Pediatrik Nöroflirürji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pediatrik Nöroflirürji"

Transkript

1 T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J D E R N E Pediatrik Nöroflirürji TND Pediatrik Nöroflirürji Ö retim ve E itim Grubu Bülteni Say : 2 Temmuz 2007 Dünyada Pediatrik Nöroflirürjide Nöroendoskopi (Dr. Volkan Etufl) Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Derne i (ESPN) 20. Mezuniyet Sonras Kursu (Dr. Memet Özek) Antalya dan Mersin e (Dr. Ça atay Önal)) Hermaphroditos (Hacer Örsdemir, Dr. Yusuf Erflahin)

2 Baflkan n Mesaj Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Mehmet ZİLELİ 2. Başkan Etem BEŞKONAKLI Sekreter Ağahan ÜNLÜ Muhasip İlhan ELMACI Veznedar Tuncer SÜZER TND Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yusuf ERŞAHİN Sekreter: Ağahan ÜNLÜ Üyeler: Mehmet SELÇUKİ Nejat AKALAN Saffet MUTLUER Türk Nöroşirürji Derneği Taşkent Cad. 13/4 Bahçelievler Ankara Tel : Faks: Web: E-posta: TND adına düzeltmeler: Etem BEŞKONAKLI Çağatay ÖNAL Kapak resmi: Doç. Dr. Suat Öktem De erli meslektafllar m, Sizlerle tekrar birlikte olman n mutlulu unu yaflamaktay m. Pediatrik Nöroflirürji Ö retim ve E itim Grubu Kursu 5-8 Nisan 2007 tarihlerinde Doç. Dr. Celal Ba dato lu nun ev sahipli inde Mersin de gerçekleflti ve baflar l bir kurs oldu. Emekleri ve konuk severli i için Say n Doç. Dr. Celal Ba dato lu na çok teflekkür ederim. Bu kurs s ras nda grubumuzun genel kurulu da yap ld ve önümüzdeki iki y l n kurs yerleri belirlendi. Gelecek y l kurs Doç. Dr. Ahmet Çolak taraf ndan stanbul da ve 2009 y l nda da Y. Doç. Dr. Adnan Da ç nar taraf ndan Samsun da düzenlenecektir. TND Baflkan Say n Prof. Dr. Mehmet Zileli taraf ndan Ö retim ve E itim Kurulu Kurultay nda grubumuzdan, kurslara ek olarak baflka toplant veya sempozyumlar düzenlenmesi iste i dile getirilmiflti. Ancak genel kurulda bulunan grup üyelerimiz taraf ndan, günümüzde halihaz rda yap lan pek çok toplant n n bulunmas nedeni ile toplant kirlili i yaratmamak ve yap lan toplant lar n etkinli ini artt rmak amaçlar ile ek baflka bir toplant düzenlemenin uygun olmayaca karar al nd. Bu do rultuda hedefimiz, düzenlenen kurslara daha fazla kat l m n sa lanmas ve kat l mc lar için kurslar n daha verimli geçmesidir. Grubumuz, kurslar n daha etkin geçmesi için yapaca n z tüm önerileri beklemektedir. Siz meslektafllar ma gösterdi iniz ilgi ve katk için çok teflekkür eder, sayg lar m sunar m. Prof. Dr. Yusuf Erflahin Pediatrik Nöroflirürji Ö retim ve E itim Grubu Baflkan BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri Tel: (312) Faks: , Ankara

3 Doç. Dr. Volkan Etufl Kocaeli Üniversitesi T p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal PED ATR K NÖROfi RÜRJ DE NÖROENDOSKOP Tarihçe Literatürde ilk kay tl endoskopik nöroflirürjikal giriflim, 1904 y l nda Chicago lu ürolog Victor Darwin L Espinasse n rijid bir pediatrik sistoskop yard m ile iki hidrosefalik yenido anda yapm fl oldu u koroid pleksus eksizyonudur. Bu olgulardan biri giriflimden hemen sonra, di eri ise befl sene sonra kaybedilmifltir. L Espinasse, uygulad bu tekni i 1910 y l nda lokal bir toplant da sunmufltur (14) senesinde Walter Dandy, bu pleksektomi tekni ini befl olgu üzerinde denemifltir (4). Dandy 1922 de bu teknik ile ilgili yay nlam fl oldu u raporda ilk dört olguda foramen Monro girifline yerlefltirdi i nazal spekulum yerine, son olguda aç k Kelly sistoskobu kulland n ifade ederek ilk kez ventriküloskopi terimini ortaya atm flt r. Dandy nin yapm fl oldu u bu befl olguya ait sonuçlar (muhtemelen afl r venrtiküler drenaj sonras geliflen kortikal kollaps nedeni ile) umut k r c nitelikte olmufltur (5). 6 fiubat 1923 de William Jason Mixter, ilk defa endoskopik monitörizasyon kullanm fl ve obstrüktif hidrosefalisi olan bir hastada üreteroskop ile üçüncü ventrikül taban n perfore ederek ilk endoskopik ventrikülostomi ifllemini uygulam flt r (19). Ancak yüksek komplikasyon ve mortalite oranlar ve ayr ca yetersiz illuminasyon, zay f lensler ve endoskoplar n büyüklü ü ve kamera ile donat lm fl olmamas gibi dönemin olumsuz teknik flartlar, bu nöroendoskopik prosedürün geliflmesini ve kabul görmesini engellemifltir. Bu nedenle Mixter in tarif etti i endoskopik üçüncü ventrikülostomiden sonra literatürde bu konudaki çal flmalar n say s oldukça s n rl kalm flt r (23, 25). Tracy J. Putnam 1934 te hidrosefalinin endoskopik tedavisi için özel olarak gelifltirdi i koagülasyon endoskobu ile koroid pleksektomiyi tekrar gündeme getirmeye çal flm flt r (22) senesinde ise Scarff endoskopik pleksektomi ile ilgili deneyimini yay nlam fl ve ilk kez endoskopa fikse edilmifl bir irrigasyon sistemi ile intraventriküler bas nc sabit tutmay hedefleyerek ventriküler kollaps engellemeye çal flm flt r (24) lerde flant sistemlerinin hidrosefali tedavisinde popülerite kazanmas ile birlikte yüksek komplikasyon, morbidite ve mortalite oranlar na sahip endoskopik teknikler üzerindeki ilgi azalm flt r senesinde Paris Optik Enstitüsü nden Fourestier ve Vulmiere in fl k kaynaklar üzerinde gerçeklefltirmifl olduklar teknik aflama, endoskoplardaki güçlü fl k kayna ve endoskop boyutlar n n küçülmesi yolunda bir devrim yaratm flt r (9). Teknolojideki bu de iflim sonras 1963 te Guiot, endoskop ile ventrikülosisternostomi, kolloid kist ponksiyonu ve hipofizer adenom cerrahisinde endoskopik endonazal monitorizasyon ile ilgili deneyimlerini yay nlam flt r. Ayr ca biportal endoskopik yaklafl m endikasyonlar n ve avantajlar n da ilk kez tart flmaya açm flt r (12). Guiot nun ard ndan 1978 de Vries in s f r mortalite ve düflük komplikasyon oranlar olan serisini yay nlamas ile nöroendoskopik yaklafl m nöroflirurji prati inde yeniden dikkatleri üzerinde toplamaya bafllam flt r. Bu cesaretlendirici sonuçlar n yan s ra, h zla geliflmeye devam eden teknoloji neticesinde, endoskoplar için daha güçlü fl k kaynaklar n n üretilerek illuminasyon flartlar n n iyilefltirilmesi, daha kuvvetli ve gelifltirilmifl optik sistemlerin kullan lmaya bafllanmas ve üretilen minyatür boyutlu video kameralar nöroendoskopi yi daha çekici hale getirmifltir. Özellikle 1990 l y llarda yay nlanan çeflitli nöroendoskopik prosedürlere ait serilerdeki umut verici sonuçlar, nöroendoskopiyi bugün nöroflirürji ve pediatrik nöroflirürji prati i içerisinde sahip oldu u önemli yere tafl m flt r (3, 6, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 27, 28). Nöroflirürjide, mikroskobun yan s ra kraniyotomi sahas nda, subaraknoid boflluk veya kistik yap larda endoskobun da kullan lmas ile uygulanan endoskop yard ml cerrahi ise ilk kez 1977 de Appuzo tarafindan tan mlanm flt r (1). Bu yöntemin gelifltirilmesi ile ana çal flma alan ventriküler sistem olan nöroendoskopi, mikronöroflirürjide yard mc araç olarak kullan lmaya bafllam flt r. Mikroskop ile endoskobun kombinasyonu, daha az invazif ve daha etkili mikrocerrahi uygulamalara olanak sa lamaktad r. Günümüzde bu yöntem, giderek taraftar bulan minimal invazif nöroflirürji prensibinin de erli bir parças olmay baflarm flt r de Pernecsky, endoskop kullan larak yap lan operasyonlar tan mlamak için terminolojide bir s n flama öne sürmüfltür (16). Bu s n flamaya göre; Endoskopik Nöroflirürji, endoskop 3

4 içinden çal flarak yap lan ifllemleri, Endoskop Yard ml Mikronöroflirürji, mikroflirürji ve endoskopik nöroflirürjinin ba ms z olarak birlikte uyguland giriflimleri, Endoskop Kontrollü Mikronöroflirürji, mikroskop kullan lmadan endoskopik kontrol alt nda yap lan mikroflirürjikal giriflimleri ve Endoskopik Gözlem ise endoskobun cerrahide sadece gözlem amaçl kullan lmas n ifade eden terimlerdir. Endoskopinin nöroflirürjideki rolü ve de erinin giderek artmas ve yayg nlaflmaya bafllamas ile 2000 li y llar n bafl nda nöroendoskopi ile ilgili uluslararas bir organizasyon kurulmas gündeme gelmifltir. Ekim 2001 tarihinde, Bernhard Bauer ve Shizuo Oi nin öncülü ünde kurulan Uluslararas Nöroendoskopi Çal flma Grubu [The International Study Group on Neuroendoscopy (ISGNE)], Birinci Dünya Nöroendoskopi Konferans n ayn sene içerisinde Japonya Awaji Yumbutai Uluslararas Konferans Merkezinde gerçeklefltirmifltir. Bunu 2003 te Napoli ve 2005 senesinde ise Marburg daki konferanslar izlemifltir senesindeki 4. Dünya Nöroendoskopi Kongresi yak n zaman içeriside Paris te gerçeklefltirilmifltir. 5. Dünya Nöroendoskopi Kongresi ise 2009 y l nda Atina da yap lacakt r. Nöroendoskopide Gereç ve Donan mlar Endoskoplar rijid ve bükülebilir olmak üzere iki genifl kategoride s n fland r l r. Rijid endoskoplar n bafl k s mlar sabit olup herhangi bir yönde hareket ettirilemez, teleskop benzeri lens ile görüntünün büyütülerek, göz veya videoya gönderilmesi sa lan r. Yüksek görüntü kalitesi, kullan m kolayl, kolay sterilize edilebilmesi ve stereotaksik sistemlere kolay adapte edilebilmesi bu tip endoskoplar n önemli avantajlar ndand r. Ancak cerrahi sahadaki hareket s n rl l en önemli dezavantajlar d r. Bükülebilir endoskoplarda ise görüntü göz ya da videoya endoskop içi fiber optik kablolar vas tas yla ulafl r. Optik lens yerine fiber optik kablolar n kullan m sayesinde endoskop ucu, görüntü kalitesinde çok belirgin bir kay p olmaks z n e ilip bükülebilmektedir. Fiber optik endoskoplar n temel avantajlar esneklik ve yönlendirmedeki kolayl k olup, bu sayede cerrahi sahan n çevresi nöral ve vasküler yap lara zarar vermeden görüntülenebilir ve daha dar anatomik alanlarda güvenli flekilde çal fl labilir. Rijid endoskoplara göre görüntü kalitesinin daha düflük oluflu ise bükülebilir endoskoplar n temel dezavantajlar d r. Her iki tip endoskop çeflidi için çeflitli cerrahi enstrumanlar gelifltirilmifltir. Çal flma kanal içerisinden kullan lan biyopsi ve kavray c forsepsler, monopolar ve bipolar koagülasyon problar, mikromakaslar ve aspirasyon i nelerinin yan s ra son senelerde endoskop çal flma kanal ndan kullan labilen ultrasonik aspiratör sistemleri gelifltirilmektedir. Pediatrik Nöroflirürjide Nöroendoskopi Kullan m Alanlar Pediatrik nöroflirürjide kraniyal nöroendoskobun kullan m alanlar tan amaçl ve tedavi amaçl olmak üzere iki ana gurupta s n fland r labilir: Tan Amaçl Endoskopik fllemler: 1. Ventriküloskopi, sisternoskopi 2. ntraventriküler, intrasisternal bölgelerdeki patolojilerden ve kistik oluflumlardan biyopsi Tedavi Amaçl Endoskopik fllemler: 1. Ventrikülo-peritoneal flant ventriküler ucunun yerlefltirilmesi ve revizyonu 2. Üçüncü ventrikülostomi (nonkommünikan hidrosefali, kommünikan hidrosefali, slit ventrikül sendromu, Dandy Walker malformasyonu) 3. Akuaduktoplasti ve akuaduktal stent yerlefltirilmesi (izole dördüncü ventrikül, Dandy Walker malformasyonu, k sa segment akuadukt stenozu, akuadukt a z membranöz t kan kl ) 4. zole lateral ventrikülde septostomi 5. Multiloküle hidrosefalide septasyonlar n ve septum pellusidumun fenesterasyonu 6. Koroid pleksus koagülasyonu, pleksektomi 7. Kolloid kist eksizyonu 8. Araknoid kistlerin fenestrasyonu ve eksizyonu (suprasellar, kuadrigeminal sisterna, intraventriküler ve Sylvian araknoid kistler) 9. ntraventriküler tümor ve pineal bölge tümör/kist eksizyonu 10. Endonazal transsfenoidal yaklafl mla hipofizer tümör ve kraniofaringeoma rezeksiyonu 11. Endoskop yard ml intraserebral tümor rezeksiyonu 12. ntraventriküler hematom irrigasyonu-aspirasyonu 13. Non-sendromik kraniyosinostoz olgular nda endoskopik sütürektomi Pediatrik Nöroflirürjide Nöroendoskopik Yaklafl m Prensipleri Güvenli nöroendoskopik giriflimin temel prensibini, nöroanatomik oryantasyon oluflturmaktad r. Cerrahi deneyim artt kça, dismorfik beyin anatomisi ya da patoloji nedeniyle de iflmifl olan anatomik landmark lar n tan namamas na ba l oryantasyon bozuklu unun üstesinden gelinebilmektedir. Bu nedenle komplikasyon riskini en aza indirmek amac yla; kronik hidrosefali (uzun süreli belirgin ventrikülomegali), disrafizmlere efllik eden hidrosefaliler, önceden flant tak lm fl olan olgular ve multiloküle hidrosefali olgular gibi ventrikül içi anatomiye 4

5 ait anomali ve varyasyonlar n s kça karfl lafl ld durumlara belirli bir deneyim kazand ktan sonra müdahale edilmesi daha uygun gözükmektedir (2, 7, 8, 20). Özellikle endoskopik üçüncü ventrikülostomide endoskopik ifllemin baflar s ile hasta yafl aras ndaki iliflki oldukça tart flmal konular n bafl nda gelmektedir. Ancak son senelerde yap lan çal flmalar pediatrik olgularda endoskopik üçüncü ventrikülostomi baflar s n n yafla ba ml de il, daha çok hidrosefali etyolojisine ba ml oldu unu göstermektedir. Özellikle intraventriküler kanama veya enfeksiyon nedenli kommünikan hidrosefalisi olan infantlarda baflar n n daha düflük oldu u ifade edilmektedir (7, 10). Ancak, yenido anda ve özellikle prematüre bebeklerde subaraknoid aral n tam geliflmemesinin endoskopik üçüncü ventrikülostomi baflar s n n düflük olmas nda önemli bir rol oynad da düflünülmektedir (17). Son y llarda say lar giderek artan bir çok merkezde, pediatrik hidrosefalinin bir çok formunda ilk tercih olarak nöroendoskopik giriflimler uygulanmaktad r. Bu mant n arkas nda hastaya flanttan ba ms z bir hayat sunma flans n kullanmak yatmaktad r. Düflünülecek olursa pediatrik olgular, baflar l bir nöroendoskopik giriflimden en çok yarar görecek hasta grubudur. Çünkü bu olgular için hidrosefali ile birlikte yaflanacak uzun y llar n söz konusu oldu u ve bu uzun süreç içerisinde flant komplikasyonlar ve revizyon ameliyatlar ile karfl karfl ya gelme olas l n n daha çok oldu u aç kt r. Pediatrik nöroflirürji prati inde hidrosefali d fl ndaki nöroendoskopik yaklafl mlar ise çocukluk yafl grubu nöroflirürjikal patolojilerin cerrahi tan ve tedavisinde minimal invazif yaklafl m n sa lad erken iyileflme süreci, k sa hospitalizasyon süresi, minimal doku hasar ve minimal kanama gibi önemli avantajlar sunmaktad r. Nöroflirürjide endoskopinin gelece i umut vericidir. Özellike hemostaz ve doku eksizyonu için kullan lan enstrümanlar n teknolojik geliflimi sayesinde nöroendoskopi yak n gelecekte daha kompleks giriflimlere imkan tan yacakt r. Kaynaklar 1. Apuzzo MLJ, Heifetz MD, Weiss MH, Kurze T. Neurosurgical endoscopy using the side-viewing telescope: Technical note. Neurosurgery (1977) 46: Cartmill M, Jaspan T, McConachie N, Vloeberghs M. Neuroendoscopic third ventriculostomy in dysmorphic brains. Child s Nerv Syst (2001) 17: Cinalli G, Salazar C, Mallucci C, Yada JZ, Zerah M, Sainte-Rose C. The role of endoscopic third ventriculostomy in the management of shunt malfunction. Neurosurgery (1998) 43: Dandy WE. Extirpation of the choroid plexusof the lateral ventricles in communicating hydrocephalus. Ann Surg (1918) 68: Dandy WE. An operative procedure for hydrocephalus. Johns Hopk Hosp (1922) 33: Decq P, Yepes C, Anno Y, Djindjian M, Nguyen JP, Keravez Y. L endoscopic neurochirurgicale. Indications diagnostiques et therapeutiques. Neurochirurgie (1994) 14: Etus V, Ceylan S. Success of endoscopic third ventriculostomy in children less than 2 years of age. Neurosurg Rev (2005) 28: Etus V, Ceylan S. The role of endoscopic third ventriculostomy in the treatment of triventricular hydrocephalus seen in children with achondroplasia. J Neurosurg (2005) 103: Fourestier M, Gladu, Vulmiere J. Perfectionnements aux dispositifs d eclairage pour endoscope. CNRS Brevet d invention ( ) 10. Fritsch M, Kienke S, Ankermann T, Padoin M, Mehdorn M. Endoscopic third ventriculostomy in infants. J Neurosurg (2005) 103: Gangemi M, Donati P, Maiuri F, Longatti P, Godano U, Mascari C. Endoscopic third ventriculostomy for hydrocephalus. Minim Invasive Neurosurg (1999) 42: Guiot G, Rougerie J, Fourestier M, Fournier A, Comoy C, Vulmiere J, Groux G. Explorations endoscopiques intracraniennes. Presse Med (1963) 71: Harris LW. Endoscopic techniques in neurosurgery. Microsurgery (1994) 15: Hellwig D, Grotenhuis JA, Tirakotai W, Riegel T, Schulte DM, Bauer BL, Bertalanffy H. Endoscopic third ventriculostomy for obstructive hydrocephalus. Neurosurg Rev (2005) 28: Hopf NJ, Grunert P, Fries G, Resch KD, Perneczky A. Endoscopic third ventriculostomy: outcome analysis of 100 consecutive procedures. Neurosurgery (1999) 44: Hopf NJ, Perneczky A. Endoscopic neurosurgery and endoscopeassisted microneurosurgery for the treatment of intracranial cysts. Neurosurgery (1998) 43: Javadpour M, Mallucci C, Brodbelt A, Golash A, May P. The impact of endoscopic third ventriculostomy on the management of newly diagnosed hydrocephalus in infants. Pediatr Neurosurg (2001) 35: Jones RFC, Stening WA, BrydonM, Paed M. Endoscopic third ventriculostomy. Neurosurgery (1990) 26: Mixter MJ. Ventriculoscopy and puncture of the floor of the third ventricle. Boston Med Surg J (1923) 1: Oi S, Hidaka M, Honda Y, Togo K, Shinoda M, Shimoda M, Tsugane R, Sato O. Neuroendoscopic surgery for specific forms of hydrocephalus. Child s Nerv Syst (1999) 15: Oka K, Yamamoto M, Ikeda K, Tomonaga M. Flexible endoneurosurgical therapy for aqueductal stenosis. Neurosurgery (1993) 33: Putnam TJ. Treatment of hydrocephalus by endoscopic coagulation of the choroid plexus. Description of a new instrument and preliminary report of results. N Engl J Med (1934) 210: Putnam TJ. Surgical treatment of infantile hydrocephalus. Surg Gyn Obst (1943) 76: Scarff JE, Stookey B. Treatment of obstructive hydrocephalus by third ventriculostomy. Report of two cases. Arch Neurol (1936) 36: Scarff JE. Endoscopic treatment of hydrocephalus: Description of ventriculoscope and preliminary report of cases. Arch Neurol Psychiat (1936) 38: Schroeder HWS, Gaab MR: Endoscopic aqueductoplasty: technique and results. Neurosurgery (1999) 43: Teo C, Misra S, Cherny WB, Burson T. Surgical options in the management of the trapped fourth ventricle. J Neurosurg (1994) 84: 356a 28. Walker ML, MacDanold J, Wright LC. The History of Ventriculoscopy: Where do we go from here? Pediatr Neurosurg (1992) 18: Teflekkür Nöroendoskopi konusunda bilgi ve deneyim kazanmam sa layan de erli hocam Prof. Dr. Savafl Ceylan a en içten teflekkürlerimle. 5

6 Avrupa Pediatrik Nöroflirürji Derne i (ESPN) 20. Mezuniyet Sonras Kursu 2007 y l Avrupa Pediatrik Nöroflirurji Derne i Mezuniyet Sonras Kursu Nisan tarihlerinde stanbul Klassis Otel de yap lm flt r. Bu kurslarda temel prensip toplant yerinin flehir d fl nda olmas d r. Böylelikle kursiyerler tüm hafta boyunca e itmenlerle birlikte olmaktad rlar. Bu y lki kursda Avrupa n n 18 ülkesinden toplam 105 kursiyer, 32 e itmenle birlikte olmufltur. E itmen say s bu y l bir rekor oluflturmufltur. Bunun nedeni bu y l n 20. kurulufl y ldönümü olmas d r. Bu güne de in kurslarda uzun süre ders anlatan tüm hocalar davet edilmifllerdir. Son derece yo un geçen bir kurs program n n yan s ra sosyal programlar da yurt d fl ndan gelen kursiyerlerin hayli ilgisini çekmifltir. Kursun ilk.akflam ö rencilere bu y l n UNESCO taraf ndan Mevlana tolerans y l olarak ilan edilmesi nedeni ile sema ayini düzenlenmifltir. Kursun 2.günü kursiyerler Topkap Saray, Ayasofya ve Sultan Ahmet Cami sini ziyaret ettikten sonra, bo azda bir tekne gezintisine kat lm fllar ve akflam yeme i teknede yenmifltir. Kursun 3. günü akflam e itmenler ve kursiyerler aras nda iddial bir bowling turnuvas düzenlenmifl ve ilginç bir biçimde turnuvay Türk ekibi kazanm flt r. Kursun 4. akflam nda ise Klassis Otel de bir Türk gecesi düzenlenerek gerek ülke mutfa m zdan, gerekse folklorik kültürümüzden örnekler verilmifltir. Kurs sonras kapal olarak ö rencilere yap lan sorgulamada istisnas z tümünün stanbul daki kursun flu ana kadar kat ld klar kurslar içinde, gerek bilimsel gerekse sosyal etkinlikler aç s ndan en baflar l oldu unu vurgulamalar bizler için bir sevinç kayna olmufltur. Türk pediatrik nöroflirürjisinin uluslararas arenada gelecekte düzenleyece i di er organizasyonlarla bu ç tay çok daha yükse e ç karaca na olan inanc m tamd r y l Avrupa Pediatrik Nöroflirürji kursu talya da Dr. Guiseppe Cinalli taraf ndan düzenlenecektir. Sayg lar mla, Dr. M. Memet ÖZEK 6

7 Haziran 2007 tarihi itibari ile Türk Nöroflirürji Derne i Pediyatrik Nöroflirürji Grubu Sertifikas alanlar veya almaya hak kazananlar n listesi ADEM ASLAN ADNAN DA ÇINAR A AHAN ÜNLÜ AHMET ÇOLAK AHMET MENKÜ AHMET SEDAT KURTAR AL ZANTUR ALP ARSLAN ALTAY SENCER AZM TUFAN BARIfi B RG L BÜLENT F. KILINÇO LU CELAL BA DATO LU CENK ERMOL ÇA ATAY ÖNAL ÇETIN AKYOL ENG N YÜCEL ERDO AN AYAN ERGUN DALLIO LU ERHAN TAKÇI ERHAN TÜRKO LU ER M KÜRfiAT ERTAN ERGUN ERTU RUL ÇAKIR FEYZA KARAGÖZ FEYZULLAH AKYÜZ GAL P KEMAL CENG Z GIYAS AYBERK GÖKALP S LAV GÖKfi N fiengül H. SERDAR COfiKUN HAB BULLAH DOLGUN HAKAN BOZO LU HAKAN KARABA LI HAKAN ÖZSÜER HAKKI TEKKÖK HASAN ÇAL HASAN ÖZGÜR ÖZDEM R HÜSEY N ANASIZ HÜSEY N ANBARCI HÜSEY N KARASU HÜSNÜ TERMAN BRAH M ALATAfi BRAH M CEBEC BRAH M YERAL LHAN YILMAZ LKER ALVER LYAS KARAKOÇ RFAN ÇINAR KAD R ÖZTÜRK KA AN BAfiOCAK KAMRAN URGUN KAYA AKSOY KAYA KILIÇ KAYHAN KUZEYL KEMAL HAMAMCIO LU KEMAL YILDIRIM KEMALI BAYKANER KER M ÖZKASAPO LU KIVANÇ TOPUZ KUB LAY UÇAR KUDRET TÜREYEN KUTAY ÇAKIRO LU M.AL EK C M. KA AN TUN MAHMUT AKYÜZ MAHMUT GÖKDA MEHMET ARSLAN MEHMET SELÇUK MEHMET YUSUF ÇAKIR MEHMET T RYAK MEHMET ÜSTÜN MEL H BOZKURT MEMET ÖZEK MER H fi MET N GÜLER MUHAMMED D NÇ MURAT KALAYCI MURAT VURAL MURTEZA ÇAKIR MUSTAFA ÇOLAK MUSTAFA GÜREL K MUSTAFA KAKfi NEJAT AKALAN NEJAT IfiIK NEJM KIYMAZ N LÜFER ASLAN N YAZ NEF KARA NURAL CAFER ÇEL K NUR SERDAR BAfi NURULLAH YÜCEER OKTAY MEL H ZDEfi OLCAY ESER OSMAN fi MfiEK ÖMER NAD R KOÇ ÖMER RAHMANLI ÖZCAN TARIM PAMIR ERD NÇLER RAFET ARSLANO LU RAMAZAN TUNÇ RAMAZAN UYAR S. MELTEM CAN SAFFET MUTLUER SA M KAZAN SEDAT ÇA LI SEL N TURAL SERAP KOBYA SERDAR BAfi SERDAR IfiIK SERKAN KOÇDERE SERKAN TORUN SONER DURU SUAT ÖKTEM SUNA D LBAZ SÜLEMAN BAYKAL fiansel GÜL fier F SMA L YURT TAMER KARAASLAN TARKAN ÇALIfiANELLER TAfiKIN YURTSEVEN TUFAN H ÇDÖNMEZ TURGAY PARSAK UMUT YAKA ÜM T AL MALÇOK ÜM T DEM RC ÜM T ÖZKAN VAROL AYDIN VOLKAN ETUfi YAHYA TURAN YAfiAR BAYR YILMAZ KILIÇ YURAER DO U YURDAL SERARSLAN YUSUF ERfiAH N YUSUF TÜZÜN ZAFER SABANCILAR 7

8 Dr. Ça atay Önal ANTALYA DAN MERS N E Türk Nöroflirurji Derne i Pediatrik Nöroflirurji Grubu nun 1997 y l nda bafllayan ve büyük kentlerde yap lan uzlaflma toplant lar sonras, kurs biçimiyle oluflturulan dönemsel toplant lar 2002 de Antalya da, 2003 te Erzurum da, 2004 te Bursa da, 2005 te Kayseri de, 2006 da Malatya da ve son olarak 2007 de Mersin de gerçeklefltirildi. Pediatrik nöroflirurji gibi, beyin ve sinir cerrahisinin özgün bir dal n n Türkiye nin metropoller haricindeki Anadolu illerindeki üniversitelerde de lay k yla yap labiliyor olmas bugün Türk t bb n n ve nöroflirurjisinin geldi i yeri tan mlamak aç s ndan dikkat çekicidir. Bu toplant lar n bar nma ve bilimsel program aksatmadan sürdürebilme koflullar n oluflturmufl Anadolu kentlerinde yap labilmesi konusunda bizleri cesaretlendiren, destek veren, bilimsel ve sosyal programlarda etkin görev alan tüm hocalar m za müteflekkiriz. Ciddi bir pediatrik yo un bak m birikimi, donan ml bir pediatrik anestezi ekibi, üst uzmanl k dallar na sahip etkin bir pediatri klini i ile eflgüdümlü çal flma flartlar gerektiren pediatrik nöroflirurjinin Türkiye de geleneksellikten kurumsall a giden bir geliflim göstermesi yüz güldürücü ve umut vericidir y l Pediatrik Nöroflirurji Kursu, Gülhane Askeri T p Akademisi Ö retim Üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Çolak n yerel düzenleyicili inde stanbul da gerçeklefltirilecektir. Say n Çolak ve ekibine Antalya dan Mersin e uzanan çizgide baflar ç tas n daha da yükselteceklerine inanc m z tam olarak baflar lar diliyoruz. Avrupa Pediatrik Nöroflirurji Derne i (ESPN) Uzlaflma Toplant s Avrupa Pediatrik Nöroflirurji Derne i nin Nisan 2007 tarihleri aras nda Silivri Klassis Otel de baflar ile gerçeklefltirilen Mezuniyet Sonras E itim Kursu nun ard ndan Nisan 2007 tarihleri aras nda ayn yerde Dr. M. Memet Özek in yerel düzenlemecili inde ayn derne in Kraniofaringiom Uzlaflma Toplant s baflar ile gerçeklefltirildi. 124 kay tl kat l mc n n bulundu u toplant da kraniofaringiomada radyolojik görüntüleme, kraniofaringioma tedavisinin tarihçesi, cerrahi teknikler ve di er tedavi seçenekleri, endokrin-hipotalamik sorunlar, bu sorunlarla ilgili deneysel çal flmalar ve klinik deneyimler ile ilgili ayr nt l oturumlar yap ld. Konunun uzman pek çok yerli ve yabanc misafirin oturumlardaki etkin kat l m gözdoldurucuydu. Sonuç bildirgesinde kraniofaringiom tedavisinde mikrocerrahinin öneminin alt çizilirken di er tedavi seçenekleri ve bu tedavi seçenekleri için uygun hasta seçimi ve multidisipliner hasta takibinin önemi vurguland. 2. H DROSEFAL SEMPOZYUMU lki 2005 y l nda zmir de yap lan Hidrosefali Sempozyumunun ikincisi May s 2007 tarihleri aras nda Prof. Dr. Yusuf Erflahin in baflkanl nda Çeflme Alt n Yunus Otel de gerçeklefltirildi. Bilimsel komitesi Prof. Dr. Yusuf Erflahin, Prof. Dr. Saffet Mutluer ve Prof. Dr. Mehmet Selçuki den oluflan toplant da normal bas nçl hidrosefali, flantlar ve flant seçimi, pediatrik hidrosefali, hidrosefalinin endoskopik tedavisi, nöroendoskopi komplikasyonlar konular nda yerli ve yurtd fl ndan konuflmac lar n ayr nt l sunumlar oldu. Dr. Alfred Ashoff, Dr. Adnan Da ç nar, Dr. Martina Messing-Jünger, Dr. Suat Öktem, Dr. Ça atay Önal, Dr. Henry W. S. Schroeder, Dr. Christian Sprung, Dr. A ahan Ünlü, Dr. Carsten Wikkelso toplant ya davetli konuflmac olarak katk da bulundular. Bilimsel komite hidrosefali, normal bas nçl hidrosefali, araknoid kistler, subdural koleksiyonlar ve nöroendoskopi konulu posterler aras nda yapt de erlendirmede ilk üç posteri ödüllendirdi. lkbahar n son günlerinde Çeflme nin l man ikliminde doyurucu bilimsel programla gerçeklefltirilen toplant yerli ve yabanc tüm kat l mc lar n takdirini toplad. 8

9 De erli meslektafllar m, Üyesi olmaktan onur duydu um pediatrik nöroflirurji grubunun 1997 y l ndan beri her y l düzenli olarak yap lan toplant lar ndan birini Mersinde düzenlemek için uzun y llard r istek içindeydik. Bu ba lamda, bu onurlu görevin geçen y l Malatya kursunda bize verilmesi ile beraber hem büyük bir sevinç ve gurur hem de büyük bir sorumluluk hissetti imizi belirtmek isterim. Say n hocalar m ve de erli meslektafllar m Akdeniz in en güzel zaman olan ilkbaharda bilimsel ve sosyal anlamda en iyi flekilde a rlamak arzusundayd k. Toplant m z n haz rl k aflamas nda anabilim dal m z ve nöroflirurji camiam z derinden sarsan bir büyük üzüntü yaflad k. 5-8 Nisan tarihleri aras nda 122 kiflinin kat l m yla gerçekleflen toplant m z asl nda ayn zamanda Turgut KÖKSEL a abeyimize bir veda mahiyetindeydi. Spinal disrafizmler ve hidrosefali bafll kl kursun gerçeklefltirilmesinde baflta Türk Nöroflirurji derne i olmak üzere tüm konuflmac ö retim üyelerine teflekkür ederim. 21 bafll k alt nda gerçekleflen toplant m z interaktif flekilde ve yap c bir tart flma ortam nda gerçekleflmifltir. Umar m tüm kat l mc lara sosyal anlamda oldu u kadar Akdeniz mutfa ndan da kal c bir lezzet sunabilmiflizdir. Bu toplant esnas nda gözümüzden kaçan eksiklerimiz olduysa özür diliyor bir baflka toplant da yine beraber olmak üzere sayg lar sunuyorum. Doç. Dr. Celal BA DATO LU Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Beyin Cerrahisi AD K TAP BÖLÜMÜ TANITIMI Pediatrik Nöroflirurji Grubu Üyelerinden Dr. Soner Duru nun Mario R. Zesta n n editörlü ünü yapt Trends in Spina Bifida Research adl kitab nda davetli yazar olarak Comparative effects of valproic acid sodium for spina bifida and Chiarilike formations at 9 and 10 days of gestation in the rat bafll yla bir bölümü yay nlanm flt r. Spina bifida konusunda ulafl lan klinik birikimi ve yeni hedefleri irdeleyen kitapta alt adet klinik ve bir adet deneysel içerikli bölüm mevcuttur. Dr. Duru nun kaleme ald bölümde özgün bir deneysel s çan modelinde nöral tüp defektleri ile ilgili yap lan çal flmalarda ulafl lan ana noktalar vurgulanm fl, bu konuya odaklanan deneysel temeldeki çal flmalar n gelece e yönelik projeksiyonlar na dikkat çekilmifltir. Dr. Soner Duru yu bu özgün çal flmas nedeniyle kutlar, baflar lar n n devam n dileriz. 9

10 Hacer Örsdemir* Dr. Yusuf Erflahin * Ege Üniversitesi T p Fakültesi 3. s n f ö rencisi HERMAPHRODITOS Hermaphroditos aflk tanr ças Afrodit ile tanr lar n habercisi Hermes in o ludur (Resim 1). Bu isim Hermes ile Afrodit in kar fl m d r. Anne ve babas n n güzelli i bu çocu a geçmiflti. Afrodit, bu günahtan utand için o lunu saklamak istemifltir. O lunu da da ndaki perilere teslim etmifltir. On befl yafl na kadar da da büyüyen Hermaphroditos bir gün gezinirken Karya da bir göl kenar na gelir. S cak havada bu gölün serin sular na kendini b rak r. Ne var ki bu göl tekin de ildi. Bu gölün Salmakis ad nda bir perisi vard. Salmakis bu delikanl y görür görmez afl k olur (Resim 2). Onun dikkatini çekmek için bir çok fley yapsa da baflaramaz. Sonunda dayanamay p Hermaphrod tos un karfl s na ç kar ve O nu çok sevdi ini söyler. Salmakis bu aflk na karfl l k bulamaz. Yine de Resim 1: Afrotid in Hermes'ten olan o lu Hermaphroditos. Resim 2: Göl perisi Salmakis Hermaphroditos u görür görmez afl k olur. 10

11 Hermaphroditos un so uk hareketlerine gücenmez, onun boynuna ve vücuduna s ms k sar l r. Fakat yine Hermaphroditos un ilgisini çekmeyi baflaramaz. Aflk atefli ile yanan Salmakis Tanr lara seslenir ve Ey Tanr lar, emir veriniz ki ne ben ondan ayr lay m ne de o benden ayr ls n ve hiç kimse bizi birbirimizden ay rmas n. Bu sözlerden sonra Tanr lar Salmakis in duas n kabul ederler ve iki vücut birleflir ve iki cins ayn vücutta birleflir (Resim 3). Ayn vücutta birleflen Hermaphrod tos ve Salmakis iki cinsi de ayn vücutta tafl rlar, hem kad n hem de erkek olarak kal rlar. T pta, hem testis hem over dokusunun ayn bireyde bulunmas ad n bu hikayeden alm flt r. Gerçek hermafroditizmde bireyler kad n veya erkek fenotipte olabilir. Bu hastal k otozomal resesif olarak ortaya ç kar. Hermafroditizmin 3 tipi vard r; 1) Unilateral: Bir tarafta ovotestis karfl tarafta over ya da testis 2) Lateral: Bir tarafta testis karfl tarafta over vard r. 3) Bilateral: ki tarafta da ovotestis vard r. (Gerçek hermafrodit vakalarda en s k bulunan gonad ovotestistir.) Resim 3: Hermaphroditos ve Salmakis in vücutlar n n birleflmesi. 11

12 B L M S E L T O P L A N T I L A R Yurt çi Gelecek Toplant lar 4-8 Eylül Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Silence Park Resort, Antalya 7 Eylül Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi S ras nda Panel: A r Kafa Travmalar nda Metabolik Sorunlar ve Tedavisi * Hücresel De ifliklikler * Hormonal Sorunlar * Hemodinamik De ifliklikler Eylül 2007 Türk Nöroflirürji Derne i Nöroonkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu Sempozyumu, Çeflme- zmir Ekim 2007 Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Sempozyumu: Spinal Tümörler Dedeman Otel, Antalya 7-9 Aral k 2007 Türk Nöroflirürji Derne i Birleflik Sempozyumu 2. Araflt rma Kursu Nörotravma ve Yo un Bak m Ö retim ve E itim Grubu Sempozyumu Nöroflirürji Mesle i, Malpraktis ve Hukuk Sempozyumu, stanbul Aral k 2007 Türk Nöroflirürji Derne i Kafa Kaidesi Cerrahisi Ö retim ve E itim Grubu Sempozyumu ve Kursu, stanbul Di er Toplant lar 29 Temmuz - 1 A ustos 2007 World Spine IV Interdisciplinary Congress on Spine Care, stanbul 15 Hazirana kadar kay t ücreti 275 USD 16 Haziran dan sonra 325 USD 6-8 Eylül 2007 Epilepsy Course Cleveland Clinic and Yeditepe University Epilepsy Course, stanbul, Turkey 2-4 Kas m th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology Hilton Hotel & Convention Center / Istanbul / Turkey 31 Ocak - 03 fiubat Uluda Nöroloji Günleri, Bursa Uluda - Grand Yaz c Otel Aral k 2007 Özürlüler Kongresi, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Yurt D fl Gelecek Toplant lar 2-7 Eylül 2007 EANS European Congress Glasgow, ngiltere A ustos 2007 Egyptian Spine Review and Hands-On Course Eylül 2007 Endoscopic Pituitary Surgery, Bologna Italy Eylül nd Congress of International Society of Reconstructive Neurosurgery and the 5th Scientific Meeting of the WFNS Neurorehabillitation Committee, Taipei, Taiwan, Taipei International Convention Center Eylül Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting San Diego, California 2007.cns.org 1-3 Ekim 2007 Black Sea Neurosurgical Congress Olginka, Krasnodar Region, Russia Özet gönderme tarihi 1 Temmuz Ekim 2007 Syringomyelia 2007, Rugby, United Kingdom Ekim 2007 North American Spine Society 22nd Annual Meeting Austin, Texas, USA Kas m 2007 Barcelona Interdisciplinary World Congress Kas m 2007 World Federation of Neurosurgical Societies Interim Meeting, 12th Asian-Australasian Society of Neurological Surgeons, Nagoya, Japan Eylül rd European Cerebral Revascularization Course: Hands on Microsurgical and Endovascular Training Institute of Pathology, University of Bern, Switzerland Ocak 2008 World Forum for Spine Research, Kyoto, Japonya 30 A ustos - 4 Eylül 2009 XIV World Congress of Neurological Surgery Hynes Convention Center Boston, USA 12

Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem, 1. Kurs

Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem, 1. Kurs Türk Nöroşirürji Derneği PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem, 1. Kurs Hidrosefali ve Spinal Disrafizm 1-4 Nisan 2010 Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kafatabanı ve Bazal Sisternaların Endoskopik Cerrahi Anatomisi 17-18 Kas m 2011

Kafatabanı ve Bazal Sisternaların Endoskopik Cerrahi Anatomisi 17-18 Kas m 2011 Türk Nöroflirürji Derne i Cerrahi Nöroanatomi Ö retim ve E itim Grubu 2011 Kursu Türk Nöroflirürji Derne i C errahi 2005 Grubu Nöroanatomi Kafatabanı ve Bazal Sisternaların Endoskopik Cerrahi Anatomisi

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ Türk Nöroşirurji Derneği nin Katılım ve Katkılarıyla 29 EKİM - 01 KASIM 2008 28 Ekim 2008: Kurslar MERSİN www.anatomikongresi2008.org Değerli Bilim

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SERVİKAL TRAVMALAR PANELİ

SERVİKAL TRAVMALAR PANELİ Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu SERVİKAL TRAVMALAR PANELİ 22 Aralık 2012 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma

Detaylı

13-14 Eylül, 2012 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, stanbul www.turkishsurgicalneuroanatomy.org

13-14 Eylül, 2012 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, stanbul www.turkishsurgicalneuroanatomy.org Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2O12 Kursu Türk Nöroflirürji Dernegi C errahi 2005 Grubu Nöroanatomi Onur Konuğu Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Davetli Konuşmacı PhD. Kurs

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 Dedeman Otel stanbul / Türkiye www.urolithiasis2011.org De erli meslektafllar m, Sizleri 2009 y l nda gerçeklefltirmeye bafllayarak üriner

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

V. PELVİS-ASETABULUM

V. PELVİS-ASETABULUM V. PELVİS-ASETABULUM KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI KADAVRA DİSEKSİYONU VE KIRIK KEMİK MODELLERİ İLE PRATİK UYGULAMA 18-21 ARALIK 2013 2013 RAMADA PLAZA / ANTALYA 15:00 Giriş

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara 2. Obstructive Hydrocephallus Due to Aqueductal Web

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara 2. Obstructive Hydrocephallus Due to Aqueductal Web Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 2(1):37-41, 2009 Akuaduktal Web e Bağlı Obstrüktif Hidrosefali Olgu Sunumu Özlem ALKAN 1, Melih ÇEKİNMEZ 2, Naime TOKMAK 1, Şenay DEMİR 1, Tülin YILDIRIM 1 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

NTERNET VE CERRAH Haz rlayan: Dr. Erhan Ayflan

NTERNET VE CERRAH Haz rlayan: Dr. Erhan Ayflan NTERNET VE CERRAH Haz rlayan: Dr. Erhan Ayflan w w w. g a s t r o i n t e s t i n a l a t l a s. c o m Bu site, Kuzey Amerika n n küçük ülkesi El Salvador daki bir gastroenteroloji uzman taraf ndan haz

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ OPERATİF VİDEOLAR EŞLİĞİNDE PEDİATRİK ÜROLOJİ SEMPOZYUMU. 26-27 Şubat 2016, İstanbul Harbiye Askeri Müze

TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ OPERATİF VİDEOLAR EŞLİĞİNDE PEDİATRİK ÜROLOJİ SEMPOZYUMU. 26-27 Şubat 2016, İstanbul Harbiye Askeri Müze 26-27 Şubat 2016, İstanbul Harbiye Askeri Müze Değerli Meslektaşlarımız, Türk Üroloji Derneği eğitim ve bilim politikası kapsamında kurulan Türk Üroloji Akademik Kurulları Pediatrik Üroloji Çalışma Grubu

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II.

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Modül 28-31 Mayıs 2015 Trabzon 28 Mayıs 2015 Perşembe 14:00-18:00 KAYIT VE

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı