Ne kadar marjinal bir çocuksun sen!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ne kadar marjinal bir çocuksun sen!"

Transkript

1 1. Ne kadar marjinal bir çocuksun sen! Marjinal, apartmanýn önüne çýkmýþ, okul servisini beklerken son okuduðu Harry Potter kitabýndaki olaylarý düþünüyordu. Serinin en son kitabýydý bu, on birinci kitap... Daha filmi çekilmemiþti. Yazarý J. K. Rowling in artýk film hakkýný vermeyi düþünmediðini okumuþtu, Potter fanatiklerinin internet sayfasýnda. Marjinal, kendisini hayatýn sýkýcýlýðýndan kurtaran fantastik kitaplarý oldum olasý severdi. Gerçek hayatta bu türden maceralar yaþamak isterdi, ama yaþam böylesi serüvenleri karþýsýna çýkarmazdý bir türlü. En baþta, adýyla kaybediyordu bir maceranýn kahramaný olmayý. Aslýnda adý Marjinal deðildi, sýnýf arkadaþlarý böyle söylemeye baþlayýnca onun da hoþuna gitmiþ, hemen benimsemiþti. Aykýrý davranýþlarýndan ve çoðu zaman bambaþka bir düþünceyi savunmasýndan dolayý yakýþtýrmýþlardý bunu. Hem anlamýný beðeniyor hem de kulaða hoþ geldiðini düþünüyordu. Kýsa sürede Marjinal tanýmlamasý yaygýnlaþtý, öðretmenler bile onu böyle çaðýrýr oldular. 5

2 Asýl adý Hayri ydi. Harry Potter kitaplarýnýn ününden dolayý Hayri nin Harry ye benzer ses çaðrýþýmlarý onu bir parça heyecanlandýrmýþ olsa da arkadaþlarýnýn bu benzerliði umursamayýp ya da fark etmeyip, Hayri ya, ne komik adýn var senin... demeleri, Harry ye benzemiyor mu? sorusunun boðazýna takýlýp kalmasýna neden olmuþtu. Eðer büyükbabasýnýn babasýnýn adý Hayri olmasaydý, þimdi o da belki Barýþ, Ege, Oytun, Önder, Çaðan gibi daha modern bir ada sahip olabilirdi. Büyükbabasý ýsrarla torununa bu adýn konmasýný istemiþti, annesi de kýramamýþtý onu. Karý koca bu yüzden bir iki hafta tartýþmýþlar, ama sonunda büyükbaba galip gelmiþ ve resmî kayýtlara Hayri olarak yazýlmýþtý. Hep sýkýlýrdý yeni insanlara kendisini tanýtýrken. Arkadaþlarý da çok acýmasýzdý. Bu liseye kaydýný yaptýrýp okula baþladýðý ilk haftalarda adý yüzünden epeyce alay konusu olmuþtu. Sonra nasýl olduysa sýnýftaki kýz arkadaþlarýndan Mehtap, onu bu çileli süreçten Marjinal lakabýyla kurtarmýþtý. Mehtap Ne kadar marjinal bir çocuksun sen! dediðinde, bütün sýnýf bir anda benimsemiþti yeni tanýmlamayý. Bu kitabýn yazarý olan bana da, Lütfen Hayri yi az kullanýn, bana Marjinal denmesini istiyorum, diye o kadar ýsrar etti ki onu kýrmamak için bazý ilkelerimden vazgeçmek zorunda kaldým. Bu sýra dýþý genci kitabýmda çoðu zaman Marjinal adýyla andým, arada bir de Hayri demeyi yeðledim. Hayri, annesine resmî kayýtlarý deðiþtirmesi için bir dönem epeyce yalvarmýþtý. Annesi, büyükbabasýnýn bu konuda ýsrarlý olduðunu, deðiþiklik yaptýklarýný öðrendiðinde çok güceneceðini 6

3 söylemiþti. O zaman Hayri, büyükbabasýnýn bir an önce ölmesini bile geçirdi içinden. Ama büyükbabasý saðlýðýna o kadar dikkat ediyordu ki ayda bir doktor muayenesine gidiyor, televizyondaki saðlýk programlarýný kaçýrmýyor, uzun yaþamayla ilgili kitaplarý daha kitabevlerinin raflarýna konduðu ilk günden satýn alýp okuyor, oradaki öðütleri bir bir uyguluyordu. Marjinal, büyükbabasýnýn evine gittiðinde asla yemek yiyemezdi. Ona göre büyükbabasýnýn tenceresinde kaynayan þeyler yemek deðil, ilaç gibi kokan ot çorbalarýydý. Hiçbir yemek kitabýnda yer almayan çorbalar... Pazarda bile görmediði tuhaf tuhaf yapraklardan yemekler yapardý yaþlý adam. Kazayaðý, hindikulaðý, çebelek gibi tuhaf adlarý olan otlardý bunlar. Marjinal, büyükbabasýnýn da aslýnda marjinal, yani sýra dýþý biri olduðunu düþünürdü çoðu zaman. Kendisi yalnýzca semizotunu, ebegümecini ve ýsýrganý gördüðünde tanýyabilirdi; diðerleri genel olarak ottu onun için. Büyükbaba bu otlarýn bazýlarýný bahçesinde yetiþtirirdi. Yalnýz yaþýyordu, bahçede otlarýyla uðraþýrken beþ yýl önce ölmüþ olan karýsýný arada bir sitemle anar, Benim çorbalarýmdan içseydi þimdi birbirimize can yoldaþý olmaya devam edecektik, derdi içini çekerek. Yaþý, Türkiye nin yaþ ortalamasýný çoktan geçmiþti. Marjinal, onun hiç ölmeyeceðini, kendisi öldüðünde bile büyükbabasýnýn hâlâ yaþýyor olacaðýný fantastik bir hayal olarak kurgulardý arada sýrada. O sabah da Marjinal, Okul çýkýþý büyükbabama uðrasam mý acaba? diye düþünürken servisin þiddetli kornasýyla 7

4 daldýðý düþüncelerden sýyrýldý. Aracýn sürgülü kapýsýný güçlü bir kol çekiþiyle, neredeyse çarparak, gürültüyle açtý. Arka koltuktaki gençler bir aðýzdan Yuh! diyerek kapý açýþýný kýnadýklarýný belli ettiler. Marjinal aldýrmadý, sürücünün tam arkasýna denk gelen, her zaman oturduðu koltuða geçti. Servis sürücüsünün adý Satýlmýþ tý. Marjinal, ona bu nedenle acýrdý. Kendini Satýlmýþ ýn yerine kolayca koyabiliyordu. Bir yandan da kendi durumunun onunki kadar vahim olmayýþýna sevinmiyor deðildi. Servisteki öðrenciler sürücüye Sati demeyi yeðlerdi çoðu zaman, küçükler ise Sati Aðabey... Satýlmýþ ýn ensesindeki et benine bakmaya baþladý Marjinal. Okula gidinceye kadar hep bu siyah bene bakardý zaten. O gün bir farklýlýk vardý bende, biraz daha büyümüþ, nohut tanesi gibi olmuþtu sanki, oysa cuma günü býraktýðýnda mercimek kadardý. Haberi var mýydý acaba Sati nin bundan. Söylese mi? Sati, kendisinden yedi sekiz yaþ büyüktü. Marjinal dayanamadý. Sati nin omzuna iki kez vurup dikkatini çekti. Sati, aynadan ne var der gibi baktý ona. Ensendeki ben... Ne olmuþ ensemdeki bene? Büyüyor galiba. Bu konuþma Marjinal in yanýndakileri de, arkasýnda oturanlarý da kahkahaya boðdu. Daha arkadakiler konuþmayý duymadýklarý için birbirlerini dirsekleyip ne oldu, ne var, niye gülüyorlar diye sordular. Marjinal in yanýndaki öðrenci, bütün servise duyurdu olayý: 8

5 Marjinal, Sati nin ensesindeki benin büyüdüðünü söylüyor! Kahkahaya arka sýralar da katýldý. Hemen espriler üretmeye baþladýlar. Söylenen bir gerçekliði saçmalýða dönüþtürüp herkesi güldürmeye çalýþmak her zamanki alýþkanlýklarýydý zaten. Senin de kulaklarýn büyüyor Marjinal! Aaa, serçe parmaðým da büyümüþ bakýn, orta parmak kadar olmuþ! Ama Sati onlar gibi yapmadý. Suratý kaygýlý bir hal aldý ve aracýn hýzýný kesip bir eliyle direksiyonu tutarken diðeriyle ensesini yokladý. Doðru söylüyor diye düþündü. Büyüme, son zamanlarda iyice belirginleþmiþti. Marjinal in hemen arkasýnda oturan sýnýf arkadaþý Yiðit de alay etme fýrsatýný kaçýrmadý: Senin de ensende tüyler çoðalmýþ oðlum, yakýnda kurt adam mý olacaksýn ne? Marjinal içten içe bozuldu, ama belli etmedi; zayýf yanýný belli ettiðinde bu çocuklarýn kendisine daha çok yükleneceklerini deneyimlerinden biliyordu. Bu nedenle bir kurt gibi hýrlayarak arakasýna döndü: Bana fazla sokulmasan iyi olur kuzucuk, karným acýkýrsa arkadaþ markadaþ dinlemem yutarým, ona göre! Servistekiler bu sözleri gülünç bulmasalar da itiþip kakýþmaya, baðýrýp çaðýrmaya fýrsat sayarak gürültüyle güldüler. Araçta her zaman on beþ kiþi oluyordu. Bunlardan dördü sýnýf arkadaþýydý, diðerleri baþka sýnýflardandý. Serviste bir de ikizler vardý. Birbirinden güçlükle ayýrt edilebilen iki kardeþ, 9

6 lisenin bitiþiðindeki ilköðretim okulunda okuyorlardý. Üçüncü sýnýfta olduklarýný biliyordu Hayri. Çoðu zaman sessizdiler; liselilerin esprilerini anlamadýklarý, ama herkes gülünce onlarýn da anlamadan güldükleri belli oluyordu. Neden güldükleri sorulduðunda bir þey diyecek durumda deðillerdi. Yiðit, kendine doðru kurt gibi hýrlayarak hamle yapan Marjinal in üstüne daha fazla gitmedi. Þakalaþmaktan her zaman hoþlanýrdý, ama o gün caný biraz sýkkýndý. Birkaç gün önce okul önünde býçaklanan yakýn arkadaþý Semih i düþündü. Hastanede daha birkaç hafta kalacak deniyordu. Býçaklayan öðrenci de cezaevindeydi. O kadar önemsiz bir nedenle çýkmýþ ki kavga. Semih, farkýnda olmadan o öðrenciye çarpmýþ, o da bilerek yaptýn diyerek býçaðýný çekmiþ. Arkadaþýnýn böyle saçma sapan bir nedenle ölecek duruma gelmesini aklý almýyordu. Neyse ki okulun önündeki taksici onu hemen hastaneye yetiþtirmiþ, bu sayede Semih fazla kan kaybetmemiþti. Marjinal, Sati nin ensesindeki bene gözlerini dikmiþti yine. Birkaç gün önce bu beni rüyasýnda görmüþtü. Uyandýðýnda ayrýntýlarý anýmsamamýþtý, ama gördüðünün þimdi nohut kadar olan bu ben olduðundan emindi. Doktora gitsene Sati, belki daha fazla büyümeden ameliyatla alýrlar. Sati, Marjinal in bu sözü üzerine yine elini ensesine götürdü. Bu oðlan da takmýþtý benine. Zaten kendisi günlerdir kafa yorup duruyordu, bu et parçasýnýn neden durup dururken büyümeye baþladýðýna. Sevgilisi de fark etmiþti benin büyüdüðünü; doktordan o da söz etmiþti; ama hastanelerin 10

7 ne kadar baþtan savma çalýþtýklarýný biliyordu Sati. Saatlerce kuyruk bekleyecek, doktor ensesine bakmadan bir ilaç yazacak, Geçmezse üç ay sonra bir daha gel. diyecekti. Aynadan Marjinal e baktý: Sen liseyi baþarýyla bitir, týp fakültesini kazan, ondan sonra bakarsýn bir çaresine. Marjinal bunun iyi bir dilek mi, yoksa karýþma iþime, sen kendi yoluna ben kendi yoluma anlamýnda mý söylendiðini anlayamadý. Anlayamadýðý için de susmak zorunda kaldý. Sati, aynadan delikanlýya bakýnca gücendirdiðini anladý. Þaka yaptým be, alýnma hemen. Camdan dýþarý bakarak konuþtu Marjinal: Bana ne, ben yalnýzca bir öneride bulundum. Hem boþuna bekleme doktor olmamý, genetik mühendisi olacaðým ben. 11

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR! ÝSMAÝL EVDE BULUNAMIYOR Yahya, acýlý bir yüz ifadesiyle dýþarý fýrladý. Mutfaða kadar koþtu. Kapýda durup ellerini dizlerine vurdu: -Ýsmail yine

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

MATTA !"# $ '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2.

MATTA !# $ '( $ )( * +,  - & . - &  / & % gözler önüne serer. 0  1%2  & %%'343567+  % 8 / % $  20& &/  % 1 & % 2. MATTA!"# $ %" ""& '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2. 2 % % '64659497+ % -"%: - ;- & " kaydeder 3 < " 4 %" 5 de söz eder.

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU?

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU? Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak PEMBE KUSA NE OLDU? ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Resimleyen: Behiç Ak www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti:

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 DÖRDÜNCÜ BASKI BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ PARTÝMÝZDE BUNALIM V. Ý. LENÝN Þubat-Mayýs 1904 de yazýldý. Mayýs 1904 de Cenevre de

Detaylı

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI G. Politzer 1 ONÝKÝNCÝ BASKI ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG Georges Politzer in metni esas alýnarak Guy

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

Doktor, Çocuðum Çok Yaramaz!..

Doktor, Çocuðum Çok Yaramaz!.. Doktor, Çocuðum Çok Yaramaz!.. Dr. Sadýk Akþit* Yazýnýn baþlýðýný oluþturan türden yakýnmalarla karþýlaþýnca anne ve baba ile uzun uzun konuþarak, iyi bir öykü almalý, ailedeki bireylerin birbirlerine

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý?

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý? V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BÝRÝNCÝ BASKI NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI V. Ý. LENÝN 1901 yazýyla Þubat 1902 arasýnda yazýldý. Ýlk

Detaylı

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM Bu zamana kadarki okul hayatım boyunca birçok öğretmenim oldu. Şu an düşündüğüm zaman, aslında her birinden bir şeyler öğrendiğimi ve her birinin hayatımın şekillenmesinde azımsanmayacak

Detaylı

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953 J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI J. Stalin 1 ÜÇÜNCÜ BASKI SON YAZILAR 1950-1953 J. STALÝN Stalin in 1950-1953 yýllarý arasýndaki inceleme, konuþma, mesaj ve söylevlerini biraraya getiren

Detaylı

Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz!

Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz! Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz! Belgeselci Berke Baş, 2009 yılında iki kere Mithat Alam Film Merkezi nin konuğu oldu. Dört yönetmenli Bu Ne Güzel Demokrasi! nin ardından,

Detaylı

Hayal Etmediğin Kadar

Hayal Etmediğin Kadar Hayal Etmediğin Kadar Julia Quinn Çeviri Nil Bosna 4 Mildred Block Cantor ın Aziz Anısına 1920-2008 Herkesin bir Millie Teyzesi olmalı. Ve ayrıca Paul için ama sanırım nedenini kendime saklayacağım 5 6

Detaylı

KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR

KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR Erdoğan Kâhyaoğlu KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR Resimleyen: Sadi Pektaş DESTANLAR VE MASALLAR Masal Erdoğan Kâhyaoğlu KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR Resimleyen: Sadi Pektaş Yayın Koordinatörü: İpek Gür Kapak

Detaylı