Akut Böbrek Yetmezli inin Non-Diyalitik Tedavisi Nondialytic Treatment of Acute Renal Failure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut Böbrek Yetmezli inin Non-Diyalitik Tedavisi Nondialytic Treatment of Acute Renal Failure"

Transkript

1 DERLEME Akut Böbrek Yetmezli inin Non-Diyalitik Tedavisi Nondialytic Treatment of Acute Renal Failure Ali hsan Günal, Sedat Üstünda, Saniye fien Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar AD, Nefroloji BD, Edirne 2006;15 (Ek / Supplement 1) Girifl Akut böbrek yetmezli i (ABY) hastaneye yatan tüm hastalar n %5 inde, yo un bak m ünitelerindeki hastalar n ise %15-30 unda görülmektedir. Tek bafl - na ABY nin mortalitesi yaklafl k %10-15 iken, multiorgan disfonksiyonlar n n olaya eklenmesi mortaliteyi %50-90 lara ç karmaktad r. Hastaneye yatan hastalar n büyük bir k sm nda (%40-80) ABY, renal hipoperfüzyondan kaynaklanan pre-renal tiptedir. Hastalar n %10-50 sinde akut böbrek yetmezli i intrarenal patolojilerden kaynaklan rken, %10 dan az bir grupta ise neden post-renald r. ntrarenal ABY nin büyük ço unlu u, iskemik veya nefrotoksik hasar sonucu ortaya ç kan akut tübüler nekroza (ATN) ba l d r. Günümüzde ABY nin önlem veya tedavisi ile ilgili verilerin büyük bir k sm ATN ile ilgilidir (1). Prerenal Akut Böbrek Yetmezli i Prerenal ABY de, renal perfüzyonun sa lanmas yla böbrek fonksiyonlar h zla geri dönmektedir. Tedavi esas olarak hipoperfüzyonun nedenine yönelik olmal d r. Hipovolemi tedavisinde kullan lacak replasman s v s n n bileflimi, kay p türüne göre de- iflmektedir. Hastan n hemodinamisini bozan ve hematokritte afl r düflmeye neden olan fliddetli bir kanama varsa, hipovoleminin kan vererek düzeltilmesi ideal olan yaklafl md r. Aktif kanama yoksa ve hasta hemodinamik olarak stabilse, serum fizyolojik kullan labilir. Kanama d fl nda renal, ekstrarenal ve üçüncü boflluklara olan s v kay plar n n yerine konmas nda kullan lacak s v n n seçimi tart flmal d r. Yo- Yaz flma Adresi: Doç. Dr. Ali hsan Günal Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Nefroloji Klini i, Edirne Tel: 0 (284) Faks: 0 (284) E-posta: un bak m hastalar ndaki s v kay plar n n yerine konmas nda, kolloidal s v larla kristaloitlerin karfl - laflt r ld rasgele yöntemli, kontrollü çal flmalar n metaanaliz sonuçlar, kolloidal s v lar n birtak m yan etkilerinin olabilece ini ve rutin olarak kullan lmamalar gerekti ini göstermektedir (2). Prerenal böbrek yetmezli inin nedeni kalp yetmezli i ise öncelikle inotroplar, antiaritmik ilaçlar, önyük ve artyükü azaltan ajanlar ve intraaortik balon pompas ile kardiyak fonksiyonlar düzeltilmeye çal fl lmal d r. leri evre karaci er yetmezli i olan hastalarda, intrarenal vazokonstriksiyon, periferik vasküler direncin düflmesi ve kan n splanknik dolafl mda göllenmesine ba l efektif volüm azalmas böbrek yetmezli inin en önemli nedenlerini oluflturmaktad r. Bu hastalar n total plazma volümleri s kl kla artm fl oldu undan, s v tedavisinin çok dikkatli yap lmas gerekmektedir. Ayr ca parasentez, porto-sistemik flant ve splanknik vazokonstriktörler hastalar n yarar sa layabilece i di er tedavilerdir (3). Postrenal Akut Böbrek Yetmezli i Kal c böbrek hasar n önlemek için obstrüksiyonun görülür görülmez hemen aç lmas gerekmektedir. Üretra veya mesane boynu seviyesindeki obstrüksiyonlar, transüretral veya suprapubik kateterler yard m yla tedavi edilebilmektedir. Üreter veya renal pelvik obstrüksiyonlar n tedavisinde transüreteral, baflar sa lanamazsa perkütan kateterizasyon gerekmektedir. E er t kan kl k uzun süreli de ilse, bu giriflimlerle idrar ak m bafllar, intratübüler bas nç düfler ve glomerüler filtrasyon bafllar. Ayr ca t kan kl k aç ld ktan sonra nedeni araflt rmak daha da kolaylaflmaktad r. T kan kl k aç ld ktan sonra, hastalar n ço- unlu unda birkaç gün süren bir diürez olurken, Official Journal of the Turkish Society of Nephrology / Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 87

2 Nondialytic Treatment of Acute Renal Failure yaklafl k %5 lik bir grupta geçici nitelikte renal tuz kaybettiren sendrom geliflebilir. Bu sendromun en önemli nedeni tübüler fonksiyonlar n, glomerüler fonksiyonlardan daha sonra düzelmesidir. Bu hastalarda volüm aç ortaya ç karsa intravenöz s v replasman yap lmas gerekmektedir (3). ntrensek Renal Akut Böbrek Yetmezli i Gelifliminin Önlenmesi Hipovolemi: Prerenal ABY ve iskemik ATN, renal perfüzyon bas nc ndaki düflme sonucu ortaya ç - kan patolojilerdir. Hipovolemi cerrahi, sepsis, nefrotoksik ilaç veya kontrast madde kullan m s ras nda ortaya ç kan ATN geliflimi için majör risk faktörüdür. ntravasküler volümün çok s k izlenmesi ve hipovoleminin düzeltilmesi, ATN geliflimini dramatik olarak azaltabilir. Kardiyovasküler fonksiyonlar n ve intravasküler volümün normal hale getirilmesi iskemik ATN nin önlenmesinde tek ve en önemli giriflimdir. Nefrotoksinler: Hipovolemi, ço u nefrotoksik ajan n toksik ATN yapmas n kolaylaflt ran önemli bir risk faktörüdür. Bu durum kontrast nefropatisinde net bir flekilde ortaya konmufltur. fllem öncesi 12 saat ve ifllemden sonraki 12 saat boyunca, 1 ml/kg/saat h z nda %0.045 lik salin infüzyonunun, ABY geliflimini önemli ölçüde azaltt gösterilmifltir (4). Böbrek yetmezli i olan hastalarda antioksidan özelli i olan N-asetil sistein kullan m n n kontrast nefropatisi geliflimini önledi i ileri sürülmektedir (5). Diüretikler, non-steroid anti inflamatuar ilaçlar, ACE inhibitörleri ve di er vazodilatatör ilaçlar prerenal ABY yi iskemik ATN ye dönüfltürebilir ve böbre- i nefrotoksik hasara duyarl hale getirebilirler. Bu yüzden bu ilaçlar, renovasküler hastal k ve gerçek veya efektif hipovolemi flüphesi olan hastalarda çok dikkatli kullan lmal d r. Aminoglikozid antibiyotikler ve siklosporin gibi nefrotoksik ajanlar n, kan düzeyleri yak ndan incelenerek kullan lmalar ATN geliflimini azaltabilir. Aminoglikozid antibiyotiklerin günde tek doz halinde verilmesinin, di er konvansiyonel rejimlerle ayn antimikrobiyal etkinli i sa larken, nefrotoksisite geliflimini azaltt gösterilmifltir (6). Oluflmufl Akut Böbrek Yetmezli inin Tedavisinde Kullan lan Ajanlar ATN tedavisinin esas n, hâlâ, böbrek fonksiyonlar spontan olarak düzelinceye kadar, üremik komplikasyonlar n önlenmesi ve tedavisi oluflturmaktad r. Fakat iskemik veya toksik ATN de hasar azaltmak veya iyilefltirmeyi h zland rmak için birçok ajan denenmektedir. Fakat ne yaz k ki, kontrollü klinik çal flmalarda, bu ajanlardan hiçbirinin ATN insidans n, diyaliz gereksinimini ve mortaliteyi azaltt gösterilememifltir. Diüretikler: Özellikle yüksek doz k vr m diüretikleri, ABY tedavisinde s kl kla kullan lan ilaçlard r. K vr m diüretiklerinin tübüler ifli azaltarak oksijen tüketimini azaltmalar, tübüler ak m art rmalar, mitokondriyal kalsiyum birikimini ve düz kas fliflmesini önlemeleri ve tübüloglomerüler feedback inhibisyonu gibi özelliklerinden dolay ABY tedavisinde önem tafl yabilecekleri ileri sürülmektedir (7). Bu grup ilaçlar oligürik ABY yi nonoligürik ABY ye çevirebilmektedir. Fakat retrospektif gözlemsel bir çal flmada (8), ABY de diüretik kullan m n n ölüm riskini art rd ve böbrekteki düzelmeyi engelledi i ileri sürülmektedir. Yazarlara göre bu sonuç, diüretikler oligürik formu nonoligürik forma dönüfltürdüklerinden, ABY nin tan s n geciktirebilir veya fliddetini maskeleyebilir ve sonuçta hastay nefrolo un görmesi ve diyalize bafllama zaman n n gecikmesinden kaynaklan yor olabilir. Fakat bu çal flma tasar m aç s ndan ciddi s n rlamalar içermektedir. yi planlanm fl, fazla olgulu baflka bir çal flmada (9) ise, diyaliz tedavisine gereksinim duyan 388 ABY li olgu, rasgele furasemid ve plasebo gruplar - na ayr lm fl, furasemid 25 mg/kg/gün intravenöz veya 35 mg/kg/gün oral yoldan uygulanm flt r. Furasemid, idrar ç k fl n plaseboya göre anlaml olarak art rmas na karfl n, hasta sa kal m nda, böbreklerin düzelme h z nda ve diyaliz gereksiniminde plaseboya göre bir fark yaratamam flt r. Yüksek doz k vr m diüretikleri bolus fleklinde verilecek olursa, bazen kal c olabilen iflitme kay plar na neden olabilmektedir (10). Yukar daki gözlemlere göre, diüretiklerden, oluflmufl ATN nin tedavisinde pek fazla yarar beklenmemelidir. Volüm kontrolü için k sa süreler halinde kullan labilir fakat bu yaklafl m, e er endikasyonu varsa, diyalize bafllanmas n ertelettirmemelidir (11). Mannitol: Mannitolün intratübüler silindir oluflumunu engelleyerek idrar ve renal kan ak m n art r c, hücre fliflmesini azalt c ve serbest oksijen radikallerini temizleyici özellikleri vard r (12). Mannitolün, bu teorik etkilerinden dolay, ATN nin önlenmesi ve tedavisinde yararl olabilece i düflünülmüfl, fakat kontrollü klinik çal flmalarda beklenen etkiler elde edilememifltir. Kardiyak veya vasküler cerrahi, renal transplantasyon, t kay c sar l k ve rabdomiyoliz gibi ATN geli- 88 Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi /Official Journal of the Turkish Society of Nephrology

3 Akut Böbrek Yetmezli inin Non-Diyalitik Tedavisi flimi için yüksek risk oluflturan durumlarda, mannitolün profilaktik olarak uygulanmas sonucu, idrar miktar artm fl fakat ATN s kl nda bir azalma saptanamam flt r (13,14). Renal transplantasyon sonras ATN geliflimi ile ilgili yap lan rasgele yöntemli bir çal flmada, mannitol uygulamas ile birlikte orta derecede hidrate edilen grupla, sadece orta derecede hidrate edilen hastalar karfl laflt r lm fl, mannitol grubunda ATN gelifliminin daha az oldu u gözlenmifltir (15). Rabdomiyoliz durumlar nda, mannitolün tek bafl na etkinli ini gösteren çal flmalar yoktur. Fakat forse alkali diürezle birlikte mannitol kullan m n n ATN geliflimini önledi i gösterilmifltir (16,17). Mannitolün ayr ca rabdomiyolizde kas kompartman sendromunu azaltt ileri sürülmektedir (18). Mannitolün, diyabetik nefropatili hastalarda kontrast nefropatisi geliflimini art rd, fakat nondiyabetik nefropatili hastalarda ise azaltt gösterilmifltir (19). Fakat iyi tasarlanm fl bir baflka çal flmada ise, kronik böbrek yetmezlikli hastalara profilaktik mannitol verilmesinin kontrast nefropati geliflimini, hidrasyondan daha iyi engellemedi i ileri sürülmektedir (4). Mannitol, ozmotik diüretik özelli inden dolay, hipovolemi ve hipernatremiye neden olabilir. Tersine, mannitol vücuttan yeterince uzaklaflt r lamazsa hipervolemi ve hiponatremi ortaya ç kabilir. Ayr ca yüksek dozlar n kendisi de ABY yapabilir (12). Dopamin ve dopamin reseptör agonistleri: Renal doz dopamin infüzyonu (1-3 µg/kg/dakika), oligürik ABY tedavisinde s kça uygulanan bir yöntemdir. Deneysel ve sa l kl insan çal flmalar nda, renal doz dopaminin renal kan ak m ve GFR yi, tübüler düzeyde Na + /K + /ATPaz inhibe ederek de diürezi art rd gösterilmifltir (20). Bu teorik olumlu etkilerine karfl n, prospektif kontrollü klinik çal flmalarda, renal doz dopaminin iskemik veya nefrotoksik ABY geliflimi ve seyri üzerine olumlu bir etkisinin olmad görülmüfltür ve art k bu amaçla kullan m önerilmemektedir (21). Dopamin, düflük dozlarda kullan lsa bile, kritik hastalarda taflikardi, aritmi, miyokardiyal iskemi, T lenfosit fonksiyonlar n n bask - lanmas ve intestinal iskemi gibi ciddi yan etkilere neden olabilir (22). Sa l kl insan çal flmalar nda, dopamin, düflük dozlarda D1 reseptörü arac l ile renal kanlanmay art r rken, daha yüksek dozlarda D2, beta-1 ve alfa reseptörleri uyararak renal kanlanmay azaltmaktad r. Fakat kritik hastalardaki mevcut adrenerjik aktivasyon, metabolik bozukluklar ve dopamin klirensindeki azalma, dopamine normal yan t engellemektedir (23). Bu durum, olumlu etkileri gösteren D1 reseptörlerini selektif olarak uyaran fenoldopam gibi reseptör agonistlerinin kullan m n gündeme getirmifltir. Fenoldopam, selektif olarak renal ve splanknik alanda vazodilatasyona neden olmaktad r. Fenoldopam n kontrast madde nefropatisini önlemede oldukça etkin oldu u ileri sürülmektedir (24). Aort cerrahisi s ras nda fenoldopam kullan m n n mortaliteyi ve diyaliz gereksinimini azaltt, yo un bak m ve hastanede kal fl süresini k saltt gözlenmifltir (25). Kalsiyum antagonistleri: ABY gelifliminde, erken evrede hücre içi kalsiyum düzeyinin yüksek bulunmas, kalsiyum antagonistlerinin tübüler hasar azaltmada yararl olabilece i fikrinin ortaya at lmas - na neden olmufltur (26). Ayr ca kalsiyum antagonistlerinin aferent arterdeki vazokonstriksiyonu engelledi i gösterilmifltir (27). Bu grup ilaçlarla ilgili çal flmalar daha çok kontrast madde nefropatisi ve transplantasyon sonras ortaya ç kan ABY ile ilgilidir. Birkaç çal flmada kalsiyum antagonistlerinin kontrast nefropati geliflimini engelledi i ileri sürülmekle birlikte (28,29), bu çal flmalar n olgu say lar - n n azl ve tasar m problemleri soru iflaretlerini giderebilmifl de ildir. Transplantasyon sonras ortaya ç kan ABY de kalsiyum antagonistlerinin kullan m ile ilgili veriler tart flmal olsa da, isradipinin renal fonksiyonlar daha iyi korudu u gözlenmifltir (30). Asetilsistein: Asetilsisteinle ilgili çal flmalar daha çok kontrast nefropatisi ile ilgilidir. Kontrast maddeler kortikal kanlanmay azaltarak ve direkt tübülotoksik etkiyle ATN ye neden olmaktad r. Ayr ca kontrast maddelerin böbrekte serbest oksijen radikal üretimini art rd na dair veriler de vard r (31). Asetilsisteinin serbest oksijen radikallerini temizleme özelli i gösterilmifltir (32). Asetilsisteinin kontrast nefropatisi geliflimini azaltt n gösteren çal flmalar varsa da (5,33), son zamanlarda yap lm fl fazla olgulu çal flmalarda asetilsisteinin olumlu bir etkisi gözlenememifltir (34,35). Natriüretik peptitler: Atriyal dilatasyon sonucu atriyum kaslar ndan sal nan atriyal natriüretik peptidin (ANP) GFR, renal kan ak m, sodyum ve s v at - l m n art rd, deneysel modellerde iskemik ATN geliflimini önledi i gösterilmifltir (1). Tek bafl na ANP uygulamas n n, oluflmufl ATN deki etkinli ini inceleyen birkaç klinik çal flma yay mlanm flt r. lk çal flmada, ço u nonoligürik, ortalama kreatinin düzeyi 5.2 mg/dl ve en az üç gün- Official Journal of the Turkish Society of Nephrology / Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 89

4 Nondialytic Treatment of Acute Renal Failure lük ABY li olan 53 hasta çal flmaya al nm fl ve hastalara 8-24 saat boyunca ANP veya plasebo infüzyonu uygulanm flt r (36). ANP alan hastalar n, plasebo grubuna göre kreatinin klirensleri artm fl, diyaliz gereksinimleri azalm fl ve anlams z olmakla beraber, mortaliteleri azalm fl olarak bulunmufltur. Daha iyi düzenlenmifl, çokmerkezli, rasgele yöntemli, kontrollü klinik bir çal flmada, ATN li 504 kritik hastaya 24 saat boyunca plasebo veya bir sentetik ANP analo u olan anaritid uygulamas yap lm flt r (37). Yirmi birinci günde iki grup aras nda diyaliz gereksinimi ve mortalite oranlar aç s ndan bir fark saptanamam flt r. Altgrup analizlerinde ise, oligürik hastalar n nonoligüriklere göre daha iyi sonuçlara sahip olduklar gözlenmifltir. Yazarlar, nonoligürik hastalardaki kötü sonuçlar, ANP nin hipotansif etkilerine ba lamaktad rlar (hipotansiyon s kl ANP grubunda %46, plasebo grubunda %18). Oligürik hastalarda, ANP etkisini inceleyen çokmerkezli, rasgele yöntemli, kontrollü klinik bir çal flmada, 222 hastaya 24 saat süresince ANP (200 ng/kg/dak) veya plasebo infüzyonu uygulanm fl, fakat sonuçta klinik bir yarar elde edilememifltir (38). Bu çal flmada da ANP grubunda %95, plasebo grubunda ise %55 oran nda fliddetli hipotansif epizotlar gözlenmifltir. Yukar daki çal flmalarda ANP ile olumlu sonuçlar al namamas n n nedeninin k sa süreli ve yüksek doz uygulamas n n olabilece i düflünülerek planlanan baflka bir çal flmada, postoperatif ATN si olan 61 hastaya, uzun süreli (diyaliz tedavisi bafllan ncaya veya kreatinin düzeyi bafllang ç de erinin alt na düflünceye kadar) ve düflük doz (50 ng/kg/dk) ANP veya plasebo uygulanm flt r (39). Çal flma sonunda diyaliz gereksiniminin anlaml olarak azald gözlenmifltir. ANP nin etkinli i kontrast madde nefropatisinde de incelenmifl, fakat gerek diyabetik gerekse nondiyabetik grupta belirgin bir yarar sa lamad gözlenmifltir (40). Bir baflka natriüretik peptit olan beyin natriüretik peptit uygulamas ile yap lan bir çal flmada, ciddi hipotansiyon ortaya ç kmadan, renal kan ak m ve GFR nin artt bildirilmektedir (41). Adenozin antagonistleri: Adenozin, sistemik olarak hipotansif etkili olmas na karfl n, böbreklerde vazokonstriksiyona neden olmaktad r. Kontrast madde nefropatisi gelifliminde, kontrast maddelerin adenozin arac l kortikal vazokonstriksiyon yaparak ATN geliflimine katk da bulundu u gösterilmifltir (42). Kontrast madde nefropatisinde, adenozin antogonisti olan teofilinle klinik çal flmalar yap lm fl, fakat elde edilen yararlar, tek bafl na hidrasyonla elde edilenlerden ileri geçememifltir (43,44). Büyüme faktörleri: Deneysel çal flmalar, büyüme faktörü veya ANP/dopamin kombinasyonuyla ATN de tübüler rejenerasyonun ve fonksiyonel iyileflmenin h zland r labilece ini göstermifltir. skemiye ba l tübüler hasar n iyileflme döneminde, büyümeyi uyar c genler ve insülin benzeri (IGF-1), epidermal (EGF) ve hepatosit büyüme faktörleri gibi birtak m büyüme faktörlerinin aktivasyonu söz konusudur (45-47). skemik veya nefrotoksik ATN de bahsedilen büyüme faktörlerinin d flar dan verilmesinin, tübüler rejenerasyonu ve renal fonksiyonlar n düzelme h z n art rd gösterilmifltir (48,49). Fakat rasgele yöntemli, plasebo kontrollü bir çal flmada, ABY li 72 hastaya IGF-1 verilmesiyle hiçbir klinik yarar sa lanamam flt r (50). Miyoglobinüri ve hemoglobinüriye ba l ATN nin tedavisi: Rabdomiyolize ba l miyoglobinüri ve intravasküler hemolize ba l hemoglobinüri s ras nda s kl kla ABY geliflmektedir. Bu durumlarda tedavinin erken evrede bafllanmas ABY geliflimini ciddi bir flekilde engellemektedir. Hem pigmentine ba l ABY tedavisi ile ilgili veriler daha çok crush sendromuyla ilgilidir. E er mümkünse, hastalar henüz enkaz alt nda iken veya enkaz alt ndan ç kar l r ç kar lmaz 1 L/saat h z nda serum fizyolojik infüzyonuna bafllanmal - d r. Daha sonra 1 litre 1 /2 serum fizyolojik solüsyonuna 50 mmol bikarbonat ilavesiyle elde edilen alkali solüsyonuna geçilmelidir. Hastalar yeterli idrar ç karmaya (>20 ml/saat) bafllad ktan sonra alkali solüsyonuna 50 ml %20 lik mannitol eklenmelidir. Bu tedavinin amac hastalar n >300 ml/saat idrar ç karmalar n sa lamakt r (51). Bu tedaviyi 2003 y l nda meydana gelen Bingöl Depremi ndeki 16 crush sendromlu olguya uygulad k (17). Dört hastada diyaliz gereksinimi ortaya ç kt. Bu hastalar s v tedavisi geciken gruptayd. Hemodiyaliz ihtiyac olmayan grupta, s v tedavisi göçük alt ndan ç kt ktan sonraki 3.7±3.3 saat sonra bafllanm flken, hemodiyalize giren hastalara ise 9.3±1.7 saat sonra bafllanabildi. Erken bafllanan bu s v tedavisi ile mortalite oran m z %0 d ve deprem sonras crush sendromlu olgularda, flu ana kadar bildirilen en düflük diyalize girme oran na sahibiz. Sonuç ABY gelifliminin önlenmesi ve tedavisinde deneysel çal flmalarda bahsedilen ajanlarla çok iyi sonuç al nmas na karfl n, insan çal flmalar nda elde edi- 90 Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi /Official Journal of the Turkish Society of Nephrology

5 Akut Böbrek Yetmezli inin Non-Diyalitik Tedavisi len veriler henüz bu kadar yüz güldürücü olmaktan uzakt r. ABY gelifliminin önlenmesinde, yeterli perfüzyon bas nc n n ve hidrasyonun sa lanmas ile nefrotoksisiteden kaç nmak etkinli i kan tlanm fl tek yaklafl md r. ABY gelifliminde farkl patofizyolojik mekanizmalar iflledi inden, kombine tedavilerden daha fazla yarar elde edilebilece i düflünülebilir. Tedavinin mümkün oldu u kadar erken evrede bafllanmas elde edilecek yarar art rabilir. Bu yüzden tan n n erken evrede konmas yaflamsald r. Kaynaklar 1. Venkataraman R, Kellum JA. Novel approaches to the treatment of acute renal failure. Expert Opin Investig Drugs 2003; 12: Schierhout G, Roberts I. Fluid resuscitation with colloid or crystalloid solutions in critically ill patients: a systemic review of randomised trials. Br Med J 1998;316: Kieran N, Brady HR. Clinical evaluation, management and outcome of acute renal failure. In: Johnson RJ, Feehally J (Eds), Comprehensive Clinical Nephrology, 2nd ed. London: Mosby; 2003: pp Solomon R, Werner C, Mann D, D Elia J, Silva P. Effects of saline, mannitol, and furosemide to prevent acute decreases in renal function induced by radiocontrast agents. N Engl J Med 1994;24(331): Tepel M, van der Giet M, Schwarzfeld C, Laufer U, Liermann D, Zidek W. Prevention of radiographic-contrast-agent-induced reductions in renal function by acetylcysteine. N Engl J Med 2000;343: Prins JM, Buller HR, Kuijper EJ, Tange RA, Speelman P. Once versus thrice daily gentamicin in patients with serious infections. Lancet 1993;341: Memoli B, Libetta C, Conte G, Andreucci VE. Loop diuretics and renal vasodilators in acute renal failure. Nephrol Dial Transplant 1994;9 Suppl 4: Mehta RL, Pascual MT, Soroko S, Chertow GM; PICARD Study Group. Diuretics, mortality, and nonrecovery of renal function in acute renal failure. JAMA 2002;288: Cantarovich F, Rangoonwala B, Lorenz H, Verho M, Esnault VL; High-Dose Flurosemide in Acute Renal Failure Study Group. High-dose furosemide for established ARF: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. Am J Kidney Dis 2004;44: Brown CB, Ogg CS, Cameron JS. High dose frusemide in acute renal failure: a controlled trial. Clin Nephrol 1981;15: Lameire N, Vanholder R, Van Biesen W. Loop diuretics for patients with acute renal failure: helpful or harmful? JAMA 2002;288: Better OS, Rubinstein I, Winaver JM, Knochel JP. Mannitol therapy revisited ( ). Kidney Int 1997;52: Kellum JA. Use of diuretics in the acute care setting. Kidney Int Suppl 1998;66:S Gubern JM, Sancho JJ, Simo J, Sitges-Serra A. A randomized trial on the effect of mannitol on postoperative renal function in patients with obstructive jaundice. Surgery 1988;103: van Valenberg PL, Hoitsma AJ, Tiggeler RG, Berden JH, van Lier HJ, Koene RA. Mannitol as an indispensable constituent of an intraoperative hydration protocol for the prevention of acute renal failure after renal cadaveric transplantation. Transplantation 1987;44: Vanholder R, Sever MS, Erek E, Lameire N. Rhabdomyolysis. J Am Soc Nephrol 2000;11: Gunal AI, Celiker H, Dogukan A, et al. Early and vigorous fluid resuscitation prevents acute renal failure in the crush victims of catastrophic earthquakes. J Am Soc Nephrol 2004; 15: Better OS, Rubinstein I, Reis DN. Muscle crush compartment syndrome: fulminant local edema with threatening systemic effects. Kidney Int 2003;63: Weisberg LS, Kurnik PB, Kurnik BR. Risk of radiocontrast nephropathy in patients with and without diabetes mellitus. Kidney Int 1994;45: Seri I, Kone BC, Gullans SR, Aperia A, Brenner BM, Ballermann BJ. Locally formed dopamine inhibits Na+-K+-ATPase activity in rat renal cortical tubule cells. Am J Physiol 1988; 255:F Bellomo R, Chapman M, Finfer S, Hickling K, Myburgh J. Low-dose dopamine in patients with early renal dysfunction: a placebo-controlled randomised trial. Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS) Clinical Trials Group. Lancet 2000;356: Lameire NH, De Vriese AS, Vanholder R. Prevention and nondialytic treatment of acute renal failure. Curr Opin Crit Care 2003;9: Kellum JA. The use of diuretics and dopamine in acute renal failure: a systematic review of the evidence. Crit Care 1997; 1: Lepor NE. A review of contemporary prevention strategies for radiocontrast nephropathy: a focus on fenoldopam and N-acetylcysteine. Rev Cardiovasc Med 2003;4 Suppl 1:S Sheinbaum R, Ignacio C, Safi HJ, Estrera A. Contemporary strategies to preserve renal function during cardiac and vascular surgery. Rev Cardiovasc Med 2003;4 Suppl1:S Schrier RW, Arnold PE, Van Putten VJ, Burke TJ. Cellular calcium in ischemic acute renal failure: role of calcium entry blockers. Kidney Int 1987;32: Epstein M. Calcium antagonists and the kidney: future therapeutic perspectives. Am J Kidney Dis 1993;21(6 Suppl 3): Neumayer HH, Junge W, Kufner A, Wenning A. Prevention of radiocontrast-media-induced nephrotoxicity by the calcium channel blocker nitrendipine: a prospective randomised clinical trial. Nephrol Dial Transplant 1989;4: Russo D, Testa A, Della Volpe L, Sansone G. Randomised prospective study on renal effects of two different contrast media in humans: protective role of a calcium channel blocker. Nephron 1990;55: van Riemsdijk IC, Mulder PG, de Fijter JW, et al. Addition of isradipine (Lomir) results in a better renal function after kidney transplantation: a double-blind, randomized, placebo-controlled, multi-center study. Transplantation 2000;70: Baliga R, Ueda N, Walker PD, Shah SV. Oxidant mechanisms in toxic acute renal failure. Am J Kidney Dis 1997;29: Safirstein R, Andrade L, Vieira JM. Acetylcysteine and nephrotoxic effects of radiographic contrast agents a new use for an old drug. N Engl J Med 2000;343: Diaz-Sandoval LJ, Kosowsky BD, Losordo DW. Acetylcysteine to prevent angiography-related renal tissue injury (the APART trial). Am J Cardiol 2002;89: Official Journal of the Turkish Society of Nephrology / Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 91

6 Nondialytic Treatment of Acute Renal Failure 34. Briguori C, Manganelli F, Scarpato P, et al. Acetylcysteine and contrast agent-associated nephrotoxicity. J Am Coll Cardiol 2002;40: Azmus AD, Gottschall C, Manica A, et al. Effectiveness of acetylcysteine in prevention of contrast nephropathy. J Invasive Cardiol 2005;17: Rahman N, Kim GE, Mathews AS, et al. Effects of atrial natriuretic peptide in clinical acute renal failure. Kidney Int 1994; 45: Allgren RL, Marbury TC, Rahman SN, et al. Anaritide in acute tubular necrosis. N Engl J Med 1997;336: Lewis J, Salem MM, Chertow GM, et al. Atrial natriuretic factor in oliguric acute renal failure. Anaritide Acute Renal Failure Study Group. Am J Kidney Dis 2000;36: Sward K, Valsson F, Odencrants P, et al. Recombinant human atrial natriuretic peptide in ischemic acute renal failure: A randomized placebo-controlled trial. Crit Care Med 2004; 32: Kurnik BR, Allgren RL, Genter FC, Solomon RJ, Bates ER, Weisberg LS. Prospective study of atrial natriuretic peptide for the prevention of radiocontrast-induced nephropathy. Am J Kidney Dis 1998;31: van der Zander K, Houben AJ, Hofstra L, Kroon AA, de Leeuw PW. Hemodynamic and renal effects of low-dose brain natriuretic peptide infusion in humans: a randomized, placebo-controlled crossover study. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;285:H Arend LJ, Bakris GL, Burnett JC Jr, Megerian C, Spielman WS. Role for intrarenal adenosine in the renal hemodynamic response to contrast media. J Lab Clin Med 1987;110: Erley CM, Duda SH, Rehfuss D, et al. Prevention of radiocontrast-media-induced nephropathy in patients with preexisting renal insufficiency by hydration in combination with the adenosine antagonist theophylline. Nephrol Dial Transplant 1999;14: Kramer BK, Preuner J, Ebenburger A, et al. Lack of renoprotective effect of theophylline during aortocoronary bypass surgery. Nephrol Dial Transplant 2002;17: Safirstein R. Gene expression in nephrotoxic and ischemic acute renal failure. J Am Soc Nephrol 1994;4: Humes HD, Liu S. Cellular and molecular basis of renal repair in acute renal failure. J Lab Clin Med 1994;124: Hammerman MR. The growth hormone-insulin-like growth factor axis in kidney re-revisited. Nephrol Dial Transplant 1999;14: Coimbra TM, Cieslinski DA, Humes HD. Epidermal growth factor accelerates renal repair in mercuric chloride nephrotoxicity. Am J Physiol 1990;259:F Ding H, Kopple JD, Cohen A, Hirschberg R. Recombinant human insulin-like growth factor-i accelerates recovery and reduces catabolism in rats with ischemic acute renal failure. J Clin Invest 1993;91: Hirschberg R, Kopple K, Lipsett P, et al. Multicenter clinical trial of recombinant human insulin-like growth factor I in patients with acute renal failure. Kidney Int 1999; 55: Better OS, Stein JH. Early management of shock and prophylaxis of acute renal failure in traumatic rhabdomyolysis. N Engl J Med 1990; 322: Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi /Official Journal of the Turkish Society of Nephrology

Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarının Önlenmesi

Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarının Önlenmesi Yoğun Bakımda Akut Böbrek Hasarının Önlenmesi Melda TÜRKOĞLU* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, ANKARA Prevention of Acute Kidney Injury in the Intensive

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı

ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı ABY deekstrakorporaltedavi: Hemodiyaliz mi? Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Dr. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı Olgu 58 yaşında erkek hasta Tip 2 Diyabetesmellitus, hipertansiyon

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

Kontrast Madde Nefropatisini Önleyici Stratejiler Üzerine Bir Derleme A Review of Prevention Strategies for Radiocontrast Nephropathy

Kontrast Madde Nefropatisini Önleyici Stratejiler Üzerine Bir Derleme A Review of Prevention Strategies for Radiocontrast Nephropathy DERLEME Kontrast Madde Nefropatisini Önleyici Stratejiler Üzerine Bir Derleme A Review of Prevention Strategies for Radiocontrast Nephropathy Ömer Toprak, Mustafa Cirit zmir Atatürk E itim ve Araflt rma

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Akut Böbrek Yetmezliği: Dr. Fehmi Akçiçek

Akut Böbrek Yetmezliği: Dr. Fehmi Akçiçek Akut Böbrek Yetmezliği: Tedavi Dr. Fehmi Akçiçek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD Bornova 35100, İzmir fehmi.akcicek@ege.edu.tr ABY Sıklığı Milyon populasyonda yıllık insidens

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Diyalizin Geleceği. Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyalizin Geleceği. Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyalizin Geleceği Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 3 Nisan 1973 Motorola ve Bell Lab. dünyanın ilk mobil telefonunu geliştirmiştir 1.2 kg ağırlığında 25 x 12.5 x 5 cm

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

Konya da Zümrüt Apartman Çökmesi Sonucu Oluflan Crush Sendromu Olgular Crush Syndrome Cases Following Spontaneous Collapse of Zümrüt Apartment

Konya da Zümrüt Apartman Çökmesi Sonucu Oluflan Crush Sendromu Olgular Crush Syndrome Cases Following Spontaneous Collapse of Zümrüt Apartment ÖZGÜN ARAfiTIRMA Konya da Zümrüt Apartman Çökmesi Sonucu Oluflan Crush Sendromu Olgular Crush Syndrome Cases Following Spontaneous Collapse of Zümrüt Apartment Lütfullah Alt ntepe 1, brahim Güney 1, H.

Detaylı

AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ: NE ZAMAN BAŞLATILMALI, HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ, NE ZAMAN SONLANDIRILMALI?

AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ: NE ZAMAN BAŞLATILMALI, HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ, NE ZAMAN SONLANDIRILMALI? AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ: NE ZAMAN BAŞLATILMALI, HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ, NE ZAMAN SONLANDIRILMALI? Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi Georg Ganter 1923 MORTALİTE YB hastalarının

Detaylı

CRUSH SENDROMU VE MARMARA DEPREMİ NİN ÖĞRETTİKLERİ

CRUSH SENDROMU VE MARMARA DEPREMİ NİN ÖĞRETTİKLERİ 372 KONU 56 CRUSH SENDROMU VE MARMARA DEPREMİ NİN ÖĞRETTİKLERİ Mehmet Şükrü SEVER Crush kelime anlamı olarak ezilme, sıkışma veya travmaya uğrama demektir. Crush hasarı sadece travmayı anlattığı halde,

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

ABH ve sonrası. Prof Dr Itır Yeğenağa Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü

ABH ve sonrası. Prof Dr Itır Yeğenağa Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü ABH ve sonrası Prof Dr Itır Yeğenağa Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü ABH tanımlanmasında kullanılan RIFLE ve AKIN kriterleri RIFLE(ADQI)kriterleri Serum kreatinin İdrar çıkışı kriterleri

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Giriş Diyaliz hastalarının tedavisi ile uğraşan hekimlerin başlıca

Detaylı

Renal Yetmezlik ve Renal Replasman Tedavisi Prof Dr Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Renal Yetmezlik ve Renal Replasman Tedavisi Prof Dr Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Renal Yetmezlik ve Renal Replasman Tedavisi Prof Dr Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 05.05.2010 YBÜ de Renal Yetmezlik Akut böbrek Hasarı (AKI) Kronik Böbrek Hastalığı zemininde

Detaylı

Hepatorenal Sendrom. Yrd.Doç.Dr.Mücahit Avcil

Hepatorenal Sendrom. Yrd.Doç.Dr.Mücahit Avcil Hepatorenal Sendrom Yrd.Doç.Dr.Mücahit Avcil 1 Bir hastalığı tedavi etmenin tek yolu onu anlamaktır. 2 TİP1-TIP2 Ölümcül Siroz komplik. fizyopatoloji KC? Genel bilgiler Splanknik alanda arteriyel vazodilatasyona

Detaylı

YAfiLIDA H PERTANS YON VE TEDAV S

YAfiLIDA H PERTANS YON VE TEDAV S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 15-19 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme

Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Akış: Organ İskemilerinin Erken Tanısında Yeni Bir Uygulama: Laser Speckle Görüntüleme Mikrodolaşımın önemi Laser speckle görüntüleme tekniği Ektremite perfüzyon görüntüleme İç organ perfüzyon görüntüleme

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA 12. ULUSAL HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ 19-23 MAYIS 2010 - ANTALYA RAS blokaj kime? Ne zaman? Nereye kadar? DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri

Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Mortalite Nedenleri Ferdi Seyyid TAŞ 1, Kuddusi CENGİZ 2, Emre ERDEM a2, Ahmet KARATAŞ 2, Coşkun KAYA 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

EZİLME ( CRUSH ) SENDROMU

EZİLME ( CRUSH ) SENDROMU 1 EZİLME ( CRUSH ) SENDROMU Amaç Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER Afet tıbbı hakkında genel bilgi sahibi olmak Ezilme sendromu gelişmesi ihtimali olan hastaları tanımak, bu sendromun ortaya çıkmasını önlemek,

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Akut Böbrek Yetmezli inin Tedavisi ve Yenilikler

Akut Böbrek Yetmezli inin Tedavisi ve Yenilikler Akut Böbrek Yetmezli inin Tedavisi ve Yenilikler Ayfle Öner Dr. Sami Ulus Çocuk Sa l ve Hastal klar E itim ve Araflt rma Hastanesi, Pediatrik Nefroloji Klini i, Prof.Dr. Çocuklarda akut böbrek yetmezli

Detaylı

Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D

Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D Dr. Mehmet Özkahya E.Ü.T.F Nefroloji B.D HD sırasında yaşanan hipotansiyon daha dikkat çekicidir, Beklenti, yapılan UF nedeniyle KB düşüşü olduğundan, sanki inanılmaz!! HD sırasında oluşacak KB aratışı

Detaylı

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Willien J.Kolff(1911 2009)1943 Hemodiyaliz tedavisi Üremik toksinlerin uzaklaştırılması, asit baz, sıvı elektrolit dengesinin sağlanması

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Running title: Kontrast Nefropatisi

Running title: Kontrast Nefropatisi KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ Running title: Kontrast Nefropatisi Bilge Aygen 1, Ayhan Doğukan 1, Ramazan Ulu 1, Hüseyin Çeliker 1 Özet Kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanede yatan hastalarda gelişen

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr.

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013, Antalya. Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 24-28 Nisan 2013, Antalya Obezite: Gerçekten iyi bir gösterge mi? Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Edirne Obezite:

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder?

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Hangisi Renin-Anjiyotensin

Detaylı

KURU AĞIRLIĞI NASIL SAPTAMALI?

KURU AĞIRLIĞI NASIL SAPTAMALI? KURU AĞIRLIĞI NASIL SAPTAMALI? Dr. Ali İhsan Günal Vücut sıvı bölümleri TVS: %60, %50 VA %60 ICF, %40 ECF (1/5 i plazma) HDH 17 lt Na 140 mmol Osm 280 HİH 28 lt K 140 mmol Osm 280 PH 3 lt EH 2 lt Dağılım

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Ayşegül Oruç. Alparslan Ersoy 1. Cuma Bülent GÜL 1. doi: 10.5262/tndt.2012.1001.12

Özgün Araştırma/Original Investigation. Ayşegül Oruç. Alparslan Ersoy 1. Cuma Bülent GÜL 1. doi: 10.5262/tndt.2012.1001.12 doi: 10.5262/tndt.2012.1001.12 Özgün Araştırma/Original Investigation Hastanede Yatan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Tedavisinde Aralıklı Hemodiyaliz mi, Sürekli Hemodiyaliz mi? Should Hemodialysis for

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Aslıhan Kara, Metin Kaya Gürgöze, Mustafa Aydın, Ünal Bakal Fırat Üniversitesi

Detaylı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renin-Anjiyotensin Sistemi Anjiyotensinojen

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

YOĞUN BAKIMDA AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi YOĞUN BAKIMDA AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Ischuria renalis William Heberden 1802 Acute Bright s Disease Osler 1909 War nephritis I. Dünya Savaşı

Detaylı

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik nefropatili hastada ne zaman diyalize başlarsak yaşam süresini artırabiliriz?

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Dünyada yaşanan nedir? ABD de hastaların % 6 sı PD Dünyada hastaların % 11 i PD Dünyada yüksek PD oranları gelişmekte olan ülkelerde United

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Akut Böbrek Yetersizli i ve Crush Sendromu

Akut Böbrek Yetersizli i ve Crush Sendromu Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 177-185 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

Girifl. kaptoprilin KMN geliflimini önlemede etkisi olup olmad n araflt rmay amaçlad k.

Girifl. kaptoprilin KMN geliflimini önlemede etkisi olup olmad n araflt rmay amaçlad k. 98 Koroner Anjiyografi Yap lan Hastalarda fllem Öncesi Verilen Kaptoprilin Kontrast Madde Nefropatisi Üzerine Etkisinin Araflt r lmas Dr. Ömer Toprak, Dr. Mustafa Cirit*, Dr. Serdar Bayata**, Dr. Murat

Detaylı

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 1. Hemodiyaliz sırasında kan akımının yetersizliğinin nedenleri nelerdir? (en az 4 adet)

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK Dr. Aydın TÜRKMEN Ġstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 01.04.2011 Antalya TND Kış Okulu Yüzde Ġstanbul Tıp Fakültesi Transplantasyon Serisi* Hasta Sağkalım Süreleri 120

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Prof. Dr. Birol ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 1. Türkiye-Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu, İstanbul, 2015 Tanım Kronik karaciğer hastalığı

Detaylı

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları

İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları İntradiyalitik Sıvı Elektrolit Bozuklukları Doç. Dr. Eyüp KÜLAH Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) sıvı, asit-baz

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Nefrolog Bakış Açısıyla Konjestif. Tedavisi

Nefrolog Bakış Açısıyla Konjestif. Tedavisi Nefrolog Bakış Açısıyla Konjestif Kalp Yetmezliğinde Hiponatremi Tedavisi Prof. Dr. Betül Kalender KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD 25. 04. 2013 Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY)-Hiponatremi

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı