TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

2 STANDARDIN AMACI Stokların maliyetinin nasıl saptanacağı, Nasıl gidere dönüģeceği, Stok maliyetlerinin oluģumunda uygulanacak olan değerleme yöntemlerinin neler olacağı hakkında bilgi vermektir. 2

3 STOK TANIMI TMS KOBĠ/TFRS ĠĢin normal akıģı içinde ( olağan iģletme faaliyetleri kapsamında ) satılmak için elde tutulan; Satılmak üzere üretilmekte olan; ya da Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler Ģeklinde bulunan varlıklardır. ĠĢin olağan akıģı içinde satılmak için elde tutulan; bu tür satıģa konu olmak üzere üretilmekte olan veya üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler Ģeklinde bulunan varlıklardır. 3

4 STANDARDIN UYGULANMAYACAĞI STOKLAR TMS KOBĠ/TFRS ĠnĢaat sözleģmeleri ve bu sözleģmelerle iliģkilendirilen hizmet sözleģmeleri Finansal araçlar Tarımsal faaliyetler ile ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler Doğrudan iliģkilendirilebilen hizmet sözleģmeleri de dâhil olmak üzere, inģaat sözleģmeleri kapsamında ortaya çıkan yapılmakta olan iģler. Finansal araçlar. Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler 4

5 STANDARDIN STOKLARIN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILMADIĞI DURUMLAR TMS KOBĠ/TFRS Belirli Sektörlerde en iyi uygulamalar çerçevesinde net gerçekleģebilir değeri ile ölçüldükleri dikkatle alınarak; tarım ve orman ürünleri, hasat dönemi sonrası tarımsal ürün, mineral ve mineral ürünler üreticilerinin elinde bulundurdukları stoklar. Stoklarını rayiç (gerçeğe uygun) değerlerinden satıģ giderlerini düģerek saptayan aracıların elinde bulundurdukları stoklar. Gerçeğe uygun değerlerinden satıģ maliyetleri düģülerek ölçülen ve söz konusu ölçüme iliģkin değer değiģikliklerinin kâr veya zarara yansıtıldığı, tarım ve ormancılık ürünlerinin, hasat dönemi sonrası tarımsal ürünlerin, madenlerin ve madeni ürünlerin üreticileri veya Stoklarını, gerçeğe uygun değerlerinden satıģ maliyetlerini düģerek ölçen ve söz konusu ölçüme iliģkin değer değiģikliklerini kâr veya zarara yansıtan aracılar 5

6 GERÇEĞE UYGUN DEĞER KarĢılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiģtirmesi yada bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Bir baģka ifade ile, ilgili varlığın değiģ tokuģ edilebileceği tutarı ifade etmektedir. Ancak bu değer iģletmeye özgü olmayan bir değerdir. 6

7 ARACILAR Aracılar (bazen komisyoncu da denilmektedir), kendi hesaplarına ve baģkaları adına ticari mal (örneğin kahve, tahıl, Ģeker, ham petrol ve altın) alıp satarak fiyattaki dalgalanmalardan veya maliyet ile satıģ fiyatı arasındaki farktan kâr elde etmek amacıyla, stok edinen kiģilerdir. 7

8 STOKLARIN DEĞERLEMESĠ TMS KOBĠ/TFRS Stoklar, maliyet ve net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenir. Stoklar, maliyet değeri ile tahmini satıģ fiyatından, tamamlanma maliyetleri ve satıģa iliģkin maliyetler düģüldükten sonraki değerin düģük olanı üzerinden değerlenir. 8

9 NET GERÇEKLEġEBĠLĠR DEĞER ĠĢin normal akıģı içinde, tahmini satıģ fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satıģ giderlerinin düģülmesi suretiyle elde edilen tutarı ifade etmektir. Bir baģka ifade ile, iģin normal akıģı içinde iģletmenin stoklarının satılmasından beklediği net tutarı ifade eder. Dolayısıyla bu değer iģletmeye özgü bir değerdir. 9

10 STOKLARIN MALĠYETĠ TMS KOBĠ/TFRS Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüģtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların maliyeti, tüm satın alma maliyetlerini, dönüģtürme maliyetlerini ve stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. 10

11 SATIN ALMA MALĠYETLERĠ TMS KOBĠ/TFRS Stokların satın alma maliyeti; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler (firma tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme boģaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir. Ticari ıskontolar ve benzeri diğer indirimler, satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapılır. Stokların satın alma maliyetleri; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler (iģletme tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme/ boģaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan iliģkilendirilebilen diğer maliyetleri içerir. Ticari iskontolar, indirimler ve diğer benzeri kalemler, satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapılır. 11

12 ÖNEMLĠ Stoklar vadeli ödeme koģuluyla alınmıģ olabilir. Bazı durumlarda, anlaģma, örneğin, peģin alım fiyatı ile vadeli ödeme tutarı arasında bir fark Ģeklinde, belirtilmemiģ bir finansman unsuru içerir. Bu tür durumlarda, fark, finansmanın söz konusu olduğu dönem boyunca faiz gideri olarak muhasebeleģtirilir ve stokların maliyetine dâhil edilmez. 12

13 SATIN ALMA MALĠYETĠ ÖRNEK ÇÖZÜM Bir perakendeci, 20 TL iade alınamayan ihracat vergisi ve 10 TL iade alınabilir satın alma vergisi dahil olmak üzere 130 TL karģılığı mal ithal etmiģtir. Ġthal edilen malın sahiplikten kaynaklanan risk ve faydaları, malların liman depolarından çekilmesi ile perakendeciye geçmiģtir. Perakendeci malları çektiği zaman ödemeyi yapması gerekmiģtir. Perakendeci mallarını mağazasına nakletmek için 5 TL; daha sonra da malları müģterilere teslim etmek için 2 TL masraf yapmıģtır. malların satıģında 3 TL ilave satıģ maliyeti oluģmuģtur. Satın alma maliyeti 125 TL dir. Bu maliyet, malların satıģ noktasına getirilmesinde ortaya çıkan maliyetleri, yani 100 TL satın alma maliyetini (130 TL eksi 20 TL ihracat vergisi eksi 10 TL satın alma vergisi), 20TL iade alınamayan ithalat vergisini ve 5 TL malları mağazaya nakletme maliyetini içermektedir. Not: Malları edinirken ödenen 10 TL satın alma vergisi perakendeciye iade edileceği için satın alma maliyetine dahil edilmez. Satın alma maliyetine satıģ giderleri (yani 2 TL teslim etme maliyeti ve 3 TL diğer satıģ maliyeti) dahil edilmez. 13

14 DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ TMS KOBĠ/TFRS Stokların dönüģtürme maliyetleri; direkt iģçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan iliģkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüģtürülmesinde katlanılan sabit ve değiģken genel üretim giderlerinden sistematik bir Ģekilde dağıtılan tutarları da içerir. Stokların dönüģtürme maliyetleri; direkt iģçilik giderleri gibi, üretim birimleri ile doğrudan iliģkilendirilebilen maliyetleri içerir. Bu maliyetler ayrıca hammaddelerin mamule dönüģtürülmesinde katlanılan sabit ve değiģken genel üretim giderlerinden sistematik bir Ģekilde dağıtılan tutarları da içerir. 14

15 DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ TMS KOBĠ/TFRS Sabit genel üretim giderleri, amortisman, fabrika binası ve teçhizatının bakım onarım giderleri gibi, üretim miktarından bağımsız olarak nispeten sabit kalan dolaylı üretim maliyetleri ile fabrikanın yönetim ve idaresi ile ilgili maliyetlerdir. Sabit genel üretim giderleri; amortisman, fabrika binası ve teçhizatının bakım onarım giderleri ile fabrikanın yönetim ve idaresi ile ilgili maliyetler gibi, üretim miktarından bağımsız olarak nispeten sabit kalan dolaylı üretim maliyetleridir. 15

16 DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ TMS KOBĠ/TFRS DeğiĢken genel üretim giderleri, endirekt (dolaylı) malzeme ve endirekt (dolaylı) iģçilik gibi, üretim miktarı ile birlikte doğru orantılı olarak değiģen dolaylı üretim maliyetleridir. DeğiĢken genel üretim giderleri dolaylı malzeme ve dolaylı iģçilik gibi, üretim miktarı ile doğru orantılı veya yaklaģık olarak doğru orantılı bir biçimde değiģen dolaylı üretim maliyetleridir. 16

17 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠNĠN DAĞITIMI TMS KOBĠ/TFRS ¹Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüştürme maliyetlerine dağıtımı, üretim faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı varsayımına dayanır. Normal kapasite, planlanan bakım-onarım çalıģmalarından kaynaklanacak kapasite düģüklüğü de dikkate alınarak, normal koģullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır. Sabit genel üretim maliyetleri dönüģtürme maliyetlerine, üretim faaliyetlerinin normal kapasitesi esas alınarak dağıtılmalıdır. Normal kapasite, planlanan bakımonarım çalıģmalarından kaynaklanacak kapasite düģüklüğü de dikkate alınarak, normal koģullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır. 17

18 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠNĠN DAĞITIMI TMS KOBĠ/TFRS ²Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir. ³Her bir üretim birimine dağıtılan sabit genel üretim gider tutarı, düşük kapasite ya da atıl kapasite nedeniyle arttırılmaz. Dağıtılmayan genel üretim giderleri, gerçekleģtiği dönemde gider olarak kaydedilerek sonuç hesaplarına alınır. Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, söz konusu üretim düzeyi normal kapasite olarak düģünülebilir. Her bir üretim birimine dağıtılan sabit genel üretim gider tutarı, düģük kapasite ya da atıl kapasite nedeniyle arttırılmaz. Dağıtılmayan genel üretim giderleri, gerçekleģtiği dönemde gider olarak muhasebeleģtirilir. 18

19 GENEL ÜRETĠM GĠDERLERĠNĠN DAĞITIMI TMS KOBĠ/TFRS Çok yüksek üretim olan dönemlerde, her bir üretim birimine dağıtılmış sabit genel üretim gideri payı düşer, böylece stoklar yüksek maliyetten değerlenmemiş olur. ¹Değişken genel üretim giderleri, üretim tesislerinin gerçek kullanıma bağlı olarak her bir üretim birimine dağıtılır. Normalin üstünde üretim gerçekleģen dönemlerde, her bir üretim birimine dağıtılmıģ sabit genel üretim gideri payı düģer; böylece stoklar maliyetin üzerinde değerlenmemiģ olur. DeğiĢken genel üretim giderleri, üretim tesislerinin gerçek kullanımına bağlı olarak her bir üretim birimine dağıtılır. 19

20 YAPILAN SAPTAMALAR-1 Standart, kural olarak normal maliyet yöntemini benimsemektedir. Çünkü değiģken genel üretim giderleri fiili üretime göre maliyetlerine yüklenirken, sabit genel üretim giderleri kapasiteye dağıtılmaktadır. 20

21 YAPILAN SAPTAMALAR-2 Fiili üretimin kapasiteye yakın olması halinde, sabit GÜG lerinin de değiģken GÜG gibi fiili üretim esas alınarak maliyetlere yüklenmesine, yani tam maliyet yönteminin uygulanmasına izin verilmiģtir. Burada amaç, sabit ve değiģken GÜG sabit değiģken ayrımına gidilmeden tek bir ölçüye göre dağıtımını sağlanmasıdır. Ancak bu normal maliyet yöntemin terk edildiği anlamına gelmemektedir. 21

22 YAPILAN SAPTAMALAR-3 Üretim miktarının düģüklüğü nedeniyle birim sabit maliyetinin arttırılamayacağı vurgulanarak, çok düģük miktarlarda gerçekleģen üretim dönemlerinde de normal maliyet uygulamasına devam edilmesi gerektiği öngörülmüģtür. 22

23 YAPILAN SAPTAMALAR-4 Standart, çok yüksek derecede gerçekleģen üretim hacimlerinde sabit maliyetin azalmasını, yani normal maliyet yerine tam maliyetin uygulanmasını öngörmektedir. 23

24 TAM MALİYET YÖNTEMİ TOPLAM GİDER YÜKLENEN MİKTAR BİRİM MALİYET DİMM GİDERİ Ton D.İ. GİDERİ Ton GÜG Değiş Kısım Ton GÜG Sabit Kısım Ton TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ : ( x 15 Ton ) SATILAN MAMUL MALİYETİ : ( x 8 Ton ) DÖNEM SONU STOK : ( x 7 Ton )

25 NORMAL MALİYET YÖNTEMİ TOPLAM GİDER YÜKLENEN MİKTAR BİRİM MALİYET DİMM GİDERİ Ton D.İ. GİDERİ Ton GÜG Değiş Kısım Ton GÜG Sabit Kısım Ton TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ : ( x 15 Ton ) BOŞ KAPASİTE : ( x 5 Ton ) SATILAN MAMUL MALİYETİ : ( x 8 Ton ) DÖNEM SONU STOK : ( x 7 Ton )

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-2 STOKLAR İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Stokun Tanımı O Standardın Getirdikleri O Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi O Stok Maliyetinin Ġçeriği O Stok Maliyetini

Detaylı

5. Bölüm STOKLAR. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

5. Bölüm STOKLAR. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 5. Bölüm STOKLAR Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Stokların satın alma maliyetlerini hesaplayabilmek Stokların

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 13 Stoklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 13 Inventories of the International Financial Reporting

Detaylı

KOBİ TFRS ÇERÇEVESİNDE STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KOBİ TFRS ÇERÇEVESİNDE STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KOBİ TFRS ÇERÇEVESİNDE STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Dr. Ahmet GÖKGÖZ * ÖZ Türkiye de faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğunun Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) niteliğinde olması ve çalışan

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1. GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 1 2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... 2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 22 4. Ġġ ORTAKLIKLARI... 22 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK

Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK 01.12.2011 ĠYMMO Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK RAPORLAMA DĠLĠ IFRS FOUNDATION (UFRS VAKFI-2010

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU...

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mart 2010 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

TMS / TFRS UYGULAMALARI

TMS / TFRS UYGULAMALARI TMS / TFRS UYGULAMALARI ALİ OSMAN EFLATUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. GENEL TANITIM Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 Standart

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KONSOLĠDE

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ.

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Bağımsız denetim raporu HektaĢ Ticaret T.A.ġ. Ortakları na ; GiriĢ

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA STOK-MALİYET İLİŞKİSİ: TMS 2 STOKLAR TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA STOK-MALİYET İLİŞKİSİ: TMS 2 STOKLAR TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA STOK-MALİYET İLİŞKİSİ: TMS 2 STOKLAR TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ M. Vefa TOROSLU 10MH08011 YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK 2010, 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU AKDENİZ GÜVENLİK HİZMEERİ A.Ş. 01.01.-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Rapor No: 2014/02 Ġndeks Denetim Raporu... Konsolide Bilanço.... Konsolide Gelir

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

UMS 16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılmalıdır. Ancak, bu standardın uygulanmadığı bazı istisnalar söz konusudur:

UMS 16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılmalıdır. Ancak, bu standardın uygulanmadığı bazı istisnalar söz konusudur: UMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 16 NIN AMACI NEDİR? Bu standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR

Detaylı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU NA GiriĢ

Detaylı