Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara"

Transkript

1

2

3

4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere Ankara Bilgi ve önerileriniz için: Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Dairesi Tel: + 90 (312) Faks: + 90 (312) İnternet sayfası: Elektronik posta adresi: Basım Tarihi: Eylül 2015

5 İÇİNDEKİLER BDDK nın Kuruluşu ve Yapısı BDDK nın Kuruluşu... 5 BDDK nın Statüsü... 6 Organizasyon Yapısı... 7 Kurul... 7 Başkan... 9 Başkan Yardımcıları Hizmet Birimleri Personel Profili BDDK nın Faaliyetleri Görev, Yetki ve Sorumluluklar Amaç ve Öncelikler Faaliyetler Düzenlemeler Uluslararası İlişkiler İstatistiki Veri Kaynakları Yayınlar BDDK nın Denetimine Tabi Kuruluşlar Türk Bankacılık Sektörü Denetime Tabi Kuruluşlar Denetime Tabi Kuruluşların Listesi İletişim Bilgileri

6 4

7 BDDK nın Kuruluşu Türk bankacılık sektörü için 1990 lı yıllar yüksek dalgalanmaların yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde bankalar yoğunluklu olarak kamu menkul kıymetlerine yatırım yapmış ve yüksek yabancı para açık pozisyonları ile çalışmışlardır. Bu aşırı risk alma eğilimi, Türk Lirasının büyük oranda değer kaybettiği 1994 krizi ile ekonomiye ağır maliyetler yüklemiştir. Kriz, diğer yapısal sorunlar ile birleşerek oldukça şiddetli etkiler doğurmuş ve döneminde 11 bankaya el konulmuştur. Bu dönemde bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinde parçalı bir yapı bulunmaktadır. Hazine Müsteşarlığı; Bankacılık Kanununun uygulanmasından, Kanuna ilişkin ikincil düzenlemelerin hazırlanmasından, yerinde denetimlerin gerçekleştirilmesinden ve bankalara yönelik idari ve cezai yaptırımların uygulanmasından sorumlu iken, Merkez Bankası da; bankaların uzaktan gözetiminden ve tasarruf mevduatını sigorta eden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun (TMSF) idare ve temsilinden sorumludur yılında bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesindeki bu parçalı yapının ortadan kaldırması ve sektöre ilişkin tek bir bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumun kurulması kararlaştırmıştır. Buradaki temel amaç, düzenleme ve denetimin etkinliğinin artırılması ve bağımsız bir karar alma mekanizmasının oluşturulmasıdır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Haziran 1999 da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) kurulmasına karar verilmiş ve Kurum Eylül 2000 de faaliyetlerine başlamıştır. 5

8 BDDK nın Statüsü BDDK idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kurumudur. Kurumun merkezi İstanbul dadır. Kurumun bir temsilciliği Ankara da olup, Kurum düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun olduğu illerde ve sayısı üçü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. İdari ve mali özerklik, Kuruma üç temel alanda özerk hareket edebilme yetkisi vermektedir: i.düzenleme ve Denetim Alanında Özerklik Kurum, mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. ii.kurum İçi Yönetim Alanında Özerklik Kurum, görev ve yetkilerini etkin şekilde yerine getirmek amacıyla yeterli sayı ve nitelikte personeli istihdam eder. iii.mali Kaynakların Kullanımında Özerklik Kurum, Bankacılık Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen mali kaynaklarını kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır. Kurumun giderleri, denetime tabi kuruluşlarca yapılan ödemelerle karşılanır. Yapılacak yıllık ödeme tutarı, söz konusu kuruluşların bir önceki yıl sonu bilanço toplamlarının onbinde üçünü geçemez. 6

9 Organizasyon Yapısı 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kamu tüzel kişiliğini haiz olan Kurum; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) ile Başkanlık Teşkilatından oluşmaktadır. Kurul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşmaktadır. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır. Kurul üyeleri, yükseköğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya belirli öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanmaktadır. Kurul üyelerinden en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin ise Kurumda başkan yardımcısı, anahizmet birimi yöneticisi veya meslek personeli olarak çalışmış olması şarttır. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini başkan, birini de ikinci başkan olarak görevlendirir. Bakanlar Kurulunun atama kararı Resmi Gazete de yayımlanır. Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süreleri biten başkan ve üyeler bir defalığına tekrar atanabilirler. Başkanlığın ve üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan yere bir ay içinde atama yapılır. Bu sekilde atananlar, yerine atandıklarının süresini tamamlar. Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri 7

10 dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanla ilgili uluslararası ilke ve standartlarla uyumlu ikincil düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak Eylül 2015 itibarıyla Kurul da görev yapan üyeler aşağıda yer almaktadır: Mehmet Ali Akben (Başkan) Mutalip Ünal (İkinci Başkan) Haluk Tözüm Olcay Turan Muhiddin Gülal İrfan Çevik 8

11 Mustafa Korhan Başkan Kurumun en üst yöneticisi olan Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bilgi vermek Kurul kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Kurumun yıllık bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak Hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirilmesini yaptırmak ve bunları Kurula sunmak Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Başkanlığın ve çalışanların performans ölçütleri hakkında değerlendirme yapmak 9

12 Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Kurumu temsil etmek Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini atamak Kurum başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek Başkan, Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir. Başkan Yardımcıları Kurum Başkanına, başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla beş başkan yardımcısı atanır. Başkan yardımcılarından biri, yerinde denetim ve gözetimle görevli birimlerden sorumlu olur. Başkan yardımcılarının, yükseköğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi olması veya belirli öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapmış olması gereklidir. Başkan yardımcıları gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla görev ve yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. 10

13 Hizmet Birimleri Eylül 2015 itibarıyla Kurumda mevcut bulunan 19 Daire Başkanlığı şunlardır: a) Ana Hizmet Birimleri Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı Denetim I Daire Başkanlığı Denetim II Daire Başkanlığı Denetim III Daire Başkanlığı Denetim IV Daire Başkanlığı Düzenleme Daire Başkanlığı Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Risk Yönetimi Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Uygulama I Daire Başkanlığı Uygulama II Daire Başkanlığı Uygulama III Daire Başkanlığı Uygulama IV Daire Başkanlığı Uygulama V Daire Başkanlığı Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı b) Danışma Hizmet Birimi Hukuk İşleri Daire Başkanlığı c) Yardımcı Hizmet Birimi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü Eğitim Müdürlüğü 11

14 Mali İşler Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü Personel Profili Farklı alanlarda kaliteli bir eğitim geçmişine sahip olan BDDK personeli, temel olarak yöneticiler ve meslek personelinden oluşmaktadır. Eylül 2015 itibarıyla, Kurum personeline ilişkin çeşitli istatistikler aşağıda verilmektedir. Personelin Gruplar İtibarıyla Dağılımı Personel Sayısı Oran (%) Yönetici 14 2,4 Müşavir 11 1,9 Meslek Personeli Diğer Personel ,7 Toplam Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı Yaş Personel Sayısı Oran (%) 30 Yaşa Kadar Yaş Arası Yaş Arası Yaş ve Üzeri 52 9 Toplam Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı Lisans Master Doktora Diğer Yönetici Müşavir Meslek Personeli Diğer Personel Toplam Oran (%) 62,4 28,6 2,6 6,4 12

15 Görev, Yetki ve Sorumluluklar Vizyon BDDK nın vizyonu; finansal piyasalara, kuruluşlara ve tüketicilere yönelik uluslararası standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde uygulayan örnek bir otorite olmaktır. Misyon BDDK nın misyonu; görev ve yetkileri çerçevesinde denetimine tabi kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak ve bu sayede finansal piyasaların gelişmesine ve finansal istikrara katkıda bulunmaktır sayılı Bankacılık Kanununda BDDK nın görevleri, Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla banka dışı kuruluşların; kuruluş ve 13

16 faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak Kanunla verilen diğer görevleri yapmak Amaç ve Öncelikler Kurumun temel amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasıdır. Diğer yandan, Kurum misyonunun yerine getirilmesi için atılacak adımları belirleyen, belirsizlikleri ortadan kaldırmayı ve yol gösterici nitelikte olmayı hedefleyen, orta vadeli ve geleceğe dönük bakış açısı sunan BDDK Stratejik Plan ( ) çerçevesinde dört adet amaç belirlenmiştir: 1) Kurumsal yapının güçlendirilmesi Kurumsal amaçlara ulaşılmasına yönelik yönetsel etkinliklerin artırılması Beşeri, mali ve fiziki kaynakların güçlendirilmesi Bilginin etkin ve güvenli kullanımına yönelik yapıların geliştirilmesi Araştırma ve analiz kapasitesinin geliştirilmesi İletişim kapasitesinin artırılması 14

17 Kurumsal kültürün geliştirilmesi 2) Düzenleme, denetim ve uygulama faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması Düzenleme altyapısının güçlendirilmesinin sağlanması Yeni yaklaşım ve araçlar ışığında denetim fonksiyonunun güçlendirilmesi Uygulama fonksiyonunun etkinliği ve etkililiğinin sürekliliğinin sağlanması 3) Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapılması Sistemik kırılganlıkların analiz edilmesine ilişkin kapasitenin artırılması İşbirliği içinde bulunulan kuruluşların finansal piyasalara ilişkin politikalarının izlenmesi Kriz yönetiminin etkinliğinin artırılması 4) Finansal ürün ve hizmetlerden yararlananlara yönelik uygulamaların güçlendirilmesi Finansal ürün ve hizmetlerden yararlananların korunmasına yönelik idari kapasite ve düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesi Finansal farkındalık seviyesinin artırılması için ihtiyaç duyulan konularda çalışmalar yapılması Finansal erişimin artırılması için Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda gerekli çalışmalar yapılması 15

18 Faaliyetler Düzenleme Faaliyetleri 5411 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinde Kurumun, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yetkilerini, Kurulca tesis edilecek düzenleyici işlemler veya alınacak özel nitelikli kararlar ile kullanacağı ve Kurul kararıyla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Düzenleme faaliyetlerinin temel amaçlarından biri ulusal düzenlemelerin, Avrupa Birliği Direktifleri, Basel-II ve Uluslararası Muhasebe Standartları başta olmak üzere uluslararası standart ve en iyi uygulamalarla uyumlulaştırılmasıdır. Düzenleme fonksiyonu çerçevesinde, bankacılığa ilişkin yönetmelik ve tebliğlerin hazırlanması, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuatta değişiklik yapılması ve bahse konu düzenlemelere ilişkin oluşabilecek tereddütler hakkında görüş verilmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Denetim Faaliyetleri Denetim faaliyetleri, denetime tabi kuruluşlarca yürütülen faaliyetlerin, Bankacılık Kanunu ile diğer Kanunlarda yer alan ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve söz konusu kuruluşların finansal durumları 16

19 ile bankacılık faaliyetlerinde bilgi sistemlerinin kullanımından kaynaklanan risklerin kontrolüne ve izlenmesine yönelik tesis edilen yapıların etkinliğinin ve yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla yürütülmektedir. Denetim faaliyetleri, yerinde denetim ve gözetim olmak üzere birbirini tamamlayan iki temel süreçten oluşmaktadır. BDDK, denetim faaliyetlerinde etkinliğin, sürekliliğin, yeterliliğin ve denetim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacıyla Risk Odaklı Denetim yaklaşımını benimsemiştir. Risk Odaklı Denetim Yaklaşımı, denetimin şeklinin, kapsamının, zamanının, yoğunluğunun, denetim kaynaklarının tahsisinin ve denetim faaliyetlerinin, her bir bankanın risk profili ile iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin mevcudiyeti ve bunların yeterliliği baz alınarak şekillendirilmesini ifade etmektedir. Yerinde denetimler, bankalar yeminli murakıpları ile bankacılık, bilişim ve hukuk uzmanlarından oluşan denetim ekipleri tarafından yerine getirilmektedir. Diğer taraftan, bankaların bilgi sistemlerine yönelik ayrı denetimler de gerçekleştirilmektedir. Yetkilendirme ve Uygulama Faaliyetleri Bankalar ve banka dışı mali kurumların kuruluş ve faaliyette bulunma izinleri için Kuruma başvurması zorunludur. Yapılan başvurulardan durumu uygun bulunanlara gerekli izinler verilir. Diğer taraftan, birleşme, bölünme, hisse devri, şube ve temsilcilik açılması, üst yönetime yapılacak atamalar ve faaliyet konularının genişletilmesi gibi hususlar da Bankacılık Kanunu hükümleri gereği Kurumun iznine bağlanmıştır. 17

20 Ayrıca, yapılan denetimler sonucu gerekli görülmesi halinde Kurum uygun göreceği tedbirleri almasını ilgili kuruluştan isteme yetkisine sahiptir. Bu tür uygulama faaliyetlerinin, ilgili kuruluşun işlem, eylem ve uygulamalarında Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde özel bir önemi bulunmaktadır. Araştırma ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri BDDK nın temel stratejik hedef ve öncelikleri Kurum Stratejik Planında yer almaktadır. Kurumun strateji geliştirme faaliyetlerinin iki boyutu bulunmaktadır. İlk boyut, Kurumun denetimine tabi kuruluşlara yönelik hedeflerinin ortaya konulduğu sektörel boyuttur. İkincisi, kurumsal kapasite ve etkinliğin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetimi ve performans değerlendirme sisteminin tesisi gibi hedefleri de içeren kurumsal boyuttur. Sektörel stratejilerin geliştirilmesinde BDDK diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alışverişi ve işbirliğinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmek üzere Kurum, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, SPK, TMSF ve Rekabet Kurumundan temsilcilerin katılımıyla Finansal Sektör Komisyonu oluşturulmuştur. BDDK çeşitli konularda araştırma ve analiz faaliyetleri yürütmekte, araştırma raporları ve bilgi notları ile çeşitli 18

21 raporlar yayımlamakta, seminer ve konferanslar düzenlemektedir. Ayrıca, küresel ekonomik ve finansal gelişmeler izlenmekte ve bu husustaki değerlendirme ve analizler üçer ayda bir yayımlanan raporlarda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Veri ve Bilgi Sistemleri Faaliyetleri Denetim ve uygulama faaliyetleri yürütülürken denetlenen kuruluşlardan alınan çok çeşitli ve fazla sayıda veri kullanılmaktadır. Günlük, aylık, üç aylık ve yıllık verilerin bulunduğu veritabanları geliştirilen raporlama sistemleri, analiz araçları ve çeşitli bilgi teknolojileri uygulamaları ile yönetilmektedir. Ayrıca web uygulamaları (internet, intranet), ağ sistemleri ve bilgi teknolojileri güvenliğinin sağlanması diğer önemli faaliyetler arasında yer almaktadır. Hukuk İşleri ve Tüketici İlişkileri Faaliyetleri BDDK ile ilgili işlemlere ilişkin olarak BDDK tarafından veya BDDK ya karşı davalar açılabilmektedir. Bu nedenle hukuk işleri BDDK faaliyetlerinin ayrılmaz parçalarından biridir. Bunlara ek olarak, BDDK bankalara ilişkin tüketici şikayetlerinin alınması ve çözümlenmesi konularında da faaliyetlerde bulunmaktadır. Dış İlişkiler Faaliyetleri BDDK; Hazine Müsteşarlığı, TCMB, DPT, SPK, TMSF gibi kamu kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasına ve para, kredi ve bankacılık politikalarının belirlenmesine ilişkin görüş ve bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak, BDDK nın diğer ülke 19

22 otoriteleri, çok uluslu kuruluşlar ve diğer uluslararası ve yabancı kuruluşlarla güçlü ilişkileri bulunmaktadır. 20

23 Düzenlemeler A. Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun B. Temel Düzenlemeler B.1. Bankaların Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Düzenlemeler Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik B.2. Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemeler Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 21

24 B.3. Koruyucu Düzenlemeler Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 22

25 B.4. Finansal Raporlamaya İlişkin Düzenlemeler Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik B.5. Banka Dışı Mali Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 23

26 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik B.6. Mevduata İlişkin Düzenlemeler Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik B.7. Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik B.8. Kartlara İlişkin Düzenlemeler Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik C. Tebliğler C.1. Sermaye Yeterliliğine İlişkin Tebliğler Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı İle Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağrılıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ 24

27 Opsiyonlardan Kaynaklı Piyasa Riski İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Yapısal Pozisyona İlişkin Tebliğ C.2. Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğler Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ C.3. Bilgi Teknolojilerine İlişkin Tebliğler Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ C.4. Diğer Tebliğler Türkiye'de Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 25

28 D. İyi Uygulama Rehberleri Yoğunlaşma Riski Yönetimine İlişkin Rehber Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Piyasa Riski Yönetimine İlişkin Rehber Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Rehber Karşı Taraf Kredi Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Faiz Oranı Riski Yönetimine İlişkin Rehber Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testlerine İlişkin Rehber Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber İSEDES Raporu Hakkında Rehber 26

29 Uluslararası İlişkiler BDDK tarafından yürütülen uluslararası ilişkilere yönelik faaliyetlerin dört boyutu bulunmaktadır. BDDK, aday ülke olarak Avrupa Birliği ile, çokuluslu kuruluşlar ve diğer uluslararası kuruluşlarla ve konsolide denetime ilişkin yabancı denetim otoriteleri ile yakın işbirliği içinde bulunmaktadır. Avrupa Birliğine (AB) aday ülke konumunda olan Türkiye, ulusal düzenlemelerin AB mevzuatı ile uyumlaştırılması ve düzenlemelerin uygulanmasına yönelik idari kapasitenin arttırılmasına ilişkin çalışmalar yürütmektedir. BDDK, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeleri tartışmak ve ilgili kesimleri bilgilendirmek amacıyla derecelendirme kuruluşları, Türk bankalarında yatırımı bulunan bankalar, potansiyel yabancı yatırımcılar ve ülke analistleri ile görüşmeler yapmaktadır. BDDK nın Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) gibi çokuluslu kuruluşlarla güçlü ilişkileri bulunmaktadır. BDDK ile Dünya Bankası arasında imzalanan İkili İşbirliği Anlaşması ile gelişmekte olan ve yükselen piyasalara ilişkin çeşitli alanlarda teknik işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. AB içerisinde faaliyet gösteren büyük bankaların mali bünyelerinin denetiminin AB Tek Denetim Mekanizması (SSM) çerçevesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) na devredilmesi nedeniyle BDDK yabancı bankaların 27

30 denetimi alanında ECB nin çalışmalarına katılım sağlamaktadır. BDDK, etkin risk yönetimi ve sermaye yeterliliğine yönelik çalışmalar yürüten Basel Bankacılık Denetim Komitesine (BCBS) Mayıs 2009 tarihinde, islami finansal hizmetlerin düzenlenmesi ve denetiminde en iyi uygulamaların geliştirilmesi, duyurulması ve standardizasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten İslami Finansal Hizmetler Kuruluna (IFSB) ise Aralık 2010 tarihinde üye olmuştur. BDDK, Finansal İstikrar Kurulu (FSB) nin daimi komitelerinden olan Denetim ve İşbirliği Komitesinin (SRC) Türkiye adına üyesidir. Bu komitenin temel görevi finansal düzenleme ve denetimden sorumlu otoritelerin bilgi ve tecrübe paylaşımlarını sağlamak ve bu alanda uluslararası tutarlılığı sağlamaktır. BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yabancı ülkelerin denetim mercileri ile bankacılık alanında işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunulabilmesine imkan sağlayan 98 inci maddesi uyarınca, finansal sistemin istikrarının sağlanması ortak hedefi doğrultusunda diğer ülkelerde bulunan bankaların ve finans kuruluşlarının yurtdışı faaliyetlerine ilişkin doğru bilgiye ulaşabilmek, sınır ötesi denetim ve gözetim alanında işbirliğini kolaylaştıracak bir kurumsal çerçeve oluşturmak ve kurumsal tecrübelerin paylaşılması ile karşılıklı eğitim olanaklarının sağlanması amacıyla yabancı ülke denetim otoriteleri ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalamaktadır. BDDK ile yabancı ülke denetim otoriteleri arsında bugüne kadar imzalanan ikili işbirliği anlaşmalarının listesi tabloda sunulmaktadır. Tabloda yer alan anlaşmalara ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere ve 28

31 Suudi Arabistan denetim otoriteleriyle ikili işbirliği anlaşması imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. 29

32 İmzalanan İkili Anlaşmalar Ülke Kurum Tarih KKTC KKTC Merkez Bankası Arnavutluk Arnavutluk Merkez Bankası Romanya Romanya Merkez Bankası Bahreyn Bahreyn Merkez Bankası Endonezya Endonezya Merkez Bankası Kazakistan Kazakistan Merkez Bankası Pakistan Pakistan Ulusal Bankası Malta Malta Fin. Hizmetler Otoritesi Yunanistan Yunanistan Merkez Bankası Kırgızistan Kırgızistan Merkez Bankası Azerbaycan Azerbaycan Merkez Bankası Bulgaristan Bulgaristan Merkez Bankası Çin Çin Bankacılık Düz. Komisyonu Dubai Dubai Fin. Hizmetler Otoritesi Gürcistan Gürcistan Merkez Bankası Kosova Kosova Merkez Bankası Bir. Arap Emi BAE Merkez Bankası Lüksemburg Lüksemburg Fin. Sektör Kom Lübnan Lübnan Bankacılık Kontr Kom Bosna-Hersek Bosna-Hersek Banka Kurumu Ukrayna Ukrayna Merkez Bankası Makedonya Makedonya Merkez Bankası Rusya Rusya Merkez Bankası Suriye Suriye Merkez Bankası Katar Katar Finans Merk. Düz. Otor Almanya Federal Finans Denet. Otor Hırvatistan Hırvatistan Merkez Bankası Ürdün Ürdün Merkez Bankası Belçika Belçika Merkez Bankası Güney Kore G.Kore Mali Hizmet. Den. Kur Irak Irak Merkez Bankası İspanya İspanya Merkez Bankası Hollanda Hollanda Merkez Bankası Sırbistan Sırbistan Merkez Bankası

33 İstatistiki Veri Kaynakları BDDK denetim kapsamındaki kuruluşlara yönelik çok kapsamlı ve detaylı bilgi ve veriler yayımlamaktadır. Söz konusu veriler günlük, haftalık, aylık ve üçer aylık sürelerle yayımlanan raporlar ve Kurumumuz internet sitesindeki interaktif uygulamalar yoluyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Temel istatistiki raporlara ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Söz konusu yayınların tümü BDDK nın resmi internet sitesinde de yer almaktadır. (İnteraktif) Aylık Bülten: Aylık Bülten, bankacılık sektörüne ilişkin kapsamlı istatistiki bilgiler içeren bir rapordur. Bülten, toplulaştırılmış bilanço ve gelir tablosu büyüklükleri ile kredi, mevduat ve menkul kıymetler gibi çeşitli bilanço kalemleri ve likidite, sermaye yeterliliği ve diğer bazı finansal rasyolara ilişkin detaylı bilgiler içermektedir. Aylık Bülten aynı zamanda interaktif formatta da hizmete sunulmaktadır. İnteraktif Haftalık Bülten (e-bülten): Çeşitli bilanço kalemlerine ilişkin karşılaştırmalı veri derleme imkanı tanıyan e-bülten haftalık olarak güncellenmektedir. Bültende Kurul Kararlarına da yer verilmektedir. Günlük Bankacılık Sektörü Raporu: Günlük olarak güncellenen bu raporda, seçilmiş ekonomik ve finansal değişkenler ile bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli varlık ve yükümlülük kalemlerine ve finansal rasyolara yer verilmektedir. Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri Verileri: Bankaların bireysel müşterilere sundukları hizmetler (para aktarma 31

34 işlemleri, bireysel krediler, kredi kartları ve banka kartları, mevduat hesapları, ATM kullanımı, kiralık kasa ücretleri, menkul kıymet işlemleri, çekler ve senetler ile diğer işlemler) karşılığı tahsil ettikleri masraf, ücret, komisyon gibi her türlü faiz dışı unsur ve yasal kesintinin yanı sıra bazı bankacılık ürünleri için faiz oranları gibi bilgilere banka bazında veya karşılaştırmalı olarak ulaşılmasını sağlayan veri sorgulama uygulamasıdır. Söz konusu tutarlarda değişiklik olması halinde veriler eş anlı olarak güncellenmektedir. Finansal Türkiye Haritası (FİNTÜRK): FİNTÜRK çeşitli finansal göstergeler açısından iller bazında renklendirilmiş Türkiye haritası çıkaran interaktif bir uygulamadır. Bağımsız Denetim Raporları: BDDK, denetim kapsamındaki kuruluşların bağımsız denetim raporlarını yayımlamaktadır. Bu raporlar, denetlenen kuruluşların finansal yapılarına ilişkin bağımsız denetçilerin görüş ve değerlendirmelerini içermektedir. Kredi Kartı Bilgileri: BDDK, banka müşterilerinin çeşitli bankaların kredi kartı uygulamaları arasında sağlıklı karşılaştırmalar yapabilmelerini sağlamak amacıyla, aylık dönemler itibariyle kredi kartı faiz ve komisyonları ile söz konusu faiz ve komisyonların nasıl hesaplandığına ilişkin örnekleri yayımlamaktadır. Banka Dışı Mali Kuruluşlar Bulteni (BDMK Bulten): Üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanan bu raporda, banka dışı mali kurumların yurtiçi ve yurtdışı şubelerini kapsayacak biçimde bilanço ve kar-zarar tablolarına ilişkin veriler ile seçilmiş bazı sektörel büyüklüklere yer verilmektedir. 32

35 Yayınlar BDDK, makroekonomi ve finansal gelişmeler ile Kurumun faaliyet alanına giren diğer konularda raporlar, araştırma ve değerlendirme raporları ile periyodik raporlar yayımlamaktadır. Söz konusu yayınların tamamına Kurumumuz internet sayfasından erişilebilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporu: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 97 ve 101 inci maddeleri çerçevesinde, Kurumun faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Bakanlar Kuruluna ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmakta ve Kurum faaliyetleri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yılda bir defa bilgilendirilmektedir. Raporda Kuruma ilişkin genel bilgilere, yürütülen faaliyetlere, Kurumun mali bilgilerine ve diğer bilgilere yer verilmektedir. Finansal Piyasalar Raporu: Finansal sektörde yaşanan önemli gelişmeler ile bankalar ve finansal holding şirketleri ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin performanslarına dair değerlendirmeleri içeren ve üçer aylık dönemlerde hazırlanan Rapor, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 97 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre yayımlanmaktadır. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi: Finansal sektör ile ilgili Türkçe veya İngilizce yazılmış, literatüre katkıda bulunacak özgün makalelerin yer aldığı yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler Raporu: Türk bankacılık sektöründe genel piyasa yapısı, aracılık faaliyetleri, yeniden yapılandırma süreci, Avrupa Birliği başta olmak 33

36 üzere yurt dışı piyasalarla bütünleşme ve sektörün kapasitesine ilişkin göstergeler ile sektörü etkileyen strateji ve politikalara dair gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yıllık olarak yayımlanan bir rapordur. Kur Riski Değerlendirme Raporu: Rapor bankaların taşıdıkları kur riski ile söz konusu risklerden korunmakta kullanılan türev sözleşmeler hususunda detaylı sektörel analizler içermektedir. Risk Bülteni: Periyodik olarak yayımlanan bülten, yabancı ülke denetim otoriteleri ve uluslararası kuruluşların risk yönetimine ilişkin yayım ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içermektedir. Bankacılık Sektörü Basel İlerleme Raporu: Rapor, bankaların CRD/Basel II ye uyum konusunda yürüttükleri çalışmaların takip edilmesi amacıyla bankalar tarafından altışar aylık dönemlerde raporlanan Bankaların CRD/Basel II ye Geçişine İlişkin İlerleme Anketi nden derlenen verilere dayanmaktadır. Raporla, özel önem arz ettiği düşünülen hususlarda kamuoyunun toplulaştırılmış veriler üzerinden bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer Yayınlar: BDDK, ayrıca anket sonuçları, bankacılık sektörünün genel görünümü, sektörde uygulanan programlar vb. konularda yayınlar da yapmaktadır. Çalışma Raporları: BDDK, bankacılık ve finansal piyasalara ilişkin güncel konularda çeşitli çalışma raporları yayımlamaktadır. 34

37 BDDK tarafından yayımlanan seçilmiş çalışma raporlarına aşağıda yer verilmektedir. Başlık Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi (Gen. 3.Baskı) Küresel Krizde İngiltere Tecrübesi Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi ABD Mortgage Krizi Küresel Finansal Yapı ve 2007 Yılı Dalgalanmaları CRD / Basel II Ülke Uygulamaları Operasyonel Risk Veri Tabanı Modellemesi Basel II Ulusal İnisiyatif Alanlarının Anlaşılmasına Yönelik Açıklayıcı Rehber Basel II'nin KOBİ Kredilerine Muhtemel Etkileri Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Risk Verilerine İlişkin Bir Değerlendirme Basel II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci Türk Bankacılık Sektörü Konut Kredileri Raporu Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetleri Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye Türkiye ve Yeni Üye Avrupa Birliği Ülkeleri Bankacılık Sistemleri Karşılaştırması Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri Türk Bankacılık Sisteminde Karlılığın Belirleyicileri Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi 35

38 Kitaplar: Bankacılık alanında yapılacak kitap çalışmalarının desteklenmesine yönelik olarak daha önce kitap olarak basılmamış eserler ile son üç yılda yapılmış doktora tezlerinden kitap haline getirilmiş eserler BDDK tarafından basılmaktadır. Finansal yazının desteklenmesine yönelik olarak BDDK nın yayımlamış olduğu kitaplar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Başlık Öncü Göstergeler Yaklaşımına Göre Finansal Krizler ve Türkiye Örneği Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi Faiz Oranı Getiri Eğrisi Simülasyonu Yöntemleri ve Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi Üzerine Etkileri: Türkiye de Ticari Bankalar Üzerine Bir Uygulama Türkiye de Finansal Liberalizasyon ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe Rekabeti Bozucu Etkileri ve Bir Model Önerisi Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Basel II-Kapsamlı Versiyon) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması (Basel II) Türk Bankacılık Sektöründe Kapasite Analizi ( ) ve Avrupa Birliği ile Mukayesesi Yıllık Raporlar İlerleme Raporları 36

39 Türk Bankacılık Sektörü Türk bankacılık sektörü, 2015 Haziran ayı itibarıyla 52 banka, adet şube ve personele sahip, dinamik ve hızlı büyüyen bir sektördür. Sektör ağırlıklı olarak mevduat bankalarından oluşmakta, bunun yanında küçük ölçekli kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarını da içermektedir. Bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli göstergeler aşağıda yer almaktadır. Bankacılık Sektörüne İlişkin Çeşitli Göstergeler Adet olarak /6 Bankalar a) Mevduat Bankaları Kamu Özel Yabancı b) Kalkınma-Yatırım Banka Kamu Özel Yabancı c) Katılım Bankaları Kamu Özel Yabancı d) TMSF Bünyesindeki Banka Şube Personel Son on yılda bankaların aktif kompozisyonunda önemli bir değişim yaşanmıştır. Bankalar gittikçe artan şekilde kredi (özellikle tüketici ve KOBİ kredileri) kullandırırken, menkul kıymet portföylerini küçültmüşlerdir. Pasif tarafında ise, temel fonlama aracı geleneksel olarak mevduatlar olmakla birlikte, bankalara borçların payı da artmıştır. 37

40 Bankacılık sektörünün bilançosuna ilişkin temel büyüklükler aşağıda yer almaktadır. Bankacılık Sektörü Bilançosu (milyar TL) Nakit, Banka Alacakları ve Zorunlu Karşılıklar Menkul Kıymetler Krediler Diğer Aktifler Mevduat Banka ve Para Piyasasına Borçlar Repo Diğer Pasifler Özkaynaklar Toplam Aktif/Pasif Aralık 2014 dönemi itibarıyla bankacılık sektörü bilançosunun aktif dağılımı incelendiğinde; % 62,2 sinin kredilerden, % 15,1 inin menkul kıymetlerden oluştuğu görülmektedir. Pasif yapısı itibarıyla incelendiğinde ise % 52,8 inin mevduatlardan, % 11,6 sının özkaynaklardan oluştuğu görülmektedir. Türk bankacılık sektörü, geniş şube ağı ve güçlü müşteri tabanı ile son yıllarda yüksek karlılık düzeylerine erişmiştir. 38

41 Bankacılık sektörünün kar/zarar tablosuna ilişkin temel büyüklükler aşağıda yer almaktadır. Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu (milyar TL) Faiz Gelirleri 109,9 110,6 139,3 Faiz Giderleri 57,6 53,2 73,2 Net Faiz Geliri 52,3 57,3 66,1 Faiz Dışı Gelirler 27,0 33,4 38,4 Faiz Dışı Giderler 42,8 49,9 58,2 Vergi Öncesi Net Kar 30,2 31,2 32,6 Vergi Gideri 6,6 6,5 7,1 Net Kar 23,6 24,7 24,8 Türk bankacılık sektörü güçlü bir sermaye yapısına, düşük takipteki alacak oranına, tamamına yakını finansal koruma altına alınmış yabancı para açık pozisyonuna ve yüksek karlılık düzeyine sahip bir sektördür. Sektöre ilişkin çeşitli performans göstergeleri aşağıda yer almaktadır. Bankacılık Sektörüne İlişkin Performans Göstergeleri (%) Sermaye Yeterliliği Rasyosu 17,9 15,3 16,3 Kredi Takibe Dönüşüm Oran 2,9 2,7 2,8 Aktif Karlılığı (ROA) 1,8 1,6 1,3 Özkaynak Karlılığı (ROE) 15,6 14,2 12,2 Kredi/Mevduat Oranı 106,1 114,1 121,6 Net Faiz Marjı 4,1 3,7 3,5 Toplam Aktifler/GSYH Oranı 93,8 107,3 123,5 39

42 Denetime Tabi Kuruluşlar BDDK; bankaların, yabancı banka temsilciliklerinin, banka dışı mali kuruluşlar olarak tanımlanan faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, finansal holding şirketlerinin, varlık yönetim şirketlerinin, ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet izinlerinin verilmesinden ve bu kuruluşların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Eylül 2015 itibarıyla denetim altındaki kuruluşların sayısı aşağıda verilmektedir. Denetime Tabi Kuruluş Sayısı Kuruluşlar Sayı Bankalar 52 Yabancı Banka Temsilcilikleri 48 Faktoring Şirketleri 69 Finansal Kiralama Şirketleri 29 Finansman Şirketleri 13 Finansal Holding Şirketleri 3 Varlık Yönetim Şirketleri 12 Ödeme Kuruluşları 5 Elektronik Para Kuruluşları 2 Ayrıca, bankalara veya finansal holding şirketlerine hizmet vermek isteyen bağımsız denetim, derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti şirketlerinin yetkilendirilmesi de BDDK tarafından yapılmaktadır. 40

43 Denetime Tabi Kuruluşların Listesi BANKALAR İSİM İNTERNET SAYFASI 1. Mevduat Bankaları 1.a. Kamu Mevduat Bankaları T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası Türkiye Vakıflar Bankası 1.b. Özel Mevduat Bankaları Akbank Anadolubank Fibabanka Şekerbank Turkish Bank Türk Ekonomi Bankası Türkiye Garanti Bankası Türkiye İş Bankası Yapı ve Kredi Bankası 1.c. Yabancı Mevduat Bankaları 1.c.i. Türkiye de Kurulu Yabancı Mevduat Bankaları Alternatifbank Arap Türk Bankası Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Burgan Bank Citibank Denizbank Deutsche Bank Finansbank HSBC Bank ING Bank Odea Bank Rabobank A.Ş. Turkland Bank Tekstil Bankası 41

44 İSİM İNTERNET SAYFASI 1.c.ii. Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Yabancı Banka Şubeleri Bank Mellat Habib Bank Limited Intesa Sanpaolo S.P.A. JPMorgan Chase Bank Société Générale The Royal Bank of Scotland 2. Kalkınma ve Yatırım Bankaları 2.a. Kamu Kalkınma ve Yatırım Bankaları İller Bankası İstanbul Takas ve Saklama Bankası Türkiye İhracat Kredi Bankası Türkiye Kalkınma Bankası 2.b. Yerli Özel Kalkınma ve Yatırım Bankaları Aktif Yatırım Bankası Diler Yatırım Bankası GSD Yatırım Bankası Nurol Yatırım Bankası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.c. Yabancı Kalkınma ve Yatırım Bankaları BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Merrill Lynch Yatırım Bank Pasha Yatırım Bankası Standard Chartered Yatırım Bankası 3. Katılım Bankaları 3.a Kamu Katılım Bankaları Ziraat Katılım Bankası 3.b. Asya Yabancı Katılım Katılım Bankası Bankaları Albaraka Türk Katılım Bankası Kuveyt Türk Katılım Bankası Türkiye Finans Katılım Bankası 4. TMSF Bünyesindeki Bankalar Adabank Asya Katılım Bankası Birleşik Fon Bankası 42

45 YABANCI BANKA TEMSİLCİLİKLERİ İSİM TELEFON ALMANYA Aareal Bank (212) Commerzbank (212) Deg-Deutsche Invest.-und Entwickl. (212) DZ Bank (212) Kfw Ipex-Bank (212) Landesbank Berlin (212) Ziraat Bank International (212) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Citibank (212) The Bank of New York Mellon (212) Wells Fargo (212) BAHREYN Alubaf Arab International Bank (216) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Dubai Islamic Bank (212) ÇİN Bank of China Limited (212) FRANSA Banque Intern. De Commerce-Bred (212) BNP Paribas (212) Credit Industriel et Commercial (212) Natixis SA (212) GÜRCİSTAN JSC Bank of Georgia (212) HİNDİSTAN State Bank of India (212) HOLLANDA Credit Europe Bank NV (212) Demir-Halk Bank (212) Garantibank International (212) ING Bank (212) Rabobank International (212) The Economy Bank (212)

46 İSİM TELEFON İNGİLTERE ABC International Bank (212) Goldman Sachs International (212) Nomura Bank International (212) İSPANYA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.(Bbva) (212) A.(Bbva) Banco Popular Espanol S.A. (212) Banco Sabadell (212) Caixabank S.A. (212) İSVİÇRE Axion Swiss Bank Sa (212) Bank Julius Baer (212) BSI SA (212) Credit Europe (Suisse) Bank (212) UBS A.G. (212) Union Bancaire Privée (212) İTALYA Banca Monte dei Paschi di Siena (212) Intesa Sanpaolo (212) JAPONYA Mızuho Bank Ltd (212) Sumıtomo Mıtsui Banking Corporation (212) KATAR Doha Bank (212) Qinvest LLC (212) KORE CUMHURİYETİ Keb Hana Bank (212) The Export Import Bank of Korea (531) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Near East Bank Limited (212) PAKİSTAN Bank Al Habib Limited (212)

47 FAKTORİNG ŞİRKETLERİ İSİM TELEFON ABC Faktoring (216) Acar Factoring (212) ACL Finans Faktoring (212) AK Factoring (212) Akdeniz Faktoring (216) Akın Faktoring (212) Anadolu Faktoring (212) Analiz Faktoring (212) Arena Faktoring (212) Atak Faktoring (212) Atılım Faktoring (212) Başer Faktoring (212) Bayramoğlu Finans Factoring (212) Berg Faktoring (212) C Faktoring (212) Credıtwest Faktoring (212) Çağdaş Finans Factoring (212) Çözüm Finans Faktoring (212) Da Lage Landen Faktoring (212) Değer Faktoring (212) Demir Factoring (212) Deniz Faktoring (212) Destek Finans Faktoring (212) Devir Faktoring (212) Doğa Faktoring (312) Doğan Faktoring (212) Eko Faktoring (212) Ekspo Faktoring (212) Eren Finans Faktoring (212) Erişim Finans Faktoring (212) Fiba Faktoring (212) Finans Faktoring (212) Garanti Faktoring (212) Global Faktoring (216) GSD Faktoring (216) Halk Faktoring (212) Huzur Faktoring (212) ING Faktoring (212) İstanbul Faktoring (212) İş Faktoring Finansman (212) Kapital Faktoring (212)

48 İSİM TELEFON Kent Faktoring (212) Kredi Alta Faktoring (216) Kredi Finans Faktoring (212) Lider Faktoring (212) Makro Faktoring (212) Merkez Faktoring (212) Mert Finans Faktoring (212) Met-Ay Faktoring Finans (312) MNG Factoring (212) Optima Faktoring (212) Pamuk Faktoring (212) Para Finans Faktoring (212) Prime Faktoring (212) Sardes Faktoring (212) Strateji Factoring (212) Sümer Faktoring (212) Şeker Faktoring (212) Şirinoğlu Factoring (212) Tam Faktoring (212) TEB Faktoring (212) Tuna Faktoring (212) Ulusal Faktoring (212) Vakıf Finans Factoring (212) VDF Faktoring (212) Yapı Kredi Faktoring (212) Yaşar Faktoring (212) Yeditepe Faktoring (212) Zorlu Faktoring (212) FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ İSİM TELEFON Koç Finansal Hizmetler - Özyol Holding - TEB Holding - 46

49 FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ İSİM TELEFON A&T Finansal Kiralama (216) Ak Finansal Kiralama (212) Alternatif Finansal Kiralama (212) Anadolu Finansal Kiralama (212) Arı Finansal Kiralama (212) Bilmar Finansal Kiralama (212) BNP Paribas Finansal Kiralama (212) Burgan Finansal Kiralama (212) De Lage Landen Finansal Kiralama (212) Deniz Finansal Kiralama (212) Enka Finansal Kiralama (212) Finans Finansal Kiralama (212) Garanti Finansal Kiralama (212) Haliç Finansal Kiralama (212) Halk Finansal Kiralama (212) Harman Finansal Kiralama (216) ING Finansal Kiralama (216) İş Finansal Kiralama (212) Kaynak Finansal Kiralama (212) Mercedes-Benz Finansal Kiralama (212) Pamuk Finansal Kiralama (212) Siemens Finansal Kiralama (212) Smart Finansal Kiralama (212) Şeker Finansal Kiralama (212) Vakıf Finansal Kiralama (212) VFS Finansal Kiralama (216) Yapı Kredi Finansal Kiralama (212) Yatırım Finansal Kiralama (212) Ziraat Finansal Kiralama (212) ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI İSİM TELEFON Cemete Elektronik Para Kuruluşu (212) Türk Elektronik Para Kuruluşu (850)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara Bilgi ve önerileriniz için: Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Dairesi Tel: + 90 (312) 455 65 24 Faks: + 90 (312)

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara Bilgi ve önerileriniz için: Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Dairesi Tel: + 90 (312) 455 65 24 Faks: + 90 (312)

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Aralık 2017 Rapor Kodu: DT13 Şubat 2018 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Eylül 2017 Rapor Kodu: DT13 Ekim 2017 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii Şube

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi 3.1.211 Sayı - 65 BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu 3.1.211 BDDK İnternet

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi 2.8.21 Sayı - 6 BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu 2.8.21 BDDK İnternet Sitesinde

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere Ankara

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere Ankara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 06680 Kavaklıdere Ankara Bilgi ve önerileriniz için: Dış İlişkiler Dairesi Tel: + 90 (312) 455 65 24 Faks: + 90 (312) 424 17 42 İnternet

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26333 FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 16 Ağustos 2 Ağustos 2013 döneminde (yılın 31. ve 32. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Denetleme Kurumu. im Đstatistikleri. Đnternet Sitesi Erişim. Sayı - 90

Denetleme Kurumu. im Đstatistikleri. Đnternet Sitesi Erişim. Sayı - 90 Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu Đnternet Sitesi Erişim im Đstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK nternet Sitesi Eri im statistikleri Raporu.. BDDK nternet Sitesinde Genel Durum

Detaylı

İÇİNDEKİLER. B. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Konu Bazında. D. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Kapsamında Üretilecek Ürünler

İÇİNDEKİLER. B. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Konu Bazında. D. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Kapsamında Üretilecek Ürünler BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI (TASLAK) (30/05/2005) İÇİNDEKİLER A. ye Geçişe İlişkin Yol Haritası B. ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Konu Bazında C. Açıklayıcı Dokümanlar 1. Yol Haritaları 2.

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Denetleme Kurumu. Đnternet Sitesi Erişim. im Đstatistikleri Dairesi Sayı - 18

Denetleme Kurumu. Đnternet Sitesi Erişim. im Đstatistikleri Dairesi Sayı - 18 Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu Đnternet Sitesi Erişim im Đstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2014 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.)

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan 2007-30 Haziran 2007) I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 15 Haziran 2007 tarih ve 26553

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 30.06.2016 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Denetleme Kurumu. Đnternet Sitesi Erişim. im Đstatistikleri Dairesi Sayı - 41

Denetleme Kurumu. Đnternet Sitesi Erişim. im Đstatistikleri Dairesi Sayı - 41 Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu Đnternet Sitesi Erişim im Đstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK Đnternet Sitesi Erişim Đstatistikleri Raporu.. BDDK Đnternet Sitesinde Genel

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3. Bölüm Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı