2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER"

Transkript

1 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1

2 2

3 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013 Yılı Milli Bütçe Tahmin Raporu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri BAĞLI CETVELLER 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu A - Cetveli (Özet Tablo) Yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Tasarısı Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Tasarısı Yılı Sayıştay Bütçe Tasarısı Yılı B - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler Yılı C - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerine Dayanak Teşkil Eden Temel Hükümler Yılı E - Cetveli Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Yılı F - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdare ve Kurumların Nakit İmkânları ile Bu İmkânlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar

4 2013 Yılı H - Cetveli 10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Yılı İ - Cetveli Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal ve Diğer Sınırlar Yılı K - Cetveli Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları Yılı M - Cetveli Pansiyon Ücretleri Yılı O - Cetveli Ordu İhtiyaçları İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerleri Yılı P - Cetveli Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerleri ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Tahmini Günlük Kira Bedelleri Yılı T - Cetveli Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri Yılı T - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerinin Yıl İçinde Edinebilecekleri Taşıtlar Yılı V - Cetveli Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları

5 2013 YILI M LL BÜTÇE TAHM N RAPORU 5

6 6

7 M LL BÜTÇE TAHM N RAPORU 2013 Y l Program n n temel amaçlar, ülkemizin refah seviyesinin art r lmas nihai hedefi do rultusunda; büyümeyi potansiyel seviyesine ç karmak, istihdam art rmak, kamu dengelerini iyile tirmek ve fiyat istikrar n sa lamakt r Y l Program nda gayri safi yurtiçi has lan n yüzde 4 oran nda artaca öngörülmü tür y l nda toplam yurtiçi talebin sabit fiyatlarla yüzde 3,9 oran nda artaca, toplam sabit sermaye yat r mlar ndaki art oran n n ise yüzde 6,8 olaca tahmin edilmektedir. Programda toplam tüketimin sabit fiyatlarla yüzde 3,1 oran nda artmas öngörülmektedir. Bu oran n, kamu tüketiminde yüzde 3,6, özel tüketimde ise yüzde 3,1 olarak gerçekle mesi beklenmektedir. 7

8 TABLO 1: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES Cari Fiyatlarla, Milyon TL. GSYH çindeki Yüzde Paylar (1) (2) (1) (2) GSYH ,0 100,0 100,0 100,0 NET MAL VE H ZMET HRACATI ,6 8,9 6,4 6,1 TOPLAM YURT Ç TALEP ,6 108,9 106,4 106,1 SAB T SERMAYE YATIRIMI ,2 22,1 22,2 22,8 KAMU ,3 4,1 4,3 4,3 ÖZEL ,0 18,0 17,9 18,5 STOK DE MES ,6 2,0-0,9-1,0 KAMU ,2 0,0 0,1 0,0 ÖZEL ,8 2,0-0,9-1,0 TOPLAM YATIRIMLAR ,8 24,1 21,4 21,8 KAMU ,1 4,1 4,4 4,4 ÖZEL ,8 20,0 17,0 17,4 TOPLAM TÜKET M ,7 84,8 85,0 84,3 KAMU ,0 10,8 11,6 11,7 ÖZEL ,7 74,0 73,5 72,6 KAYNAK: Kalk nma Bakanl (1) Gerçekle me Tahmini. (2) Program NOT: Net Mal ve Hizmet hracat kalemi Toplam Yurtiçi Talebe ula l rken formülasyon gere i ters i aretli olarak gösterilmektedir. TABLO 2: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES 1998 Fiyatlar yla, Milyon TL. Yüzde De i me (1) (2) (2) (3) GSYH ,5 3,2 4,0 NET MAL VE H ZMET HRACATI (1) ,5-3,3 0,0 TOPLAM YURT Ç TALEP ,6-0,1 3,9 SAB T SERMAYE YATIRIMI ,4-0,5 6,8 KAMU ,0 5,4 5,4 ÖZEL ,6-1,7 7,1 STOK DE MES (1) ,3-0,8-0,1 KAMU ,2 0,1-0,1 ÖZEL ,4-0,8-0,1 TOPLAM YATIRIMLAR ,2-3,4 6,4 KAMU ,0 6,9 4,2 ÖZEL ,9-5,5 6,9 TOPLAM TÜKET M ,5 1,0 3,1 KAMU ,6 3,9 3,6 ÖZEL ,8 0,6 3,1 KAYNAK: Kalk nma Bakanl (1) Yüzde de i imleri, GSYH büyümesine katk lar göstermektedir. (2) Gerçekle me Tahmini. (3) Program NOT: Net Mal ve Hizmet hracat kalemi Toplam Yurtiçi Talebe ula l rken formülasyon gere i ters i aretli olarak gösterilmektedir. 8

9 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI 9

10 10

11 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI B R NC BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1- (1) Bu Kanuna ba l (A) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) say l cetvelde yer alan genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerine Türk Liras, b) (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere Türk Liras, c) (III) say l cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara Türk Liras, ödenek verilmi tir. Gelir ve finansman MADDE 2- (1) Gelirler: Bu Kanuna ba l (B) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 5018 say l Kanuna ekli; a) (I) say l cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri Türk Liras, b) (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri Türk Liras öz gelir, Türk Liras Hazine yard m olmak üzere toplam Türk Liras, c) (III) say l cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar n gelirleri Türk Liras öz gelir, Türk Liras Hazine yard m olmak üzere toplam Türk Liras, olarak tahmin edilmi tir. (2) Finansman: Bu Kanuna ba l (F) i aretli cetvellerde gösterildi i üzere, 5018 say l Kanuna ekli (II) say l cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansman Türk Liras olarak tahmin edilmi tir. 11

12 Denge MADDE 3- (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde belirtilen ödenekler toplam ile 2 nci maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplam aras ndaki fark, net borçlanma ile kar lan r. K NC BÖLÜM Bütçe Düzenine ve Uygulamas na li kin Hükümler Ba l cetveller MADDE 4- (1) Bu Kanuna ba l cetveller a a da gösterilmi tir: a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneklerin da l m (A). b) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B). c) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak te kil eden temel hükümler (C). ç) Baz ödeneklerin kullan m na ve harcamalara ili kin esaslar (E). d) 5018 say l Kanuna ekli (II) ve (III) say l cetvellerde yer alan idare ve kurumlar n nakit imkânlar ile bu imkânlardan harcanmas öngörülen tutarlar (F). e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 say l Harc rah Kanunu hükümleri uyar nca verilecek gündelik ve tazminat tutarlar (H). f) Çe itli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal ve di er s n rlar ( ). g) Ek ders, konferans ve fazla çal ma ücretleri ile di er ücret ödemelerinin tutarlar (K). ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 say l Milli E itim Bakanl Okul Pansiyonlar Kanununun 3 üncü maddesi gere ince Milli E itim Bakanl taraf ndan yönetilen okul pansiyonlar n n ö rencilerinden al nacak pansiyon ücretleri (M). h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 say l Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyar nca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla al nacak hayvanlar n al m de erleri (O). ) 3634 say l Kanun uyar nca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla al nacak motorlu ta tlar n ortalama al m de erleri ile günlük kira bedelleri (P). 12

13 i) 5018 say l Kanuna ekli (I), (II) ve (III) say l cetvellerde yer alan kamu idarelerinin y l içinde edinebilecekleri ta tlar n cinsi, adedi, hangi hizmette kullan laca ve kayna ile 5/1/1961 tarihli ve 237 say l Ta t Kanununa tabi kurumlar n y l içinde sat n alacaklar ta tlar n azami sat n alma bedelleri (T). j) Kanunlar ve kararnamelerle ba lanm vatani hizmet ayl klar (V). Gerekti inde kullan labilecek ödenekler MADDE 5- (1) Personel Giderlerini Kar lama Ödene i: Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyece i anla ld takdirde, ilgili mevzuat n n gerektirdi i giderler için "Personel Giderleri" ve "Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri" ile ilgili mevcut veya yeni aç lacak tertiplere, Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya, (2) Yedek Ödenek: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni aç lacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlar n içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hallerde (06) ve (07) ekonomik kodlar n içeren tertiplere aktarma yapmaya, (3) Yat r mlar H zland rma Ödene i: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten, 2013 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na uyularak, 2013 Y l Yat r m Program n n uygulama durumuna göre gerekti inde öncelikli sektörlerde yer alan yat r mlar n h zland r lmas veya y l içinde geli en artlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni al nmas gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin art r lmas nda kullan lmak üzere genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine ili kin mevcut veya yeni aç lacak tertiplere aktarma yapmaya, (4) Do al Afet Giderlerini Kar lama Ödene i: Maliye Bakanl bütçesinin tertibinde yer alan ödene i, yat r m nitelikli giderler aç s ndan y l yat r m program ile ili kilendirilmek kayd yla genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü do al afet giderlerini kar lamak amac yla mevcut veya yeni aç lacak tertiplerine aktarmaya, Maliye Bakan yetkilidir. Aktarma, ekleme, devir ve iptal i lemleri MADDE 6- (1) a) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri tertiplerinde yer alan ödenekleri, Maliye Bakanl bütçesinin Personel Giderlerini Kar lama 13

14 Ödene i ile gerekti inde Yedek Ödenek tertibine; di er ekonomik kodlara ili kin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 say l Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f kras nda yer alan s n rlamalara tabi olmaks z n Maliye Bakanl bütçesinin Yedek Ödenek tertibine aktarmaya, b) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idarelerinden, hizmeti yapt racak olan kamu idaresinin iste i üzerine bütçesinden y l içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel s n fland rma ayr m na bak lmaks z n ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli i lemleri yapmaya, c) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri için 2013 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak y l yat r m program nda de i iklik yap lmas halinde, de i iklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar aras aktarmaya, ç) Kamu idarelerinin yeniden te kilatlanmas sonucu, bütçe kanunlar n n uygulanmas ve kesin hesaplar n haz rlanmas ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe i lemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya, Maliye Bakan yetkilidir. (2) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yap lacak tertipteki ödene in yüzde 20'sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20'yi geçen di er her türlü kurum içi aktarmalar n yapmaya Maliye Bakan yetkilidir Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karara uygun olarak 2013 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer alan projelerde de i iklik yap lmas halinde bu de i ikli in gerektirdi i tertipler aras ödenek aktarmas i lemlerinin tamam 5018 say l Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f kras nda yer alan s n rlamalara tabi olmaks z n idarelerce yap l r. (3) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri, 29/6/2011 tarihli ve 644 say l Çevre ve ehircilik Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname kapsam nda Çevre ve ehircilik Bakanl na yapt raca i lere ili kin ödeneklerini Çevre ve ehircilik Bakanl bütçesine aktarmaya yetkilidir. (4) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ; cari y l içinde aralar nda yap lan hizmetlerin bedellerini kar lamak amac yla var lacak mutabakat üzerine, bütçeleri aras nda kar l kl aktarma yapmaya yetkilidir. (5) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ; bütçelerinde yer alan Silahl Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin di er bir fonksiyon taraf ndan yürütülmesi halinde ilgili ödene i, fonksiyonlar aras nda kar l kl olarak aktarmaya yetkilidir. (6) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar n (B) i aretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekle en gelirler ile (F) i aretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlar n a an finansman gerçekle me kar l klar n, idare ve kurumlar n bütçelerinin mevcut veya yeni aç lacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanl nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir. 14

15 (7) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri aras ndaki kaynak transferleri ödenek aktarma suretiyle yap l r. Merkezi yönetim bütçesi kapsam ndaki idareler ve kurumlar aras ndaki di er kaynak transferleri tahakkuk i lemleriyle gerçekle tirilir. Bu i lemler kar l tahsil edilen tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) i aretli cetvellere gelir, di er yandan (A) i aretli cetvellere ödenek kaydedilir. (8) a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Güvenlik Komutanl ve Emniyet Genel Müdürlü ü bütçelerinin (özel ödenekler ve 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri ekonomik kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet al m giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden y l içinde harcanmayan k s mlar, hizmetin devaml l n sa lamak amac yla ödeneklerinin yüzde 30'unu a mamak üzere ertesi y l bütçesine devren ödenek kaydetmeye, b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 say l Turizmi Te vik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci f kras gere ince Kültür ve Turizm Bakanl bütçesinin ve kurumsal kodu alt nda bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tan tma amaçl ödeneklerden harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu bütçesinin tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye, ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl bütçesinin , , ve tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, d) Hazine Müste arl bütçesinin , ve tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, e) Emniyet Genel Müdürlü ü bütçesinin Emniyet Genel Müdürlü ü Güvenlik Hizmetleri Yat r mlar fonksiyonu alt nda yer alan yat r m ödeneklerinden harcanmayan k s mlar ertesi y l bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye, f) lgili mevzuat gere ince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarlar, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kulland rmak üzere genel bütçenin (B) i aretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekle mesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, y l içinde harcanmayan ödenekleri (2012 y l ndan devredenler de dâhil) ertesi y l bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yap lacak i lemlere ili kin usul ve esaslar belirlemeye, Maliye Bakan yetkilidir. Di er bütçe i lemleri MADDE 7- (1) Yüksekö retim Kurulu Ba kanl bütçesinin (Ö retim Üyesi Yeti tirme Program ) tertibinde yer alan ödenek, bu Program kapsam nda lisansüstü e itim veren yüksekö retim kurumlar na, mal ve hizmet al mlar nda kullan lmak üzere, görevlendirilen ö rencilerin say lar ve ö renim alanlar dikkate al narak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar kar l n 15

16 bir yandan ilgili yüksekö retim kurumunun (B) i aretli cetveline öz gelir, di er yandan (A) i aretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yüksekö retim kurumu yetkilidir. (2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Yüksekö retim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci f kras n n (d) bendi, 44 üncü, 46 nc, 58 inci, ek 25 inci, ek 26 nc ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 say l Kanunun 7 nci maddesi uyar nca tahsil edilen tutarlar ve di er gelirler, yüksekö retim kurumlar bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yüksekö retim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar kar l olarak ilgili yüksekö retim kurumu bütçesine konulan ödenekler, gelir gerçekle melerine göre kulland r l r. (3) Öz gelir kar l olarak ilgili yüksekö retim kurumu bütçesinin (A) i aretli cetvelinde fonksiyonel s n fland rman n dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler aras nda ( E itime yard mc hizmetler fonksiyonu alt nda öz gelir kar l tefrik edilen ödenekler aras nda yap lacak aktarmalar hariç) aktarma yap lamaz. (4) Maliye Bakan ; a) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl nca yabanc ülkelere ve uluslararas kurulu lara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullan lan kara, deniz ve hava ta tlar ndan al nan kira veya ücret tutarlar n, b) Türk Silahl Kuvvetlerinin ö renim ve e itim müesseselerinde okutulan ve e itim gören yabanc uyruklu subay, astsubay veya erlere yap lan giderler kar l nda ilgili devletlerce ödenen tutarlar, c) Emniyet Genel Müdürlü ünün ö renim ve e itim müesseselerinde okutulan ve e itim gören yabanc uyruklu ö renci ve personele yap lan giderler kar l nda ilgili devletler veya uluslararas kurulu lar taraf ndan ödenen tutarlar, ç) NATO makamlar nca yap lan anla ma gere ince yedek havaalanlar n n bak m ve onar mlar için ödenecek tutarlar, ayn amaçla kullan lmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir, di er yandan yukar da yaz l idare bütçelerinde aç lacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan y l içinde harcanmayan k s mlar ertesi y la devretmeye yetkilidir. Mali kontrole ili kin hükümler MADDE 8- (1) 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idareleri; a) Ar zi nitelikteki i leriyle s n rl kalmak ko uluyla y l içinde bir ay a mayan sürelerle hizmet sat n al nacak veya çal t r lacak ki ilere yap lacak ödemeleri, b) lgili mevzuat uyar nca k smi zamanl hizmet sat n al nan ki ilere yap lacak ödemeleri, c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 say l Mesleki E itim Kanununun 25 inci maddesi gere ince aday, ç rak ve i letmelerde meslek e itimi gören ö rencilere yap lacak ödemeleri, 16

17 ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin (C) f kras gere ince çal t r lan geçici personele yap lacak ödemeleri, bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri a mayacak ekilde yaparlar ve söz konusu ekonomik kodunu içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin ba ka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi aras ndaki aktarmalar ile bu Kanunun 6 nc maddesinin birinci f kras n n (b) bendi kapsam nda yap lan aktarmalar hariç) ödenek aktar lamaz ve ödenek üstü harcama yap lamaz. Ancak, özelle tirme uygulamalar nedeniyle i akitleri feshedilenlerden 657 say l Kanunun 4 üncü maddesinin (C) f kras hükmü çerçevesinde an lan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel ile bu ekonomik kodu içeren tertiplerden yap lmas gereken akademik jüri ücreti ödemeleri için gerekli olan tutarlar ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir. (2) Bu Kanuna ba l (T) i aretli cetvelde yer alan ta tlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhas r olmak kayd yla ilgili bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir. (3) 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idareleri, sürekli i çileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 say l Kanuna göre çal t racaklar geçici i çileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik kodlar n içeren tertiplerde yer alan ödenekleri a mayacak say ve/veya süreyle istihdam edebilirler. Bu i çilerle ilgili toplu i sözle melerinden do acak yükümlülükler, ihbar ve k dem tazminat ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim art nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanl klar Maliye Bakanl bütçesinin Personel Giderlerini Kar lama Ödene i ile Yedek Ödenek tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yap lmak suretiyle kar lanabilir. Bu f krada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar d nda (söz konusu ekonomik kodlar aras ndaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler aras aktarmalar hariç) hiçbir ekilde ödenek aktarmas yap lamayaca gibi bütçenin ba ka tertiplerinden i çi ücreti ve fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal ma ücreti de ödenemez. Bu f kradaki ödenek aktarmas na ili kin k s tlamalar, kendi bütçe tertiplerinden aktarma yap lmas ko uluyla TÜB TAK için uygulanmaz. (4) 5018 say l Kanuna ekli (I) ve (II) say l cetvellerde yer alan kamu idarelerinin harcama yetkilileri, sürekli i çiler ile 5620 say l Kanuna göre çal t racaklar geçici i çilerin fazla çal malar kar l öngörülen ödene e göre i programlar n yapmak, bu ödene i a acak ekilde fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal ma yapt rmamak ve ertesi y la fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal madan dolay borç b rakt rmamakla yükümlüdürler. Deprem, yang n, su bask n, yer kaymas, kaya dü mesi, ç ve benzeri afetler nedeniyle yürürlü e konulacak Bakanlar Kurulu kararlar uyar nca yapt r lacak fazla çal malar ile fazla çal ma ücret ödemelerine ili kin ilama ba l borçlar için yap lacak aktarmalar hariç fazla süreli çal ma ve/veya fazla çal ma ücret ödemeleri için hiçbir ekilde ödenek aktarmas yap lamaz. (5) Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler taraf ndan kanun, kararname ve uluslararas anla malar gere i üye olunan uluslararas kurulu lar d ndaki uluslararas kurulu lara, gerekli ödene in temini hususunda Maliye Bakanl n n uygun görü ü al nmadan üye olunamaz ve kat lma pay ile üyelik aidat ad alt nda herhangi bir ödeme yap lamaz. (6) Ekonomi Bakanl ve Hazine Müste arl n n uluslararas anla ma, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti ad na üye oldu u uluslararas kurulu lara ili kin i lemlerine (kat lma pay ödemeleri dâhil) be inci f kra hükmü uygulanmaz. 17

18 (7) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerince i letilen e itim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bak mevi, kre, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhas ran bu tesislerin i letilmesinden elde edilen gelirlerden kar lan r. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2013 y l nda ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yat r m Harcamalar, Mahalli dareler ve Fonlara li kin Hükümler Yat r m harcamalar MADDE 9- (1) 2013 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde yer alan projeler d nda herhangi bir projeye harcama yap lamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödene i toplu olarak verilmi projeler kapsam ndaki y llara sari i lere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpa a, Sirkeci-Halkal Banliyö Hatt n n yile tirilmesi ve Demiryolu Bo az Tüp Geçi i n aat Projesi, Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl nca gerçekle tirilecek ehir içi rayl ula m sistemleri ve metro yap m projeleri ile di er demiryolu yap m projeleri hariç) 2013 y l nda ba lanabilmesi için proje veya i in 2013 y l yat r m ödene i, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamaz. Bu oran n alt nda kalan proje ve i ler için gerekti inde projeler 2013 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar na uyulmak ve öncelikle kurumlar n yat r m ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir. (2) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin, yat r m program nda ödenekleri toplu olarak verilmi y ll k projelerinden makineteçhizat, büyük onar m, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yaz l m ve donan m projelerinin detay programlar ile alt harcama kalemleri itibar yla tadat edilen ve edilmeyen toplula t r lm projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili i lemlerde 2013 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Karar esaslar uygulan r. (3) Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin bütçelerine yat r m projeleri ile ilgili olarak yap lacak ödenek ekleme, devir ve aktarma i lemleri 2013 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yat r m program ile ili kilendirilir. (4) 2013 Y l Yat r m Program na ek yat r m cetvellerinde y l içinde yap lmas zorunlu de i iklikler için 2013 Y l Program n n Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur. Mahalli idarelere yap lacak Hazine yard mlar MADDE 10- (1) Maliye Bakanl bütçesinin; 18

19 a) tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005 tarihli ve 5286 say l Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde, il özel idarelerine veya büyük ehir belediyelerine devredilen personelin ayl k ve di er her türlü mali ve sosyal haklar na ili kin ödemelerini kar lamak üzere 2/7/2008 tarihli ve 5779 say l l Özel darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk nda Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyük ehir belediyelerine, b) tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyap s n n Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsam nda köylerin altyap ihtiyaçlar için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine, c) tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyap Projesi (SUKAP) kapsam nda belediyelerin içme suyu ve at ksu projelerini gerçekle tirmek üzere ller Bankas Anonim irketine, tahakkuk ettirilmek suretiyle kulland r l r. SUKAP kapsam nda ihtiyaç olmas halinde genel bütçe kapsam ndaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktar labilir. Bu f kra kapsam nda ilgili idarelere yap lan Hazine yard mlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. (2) Birinci f kran n (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2013 Y l Yat r m Program nda belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller baz nda; SUKAP için ise belediyeler baz nda da l m, kulland r lmas, izlenmesi ve denetimine ili kin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu taraf ndan karara ba lan r. Fonlara ili kin i lemler MADDE 11- (1) Türk Silahl Kuvvetlerine stratejik hedef plan uyar nca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekle tirilecek savunma ve NATO altyap yat r mlar için y l içinde yap lacak harcamalar, 7/11/1985 tarihli ve 3238 say l Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynaklar, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve di er ayni ve nakdi imkânlar birlikte de erlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii cra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde kar lan r. (2) Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl na bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden birinci f kra hükümleri gere ince tespit edilecek tutarlar ; Emniyet Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden uçak ve helikopter, insans z hava araçlar ( HA), uçu simülatörü ve Elektronik Harp (HEWS) projesine ili kin tutarlar ; Türkiye Hudut ve Sahiller Sa l k Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot al m na yönelik tutarlar ; Orman Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Helikopter Al m Projesine ili kin tutarlar ; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden ara t rma gemisi al m na yönelik tutarlar ; ilgili hizmetleri gerçekle tirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine göre Milli Savunma Bakan, çi leri Bakan, Sa l k Bakan, Orman ve Su leri Bakan veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yetkilidir. (3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yat r lacak tutarlar bir yandan genel bütçeye gelir, di er yandan Milli Savunma Bakanl bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen y llar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakan yetkilidir. 19

20 (4) lgili y llar bütçe kanunlar uyar nca, yürütülmesi öngörülen projeler için Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktar lan tutarlardan kullan lmayan k s mlar, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ilgili genel bütçeli idarenin merkez muhasebe birimi hesab na; özel bütçeli idarelerde ise muhasebe birimi hesab na yat r l r ve ilgili idarenin (B) i aretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar kar l n ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde Maliye Bakan, özel bütçeli idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir. Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl d ndaki idarelerde ödenek kayd y l yat r m program ile ili kilendirilerek yap l r. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çe itli Hükümler Hazine garantili imkân ve d borcun ikraz limiti ve borçlanmaya ili kin i lemler MADDE 12- (1) 2013 y l nda, 28/3/2002 tarihli ve 4749 say l Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk nda Kanuna göre sa lanacak; garantili imkân ve d borcun ikraz limiti 3 milyar ABD Dolar n a amaz. (2) 1 inci maddenin birinci f kras n n (a) bendi ile belirlenen ba lang ç ödeneklerinin yüzde l'ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. Gelir ve giderlere ili kin di er hükümler MADDE 13- (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 say l l Özel daresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci f kras n n (f) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci f kras n n (f) bendi uyar nca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyap yat r mlar nda Kalk nma Bakanl n n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yap lacak borçlanmalar, 5302 say l Kanunun 51 inci maddesinin birinci f kras n n (d) bendi ile 5393 say l Kanunun 68 inci maddesinin birinci f kras n n (d) bendi kapsam nda hesaplanan faiz dâhil borç limitinin hesaplanmas na dâhil edilir. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunlar n ba l kurulu lar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlas na sahip olduklar irketler taraf ndan Avrupa Birli i ile kat l m öncesi mali i birli i çerçevesinde desteklenen projelerinin finansman için yap lan borçlanmalar ve SUKAP kapsam nda yürütülecek i ler için ller Bankas ndan yap lan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma art aranmaz. (2) Hazinenin pay sahibi oldu u i letme, irket ve bankalar n Hazineye tekabül eden temettü tutarlar ile di er öz kaynaklar n n tamam veya bir k sm, ilgili i letme, irket ve bankan n ödenmemi sermayesine ve/veya görev zarar alacaklar na mahsup edilebilir. Söz konusu mahsup i lemlerine Hazine Müste arl n n ba l oldu u Bakan; mahsup i lemlerini Hazine Müste arl n n teklifi üzerine mahiyetlerine göre 20

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı