Çocuklarda Korozif Özofajitler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarda Korozif Özofajitler"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu Ocak 00, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Çocuklarda Korozif Özofajitler Doç. Dr. Tufan Kutlu G R fi Korozif maddelerin yanl fll kla içilmesi çocukluk ça nda oldukça s k olarak görülür. Amerika Birleflik Devletleri nde zehirlenme kontrol merkezinin verilerine göre 990 y l nda 6 yafl n alt ndaki.6 olguda alkali, olguda ise asit korozif maddelerin yanl fll kla içildi i bildirilmifltir. Yurdumuzda hastal k kay tlar n n sa l kl olmamas nedeni ile gerçek s kl iyi bilinmemektedir. Korozif madde içen çocuklar n ço unun yafl aras nda oldu u ve %06 sinin de erkek oldu u anlafl lm flt r. 4 Taraf m zdan yap lan retrospektif bir çal flmada da klini imize korozif madde içme nedeni ile getirilen çocuklar n %64 ü erkek olup %6 i yafl n alt nda bulunmufltur. PATOGENEZ Küçük çocuklar ve zeka gerili i olan büyük çocuklar korozif maddeleri yanl fll kla ve az miktarda içerler. Adolesan ve eriflkinlerde ise intihar amac yla ve daha fazla miktarda içme ve sonucunda daha a r yan klar söz konusudur. 6 Korozif maddelerin içilmesinden sonra dudaklar, a z içi, farenks ve larenkste hasar oluflabilir ancak özofagusta ortaya ç kan yan klar ciddi akut ve kronik komplikasyonlara yol açabilmesi nedeni ile daha önemlidir. Korozif madde içen çocuklar n %846 s nda özofagusta çeflitli derecelerde yan klar n olufltu u bildirilmifltir.,79 Korozif yan klara neden olabilen çok say da s v, kat ve toz halinde madde vard r. Kat haldeki korozif maddeler mukozaya yap flarak derin a z içi ve özofagus yan klar na neden olabilirler, ancak mideye ulaflmalar ve zarar vermeleri daha güçtür. 0, Toz halindeki deterjanlar daha çok üst solunum yollar na zarar vererek epiglotit ve stridor geliflmesine yol açabilirler. Yurdumuzda çocuklar taraf ndan yanl fll kla içilen korozif maddeler bölgelere göre de iflmektedir; Ege Bölgesi nde sud kostik ilk s ray al rken kendi klini imizde yapt m z çal flmada korozif madde içme ile getirilen olgular n ço unu (%6.6) çamafl r suyu içen çocuklar n oluflturdu unu gördük (Tablo ). 69

2 Tufan Kutlu Tablo. Cerrahpafla T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal na son 6 y lda korozif madde içme ile baflvuran olgular n içti i bafll ca korozif maddeler ve endoskopik bulgular Korozif madde Baflvuran Endoskopi Normal Evre özofajit Evre özofajit Evre özofajit Çamafl r suyu Deterjan Zefiran* Kezzap Diflinol** K.permanganat Lavaboaç*** Perhidrol Kireç çözücü Savlon**** Sülfirik asit Di er Toplam * Zefiran: Benzalkonyum klorid ** Diflinol: Alkol, mentol, kloral hidrat, fenik asid, tentür jirofil, tentür ökaliptus *** Lavaboaç: NaOH+KOH **** Savlon: Klorheksidin Korozif madde içiminden sonra midede geliflen lezyonlarla ilgili pek fazla fley yaz lmam flt r. Bu durum ilk dönemlerde kullan lan rijid endoskoplar n mideye kadar ilerletilememesi veya midede ortaya ç kan lezyonlar n daha hafif olmas ile ilgili olabilir. Fleksibl endoskoplarla yap lan bir çal flmada korozif madde içen 6 çocu un % inde ayn anda hem özofagus hem de midede, %9 unda ise sadece midede yan k saptanm flt r. 9 Çok miktarda (0000 ml) alkalen madde içenlerin ise %86 s nda a r gastrik lezyonlar bildirilmifltir. 6 Gastrik hasar n özellikle sülfirik asit gibi asit maddelerle daha ciddi olarak geliflti i ve pilorda obstrüksiyona yol açabildi i bilinmektedir. 0 Asit ve alkali korozif maddelerin zarar verme mekanizmalar farkl d r. Alkali maddelerin ph s 7 den büyük olup likefaksiyon nekrozu yaparak mukozan n tüm katlar na zarar verebilir ve perforasyona yol açabilirler. 4, ph s 9 aras nda olan maddeler evde kullan lan deterjanlar gibi maddeler olup ancak çok miktarda al n rsa ciddi yan klara neden olabilirler. 6 ph in üzerine ç karsa az miktarda korozif madde bile a r yan klara neden olabilir. Sonuçta oluflan hasar korozif maddenin yo unlu u ve mukoza ile temas süresi ile orant l d r. 7 Asitler yani ph s 7 den düflük olan maddeler koagülasyon nekrozu olufltururlar. Özofagusun yüzeyinde oluflan koagulum olay n daha derinlere iler 70

3 Çocuklarda Korozif Özofajitler lemesine engel olur. Özofagusun alkali ph s ve skuamoz epiteli de özofagusu asitlerin etkisinden bir ölçüde korur. Bunun neticesinde asitler mideye daha fazla miktarda ulafl p alkali maddelerden daha fazla oranda hasar oluflturabilir ve hatta gastrik perforasyona yol açabilirler. 4 Asit maddelerin midede oluflturdu u lezyon daha çok prepilorik bölgede yer al r. 8,9 Her ne kadar asit korozif maddeler daha çok mideye zarar verirse de olgular n %6 ile %0 sinde özofagusta da belirgin yan klar oluflabilir. Bu maddeler üst solunum yollar na da zarar verebilirler. 4 Özofagusun hasar görmesi durumunda birinci hafta içinde enflamasyon ve damar trombüsleri ortaya ç kabilir. On gün içinde granülasyon dokusu oluflur. Bu ilk dönemde özofagus çok hassas olup kolayca perfore olabilir. Ortalama üç hafta sonra fibrogenez ve striktür oluflumu gerçekleflir. 6 Saat, hesap makinesi gibi aletlerde kullan lan küçük piller de çocuklar taraf ndan yutulabilir ve özofagus ile midede yan klara yol açabilirler. Bu pillerin büyük bir k sm 7.9 ile.6 mm aras nda de iflen bir çapta olduklar ndan özofagus ve sindirim sisteminden semptom yaratmadan geçip d flk yoluyla d flar at labilirler. Büyük piller ve özellikle.6 mm çap ndan büyük olanlar özofagusta tak labilir ve içlerindeki korozif maddeler (civa oksit, gümüfl oksit, manganez dioksit, çinko veya lityum) d flar akarak özofagus yan klar na yol açabilir. 0 KL N K BULGULAR Korozif madde içen çocuklar a zdan salya akma, disfaji, retrosternal a r, kar n a r s, stridor, burun kanad solunumu ve interkostal çekilme gibi üst solunum yollar veya özofagus hasar n gösteren yak nma ve bulgularla getirilebilir., Kusma ve hematemez daha çok özofagus hasar n n göstergesidir, ancak bazan üst solunum yollar zedelenmesine de efllik edebilir. Üst solunum yollar na ait bulgular genellikle hemen ortaya ç karsa da toz halinde korozif maddeler al nmas durumunda saatlik gecikme görülebilir. Disfaji korozif madde içilmesinden sonra s k olarak ortaya ç kan bir semptom olup özofagus hasar na ba l olarak peristaltik hareketlerdeki de iflim sonucunda geliflir. Disfaji a r özofagus hasar olmadan da görülebilir. Gaudreault ve ark. korozif madde içme sonras nda disfaji ile baflvuran 06 hastan n %7 inde çok hafif düzeyde veya hiç özofagus hasar olmad n göstermifllerdir. Akut fazda yap lan çal flmalarda korozif madde içimi sonras nda özofagus motilitesinin azald ve pasaj n n yavafllad gösterilmifltir. A r yan klardan sonra bu durum haftalarca sürebilir. Disfaji e er akut dönemden sonra da devam ederse derin kas tabakalar nda geliflen fibrozisle ilgilidir. Yukar da bahsedilen semptomlar n herhangi biri özofagus yan klar na efllik edebilir ancak bu semptomlar n varl özofagusta geliflmifl olan lezyonun varl veya a rl n n göstergesi olamaz. Yap lan bir çal flmada korozif madde içme yak nmas ile getirilen 78 çocu un % sinde hiçbir klinik semptom 7

4 Tufan Kutlu olmaks z n a r özofagus yan saptanm fl ancak baflvuru s ras nda çeflitli semptomlar saptanan çocuklar n ise %8 sinde özofagusta ya minimal de iflimler saptanm fl ya da özofagus normal olarak bulunmufltur. Korozif madde içen çocuklarda a z ve çevresinde saptanan yan klar n özofagustaki hasar n göstergesi olamayaca bildirilmifltir.,9,4 Yap lan bir çal flmada korozif madde içme nedeni ile getirilen 489 çocu un a z içinde yan k olmayanlar n n %4 inde ciddi özofajit görülürken, a z içinde yan k saptananlar n ise % inde özofajit geliflti i gösterilmifltir. A r özofagus yan klar perforasyon, mediastinit ve trakeoözofageal fistül ile sonlanabilir. 4 TANI Korozif madde içme flüphesi ile getirilen çocu un öncelikle genel durumunun de erlendirilmesi gereklidir. E er üst solunum yollar nda a r yan klar varsa veya aspirasyon söz konusu ise hastada dispne görülebilir. A z çevresi, dudaklar ve a z içinin dikkatli muayenesi sonras nda e er gerek görülürse farenks ve larenks muayenesi de yap lmal d r. Solunum s k nt s varsa veya akci erlerde krepitasyonlar duyulursa akci er grafisi de çekilerek infiltrasyon olup olmad araflt r lmal d r. 6,6 Korozif madde içti i flüpheli olan, oral lezyon saptanmayan, disfaji, kusma ve a zdan salya akma gibi semptomlar olmayan çocuklar n gözlenmesi ve s v g dalar problemsiz flekilde içebildikleri görülünce endoskopi yap lmas n n gereksiz oldu unu öne süren yazarlar vard r. 46 Ayr ca çamafl r suyu içen çocuklarda nadiren a r lezyon geliflmesi nedeni ile her olguya endoskopi yap lmas n n flart olmad söylenmektedir.,6,7 Ancak çamafl r suyu içtikten sonra striktür geliflen ve cerrahi giriflim gerektiren olgular da bildirilmifltir. 8 Korozif madde içme yak nmas ile getirilen çocuklarda bazan semptomlar çok belirsiz olabilir. Küçük çocuklarda ise bazan sorgulama yapmak bile olanaks zd r. Bu durumda sadece a z etraf nda, dudaklarda, a z içinde ve solunum yollar ndaki yan klar özofagus veya midede oluflmufl olan hasar n göstergesi olamaz. Bu nedenle korozif madde içme yak nmas veya flüphesi ile getirilen her çocu a, a zda yan k olsun veya olmas n, endoskopik inceleme yap lmas gereklidir.,9,9 Endoskopik inceleme özofagus ve/veya midede oluflmufl hasarlar n gösterilebilmesi için en geçerli yöntemdir ve ilk 448 saatte gerçeklefltirilmelidir. Rijid endoskoplar ile perforasyon riski mevcut oldu undan günümüzde fleksibl fiberoptik endoskoplar tercih edilmekte ve güvenle kullan lmaktad r. 6,7,9 Üst solunum yollar nda a r yan klar oldu u düflünülen ve solunum sistemi ile ilgili semptomlar olan hastalarda endoskopi genel anestezi alt nda yap lmal ve üst solunum yollar korunmal d r. 8 Endoskopi s ras nda özofagusta yan k saptan rsa mutlaka evresi belirlenmelidir (Tablo ). 0 Bu flekilde, tedavi gerektiren, striktür riski yüksek olan, stent konmas gereken veya tedavisiz evine gönderilecek hastalar n ayr m yap labilir. 7

5 Çocuklarda Korozif Özofajitler Tablo. Korozif özofajit evrelemesi 0 Evre 0 Evre Evre a Evre b Evre a Evre b Normal mukoza Mukozada ödem ve hiperemi Erozyon, yüzeyel ülserasyonlar, kanama, beyaz membranlar Evre a ya ilave olarak derin veya halkavi ülserasyon Mültipl ülserasyonlar ve nekrotik alanlar Yayg n nekroz Klini imize korozif madde içme yak nmas ile gelen olgular n dökümü Tablo de görülmektedir. Endoskopi yapabildi imiz olgular n %.7 sinde özofagus ve mide normal olarak bulundu, %48.6 s nda evre özofajit, %0 sinde evre, %.7 sinde evre özofajit ve %.4 ünde ilave olarak gastrit saptand. Ayr ca kezzap içtikten 0 gün, lavabo aç c içtikten gün sonra baflvuran iki olguda s ras yla pilorda ve özofagusta striktür vard. Korozif madde içilmesinden sonra akut dönemde radyolojik inceleme çok yararl olamaz. Ancak radyoloji striktür geliflti i düflünülen olgular n tan ve takibinin yap lmas nda vazgeçilemez bir yöntemdir. 6 TEDAV Korozif madde içme flüphesi ile getirilen bir olgunun endoskopi yap l p özofagus ve/veya midedeki lezyonlar n a rl k derecesi tespit edilene kadar gözlem alt nda bulundurulmas gerekmektedir. Bazen aile bireyleri veya baz hekimler taraf ndan zararl maddeyi uzaklaflt rmak amac yla kusturma denenmektedir. Halbuki kusma s ras nda korozif madde tekrar özofagusa geri dönmekte ve bu durum da dokudaki hasar n artmas na yol açmaktad r. Ayr ca kusma s ras nda aspirasyon riski de vard r. Bu çocuklara dilüsyon veya nötralizasyon amac ile içirilen su ve süt gibi s v lar n da kusmay kolaylaflt rmas veya asitalkali reaksiyonu ile s art fl na yol açarak özofagus hasar n artt rmas nedeniyle verilmemesinin uygun oldu u düflünülmektedir. 6,, Midedeki zararl maddeyi boflaltmak için nazogastrik tüp konulmas n önerenler de vard r ancak bu yöntem perforasyona yol açabilece inden kullan lmamal d r. E er üst solunum yollar nda ileri derecede ödem ve solunum güçlü ü varsa entübasyon hatta trakeostomi gerekebilir. Kortikosteroid tedavinin bu durumda yararl oldu u bilinmektedir. Ayr ca aspirasyon pnömonisi saptan rsa genifl spektrumlu antibiyotikler kullan lmal ve solunum deste i sa lanmal d r. A r özofagus hasar varl nda, ilave olarak sirküler yan k da saptanm flsa hem beslenmeyi sa lamak hem de striktür geliflti i durumda aç k bir kanal 7

6 Tufan Kutlu sa layabilmek amac yla, özofagusa endoskopi alt nda uygun silikondan yap lm fl 0 mm çap nda bir nazogastrik tüp (stent) yerlefltirilebilir. Bu lumen striktür geliflmesi durumunda dilatasyonlar s ras nda da yard mc olacakt r. 4 Özofagusa konan stentin gastroözofageal reflüye yol açabildi i, ayr ca enflamasyonu artt rarak fibröz doku ve dolay s yla striktür geliflme flans n da artt rd da öne sürülmüfltür. Korozif madde içilmesinden sonra özofagusta striktür geliflmesini engellemek için kortikosteroid kullan lmas tart flmal d r. Baz çal flmalarda birinci ve ikinci derece özofagus yan klar nda kortikosteroid kullan lmas durumunda %0 aras nda, kullan lmad durumda ise %88 oran nda striktür geliflti i bildirilmifltir. 0,6,7 E er kortikosteroid kullan lacaksa endoskopi ile özofagus yan klar tespit edilir edilmez bafllanmal ve mg/kg dozunda 4 hafta kullan lmal d r. 4 Baz yazarlara göre ise kortikosteroidler, ne kadar erken bafllan rsa o kadar etkilidir prensibinden yola ç k larak, hasta korozif madde içerek baflvurur baflvurmaz kullan lmaya bafllanmal ve e er endoskopide yan k saptanmazsa tedavi kesilmelidir. 8 Baz çal flmalar n sonuçlar na göre ise kortikosteroid kullan m n n yararl olmad ve özofagus yan klar nda, tedavi ne olursa olsun %0 ile 8 aras nda de iflen oranda striktür geliflti i öne sürülmüfltür. 7,, Yap lan prospektif, randomize kontrollu bir çal flmada 60 çocu a plasebo veya haftal k prednizolon verilmesi sonras nda kortikosteroidlerin ilave yarar sa lamad gösterilmifltir. Bu çal flma sonucunda yazarlar striktür gelifliminin sadece yan n a rl k derecesi ile iliflkili oldu unu öne sürmüfllerdir. 7 Ayr ca kortikosteroid kullan m bazan yarardan çok zarar getirebilmektedir. Üçüncü derece yan klarda striktür ve perforasyon geliflme riski yüksektir. Bu durumda steroid kullan m enfeksiyon ve mediastinit geliflimini gölgeleyebilir. Kendi olgular m z içindeki evre ve özofajit saptanan çocuklar hafta boyunca kortikosteroid ile tedavi edildiler ve 6 ay4 y l aras nda de iflen izlem sonras nda hiçbirinde striktür geliflmedi i görüldü. Di er taraftan, korozif madde içtikten sonra geç dönemde, hiç tedavi almadan striktürle baflvuran yukar da bahsedilen iki olguda özofagusta darl k saptand. Bu gözlemlerimize dayanarak kortikosteroidlerin bize erken dönemde baflvuran ve tedavi uygulanan hastalarda striktürleri önlemede yararl oldu unu söyleyebiliriz. Korozif özofajit saptanan olgularda rutin olarak antibiyotik kullan m gereksizdir. Ancak ileri evre özofajitlerde mikroorganizmalar nekrotik dokular kolayca afl p mediastinit, septisemi ve flok sonucunda ölüme yol açabilirler. Bu durumda, genifl spektrumlu, ayr ca anaeroblara da etkili antibiyotiklerin kullan lmas flartt r. 6 Korozif madde içen olgularda antiasitlerin kullan m ile ilgili çok fazla veri bulunmamaktad r. Ancak a r özofagus yan klar nda gastroözofageal reflü de geliflebildi ine göre, mide asiditesinin azalt lmas n n yararl olabilece i söylenebilir. Sükralfat kullan m n n korozif özofajtlerde mukoza koruyucu rolü ile yararl olabildi i yaz lm flt r. 6,6 74

7 Çocuklarda Korozif Özofajitler Deneysel yan k oluflturulan farelerde gamma interferon ve epidermal büyüme faktörünün yararl olabilece i bildirilmifltir ancak insanlarda henüz bu konuda yeterli çal flma yap lmam flt r. 9 Striktür oluflumunu önlemek amac yla erken dönemde dilatasyon yap lmas denenmifl ancak artm fl perforasyon riski nedeniyle bu uygulamadan vazgeçilmifltir. A r kostik yan klarda yayg n özofagus hasar geliflme riski fazla oldu u için bir gastrostomi aç larak daha sonraki retrograd dilatasyonlarda yararlan labilir. 6,6 Striktür geliflmesi kostik madde içilmesinin bafll ca komplikasyonu olup baflvurular n %8 i özofagusunda hasar saptananlar n %7 sinde görülür. 4,7 Üçüncü derece sirküler yan klar n ço u, tedavi ne olursa olsun striktürle sonuçlan r 7 ancak ikinci derece yan klarda striktür geliflme riski daha azd r. Endoskopik olarak yan k saptanmad halde striktür geliflen olgular bildirilmifltir. Bu durum muhtemelen rijid bir endoskop kullan lmas sonucunda varolan lezyonun saptanamamas na ba l olabilir. Striktür geliflen olgular n %80 inde ay içinde obstrüksiyon bulgular ortaya ç kar, ancak a r yan klarda bu süre haftaya inebilir. 8 Darl n radyolojik olarak gösterilmesi sonras nda yutma ve pasaj n sa lanabilmesi için çeflitli yöntemlerle dilatasyon denenmelidir. Bu nedenle çeflitli bujiler (cival ) ve dilatatörler (Maloney, Tucker) antegrad veya retrograd yoldan kullan labilir.,40 Ancak kostik striktürler kolayca perfore olabilirler. Son y llarda çocuklarda da kullan lmaya bafllanan balonlu dilatatörlerde perforasyon riski daha azd r. 44 Özofagusun dilatasyonu bafllang çta baflar l gibi görünse de tekrarlanmas gerekmektedir. Striktür geliflen olgular n sadece %48 tekrarlanan dilatasyonlardan uzun vadede yarar görür. Geri kalanlar ve özellikle genifl striktürleri olanlar n büyük bir bölümü y l içinde kolon interpozisyonuna ihtiyaç duyarlar. 4,6 Bu giriflimin uyguland olgularda motilite ile ilgili sorunlar ve yutmada zorluk ortaya ç kabilir. Anastomoz bölgesinde geliflen striktürler de zaman zaman dilatasyon gerektirebilir. Ayr ca asit mide materyelinin reflüsü sonucunda gastrokolik ülserasyonlar da ortaya ç kabilir. 44,4 Pilor stenozu hem asit hem de alkali maddelerin içilmesinden sonra ortaya ç kabilen bir komplikasyon olup özofagus hasar na efllik edebilir. 0 Midede oluflan a r yan klar sonras nda 0 hafta içinde oluflur. 9,46 Balon dilatasyonu baflar l olmazsa cerrahi giriflim gerekir. 4 Kostik özofajit sonras nda özofagus kanseri geliflmesi riski %8 aras nda olup bu durumun 6 ile 4 y l sonra ortaya ç kt bildirilmifltir.,47 Bu olgular n 0 y l izlenmesi ile gerçek s kl n %0 a ulaflt da öne sürülmüfltür. 48 Baz yazarlar, kanser geliflimini engellemek için zor olsa da kolon interpozisyonu esnas nda özofagusun rezeksiyonunu önermektedirler.,47 Kostik madde içme öyküsü olan ve geç dönemde disfaji ortaya ç kan her olguda karsinom aranmal d r. 7

8 Tufan Kutlu KAYNAKLAR. Litovitz TL, Bailey KM, Schmitz BF et al. 990 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers National Data Collection System. Am J Emerg Med 99; 9:4609. Adam JS, Birck HG. Pediatric caustic ingestion. Ann Otol Rhinol Laryngol 98; 9:668. Gaudreault P, Parent M, McGuigan MA et al. Predictability of esophageal injury from signs and symptoms: A study of caustic ingestion in 78 children. Pediatrics 98; 7: Moazam F, Talbert JL, Miller D et al. Caustic ingestion and its sequela in children. South Med J 987; 80:8790. Kutlu T, Çullu F, Erkan T, Aji D, Tümay GT. Korozif madde içen çocuklar n endoskopik olarak de erlendirilmesi. Türk Pediatri Arflivi 998; :98 6. Ferry GD. Caustic ingestion. Wyllie R, Hyams JS (Eds). In: Pediatric Gastrointestinal Diseases Philadelphia; W.B. Saunders Company, 99; Anderson KD, Rouse TM, Randolph JG. A controlled trial of corticosteroids in children with corrosive injury of the esophagus. N Engl J Med 990; : Haller JA, Andrews HG, White JJ et al. Pathophysiology and management of acute corrosive burns of the esophagus: Results of treatment in 8 children. J Pediatr Surg 97; 6: Previtera C, Giusti F, Guglielmi M. Predictive value of visible lesions (cheeks, lips, oropharynx) in suspected caustic ingestion: May endoscopy reasonably be omitted in completely negative pediatric patients? Pediatr Emerg Care 990; 6: Hawkins DB, Demeter MJ, Barnett TE. Caustic ingestion: controversies in management: A review of 4 cases. Laryngoscope 980; 90:9800. Kirsh MM, Ritter F. Caustic ingestion and subsequent damage to the oropharyngeal and digestive passages. Ann Thorac Surg 976; :748. Einhorn A, Horton L, Altieri M et al. Serious respiratory consequences of detergent ingestions in children. Pediatrics 989; 84:474. Mutaf O. Çocuklarda kostik özofagus yan klar. Pediatrik Cerrahi Dergisi 988; : Friedman EM. Caustic ingestions and foreign bodies in the aerodigestive tract of children. Pediatr Clin North Am 989; 6:400. Haller JA, Bachman K. The comparative efect of current therapy on experimental caustic burns of the esophagus. Pediatrics 964; 4:64 6. Muhlendal KEV, Oberd sse U, Krienke EG. Local injuries by accidental ingestions of corrosive substances by children. Arch Toxicol 978; 9: Leape LL, Ashcraft KW, Scarpelli DG, et al. Hazard to healthliquid lye. N Engl J Med 97; 84: Moore WR. Caustic ingestions: Pathophysiology, diagnosis and treatment. Clin Pediatr 986; :96 9. Hodgson JH. Corrosive stricture of the stomach: case report and review of literature. Br J Surg 99; 46:86 0. Litovitz TL. Battery ingestions: Product accessibility and clinical course. Pediatrics 98; 7: Moulin D, Bertrand JM, Buts JP, et al. Upper airvay lesions in children after accidental ingestion of caustic substances. J Pediatr 98; 06:4080. Ferguson MK, Migliore M, Staszak VM, et al. Early evaluation and therapy for caustic esophageal injury. Am J Surg 989; 7:60. Cadranel S, Di Lorenzo C, Piepsz A, et al. Caustic ingestion and esophageal function. J Pediatr Gastroenterol Nutr 990; 0: Nuutinen M, Uhari M, Karvali T, Kouvalainen K. Consequences of caustic ingestions in children. Acta Paediatr 994; 8:00. Wason S. The emergency management of caustic ingestions. J Emerg Med 98; :78 6. Roy CC, Silverman A, Alagille D. Esophageal burns and foreign bodies. Pediatric Clinical Gastroenterology de. St Louis, MosbyYear Book Inc, 99; 8 7. Viscomi GJ, Beekhuis GJ, Whitten CF. An evaluation of early esophagoscopy and corticosteroid therapy in the management of corrosive injury of the esophagus. J Pediatr 96; 9: Trabelsi M, Loukhil M, Boukthir S, Hammami A, Bennaceur B. Ingestion accidentelle de caustiques chez l enfant tunisien. A propos de cas. Pédiatrie 990; 4:80 9. Romanczuk W, Ryszard K. The significance of early panendoscopy in caustic ingestion in children. Turk J Pediatr 99; 4:98 0. Zargar SA, Kochhar R, Mehta S, Mehta SK. The role of fiberoptic endoscopy in the management of corrosive ingestion and modified endoscopic classification of burns. Gastrointest Endosc 99; 7:69 76

9 Çocuklarda Korozif Özofajitler. Spitz L, Lakhoo K. Caustic ingestion. Arch Dis Child 99; 68:78. Hawkins DB. Dilatation of esophageal strictures: Comparative morbidity of antegrade and retrograde methods. Ann Otol Rhinol Laryngol 988; 97:460. Wijburg FA, Heymans HSA, Urbanus NAM. Caustic esophageal lesions in childhood: prevention of stricture formation. J Pediatr Surg 989; 4:7 4. Gündo du HZ, Tanyel FC, Büyükpamukçu N, Hiçsönmez A. Conservative treatment of caustic esophageal strictures in children. J Ped Surg 99; 7: Lamireau T, Lianas B, Deprez C et al. Gravité des ingestions des produits caustiques chez l enfant. Arch Pédiatr 997; 4:94 6. Cleveland WW, Thornton N, Chesney JG et al. The effect of prednisone in the prevention of esophageal stricture following the ingestion of lye. South Med J 98; : Middelkapm JN, Cone AJ, Ogura JH et al. Endoscopic diagnosis and steroid and antibiotic therapy of acute lye burns of the esophagus. Laryngoscope 96; 7:46 8. Tewfik TL, Schloss MD. ngestion of lye and other corrosive agents: A study of 86 infants and child cases. J Otolaryngol 980; 9:77 9. Berthet B, Di Costanzo J, Arnaud C, Ledoray V, Choux R, Assadourian R. Traitement des brulures caustiques de l oesophage par l interféron gamma. Gastroenterol Clin Biol 994; 8: Dalzell AM, Shepherd RW, Cleghorn GJ, Patrick MK. Esophageal stricture in children: Fiberoptic endoscopy and dilatation under fluoroscopic control. J Pediatr Gastroenterol Nutr 99; : Sato Y, Frey EE, Smith WL, et al. Balloon dilatation of esophageal stenosis in children. Am J Roentgenol 988; 0: Ball WS, Strife JL, Rosenkrantz J et al. Esophageal strictures in children: Treatment by balloon dilatation. Radiology 984; 0:64 4. Treem WR, Long WR, Friedman D et al. Successful management of an acquired gastric outlet obstruction with endoscopyguided balloon dilatation. J Pediatr Gastroenterol Nutr 987; 6: West KW, Vane DW, Grosfelf JL. Esophageal replacement in children: Experience with thirtyone cases. Surgery 986; 00:77 4. Han MT. leocolic replacement of esophagus in children with esophageal strictures. J Pediatr Surg 99; 6: Herrington JL. Stenosis of the gastric antrum and proximal duodenum resulting from the ingestion of a corrosive agent. Am J Surg 964; 07: Ti TK. Esophageal carcinoma associated with corrosive injury: prevention and treatment by esophageal resection. Br J Surg 98; 70: 48. Kiviranta UK. Corrosion carcinoma of the esophagus. Acta Otolaryngol 9; 4:899 77

KOROZİF MADDE İÇEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Tufan KUTLU

KOROZİF MADDE İÇEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Tufan KUTLU KOROZİF MADDE İÇEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM Prof. Dr. Tufan KUTLU İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı GİRİŞ Korozif

Detaylı

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Tufan Kutlu 1, Güngör Tümay 2. Key words: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis Türk Aile Hek Derg 998; (): 07 ÇOCUKLUK ÇA INDA KOROZ F MADDE Ç LMES INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD Tufan Kutlu, Güngör Tümay Özet Yanl fll kla korozif madde içilmesi yafllar ndaki çocuklar

Detaylı

Koroziv maddelerin yutulması, çocukluk çağında genellikle

Koroziv maddelerin yutulması, çocukluk çağında genellikle güncel gastroenteroloji 18/3 Kostik Maddelerin Neden Olduğu Üst Sindirim Kanalı Yaralanmaları Yeşim ADAKAN, Ayhan Hilmi ÇEKİN Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Antalya Koroziv

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Ev Kimyasalları ve Kostiklerle Zehirlenme

Ev Kimyasalları ve Kostiklerle Zehirlenme Ev Kimyasalları ve Kostiklerle Zehirlenme Dr. Güldane Koturoğlu Amaç Koroziv maddeler nelerdir Tanı nasıl konur Olgu yönetimi nasıl olur Özofagus yanıklarının klinik seyri Koruyucu önlemler nasıl alınabilir

Detaylı

CORROSIVE SUBSTANCE INGESTION IN CHILDHOOD

CORROSIVE SUBSTANCE INGESTION IN CHILDHOOD 10 ORJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLES Geliş Tarihi / Received: 06.05.200 Kabul Tarihi / Accepted: 11.06.200 Türkiye Çocuk Hast Derg 200;3(2):1014 Turkhis J Pediatr Dis 200;3(2):1014 ÇOCUKLARDA KOROZİF

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Kostik madde içilmesi özofagus ve midede

Kostik madde içilmesi özofagus ve midede Güncel Gastroenteroloji Kostik Özofagus Yaralanmalar lkin NAHARCI 1, Ahmet TÜZÜN 2 GATA T p Akademisi, ç Hastal klar Anabilim Dal 1, Gastroenteroloji Bilim Dal 2, Ankara Kostik madde içilmesi özofagus

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Çocuklarda Koroziv Özofagus Yan klar

Çocuklarda Koroziv Özofagus Yan klar TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(3-4):183-188 DERLEME Çocuklarda Koroziv Özofagus Yan klar Corrosive Burns of the Esophagus in Children Burhan AKSU, Mustafa NAN Koroziv ajanlar n, özellikle

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Ülkemizin önemli halk sa lı ı sorunlarından

Ülkemizin önemli halk sa lı ı sorunlarından Güncel Gastroenteroloji Pet fiifledeki Tehlike: Korozif Özofajit Elmas KASAP, A. Ömer ÖZÜTEM Z Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal, zmir Ülkemizin önemli halk sa lı ı sorunlarından

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

KOSTİK MADDELERE MARUZİYET OKTAY ERAY AÜTF ACİL TIP AB

KOSTİK MADDELERE MARUZİYET OKTAY ERAY AÜTF ACİL TIP AB KOSTİK MADDELERE MARUZİYET OKTAY ERAY AÜTF ACİL TIP AB GİRİŞ ABD de yılda 100.000 vaka. Dermal, oküler veya oral. Çoğu kasıtlı değil. 6 yaşından küçüklerde sık. 1996 da 167 morbidite, 16 ölüm. Sanayide

Detaylı

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz Klinik Pediatri, 2003;2(2):47-51. Çocukluk Çaðýnda Yabancý Cisim Aspirasyonlarý Uz. Dr. Ýlker BÜYÜKYAVUZ* Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz ya da burun yoluyla alýnan bir cismin

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Çocukluk çağında koroziv madde içimi: Altı yüz seksen bir olgunun değerlendirilmesi

Çocukluk çağında koroziv madde içimi: Altı yüz seksen bir olgunun değerlendirilmesi Çocuk Cerrahisi Dergisi 26(1-2):26-31, 2012 doi:10.5222/jtaps.2012.026 Klinik Araştırma Çocukluk çağında koroziv madde içimi: Altı yüz seksen bir olgunun değerlendirilmesi Emrah Aydın *, Rahşan Özcan *,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Sakarya E itim Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Sakarya 2 Düzce Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji BD, Düzce 3 Düzce

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Neden ev kazaları? Yakınma- Bulgu. YCA erken tanınmaz ise. Yakınma- Bulgu. Yabancı Cisim Aspirasyonu (YCA)

Neden ev kazaları? Yakınma- Bulgu. YCA erken tanınmaz ise. Yakınma- Bulgu. Yabancı Cisim Aspirasyonu (YCA) Neden ev kazaları? Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları ve Koroziv Özofagus Yanıkları Dr. Aydın YAĞMURLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ayagmurlu@gmail.com Ev kazaları

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN

TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA. Dr. Kemalettin ÖZDEN TULAREMİ KONTROL ve KORUNMA Dr. Kemalettin ÖZDEN Bulaş yolları Deri ve mukozal yol: İnfekte kene veya sinek gibi vektörlerin ısırmasıyla veya infekte hayvan dokuları, hayvan çıkartılarıyla (idrar, dışkı

Detaylı

Acil müdahale gerektiren özofagus yabancı cisimleri: Alkalin pil yutulması

Acil müdahale gerektiren özofagus yabancı cisimleri: Alkalin pil yutulması ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Acil müdahale gerektiren özofagus yabancı cisimleri: Alkalin pil yutulması Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Duygu Mergan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

AKUT ÜST GASTRO NTEST NAL KANAMA

AKUT ÜST GASTRO NTEST NAL KANAMA .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu 16-17 Ekim 1997, stanbul, s. 233-245 AKUT ÜST GASTRO NTEST NAL KANAMA Prof. Dr. Hülya Uzunismail Akut üst gastrointestinal

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi

Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi İlhan İNCİ*, Cemal ÖZÇELİK**, Refik ÜLKÜ**, Nesimi EREN** * Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler?

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Solunum Sistemi Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Mert, televizyonda deniz altı dünyasını tanıtan bir belgesel izliyordu.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Acil Servise Baflvuran Yabanc Cisim Olgular n n De erlendirilmesi

Acil Servise Baflvuran Yabanc Cisim Olgular n n De erlendirilmesi Türk Aile Hek Derg ; 7(): 7-7 Acil Servise Baflvuran Yabanc Cisim Olgular n n De erlendirilmesi THE EVALUATION OF FOREIGN BODY ASPIRATION CASES APPLIED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT Cahfer Gülo lu, Mustafa

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Koroziv Madde Zehirlenmeleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Koroziv Madde Zehirlenmeleri Van Tıp Dergisi: 14 (4):109-113, 07 Koroziv Madde Zehirlenmeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Koroziv Madde Zehirlenmeleri Bekir Karaarslan*, Ahmet Turla**, Berna Aydın**

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YABANCI CİSİM YUTULMASI FOREIGN BODY INGESTION IN CHILDHOOD

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YABANCI CİSİM YUTULMASI FOREIGN BODY INGESTION IN CHILDHOOD 94 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 11.09.2009 Kabul Tarihi / Accepted: 01.02.2010 Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 2010; 4(2): 94-99 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YABANCI

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Özofagus alkali yanıklarında antienflamatuar ajanların etkisi: Deneysel çalışma

Özofagus alkali yanıklarında antienflamatuar ajanların etkisi: Deneysel çalışma Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (3): 373-379 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0592 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Özofagus alkali yanıklarında antienflamatuar ajanların etkisi:

Detaylı

Yutulan Yabancı Cisimler YUTULAN YABANCI CİSİMLER. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Dr. Taylan KILIÇ AÜTF Acil Tıp AD 23.02.

Yutulan Yabancı Cisimler YUTULAN YABANCI CİSİMLER. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Patofizyoloji. Dr. Taylan KILIÇ AÜTF Acil Tıp AD 23.02. Yutulan Yabancı Cisimler YUTULAN YABANCI CİSİMLER Dr. Taylan KILIÇ AÜTF Acil Tıp AD 23.02.2010 Zararsız olabileceği gibi hayati tehdit de edebilir ABD de yıllık 1500 ölüm Sıklıkla sadece pediatrik popülasyonu

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Hasta Rehberi Say 12. fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 12. fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Orta kolayl kta okunabilir rehber fiekersiz Diyabet (Diyabet nsipit) - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YABANCI CISIM YUTMA FOREIGN BODY INGESTION IN PEDIATRIC PATIENTS

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YABANCI CISIM YUTMA FOREIGN BODY INGESTION IN PEDIATRIC PATIENTS İst Tıp Fak Derg 2016; 79: 1 J Ist Faculty Med 2016; 79: 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuitfd http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuitfd KLİNİK ARAŞTIRMA/ CLINICAL RESEARCH ÇOCUKLUK ÇAĞINDA YABANCI

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Çocuklarda Trakeotomi Sonras Oluflan Trakeal Stenozlarda Dilatasyon ve Stent Uygulamas : ki Olgu Sunumu. Özet

Çocuklarda Trakeotomi Sonras Oluflan Trakeal Stenozlarda Dilatasyon ve Stent Uygulamas : ki Olgu Sunumu. Özet TKBBV 2004 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 29, 2004 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Çocuklarda Trakeotomi Sonras Oluflan Trakeal Stenozlarda Dilatasyon ve Stent Uygulamas

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı