Yeni orta sýnýfýn doðasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni orta sýnýfýn doðasý"

Transkript

1 Yeni orta sýnýfýn doðasý Yukarýdaki bölümden çýkan sonuç, proletaryanýn geniþ anlamda ücretli iþçiler kitlesiyle özdeþleþtirilmesi gerektiðidir. Dolayýsýyla, bu yüzyýlda iþçi sýnýfýnýn büyüklüðünde bir gerileme deðil, hatýrý sayýlýr bir geniþleme olmuþtur (bkz. Tablo VI). Buradan hareketle, bütün beyaz yakalý çalýþanlarýn iþçi sýnýfýnýn üyeleri olduklarý sonucunu çýkartabilir miyiz? Ne yazýk ki hayýr. Bunun temel nedeni, daha önce vurguladýðým gibi, beyaz yakalýlarýn çok heterojen bir kategori oluþturmalarýdýr. Kazançlarýndaki farklýlýklar bunun göstergelerinden biridir. Tablo IV'te görüldüðü gibi, 1978'de üst düzey erkek profesyoneller, menejerler ve idareciler bütün meslek kategorilerindeki ortalama gelirden iki kattan daha fazla, kadýn büro çalýþanlarý ise ortalama gelirden %70 daha az kazanýyorlardý. Beyaz yakalý iþlerdeki cinsel daðýlým da öðreticidir. Tablo VII, Ýngiltere'de kadýnlarýn alt kademe kamu hizmetlerinde yoðunlaþtýklarýný, ve genel olarak kamu hizmeti hiyerarþisinde üst basamaklara doðru ilerlendikçe erkeklerin sayýsýnýn arttýðýný gösterir. Tablo VI 41 Toplam aktif nüfus içinde ücretliler (iþsizler dahil) oraný (%) 1930'lar 1974 Belçika 65.2 (1930) 83.7 Kanada 66.7 (1941) 89.2 Fransa 57.2 (1936) 81.3 Almanya 69.7 (1939) 84.5 (B. Almanya) Ýtalya 51.6 (1936) 72.6 Japonya 41.0 (1936) 69.1 Ýsveç 70.1 (1940) 91.0 Ýngiltere 88.1 (1931) 92.3 ABD 78.2 (1939) 91.5 Tablo VII 42 Çeþitli memur kademelerinde kadýnlarýn oraný (%), 1975 Kademe Oran Genel Sekreter 4,8 Genel Müdür 3,0 Genel Müdür Yardýmcýsý 7,7 Kýdemli Müdür 8,2 Üst Düzey Müdür (A) 27,7 Üst Düzey Müdür 14,4 Stajyer Yönetici 31,3 Bölüm Müdürü 31,7 Büro Þefi 61,0 Büro Þef Yardýmcýsý 79,8 Üst Düzey Araþtýrmacý 7,5 Araþtýrmacý 17,8 Araþtýrma yardýmcýsý 31,3 Tüm kademeler 42,2 Bu tür olgulara bakan bazý marksistler, üst kademe beyaz yakalý çalýþanlarýn iþçi sýnýfýndan ayrý bir sýnýfsal konumda olduklarýný ileri sürmüþlerdir. Bu iddiaya geçerlilik kazandýrmaya yönelik en önemli iki çalýþma Amerikalý marksistler tarafýndan yapýlmýþtýr. Barbara ve John Ehrenreich'ýn 'Profesyonel-Menejer Sýnýfý' çözümlemeleri, 1970'li yýllarda Radical America dergisinin sayfalarýnda ciddi bir tartýþmaya yol açmýþtýr. 43 Erik Olin Wright'ýn Poulantzas eleþtirisi ve ona eþlik eden 'çeliþkili sýnýfsal konumlar' teorisi, ileride göreceðimiz gibi, daha da büyük bir önem taþýmaktadýr. 44 Ehrenreich'lar bir Profesyonal-Menejer Sýnýfý'nýn (PMS) varlýðýný öne sürmüþlerdir; bu sýnýf, "üretim araçlarýna sahip olmayan, toplumsal iþbölümündeki baþlýca iþlevleri genel anlamda kapitalist kültürün ve kapitalist sýnýf iliþkilerinin yeniden üretilmesi olarak tanýmlanabilecek aylýklý kafa iþçilerinden" oluþuyordu. 45 Ehrenreich'lar, PMS'nin Amerika'da toplam iþgücünün %20-25'ini oluþturduðunu hesaplamýþlardýr. 46 Ehrenreich'lar, PMS'nin Harry Braverman'ýn saptadýðý sürecin (kol emeðinin vasýfsýzlaþmasý, bilimsel yönetimin uygulamaya sokuluþu ve tekelci sermayenin ekonomik egemenliði ele geçiriþi) bir parçasý olarak ortaya çýktýðýný

2 ileri sürmüþlerdir. Bu sürecin sonucu olarak ABD'de 1890 ile 1920 yýllarý arasýnda iþçi sýnýfýnýn dönüþümü "üretim sürecinin yeni baþtan örgütlenmesini, dev kurumlarýn ortaya çýkýþýný ve metalarýn iþçi sýnýfýnýn yaþamýna nüfuz ediþini beraberinde getiriyordu." 47 Bu deðiþiklikler "kapitalist sýnýf iliþkilerinin yeniden üretilmesinde uzmanlaþan bir sýnýf ortaya çýkarmýþtýr ki bu sýnýf kapitalist sýnýf açýsýndan bir gerekliliktir". 48 "PMS...sermaye tarafýndan istihdam edilmekte ve yönetip denetlediði emek üzerinde (onu doðrudan çalýþtýrýyor olmamakla birlikte) bir otoriteye sahip olmaktadýr." 49 Bu çözümleme bazý açýlardan doðru bir yoldayken (özellikle aktarýlan son cümledeki gibi), Ehrenreich'larýn genel PMS anlayýþýyla geçerliliðini yitiriyordu. Ehrenreich'larýn temel hatasý, PMS'yi iþlevine (yani, "kapitalist kültürün ve kapitalist sýnýf iliþkilerinin yeniden üretimi"ne) göre tanýmlamalarýydý. Al Szymanski'nin sözleriyle: "Bir sýnýf, iþlevinin sýnýf iliþkilerini yeniden üretmek olup olmamasýna göre tanýmlanabilirse, emekleri üretken olmadýðý için banka ve sigorta iþçileri, ve emekleri kapitalistlerin dünya çapýnda bir imparatorluk kurmalarýna olanak tanýdýðý için, yani ekonomik iþlevleri kapitalist sýnýf iliþkilerini yeniden üretmek olduðu için, cephane fabrikalarýnda çalýþan iþçileri de iþçi sýnýfýndan saymamak gerekir." 50 Gerçekten de, bir adým daha atýlýp, her ücretli iþçinin sermaye açýsýndan bir iþlevi olduðu, aksi takdirde istihdam edilmeyeceði söylenebilir. Ehrenreich'larýn çözümlemesini yüzeysel bir bakýþta cazip kýlan özellik, PMS'nin sözde toplumsal denetim iþlevi üzerinde yoðunlaþmalarýydý. PMS üyelerinin iþçiler karþýsýndaki gücü, menejerler olarak iþyeri çerçevesinde deðil de, örneðin sosyal hizmetlerin tüketicileri olan iþçilere karþý varolabilir. Ehrenreich'lara göre: "Profesyonel-müþteri iliþkileri...iþçi sýnýfý ile PMS arasýndaki iliþkinin biçimlenmesinde önem taþýr." 51 Örneðin, akla hemen bir sosyal görevli ile müþterileri arasýndaki, sosyal görevlinin, diyelim 'uygun olmayan' anne babalardan çocuklarýný alma hakký gibi, kesinlikle büyük bir güç kullandýðý iliþki gelmektedir. Ehrenreich'larýn 'profesyonel ile müþteri iliþkileri'ni bir kiþinin sýnýfsal konumunu tanýmlayan özellik olarak görme çaðrýsýný reddetmeliyiz. Sosyal görevli ile müþteri arasýndaki iliþki, iþçileri iþleri yüzünden diðer iþçilerle çatýþmaya sürükleyen çok daha genel bir durumun örneðidir. Sosyal görevliler popüler olmayan bir gruptur, ama bir de otobüs þoförlerini düþünün. 52 Tarifeleri yüzünden yolcularýyla durmadan kavga etmekte, yolcular da soðukta ve yaðmurda beklemek zorunda kaldýklarý için çoðu zaman haklý olarak öfkelenmektedirler. Otobüs þoförleri, sosyal görevliler gibi, hizmetlerini tüketen kiþilerin çok zaman fiziksel saldýrýsýna uðramaktadýrlar. Ancak hiçbir sosyalist, bu duruma bakarak, otobüs þoförlerinin iþçi sýnýfýnýn bir parçasýný oluþturmadýðý sonucuna varamaz. Sosyalistler sorumluluðu haklý ve açýk bir biçimde ait olduðu yerde, þoförleri daha sýký tarifelerle çalýþmaya zorlayan yöneticilerde bulacaklardýr. Bu nokta önemlidir, çünkü ileri kapitalist toplumlardaki genel eðilim, toplam iþgücü içinde üretken emekçilerin oranýnýn düþmesi, buna baðlý olarak hizmet saðlayan iþçilerin (aslen de baþka iþçilere hizmet saðlayan iþçilerin) oranýnýn yükselmesi yönündedir. Hizmet iþçileri müþterilerle yüz yüze iliþki içindedirler, üretken iþçiler ise maddi mallar üretmeleri nedeniyle böylesi bir iliþki içine girmezler. Bu hizmetler (iþveren ister devlet, isterse özel bir firma olsun) kapitalist bir baðlamda üretildiði için, iþçilerle tüketiciler arasýnda bitmek bilmeyen çatýþmalar çýkabilir. Buna iyi bir örnek Ýngiltere'de Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakanlýðý'nýn (DHSS) iþçileridir. Hükümetin kitlesel iþsizliði arttýran, sosyal hizmetleri kýsýtlayan politikalarý DHSS iþçilerini sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlananlarla sürekli bir çatýþmaya itmektedir. Oysa, DHSS çalýþanlarý son derece kötü koþullarda büyük baský altýnda çalýþmak zorundadýrlar ve beyaz yakalý iþçilerin en militan gruplarýndan biridirler. Bu savýn arkasýnda genel bir teorik bakýþ vardýr. Marks'ýn sýnýf tanýmý, insanlarýn üretim iliþkileri içindeki konumuna dayanýr. Ýnsanlarýn üretim araçlarýyla iliþkileri sýnýf yapýsýndaki yerlerini belirler. Demek ki bizim çözümlememiz de insanlarýn çalýþýrken içinde bulunduklarý toplumsal iliþki üzerinde odaklaþmalýdýr. Gelir, tüketicilerle iliþkiler ve 'iþlev' gibi unsurlar, sýnýfsal konumun olsa olsa eksik göstergelerini oluþtururlar. Yukarýda, Marks'a göre sýnýfsal sömürünün her özgül biçiminin üretim araçlarýnýn daðýlýmýna baðlý olduðunu görmüþtük. Egemen sýnýf, üretim araçlarýnýn mülkiyetini elinde tutmasýyla tanýmlanýr. Bu noktada 'mülkiyet' sözcüðüyle hukuksal ünvandan ziyade fiili sahipliðin kastedildiðini vurgulamak da önemlidir. Baþka bir deyiþle, egemen sýnýf üretim araçlarýný fiilen denetliyorsa, bunlara yasal olarak sahip olmasý gerekmez. 53 'Menejerler devrimi'nin (bugün çok sayýda büyük firmanýn maaþlý menejerlerin denetiminde olmasý) ve devlet kapitalizminin sýnýfsal doðasýnýn anlaþýlmasý açýsýndan, bu noktanýn kavranmasý önemlidir. Dahasý, fiili mülk sahipliði kendi baþýna bir amaç deðildir; bunun yararý, baþkalarýnýn emeði üzerinde söz sahibi olunmasýna olanak tanýmasýdýr. Kapitalistlerin fiilen üretim araçlarýna sahip olmalarý ve iþçilerin fiilen üretim araçlarýndan yoksun kalmalarý iþçileri kapitalistler için artý-emek harcamaya zorlar. Oldukça basmakalýp bu sözlerden çýkan sonuç, kiþinin yaþamýný emek-gücünü satarak kazanmasýnýn onun iþçi haline gelmesine yeterli olmadýðýdýr. (Proletaryanýn üyesi olmak için ücretli emek þarttýr, ama yeterli deðildir). Devlet Kömür Ýþletmeleri'nin genel müdürü Ian McGregor büyük madenciler grevi sýrasýna Kömür Ýþletmeleri'nin sahibi deðildi. Miktarý muazzam da olsa, aylýk maaþ alýyordu. Buna raðmen, McGregor'un iþçi sýnýfýndan çok, kapitalist sýnýfýn bir parçasý sayýlmasý gerekmez mi? Erik Olin Wright þöyle bir önermede bulunur: "Ýþçiler basitçe ücretli iþçiler olarak tanýmlanamaz; üretim içinde baþkalarýnýn emeðini denetlemeyen ve iþ sürecinde kendi emeklerinin kullanýmýný denetleyemeyen ücretli iþçiler olarak tanýmlanabilirler." 54 Wright, sermayenin üretim araçlarýna fiilen sahip olmasý olgusunu incelediðimizde,

3 "bazý konumlarýn sýnýf iliþkileri içinde nesnel olarak çeliþkili bir yer tuttuklarýný" 55 görmemiz gerektiðini savunur. Bu konumlarda bulunanlar farklý sýnýflarýn özelliklerini taþýrlar ve bu yüzden farklý yönlere çekilirler. Wright, "emek-sermaye iliþkisini oluþturan üç temel süreç" saptar: "...üretimin fiziksel araçlarýnýn denetimi, emek-gücünün denetimi, yatýrýmlarýn ve kaynak daðýlýmýnýn denetimi... Bu üç süreç... birbirleriyle her zaman tam tamýna çakýþmazlar. Sýnýf iliþkileri içindeki çeliþkili iliþkileri belirleyen, sýnýf iliþkilerinin boyutlarýndaki bu çakýþmazlýktýr." 56 Wright'ýn tanýmladýðý en önemli iki 'çeliþkili sýnýf konumu' þunlardýr: 1) Menejerler ile müfettiþler burjuvazi ile proletarya arasýnda çeliþkili bir konumda yer alýrlar; 2) Doðrudan emek-süreçleri üzerinde görece yüksek derecede denetim saðlayabilen yarý-özerk çalýþan kategorileri, iþçi sýnýfý ile küçük burjuvazi arasýnda çeliþkili bir konumda yer alýrlar. 57 Birinci grubu oluþturan menejerler ile müfettiþler, yatýrýmlar ve kaynak daðýlýmý, fiziksel üretim araçlarý ve emek-gücü üzerinde deðiþik derecelerde denetime sahiptirler. Bu grubun bir ucundaki üst düzey menejerler yatýrýmlarý ve kaynak daðýlýmýný kýsmen, emek-gücünü ve fiziksel üretim araçlarýný tamamen denetlerler ve bu nitelikleriyle fiilen burjuvazinin bir parçasý sayýlmalarý gerekirken, öbür uçta yer alan ustabaþýlar ve bölüm þefleri emek-gücünü ancak sýnýrlý bir derecede denetleyebilirler. Öte yandan, yarý-özerk çalýþanlarýn gerek yatýrýmlar ve kaynak daðýlýmý, gerekse fiziksel üretim araçlarý üzerinde ya çok az denetimleri vardýr ya da hiç yoktur. Bununla birlikte, Yarý-özerk çalýþanlar sermayenin kendini geniþletmesi uðruna çalýþýyor olmakla birlikte ve yasal açýdan serbest meslek sahibi statüsünü kaybetmiþ olmalarýna raðmen, yine de kapitalist üretim tarzý içinde küçük burjuva üretim iliþkileri adacýklarýnda yer alýyor olarak görülebilirler. Doðrudan çalýþma ortamlarýnda, baðýmsýz zanaatkârlara özgü bir çalýþma sürecini halen muhafaza ederlerken sermaye tarafýndan ücretli iþçiler olarak kullanýlmaktadýrlar. Nasýl çalýþtýklarý hakkýnda söz sahibidirler ve en azýndan ne ürettikleri konusunda belirli bir denetime sahiptirler. Bunun iyi bir örneði, bir laboraturvardaki araþtýrmacý ya da seçkin bir üniversitedeki profesördür. 58 Wright, çeliþkili sýnýfsal konumlarda yer alanlarýn görece küçük bir grup olduðunu vurgular: Beyaz yakalý iþçilerin, özellikle büro iþçileri ile sekreterlerin büyük çoðunluðunun yapýlan iþ üzerinde - olsa olsa - anlamsýz ölçüde az bir özerkliðe sahip olduklarý ve bu yüzden iþçi sýnýfý içinde deðerlendirilmeleri gerektiði kesin olsa gerektir. 59 Wright'ýn yaklaþýmý çaðdaþ kapitalizmin sýnýfsal yapýsýný anlamak açýsýndan çok verimlidir, çünkü hem bu yapýnýn karmaþýklýðýný kabul etmekte, hem de çözümlemesini kiþilerin üretim araçlarýyla iliþkisine dayandýrmaktadýr. Bununla birlikte, çeliþkili sýnýfsal konumlar teorisinin belli zayýflýklarý da vardýr. Birincisi, Wright'ýn çözümlemesi emek ile özel sermaye arasýndaki iliþki üzerinde odaklaþmýþtýr. Wright çözümlemesini devlet aygýtýný kapsayacak þekilde geniþletmeye çalýþýr, ancak bunu, devlet görevlilerinin sýnýfsal konumunu hizmet ettikleri sýnýfsal çýkarlardan türetmeye çalýþarak yapar: Doðrudan üretim iliþkileriyle belirlenmeyen toplumsal yapýdaki çeþitli mevkilerin sýnýfsal konumu... onlarýn, toplumsal üretim iliþkileri içerisinde tanýmlanan temel sýnýf çýkarlarýyla olan iliþkisiyle belirlenir. 60 Bu yaklaþým, PMS'nin sýnýfsal konumunu sermaye karþýsýndaki sözde toplumsal iþlevine göre tanýmlamaya çalýþan Ehrenreich'larýn yaklaþýmýna çok yakýndýr. Her iki yaklaþým da Marks'ýn toplumsal sýnýflarý tanýmlayan özellik olarak kabul ettiði, iþyerinde fiilen varolan güç iliþkileri çözümlemesinden uzaklaþmaktadýr. Ýþin doðrusu, çaðdaþ kapitalizmdeki bürokratik örgütlenmeler, ister devletin ister özel kiþilerin denetiminde olsunlar, ortak bir yapýya sahiptirler; üst düzey idareciler ve menejerler politikayý belirler ve orta düzey menejerler ile idareciler bu politikalarý uygulama alanýna aktarýrlarken, sýradan iþçiler kitlesi ise (hem kol iþçileri, hem beyaz yakalýlar) ilk iki grubun denetimine baðlýdýr. Çeliþkili sýnýf konumlarýna yol açan iþte bu yapýdýr. Wright'ýn devlet memurlarý ile ilgili görüþleri sermayenin çýkarlarýna hizmet etse bile sermayenin zýttý olarak görülen devlete karþý olumsuz bir yaklaþýmý yansýtýr. Bu, çaðdaþ marksistler arasýnda yaygýn bir yaklaþýmdýr. 61 Bu zayýflýk Wright'ýn çözümlemesinin baþka bir özelliði ile baðlantýlýdýr: Wright'ýn çözümlemesi, sýnýfsal yapýyý yaratan ve ayakta tutan tarihsel dönüþümler sorununu gündeme getirmeden, çaðdaþ kapitalizmin 'sýnýf haritasý'ný çizmeye çalýþan, aslen biçimsel ve duraðan bir çözümlemedir. Buna karþýlýk, PMS'nin ortaya çýkýþýný tekelci sermayenin geliþmesine ve bilimsel yönetim hareketinin yükselmesine baðlayan Ehrenreich'lar tarihsel açýdan çok daha somut bir yaklaþýma sahiptirler. Bu sorunlarý aydýnlýða kavuþturmak için, çeliþkili sýnýfsal konumlardaki insanlarýn katýldýðý üretim araçlarýnýn denetimi sorununa daha yakýndan bakmak gerekir. Çeliþkili sýnýfsal konumlar teorisine karþý zaman zaman gündeme getirilen bir itiraz noktasý, üretim sürecinde bir ölçüde denetim sahibi olmanýn pek çok iþçi grubunun tipik bir özelliðini oluþturduðudur.emek ile sermaye arasýnda, Carter Goodrich'in deyiþiyle, bir 'denetim cephesi'

4 vardýr ve bu cephe iþyeri içinde sürekli deðiþmektedir. Bazý durumlarda iþçiler doðrudan çalýþma süreçleri üzerinde önemli ölçüde denetim uygulayabilme hakkýný zorla elde edebilirler. Örneðin, geçen yüzyýlýn sonuna doðru vasýflý metal iþçileri bunu saðlayabiliyorlardý; o kadar güçlüydüler ki, etraflarýna tebeþirle bir daire çiziyor ve hiçbir ustabaþý ya da menejerin dairenin içine girmesine izin vermiyorlardý ve 1960'larýn büyük ekonomik patlama yýllarýnda fabrikadaki sendika temsilcilerinin (shop stewards) üretimde üzerinde önemli ölçüde gayrý-resmi bir denetim kurduklarý pek çok otomobil fabrikasýnda da geçerliydi bu durum. Bu tür iþçileri 'çeliþkili sýnýfsal konumlarý'olan iþçiler olarak mý tanýmlayacaðýz? Bu, besbelli ki saçma olur. Ondokuzuncu yüzyýl sonunda iþçi aristokrasisini oluþturan bu vasýflý metal iþçileri, Birinci Dünya Savaþý'nýn sonunda Avrupa devrimci hareketinin öncüsü olan iþçilerdi. Bu örneðin çeliþkili sýnýfsal konumlar kavramýný çürüten bir durum olmadýðýný anlamak için de denetim kavramýný irdelememiz gerekir. Kapitalist üretim tarzýný, ondan önceki iki temel sýnýflý toplum biçimini oluþturan kölelik ile feodalizmden ayýran özelliklerin birincisi, iþçilerin özgür olmasý, yönetici sýnýfýn yasal mülkü olmamalarý; ikincisi, üretim araçlarýna sahip olmayýp emek-güçlerini düzenli olarak sermayeye satmak zorunda kalmalarý; üçüncüsü, sermaye adýna harcadýklarý emeðin sermayenin sürekli denetim ve gözetimine baðlý kalmasýdýr. Feodal köylü kendi iþ sürecini denetlerken, toprak aðasý ancak üretimden bir pay almak üzere müdahale ediyordu. Kapitalist ise ancak çalýþma sürecini denetlemesi sayesinde iþçinin artý-emeðine el koyabilmektedir. Demek ki sermaye, üretim sürecinde, Carchedi'nin sözleriyle "ekonomik sömürü ve baskýnýn sürdürülmesine denk düþen bir iþlev, denetim ve gözetim iþi dediðimiz bir iþlev" 62 yerine getirerek temel bir rol oynar. Emeðin sermayenin sürekli gözetimi ve denetim altýnda harcanmasýnýn taþýdýðý kesin önem kapitalizmin tarihine bakýldýðýnda görülebilir. Kapitalist geliþmenin ilk aþamalarýnda kullanýlan dýþarýya iþ verme sistemi iþ sürecinin denetimini önemli ölçüde iþçilere býrakýyordu; iþ evde gerçekleþirken, kapitalist yalnýzca borç para vermek, hammadde saðlamak ve bitmiþ ürünü satýn almak üzere müdahale ediyordu: "Ýþçilerin fabrikalarda toplanmasý dýþarýya iþ verme sisteminin doðal bir sonucuydu... bu sistemin baþarýsýnýn, büyük ölçekli makineleþmenin getirdiði teknolojik üstünlükle pek bir iliþkisi yoktu. Fabrikanýn esin kaynaðý ve baþarýsýnýn anahtarý, üretim sürecinin denetimini iþçilerden alýp kapitalistlere vermesiydi; disiplin ve gözetim teknolojik üstünlükten baðýmsýz olarak maliyeti azaltabilirdi ve azaltýyordu." 63 Üretimin ölçeði ve sermayelerin hacmi görece küçük kaldýðý sürece, kapitalistlerin, çalýþtýrdýklarý görece az sayýdaki büro elemanlarý ve ustabaþýlarýn yardýmýyla, gözetim ve denetim iþini kendilerinin yürütmeleri olanaklýydý. Sermayenin yoðunlaþmasý ve merkezileþmesindeki muazzam artýþtan sonra, kapitalistlerin gözetim ve denetimi kendilerinin üstlenmeleri artýk olanaksýzdýr. Kapitalistler gözetim ve denetim iþinin önemli bir bölümünü çalýþtýrdýklarý kiþilere havale etmek zorundadýrlar. Bugün kapitalist sýnýf küçük bir çekirdek gruptan oluþur. Ýngiliz üst sýnýflarýyla ilgili sosyolojik bir incelemenin yazarýna göre: "1980'lerin tekelci sektörünün dýþ sýnýrlarý en büyük bin þirket ve onlarýn ortaklarýný kapsayacak derecede geniþ tutulursa, direktörlerin, üst düzey müdürlerin ve belli baþlý hissedarlarýn sayýsý aileleriyle birlikte kiþiye kadardýr. Bu kaba bir tahmindir elbette, ama sermaye sýnýfýnýn çekirdeðinin nüfusun %0,1'inden daha azýný oluþturduðu açýktýr." 64 Ýngiltere'de 1982 Eylül'ünde iþçilerin sayýsý (iþsizler hariç) 'di. 65 Aradaki korkunç uçurum kolayca görülebilmektedir. Ýngiltere'de ve diðer ileri kapitalist ülkelerdeki kapitalist sýnýf ancak bürokratik bir denetim hiyerarþisi yaratarak ayakta kalabilir. Çeliþkili sýnýfsal konumlar bu hiyerarþi içinde ortaya çýkar. Orta düzey menejerler ve idareciler 'denetim ve gözetim iþini yerine getirmeleri' anlamýnda 'sermayenin iþlevini görürler'. 66 Bu konuya en fazla ýþýk tutan kiþi ise bir marksist deðil, sosyolog John Goldthorpe'tur. Goldthorpe, benim yeni orta sýnýf dediðim katmanýn üyelerinin, iþverenleriyle 'mutlaka önemli ölçüde karþýlýklý güvene dayalý' bir iliþki kurduklarýný ileri sürer: Bu kiþiler, kendilerine tanýnmýþ belirli bir otoriteyi kullanarak ya da uzman bilgi ve deneyimlerini uygulama alanýna aktararak, iþteki görev ve rollerini belirgin bir özerklik ve inisyatifle yerine getirirler; iþveren kuruluþla zorunlu olarak kurduklarý güven iliþkisinin doðrudan sonucu olarak, kendilerine düzeyi ve ödülleri açýsýndan ayrýcalýklý çalýþma koþullarý tanýnýr. 67 Bu güvenin kaynaðý, menejer ve idarecilerin sermayenin iþlevini yerine getirmelerindedir. Üstüne düþen rollerden bir kýsmýný çalýþtýrdýðý kiþilere havale etmek zorunda kalan egemen sýnýf, bu kiþilerin söz konusu yetkilerini kendi çýkarlarýna hizmet eden bir tarzda kullanacaklarýna güvenebilmek ihtiyacýndadýr ve bunu saðlayabilmek için çeliþkili sýnýfsal konumlarýnda yer alanlarla önemli mali ödüller sunar. Çeliþkili sýnýfsal konumlarda yer alanlar egemen sýnýftan iki konuda açýkça farklýdýrlar. Birincisi, söz konusu denetimin niteliðidir. Bazý yazarlar üretim araçlarýnýn fiili sahipliðinin iki biçimini birbirinden ayýrmýþlardýr. Bir yanda, 'daðýtýcý' yani 'stratejik' denetim, "kendi çýkarlarý ve tercihlerine göre kaynaklarý kullanma ya da onlarý geri çekme yetkisi"; öbür yanda, 'iþletme denetimi', "daðýtýlmýþ olan kaynaklarýn günlük kullanýmýnýn denetimi". 68

5 Stratejik denetim Wright'ýn yatýrýmlar ve kaynak daðýlýmý üzerindeki denetim kategorisine denk düþer. Bu, kapitalistlerin, ister hissedar ister çalýþan (ya da - çok zaman olduðu gibi - her ikisi birden) olsunlar, ayrýcalýðýdýr. Yeni orta sýnýf ise iþletme denetimine katýlmakta, stratejik denetimi uygulayanlarýn öngördükleri çerçeve içinde kararlar almaktadýr. Ýkincisi, kiþilerin bir yandan burjuvaziye, bir yandan da yeni orta sýnýfa nasýl katýldýklarý sorunu vardýr. Kapitalistler "konumlarýný bürokratik atama ve terfi süreçlerine deðil, kendi güçlerine borçludurlar". 69 Miras aldýklarý servet, burjuvazinin oluþumunda canalýcý bir rol oynamayý sürdürmektedir. Bunun birinci nedeni, vârislerin hisse sahibi haline gelmeleri dolayýmýyla stratejik denetimde doðrudan bir pay almalarý, ikincisi de Ýngiltere'de özel okul/oxford/cambridge sistemi sayesine üst düzey menejerlik mevkilerine ulaþmada ayrýcalýk sahibi olmalarýdýr. 70 Yeni orta sýnýf ise, bireyler olarak bürokratik meslek hiyerarþisinde üst düzeylere týrmanmadaki baþarýlarý sayesinde kendilerine yukarýdan tanýnan iþletme denetimini uygulayabilir. Bu, yeni orta sýnýfý hem proletaryadan hem de burjuvaziden ayýrýr. Bazý iþçi gruplarýnýn üretim sürecinde zaman zaman kurabildikleri denetimin derecesi iþçilerin kolektif örgütlenme güçlerini yansýtýr. Ýþyeri temsilcilerinin 1950 ve 1960'lý yýllarda otomobil fabrikalarýnda çalýþma koþullarýnda yapýlan deðiþikliklerde resmen veto hakkýna sahip olmalarý ("mutuality"), iþyeri örgütlenmesinin gücünü yansýtýyordu. Ancak, bu tür kazanýmlar ekonomik koþullardaki deðiþiklikler ve iþverenlerin saldýrýlarýyla her zaman önemli ölçüde geri alýnabilir. Yeni müdür Michael Edwardes British Leyland otomobil fabrikalarýnda ilk olarak 'mutuality' sistemini ortadan kaldýrdý. 1960'larýn 'zengin iþçileri' 1980'lerde Cowley otomobil fabrikasýnýn 'köleleri'ne dönüþtüler. Þu ana kadar aslen 'sermayenin iþlevini' yerine getiren menejerler ve idareciler üzerinde durdum. Ancak, ayný genel çözümleme, Erik Olin Wright'ýn ele aldýðý diðer kategori olan 'yarý-özerk çalýþanlar'ý da kapsayabilir. Kendi iyi bildiðim bir örnek olarak üniversite öðretim üyelerini ele alalým. Burada, emek-güçlerini sürekli satarak geçinen bir ücretli iþçiler grubu söz konusudur. Ancak, öðretim üyeleri iþlerini yaparken sürekli gözetim ve denetim altýnda deðillerdir. Derslerini nasýl verecekleri ve (biraz daha kýsýtlý da olsa) ne öðrettikleri kendilerinin karar verdikleri konulardýr. Bundan baþka, boþ zamanlarýnýn uzun, ders saatlerinin kýsa (bazý Ýngiliz üniversitelerinde haftada üç saat gibi) olmasý sayesinde kendi araþtýrmalarýný yürütecek zamana fazlasýyla sahip olurlar. Açýk ki öðretim üyeleri her türlü kýsýtlamadan (hükümetin yüksek öðretime uyguladýðý mali kesintiler, yerlerinde kalabilmek için katlanmak zorunda kaldýklarý ve daha sonra meslek hiyerarþisinin merdivenlerini týrmanmak için harcadýklarý çabalardan gelen baskýlar) kurtulmuþ deðillerdir. Bununla birlikte, ücretli iþçilerle karþýlaþtýrýldýðýnda, öðretim üyeleri iþyerinde müthiþ bir özgürlük ortamýndan yararlanýrlar. Hatta, dilerlerse, kendi sýnýfsal konumlarýna iliþkin marksist çözümlemeler kaleme alacak zamaný bile bulabilirler. Yarý-özerk çalýþanlar 'sermayenin iþlevi'ni yerine getirmezler, ama kapitalist gözetim ve denetimden görece kurtulmuþlardýr. Tablo VIII 71 Çeþitli mesleklerde tam gün çalýþan erkeklerin yaþlarýna göre ortalama brüt gelirlerinde farklýlýklar Yaþ grubu M B A P T O S V YV VZ Tüm yaþlar Meslek gruplarý: M: Menejerler, B: Bilim adamlarý, profesyonel mühendisler ve teknologlar, A: Akademik personel ve öðretmenler, P: Diðer profesyoneller ve teknik görevliler, T: Teknisyenler, O: Ofis ve iletiþim iþçileri, S: Satýcýlar, V: Vasýflý kol iþçileri, YV: Yarý-vasýflý kol iþçileri, VZ: Vasýfsýz kol iþçileri Çeliþkili sýnýfsal konumlarda yer alanlarýn konumlarýný sermayenin onlara tanýdýðý inisyatiften almalarý, bu kiþilerin kazançlarý ile sýradan beyaz yakalý iþçilerle kol iþçilerinin kazançlarý arasýndaki büyük uçurumda yansýmaktadýr. Marks'a göre, üretken olmayan iþçilerin sermaye tarafýndan sömürüldüklerini yukarýda görmüþtük. Baþka bir deyiþle, meta üretimine katýlmadýklarýndan bu artý-emek artý-deðer biçimine bürünmese bile, üretken olmayan iþçilerden belli bir artý-emek elde edilmektedir. Ancak, bu çözümleme yeni orta sýnýf için geçerli deðildir. Yeni orta sýnýf üyelerinin gelir düzeyi, 'sermaye iþlevi'ni yerine getirmeleri nedeniyle, onlardan artý-emek elde edilmediðini gösterecek ölçüde yüksektir genellikle. Hatta yeni orta sýnýfa iþçilerin sömürülmesinden bir pay düþüyor olmasý muhtemeldir. Bu da besbelli bu sýnýfýn sermayeye baðlýlýðýný pekiþtirecektir. Wright bu fikri þöyle geliþtirir:

6 Yetkinin menejerlere devredilmesi sermaye açýsýndan bazý problemler, özellikle bu yetkinin sorumlu ve yaratýcý biçimlerinde kullanýlmasýný saðlama problemini yaratýr. Menejerlerin baskýcý denetimler aracýlýðýyla þirketin bürokratik kurallarýna uymasýný saðlamak yetmez; menejerlerde sorumlu davranma isteði uyandýrmak da önemlidir. Gelir, dereceli bir rüþvet yapýsý olarak, bu tür davranýþlarý güdülendiren dürtüler yaratmakta temel bir unsurdur... Menejerlerin gelirlerinin emek-gücünün deðerinin yeniden üretilmesi maliyetinin üstünde bir düzeyde saptanmasý, onlarýn sýnýf iliþkileri içindeki çeliþkili konumlarýný yansýtan bir unsur içerir. Wright kendi araþtýrmasýnda, yeniden daðýtýlan artý-deðerin erkek menejerlerin gelirinin %20'sine vardýðý sonucunu çýkarýr. 72 Yeni orta sýnýfýn özgül konumu, sadece maaþlarýnýn yüksekliðinde deðil, ayný zamanda gelirlerinin yaþam boyunca çizdiði grafikte de ifadesini bulmaktadýr. 73 Tablo VIII'de farklý yaþlardaki erkek kol iþçileri, sýradan beyaz yakalý iþçiler ile profesyonel, menejer ve teknik görevlilerin kazançlarý karþýlaþtýrýlmýþýr. Görüldüðü gibi, üst düzeydeki beyaz yakalý iþçilerin kazançlarý 40 yaþýnýn sonlarýna kadar hýzlý bir yükseliþ göstermekte, ve daha sonra da 20 yaþýnýn baþlarýnda kazandýklarýnýn epey üstünde kalmaktadýr. Otuz yaþýnýn ortalarýnda doruk noktasýna ulaþan kol iþçilerinin kazançlarý ise 20 yaþýnýn baþlarýndaki kazançlarýnýn ancak yaklaþýk %15 üstüne çýkabilmiþken, daha sonra o düzeyin de altýna inmektedir. Sýradan büro iþçilerinin kazanç devresi kol iþçilerininkine yakýndýr; bu gruplar arasýndaki fark kadýn çalýþanlar dahil edildiðinde daha da daralýr. Gelirlerin yaþam boyunca çizdiði bu farklý grafikler üretim iliþkilerindeki farklý konumlarý yansýtýr. Kol iþçileri kazançlarýnýn önemli bir kýsmýný fazla mesaiden saðlarken, fazla mesai yapma olanaklarý da en fazla otuz yaþlarýndayken söz konusudur. Üst düzey beyaz yakalý iþçiler meslek yapýsýnýn öyle bir parçasýný oluþtururlar ki, düzenli maaþ zamlarý ve terfi mekanizmasý sayesinde yaþam standartlarýnýn sürekli yükselmesini bekleyebilirler; baþka bir deyiþle, önceden varolan bir hiyerarþinin üst basamaklarýna týrmanarak bireyler olarak ekonomik ve toplumsal konumlarýnýn iyileþmesini bekleyebilirler. Ýþçilerin yaþam standartlarýnda kayda deðer bir düzelme olmasýný umabilmeleri ise kollektif örgütlenme ve eylemlere baðlýdýr. Ayrýca, iþçilerin gücü kapitalist ekonomideki dalgalanmalara baðlý olarak deðiþir; günümüzdeki gibi iþsizliðin yüksek olduðu dönemlerde iþverenler büyüme dönemlerinde verdiklerini geri alabilirler. Bu nedenle iþçilerin konumu aslýnda güvenli deðildir; ekonomik konjonktürdeki bir deðiþiklik, saðladýklarý her türlü kazanýmý kaybettirebilir. Beyaz yakalý çalýþanlarýn üst tabakalarý açýsýndan ise böylesi bir bu durum söz konusu deðildir. Örneðin, 'da, Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra yaþanan ilk ciddi ekonomik kriz sýrasýnda, Ýngiltere'de kol iþçilerinin sayýsý %9,6 kadar düþtü, büro çalýþanlarý sadece %1 kadar yükselebildi, oysa menejerler ve idarecilerin sayýsý %22,1, profesyoneller ise %17,9'luk bir artýþ gösterdi. 74 Ýstihdam sayýlarý elbette ki eksik bir göstergedir; ancak, ekonomik açýdan zor dönemlerin etkilerinin çeliþkili sýnýfsal konumlarda yer alanlar için olumsuz olmayabileceðini düþündürmeye yeter. Benim bu bölümde ortaya attýðým savlar ve kanýtlar bütün çalýþanlarýn iþçi olmadýklarýný, ancak çeliþkili sýnýfsal konumlardaki menejerler, denetleyiciler ve yarý-özerk çalýþanlarýn proletaryadan ayrý, benim 'yeni orta sýnýf' (YOS) dediðim bir toplumsal tabakayý oluþturduklarý düþüncesini içerir. Ancak, daha iyisini bulamýyor olmama raðmen YOS adlandýrmasýndan da memnun deðilim. YOS adlandýrmasýnýn tam uygun olmamasýnýn nedenlerinden biri, YOS'un bir sýnýf olmamasýdýr. Ýþçilerle kapitalistlerin, üretim iliþkilerindeki konumlarýndan kaynaklanan ayrý ve bütünlüklü çýkarlarý vardýr. YOS için ise böyle bir durum söz konusu deðildir, çünkü çeliþkili sýnýfsal konumlarý bunlarý ayný anda iki ayrý yöne (menejerler ve denetleyiciler örneðinde kâh burjuvaziden kâh proletaryadan yana, yarý-özerk çalýþanlar örneðinde ise kâh küçük burjuvaziden kâh proletaryadan yana) çeker. Stanley Aronowitz'in Ehrenreich'larýn geliþtirdiði 'profesyonel-menejer sýnýfý' kavramýný tartýþýrken oldukça kaba bir dille ifade ettiði gibi, "PMS bir katman"dýr. 75 Baþka bir deyiþle, PMS, temel çeliþkinin iki kutbu olan sermaye ile ücretli emek arasýnda belirsiz ve ara bir konumda bulunmak gibi ortak bir özellikleri olan, homojen olmayan toplumsal tabakalar topluluðudur. Bu noktanýn önemli uzantýlarý vardýr. Demek ki, YOS ile diðer sýnýflar arasýnda çok kesin bir ayýrým yoktur. Üst ucunda fiilen yönetici sýnýfýn bir parçasýný oluþturan üst yönetim kademelerine kayarken, alt ucunda iþçi sýnýfýyla birleþir. Çeliþkili sýnýfsal konumlarda yer alanlarý burjuvaziden ve proletaryadan ayýran sýnýrlar bulanýktýr. Bu pek çok bakýmdan doðrudur. Örneðin, bazý çalýþan gruplarý zaman zaman YOS'a girip çýkabilirler. Bu yüzden, çoðu büro iþçisinin yüzyýlýn ilk bölümünde çeliþkili sýnýfsal konumlarda yer aldýklarýný söylemek akla yatkýn görünmektedir. Büro iþçileri o aþamada sermayenin iþlevlerine yakýndan katýlýyorlardý. Charles Booth'un 1890'larda tanýmladýðý büro iþçileri ile iþveren arasýndaki 'yakýn ve kiþisel' iliþki kesinlikle bir güven iliþkisine dayanýyor, çalýþan kiþiye önemli gizli bilgiler emanet edilip geniþ bir inisyatif alaný tanýnýyordu. Gelgelelim, daha önceden belirttiðim gibi, bu yüzyýlýn akýþý içersinde hem büro iþçilerinin sayýsýnda muazzam bir büyümeye, hem de, ayný zamanda, sermaye iþlevinin yerine getirilmesinden önemli derecede dýþlanmalarý süreci yaþanmýþtýr. Yeni orta sýnýfýn büyüklüðü sorunu buradan kaynaklanýr. Tablo I'e göre, 1979'da Ýngiltere'de toplam iþgücünün %30'dan az bir kýsmýný profesyoneller, menejerler ve idareciler oluþturuyordu. Ancak, Tablo I'de marksist

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK**

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK** DOSYA/DERLEME TÜRKÝYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN AN ÝÞÇÝLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? Bazý sorular, "dam üstünde saksaðan" misali, insana "bu da nereden çýktý" dedirtir. Baþlýktaki soru da Marksist teoriye, özellikle

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý

V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 YEDÝNCÝ BASKI EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI V. Ý. LENÝN ,, Ocak-Temmuz 1916 da yazýldý Ýlk kez, 1917 yýlýnda

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

ÇOCUK ÝÞÇÝLERÝN OYUN HAKKI VAR MIDIR?*

ÇOCUK ÝÞÇÝLERÝN OYUN HAKKI VAR MIDIR?* Ali Murat ÖZDEMÝR Dr., Hacettepe Üniv. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fak. Gamze YÜCESAN ÖZDEMÝR Dr., Gazi Üniv. Ýletiþim Fak. KÜRESEL KAPÝTALÝZMDE ÇOCUK EMEÐÝNÝN EKONOMÝ POLÝTÝÐÝ ÇOCUK ÝÞÇÝLERÝN OYUN HAKKI

Detaylı

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI G. Politzer 1 ONÝKÝNCÝ BASKI ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG Georges Politzer in metni esas alýnarak Guy

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953 J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI J. Stalin 1 ÜÇÜNCÜ BASKI SON YAZILAR 1950-1953 J. STALÝN Stalin in 1950-1953 yýllarý arasýndaki inceleme, konuþma, mesaj ve söylevlerini biraraya getiren

Detaylı

KARL MARKS 1844 ELYAZMALARI EKONOMÝ POLÝTÝK VE ELSE E ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks 1844 Elyazmalarý

KARL MARKS 1844 ELYAZMALARI EKONOMÝ POLÝTÝK VE ELSE E ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks 1844 Elyazmalarý KARL MARKS 1844 ELYAZMALARI EKONOMÝ POLÝTÝK VE ELSE E ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 BÝRÝNCÝ BASKI 1844 ELYAZMALARI Ekonomi Politik ve elsefe KARL MARKS Karl Marks, Manuscrits de 1844 - Économie Politique

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER

UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER Recep KAPAR Yrd. Doç. Dr., Muðla Üniv. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü UYGUN ÝÞ AÇIÐI: ÝNSANA YARAÞMAYAN ÝÞLER Uygun iþ yaklaþýmý (decent work) * uluslararasý sistemin ve ülkelerin ekonomik,

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 SOSYALÝZM VE SAVAÞ V. Ý. LENÝN Viladimir Ýliç Lenin,, Temmuz-Aðustos 1915 de yazýldý. 1915 güzünde Cenevre de broþür olarak yayýnlandý. [Türkçesi:

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni RÝEDRÝCH ENGELS AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 AÝLENÝN, ÖZEL MÜLKÝYETÝN VE DEVLETÝN KÖKENÝ RÝEDRÝCH ENGELS [142], Mart sonu ile 26 Mayýs 1884 arasýnda. Engels

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý?

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý? V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BÝRÝNCÝ BASKI NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI V. Ý. LENÝN 1901 yazýyla Þubat 1902 arasýnda yazýldý. Ýlk

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı