MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI II. OTURUM EKİM 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI II. OTURUM EKİM 2011"

Transkript

1 MKİN ve KİMY ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YRDIMCILIĞI SINVI II. OTURUM EKİM 2011 DYIN DI SOYDI :... :..... T.C.KİMLİK NUMRSI :. SINV SLON NO :... SIR:... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. SORU Sayfa No İKTİST 2 7 HUKUK 8 18 Genel çıklama 1. Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 120 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2

3 İKTİST 1. şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Merkez Bankası para arzını piyasada devlet tahvili satarak artırabilir. B) Merkez Bankası para arzını reeskont oranını yükselterek artırabilir. C) Merkez Bankası para arzını reeskont oranını serbest bırakarak artırabilir. D) Merkez Bankası para arzını kanuni karşılık oranını düşürerek artırabilir. E) Merkez Bankası para arzını kanuni karşılık oranını yükselterek artırabilir. 3. Piyasa dengede iken arz ve talep eğrilerinin aynı anda sağa doğru kaymasının piyasa denge fiyatı ve miktarı üzerindeki etkisi ne şekilde olur? ) Denge fiyatı artar; miktar azalır. B) Denge fiyatı değişmez; miktar artar. C) Denge fiyatı düşer; miktar azalır. D) Denge fiyatı artar; miktar artabilir, azalabilir, değişmeyebilir. E) Denge fiyatı artabilir, düşebilir, değişmeyebilir; miktar artar. 2. H 4. Bir mobilya mağazasında satılan masa bir., masanın üretiminde kullanılan ahşap ise. dır. Boşlukları aşağıdaki kavramlardan hangileri uygun biçimde tamamlar? H= f(x) ) tüketim malı, tüketim B) nihai mal, ara mal C) nihai mal, sermaye malı D) yatırım malı, ara malı E) ara malı, nihai mal 0 X Yukarıdaki şekilde bir malın piyasasında alıcıların yapacağı toplam harcama (H), miktarın (X) bir fonksiyonu olarak gösterilmiştir. Buna göre, bu mal talebinin fiyat esneklik katsayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Esneklik -1 e eşittir. B) Esneklik -1 ile 0 arasındadır. C) Esneklik dur. D) Esneklik 0 a eşittir. E) Esneklik ile -1 aralığındadır. 5. Firmaların stok yatırımları planlanan yatırımlardan daha büyükse, aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? ) Gerçekleşen yatırımlar planlanan yatırımlardan daha küçüktür. B) Gerçekleşen yatırımlar planlananlardan daha büyüktür. C) Gerçekleşen ve planlanan yatırımlar birbirine eşittir. D) Gerçekleşen yatırımlar negatif olmak zorundadır. E) Firmalar stok yatırımlarını artırırlar. 2

4 6. Reel döviz kurunun artması aşağıdakilerden hangisine neden olur? ) Ülkenin dışalımının azalmasına B) Ülkenin dışsatımının artmasına C) Ülkeden sermaye çıkışının olmasına D) Ülkenin dışsatımının azalmasına E) Ülkenin kolay dış kredi bulmasına 7. Para arzı 400 TL, reel gayri safi yurtiçi hâsılası TL ve fiyat düzeyi 4 olan bir ekonomide paranın dolanım hızı kaçtır? ) 0,4 B) 2,5 C) 10 D) 20 E) Bir ekonomi, likidite tuzağında ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Maliye politikası etkilidir. B) Maliye politikası etkisizdir. C) Para politikası etkilidir. D) Para politikası etkisizdir. E) Para ve maliye politikası etkilidir. 10. şağıdakilerden hangisi yılları arasında Türkiye Ekonomisi nde yaşanan darboğazların ve krizlerin ana nedenlerinden biridir? ) Kambiyo rejiminin dönemin gereklerini karşılayacak biçimde serbestleştirilememesi B) Faiz dışı fazla vermek amacıyla uygulanan daraltıcı maliye politikaları C) Sürdürülemez iç borç dinamiği için gerekli yapısal önlemlerin hayata geçirilememesi D) Net iç varlıkları azaltmayı amaçlayan daraltıcı para politikası E) Vergi oranlarının oldukça düşük olması yüzünden kamu dengesinde ortaya çıkan açıklar 11. şağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş yeri seçimini etkileyen unsurlardan biri değildir? ) Pazar bölgelerine yakınlık B) Hammadde kaynaklarına yakınlık C) İklim koşulları D) Makine sayısı E) Bölgenin sosyal ve kültürel koşulları milyon kişinin istihdam edildiği bir ülkede işsizlik oranı %20 ise kaç milyon kişi işsizdir? ) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) şağıdakilerden hangisi işletme büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılan nicel ölçütlerden biri değildir? ) İşlendirilen personel sayısı B) Toplam çevirici güç C) razi maliyeti D) Kullanılan enerji miktarı E) Katma değer 3

5 13. şağıdakilerden hangisi içsel ölçek ekonomilerinden biri değildir? ) Firmanın tesis ölçeği büyüdükçe birim başına düşen sabit maliyetlerin azalması B) Üretim ölçeğinin büyümesinin işçiler arasında işbölümü ve uzmanlaşmaya yol açması C) Üretim ölçeğinin büyümesinin girdi ve nihai ürünün taşınması için yapılacak maliyetlerin üretim birimi içindeki payının düşmesi D) İşletme ölçeği büyüdükçe genel müdürün altında üretim, personel, muhasebe gibi müdürlükler oluşturulması ile yönetimin uzmanlaşması sonucu yöneticilerin etkinliklerinin artması E) Endüstri geliştikçe nitelikli işgücü temini kolaylaşması ile firmaların nitelikli işgücünü kendileri yetiştirmek yerine endüstriden sağlayarak önemli bir avantaj elde etmesi 16. şağıdakilerden hangisi işletmelerin kapasite seçiminde etkili olan unsurlardan biri değildir? ) Üretim teknolojisi B) Çalışma süresi C) Üretim sürecinin biçimi D) Finansman olanakları E) Maliyetler 17. Girişimciye, yatırım harcamalarını, belirli bir süre, gelir veya kurumlar vergisi matrahından düşürme olanağı tanıyan teşvik önlemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yatırım indirimi B) Gümrük muafiyeti C) Vergi muafiyeti D) Teşvik primi E) Vergi iadesi 14. Oligopol piyasasında bulunan birbirine rakip işletmelerin, aralarındaki rekabeti önleyerek kârlarını artırmak amacıyla hukuki varlıklarını sona erdirip tek bir firma altında birleşerek oluşturdukları tekelci güç olgusunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ) Düopson B) Tröst C) Kartel D) Holding E) Oligopson 15. şağıdakilerden hangisi işletmelerin parasal amaçlarından biri değildir? ) Kâr maksimizasyonu B) Gelir maksimizasyonu C) Maliyet minimizasyonu D) İşletmenin piyasa değerinin maksimizasyonu E) İstihdam yaratılması ve işsizliğin önlenmesi 18. şağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan Net Bugünkü Değer (NBD) Ölçütüne ilişkin doğru bir saptamadır? ) NBD, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı net nakit girişlerinin bugünkü değerini yatırım tutarına eşitleyen iskonto oranıdır. B) NBD ölçütü, yatırım projelerinin yapılıp yapılmamasına karar vermez. C) NBD, alternatif yatırım projelerini küçükten büyüğe doğru sıraya koyar. D) NBD ölçütü, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı net nakit girişleri ile yatırım tutarı arasındaki fark olarak tanımlanır. E) NBD, paranın zaman içindeki değerini dikkate almaz. 4

6 19. şağıdakilerden hangisi işletmelerin birleşme nedenlerinden biri değildir? ) Vergi muafiyetinden yararlanma B) Pazar payını artırma C) Daha hızlı büyüme D) Çeşitlendirme yoluyla riski dağıtma E) Ölçek ekonomilerinden yararlanma 20. Üretim fonksiyonu X=15K 0,3 L α biçiminde olan bir işletmenin toplam maliyet fonksiyonu ise TM= ax 1,25 + TSM biçimindedir. Bu durumda üretim fonksiyonundaki α parametresinin değeri kaçtır? (K: Sermaye, L: Emek, TM: Toplam Maliyet, TSM: Toplam Sabit Maliyet ) ) 0,8 B) 0,7 C) 0,6 D) 0,5 E) 0,4 22. lgılama, bir olay veya nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmektir. Buna göre algılama aşağıda belirtilen tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden hangisine girmektedir? ) Kültürel Faktörler B) Sosyal Faktörler C) Kişisel Faktörler D) Psikolojik Faktörler E) Davranışsal Faktörler 23. şağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisinde, büyüme döneminde işletmenin izlemesi gereken pazarlama stratejilerinden birisi değildir? ) Pazara giren taklitler nedeniyle ürünün kalitesi geliştirilmelidir. B) Satış hacmini genişletmek için yeni pazar bölümlerine girilmelidir. C) Tek bir aracıya dayalı dağıtım sistemi devreye sokulmalıdır. D) Tutundurma faaliyetleri marka imajını geliştirmek amacına hizmet etmelidir. E) İşletme rekabet avantajı sağlamak için fiyatları aşağı çekmelidir. 21. Otomobil kiralama ile motosiklet kiralama arasında meydana gelen rekabet türü, aşağıdaki rekabet türlerinden hangisidir? ) Marka Rekabeti B) Ürün Rekabeti C) Jenerik Rekabet D) Toplam Bütçe Rekabeti E) Model Rekabeti 24. Bir parfüm üreticisinin aynı ürünü iki farklı ambalaj ve fiyatla pazara sunması aşağıdaki fiyatlandırma yöntemlerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilir? ) Maliyete göre fiyatlandırma B) Talebe göre fiyatlandırma C) Rekabete yönelik fiyatlandırma D) Psikolojik fiyatlandırma E) Sosyal fiyatlandırma 5

7 25. şağıdakilerden hangisi örgütsel satın alma davranışını etkileyen faktörlerden, Çevresel Faktörler arasında değerlendirilemez? ) Ekonomik durum B) Rekabet C) Teknolojinin değişim hızı D) Yasal düzenlemeler E) Politikalar 29. şağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonlarından biri değildir? ) Ödeme aracı olma fonksiyonu B) Hesap birimi fonksiyonu C) Değer biriktirme fonksiyonu D) Borçların ertelenmesini sağlama fonksiyonu E) Dayanıklı olma fonksiyonu 26. şağıdakilerden hangisi Merkez Bankası Bilançosunun pasif tarafında yer alır? ) Bankalara açılan krediler B) Bankaların zorunlu rezervleri C) Kamu kesimine açılan krediler D) Merkez Bankasının Döviz varlıkları E) İktisadi devlet kuruluşlarına açılan krediler 30. Bir ekonomide halkın nakit mevduat tercih oranı 0.2, bankaların rezerv mevduat oranı 0.2 ise bu ekonomide merkez bankası parasal tabanı 100 TL arttırdığında para arzı kaç TL artar? ) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) Para arzındaki azalış toplam talep eğrisini nasıl etkiler? ) Sağa kaydırır B) Sola kaydırır C) İlk önce negatif eğimli daha sonra pozitif eğimli bir eğri haline getirir. D) Yatay eksene paralel hale getirir. E) Dikey eksene paralel hale getirir. 31. Likidite tuzağı durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Para talebinin faize duyarlılığı sıfırdır. B) Para talebinin faize duyarlılığı sonsuzdur. C) Para talebinin faize duyarlılığı sıfır (0) ile bir (1) arasındadır. D) Faiz oranı en yüksek düzeyindedir. E) Ekonomik Konjonktür genişleme aşamasındadır. 28. Bir ekonomide para miktarı 500 TL paranın dolaşım hızının değeri 3 ve bu ekonomide reel milli gelir 1500 TL olduğuna göre Klasik Miktar Teorisine göre fiyatlar genel düzeyi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) şağıdakilerden hangisi Ticari Banka Bilançosunun aktif tarafında yer alır? ) Mevduatlar B) Mevduat dışı kaynaklar C) Özkaynaklar D) Merkez Bankasından alınan borçlar E) Hane Halkı ve firmalara verilen krediler 6

8 33. şağıdakilerden hangi LM eğrisinin sola kaymasına yol açar? ) Kamu harcamalarındaki artma B) İhracatta ortaya çıkan artış C) Otonom vergilerdeki azalma D) Para arzındaki artış E) Para arzındaki azalış 37. Bir ekonomide ulusal tasarruflar 500 TL ulusal yatırımlar 400 TL ise cari işlemler hesabı fazlası aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 2100 B) 1100 C) 900 D) 600 E) Bir ekonomide ihracat 100 TL artarken ithalat 50 TL artmış ve bu ekonomiden 30 TL lik sermaye çıkışı olmuştur. Buna göre ödemeler dengesi kaç TL fazla verir? ) 150 B) 130 C) 70 D) 50 E) şağıdakilerden hangisi Ricardo nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisinin varsayımlarından biri değildir? ) Uluslararası ticarette para kullanılmaz. B) İç ve dış ekonomide devlet müdahalesi yoktur. C) Ekonomi tam istihdam durumundadır D) Emek - Değer teorisi geçerlidir. E) İşgücü faktörü hem ülke içinde hem de ülkeler arasında tam hareketsiz kabul edilmiştir. 35. Bir ekonomide GSYİH TL, İhracat 500 TL ve İthalat 500 TL ise dış ticaret oranının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) % 4 B) % 10 C) % 12,5 D) % 25 E) % Ödemeler bilançosunda ithalat kalemi hangi hesap içinde yer alır? ) Sermaye hareketleri hesabı B) Resmi rezerv hesabı C) Net hata noksan hesabı D) Cari işlemler hesabı E) Karşılıksız transferler hesabı 39. Dışa açık bir ekonomide çoğaltan katsayısının değeri 4 tür. Marjinal tasarruf eğilimi 0,1 ise Marjinal İthalat Eğiliminin değeri nedir? ) 0,25 B) 0,15 C) 0,10 D) 0,05 E) 0, BD ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada BD nin emek yoğun mallar ihraç edip sermaye yoğun malları ithal ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi aracılığı ile ifade edilmektedir? ) Smith Paradoksu B) İmkansız Üçlem C) Dalgalanma Korkusu D) Leontief Paradoksu E) Tasarruf Paradoksu 7

9 HUKUK 41. Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları, fakat görünürdeki bu işlemin kendi aralarında geçerli olmayacağı hususunda anlaşmaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Hata B) Hile C) İkrah D) Muvazaa E) Gabin 42. Temsil yetkisini sona erdiren sebeplerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Temsil yetkisi belli bir süre için verilmişse, sürenin sona ermesiyle temsil yetkisi de sona erer. B) Temsil yetkisi belli bir hukuki işlem için verilmişse, işlemin yapılmasıyla temsil yetkisi sona erer. C) Temsil yetkisi bir hukuki işlemden doğmuşsa, temsil olunan kimse verdiği yetkiyi her zaman geri alabilir veya sınırlandırabilir. D) Hukuki bir işlemden doğan temsil yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, mümessilin veya temsil edilenin medeni hakları kullanma yetkisini kaybetmesi halinde son bulur. E) Hukuki bir işlemden doğan temsil yetkisi, temsilcinin yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanması halinde son bulur. 43. Bir kimsenin, bir şeyi kiralamak istediği halde, dikkatsizlikle veya söyleminin hukuki anlamını bilmediği için o şeyi sattığını beyan etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi sözkonusu olur? ) Şahısta hata B) Miktarda hata C) Sözleşmenin niteliğinde hata D) Sözleşmenin konusu olan şeyde hata E) Sözleşmenin zorunlu unsurlarında hata 44. Borçlar Kanununa göre sözleşmede aksi belirtilmediği sürece para borcu nerede ifa edilir? ) lacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde B) Sözleşmenin yapıldığı yerde C) Borçlunun iş yerinin bulunduğu yerde D) Borçlunun ödeme zamanındaki yerleşim yerinde E) lacaklıya ait banka hesabının bulunduğu yerde 45. şağıdakilerden hangisi haksız fiilden kaynaklanan sorumlulukta aranan hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerden biri değildir? ) Kamu hukukundan doğan bir yetkinin yasal sınırları aşan ölçüde kullanılması B) Özel hukuktan doğan bir hakkın kullanılması C) Rıza göstermenin mümkün olduğu hallerde, zarar gören kimsenin fiile önceden rıza göstermesi D) Meşru savunma E) Iztırar (zorda kalma) hali 8

10 46. şağıdakilerden hangisi, alacaklının hakkından vazgeçerek, borçluyu edimi yerine getirmeden borcundan kurtarması olarak ifade edilir? ) Tecdit B) Takas C) İbra D) Fesih E) Dönme 49. şağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmeden doğan iade borcunun kapsamını tespitte belirleyicidir? ) Zenginleşenin ekonomik durumu B) Zenginleşmenin taşınır malla gerçekleşmesi C) Zenginleşmenin zamanı D) Zenginleşenin iyiniyetli olup olmadığı E) Zenginleşenin kimliği 47. Borçlar Kanununa göre sözleşmelerin şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Kanunun belirli bir şekle uyulmasına ilişkin kuralları tamamlayıcı niteliktedir. B) Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. C) Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. D) Kanunda öngörülen şekle uyulmadan yapılan sözleşmeler (aksine hüküm yoksa) geçersizdir. E) Kanuni şekle bağlı olmayan bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme tarafları bağlamaz. 48. Sözleşme serbestisinin sınırları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Sözleşmenin konusu emredici hukuk kurallarına aykırı olmamalıdır. B) Sözleşmenin konusu kamu düzenine aykırı olmamalıdır. C) Sözleşmenin konusu kişilik haklarına aykırı olmamalıdır. D) Sözleşmenin konusu subjektif anlamda imkansız olmamalıdır. E) Sözleşmenin konusu ahlaka aykırı olmamalıdır. 50. şağıdakilerden hangisi, borçlunun temerrüdünde alacaklının sahip olduğu haklardan biri değildir? ) Sözleşmeden dönme hakkı B) Gecikmiş ifayı talep hakkı C) Borcun ifasından vazgeçme hakkı D) Gecikme nedeniyle tazminat isteme hakkı E) Sözleşmeyi değişen şartlara uyarlama hakkı 51. Kanunda, başka özel bir zamanaşımı süresi öngörülmüş olmadıkça, alacakların tabi olduğu genel zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? ) 1 yıl B) 5 yıl C) 10 yıl D) 20 yıl E) 30 yıl 52. Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde, alacaklının temerrüt faizi ile karşılanamayan ek zararına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? ) Menfi zarar B) Müspet zarar C) Mutlak zarar D) Munzam zarar E) Nispi zarar 9

11 53. şağıdakilerden hangisi alacağın temlikinin şartlarından biri değildir? ) Temliki mümkün bir alacağın varlığı gerekir. B) Yazılı bir temlik sözleşmesinin varlığı gerekir. C) lacaklının, temlik ettiği alacak üzerinde tasarruf yetkisinin bulunması gerekir. D) lacağın temlikinin geçerli olabilmesi için borçlunun muvafakati gerekir. E) lacağın temliki ivazlı ya da ivazsız olabilir. 55. Takasla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Takas bildirimi resmi şekilde yapılmadıkça geçerli değildir. B) Takas bildirimi ulaşması gerekli tek taraflı bir hukuki işlemdir. C) Takas yolu ile borcun sona ermesi için borçların karşılıklı olması gerekir. D) Takasın yapılabilmesi, borçların aynı cinsten (özdeş) olmasına bağlıdır. E) Takasın geçerli olabilmesi için her iki borcun muaccel olması yani ifasının istenebilir olması gerekir. 54. Müteselsil borçlulukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Sözleşmede açıkça öngörülmedikçe, müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hallerden doğar. B) lacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının ifasını, dilerse borçluların hepsinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir. C) lacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesi yalnızca ilgili tarafın borcunu sona erdirirken, diğer borçluların ayrı ayrı borcun tamamından sorumlulukları devam eder. D) Borçlulardan biri, ifa veya takasla borcun tamamını veya bir kısmını sona erdirmişse, bu oranda diğer borçluları da borçtan kurtarmış olur. E) Borçlulardan biri, alacaklıya ifada bulunmaksızın borçtan kurtulmuşsa, diğer borçlular bundan, ancak durumun veya borcun niteliğinin elverdiği ölçüde yararlanabilirler. 56. Ticareti terk eden ve bunu tescil ve ilan ettiren tacirin, ilan tarihinden itibaren iflas yolu ile takip edilebileceği azami süre aşağıdakilerden hangisidir? ) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl E) 3 yıl 57. şağıdaki tacir yardımcılarından hangisinin taciri temsil yetkisi yoktur? ) Ticari mümessil B) Ticari vekil C) cente D) Ticaret işleri tellalı E) Taşıma işleri komisyoncusu 10

12 58. Ticari mümessil, kendisine ayrıca özel yetki verilmedikçe aşağıdakilerden hangisini yapamaz? ) İşletmenin borçlarını ödemek için tacir adına bankadan kredi almak B) Bankadan alınan kredinin teminatı olarak, tacire ait taşınmaz üzerinde rehin hakkı tesis etmek C) İşletmenin konusuna dahil olan hususlarda taciri mahkemelerde temsil etmek D) Tacir adına ve hesabına kambiyo taahhüdünde bulunmak E) Ticari işletmeye ticari vekil tayin etmek 61. Zorunlu unsurlarından bir kısmı sonradan doldurulmak üzere eksik bırakılarak tedavüle çıkarılan poliçeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? ) çık poliçe B) Eksik poliçe C) Emre yazılı poliçe D) Eksik nama yazılı poliçe E) Hamile yazılı poliçe 62. şağıdaki senetlerden hangisi hamile yazılı olarak düzenlenemez? 59. şağıdakilerden hangisi taciri, diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan tanıtma vasıtasıdır? ) İşletme adı B) Ticaret unvanı C) Marka D) Coğrafi işaret E) Menşe adı 60. şağıdakilerden hangisi şube ile ilgili olarak doğru değildir? ) Şubenin kar ve zararı merkeze aittir. B) Şube, dış ilişkilerinde merkezin yaptığı muamele, fiil ve işleri bağımsız olarak yapabilir. C) Şubeler faaliyette bulundukları yerdeki ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. D) Merkez ve şube arasında idare ve mekân ayrılığı olmalıdır. E) Şubenin ayrı bir muhasebesi olmalıdır. ) Çek B) Poliçe C) Hisse senedi D) Tahvil E) İpotekli borç senedi 63. Çekin tedavüle çıkarılmasından sonra, düzenleyenin ölümü, medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflası halinde çekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) Muhatap banka çeki ödemekten kaçınma hakkı elde eder. B) Çek kıymetli evrak özelliğini yitirir. C) Çekin geçerliliği etkilenmez. D) Çek iptal edilebilir. E) Çek batıl olur. 11

13 64. Bir çek, düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse, aşağıda belirtilen hangi ibraz süresi içinde muhataba ibraz edilmelidir? ) 7 gün B) 10 gün C) 1 ay D) 3 ay E) 6 ay 65. şağıdakilerden hangisi Ticaret Kanunu na göre, çekin içermesi gereken zorunlu unsurlardan biri değildir? ) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havale B) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adı C) Düzenlenme tarihi ve yeri D) Düzenleyenin imzası E) Ödeme yeri 66. di şirket hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) di şirketin tüzel kişiliği yoktur. B) di şirketin bütün ortakları rekabet etmeme yükümlülüğü altındadır. C) di şirket sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. D) di şirkette sermaye payının şirkete daha sonra getirilmesi mümkündür. E) di şirketin davalı ve davacı olması mümkündür. 67. Şahıs şirketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? ) Şirket sözleşmesi oybirliği sağlanmadıkça değiştirilemez. B) Ortaklar arasında yapılacak değişiklikler kural olarak oybirliğini gerektirir. C) Ortaklar şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludurlar. D) Bütün ortakların şirket borçlarından dolayı sorumlulukları, şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır. E) Ortaklardan birinin iflası, kısıtlanması veya ölümü şahıs şirketlerini sona erdirir. 68. Kollektif şirketlerde olağanüstü işlerde yönetim hakkı;..kullanılır. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? ) bütün ortakların, oybirliği ile karar almalarıyla B) bu konuda görevli ortak tarafından C) yönetici ortaklar tarafından birlikte D) yönetici olmayan ortaklar tarafından birlikte. E) şirket ortakları dışından atanan, yönetim konusunda uzman olan kişiler tarafından 69. şağıdakilerden hangisinin anonim şirket genel kurul kararları aleyhine iptal davası açma hakkı yoktur? ) nonim şirket ortağı B) nonim şirket yönetim kurulu C) nonim şirket yönetim kurulu üyesi D) nonim şirket denetçisi E) nonim şirket alacaklısı 12

14 70. şağıdakilerden hangisinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan ayrıca izin alınmasına gerek yoktur? ) Banka B) Limited şirket C) Finansal kiralama şirketi D) Döviz bürosu işleten şirket E) Sigorta şirketi 74. Çalışması yasak olan yeraltı işinde 4 yıl boyunca çalışmış olan bir kadın işçinin işçilik haklarını istemesi halinde nasıl bir hukuki sonuç doğar? ) Durumun tespitine kadar olan tüm çalışmasından doğan işçilik haklarını isteyebilir. B) Çalışma emredici hükümlere aykırı olduğundan hiçbir hak isteyemez. C) Sadece ücretlerini isteyebilir. D) Fazla çalışmalarını isteyemez. E) Sosyal güvenlik hakkı tanınmaz. 71. şağıdakilerden hangisi işveren vekili olmayabilir? ) Elektrik mühendisi B) Genel müdür C) Personel müdürü D) Ustabaşı E) Bölüm şefi 75. Yenilemelerle birlikte ödünç iş ilişkisi en fazla kaç ay olabilir? ) 3 ay B) 6 ay C) 12 ay D) 18 ay E) 24 ay 72. şağıdakilerden hangisi işyerinden sayılmaz? ) İşyerinde üretimin yapıldığı atölye B) İşyerinde başkasına satılmış araba C) İşyerinin yemekhanesi D) İşyerinin spor sahası E) İşyerinin misafirhanesi 73. Taraflar asgari ücretin altında ücret kararlaştırması yapsalar dahi en az asgari ücret üzerinden işçilik haklarının ödenmesi hangi iş hukuku kurallarının özelliğine girmektedir? ) Nisbi emredicilik B) Mutlak emredicilik C) Tamamlayıcılık D) Yorumlayıcılık E) Emredicilik 76. Grevin uygulandığı sırada aşağıdakilerden hangisi kanuna uygun bir davranış değildir? ) Grev gözcüleri greve ilişkin denetim ve gözetim yapar. B) Greve giden işçiler topluca işi bırakarak işyerini terk etmelidirler. C) Greve giden işçiler isterlerse grev esnasında işyerinde çalışmadan oturabilirler. D) Greve gitmesi yasak olan işçiler çalışmak zorundadır. E) İşveren stoklardaki malları greve gitmeyen ambar işçileri ile müşteriye sevk edebilir. 13

15 77. İşyerinde grev oylaması yapılmak istenmektedir. Bu talep sendikanın grev kararından ne kadar sure içinde alınabilir? ) 3 iş günü B) 3 gün C) 1 hafta D) 6 gün E) 6 iş günü 81. (X) İlköğretim Okulu yeni eğitim-öğretim yılı kayıt döneminde öğrenci velilerinden bağış adı altında makbuz karşılığında 100 TL alınmaktadır. Öğrenci velisi (V), 100 TL yi ödemek istemez; bunun üzerine müdür yardımcısı (Y), para ödenmezse kaydın yapılmayacağını, başka okula gitmelerini söyler. Çaresiz kalan ve ikâmet yeri çevresi içinde kaldığı halde okula kaydın yapılmayacağını anlayan (V), parayı ödemek durumunda kalır. Olayda hangi suç sözkonusudur? 78. Dayanışma aidatı miktarı aşağıdakilerden hangisidir? ) Üyelik aidatı kadardır. B) Üyelik aidatının 2/3 üdür. C) Üyelik aidatının yarısıdır. D) Üyelik aidatının 1/3 üdür. E) Üyelik aidatının 1/4 üdür. 79. Ülkemizde işkolunda çalışan işçilerin en az ne kadarını üye yapan sendika işkolu baraj şartını yerini getirmiş olur? ) %3 B) %5 C) %10 D) %15 E) % Ülkemizde bir işyerinde çalışan işçilerin en az ne kadarını üye yapan sendika işyeri baraj şartını yerine getirmiş olur? ) Rüşvet B) Zimmet C) İrtikap D) Görevi kötüye kullanma E) Kamu görevlisinin ticareti 82. Suça teşebbüse ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Fail, kendi iradesi ile icra hareketlerini yarıda bırakır yahut neticenin gerçekleşmesini önlerse, gönüllü vazgeçmeden yararlanır. B) Gönüllü vazgeçme halinde, fail, sadece icrasına başladığı suça teşebbüsten sorumlu tutulur. C) Teşebbüs halinde verilecek ceza, suçun tam veya eksik teşebbüs aşamasında kalmasına göre belirlenir. D) Fail, icra hareketlerini tamamlamış olmakla beraber kendi çabalarıyla neticenin gerçekleşmesini önlerse, etkin pişmanlık sözkonusudur. E) İştirak halinde işlenen suçlarda, suç ortaklarından birinin gönüllü vazgeçmesi halinde, diğer suç ortakları da bundan yararlanır. ) %51 B) %15 C) %10 D) %5 E) %3 14

16 83. şağıdakilerden hangisi suçta ve cezada kanunilik ilkesinin sonuçları arasında sayılamaz? ) İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza konulması yasağı B) Belirlilik ilkesi C) Kıyas yasağı D) Yorum yasağı E) Örf ve adet hukukuyla suç ve ceza yaratma yasağı 86. Bir devlet kurumunda müdür olan (), kendisine ait özel aracın masraflarını, resmi işlerde kullanılan otomobilin benzin giderlerine ait ödenekten karşılamaktadır. Olayda hangi suç sözkonusudur? ) Rüşvet B) Zimmet C) İrtikap D) Görevi kötüye kullanma E) Kamu görevlisinin ticareti 84. Vergi denetmeni olan (V), usulsüzlük cezası kesmeme karşılığında (M) den TL alır. Olayda hangi suç sözkonusudur? ) Rüşvet B) Zimmet C) İrtikap D) Görevi kötüye kullanma E) Kamu görevlisinin ticareti 87. () kendisine küfreden kişiye sinirlenerek bir yumruk atar ve dişini kırar. () nın durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Meşru savunma halindedir. B) Tehdidin etkisi altındadır. C) Zorunluluk hali içerisindedir. D) Hakkın kullanımı sözkonusudur. E) Haksız tahrik sözkonusudur sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kabahat türünden fiiller suç oluşturmamaktadır. B) Suç ortaklarının iştirak statülerinin belirlenmesinde asli iştirak - fer i iştirak ayırımı esas alınmıştır. C) Hürriyeti bağlayıcı cezalar ağır hapis, hapis ve hafif hapis ; para cezaları ise ağır para ve hafif para cezası olmak üzere derecelendirmeye tâbi tutulmuştur. D) Tekerrür halinde, yeni işlenen suçun cezası diğer koşulların bulunması durumunda artırılarak verilir. E) dli para cezası ertelenebilir. 88. Devlet hastanesinde ortopedi uzmanı olarak görev yapan (D), trafik kazası nedeniyle hastaneye getirilen (H) nin femur kırığı ameliyatını yapmak üzere üç gün sonraya gün verir. (H) nin eşi (E), doktorun özel muayenehanesine giderek ameliyatı bir an evvel yapması için görüştüğü sırada borcunun ne olacağını sorar. Bunun üzerine taraflar TL ye anlaşırlar. (H), 500 TL yi hemen, kalan yarısını ise ameliyat sonrasında öder. Olayda hangi suç sözkonusudur? ) Rüşvet B) Zimmet C) Görevi kötüye kullanma D) Kamu görevlisinin ticareti E) Dolandırıcılık 15

17 89. Belgede sahtecilik suçu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Resmi belgede sahtecilik suçu sadece kamu görevlisi tarafından işlenebilir; özgü suçtur. B) Özel belgede sahtecilik suçu, belgenin düzenlenmesiyle tamamlanır. C) Resmi belgede sahtecilik suçu için, belgenin kullanılmış olması gerekir. D) Resmi belgede sahtecilik suçu, seçimlik hareketli bir suç olup; gerçek bir resmi belgenin yok edilmesi de resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur. E) Düzenlenen sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. 91. Tutuklamaya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) Şüpheli veya sanık hazır değil ise, tutuklama koşullarının varlığı halinde gıyabi tutuklama kararı verilebilir. B) Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. C) Tutukluluk süresi, kural olarak, soruşturma evresinde altı ayı; kovuşturma evresinde bir yılı geçemez. D) Tutuklama kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı; kovuşturma evresinde davaya bakan mahkemece verilir. E) dli kontrol tutuklamaya seçenek bir tedbir olup; tutukluluk süresi dolan şüpheli veya sanık hakkında artık adli kontrol tedbiri uygulanamaz. 90. Seksen yaşındaki (), her ay düzenli olarak komşusu (K) ya elektrik faturasını yatırması için para verse de (K) faturaları yatırmaz. ynı apartmanda oturan (L) ise, yan komşusu () ya ait telefona saplama yapmak suretiyle yurtdışında bulunan akrabaları ile değişik tarihlerde görüşmeler yapar. Olayda sırasıyla hangi suçlar sözkonusudur? ) Hırsızlık - Hırsızlık B) Güveni kötüye kullanma - Karşılıksız yararlanma C) Dolandırıcılık - Hırsızlık D) Hırsızlık - Karşılıksız yararlanma E) Güveni kötüye kullanma - Hırsızlık 92. Yer bakımından yetkiye ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Davaya bakmak yetkisi, kural olarak, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. B) Davaya bakan mahkeme, yer bakımından yetkili olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re sen karar verebilir. C) Yetkili olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz. D) Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. E) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini dalet Bakanı Yargıtay dan ister. 16

18 93. (), otomatik geçiş sisteminin (OGS) bulunduğu boğaz köprüsünden kaçak geçiş yapmak için 2153 olan aracının plakasını tahrif ederek 2158 haline getirir ve köprüden beş kez kaçak geçiş yapar. Olayda sırasıyla hangi suçlar sözkonusudur? ) Resmi belgede sahtecilik - Karşılıksız yararlanma B) Resmi belgede sahtecilik - Dolandırıcılık C) Resmi belgede sahtecilik - Hırsızlık D) Özel belgede sahtecilik- Dolandırıcılık E) Resmi belgeyi bozmak - Dolandırıcılık 96. I. Kamu İktisadi Kuruluşu II. İktisadi Devlet Teşekkülleri III. Müesseseler IV. Bağlı Ortaklıklar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri anonim şirket şeklinde kurulmaz? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I-II D) I-IV E) III-IV 94. şağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? ) Yakalanan şüpheli, kolluk kuvvetlerince doğrudan doğruya gözaltına alınır. B) Gözaltı süresi, yakalama anından itibaren kırksekiz saattir. C) İddianamede suçun hukuki nitelendirmesinin yanlış yapılması, iddianamenin iadesi sebebidir. D) Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyerek mahkemeye vermesi ile kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar. E) Şahsi cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir. 97. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teşebbüslerin yurtdışında şirket kurmaları veya kurulmuş şirketlere iştirak etmeleri kesinlikle yasaktır. B) Teşebbüsler Genel ve Katma bütçeli dairelere yapılan satışlarda avans alabilirler. C) Teşebbüsler leyh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa ve irtifak hakları vs. hakları tesis edebilirler. D) Gerekli taşınmaz malları kamulaştırma yetkisine sahiptirler. E) Koordinasyon Kurulu kararı ile tahvil çıkarma yetkisi verilen teşebbüsler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın izni ile tahvil çıkarabilir. 95. şağıdakilerden hangisi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile getirilen yeni kurumlardan biri değildir? ) dli kontrol B) Uzlaşma C) Önödeme D) İddianamenin iadesi E) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 17

19 98. KİT lerde istihdamla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür. B) Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz. C) Memurlar ve sözleşmeli personele toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni ve nakdi menfaat sağlanamaz D) Sözleşmeli personel kısmi zamanlı çalıştırılamaz. E) İşçiler 399 sayılı KHK ye tabi değildir. 99. Kamu iktisadi teşekkülleri aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir? ) Sayıştay B) DPT C) Maliye Bakanlığı D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu E) İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 100. Sözleşmeli personelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sözleşmeli personel sendika kurabilir ve sendikalara üye olabilir. B) Sözleşmeli personel Bakanlar Kurulu kararı ile işe alınır. C) Sözleşmeli personel greve katılamaz. D) Sözleşmeli personel işini aksatacak bir biçimde toplu eylem ve hareketlerde bulunamaz. E) Sözleşmeli personel kendisine verilen görev dışında başka iş ve hizmetlerde bulunamaz. TEST BİTTİ, CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 18

20 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. ynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINV İPTL TUTNĞIN yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. daylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, öğrencilerin salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN İŞRETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. dayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. dayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. daylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 11. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ.

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI II. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI II. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI II. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

TİCARET HUKUKU (HUK208U)

TİCARET HUKUKU (HUK208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU (HUK208U) KISA ÖZET -2013

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 BORÇLAR HUKUKU 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 A) Ehliyetsizlik B) Şekle aykırılık C) Kamu düzenine aykırılık D) Gabin E) Muvazaa 6-Tarafların

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Piyasa Türleri. Nihai Mal Piyasaları Reel Kesim. Üretim Faktör Piyasaları Reel Kesim. Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Kesim

Piyasa Türleri. Nihai Mal Piyasaları Reel Kesim. Üretim Faktör Piyasaları Reel Kesim. Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Kesim Piyasa Türleri Nihai Mal Piyasaları ----- Reel Kesim Üretim Faktör Piyasaları ----- Reel Kesim Doğal Kaynaklar Emek Sermaye Girişim Para ve Sermaye Piyasaları ----- Finansal Kesim Rekabet Açısından Piyasa

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı