SİNUS LİFT TEKNİĞİYLE UYGULANAN DENTAL İMPLANT KAYBI VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİNUS LİFT TEKNİĞİYLE UYGULANAN DENTAL İMPLANT KAYBI VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU"

Transkript

1 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 16 OCAK 2014 SİNUS LİFT TEKNİĞİYLE UYGULANAN DENTAL İMPLANT KAYBI VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright stanbul 2014 TDD; Ocak 2014, 89: 6-10 Olgu sunumu / Case report Özge Özdal 1 Merve Özgül 1 Cem Tanyel 1 Damla Güler 1 Çi dem Ünlü 1 Bülent Katibo lu 1 Sinus lift tekni iyle uygulanan dental implant kayb ve rehabilitasyonu: Olgu sunumu A failed dental implant with sinus lift technic and its rehabilitation: Case report ÖZET ABSTRACT Maksiller sinüsün anatomisi ve hacmi, diflsiz maksiler çene kemi inde implant uygulamalar aç s ndan önemli bir rol oynamaktad r. Atrofik çene kemi i olan olgularda yetersiz vertikal kemi in bulunmas implant stabilitesi ve baflar s n olumsuz etkilemektedir. Bu durumda bölgenin implant ile rehabilitasyonu, ço u zaman kemik grefti kullan larak yap labilmekte ve kemi in boyutu, uygulanacak cerrahi operasyon tekni ini de belirlemektedir. Bu tür implantasyon operasyonlar, çeflitli sinüs ogmentasyonu teknikleriyle birlikte dental implantlar n yap lmas yla baflar l bir flekilde gerçeklefltirilmektedir. Bu olgu sunumunun amac, atrofik maksillan n tedavisi için uygulanan cerrahi ve protetik prosedürü anlatmakla beraber, kullan lan sinüs lifting tekni ini vurgulamak, bunun yan nda da olgunun implant uygulamas ve implant destekli protetik rehabilitasyonunu sunmaktad r. Anahtar kelimeler Maksiller sinüs cerrahisi, dental implant kayb, sinüs ogmentasyonu. Lack of sufficient bone height along maxillary sinus causes significant difficulty for placement of implants in edentulous maxillary jaw. Because, the ability to ensure high primary implant stability in a severely atrophied ridge is of chief concern. Restoration of lost dentition in the severely atrophic posterior maxilla has been successfully treated with various sinus augmentation techniques such as using bone grafts and bone substitutes which are frequently used to enable placement of dental implants. The aim of this case report was to describe a surgical and prosthetic procedure for treating the atrophic maxilla. It explains maxillary sinus lifting technic, implant survival and the implant-retained prosthetic rehabilitation of the patients. Key words Maxillary sinus surgery, fail of dental implant, sinus augmentation. G R fi Maksiller sinüs (highmore antrumu), paranazal sinüsler aras nda genellikle en büyü ü olarak tan mlanan 2 adet bofllu a verilen add r. Her biri piramit flekline benzemekle birlikte anterior duvar n maksillan n fasyal yüzeyi, posterior duvar n maksillan n infraorbital yüzeyi oluflturmaktad r. Medial duvar n burnun lateral duvarlar oluflturmakla birlikte bu bölgede bulunan önemli oluflumlardan biri maksiller sinüs ostiumdur. Ortalama 4 mm çap nda ve 1 mm uzunlu unda olan ostium orta mea ethmoidal infundubuluma aç lmaktad r. Bir di er önemli oluflum ise orbita kenar n n 7-8 mm afla s nda bulunan foramen infraorbitaledir. Sinüs maksillarisin lateral duvar zigomatik kemi in içinde ilerleyen k sm n ucudur. Maksiller sinüsün tavan orbita taban, taban ise üst posterior difllerle komfluluktad r. Nadiren premolar ve kanin diflleriyle de komfluk göstermektedir. Maksiller sinüsün her birinin boyutlar yetiflkin bireylerde ortalama 23 mm geniflli inde, 33 mm derinli- inde, 34 mm anterior- posterior uzunlu unda olup tahmin edilen hacmi 15 cc dir (19). Maksiller sinüsün kavitesi ise Schneiderian membran ad verilen ortalama 0.8 mm kal nl nda ince bir zarla kapl d r. Maksiller sinüsün 3 önemli görevi bulunmaktad r. Bunlar; sese rezonans vermesi, solunan havan n s nmas için rezerv odas görevi yapmas ve kafatas a rl n n azalt lmas d r. Bu görevlere sahip olmas ve önemli anatomik komfluluklar n n bulunmas nedeniyle maksiller sinüs operasyonlar nda çok dikkat edilmesi gerekmektedir (20). Maksillan n posterior bölgesindeki difllerin kaybedilmesi sonucu maksiller sinüs bofllu u zamanla alveolar krete do ru geniflleyerek bölgedeki kemikte vertikal yönde rezorpsiyon görülür. Bu alan implant ile rehabilite edilmek isteniyorsa ve implant stabilitesi için yeterli vertikal kemik bulunmuyorsa gerekli incelemeler sonucu kontrendike bir durum olmad sürece bölgeye sinüs lifting operasyonu yap lmas gerekmektedir (2). Maksiller sinüs kavitesi içerisinde yer alan Schneiderian membran n n elevasyonla yükseltilerek oluflturulan alveolar kret ile membran aras ndaki bofllu a greft materyali yerlefltirilerek bölgede yeniden kemikleflme sa lanmas na sinüs lifting operasyonu denir (3). Rezorpsiyon sonras implant yerlefltirilmesi planlanan kemi in vertikal yüksekli ine ba l olarak 2 farkl sinüs lifting tekni i kul- 1- stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi, A z, Difl, Çene Cerrahisi AD.

2 17 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SİNUS LİFT TEKNİĞİYLE UYGULANAN DENTAL İMPLANT KAYBI VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU A FAILED DENTAL IMPLANT WITH SINUS LIFT TECHNIC AND ITS REHABILITATION: CASE REPORT ÖZET Maksiller sinüsün anatomisi ve hacmi, dişsiz maksiler çene kemiğinde implant uygulamaları açısından önemli bir rol oynamaktadı r. Atrofik çene kemiği olan olgularda yetersiz vertikal kemiğin bulunması implant stabilitesi ve başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu durumda bölgenin implant ile rehabilitasyonu, çoğu zaman kemik grefti kullanılarak yapılabilmekte ve kemiğin boyutu, uygulanacak cerrahi operasyon tekniğini de belirlemektedir. Bu tür implantasyon operasyonları, çeşitli sinüs ogmentasyonu teknikleriyle birlikte dental implantların yapılmasıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu olgu sunumunun amacı, atrofik maksillanın tedavisi için uygulanan cerrahi ve protetik prosedürü anlatmakla beraber, kullanılan sinüs lifting tekniğini vurgulamak, bunun yanında da olgunun implant uygulaması ve implant destekli protetik rehabilitasyonunu sunmaktadır. Anahtar kelimeler Maksiller sinüs cerrahisi, dental implant kaybı, sinüs ogmentasyonu. ABSTRACT Lack of sufficient bone height along maxillary sinus causes significant difficulty for placement of implants in edentulous maxillary jaw. Because, the ability to ensure high primary implant stability in a severely atrophied ridge is of chief concern. Restoration of lost dentition in the severely atrophic posterior maxilla has been successfully treated with various sinus augmentation techniques such as using bone grafts and bone substitutes which are frequently used to enable placement of dental implants. The aim of this case report was to describe a surgical and prosthetic procedure for treating the atrophic maxilla. It explains maxillary sinus lifting technic, implant survival and the implant-retained prosthetic rehabilitation of the patients. Key words Maxillary sinus surgery, fail of dental implant, sinus augmentation. GİRİŞ Maksiller sinüs (highmore antrumu), paranazal sinüsler arasında genellikle en büyüğü olarak tanımlanan 2 adet boşluğa verilen addır. Her biri piramit şekline benzemekle birlikte anterior duvarı nı maksillanın fasyal yüzeyi, posterior duvarını maksillanın infraorbital yüzeyi oluşturmaktadır. Medial duvarını burnun lateral duvarları oluşturmakla birlikte bu bölgede bulunan önemli oluşumlardan biri maksiller sinüs ostiumdur. Ortalama 4 mm çapında ve 1 mm uzunluğunda olan ostium orta mea ethmoidal infundubuluma açılmaktadır. Bir diğer önemli oluşum ise orbita kenarının 7-8 mm aşağısında bulunan foramen infraorbitaledir. Sinüs maksillarisin lateral duvarı zigomatik kemiğin içinde ilerleyen kısmın ucudur. Maksiller sinüsün tavanı orbita tabanı, tabanı ise üst posterior dişlerle komşuluktadır. Nadiren premolar ve kanin dişleriyle de komşuk göstermektedir. Maksiller sinüsün her birinin boyutları yetişkin bireylerde ortalama 23 mm genişliğinde, 33 mm derinli- ğinde, 34 mm anterior- posterior uzunluğunda olup tahmin edilen hacmi 15 cc dir (19). Maksiller sinüsün kavitesi ise Schneiderian membranı adı verilen ortalama 0.8 mm kalınlığında ince bir zarla kaplıdır. Maksiller sinüsün 3 önemli görevi bulunmaktadır. Bunlar; sese rezonans vermesi, solunan havanın ısınması için rezerv odası görevi yapması ve kafatası ağırlığının azaltılmasıdır. Bu görevlere sahip olması ve önemli anatomik komşuluklarının bulunması nedeniyle maksiller sinüs operasyonlarında çok dikkat edilmesi gerekmektedir (20). Maksillanın posterior bölgesindeki dişlerin kaybedilmesi sonucu maksiller sinüs boşluğu zamanla alveolar krete doğru genişleyerek bölgedeki kemikte vertikal yönde rezorpsiyon görülür. Bu alan implant ile rehabilite edilmek isteniyorsa ve implant stabilitesi için yeterli vertikal kemik bulunmuyorsa gerekli incelemeler sonucu kontrendike bir durum olmadığı sürece bölgeye sinüs lifting operasyonu yapılması gerekmektedir (2). Maksiller sinüs kavitesi içerisinde yer alan Schneiderian membranı nın elevasyonla yükseltilerek oluşturulan alveolar kret ile membran arasındaki boşluğa greft materyali yerleştirilerek bölgede yeniden kemikleşme sağlanmasına sinüs lifting operasyonu denir (3). Rezorpsiyon sonrası implant yerleştirilmesi planlanan kemiğin vertikal yüksekliğine bağlı olarak 2 farklı sinüs lifting tekniği kullanılmaktadır. 5 mm ve daha fazla olan vertikal kemikte internal sinüs lifting (osteotom tekniği) adı verilen teknik kullanılarak implant kavitesinde osteotomlar aracılığıyla sinüs membranı yükseltilir. Bu durumda 3-4 mm kemik yüksekliği kazanılmaktadır (16). Alveolar kemik yüksekliği implant rehabilitasyonuna izin vermediğinde ve internal sinüs lifting yöntemiyle yeterli kemik

3 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 18 boyutu elde edilemeyeceği düşünülen 4 mm veya daha az kemik yüksekliğinde ise lateral sinüs lifting tekniği adını alan diğer teknik tercih edilmektedir (11). En yaygın teknik olan lateral sinüs lifting tekniği ilk kez 1977 yılında Tatum tarafından tanımlanmış ve ilk defa 1980 yılında Boyne ve James tarafından yayımlanmıştır (9). Bu yöntem alveolar krete yapılan insizyonla başlar. Çoğu zaman insizyonun yönü keratinize dişetinde yara yeri oluşturmamak amacıyla palatinale doğru yapılır. Tam kalınlıklı şap lateral antral duvara erişebilinecek yükseklikte kaldırılır. Ortaya çıkan kemik üzerinde osteotomi frezleri ile sinüs kavitesine giriş amacı yla oval veya dikdörtgen şeklinde pencere açılır. Bu işlem sırasında sinüs membranının perfore olmaması için dikkat edilmeli ve açılan pencerenin alt sınırı, sinüs tabanının ortalama 5 mm üzerinde pozisyonlandırılmalıdır. Ortaya çıkan membran, sinüs perforasyon riskini en aza indirmek için özel dizayn edilmiş, altıgen sap yapısı ile stabil şekilde tutulabilir, aktif uçların şekil değişikliğine uğramadığı ve her anatomik bölgeye uygun olarak farklı açılandırılmış olan aletlerle nazikçe kemikten yukarı doğru sıyrılır. Greftleme için yeterli hacim elde edildiğinde hazı rlanan greft materyali oluşturulan boşluğa yerleştirilir. Alandaki greftin stabilizasyonu ve epitel hücrelerinin kemik hücrelerinden daha kısa sürede bölgeye göçünü engellemek için pencere üzeri rezorbe olabilen bir membranla örtülerek kaldırılan tam kalınlı klı şap primer olarak kapatılır (21). Ortalama 6 aylık iyileşme periyodundan sonra uygulanacak implant için gerekli stabiliteyi sağlayacak kemik miktarı elde edilmiş olur (5). Yaşayan sisteme implante edilerek organ ve dokuların işlevini üstlenmek üzere tasarlanmış materyallere greft materyali (biyomateryal) denir. Greft materyallerinin; fiziksel kimyasal, mekanik, termal özelliklerinin iyi bilinmesi ve dokuyla alerjik, toksik, karsinojenik reaksiyon vermemesi istenir (18). Sinüs lifting operasyonunda kullanı lacak greft materyalinin sinüs içindeki kemik formasyonu etkinliğinin ve implantlarla eş zamanlı yerleştirildi ğinde stabilizasyon kapasitesinin yüksek olması, kullanımının kolay, düşük antijenitede ve yüksek güvenilirlikte olması beklenir. Greft materyalleri elde ediliş kaynağına göre dörde ayrılır. Bunlar; otojen greftler (iliak kemikten, semfiz bölgesinden, ramus mandibuladan, calvariumdan, tüberosite maksilladan alınan otojen greftler), allogreftler/ homojen greftler, xenogreftler/heterojen greftler ve alloplastik greftlerdir (1). Bu olgu sunumundaki amacımız, maksilla posterior bölgede lateral sinüs lifting tekniği kullanılarak implant tedavisi için uygun miktarda kemik oluşumu sağlanmasıyla birlikte uygulanan implantın iatrojenik nedenle kı sa süre sonra kaybedilmesini ve tekrar implant rehabilitasyonuyla sağlanan başarıyı bildirmektir. OLGU SUNUMU Otuz beş yaşındaki erkek hasta, maksilla sol bölgedeki köprü protezinin 24 numaralı diş bölgesindeki kantilever sonucu yeterli ağız hijyenini sağlayamadığı için rahatsız olduğunu belirterek yerine implant destekli bir restorasyon yapılması isteğiyle İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniği ne başvurdu. Alınan anamnezde hastanın herhangi bir sistemik hastalığının olmadığı ve sigara kullanmadığı öğrenildi. Yapılan radyolojik incelemede 24 ve 26 numaralı diş bölgelerine iki implant yapılması planlandı (şekil 1). 24 numaralı diş bölgesine 1 adet kemik içi silindirik implant (4.1/10 mm ITI Straumann, İsviçre) yerleştirildi. 26 numaralı diş bölgesinde yetersiz vertikal kemik yüksekliği olduğu için lateral sinüs lifting tekniğiyle kemik hacminin arttırılmasına karar verildi. Ksenogreft (Bio-Oss) kullanılarak yapılan sinüs lifting

4 19 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR tekniğiyle 6 ay sonraki kontrol panaromik radyografisinde vertikal yönde 10 mm kemik kazancı sağlandığı ve toplam kemik yüksekliğ inin 13 mm olduğu görüntülendi (şekil 2). Yeterli kemikleşme sağlanmasının ardından 26 numaralı diş bölgesine 1 adet kemik içi silindirik implant (4.1/10 mm ITI Straumann, İsviçre) yerleştirildi (şekil 3). İmplant uygulamasının ardından ve 12. haftalarda yapılan periyodik kontroller sonucunda klinik olarak implantın mobilizasyonu gözlemlendi ve implant kaybedildi. Bölgedeki mevcut granülasyon dokuları temizlenerek implant kavitesi ksenogreft (Bio-Oss) ile greftlenerek 6 ay beklendi (şekil 4). 6 aylık iyileşme sürecinin ardından bölgeye tekrar 1 adet kemik içi silindirik implant ( mm Dental İmplant KA, Mode Medikal, Türkiye) yerleştirildi ve 3 ay beklendi (şekil 5). İyileşme sürecinin ardından yeterli osseointegrasyon sağlanarak implantların protetik restorasyonları tamamlandı (şekil 6). TARTIŞMA Sinüs lifting, maksilla posterior bölgede implant için gerekli olan vertikal mesafenin yeterli olmadığı durumlarda bu kemik mesafesini arttırmak amacıyla sinüs tabanının yükseltilmesi işlemidir (4). Scheiderian membranının elevasyonu ile oluşturulan sinüs tabanındaki kavitenin greftlenmesi, dental implantasyon için uygun olmayan posterior maksilla bölgesinde implant rehabilitasyonu sağlamasına olanak veren bir prosedürdür. Greft materyalleri içinde otojen kortikokansellöz greftin başarı oranı en yüksek olduğu bildirilmektedir. Osteoindüktif faktörler otojen greft ile transfer olur ve ogmente alanda osteogenezis, kemik formasyonu ve greft stabilizasyonu meydana gelir. Yaşayabilecek osteoblast hücrelerini, organik ve inorganik matriksleri ve biyolojik modifiye edici faktörleri içerir. Fakat otojen greftlerin elde edilmesi için yapılan ek cerrahi işleme gerek duyulması, verici sahada yara yeri oluşturulması, kullanımının limitli olması ve parsiyel rezorpsiyona eğilimli olması gibi dezavantajları da bulunmaktadı r. Bu sorunların önüne geçebilmek için otojen kemiğin yerine konabilir greft materyalleri kullanılmaktadı r. Bunlardan bazıları; demineralize edilmiş dondurulmuş kurutulmuş kemik allogreft (DFDB), sığır kaynaklı kemik (xenogreft), rezorbe olmayan hidroksiapatit (DF13BA ile veya tek), rezorbe olabilen hidroksiapatit (tek veya DFDB ile birlikte), deproteinize sığır kemik minerali (DBBM), kollagen, trikalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfattır. Bunlar kombine olarak ya da tek başına kullanılan materyallerdir (10, 17). Ayrıca son yıllarda yapılan çalışmalar, trombositten zengin fibrinin (PRF) de greft materyali olarak kullanımında başarılı sonuçlar elde edildiğini ortaya koymaktadır. Choukroun ve ark. ları (7) yaptıkları 9 sinüs ogmentasyonu çalışmasının 6 sında PRF ile allogrefti kombine, 3 ünde sadece allogreft kullanarak histolojik sonuçları n benzer olduğunu fakat bu sonuçlara deney grubunda 4 ay, kontrol grubunda ise 8 ay sonra ulaştıklarını belirtmişlerdir. Olgumuzda ikinci bir cerrahi işleme ihtiyaç duymamak ve yapılan çeşitli çalışmalarda da başarısı kanıtlandığı için kullanılacak greft materyali Bio-Oss olarak belirlendi. Ewers ve ark. (10) Bio-Oss ve Algipore ticari isimli greft materyallerini karşı laştırdıkları çalışmada, histolojik bulgularda Bio-Oss granüllerinin rahatlı kla görüldüğünü, enşamasyona sebep olmadığını, fagostik hücreler içermediği ve olgun, kompakt bir kemik oluşturduğunu bildirmişlerdir. Bunun yanında Algipore partiküllerinin ise implantasyondan 6 ay sonra tamamen osseointegre olduğu ve çok çekirdekli fagositer hücreler tarafından bir süre sonra rezorbe edildiğini de belirtmişlerdir. Olgumuzda

5 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 20 da osseointegrasyonun gerçekleşmemesi sonucu yaşanılan implant kaybının sebebinin kullanılan greft materyalinde olmadığını düşünerek oluşan kaviteyi tekrar Bio-Oss ile greftledik. Osseointegrasyon kavramı ilk olarak 1977 de Branemark ve ark. (6) tarafından yaşayan kemik dokusu ile titanyum implant arasında, ışık mikroskobu düzeyinde büyütme ile gözlenen direkt temas olarak tanımlanmıştır. Osseointegrasyon, kemiğin oluşumunun, fonksiyona adaptasyonunun ve tamirinin ömür boyu sürdüğü bir işlemdir. Osseointegrasyonun gerçekleşmesi ve devamının sağlanmasında etkili olan biyomateryale yönelik faktörler; implantın makro (implantın dizaynı), mikro (yüzey özellikleri) ve ultra (yüzeyin kimyasal özellikleri) olarak sıralanabilir. İmplant yüzey topografisi mikro yapı olarak adlandırılmaktadır. Yüzey pürüzlülüklerini arttırmak ve osseointegrasyonu geliştirmek amacıyla geliştirilen metotları Bagno ve Di Bello biyokimyasal metotlar, fiziksel (mekanik) metotlar, kimyasal metotlar olmak üzere üç ana sınıfta belirtmektedirler. Biyokimyasal metotlar, titanyum implant yüzeylerine eklenebilecek biyoaktif ajanlarla iyileşmenin ve osteointegrasyonun hızlandırılması amaçlanmaktadır. Mekanik metotlar fiziksel güçlerle yüzeyin şekillendirildiğ i metotlardır. En fazla kullanılan mekanik teknikler; işleme (machining), tornalama (turning), kesme (cutting), titanyum plazma sprey (TPS), kumlama (blasting) ve cilalamadır (polishing) (15). Kimyasal metotlar, titanyumun kimyasal yapısında özellikle de yüzey tabakasında modifikasyonlar yapmak için uygulanırlar. Bunlar; asitle dağlayarak (acid-etching) pürüzlendirme ve dental implantları n anodizasyon ile pürüzlendirilmesidir. Asitleme ile implant yüzeyinde 1.5-2μm çapında mikro çukurcuklar oluştuğu bildirilmektedir. Ayrıca asitlemenin osseointegrasyonu ciddi bir biçimde hızlandırdığını bildiren çalışmalar da mevcuttur. Sandblasted Large Grid Acid (SLA) Etched implant yüzeyleri, kumlanmış ve asitlenmiş titanyum yüzeyleri olarak 1977 de Straumann tarafından piyasaya sürülmüştür. SLA yüzey, kaplama bir yüzey değildir. Büyük kum tanelerinin implant üzerine püskürtülmesi ile makro pürüzlülük oluşturulur. Asitin yüzeye uygulanması ile 2-4μm mikro çukurcuklar elde edilir. SLA implant yüzeyleri orta derecede pürüzlü yüzeylerdir. Pürüzlülük derecesi implant yüzeyi boyunca aynıdır. Martin ve ark. (14) osteoblast benzeri hücrelerde alkalen fosfataz aktivitesinin TPS yüzeylere oranla SLA yüzeylerde daha fazla olduğ unu göstermişlerdir. Li ve ark. (13) uyguladığımız implant yüzeyi birçok çalışmada da olduğu gibi başarısı yüksek bulunan SLA yüzey olmasına rağmen iatrojenik kaynaklı implant kaybı yaşandı. Literatüre bakıldığında bifazik kalsiyum fosfat seramiği ile kumlanmı ş titanyum (BCP-Ti) yüzeylerle de ilgili birçok başarılı çalışmaya rastlanmaktadır. Guehennec ve ark. (12) yaptıkları çalışmada pürüzsüz Ti yüzey, alümina ile kumlanmış Ti yüzey, SLA ve BCP-Ti yüzeyin, erken dönem osseointegrasyonda osteoblastik hücrelerle arasındaki etkileşimini incelemişlerdir. Yapılan mikroskobik incelemede pürüzlülük oranı diğer kumlanmış yüzeylere oranla BCP-Ti yüzeyde daha fazla olduğunu belirterek implantasyondan 2 gün sonra SLA yüzey ve BCP-Ti yüzeyin tamamına osteoblastik hücrelerin göç ettiğini bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada ise Citeau ve ark. (8) alümina ve silika partikülleri ile kumlanmış titanyum yüzeyler ile BCP-Ti yüzeyleri karşılaştırmışlardır. Silika ve alümina partikülleri ile kumlanmış titanyum yüzeylerin peri-implanter dokulara sitotoksik iyon salınmasına neden olabileceğini ve BCP-Ti yüzeylerin pürüzlülük oranının daha yüksek olmasıyla birlikte osteoblastik hücrelerin yüzeyde non-sitotoksik alan oluşturarak osseointegrasyonda daha etkin olduğunu belirtmişlerdir. Olgumuzda ikinci kez uyguladığımız implant BCP-Ti yüzeye sahiptir ve operasyon sonrası gerekli osseointegrasyon sağlanarak restoratif rehabilitasyonu da tamamlanmıştır. SONUÇ Günümüz dental implantoloji ürünleri bize çok farklı yüzey alternatişeri sunmaktadır. Bu yüzeylerin çoğu hazırlanma ve uygulanma açısından başarılı literatür bilgileri ile karşımıza çıkmaktadır. Günümüz teknolojisi ile hazırlanmış, özellikle orijini belli implant sistemlerinin yüzey özellikleri başarı açısından birbirine yakın literatür sonuçlarına sahiptirler. Bu yüzden çalı şmamızda sunulan olguda yaşanan implant kaybı idiopatik olarak belirlenmiştir ve yüzey başarısına ölçü olarak gösterilemez. Ancak yapılan ikinci uygulamadaki başarı, üst düzey standartlardaki yüzey çalışmalarının yaklaşık olarak birbirine yakın başarı düzeyine sahip olduğunun göstergesidir. SLA yüzeylerle, asit uygulanmış torna yüzeylerin biyomekanik olarak osseointegrasyonunu kıyaslamışlar ve SLA yüzeylerin tork direncini daha yüksek bulmuşlardır. Olgumuzda ilk

6 21 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KAYNAKLAR 1. Acocella A, Sacco R, Nardi P, Agostini T. Simultaneous implant placement in sinus floor augmentation using iliac bone block grafts in severe maxillary atrophies: case report. Implant Dent Dec; 17(4): Akkocaoğlu M, Aktafl A. Otojen kemikle maksiller sinüs ogmentasyonu ve dental implant uygulaması: Olgu sunumu. Haccettepe Diflhekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 29 (4A): Balaji SM. Direct v/s Indirect sinus lift in maxillary dental implants. Ann Maxillofac Surg Jul; 3(2): Ballantyne JC, Groves J. A synopsy of otolaryngology. 3th ed. John Wright and Sons Ltd, Bristol, 1983; Balleri P, Veltri M, Nuti N, Ferrari M. Implant placement in combination with sinus membrane elevation without biomaterials: a 1-year study on 15 patients. Clin Implant Dent Relat Res Oct; 14(5): Branemark P-I. Et al. Tissue-Integrated Prostheses. JOMS Vol 42, N 8, Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, Girard MO, Schoeffler C, Dohan SL, Dohan AJ, Mouhyi J, Dohan DM. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part V: histologic evaluations of PRF effects on bone allograft maturation in sinus lift. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Mar; 101(3): Citeau A, Guicheux J, Vinatier C, Layrolle P, Nguyen TP, Pilet P, Daculsi G. In vitro biological effects of titanium rough surface obtained by calcium phosphate grid blasting. Biomaterials Jan; 26(2): Esfahanizadeh N, Rokn AR, Paknejad M, Motahari P, Daneshparvar H, Shamshiri A. Comparison of lateral window and osteotome techniques in sinus augmentation: histological and histomorphometric evaluation. J Dent (Tehran) Summer; 9(3): Ewers R, Goriwoda W, Schopper C, Moser D, Spassova E. Histologic findings at augmented bone areas supplied with two different bone substitute materials combined with sinus floor lifting. Report of one case. Clin Oral Implants Res Feb; 15(1): Gonzalez S, Tuan MC, Ahn KM, Nowzari H. Crestal Approach for Maxillary Sinus Augmentation in Patients with 4 mm of Residual Alveolar Bone. Clin Implant Dent Relat Res Apr Le Guehennec L, Lopez-Heredia MA, Enkel B, Weiss P, Amouriq Y, Layrolle P. Osteoblastic cell behaviour on different titanium implant surfaces. Acta Biomater May; 4(3): Li D, Ferguson SJ, Beutler T. Biomechanical comparison of the sandblasted and acid-etched and the machined and acid-etched titanium surface for dental implants. J Biomed Mater Res. 2002; 60(2): Martin JY, Schwartz Z, Lankford J. Effect of titanium surface roughness on proliferation, differantiation, and protein synthesis of human osteoblast-like cells. J Biomed Mater Res. 1995; 29(3): Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Mar; 101(3): Pal US, Sharma NK, Singh RK, Mahammad S, Mehrotra D, Singh N, Mandhyan D. Direct vs. indirect sinus lift procedure: A comparison. Natl J Maxillofac Surg Jan; 3(1): Scarano A, Piattelli A, Perrotti V, Manzon L, Iezzi G. Maxillary sinus augmentation in humans using cortical porcine bone: a histological and histomorphometrical evaluation after 4 and 6 months. Clin Implant Dent Relat Res Mar; 13(1): Serra E Silva FM, Ricardo de Albergaria- Barbosa J, Mazzonetto R. Clinical evaluation of association of bovine organic osseous matrix and bovine bone morphogenetic protein versus autogenous bone graft in sinus floor augmentation. J Oral Maxillofac Surg Jun; 64(6): Tiwana PS, Kushner GM, Haug RH. Maxillary sinus augmentation. Dent Clin North Am Jul; 50(3): Türker M., Yücetafl S (1999). Ağız, Difl, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi. Atlas Kitapçılık Ankara, Woo I, Le BT. Maxillary sinus floor elevation: review of anatomy and two techniques. Implant Dent Mar; 13(1):

SİNUS LİFT TEKNİĞİYLE UYGULANAN DENTAL İMPLANT KAYBI VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU

SİNUS LİFT TEKNİĞİYLE UYGULANAN DENTAL İMPLANT KAYBI VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 16 OCAK 2014 SİNUS LİFT TEKNİĞİYLE UYGULANAN DENTAL İMPLANT KAYBI VE REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright stanbul 2014 TDD; Ocak 2014, 89: 610 Olgu sunumu

Detaylı

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 11-15, 2005 Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu Maxillary

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 37-42, 2009 Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Detaylı

Olgu ŞENÇİMEN, Sunumu/ GÜLSES, Case Report VAROL, MANDİBULER SİMFİZ BÖLGESİNDEN KEMİK GREFTİ ALINMASINA YÖNELİK İKİ BASİT CERRAHİ TEKNİK TWO SIMPLE TECHNIQUES FOR BONE GRAFT HARVESTING FROM MANDIBULAR

Detaylı

3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi

3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi 3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi Retrospectıve evaluatıon of dental ımplant success. three to five years follow up Nükhet Çelebi, DDS,

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAXILLARY SINUS SEPTA: EVALUATION WITH COMPUTED TOMOGRAPHY AND PANORAMIC RADIOGRAPHY Yrd. Doç. Dr. İlker ÖZEÇ* Yrd.

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 51-57, 2008 İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU LOKALIZED ALVEOLAR

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts.

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts. SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ GRAFT HACMİNİN ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF NEEDED GRAFT VOLUME FOR SINUS FLOOR AUGMENTATION USING THREE-DIMENSIONAL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Merve ÇAKIR * Prof. Dr.İnci Rana KARACA **

Yrd. Doç. Dr.Merve ÇAKIR * Prof. Dr.İnci Rana KARACA ** Derleme/ Review İMPLANT UYGULAMALARI İÇİN KRET KORUMA TEKNİKLERİ RIDGE PRESERVATION TEHCHNIQUES FOR IMPLANT THERAPY Yrd. Doç. Dr.Merve ÇAKIR * Prof. Dr.İnci Rana KARACA ** Makale Kodu/Article code: 1557

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

VİDA TUTUCULU RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE YÜKLEME MODE İMPLANT TÜM PROTETİK ÜRÜNLERİ TEK TİP ANAHTAR İLE YÜKLENEBİLMEKTEDİR.

VİDA TUTUCULU RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE YÜKLEME MODE İMPLANT TÜM PROTETİK ÜRÜNLERİ TEK TİP ANAHTAR İLE YÜKLENEBİLMEKTEDİR. DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ ESTETİK VİDA TUTUCULU SİMAN DESTEKLİ OVERDENTURE RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ TEK ANAHTAR İLE JUST DRIVE D E S I G N E D B Y YÜKLEME SCREW DRIVER MODE

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİNÜS LİFTİNG OPERASYON TEKNİĞİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİNÜS LİFTİNG OPERASYON TEKNİĞİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİNÜS LİFTİNG OPERASYON TEKNİĞİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Koray PİŞGİN Danışman Öğretim Üyesi:Prof.Dr.

Detaylı

Aşırı Maksiller Atrofinin Tedavisinde İliak Kemik Greftleme

Aşırı Maksiller Atrofinin Tedavisinde İliak Kemik Greftleme Aşırı Maksiller Atrofinin Tedavisinde İliak Kemik Greftleme Doç. Dr. Zekai Yaman* Dişhekimi Pınar Cebe** Dişhekimi Mümin Güneş*** *Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu

Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu Cumhuriyet Dent J 2013;16(1):50-57 doi:10.7126/cdj.2012.1311 Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu Implant

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Estetik Bölgenin İmplantasyon Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Ogmentasyonu ile Hazırlanması: Vaka Sunumu Implant Site Preparation with Hard and Soft Tissue

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

Dt. Mehmet Emre BENLİDAYI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Doç. Dr. Mehmet KÜRKCÜ

Dt. Mehmet Emre BENLİDAYI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Doç. Dr. Mehmet KÜRKCÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI SİNÜS TABANI GREFTLEMESİ VE EŞ ZAMANLI İMPLANT YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI SPONGİOZ

Detaylı

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey MÜSBED 2013;3(2):97-101 DOI: 10.5455/musbed.20130411090604 Olgu Sunumu / Case Report Periodontal Kemikiçi Defektlerin Rejeneratif Tedavisinde Trombositten Zenginleştirilmiş Fibrin Membran Ve Otojen Kemik

Detaylı

SİNÜS LİFTİNG VE KOMPLİKASYONLARI

SİNÜS LİFTİNG VE KOMPLİKASYONLARI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı SİNÜS LİFTİNG VE KOMPLİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Levent DAĞLAR Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Uğur

Detaylı

İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT DENTISTRY

İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT DENTISTRY İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 43, Sayı: 1-2 Sayfa: 1-6, 2009 İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT

Detaylı

Zimmer Institute Gold Education Advanced Implant Course

Zimmer Institute Gold Education Advanced Implant Course 2 6 EYLÜL 2014 Zürih-İsviçre () Eğitmenler Prof. Dr. Aslan Yaşar Gökbuget (Periodontolog) Prof. Dr. Selim Pamuk (Protez Uzmanı) Event Schedule 1. GÜN / 3 Eylül 2014 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 Enstitüye

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 22 OCAK 2014 DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 20-21 Aralık 2014 Temel İmplantoloji 1 17-18 Ocak 2015 Temel İmplantoloji 2 21-22 Şubat 2015 Temel İmplantoloji 3 28-29 Mart 2015 İleri Cerrahi Konuşmacılar: Prof.

Detaylı

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 2 3 MODE IMPLANT UNIPACK 4 MODE IMPLANT UNIPACK 5 Mode Medikal Dental İmplant ambalajdan implant transferi ve yüklemesi aşamasında alışkanlıklarınızı değiştirmeyen çözümler sunar. Raşet, Anguldurva ve

Detaylı

DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ

DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANT ESTETİĞİNDE PLATFORM SWİTCHİNG İN ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Özge TEMÜR Danışman

Detaylı

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM

MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 2 MODE DENTAL IMPLANT SYSTEM 3 Kemik Dostu HA Kalsiyum Fosfat Morfolojisi Hydroxyapatite Calcium Phosphate CaP Kasiyum-Fosfat seramikler HA Hidroksiapatit ve TCP Trikalsiyum

Detaylı

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 193-202, 1993 ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) Onur İÇTEN*, Funda TUĞCU** ÖZET Son yıllarda

Detaylı

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ KORKMAZ, Case ATAY Report MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU EVALUATION OF TWO DIFFERENT ATTACHMENT SYSTEM USED FOR MAXILLARY

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj.

Detaylı

SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİNDE KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ COMPLICATIONS OF SINUS FLOOR AUGMENTATION AND TREATMENT OPTIONS

SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİNDE KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ COMPLICATIONS OF SINUS FLOOR AUGMENTATION AND TREATMENT OPTIONS İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi DERLEME Cilt: 43. Sayı: 3-4 Sayfa: 133-139, 2009 SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİNDE KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ COMPLICATIONS OF SINUS FLOOR AUGMENTATION

Detaylı

İMPLANT YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK YETERSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER

İMPLANT YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK YETERSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İMPLANT YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK YETERSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj.

Detaylı

SİNÜS LİFTİNG. T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BİTİRME TEZİ

SİNÜS LİFTİNG. T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı SİNÜS LİFTİNG BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi: Buket BAYRAK Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Turgay SEÇKİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MERVE ÇAKIR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: merve.cakir@okan.edu.tr 2.

Detaylı

SİNÜS LİFTİNG-GÜNCEL KAVRAMLAR BİTİRME TEZİ. Stj Dişhekimi:Aliye Tuğçe TANYERİ. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Uğur TEKİN

SİNÜS LİFTİNG-GÜNCEL KAVRAMLAR BİTİRME TEZİ. Stj Dişhekimi:Aliye Tuğçe TANYERİ. Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Uğur TEKİN T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı SİNÜS LİFTİNG-GÜNCEL KAVRAMLAR BİTİRME TEZİ Stj Dişhekimi:Aliye Tuğçe TANYERİ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı KEMİK YOĞUNLUĞU, PROTETİK PLANLAMA VE İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen önemli özellikleri: > Geistlich Bio-Oss yavaş resorpsiyon özelliği sayesinde uzun

Detaylı

ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE PROTETİK REHABİLİTASYONU

ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE PROTETİK REHABİLİTASYONU İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 45, Sayı: 1 Sayfa: 19-24, 2011 DERLEME ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: melek.altan@okan.edu.tr

Detaylı

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ.

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ. 5. Sayı / Mayıs 2015 06.05.2015 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Dentaydın Diş Hastanesi olarak, Florya Yerleşkesinde düzenlenen İstanbul Aydın Üniversitesi 9. Kariyer Fuarına

Detaylı

Dental İmplantlar ile Tedavi Edilen Hastaların Klinik Olarak Değerlendirmesi Clinical Evaluation of Patients Treated with Dental Implants

Dental İmplantlar ile Tedavi Edilen Hastaların Klinik Olarak Değerlendirmesi Clinical Evaluation of Patients Treated with Dental Implants SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 6 / Sayı 3 / 2015 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA Dental İmplantlar ile Tedavi Edilen Hastaların Klinik Olarak Değerlendirmesi Clinical Evaluation of Patients

Detaylı

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI

SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI SABİT PROTEZLERDE İMPLANT PLANLAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Birtan Tolga YILMAZ Danışma Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Bülent

Detaylı

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone BMT Calsis, insan sağlığına yönelik ileri malzeme ve teknolojileri, rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımlar ile tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak üzere 2008 yılında kurulmuş, Türkiye nin ortobiyolojik malzeme

Detaylı

İMMEDİAT İMPLANTASYON VE İMMEDİAT YÜKLEME

İMMEDİAT İMPLANTASYON VE İMMEDİAT YÜKLEME T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı İMMEDİAT İMPLANTASYON VE İMMEDİAT YÜKLEME BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi ESİN ÇEŞMELİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. SERHAT ÇINARCIK

Detaylı

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010 Atrofik Alveoler Kretlerin Agumentasyonunda İntraoral Otojen Onley Kemik Grefti Uygulamalarının Komplikasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

DENTAL ĠMPLANT UYGULAMALARININ DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DENTAL ĠMPLANT UYGULAMALARININ DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ AraĢtırma/ Research GÜRBÜZ Article URVASIZOĞLU, DENTAL ĠMPLANT UYGULAMALARININ DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF DEMOGRAPHIC AND CLINICAL FEATURES OF DENTAL IMPLANT APPLICATIONS

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD

Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD Gazi University, Faculty of Dentistry Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery Ankara / Turkey PERSONAL INFORMATION Nationality Place of birth : Turkish : Ankara Date of

Detaylı

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili

Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili . Sürekli Araştırma ve Yüksek Uzmanlık BTLock, bir grup implantolog tarafından 1995 yılında kurulmuştur. O günden bu yana firmamız orijinal ve etkili ürünler tasarlamakta ve dizayn etmekte ve büyük oranda

Detaylı

ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ

ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ 74 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 2 Sayfa: 74-82, 2012 DERLEME ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ The Solution of

Detaylı

DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ

DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 32 EYLÜL 2013 DENTAL İMPLANTOLOJİDE TOTAL DİŞSİZ VAKALARDA YAPILAN FULL RESTORASYONLARIN UZUN DÖNEM TAKİBİ VE BAŞARI KRİTERLERİ TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright stanbul 2013 TDD;

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ )

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ ) 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ ) DENTAL İMPLANTOLOJİDE KULLANILAN TİTANYUM GRADE 4 ÜZERİNDE OLUŞTURULAN FARKLI YÜZEYLERİN, OSSEOİNTEGRASYON DÜZEYLERİNİN DENEYSEL

Detaylı

FİLOZOFİ DEĞİŞİK BAKIŞ AÇISI İSVİÇRE KALİTESİ PERFORMANS SADE UYGUN FİYAT

FİLOZOFİ DEĞİŞİK BAKIŞ AÇISI İSVİÇRE KALİTESİ PERFORMANS SADE UYGUN FİYAT SİSTEM ÖZELLİKLERİ FİLOZOFİ TRI Dental Implantları oral implantoloji alanında, yenilikçi ve estetik çözümler sunan İsviçre-merkezli bir firmadır.. Founder & CEO Tobias S. Richter 100% İSVİÇRE KALİTESİ

Detaylı

8 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 8-16, 2013

8 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 8-16, 2013 8 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 8-16, 2013 ARAŞTIRMA SİMANTE RESTORASYONLARDA AÇILI İMPLANT DAYANAĞI KULLANIM SIKLIĞI Frequency of the Using Angleded Abutments

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS

ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS STERİLİZASYON Tissuelab ın geçerli tamamlanmış ürünler üzerinde düşük ısıda gamma radyasyon ile viral inak vasyon/ sterilizasyon uygulaması; 1. Radioprotektant

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER

DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 22 OCAK 2014 DENTAL İMPLANTLARDA ÇAP VE BOY TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; SON BİR YIL İÇERİSİNDE KULLANILAN 1000 İMPLANTIN SEÇİMİNDEKİ OLASI KRİTERLER TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ Copyright

Detaylı

İMPLANTASYON VE KLİNİK UYGULAMALARI

İMPLANTASYON VE KLİNİK UYGULAMALARI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı İMPLANT UYGULAMALARINDA İMMEDİAT İMPLANTASYON VE KLİNİK UYGULAMALARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi ERTAN YERLİKAYA Danışman Öğretim

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 3-8, 2006. *Doç.Dr. Cüneyt Karabuda, *Arş.Gör.Dt. Ali Aral, **Doç.Dr.

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 3-8, 2006. *Doç.Dr. Cüneyt Karabuda, *Arş.Gör.Dt. Ali Aral, **Doç.Dr. ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 1, Sayfa: 3-8, 2006 Farklı Kemik Tiplerinde Uygulanmış İmplantların Geri Çevirme Döndürme Değerlerinin Karşılaştırılması: Deneysel

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

AR-GE ÇALIŞMALARI ÇALIŞMALARI ENDÜSTRİYEL TASARIM AR-GE ÇALIŞMALARI MALZEME AR-GE ÇALIŞMALARI BİYOMEKANİK AR-GE ÇALIŞMALARI

AR-GE ÇALIŞMALARI ÇALIŞMALARI ENDÜSTRİYEL TASARIM AR-GE ÇALIŞMALARI MALZEME AR-GE ÇALIŞMALARI BİYOMEKANİK AR-GE ÇALIŞMALARI AR-GE ÇALIŞMALARI ENDÜSTRİYEL TASARIM AR-GE ÇALIŞMALARI MALZEME AR-GE ÇALIŞMALARI BİYOMEKANİK AR-GE ÇALIŞMALARI YÜZEY MORFOLOJİ AR-GE ÇALIŞMALARI AR-GE ÇALIŞMALARI SEM Scanning Electron Microscope ÇALIŞMALARI

Detaylı

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU

ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ABUTMENTLARIN ÖZELLİKLERİ VE DİŞETİYLE UYUMU BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Salih Cem BAĞCI Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. Şükrü

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.org Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * Havva Nur CAN Ali Said DURMUŞ Fırat Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

Kısa dental implantların klinik ve radyolojik takibi: retrospektif çalışma

Kısa dental implantların klinik ve radyolojik takibi: retrospektif çalışma Cumhuriyet Dent J 2011;14(3):211-218 Kısa dental implantların klinik ve radyolojik takibi: retrospektif çalışma Clinical and radiological follow-up of the short dental implants: retrospective study Erdem

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Şirali Doğum Tarihi: 10. 06. 1984 Ünvanı: Yard. Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul

Detaylı

ATROFİK ÇENE KEMİKLERİNDE DENTAL İMPLANT UYGULAMALARI BİTİRME TEZİ

ATROFİK ÇENE KEMİKLERİNDE DENTAL İMPLANT UYGULAMALARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ATROFİK ÇENE KEMİKLERİNDE DENTAL İMPLANT UYGULAMALARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Nur Eylem YORULMAZ DANIŞMAN ÖĞRETİM

Detaylı

Dt. Merve ÇAKIR * Dr. Dt. Süleyman BOZKAYA * Dr. Dt. Kemal TÜMER * Doç. Dr. Gülfem ERGÜN ** Prof. Dr. Derviş YILMAZ *

Dt. Merve ÇAKIR * Dr. Dt. Süleyman BOZKAYA * Dr. Dt. Kemal TÜMER * Doç. Dr. Gülfem ERGÜN ** Prof. Dr. Derviş YILMAZ * Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. Araştırma/ ÇAKIR, BOZKAYA, Research TÜMER Article, REZORBE ATROFİK MANDİBULADA İMPLANT YUMUŞAK DOKU ARAYÜZÜNÜN DÜZENLENMESİNDE VESTİBÜLOPLASTİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI MANDİBULER ONLAY GREFT UYGULAMALARINDA KORTİKAL PERFORASYONUN KEMİK İYİLEŞMESİNE OLAN ETKİSİNİN

Detaylı

Bu tez çalışması DÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: DÜBAP-07-02-51 )

Bu tez çalışması DÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: DÜBAP-07-02-51 ) T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKSİLLER SİNÜS YÜKSELTİLMESİ OPERASYONLARINDA, DOĞAL MİNERALİZE HİDROKSİLAPATİT GREFTLERİ İLE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA KARIŞTIRILMIŞ DOĞAL MİNERALİZE

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

İMMEDİAT YÜKLEME VE OSSEOENTEGRASYONA ETKİSİ

İMMEDİAT YÜKLEME VE OSSEOENTEGRASYONA ETKİSİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilimdalı İMMEDİAT YÜKLEME VE OSSEOENTEGRASYONA ETKİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mehmet ESER Danışman Öğretim

Detaylı

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya

Kemik Doku Yamaları. Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya Kemik Doku Yamaları Uzm.Bio.Mustafa Koçkaya 1 VÜCUT ÜZERİNDE, ÇEŞİTLİ ETMENLERCE OLUŞAN KEMİK DOKU İHTİYACININ, KARŞILANMASI AMACI İLE KULLANILAN DESTEKLEYİCİ YAMALAR 2 Kemik Doku Yamaları ALINDIĞI KAYNAĞA

Detaylı

Türkiye Tek Yetkili Distributörü SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Türkiye Tek Yetkili Distributörü SİSTEM ÖZELLİKLERİ Türkiye Tek Yetkili Distributörü SİSTEM ÖZELLİKLERİ FİLOZOFİ TRI Dental Implantları oral implantoloji alanında, yenilikçi ve estetik çözümler sunan İsviçre-merkezli bir firmadır. Founder & CEO Tobias S.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI POSTERİOR REZORBE ÜST ÇENEDE, FARKLI TASARIMLARDA VE BOYUTLARDA DENTAL İMPLANT UYGULAMASI İLE KEMİK ÜZERİNDE

Detaylı

ZİGOMA İMPLANTLARI ZYGOMATIC IMPLANTS ÖZET ABSTRACT

ZİGOMA İMPLANTLARI ZYGOMATIC IMPLANTS ÖZET ABSTRACT Derleme/Review ZİGOMA İMPLANTLARI ZYGOMATIC IMPLANTS Yrd. Doç. Dr. M.Melih ÖMEZLİ* Prof. Dr. Ümit ERTAŞ** Makale Kodu/Article code: 1056 Makale Gönderilme tarihi: 28.01.2013 Kabul Tarihi: 09.09.2013 ÖZET

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Bir İmplanttan Daha Fazlası. Güven Duygusu.

Bir İmplanttan Daha Fazlası. Güven Duygusu. Bir İmplanttan Daha Fazlası. Güven Duygusu. Bir İmplanttan Daha Fazlası. Güven Duygusu. Hastaların bir diş yerleştirme ihtiyaçları olduğunda, mümkün olan en iyi çözümü onlara sunmak ve beklentilerinin

Detaylı

SİNÜS LİFTİNG BİTİRME TEZİ

SİNÜS LİFTİNG BİTİRME TEZİ T.C. Ege üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı SİNÜS LİFTİNG BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi: Kutlu Şefik AKYOL Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Tayfun

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı