Adalet. Avrupa Aral k; Amerika. Katliamc lar Yarg lans n! Tecrite Son! Adalet. Adalet. ba ms zl k demokrasi sosyalizm için antiemperyalist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet. Avrupa. 19-22 Aral k; Amerika. Katliamc lar Yarg lans n! Tecrite Son! Adalet. Adalet. ba ms zl k demokrasi sosyalizm için antiemperyalist"

Transkript

1 Ne Avrupa Adalet Haftal k Dergi / Say : 136 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Ekmek ve Aral k 2000 de Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam nda 28 tutsak katledildi Ne Aral k; Amerika ba ms zl k demokrasi sosyalizm için antiemperyalist antioligarflik devrim! Ekmek ve Adalet Adalet Vatanseverler ba ms zl k bayra alt nda toplanal m! ISSN: X 132 Katliamc lar Yarg lans n! Tecrite Son!

2 Katledilen kulaklar kesilen iki gerilla, BUNLAR NSAN Ve katleden kulak kesen BU DA NSAN! Aral k nsan Haklar Haftas Bir nsan Nedir?! Bir insan nedir? Bir insan öteki canl lardan, bir insan öteki insans varl klardan ay ran nedir? nsan, klasik tan mlamada Memelilerden, iki eli olan ve iki ayak üstünde yürüyen, konuflan, ak la sahip ve düflünmeye yetenekli canl türü olarak tan mlan r. Tan m böyle olunca; yukar daki foto raflarda yer alan iki ayr insan türü nü tek bir insan kategorisi içinde görürsünüz. 19 Aral k ta hapishanelerde katledilen 28 tutuklu insand ; 6 kad n kahkahalarla diri diri yakanlar da! Halk için savaflan, can n tehlikeye atan gerilla insand ; gerillan n kafas n, kula n kesip kolleksiyon yapan da, gerillar n ölü bedenine iflkence yapan da insan! Manyetonun kolunu çeviren de insan, manyetonun ucuna ba l olan da. Zulme dur diyebilmek için açl a yatan, bedenlerini tutuflturan da insan, tecriti, F tiplerini icat edip uygulayan da. Lüks ve sefahat içinde yaflayan da insan, açl ktan sürünen de insan. Ülkelerin, halklar n teslim al nmas için nükleer bombalar n, kimyasal silahlar n kullan lmas n emreden de insan, o bombalar n alt nda biner, yüzbiner ölenler de insan! K sacas, iflgalciler de, iflgale u rayanlar da, katledenler de katledilenler de, ezenler de ezilenler de, sömürenler de sömürülenler de, zalimler de mazlumlar da NSAN! 6 milyar insan! * Ayr ms z 6 milyar insan için mi verilecek insan haklar mücadelesi? Yoksa, baflka bir ölçü mü gerek? * Ezilmeye, afla lanmaya, haklar - n n gasbedilmesine karfl mücadele edenler, 1215 y l nda ngiliz Kral 'na Magna Carta Anlaflmas n kabul ettirdiler. nsan haklar, bu anlaflmayla girdi dilimize. Gerçekte, yeni geliflmekte olan kesimlerin Krall a karfl sürdürdü ü bir mücadelenin ürünüydü bu anlaflma Frans z htilali'yle insan haklar daha bir perçinlendi; nsan Haklar Bildirgesi kabul edildi. Yüzy llar n birikimiyle tarih sahnesine ç kan burjuvazi, bu bildirgeyle, feodal otoriteye karfl kendi s n f n n ve ittifak yapt kesimlerin hak ve özgürlüklerini güvenceye al yordu. Bu tarihsel örnekleri flundan dolay hat rlatt k; bugün insan haklar mücadelesi diye adland r lan mücadele, egemen s n flara karfl bir mücadele olarak flekillenmifltir. Ve bugün de öyle sürdürülmelidir Yüzy l n insan haklar mücadelesi de bu dönemin egemenlerine, yani emperyalizme karfl mücadeledir. Bunun neden böyle olmas gerekti i çok aç kt r: Çünkü insan haklar n gasbeden, yokeden emperyalizmdir. Biz ayr ms z tüm insanlar n haklar için mücadele ediyoruz deyiflleri, Magna Carta n n, nsan Haklar Bildirgesi nin tarihsel anlam n inkard r. * 10 Aral k 1948 de Birleflmifl Milletler taraf ndan kabul edilen nsan BU bir NSAN Ve e bunlar da NSAN Haklar Evrensel Bildirgesi, faflizme karfl zafer kazanm fl halklar n bildirgesidir. Burjuvazi, sosyalizmin maddi, moral bask s alt nda imza atmak zorunda kalm flt r bu bildirgeye. Bu bildirgenin ilk maddelerinden biri der ki; "Yaflamak, özgürlük ve kifli güvenli i herkesin hakk d r". Sorun, bu hakk kimin yoketti i sorunudur. Bu hakk kim yokediyorsa, insan haklar mücadelesi de onlara karfl - d r. Bu sorunun cevab ise, siyaseten kör, vicdanen sa r ve iflbirlikçi olmayan herkes için aç kt r. Milyarlarca insan açl a sürükleyerek, ülkeleri iflgal ederek, farkl düflünenleri, ba ms zl, demokrasiyi, sosyalizmi savunanlar yokedilmesi gerekenler olarak ilan ederek yaflama hakk n yokeden tek bir güç tan - yoruz biz yeryüzünde. Özgürlükleri yokeden tek bir güç tan yoruz. Kifli güvenli ini yokeden tek bir güç tan - yoruz: Emperyalizm! * nsan, ait oldu u s n fla birlikte insand r. nsan, sahip oldu u düflünceleriyle -faflistli iyle, gericili iyle, devrimcili iylle, apolitikli iyle- insand r. nsan ülkesiyle-topra yla insand r. Bunlar n d fl nda tarif ve tasvir edilebilecek bir insan yaflam yor yeryüzünde. Biz, insan haklar n ihlal eden emperyalizme karfl, ezilen halklar n insan haklar n savunuyoruz. Sömüren, katleden burjuvazi, insanl ktan ç km fl insan d r. kahramanlar ölmez Elaz da faflistlere karfl gerçeklefltirilen bir eylem sonras polisle girdi i silahl çat flmada flehit düfltü Tunceli Hozat do umlu Güler, devrimci hareketin kadrolar ndan biriydi. Elaz da anti-faflist mücadelenin örgütlenmesinde önemli bir yeri vard. Belçika da geçirdi i bir trafik kazas sonucu aram zdan ayr ld. Devrimci düflüncelerle okudu u ö retmen okulunda tan flt..ü. Hukuk Fakültesi nde DEV- GENÇ li olarak mücadelesine devam etti y - l nda tutsak düfltü, hapishanelerdeki direnifllerin ön saflar nda yer ald Ölüm Orucu Direnifli nde Birinci Ölüm Orucu Ekibi nde Apolar la, Haydarlar la birlikte ölüme yatt. Tahliye olduktan sonra yurtd fl örgütlenmesinin siyasi sorumlulu una atand. Adalet Ekmek ve 11 Aral k- 17 Aral k fiehitlerimiz Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Pembe Özlem OLGUN Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi Küçük Langa Caddesi No:29 C-26 Akflahin Pasaj Aksaray-Fatih- stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama ISSN: X Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Nurettin GÜLER 1978 fiaban fien 18 Aral k 1991 Büyük direniflte ölümsüzlefltiler Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Hüseyin ULU Aral k 1979 Samsun da bir yaz lama s ras nda faflistler taraf ndan vurularak katledildi. Samsun da ve ö renci olarak okudu u Gaziantep te anti-faflist mücadele içinde yeralan bir devrimciydi. Ömer DEM R Aral k 1979 Faflistlerin kurdu u bir pusuda katledildi. Genç yaflta devrimci olmufl, stanbul Liseli DEV-GENÇ örgütlenmesi içinde yeralm flt. Cahit fienyüz Aral k 1979 flkencede katledildi. Malatya Hapishanesi nde, 28 Temmuz 2001 de 6. Ölüm Orucu Ekibi Direniflçisi olarak direnifle bafllam flt Feride. Ölüm orucundayken tahliye edildi. Tahliye rüflvetini zulmün yüzüne çarparak stanbul Aksaray da bir evde direnifline devam etti; stanbul un orta yerinde dalgalanan bir direnifl bayra oldu. Feride Harman, 1973 Eylül ünde Malatya Akçada lçesi nde do du. Kürecik Lisesi ni bitirdi. Sekiz kardefltiler. Yoksullu a mahkum edilen, ulusal onuru çi nenen, daha ilk okuldan bafllayarak, bask lar, yasaklar cezalar alt nda yaflayan, zulmedilen onmilyonlarca gencimizden biri olarak, devrimci oldu de Cephe yle tan flt de mücadele içinde daha aktif olarak yer ald de Dersim brahim Erdo an K r SPB'lerine kat ld. Yaklafl k 4 y l gerillada kald. Ard ndan tutsak düfltü. Alt y l süren tutsakl nda zulme boyun e medi, onu y ld rmaya çal flan düzene karfl kendini daha da gelifltirdi, güçlendirdi. 19 Aral k katliam sald r s s ras nda Malatya Hapishanesi ndeydi. O da ölüm orucuna gönüllüydü. S - ra ona geldi inde, aln na bant n kuflan p düfltü bu uzun yola. 512 gün boyunca, üzerinde ya zafer, ya ölüm! yaz l direnifl bayra n büyük bir sab r ve kararl l kla tafl yarak ölümsüzleflti. INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. Örnekler Apt. No:5 Kat:5 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Sakarya mah. Uluyol cad. Ayd n flhan -2 No: 24 Kat: 2 Daire: 2 Osmangazi/Bursa Tel-faks: Feride HARMAN (DHKP-C) 16 Aral k 2002 Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Bahçe Mah Sk. Tütüncü Apt. Kat: 1/6 Samsun- 19 May s Mah. Talimhane Cad. Albayrak flhan NO:24 Kat:2 Daire:9 Tel-faks: Trabzon- Düzenli Ulusoy fl merkezi Çömlekevi Yokuflu No: 42 Trabzon Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler 19 Aral k, yenilmezli imizdir Aral k, yenilmezli imizdir 5... Faflist Zihniyet! 8... F tiplerinin harc nda 19 Aral k ta dökülen kan var nfazlar bir devlet politikas d r Demokratik devlet, sanal Susurluk devleti, gerçek TAYAD Hapishaneler Raporunu Aç klad Ülkemizi kuflatan emperyalist zincir biraz daha kal nlaflacak! Baflörtüsüne Özgürlük Tecrit Hücrelerine Hay r! Emperyalizmin ve Oligarflinin Nerede htiyac Varsa, Abant Büyük korku ve Irak taki Austwisch Küreselleflmenin... flas S rt nda 117 Tabut Dilinde Demokrasi ve nsan Haklar CEVABIMIZ VAR Emek Platformu Netleflmelidir Y kaca z kokuflmufl düzeninizi E itim-sen Günefli Karart lamaz Avrupa Komplodan Sorumludur Mersin de hak ve özgürlükler mücadelesinde tahammülsüzlük Felluce ile dayan flma eylemleri sürüyor Devrimci Bir Merkez Giriflimize liflkin Sonuç Aç klamas Sald r lar tüm halklarad r Çemberimde Gül Oya Maltalar, sokaklar dolduran kan deryas n n içinde, da gibi olan cesetlerimiz önünde, al nlar m zda k z l bant, ellerimizde k z l bayraklar, dilimizde devrim ve sosyalizm sloganlar yla dikiliyoruz. Böylesine büyük, kapsaml bir sald r önünde y k lmaman n, savrulmaman n gücü gururuyla bafl m z yukar da. Emperyalizmin ve oligarflinin stratejik sald - r s karfl s nda dünya halklar n n direnifl cephesine bir mevzi de ülkemiz topraklar ndan ekledik. Emperyalizmin ve oligarflinin vahfletinin karfl s na halk n yi it evlatlar n n kahramanl n koyduk. Halk m za, düflman n gücü ne kadar büyük, sald r s ne kadar vahfli olursa olsun, direnmenin mümkün oldu unu gösterdik. flte bütün bunlar n sonucundad r ki, katliam n 4. y ldönümünde bir yenilgi den de il, dünya tarihinde efline az rastlan r bir direnifl destan n n yarat lm fl olmas ndan sözediyoruz. Saf n direniflin saf nda görenler, 19 Aral k böyle ele alacakt r. Ülkemiz tarihinin en büyük katliamlar ndan birinin 4. y ldönümündeyiz. 19 Aral k gündemimize sokan sadece bir y ldönümü olmas de ildir. 19 Aral k bitmifl bir süreç de il. 19 Aral k ta bafllayan katliam, F tiplerindeki tecritle hala sürdürülüyor. 19 Aral k katliamc l na karfl adalet için verdi imiz mücadele sürüyor. Ve en önemlisi, 19 Aral k la aç lan F tiplerindeki direnifl de hala sürüyor. K sacas, hala büyük ölçüde 19 Aral k n flekillendirdi i bir süreç yaflanmaktad r. Kim nas l de erlendirirse de erlendirsin, fluras tart flmas zd r, 19 Aral k katliam, ülkemiz s n flar mücadelesi tarihinde önemli dönüm noktalar ndan biri olarak yeretmifltir. 19 Aral k henüz yak n bir tarihtir. Tarihsel olaylar n sonuçlar, ço u zaman uzun y llara yay larak ortaya ç kar. 19 Aral k için de ayn fley sözkonusudur. Ama 19 Aral k özelinde, baz sonuçlar çok çabuk ortaya ç km fl, bu katliam ve karfl s ndaki direnifl, s n flar mücadelesi aç s ndan netlefltirici ve ayr flt r c bir ifllev görmüfltür. 19 Aral k devrimcilere karfl bir yoketme ve teslim alma sald r s yken, halka karfl da büyük bir gözda operasyonudur. 19 Aral k gözda sald r s, hapishanelerde ve d flar da bedel ödeyenlerin kararl l yla gö üslenmifltir. Devletin kendi tutsa durumundaki insanlara karfl gerçeklefltirdi i vahflet, oligarflik devletin halk düflman yüzünün en net göründü ü anlardan biridir. Halk bunu görmüfltür. Halk n o süreçte buna ne kadar tepki gösterip göstermedi i farkl bir konudur. Terörün boyutu tepkilerin önüne set çekerken, devletin esirlere karfl bile ne kadar vahflileflebildi i, ba ms zl k, demokrasi, adalet, özgürlük istemekten baflka suçu olmayanlar n nas l katledilebildi i halk n bilincinin derinliklerine ifllemifltir. Sonuçlar halk n düzene karfl tepkilerinin içinde ortaya ç kacakt r. Hem halk, hem bu düzene karfl flu veya bu biçimde mücadele etme iddias nda olan tüm güçler aç s ndan ise, 19 Aral k, oligarflinin halka karfl savaflta, emperyalizmin politikalar n sürdürmek için katliamc l kta s n r tan mayaca n n göstergesidir. Demokratikleflme, AB ye uyum politikalar sonucu olmayan bir demokraside yaflad klar n sananlar, bu katliamla birlikte, yeniden Türkiye gerçe iyle yüzyüze kald lar. Emperyalist güçlerden demokrasi, insan haklar beklentilerinin de gerçek anlamda sonudur 19 Aral k. Emperyalizmin içsel bir olgu oldu u bu operasyonda da görülmüfltür. Emperyalizm oligarflinin katliam n n bafldestekçisidir. Düzenin sosyal demokrat solu nun faflist, gerici öteki partilerden bir fark n n olmad, insan haklar çerçevesinde bile katliama sesini ç karmay p onaylad görülmüfltür. Özcesi, siyasi arena-

4 da yer alan tüm güçler gerçek yüzleriyle tavr n belirlemifl, demokrasiye ve emperyalizme iliflkin tüm yan lg l düflünceleri yerle bir etmifltir. Düzene karfl ister devrim için, ister ba- ms zl k ve demokrasi için mücadele eden her güç, kendini buna göre ayarlamak, ad mlar n buna göre atmak durumundad r. Nitekim de böyle olmufltur. 19 Aral k, devrimciler için devrimin yenilmezli ini ve kararl l n gösteren bir dönüm noktas olurken, reformizm için ise, düzen içine hapsolman n dönüm noktas olmufltur. Devrimciler 19 Aral k ta k z l bayraklar n dalgaland r rken reformizm beyaz bayrak kald rm flt r. Ülkemizdeki demokratikleflmenin palavra oldu unu, faflist devlet gerçe ini en iyi gören onlard r. Emperyalizme ve oligarfliye gerçekten karfl ç kman n büyük bedeller ödemeyi gerektirece ini yeniden hat rlam fllard r. Bunu gördükleri için de emperyalizme ve oligarfliye karfl direnifl mevzilerinden kaçmakta acele etmifllerdir. Demokrasicilik oyununun s n rlar içinde onlar da F tiplerine karfl ç km fl, mitinglerde yeralm fllard r. Ama 19 Aral k la demokrasinin s n rlar n n o kadar da genifl olmad - n oligarfli her kesime yeniden hat rlatm flt r. Reformizm için Türkiye gerçe ini görmemek, faflizm gerçe ini görmemek sözkonusu de ildir; tam tersine, gördükleri için düzenin icazetine s nm fllard r. Düzene s nd ktan sonra söylediklerinin fazla bir önemi yoktur. Düzen içi siyaseti tercih etmelerini gizlemek için çok iyi gördükleri faflizm gerçe ini çarp tmaktan, gizlemekten baflka çareleri yoktur. Onun için flimdilerde AB ye uyumla demokratik devrimin tamamland ndan sözetmekteler. 19 Aral k n ayr flt rd elbette sadece tescilli reformist kesimler de de ildir. Farkl s fatlar tafl yan ama özünde revizyonist-reformist düflüncelerden köklü biçimde kopamam fl olanlar da 19 Aral k ta direnifli de il, sadece oligarflinin terörünün ne kadar büyük olabilece- ini gördüler. Gördükleri andan itibaren de reformizmle, hatta Avrupa yla paralellik kurma 19 Aral k, netlefltirmifltir, ayr flt rm flt r. Devrimciler 19 Aral k ta k z l bayraklar n dalgaland r rken reformizm beyaz bayrak kald rm flt r. 19 Aral k bir isyand r ayn zamanda. Teslim alamazs n z hayk r fl - n n tarih boyunca dile getirilmifl en güçlü cevaplar ndan biridir. aray fllar na girdiler. Uluslararas standartlar bunun için gündeme getirdiler. fiimdi bu kesimler, reformizmle ayn a zdan devrimci demokrasinin bitti ine hükmediyor ve bir yenilgi den sözediyorlar. fiimdi çok daha nettir ki, daha 19 Aral k n sabah nda devrimci demokrasi yokoldu diye hüküm verenler, devrimcili i hiç anlamam fllard r. Devrimcilerin yokolmayaca tarihsel gerçe inden uzakt rlar. Bu ülke devrimcilerinin bunu defalarca kan tlad n görmezden gelirler. Hapishane görmemifllerdir. Göreni ise, oligarflinin zindanlar ndan ö ütülerek ç km fl ve ö ütülmüfl, y ld r lm fl, vazgeçirilmifl solcular olarak halka güvenmezken, oligarflinin ve emperyalizmin herfleye kadir oldu una inan rlar. flte bir katliamla devrimcilerin bitirilebilece ini düflünen bu siyasi ahmakl kt r. Aradan dört y l geçmifl olmas na, direniflin bu süre boyunca sürmesine, devrimin yenilmezli ini tekrar tekrar kan tlamas - na ra men, flimdi kendisini komünist olarak gören baz lar n n kalk p dört y l önce reformistlerin söyledi ini tekrarlay p devrimci demokrasinin bitti inden, yenilgiden sözetmesi de bir baflka siyasi ahmakl kt r. Bu öylesine bir ahmakl kt r ki, reformizmin devrimci demokrasi bitmifltir derken kendisini de kastetti ini görmemekte, ayn nakarat tekrarlamaktad r. Yenilgi tesbiti, 19 Aral k anlamayanlar n, direnifli sonuna kadar götüremeyenlerin, oligarfliye karfl zafer kazanmaktan umudu kesmifllerin ruh halidir. Hiç direnmeyenler veya sonuna kadar direnme kararl l n, cüretini gösteremeyip bir noktas nda direnifli terkedenler sözediyor yenilgi den. Bu, sürece iliflkin bir tesbit olmaktan ziyade, onlar n ruh halini ele veriyor. Mücadele eden yenilgiye u rayabilir, mücadele etmeyen zaten yenilmifltir. (Bertolt Brecht) Onlar n yenilgisi, Brecht in iflaret etti i ikinci türden bir yenilgidir. Direnenlerin yenilgisiyle direnmeyenlerin yenilgisi aras nda her zaman nitelik bir fark vard r. Direnenler, yenilgilerinden zaferler yaratabilirler. Direnmeyenlerin ise bu flanslar olmaz. Sözünü ettikleri kendi yenilgileridir. De erlendirmelerindeki ruh hali bunun tezahürüdür. 19 Aral k bir isyand r ayn zamanda. Teslim alamazs n z hayk r fl n n tarih boyunca dile getirilmifl en güçlü cevaplar ndan biridir. Türkiye solu, Aral k katliam nda ve F tiplerinde büyük bir s navdan geçti. Devrimci hareket, bu s navdan, 30 Martlarda, 12 Temmuzlarda, Nisanlarda oldu u gibi, aln aç k bafl dik geçerken, sa a ve sa a savrularak dökülenler de oldu. Direnenler, oligarflinin ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm için, inançlar için her türlü bedeli ödemeyi göze alanlar yenemeyece ini kan tlad lar. 19 Aral k böylelikle sadece bir katliam n de il, kahramanl n ve yenilmezli in ad olarak geçti tarihe.

5 direniflimizin 5. y l nday z HÜCRELER YIKACA IZ! 117 flehit, 600 sakat verdik; YILMADIK TESL M OLMADIK! Direniflin bayra DHKP/C Davas Tutsaklar Sevgi ERDO AN Ölüm Orucu Ekibi nde Bu bayrak elden ele neferden nefere zafere kadar tafl nacak! Faflist Zihniyet! F tiplerine hakim olan, tecriti uygulayan AKP zihniyetini tan y n! Bu ülkeyi kim yönetiyor, hangi zihniyetle yönetiyor? Bu sorunun cevab n ö renmek isteyenler, Cezalar n nfaz Hakk nda Kanun (C K) Tasar s ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tasar s na iliflkin TBMM de yap lan görüflmelerin tutanaklar n okusunlar. Bu görüflmelerin bas na yans yan k sm nda bile, AKP iktidar na hakim olan faflist zihniyeti tüm ç plakl yla göreceksiniz. Adalet Bakanl n n haz rlad ve savundu u tasar lar, pekala Hitler in kadrolar taraf ndan da haz rlanm fl olabilirdi. Bu taslaklar haz rlayanlar hiç kuflku yok ki, Nazilerin tüm uygulamalar n çok iyi incelemifl ve kendilerine MODEL olarak alm fllard. F tiplerinin yeni aç ld dönemde F tipi Nazi Toplama Kamplar demifltik, F tiplerini Nazi zihniyeti yönetiyor demifltik. Biz ne kadar u rafl rsak u raflal m, onlar n beyninin içini, beyinlerinin gamal haç politikalar yla dolu oldu unu bu kadar aç k biçimde gösteremezdik. Gerek C K, gerekse de CMK Tasar lar tart flmalar sonucunda bir çok de iflikli e u rad, burada sözü edilecek olan baz maddeler reddedildi. Ceza nfaz Yasası, üzerinde bir kez daha çalıflılmak üzere, Adalet Alt Komisyonu'na gönderildi. Ama bunlar n önerilmifl olmas da mant ortaya koymaya yetiyor. Dahas, yasalar nas l ç - karsa ç ks n, F tiplerinde iflte bu mant k uygulanmaya devam edilecektir. Tecrit, bu mant n uzant s olarak sürdürülecektir. flte Faflist Kafa! Diyor ki, tasar da: Hükümlü, ak l hastal na kendisi neden olmuflsa, cezas n n infaz geri b rak lamaz... Bu maddede hedef, zorla t bbi müdahale iflkencesiyle sakat b rakt klar Wernicce Korsakoff hastalar d r. Yaflayan ölü haline getiren kendileri. Ve o noktada diyor ki, befl yafl ndaki çocuk gibi de olsa, kendi bafl na yaflam n sürdüremez durumda da olsa, eli aya tutmaz da olsa, ak l hastas da olsa, ben onu tecrit hücrelerinde tutmaya devam edece im. CHP Ni de milletvekili Orhan Eraslan B rak n bir hukukçuyu, bir insan böyle bir düzenlemeyi nas l düflünebilir? diye soruyordu hakl olarak. Do ru, bir insan düflünemez bunu. Ancak Nazi kafas na sahip bir insan art düflünebilir. Bu öneri burjuva bas nda bile Meclis'i flok eden öneri olarak adland r ld. Kendi politikalar n n sonucu olan ak l hastalar n, eza edilmesi, ceza çektirilmesi gereken insanlar olarak gören bu zihniyetle, ak l hastalar n n topluma bir yarar yoktur, yokedilmelidir diyen Nazi politikalar aras ndaki paralellik, aç kt r. Önerge insanl a ayk r! oldu u gerekçesiyle reddedildi. Bu ret gerekçesi bile, Adalet Bakanl na hakim olan anlay -

6 fl n insanl k d fl bir zihniyet oldu unu göstermeye yeter. flte Faflist Kafa! Ya piflman olacaklar, ya da... Emperyalistler ve iflbirlikçileri, hapishanelere iliflkin belgelerde, piflmanl k dayatmalar n rehabilitasyon, topluma kazand rma gibi üstü örtülü kavramlarla ifade etmifllerdir. AKP iktidar, bunu alenilefltirmifltir. Tasar da nfazda temel amaç bölümü aynen flöyle yaz lm flt : suçlular n piflmanl k göstermesini sa lamak. Bir milletvekili Bu durumda cezaevleri esir kamp na döner. diyerek itiraz etti bu maddeye: AKP li bir milletvekili elefltiriye Hümanizm ça n hastal oldu. diyerek cevap verdi. Eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, flimdiki Yarg tay üyesi Suat Ertosun, tart flmaya müdahil olup Bu tasar yla flartl tahliye otomatik olmaktan ç kar l yor. Nedamet getirmeye, iyileflmeye göre belirleniyor diyerek maddeye aç kl k getirdi. Emperyalizme karfl olmayacaks n z, faflizme karfl olmayacaks n z, muhalif olmayacaks n z; sizi bir kez elime geçirdim, düflüncelerinizi de ifltirinceye kadar hapsetmeye, zulmetmeye devam edece im diyor bir iktidar aç kça. Tart flmalar sonunda piflmanl k gösterme ifadesi amaç maddesinden ç kar ld. Fakat Cemil Çiçeklerin, Ertosunlar n beyninden ç kar lmam flt r bu amaç ; TECR T bu amaçla sürdürülüyor hala. Bu amaç maddesine karfl ç kanlar, e er karfl ç k fllar nda samimi iseler, TECR TE karfl ç kmaya ça r yoruz. De ilse, son derece hakl olan bu itiraz, ka t üzerinde bir itiraz olarak kalmaya mahkumdur ve AKP nin Adalet Bakanl n n Nazi politikalar karfl s nda böyle bir itiraz n hiçbir hükmü olmaz! flte Faflist Kafa! B rakal m Gebersinler! Piflmanl k maddesinin elefltirilmesi karfl - s nda AKP liler Nazi zihniyetinin savunulmas için seferber oldular. AKP'li Mehmet Y lmazcan, flöyle diyordu mesela. Hümanizm ça m z n hastal. Türkiye'de ya san k olacaks n z, ya borçlu... Hümanizmi ve söylemese de bizzat hukukun kendisini bir hastal k olarak gören kafa, TBMM Adalet Komisyonu na seçilmifl ve bu ülkede adalet da tacak!!! AKP'li Hüsrev Kutlu ise, MHP lilerden hiçbir farklar n n olmad n flu sözleriyle ortaya koydu: Rezervasyon yapt r p Adalet Bakanl tesislerinde suçlular dinlendirecek de iliz Aral k katlam öncesinde F tiplerine yönelik elefltiriler karfl s nda MHP Ankara milletvekili Mehmet Arslan n Gebersinler, ne yapal m kendileri istedi... Ne yani ölmemeleri için altlar na m yataca z... sözlerini hat rlay n. Ve AKP li Hüsrev Kutlu nun sözlerini yan na koyun. AKP nin MHP zihniyetinin (yani bafltan beri vurgulad m z gibi, Nazi zihniyetinin devamc s ) oldu unu görürsünüz. Ama durun, bu zihniyeti ortaya koyan örnekler bitmedi daha. flte Faflist Kafa! Nedamet getirinceye kadar... ktidar n haz rlad tasar da deniliyor ki;...sa l k kurumunda koruma ve tedavi alt nda geçen süre cezas ndan indirilemez. Daha aç k bir deyiflle, açl k grevi, ölüm orucu eylemleri sonucu zorla kald r ld klar hastanede geçirdikleri süre cezalar ndan say lmayacak. Hastanelerin mahkûm ko uflunda geçirdikleri süre kadar, cezaevinde fazladan yatmak zorunda kalacak. Hedef, açl k grevleri, ölüm oruçlar yapan tutsaklar. Hedef D RENME HAKKI. Can n ortaya koymufl tutsaklar, üç befl ay daha fazla yat rmayla tehdit ediyor. Tam bir acizlik. Ama ayn zamanda tam bir zulüm mant. Nas l yapar z da nedamet getirmemifl insanlar, çürüyünceye, ölünceye kadar iflkenceli ölüm hücrelerinde tutar z? Sadece sözkonusu madde de il, nfaz Yasas n n onlarca maddesi bu faflist mant kla haz rlanm flt r. flte faflist kafa: Yasada korsan de ifliklik! CMUK un arama yetkilerini düzenleyen maddesi, Adalet Komisyonu nda tart fl l p son alini ald ktan sonra, tasar TBMM Genel Kurulu na sevkedilirken, AKP liler taraf ndan tasar - ya korsan bir madde eklendi. Adalet Komisyonu nda polise arama yetkisi verilip verilmeyece i uzun tart flmalara neden olmufl ve sonuçta polise bu yetkinin verilmemesi kararlaflt r lm flt. Ama AKP bu yetkiyi vermekte srarl yd.

7 AKP, iflkencecilerin iflini kolaylaflt racak ne laz msa onu yapmakta srarl yd. Tasar ya yap lan korsan eklemenin farkedilmesiyle Genel Kurul da bu oyun bozuldu. Ama AKP nin zihniyeti bir kez daha ortaya ç km flt. Yasama da kim oluyor diyen faflist yürütme zihniyetidir. Komisyonda bu maddeye itiraz edenler aras nda kendi milletvekilleri de vard r. Onlar n iradesine de sayg s yoktur. AKP de kendi hukukuna, kendi meclislerine sayg da yoktur. Bu kafa, mümkün olsa, yasalar tümüyle gizlice ç kar r. Hürriyet Gazetesi AKP nin bu giriflimini tasar ya korsan madde eklediler diye verdi. Korsan! flte AKP nin siyasi kimli i. flte Adalet Bakanl n n yönetim anlay fl n n özeti. Bir yasaya korsan madde ekleyerek TBMM yi, milletvekillerini aldatmaya çal flan bu Adalet Bakanl n n F tiplerine iliflkin gerçekleri söyledi i veya söyleyebilece i, F tiplerinde yasalara uyaca düflünülebilir mi? Bunu düflünmek safdilliktir. flte faflist kafa: Ölüm orucundakiler azald!.. Çiçek, Adalet Bakanl 'n n 2005 mali y l bütçe görüflmeleri için yapt sunufl konuflmas nda 3 Kas m tarihi itibar yla ölüm orucuna kat lanlar n say s n n 8'e düfltü ünü, eylemcilerin say s n n azald n bildirdi. Sami Türk de, katliam n üzerinden aylar geçtikten sonra böyle demiflti. Böyle demifl ve eklemiflti; bas n yazmazsa, biter. Cemil Çiçek in kafas da ayn. Faflist kafa için insanlar rakam lardan ibarettir. Ölüm orucunda kaç kifli olursa önemli olacak acaba? Bu ülkenin hapishanelerinde yüzlerce tutsa- n ölüm orucunda oldu u zamanlar da oldu. O zaman talepleri daha fazla m dikkate ald lar? 117 ölümün oldu u bir direniflten sözederken, ölüm orucundakilerin say s n n 8 e düfltü- ünden memnuniyetle sözeden bir kafa, toplama kamplar n yöneten bir Nazi den baflka kime ait olabilir? Faflist kafan n hayalinde Auschwitz var! Ceza nfaz Yasas Tasar s n n tart flmalar s ras nda Cemil Çiçek, bir de flunlar söylüyor: Cezaevleri otel haline geldi. Cezaevlerinin yol geçen han olmas, suç örgütlerinin e itim yuvas haline getirilmesi kabul edilemez... Devlet duvarlar n arkas nda bile otoriteyi tesis edemezse, da bafl nda ne yapar, diye sorulur. Cezaevlerini yönetilebilir kurumlar haline getirmek istiyoruz. dedi. 19 Aral k tan önce de böyle diyorlard. F tiplerini açmalar na, öteki tüm hapishaneleri de hücre tipine çevirmifl olmalar na ra men, 2 y ld r hapishaneleri kendileri yönetiyor olmas na ra men, hapishanelerden tabutlar ç - k yor olmas na ra men o hala diyor ki cezaevleri otel haline geldi! Cemil Çiçek in hayalindeki, beynindeki ideal hapishane Auschwitz dir. Nazi toplama kamp Dachau aç ld nda, kamp n ilk tutsaklar siyasi dirler. Özel tutsak giysisi içine sokulmam fllar, saçlar kesilmemifltir... Bir hafta geçmeden, SS güruhu kamp bas yor. Görevli polis memurlar n toplay p tehdit ediyorlar: Nedir bu yapt n z kepazelik? Bu ikinci s n f domuzlara insan gözüyle bak yorsunuz! Bunu izin veremeyiz. Bunlar insan de il!... En küçük duygusall a yer yok. Aran zda kan görmeye tahammül edemeyecek olanlar varsa, onlar bizden de ildir. Bu köpo lu köpeklerden ne kadar n temizlersek, beslemek zorunda kald m z pisbo azlar, o kadar azal r. Haydi bakal m, ifl bafl na! (Tadeusz Borowsk, Böyle Buyrun Gaz a Bayanlar Baylar, s. 189) Cemil Çiçekler, Ertosunlar, iflbafl ndad r. Yapt klar ifl, Dachau Nazi Toplama Kamp nda yap lan ifl le nitelik olarak ayn d r. Onlar n ifli, tutsaklara nedamet getirtmek, piflman edemediklerini ise, iflkenceli ölüm hücrelerinde bir biçimde say lar n azaltmak t r. nsan yok onlar n beyninde. Hümanizm yok. Hak, hukuk, adalet yok. 117 ölüm karfl s nda a zlar ndan insani tek bir kelime ç kt n duydunuz mu? Emperyalizmin iflbirlikçilerinin insani hiçbir duygusu, düflüncesi olamaz zaten. AKP, emperyalizmin ve oligarflinin partisi olarak devrimcileri yoketme göreviyle hareket ediyor. Ve bunun d fl nda hiçbir fley onlar ilgilendirmiyor. 19 Aral k katliam n savunarak bafllad lar hükümete, tecrit katliam n sürdürerek iktidar olmaya devam ediyorlar. flte biz F tiplerinde hüküm süren bu zihniyete karfl direniyoruz. Direniflin neden bu kadar uzad n, neden bu kadar büyük bedeller ödenmek zorunda kal nd n soranlar, bu zihniyete baks nlar.

8 Katliamc lar yarg lans n Tecrite son BAYRAMPAfiA ÜMRAN YE Sald r, 1500 jandarma, iki otobüs dolusu ölüm mangas taraf ndan gerçeklefltirildi. Binlerce kurflun, bomba kullan ld. Ellerindeki bombalar yetmedi, yenilerini getirttiler. Operasyon 14 saat sürdü. 6 kad n tutsak diri diri yak ld. 6 erkek tutsak kurflunlarla, bombalarla katledildi. 55 tutsak yaraland. Binlerce asker polisten oluflan katliam birlikleri taraf ndan sald r ld. Sald r da binlerce gaz bombas n n yan s ra zehirli gaz püskürten silahlar, Skorsky helikopteri kullan ld. Operasyon 83 saat sürdü. Befl tutuklu katledildi, yüzlercesi yaraland, iflkencelerden geçirilip F tiplerine sevk edildiler. 8 F tiplerinin harc nda 19 Aral k ta dökülen kan var Aral k katliam n n üzerinden 4 y l geçti... F tiplerinin duvarlar ndan kan m z s z yor hala... Yaram z hala kan yor... Adalet hala çok uzakta... Ama biz F tiplerinin tecrit duvarlar na teslim olmad k. Adalet için mücadeleden hiç vazgeçmedik! Zaman h zla geçiyor. 19 Aral k katliam n n üzerinden de tam dört koca y l geçti. Dört y l bir direnifl için al fl lmad k uzunlukta bir süre. Dört y ld r sürüyor direnifl. O gün do an bebekler, yürümeyi, konuflmay ö rendi çoktan. lkokullu çocuklar, delikanl oldu. Oligarflinin tüm terör ve gözda na ra men, devrimci saflara genç, yafll yeni insanlar kat ld. Onlar için 19 Aral k d fl nda olduklar bir tarih. O günü hapishanelerde veya d - flar da, ama olay n içinde olarak yaflayanlar ise, o günlerin bir dakikas n bile silmediler haf zalar ndan. Oligarfli unutturmaya çal flt. Solun bir k sm unutmay ye ledi. Ama bu öyle bir tarih ki, silinmesi, unutturulmas mümkün de il. Buna izin vermemiz de sözkonusu de il. Bu yüzden tekrar tekrar anlat yoruz. Bilmeyenler ö rensin, unutanlar hat rlas n, hiç unutmayanlar öfkelerini bir kez daha bilesinler diye y l n n 19 Aral k sabah, bu ülkenin asla unutulmamas gereken sabahlar ndan biridir. O sabah, do an güneflin fl klar, onlarca hapishaneyi çevreleyen siyah dumanlar n, gaz bombalar n n sisi aras nda kald. Sabah s ralar nda tüm hapishaneler bir y ld r bu operasyona haz rlanan katliam birlikleri taraf ndan kuflat lm flt. Teslim olun! ça r lar yla kurflunlar, bombalar ayn anda ulaflt tutsaklar n kald ko- ufllara. Ayn anda dozerler hapishane duvarlar n y kmaya bafllad. Bir anda ya d r lan gaz, kükürt ve niteli i belirsiz bombalar, bir çok hapishanede daha ilk anda ko ufl kap s nda bulunan tutsaklar hareketsiz b rakacak kadar yo undu. Düflünün ki, bir devlet, etraf nda kendi askerlerinin nöbet tuttu u hapishaneleri ele geçirmek için 10 bini aflk n askeri gücünü seferber etmiflti. K br s harekat ndan sonraki en büyük askeri harekatt bu ve topu topu dört duvar arkas nda, silahs z bini aflk n tutsa a karfl yd.

9 ÇANAKKALE BURSA CEYHAN Sald r da 5 Bin 48 Adet gaz bombas, binlerce kurflun kullan ld. Sald r ya jandarma özel operasyon timleri kat ld. Operasyon 56 saat sürdü. stisnas z tüm tutuklular iflkenceden geçirildi. Dört tutuklu katledildi. Silahs z, savunmas z tutsaklara kurflunlar, gaz bombalar yla sald rd lar. iki tutsak zulmü durdurmak için bedenini tutuflturdu. Ama sald r sürdü. Tutuklular, F tipine sevkten önce, hücrelere at larak sevkedinceye kadar iflkenceden geçirildi. ki tutsak katledildi. Sald r ya yüzlerce jandarma, gardiyan ve Çevik Kuvvet ekipleri kat ld. Sald r 8,5 saat sürdü. Tutuklular, direnifl s ras nda bir te men ve bir askeri rehin ald lar. Rehinelerin burunlar kanamad. Tüm tutsaklar iflkenceden geçirildi... Bir tutsak katledildi. Düflünün ki, bu eflitsiz sald - r da, 20, 30, 40 kiflilik ko ufllar ndan d flar ç kamayacak durumdaki tutsaklar n üzerine tam 20 bin adet gaz bombas at ld. Sadece Çanakkale Hapishanesi nde 5 bin 48 adet gaz bombas kullan ld. Kurflunlar n say s belirsizdi. Ve dinmeyen bomba kurflun ya muruna megafonlardan hiç durmaks z n tekrarlanan ya teslim olacaks n z, ya öleceksiniz sözü efllik ediyordu. Böyle bir durumda ne yapabilirdi kaleflnikoflar, çelik yelekleri, gaz bombalar olmayan tutsaklar? Siz söyleyin ne yapabilirlerdi? Teslim olmak, bileklere de il, beyinlere kelepçe vurulmas yd! Tutsaklar n yapabilecekleri iki fley vard : Teslim olmak ya da direnmek! Direnmenin anlam ölmekti; Ya teslim olacaks n z, ya öleceksiniz diyordu subaylar n megafonlardan yükselen sesi. Öyle de olsa direneceklerdi. Teslim olma n n anlam, faflist devletin askeri, polisi taraf ndan derdest edilmekle s - n rl de ildi çünkü. O anlamda zaten esirdiler. Zaten tutsak al nm fllard ve dört duvar aras nda, devletin elindeydiler. Bunu oligarflinin üzerlerine sald katliamc lar da biliyordu. Öyleyse, onlar n teslim olun! deyifllerinin baflka bir anlam olmal yd. Evet, baflka bir anlam vard. Teslim olun ça r s yla düflüncelerinden, inançlar ndan soyunmalar, emperyalizme, faflizme karfl direnmekten vazgeçmeleriydi istenen. Teslim olmayacaklard. Ya düflünce de iflikli i, ya ölüm! diyenlerin karfl s na ya düflüncelerimizle yaflar z, ya da düflüncelerimiz u runa ölürüz diyerek ç kacaklard. Halk n kurtulufl savafl n n içinde Ya zafer, ya ölüm! diyerek yeralmam fllar m yd zaten! Direnme kararlar netti. Peki böylesine büyük bir güçle silahlan p sald ran düflmana karfl nas l direneceklerdi? Neleri varsa onlarla direndiler... Ranza, dolap, ne buldularsa, onlarla kurdular barikatlar n. Kurflunlar yoktu kendilerini savunmak için; ranzalardan, dolaplardan kopar lm fl sopalarla, yiyecek selelerinden ç kard klar limonlarla, duvar s valar n parçalayarak elde edilmifl tafllarla savunacaklard kendilerini. Hapishaneler cephanelik gibi diye aylard r demagojisini yapt klar cephaneliklerinde bunlar vard iflte. Bu barikat n zulmü durduramayaca n bildikleri için, bir de bedenlerini katt lar barikata. lk, hemflire Fidan Kalflen sald r y durdurun, yoksa kendimizi yakaca z diyerek dikildi katliamc lar n karfl s na. Ayn sözü, Ümraniye de Ahmet bili, Bursa da Murat Özdemir, baflka hapishanelerde baflka tutsaklar tekrarlad. Bu hakl, meflru, fedakarca talebe katliamc lar n cevab, daha fazla kurflun, daha fazla bomba oldu. Tutuflturdular bedenlerini. Tutuflmufl bedenleri kurflunlar n hedefi oldu. Oligarflinin vahfleti, kendi s n rlar n bile aflm flt çünkü. Kendini tutuflturmufl bir tutsa hastaneye kald rmak yerine kurflunlamas nda flafl lacak birfley yoktu. Çünkü Bayrampafla da oldu u gibi, kendileri diri diri yak yorlard tutsaklar. Diri diri yak yor, kurflunlarla delik deflik ediyor, gaz bombalar yla bo uyorlard Aral k vahfletinde 28 tutsak katledildi. Ve barikatlar y k ld ktan sonra, yaral -sa ele geçirilen tüm tutsaklar, iflkencelerden geçirilerek F tiplerine at ld lar. F tipleri 19 Aral k sabah aç ld. F tiplerine karfl ç kan halk, isteyen tüm egemen s n flar blokuydu 19 Aral k öncesi, F tipi hapishanelere iliflkin tart flmala- 9

10 ÇANKIRI UfiAK Katliamc lar yarg lans n Tecrite son Sald r on saat sürdü. On saat boyunca tutuklular n üzerine aral ks z sinir ve göz yaflart c gaz bombalar ya d. Ayakta duramaz hale gelm fl tutsaklara Bu daha ölmemifl denilerek iflkence sürdürüldü. ki tutuklu katledildi. Uflak Hapishanesi nde yaln z kad n tutuklu ve hükümlüler vard. Sald r ve flkence burada da heryerdeki vahfletiyle sürdürüldü. Tutsaklar yanan ko uflta ölüme terkedildi. ki kad n tutsak katledildi. Onlarca tutsak yaraland. 10 r n en s k kullan lan kelimelerinden biri toplumsal mutabakat idi. Direnifli k rma manevralar n n bir parças olarak Adalet Bakan Sami Türk, toplumsal mutabakat sa lanmadan F tiplerini açmayaca- z diyordu. Toplumsal mutabakat diye bir fley yoktu. Halk n mutabakat ve egemenlerin mutabakat vard. Halk n tüm örgütlü güçleri, F tiplerinin aç lmamas konusunda mutab kt. Yap lan mitinglerde, halk n çeflitli kesimlerin temsil eden yüzlerce örgüt bu mutabakat ortaya koymufltu. Karfl tarafta ise egemen s - n flar blokunda da F tiplerinin aç lmas konusunda kesin bir mutabakat vard. Amerika, Ortado u ya müdahale haz rl klar yapt bu süreçte, Türkiye yi babas n n çiftli i gibi, askeri üssü olarak özgürce kullanmas n n karfl s - na dikilebilecek güçlerin yani devrimcilerin bir an önce yokedilmesini istiyordu. IMF, politikalar n n pürüzsüz uygulanabilmesi için, Avrupa Birli i, Türkiye yi kuflatmas n n tamamlanabilmesi için, NATO tüm muhalif güçlerin yokedilmesi için... istiyordu F tiplerini. flbirlikçi iktidar ve oligarflinin tüm güçleri, yeni-sömürge Türkiye deki iktidar ve sefahatlar n sürdürebilmek için istiyorlard F tiplerini. Oligarflinin medyas istiyordu. Öylesine istiyordu ki, çok az konuda gösterdi i bir seferberlikle F tiplerinin zorunlulu- u propagandas na giriflmiflti. Kamuoyunu F tipleri konusunda ikna etmelerinin zor olaca n gördüklerinde bu kez, tümüyle yalan üzerine dayal F tipi reklamc l na soyundular. Evet, onlar, her ne pahas na olursa olsun istiyorlard F tiplerini. O paha, onlarca, hatta yüzlerce tutsa n kan n n dökülmesi olsa da. F tipi, F tipi diye ç l k ç l a demeçler veren politikac lar, yaz lar yazan, TV programlar yapan gazeteciler, asl nda kan, kan diyorlard Aral k ta o kan döküldü. O kanla F tiplerinin harc kar ld. O kanla aç ld tecrit hücreleri. 19 Aral k, planlanm fl bir katliamd r! Katliam gerçeklefltirecek asker ve polis birliklerinin bir y l önceden tesbit edilip, bu birliklere hapishane maketleri üzerinde tatbikatlar yapt r lmas tek bafl na bunu kan tlamaya yeterdi. Ama kan tlar bununla kalmad. Planlanan ve tatbikat yap - lan n s radan bir hapishane operasyonu olmad, katletmeyi içerdi i ise, bizzat Adalet Bakan Sami Türk ün a z ndan itiraf edilmifltir. Sami Türk, 19 Aral k n hemen ard ndan televizyonda yapt konuflmada, kendilerinin daha fazla zaiyat olaca- n beklediklerini söylemifltir. F tipleri, s radan bir hapishane modeli meselesi, 19 Aral k da daha öncekilere benzer bir hapishane operasyonu de ildi. Emperyalizm ve oligarfli blokunun halk teslim alma, halk n tüm devrimci dinamiklerini yoketme politikas n n en temel ad m yd. Bunun için halk n tüm kesimleri karfl ç kmas na ra men vazgeçmediler F tiplerinden. Bunun için gözü kara ve gözda niteli i tafl yacak bir katliam karar ald lar. Ve ayn pervas zl kla uygulad lar. Katliam 22 Aral k ta bitmedi; F Tiplerinde sürdürüldü 19 Aral k n hemen ertesinde görüldü ki, muhalif kesimlerin mutabakat, egemen s - n flar n mutabakat ndan daha zay ft. 19 Aral k öncesi F tiplerine karfl ç kan cephe içinde yeralanlar n önemli bir k sm, karfl tl klar ndan vazgeçtiler. Egemen s n flar ise, sald r lar -

11 BUCA BARTIN 19 Aral k n ilk provalar n n yap ld - yerlerden biriydi Buca. Eylül 1995 teki sald r da, 3 tutsak katledilmiflti. 19 Aral k ta da yüzlerce katliamc, ellerinde silahlar, itfaiye hortumlar, demir çubuklarla sald rd. Tüm tutuklular iflkencelerden geçirilip hücrelere at ld... Sald r ya, iki bine yak n asker, gardiyan, özel tim kat ld. Sald r da gaz bombalar, büyük ifl makinalar, bas nçl su s kan araçlar kullan ld. Üç tutuklu sald r n n durdurulmas için bedenini tutuflturdu. Sald r durmad. Onlarca tutuklu a r yaraland. Yaral olarak iflkenceye maruz kald lar. AYDIN GEBZE N DE ULUCANLAR Devrimci tutsaklar n oldu u her hapishanede ayn sald r lar yafland. Kurflundan sinir gazlar na, de di i yeri yakan köpüklere, tozlara kadar her cins silah kullan ld. ki bine yak n tutsak iflkencelerden geçirilerek F tiplerinin hücrelerine at ld... n kararl l kla sürdürdüler. Bu politika, 22 Aral k ta 28 olan ölü say s n, Aral k te 117 ye ulaflt rm flt r. Arada hükümet de iflmifl, fakat politika de iflmemifltir. 19 Aral k Katliam, AKP taraf ndan sürdürülmüfltür. F Tipleri operasyonu, DSP-MHP-ANAP hükümetinin icraatlar içinde AKP hükümetinin tereddütsüz sahiplendi i bir politikayd. Nitekim, ayn politikay F tiplerinde de ayn tereddütsüzlükle sürdürdüler. Tecriti pekifltirmek, devrimci tutsaklar düflüncelerinden vazgeçirme fleklindeki nihai amaca ulaflmak için F tiplerindeki zulmü a rlaflt rd lar, genelgeler, yasalar ç kard lar, hala da bu çabalar n sürdürüyorlar. Ne var ki, o nihai amaca bugüne kadar ulaflamad lar. F tiplerine karfl halk n mutabakat n n en sa lam ve en kararl parças, Cepheliler, içeride ve d flar da F tiplerinin ve tecritin amac na ulaflmas n n önüne dikilen y k lmaz bir barikat oldular. 19 Aral k sabah, devrimci tutsaklar n ranzalar yla ve bedenleriyle kurdu u barikat, hala bir da gibi duruyor emperyalizmin ve oligarflinin karfl s nda. Bu barikatta ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizmin k z l bayra dalgalan yor hala. TAYAD l Ailelerden Bayrampafla Hapishanesi Önüne Ça r : Bas na ve Halk m za Aral k Katliam n Yaflayanlar Anlat yor... Gerçe in Tan Olmaya Ça r yoruz! Aral k 2000'de, bu ülke efline az rastlan r bir katliama tan k oldu. Devletin güvencesi alt ndaki, dört duvar aras ndaki silahs z savunmas z 28 tutuklu katledildi. Hapishanelerden akan kan, gazetelerden, televizyonlardan ak t lan yalanlarla örtüldü. Yakt lar, kendileri yakt dediler. Kurflunlar, bombalar ya d rd lar, tutuklular kaleflnikoflarla atefl açt dediler... Ölüm Orucu direniflini k rmak içindi bu operasyon; 20 Aral k'ta ölüm orucu yok dediler. Sansür koydular gerçe e. Yine de gizleyemediler gerçe i. Çünkü biz katliama, tecrite, sansüre ra men susmad k; gerçekleri hayk rmaya devam ettik. Devam ediyoruz. Bilmeyenler, duymayanlar için tekrar anlat yoruz 19 Aral k gerçe ini. 19 Aral k'ta 6 kad n tutuklunun diri diri yak ld, 6 erkek tutuklunun kurflunlar ve bombalarla katledildi i, hapishaneler operasyonunun en büyük katliam n n yafland Bayrampafla Hapishanesi önünde olaca z Aral k 2000'de, 28 tutuklunun ve iki askerin nas l öldürüldü ünü, kurflun ve gaz bombas ya muru alt nda o an yaflayanlar, alevlerin aras nda derileri yüzlerinden dökülenler, ölümün efli inden dönenler, yanlar ndan cesetler kalkanlar anlatacak Aral k'la ilgili haz rlanan hiçbir resmi rapor, hiçbir iddianame, onlar n anlatt gerçekleri yazmad. Yine anlatacaklar. O an yaflayanlar, o an yaflatacaklar. Ülkemizin gerçeklerini bilmek, duymak isteyenleri 19 Aral k'ta Bayrampafla Hapishanesi önüne bekliyoruz. nsanlar m z n hapishanelerde diri diri yak lmas na karfl ç kan herkesi bekliyoruz. Benim ülkemin hapishanelerinden tabutlar ç kmas n, benim ülkemin hapishanelerinde tecrit olmas n, insanca yaflans n diyenleri bekliyoruz. Gerçe e sayg s, zulme öfkesi olanlarla Bayrampafla Hapishanesi önünde birlikte olal m. Tarih: 19 Aral k Saat: Yer: Bayrampafla Hapishanesi Önü

12 NFAZLAR B R DEVLET POL T KASIDIR K z ltepe de 12 yafl ndaki U ur ve babas Ahmet Kaymaz n infaz nda art k s r olan hiçbir fley kalmad, ancak mahkeme tam da bu nedenle dosya üzerinde gizlilik karar ald. Gizlenmek istenen ne? Hangi gerçek karart lacak? Yüzlerce infaz davas nda oldu u gibi, katledilenlerin elbiselerinden tutun da, silahlar n balistik raporuna kadar hangi gerçekler çarp t l p katiller beraat ettirilecek? 12 yafl ndaki U ur un yan bafl na koydu unuz kaleflnikofun kullan lm fl oldu ununun belgesini uydurmak için mi bu karar? Bu karar hukuki bir gereklili in de il, ölüm mangalar n n elini so utmaman n gere idir. Ayr bir yaz da ele ald m z Ceza nfaz Kanunu nu yapan bir zihniyetin infazlara, Susurluk politikalar na karfl olabilece ini kimse beklemesin. AKP, bugünkü kamuoyu bask s n n hafifledi i, olay n unutturuldu u süreçte ölüm mangalar na daha cüretli sahip ç kacakt r. Kimse unutmas n ki, bu iktidar 117 insan n katiline devlet üstün hizmet madalyas takan bir iktidar. Raporlar Gerçe i Tescilledi nfaz n gerçekleflmesinin hemen ard ndan haz rlanan nsan Haklar Derne i raporunun d fl nda, inceleme yapan TBMM nsan Haklar Komisyonu, AKP ve CHP raporlar da, çat flma yaflanmad gerçe ini tescil ettiler. Erdo an a sunulan AKP raporunda, olay n çat flma sonucu gerçekleflmedi i yönünde kanaat edinilmifltir. Yarg lama h zla yap lmal d r. denilerek, çat flma aç klamas yapan Mardin Valisi ve K z ltepe Kaymakam n n da görevden al nmas n n olumlu olaca belirtildi. Görece iz; üç özel timci ile bir emniyet müdür yard mc s n soruflturma sürecinde görevden alarak kamuoyu tepkisini yat flt rmay hesaplayan AKP vali ve kaymakam da görevden alacak m? Diyelim ki onlar da al nd ; ya Aksu? Ayn çat flma aç klamalar n medya önünde günlerce tekrarlayan bu iktidar n çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu dur. Önce sustular, sonra çat flma senaryosunda srar ettiler, m zrak çuvala s may nca dört polisi görevden alarak, raporlarla durumu kurtarmaya çal fl yorlar. Aksu Derhal Görevden Al nmal, Ölüm Mangalar Tutuklanmal d r Türkiye halk olarak istiyoruz; AKP infazlara karfl ysa; Aksu derhal görevden al nmal d r. nfaza kat lan ölüm mangas elemanlar derhal tutuklanmal ve teflhir edilmeli, katillerin yüzünü herkes görmelidir. Üzeri örtülen infaz davalar, dosyalarda yer alan bütün belgelere, kan tlara karfl n katillerin beraat ettirildi i davalar, ödül gibi cezalarla ölüm mangas elemanlar n n cesaretlendirildi i davalar; yeniden aç lmal ve tüm infaz mangas elemanlar cezaland r lmal d r. Buras, stanbul Emniyeti Terörle Mücadeleden sorumlu Müdür Yard mc l koltu unda oturdu u bir ülkedir. fiefik Kul, onlarca insan n infaz ndan yarg lan p beraat ettirilmifltir. Onun gibi onlarcas her infazda terfi ettirilen katillerdir ve halen AKP iktidar nda da görevlerinin bafl ndad rlar. Kimse AB cilik ad na bu iktidar farkl göstererek, K - z ltepe için AB sürecindeyiz farkl olacak diye de düflünmesin ve halk aldatmas n. nfazlar devletin politikas d r ve AKP iktidar Susurluk devleti politikalar n yüzüne AB makyaj sürerek her alanda sürdürmektedir. Makyaj n alt nda s r tan Türkiye gerçe i kan doludur. fiiar Perinçekler, smail Karamanlar, Gümüflhane de terörist diye katledilen köylüler hep AB sürecinde infaz edildiler. flte bu nedenle AKP iktidar ne tüm ölüm mangalar - n deflifre edecek ne de as l sorumlular cezaland racakt r. Göstermelik bir iki polisin, görevden al nmas, hiçbir fleyi de ifltirmez. Olay AB nin infazlara karfl insan haklar flovu malzemesi haline geldikçe k smi de ifliklikler sözkonusu olabilir, ama infazlar n devlet politikas oldu- u gerçe i de iflmez. Do an Medya n n Kanl Diflleri Günlerce resmi aç klamaya inan yor gözükerek olay gözard eden Do an Medya n n AB cilik ve kamuoyu bask s yla yapt yay nlar n n gerçek yüzünü yans tmad n geçen haftaki say m zda ele alm flt k. Do an Medya n n Amiral Gemisi Hürriyet in Yay n Yönetmeni Ertu rul ÖZKÖK, 3 Aral k tarihli yaz s yla gerçek yüzünü gösterdi.

13 Susurluk savunucusu Özkök, neden K z ltepe olay - n n gündeme gelip, bundan bir süre önce ordu güçleri taraf ndan terörist denilerek Gümüflhane nin fiiran lçesi nde katledilen iki köylünün gündeme getirilmedi ini soruyor. Elbette cevab n da biliyor ama çarp t yor: Bir olayda öldürülen kiflilerin Kürt, ötekinde Türk olmas acaba böyle farkl bir sonuç mu do uruyor? sorusuyla, Kürt düflmanl n elden b rakmayan Özkök ün ve gazetesinin neden Gümüflhane olay n gündeme getirmedi ini biz söyleyelim. Hürriyet için TSK ve polis taraf ndan yap lan aç klamalar geçerlidir. Hürriyet bütün infazlar n, katliamlar n bafldestekçisidir. K z ltepe nin farkl hesaplarla olsa da gündeme gelmesinden de rahats zd r. Çünkü Susurlukçu ölüm mangalar na yeniden ihtiyaç duyulaca n bilen ve söyleyenlerin bafl nda Özkök ve Do an Medya vard r. Çünkü, ölüm mangalar n n elinin so umas ndan endifle etmekte ve bunu da düzen için tehlike olarak görmektedir. Çünkü, Kürt halk na yönelik bask ve zulmün gösterilmek istendi i gibi azalmay p, OHAL uygulamalar n n sürdü ünün deflifre olmas ndan, yani demokrasicilik oyununun yara almas ndan rahats zd r Özkök. Üzerine fazla gitmeyin diyemedi i için, ayr mc l k yapmamal y z kisvesi alt na saklan p, kendisinin neden Gümüflhane nin üzerini örttü ünün hesab n vermek yerine flovenist k flk rtmadan medet umuyor. Özkök arflivleri taray p, Gümüflhane yle ilgili ne bir özel haber ne de bir köfle yaz s bulamam fl. O arflivleri baflka bir gözle de taramak mümkündür. Örne in, 1990 l y llar boyunca her infazda ne manflet at ld, ölüm mangalar nas l alk flland. Ya da Ulucanlar vahfleti befl dakika önce çekilmifl resim denilerek nas l hakl gösterildi. Veya, 19 Aral k ta nas l çat flma senaryolar yaz ld. Arflivler böyledir Özkök; her zaman sana hizmet etmez, görmek isteyene U urlar n, Gümüflhane köylülerinin katillerinin suç ortaklar n n kim oldu unu da gösterir. 2 Yafl ndaki Dilan, 4 Yafl ndaki Berivan Ne Çabuk Unuttunuz? U ur, küçük yaflta infaz edilen tek örnek de il. Bu flekilde bir çok örnek var. Biz sadece bir tanesini daha hat rlataca z. 8 A ustos 1996 günü Adana n n Küçükdikili Beldesi nde bulunan flüpheli bir ev özel timler taraf ndan tarand. Evde bulunan herkesi kurflun ya muruna tutan katiller K YAfiINDAK Dilan ve DÖRT YAfiINDAK Berivan da katlettiler. Mahkeme sonucunda ne mi oldu? nfaz gerçeklefltiren polisler hakk nda aç lan dava 27 Ocak 1997 de görüldü. Ve 23 polis hakk nda TCK n n maddesi uyar nca haklar nda ceza tayinine yer olmad gerekçesiyle dava düfltü. Cumhuriyet Savc s M. Ali Kutlu, polislerin nefsi müdafaada bulunduklar n öne sürdü. ki ve dört yafl ndaki iki çocu un katledilmesi olay nda bile nefsi müdafaa gerekçesine baflvurulmas, vazgeçtik hukuk kurallar ndan, en az ndan mant k kurallar na dahi uyulmad n n kan t yd. Ama aslolan katillerin elini so utmamakt. Bas n da 12 yafl ndaki U ur un çat flmada ölen terörist oldu u aç klamalar n en üst düzeyde yapan çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu dur. Aksu nun her devrin susurluk devleti adam oldu u herkesçe bilinmektedir. nfazlar, iflkencede ölümler, kontrgerilla örgütlenmeleri bilgisi dahilindedir. Görevden al n p yarg lanmas gereken ilk kiflidir. Aksu yarg lan p cezaland r lmadan U ur un as l katilleri yarg lanm fl say lamaz. olay unutturmakta oligarflinin yan ndayd. Eli hiç so umayan katiller kan döktükçe beraat ettirilip cesaretlendirildiler. ki çocu umuzu katleden ölüm mangas elemanlar ndan biri olan Haydar Erol isimli polis, 28 Ocak 1998 de yine Adana da Kurtulufl Gazetesi temsilcisi Mehmet Topalo lu ile Besat Ayy ld z ve Bülent Dil in katledilmesinde; 5 Ekim 1999 da kamuoyuna çat kap infaz olarak yans yan Erdinç Arslan ve Murat Bektafl n infaz nda karfl m za ç kt. Bu, el so utmama politikas n n bir sonucudur. stanbul daki infazlarda da ayn politika geçerlidir. Ayhan Çark n, Mustafa Alt nok, Reflat Altay, Hasan Erdo an, fiefik Kul, Abdullah Dindar, Ali Erflan, Dursun Ali Öztürk, Mehmet Baki Avc, Ali Çetkin, Ali Bulut, Ayhan Özkan, smail Al c, Adnan Tafldemir, Ercüment Y lmaz, Mehmet Saka, Erol Tekten, Süleyman Bolak, Ömer Kaplan, Hüseyin Do rul, Selim Kostik, Ali Osman Akar, fienol Aygül, Hilmi Kalayc, Abdülkadir Dilber gibi ölüm mangas elemanlar 1990 l y llar boyunca stanbul daki neredeyse her infazda yer alanlar olarak kay tlara geçmifltir. Ve, tüm bu ölüm mangas elemanlar n n hiçbiri cezaland r lmam fl, haklar nda aç lan davalar hep beraat ile sonuçlanm fl ve katlettikçe terfi etmifl, ödüller alm fllard r. Bu kadar kan akan, bunca iflkencenin, iflkencede ölümün yafland bir ülkenin hapishanelerinde ölüm mangalar ndan hiç kimsenin olmamas her fleyi anlatmaya yeterlidir. ***

14 Adalet er geç yerini bulacak! Bu ülkede yaflanan tüm infazlar devlet politikas n n sonucudur. Hiçbir infaz davas nda adaletin yerini bulmamas da bu yüzdendir. O halde; bu infaz dosyalar n KAPANMIfi kabul etmemiz mümkün de ildir. AKP infazlara karfl y m diyorsa; tüm infaz dosyalar yeniden aç lmal, katiller cezaland r lmal d r. Ama yapmayacaklard r! Çünkü, AKP Susurluk u AB maskesi takarak sürdürmektedirler. Ama flunu da biliyoruz ki; bu dosyalar er geç yeniden aç lacak, yarg lamalar yeniden yap lacak. ER GEÇ ADALET YER N BULACAK! nfaz Senaryolar Hep Ayn Özellikle 1990 l y llar boyunca yayg n olarak yap lan infazlarda neredeyse tüm senaryolar birbirine benzerdir. Yaflanan somut örneklerden yola ç karak flöyle geliflir: (Yaflad m z Vatan Dergisi nde yay nlanan Bir Devlet Politikas NFAZ bafll kl yaz dizisinden özetlenmifltir) Ad m Ad m nfaz: Senaryonun bafllang c ; Evindeki, iflyerindeki veya sokaktaki, bir veya bir kaç flahs n terörist oldu u duyumlar al nm flt r. Duyum nereden al nm fl önemli de- ildir. Do ru olup olmad da önemli de ildir. Nas l olsa flah s öldürülünce terörist olup olmad da ortaya ç kacakt r! Operasyonun bu ilk aflamas n n aynen böyle oldu- u, pek çok olayda polisin infaz etti i kiflilerin isimlerini dahi bilmiyor olufluyla da defalarca kan tlanm flt r. Teslim ol ça r s na ateflle karfl l k verilmesi üzerine... Bazen nas l olsa kabul edilmeyece inden emin olduklar durumlarda yaparlar teslim ol ça r s n... Çünkü onlar n mant nda bu ça r ya uyulmad m, öldürmek normaldir!.. Ço u kez kurflunlar, bombalar ya d rd ktan sonra teslim oluuuun diye ba r rlar. Bazen de ne hikmetse, kendilerinden baflka hiç duyan olmaz. Ama bu ça r y yapm fl olmal d rlar, çünkü infaz n as l gerekçesi olacakt r. Operasyonda tek amaç öldürmektir. Kurflunlar yeterse kurflunla, olmazsa bombalarla... Ölüm mangalar aç - s ndan da, hükümetler aç s ndan da operasyonun baflar l operasyon olmas n n tek k stas, san klar n ölü ele geçirilmesidir. Bas n yazar ard ndan: Ölü ele geçirilmifllerdir Eylül cuntas n n flefi Evren in asmay p da besleyelim mi? sözü, 1990 bafllar ndan itibaren, tüm iktidarlar taraf ndan infaz etmeyip de besleyelim mi? fleklinde uygulanm flt r. Ölüm mangalar böyle aklan yor: Haz rl k Soruflturmas ; nfaz tamamland ktan sonra art k mesele ba ms z yarg ya (!) intikal eder. lk aflamada savc lar olaya el koyar! Bak n nas l yaparlar bunu? Öncelikle soruflturmalar çok uzun sürer, daha do rusu sürdürülür. Olay n kamuoyunda mümkün oldu unca unutulmas hedeflenir. Ama esas nda ortada bir soruflturma da yoktur. Mevcut yasalar n bile gerekleri yerine getirilmez bu konuda... Savc emniyete yaz yazarak operasyona kimlerin kat ld - n, kimin silah kulland n, kimin çat flmaya girdi ini sorar. Emniyetin bildirdi i isimler de art k san kt r. Savc ayr ca araflt r p soruflturmaz. Yani davan n ne zaman aç - laca na, kimlerin yarg lanaca na polisler karar verir. Çok uzun süren soruflturma esnas nda sadece polislerin ifadesini al r. Ki, bu polislerin ifadelerini almakta da hiç acele etmez. Zaten ifadesi al nacak polislerin kimisi baflka yerlere tayin olmufltur... Bunun d fl nda delil toplama ad na hiçbir fley yapmaz. Hele polisleri tutuklamay hiç ak llar na getirmezler. ddianame ve 49. madde; bu uzun haz rl k soruflturmas sonucunda polislerin ifadelerini almay baflarabilen(!) savc, emniyet müdürlü ünün bildirdi i isimler hakk nda TCK n n 448 ve TCK n n 49. maddesi gere i dava açar ve beraatlerini ister! TCK n n 448. maddesi adam öldürme suçunu, 49. Madde ise meflru müdafaa halini düzenlemekte ve meflru müdafaa halinde yarg lananlara ceza verilemeyece ini öngörmektedir. flte savc bu maddeye dayanarak polislerin beraatlerini ister. Oysa teknik anlamda 49. Maddenin infaz davalar nda uygulanamayaca aç kt r. Çünkü yasa meflru müdafaa halini, bir tehlikenin bertaraf edilmesi için ona uygun vas talarla, yasada tan mlanan bir suçun ifllenmesi olarak tan mlar. Örne in, silahl sald - r ya u rayan birinin böyle bir hakk vard r. Meflru müdafaa durumunda silah kullanan birisi, karfl s ndakini öldü- lan edilmifl infaz: Çoban Fevzi Hakkârinin fiemdinli ilçesinde Fevzi Can isimli çoban infaz etti i belirtilen Astsubay Murat fiener in Bir Hakkârili nin can n almadan, kan dökmeden gitmem dedi i duyuruldu. HD heyetinin raporunda yer alan bu ifadeler, tan k olduklar n belirten 2 korucuya ait. Yani, oligarflinin silahl güçlerine. Günler önceden ilan ediliyor infazlar. Hat rlanacakt r. stanbul da infaz edilen smail Karaman için de, stanbul Emniyeti Siyasi fiube polisleri, gözalt na ald klar herkese smail i öldüreceklerini söylemifllerdi. Katillere bu pervas zl veren, Susurluk düzenidir. Eskaza yarg lansalar dahi korunacaklar n, cezaland - r lmayacaklar n, en istisnai durumda dahi ödül gibi cezalarla kurtulacaklar n çok iyi bilmektedirler. Yüzlerce kez yaflayarak bildikleri bir fley de; bu ülkede ölüm mangalar n n katlettikçe terfi ettikleridir. stanbul Emniyetinin polisleri, bunun en somut örne ini kendi müdürleri olan fiefik Kul dan bilmektedirler.

15 rürse yine TCK 49. Maddesinden yararlanabilir. Ancak bu kifli öldürdü ü kiflinin vücuduna atefl etmeye devam ederse, ya da örne- in 1 kurflunla etkisiz hale getirebilece i kifliye 5 kurflun ya da bir çok infazda görüldü ü gibi onlarca kurflun atarsa art k meflru müdafaa halinden yararlanamaz. Düflünün bir ev sar lmakta, yüzlerce çelik yelekli, a r silahl polis eve atefl açmaktad r. Evde 1, 2, 3 gibi s n rl say da kifli bulunmaktad r. Zaten bu durumda bile yasaya göre polislerin 49. Maddeden yaralanmalar mümkün de ildir. Çünkü yasada tan mlanan zaruret hali yoktur. Bu, savc lar taraf ndan bilinmesine ra men TCK. 49. maddesinden dava aç l r. - nfaz edilenler, silahs zd r. Meflru müdafa denilebilecek hiçbir fley sözkonusu de ildir. Çat flma süsü verilmek için yanlar na silah b rak l r. Ço u kez silah öylesine komik bir flekilde b rak lm flt r ki, ben buraya konuldum diye bas bas ba rmaktad r. - nfaz edilenlerin bir k sm sa ele geçirilip infaz edilmifltir. - nfaz edilenlerin pek ço unun vücudunda 20, 30, 40 mermi ç km flt r. - Pek çok infazda, silahlar n çok yak n mesafeden atefllendi i Adli T p raporlar yla belgelidir. U ur un vücudundaki kurflunlardan alt s n n s rt nda tek bir s ra halinde ve düzgün bir flekilde dizilmesi gibi. Tüm bunlara karfl n, nas l olursa olsun, ölüm mangalar beraat ettirilecektir. Sokakta, evde bafllayan infaz mahkemelerde sürer. Mahkeme; savc n n beraat istemiyle açt dava A r Ceza Mahkemesine gelir. Yarg laman n genel ve belirgin özellikleri flöyledir; mahkemenin yapt yaln zca polislerin ifadelerini almakt r. O da polisler ne zaman isterlerse o zaman gelip konuflurlar ve sorulan sorulara cevap vermek yerine, sadece ezberlerini anlat rlar. Mahkemeler de savc lar gibi delil toplamamakta kararl d r. Örne in, infaz yerinde keflif yap lmaz, tan k dinlenmez, ifade al nmaz. En önemli kan tlar; kay p giysiler, kovanlar aranmaz, bulunmaz. nfaz davalar ndan sadece birinde keflif yap lmas karar al nm flt r. O da trajikomik bir biçimde yap lm flt r. Befliktafl Arzum Kafe katliam davas nda katliamdan tam 2 sene sonra keflif yap lm flt r. Fakat ortaya ç kan tek fley katliam n yap ld yerin sahibinin de iflti i ve burada onar m, dekorasyon yap ld d r. Öylesine onar m yap lm flt r ki, infaz yeri tümüyle de iflmifl, tan nmaz bir hal alm flt r. Müdahil avukatlar n tüm taleplerinin reddedilmesi de bu davalar n genel özelli idir. Polislere soru sormalar engellenir. Bir de davay uzatmak için ellerinden ne geliyorsa yaparlar. Bir katliam davas nda davan n aç lma süresi en az yedi-sekiz ay sonra olurken, davan n sonuçlanmas da uzun y llar bulur. Sonuçland nda da genellikle beraat karar verilir. SONUÇ: Katliamlar n, infazlar n ard ndan bafllat lan soruflturmalar, aç lan davalar geliflmeler bir bütün olarak düflünüldü ünde karfl m za tek bir gerçek ç k yor. O da infazlar n bir devlet politikas oldu udur. Politika, hükümetler, ölüm mangalar, savc lar ve mahkeme heyetleri taraf ndan el ele sürdürülmektedir. Savc lar n, hakimlerin bu mekanizma içindeki görevinin adaleti sa lamak de il, adaletsizlikleri k l f na uydurmak oldu u görülüyor. Aç lan davalar gerçek bir hukuksuzluk tablosudur. Bak n bu tabloda ne okunuyor; Devletin polisi vatandafla diyor ki; ben senin huzurun güvenli in için de ilim. Devletin mahkemesi vatandafla diyor ki; ben senin hakk n için görev yapm yorum, benim adaletim senin adaletin de ildir. Köylüler A aya Direniyor Diyarbak r n Bismil ilçesi Sinan köylülerinin topraklar için a aya karfl mücadelesi sürüyor. Topraklar ellerinden hile ile al nan köylüler, topra n a an n adamlar taraf ndan sürülmesini engellediler. 5 Aral k günü, tarlalarda barikat kuran köylülerin karfl s na jandarma ç kt. Y llard r ektikleri topraklara sahip ç kan köylülere sald ran jandarma, biber gaz ve coplarla 10 köylüyü a r yaralad. Sald r sonucunda 300 köylü gözalt na al nd. Köylülerin toprak mücadelesinde kararl l karfl s nda jandarma da bask lar n yo unlaflt rd. Gözalt na al nan 300 köylünün ard ndan, ertesi günü sabah köyü basan jandarma 27 köylüyü daha gözalt na ald. Böylece tüm köy gözalt na al nm fl oldu. Gözalt na al nanlardan 4 köylü, cebir, fliddet ve tehdit yoluyla, toprak sahibinin gayri menkulunden yararlanmas na engel olduklar gerekçesiyle tutukland. Topra a zorla el koyan a a, düzenin adaleti köylüyü tutukluyor. Bu düzen kimden yana çok net görülüyor. Bu düzen, a alar n, patronlar n, beylerin ç karlar n n korundu u bir düzendir, bu iktidar onlar n iktidar d r. Jandarmas, polisi onlar n düzeninin bekçisidir. Vali Görevden Al nana Kadar Eylem Ahmet ve U ur Kaymaz, 5 Aral k günü K z ltepe de yap lan bir yürüyüflle an ld. Yaklafl k bin kiflinin kat ld yürüyüflte s k s k Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun, Vali stifa, 4 Polis Çözmez Tüm Suçlular Yarg lans n dövizleri tafl nd. Bir konuflma yapan DEHAP Mardin l Baflkan Cemal Veske, Vali ve kaymakam aç a al nmad kça, teti i çekenler yarg önüne ç kar lmad kça, her pazar saat 11.00'de bu eylemlerimize devam edece iz dedi.

16 16 Demokratik Devlet, Sanal Susurluk Devleti, Gerçek AKP, Susurluk a Yeni Kanallar Aç yor Ceza Muhakemesi Kanunu nun 139. maddesi gizli soruflturmac görevlendirilmesini öngörüyordu. Düflünün; bu devletin gizli soruflturmalar yapan M T i vard. Jandarman n, Polisin gizli birimleri vard. Bunlar yetmiyor ve bir de do rudan savc lara ba l yeni bir gizli soruflturmac birimi kuruluyor. Bunlara ola anüstü yetkiler veriliyor. AKP, Susurluk Devleti nin güçlendirilmesi görevini üstlenmifltir. ktidar olduklar ilk günden itibaren Susurlukçular n hamili ine soyunmufl ve her f rsatta Susurluk örgütlenmesi nin bir devlet için zorunlulu unu savunmufllard r. * Meclis Adalet Komisyonu nda bu düzenlemeye baz AKP liler bile itiraz etmifltir. tiraz gerekçeleri çok aç kt r. AKP'li Ersönmez Yarbay, Bu düzenleme Abdullah Çatl, Alaattin Çak c 'lar resmilefltiriyor... diyordu mesela. Cemil Çiçek in elefltirilere cevab ise, Susurluk avukatl - n n belgesiydi: Say n Yarbay' n söyledi i tarzda bir devlet yok. O sanal devlet... Örgütler cirit at yor. Bu özgürlü ü onlara vermemek laz m. Susurluk tam da bu mant kla örgütlendi... Çatl lar, Çak c lar örgütleri yok etmek için kullan ld. Katlettiniz, yakt n z, y kt n z, kitlesel katliamlar, kay plar, operasyonlar yapt n z. Yetmedi F tipleri inflâ ettiniz, tecrit duvarlar ördünüz... Ne oldu? Bugün hala ayn fleyi söylüyorsan z, demek ki, bu kontra yöntemler, Susurluk politikalar da çare olamam flt r. Olamayacakt r da. Bu düzen, bu soygun ve sömürüyü sürdürdükçe, halka bu zulmü reva gördükçe, örgütler cirit atmaya devam edecek. Biz hep olaca z. Durmadan ço alaca z. * Çiçek in hukukçulu u, Korkut Ekenler in, Çark nlar n, Çatl lar n, Çak c lar n avukatl d r. fiu sözleri Adalet Bakanl koltu una oturduktan bir kaç gün sonra söylemiflti: Eken gibiler, suç iflledilerse bile, davulla zurnayla ilan edilerek deflifre edilmemeliydiler. Onlar bu ülkeye hizmet edecek olan insanlar... (Tercüman, 22 Ocak 2003) Bugün gündeme getirdi i yasa da daha o günden kafas ndayd. Radikal Gazetesi nde o zaman yay nlanan bir röportaj nda da Sizce, Susurluk türü çeteler adalete ve hukuka uygun mu? sorusuna da flu cevab vermiflti: Sadece bir idealist olarak bu olaya bakamazs n z. Bu meseleye gelince realist olman z laz m. Her devletin yasalar çerçevesinde yapt bir k s m uygulamalar vard r... Size göre hukuka ayk r olan bir fley, bir baflkas na göre hukuka uygundur. (Radikal, 17 fiubat 2003) * flte Çatl lar, Çak c lar, flimdi hukuka daha uygun. AB ye uyum mu? Elbette, bu da uygun AB ye. Benzer bir yasa Almanya da var. Kabul edilen 139. maddeye göre, Kimli i de ifltirilecek soruflturmac, bu kimlikle hukuki ifllemler yapabilecek ve görevlendirildi i örgütün ifllemekte oldu u suçlardan sorumlu tutulamayacak. Maddenin sonundaki cümle son derece önemlidir. Bu konu yak n zamanda Almanya da genifl tart flmalara yolaçm flt r. Almanya da Anayasay Koruma Örgütü adl kurum, Neo-Nazi örgütlerin içine resmi görevlilerini yerlefltirmifl, bu resmi görevliler bu faflist örgütlerin yönetiminde yeralarak yabanc lara karfl bir çok sald r n n karar n bizzat alm fl ve uygulatm fllard r. AKP nin Susurluk Yasas na göre, gizli soruflturmac lar böyle yapacak ve bundan dolay da sorumlu tutulamayacaklar. K sacas demek oluyor ki, AKP nin yeni yasas yla art k Çatl lar, Çak c lar, Yefliller gizli soruflturmac ad alt nda yetkilendirilmifl olarak halka karfl kullan lacakt r. Susurluk devletinde devaml l k esast r Devlet politikalar n n her iktidar döneminde uygulanaca n vurgulamak için, devlette devaml l n esas oldu- u s kça dile getirilir. Yarg tay Genel Sekreterli i ne yap - lan atama da buna uygun oldu. Sekreterli e A ar' n Adalet Bakanl dönemindeki müsteflar U ur brahimhakk - o lu atand. brahimhakk o lu, Çak c yla iliflkisinden dolay sürgün edilen Yarg tay Genel Sekreteri Ercan Yalç nkaya'y Yarg tay'a getiren, Susurluk Davas nda Susurlukçular lehinde oy kullanan bir isim. A ar la s k s k görüflür. Keza, biz onun ismini 1988 de Eskiflehir den Ayd n a sürgün s ras nda iki tutsa n öldürüldü ü Eskiflehir Cumhuriyet Baflsavc l döneminden de biliyoruz. K sacas, AKP nin Susurluk politikalar na, ç kard Susurluk yasalar na uygun bir atama.

17 TAYAD Hapishaneler Raporunu Aç klad TECR T ÖLDÜRÜYOR! stanbul TAYAD n aç l fl flenli- i 3 Aral k günü Küçükköy deki Eftelya Dü ün Salonu'nda yap ld. Yeni bir mevzinin coflkusu ile tecrite, katliama duyulan öfkenin harmanland gecede ilk olarak TAYAD'l Ahmet Kulaks z konufltu ve flehitler için sayg duruflunda bulunuldu. Kulaks z n ard ndan söz alan Niyazi A rman, TAYAD n kapat lmas na de inerek, her fleye TAYAD, Ekim-Kas m ay Hapishaneler Raporunu 8 Aral k günü Taksim'de bulunan Makina Mühendisleri Odas 'nda yapt bas n toplant s yla aç klad. Aç klamada, F tiplerinde yaflanan hak gasplar, ihlaller, tecritin yaratt sorunlar ifade edildi. F tipi hapishanelerde hala tecrit ve keyfi uygulamalar n devam etti ini söyleyen TAYAD Üyesi Süleyman Acar, devletin tecrite karfl verilen demokrasi mücadelesini bo mak istedi ini belirtti. Tek tip elbisenin geri çekilmesine karfl n Yeni nfaz Kanunu'nun hapishane idarelerine tan d genifl yetkilerle, tecrit politikas n n yol açt keyfi bask ve yapt r mlar n olabildi ince artaca na dikkat çeken Acar, Bunun için TA- YAD'l ailelerin tabutlarla yürümesine karfl l k, azg nca sald r - lar gerçeklefltiriliyor ve illegal bir örgüt üyesi olarak ilan ediliyor. dedi. ktidar n, tecriti meflrulaflt rmak için çaba harcad n belirten Acar, KONGRA-GEL üyesi oldu u gerekçesiyle tutuklanan ve Tekirda 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kald hücrede intihar eden Sezai Karakufl'un da tecrit uygulamas n n son kurban oldu- unu söyledi. Tek kiflilik hücreye konulan Sazai Karakufl, tecrit koflullar na dayanamam fl ve bas n n yalan haberlerini protesto etmek için intihar etmiflti. Tecritin hapishanelerdeki sorunlar n ana kayna oldu u belirtilen aç klaman n ard ndan bas na da t lan raporda, çok say da hak ihlali, sald r, keyfi uygulamalar göze çarparken en s k yaflanan sorunlar flu flekilde s raland : - Hücrelerin kalabal k asker gruplar taraf ndan bas larak aranmas. - Tedavilerin zaman nda yap lmamas. - Hastaneye ve mahkemeye gidifl gelifllerde yaflanan fiziki ve Coflkulu Aç l fl fienli i sözlü taciz ve sald r lar. - Savunma hakk na yönelik gasplar, avukatlara gönderilen ya da avukatlardan gelen belgelerin, mektuplar n verilmemesi. - Mektuplar n s k bir flekilde yerlerine gönderilmeyerek imha edilmesi gibi örneklerle ortaya ç - kan haberleflme hakkk n n gasb. - Gazete ve dergilerin keyfi flekilde verilmemesi. Görüfllerde ailelere yönelik keyfi uygulamalar. Tutuklular n görüfllere ç kar l p ç kar lmas nda tamamen idarenin keyfi tutumu. Kad n tutuklular n tedavi gördü ü esnada askerlerin odaya girmesi... TAYAD n internet sitesinde tüm detaylar ile bulunabilecek olan rapordan önümüzdeki say - larda örnekler vermeye devam edece iz. ra men mücadelemizi sürdürüyoruz, komplolar da bofla ç karaca z dedi. stanbul TA- YAD' n geçici yönetim kurulu baflkan olan A rman TA- YAD'l olmaktan gurur duydu- unu söyledi. Nurettin Güleç'in türküleri bini aflk n kiflinin alk fllar yla karfl land. Mesajlar n ard ndan Tokat Turhal Yard mlaflma Derne i Hubyar Semah Ekibi ve Karanfiller Müzik Grubu gösterileri sunup türkülerini söylediler. Her zaman TAYAD' n yan nda olaca- n söyleyen Ruhan Mavruk un fliirlerini Grup Yorum un söyledi i marfllar, türküler izledi. Komplolar Bofla Ç karaca- z ve Bask lar Bizi Y ld ramaz pankartlar n n da as l oldu u gecede, son olarak, iki k z n direniflte flehit veren Ahmet Kulaks z, Niyazi A rman' davet etti. A rman, Tokat ta flehit düflen DHKC gerillas Devrim A rman n cesedine iflkence yap lmas n hat rlatt. A rman sözlerini flöyle sürdürdü: Devrim'in ölüsünden korkuyorlar. Benim k z m flahand, da lar n flahan yd. Katledip mücadeleyi bitireceklerini san yorlard ama kan yerde kalmayacak bilmiyorlar. Benim can mdan çok sevdi im binlerce çocuklar m var ve çocuklar mla gurur duyuyorum. Niyazi A rman n ayakta alk fllanan konuflmas n n ard ndan gece sona erdi. 17 Niyazi A rman stanbul TAYAD Baflkan

18 Ülkemizi kuflatan 17 Aral k a befl kala emperyalist zincir biraz daha kal nlaflacak! 18 Herfley 17 Aral k a kilitlenmifl gibi sanki. Günlerdir televizyonlar, gazeteler Türkiye nin AB yolculu u üzerine yaz ve programlarla dolu. Fakat bu yolculu un nereye yolculuk oldu una dair bir fley yok hiçbirinde. Üstelik bu yolculu un as l niteli ini gizlemek için sözbirli i etmiflcesine sorunun biçimsel yönleri üzerinde dönüp duruyorlar. Müzakerelerin ucu aç k m kapal m olacak? Tart flt klar sadece bu! AB temsilcileri, afla l yor, süründürüyor, oyal - yor ve oligarfli tam bir acizlik, tam bir teslimiyet sergiliyor. Bu acizlik ve teslimiyeti gizlemek için ise, Abdullah Gül ün 17 Aral k tan iki hafta önce yapt gibi, flartlar m z bildirdik aç klamalar yap l yor, burjuva medya bunu manfletlere ç kar yor. Yalan. Oyun. Türkiye flart bildirebilecek durumda de- ildir. Bunun bir oyun oldu unun görülmesi için zaten fazla beklemek gerekmedi. AB nin Dönem Baflkan Hollanda taraf ndan haz rlanan taslak raporda, AKP hükümetinin bildirdi i 8 maddeden hiçbir eser yoktu. Görüflmelerde bir pazarl k unsuru yoktur. Tek pazarl k, teslim alma sürecinin biraz daha zamana yay lmas d r. Görüflmeler, Türkiye nin hangi h zda teslim olaca na yöneliktir. AB yetkilileri döne döne, tekrar tekrar vurguluyorlar: Biz Türkiye ye de il, Türkiye AB ye giriyor... AB belirlenmifl bir kurallar bütünlü üdür, bunlar ya kabul edeceksiniz, ya kabul edeceksiniz... Kabul etmezseniz güle güle! Oligarfli ise, al n AB nizi bafl n za çal n diyebilecek durumda de ildir. Bu koflullar alt nda yap lan görüflmelerin eflit, adil olmas mümkün mü? Eflit taraflar dan sözedilmesi mümkün mü? AB aç kt r; bu aç kl halktan gizleyen alçakt r! Bu derginin sayfalar nda AB emperyalizminin sözcülerinin onlarca farkl sözünü aktard k. Bunlar n ortak noktas fluydu: Türkiye AB için iyi bir pazard r... Türkiye nin ordusu AB nin güvenli i için gereklidir... Türkiye, AB nin Ortado u ya, Kafkaslar a atlamas için bir s çrama tahtas d r... Ekim ay nda aç klanan fakat hala çevirisi yap - l p devletin resmi kurumlar taraf ndan halk n bilgisine sunulmayan AB lerleme Raporu nda bunlar bazen aç k, bazen dolayl ifadelerle tekrarlan yor. Hadi bunlar n hepsini yok sayal m. 17 Aral k ta Türkiye ye özel bir statü konulmas n öneren Fransa n n eski bakanlar ndan Avrupa Parlamentosu üyesi Jacques Toubon, Türkiye-AB iliflkilerini geçti imiz hafta flöyle formüle etti: Türkiye ye iki alanda tam üyelik, di er alanlarda kuvvetlendirilmifl komflu özel statüsü... Tam üyelik, 1- Ticaret politikalar, 2- Ortak Güvenlik ve Savunma alanlar nda geçerli olmal. Bu formülün tercümeye ihtiyac var m? Emperyalizmin sözcüsü, bize, sizin PAZAR n z ve OR- DU nuz laz m diyor aç kça. Yetmedi mi? Belçika D fliflleri Bakan Tam üyelik Türkiye yi AB nin yörüngesinde tutman n en iyi yoludur diyor. Türkiye yi AB nin bir UYDUSU olarak tarif ediyor bu sözler. Türkiye nin tam üyeli ini savunanlar n da, Türkiye ye özel statü verilmesini savunanlar n da amac, niyeti ayn. ABD gibi küresel askeri müdahalelere haz rlanan AB mi refah ve demokrasi getirecek? Avrupa Birli i nas l kuruldu, neden kuruldu? AB konusu tart fl l rken, bunun bir an bile unutulmamas gerekir. AB, Avrupa emperyalist ülkelerinin ABD ye karfl rakip olabilecek, yeni pazarlarda rekabet edebilecek güce eriflmek için kurdu u bir birliktir. Ekonomik olarak bafllayan bu birlik, giderek siyasi, kültürel ve askeri alan da kapsamaya bafllam fl, Avrupa n n emperyalist ülkeleri tek bir emperyalist ülke gibi davranarak dünya üzerindeki etki ve sömürülerini büyütmeye çal flm fllard r.

19 Emperyalistler kendi içlerinde bu birli i sa lay p belli bir güce ulafl nca, bu birli e yeni ülkeleri de katarak sömürgecili i AB çat s alt nda sürdürmeye yöneldiler. AB nin geniflleme süreci denilen süreç budur. Ondan fazla ülkeyi içine alan, tek para birimine geçen Avrupa Birli i flimdi, AVRUPA ORDUSU nu kurma peflindedir. Bu ordunun Avrupa ve dünya bar fl için olmad aç kt r. Avrupa Birli i nin nas l demokratik, özgürlükçü, kültürel de erler üzerinde yükselen bir birlik oldu- u üzerine güzellemeler yapanlar Verheugen in AB nin nas l bir birlik oldu unu ifade eden flu sözlerini okusunlar: AB, güçlü bir ordu kurmak zorundad r. AB'nin küresel misyonunu yürütebilmesi buna ba l d r. Çünkü yap lmas gerekenleri art k diplomatlar de il, ordular yapacaklard r. Oyalama sürecektir! Oyalama sürecinin sonu tam teslimiyettir! AB emperyalizminin yak n ve uzun vadeli hedefleri, bu stratejisi içinde Türkiye ye yükledi i rol, o çok sözü edilen müzakerelerin nas l geçece ini de gösteriyor. Emperyalist AB, Türkiye pazar n ve Türkiye ordusunu tepe tepe ve s n rs z, koflulsuz kullanabilmek için gerekli yasa ve anlaflmalar dayatacak. AB-Türkiye iliflkisi, tek yanl bir faydalanma iliflkisidir. Sömürgecili in mant da bunu gerektirir zaten. Bunun için üyelik müzakareleri nin en erken y l içinde sonuçlanabilece inden sözediliyor. Geçen hafta ülkemize gelen Avrupa Parlamentosu Baflkan Borrell, dolayl yoldan bu sürenin daha da uzayabilece ini söylüyor: Türkiye'nin AB'ye tam üyeli i '100 metre yar fl gibi de il, bir maraton' olarak görmelisiniz... Muazzam gayretler gösterdiniz, çok büyük bir h zla büyüyorsunuz. Ama, ortalama bir AB ülkesinin iki kat ekonomik büyümeye sahip olsan z bile, AB'nin bugünkü gelir düzeyine ulaflmak için 40 y l beklemeniz gerekebilir. Oligarfli ve sa veya sol görünümlü AB ajanlar ise, hala Türkiye halk n kand rmakla meflgul. Bu süreç, ekonominin, ordunun, toplumsal yaflam n tümüyle AB nin emir ve denetimine sokulmas sürecidir. Kendi kültürümüzle, kendi de erlerimizle, kendi kimli imizle giriyoruz Avrupa ya sözü tamamen bir aldatmacad r. slamc AKP, taban n aldatmak AB üyeli ini bir medeniyetler projesi olarak sunmaya çal flmaktad r. Koca bir demagojidir. Tam tersine, AB ye üye olmak Avrupa n n egemen kültürünün, egemen de erlerinin ve kimli i- Yoksullu a, açl a, iflsizli e, anti-demokratik uygulamalara, zulme son vermek AB bayra alt nda toplanarak, ABD nin müdahalelerini destekleyerek mümkün olamaz. Olsayd, bugüne kadar olurdu... Bugüne kadar da onlar n sömürgesi de il miydik? nin kabul edilmesi t e - melinde geliflen bir süreçtir. Bugün Avrupa da yaflayan g ö ç - menlere dayat lan uyum, AB süreciyle birlikte Türkiye ye ülke olarak daha da aç k dayat lacakt r. Ya AB, ya ABD ye mahkum de iliz! Ba ms z bir Türkiye varolabilir! AB den baflka alternatifimiz olmad iflleniyor srarla. Peki AB ye üye olmayal m da ABD nin piyonu mu olal m... veya AB ye üye olmayal m da yönümüzü Ortado u nun geri ülkelerine mi dönelim?.. deniyor. Bu sahte bir ikilemdir. Ya o, ya öteki olmak zorunda de ildir. Türkiye, ba ms z bir ülke olarak, hiçbir emperyalist gücün uydusu olmadan varolabilir. Türkiye, özgür bir ülke olarak kendi de erleriyle yaflayabilir. Ne ABD, ne AB emperyalist ittifak... Ne Do- u, ne Bat, ne Avrasya ; Türkiye Do u nun da, Bat n n da en güzel de erlerini bünyesinde bar nd ran bir ülkedir; ba ms z bir ülke olarak evrensel ve ulusal de erlerimizle yaflayabiliriz, ba ms z olursak, dünyan n hangi köflesinde olursa olsun emperyalizmin karfl s nda olan tüm ülke ve halklarla ittifak yapabiliriz. Bize dayat lan sunni ikilemlere teslim olmayal m! Türkiye halk, iflçisiyle, memuruyla, köylüsüyle, gençli iyle AB ye teslimiyete hay r demelidir. Demokrasi de, ekonomik anlamda refah ve eflitlik de, emperyalistlerin flemsiyesi alt na girerek de il ki zaten o flemsiyenin alt na girdi imiz için bugün bu durumday z emperyalizmi kovup, oligarflinin iktidar n y k p halk n devrimci iktidar n n kurulmas yla sa lanacakt r. 19

20 Abdi pekçi de zulme karfl iki ses ve tecritin boyutlar Baflörtüsüne özgürlük Tecrit Hücrelerine Hay r! 20 Baflörtüsüne Özgürlük Yürüyüflü: Yüreksiz ktidar Duysun Baflörtüsüne Özgürlük slogan yla fianl urfa'dan Ankara'ya yürüyen türbanl genç k zlar, Abdi pekçi Park nda bir eylem düzenledi. 28 yürüyüflçüyü karfl layan bine yak n kifli, "Baflörtüsüne Özgürlük, Baflörtüsü nanc m z ve Onurumuzdur" sloganlar att. Yap lan konuflmalarda; inançlar gere i türban takan k zlar n sistematik bir tarzda d flland, afla land klar ve haks zl a u rad klar dile getirilerek AKP iktidar elefltirildi. Aç klamada, "'adalet getirece iz, zulümlere son verece iz' diyerek iktidar olup, sonrada halka vaat ettikleri adaleti unutup, iktidar h rs yla oligarfliye ram olan yüreksizler duysun" ifadelerine yer verildi. Yürüyüflçülerin iki gün parkta kalarak imza toplayacaklar ö renildi. Türban ve Tecrit Abdi pekçi deki eylemde yap lan konuflmada, türbanl k zlar n sistematik bir tarzda d flland dile getiriliyordu. fade edilen tecrit politikas n n onlara karfl uygulanan bir boyutudur. Bu konuda Vakit yazar Sibel Eraslan, dergimizde yer alan röportajda flöyle diyordu: Tecriti yaflad m için ne kadar a r bir fley oldu unu da gayet iyi biliyorum. Baflörtülü oldu um için toplumsal anlam m ve hayata kat lmam tamamen iptal edilmifl durumda... Bu toplumsal bir ölüm anlam ndad r. Binlerce kad n sadece öyle oldu umuz için tecrit edilmifl durumday z. (Ekmek ve Adalet, Say : 134) Tecrit hayat n her alan nda, muhalif olan herkese karfl bir biçimiyle uygulan yor. Birbirinden ba ms z gibi görünen bir çok politika tek bir merkezde üretilip uygulanmaktad r. Tecrit de emperyalizm taraf ndan teorisi yap lan, oligarfli taraf ndan ülkemize uyarlanan, son y llarda muhalif kesimlere karfl en s k baflvurulan politikad r. Bu yan yla, tüm muhalif kesimlere, hak ve özgürlükler mücadelesi verenlere de bir gerçe i göstermektedir. Bu politikaya karfl tek tek, parçal olarak yürütülen mücadelenin asgari müfltereklerde birlefltirilmesinin yollar bulunmak durumundad r. lk bak flta F tiplerindeki tecrit ile türbanl lara yönelik tecrit aras nda ba kurmakta zorlananlar da olacakt r. Ancak türbana özgürlük mücadelesine karfl oligarflinin hangi politikalar, nas l uygulad n gözünüzde canland r n. Önce yo un bir bask ve tehdit ile karars z kesimler ayr flt r ld. Ard ndan bu mücadeleyi destekliyor görünen bir kesimin önü aç larak daha da düzen içine çekildiler. Medya koyu bir sansür uygulad, hayk - r fllar susturuldu, ikna odalar nda piflmanl k dayat ld, hala srar edenlere gözda vermek için bu kez bir iki kifli tutukland. Geriye türbana özgürlük isteyen, yaln z b rak lm fl, okulundan at lm fl ya da peruk gibi kimli ini inkar n bir baflka ifadesi olan çözümlere yönelmek zorunda kalm fl bir kesim b rak ld. Türbanl k zlar, her türlü toplumsal hayattan giderek tecrit edildiler. Tüm bu bask politikalar da, bu sonucu yaratmak içindi. Bir hak ve özgürlük talebini do rudan zor yoluyla sindirmek kolay de ildir. Oligarfli bu nedenle bask y tecritle birlikte gündeme getirmekte, bu amaçla kullanmakta ve sistematiklefltirmektedir. Elbette türban konusunda çok daha baflka güç dengelerinden, hesaplardan da söz edilebilir, ama burada as l olarak oligarflinin bir politikas na dikkat çekmek istedi imiz için, iflin bu k sm na girmiyoruz. Görülece i gibi bir mücadelenin ve o mücadeleyi yürütenlerin her türlü yol, yöntem ve araç kullan larak yaln zlaflt r lmas, sadece F tiplerine karfl mücadelenin gerçe i de ildir. Türbanl lar öyle olduklar için tecrit edilirken, devrimciler devlet gibi düflünmedikleri, dayat lan düflünce de iflikli ini reddettikleri için tecrit ediliyorlar. Ayn politikay pekala hayat n baflka alanlar nda, baflka kesimlere karfl uygulan rken de görebilirsiniz. Vakit, Hâlâ Yeflil Kuflak Savaflç s Tüm bu gerçekleri anlamayan, güya zulme karfl ç karken, en çok bask, yasak, katliam ve iflkencelere maruz kalanlara sald ranlar da var. Yeflil Kuflak slamc s Vakit in Baflörtüsüne özgürlük eylemi haberi tam da bunun bir örne idir. 6 Aral k tarihli Vakit, Ankara Valisi nin yasakç tutumunu TAYAD hedef göstererek gündeme getirdi. TAYAD a 447 gün, özgürlük yürüyüflçüleri ne 2 gün izin: Ankara Valisi nden Çifte Standart bafll kl haberde, Özgürlük yürüyüflçüleri nin kuracaklar çad ra Ankara Valili i nin iki gün izin

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR

MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR ÖZET : Sanak, sakat olduğunu ileri sürdüğüne göre savunma doğrultusunda gerekli araştırma yapılarak sonuç, sahte belgiyi doğruladığı

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel,

Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel, Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel, Diğer katılımcı dost Ülkeler Barolar Birliklerinin Sayın Başkanları

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı