iþkence ve öldürmeye kadar varabilmektedir" dedi. Ýþgalci Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik baský ve tahakkümünü artýrmasýnda özellikle Ramazan ayýný seçmesinin Müslüman halký provoke etmeye yönelik bir strateji olduðunu dile getiren Uyanýk, "Provokasyonlarýn amacý Doðu Türkistan'ýn Müslüman halkýný kýþkýrtýp uluslararasý kamuoyuna haksýz gösterme çabasýdýr. Oysa gerçekte olan Ýþgalci Çin polisinin 'dur' ihtarý bile vermeden Müslümanlarý vurup öldürmesidir. Geçtiðimiz hafta içerisinde sadece ve sadece oruç tuttuklarý için yüze yakýn kardeþimiz þehit edilmiþtir. Yaþanan arbedelerde tartaklana ve yaralanan kardeþlerimizin sayýsý belli deðildir. Ýþgalci Çin yönetimi, Müslüman devlet memurlarýnýn, öðretmenlerin, öðrencilerin ve iþçilerin oruç tutmasýna müsaade etmemektedir. Ayný þekilde namaz kýlmalarýna da müsaade etmemektedir. Kiþilerin evlerinde bulunduracaðý Kur'an-ý Kerim ve seccade sayýsýna kadar müdahale edebilme hakkýný kendinde gören bir yönetimin insan hak ve özgürlüklerinin ne kadar uzaðýnda olduðu aþikardýr. Oruç tutmayý, namaz kýlmayý yasaklamak bizim anlayýþýmýza göre firavunlaþmaktýr. Çin yönetimi ayný zamanda Müslümanlarýn etnik kimliðine yönelik asimilasyon politikalarý yürütmektedir. Bunun adý faþizanlýktýr. Müslümanlara ait lokanta ve benzeri yerlerin Ramazan'da gün boyunca açýk olmasýný ve her birinde alkol satýþý yapýlmasýný istemek de yine inanç hürriyetine aykýrý bir uygumladýr. Müslümanlara zorla alkol içirmenin zorbalýktan baþka bir izahý yoktur. Doðu Türkistan'da olup bitenlerin dünya kamuoyu ile paylaþýlmasýna imkân verecek tarafsýz gazetecilerin ve gözlemcilerin bölgeye gitmesi saðlanýlmalýdýr. Ýþgalci Çin yönetiminin bu uygulamalarýna karþý Ýslam ülkeleri, uluslararasý insan haklarý platformlarý ve Türkiye teyakkuz halinde olmalýdýr.müslüman öðretmenlerin, öðrencilerin, memurlarýn ve iþçilerin din ve vicdan hürriyetine yönelik baskýlarýn kaldýrýlmasý için Çin yönetimi uyarýlmalýdýr.müslümanlara ait iþyerlerinin ve evlerin 7/24 gözetim altýnda tutulmasý evdeki kitaplarýn ve mutfak aletlerine kadar müdahalelerin olmasýna son verilmelidir.ayný þekilde tesettür yasaðýna son verilmelidir. Öte yandan Müslümanlara yönelik zulüm ve baskýlar sadece Doðu Türkistan'da deðildir. Arakan'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Ýslam coðrafyasýnda þiddet ve terör olaylarý devam etmektedir.türkiye, Suriye'de bir bataklýðýn içine çekilmek istenmektedir. Türkiye, Irak ve Suriye politikasýnda bir tuzaðýn içine düþmüþtür. Ýzlenen politikalar baþta Ýsrail olmak üzere emperyalizmin ekmeðine yað sürmüþtür. Irkçýlýk ve mezhepçilik yapýlarak bir yol alýnamayacaðý ortadadýr. Türkiye bölgede huzur ve barýþ istiyorsa mutlaka ama mutlaka Ýran, Irak, Suriye ve Mýsýr ile birlikte ABD, A B ve Ýsrail güdümünden uzak politikalar üretmek zorundadýr. Kuklalara karþý hamasete dayalý söylemler geliþtirip kuklacýlara teslim olunarak gidilen yolda duvara toslamak kaçýnýlmazdýr. Biz bu coðrafyada Türk'ü ile Kürt'ü ile Arap'ý ile Fars'ý ile birlikte barýþ içerisinde yaþamak istiyoruz. Biz bu coðrafyada Müslüman ya da deðil kimsenin saçýnýn teline zarar gelmesini istiyoruz. Biz bu coðrafyada insanlarýn hak ve hukuklarý gözetilmesi, kimseye ikinci sýnýf muamele yapýlmasýn istiyoruz. Ýþte bütün bunlarýn yolu öncelikle ABD ile stratejik ortaklýktan vazgeçmektir. Avrupa Birliði'nin peþine takýlmaktan vazgeçmektir. Ýsrail ile birlikte hareket etmekten vazgeçmektir. Ýþte bütün bunlarýn yolu þahsiyetli ve onurlu bir dýþ politikadýr. Ýþte bütün bunlarýn yolu adil bir düzen ve yeni bir dünya için gayret etmektir" þeklinde konuþtu.

8 YAÞAM 8 Dursuun Bir gün Temel Dursun'la toplu bir geziye çýkmýþ. Temel Dursun'u kaybetmiþ. Dursun'u görüyormuþ ama sesini duyuramýyormuþ. Avazý çýktýðý kadar baðýrýyormuþ. Adamýn biri Temel'e acýyýp; Kelime Avý "Bari dürbünümü vereyim daha rahat görürsün" demiþ. Temel dürbüne gözüne uzatýp Dursun'un olduðu tarafa çevirmiþ. Dursun'u yakýndan görünce kýsýk sesle çaðýrmaya baþlamýþ "Dursuuun" Günün Sudoku Bulmacasý Kýsa süreli þok diyetlerle Ne kadar kilo verilir? Bu tür þok diyetlerle; aðýrlýk kaybý kýsa sürede saðlanabilse de hýzla kaybedilen aðýrlýk, kas dokusu ve sudan olur. Bu tarz diyetler ile belirli bir beslenme alýþkanlýðý kazanýlmadýðý için tekrar eski beslenme alýþkanlýklarýna geri dönüldüðünde kaybedilen kilolar hýzla geri alýnýr. Sihirli ve þok diyetlerin en çok tercih edileni çok düþük kalorili diyetlerdir. Kiþinin ihtiyaçlarýna göre düzenlenmemiþ, kontrol altýnda yapýlmayan, 500 kalori ile 800 kalori arasýnda veya daha düþük enerji içerikli diyetler düþük kalorili diyet olarak tanýmlanýr. Þok diyet saðlýklý mý? Bu diyetlerle vücut için gerekli besin öðeleri yeterli alýnamadýðýndan birçok saðlýk sorunu ortaya çýkmaktadýr. Çok düþük kalorili diyetler sonucu vücut aðýrlýðýnýn hýzlý kaybý; yað yerine yaðsýz vücut kitlesinin daha çok kaybýna, bazal metabolizma hýzýnýn azalmasýna, kaybedilen aðýrlýðýn korunmamasýna, kalsiyumun düþmesine, serbest yað asitlerinin ve keton cisimlerinin artmasýna, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko düzeylerinin düþmesine neden olacaðý ve ölümlerle sonuçlanabileceði bilinmelidir. Bunun dýþýnda çok düþük kalorili diyetler baþ aðrýsý, konsantrasyon bozukluðu, sinirlilik, yorgunluk, uyuþukluk, kalp atýþ ritminde bozukluklar, düþük tansiyon, bulantý, kusma, kabýzlýk, ishal, þiþkinlik, safra taþý, âdet düzensizliði, cinsel iþlev bozukluklarý, böbrek taþlarý, yorgunluk, kuru cilt, saç dökülmesi, mineral ve elektrolit dengesizliði, kolesterol ve ürik asit düzeyinde artýþ, aðýz içi yaralar, týrnak kýrýlmalarý gibi saðlýk problemlerine yol açabilir. Bitki çaylarý nasýl tüketilmeli? Gün içinde çok fazla tüketilen çay, kahve, þekerli ve gazlý içecekler yerine bitki çaylarý iyi alternatifler olabilir. Çocuklar, ergenler, yaþlýlar ve hamileler bitki çayý kullanýmýnda mutlaka bir uzmandan tavsiye almalýlar. Ýçeriðini bilmediðimiz güçlü etkili çaylar özellikle bu grup için sakýncalý olabilir. Saðlýklý bireyler de günde 2-3 fincandan fazla bitki çayý tüketmemeye özen göstermeliler. Bitki çaylarýnýn fazla tüketimi de saðlýk açýsýndan sakýncalýdýr. Örneðin ödem sökücü etkisi olan çaylarýn fazla tüketimi vücuttan mineral kaybýna da neden olabilir. Güvenilir bitki çayý nasýl anlaþýlýr? Saðlýk ve kalite kriterlerine uygun hazýrlanmýþ ve paketlenmiþ güvenilir firma ürünleri tercih edilmelidir. Üzerinde barkodu, etiketi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalýdýr. Açýk olarak satýlan demlenerek ve kaynatýlarak kullanýlan bitkiler fiziki kirlenmeye, bakteri ve küf oluþumuna elveriþlidir. Ýyi koþullarda toplanmýþ ve kurutulmuþ bitkilerle yapýlan çaylarýn saðlýklý olduðunu unutmamak gerekir. Bitki çayý nasýl hazýrlanmalý? Bitki çayýndan maksimum faydayý saðlamak için nasýl hazýrlandýðý da önemlidir. Güvenli ve etiketli ürünlerin üzerinde hazýrlama þekli belirtilmektedir. Kabuk tarçýn, kök zencefil, hindiba, meyan kökü, karanfil, tane karabiber gibi kök bitkiler üzerlerine su eklenerek 30 dakika kaynatýlarak hazýrlanýr. Ihlamur, nane, papatya, rezene, adaçayý, ýsýrgan, yeþil çay gibi bitkilerin yaprak ve çiçek kýsýmlarýndan elde edilen çaylar ise demleme yoluyla hazýrlanmalýdýr. Yapraðýn veya çiçeðin üzerine sýcak su dökülerek 5-10 dakika aðzý kaplý olarak bekletilmelidir. 20:50 Zeyrek ile Çeyrek Filinta dizisinden tanýdýðýmýz, sakarlýklarý ve saflýklarýyla herkese saç baþ yolduran Zeyrek ve Çeyrek in baþ rolde olduðu durum komedi dizisi Ramazan boyunca ekranlarda... Dizi, zaman zaman tadý hâlâ damaklarda olan klasik Türk komedi filmlerine göndermeler yaparken, zaman zaman da günümüzde yaþanan olaylara, örneðin sosyal medyaya, þarkýlara, komik atýflarda bulunuyor...oyuncular : Kemal Zeydan, Serhan Ernak, Hakan Bilgin, Mine Teber, Ýsmail Hacýoðlu Yönetmen : Cem Sürücü 21:00 Tutar mý Tutar Süreyya ya ilk görüþte vurulan Cemal, Ayhan ý da peþine takarak ona ulaþmaya çalýþýr. Bu çabalar ikilinin baþýna çeþitli dertler açar. Yeþilçýnar mahallesinin akþam için hazýrladýðý geleneksel mahalle yemeðinde Süreyya ile karþýlaþmasý ve ertesi akþam sinemaya geleceðini öðrenmesi, Cemal için kaçýrýlmayacak bir fýrsattýr. Cemal, sinemada romantik bir ortam yaratacak ve Süreyya yý etkileyecektir. Cemal in planý budur. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü 19:45 Sinema Sihirbazlar Çetesi Sihirbazlar Çetesi, Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonistin liderliðini yaptýðý, dünyanýn en iyi sihirbazlarýndan oluþan Four Horsemen ekibinin baþýndan geçenleri konu alýyor. Ekip üstün sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için deðil, soygun yaptýklarý bankalarýn sistemlerine eriþmek ve izleyicilerini soymak için kullanýyorlar. Bu adamlar izleyicileri önce baþka bir kýtadaki bir bankayý soyarak, daha sonra beyaz yakalý bir suçlunun bankadaki milyon dolarlarýný izleyicilerin banka hesaplarýna aktararak þaþýrtýyorlar. Mevlânâ Mevlânâ 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan'ýn Belh yöresinde, bugün Tacikistan sýnýrlarý içinde kalan Vahþ kasabasýnda doðmuþtur. Annesi, Belh Emiri Rükneddin'in kýzý Mümine Hatun; babaannesi, Harezmþahlar hanedanýndan Türk Prensesi, Melîke-i Cihan Emetullah Sultan'dýr.Babasý, "alimlerin sultâný" unvaný ile tanýnmýþ, Muhammed Bahâeddin Veled; büyükbabasý, Ahmed Hatîbî oðlu Hüseyin Hatîbî'dir. Babasýna Sultânü'l-Ulemâ unvanýnýn verilmesini kaynaklar Türk gelenekleri ile açýklamaktadýr.[2] Etnik kökeni tartýþmalý olup; Fars[3], Tacik[4] veya Türk[5] olduðu yönünde görüþler mevcuttur.mevlânâ, dönemin Ýslâm kültür merkezlerinden Belh kentinde hocalýk yapan ve Sultan-ül Ulema (Alîmlerin Sultâný) lakabýyla anýlan Bahaeddin Veled'in oðludur. Mevlânâ, babasý Bahaeddin Veled'in ölümünden bir yýl sonra, 1232 yýlýnda Konya'ya gelen Seyyid Burhaneddin'in mânevi terbiyesi altýna girmiþ ve dokuz yýl ona hizmet etmiþtir yýlýnda vefat etmiþtir.mevlânâ, yazdýðý Mesnevî adlý eserinde kendi adýný Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-belhî þeklinde vermiþtir.[6] Burada yer alan Muhammed isimleri baba ve dedesinin ismi, Belhî ise doðduðu þehir olan Belh'e nispettir.[6] Lakabý Celâleddin dir. Efendimiz anlamýndaki Mevlânâ unvaný onu yüceltmek maksadýyla söylenmiþtir.[6] Bir diðer lakabý olan Hudâvendigâr ise Mevlânâ'ya babasý tarafýndan takýlmýþtýr ve "sultan" manasýna gelmektedir.[6] Mevlânâ, doðduðu kente nispetle Belhî þeklinde anýldýðý gibi hayatýný sürdürdüðü Anadolu'ya nispetle kendisine Rûmî de denmektedir. ALÝ NAZÝK Malzemeler 4 Adet Patlýcan 3 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 3 Kahve Fincaný Un 3 Kahve Fincaný Süt 2 Kahve Fincaný Rendelenmiþ Kaþar Peynir i 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 2 Adet Soðan 250 gr Yaðsýz Kýyma 4 Adet Domates 4 Adet Sivri Biber 3 Kahve Fincaný Et Suyu Tuz Yemeðin Tarifi Patlýcanlarý ateþte közleyin. Sonra kabuklarýný soyun ve bir çatal yardýmý ile ezin. Geniþ bir tavada 3 çorba kaþýðý tereyaðýný eritin. 3 kahve fincaný unu ilave edin. Pembeleþene dek kavurun. Sonra sütü azar Sevgide güneþ gibi ol, Dostluk ve kardeþlikte akarsu gibi ol,ü Hz. Mevlana azar ekleyin. 1-2 dakika çatalla ezilmiþ patlýcanlarý, 2 kahve fincaný kaþar rendesini tavaya aktarýn.ayrý bir tavaya 2 çorba kaþýðý tereyaðýný koyun. Küçük doðranmýþ soðanlarý pembeleþene dek kavurun. Kýymayý ilave edin. 2-3 dakika sonra küçük doðranmýþ domatesleri, sivri biberleri, 3 kahve fincanýet suyunu ve tuzu ekleyin. 10 dakika sonra ateþten indirin. beðendinin üzerine kýymalý harcý koyup, servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Sihirbazlar Çetesi 22:00 Kiracý 23:50 Tehlikeli Sular 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Posracý 23:45 Hz.Yusuf 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Tutar mý Tutar 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güneþin Kýzlarý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Küçük Gelin

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Rabbinizden bir baðýþlanmaya ve eni, gökle yerin geniþliði kadar olan, Allah'a ve Resûlüne inananlar için hazýrlanan cennete yarýþýrcasýna koþun. Ýþte bu, Allah'ýn lütfudur. Onu dilediðine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Hadîd, 57/21 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "Âdemoðlunun bir vadi dolusu altýný olsa, kendisinin diðer bir vadisi daha olmasýný ister. Onun aðzýný topraktan baþka bir þey doldurmaz. Allah (ihtirastan) tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder." (Müslim, "Zekât", 117) Sahabe Hayatý Hayattayken Cennetle müjdelenen on sahabiden biri. Babasý Zeyd b. Amr olup, nesebi Ka'b da Rasûlüllah (s.a.s) ile birleþmektedir. Künyesi Ebul-A'ver'dir. Ebu Tür olarak da çaðrýlýrdý (Ýbnül-Esir, Üsdül-Gâbe, II, 387). Annesi Fatýma binti Ba'ce'dir. Babasý Zeyd, Mekke müþriklerinin dinlerini akýl dýþý bularak cansýz putlara tapýnmanýn anlamsýzlýðý karþýsýnda gerçek dine ulaþmak için araþtýrma yapmaya baþlamýþ ve bunun için Suriye taraflarýna giderek yahudi ve hristiyan âlimleriyle görüþmelerde bulunmuþtu. Ancak onlarýn verdikleri dini bilgiler Zeyd'i tatmin etmemiþti. Zeyd'in bu durumunu gören bir papaz ona, þirkten ve hurâfelerden uzak, Hz. Ýbrahim (a.s)'in dini olan Hanifliðe tabi olmasýný tavsiye etmiþti. Zeyd, Hanifliðin ne olduðunu öðrendiði zaman aradýðý dini bulduðunu anlamýþ ve Mekke'ye dönmüþtü. O, Kâbe'ye yönelerek ibâdet eder, Mekke'de Ýbrahim'in dini üzere bulunan tek kimse olduðunu Kureyþ müþriklerine karþý iftihar ederek söyler ve onlarýn putlar adýna kurban kesmelerini ayýplardý. Zeyd, Ýsmail (a.s)'in neslinden bir peygamberin geleceðini öðrenmiþti. Arkadaþý Amr b. Rabî'a'ya kendisinin bu peygambere kavuþamayacaðýný zannettiðini, eðer ona ulaþýrsa kendi selamýný ona iletmesini söylemiþti (Ýbn Sa'd, Tabakâtül-Kübra, Beyrut (t.y), III, 379). Zeyd, Rasûlüllah (s.a.s)'ýn Peygamberlikle görevlendirilmesinden önce vefat etti. Said, babasý Zeyd'in kendisine telkin ettiði hanif dininin bilincinde olarak yetiþmiþti. Rasûlüllah (s.a.s), islâm dinini tebliðe baþladýðý zaman, onun çaðýrdýðý dinin babasýnýn söylediði prensiplerle ayný olduðunu gördü ve ona tabi olmakta gecikmedi. Rivayetlere göre o, Rasûlüllah (s.a.s)'ýn az sayýdaki ashabýyla Erkam'ýn evinde gizlice toplanmaya baþlamasýndan önce iman etmiþtir. Doðum tarihi kaynaklarda zikredilmemektedir. Ancak, onun Hicri 50 veya HZ. SAÝD B. ZEYD (r.anh) 51 yýlýnda öldüðü zaman yetmiþ yaþýný aþmýþ olduðu (Ýbnül-Esir, Üsdül-Gâbe, II, 389) gözönünde bulundurulursa Hicretten yirmi beþ yýl önce doðmuþ olabileceði söylenebilir. Said (r.a); Hz. Ömer'in kýzkardeþi Fatýma ile evli idi. Hz. Ömer (r.a) da Said'in kýzkardeþi Atîke ile evli bulunmaktaydý (Ýbnül-Esir, a.g.e., II, 387). Hz. Ömer, onlarýn yeni dine girdiklerini öðrendiði zaman son derece kýzmýþ ve yaptýklarýnýn hesabýný sormak için hemen evlerine gitmiþti. Ancak olay Ömer (r.a)'in iman etmesi sonucunu doðuracak bir þekilde geliþmiþti (bk. Ömer Ýbn et-hattab mad.). Medine'ye hicret edildiði zaman Said, Rifaa b. Abdul-Munzir (r.a)'in evinde misafir olmuþtur. Muâhât olayýnda bir rivayete göre Ebu Lübabe baþka bir rivayete göre de Rafi' b. Malik ile kardeþ ilan edilmiþti (Ýbn Sad, III, 382). Ýbnül-Esîr ise, Ubey b. Ka'b ile kardeþ ilan edildiðini kaydetmektedir (Üsdül-Gabe, II, 387). Saîd b. Zeyd, Bedir savaþý hariç, Uhud, Hendek ve Rasûlullah (s.a.s)'in diðer bütün savaþlarýna katýlmýþtýr. Said (r.a), ömrünün son günlerini, Medine'nin dýþýnda bulunan Akik vadisindeki çiftliðinde geçirdi ve burada yetmiþ yaþýný geçmiþ olduðu halde Hicrî 50 veya 51 yýlýnda vefat etti. Abdullah Ýbn Ömer onun öldüðünü öðrendiði zaman doðruca Akik vadisindeki evine gitti ve cenazesiyle ilgilendi. Said (r.a)'in cenazesi Medine'ye taþýndý ve Sa'd b. Ebi Vakkas tarafýndan yýkandý. Medine'de defnedilen Said (r.a)'in cenaze namazýný Ýbn Ömer kýldýrdý ve onu mezara Sa'd b. Ebi Vakkas ile birlikte indirdi (Ýbn Sa'd, III, 384; Ýbnül-Esir, II, 389). Onun Medine'de vefat etmiþ olduðu kesin olarak bilinmekle beraber, Küfeliler, Muaviye döneminde Küfe'de vefat ettiðini ve cenazesinin Küfe valisi olan Mugîre b. Þu'be tarafýndan kýldýrýldýðýný iddia etmiþlerdir (Ýbn Sa'd, III, 381). Said (r.a), Hz. Osman (r.a)'ýn þehid edilmesiyle baþlayan fitne olaylarýna þahid olmuþtur. O, ümmetin içine sürüklendiði fitne belasýndan ve kendini bilmez bazý kimselerin ileri gelen ashabdan bazýlarýna dil uzatmalarýmdan aþýrý derecede ýzdýrap duymuþtur. Said (r.a), bir gün Küfe camiine gitmiþ, orada Muaviye'nin Küfe valisi Mugîre b. Þu'be'yi, etrafýnda Kûfelilerden bir takým insanlarla otururken görmüþtü. Mugîre ona saygý göstererek yanýna oturtmuþtu. O esnada bir adam birilerini kastederek kötü sözler sarfetti. Said, Mugîre'ye; "Bu adam kime küfrediyor" diye sorduðu zaman; "Ali b. Ebi Talib'e" cevabýný alýnca son derece üzüldü ve Mugîre'ye; "Mugîre, Mugîre! Rasûlüllah (s.a.s)'ýn Ashabý senin önünde sövülüyor ve sen buna susuyor ve bir harekette bulunmuyorsun öyle mi? Ben Rasûlüllah (s.a.s)'ý; "Ebu Bekir Cennettedir, Ömer Cennettedir, Ali Cennettedir, Osman Cennettedir, Talha Cennettedir, Zübeyr Cennettedir, Abdurrahman b. Avf Cennettedir. Sa'd b. Ebi Vakkas Cennettedir" derken duydum dedi ve þunu ekledi; "Bunlarýn dokuzuncusunu da gerekirse sayarým". Ertesi gün Küfeliler etrafýný sarmýþ ve dokuzuncu kimsenin kim olduðunu söylemesi için çok israr etmiþlerdi. Bunun üzerine o; "Dokuzuncu benim, onuncu da Rasûlüllah (s.a.s)'dýr" dedi ve sonra da etrafýndaki insanlara bakarak sahabilerin islâm'daki seçkin konumlarýný; "Bir kimsenin, Rasûlüllah (s.a.s) ile bir arada bulunarak yüzünün tozlanmasý, sizin herhangi birinizin Hz. Nuh kadar yaþasa bile, bu müddet zarfýnda amellerinden daha hayýrlýdýr" sözüyle vurgulamýþtýr (Ahmed b. Hanbel, I, 187). Said (r.a)'dan bazý hadisler rivayet edilmiþtir. Bunlardan birisi, Cennetle müjdelenen on kiþi hakkýnda olanýdýr. Sa'd b. Habib, Sa'îd b. Zeyd'in de aralarýnda bulunduðu, Cennetle müjdelenmiþ kimselerin isimlerini zikrederek þöyle demektedir: "Onlar her zaman savaþta Rasûlüllah (s.a.s)'ýn önünde, namazda ise arkasýnda durmuþlardýr" (Ýbn Hacer, el- Askalanî, a.g.e., II, 46) demektedir. RAMAZAN YAZILARI DUA "Eðer bir iþ senin ezelî ilminde benim dinim ve hayatým hakkýnda ve iþimin akýbeti hakkýnda þerli ise onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnýzca hayýrlý olaný takdîr et, sonra beni ona râzý kýl." Amin MANÝ Rabbimizin nîmeti, Ölçülür mü kýymeti? Bu ayda müminlere, Saçar bolca rahmeti. ÝYÝLÝK ÝNSANLIK SANATI Dr. Lamia LEVENT - Diyanet Ýþleri Uzmaný Her Ýyilik Sadakadýr Ýyilik kavramýnýn günümüz insaný için ifade ettiði anlam gün geçtikçe belirsizleþip deðiþime uðrarken, güzel dinimizin iyiliðe dair teþvikleri, iyiliðe tutunma noktasýnda bizlere umut oluyor. Efendimizin küçük büyük pek çok iyiliði sadaka olarak ifade eden hadislerine baktýðýmýz zaman, tüm bu çabalarýn iyiliðin toplumda yaygýnlaþmasý ve yerleþmesi bakýmýndan ne kadar önemli teþvikler olduðunu da görürüz. Mesela insanlarýn asýk veya ifadesiz yüzlerle birbirine baktýðý toplumumuzda tebessüm etmenin sadaka olmasý ne kadar da manidardýr. Kendi çýkarýný her þeyin üstünde tutan ve bunu gerçekleþtirmek için her yolu mübah görebilen bir çaðda, kovadaki suyu kardeþinin kovasýna boþaltarak önce onun iþini görmenin erdemini hatýrlamak elzem deðil midir? Gönül kýranlara, incitenlere inat gönül alýcý güzel söz söylemek o kadar zor olmasa gerek. Ya da iki kiþinin arasýný düzeltmek, yolda insanlara zarar verecek bir þeyi kaldýrmak, yolunu kaybedene yol tarif etmek, açý doyurmak, susuza su vermek, fakiri giydirmek... Efendimizin hadislerinde iyilik olarak ifade edilen bu listedeki kaç iyilik bizim hayatýmýzda var diye düþünmek gerek. Ýyiliðin iyilik olarak hayatýmýzda yer etmesi için tüm bu saydýklarýmýzýn ve dahi sayamadýðýmýz hasletlerin rutinimizin bir parçasý olmasý yani bir ahlak ve meleke hâline gelmesi gerektiðini söylüyor uzmanlar Nitekim amellerin Allah indinde en makbulünün az da olsa devamlý olmasýnýn tavsiye edilmesi, bu amacý gerçekleþtirmeye matuf bir tavsiyedir. Psikolog Serhat Yabancý da iyiliðin hayatýmýzýn bir parçasý hâline gelebilmesi için sýk ve sürekli yapýlmasýný tavsiye ediyor. Yabancý: "Bir þeyin hayatýmýzda alýþkanlýk ve olaðan bir akýþa sahip olmasýný istiyorsak süreklilik ve tutarlýlýk ilkesine göre yapmalýyýz. Yani hem sürekli yapmalý hem de iyilikle uyumlu bir yaþam sürdürmeliyiz." sözleriyle iyiliðin esasýnda hayatýmýzýn ve kiþiliðimizin bir parçasý hâline gelmesi durumunda "iyilik" olarak tanýmlanabileceðini ifade etmiþ oluyor. Din Ýþleri Yüksek Kurulu Uzmaný Sabri Akpolat, Kur'an ve hadislerde hayýr, hasene, birr, ma'ruf, salih amel, ihsan gibi kelimelerle ifade edilen iyiliði; saðlam bir iman ve bunu salih amel olarak hayata yansýtmak, ibadetleri dosdoðru yapmak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacýný görmek, söz ve davranýþlarýyla güven vermek olarak tarif ediyor. Kur'an-ý Kerim'de iyiliði ifade eden pek çok ayet yer almakta. Ancak Bakara Suresi'nin 177. ayeti iyiliði en kapsamlý þekilde anlatýyor: "Ýyilik, yüzlerinizi doðu ve batý taraflarýna çevirmeniz (den ibaret) deðildir. Asýl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine raðmen, onu yakýnlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmýþa, (ihtiyacýndan dolayý) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazý dosdoðru kýlan, zekâtý veren, antlaþma yaptýklarýnda sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalýkta ve savaþýn kýzýþtýðý zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranýþlarýdýr. Ýþte bunlar, doðru olanlardýr. Ýþte bunlar, Allah'a karþý gelmekten sakýnanlarýn ta kendileridir." Ayet-i kerimenin kapsamýnýn geniþliðine baktýðýmýz zaman iman etmekten, zor durumda kalanlara yardým etmeye kadar esasýnda bir Müslümanýn sahip olmasý gereken temel hasletlerin iyilik olarak bizlere buyrulduðunu görürüz. Demek ki iyilik hem insan olmanýn hem de Müslüman olmanýn temel gereklerindendir. Nitekim Hz. Peygamber'in: "Ýman, yetmiþ küsur þubeye ayrýlýr. En üst derecesi Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:08 20:23 22:11 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ "Lâilâhe illallah" sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir þeyi alýp kenara koymaktýr. Hayâ da imandan bir þubedir." (Buhari, Ýman, 2.) hadisinde iman ile -bizim küçük bir iyilik olarak telakki edebileceðimiz- yoldan insanlara eziyet veren bir dikeni kaldýrmayý birleþtirmiþtir. Dolayýsýyla her davranýþ aslýnda imandandýr ve onun bir yansýmasýdýr diyebiliriz. ÝYÝLÝK SANATI Ýyi olmak, iyi anýlmak her insanýn hoþlanacaðý özellikler arasýnda. Ýyi niyetini ve iyi insan olduðunu ortaya koymak için de çabalar, iyilikler yapmaya çalýþýr insan. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir husus var ki, onun göz ardý edilmesi durumunda yapýlan iyilikler heba olur, gider. Ýyiliðin iyilik sayýlmasý için sadece Allah Tealâ'yý hoþnut etme niyetiyle yapýlmasý gerek. Ýçinde baþkasýna yaranma, gösteriþ, çýkar ve menfaat kaygýsý bulunan iyilikler zayi olmuþ emeklerdir ve yarar getirmek yerine kiþiye yük olur. Yaptýðý iyilikleri saðda solda anlatýp, ne kadar iyi bir insan olduklarýný gösterme yarýþýna girenlerin yaptýklarý iyilikler de iyilikten sayýlmaz. Zira sað elin verdiðinden sol elin haberdar olmadýðý iyilikler iyilik sayýlýr. Atalarýmýz iyiliðin gizli yapýlmasýný ve yapýldýktan sonra da unutulmasý gerektiðini ne güzel anlatmýþlar: Ýyilik yap denize at, balýk bilmezse Halýk bilir! Baþa kakýlarak ve kiþiyi rencide edecek þekilde yapýlan iyilikler de makbul görülmemiþ. Hatta ecdadýmýz, ne veren ne de alan kimse bilinmesin diye sadaka taþý gibi muhteþem bir yol bulmuþ iyilik yapmak için. Ýhtiyaç sahibi, sadaka taþýna konulan parayý arada aracý olmadýðýndan, sýkýlmadan alacak ve bu gerçek bir iyilik olarak geçecektir kayýtlara. Ayet-i kerimede buyrulduðu gibi: "Güzel bir söz ve baðýþlama, peþinden gönül kýrma gelen bir sadakadan daha hayýrlýdýr." (Bakara, 2/263.) Küçük de olsa gönül kýrmadan yapýlan iyilik Rabbimizin indinde kabul görür. Ýyilik hususunda akýlda tutulmasý gereken diðer bir önemli nokta ise iyiliðin karþýlýksýz yapýlmasý. Kurul Uzmaný Sabri Akpolat, insanýn iyilik yapmak için karþýdan iyilik beklememesi gerektiðini de hatýrlatýyor. Zira karþýlýk beklenerek yapýlan iyilik, iyilik deðil alýþveriþtir. Karþýlýksýz ve gönül rýzasý ile yapýlan iyilik küçük de olsa daha makbuldür. Hz. Peygamber bir Hadis-i þerifinde: "Sakýn sizden kimse kalkýp da, "ben insanlara göre davranýrým; eðer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparým, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparým" demesin. Aksine, nefsinizi þuna alýþtýrýn: Halk size iyilik yapýnca siz de iyilik yapýn, kötülük yaparsa siz onlara kötülükle karþýlýk vermeyin. (Kendilerini affedin ve iyilik yapýn.)" (Tirmizi, Birr, 63.) buyurduklarý gibi ayrým yapmadan herkese iyilik yapmak hatta bize kötülük yapanlara da iyilikle karþýlýkta bulunmanýn erdemini anlatýyor. Kur'an ifadesiyle kötülük ancak ona karþýlýk yapýlacak iyilikle savýlabilir. Ýyilik sanatý iyiliðin insani olarak yapýlmasýný ifade ediyor. Osmanlý zamanýnda bu sanatýn icrasý da en az yapýlan iyilik kadar sanatkârane bir þekilde yapýlýrmýþ. Bakkal, manav, kasap gibi esnafýn tuttuðu borç defterlerine Zimem Defteri denilirdi. Her Ramazan ayýnda hayýr sahipleri esnafa uðrar, zenginliði ölçüsünde pek çok kiþinin borçlarýný öder ve giderdi. Bazen de bir kiþi bütün borç defterlerini kapatýrdý. Ne borçlu kimin borcunu ödediðini bilir, ne de ödeyen kimin borcunu ödediðini bilirdi. Böylece zengin fakire karþý gururlanmaz, fakir de aldýðý yardýmdan dolayý incinmezdi. DEVAM EDECEK NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði FIRINDA MAKARNA Bir tencerede makarna haþlanýrken, diðer taraftan sosunu hazýrlayýnýz. SOSUNU ÝÇÝN Yað ile un hafif pembeleþene kadar kavurunuz.sütü ekleyip muhallebi kývamýna gelinceye kadar piþiriniz.ilýyýnca yumurta, tuz, karabiber ekleyip karýþtýrýnýz.fýrýn tepsisi yaðlanýr.hazýrladýðýmýz sostan bir miktar döküp yayýnýz.haþlanmýþ makarnalarý sudan geçirilir ve üzerine sos dökülür.üzeri için ise kaþar rendesi dökülür. Biraz erimiþ yað gezdiriniz.daha sonra 180 derecelik fýrýna verilir kýzartýlýr.dilimleyerek servise sunabilirsiniz.afiyet olsun. Malzemeler 1 paket kalýn çubuk makarna 2 yemek kaþýðý yað 2 yemek kaþýðý un Yarým litre kadar süt 2 adet yumurta 5 çorba kaþýðý rendelenmiþ kaþar BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 10 TÜMSÝAD, Rektör Alkan'ý kutladý Greyder yeni üretim tesisini açtý Ýskilip ilçesinde uzun süredir üretim yapmakta olan Greyder, ikinci üretim tesisini Çorum merkeze açtý. Ankara yolu üzerinde bulunan tesis, haziran ayý itibariyle üretime baþladý. 7 bin metrekare kapalý alanda üretime baþlayan tesiste þu anda 150 kiþi istihdam ediliyor. Hedef ise istihdamý 300'e çýkartýp, günlük 2 bin çift civarýnda ayakkabý üretmek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu üyeleri, Çorum Greyder Ayakkabý Fabrikasý'ný ziyaret ettiler. Ziyarette, Firma Sahibi Süreyya Kavlu ile görüþen TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum'a yaptýklarý yatýrým ve saðladýklarý katma deðerden dolayý teþekkür ettiler. Yeni fabrika hakkýnda bilgiler veren Genel Müdür Yardýmcýsý Abidin Çatma, Greyder'in büyüme hedefleri doðrultusunda giriþtikleri yatýrýmý tamamladýklarýný ve üretime baþladýklarýný söyledi. Ayakkabý imalatý sektöründe eriþilebilen son teknolojiyi Greyder'in yeni fabrikasýnda kullandýklarýný vurgulayan Abidin Çatma, tesiste ayrýca bir adet outlet maðazasý ve bir adet de kafeterya bulunduðunu bildirdi. Türkiye genelinde 33'ü franchising olmak üzere toplam 82 maðazalarýnýn bulunduðunu, bu maðazalarda satýlan ürünlerin Ýskilip, Çorum ve bir de Ýzmir'de bulunan fabrikalarda üretildiklerini belirten Çatma, ayrýca bazý komþu ülkelerde de maðazalarýnýn bulunduðunu sözlerine ekledi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Greyder'in, Çorum'un giriþine kimlikli, vitrin mahiyetinde bir bina yaptýrdýðýný, bu bina sayesinde dýþarýdan gelen insanlarýn Çorum'a güzel bir izlenim ile girdiklerini söyledi. Çorum'un Ýskilip ilçesinden doðan Greyder markasýnýn bugün sýnýrlarýn ötesinde bir üne kavuþtuðuna þahit olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Çorum'dan bu tür markalarýn çýkmasý, iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak bizleri gururlandýrýyor. Büyük þehirlerde, büyük alýþveriþ merkezlerinde Greyder'in maðazalarýný görmek bizleri onurlandýrýyor" dedi. Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Üniversite sektör iþ birliði konsepti içerisinde kurumlar arasýndaki iþ birliðinden ve ziyaretlerinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, STK'larý üniversitenin en önemli paydaþý olarak gördüklerini ifade ederek üniversitenin ve ilin geliþimi adýna STK'larla her türlü iþ birliðine açýk olduklarýný belirtti. Üniversitenin eðitim faaliyetleri beraberinde ildeki tüm paydaþlarýyla yakýn bir diyalog kurduðunu ve þu ana kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da TÜMSÝAD ile pek çok alanda iþ birliði yapmak istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bu konudaki gayretlerinden dolayý TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç baþta olmak üzere tüm TÜMSÝAD yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn tekrar rektör olarak atanmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, üniversitedeki hýzlý geliþmeleri çok yakýndan memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti. TÜMSÝAD olarak üniversite ile yapýlacak her türlü iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade eden Kýlýç, üniversitedeki deðerli çalýþmalarýn artarak devam etmesi temennisi ile Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlar diledi. Osmancýk Belediyesi araç parkýný güçlendiriyor Uslu'dan, Meclis Baþkaný Yýlmaz'a hayýrlý olsun Çorum Milletvekili Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Tecrübeleriniz, bilgi ve birikimleriniz Ülkemize hayýrlý hizmetlere vesile olacaðýna inanýyorum. Yeni görevinizden dolayý tebrik eder, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim" dedi. TBMM Baþkaný Yýlmaz ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, teþekkür etti. Osmancýk Belediyesi tarafýndan daha hýzlý ve kaliteli hizmet sunmak amacýyla araç filosuna iki yeni araç daha kazandýrýldý. Alýnan yeni iþ makinesi ve yol süpürme aracýnýn kurban kesilerek tanýtýmý yapýldý. Osmancýk Belediyesi hizmet binasý önünde yapýlan törende satýn alýnan yeni iþ makinesinin ve belediyeye hibe yoluyla kazandýrýlan yol süpürme aracýnýn tanýtýmý yapýldý. Törene Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Baþkan Yardýmcýlarý Bülent Karagöz ve Kadir Eskiadam, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personeli ile vatandaþlar katýldý. Yeni araçlar için kurban kesilerek dua okundu. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yaptýðý açýklamada daha kaliteli hizmet vermek için belediyenin araç filosuna yatýrýmlarýn devam ettiðini kaydetti. Belediyeye iki yeni aracýn daha kazandýrýldýðýný kaydeden Karataþ "Çevre temizliði ilk önceliklerimiz arasýnda yer alýyor. Bu alanda önemli bir araç olan yol süpürme aracýmýz yalnýzca bir tane vardý. Tek bir araç bütün cadde ve sokaklara hizmet vermekte yetersiz kalýyordu. Belediyemizin acil ihtiyacý olan yol süpürme aracýný þehrimize kazandýrmak için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan talep de bulunduk. Milletvekillerimizin de desteði ile araç filomuza tam donanýmlý yol süpürme aracýný hibe olarak kazandýrdýk." dedi. Osmancýk Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ile Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüðü çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere bir de kepçe alýndýðý kaydeden Karataþ "Gerek alt yapý hizmetlerinde olsun gerekse çevre düzenlemelerinde olsun en fazla öneme sahip iþ makinesini belediyemize kazandýrmýþ bulunuyoruz. Yeni iþ makinesi iki müdürlüðümüzün de çok fazla ihtiyaç duyduðu bir araç. Zaman zaman iþ makinesi kiralama yöntemiyle hizmet götürülmeye çalýþýyordu. Yeni iþ makinesinin alýnmasý birlikte alt yapý baþta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda daha hýzlý hizmet verilebilecektir. Her iki aracýn da þehrimize hayýrlý olmasýný, hayýrlý hizmetlerde kullanýlmasýný diliyorum." diye konuþtu. Törenin ardýndan araçlar ilgili müdürlüklere teslim edildi. Osmancýk Belediyesi araç filosuna daha önce de hibe yoluyla iki itfaiye aracý kazandýrmýþtý. Uslu, TBMM Baþkaný resepsiyonuna katýldý AK Parti Meclis Grubunca Ýsmet Yýlmaz'ýn TBMM Baþkanlýðýna seçilmesi dolayýsýyla AK Parti Genel Merkezi terasýnda resepsiyon düzenlendi. Davutoðlu, burada yaptýðý konuþmada, dostlarý olan Ýsmet Yýlmaz'ýn TBMM Baþkanlýðýna seçilmesi dolayýsýyla bir araya geldiklerini belirtti. Yýlmaz'ýn tarafsýzlýðý dolayýsýyla þu anda AK Parti binasýnda olmadýðýný dile getiren Davutoðlu, gerçekten 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin zaafýný deðil, demokrasinin gücünü ortaya koyduðunu ifade etti. Resepsiyona Baþbakan Yardýmcýlarý; Numan Kurtulmuþ ile Bülent Arýnç, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, çok sayýda milletvekili ve yöneticileri katýldý.

11 2 AÐUS- 03 TEMMUZ 2015 CUMA 11 Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, il merkezinde eðitim öðretim yýlýnda 4 yeni Anadolu Lisesinin açýlacaðýný belirtti. Büyük, bu okullara bu sene TEOG sýnav sonuçlarýna göre de öðrenci yerleþtirmesi yapýlacaðý ifade edildi. Büyük Ýl merkezinde yeni açýlan yeni Anadolu Liselerini þöyle sýraladý: "Bahçelievler Anadolu Lisesi : Merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2.Caddesinde 24 derslikli 134 öðrenci kontenjanlý. Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi: Çepni Mahallesi Yeni Otogar yanýnda 54 derslikli 306 öðrenci kontenjanlý. Çorum Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi: Çepni Mahallesi Yeni Otogar yanýnda 54 derslikli 272 öðrenci kontenjanlý. TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Organize Sanayii Bölgesi 11.Caddesinde 24 derslikli 136 öðrenci kontenjanlý." Yeni açýlan Çorum Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Çorum Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Çorum Belediyesi tarafýndan yeni otogar yanýnda yapýmý devam ederken, binalarýn yapýmý tamamlanýp teslim edilinceye kadar Albayrak Caddesindeki Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ek binada eðitim öðretime devam edecek. Çorum'da dersane olarak hizmet veren Eren Er Dersanesi dönüþüm programý kapsamýnda Bakanlýðýn kararýna uyarak özel ortaokul ruhsatýný aldý.yýllardýr kaliteden ödün vermeyen nitelikli eðitim anlayýþýyla yüzlerce öðrencinin eðitim hayatýnda onlara destek olan Eren Er Dersanesi Çorum'un ilk dönüþüm ortaokulu olmanýn verdiði mutluðu yaþýyor.özel Eren Er Dönüþüm Ortaokulu Müdürü Menderes Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, eðitimdeki tecrübelerini dönüþüm dolayýsýyla ortaokula aktardýklarýný, bugüne kadar dershane olarak hizmet verdiklerini, dönüþüm programý kapsamýnda bakanlýðýn kararýna uyarak dershaneyi Özel Ortaokula dönüþtürdüklerini söyledi. Yýlmaz, "Özel Eren Er Ortaokulu olarak, köklü geçmiþimizden doðan evrensel bir ufukla çocuklarýnýzý hayallerindeki geleceðe hazýrlýyoruz. Okulumuz Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý olup, Özel Ortaokul Resmi Programý uygulanacaktýr. Öðrencilerimiz, okulumuza devam ederken ikinci bir kurumdan ders takviyesi almalarýna ihtiyaçlarý kalmayacaktýr. Toplam 102 öðrenci almayý planladýðýmýz okulumuzda kontenjanýmýz sýnýrlýdýr. Öðrencilerimiz, Milli Eren Er Dersanesi Özel Ortaokula dönüþtü Eðitim Bakanlýðý'nýn sýnýflara göre düzenlediði olimpiyatlar, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi askeri lise, anadolu lisesi, spor lisesi ve meslek lisesi sýnavlarý için ihtiyaçlarý olan programlarý okulumuzda ücretsiz alabileceklerdir. Öðrencilerimiz, dersleri daha iyi anlamalarý ve kavramalarý için ihtiyaçlarý olan güncel ve kaliteli yardýmcý ders kaynaklarýna ücretsiz ulaþabileceklerdir. Servis hizmetimiz ve öðle yemeði hizmetimiz, siz deðerli velilerimize ve çocuklarýnýza güven ve huzur verecektir. Az öðrenci - çok öðretmen prensibimiz sayesinde her öðrencimiz bire bir düzeyde maksimum ilgi imkâný bulacaktýr. Devletin verdiði özel okul teþviðinden yararlanma ve ödemelerinizde bütçenize uygun fiyat ve taksit imkânýmýz olacaktýr. Sürekli okul - öðrenci - veli iþbirliði içerisinde öðrencilerimizin akademik baþarýsý ve sosyal - kültürel geliþimleri garanti altýna alýnacaktýr" dedi. Bakan Zeybekci: Cep telefonlarý ve tabletlere ek vergi geliyor Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi önümüzdeki 1 ay içinde ilave gümrük vergilerinde özel tedbirlerin alýnacaðýný elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlere ek vergi geleceðini söyledi. Bakan Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanlýðý'nýn son 18 ayýnýn deðerlendirilmesinin yapýldýðý toplantýda önümüzdeki dönemde elektronik ürünlere ek gümrük vergisi getirileceðini söyledi. Bakan Zeybekci, "Önümüzdeki 1 ay içinde ilave gümrük vergilerinde özel tedbirler alýnacak. Elektrik, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlerde ek vergi geliyor. Özel ürün gruplarýnda elektrik, elektronik, tablet ve cep telefonlarý da var; kimya grubu üzerinde de çalýþýyoruz." ifadelerini kullandý. Seçimde oylar HDP'ye çýkýnca Kaymakamlýk imamýn köyü terk etmesini istedi HDP Siirt Milletvekili Kadri Yýldýrým, Siirt Pervari'de bütün köyün HDP'ye oy vermesi sonrasý kaymakamýn köyün imamýndan köyü terk etmesini istediðini öne sürdü. HDP'li Kadri Yýldýrým, Meclis'te basýn toplantýsý düzenledi. Yýldýrým, "26-27 Mayýs günleri Siirt Pervari ilçesi Doðan köyüne ziyarette bulundum. Amacým HDP projelerini anlatmaktý. Köy daha önce koruculuðun dayatýldýðý ve PKK çatýþma yaþanmasýnda can kaybýnýn yaþandýðý bir köydür. Fahri imamlýk yapan Mehmet Emin Ýdin de toplantýya katýldý. Seçimde tüm oylar HDP'ye çýktý. Bunun üzerine Kaymakamlýk bir resmi yazý yazarak imamýn köyü terk etmesini istedi, aksi takdirde sonunun kötü olacaðýna iliþkin bildirimde bulundu. Camiye gitmemesi, bir daha namaz kýldýrmamasý isteniyor. Buna tepki gösteren köylüler, boþ arazide Cuma namazý kýlmýþtýr" diye konuþtu. HDP'nin oy için halka baský yaptýðýnýn iddia edildiðini hatýrlatan Yýldýrým, asýl tehdidi, baskýyý yapanýn AKP adýna ilçe kaymakamlarý, valiler ve karakol komutanlarý olduðunu söyledi. Mehmet Emin Ýdin'in resmi imam olmadýðýný, 14 yýllýk fahri imam olduðunu dile getiren Yýldýrým, AK Parti'nin Doðu ve Güneydoðu'da imamlar üzerinde baský kurduðunu savundu. AK Parti'nin bütün imamlarý oy deposu ve arka bahçesi olarak gördüðünü belirten Yýldýrým, AK Parti'ye oy vermeyen, özellikle HDP'ye oy veren resmi veya fahri imamlarýn büyük bir baský ile karþý karþýya olduðunu vurguladý. Ýmamlarýn ya soruþturma geçirdiðini ya da görevlerine son verildiðini anlatan Yýldýrým, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ise kendisine baðlý imamlar hakkýnda bir iþlem yapmadýðýný söyledi. Köye yeni bir imam atandýðýný dile getiren Yýldýrým, ancak köylünün bunu kabul etmediðini vurguladý. Çin'in zulmünü protesto edecekler Çorum'da sosyal paylaþým sitesi facebook üzerinden bir araya gelen binlerce kiþi, Çin'in Doðu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik zulüm ve iþkencelerini protesto etmek amacýyla yürüyüþ düzenleyecek. Selami Özten, Celal Kalkan ve Seçkin Çalýþkan tarafýndan organize edilen protesto yürüyüþü, 5 Temmuz Pazar Günü saat 16.00'da Hürriyet Meydaný'ndan baþlayacak. Ellerinde Doðu Ýþte Türkiye'nin okuma yazma haritasý TÜÝK 2014 yýlý eðitim istatistiklerini açýkladý. Türkiye'de 6 yaþ ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oraný yüzde 3,87 olurken, 'en okur yazar il' sýralamasýnda birinci Antalya oldu. 2'nci sýrada Ýzmir, 3'üncü sýrada ise Tekirdað yer aldý. Okuma yazma oranýnýn en az olduðu üç il ise sýrasýyla Siirt (79. il), Mardin (80. il) ve Þanlýurfa (81. il) oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu Ýzmir Bölge Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre; 6 yaþ ve üzeri okur yazar nüfus oraný Türkiye geneli yüzde 96,13'e ulaþýrken, bu oran Ýzmir'de yüzde 98,15 olarak belirlendi. 6 yaþ ve üzerindeki nüfusta yüzde 1,48 okumaz yazmaz' oranýyla Antalya 'en okur yazar il' oldu. Yüzde 1,85 oranýyla Ýzmir ikinci, yüzde 1,86'yla Tekirdað üçüncü olurken, yüzde 1,92 oranla Çanakkale 4'üncü sýrada yer aldý. Yüzde 10 civarýndaki okuma yazma bilmeyen oranýyla Siirt, Mardin ve Þanlýurfa 'En okumaz yazmaz iller' oldu. OKUMAZ YAZMAZ KADIN SAYISI ERKEK- LERDEN FAZLA 6 yaþ ve üzerinde okuma yazma bilmeyen erkek oraný yüzde 1,32, kadýn oraný yüzde 6,44 oldu. Ýzmir'de bu nüfus içinde okuma yazma bilmeyen erkek oraný yüzde 1'in altýnda kalýrken (yüzde 0,71), kadýnlarda oran yüzde 2,99 olarak belirlendi. EN ÇOK YÜKSEK TAHSÝLLÝ ANKARA'DA Türkiye'de 15 yaþ ve üzeri nüfusta Ýlkokul mezunu oraný yüzde 25,81, ilköðretim mezunu oraný yüzde 18,45, ortaokul veya dengi yüzde 8,64, lise veya dengi okul mezunu oraný yüzde 21,92, yüksekokul veya fakülte mezunu oraný yüzde 12,95, Yüksek lisans mezunu oraný 1,01, doktora mezunu Türkistan ve Türk bayraklarý ile yürüyüþe katýlacak vatandaþlar, Pir Baba Parký'na yürüyerek, Çin'in soydaþlarýmýza yönelik uyguladýðý zulm ve iþkenceleri protesto edecek. Yürüyüþün sonunda basýn açýklamasý da yapýlacak. Facebook üzerinden oluþturulan "Çin Zulmüne Dur" isimli etkinliðe, þuana kadar yaklaþýk 3 bin kiþi katýlacaðýný belirttiði öðrenildi. oraný ise yüzde 0,28'de kaldý. Ankara, yüzde 20'lik oran ile yüksekokul ve fakülte mezunu en fazla olan il olurken, Baþkent'in ardýndan Eskiþehir, Ýzmir, Ýstanbul ve Tunceli geldi. Son 5'te ise Mardin, Van, Muþ, Aðrý ve Þanlýurfa sýralandý. EN OKUR YAZAR ÝLÇE ÇEÞME Ýzmir'de 6 yaþ ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oraný yüzde 1,85 olurken, ilçeler sýralamasýnda yüzde 0,68 okuma yazma bilmeyen oranýyla Çeþme 'en okur yazar ilçe' oldu. Çeþme'yi Karþýyaka, Güzelbahçe, Urla ve Karaburun izledi. Yüzde 3,87 olan Türkiye ortalamasýnýn üzerine yüzde 4,05 ile çýkan Kiraz, Ýzmir'in 'en okumaz yazmaz ilçesi' oldu. Kiraz'ýn önünde sýrasýyla Bayýndýr, Selçuk, Torbalý ve Kýnýk yer aldý. EN EÐÝTÝMLÝ NÜFUS KARÞIYAKA'DA TÜÝK Ýzmir Bölge Müdürlüðü'nden alýnan verilere göre Ýzmir'de en eðitimli nüfus Karþýyaka'da yaþýyor. Karþýyaka'da yüksekokul veya fakülte mezunu oraný yüzde 30 oldu. Karþýyaka'nýn ardýndan Narlýdere, Güzelbahçe, Balçova ve Gaziemir gelirken, 30'uncu sýradaki Kiraz'da yüksek okul veya fakülte mezunu oraný yüzde 4,13 oldu. Kiraz'ýn üstünde ise Kýnýk, Beydað, Bayýndýr ve Kemalpaþa yer aldý

12 03 TEMMUZ 2015 CUMA KSK'nýn antrenmanýný çocuklar bastý Kastamonuspor'un akþam üzeri Ýsmail Dikmenli Tesisleri'nde yaptýðý antrenmana Kuzeykent'te oturan minik taraftarlar bastý. Yaþlarý 8-12 arasý olan kadar minik taraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterdi. Minik taraftarlar en fazla ilgiyi de KSK'nýn KKTC'den (Yavru Vatan) yeni transferi golcü Tansel Ekingen'e oldu. Tansel'de miniklerle yakýndan ilgilenmeyi ihmal etmedi. Minik taraftarlar futbolculardan bu senede þampiyonluk istedi. Rakipler Salý günü belli oluyor Darýca Gençler Birliði'nin yeni teknik direktörü Yavuz Ýncedal transfer görüþmeleri öncesi net konuþtu. Ýncedal, "Benim futbolcum yok!! Bedenini, ruhunu ortaya koyun oyuncu benim oyuncumdur" dedi. Darýca Gençler Birliði Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal yaptýðý açýklamada Darýca Gençler Birliði'ni yakýndan tanýdýðýný, teklifin ardýndan gelmek için tereddüt etmediðini ve camia içinde yer almaktan mutluluk duyduðunu dile getirdi. Çorum Belediyespor'u çalýþtýrdýðý geçen sezon dört kez karþýlaþtýðý Darýca Gençler Birliði'ni yakýndan tanýdýðýný ve yabancýsý olmadýðýný, ligde beðendiði takýmlardan biri olduðunu kaydeden Ýncedal, "Ýnsanlar hayallerinin peþinden koþar. Baþarýyý, baþarýlý olmayý seviyorum. Ýnþallah Darýca Gençler Birliði'nde baþarýya ulaþacaðýz" dedi. MÜCADELEYÝ BIRAKMAYAN FUTBOLCUYU SEVÝYORUM Þimdiye kadar takým üzerine hiç konuþmadýklarýný, transfer konusunda önceliðin yönetimde olduðunu Çorum Belediyespor'un rakiplerinin belli olacaðý 3.Lig kura çekimi 7 Temmuz Salý günü yapýlacak. Futbolda takýmlar yeni sezon için transfer çalýþmalarýna devam ederken, Spor Toto 2. ve 3. Lig'de gruplarýn da 7 Temmuz'da belli olacaðý açýklandý.futbolda sezonu Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig gruplarýnýn kura çekimi 7 Temmuz 2015 Salý günü yapýlacak. TFF'nin Beykoz- Riva'da bulunan merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleþecek olan kura çekimi, saat 14.00'te baþlayacak. Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi ise gruplarýn belirlenmesinin ardýndan önümüzdeki günlerde açýklanacak bir tarihte yapýlacak. Ýncedal net konuþtu! belirten Yavuz Ýncedal kendisinin de önerileri olacaðýný söyledi. Takýmda yer alacak tüm futbolcularý birlikte belirleyeceklerini aktaran Ýncedal, "Benim futbolcum yoktur! Bedenini, ruhunu ortaya koyun oyuncu benim oyuncumdur. Önerilen futbolcular var. Mücadeleyi býrakmayan bir karakter ve yapýya sahip oyuncularý seviyorum" diye konuþtu. ALTYAPIYA YEÞÝL IÞIK YAKTI Yeni sezona yönelik hazýrlýklarýn lig takvimine göre programlanacaðýný kaydeden Yavuz Ýncedal ön çalýþmalarý kendi tesislerinde yapacaklarýný ve Darýca Gençler Birliði'nin tesislerinin mükemmel olduðunu dile getirdi. Altyapýya bakýþýnýn da pozitif olduðunu ve altyapýdaki futbolcularýn önünün açýlmasý gerektiðini belirten Yavuz Ýncedal bununla birlikte altyapýdaki futbolcunun da sabýrlý olmasý gerektiðini söyledi. Ýncedal, "Altyapýdan takviye yaptýðýnýzda belki birkaç maç kaybedersiniz ama bunun karþýlýðýnda birkaç futbolcu kazanýrsýnýz. Ben her gittiðim takýmda altyapýdan futbolcular ile de çalýþtým" dedi. Belediyespor'da 3'ü bir arada Dýþ transferde haftaya sessiz giren Çorum Belediyespor 3 ismi birden renklerine baðlamayý baþardý. Görüþmelerini aralýksýz olarak sürdüren Çorum Belediyespor transfer komitesi daha önceden anlaþma saðladýðý Eþref ve Gökhan'ýn yaný sýra Çorumlu futbolcu Serkan Güney ile anlaþma saðladý. Sezona iyi bir kadro ile baþlamak isteyen ve teknik heyet deðiþikliðinin ardýndan dýþ transferde bazý futbolcularla anlaþma saðlayan Çorum Belediyespor yönetimi 3 ismi daha renklerine baðladý.geçtiðimiz yýl Süper Lig takýmlarýndan Ýstanbul Baþakþehirspor formasý giyen Eþref Korkmazoðlu 1 yýllýk kiralýk olarak anlaþýlýrken, Eyüpspor'dan forvet Gökhan Kýlýnç ile 1+1, geçen sezon 2.Lig takýmlarýndan Tarsus Ýdman Yurdu formasý giyen Çorumlu futbolcu Serkan Güney ile ise 1+1 yýllýðýna sözleþme imzalandý doðumlu olan Gökhan, futbola Ataþehir Doðuþspor'da 2002 yýlýnda baþlayan Gökhan Kýlýnç, 2004'te Beykoz 1908 AÞ'de profesyonel oldu. 2007'de yeniden amatöre dönüþ yaparak Karasuspor, Akyazýspor ve Hür Gücü'nde oynayan Gökhan Kýlýnç, 2010'da yine profesyonelliðe geçerek Sancaktepe Belediyespor'da oynadý. Ýlk sezonunda 33 maçta 14, sonraki yýl 25 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu 2012'de Körfez Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Geçen sezonun ilk yarýsýnda Körfez Ýskenderunspor formasý giyen Gökhan ikinci yarýda ise Eyüpspor formasý altýnda mücadele etti. Eþref Korkmazoðlu ise futbola 2007 yýlýnda baþladý yýlýnda Baþakþehirspor alt yapýsýnda futbola devam eden Eþref, sergilediði performansýn ardýndan Baþakþehirspor'da profesyonel oldu. Geçen sezonu kiralýk olarak Güngörenspor'da geçiren Eþref 13 maçta forma giydi. Çorum doðumlu Serkan Güney ise Çorum amatör takýmlarýndan Gençlerbirliði ve Ýl Özel Ýdarespor formalarý giydikten sonra Hatayspor ile profesyonelliðe imza attý. Daha sonra Kahramanmaraþspor, Hatayspor, Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor, Þanlýurfaspor, Giresunspor, Göztepe, Körfez Ýskenderunsporformalarý giyen Serkan Güney geçen sezon Tarsus Ýdmanyurdu formasýný giydi. 27 yaþýndaki Serkan Güney geçen sezon 7 maça çýktý. Dardanelspor'da tempo yükseldi Stadyum sýkýntýsýný çözün Zonguldak Taraftarlar Derneði yönetim kurulu yaptýðý basýn toplantýsýnda stadyumun sýkýntýsýnýn bir an önce çözülmesini istediler Zonguldak Taraftarý Derneði Baþkaný Bayram Demir, yaptýðý açýklamada stadyum sýkýntýsýnýn bir an önce çözülmesini istedi. Demir yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verdi," Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan þeriflerinizi kutlarým. Malumunuz bizler Zonguldak Kömürspor'a maddi ve manevi olarak yardým için 7 arkadaþ bir araya gelerek 1966 Zonguldak Taraftarlar Derneðini kurduk. Sizlerinde bildiði gibi Dernek büromuzu geçen hafta faaliyete geçirdik. Þuanda üye olmak isteyen taraftarlarýmýzý üye yapýyoruz. Basýndan takip ettiðimiz kadarý ile Zonguldak Kemal Koksal Stadyumunun akýbetinin ne olduðunu biliyorsunuz. Üç senedir kapalý tribünün yýkýlmamasý sonucunda olayýn bu hale gelmesi Zonguldak Kömürspor'un yýllýk bilet gelirinin çok düþeceðini biliyorsunuz. Bir çok kulübün 100 kadar taraftarý olduðu yerde, yüzlerce taraftarý olan Zonguldak Kömürspor taraftarý maçlarý seyretme þansý olmayacaktýr. Bunun için en kýsa zamanda Zonguldak Milletvekilleri, Zonguldak Valimiz Ali Kaban ve Emniyet Müdürümüz Osman Ak'dan yardým bekliyoruz. Bizlere þuanda Türkiye'nin her köþesinden derneðimize maddi ve manevi yardým için telefon ve fakslar geliyor. Bizlerde þehrimizin takýmýna ne kadar faydalý olanlarla irtibat halindeyiz. Yönetim olarak futbol sezonu baþlamadan, taraftarlarýmýza küfürsüz ve centilmence takýmýmýzý desteklemek için kurslar baþlatacaðýz. Bizler taraftarlar derneði olarak sadece pazardan pazara maç seyretmek deðil, dernek olarak da sosyal aktivitelerde bulunacaðýz. Yakýn bir zamanda kan baðýþý kampanyasý baþlatmayý düþünüyoruz. Ramazan ayý içerisinde durumu iyi olmayan arkadaþlara ramazan yardýmý daðýtacaðýz. Yaþlý bakým evleri ve çocuk esirgeme yurdunu ziyaret edeceðiz. Sivil toplum örgütlerini de derneðimiz olarak fikir alýþveriþi için ziyaret etmeyi düþünüyoruz. Eylül ayýnda açýlacak okullar için kýrtasiye ve okul malzemesi yardýmý yapacaðýz. Sizler olduðu müddetçe bizlerde buradayýz. Hepimizi Zonguldak Kömürspor'a elimizden gelen yardýmý yapacaðýmýza inanýyoruz" Çanakkale Dardanelspor sezonu hazýrlýklarýna, kendi tesislerinde Teknik direktör Yücel Çolak nezaretinde devam ediyor. Yeni sezon öncesi yoðun tempoda çalýþan kýrmýzý-beyazlý futbolcularýn antrenmanlarda gösterdikleri hýrs ve istek teknik direktör Yücel Çolak'ý memnun ederken, futbolcularýn yoðun sýcak havaya raðmen tempolarýný düþürmemeleri teknik heyeti sevindiriyor. Kýrmýzý-beyazlý takýmda mevcut yer alan kadronun yaný sýra Çanakkale amatör kümelerinde tespit edilen yetenekli gençlerin de, hazýrlýk döneminde antrenmanlarda yer alarak kadroda tutunmak için büyük çaba sarf ettikleri gözlendi. Teknik direktör Yücel Çolak daha sezonun baþýnda olmalarýna raðmen futbolcularýn gösterdikleri performanstan dolayý memnun olduðunu, sýcak havaya raðmen futbolcularýnýn tempolarýndan çok memnun kaldýðýný ifade etti.

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı