Hastanemizin ihtiyacr olan malzemelerin yaklagrk maliyeti igindir, son teklif verme siiresi ztl}glz}ll saat 14:00 kadardtr' Firma.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastanemizin ihtiyacr olan malzemelerin yaklagrk maliyeti igindir, son teklif verme siiresi ztl}glz}ll saat 14:00 kadardtr' Firma."

Transkript

1 HARRAN Utuivensiresi ARASTTRMA ve uygulatur umrrruesi Hastanemizin ihtiyacr olan malzemelerin yaklagrk maliyeti igindir, son teklif verme siiresi ztl}glz}ll saat 14:00 kadardtr' Firma imza ve Kage

2

3

4 24. Qalryian test sayrsr hastanemiz LiS sisteminden elde edilen faturalandrrma buna gdre yaprlacaktrr. Harran liniv'l test sayrsr ile hesaplanacak ve

5 3. BiR ADET TAM OTOUATiK immuilohistokimya SiS{EMi TEKNiK OZEILiKLERi 3.1. Boyama cihaa: 3.1'1 Chaz, immunhistokimva (ihk)' in-situ (FISH (Floresan in-situ.libjidi?asvon hibridizasyon) wr# iiiii'irrrv[i iri]situ nioriaizasvon) ve /veya CISH (Kromoienik in-situ hibridizasvo"i";;;iil;ffi;'r"iitin d"ptrarnizlsvon agamasrndan baslavrp' enzim,antijen*u'&liiirj,'i'lniijioi-isu'uti.auhilolmakuzerezrtbovamasrda tamamlanmrg 9"kiE;:"J;il;&;;"ii;;tff"' kullanrcr miidahalesine serek kalmadan tam otomatik YaPabilmelidir' Cihazi in situ hibridizasyon(flsh.v9 /veya ciqh ''"/':!,1'-:Tl)' immunhistokimya ij lir",iiii.l,j-.i"anlr yapabilmelidir. Bu iglemlerin, bagbma ve LitiSferi igin, ek siire gerelgirmemelidir' Cihaz her bir lam en fazla 1OO-150 pl kadar reagent kullanmaltdtr' Sistem bir seferde en az 30 ayrl l9m. boyalastnt ortalama 3'5-4 saat iginde yapabilmelidir.'o.",1iiriijr-,oariu"a"kapisiteaftrnmrnagidilebilmelidir. 3.1.s sistem 8 saatlik mesai gahgma giinu iginde ve antijen retrieval _deparafinizasyon da dahil orrnur i'ii" u"v?'l v6 zrt -boyamasrnr tamamlavrp en az iki kez galrgtrnlabilmeli '" g'"tik*"ii;;tsram saye.sin'de gece cahsma ve programlanabilme ozellidine a" *n.p,.o].i'r,ii,i.ievr"iirr".cinazrn guntti-k kapasitesi 90 lama kadar Elkabilmelidir' lan ortam lstsl de igikliklerinden Sistem reaksivon stabilitesi ve her a9rsrndan-^o:]l',',"::.l;hi'i}..;;;,i:; etkitenmeden b, #ffiil;il;-tiniiesi ire preparat uzerindeki rsryr^kontrol etmelidir' IslkontrolUt'"tuit'fu''9'""ytiuynfonttoiedibbilmelivedeparafinizasyon'enzlm'

6 antiien retrieval, in-situ hibridizasyon tekniklerine uyumlu olarak oda slcakhgl ile 100 oc irasrnda cihaz taraflndan kontrol edilmelidir' 3.1.? Cihaz antigen retrieval asamaslnl dolru gekilde yapabilmeli, enzim, farkh ph' ;A; ;',bp-;i;r"l solusvon- uigutamal-an ile retrievalsiz iglemleri aynr anda uygulayabilmelidir Cihaz, doku ve fiksasyon tekniklerine 96re uygulanacak zaman' lsl ve reagent irf f"",.i"in frf f"nro tarafrndan ayarlanabilmesine olanak sa$lamahdtr Sistem immunohistokimya eahgmalarrnda kullanrlan adhesivli veya pozitif -d;-#;;;d' Sarjll il ffi;il o.b 'ui'' preparat veva disposable malzeme kullanrmr gerekmemelidir Sisteme en az 500 deoigik boyama protokolu girilebilmeli ve bu protokoller sistem haflzaslnda saklanmaldtr' 3.1.U Sisteme preparathr, reaktifler ve boyama protokolleri yiiklendikgn sonra -.ir..tro"- t"titii atrnmrs iu,'n iii' iglemleri boyama bitinceye kadar kullanrcr m'iiaitrifesi g"reftirmedentam otomatik gahsabilmelidir' Sistem haflza$nda kalite kontroliine yardtmct olacak.galrgma istatistiklerini?;g;"-;;r' ilrf "n.u t rinr"rini, ptrgma sgreterini, kullanrlan reaktifl erin cinsini, miktannt, vb.) tutmalldlr Malzemelerin miktarlarr, son kullanma-.tarihlerini takip edilebilen bir haftza sistemi olmaldlr, Son kullanml tuiini g"g"n Urunleri sistem kullanrcryr g6rsel/sesli olarak uyarmaldtr. 3.1,15 Sistem her marka primer antikor ile galrgabilmelidir' Etiketlenmig lam ve reagentlarin cihaza farkll..sra ve pozisyonlarda i"ilrtirireuirm"riair. sistem trernanli uir de6igiktigi saptayabilmeli, k)ylece kullantcryr 6f"iihit ve yan[9 tanrlara karsr koruyabilmelidir' Cihaz hangi marka olursa olsun ttim antikorlar' g6runtiileme kitleri ve di6er!i-niiv",rr-j.ii" i"iiye sens6rune veya seviye 6lgme sistemine sahip olmaltdtr' Cihazda atlk seviyesini kontrol eden sens6rler. bulunmah' auk tanklarl ;;;;Eil; ry.' veimeti, uu tanklar bosalmadan gahgmava baglamamaltdtr' Cihazda gah9an protokolleri etkilenmenden yeni protokoller olugturularak rir"lii roi"titi, tam uoyama ozellilin sahip olmahdtr' 3.l.20olupnhatalartamamenraporedilebilmeliveyazdrnlabilirbirdosyada saklanabilmelidir. 3,1.21 iglem raporlan ve istatistiksel veriler gerekli oldulunda dosyalanmak ve argivlenmlk Uzere yazdlrllabilir olmahdlr' Herhangi bir hata olustugunda cihaz sesli ve gorsel alarm vermelidir' 3.r.23 Cihaz LIS (laboratuar bilgi sistemine). entegre edilebilir olmaldlr' Bu fi nna tarafrndan iicretsiz kargllanmaldlr' "nt"gratyon Kullantct, sistemde tum iglemleri bolama 0nitesi. drgrnda ayn bk bilgisay r ;ffi6,"ii;-'ffi6t aebih;idi.-'id< uiriisayar uzerinden caleabilen modiiler sistemde olmahdlr Teklif edilen cihaz pozitif garjh lam veya po-lizinli laml hangi marka olursa olsun -fu-ffanauifir Ozefftfte olmahdrr. tinari Oret lam liullanrmrna gerek kalmamahdtr-cihaztn 6zel isaretli lamlan kullanrmtn**l" olunmamaltdtr' dl9 merkezden gelen herhangi i'fl'iiili,imlril;gil;i;;iilir. nv,,ca oamratma sis6mi(probe veya dispenser), il;;;si-ui; ;ffiit"." (piput,.u vs'! gereksinimi olmadan Ealremaltdtr' Cihaz kapasitesi kadar immunhistokimyasal gallgmayl (deparafi nizasyondan zt 66;;; hd;itiim asamarao 3,s-4 saat igerisinde tamamlamahdrr'

7

8 5. TEKNiK SERViS VE GAMNTi: 5.1 Cihaz en az iki ytl garantili olacak ve bu garanti satlo ve/veya temsilci firma taraflndan verilecektk, Ttirkiye Timsilcisi'nin yetki belgesi, iireticinin bulundulu iilkedeki Tiirk Konsoloslugu taraflndan tasdik edilmig olmaftdrr. Temsilci firmanln yetki belgesi teklif ile birlikte verilmelidir. 5.2 Satn ve/veya temsilci firma teknik servis imkanlannt ve alt yaplslnl belgelemelidir..satrcl nrma fse,din ilmrg oldulu 'Trbbi Cihaz Seruislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni teklifi ile birlikte vermelidir. S.rvis yiterlitif beeesi olmayan firmalarrn teklifleri dikkate allnmayacaktlr. 5.3 Sattct firma cihazrn yazrlm ve donantmtntn yeni iiretim oldulunu, iiretici firma taraftndan onaylanmtg belgesini vermek zorundadlr. 5,4 Firmalardan cihazlann kesin kabutiinden 6nce bir taklm testlerin yapllmasl istenecektir. Bu iestlerin yaprlabilmesi igin gerekli personel ve duzene i firmalar sallayacaktr' 5'5Kabulvemuayenedeolusabilecekkazavehasardansatlofirmasorumludur Firmaca fabrikada yaprlan en son testlere ait raporlar (Kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. 5.7 Firmaca teklif edilen cihazrn halen 0retimde olan, istenilen 6zelliklere sahip son model oiarg, tiiji.i firmaca belgelenmelidir. Cihazlar ISO, TSE, TSEK, TUV, CE, FDA kalite standardr be[;lerinden en az birine sahip olmalt ve belgelendirilmelidir' 5-) SARF MAIZEMESi: Laboratuanmtza altnacak olan cihaza uygun 10 OOO test Immunohistokimyasal kit ahml.kit, pri;;;iii;t pozitif Sarjh tam dahil immiin igin lazrm olan. tiim malzemeleri igermelidir.!irt"ri" irrrfrirr ve Gniardizasyonu igin kulhnrlan malzeme bu saytntn dtglnda tutulmalt ve fi rma taraftndan Ustlenilmelidir. 5.1 Giiriintiileme kiti ve diler sad malzemelerinin iizellikleri: 1.1 Testler in-vitro Diagnostik (te9his amagl) olacakur' 1.2 Testler cihaz iqin optimize edilmig olacakbr' 1.3 Kitler CE veya FDA belgeli olacakhr 1.4 TUm testler son kullanma tarihine 3 ay kala (firmaya bildirildi$inde) firma licretsiz olarak uzun miath olanlan ile deuigtirilecektir l.5sistem.verenfirma,primerantikorvelamdahil,immiinohistokimya Gsuerlni yapmak icin g'eret<ti tiim malzemeleri (deparafinizasyon, enzim, iniuin.&rierat, boyima, kromojen, at boyama, antikor sulandrrma' btod<ing, H2O2... vb) temin etmelidir' 1.5 Kullanrlacak gdruntuleme kitinin tumii polimer veya multimer bazh yiikek sensitiviteli olmaltdtr. 1.7 Enzimatik sindirim kitleri en az iig getit (pepsin, tripsin, proteinaz K veya Enzim 1 solution,enzim 2 solution,enzim 3 soluhon, vb) olmaldtr' 1.8 Kromojen kilumtjn istegine giire AEC veya AP-Red veya DAB olmaldlr'

9 1.9 Lam ve immonhistokimya, in-situ hibridizasyon tekniklerinin gerektirdi$i kapalt reaksiyon ortamr sallayan yi.iksek rsrya dayantklt kitlerin kontaminasyonunu engelleyen soltisyon veya plastik aparat verilmelidir 1.10 Testlerde kullanrlacak kit barkodlu olarak teslim edilmelidir. Bu barkod araolt$t ile kitin cinsi, seri numarasr, lot numarasr, son kullantm tarihi, kag test oldulu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasrtast ile sisteme otomatik tanfilabilmelidir. l.ll Sistemde kullanllacak soli.isyonlar orijinal ambalajrnda olmah ve ambalajlar i.izerinde herhangi bir silinti, kazrnu veya sonradan yaztlmtg bir gey olmamahdtr Lam barkot etiketi ve barkot yazrcr igin gerekli sarf malzemesi ticretsiz verilmelidir Ti.im detection kitler ve onun igin gerekli soltisyonlar( 6rn: ER1,ER2 veya CC1,CC2) en az bir yrl miyath olmahdrr. Delilse miyat siirelerine gore yllt tamamlayan katlar geklinde teslim edilecekir. (6rn: 3 ayhk miyadl olan bir soltisyon ytlltk teslim milgarlannln 4 katr olarak teslim edilmelidir.) z. primer ANTiKoRLARIN TEKNIT $enrunuesi 1. TUm primer antikorlar hem frozen hem de formalin fikse, parafine gdmulu doku kesitlerinde immunhistokimya y6ntemiyle uygulanabilir 6zellikte olmaltd t r. 2. TUm primer antit<oilar immunperoksidaz immunohistokimyasal boyamaya uyarlanabilir nitelikte olmaltdrr. 3. TUm primer antikorlar human dokusunda yuksek hassasiyette gah9tr olmaltdlr. 4. TUm primer antikorlar stvt ve kullantma hazrr halde olmaltdtr. Toz (Lyofilize) formda o olmamaldtr. Kullantm kolayh$r igin tum primer antikorlar damlahkh gigelerde olmaltdtr. TUm primer antikorlar listede belirtilen klonda olmaltdtr. Saklama kogullarr +2oC +8oC olmaltdtr. TUm primer -antikorlar -20"C'de dondurucuda uzun s0re saklanabilmelidir. Antikorlar etiketli ve orijinal ambalaj lan nda bulunmal td t r. TUm primer antikorlann etiketinde son kullanma tarihi bulunmaltdrr ve laboratuara teslim tarihlerinden itibaren en az 12 ay kullanrm sureleri olmaltdtr. Tilm primer antikorlann, kullanlm sureleri iginde galgmamalart, uygun gartlarda saklandt$t halde bozulmalarr veya zayfi boyamalarr halinde sattct firma taraftndan yenileri ile de$igtirilmeli ve bunu taahhut etmelidir ve belgelendirmelidir. poiit<tonat olarak belirtilenler drgrnda tum primer antikorlar monoclonal mouse olmaltdlr' TUm primer antikorlar kilitli kapaklt olmaltdtr. TUm primer antikorlar zemin boyast yapmamaltdtr. TUm primer antikorlar insanda teghis amaglt (lvd) ve CE onaylr olmalt, etiketleri Uzerinde de belirtilmelidir. 8. PRiMER ANT KORLAR LiSTESi 1. Actin (Smooth muscle) (SMA DUz kas aktini), clone: 1A4, 2. BCL2 Oncoprotein, clone:'124, 3. BCL6 Protein, clone: PG-B6p, 4. Calretinin, clone: DAK-Calret 1, 5. CD3, clone: F7.2.38, 6. GD4, clone: MT310, 7. CD5, clone: CD5/54/F6, 8. CD8, clone: Cgl144B, 9. CD10, clone: 52136, 10. CD15, clone: C3D-1, 11. CD20, clone: L26, 12. CD30, clone: Ber-H2, 13. CD34, clone: QBEnd 10, 14. CD4SRO, clone: UCHL1, 1S. CD45, ctone: potl26,

10

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : 01364 SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t5.12.2011 )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

V. HAZıR BESivERi, TAM OTOMATiK KAN KÜLTÜRÜ, TANıMLAMA VE ANTiBivOTiK DUVARLILIK TEST SiSTEMi TEKNiK ŞARTNAMESi

V. HAZıR BESivERi, TAM OTOMATiK KAN KÜLTÜRÜ, TANıMLAMA VE ANTiBivOTiK DUVARLILIK TEST SiSTEMi TEKNiK ŞARTNAMESi V. HAZıR BESivERi, TAM OTOMATiK KAN KÜLTÜRÜ, TANıMLAMA VE ANTiBivOTiK DUVARLILIK TEST SiSTEMi TEKNiK ŞARTNAMESi Kullanıma Hazır besiyeri. Kan kültürü. Otomatize TanımlamalDuyarlılık sistemleri grup olarak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 1,2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR. 2 3.

Detaylı

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Celal Bayar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarlarında kullanılacak

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ZEYILNAME

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ZEYILNAME ( > Sağlık Bakanlığı İzm ir Kuzey Sayı :73851657- Konu: Zeyilname 23.07.2015 ZEYILNAME Genel sekreterliğiınizce 05/08/2015 tarihinde saat: 10:00 da ihalesi yapılacak olan 2015/81716 İ.K.N' lıı İzmir İli

Detaylı

14;" i"fiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,,

14; ifiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,, r(onya, EGiTir* VE ARA$TIRrdA. l'ia.sr,anesl FiziK TEDAV VE REF[A-B!LiTASYON KLiI.{iGI KARDi\'OFI.II-MOI,IER REFIABiLiTASYON SISTEMi TEKNiK 9ARTNAidiE GEzuEL FiUKI.]MLERi r-iirr-ifr-enirv HAZIRLAI,{IulAst

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı