Adalet. Avrupa Aral k; Amerika. Katliamc lar Yarg lans n! Tecrite Son! Adalet. Adalet. ba ms zl k demokrasi sosyalizm için antiemperyalist

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet. Avrupa. 19-22 Aral k; Amerika. Katliamc lar Yarg lans n! Tecrite Son! Adalet. Adalet. ba ms zl k demokrasi sosyalizm için antiemperyalist"

Transkript

1 Ne Avrupa Adalet Haftal k Dergi / Say : 136 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) Ekmek ve Aral k 2000 de Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam nda 28 tutsak katledildi Ne Aral k; Amerika ba ms zl k demokrasi sosyalizm için antiemperyalist antioligarflik devrim! Ekmek ve Adalet Adalet Vatanseverler ba ms zl k bayra alt nda toplanal m! ISSN: X 132 Katliamc lar Yarg lans n! Tecrite Son!

2 Katledilen kulaklar kesilen iki gerilla, BUNLAR NSAN Ve katleden kulak kesen BU DA NSAN! Aral k nsan Haklar Haftas Bir nsan Nedir?! Bir insan nedir? Bir insan öteki canl lardan, bir insan öteki insans varl klardan ay ran nedir? nsan, klasik tan mlamada Memelilerden, iki eli olan ve iki ayak üstünde yürüyen, konuflan, ak la sahip ve düflünmeye yetenekli canl türü olarak tan mlan r. Tan m böyle olunca; yukar daki foto raflarda yer alan iki ayr insan türü nü tek bir insan kategorisi içinde görürsünüz. 19 Aral k ta hapishanelerde katledilen 28 tutuklu insand ; 6 kad n kahkahalarla diri diri yakanlar da! Halk için savaflan, can n tehlikeye atan gerilla insand ; gerillan n kafas n, kula n kesip kolleksiyon yapan da, gerillar n ölü bedenine iflkence yapan da insan! Manyetonun kolunu çeviren de insan, manyetonun ucuna ba l olan da. Zulme dur diyebilmek için açl a yatan, bedenlerini tutuflturan da insan, tecriti, F tiplerini icat edip uygulayan da. Lüks ve sefahat içinde yaflayan da insan, açl ktan sürünen de insan. Ülkelerin, halklar n teslim al nmas için nükleer bombalar n, kimyasal silahlar n kullan lmas n emreden de insan, o bombalar n alt nda biner, yüzbiner ölenler de insan! K sacas, iflgalciler de, iflgale u rayanlar da, katledenler de katledilenler de, ezenler de ezilenler de, sömürenler de sömürülenler de, zalimler de mazlumlar da NSAN! 6 milyar insan! * Ayr ms z 6 milyar insan için mi verilecek insan haklar mücadelesi? Yoksa, baflka bir ölçü mü gerek? * Ezilmeye, afla lanmaya, haklar - n n gasbedilmesine karfl mücadele edenler, 1215 y l nda ngiliz Kral 'na Magna Carta Anlaflmas n kabul ettirdiler. nsan haklar, bu anlaflmayla girdi dilimize. Gerçekte, yeni geliflmekte olan kesimlerin Krall a karfl sürdürdü ü bir mücadelenin ürünüydü bu anlaflma Frans z htilali'yle insan haklar daha bir perçinlendi; nsan Haklar Bildirgesi kabul edildi. Yüzy llar n birikimiyle tarih sahnesine ç kan burjuvazi, bu bildirgeyle, feodal otoriteye karfl kendi s n f n n ve ittifak yapt kesimlerin hak ve özgürlüklerini güvenceye al yordu. Bu tarihsel örnekleri flundan dolay hat rlatt k; bugün insan haklar mücadelesi diye adland r lan mücadele, egemen s n flara karfl bir mücadele olarak flekillenmifltir. Ve bugün de öyle sürdürülmelidir Yüzy l n insan haklar mücadelesi de bu dönemin egemenlerine, yani emperyalizme karfl mücadeledir. Bunun neden böyle olmas gerekti i çok aç kt r: Çünkü insan haklar n gasbeden, yokeden emperyalizmdir. Biz ayr ms z tüm insanlar n haklar için mücadele ediyoruz deyiflleri, Magna Carta n n, nsan Haklar Bildirgesi nin tarihsel anlam n inkard r. * 10 Aral k 1948 de Birleflmifl Milletler taraf ndan kabul edilen nsan BU bir NSAN Ve e bunlar da NSAN Haklar Evrensel Bildirgesi, faflizme karfl zafer kazanm fl halklar n bildirgesidir. Burjuvazi, sosyalizmin maddi, moral bask s alt nda imza atmak zorunda kalm flt r bu bildirgeye. Bu bildirgenin ilk maddelerinden biri der ki; "Yaflamak, özgürlük ve kifli güvenli i herkesin hakk d r". Sorun, bu hakk kimin yoketti i sorunudur. Bu hakk kim yokediyorsa, insan haklar mücadelesi de onlara karfl - d r. Bu sorunun cevab ise, siyaseten kör, vicdanen sa r ve iflbirlikçi olmayan herkes için aç kt r. Milyarlarca insan açl a sürükleyerek, ülkeleri iflgal ederek, farkl düflünenleri, ba ms zl, demokrasiyi, sosyalizmi savunanlar yokedilmesi gerekenler olarak ilan ederek yaflama hakk n yokeden tek bir güç tan - yoruz biz yeryüzünde. Özgürlükleri yokeden tek bir güç tan yoruz. Kifli güvenli ini yokeden tek bir güç tan - yoruz: Emperyalizm! * nsan, ait oldu u s n fla birlikte insand r. nsan, sahip oldu u düflünceleriyle -faflistli iyle, gericili iyle, devrimcili iylle, apolitikli iyle- insand r. nsan ülkesiyle-topra yla insand r. Bunlar n d fl nda tarif ve tasvir edilebilecek bir insan yaflam yor yeryüzünde. Biz, insan haklar n ihlal eden emperyalizme karfl, ezilen halklar n insan haklar n savunuyoruz. Sömüren, katleden burjuvazi, insanl ktan ç km fl insan d r. kahramanlar ölmez Elaz da faflistlere karfl gerçeklefltirilen bir eylem sonras polisle girdi i silahl çat flmada flehit düfltü Tunceli Hozat do umlu Güler, devrimci hareketin kadrolar ndan biriydi. Elaz da anti-faflist mücadelenin örgütlenmesinde önemli bir yeri vard. Belçika da geçirdi i bir trafik kazas sonucu aram zdan ayr ld. Devrimci düflüncelerle okudu u ö retmen okulunda tan flt..ü. Hukuk Fakültesi nde DEV- GENÇ li olarak mücadelesine devam etti y - l nda tutsak düfltü, hapishanelerdeki direnifllerin ön saflar nda yer ald Ölüm Orucu Direnifli nde Birinci Ölüm Orucu Ekibi nde Apolar la, Haydarlar la birlikte ölüme yatt. Tahliye olduktan sonra yurtd fl örgütlenmesinin siyasi sorumlulu una atand. Adalet Ekmek ve 11 Aral k- 17 Aral k fiehitlerimiz Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Pembe Özlem OLGUN Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi Küçük Langa Caddesi No:29 C-26 Akflahin Pasaj Aksaray-Fatih- stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama ISSN: X Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Nurettin GÜLER 1978 fiaban fien 18 Aral k 1991 Büyük direniflte ölümsüzlefltiler Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro Hüseyin ULU Aral k 1979 Samsun da bir yaz lama s ras nda faflistler taraf ndan vurularak katledildi. Samsun da ve ö renci olarak okudu u Gaziantep te anti-faflist mücadele içinde yeralan bir devrimciydi. Ömer DEM R Aral k 1979 Faflistlerin kurdu u bir pusuda katledildi. Genç yaflta devrimci olmufl, stanbul Liseli DEV-GENÇ örgütlenmesi içinde yeralm flt. Cahit fienyüz Aral k 1979 flkencede katledildi. Malatya Hapishanesi nde, 28 Temmuz 2001 de 6. Ölüm Orucu Ekibi Direniflçisi olarak direnifle bafllam flt Feride. Ölüm orucundayken tahliye edildi. Tahliye rüflvetini zulmün yüzüne çarparak stanbul Aksaray da bir evde direnifline devam etti; stanbul un orta yerinde dalgalanan bir direnifl bayra oldu. Feride Harman, 1973 Eylül ünde Malatya Akçada lçesi nde do du. Kürecik Lisesi ni bitirdi. Sekiz kardefltiler. Yoksullu a mahkum edilen, ulusal onuru çi nenen, daha ilk okuldan bafllayarak, bask lar, yasaklar cezalar alt nda yaflayan, zulmedilen onmilyonlarca gencimizden biri olarak, devrimci oldu de Cephe yle tan flt de mücadele içinde daha aktif olarak yer ald de Dersim brahim Erdo an K r SPB'lerine kat ld. Yaklafl k 4 y l gerillada kald. Ard ndan tutsak düfltü. Alt y l süren tutsakl nda zulme boyun e medi, onu y ld rmaya çal flan düzene karfl kendini daha da gelifltirdi, güçlendirdi. 19 Aral k katliam sald r s s ras nda Malatya Hapishanesi ndeydi. O da ölüm orucuna gönüllüydü. S - ra ona geldi inde, aln na bant n kuflan p düfltü bu uzun yola. 512 gün boyunca, üzerinde ya zafer, ya ölüm! yaz l direnifl bayra n büyük bir sab r ve kararl l kla tafl yarak ölümsüzleflti. INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro Bürolar m z Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. Örnekler Apt. No:5 Kat:5 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Sakarya mah. Uluyol cad. Ayd n flhan -2 No: 24 Kat: 2 Daire: 2 Osmangazi/Bursa Tel-faks: Feride HARMAN (DHKP-C) 16 Aral k 2002 Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Bahçe Mah Sk. Tütüncü Apt. Kat: 1/6 Samsun- 19 May s Mah. Talimhane Cad. Albayrak flhan NO:24 Kat:2 Daire:9 Tel-faks: Trabzon- Düzenli Ulusoy fl merkezi Çömlekevi Yokuflu No: 42 Trabzon Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler 19 Aral k, yenilmezli imizdir Aral k, yenilmezli imizdir 5... Faflist Zihniyet! 8... F tiplerinin harc nda 19 Aral k ta dökülen kan var nfazlar bir devlet politikas d r Demokratik devlet, sanal Susurluk devleti, gerçek TAYAD Hapishaneler Raporunu Aç klad Ülkemizi kuflatan emperyalist zincir biraz daha kal nlaflacak! Baflörtüsüne Özgürlük Tecrit Hücrelerine Hay r! Emperyalizmin ve Oligarflinin Nerede htiyac Varsa, Abant Büyük korku ve Irak taki Austwisch Küreselleflmenin... flas S rt nda 117 Tabut Dilinde Demokrasi ve nsan Haklar CEVABIMIZ VAR Emek Platformu Netleflmelidir Y kaca z kokuflmufl düzeninizi E itim-sen Günefli Karart lamaz Avrupa Komplodan Sorumludur Mersin de hak ve özgürlükler mücadelesinde tahammülsüzlük Felluce ile dayan flma eylemleri sürüyor Devrimci Bir Merkez Giriflimize liflkin Sonuç Aç klamas Sald r lar tüm halklarad r Çemberimde Gül Oya Maltalar, sokaklar dolduran kan deryas n n içinde, da gibi olan cesetlerimiz önünde, al nlar m zda k z l bant, ellerimizde k z l bayraklar, dilimizde devrim ve sosyalizm sloganlar yla dikiliyoruz. Böylesine büyük, kapsaml bir sald r önünde y k lmaman n, savrulmaman n gücü gururuyla bafl m z yukar da. Emperyalizmin ve oligarflinin stratejik sald - r s karfl s nda dünya halklar n n direnifl cephesine bir mevzi de ülkemiz topraklar ndan ekledik. Emperyalizmin ve oligarflinin vahfletinin karfl s na halk n yi it evlatlar n n kahramanl n koyduk. Halk m za, düflman n gücü ne kadar büyük, sald r s ne kadar vahfli olursa olsun, direnmenin mümkün oldu unu gösterdik. flte bütün bunlar n sonucundad r ki, katliam n 4. y ldönümünde bir yenilgi den de il, dünya tarihinde efline az rastlan r bir direnifl destan n n yarat lm fl olmas ndan sözediyoruz. Saf n direniflin saf nda görenler, 19 Aral k böyle ele alacakt r. Ülkemiz tarihinin en büyük katliamlar ndan birinin 4. y ldönümündeyiz. 19 Aral k gündemimize sokan sadece bir y ldönümü olmas de ildir. 19 Aral k bitmifl bir süreç de il. 19 Aral k ta bafllayan katliam, F tiplerindeki tecritle hala sürdürülüyor. 19 Aral k katliamc l na karfl adalet için verdi imiz mücadele sürüyor. Ve en önemlisi, 19 Aral k la aç lan F tiplerindeki direnifl de hala sürüyor. K sacas, hala büyük ölçüde 19 Aral k n flekillendirdi i bir süreç yaflanmaktad r. Kim nas l de erlendirirse de erlendirsin, fluras tart flmas zd r, 19 Aral k katliam, ülkemiz s n flar mücadelesi tarihinde önemli dönüm noktalar ndan biri olarak yeretmifltir. 19 Aral k henüz yak n bir tarihtir. Tarihsel olaylar n sonuçlar, ço u zaman uzun y llara yay larak ortaya ç kar. 19 Aral k için de ayn fley sözkonusudur. Ama 19 Aral k özelinde, baz sonuçlar çok çabuk ortaya ç km fl, bu katliam ve karfl s ndaki direnifl, s n flar mücadelesi aç s ndan netlefltirici ve ayr flt r c bir ifllev görmüfltür. 19 Aral k devrimcilere karfl bir yoketme ve teslim alma sald r s yken, halka karfl da büyük bir gözda operasyonudur. 19 Aral k gözda sald r s, hapishanelerde ve d flar da bedel ödeyenlerin kararl l yla gö üslenmifltir. Devletin kendi tutsa durumundaki insanlara karfl gerçeklefltirdi i vahflet, oligarflik devletin halk düflman yüzünün en net göründü ü anlardan biridir. Halk bunu görmüfltür. Halk n o süreçte buna ne kadar tepki gösterip göstermedi i farkl bir konudur. Terörün boyutu tepkilerin önüne set çekerken, devletin esirlere karfl bile ne kadar vahflileflebildi i, ba ms zl k, demokrasi, adalet, özgürlük istemekten baflka suçu olmayanlar n nas l katledilebildi i halk n bilincinin derinliklerine ifllemifltir. Sonuçlar halk n düzene karfl tepkilerinin içinde ortaya ç kacakt r. Hem halk, hem bu düzene karfl flu veya bu biçimde mücadele etme iddias nda olan tüm güçler aç s ndan ise, 19 Aral k, oligarflinin halka karfl savaflta, emperyalizmin politikalar n sürdürmek için katliamc l kta s n r tan mayaca n n göstergesidir. Demokratikleflme, AB ye uyum politikalar sonucu olmayan bir demokraside yaflad klar n sananlar, bu katliamla birlikte, yeniden Türkiye gerçe iyle yüzyüze kald lar. Emperyalist güçlerden demokrasi, insan haklar beklentilerinin de gerçek anlamda sonudur 19 Aral k. Emperyalizmin içsel bir olgu oldu u bu operasyonda da görülmüfltür. Emperyalizm oligarflinin katliam n n bafldestekçisidir. Düzenin sosyal demokrat solu nun faflist, gerici öteki partilerden bir fark n n olmad, insan haklar çerçevesinde bile katliama sesini ç karmay p onaylad görülmüfltür. Özcesi, siyasi arena-

4 da yer alan tüm güçler gerçek yüzleriyle tavr n belirlemifl, demokrasiye ve emperyalizme iliflkin tüm yan lg l düflünceleri yerle bir etmifltir. Düzene karfl ister devrim için, ister ba- ms zl k ve demokrasi için mücadele eden her güç, kendini buna göre ayarlamak, ad mlar n buna göre atmak durumundad r. Nitekim de böyle olmufltur. 19 Aral k, devrimciler için devrimin yenilmezli ini ve kararl l n gösteren bir dönüm noktas olurken, reformizm için ise, düzen içine hapsolman n dönüm noktas olmufltur. Devrimciler 19 Aral k ta k z l bayraklar n dalgaland r rken reformizm beyaz bayrak kald rm flt r. Ülkemizdeki demokratikleflmenin palavra oldu unu, faflist devlet gerçe ini en iyi gören onlard r. Emperyalizme ve oligarfliye gerçekten karfl ç kman n büyük bedeller ödemeyi gerektirece ini yeniden hat rlam fllard r. Bunu gördükleri için de emperyalizme ve oligarfliye karfl direnifl mevzilerinden kaçmakta acele etmifllerdir. Demokrasicilik oyununun s n rlar içinde onlar da F tiplerine karfl ç km fl, mitinglerde yeralm fllard r. Ama 19 Aral k la demokrasinin s n rlar n n o kadar da genifl olmad - n oligarfli her kesime yeniden hat rlatm flt r. Reformizm için Türkiye gerçe ini görmemek, faflizm gerçe ini görmemek sözkonusu de ildir; tam tersine, gördükleri için düzenin icazetine s nm fllard r. Düzene s nd ktan sonra söylediklerinin fazla bir önemi yoktur. Düzen içi siyaseti tercih etmelerini gizlemek için çok iyi gördükleri faflizm gerçe ini çarp tmaktan, gizlemekten baflka çareleri yoktur. Onun için flimdilerde AB ye uyumla demokratik devrimin tamamland ndan sözetmekteler. 19 Aral k n ayr flt rd elbette sadece tescilli reformist kesimler de de ildir. Farkl s fatlar tafl yan ama özünde revizyonist-reformist düflüncelerden köklü biçimde kopamam fl olanlar da 19 Aral k ta direnifli de il, sadece oligarflinin terörünün ne kadar büyük olabilece- ini gördüler. Gördükleri andan itibaren de reformizmle, hatta Avrupa yla paralellik kurma 19 Aral k, netlefltirmifltir, ayr flt rm flt r. Devrimciler 19 Aral k ta k z l bayraklar n dalgaland r rken reformizm beyaz bayrak kald rm flt r. 19 Aral k bir isyand r ayn zamanda. Teslim alamazs n z hayk r fl - n n tarih boyunca dile getirilmifl en güçlü cevaplar ndan biridir. aray fllar na girdiler. Uluslararas standartlar bunun için gündeme getirdiler. fiimdi bu kesimler, reformizmle ayn a zdan devrimci demokrasinin bitti ine hükmediyor ve bir yenilgi den sözediyorlar. fiimdi çok daha nettir ki, daha 19 Aral k n sabah nda devrimci demokrasi yokoldu diye hüküm verenler, devrimcili i hiç anlamam fllard r. Devrimcilerin yokolmayaca tarihsel gerçe inden uzakt rlar. Bu ülke devrimcilerinin bunu defalarca kan tlad n görmezden gelirler. Hapishane görmemifllerdir. Göreni ise, oligarflinin zindanlar ndan ö ütülerek ç km fl ve ö ütülmüfl, y ld r lm fl, vazgeçirilmifl solcular olarak halka güvenmezken, oligarflinin ve emperyalizmin herfleye kadir oldu una inan rlar. flte bir katliamla devrimcilerin bitirilebilece ini düflünen bu siyasi ahmakl kt r. Aradan dört y l geçmifl olmas na, direniflin bu süre boyunca sürmesine, devrimin yenilmezli ini tekrar tekrar kan tlamas - na ra men, flimdi kendisini komünist olarak gören baz lar n n kalk p dört y l önce reformistlerin söyledi ini tekrarlay p devrimci demokrasinin bitti inden, yenilgiden sözetmesi de bir baflka siyasi ahmakl kt r. Bu öylesine bir ahmakl kt r ki, reformizmin devrimci demokrasi bitmifltir derken kendisini de kastetti ini görmemekte, ayn nakarat tekrarlamaktad r. Yenilgi tesbiti, 19 Aral k anlamayanlar n, direnifli sonuna kadar götüremeyenlerin, oligarfliye karfl zafer kazanmaktan umudu kesmifllerin ruh halidir. Hiç direnmeyenler veya sonuna kadar direnme kararl l n, cüretini gösteremeyip bir noktas nda direnifli terkedenler sözediyor yenilgi den. Bu, sürece iliflkin bir tesbit olmaktan ziyade, onlar n ruh halini ele veriyor. Mücadele eden yenilgiye u rayabilir, mücadele etmeyen zaten yenilmifltir. (Bertolt Brecht) Onlar n yenilgisi, Brecht in iflaret etti i ikinci türden bir yenilgidir. Direnenlerin yenilgisiyle direnmeyenlerin yenilgisi aras nda her zaman nitelik bir fark vard r. Direnenler, yenilgilerinden zaferler yaratabilirler. Direnmeyenlerin ise bu flanslar olmaz. Sözünü ettikleri kendi yenilgileridir. De erlendirmelerindeki ruh hali bunun tezahürüdür. 19 Aral k bir isyand r ayn zamanda. Teslim alamazs n z hayk r fl n n tarih boyunca dile getirilmifl en güçlü cevaplar ndan biridir. Türkiye solu, Aral k katliam nda ve F tiplerinde büyük bir s navdan geçti. Devrimci hareket, bu s navdan, 30 Martlarda, 12 Temmuzlarda, Nisanlarda oldu u gibi, aln aç k bafl dik geçerken, sa a ve sa a savrularak dökülenler de oldu. Direnenler, oligarflinin ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm için, inançlar için her türlü bedeli ödemeyi göze alanlar yenemeyece ini kan tlad lar. 19 Aral k böylelikle sadece bir katliam n de il, kahramanl n ve yenilmezli in ad olarak geçti tarihe.

5 direniflimizin 5. y l nday z HÜCRELER YIKACA IZ! 117 flehit, 600 sakat verdik; YILMADIK TESL M OLMADIK! Direniflin bayra DHKP/C Davas Tutsaklar Sevgi ERDO AN Ölüm Orucu Ekibi nde Bu bayrak elden ele neferden nefere zafere kadar tafl nacak! Faflist Zihniyet! F tiplerine hakim olan, tecriti uygulayan AKP zihniyetini tan y n! Bu ülkeyi kim yönetiyor, hangi zihniyetle yönetiyor? Bu sorunun cevab n ö renmek isteyenler, Cezalar n nfaz Hakk nda Kanun (C K) Tasar s ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tasar s na iliflkin TBMM de yap lan görüflmelerin tutanaklar n okusunlar. Bu görüflmelerin bas na yans yan k sm nda bile, AKP iktidar na hakim olan faflist zihniyeti tüm ç plakl yla göreceksiniz. Adalet Bakanl n n haz rlad ve savundu u tasar lar, pekala Hitler in kadrolar taraf ndan da haz rlanm fl olabilirdi. Bu taslaklar haz rlayanlar hiç kuflku yok ki, Nazilerin tüm uygulamalar n çok iyi incelemifl ve kendilerine MODEL olarak alm fllard. F tiplerinin yeni aç ld dönemde F tipi Nazi Toplama Kamplar demifltik, F tiplerini Nazi zihniyeti yönetiyor demifltik. Biz ne kadar u rafl rsak u raflal m, onlar n beyninin içini, beyinlerinin gamal haç politikalar yla dolu oldu unu bu kadar aç k biçimde gösteremezdik. Gerek C K, gerekse de CMK Tasar lar tart flmalar sonucunda bir çok de iflikli e u rad, burada sözü edilecek olan baz maddeler reddedildi. Ceza nfaz Yasası, üzerinde bir kez daha çalıflılmak üzere, Adalet Alt Komisyonu'na gönderildi. Ama bunlar n önerilmifl olmas da mant ortaya koymaya yetiyor. Dahas, yasalar nas l ç - karsa ç ks n, F tiplerinde iflte bu mant k uygulanmaya devam edilecektir. Tecrit, bu mant n uzant s olarak sürdürülecektir. flte Faflist Kafa! Diyor ki, tasar da: Hükümlü, ak l hastal na kendisi neden olmuflsa, cezas n n infaz geri b rak lamaz... Bu maddede hedef, zorla t bbi müdahale iflkencesiyle sakat b rakt klar Wernicce Korsakoff hastalar d r. Yaflayan ölü haline getiren kendileri. Ve o noktada diyor ki, befl yafl ndaki çocuk gibi de olsa, kendi bafl na yaflam n sürdüremez durumda da olsa, eli aya tutmaz da olsa, ak l hastas da olsa, ben onu tecrit hücrelerinde tutmaya devam edece im. CHP Ni de milletvekili Orhan Eraslan B rak n bir hukukçuyu, bir insan böyle bir düzenlemeyi nas l düflünebilir? diye soruyordu hakl olarak. Do ru, bir insan düflünemez bunu. Ancak Nazi kafas na sahip bir insan art düflünebilir. Bu öneri burjuva bas nda bile Meclis'i flok eden öneri olarak adland r ld. Kendi politikalar n n sonucu olan ak l hastalar n, eza edilmesi, ceza çektirilmesi gereken insanlar olarak gören bu zihniyetle, ak l hastalar n n topluma bir yarar yoktur, yokedilmelidir diyen Nazi politikalar aras ndaki paralellik, aç kt r. Önerge insanl a ayk r! oldu u gerekçesiyle reddedildi. Bu ret gerekçesi bile, Adalet Bakanl na hakim olan anlay -

6 fl n insanl k d fl bir zihniyet oldu unu göstermeye yeter. flte Faflist Kafa! Ya piflman olacaklar, ya da... Emperyalistler ve iflbirlikçileri, hapishanelere iliflkin belgelerde, piflmanl k dayatmalar n rehabilitasyon, topluma kazand rma gibi üstü örtülü kavramlarla ifade etmifllerdir. AKP iktidar, bunu alenilefltirmifltir. Tasar da nfazda temel amaç bölümü aynen flöyle yaz lm flt : suçlular n piflmanl k göstermesini sa lamak. Bir milletvekili Bu durumda cezaevleri esir kamp na döner. diyerek itiraz etti bu maddeye: AKP li bir milletvekili elefltiriye Hümanizm ça n hastal oldu. diyerek cevap verdi. Eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, flimdiki Yarg tay üyesi Suat Ertosun, tart flmaya müdahil olup Bu tasar yla flartl tahliye otomatik olmaktan ç kar l yor. Nedamet getirmeye, iyileflmeye göre belirleniyor diyerek maddeye aç kl k getirdi. Emperyalizme karfl olmayacaks n z, faflizme karfl olmayacaks n z, muhalif olmayacaks n z; sizi bir kez elime geçirdim, düflüncelerinizi de ifltirinceye kadar hapsetmeye, zulmetmeye devam edece im diyor bir iktidar aç kça. Tart flmalar sonunda piflmanl k gösterme ifadesi amaç maddesinden ç kar ld. Fakat Cemil Çiçeklerin, Ertosunlar n beyninden ç kar lmam flt r bu amaç ; TECR T bu amaçla sürdürülüyor hala. Bu amaç maddesine karfl ç kanlar, e er karfl ç k fllar nda samimi iseler, TECR TE karfl ç kmaya ça r yoruz. De ilse, son derece hakl olan bu itiraz, ka t üzerinde bir itiraz olarak kalmaya mahkumdur ve AKP nin Adalet Bakanl n n Nazi politikalar karfl s nda böyle bir itiraz n hiçbir hükmü olmaz! flte Faflist Kafa! B rakal m Gebersinler! Piflmanl k maddesinin elefltirilmesi karfl - s nda AKP liler Nazi zihniyetinin savunulmas için seferber oldular. AKP'li Mehmet Y lmazcan, flöyle diyordu mesela. Hümanizm ça m z n hastal. Türkiye'de ya san k olacaks n z, ya borçlu... Hümanizmi ve söylemese de bizzat hukukun kendisini bir hastal k olarak gören kafa, TBMM Adalet Komisyonu na seçilmifl ve bu ülkede adalet da tacak!!! AKP'li Hüsrev Kutlu ise, MHP lilerden hiçbir farklar n n olmad n flu sözleriyle ortaya koydu: Rezervasyon yapt r p Adalet Bakanl tesislerinde suçlular dinlendirecek de iliz Aral k katlam öncesinde F tiplerine yönelik elefltiriler karfl s nda MHP Ankara milletvekili Mehmet Arslan n Gebersinler, ne yapal m kendileri istedi... Ne yani ölmemeleri için altlar na m yataca z... sözlerini hat rlay n. Ve AKP li Hüsrev Kutlu nun sözlerini yan na koyun. AKP nin MHP zihniyetinin (yani bafltan beri vurgulad m z gibi, Nazi zihniyetinin devamc s ) oldu unu görürsünüz. Ama durun, bu zihniyeti ortaya koyan örnekler bitmedi daha. flte Faflist Kafa! Nedamet getirinceye kadar... ktidar n haz rlad tasar da deniliyor ki;...sa l k kurumunda koruma ve tedavi alt nda geçen süre cezas ndan indirilemez. Daha aç k bir deyiflle, açl k grevi, ölüm orucu eylemleri sonucu zorla kald r ld klar hastanede geçirdikleri süre cezalar ndan say lmayacak. Hastanelerin mahkûm ko uflunda geçirdikleri süre kadar, cezaevinde fazladan yatmak zorunda kalacak. Hedef, açl k grevleri, ölüm oruçlar yapan tutsaklar. Hedef D RENME HAKKI. Can n ortaya koymufl tutsaklar, üç befl ay daha fazla yat rmayla tehdit ediyor. Tam bir acizlik. Ama ayn zamanda tam bir zulüm mant. Nas l yapar z da nedamet getirmemifl insanlar, çürüyünceye, ölünceye kadar iflkenceli ölüm hücrelerinde tutar z? Sadece sözkonusu madde de il, nfaz Yasas n n onlarca maddesi bu faflist mant kla haz rlanm flt r. flte faflist kafa: Yasada korsan de ifliklik! CMUK un arama yetkilerini düzenleyen maddesi, Adalet Komisyonu nda tart fl l p son alini ald ktan sonra, tasar TBMM Genel Kurulu na sevkedilirken, AKP liler taraf ndan tasar - ya korsan bir madde eklendi. Adalet Komisyonu nda polise arama yetkisi verilip verilmeyece i uzun tart flmalara neden olmufl ve sonuçta polise bu yetkinin verilmemesi kararlaflt r lm flt. Ama AKP bu yetkiyi vermekte srarl yd.

7 AKP, iflkencecilerin iflini kolaylaflt racak ne laz msa onu yapmakta srarl yd. Tasar ya yap lan korsan eklemenin farkedilmesiyle Genel Kurul da bu oyun bozuldu. Ama AKP nin zihniyeti bir kez daha ortaya ç km flt. Yasama da kim oluyor diyen faflist yürütme zihniyetidir. Komisyonda bu maddeye itiraz edenler aras nda kendi milletvekilleri de vard r. Onlar n iradesine de sayg s yoktur. AKP de kendi hukukuna, kendi meclislerine sayg da yoktur. Bu kafa, mümkün olsa, yasalar tümüyle gizlice ç kar r. Hürriyet Gazetesi AKP nin bu giriflimini tasar ya korsan madde eklediler diye verdi. Korsan! flte AKP nin siyasi kimli i. flte Adalet Bakanl n n yönetim anlay fl n n özeti. Bir yasaya korsan madde ekleyerek TBMM yi, milletvekillerini aldatmaya çal flan bu Adalet Bakanl n n F tiplerine iliflkin gerçekleri söyledi i veya söyleyebilece i, F tiplerinde yasalara uyaca düflünülebilir mi? Bunu düflünmek safdilliktir. flte faflist kafa: Ölüm orucundakiler azald!.. Çiçek, Adalet Bakanl 'n n 2005 mali y l bütçe görüflmeleri için yapt sunufl konuflmas nda 3 Kas m tarihi itibar yla ölüm orucuna kat lanlar n say s n n 8'e düfltü ünü, eylemcilerin say s n n azald n bildirdi. Sami Türk de, katliam n üzerinden aylar geçtikten sonra böyle demiflti. Böyle demifl ve eklemiflti; bas n yazmazsa, biter. Cemil Çiçek in kafas da ayn. Faflist kafa için insanlar rakam lardan ibarettir. Ölüm orucunda kaç kifli olursa önemli olacak acaba? Bu ülkenin hapishanelerinde yüzlerce tutsa- n ölüm orucunda oldu u zamanlar da oldu. O zaman talepleri daha fazla m dikkate ald lar? 117 ölümün oldu u bir direniflten sözederken, ölüm orucundakilerin say s n n 8 e düfltü- ünden memnuniyetle sözeden bir kafa, toplama kamplar n yöneten bir Nazi den baflka kime ait olabilir? Faflist kafan n hayalinde Auschwitz var! Ceza nfaz Yasas Tasar s n n tart flmalar s ras nda Cemil Çiçek, bir de flunlar söylüyor: Cezaevleri otel haline geldi. Cezaevlerinin yol geçen han olmas, suç örgütlerinin e itim yuvas haline getirilmesi kabul edilemez... Devlet duvarlar n arkas nda bile otoriteyi tesis edemezse, da bafl nda ne yapar, diye sorulur. Cezaevlerini yönetilebilir kurumlar haline getirmek istiyoruz. dedi. 19 Aral k tan önce de böyle diyorlard. F tiplerini açmalar na, öteki tüm hapishaneleri de hücre tipine çevirmifl olmalar na ra men, 2 y ld r hapishaneleri kendileri yönetiyor olmas na ra men, hapishanelerden tabutlar ç - k yor olmas na ra men o hala diyor ki cezaevleri otel haline geldi! Cemil Çiçek in hayalindeki, beynindeki ideal hapishane Auschwitz dir. Nazi toplama kamp Dachau aç ld nda, kamp n ilk tutsaklar siyasi dirler. Özel tutsak giysisi içine sokulmam fllar, saçlar kesilmemifltir... Bir hafta geçmeden, SS güruhu kamp bas yor. Görevli polis memurlar n toplay p tehdit ediyorlar: Nedir bu yapt n z kepazelik? Bu ikinci s n f domuzlara insan gözüyle bak yorsunuz! Bunu izin veremeyiz. Bunlar insan de il!... En küçük duygusall a yer yok. Aran zda kan görmeye tahammül edemeyecek olanlar varsa, onlar bizden de ildir. Bu köpo lu köpeklerden ne kadar n temizlersek, beslemek zorunda kald m z pisbo azlar, o kadar azal r. Haydi bakal m, ifl bafl na! (Tadeusz Borowsk, Böyle Buyrun Gaz a Bayanlar Baylar, s. 189) Cemil Çiçekler, Ertosunlar, iflbafl ndad r. Yapt klar ifl, Dachau Nazi Toplama Kamp nda yap lan ifl le nitelik olarak ayn d r. Onlar n ifli, tutsaklara nedamet getirtmek, piflman edemediklerini ise, iflkenceli ölüm hücrelerinde bir biçimde say lar n azaltmak t r. nsan yok onlar n beyninde. Hümanizm yok. Hak, hukuk, adalet yok. 117 ölüm karfl s nda a zlar ndan insani tek bir kelime ç kt n duydunuz mu? Emperyalizmin iflbirlikçilerinin insani hiçbir duygusu, düflüncesi olamaz zaten. AKP, emperyalizmin ve oligarflinin partisi olarak devrimcileri yoketme göreviyle hareket ediyor. Ve bunun d fl nda hiçbir fley onlar ilgilendirmiyor. 19 Aral k katliam n savunarak bafllad lar hükümete, tecrit katliam n sürdürerek iktidar olmaya devam ediyorlar. flte biz F tiplerinde hüküm süren bu zihniyete karfl direniyoruz. Direniflin neden bu kadar uzad n, neden bu kadar büyük bedeller ödenmek zorunda kal nd n soranlar, bu zihniyete baks nlar.

8 Katliamc lar yarg lans n Tecrite son BAYRAMPAfiA ÜMRAN YE Sald r, 1500 jandarma, iki otobüs dolusu ölüm mangas taraf ndan gerçeklefltirildi. Binlerce kurflun, bomba kullan ld. Ellerindeki bombalar yetmedi, yenilerini getirttiler. Operasyon 14 saat sürdü. 6 kad n tutsak diri diri yak ld. 6 erkek tutsak kurflunlarla, bombalarla katledildi. 55 tutsak yaraland. Binlerce asker polisten oluflan katliam birlikleri taraf ndan sald r ld. Sald r da binlerce gaz bombas n n yan s ra zehirli gaz püskürten silahlar, Skorsky helikopteri kullan ld. Operasyon 83 saat sürdü. Befl tutuklu katledildi, yüzlercesi yaraland, iflkencelerden geçirilip F tiplerine sevk edildiler. 8 F tiplerinin harc nda 19 Aral k ta dökülen kan var Aral k katliam n n üzerinden 4 y l geçti... F tiplerinin duvarlar ndan kan m z s z yor hala... Yaram z hala kan yor... Adalet hala çok uzakta... Ama biz F tiplerinin tecrit duvarlar na teslim olmad k. Adalet için mücadeleden hiç vazgeçmedik! Zaman h zla geçiyor. 19 Aral k katliam n n üzerinden de tam dört koca y l geçti. Dört y l bir direnifl için al fl lmad k uzunlukta bir süre. Dört y ld r sürüyor direnifl. O gün do an bebekler, yürümeyi, konuflmay ö rendi çoktan. lkokullu çocuklar, delikanl oldu. Oligarflinin tüm terör ve gözda na ra men, devrimci saflara genç, yafll yeni insanlar kat ld. Onlar için 19 Aral k d fl nda olduklar bir tarih. O günü hapishanelerde veya d - flar da, ama olay n içinde olarak yaflayanlar ise, o günlerin bir dakikas n bile silmediler haf zalar ndan. Oligarfli unutturmaya çal flt. Solun bir k sm unutmay ye ledi. Ama bu öyle bir tarih ki, silinmesi, unutturulmas mümkün de il. Buna izin vermemiz de sözkonusu de il. Bu yüzden tekrar tekrar anlat yoruz. Bilmeyenler ö rensin, unutanlar hat rlas n, hiç unutmayanlar öfkelerini bir kez daha bilesinler diye y l n n 19 Aral k sabah, bu ülkenin asla unutulmamas gereken sabahlar ndan biridir. O sabah, do an güneflin fl klar, onlarca hapishaneyi çevreleyen siyah dumanlar n, gaz bombalar n n sisi aras nda kald. Sabah s ralar nda tüm hapishaneler bir y ld r bu operasyona haz rlanan katliam birlikleri taraf ndan kuflat lm flt. Teslim olun! ça r lar yla kurflunlar, bombalar ayn anda ulaflt tutsaklar n kald ko- ufllara. Ayn anda dozerler hapishane duvarlar n y kmaya bafllad. Bir anda ya d r lan gaz, kükürt ve niteli i belirsiz bombalar, bir çok hapishanede daha ilk anda ko ufl kap s nda bulunan tutsaklar hareketsiz b rakacak kadar yo undu. Düflünün ki, bir devlet, etraf nda kendi askerlerinin nöbet tuttu u hapishaneleri ele geçirmek için 10 bini aflk n askeri gücünü seferber etmiflti. K br s harekat ndan sonraki en büyük askeri harekatt bu ve topu topu dört duvar arkas nda, silahs z bini aflk n tutsa a karfl yd.

9 ÇANAKKALE BURSA CEYHAN Sald r da 5 Bin 48 Adet gaz bombas, binlerce kurflun kullan ld. Sald r ya jandarma özel operasyon timleri kat ld. Operasyon 56 saat sürdü. stisnas z tüm tutuklular iflkenceden geçirildi. Dört tutuklu katledildi. Silahs z, savunmas z tutsaklara kurflunlar, gaz bombalar yla sald rd lar. iki tutsak zulmü durdurmak için bedenini tutuflturdu. Ama sald r sürdü. Tutuklular, F tipine sevkten önce, hücrelere at larak sevkedinceye kadar iflkenceden geçirildi. ki tutsak katledildi. Sald r ya yüzlerce jandarma, gardiyan ve Çevik Kuvvet ekipleri kat ld. Sald r 8,5 saat sürdü. Tutuklular, direnifl s ras nda bir te men ve bir askeri rehin ald lar. Rehinelerin burunlar kanamad. Tüm tutsaklar iflkenceden geçirildi... Bir tutsak katledildi. Düflünün ki, bu eflitsiz sald - r da, 20, 30, 40 kiflilik ko ufllar ndan d flar ç kamayacak durumdaki tutsaklar n üzerine tam 20 bin adet gaz bombas at ld. Sadece Çanakkale Hapishanesi nde 5 bin 48 adet gaz bombas kullan ld. Kurflunlar n say s belirsizdi. Ve dinmeyen bomba kurflun ya muruna megafonlardan hiç durmaks z n tekrarlanan ya teslim olacaks n z, ya öleceksiniz sözü efllik ediyordu. Böyle bir durumda ne yapabilirdi kaleflnikoflar, çelik yelekleri, gaz bombalar olmayan tutsaklar? Siz söyleyin ne yapabilirlerdi? Teslim olmak, bileklere de il, beyinlere kelepçe vurulmas yd! Tutsaklar n yapabilecekleri iki fley vard : Teslim olmak ya da direnmek! Direnmenin anlam ölmekti; Ya teslim olacaks n z, ya öleceksiniz diyordu subaylar n megafonlardan yükselen sesi. Öyle de olsa direneceklerdi. Teslim olma n n anlam, faflist devletin askeri, polisi taraf ndan derdest edilmekle s - n rl de ildi çünkü. O anlamda zaten esirdiler. Zaten tutsak al nm fllard ve dört duvar aras nda, devletin elindeydiler. Bunu oligarflinin üzerlerine sald katliamc lar da biliyordu. Öyleyse, onlar n teslim olun! deyifllerinin baflka bir anlam olmal yd. Evet, baflka bir anlam vard. Teslim olun ça r s yla düflüncelerinden, inançlar ndan soyunmalar, emperyalizme, faflizme karfl direnmekten vazgeçmeleriydi istenen. Teslim olmayacaklard. Ya düflünce de iflikli i, ya ölüm! diyenlerin karfl s na ya düflüncelerimizle yaflar z, ya da düflüncelerimiz u runa ölürüz diyerek ç kacaklard. Halk n kurtulufl savafl n n içinde Ya zafer, ya ölüm! diyerek yeralmam fllar m yd zaten! Direnme kararlar netti. Peki böylesine büyük bir güçle silahlan p sald ran düflmana karfl nas l direneceklerdi? Neleri varsa onlarla direndiler... Ranza, dolap, ne buldularsa, onlarla kurdular barikatlar n. Kurflunlar yoktu kendilerini savunmak için; ranzalardan, dolaplardan kopar lm fl sopalarla, yiyecek selelerinden ç kard klar limonlarla, duvar s valar n parçalayarak elde edilmifl tafllarla savunacaklard kendilerini. Hapishaneler cephanelik gibi diye aylard r demagojisini yapt klar cephaneliklerinde bunlar vard iflte. Bu barikat n zulmü durduramayaca n bildikleri için, bir de bedenlerini katt lar barikata. lk, hemflire Fidan Kalflen sald r y durdurun, yoksa kendimizi yakaca z diyerek dikildi katliamc lar n karfl s na. Ayn sözü, Ümraniye de Ahmet bili, Bursa da Murat Özdemir, baflka hapishanelerde baflka tutsaklar tekrarlad. Bu hakl, meflru, fedakarca talebe katliamc lar n cevab, daha fazla kurflun, daha fazla bomba oldu. Tutuflturdular bedenlerini. Tutuflmufl bedenleri kurflunlar n hedefi oldu. Oligarflinin vahfleti, kendi s n rlar n bile aflm flt çünkü. Kendini tutuflturmufl bir tutsa hastaneye kald rmak yerine kurflunlamas nda flafl lacak birfley yoktu. Çünkü Bayrampafla da oldu u gibi, kendileri diri diri yak yorlard tutsaklar. Diri diri yak yor, kurflunlarla delik deflik ediyor, gaz bombalar yla bo uyorlard Aral k vahfletinde 28 tutsak katledildi. Ve barikatlar y k ld ktan sonra, yaral -sa ele geçirilen tüm tutsaklar, iflkencelerden geçirilerek F tiplerine at ld lar. F tipleri 19 Aral k sabah aç ld. F tiplerine karfl ç kan halk, isteyen tüm egemen s n flar blokuydu 19 Aral k öncesi, F tipi hapishanelere iliflkin tart flmala- 9

10 ÇANKIRI UfiAK Katliamc lar yarg lans n Tecrite son Sald r on saat sürdü. On saat boyunca tutuklular n üzerine aral ks z sinir ve göz yaflart c gaz bombalar ya d. Ayakta duramaz hale gelm fl tutsaklara Bu daha ölmemifl denilerek iflkence sürdürüldü. ki tutuklu katledildi. Uflak Hapishanesi nde yaln z kad n tutuklu ve hükümlüler vard. Sald r ve flkence burada da heryerdeki vahfletiyle sürdürüldü. Tutsaklar yanan ko uflta ölüme terkedildi. ki kad n tutsak katledildi. Onlarca tutsak yaraland. 10 r n en s k kullan lan kelimelerinden biri toplumsal mutabakat idi. Direnifli k rma manevralar n n bir parças olarak Adalet Bakan Sami Türk, toplumsal mutabakat sa lanmadan F tiplerini açmayaca- z diyordu. Toplumsal mutabakat diye bir fley yoktu. Halk n mutabakat ve egemenlerin mutabakat vard. Halk n tüm örgütlü güçleri, F tiplerinin aç lmamas konusunda mutab kt. Yap lan mitinglerde, halk n çeflitli kesimlerin temsil eden yüzlerce örgüt bu mutabakat ortaya koymufltu. Karfl tarafta ise egemen s - n flar blokunda da F tiplerinin aç lmas konusunda kesin bir mutabakat vard. Amerika, Ortado u ya müdahale haz rl klar yapt bu süreçte, Türkiye yi babas n n çiftli i gibi, askeri üssü olarak özgürce kullanmas n n karfl s - na dikilebilecek güçlerin yani devrimcilerin bir an önce yokedilmesini istiyordu. IMF, politikalar n n pürüzsüz uygulanabilmesi için, Avrupa Birli i, Türkiye yi kuflatmas n n tamamlanabilmesi için, NATO tüm muhalif güçlerin yokedilmesi için... istiyordu F tiplerini. flbirlikçi iktidar ve oligarflinin tüm güçleri, yeni-sömürge Türkiye deki iktidar ve sefahatlar n sürdürebilmek için istiyorlard F tiplerini. Oligarflinin medyas istiyordu. Öylesine istiyordu ki, çok az konuda gösterdi i bir seferberlikle F tiplerinin zorunlulu- u propagandas na giriflmiflti. Kamuoyunu F tipleri konusunda ikna etmelerinin zor olaca n gördüklerinde bu kez, tümüyle yalan üzerine dayal F tipi reklamc l na soyundular. Evet, onlar, her ne pahas na olursa olsun istiyorlard F tiplerini. O paha, onlarca, hatta yüzlerce tutsa n kan n n dökülmesi olsa da. F tipi, F tipi diye ç l k ç l a demeçler veren politikac lar, yaz lar yazan, TV programlar yapan gazeteciler, asl nda kan, kan diyorlard Aral k ta o kan döküldü. O kanla F tiplerinin harc kar ld. O kanla aç ld tecrit hücreleri. 19 Aral k, planlanm fl bir katliamd r! Katliam gerçeklefltirecek asker ve polis birliklerinin bir y l önceden tesbit edilip, bu birliklere hapishane maketleri üzerinde tatbikatlar yapt r lmas tek bafl na bunu kan tlamaya yeterdi. Ama kan tlar bununla kalmad. Planlanan ve tatbikat yap - lan n s radan bir hapishane operasyonu olmad, katletmeyi içerdi i ise, bizzat Adalet Bakan Sami Türk ün a z ndan itiraf edilmifltir. Sami Türk, 19 Aral k n hemen ard ndan televizyonda yapt konuflmada, kendilerinin daha fazla zaiyat olaca- n beklediklerini söylemifltir. F tipleri, s radan bir hapishane modeli meselesi, 19 Aral k da daha öncekilere benzer bir hapishane operasyonu de ildi. Emperyalizm ve oligarfli blokunun halk teslim alma, halk n tüm devrimci dinamiklerini yoketme politikas n n en temel ad m yd. Bunun için halk n tüm kesimleri karfl ç kmas na ra men vazgeçmediler F tiplerinden. Bunun için gözü kara ve gözda niteli i tafl yacak bir katliam karar ald lar. Ve ayn pervas zl kla uygulad lar. Katliam 22 Aral k ta bitmedi; F Tiplerinde sürdürüldü 19 Aral k n hemen ertesinde görüldü ki, muhalif kesimlerin mutabakat, egemen s - n flar n mutabakat ndan daha zay ft. 19 Aral k öncesi F tiplerine karfl ç kan cephe içinde yeralanlar n önemli bir k sm, karfl tl klar ndan vazgeçtiler. Egemen s n flar ise, sald r lar -

11 BUCA BARTIN 19 Aral k n ilk provalar n n yap ld - yerlerden biriydi Buca. Eylül 1995 teki sald r da, 3 tutsak katledilmiflti. 19 Aral k ta da yüzlerce katliamc, ellerinde silahlar, itfaiye hortumlar, demir çubuklarla sald rd. Tüm tutuklular iflkencelerden geçirilip hücrelere at ld... Sald r ya, iki bine yak n asker, gardiyan, özel tim kat ld. Sald r da gaz bombalar, büyük ifl makinalar, bas nçl su s kan araçlar kullan ld. Üç tutuklu sald r n n durdurulmas için bedenini tutuflturdu. Sald r durmad. Onlarca tutuklu a r yaraland. Yaral olarak iflkenceye maruz kald lar. AYDIN GEBZE N DE ULUCANLAR Devrimci tutsaklar n oldu u her hapishanede ayn sald r lar yafland. Kurflundan sinir gazlar na, de di i yeri yakan köpüklere, tozlara kadar her cins silah kullan ld. ki bine yak n tutsak iflkencelerden geçirilerek F tiplerinin hücrelerine at ld... n kararl l kla sürdürdüler. Bu politika, 22 Aral k ta 28 olan ölü say s n, Aral k te 117 ye ulaflt rm flt r. Arada hükümet de iflmifl, fakat politika de iflmemifltir. 19 Aral k Katliam, AKP taraf ndan sürdürülmüfltür. F Tipleri operasyonu, DSP-MHP-ANAP hükümetinin icraatlar içinde AKP hükümetinin tereddütsüz sahiplendi i bir politikayd. Nitekim, ayn politikay F tiplerinde de ayn tereddütsüzlükle sürdürdüler. Tecriti pekifltirmek, devrimci tutsaklar düflüncelerinden vazgeçirme fleklindeki nihai amaca ulaflmak için F tiplerindeki zulmü a rlaflt rd lar, genelgeler, yasalar ç kard lar, hala da bu çabalar n sürdürüyorlar. Ne var ki, o nihai amaca bugüne kadar ulaflamad lar. F tiplerine karfl halk n mutabakat n n en sa lam ve en kararl parças, Cepheliler, içeride ve d flar da F tiplerinin ve tecritin amac na ulaflmas n n önüne dikilen y k lmaz bir barikat oldular. 19 Aral k sabah, devrimci tutsaklar n ranzalar yla ve bedenleriyle kurdu u barikat, hala bir da gibi duruyor emperyalizmin ve oligarflinin karfl s nda. Bu barikatta ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizmin k z l bayra dalgalan yor hala. TAYAD l Ailelerden Bayrampafla Hapishanesi Önüne Ça r : Bas na ve Halk m za Aral k Katliam n Yaflayanlar Anlat yor... Gerçe in Tan Olmaya Ça r yoruz! Aral k 2000'de, bu ülke efline az rastlan r bir katliama tan k oldu. Devletin güvencesi alt ndaki, dört duvar aras ndaki silahs z savunmas z 28 tutuklu katledildi. Hapishanelerden akan kan, gazetelerden, televizyonlardan ak t lan yalanlarla örtüldü. Yakt lar, kendileri yakt dediler. Kurflunlar, bombalar ya d rd lar, tutuklular kaleflnikoflarla atefl açt dediler... Ölüm Orucu direniflini k rmak içindi bu operasyon; 20 Aral k'ta ölüm orucu yok dediler. Sansür koydular gerçe e. Yine de gizleyemediler gerçe i. Çünkü biz katliama, tecrite, sansüre ra men susmad k; gerçekleri hayk rmaya devam ettik. Devam ediyoruz. Bilmeyenler, duymayanlar için tekrar anlat yoruz 19 Aral k gerçe ini. 19 Aral k'ta 6 kad n tutuklunun diri diri yak ld, 6 erkek tutuklunun kurflunlar ve bombalarla katledildi i, hapishaneler operasyonunun en büyük katliam n n yafland Bayrampafla Hapishanesi önünde olaca z Aral k 2000'de, 28 tutuklunun ve iki askerin nas l öldürüldü ünü, kurflun ve gaz bombas ya muru alt nda o an yaflayanlar, alevlerin aras nda derileri yüzlerinden dökülenler, ölümün efli inden dönenler, yanlar ndan cesetler kalkanlar anlatacak Aral k'la ilgili haz rlanan hiçbir resmi rapor, hiçbir iddianame, onlar n anlatt gerçekleri yazmad. Yine anlatacaklar. O an yaflayanlar, o an yaflatacaklar. Ülkemizin gerçeklerini bilmek, duymak isteyenleri 19 Aral k'ta Bayrampafla Hapishanesi önüne bekliyoruz. nsanlar m z n hapishanelerde diri diri yak lmas na karfl ç kan herkesi bekliyoruz. Benim ülkemin hapishanelerinden tabutlar ç kmas n, benim ülkemin hapishanelerinde tecrit olmas n, insanca yaflans n diyenleri bekliyoruz. Gerçe e sayg s, zulme öfkesi olanlarla Bayrampafla Hapishanesi önünde birlikte olal m. Tarih: 19 Aral k Saat: Yer: Bayrampafla Hapishanesi Önü

12 NFAZLAR B R DEVLET POL T KASIDIR K z ltepe de 12 yafl ndaki U ur ve babas Ahmet Kaymaz n infaz nda art k s r olan hiçbir fley kalmad, ancak mahkeme tam da bu nedenle dosya üzerinde gizlilik karar ald. Gizlenmek istenen ne? Hangi gerçek karart lacak? Yüzlerce infaz davas nda oldu u gibi, katledilenlerin elbiselerinden tutun da, silahlar n balistik raporuna kadar hangi gerçekler çarp t l p katiller beraat ettirilecek? 12 yafl ndaki U ur un yan bafl na koydu unuz kaleflnikofun kullan lm fl oldu ununun belgesini uydurmak için mi bu karar? Bu karar hukuki bir gereklili in de il, ölüm mangalar n n elini so utmaman n gere idir. Ayr bir yaz da ele ald m z Ceza nfaz Kanunu nu yapan bir zihniyetin infazlara, Susurluk politikalar na karfl olabilece ini kimse beklemesin. AKP, bugünkü kamuoyu bask s n n hafifledi i, olay n unutturuldu u süreçte ölüm mangalar na daha cüretli sahip ç kacakt r. Kimse unutmas n ki, bu iktidar 117 insan n katiline devlet üstün hizmet madalyas takan bir iktidar. Raporlar Gerçe i Tescilledi nfaz n gerçekleflmesinin hemen ard ndan haz rlanan nsan Haklar Derne i raporunun d fl nda, inceleme yapan TBMM nsan Haklar Komisyonu, AKP ve CHP raporlar da, çat flma yaflanmad gerçe ini tescil ettiler. Erdo an a sunulan AKP raporunda, olay n çat flma sonucu gerçekleflmedi i yönünde kanaat edinilmifltir. Yarg lama h zla yap lmal d r. denilerek, çat flma aç klamas yapan Mardin Valisi ve K z ltepe Kaymakam n n da görevden al nmas n n olumlu olaca belirtildi. Görece iz; üç özel timci ile bir emniyet müdür yard mc s n soruflturma sürecinde görevden alarak kamuoyu tepkisini yat flt rmay hesaplayan AKP vali ve kaymakam da görevden alacak m? Diyelim ki onlar da al nd ; ya Aksu? Ayn çat flma aç klamalar n medya önünde günlerce tekrarlayan bu iktidar n çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu dur. Önce sustular, sonra çat flma senaryosunda srar ettiler, m zrak çuvala s may nca dört polisi görevden alarak, raporlarla durumu kurtarmaya çal fl yorlar. Aksu Derhal Görevden Al nmal, Ölüm Mangalar Tutuklanmal d r Türkiye halk olarak istiyoruz; AKP infazlara karfl ysa; Aksu derhal görevden al nmal d r. nfaza kat lan ölüm mangas elemanlar derhal tutuklanmal ve teflhir edilmeli, katillerin yüzünü herkes görmelidir. Üzeri örtülen infaz davalar, dosyalarda yer alan bütün belgelere, kan tlara karfl n katillerin beraat ettirildi i davalar, ödül gibi cezalarla ölüm mangas elemanlar n n cesaretlendirildi i davalar; yeniden aç lmal ve tüm infaz mangas elemanlar cezaland r lmal d r. Buras, stanbul Emniyeti Terörle Mücadeleden sorumlu Müdür Yard mc l koltu unda oturdu u bir ülkedir. fiefik Kul, onlarca insan n infaz ndan yarg lan p beraat ettirilmifltir. Onun gibi onlarcas her infazda terfi ettirilen katillerdir ve halen AKP iktidar nda da görevlerinin bafl ndad rlar. Kimse AB cilik ad na bu iktidar farkl göstererek, K - z ltepe için AB sürecindeyiz farkl olacak diye de düflünmesin ve halk aldatmas n. nfazlar devletin politikas d r ve AKP iktidar Susurluk devleti politikalar n yüzüne AB makyaj sürerek her alanda sürdürmektedir. Makyaj n alt nda s r tan Türkiye gerçe i kan doludur. fiiar Perinçekler, smail Karamanlar, Gümüflhane de terörist diye katledilen köylüler hep AB sürecinde infaz edildiler. flte bu nedenle AKP iktidar ne tüm ölüm mangalar - n deflifre edecek ne de as l sorumlular cezaland racakt r. Göstermelik bir iki polisin, görevden al nmas, hiçbir fleyi de ifltirmez. Olay AB nin infazlara karfl insan haklar flovu malzemesi haline geldikçe k smi de ifliklikler sözkonusu olabilir, ama infazlar n devlet politikas oldu- u gerçe i de iflmez. Do an Medya n n Kanl Diflleri Günlerce resmi aç klamaya inan yor gözükerek olay gözard eden Do an Medya n n AB cilik ve kamuoyu bask s yla yapt yay nlar n n gerçek yüzünü yans tmad n geçen haftaki say m zda ele alm flt k. Do an Medya n n Amiral Gemisi Hürriyet in Yay n Yönetmeni Ertu rul ÖZKÖK, 3 Aral k tarihli yaz s yla gerçek yüzünü gösterdi.

13 Susurluk savunucusu Özkök, neden K z ltepe olay - n n gündeme gelip, bundan bir süre önce ordu güçleri taraf ndan terörist denilerek Gümüflhane nin fiiran lçesi nde katledilen iki köylünün gündeme getirilmedi ini soruyor. Elbette cevab n da biliyor ama çarp t yor: Bir olayda öldürülen kiflilerin Kürt, ötekinde Türk olmas acaba böyle farkl bir sonuç mu do uruyor? sorusuyla, Kürt düflmanl n elden b rakmayan Özkök ün ve gazetesinin neden Gümüflhane olay n gündeme getirmedi ini biz söyleyelim. Hürriyet için TSK ve polis taraf ndan yap lan aç klamalar geçerlidir. Hürriyet bütün infazlar n, katliamlar n bafldestekçisidir. K z ltepe nin farkl hesaplarla olsa da gündeme gelmesinden de rahats zd r. Çünkü Susurlukçu ölüm mangalar na yeniden ihtiyaç duyulaca n bilen ve söyleyenlerin bafl nda Özkök ve Do an Medya vard r. Çünkü, ölüm mangalar n n elinin so umas ndan endifle etmekte ve bunu da düzen için tehlike olarak görmektedir. Çünkü, Kürt halk na yönelik bask ve zulmün gösterilmek istendi i gibi azalmay p, OHAL uygulamalar n n sürdü ünün deflifre olmas ndan, yani demokrasicilik oyununun yara almas ndan rahats zd r Özkök. Üzerine fazla gitmeyin diyemedi i için, ayr mc l k yapmamal y z kisvesi alt na saklan p, kendisinin neden Gümüflhane nin üzerini örttü ünün hesab n vermek yerine flovenist k flk rtmadan medet umuyor. Özkök arflivleri taray p, Gümüflhane yle ilgili ne bir özel haber ne de bir köfle yaz s bulamam fl. O arflivleri baflka bir gözle de taramak mümkündür. Örne in, 1990 l y llar boyunca her infazda ne manflet at ld, ölüm mangalar nas l alk flland. Ya da Ulucanlar vahfleti befl dakika önce çekilmifl resim denilerek nas l hakl gösterildi. Veya, 19 Aral k ta nas l çat flma senaryolar yaz ld. Arflivler böyledir Özkök; her zaman sana hizmet etmez, görmek isteyene U urlar n, Gümüflhane köylülerinin katillerinin suç ortaklar n n kim oldu unu da gösterir. 2 Yafl ndaki Dilan, 4 Yafl ndaki Berivan Ne Çabuk Unuttunuz? U ur, küçük yaflta infaz edilen tek örnek de il. Bu flekilde bir çok örnek var. Biz sadece bir tanesini daha hat rlataca z. 8 A ustos 1996 günü Adana n n Küçükdikili Beldesi nde bulunan flüpheli bir ev özel timler taraf ndan tarand. Evde bulunan herkesi kurflun ya muruna tutan katiller K YAfiINDAK Dilan ve DÖRT YAfiINDAK Berivan da katlettiler. Mahkeme sonucunda ne mi oldu? nfaz gerçeklefltiren polisler hakk nda aç lan dava 27 Ocak 1997 de görüldü. Ve 23 polis hakk nda TCK n n maddesi uyar nca haklar nda ceza tayinine yer olmad gerekçesiyle dava düfltü. Cumhuriyet Savc s M. Ali Kutlu, polislerin nefsi müdafaada bulunduklar n öne sürdü. ki ve dört yafl ndaki iki çocu un katledilmesi olay nda bile nefsi müdafaa gerekçesine baflvurulmas, vazgeçtik hukuk kurallar ndan, en az ndan mant k kurallar na dahi uyulmad n n kan t yd. Ama aslolan katillerin elini so utmamakt. Bas n da 12 yafl ndaki U ur un çat flmada ölen terörist oldu u aç klamalar n en üst düzeyde yapan çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu dur. Aksu nun her devrin susurluk devleti adam oldu u herkesçe bilinmektedir. nfazlar, iflkencede ölümler, kontrgerilla örgütlenmeleri bilgisi dahilindedir. Görevden al n p yarg lanmas gereken ilk kiflidir. Aksu yarg lan p cezaland r lmadan U ur un as l katilleri yarg lanm fl say lamaz. olay unutturmakta oligarflinin yan ndayd. Eli hiç so umayan katiller kan döktükçe beraat ettirilip cesaretlendirildiler. ki çocu umuzu katleden ölüm mangas elemanlar ndan biri olan Haydar Erol isimli polis, 28 Ocak 1998 de yine Adana da Kurtulufl Gazetesi temsilcisi Mehmet Topalo lu ile Besat Ayy ld z ve Bülent Dil in katledilmesinde; 5 Ekim 1999 da kamuoyuna çat kap infaz olarak yans yan Erdinç Arslan ve Murat Bektafl n infaz nda karfl m za ç kt. Bu, el so utmama politikas n n bir sonucudur. stanbul daki infazlarda da ayn politika geçerlidir. Ayhan Çark n, Mustafa Alt nok, Reflat Altay, Hasan Erdo an, fiefik Kul, Abdullah Dindar, Ali Erflan, Dursun Ali Öztürk, Mehmet Baki Avc, Ali Çetkin, Ali Bulut, Ayhan Özkan, smail Al c, Adnan Tafldemir, Ercüment Y lmaz, Mehmet Saka, Erol Tekten, Süleyman Bolak, Ömer Kaplan, Hüseyin Do rul, Selim Kostik, Ali Osman Akar, fienol Aygül, Hilmi Kalayc, Abdülkadir Dilber gibi ölüm mangas elemanlar 1990 l y llar boyunca stanbul daki neredeyse her infazda yer alanlar olarak kay tlara geçmifltir. Ve, tüm bu ölüm mangas elemanlar n n hiçbiri cezaland r lmam fl, haklar nda aç lan davalar hep beraat ile sonuçlanm fl ve katlettikçe terfi etmifl, ödüller alm fllard r. Bu kadar kan akan, bunca iflkencenin, iflkencede ölümün yafland bir ülkenin hapishanelerinde ölüm mangalar ndan hiç kimsenin olmamas her fleyi anlatmaya yeterlidir. ***

Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE

Adalet. Diri Diri. Yakanlar Ve Yakt ranlar Er Ya Da Geç Hesap Verecek. 19 Aral k tan 17 Aral k a. Adalet NE AMER KA, NE AVRUPA BA IMSIZ TÜRK YE tan 17 Aral k a Katlederek, kaybederek, infazlarla, iflkencelerle, F tipleriyle, kan tlad lar kendilerini emperyalistlere... Kan dökerek kredi pazarl klar yapt lar. Zulmederek müzakere tarihi al yorlar...

Detaylı

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR!

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Irak Filistin direniyor! Gazze de CIA ekibi! flgal Orta n n Ba dat Büyükelçili i GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Adalet Haftal k Dergi / Say : 82 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

6 KADINI D R D R YAKTILAR

6 KADINI D R D R YAKTILAR 6 KADINI D R D R YAKTILAR Birsen Kars isimli tutsak, 19 Aral k 2000 Hapishaneler Katliam nda Bayrampafla daki vahfleti tüm dünyaya böyle hayk rd Halk için Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 4 / Tarih:

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm

Adalet DUYDUNUZ MU? Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! Adalet. Adalet. 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm 107 ölüm Tayyip Erdo an n emperyalist tekellere B AT etti inin belgesidir: Ekmek ve Adalet Adalet www.ekmekveadalet.net Ne yapmam z istiyorsan z, söyleyin yapal m! info@ekmekveadalet.net Halk m z n al nterini,

Detaylı

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet

Adalet. Oligarfliye. çok yak flt! Tecritte 118 ölümü görmeyenler. 6 Mart Gazi yi de görmüyor! Adalet. Adalet ISSN: 1304687X 132 Adalet Haftal k Dergi / Say : 150 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek ve Tecritte 118 ölümü görmeyenler Oligarfliye

Detaylı

Adalet. 1000 Gün! ONURUMUZSUNUZ! flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet. Adalet

Adalet. 1000 Gün! ONURUMUZSUNUZ! flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet. Adalet flbirlikçili in sonu UTANÇ t r! Adalet Haftal k Dergi / Say : 68 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Ekmek ve ONURUMUZSUNUZ! Emperyalizme ve iflbirlikçilerine

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Tecriti Kald r n! 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: TÜRK YE DE HUKUK YOK MU? Ekmek ve

Adalet. Adalet. Adalet. Tecriti Kald r n! 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: TÜRK YE DE HUKUK YOK MU? Ekmek ve 1 Nisan Operasyonu ddianamesi Haz r: Hukukçular cevap ar yor: Ve 1 Nisan daki soru hala gündemde: stem: 64 san n yüzlerce y l F tiplerinde yat r lmas! Ekmek ve Adalet Adalet Polis fezlekesi nas l iddianame

Detaylı

122 Ölüm e Yetmedi! BEDENİYLE DİRENEN HALK

122 Ölüm e Yetmedi! BEDENİYLE DİRENEN HALK BEDENİYLE DİRENEN HALK www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 80 26 Kas m 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com 122 Ölüm e Yetmedi! Canl kalkanlar siyonist katliamc lar durdurdu... Filistin halk

Detaylı

Adalet BÖYLE OLUR AB YE UYUM DEMOKRAS S! B RLEfiEL M D RENEL M. Adalet. Adalet YIKILIR SALTANATINIZ ALTINDA KALIRSINIZ!

Adalet BÖYLE OLUR AB YE UYUM DEMOKRAS S! B RLEfiEL M D RENEL M. Adalet. Adalet YIKILIR SALTANATINIZ ALTINDA KALIRSINIZ! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 116 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Tecrite Karfl Direniflte 4 Y l ve bir Ölüm orucu ekibi daha k z l bantlar

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor!

Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor! Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 113 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net EMPERYAL ST L DERLER, HUZUR Ç NDE TOPLANAMAYACAK! Vatanseverler; öfkemiz

Detaylı

Zalimlerin hesap vermesi tarihin yasas d r

Zalimlerin hesap vermesi tarihin yasas d r Halka hizmet, hakka hizmet... diye geldiler; Tecritte 120 Ölüm! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 8 10 Temmuz 2005 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com flte AKP nin hizmeti: Mecliste

Detaylı

AKP hükümeti vatana ihanetten yarg lanmal d r! Adalet. Adalet. Gençlik direniyor, gençlik direnecek! Gençlik F Tipi Üniversiteyi stemiyor!

AKP hükümeti vatana ihanetten yarg lanmal d r! Adalet. Adalet. Gençlik direniyor, gençlik direnecek! Gençlik F Tipi Üniversiteyi stemiyor! ÜNİVERSİTELERDEKİ TECRİT: F tipi üniversite dayatması ve soruşturma terörü; Adalet Haftal k Dergi / Say : 94 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek

Detaylı

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE!

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE! Ba ms z Demokratik Türkiye çin Birleflip Mücadele Etmezsek... www.ekmekveadalet.com Tütün, çay, fındık, pancar, madenler, ormanlarımız... işimiz, aşımız, bir bir alınıyor elimizden! AÇLI IMIZDAN BAfiKA

Detaylı

Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm

Ç ö z ü m DEVR MC L K D RENMEKT R! Direnme Savafl 21. Ay nda. emperyalizme karfl ba ms zl k faflizme karfl demokrasi kapitalizme karfl sosyalizm F Tipleri Avrupa n nd r. Avrupac l kta solculuk yoktur! Haftal k Dergi Say : 14 24 Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com DEVR MC L K Emperyalizme, Oligarfliye, Faflizme Karfl D RENMEKT

Detaylı

Direnme Savaşında BİR YIL!

Direnme Savaşında BİR YIL! www.vatan-online.com Haftal k Dergi Say : 110 15 Ekim 2001 750.000 TL (KDV Dahil) Yaflamak! Bir a aç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeflcesine ISSN 1302-6429 Direnme Savaşında BİR YIL! Amerikan Düzeni

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L, Hücreleri halklar n açl a, adaletsizli e karfl hakl isyan n bast rmak için Bushlar, Blairler, Le Penler, Ecevitler, Schröderler, Şaronlar, Hikmet Samiler istiyor Direnme Savafl emperyalizme, oligarfliye

Detaylı

YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z

YAfiASIN KIZILAY D REN fi M Z Irak ta öldürülen floförlerimizin katili iflgalciyle iflbirli i yapan AKP dir! fioförler Irak a Gitmeyin! flgale Ortak Olmay n! Felluce ezilenlerin vatan d r Emperyalizm, ölüm ekti i topraklarda ölümünü

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz

Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KURTULUfiA KADAR SAVAfi www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 47 9 Nisan 2006 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Çocuklar kad nlar katlederek çözemezsiniz KÜRT HALKINA ÖZGÜRLÜK ISSN

Detaylı

zulmeden sand k partileri Hürriyet için savaflan Parti 60 y ld r... Soyan, 36 y ld r... Eflitlik, K S YASET

zulmeden sand k partileri Hürriyet için savaflan Parti 60 y ld r... Soyan, 36 y ld r... Eflitlik, K S YASET Tecrite Karfl Direniflte Feda Ruhuyla 6. Y l Açl n 331. Gününde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 46 2 Nisan 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com K S YASET 60 y ld r... Soyan, zulmeden

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet.

Adalet ORTAKLI IDIR! Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Adalet. Gençlerimiz, Dev-Gençlilerimiz anti-emperyalist, anti-faflist mücadele gelene ini sürdürüyor... Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 85 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Vatansever ve Demokrat Olmayan

Vatansever ve Demokrat Olmayan Tecrite karfl Haftal k Dergi Say : 18 100 B N MZA flgal alt nda 21 Temmuz 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO www.ekmekveadalet.com TAYAD l lar Yolda 5 B N K U URLADI 100 Bin mza ANKARA DA Faflizmle

Detaylı

Adalet. ABD dünyay, AKP Türkiye halk n teslim alam yor ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Adalet.

Adalet. ABD dünyay, AKP Türkiye halk n teslim alam yor ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Adalet. Meydanlarda yine ayn talep ayn sahiplenifl: Ekmek ve Adalet Adalet ÇÖZÜN! TECR T KALDIRIN! www.ekmekveadalet.com info@ekmekveadalet.com Adalet Haftal k Dergi / Say : 70 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750

Detaylı

YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE?

YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE? YA BUNUN YAPTIKLARI K M N B LG S DAH L NDE? Haftal k Dergi Say : 11 03 Haziran 2002 F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Em. General VEL KÜÇÜK, Mafyac SEDAT PEKER in gecesinde Turanc l k Nutku

Detaylı

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu!

üsler kapatılsın! partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Adalet Bakanl Koltu unda Katliamc lar Geçidi Haftal k Dergi Say : 43 12 Ocak 2003 F YAT (KDV Dahil) 750 000 EUROPE: 3 EURO partileri baflkayd ; kafalar ayn politikalar ayn oldu! Oltan Sungurlu Mehmet A

Detaylı