MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI II. OTURUM EKİM 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI II. OTURUM EKİM 2011"

Transkript

1 MKİN ve KİMY ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YRDIMCILIĞI SINVI II. OTURUM EKİM 2011 DYIN DI SOYDI :... :..... T.C.KİMLİK NUMRSI :. SINV SLON NO :... SIR:... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. SORU Sayfa No İKTİST 2 7 HUKUK 8 18 Genel çıklama 1. Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 120 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2

3 İKTİST 1. şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Merkez Bankası para arzını piyasada devlet tahvili satarak artırabilir. B) Merkez Bankası para arzını reeskont oranını yükselterek artırabilir. C) Merkez Bankası para arzını reeskont oranını serbest bırakarak artırabilir. D) Merkez Bankası para arzını kanuni karşılık oranını düşürerek artırabilir. E) Merkez Bankası para arzını kanuni karşılık oranını yükselterek artırabilir. 3. Piyasa dengede iken arz ve talep eğrilerinin aynı anda sağa doğru kaymasının piyasa denge fiyatı ve miktarı üzerindeki etkisi ne şekilde olur? ) Denge fiyatı artar; miktar azalır. B) Denge fiyatı değişmez; miktar artar. C) Denge fiyatı düşer; miktar azalır. D) Denge fiyatı artar; miktar artabilir, azalabilir, değişmeyebilir. E) Denge fiyatı artabilir, düşebilir, değişmeyebilir; miktar artar. 2. H 4. Bir mobilya mağazasında satılan masa bir., masanın üretiminde kullanılan ahşap ise. dır. Boşlukları aşağıdaki kavramlardan hangileri uygun biçimde tamamlar? H= f(x) ) tüketim malı, tüketim B) nihai mal, ara mal C) nihai mal, sermaye malı D) yatırım malı, ara malı E) ara malı, nihai mal 0 X Yukarıdaki şekilde bir malın piyasasında alıcıların yapacağı toplam harcama (H), miktarın (X) bir fonksiyonu olarak gösterilmiştir. Buna göre, bu mal talebinin fiyat esneklik katsayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Esneklik -1 e eşittir. B) Esneklik -1 ile 0 arasındadır. C) Esneklik dur. D) Esneklik 0 a eşittir. E) Esneklik ile -1 aralığındadır. 5. Firmaların stok yatırımları planlanan yatırımlardan daha büyükse, aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? ) Gerçekleşen yatırımlar planlanan yatırımlardan daha küçüktür. B) Gerçekleşen yatırımlar planlananlardan daha büyüktür. C) Gerçekleşen ve planlanan yatırımlar birbirine eşittir. D) Gerçekleşen yatırımlar negatif olmak zorundadır. E) Firmalar stok yatırımlarını artırırlar. 2

4 6. Reel döviz kurunun artması aşağıdakilerden hangisine neden olur? ) Ülkenin dışalımının azalmasına B) Ülkenin dışsatımının artmasına C) Ülkeden sermaye çıkışının olmasına D) Ülkenin dışsatımının azalmasına E) Ülkenin kolay dış kredi bulmasına 7. Para arzı 400 TL, reel gayri safi yurtiçi hâsılası TL ve fiyat düzeyi 4 olan bir ekonomide paranın dolanım hızı kaçtır? ) 0,4 B) 2,5 C) 10 D) 20 E) Bir ekonomi, likidite tuzağında ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Maliye politikası etkilidir. B) Maliye politikası etkisizdir. C) Para politikası etkilidir. D) Para politikası etkisizdir. E) Para ve maliye politikası etkilidir. 10. şağıdakilerden hangisi yılları arasında Türkiye Ekonomisi nde yaşanan darboğazların ve krizlerin ana nedenlerinden biridir? ) Kambiyo rejiminin dönemin gereklerini karşılayacak biçimde serbestleştirilememesi B) Faiz dışı fazla vermek amacıyla uygulanan daraltıcı maliye politikaları C) Sürdürülemez iç borç dinamiği için gerekli yapısal önlemlerin hayata geçirilememesi D) Net iç varlıkları azaltmayı amaçlayan daraltıcı para politikası E) Vergi oranlarının oldukça düşük olması yüzünden kamu dengesinde ortaya çıkan açıklar 11. şağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş yeri seçimini etkileyen unsurlardan biri değildir? ) Pazar bölgelerine yakınlık B) Hammadde kaynaklarına yakınlık C) İklim koşulları D) Makine sayısı E) Bölgenin sosyal ve kültürel koşulları milyon kişinin istihdam edildiği bir ülkede işsizlik oranı %20 ise kaç milyon kişi işsizdir? ) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) şağıdakilerden hangisi işletme büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılan nicel ölçütlerden biri değildir? ) İşlendirilen personel sayısı B) Toplam çevirici güç C) razi maliyeti D) Kullanılan enerji miktarı E) Katma değer 3

5 13. şağıdakilerden hangisi içsel ölçek ekonomilerinden biri değildir? ) Firmanın tesis ölçeği büyüdükçe birim başına düşen sabit maliyetlerin azalması B) Üretim ölçeğinin büyümesinin işçiler arasında işbölümü ve uzmanlaşmaya yol açması C) Üretim ölçeğinin büyümesinin girdi ve nihai ürünün taşınması için yapılacak maliyetlerin üretim birimi içindeki payının düşmesi D) İşletme ölçeği büyüdükçe genel müdürün altında üretim, personel, muhasebe gibi müdürlükler oluşturulması ile yönetimin uzmanlaşması sonucu yöneticilerin etkinliklerinin artması E) Endüstri geliştikçe nitelikli işgücü temini kolaylaşması ile firmaların nitelikli işgücünü kendileri yetiştirmek yerine endüstriden sağlayarak önemli bir avantaj elde etmesi 16. şağıdakilerden hangisi işletmelerin kapasite seçiminde etkili olan unsurlardan biri değildir? ) Üretim teknolojisi B) Çalışma süresi C) Üretim sürecinin biçimi D) Finansman olanakları E) Maliyetler 17. Girişimciye, yatırım harcamalarını, belirli bir süre, gelir veya kurumlar vergisi matrahından düşürme olanağı tanıyan teşvik önlemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yatırım indirimi B) Gümrük muafiyeti C) Vergi muafiyeti D) Teşvik primi E) Vergi iadesi 14. Oligopol piyasasında bulunan birbirine rakip işletmelerin, aralarındaki rekabeti önleyerek kârlarını artırmak amacıyla hukuki varlıklarını sona erdirip tek bir firma altında birleşerek oluşturdukları tekelci güç olgusunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ) Düopson B) Tröst C) Kartel D) Holding E) Oligopson 15. şağıdakilerden hangisi işletmelerin parasal amaçlarından biri değildir? ) Kâr maksimizasyonu B) Gelir maksimizasyonu C) Maliyet minimizasyonu D) İşletmenin piyasa değerinin maksimizasyonu E) İstihdam yaratılması ve işsizliğin önlenmesi 18. şağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan Net Bugünkü Değer (NBD) Ölçütüne ilişkin doğru bir saptamadır? ) NBD, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı net nakit girişlerinin bugünkü değerini yatırım tutarına eşitleyen iskonto oranıdır. B) NBD ölçütü, yatırım projelerinin yapılıp yapılmamasına karar vermez. C) NBD, alternatif yatırım projelerini küçükten büyüğe doğru sıraya koyar. D) NBD ölçütü, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı net nakit girişleri ile yatırım tutarı arasındaki fark olarak tanımlanır. E) NBD, paranın zaman içindeki değerini dikkate almaz. 4

6 19. şağıdakilerden hangisi işletmelerin birleşme nedenlerinden biri değildir? ) Vergi muafiyetinden yararlanma B) Pazar payını artırma C) Daha hızlı büyüme D) Çeşitlendirme yoluyla riski dağıtma E) Ölçek ekonomilerinden yararlanma 20. Üretim fonksiyonu X=15K 0,3 L α biçiminde olan bir işletmenin toplam maliyet fonksiyonu ise TM= ax 1,25 + TSM biçimindedir. Bu durumda üretim fonksiyonundaki α parametresinin değeri kaçtır? (K: Sermaye, L: Emek, TM: Toplam Maliyet, TSM: Toplam Sabit Maliyet ) ) 0,8 B) 0,7 C) 0,6 D) 0,5 E) 0,4 22. lgılama, bir olay veya nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmektir. Buna göre algılama aşağıda belirtilen tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden hangisine girmektedir? ) Kültürel Faktörler B) Sosyal Faktörler C) Kişisel Faktörler D) Psikolojik Faktörler E) Davranışsal Faktörler 23. şağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisinde, büyüme döneminde işletmenin izlemesi gereken pazarlama stratejilerinden birisi değildir? ) Pazara giren taklitler nedeniyle ürünün kalitesi geliştirilmelidir. B) Satış hacmini genişletmek için yeni pazar bölümlerine girilmelidir. C) Tek bir aracıya dayalı dağıtım sistemi devreye sokulmalıdır. D) Tutundurma faaliyetleri marka imajını geliştirmek amacına hizmet etmelidir. E) İşletme rekabet avantajı sağlamak için fiyatları aşağı çekmelidir. 21. Otomobil kiralama ile motosiklet kiralama arasında meydana gelen rekabet türü, aşağıdaki rekabet türlerinden hangisidir? ) Marka Rekabeti B) Ürün Rekabeti C) Jenerik Rekabet D) Toplam Bütçe Rekabeti E) Model Rekabeti 24. Bir parfüm üreticisinin aynı ürünü iki farklı ambalaj ve fiyatla pazara sunması aşağıdaki fiyatlandırma yöntemlerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilir? ) Maliyete göre fiyatlandırma B) Talebe göre fiyatlandırma C) Rekabete yönelik fiyatlandırma D) Psikolojik fiyatlandırma E) Sosyal fiyatlandırma 5

7 25. şağıdakilerden hangisi örgütsel satın alma davranışını etkileyen faktörlerden, Çevresel Faktörler arasında değerlendirilemez? ) Ekonomik durum B) Rekabet C) Teknolojinin değişim hızı D) Yasal düzenlemeler E) Politikalar 29. şağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonlarından biri değildir? ) Ödeme aracı olma fonksiyonu B) Hesap birimi fonksiyonu C) Değer biriktirme fonksiyonu D) Borçların ertelenmesini sağlama fonksiyonu E) Dayanıklı olma fonksiyonu 26. şağıdakilerden hangisi Merkez Bankası Bilançosunun pasif tarafında yer alır? ) Bankalara açılan krediler B) Bankaların zorunlu rezervleri C) Kamu kesimine açılan krediler D) Merkez Bankasının Döviz varlıkları E) İktisadi devlet kuruluşlarına açılan krediler 30. Bir ekonomide halkın nakit mevduat tercih oranı 0.2, bankaların rezerv mevduat oranı 0.2 ise bu ekonomide merkez bankası parasal tabanı 100 TL arttırdığında para arzı kaç TL artar? ) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) Para arzındaki azalış toplam talep eğrisini nasıl etkiler? ) Sağa kaydırır B) Sola kaydırır C) İlk önce negatif eğimli daha sonra pozitif eğimli bir eğri haline getirir. D) Yatay eksene paralel hale getirir. E) Dikey eksene paralel hale getirir. 31. Likidite tuzağı durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Para talebinin faize duyarlılığı sıfırdır. B) Para talebinin faize duyarlılığı sonsuzdur. C) Para talebinin faize duyarlılığı sıfır (0) ile bir (1) arasındadır. D) Faiz oranı en yüksek düzeyindedir. E) Ekonomik Konjonktür genişleme aşamasındadır. 28. Bir ekonomide para miktarı 500 TL paranın dolaşım hızının değeri 3 ve bu ekonomide reel milli gelir 1500 TL olduğuna göre Klasik Miktar Teorisine göre fiyatlar genel düzeyi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) şağıdakilerden hangisi Ticari Banka Bilançosunun aktif tarafında yer alır? ) Mevduatlar B) Mevduat dışı kaynaklar C) Özkaynaklar D) Merkez Bankasından alınan borçlar E) Hane Halkı ve firmalara verilen krediler 6

8 33. şağıdakilerden hangi LM eğrisinin sola kaymasına yol açar? ) Kamu harcamalarındaki artma B) İhracatta ortaya çıkan artış C) Otonom vergilerdeki azalma D) Para arzındaki artış E) Para arzındaki azalış 37. Bir ekonomide ulusal tasarruflar 500 TL ulusal yatırımlar 400 TL ise cari işlemler hesabı fazlası aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 2100 B) 1100 C) 900 D) 600 E) Bir ekonomide ihracat 100 TL artarken ithalat 50 TL artmış ve bu ekonomiden 30 TL lik sermaye çıkışı olmuştur. Buna göre ödemeler dengesi kaç TL fazla verir? ) 150 B) 130 C) 70 D) 50 E) şağıdakilerden hangisi Ricardo nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin varsayımlarından biri değildir? ) Uluslararası ticarette para kullanılmaz. B) İç ve dış ekonomide devlet müdahalesi yoktur. C) Ekonomi tam istihdam durumundadır D) Emek - Değer teorisi geçerlidir. E) İşgücü faktörü hem ülke içinde hem de ülkeler arasında tam hareketsiz kabul edilmiştir. 35. Bir ekonomide GSYİH TL, İhracat 500 TL ve İthalat 500 TL ise dış ticaret oranının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) % 4 B) % 10 C) % 12,5 D) % 25 E) % Ödemeler bilançosunda ithalat kalemi hangi hesap içinde yer alır? ) Sermaye hareketleri hesabı B) Resmi rezerv hesabı C) Net hata noksan hesabı D) Cari işlemler hesabı E) Karşılıksız transferler hesabı 39. Dışa açık bir ekonomide çoğaltan katsayısının değeri 4 tür. Marjinal tasarruf eğilimi 0,1 ise Marjinal İthalat Eğiliminin değeri nedir? ) 0,25 B) 0,15 C) 0,10 D) 0,05 E) 0, BD ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada BD nin emek yoğun mallar ihraç edip sermaye yoğun malları ithal ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi aracılığı ile ifade edilmektedir? ) Smith Paradoksu B) İmkansız Üçlem C) Dalgalanma Korkusu D) Leontief Paradoksu E) Tasarruf Paradoksu 7

9 HUKUK 41. Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları, fakat görünürdeki bu işlemin kendi aralarında geçerli olmayacağı hususunda anlaşmaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Hata B) Hile C) İkrah D) Muvazaa E) Gabin 42. Temsil yetkisini sona erdiren sebeplerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Temsil yetkisi belli bir süre için verilmişse, sürenin sona ermesiyle temsil yetkisi de sona erer. B) Temsil yetkisi belli bir hukuki işlem için verilmişse, işlemin yapılmasıyla temsil yetkisi sona erer. C) Temsil yetkisi bir hukuki işlemden doğmuşsa, temsil olunan kimse verdiği yetkiyi her zaman geri alabilir veya sınırlandırabilir. D) Hukuki bir işlemden doğan temsil yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, mümessilin veya temsil edilenin medeni hakları kullanma yetkisini kaybetmesi halinde son bulur. E) Hukuki bir işlemden doğan temsil yetkisi, temsilcinin yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanması halinde son bulur. 43. Bir kimsenin, bir şeyi kiralamak istediği halde, dikkatsizlikle veya söyleminin hukuki anlamını bilmediği için o şeyi sattığını beyan etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi sözkonusu olur? ) Şahısta hata B) Miktarda hata C) Sözleşmenin niteliğinde hata D) Sözleşmenin konusu olan şeyde hata E) Sözleşmenin zorunlu unsurlarında hata 44. Borçlar Kanununa göre sözleşmede aksi belirtilmediği sürece para borcu nerede ifa edilir? ) lacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde B) Sözleşmenin yapıldığı yerde C) Borçlunun iş yerinin bulunduğu yerde D) Borçlunun ödeme zamanındaki yerleşim yerinde E) lacaklıya ait banka hesabının bulunduğu yerde 45. şağıdakilerden hangisi haksız fiilden kaynaklanan sorumlulukta aranan hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerden biri değildir? ) Kamu hukukundan doğan bir yetkinin yasal sınırları aşan ölçüde kullanılması B) Özel hukuktan doğan bir hakkın kullanılması C) Rıza göstermenin mümkün olduğu hallerde, zarar gören kimsenin fiile önceden rıza göstermesi D) Meşru savunma E) Iztırar (zorda kalma) hali 8

10 46. şağıdakilerden hangisi, alacaklının hakkından vazgeçerek, borçluyu edimi yerine getirmeden borcundan kurtarması olarak ifade edilir? ) Tecdit B) Takas C) İbra D) Fesih E) Dönme 49. şağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmeden doğan iade borcunun kapsamını tespitte belirleyicidir? ) Zenginleşenin ekonomik durumu B) Zenginleşmenin taşınır malla gerçekleşmesi C) Zenginleşmenin zamanı D) Zenginleşenin iyiniyetli olup olmadığı E) Zenginleşenin kimliği 47. Borçlar Kanununa göre sözleşmelerin şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Kanunun belirli bir şekle uyulmasına ilişkin kuralları tamamlayıcı niteliktedir. B) Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. C) Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. D) Kanunda öngörülen şekle uyulmadan yapılan sözleşmeler (aksine hüküm yoksa) geçersizdir. E) Kanuni şekle bağlı olmayan bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme tarafları bağlamaz. 48. Sözleşme serbestisinin sınırları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Sözleşmenin konusu emredici hukuk kurallarına aykırı olmamalıdır. B) Sözleşmenin konusu kamu düzenine aykırı olmamalıdır. C) Sözleşmenin konusu kişilik haklarına aykırı olmamalıdır. D) Sözleşmenin konusu subjektif anlamda imkansız olmamalıdır. E) Sözleşmenin konusu ahlaka aykırı olmamalıdır. 50. şağıdakilerden hangisi, borçlunun temerrüdünde alacaklının sahip olduğu haklardan biri değildir? ) Sözleşmeden dönme hakkı B) Gecikmiş ifayı talep hakkı C) Borcun ifasından vazgeçme hakkı D) Gecikme nedeniyle tazminat isteme hakkı E) Sözleşmeyi değişen şartlara uyarlama hakkı 51. Kanunda, başka özel bir zamanaşımı süresi öngörülmüş olmadıkça, alacakların tabi olduğu genel zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? ) 1 yıl B) 5 yıl C) 10 yıl D) 20 yıl E) 30 yıl 52. Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde, alacaklının temerrüt faizi ile karşılanamayan ek zararına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? ) Menfi zarar B) Müspet zarar C) Mutlak zarar D) Munzam zarar E) Nispi zarar 9

11 53. şağıdakilerden hangisi alacağın temlikinin şartlarından biri değildir? ) Temliki mümkün bir alacağın varlığı gerekir. B) Yazılı bir temlik sözleşmesinin varlığı gerekir. C) lacaklının, temlik ettiği alacak üzerinde tasarruf yetkisinin bulunması gerekir. D) lacağın temlikinin geçerli olabilmesi için borçlunun muvafakati gerekir. E) lacağın temliki ivazlı ya da ivazsız olabilir. 55. Takasla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Takas bildirimi resmi şekilde yapılmadıkça geçerli değildir. B) Takas bildirimi ulaşması gerekli tek taraflı bir hukuki işlemdir. C) Takas yolu ile borcun sona ermesi için borçların karşılıklı olması gerekir. D) Takasın yapılabilmesi, borçların aynı cinsten (özdeş) olmasına bağlıdır. E) Takasın geçerli olabilmesi için her iki borcun muaccel olması yani ifasının istenebilir olması gerekir. 54. Müteselsil borçlulukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Sözleşmede açıkça öngörülmedikçe, müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hallerden doğar. B) lacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının ifasını, dilerse borçluların hepsinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir. C) lacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesi yalnızca ilgili tarafın borcunu sona erdirirken, diğer borçluların ayrı ayrı borcun tamamından sorumlulukları devam eder. D) Borçlulardan biri, ifa veya takasla borcun tamamını veya bir kısmını sona erdirmişse, bu oranda diğer borçluları da borçtan kurtarmış olur. E) Borçlulardan biri, alacaklıya ifada bulunmaksızın borçtan kurtulmuşsa, diğer borçlular bundan, ancak durumun veya borcun niteliğinin elverdiği ölçüde yararlanabilirler. 56. Ticareti terk eden ve bunu tescil ve ilan ettiren tacirin, ilan tarihinden itibaren iflas yolu ile takip edilebileceği azami süre aşağıdakilerden hangisidir? ) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl E) 3 yıl 57. şağıdaki tacir yardımcılarından hangisinin taciri temsil yetkisi yoktur? ) Ticari mümessil B) Ticari vekil C) cente D) Ticaret işleri tellalı E) Taşıma işleri komisyoncusu 10

12 58. Ticari mümessil, kendisine ayrıca özel yetki verilmedikçe aşağıdakilerden hangisini yapamaz? ) İşletmenin borçlarını ödemek için tacir adına bankadan kredi almak B) Bankadan alınan kredinin teminatı olarak, tacire ait taşınmaz üzerinde rehin hakkı tesis etmek C) İşletmenin konusuna dahil olan hususlarda taciri mahkemelerde temsil etmek D) Tacir adına ve hesabına kambiyo taahhüdünde bulunmak E) Ticari işletmeye ticari vekil tayin etmek 61. Zorunlu unsurlarından bir kısmı sonradan doldurulmak üzere eksik bırakılarak tedavüle çıkarılan poliçeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? ) çık poliçe B) Eksik poliçe C) Emre yazılı poliçe D) Eksik nama yazılı poliçe E) Hamile yazılı poliçe 62. şağıdaki senetlerden hangisi hamile yazılı olarak düzenlenemez? 59. şağıdakilerden hangisi taciri, diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan tanıtma vasıtasıdır? ) İşletme adı B) Ticaret unvanı C) Marka D) Coğrafi işaret E) Menşe adı 60. şağıdakilerden hangisi şube ile ilgili olarak doğru değildir? ) Şubenin kar ve zararı merkeze aittir. B) Şube, dış ilişkilerinde merkezin yaptığı muamele, fiil ve işleri bağımsız olarak yapabilir. C) Şubeler faaliyette bulundukları yerdeki ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. D) Merkez ve şube arasında idare ve mekân ayrılığı olmalıdır. E) Şubenin ayrı bir muhasebesi olmalıdır. ) Çek B) Poliçe C) Hisse senedi D) Tahvil E) İpotekli borç senedi 63. Çekin tedavüle çıkarılmasından sonra, düzenleyenin ölümü, medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflası halinde çekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) Muhatap banka çeki ödemekten kaçınma hakkı elde eder. B) Çek kıymetli evrak özelliğini yitirir. C) Çekin geçerliliği etkilenmez. D) Çek iptal edilebilir. E) Çek batıl olur. 11

13 64. Bir çek, düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse, aşağıda belirtilen hangi ibraz süresi içinde muhataba ibraz edilmelidir? ) 7 gün B) 10 gün C) 1 ay D) 3 ay E) 6 ay 65. şağıdakilerden hangisi Ticaret Kanunu na göre, çekin içermesi gereken zorunlu unsurlardan biri değildir? ) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havale B) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adı C) Düzenlenme tarihi ve yeri D) Düzenleyenin imzası E) Ödeme yeri 66. di şirket hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) di şirketin tüzel kişiliği yoktur. B) di şirketin bütün ortakları rekabet etmeme yükümlülüğü altındadır. C) di şirket sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. D) di şirkette sermaye payının şirkete daha sonra getirilmesi mümkündür. E) di şirketin davalı ve davacı olması mümkündür. 67. Şahıs şirketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Şirket sözleşmesi oybirliği sağlanmadıkça değiştirilemez. B) Ortaklar arasında yapılacak değişiklikler kural olarak oybirliğini gerektirir. C) Ortaklar şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludurlar. D) Bütün ortakların şirket borçlarından dolayı sorumlulukları, şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır. E) Ortaklardan birinin iflası, kısıtlanması veya ölümü şahıs şirketlerini sona erdirir. 68. Kollektif şirketlerde olağanüstü işlerde yönetim hakkı;..kullanılır. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? ) bütün ortakların, oybirliği ile karar almalarıyla B) bu konuda görevli ortak tarafından C) yönetici ortaklar tarafından birlikte D) yönetici olmayan ortaklar tarafından birlikte. E) şirket ortakları dışından atanan, yönetim konusunda uzman olan kişiler tarafından 69. şağıdakilerden hangisinin anonim şirket genel kurul kararları aleyhine iptal davası açma hakkı yoktur? ) nonim şirket ortağı B) nonim şirket yönetim kurulu C) nonim şirket yönetim kurulu üyesi D) nonim şirket denetçisi E) nonim şirket alacaklısı 12

14 70. şağıdakilerden hangisinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan ayrıca izin alınmasına gerek yoktur? ) Banka B) Limited şirket C) Finansal kiralama şirketi D) Döviz bürosu işleten şirket E) Sigorta şirketi 74. Çalışması yasak olan yeraltı işinde 4 yıl boyunca çalışmış olan bir kadın işçinin işçilik haklarını istemesi halinde nasıl bir hukuki sonuç doğar? ) Durumun tespitine kadar olan tüm çalışmasından doğan işçilik haklarını isteyebilir. B) Çalışma emredici hükümlere aykırı olduğundan hiçbir hak isteyemez. C) Sadece ücretlerini isteyebilir. D) Fazla çalışmalarını isteyemez. E) Sosyal güvenlik hakkı tanınmaz. 71. şağıdakilerden hangisi işveren vekili olmayabilir? ) Elektrik mühendisi B) Genel müdür C) Personel müdürü D) Ustabaşı E) Bölüm şefi 75. Yenilemelerle birlikte ödünç iş ilişkisi en fazla kaç ay olabilir? ) 3 ay B) 6 ay C) 12 ay D) 18 ay E) 24 ay 72. şağıdakilerden hangisi işyerinden sayılmaz? ) İşyerinde üretimin yapıldığı atölye B) İşyerinde başkasına satılmış araba C) İşyerinin yemekhanesi D) İşyerinin spor sahası E) İşyerinin misafirhanesi 73. Taraflar asgari ücretin altında ücret kararlaştırması yapsalar dahi en az asgari ücret üzerinden işçilik haklarının ödenmesi hangi iş hukuku kurallarının özelliğine girmektedir? ) Nisbi emredicilik B) Mutlak emredicilik C) Tamamlayıcılık D) Yorumlayıcılık E) Emredicilik 76. Grevin uygulandığı sırada aşağıdakilerden hangisi kanuna uygun bir davranış değildir? ) Grev gözcüleri greve ilişkin denetim ve gözetim yapar. B) Greve giden işçiler topluca işi bırakarak işyerini terk etmelidirler. C) Greve giden işçiler isterlerse grev esnasında işyerinde çalışmadan oturabilirler. D) Greve gitmesi yasak olan işçiler çalışmak zorundadır. E) İşveren stoklardaki malları greve gitmeyen ambar işçileri ile müşteriye sevk edebilir. 13

15 77. İşyerinde grev oylaması yapılmak istenmektedir. Bu talep sendikanın grev kararından ne kadar sure içinde alınabilir? ) 3 iş günü B) 3 gün C) 1 hafta D) 6 gün E) 6 iş günü 81. (X) İlköğretim Okulu yeni eğitim-öğretim yılı kayıt döneminde öğrenci velilerinden bağış adı altında makbuz karşılığında 100 TL alınmaktadır. Öğrenci velisi (V), 100 TL yi ödemek istemez; bunun üzerine müdür yardımcısı (Y), para ödenmezse kaydın yapılmayacağını, başka okula gitmelerini söyler. Çaresiz kalan ve ikâmet yeri çevresi içinde kaldığı halde okula kaydın yapılmayacağını anlayan (V), parayı ödemek durumunda kalır. Olayda hangi suç sözkonusudur? 78. Dayanışma aidatı miktarı aşağıdakilerden hangisidir? ) Üyelik aidatı kadardır. B) Üyelik aidatının 2/3 üdür. C) Üyelik aidatının yarısıdır. D) Üyelik aidatının 1/3 üdür. E) Üyelik aidatının 1/4 üdür. 79. Ülkemizde işkolunda çalışan işçilerin en az ne kadarını üye yapan sendika işkolu baraj şartını yerini getirmiş olur? ) %3 B) %5 C) %10 D) %15 E) % Ülkemizde bir işyerinde çalışan işçilerin en az ne kadarını üye yapan sendika işyeri baraj şartını yerine getirmiş olur? ) Rüşvet B) Zimmet C) İrtikap D) Görevi kötüye kullanma E) Kamu görevlisinin ticareti 82. Suça teşebbüse ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Fail, kendi iradesi ile icra hareketlerini yarıda bırakır yahut neticenin gerçekleşmesini önlerse, gönüllü vazgeçmeden yararlanır. B) Gönüllü vazgeçme halinde, fail, sadece icrasına başladığı suça teşebbüsten sorumlu tutulur. C) Teşebbüs halinde verilecek ceza, suçun tam veya eksik teşebbüs aşamasında kalmasına göre belirlenir. D) Fail, icra hareketlerini tamamlamış olmakla beraber kendi çabalarıyla neticenin gerçekleşmesini önlerse, etkin pişmanlık sözkonusudur. E) İştirak halinde işlenen suçlarda, suç ortaklarından birinin gönüllü vazgeçmesi halinde, diğer suç ortakları da bundan yararlanır. ) %51 B) %15 C) %10 D) %5 E) %3 14

16 83. şağıdakilerden hangisi suçta ve cezada kanunilik ilkesinin sonuçları arasında sayılamaz? ) İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza konulması yasağı B) Belirlilik ilkesi C) Kıyas yasağı D) Yorum yasağı E) Örf ve adet hukukuyla suç ve ceza yaratma yasağı 86. Bir devlet kurumunda müdür olan (), kendisine ait özel aracın masraflarını, resmi işlerde kullanılan otomobilin benzin giderlerine ait ödenekten karşılamaktadır. Olayda hangi suç sözkonusudur? ) Rüşvet B) Zimmet C) İrtikap D) Görevi kötüye kullanma E) Kamu görevlisinin ticareti 84. Vergi denetmeni olan (V), usulsüzlük cezası kesmeme karşılığında (M) den TL alır. Olayda hangi suç sözkonusudur? ) Rüşvet B) Zimmet C) İrtikap D) Görevi kötüye kullanma E) Kamu görevlisinin ticareti 87. () kendisine küfreden kişiye sinirlenerek bir yumruk atar ve dişini kırar. () nın durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Meşru savunma halindedir. B) Tehdidin etkisi altındadır. C) Zorunluluk hali içerisindedir. D) Hakkın kullanımı sözkonusudur. E) Haksız tahrik sözkonusudur sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kabahat türünden fiiller suç oluşturmamaktadır. B) Suç ortaklarının iştirak statülerinin belirlenmesinde asli iştirak - fer i iştirak ayırımı esas alınmıştır. C) Hürriyeti bağlayıcı cezalar ağır hapis, hapis ve hafif hapis ; para cezaları ise ağır para ve hafif para cezası olmak üzere derecelendirmeye tâbi tutulmuştur. D) Tekerrür halinde, yeni işlenen suçun cezası diğer koşulların bulunması durumunda artırılarak verilir. E) dli para cezası ertelenebilir. 88. Devlet hastanesinde ortopedi uzmanı olarak görev yapan (D), trafik kazası nedeniyle hastaneye getirilen (H) nin femur kırığı ameliyatını yapmak üzere üç gün sonraya gün verir. (H) nin eşi (E), doktorun özel muayenehanesine giderek ameliyatı bir an evvel yapması için görüştüğü sırada borcunun ne olacağını sorar. Bunun üzerine taraflar TL ye anlaşırlar. (H), 500 TL yi hemen, kalan yarısını ise ameliyat sonrasında öder. Olayda hangi suç sözkonusudur? ) Rüşvet B) Zimmet C) Görevi kötüye kullanma D) Kamu görevlisinin ticareti E) Dolandırıcılık 15

17 89. Belgede sahtecilik suçu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Resmi belgede sahtecilik suçu sadece kamu görevlisi tarafından işlenebilir; özgü suçtur. B) Özel belgede sahtecilik suçu, belgenin düzenlenmesiyle tamamlanır. C) Resmi belgede sahtecilik suçu için, belgenin kullanılmış olması gerekir. D) Resmi belgede sahtecilik suçu, seçimlik hareketli bir suç olup; gerçek bir resmi belgenin yok edilmesi de resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur. E) Düzenlenen sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. 91. Tutuklamaya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) Şüpheli veya sanık hazır değil ise, tutuklama koşullarının varlığı halinde gıyabi tutuklama kararı verilebilir. B) Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. C) Tutukluluk süresi, kural olarak, soruşturma evresinde altı ayı; kovuşturma evresinde bir yılı geçemez. D) Tutuklama kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı; kovuşturma evresinde davaya bakan mahkemece verilir. E) dli kontrol tutuklamaya seçenek bir tedbir olup; tutukluluk süresi dolan şüpheli veya sanık hakkında artık adli kontrol tedbiri uygulanamaz. 90. Seksen yaşındaki (), her ay düzenli olarak komşusu (K) ya elektrik faturasını yatırması için para verse de (K) faturaları yatırmaz. ynı apartmanda oturan (L) ise, yan komşusu () ya ait telefona saplama yapmak suretiyle yurtdışında bulunan akrabaları ile değişik tarihlerde görüşmeler yapar. Olayda sırasıyla hangi suçlar sözkonusudur? ) Hırsızlık - Hırsızlık B) Güveni kötüye kullanma - Karşılıksız yararlanma C) Dolandırıcılık - Hırsızlık D) Hırsızlık - Karşılıksız yararlanma E) Güveni kötüye kullanma - Hırsızlık 92. Yer bakımından yetkiye ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Davaya bakmak yetkisi, kural olarak, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. B) Davaya bakan mahkeme, yer bakımından yetkili olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re sen karar verebilir. C) Yetkili olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz. D) Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. E) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini dalet Bakanı Yargıtay dan ister. 16

18 93. (), otomatik geçiş sisteminin (OGS) bulunduğu boğaz köprüsünden kaçak geçiş yapmak için 2153 olan aracının plakasını tahrif ederek 2158 haline getirir ve köprüden beş kez kaçak geçiş yapar. Olayda sırasıyla hangi suçlar sözkonusudur? ) Resmi belgede sahtecilik - Karşılıksız yararlanma B) Resmi belgede sahtecilik - Dolandırıcılık C) Resmi belgede sahtecilik - Hırsızlık D) Özel belgede sahtecilik- Dolandırıcılık E) Resmi belgeyi bozmak - Dolandırıcılık 96. I. Kamu İktisadi Kuruluşu II. İktisadi Devlet Teşekkülleri III. Müesseseler IV. Bağlı Ortaklıklar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri anonim şirket şeklinde kurulmaz? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I-II D) I-IV E) III-IV 94. şağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) Yakalanan şüpheli, kolluk kuvvetlerince doğrudan doğruya gözaltına alınır. B) Gözaltı süresi, yakalama anından itibaren kırksekiz saattir. C) İddianamede suçun hukuki nitelendirmesinin yanlış yapılması, iddianamenin iadesi sebebidir. D) Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyerek mahkemeye vermesi ile kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar. E) Şahsi cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir. 97. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teşebbüslerin yurtdışında şirket kurmaları veya kurulmuş şirketlere iştirak etmeleri kesinlikle yasaktır. B) Teşebbüsler Genel ve Katma bütçeli dairelere yapılan satışlarda avans alabilirler. C) Teşebbüsler leyh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa ve irtifak hakları vs. hakları tesis edebilirler. D) Gerekli taşınmaz malları kamulaştırma yetkisine sahiptirler. E) Koordinasyon Kurulu kararı ile tahvil çıkarma yetkisi verilen teşebbüsler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın izni ile tahvil çıkarabilir. 95. şağıdakilerden hangisi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile getirilen yeni kurumlardan biri değildir? ) dli kontrol B) Uzlaşma C) Önödeme D) İddianamenin iadesi E) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 17

19 98. KİT lerde istihdamla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür. B) Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz. C) Memurlar ve sözleşmeli personele toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni ve nakdi menfaat sağlanamaz D) Sözleşmeli personel kısmi zamanlı çalıştırılamaz. E) İşçiler 399 sayılı KHK ye tabi değildir. 99. Kamu iktisadi teşekkülleri aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir? ) Sayıştay B) DPT C) Maliye Bakanlığı D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu E) İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 100. Sözleşmeli personelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşmeli personel sendika kurabilir ve sendikalara üye olabilir. B) Sözleşmeli personel Bakanlar Kurulu kararı ile işe alınır. C) Sözleşmeli personel greve katılamaz. D) Sözleşmeli personel işini aksatacak bir biçimde toplu eylem ve hareketlerde bulunamaz. E) Sözleşmeli personel kendisine verilen görev dışında başka iş ve hizmetlerde bulunamaz. TEST BİTTİ, CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 18

20 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. ynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINV İPTL TUTNĞIN yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. daylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, öğrencilerin salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN İŞRETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. dayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. dayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. daylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 11. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ.

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar.

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. B) Tüketicinin geliri azalırsa, mala olan talep değişmez.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EKİM 2014 ŞUBE MÜDÜRÜ(İDARİ) A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir? A) U= x + y B) U= x y 12 12 2 2 C) U= x y D) U= x + y E) U= min{ x,y} TCZB TK

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ dı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Sınav Salon No : KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 12 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1521 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

2013 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ 18 AĞUSTOS 2013

2013 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ 18 AĞUSTOS 2013 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ 18 ĞUSTOS 2013 DİKKT! SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ. 1. dınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik Numaranızı aşağıya yazınız.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 26 HZİRN 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı