Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde haz rlanan 2016 Mali Y l Bütçe Tasar s incelenmi olup; G DER BÜTÇES Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Al m Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ödenek harcamalar nda birim teklifleri ile belediyemizce y l içinde yap laca tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalar ndan olu maktad r Mali y l Gider Bütçemiz ,00 TL olarak teklif edilmi tir. Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel s n fland rma maliyetleri a a da gösterilmi tir. FONKSİYONEL KODU AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİİ İ , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 8 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ ,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,00 GENEL TOPLAM , , Mali Y l Gider Bütçesi: EKONOMİK OMİK KODU AÇIKLAMA YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ((TL) ) 1 PERSONEL GİDERLERİ , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 4 FAİZ GİDERLERİ ,00 5 CARİ TRANSFERLER ,00 6 SERMAYE GİDERLERİ ,00 7 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 8 BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER ,00 GENEL TOPLAM , ,00 Personel Giderleri içinde yer alan memur ayl klar ndan maa katsay s 0,083084, taban ayl 1,30054 yan ödeme katsay s 0, olarak al nm t r. çi ücretleri yeni toplu sözle menin getirece i art lar ile memur ayl klar nda y l içinde yap lacak yasal art lar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmu tur.

30 Ba kanl k Ödene i: Ba kanl k ödene i 5393 say l Belediye Kanununun 39.maddesi gere ince ve Ba kan Vekil ödene i de 5393 say l kanununun 40. maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Meclis Üyeleri Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Encümen Üyeli i Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Fazla Mesai Ücreti: Görevin niteli i gere i günün 24 saatinde devaml l k gösteren Zab ta ve tfaiye personelleri fazla çal ma ücretleri görevin yap lmas esnas nda veya görevden dolay hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çal ma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulan r. Di er hallerde ise maktu fazla çal ma ücretleri fiilen çal ld sürece ve bu süre ile orant l olarak ödenir. GEL R BÜTÇES Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi, GELİRİN KODU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 1 Vergi Gelirleri ,00 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 5 Diğer Gelirler ,00 6 Sermaye Gelirleri ,00 9 Red ve İadeler () (-) NET GELİR , , ,00 000, 0,00 F NANSMANIN EKONOM K SI Finansman n Ekonomik s n fland rmas tablosunda ,00 TL borçlanma tahmin edilmi tir. Gelir Bütçesi ,00 TL tahmin edilmi olup, Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosundaki ,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde ,00 TL olarak teklif olunmu tur. TAR FE CETVELLER 2464 say l Yasa n n 96/B maddesi ile 97 nci maddesi gere ince günün ekonomik ko ullar na göre haz rlanan ücret tarifesi Ba kanl m n bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate al narak teklif edilmi tir.

31 2016 MAL YILI BÜTÇES MAL H ZMETLER B R M GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde haz rlanan 2016 Mali Y l Bütçe Tasar s incelenmi olup; G DER BÜTÇES Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Al m Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ödenek harcamalar nda birim teklifleri ile belediyemizce y l içinde yap laca tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalar ndan olu maktad r Mali y l Gider Bütçemiz ,00 TL olarak teklif edilmi tir. Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel s n fland rma maliyetleri a a da gösterilmi tir. FONKSİYONEL KODU AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİİ İ , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,00 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,00 5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ,00 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ,00 7 SAĞLIK HİZMETLERİ ,00 8 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,00 9 EĞİTİM HİZMETLERİ ,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,00 GENEL TOPLAM , , Mali Y l Gider Bütçesi: EKONOMİK OMİK KODU AÇIKLAMA YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ((TL) ) 1 PERSONEL GİDERLERİ , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 4 FAİZ GİDERLERİ ,00 5 CARİ TRANSFERLER ,00 6 SERMAYE GİDERLERİ ,00 7 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 8 BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER ,00 GENEL TOPLAM , ,00 Personel Giderleri içinde yer alan memur ayl klar ndan maa katsay s 0,083084, taban ayl 1,30054 yan ödeme katsay s 0, olarak al nm t r. çi ücretleri yeni toplu sözle menin getirece i art lar ile memur ayl klar nda y l içinde yap lacak yasal art lar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmu tur.

32 Ba kanl k Ödene i: Ba kanl k ödene i 5393 say l Belediye Kanununun 39.maddesi gere ince ve Ba kan Vekil ödene i de 5393 say l kanununun 40. maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Meclis Üyeleri Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Encümen Üyeli i Ödene i: 5393 say l Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödene i hesaplanm t r. Fazla Mesai Ücreti: Görevin niteli i gere i günün 24 saatinde devaml l k gösteren Zab ta ve tfaiye personelleri fazla çal ma ücretleri görevin yap lmas esnas nda veya görevden dolay hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çal ma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktar geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulan r. Di er hallerde ise maktu fazla çal ma ücretleri fiilen çal ld sürece ve bu süre ile orant l olarak ödenir. GEL R BÜTÇES Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi, GELİRİN KODU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 1 Vergi Gelirleri ,00 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 5 Diğer Gelirler ,00 6 Sermaye Gelirleri ,00 9 Red ve İadeler () (-) NET GELİR , , ,00 000, 0,00 F NANSMANIN EKONOM K SI Finansman n Ekonomik s n fland rmas tablosunda ,00 TL borçlanma tahmin edilmi tir. Gelir Bütçesi ,00 TL tahmin edilmi olup, Finansman n Ekonomik S n fland rmas tablosundaki ,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir ekilde ,00 TL olarak teklif olunmu tur. TAR FE CETVELLER 2464 say l Yasa n n 96/B maddesi ile 97 nci maddesi gere ince günün ekonomik ko ullar na göre haz rlanan ücret tarifesi Ba kanl m n bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate al narak teklif edilmi tir Mali Y l Bütçemiz Say n Ba kanl k Makam n n tetkiklerine arz olunur.

33

34 FONKS YONEL YA GÖRE BÜTÇE ÖDENE CMAL FONKS YONEL KODU AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 1 GENEL KAMU H ZMETLER ,00 3 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER ,00 4 EKONOM K LER VE H ZMETLER ,00 5 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER ,00 6 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER ,00 7 SA LIK H ZMETLER ,00 8 D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER ,00 9 E T M H ZMETLER ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER ,00 GENEL TOPLAM , ,00 0

35 2016 MALİ YILI FONKSİYONEL 1.DÜZEYDE BÜTÇE ÖDENEKLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER % KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ % İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ % DİN.,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ % Diğer % SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLER % GENEL KAMU HİZMETLERİ % ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ % SAĞLIK HİZMETLERİ % EĞİTİM HİZMETLERİ %

36 EKONOM K YA GÖRE BÜTÇE ÖDENE CMAL EKONOM K KODU AÇIKLAMA YILI BÜTÇE ÖDENE ( (TL) ) 1 PERSONEL G DERLER ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00 4 FA Z G DERLER ,00 5 CAR TRANSFERLER ,00 6 SERMAYE G DERLER ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER ,00 8 BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER ,00 GENEL TOPLAM P , , 00

37 2016 MALİ YILI EKONOMİK 1.DÜZEYDE BÜTÇE ÖDENEKLERİ BORÇ VERME % PERSONEL GİDERLERİ % CARİ TRANSFERLER % FAİZ GİDERLERİ % SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ % MAL VE HİZMET ALIMLARI % Diğer % YEDEK ÖDENEKLER % SERMAYE GİDERLERİ %

38 EKONOM K YA GÖRE K NC DÜZEY BÜTÇE ÖDENE CMAL EKONOM K YILI K KODU AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENE ( (TL) ) 1 PERSONEL G DERLER R , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , D ER PERSONEL ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL, GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER ,00 4 FA Z G DERLER , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER , DI BORÇ FA Z G DERLER ,00 5 CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 6 SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER ,00 8 BORÇ VERME , YURT Ç BORÇ VERME ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE , YEDEK ÖDENEK , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE GENEL TOPLAM , , ,00

39 FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Bütçe Y l : 2016 Kurum Ad : : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod: : KODU AÇ I KL A MA KODU AÇIKLAMA 01 PERSONEL G DERLER 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 04 FA Z G DERLER FA Z G DERLER R 05 CAR CAR TRANSFERLER 06 SERMAYE G DERLER 07 SERMAYE BORÇ TRANSFERLER VERME 08 BORÇ VERME 09 YEDEK YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , , , , ,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , , , ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , , , , ,00 07 SA LIK H ZMETLER , , , , , ,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , , , , ,00 09 E T M H ZMETLER , , , , ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , , , , ,00 TOPLAM , , , , ,00 000, , , ,00 000, , , ,00 000, , , ,00 000, , ,00 0

40 KURUMSAL VE FONKS YONEL DÜZEY NDE 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Bütçe Y l Kurum Ad : : 2016 : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES : Kurumsal Kod: KODU AÇ I KL A MA TOPLAM KAMU DÜZ. VE EKONOM K SKAN VE TOP. D NLENME, SOSYAL GÜV. VE KODU AÇIKLAMA GENEL KAMU ÇEVRE KORUMA SKAN VE TOP. SA LIK E T M H ZMETLER GÜVENL K LER VE REFAHI H ZMETLER H ZMETLER H ZMETLER H ZMETLER REF. H ZMETLER ER H ZMETLER KÜL. VE D N SOS. YAR. H ZMETLER H ZMETLER H ZMETLER TOPLAM 1-0 GENEL SEKRETERL K ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , B LG LEM DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MAK NE KMAL BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , TEFT KURULU BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ç DENET M B R M BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , HUKUK MÜ AV RL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , BASIN,YAYIN HALKLA L K LER VE MUHTARLIKLAR DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , PROTOKOL UBE MÜDÜRLÜ Ü ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , EMLAK YÖNET M DA RES DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , E REFPA A HASTANES BA HEK ML 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , YAPI LER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SOSYAL PROJELER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , TFA YE DA RES BA KANLI I 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , SATINALMA DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ULA IM DA RES BA KANLI I 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KANLI I 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ZABITA DA RES BA KANLI I 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , FEN LER DA RES BA KANLI I ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , MAR DENET M DA RES BA KANLI I 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , TARIMSAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , YAPIM HALELER DA RES BA KANLI I 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TO T O P L LA A M , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0

41 KURUMSAL VE EKONOM K DÜZEY NDE 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Bütçe Y l : 2016 Kurum Ad : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod: KODU AÇ I KL A MA TOPLAM SOS. GÜV. KUR. MAL VE 08 KODU AÇIKLAMA PERSONEL FA Z CAR SERMAYE SERMAYE YEDEK TOPLAM G DERLER DEVLET PR M H ZMET ALIM FA Z G DERLER ER G D. G DERLER TRANSFERLER ER G DERLER BORÇ VERME G DERLER ER TRANSFER ÖDENEKLER ER 1-0 GENEL SEKRETERL K , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , B LG LEM DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , MAK NE KMAL BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , TEFT KURULU BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Ç DENET M B R M BA KANLI I , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , , ,00 0, , , HUKUK MÜ AV RL , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , BASIN,YAYIN HALKLA L K LER VE MUHTARLIKLAR DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , PROTOKOL UBE MÜDÜRLÜ Ü , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , EMLAK YÖNET M DA RES DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , E REFPA A HASTANES BA HEK ML , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , YAPI LER DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , , , ,00 0, , MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , SOSYAL PROJELER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , TFA YE DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , SATINALMA DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ULA IM DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ZABITA DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI I , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , FEN LER DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , MAR DENET M DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , TARIMSAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , YAPIM HALELER DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 TO T O P L LA A M , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

42 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) 46 BELED YE , ZM R , ZM R BÜYÜK EH R BELED YES , GENEL SEKRETERL K , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI 5.000, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , D ER PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER 8.500, MEMURLAR 8.500, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.000, YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI 3.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER 1.000, MAMUL MAL ALIMLARI 1.000, NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Genel Personel Hizmetleri , Genel Personel Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL ,00 I

43 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Mahalli dareler , CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , B LG LEM DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , zmirnet Fiber Optik Altyap Projesi , Mahalli dareler ,00

44 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Belediye Birimleri Aras nda Ip Tabanl leti im ve Entegrasyon Projesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Web Kameralar le zmir'in Görüntülenmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yaz l m ve E itim Deste i , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Bilgilendirme Servisleri - zmir Kent Portal , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , Aç k Alanlarda nternet Hizmeti Verilmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , zmir Büyük ehir Belediyesi Mobil Uygulamalar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI ,00

45 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAK NE KMAL BAKIM VE ONARIM DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Araç ve Makinesi Al mlar Hizmeti , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Belediyemiz Birimlerinin htiyac Olan Yakacak ve Akaryak t n Temini , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , Yang ndan Korunma Hizmetleri , Yang ndan Korunma Hizmetleri , Yang ndan Korunma Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR ,00

46 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 7.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 7.000, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.000, H ZMET ALIMLARI 1.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 1.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 3.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000,00

47 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000, GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , Güvenlik Hizmetleri , Kurumsal Güvenlik Hizmetleri , Kurumsal Güvenlik Hizmetleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 2.000, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , TEFT KURULU BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.200, YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI 8.200, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 8.000, SERMAYE G DERLER 2.000, MAMUL MAL ALIMLARI 2.000,00

48 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. NS. EKONOM K OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Ç DENET M B R M BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , S nfland rmaya Girmeyen Yasama Ve Yürütme Org.,Fin.Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000, STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 8.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , FA Z G DERLER , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER , DI BORÇ FA Z G DERLER , Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulu lar ndan Kredi Derecelendirme Notu Al nmas , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , Genel Hizmetler ,00

49 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri , Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 9.000, CAR TRANSFERLER 1.000, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 1.000, Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 2.200, H ZMET ALIMLARI 1.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 1.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 7.900, GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.600, SERMAYE G DERLER 1.000, MAMUL MAL ALIMLARI 1.000, Kent Konseyi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER 5.000, MAMUL MAL ALIMLARI 5.000,00

50 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Finansal Ve Mali ler Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 2.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , YEDEK ÖDENEKLER , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE , YEDEK ÖDENEK , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 9.900, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Genel Nitelikli Transferlere li kin Hizmetler , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,00

51 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR , SERMAYE TRANSFERLER , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , HUKUK MÜ AV RL , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 6.500, SERMAYE G DERLER 6.000, MAMUL MAL ALIMLARI 6.000, BASIN,YAYIN HALKLA L K LER VE MUHTARLIKLAR DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Yasama Ve Yürütme Organlar, Finansal Ve Mali ler,d i leri Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Yasama Ve Yürütme Organlar Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 3.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , Genel Hizmetler , Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri , Genel Planlama Ve statistik Hizmetleri , Mahalli dareler ,00

52 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL 4.950, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 8.000, CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 3.500, YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER 5.000, MAMUL MAL ALIMLARI 5.000, Turistik Rehber Bas m ve Uluslararas Fuarlara Kat l m , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, Karde Kentler Orman ve Karde Kentler Festivali , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI ,00

53 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000, D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , Yay n Ve Yay m Hizmetleri , Yay n Ve Yay m Hizmetleri , Yay n Ve Yay m Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER 5.000, MAMUL MAL ALIMLARI 5.000, PROTOKOL UBE MÜDÜRLÜ Ü , GENEL KAMU H ZMETLER , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 3.760, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 8.000,00

54 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I , ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 3.000, CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.000, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , Hava Kirlili i Ölçümlerinin Yap lmas ve Ölçüm A n n Geli tirilmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , Körfez Teknesi (Çöp Teknesi) Al m , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , Körfez Su Kalitesinin zlenmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , Ha erelerin Üreme Alanlar n Periyodik Olarak Kontrol Etmek ve laçlama , Mahalli dareler ,00

55 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 8.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Temiz Enerji E itim Alan ve Ekolojik Ev Projesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.000, YOLLUKLAR , TEMS L VE TANITMA G DERLER , SA LIK H ZMETLER , Halk Sa l Hizmetleri , Halk Sa l Hizmetleri , Halk Sa l Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, GÖREV G DERLER 3.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 1.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 7.000, SERMAYE G DERLER 3.000, MAMUL MAL ALIMLARI 3.000, S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 4.950, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 4.800,00

56 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GÖREV G DERLER 2.500, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 1.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER 1.000, EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL 8.400, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , Kamula t rma Çal malar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , Mezarl klar n ve Yeni Gömü Alanlar n n Düzenlenmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , zmir Tarih; zmir Konak Kemeralt Ve Çevresi Yenileme Alan Etap Proje ve Programlar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI ,00

57 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) E REFPA A HASTANES BA HEK ML , SA LIK H ZMETLER , Hastane leri Ve Hizmetleri , Genel Hastane Hizmetleri , Genel Hastane Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 5.000, GAYR MADD HAK ALIMLARI 1.000, GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Okul ve Mahallelerde Di ve Sa l k Taramalar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Evde Bak m Hizmeti , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , Toplum Sa l E itimleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TEMS L VE TANITMA G DERLER ,00

58 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANLI I , EKONOM K LER VE H ZMETLER , Madencilik, malat Ve n aat Hizmetleri , n aat leri Hizmetleri , n aat leri Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI 8.500, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI 3.000, GAYR MADD HAK ALIMLARI , K y Düzenlemeleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.000, SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , Toplum Refah Hizmetleri , Toplum Refah Hizmetleri , Toplum Refah Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 7.500, GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER ,00

59 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yar mada Bal k Hali Tesislerinin Kurulmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Mezarl klar n ve Yeni Gömü Alanlar n n Düzenlenmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , irinyer Park Sosyal Tesisleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Okullara Spor Malzemesi Yard m ve Yeni Spor Alanlar Olu turulmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Belediye Hizmet Tesisleri, Binalar ve Depolar n n Yap m, Bak m ve Güçlendirilmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni Mezbahalar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Otopark Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Semt Garajlar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni tfaiye Binalar n n Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni Kültür Merkezleri Olu turulmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00

60 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Spor Kompleksleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Aile Dan ma ve E itim Merkezleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Gençlik Merkezleri Kurulmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni Rekreasyon Alanlar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Kültürpark Yenileme Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Hayvan Bak mevi Yap lmas ve yile tirilmesi Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , zmir Do al Ya am Park 2. Etap (Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi, Yeni K ta Habitatlar ) Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Kentsel Kat At k De erlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulmas Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Harmandal Düzenli Kat At k Depolama Alan n yile tirme Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Sebze Hal Tesislerinin Yap m ve Geli tirilmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , Kültür Hizmetleri , Kültür Hizmetleri , Kültür Hizmetleri , Mahalli dareler ,00

61 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , Tarihe Sayg Yerel Koruma Ödülleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.000, H ZMET ALIMLARI 4.500, TEMS L VE TANITMA G DERLER , Arkeolojik Kaz Çal malar n n Desteklenmesi , Mahalli dareler , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , Yap ve Alan Ölçe inde Koruma, Canland rma, Sa l kla t rma Proje ve Uygulamalar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , zmir Tarih; zmir Konak Kemeralt Ve Çevresi Yenileme Alan Etap Proje ve Programlar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Ortaö retim Okullar nda Kent Tarihi ve Kültürü Seminerleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00

62 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) YAPI LER DA RES BA KANLI I , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , Toplum Refah Hizmetleri , Toplum Refah Hizmetleri , Toplum Refah Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , SERMAYE TRANSFERLER , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , zmir Opera Binas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Muhtelif Çok Amaçl Salonlar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Mezarl klar n ve Yeni Gömü Alanlar n n Düzenlenmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , pekyolu Cicipark Düzenlemeleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER ,00

63 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Sosyal Ya am Kampüsü , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Belediye Hizmet Tesisleri, Binalar ve Depolar n n Yap m, Bak m ve Güçlendirilmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , K y Düzenlemeleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Yeni Mezbahalar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Otopark Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Semt Garajlar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni tfaiye Binalar n n Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni Kültür Merkezleri Olu turulmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Spor Kompleksleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Aile Dan ma ve E itim Merkezleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Gençlik Merkezleri Kurulmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni skeleler, Tamir-Bak m Ünitesi, Tekne Park ve Ba lama Yerleri Yap lmas ve Mevcut skelelerin Geli tirilmesi , Mahalli dareler ,00

64 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni Rekreasyon Alanlar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Kültürpark Yenileme Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Meydanlarda Ye il Alan Düzenlemeleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Hayvan Bak mevi Yap lmas ve yile tirilmesi Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , zmir Do al Ya am Park 2. Etap (Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi, Yeni K ta Habitatlar ) Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yap ve Alan Ölçe inde Koruma, Canland rma, Sa l kla t rma Proje ve Uygulamalar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , zmir Tarih; zmir Konak Kemeralt Ve Çevresi Yenileme Alan Etap Proje ve Programlar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Kentsel Kat At k De erlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulmas Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Harmandal Düzenli Kat At k Depolama Alan n yile tirme Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Sebze Hal Tesislerinin Yap m ve Geli tirilmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Engellilik Fark ndal k (Ability) Park , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00

65 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL 9.010, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 3.400, CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 1.500, GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , SERMAYE TRANSFERLER , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , BORÇ VERME , YURT Ç BORÇ VERME , SA LIK H ZMETLER , S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER ,00

66 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I , EKONOM K LER VE H ZMETLER , Madencilik, malat Ve n aat Hizmetleri , n aat leri Hizmetleri , n aat leri Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.500, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , Naz m mar Plan veya Revizyonu , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , mar Planlar na Esas Jeolojik, Jeolojik/Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlar n n Yapt r lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00

67 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SOSYAL PROJELER DA RES BA KANLI I , E T M H ZMETLER , Seviyeye Göre S n fland r lmayan E itim Hizmetleri , Seviyeye Göre S n fland r lmayan E itim Hizmetleri , Seviyeye Göre S n fland r lmayan E itim Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 3.800, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler , Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler , Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Sosyal Ya am Kampüsü , Mahalli dareler ,00

68 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Kent ve Körfez Turu , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 7.000, Aile Dan ma ve E itim Merkezleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER 1.250, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER 8.000, TFA YE DA RES BA KANLI I , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , Yang ndan Korunma Hizmetleri , Yang ndan Korunma Hizmetleri , Yang ndan Korunma Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER ,00

69 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , CAR TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , tfaiye Araç Filosunun Büyütülmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , D Proje Kredileri , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , Kültür Hizmetleri , Kültür Hizmetleri , Kültür Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 5.000,00

70 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Aç k Hava Yaz Sinemalar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , Sanatsal ve Kültürel Yar malar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Gezici Sanat Etkinlikleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , Festivaller Ve Bienaller , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Sergiler , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Konser Organizasyonlar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , Kent Kitaplar Yay nlar Bas m ve Da t m , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , Kentin Tarihsel Dokusu ve Ünik Binalar n Tarihlerinin Ara t r lmas ve Yaz m , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI ,00

71 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Kentin Kültürel/Tarihsel Geçmi i Hakk nda Kongre,Sempozyum,Toplant Düzenlenmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , Yabanc Ar iv ve Müzelerle Ortak Çal ma Projeleri 6.000, Mahalli dareler 6.000, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 6.000, YOLLUKLAR 5.000, H ZMET ALIMLARI 1.000, Kent Müzesi Sergi Salonunda Yap lan Sergilerin Geli tirilmesi ve Tematik Alan Sergilerinin Her Y l De i imi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER 5.000, MAMUL MAL ALIMLARI 5.000, Panel, Söyle i, Toplant, Konferans, Seminer Vb. Etkinlikler , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Kente Sanatsal Eserler Kazand r lmas , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Tiyatro Gösterimleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , E itim Etkinlikleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , iir Söyle i mza Günleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Ulusal ve Uluslararas Bilimsel Toplant, Panel, Konferans, Söyle i, Seminer, Çal tay, Sempezyum, Forum, E itim Faaliyetleri , Mahalli dareler ,00

72 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Yay n Faaliyeti , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , Akdeniz Kent Portreleri Faaliyeti , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000, GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , htisas Fuarlar na Kat l m Faaliyeti 5.000, Mahalli dareler 5.000, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 5.000, H ZMET ALIMLARI 2.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 3.000, Biyoçe itlilik ve Ekoloji Konusunda Ara t rma, Koordinasyon ve Fark ndal Art r c Faaliyetler 6.000, Mahalli dareler 6.000, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 6.000, H ZMET ALIMLARI 3.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 3.000, zmir Kültür Platformu Giri imi Envanter Çal mas Faaliyeti , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI 1.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 6.000, Tasar m Koridorlar Faaliyeti 7.000, Mahalli dareler 7.000, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 7.000, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000, H ZMET ALIMLARI 1.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, zmir Sanat Tasar m ve novasyon Stüdyosu Projesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000,00

73 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER 5.000, MAMUL MAL ALIMLARI 5.000, Tasar m ve Sanat Konusunda Sergi, Fuar, Ödül, Yar ma, vb. Org. ile leti im, Etkile im ve Koord.Altyap s Kurma Faaliyetleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Orkestralar ve Korolar Kurulmas , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Konser, Dans V.B. Etkinliklerin Yap lmas ve Bu Konuda E itim Verilmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER 1.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Sergiler Düzenlenmesi ve Sergilere Evsahipli i Yap lmas , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , SERMAYE G DERLER 6.000, MAMUL MAL ALIMLARI 6.000, Festivaller Düzenlenmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Avrupa'da Kültür 21 Çal malar le Ö renmek, Avrupa'da Pilot Kentler , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , CAR TRANSFERLER , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER ,00

74 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SATINALMA DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER 5.000, MAMUL MAL ALIMLARI 5.000, ULA IM DA RES BA KANLI I , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , Güvenlik Hizmetleri , Trafik Güvenli i Hizmetleri , Trafik Güvenli i Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 3.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Sinyalizasyon Sisteminin Geli tirilmesi , Mahalli dareler ,00

75 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , D Proje Kredileri , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yatay ve Dü ey aretlemenin Geli tirilmesi, Bak m ve Onar m , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , EKONOM K LER VE H ZMETLER , Ula t rma Hizmetleri , Karayolu Sistemi letme leri Ve Hizmetleri , Karayolu Sistemi letme leri Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 8.200, H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER 1.000, Suyolu Ta mac l letme leri Ve Hizmetleri , Suyolu Ta mac l letme leri Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER ,00

76 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER 4.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.500, TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Gemi Al m , D Proje Kredileri , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , Yeni skeleler, Tamir-Bak m Ünitesi, Tekne Park ve Ba lama Yerleri Yap lmas ve Mevcut skelelerin Geli tirilmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , S n fland rmaya Girmeyen Ula t rma Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Ula t rma Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Karayollar nda Üst ve Alt Geçit Çal malar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER ,00

77 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Ba lant Yollar nda Bak m Onar m , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , zmir Büyük ehir Alan Kentiçi ve Yak n Çevre Ula m Ana Plan Revizyonu Yap lmas i , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , K y Düzenlemeleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Otopark Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni mar Yollar n n Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni skeleler, Tamir-Bak m Ünitesi, Tekne Park ve Ba lama Yerleri Yap lmas ve Mevcut skelelerin Geli tirilmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , zban Hatt Üzeri Yaya Alt Ve Üst Geçitleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , zmir Banliyö Sisteminin Geli tirilmesi Projesine lave Hatlar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , zmir Tarih; zmir Konak Kemeralt Ve Çevresi Yenileme Alan Etap Proje ve Programlar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Bisiklet Yollar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Homeros Bulvar - Otogar Ba lant Yolu , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Kent Genelinde Muhtelif stinat Yap lar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00

78 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) BANL YÖ VE RAYLI S STEM YATIRIMLARI DA RES BA KANLI I , EKONOM K LER VE H ZMETLER , Ula t rma Hizmetleri , Demiryolu n aat Ve letme leri Ve Hizmetleri , Demiryolu n aat Ve letme leri Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 9.900, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , HRSP 2. A ama aft ve Alt Yap kmal n aat , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP 3. A ama 1. K s m (Evka-3 - Bornova Merkez) n aat , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , hrsp Mü avirlik Ve Proje Hizmetleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , hrsp Araç Al m , D Proje Kredileri , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , zban Hatt Üzeri Yaya Alt Ve Üst Geçitleri , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , zmir Banliyö Sisteminin Geli tirilmesi Projesine lave Hatlar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Tramvay Hatlar Yap m Ve Araç Al m i , Mahalli dareler ,00

79 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , D Proje Kredileri , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP Halkap nar Yeralt Depo Alan Yap m i , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP 4. A ama (F.Altay-Narl dere stihkam Okulu) Yap m i , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Gaziemir Yeni Fuar Alan - zban Esba stasyonu Aras Monoray Sistemi Yap m i , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Halkap nar HRS Depo Tesislerinin Geni letilmesi i , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , HRSP 5. A ama (Üçyol st.-deü T naztepe Kampüsü-Buca Koop.) Yap m i , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I , SA LIK H ZMETLER , S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Sa l k Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 6.000,00

80 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) CAR TRANSFERLER , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI 5.000, GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , pekyolu Cicipark Düzenlemeleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , Rekreasyon Alan Ve Ye il Alanlara Kondisyon Aletleri Yerle tirilmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , K y Düzenlemeleri , Mahalli dareler ,00

81 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Yeni Rekreasyon Alanlar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Kent Ormanlar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , Meydanlarda Ye il Alan Düzenlemeleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 9.250, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , ZABITA DA RES BA KANLI I , KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL ,00

82 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 9.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 7.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , KENTSEL DÖNÜ ÜM DA RES BA KANLI I , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , skan leri Ve Hizmetleri , skan leri Ve Hizmetleri , skan leri Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , Ege Mahallesi Kentsel Dönü üm Projesi , Mahalli dareler ,00

83 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Uzundere Kentsel Dönü üm Projesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.000, GÖREV G DERLER 2.000, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 1.000, CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 7.500, H ZMET ALIMLARI 8.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.000, TEDAV VE CENAZE G DERLER 1.500, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI ,00

84 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , Ya l l k Yard m Hizmetleri , Ya l l k Yard m Hizmetleri , Ya l l k Yard m Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.000, TEDAV VE CENAZE G DERLER , CAR TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER 2.000, Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler , Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler , Sosyal Güvenli i Bulunmayanlara Sa lanan Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR ,00

85 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 6.150, H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 5.000, Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yard m , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , htiyaç Sahibi Ö rencilere Yard m Projesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , htiyaçl Okullara Yard m Projesi 5.802, Mahalli dareler 5.802, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 5.802, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.802, Kurumlara ve Engelli Ki ilere Malzeme Yard m , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Evde Bak m Hizmeti , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Süt Kuzusu Projesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER ,00

86 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 7.500, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 2.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Muhtelif Çok Amaçl Salonlar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yard m , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , zmir Büyük ehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yard m , Mahalli dareler , CAR TRANSFERLER , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , Okullara Spor Malzemesi Yard m ve Yeni Spor Alanlar Olu turulmas , Mahalli dareler ,00

87 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , Spora Eri imi K s tl Çocuklara Yönelik Spor Organizasyonu , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Ücretsiz Bisiklet Faaliyetleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , Spor Kompleksleri , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Mevcut Spor Alanlar n n yile tirilmesi ve Yeni Spor Alanlar n n Kazand r lmas Faaliyetlerinin Yürütülmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Ulusal ve Uluslararas Buz Sporlar Organizasyonlar n n Düzenlenmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Buz Sporu Bran lar na Sporcu Kazand r lmas , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , Yerel, Ulusal ve Uluslararas Spor Organizasyonlar , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER ,00

88 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 7.000, TEDAV VE CENAZE G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI I , ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , At k Yönetimi Hizmetleri , At k Yönetimi Hizmetleri , At k Yönetimi Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER ,00

89 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , CAR TRANSFERLER 1.000, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Evsel At k Transfer stasyonlar n n Kurulmas Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Kentsel Kat At k De erlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulmas Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , zmir li Kat At k Master Plan 'n n Haz rlanmas Projesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , Hayvansal At k De erlendirme Tesisi Kurulmas Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Gemilerden At k Al nmas Projesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI , Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar Otomasyon Sisteminin Kurulmas , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , FEN LER DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Kamu Hizmetlerine li kin Ara t rma Ve Geli tirme Hizmetleri , Genel Kamu Hizmetlerine li kin Ara t rma Ve Geli tirme Hizmetleri , Genel Kamu Hizmetlerine li kin Ara t rma Ve Geli tirme Hizmetleri , Mahalli dareler ,00

90 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , GEÇ C PERSONEL 9.900, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , EKONOM K LER VE H ZMETLER , Ula t rma Hizmetleri , Karayolu n aat leri Ve Hizmetleri , Karayolu n aat leri Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , TEDAV VE CENAZE G DERLER 2.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , Karayollar nda Üst ve Alt Geçit Çal malar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yap lmas , Mahalli dareler ,00

91 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Ba lant Yollar nda Bak m Onar m , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Metropol Alan çindeki Ula m Yollar na Asfalt Kaplamas Bak m ve Tadilat Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Gürçe me Caddesi Düzenleme Çal mas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , smail Sivri Caddesi Düzenleme Çal mas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , G da Çar s - n aatç lar Çar s Ana Ba lant Yollar ve Köprü Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Yeni mar Yollar n n Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Narl dere Güzelbahçe Otobanalt mar Yolu Aç lmas Mithatpa a Caddesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Harmandal Düzenli Kat At k Depolama Alan n yile tirme Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Bisiklet Yollar , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Homeros Bulvar - Otogar Ba lant Yolu , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , Kent Genelinde Muhtelif stinat Yap lar Yap lmas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00

92 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , S n fland rmaya Girmeyen skan Ve Toplum Refah Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen skan Ve Toplum Refah Hizmetleri , S n fland rmaya Girmeyen skan Ve Toplum Refah Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER 8.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , Kemeralt Bölgesi Altyap ve Üstyap Ortak Çal mas , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , MAR DENET M DA RES BA KANLI I , EKONOM K LER VE H ZMETLER , Madencilik, malat Ve n aat Hizmetleri , n aat leri Hizmetleri , n aat leri Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL 4.950, SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , Yap Stoku Envanterinin Olu turulmas , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , H ZMET ALIMLARI ,00

93 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) TARIMSAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I , D NLENME,KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Dinlenme Ve Spor Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , Ç LER , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , TEMS L VE TANITMA G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , K rsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , H ZMET ALIMLARI , YAPIM HALELER DA RES BA KANLI I , SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , Toplum Refah Hizmetleri , Toplum Refah Hizmetleri , Toplum Refah Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI ,00

94 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. N NS. EKONOM K O OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) HAR TA VE CBS DA RES BA KANLI I , GENEL KAMU H ZMETLER , Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Di er Genel Hizmetler , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , H ZMET ALIMLARI 4.000, TEMS L VE TANITMA G DERLER 5.000, MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 1.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI 2.000, GAYR MADD HAK ALIMLARI , Ula m Bilgi Sistemi , Mahalli dareler , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , Adres Numaralama Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , Co rafi Mezarl k Bilgi Sistemi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI , Co rafi Adres Bilgi Sistemi Projesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI ,00

95 ÖDENEK CETVEL - A KURUMSAL FONKS YONEL NEL F NANS. NS. EKONOM K OM K T P I II II III IV I II III IV II I I II AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , skan leri Ve Hizmetleri , skan leri Ve Hizmetleri , skan leri Ve Hizmetleri , Mahalli dareler , PERSONEL G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , GEÇ C PERSONEL , SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , MEMURLAR , SÖZLE MEL PERSONEL , MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV G DERLER , H ZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER 2.000, SERMAYE G DERLER , MAMUL MAL ALIMLARI , GAYR MADD HAK ALIMLARI , ehir Rehberinin Yap lmas 2.000, Mahalli dareler 2.000, MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 2.000, TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.000, BB S n rlar çinde 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Say sal Halihaz r Haritalar n Üretilmesi , Mahalli dareler , SERMAYE G DERLER , GAYR MADD HAK ALIMLARI ,00

96 GEL R N KODU I II III IV T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES GEL RLER N EKONOM K SI (B) CETVEL AÇIKLAMA 2016 YILI GEL R TAHM N ( ) 1 Vergi igelirleri l i , Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri , Dahilde Al nan Di er Mal ve Hizmet Vergileri , E lence Vergisi , Yang n Sigortas Vergisi , lan ve Reklam Vergisi , Harçlar , Di er Harçlar , Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harc , gal Harc , yeri Açma zni Harc , Tatil Günlerinde Çal ma Ruhsat Harc , Toptanc Hali Resmi , Di er Harçlar ,00 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet Sat Gelirleri , Mal Sat Gelirleri , artname, Bas l Evrak, Form Sat Gelirleri , Kitap,Yay n vb. Sat Gelirleri 5.000, Hizmet Gelirleri , Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 1.000, Kurs, Toplant, Seminer, E itim vb. Faaliyet Gelirleri , Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 1.000, hale lan Yay n Geliri , Kültürel Hizmetlere li kin Gelirler 1.000, Ula t rma Hizmetlerine li kin Gelirler , Di er hizmet gelirleri , Kurumlar Has lat , Mahalli dareler Kurumlar Has lat , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat , Ekonomik Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat , Kültürel Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat , Sa l k Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat , Sosyal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat , Ula t rma Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat , Tar msal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat , Di er Kurumlar Has lat , Di er Kurumlar Has lat , Kurumlar Karlar , Di er kurumlar karlar , Di er kurumlar karlar , Kira Gelirleri , Ta nmaz Kiralar , Lojman Kira Gelirleri , Ecrimisil Gelirleri , Sosyal Tesis Kira Gelirleri 1.000, Spor Tesisi Kira Gelirleri 4.000, Kültür Amaçl Tesis Kira Gelirleri , Di er Ta nmaz Kira Gelirleri ,00

97 GEL R N KODU I II III IV T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES GEL RLER N EKONOM K SI (B) CETVEL AÇIKLAMA 2016 YILI GEL R TAHM N ( ) 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler , Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba lar , Cari , Ki ilerden al nan Ba ve Yard mlar , Sermaye 2.000, Kurumlardan al nan Ba ve Yard mlar 1.000, Ki ilerden al nan Ba ve Yard mlar 1.000, Proje Yard mlar , Cari , Di erlerinden Al nan Proje Yard mlar ,00 5 Di er Gelirler , Faiz Gelirleri , Di er Faizler , Ki ilerden Alacaklar Faizleri 1.000, Mevduat Faizleri , Di er Faizler , Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar , Vergi ve Harç Gelirlerinden Al nan Paylar , Merkezi dare Vergi Gelirlerinden Al nan Paylar , Çevre Temizlik Vergisinden Al nan Paylar , Kamu Harcamalar na Kat lma Paylar , Yol Harcamalar na Kat lma Pay , Mahalli darelere Ait Paylar , Maden letmelerinden Al nan Paylar 1.000, Müze Giri Ücretlerinden Al nan Paylar , Mahalli darelere Ait Di er Paylar 3.000, Di er Paylar , Di er Paylar , Para Cezalar , dari Para Cezalar , Di er dari Para Cezalar , Vergi Cezalar , Vergi ve Di er Amme Alacaklar Gecikme Zamlar , Di er Vergi Cezalar , Di er Para Cezalar , Yukar da Tan mlanmayan Di er Para Cezalar , Di er Çe itli Gelirler , Di er Çe itli Gelirler , rat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , rat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 1.000, rat Kaydedilecek Teminat Mektuplar , Ki ilerden Alacaklar , Mera Gelirleri , Otopark Yönetmeli i Uyar nca Al nan Otopark Bedeli , Yukar da Tan mlanmayan Di er Çe itli Gelirler ,00 6 Sermaye Gelirleri , Ta nmaz Sat Gelirleri , Di er Bina Sat Gelirleri , Di er Bina Sat Gelirleri , Arsa Sat , Arsa Sat , Ta n r Sat Gelirleri , Ta n r Sat Gelirleri , Ta n r Sat Gelirleri ,00 GEL R TOPLAMI , ,00

98 GEL R N KODU I II III IV T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES GEL RLER N EKONOM K SI (B) CETVEL AÇIKLAMA 2016 YILI GEL R TAHM N ( ) 9 Red ve adeler , Vergi Gelirleri , Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri , Dahilde Al nan Di er Mal ve Hizmet Vergileri , Harçlar 3.000, Di er Harçlar 3.000, Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Kurumlar Has lat , Mahalli dareler Kurumlar Has lat , Kira Gelirleri , Ta nmaz Kiralar , Di er Gelirler 4.000, Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar 1.000, Kamu Harcamalar na Kat lma Paylar 1.000, Para Cezalar 1.000, dari Para Cezalar 1.000, Di er Çe itli Gelirler 2.000, Di er Çe itli Gelirler 2.000, , , 0,00 00 NET GEL R ,00

99 2016 MALİ YILI EKONOMİK 1.DÜZEYDE BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GELİRLER VERGİ GELİRLERİ % SERMAYE GELİRLERİ Diğer % % DİĞER GELİRLER % ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER %

100 F NANSMANIN EKONOM K SI KODLAR 2016 YILI 2011 YILI F NANSMANIN EKONOM K SI ÖNGÖRÜLEN (TL) I II III IV ( ) 1 ÇÇ BORÇLANMA , MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN ,00 1 Bankalar ,00 1 Borçlanma ,00 2 Ödeme ,00 2 ller Bankas ,00 1 Borçlanma 0,00 2 Ödeme ,00 9 D ER YÜKÜMLÜLÜKLER ,00 9 Di er ,00 1 Borçlanma 0,00 2 Ödeme ,00 2 DI BORÇLANMA ,00 8 MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN ,00 1 Bankalar ,00 1 Borçlanma ,00 2 Ödeme ,00 3 Kur Fark 0,00 3 L K D TE AMAÇLI TUTULAN NAK T, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEK DE KL KLER ,00 2 BANKALAR ,00 1 Bankalar ,00 1 Türk Liras Cinsinden Banka Hesaplar ,00 2 Döviz Cinsinden Banka Hesaplar 4 NET BORÇLANMA ,00 0 NET BORÇLANMA ,00 0 Net Borçlanma ,00 0 Net Borçlanma ,00 5 NET F NANSMAN ,00 0 NET F NANSMAN ,00 0 Net Finansman ,00 0 Net Finansman ,00

101 GEL RLER N YASAL DAYANA I (C) CETVEL GEL R N 2011 YILI KODU YASAL AÇIKLAMA GEL R TAHM N DAYANA I (TL) I II III IV 1 Vergi Gelirleri l i 1 3 Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri Dahilde Al nan Di er Mal ve Hizmet Vergileri E lence Vergisi 2464 S.K Mad Yang n Sigortas Vergisi 2464 S.K Mad lan ve Reklam Vergisi 2464 S.K Mad. 1 6 Harçlar Di er Harçlar Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harc 2464 S.K Madde gal Harc 2464 S.K Mad yeri Açma zni Harc 2464 S.K. 81. Mad Kaynak Sular Harc 2464 S.K Mad Tatil Günlerinde Çal ma Ruhsat Harc 2464 S.K Mad Toptanc Hali Resmi 80 S.K. 6. Mad Yap Kullanma zni Harc 2464 S.K. 80,84.Mad Di er Harçlar 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3 1 Mal ve Hizmet Sat Gelirleri Mal Sat Gelirleri artname, Bas l Evrak, Form Sat Gelirleri Kitap,Yay n vb. Sat Gelirleri Hizmet Gelirleri Muayene, Denetim ve Kontrol Ücretleri lan ve Reklam Gelirleri hale lan Yay n Geliri Kültürel Hizmetlere li kin Gelirler Ula t rma Hizmetlerine li kin Gelirler Di er Hizmet Gelirleri 3 2 Mallar n Kullanma veya Faaliyette Bulunma zni Gelirleri Mallar n Kullanma veya Faaliyette Bulunma zni Gelirleri Mallar n Kullanma veya Faaliyette Bulunma znine li kin Di er Gelirler 3 4 Kurumlar Has lat Mahalli dareler Kurumlar Has lat Çevre ve Esenlik Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat Ekonomik Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat Kültürel Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat Sa l k Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat Sosyal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat Su Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat Ula t rma Hizmetlerine li kin Kurumlar Has lat Tar msal Hizmetlere li kin Kurumlar Has lat Di er Kurumlar Has lat Di er Kurumlar Has lat

102 GEL RLER N YASAL DAYANA I (C) CETVEL GEL R N KODU I II III IV AÇIKLAMA 2011 YILI YASAL GEL R TAHM N DAYANA I (TL) 3 5 Kurumlar Karlar Di er kurumlar karlar Di er kurumlar karlar 3 6 Kira Gelirleri Ta nmaz Kiralar Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Spor Tesisi Kira Gelirleri Kültür Amaçl Tesis Kira Gelirleri Di er Ta nmaz Kira Gelirleri 3 9 Di er Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Di er Gelirler Di er Çe itli Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler 4 4 Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba lar Cari Ki ilerden al nan Ba ve Yard mlar Sermaye Kurumlardan al nan Ba ve Yard mlar Ki ilerden al nan Ba ve Yard mlar 5 Di er Gelirler 5 1 Faiz Gelirleri Takipteki Kurum Alacaklar Faizleri Takipteki Kurum Alacaklar Faizleri Menkul K ymet ve Gecikmi Ödemeler Faizleri Menkul K ymet ve Gecikmi Ödemeler Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri Di er Faizler Ki ilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Di er Faizler 5 2 Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar Vergi ve Harç Gelirlerinden Al nan Paylar Merkezi dare Vergi Gelirlerinden Al nan Paylar 2380 S.K S.K Çevre Temizlik Vergisinden Al nan Paylar 2464 S.K. Mük. 44. Mad Kamu Harcamalar na Kat lma Paylar Yol Harcamalar na Kat lma Pay 2464 S.K. 86. Mad Mahalli darelere Ait Paylar Maden letmelerinden Al nan Paylar 2464 S.K. 97. Mad Müze Giri Ücretlerinden Al nan Paylar 2464 S.K. 97. Mad Mahalli darelere Ait Di er Paylar Di er Paylar Di er Paylar

103 GEL RLER N YASAL DAYANA I (C) CETVEL GEL R N KODU I II III IV AÇIKLAMA 5 3 Para Cezalar dari Para Cezalar Trafik Para Cezalar Di er dari Para Cezalar Vergi Cezalar Vergi ve Di er Amme Alacaklar Gecikme Zamlar Di er Vergi Cezalar Di er Para Cezalar Yukar da Tan mlanmayan Di er Para Cezalar 5 9 Di er Çe itli Gelirler Di er Çe itli Gelirler rat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar rat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller rat Kaydedilecek Teminat Mektuplar Ki ilerden Alacaklar Mera Gelirleri Otopark Yönetmeli i Uyar nca Al nan Otopark Bedeli Yukar da Tan mlanmayan Di er Çe itli Gelirler 6 Sermaye Gelirleri 6 1 Ta nmaz Sat Gelirleri Di er Bina Sat Gelirleri Di er Bina Sat Gelirleri Arsa Sat Arsa Sat 6 2 Ta n r Sat Gelirleri Ta n r Sat Gelirleri Ta n r Sat Gelirleri 2011 YILI YASAL GEL R TAHM N DAYANA I (TL)

104 EKONOM K KODU AÇIKLAMA T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES ÇOK YILLI G DER BÜTÇES Y 1Y YILI BÜTÇE ÖDENE ( (TL) ) Y 1Y YILI BÜTÇE ÖDENE ( (TL) ) Y 1Y YILI BÜTÇE ÖDENE ( (TL) ) 1 PERSONEL G DERLER , , , MEMURLAR , , , SÖZLE MEL PERSONEL , , , Ç LER , , , GEÇ C PERSONEL , , , D ER PERSONEL , , ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER , , , MEMURLAR , , , SÖZLE MEL PERSONEL , , , Ç LER , , ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER , , , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , YOLLUKLAR , , , GÖREV G DERLER , , , H ZMET ALIMLARI , , , TEMS L VE TANITMA G DERLER , , , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER , , , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER , , , TEDAV VE CENAZE G DERLER , , ,00 4 FA Z G DERLER , , , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER , , , DI BORÇ FA Z G DERLER , , ,00 5 CAR TRANSFERLER , , , GÖREV ZARARLARI , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER , , , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR , , ,00 6 SERMAYE G DERLER , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , , , GAYR MADD HAK ALIMLARI , , , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI , , , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER , , , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER , , ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER , , , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER , , ,00 8 BORÇ VERME , , , YURT Ç BORÇ VERME , , ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER , , , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE , , , YEDEK ÖDENEK , , , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI KAR ILAMA ÖDENE , , ,00 GENEL EL TOPLAM , , , , , ,000

105 MALİ YILLARI EKONOMİK 1.DÜZEYDE BÜTÇE ÖDENEKLERİ 100% % 100% % 43% % % 7% PERSONEL GİDERLERİ 7% 1% 1% 1% SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 16% 15% 15% MAL VE HİZMET ALIMLARI 1% 1% 1% FAİZ GİDERLERİ 7% 7% 8% CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM % 2% 3% 16% 15% 11% 8% 9% 9%

106 FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE 2017 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Bütçe Y l : 2016 Kurum Ad : : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod: KODU AÇIKLAMA : PERSONEL G DERLER 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 04 FA Z G DERLER 05 CAR TRANSFERLER 06 SERMAYE G DERLER 07 SERMAYE TRANSFERLER 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , , , , ,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , , , ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , , , , ,00 07 SA LIK H ZMETLER , , , , , ,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , , , , ,00 09 E T M H ZMETLER , , , , ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , , , , ,00 TOPLAM , , , ,00 000, , , , , , ,00 000, ,00 000, ,00 000, , ,00 00

107 FONKS YONEL VE EKONOM K DÜZEY NDE 2018 YILI BÜTÇE ÖDENE ( ) Bütçe Y l : 2016 Kurum Ad : : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES Kurumsal Kod: KODU AÇIKLAMA : PERSONEL G DERLER 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PR M G D. 03 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 04 FA Z G DERLER 05 CAR TRANSFERLER 06 SERMAYE G DERLER 07 SERMAYE TRANSFERLER 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU H ZMETLER , , , , , , , , , ,00 03 KAMU DÜZEN VE GÜVENL K H ZMETLER , , , , , ,00 04 EKONOM K LER VE H ZMETLER , , , , ,00 05 ÇEVRE KORUMA H ZMETLER , , , , , ,00 06 SKAN VE TOPLUM REFAHI H ZMETLER , , , , , , ,00 07 SA LIK H ZMETLER , , , , , ,00 08 D NLENME, KÜLTÜR VE D N H ZMETLER , , , , , ,00 09 E T M H ZMETLER , , , , ,00 10 SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL YARDIM H ZMETLER , , , , , ,00 TOPLAM ,00 000, , , ,00 000, , , ,00 000, , , , , ,00 000, ,00 000, , ,00 0

108 T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU AÇIKLAMA 2016 YILI TAHMİNİ ( ) 2017 YILI TAHMİNİ ( ) 2018 YILI TAHMİNİ ( ) 1 Vergi igelirleri l i , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Harçlar , , ,00 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Kurumlar Hasılatı , , , Kurumlar Karları , , , Kira Gelirleri , , ,00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , Proje Yardımları , , ,00 5 Diğer Gelirler , , , Faiz Gelirleri , , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Para Cezaları , , , Diğer Çeşitli Gelirler , , ,00 6 Sermaye Gelirleri , , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , Taşınır Satış Gelirleri , , ,00 9 Red ve İadeler (-) , , , Vergi Gelirleri , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Diğer Gelirler 4.000, , ,00 GENEL TOPLAM , , , , , ,000

109 MAL YILLARI EKONOM K 1.DÜZEYDE BÜTÇE LE TAHM N ED LEN GEL RLER % % 100% % 100% % % 1% VERG GEL RLER 1% 6% 6% 6% TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER 0% 0% 0% ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER D ER GEL RLER SERMAYE GEL RLER GENEL TOPLAM % 1% 1%

110 ÇOK YILLI F NANSMANIN EKONOM K SI KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI 2011 YILI 2011 YILI 2011 YILI F NANSMANIN EKONOM K SI ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN (TL) (TL) (TL) I II III I IV ( ) ( ) ( ) 1 Ç Ç BORÇLANMA , , , MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN , , ,00 1 Bankalar , , ,00 1 Borçlanma , , ,00 2 Ödeme , , ,00 2 ller Bankas , , ,00 1 Borçlanma 0,00 0,00 0,00 2 Ödeme , , ,00 9 D ER YÜKÜMLÜLÜKLER , , ,00 9 Di er , , ,00 1 Borçlanma 0,00 0,00 0,00 2 Ödeme , , ,00 2 DI BORÇLANMA , , ,00 8 MAL KURULU LARDAN SA LANAN F NANSMAN , , ,00 1 Bankalar , , ,00 1 Borçlanma , , ,00 2 Ödeme , , ,00 3 Kur Fark 0,00 0,00 0,00 3 L K D TE AMAÇLI TUTULAN NAK T, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEK DE KL KLER , , ,00 2 BANKALAR , , ,00 1 Bankalar , , ,00 1 Türk Liras Cinsinden Banka Hesaplar , , ,00 2 Döviz Cinsinden Banka Hesaplar 0,00 0,00 4 NET BORÇLANMA , , ,00 0 NET BORÇLANMA , , ,00 0 Net Borçlanma , , ,00 0 Net Borçlanma , , ,00 5 NET F NANSMAN , , ,00 0 NET F NANSMAN , , ,00 0 Net Finansman , , ,00 0 Net Finansman , , ,00

111 MALİ YILLARI ÇOK YILLI BÜTÇE DENKLİĞİ YILI 2017 YILI 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ GİDER BÜTÇESİ FİNANSMANIN EKONOMİK SI

112 T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ G-CETVELİ GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER CETVELİ TUTARI TAAHHÜDÜN MAHİYETİ ( ) TUTARI TARI YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI , EVSEL ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ KURULMASI PROJESİ İZMİR OPERA BİNASI MUHTELİF ÇOK AMAÇLI SALONLAR MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ İPEKYOLU CİCİPARK DÜZENLEMELERİ BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ, BİNALARI VE DEPOLARININ YAPIMI, BAKIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ KIYI DÜZENLEMELERİ YENİ MEZBAHALAR YAPILMASI OTOPARK YAPILMASI SEMT GARAJLARI YAPILMASI YENİ İTFAİYE BİNALARININ YAPILMASI YENİ KÜLTÜR MERKEZLERİ OLUŞTURULMASI SPOR KOMPLEKSLERİ AİLE DANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ GENÇLİK MERKEZLERİ KURULMASI YENİ İSKELELER, TAMİR-BAKIM ÜNİTESİ,MARİNALAR YAPILMASI VE MEVCUT İSKELELERİN GELİŞTİRİLMESİ YENİ REKREASYON ALANLARI YAPILMASI KÜLTÜRPARK YENİLEME PROJESİ MEYDANLARDA YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ HAYVAN BAKIMEVİ YAPILMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI 2. ETAP (AKDENİZ AKVARYUMU, ZOOLOJİ MÜZESİ, YENİ KITA HABİTATLARI) PROJESİ KENTSEL KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF TESİSLERİ KURULMASI PROJESİ HARMANDALI DÜZENLİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINI İYİLEŞTİRME PROJESİ SEBZE HAL TESİSLERİNİN YAPIMI VE GELİŞTİRİLMESİ YAPI VE ALAN ÖLÇEĞİNDE KORUMA, CANLANDIRMA VE SAĞLIKLAŞTIRMA UYGULAMALARI İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 KARAYOLLARINDA ÜST VE ALT GEÇİT ÇALIŞMALARI KARAYOLU YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİNİN YAPILMASI MUHTELİF MEYDAN BULVAR CADDE VE ANA BAĞLANTI YOLLARINDA BAKIM ONARIM GÜRÇEŞME CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMASI İSMAİL SİVRİ CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMASI GIDA ÇARŞISI-İNŞAATÇILAR ÇARŞISI ANA BAĞLANTI YOLLARI VE KÖPRÜ YAPILMASI YENİ İMAR YOLLARININ YAPILMASI NARLIDERE GÜZELBAHÇE OTOBANALTI İMAR YOLU AÇILMASI MİTHATPAŞA CADDESİ DÜZENLENMESİ HARMANDALI DÜZENLİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINI İYİLEŞTİRME PROJESİ BİSİKLET YOLLARI HOMEROS BULVARI- OTOGAR BAĞLANTI YOLU KENT GENELİNDE MUHTELİF İSTİNAT YAPILARI YAPILMASI METROPOL ALAN İÇİNDEKİ ULAŞIM YOLLARINA ASFALT KAPLAMASI BAKIM VE TADİLAT YAPILMASI KEMERALTI BÖLGESİ ALTYAPI VE ÜSTYAPI ORTAK ÇALIŞMASI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 İHRSP 3. AŞAMA 1. KISIM (EVKA-3 - BORNOVA MERKEZ) İNŞAATI İHRSP MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ İZBAN HATTI ÜZERİ YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNE İLAVE HATLAR YAPILMASI İHRSP TRAMVAY HATLARI YAPIMI VE ARAÇ ALIMI İŞİ İHRSP HALKAPINAR YERALTI DEPO ALANI YAPIM İŞİ İHRSP 4. AŞAMA (F.ALTAY-NARLIDERE İSTİHKAM OKULU) YAPIM İŞİ GAZİEMİR YENİ FUAR ALANI-İZBAN ESBAŞ İSTASYONU ARASI MONORAY SİSTEMİ YAPIM İŞİ HALKAPINAR HRS DEPO TESİSLERİNİN GENİŞLETİLMESİ İŞİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 GEMİ ALIMI SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEMENİN GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI VE ONARIMI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 EVSEL ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ KURULMASI PROJESİ KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI MEZARLIKLARIN VE YENİ GÖMÜ ALANLARININ DÜZENLENMESİ İZMİR TARİH; İZMİR KONAK KEMERALTI VE ÇEVRESİ YENİLEME ALANI ETAP PROJE VE PROGRAMLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ AFETE MARUZ BÖLGELERİN TAHLİYE EDİLMESİ GENEL TOPLAM ,00

113 H CETVEL MEMUR VE H ZMETL OLMAYANLARA VER LECEK YOLLUKLARI GÖSTER R CETVEL YOLLUK VER LECEKLER N ÜNVANI VER LECEK YEVM YE M KTARI VER LECEK YOL G DER Belediye Ba kan taraf ndan görevlendirilen kimseler 6245 say l Kanun'un 8.maddesi gere ince 4.derecedeki memurun müstehak oldu u harc rah miktar n geçmemek üzere ödeneklerin tekabül etti i en yak n ayl k veya ücret tutar Mutad ve ekonomik ta t araçlar na ait hakiki yol giderleri

114 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 1 AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT /1 10 AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT AVUKATLIK H ZMETLER AVUKAT D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM D N H ZMETLER MAM GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU /1 44 GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANBAR MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ANTRENÖR GENEL DAR H ZMETLER ANTRENÖR GENEL DAR H ZMETLER ANTRENÖR GENEL DAR H ZMETLER A.P.K. UZMANI GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT MEMURU GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT SAYMANI GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT SAYMANI Adet SAYFA TOPLAMI 185

115 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 72 GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT SAYMANI GENEL DAR H ZMETLER AYN YAT SAYMANI GENEL DAR H ZMETLER BELED YE TRAF K MEMURU GENEL DAR H ZMETLER BELED YE TRAF K MEMURU GENEL DAR H ZMETLER BELED YE TRAF K MEMURU GENEL DAR H ZMETLER BELED YE TRAF K MEMURU GENEL DAR H ZMETLER B LG LEM DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER B LG SAYAR LETMEN GENEL DAR H ZMETLER ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER ÇOCUK E T MC S GENEL DAR H ZMETLER DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER DA RE BA KANI GENEL DAR H ZMETLER DESTEK H ZMETLER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER EMLAK YÖNET M DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER ETÜD VE PROJELER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER FEN LER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER GENEL SEKRETER GENEL DAR H ZMETLER GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER HUKUK MÜ AV R GENEL DAR H ZMETLER HUKUK MÜ AV R GENEL DAR H ZMETLER HUKUK MÜ AV R GENEL DAR H ZMETLER CRA MEMURU / GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ / GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ / GENEL DAR H ZMETLER Ç DENETÇ GENEL DAR H ZMETLER MAR VE EH RC L K DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER NSAN KAYNAKLARI VE E T M DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R YARDIMCISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R YARDIMCISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE AM R GENEL DAR H ZMETLER TFA YE BA ÇAVU U / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE BA ÇAVU U / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U SAYFA TOPLAMI 248

116 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 143 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U /1 152 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U /1 154 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ÇAVU U GENEL DAR H ZMETLER TFA YE DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER /1 172 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER /1 180 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER /1 190 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER /1 200 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER /1 208 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER SAYFA TOPLAMI 1161

117 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 214 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER /1 217 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER /1 221 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER /1 222 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ER GENEL DAR H ZMETLER TFA YE GRUP AM R YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER TFA YE GRUP AM R / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE MÜDÜRÜ / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE MÜDÜRÜ / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI /1 233 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI /1 235 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE ONBA ISI / GENEL DAR H ZMETLER TFA YE OFÖRÜ /1 237 GENEL DAR H ZMETLER TFA YE UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER TFA YE UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER TFA YE UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER TFA YE UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KAMERAMAN GENEL DAR H ZMETLER KONTROLÖR / GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K AM R / GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖR.AM R GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖR.AM R GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K GÖREVL S GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K EF GENEL DAR H ZMETLER KORUMA VE GÜVENL K EF GENEL DAR H ZMETLER KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H ZMETLER UZMANI GENEL DAR H ZMETLER MAL H Z.UZMAN YRD GENEL DAR H ZMETLER MAL H Z.UZMAN YRD GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR /1 SAYFA TOPLAMI 457

118 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 286 GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR /1 295 GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MEMUR GENEL DAR H ZMETLER MUHASEBEC GENEL DAR H ZMETLER MUHASEBEC GENEL DAR H ZMETLER MUHASEBEC GENEL DAR H ZMETLER MUHASEBEC GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER MÜFETT YARDIMCISI GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER MÜTERC M GENEL DAR H ZMETLER ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER SAYMAN / GENEL DAR H ZMETLER SAYMAN / GENEL DAR H ZMETLER SAYMAN / GENEL DAR H ZMETLER S V L SAVUNMA UZMANI GENEL DAR H ZMETLER S V L SAVUNMA UZMANI GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF SAYFA TOPLAMI 342

119 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 358 GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF /1 365 GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF /1 371 GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER EF GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR /1 392 GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR /1 397 GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR /1 402 GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR /1 407 GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER OFÖR /1 410 GENEL DAR H ZMETLER OFÖR GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR /1 SAYFA TOPLAMI 699

120 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 429 GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TAHS LDAR GENEL DAR H ZMETLER TEFT KURULU BA KANI GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN /1 462 GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER TERCÜMAN GENEL DAR H ZMETLER ULA IM DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER UZMAN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN /1 491 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN SAYFA TOPLAMI 408

121 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 500 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN /1 510 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN /1 529 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN /1 550 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN /1 569 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN SAYFA TOPLAMI 327

122 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 571 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN /1 582 GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VER HAZIRLAMA VE KONTROL LETMEN GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER VEZNEDAR GENEL DAR H ZMETLER YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA AM R GENEL DAR H ZMETLER ZABITA BA KOM SER / GENEL DAR H ZMETLER ZABITA DA RES BA KANI GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER YRD / GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER YRD / GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER / GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA KOMSER GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU SAYFA TOPLAMI 533

123 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 642 GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA MEMURU GENEL DAR H ZMETLER ZABITA UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER ZABITA UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER ZABITA UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER ZABITA UBE MÜDÜRÜ GENEL DAR H ZMETLER 1.HUKUK MÜ AV R SA LIK H ZMETLER BA HEM RE SA LIK H ZMETLER BA HEM RE SA LIK H ZMETLER BA TAB P SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER B YOLOG(B OLOG) SA LIK H ZMETLER ÇOCUK GEL MC S SA LIK H ZMETLER D TAB B SA LIK H ZMETLER D TAB B SA LIK H ZMETLER D TAB B SA LIK H ZMETLER D YET SYEN SA LIK H ZMETLER D YET SYEN SA LIK H ZMETLER D YET SYEN SA LIK H ZMETLER DOKTOR /1 689 SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER EBE SA LIK H ZMETLER ECZACI SA LIK H ZMETLER ECZACI SA LIK H ZMETLER ECZACI SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER F ZYOTERAP ST SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SAYFA TOPLAMI 680

124 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 713 SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER HEM RE SA LIK H ZMETLER K MYAGER SA LIK H ZMETLER LABORANT SA LIK H ZMETLER LABORANT SA LIK H ZMETLER LABORANT SA LIK H ZMETLER LABORANT SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER PS KOLOG SA LIK H ZMETLER SA LIK MEMURU SA LIK H ZMETLER SA LIK MEMURU SA LIK H ZMETLER SA LIK MEMURU SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SAYFA TOPLAMI 176

125 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 784 SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SA LIK TEKN SYEN SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER SOSYAL ÇALI MACI SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER TAB P SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER UZMAN TAB B SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M /1 851 SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SAYFA TOPLAMI 158

126 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 855 SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M /1 860 SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER HEK M SA LIK H ZMETLER VETER NER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER VETER NER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER VETER NER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER VETER NER SA LIK TEKN KER SA LIK H ZMETLER VETER NER SA LIK TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER ARKEOLOG TEKN K H ZMETLER DES NATÖR TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER EKONOM ST TEKN K H ZMETLER F Z KÇ TEKN K H ZMETLER F Z KÇ TEKN K H ZMETLER F Z KÇ TEKN K H ZMETLER GRAF KER TEKN K H ZMETLER GRAF KER TEKN K H ZMETLER GRAF KER TEKN K H ZMETLER GRAF KER TEKN K H ZMETLER GRAF KER TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER STAT ST KÇ TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER K MYAGER TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER MATEMAT KÇ TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR SAYFA TOPLAMI 166

127 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 926 TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER M MAR TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S SAYFA TOPLAMI 197

128 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 988 TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S / TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER MÜHEND S TEKN K H ZMETLER PEYZAJ M MARI TEKN K H ZMETLER PEYZAJ M MARI TEKN K H ZMETLER PEYZAJ M MARI TEKN K H ZMETLER PEYZAJ M MARI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER PROGRAMCI TEKN K H ZMETLER RESTORATÖR TEKN K H ZMETLER RESTORATÖR TEKN K H ZMETLER RESTORATÖR TEKN K H ZMETLER RESTORATÖR TEKN K H ZMETLER SANAT TAR HÇ S TEKN K H ZMETLER SANAT TAR HÇ S TEKN K H ZMETLER SANAT TAR HÇ S TEKN K H ZMETLER SANAT TAR HÇ S TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG SAYFA TOPLAMI 452

129 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 1070 TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER SOSYOLOG TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER EH R PLANCISI TEKN K H ZMETLER TEKN K RESSAM / TEKN K H ZMETLER TEKN K RESSAM TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER SAYFA TOPLAMI 170

130 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 1150 TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN KER TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN TEKN K H ZMETLER TEKN SYEN / YARDIMCI H ZMETLER A ÇI YARDIMCI H ZMETLER A ÇI YARDIMCI H ZMETLER A ÇI YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ / YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER BEKÇ YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER GASSAL YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI SAYFA TOPLAMI 624

131 S ra No S n f T.C. ZM R BÜYÜK EH R BELED YES K-1 CETVEL HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER R CETVEL Görev Ünvan Derece Adet Kadrolarla lgili Belediye Meclisinin Karar Onay Tarihi Say s 1230 YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HASTABAKICI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER HAYVAN BAKICISI YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL / YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL / YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER H ZMETL YARDIMCI H ZMETLER TEKN SYEN YARDIMCISI SAYFA TOPLAMI 107 GENEL TOPLAM 7090

132 T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ K-2 CETVELİ İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL Sıra No Sınıf Kodu Görev Ünvanı Adet Kadrolarla l arla İlgili Belediye y Meclisinin Kararı rı Onay Tarihi Sayısı AŞÇI İŞÇİ OPERATÖR ŞOFÖR TEMİZLİK İŞÇİSİ USTA USTABAŞI YAĞCI TOPLAM 3.294

133 237 SAYILI TA IT KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA ED N LECEK TA ITLAR (T-1) (T) ( ) Cetveli S ra Ta t n Cinsi Diferansiyel Adet Kullan m Yeri S ra No No Finans Kayna 1 Akaryak t Tankeri 4x2 2 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 2 Arazöz 6x2 5 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 3 Binek Araç 4x2 6 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 4 Bisiklet (Akülü).. 5 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 5 Bisiklet (Elektrikli 3 Tekerlekli).. 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 6 Bisiklet (Römorklu Akülü).. 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 7 Bomlu Araç 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 8 Bomlu Kamyon 4x2 2 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 9 Caml Panelvan 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 10 Çekici 6x4 14 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 11 Çift Kabin Kamyon (Direk Çakma) 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 12 Çift Kabin Kamyon 4x2 15 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 13 Çift Kabin Kamyonet 4x2 29 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 14 Çift Kabin Kapal Kasa Kamyonet 4x2 14 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 15 Çöp Kamyonu 4x2 3 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 16 Çöp Kamyonu 13+1,5 m3 4x2 30 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 17 Çöp Kamyonu 8+1,5 m3 4x2 30 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 18 Damperli Kamyon 4x2 11 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 19 Damperli Kamyon 6x2 10 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 20 Hafif Ticari Araç 4x2 47 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 21 Kamyon (A aç Sökme Dikme) 6x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 22 Kamyon (Kapal Kasa) 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 23 Kamyon (Tahta Kasa) 4x2 2 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 24 Kamyon (Vinçli) 6x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 25 Kamyon (Yol Çizgi Y kama) 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 26 Kamyonet (Kumlama Sistemli Y kama) 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 27 Kamyonet (2+1) 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 28 Kapal Kasa Kamyonet 4x2 3 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 29 Kasal Dorse 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 30 Kasal Kamyon (Ahtapot Tip Vinçli) 4x2 1 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 31 Konteyn r Y kama Arac 4x2 30 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 32 Low Bed.. 3 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 33 Minibüs 4x2 17 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 34 Moloz Konteyn r Kald rma Arac 4x2 30 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 35 Otobüs 4x2 17 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 36 Panelvan Kamyonet 4x2 20 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 37 Pick-up 4x4 5 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 38 Pick-up 4x2 4 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 39 Römork Mini 4x2 8 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 40 Su Tank - Treyleri.. 2 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 41 Vidanjör 6x2 31 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna 42 Yar Römork.. 10 Makine kmal ube Müdürlü ü Bütçe Kayna

134 MEVCUT TA ITLAR L STES (T-2) S ra S ra No No Ta t n Cinsi SAYI Say T1- (*) Binek otomobil.. T2- Binek otomobil 134 T3- Station-Wagon 1 T4- Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 ki ilik) 9 T5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 ki ilik) 76 T6- Kapt -kaçt (Arazi).. T7- Pick-up (Kamyonet, oför dahil 3 veya 6 ki ilik) 384 T8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için oför dahil 3 veya 6 ki ilik).. T9- Panel 4 T10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 ki ilik) 2 T11- Otobüs (Sürücü dahil en az 27 ki ilik) 91 T12- Kamyon asi-kabin tam yüklü a rl en az Kg... T13- Kamyon asi-kabin tam yüklü a rl en az Kg. 173 T14- Kamyon asi-kabin tam yüklü a rl en az Kg. 68 T15- Ambulans (T bbi donan ml ) 26 T16- Ambulans arazi hizmetleri için.. T17- Pick-up (Kamyonet) cenaze arabas yap lmak üzere.. T18- Motorsiklet en az cc.lik.. T19- Motorsiklet en az 600 cc.lik 5 T20- Bisiklet 158 T21-a Güvenlik önlemli binek otomobil.. T21-b Güvenlik önlemli servis ta t.. (*) 237 say l Ta t Kanunu'na ekli (1) say l cetvelde yer alan Makamlar için.

135 ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2016 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI ( ) EKONOM K I. 3 3A AYLIK K II.. 3 AYLIK III..3 3 AYLIK K IV.. 3 AYLIK K EKONOM K KODLAMA KODLAMA AÇIKLAMA (OCAK- UBAT-MART) ( AT- T) (N SAN-MAYIS-HAZ RAN) N AN) (TEMMUZ-A USTOS-EYLÜL) ZA TOS- -EY Ü ) (EK M-KASIM-ARALIK) KASIM -ARA ARALIK ) I II AÇIKLAMA M KTAR ORAN M KTAR ORAN M KTAR ORAN M KTAR ORAN TOPLAM 1 PERSONEL G DERLER , , , , , , , , , MEMURLAR ,60 26, ,40 24, ,60 26, ,40 24, , SÖZLE MEL PERSONEL ,00 26, ,00 24, ,00 26, ,00 24, , Ç LER ,00 24, ,00 26, ,00 26, ,00 24, , GEÇ C PERSONEL ,80 32, ,00 30, ,20 3, ,00 35, , D ER PERSONEL ,00 24, ,00 24, ,00 26, ,00 26, ,00 2 SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER ,00 25, ,00 24, ,00 26, ,00 24, , MEMURLAR ,18 26, ,32 24, ,18 26, ,32 24, , SÖZLE MEL PERSONEL ,82 26, ,68 24, ,82 26, ,68 24, , Ç LER ,00 24, ,00 26, ,00 26, ,00 24, ,00 3 MAL VE H ZMET ALIM G DERLER ,06 20, ,91 24, ,78 26, ,25 28, , TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI ,72 17, ,84 24, ,84 24, ,60 35, , YOLLUKLAR ,98 18, ,42 22, ,08 28, ,52 32, , GÖREV G DERLER ,00 20, ,60 28, ,40 32, ,00 20, , H ZMET ALIMLARI ,36 22, ,50 25, ,26 27, ,88 26, , TEMS L VE TANITMA G DERLER ,00 20, ,80 22, ,20 28, ,00 30, , MENKUL MAL,GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER ,00 16, ,75 25, ,00 24, ,25 35, , GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER ,00 18, ,00 28, ,00 22, ,00 32, , TEDAV VE CENAZE G DERLER ,00 20, ,00 20, ,00 35, ,00 25, ,00 4 FA Z G DERLER ,00 30, ,00 21, ,00 26, ,00 21, , D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER ,00 24, ,00 24, ,00 26, ,00 26, , DI BORÇ FA Z G DERLER ,00 34, ,00 20, ,00 27, ,00 19, ,00 5 CAR TRANSFERLER ,80 20, ,85 21, ,30 27, ,05 30, , GÖREV ZARARLARI ,30 18, ,70 22, ,10 26, ,90 34, , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 20, ,15 21, ,20 28, ,65 31, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, , YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER ,50 35, ,00 10, ,00 30, ,50 25, , GEL RLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 24, ,00 24, ,00 26, ,00 26, ,00 I

136 ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2016 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI ( ) EKONOM K I. 3 3A AYLIK II. 3 AYLIK III.. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK EKONOM K KODLAMA KODLAMA AÇIKLAMA (OCAK- UBAT-MART) ( AT- T) (N SAN-MAYIS-HAZ RAN) N - AN) (TEMMUZ-A USTOS-EYLÜL) A TOS S- -EY Ü ) (EK M-KASIM-ARALIK) KASIM M-ARA ARALIK ) I II AÇIKLAMA M KTAR ORAN R M KTAR ORAN M KTAR ORAN M KTAR ORAN TOPLAM 6 SERMAYE G DERLER ,84 25, ,28 25, ,67 22, ,21 25, , MAMUL MAL ALIMLARI ,81 21, ,42 22, ,25 25, ,52 32, , MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00 22, ,00 24, ,00 26, ,00 28, , GAYR MADD HAK ALIMLARI ,00 20, ,00 22, ,00 26, ,00 32, , GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI ,03 27, ,36 24, ,47 23, ,14 26, , GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER ,00 28, ,50 28, ,95 21, ,55 22, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G DERLER ,00 18, ,00 32, ,00 16, ,00 34, , GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER ,00 21, ,00 26, ,00 25, ,00 28, ,00 7 SERMAYE TRANSFERLER ,00 24, ,00 26, ,00 24, ,00 26, , YURT Ç SERMAYE TRANSFERLER ,00 24, ,00 26, ,00 24, ,00 26, ,00 8 BORÇ VERME ,00 31, ,00 32, ,00 26, ,00 11, , YURT Ç BORÇ VERME ,00 31, ,00 32, ,00 26, ,00 11, ,00 9 YEDEK ÖDENEK ,00 20, ,00 29, ,00 25, ,00 25, , PERSONEL G DERLER N KAR ILAMA ÖDENE ,00 20, ,00 20, ,00 25, ,00 35, , YEDEK ÖDENEK ,00 20, ,00 30, ,00 25, ,00 25, , YEN KURULACAK DA RE VE DARELER N HT YAÇLARINI Ç KAR ILAMA ÖDENE ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 G DERTO TOPLAMI G DER TOPLAMI , ,10 24,86 24, , , ,42 26, , , ,73 24, , ,91 23,99 23, , , ÇBORÇ ÖDEME , , , , , , , , , Ç BORÇ ÖDEME 0,00 0, ,00 50,00 0,00 0, ,00 50, , DI BORÇ ÖDEME ,00 28, ,00 2, ,00 33, ,00 37, ,00 MAL BORÇ B ÖDEME TOPLAMI GENEL N EL TOPLAM O ,00.000, ,51 26, ,00.000, ,19 18, ,00.000, ,50 27, ,00.000,, ,80 27, , , , ,10 24,924 24, , , ,13 26, , , ,83 24, , ,91 24,13 24, , ,00 0 I,,,,,,,,,,,,,,,,,

137 2016 YILI F NANSMAN PROGRAMI ( ) KURUM : ZM R BÜYÜK EH R BELED YES EKONOM K I. 3A AYLIK II. 3 AYLIK III..3AY 3 AYLIK K IV. 3 AYLIK EKONOM K KODLAMA KODLAMA AÇIKLAMA (OCAK- UBAT-MART) U AT- ART) ) (N SAN-MAYIS-HAZ RAN) N -HAZ R AN) (TEMMUZ-A USTOS-EYLÜL) TOS S- EY Ü ) (EK M-KASIM-ARALIK) KASIM M-ARA ARALIK ) TOPLAM I II AÇIKLAMA M KTAR ORAN M KTAR ORAN M KTAR ORAN M KTAR ORAN 1 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , Dahilde Al nan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 35, ,00 23, ,00 22, ,00 20, , Harçlar ,00 27, ,00 24, ,00 26, ,00 23, ,00 3 Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 24, ,00 25, ,00 24, ,00 25, , Mal ve Hizmet Sat Gelirleri ,00 23, ,00 24, ,00 26, ,00 27, , Kurumlar Has lat ,00 24, ,00 26, ,00 24, ,00 26, , Kurumlar Karlar ,00 25, ,00 24, ,00 26, ,00 25, , Kira Gelirleri ,00 24, ,00 26, ,00 25, ,00 25, ,00 4 Al nan Ba ve Yard mlar ile Özel Gelirler ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, , Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Yard m ve Ba lar 3.500,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, , Proje Yard mlar ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 5 Di er Gelirler ,00 22, ,00 26, ,00 25, ,00 26, , Faiz Gelirleri ,00 28, ,00 26, ,00 22, ,00 24, , Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar ,00 22, ,00 26, ,00 26, ,00 26, , Para Cezalar ,00 23, ,00 23, ,00 24, ,00 30, , Di er Çe itli Gelirler ,00 24, ,00 28, ,00 22, ,00 26, ,00 6 Sermaye Gelirleri ,00 24, ,00 21, ,00 25, ,00 29, , Ta nmaz Sat Gelirleri ,00 24, ,00 21, ,00 25, ,00 30, , Ta n r Sat Gelirleri ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 GEL RTO TOPLAMI GEL R TOPLAMI , , ,44 22, , ,00 25, ,00 674, ,62 25, , , ,94 25, , , ç Borçlanma 0,00 0 0, ,00 62, , ,00 0 0,00 0 0, , D Borçlanma ,00 25, ,00 25, ,00 25, ,00 25, , Türk Liras Cinsinden Banka Hesaplar ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 MAL BORÇLANMA VE BANKA MEVCUDU TOPLAMI , , ,06 39, , , ,52 24, , , ,00 21, , , ,42 15, , ,00 GENEL E EL TOPLAM , , 20, , , ,, , , ,00, ,00.674, , , , , , , , ,0 0 I,

138

139

140

141

142 MAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I GEL RLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN ÜCRETE TAB LER (2464/84) Kay t Suret Harc 0,75 TL 0,75 TL gal Tesis Hizmet Bedeli Haftal k 190,00 TL. NOT: 6487 Say l Baz Kanunlar ile 375 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun Maddesi Gere i,2464 Say l Belediye Gelirleri Kanunun Kapsam nda Tahsil Edilen Gelirlere Ait Tarifeler Bakanlar Kurulu Taraf ndan Belirlenecektir.

143

144 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I ÇEVRE KORUMA VE KONTROL UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN GÜRÜLTÜ DENET M EFL Kahvehaneler, nternet Kafeler 135,00 TL 140,00 TL E lence Yerleri (Bar, Canl Müzik Emniyet znine Tabi Olan Yerler) 545,00 TL 575,00 TL 1.S n f Ruhsata Tabi (Motor Kaynakl yerleri) 160,00 TL 170,00 TL 2.S n f Ruhsata Tabi (Motor Kaynakl yerleri) 105,00 TL 110,00 TL 3.S n f Ruhsata Tabi (Motor Kaynakl yerleri) 85,00 TL 90,00 TL Gürültü Kontrol zin Belgesi (* Çevre ve Orman Bakanl 'n n Fiyat Esas Al nacakt r.) HA ERE MÜCADELE EFL Genelevler Odaba, Dezenfeksiyon Ücreti 30,00 TL 32,00 TL Hamam Dezenfeksiyon Ücreti (Her Kat çin) 30,00 TL 32,00 TL Sinemalar (Beher Sandalye Koltuk Ba na) Tane Dezenfeksiyon 0,17 TL 0,18 TL Her Türlü E ya Dezenfeksiyonu (Gümrükten Ç kan E ya Dahil) 8,50 TL 9,00 TL Otobüs laçlama Ücreti 11,00 TL 12,00 TL Konut, Ticarethane, Resmi Daireler, Askeri Birlikler, Okullar, Hayvan Damlar 50 m² si 16,00 TL 17,00 TL 100 m² si 30,00 TL 32,00 TL 200 m² si 49,00 TL 51,00 TL 200 m² den Büyük (Her 50 m² si çin) lave Ücret 11,00 TL 12,00 TL Gemiler (Askeri ve Sivil 50 m² si) 11,00 TL 12,00 TL Kamyon, Otomobil, Kamyonet, Minibüs 11,00 TL 12,00 TL Not: 1-Ücretlere KDV Dahildir. 2-Kamu Kurum ve Kurulu lar le Askeri Birliklere %50 ndirimli Tarife Uygulan r. 3-Resmi Okullar Ücretsiz laçlan r.

145 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I RUHSAT VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN GAYR SIHH MÜESSESELER Ç N GSM RUHSAT UBES 1.S n f GSM Özel Hizmet Ücreti 3.045,00 TL 3.200,00 TL 2.S n f GSM Özel Hizmet Ücreti 920,00 TL 970,00 TL 3.S n f GSM Özel Hizmet Ücreti 525,00 TL 555,00 TL 1.S n f GSM'ler çin Ön Tetkik ve Kontrol Ücreti 175,00 TL 185,00 TL 2. ve 3.GSM ler çin Ön Tetkik ve Kontrol Ücreti 110,00 TL 115,00 TL Motor Tetkik Ücreti (1 Beygir Gücü çin) 13,00 TL 14,00 TL yeri Açma zin Harc m² si (Yasa ile Belirlenmektedir.) (KDV Yok) 1,05 TL 1,00 TL A AÇLANDIRMA TAR FES 1.S n f Müesseseler çin 195,00 TL 205,00 TL 2.S n f Müesseseler çin 58,00 TL 60,00 TL 3.S n f Müesseseler çin 52,50 TL 55,00 TL Belge Suret Ücreti 42,00 TL 44,00 TL Ruhsat Dosyas 20,00 TL 21,00 TL Yer Seçimi ve Tesis Kurma zni, Tadilat zni Ücreti (Vaziyet Plan Onay Dahil) 367,50 TL 386,00 TL SIHH YER LETME-ÇALI MA VE ÜCRETLER Kasap, Tavukçu, Sakatat ve Bal kç lar 242,00 TL 254,00 TL Bakkal, arküteri, Süpermarket, Kuruyemi çi, Büfe, Manav, Ekmek Bayii ve Kantinler Bakkal, arküteri, Kuruyemi çi, Manav, Ekmek Bayii ve Kantinler 242,00 TL 254,00 TL Süpermarket 420,00 TL 441,00 TL Büfe 315,00 TL 330,00 TL

146 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I RUHSAT VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Lokantalar, Kebapç lar, Hamburgerciler ve Pizzac lar, Kafeterya le Benzeri yerleri 1.S n f 315,00 TL 330,00 TL 2.S n f 290,00 TL 305,00 TL 3.S n f 242,00 TL 254,00 TL Gezici Piliç ve Köfte Sat Yerleri 242,00 TL 254,00 TL Pastaneler 1.S n f 315,00 TL 330,00 TL 2.S n f 273,00 TL 287,00 TL 3.S n f 242,00 TL 254,00 TL Kahvehane, Oyun Salonlar, Çay Ocaklar, Çay Bahçeleri, K r Kahvesi, nternet Salonu vb. Kahvehane 1.S n f 315,00 TL 330,00 TL 2.S n f 289,00 TL 303,00 TL 3.S n f 242,00 TL 254,00 TL Oyun Salonlar 273,00 TL 287,00 TL Çay Oca 242,00 TL 254,00 TL Çay Bahçeleri, K r Kahveleri 315,00 TL 330,00 TL nternet Kafe 273,00 TL 287,00 TL Gazino, Dansing, Diskotek, Pavyon, Taverna, Kokteyl Salonu, Bar, Aç k Hava Gazinosu 1.S n f 1.102,50 TL 1.160,00 TL 2.S n f 850,00 TL 895,00 TL Sinema, Aç k Hava Sinemas, Tiyatro, Dü ün Salonlar, Sirk, Lunapark ve Gösteri Merkezi Sinema Tiyatro ve Gösteri Merkezi 1.S n f 420,00 TL 441,00 TL 2.S n f 368,00 TL 387,00 TL Aç k Hava Sinemas 315,00 TL 330,00 TL Dü ün Salonu 525,00 TL 555,00 TL Sirk ve Lunaparklar 420,00 TL 441,00 TL

147 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BA KANLI I RUHSAT VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Otel Pansiyon Otel A S n f 588,00 TL 617,00 TL B S n f 535,50 TL 562,00 TL 1.S n f 488,00 TL 512,00 TL 2.S n f 420,00 TL 441,00 TL Pansiyon 3.S n f 368,00 TL 386,00 TL Berber, Kuaför, Güzellik Salonu, Hamam, Sauna Berber 1.S n f 315,00 TL 330,00 TL 2.S n f 273,00 TL 287,00 TL 3.S n f 242,00 TL 254,00 TL Kuaför 1.S n f 420,00 TL 441,00 TL 2.S n f 368,00 TL 386,00 TL 3.S n f 315,00 TL 330,00 TL Güzellik Salonu, Hamam Sauna 420,00 TL 441,00 TL Taksi Dura ve Yaz hanesi, Otopark (Kapal -Aç k), Oto Galeri 367,50 TL 386,00 TL Hal Sahalar ve Benzeri Spor Tesisleri 420,00 TL 441,00 TL Yeri Tetkik Ücreti 94,50 TL 100,00 TL Tüm yerleri çin A açland rma Ücreti 58,00 TL 61,00 TL Not: 1-Fiyatlara KDV Dahildir Say l Baz Kanunlar ile 375 Say l Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun Maddesi Gere i,2464 Say l Belediye Gelirleri Kanunun Kapsam nda Tahsil Edilen Gelirlere Ait Tarifeler Bakanlar Kurulu Taraf ndan Belirlenecektir.

148

149

150 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I K RALAMA VE TAK P UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Bostanl Migros Üstü Otopark 0-6 Saat 4,00 TL 4,50 TL 0-12 Saat 6,00 TL 6,50 TL 0-24 Saat 12,00 TL 13,00 TL Ayl k Abone Ücreti 130,00 TL 145,00 TL Kay p Bilet.. 13,00 TL Bornova Pazaryeri Katl Otopark 0-6 Saat 4,00 TL 4,50 TL 0-12 Saat 6,00 TL 6,50 TL 0-24 Saat 12,00 TL 13,00 TL Ayl k Abone Ücreti 130,00 TL 145,00 TL Kay p Bilet.. 13,00 TL Dr.S.Akçiçek Kültür Merkezi Alt Otopark 0-6 Saat 4,00 TL 4,50 TL 0-12 Saat 6,00 TL 6,50 TL 0-24 Saat 12,00 TL 13,00 TL Ayl k Abone Ücreti 130,00 TL 145,00 TL Kay p Bilet.. 13,00 TL Alsancak Atatürk Spor Salonu Önündeki Yeralt Otopark 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,00 TL 4,50 TL Kay p Bilet.. 14,00 TL Göztepe Katl Otopark Ayl k Abone Ücreti 200,00 TL 220,00 TL

151 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I K RALAMA VE TAK P UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Kültürpark Yeralt Otopark 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,00 TL 4,50 TL Kay p Bilet.. 14,00 TL Ayl k Abonelik Ücreti.. 220,00 TL Alsancak Katl Otopark 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,00 TL 4,50 TL Ayl k Abone Ücreti 200,00 TL 220,00 TL Kay p Bilet.. 14,00 TL Bahriye Üçok Yolalt Otopark 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,00 TL 4,50 TL Ayl k Abone Ücreti 200,00 TL 220,00 TL Kay p Bilet.. 14,00 TL Çankaya Katl Otopark 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,00 TL 4,50 TL Ayl k Abone Ücreti 200,00 TL 220,00 TL Kay p Bilet.. 14,00 TL Konak Katl Otopark 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Saat 19:00 le 09:00 Aras (14 Saat) 4,00 TL 4,50 TL Ayl k Abone Ücreti 200,00 TL 220,00 TL Kay p Bilet.. 14,00 TL

152 EMLAK YÖNET M DA RES BA KANLI I K RALAMA VE TAK P UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Mimar Kemallettin Otopark 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Ayl k Abone Ücreti 200,00 TL 220,00 TL Kay p Bilet.. 14,00 TL Gaziemir Katl Otopark 0-24 Saat 3,00 TL 3,00 TL Aç k Alanlar 0-12 Saat 6,50 TL 7,00 TL 0-24 Saat 13,00 TL 14,00 TL Ayl k Abone Ücreti 190,00 TL 210,00 TL Motorsiklet Kapal Otopark 0-12 Saat 4,00 TL 4,50 TL Ayl k Abone Ücreti 65,00 TL 75,00 TL Çekilen Araç Otopark Ücreti 0-24 Saat 6,50 TL 7,50 TL Aç k-kapal Alan Engelli Araç Otopark Ücreti 0-12 Saat 3,00 TL 3,00 TL Hatay Pazar Yeralt Katl Otopark 0-6 Saat 4,00 TL 4,50 TL 0-12 Saat 6,00 TL 6,50 TL 0-24 Saat 12,00 TL 13,00 TL Ayl k Abone Ücreti 130,00 TL 145,00 TL Kay p Bilet.. 13,00 TL Tam Otomatik Katl Otopark 0-3 Saat 5,00 TL 6,00 TL 3-6 Saat 8,00 TL 8,50 TL 6-9 Saat 12,00 TL 13,00 TL 9-12 Saat 15,00 TL 16,00 TL Saat 20,00 TL 22,00 TL Saat 18:00 le 08:00 Aras 6,00 TL 6,00 TL Kay p Bilet.. 22,00 TL Ayl k Abonelik Ücreti.. 220,00 TL Not: Araçlar n Her Giri Ç k nda Ayr Ücret Al nacakt r. Ücretlere KDV Dahildir. Kültürpark Yeralt Otopark nda Meclisimizin 15/06/2007 Tarih ve 617 Say l Karar le Kabul Edilen "Kültürpark Yeralt Otopark letme Plan " Geçerlidir.

153

154 E REFPA A HASTANES BA HEK ML HASTANE UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Silahl Özel Güvenlik ve Silah Ruhsat Alacaklar çin 151,00 TL 151,00 TL Durum Bildirir Raporlar ( e Giri, A r vetehlikeli, Hakem, Görevini Yap p Yapamayaca Konusundaki Raporlar, Silahs z Özel Güvenlik, Vasi Tayini, Memuriyete Giri, Okul Kayd ) çin 100,00 TL 108,00 TL Huzurevlerine ve Ya l Bak m yile tirme Merkezlerine Girecekler çin 50,00 TL 50,00 TL Sürücü Belgesi Alacaklar çin 50,00 TL 50,00 TL Amatör Denizci Belgesi Alacaklar çin 100,00 TL 108,00 TL Tek Yatakl Oda (Banyo, Klima, Televizyon, Buzdolab ve Telefonu Olan Tek Yatakl Oda Fark Ücreti 40,00 TL.. Temel lkyard m E itim Merkezi'nde Verilecek Olan Temel lkyard m Sertifikasyon Program na Kat l m Bedeli (Ki i Ba ) 150,00 TL 165,00 TL Temel lkyard m E itimi Güncelleme Bedeli 100,00 TL 110,00 TL Belediyemiz Metropol S n rlar çerisinde Kalan, Belediyemize Ba l irketler, lçe Belediyeleri le Ba l irketleri, Spor Kulüpleri, Dernekler ve Benzeri Kurumlardan Gelen Mavi ve K rm z Ku ak Ambulans Hizmeti Talebi Ücreti 50,00 TL 200,00 TL Not: KDV Dahildir.

155

156 LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I SEBZE HALLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI DEV R ALINAN YERLER Ç N Sebze Hali A Blok çin ,00 TL ,00 TL Sebze Hali B Blok çin ,00 TL ,00 TL Sebze Hali C Blok çin ,00 TL ,00 TL Bostan Hali çin ,00 TL ,00 TL Ye illik Sat Yerleri çin ,00 TL ,00 TL Tire Sebze Hali Devir Ücreti ,00 TL Ödemi Sebze Hali Devir Ücreti ,00 TL Bergama Sebze Hali Devir Ücreti ,00 TL GEÇ C YER TAHS S GAL HARCI Geçici Yer Tahsisinde Kullan lan Aç k Alan (m²) Üzerinden 2,50 TL 2,50 TL Not: 2464 Say l Belediye Gelirleri Kanununun 52.Maddesinin 1. ve 2. F kralar le 5281 Say l Kanunun 19. Maddesinin 1. F kras na stinaden Çöp mha Ücreti (Beher Ton çin) 50,00 TL 50,00 TL Tasdikli Evrak Sureti (Fotokopisi) Sayfa Ba na 3,00 TL 0,75 TL Anons Ücreti 3,00 TL 3,00 TL Kantar Tart Ücreti (Kantarda Tart lacak Her Türlü Vas talardan Al nmak Üzere) 5,00 TL 5,00 TL

157 LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I SU ÜRÜNLER HAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN lk Tahsis hi Ücreti i( (Bal khali lkh li A Blok Bal k lk Sat Yerleri çin) i ) ,00 TL ,00 TL Devir Al nan yeri çin (Bal khali A Blok Bal k Sat Yerleri çin) ,00 TL ,00 TL Ortak Al nan yerleri çin (Bal khali A Blok Bal k Sat Yerleri çin) ,00 TL ,00 TL Ayl k Tahsis Ücreti ( Yerinin Alan (m²) Üzerinden Ayl k Olarak) 34,00 TL 36,50 TL Geçici Yer Tahsisinde Kullan lan Alan (m²) Üzerinden 34,00 TL 36,50 TL Geçici Yer Tahsisinde Kullan lan Alan (m²) Üzerinden ( zinli) 1,30 TL 1,40 TL Geçici Yer Tahsisinde Kullan lan Alan (m²) Üzerinden ( zinsiz) 34,00 TL 36,50 TL Hizmet Bedeli Ücreti (Sat tan Geri Çekilen Ürünlerin) Günlük Ortalama kg Fiyat Üzerinden Toplam Sat Tutar n n % 1'i Günlük Ortalama kg Fiyat Üzerinden Toplam Sat Tutar n n % 1'i ÜCRETE TAB LER Bekleme Ücreti (Hal Sahas çinde 10 Saat ve Üzeri Günlük) Tüm Araçlar (Kamyon,Kamyonet,Minibüs,Otomobil,Romork,Konteyner,Motosiklet vb.) 5,00 TL 5,00 TL Ç k Belgesi 2,00 TL 2,00 TL Araç Y kama (Her Y kama çin) Tüm Araçlar (Kamyon,Kamyonet,Minibüs,Otomobil,Romork,Konteyner,Motosiklet vb.) 5,00 TL 5,00 TL Çöp mha (1 Kasa=10 kg) 5,00 TL 5,00 TL Rüsum Toplam Sat Tutar n n % 1'i Toplam Sat Tutar n n % 1'i Nakil Belgesi (Veteriner Hekim Sa l k Raporu ile Birlikte) 15,00 TL.. Araç Dezenfeksiyonu 8,00 TL.. Not: Fiyatlar m za KDV Dahildir.

158 LETME T RAKLER VE YEREL H ZMETLER DA RES BA KANLI I MEZBAHA UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN HAYVAN KES M ÜCRET TAR FES Büyükba Hayvan Kesim Ücreti (Dana, nek, Düve Adet) 100,00 TL 110,00 TL Küçükba Hayvan Kesim Ücreti (Koyun, Kuzu Adet) 16,50 TL 17,50 TL Küçükba Hayvan Kesim Ücreti (Keçi, O lak Adet) 9,00 TL 10,00 TL Büyükba (Mecburi Kesim) 142,00 TL 163,00 TL Küçükba (Mecburi Kesim) 33,00 TL 40,00 TL Nakliye Bedeli (Beher km çin) 1,20 TL 1,45 TL HAYVANSAL YAN ÜRÜN LEME VE DEPOLAMA BÖLÜMÜ KULLANIM ÜCRET Her Bir Küçükba çin 1,50 TL 1,65 TL Her Bir Büyükba çin 3,25 TL 3,50 TL KURBAN KES M ÜCRET Bayram n 1. Günü Kurban Kesim Küçükba (1. Gün) 60,00 TL 65,00 TL Kurban Kesim Büyükba (1. Gün) 200,00 TL 220,00 TL Bayram n 2., 3. ve 4. Günü Kurban Kesim Küçükba (2., 3. ve 4. Gün) 50,00 TL 55,00 TL Kurban Kesim Büyükba (2., 3. ve 4. Gün) 180,00 TL 200,00 TL Not: KDV Dahildir.

159

160 MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I NAZIM PLAN UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Meclis Tetkik Ücreti 1.100,00 TL 1.150,00 TL 1/5000 Ölçekli Plan Paftas 290,00 TL 300,00 TL 1/25000 Ölçekli Plan Paftas çin 420,00 TL 450,00 TL Not: *Ayr ca Fiyatlara KDV Uygulanacakt r. *Yukar da Ad Geçen mar Plan Paftalar n n Ozalit Kopyalar E itim Amac yla Üniversitelerce Yaz l Olarak Talep Edilmesi Halinde Ücretsiz Verilir.

161 MAR VE EH RC L K DA RES BA KANLI I UYGULAMA MAR PLANLAMA UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN 1/1000 Ölçekli Plan Paftas 190,00 TL 200,00 TL 1/5000 Ölçekli Plan Paftas 290,00 TL 300,00 TL 1/25000 Ölçekli Plan Paftas 420,00 TL 450,00 TL Meclis Tetkik Ücreti 1.100,00 TL 1.150,00 TL Not: * Ayr ca Fiyatlara KDV Uygulanacakt r * Yukar da Ad Geçen mar Plan Paftalar n n Ozalit Kopyalar E itim Amac yla Üniversitelerce Yaz l Olarak Talep Edilmesi Halinde Ücretsiz Verilir.

162

163

164 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE YANGIN VE AC L MÜDAHALE UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI YILI TEKL F ED LEN N SU VERME H ZMET Tonluk Arazözler le 1 Tank Su Verme 125,00 TL 125,00 TL MERD VEN H ZMET 1) Metrelik Otomatik Merdivenli Sepetli Bomlu Araçlar (Saat Ücreti) 225,00 TL 225,00 TL 2) Metrelik Merdivenli Sepetli Bomlu Araçlar 385,00 TL 385,00 TL 3) Acil Durumlarda Kap Açma 60,00 TL 60,00 TL 4) Bayrak Asma 60,00 TL 60,00 TL REFAKAT- EMN YET H ZMET Su Tankl Arazöz ve AKS-110 Araçl Ekip 1) Su Tankl Arazöz, AKS Kombi Araç, Motosiklet ve ATV Araçlar n 1 Saatlik Refakat Hizmeti 340,00 TL 350,00 TL 2) Limanda Gemiden Parlay c -Patlay c Bo altmada Emniyet Hizmeti 1-5 Konteyner Dahil 2.000,00 TL 2.100,00 TL 6 ve 10 Konteyner Dahil 2.400,00 TL 2.500,00 TL 11 ve Üzeri Her Bir Konteyner çin 210,00 TL 220,00 TL Not: Bu Hizmetler S ras nda Yar m Saatin Alt nda Kalan Süreler Yar m Saate Tamamlan r.

165 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE YANGIN VE AC L MÜDAHALE UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI YILI TEKL F ED LEN RAPOR ÜCRETLER 1) Deney ve Kontrolü Yap lan Her Bir tfaiye Arazöz Raporundan 200,00 TL 200,00 TL 2) Yang n,tahliye ve Kurtarma Hizmetlerinden Sonra Düzenlenen Su Tahliye, Kurtarma, Yang n Tedbir Zapt ve Yang n Raporlar ile Kendileri Taraf ndan Söndürülen Yang n Tetkik Raporlar ndan Al nacak Ücret 60,00 TL 60,00 TL BACA TEM ZLEME YETK BELGES ÜCRET Baca Temizleme Y ll k Yetki Belgesi ( Tarih, Say l Meclis Karar le) 1.000,00 TL 1.000,00 TL C HAZ DOLUM ÜCRET Bir Adet Hava Teneffüs Cihaz Dolum Ücreti 80,00 TL 80,00 TL Not: 1-) Camiler, Okullar, Hastaneler, Askeri Binalar le Di er Kamu Binalar na Verilen Merdiven ve Türk Bayra Asma Hizmetlerinden Ücret Al nmaz. 2-) Büyük ehir Belediyesine Ait Birim ve Kurulu lar le Belediye irketlerinden, Yang n Raporu, Su Tahliye ve Kurtarma Zab tlar ndan Ücret Al nmaz. 3-) Yang n ve Hayati Tehlike Arz Eden Durumlarda Kap Açma Hizmetlerinden Ücret Al nmaz. 4-) lçe Jandarma Komutanl klar, Kamu Yarar na Olan Dernekler, Vak flar, Hastaneler, Okullar ve Polis Merkezi Amirliklerinden Resmi Yaz veya Mü teki Tutana Getirilmesi Halinde Yang n Raporlar ndan Ücret Al nmaz. 5-) htiyaç Sahibi Oldu unu Gösterir Resmi Belge (Fakirlik Belgesi) Getiren Vatanda lardan Yang n Raporu ve Kurtarma Zab tlar ndan Ücret Al nmaz 6-) Yang n Raporlar na Yap lan tirazlar Sonucu Düzenlenen Tetkik Raporlar ndan Ücret Al nmaz. 7-) Kamu ve Özel Kurulu lara Verilecek tfaiye Ve E itim Hizmetlerinin Ücretsiz Yap lmas, Büyük ehir Belediye Ba kan n n Yetkisindedir. 8-) Büyük ehir Belediye Ba kanl ve tfaiye Daire Ba kanl Emri Olmaks z n Hizmet Ç k Yap lmaz. 9-) zmir Metropol Alandaki lçe Belediyelerine Ait Bina, Tesis ve Araç Yang nlar nda Belediyelerinden Resmi Talep Yaz Getirilmesi Halinde Düzenlenen Yang n Raporlar nda Ücret Al nmaz. 10-) Fiyatlara KDV Dahildir.

166 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE ARAMA KURTARMA VE AFET LER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN REFAKAT EMN YET H ZMET Deniz Botundan 1 Saatlik Refakat Hizmeti 340,00 TL 355,00 TL SU ÇEKME H ZMET Küçük Motopomp ile Bir Saatlik Zaman çin Su Çekme 175,00 TL 185,00 TL Büyük Motopomp (Varisko) ile Bir Saatlik Zaman çin Su Çekme 390,00 TL 410,00 TL Not: 1) Bu Hizmetler S ras nda Yar m Saatin Alt nda Kalan Süreler Yar m Saate Tamamlan r. 2) Büyük ehir Belediyesine Ait Birim ve Kurulu lar ile Belediye irketlerinden, Su Tahliye Zab tlar ndan Ücret Al nmaz. 3) A r Ya lar Nedeniyle Meydana Gelen Su Bask nlar nda Vatanda a Verilen Tahliye Zab tlar ndan Ücret Al nmaz. 4) Kamu ve Özel Kurulu lara Verilecek tfaiye Hizmetlerinin Ücretsiz Yap lams, Büyük ehir Belediye Ba kan n n Yetkisindedir. 5) Büyük ehir Belediye Ba kanl ve tfaiye Daire Ba kanl Emri Olmaks z n Hizmet Ç k Yap lmaz. 6) Fiyatlar m za KDV Dahildir.

167 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE E T M UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN E T M ve KURS ÜCRET 1) Resmi Kuruma Ait Gündüzlü veya Yat l Kursiyerlerden Ki i Ba na Günlük (6 Saat, Yemek Hariç) 60,00 TL.. 2) Ki i Ba na Günlük Ö leye Kadar Teorik (3 Saat), Ö leden Sonra Uygulamal E itim (3 Saat, Yemek Hariç) 95,00 TL.. 3) Yüksek Okul ve Üniversiteler (Devlet ve Özel), Hastaneler (Devlet ve Özel), Kamu Binalar, Askeri Birlikler, Fabrika ve Sanayi Kurulu lar, Oteller, Di er letmeler vb. Kurulu lar n Yerinde Yap lan E itim (Minimum 3 Saat olmak Üzere) ve Tatbikatlar ndan Her Bir Saat çin 200,00 TL.. 4) Özel Sektöre Ait Gündüzlü ve Yat l Kursiyerlerden Ki i Ba na Tam Gün (6 Saat) Uygulamal E itim ( Yemek Hariç ) 180,00 TL.. 5) Yurtd ndan E itim Merkezimize E itime Gelen Ekip çin a) Bar nmalar daremize Ait, E itmenleri ve Tercümanlar Kendilerine Ait Ki i Ba na Günlük ( 6 Saat ) 190,00 TL.. b) Bar nmalar ve E itmenleri daremize Ait Tercümanlar Kendilerine Ait Ki i Ba na Günlük ( 6 Saat ) 260,00 TL.. 6) Yüksek Okul ve Üniversiteler (Devlet ve Özel), Hastaneler (Devlet ve Özel), Kamu Binalar, Askeri Birlikler, Fabrika ve Sanayi Kurulu lar, Oteller, Di er letmeler vb. Kurulu lar n YerindeYap lan Tatbikatlarda Arazöz, Merdiven, AKS Talep Edilmesi Halinde stenilen Araçlar çin (Araç Ba na ), Her Bir Saatlik Güvenlik Tedbiri 7) tfaiye Yang n ve Do al Afet Merkezini Tatbikat Amaçl Alan Kullan m, Her Bir Saat çin (Yang n Uygulama Simülasyonlar Hariç) 1) Resmi Kuruma Ait Gündüzlü Kursiyerlerden Ki i Ba na Günlük;Sabahtan Teorik (3 Saat), Ö leden Sonra Uygulamal E itim (3 Saat) Olmak Üzere Toplam (6 Saat) (Yemek Hariç) 340,00 TL.. 200,00 TL.. 2) Ki i Ba na Günlük Ö leye Kadar Teorik (3 Saat), Ö leden Sonra Uygulamal E itim (3 Saat, Yemek Hariç) 100,00 TL 65,00 TL 3) Yüksekokul ve Üniversiteler (Devlet ve Özel), Hastaneler (Devlet ve Özel),E itim Kurumlar Hariç Kamu Kamu Kurumlar, FabrikaveSanayi Kurulu lar, Oteller, Di er letmeler v.b. Kurulu lara 2 Saati Teorik, 1 Saati Uygulama Toplam 3 Saat Olmak Üzere Yerinde Yap lan E itimler 600,00 TL 4) E itmenlik ve lemleri daremizden Olmak Üzere, Özel Sektör Kurum ve Kurulu lar na Ait Gündüzlü Kursiyerlerden Ki i Ba na Tam Gün Uygulamal E itim Hizmeti Bütün Olarak (6 Saat) (Yemek Hariç) 5) Yüksekokul ve Üniversiteler (Devlet ve Özel), Hastaneler (Devlet ve Özel), Kamu Kurumlar, Fabrika ve Sanayi Kurulu lar, Oteller Di er letmeler v.b. Kurulu lar n YerindeYap lan Tatbikatlarda Arazöz, Merdiven, AKS Talep Edilmesi Halinde stenilen Araçlar çin (Araç Ba na), Her Bir Saatlik Güvenlik Tedbiri çin 6) tfaiye Yang n ve Do al Afet Merkezinin Tatbikat Amaçl Alan Kullan m, Her Bir Saat çin (Yang n Uygulama Simülasyonlar Hariç) 200,00 TL 190,00 TL 350,00 TL

168 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE E T M UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN 7) Yüksekokul ve Üniversiteler (Devlet ve Özel), Hastaneler (Devlet ve Özel),E itim Kurumlar Hariç Kamu Kamu Kurumlar, Fabrika ve Sanayi Kurulu lar, Oteller, Di er letmeler v.b. Kurulu lar n Kendileri Taraf ndan Yapm Oldu u Tatbikatlarda De erlendirme Yapmak Üzere Gözlemci Talep Edilmesi Halinde (Her Bir Gözlemci E itmen çin) Her Saatlik 8) Yurtd ndan E itim Merkezimize Gelen Ekip çin 1) E itmenler ve Tercümanl k ve lemleri Kendilerine Ait Olmak Üzere E itim Hizmeti Bütün Olarak Ki i Ba na Günlük (6 Saat) 200,00 TL 2) E itmenler daremize, Tercümanl k ve lemleri Kendilerine Ait E itim Hizmeti Bütün Olarak Ki i Ba na Günlük (6 Saat) 270,00 TL 200,00 TL NOT: 1-) Büyük ehir Belediyesi'ne Ba l Mülhak Bütçeli Birimler le Belediye irketlerinde Görev Yapan Personellerin E itimlerinden Ücret Al n r. 2-) Kamu ve Özel Kurulu lara Verilecek tfaiye ve E itim Hizmetlerinin Ücretsiz Yap lmas, Büyük ehir Belediye Ba kan 'n n Yetkisindedir. 3-) Büyük ehir Belediye Ba kan' ve tfaiye Daire Ba kan' Emri Olmaks z n Hizmet Ç k Yap lmaz. 4-) Okul Öncesi, lkö retim, Ortaö retim Okullar nda (Devlet ve Özel) Yap lan E itim ve Tatbikatlardan Ücret Al nmaz. 5-) Fiyatlara KDV Dahildir.

169 TFA YE DA RES BA KANLI I TFA YE DENET M VE ÖNLEME UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN YANGIN ÖNLEMLER TETK K VE RAPOR ÜCRETLER 1- Tetkik Ücreti ( lk Ba vuru ) 90,00 TL 90,00 TL 2- tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Kapal Alan Beher m² Ücreti 1,00 TL 1,00 TL 3- tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Aç k Alan Beher m² Ücreti 0,50 TL 0,50 TL 4- Yap Kullanma zin Belgesine Esas Görü Beher m² Ücreti 0,50 TL tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Suret Ücreti 80,00 TL 80,00 TL AÇIKLAMA: 1) Tetkik Ücreti; lk Ba vurular ve Olumsuz Yang n Önlemleri Görü ü Verilen Müteakip Ba vurularda Al n r. 2) tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Üzerinde Yap lan De i ikliklerden Ücret Al nmaz. 3) 2. ve 3. Maddede Belirtilen Ücret,Yang n Önlemleri Mevzuat na Uygun Hale Getirilen Konut ve yerlerine Olumlu tfaiye Raporu/Yang n Tedbirleri Görü ü Düzenlenmeden Önce Tahsil Edilir. 4) Ücret Tarifelerine KDV Dahildir.

170

171

172 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KÜLTÜR VE SANAT UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN SMET NÖNÜ SANAT MERKEZ VE ZM R SANAT MERKEZ Ç N Tam Bilet Ücreti 1,00 TL 2,50 TL ndirimli Bilet Ücreti (Ö renci) 1,00 TL 2,50 TL Çocuk Oyunlar Ücreti 1,00 TL 2,50 TL SALON VE AÇIKHAVA T YATROLARININ KULLANIM BEDELLER Aya Voukla Kilisesi Kültür Merkezi (Günlük) 300,00 TL 300,00 TL Tarihi Havagaz Fabrikas Kültür Merkezi A-Salonu Tahsis Ücreti 500,00 TL 500,00 TL B-Salonu Tahsis Ücreti 500,00 TL 500,00 TL C-Salonu Tahsis Ücreti 500,00 TL 500,00 TL Fuar Aç khava Tiyatrosu Konser Tahsisi Ücreti (Günlük) 4.000,00 TL 4.400,00 TL Fuar Aç khava Tiyatrosu Tiyatro Tahsisi Ücreti (Günlük) 2.500,00 TL 2.500,00 TL Fuar Aç khava Tiyatrosu Sempozyum, Panel, Toplant vb. Tahsisi Ücreti (Günlük) 2.000,00 TL 2.000,00 TL Bornova A k Veysel Rekreasyon Alan Aç k Hava Tiyatrosu Konser Tahsisi Ücreti (Günlük) 4.000,00 TL 4.400,00 TL Bornova A k Veysel Rekreasyon Alan Aç k Hava Tiyatrosu Tiyatro Tahsisi Ücreti (Günlük) 2.500,00 TL 2.500,00 TL Bornova A k Veysel Rekreasyon Alan Aç k Hava Tiyatrosu Sempozyum, Panel, Toplant vb. Tahsisi Ücreti (Günlük) 2.000,00 TL 2.000,00 TL smet nönü Sanat Merkezi Konser Tahsisi Ücreti (Günlük) 1.500,00 TL 1.650,00 TL smet nönü Sanat Merkezi Tiyatro Tahsisi Ücreti (Günlük) 1.000,00 TL 1.000,00 TL smet nönü Sanat Merkezi Sempozyum, Panel, Toplant vb. Tahsisi Ücreti (Günlük) 750,00 TL 750,00 TL

173 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KÜLTÜR VE SANAT UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN zmir Sanat Merkezi Büyük Salon Konser Tahsisi Ücreti (Günlük) 750,00 TL 825,00 TL zmir Sanat Merkezi Büyük Salon Tiyatro Tahsisi Ücreti (Günlük) 500,00 TL 500,00 TL zmir Sanat Merkezi Büyük Salon Sempozyum, Panel, Toplant vb. Tahsisi Ücreti (Günlük) 400,00 TL 400,00 TL ZM R SANAT MERKEZ KURS ÜCRET Bale Kursu Ücreti (Bir Ayl k Bir Ki i Ücreti) 60,00 TL 60,00 TL Dans Kursu Ücreti (Bir Ayl k Bir Ki i Ücreti) 60,00 TL 60,00 TL 27 MART DÜNYA T YATROLAR HAFTASI'NDA GÖSTER LEN T YATROLAR Ç N B LET ÜCRETLER Tam Bilet Ücreti 15,00 TL 15,00 TL ndirimli Bilet Ücreti 7,50 TL 7,50 TL Kurs Ücreti (Bir Ayl k Bir Ki i Ücreti) 60,00 TL 60,00 TL Not: Ö renci,ö retmen, ehit Yak nlar,gaziler ve Engelliler ndirimli Ücretten faydalanacakt r.

174 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN AR V YARARLANMA ÜCRETLER nternet Üzerinden Ara t rma çin 1 Ayl k Abone Ücreti 15,00 TL 15,00 TL 6 Ayl k Abone Ücreti 55,00 TL 55,00 TL 1 Y ll k Abone Ücreti 100,00 TL 100,00 TL FOTOKOP VE KOPYALAMA ÜCRETLER A4 Sayfas Fotokopi Çekim Bedeli 0,20 TL 0,20 TL A3 Sayfas Fotokopi Çekim Bedeli 0,35 TL 0,35 TL A4 Printer Ç kt Bedeli 1,00 TL 1,00 TL A3 Printer Ç kt Bedeli 1,50 TL 1,50 TL Dijital Görüntü Kopyalama Bedeli 0,25 TL 0,25 TL Not: 1- Dijital Görüntü Kopyalama Bedeli Üzerine Cd veya Disket Bedeli Eklenir. 2- nternet Üzerinden Ara t rma Yapan Abonelere Kopyalama Bedelleri Üzerinden % 25 ndirimli Olmak Üzere Ücret Kar l Belge Download Hakk Verilir.

175 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN K TAP SATI I Hukuku Be er 10,00 TL 10,00 TL Basmane Gar ve Çevresi 9,00 TL 9,00 TL II.Me rutiyetten Cumhuriyete zmir'de Tiyatro 12,00 TL 12,00 TL zmir'in Su Yollar 10,00 TL 10,00 TL zmir'de Yunanl lar n Son Günleri 15,00 TL 15,00 TL 19.YY.'da zmir'de Do al Afetler 12,00 TL 12,00 TL 19. YY. zmir'de Sa l k Sorunlar ve Ya am 10,00 TL 10,00 TL Ahmet Piri tina "Nergiz Kokar m zmir'in Sokaklar " 15,00 TL 15,00 TL zmir Esintileri (Dinçer Sezgin) 15,00 TL 15,00 TL 20. YY.' n lk Yar s nda zmir'de Sa l k (Mehmet Karayaman) 8,00 TL 8,00 TL 1876 ve 1908 Yunanca Rehbere Göre (Engin Berber) 7,00 TL 7,00 TL mbat Ege'nin (Serdar K z k) 9,00 TL 9,00 TL zmir Nufus Tahmini Üzerine Bir Deneme (Mümtaz Peker) 2,00 TL 2,00 TL zmir Bas n ndan Seçmeler (2.Cilt 2.Kitap) (Zeki Ar kan) 7,00 TL 7,00 TL zmir Bas n ndan Seçmeler (2.Cilt 3.Kitap) (Zeki Ar kan) 7,00 TL 7,00 TL zmir Halkevi (Ya ar Akyol) 6,00 TL 6,00 TL iirin Ad zmir (M.Kadri Sümer-Ahmet Günba ) 6,00 TL 6,00 TL II.Me rutiyet Döneminde zmir 10,00 TL 10,00 TL Ege'nin Deve Güre i enlikleri 10,00 TL 10,00 TL Rees Kö kü (Mehmet Ali Demirta ) 10,00 TL 10,00 TL zmir Depremleri (Melih T nal) 12,00 TL 12,00 TL Basmane Günlü ü (Orhan Be ikçi) 10,00 TL 10,00 TL Frans z Gezginlerin Gözüyle zmir 16,00 TL 16,00 TL

176 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN zmir Kemeralt Bölgesi'ndeki Osmanl Dönemi Çe meleri 11,00 TL 11,00 TL D Göçler 10,00 TL 10,00 TL Öpüldünüz Çocuklar 12,00 TL 12,00 TL Küllerinden Do an Kasaba: Turgutlu 9,00 TL 9,00 TL Gazi'nin zmir An lar 16,00 TL 16,00 TL Antik zmir'in Sanat Mabedi " zmir'deki Roma Tiyatrosu " 9,00 TL 9,00 TL II.Me rutiyet'ten Cumhuriyet'e zmir ehrinde Üretim ve D Ticaret ( ) 10,00 TL 10,00 TL Arryballos;Vazo,Karaböcek,Devedikeni ve Y lan Üzerine Bir Masal ( zmir'e Antik Güzelleme) 9,00 TL 9,00 TL zmir'deki Alman zleri 9,50 TL 9,50 TL Nato Binas 14,00 TL 14,00 TL Mimarl k Cildi (I) 80,00 TL 80,00 TL Mimarl k Cildi (II) 80,00 TL 80,00 TL zmir'de Ta Çiçekler 12,00 TL 12,00 TL zmir Yaz lar (Kent ve Tarih ) 10,00 TL 10,00 TL 2011 zmir Tasar m Forumu Rapor ve De erlendirme Kitab 5,00 TL 5,00 TL Çocuklarla Büyüyen ehir ( lhan Tekeli ile zmir Konu malar ) 18,00 TL 18,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi I 60,00 TL 60,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Tarih Cildi II 60,00 TL 60,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi zmir'in Mahalli ve dari Yer Adlar Cilt I 80,00 TL 80,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi zmir in Mahalli ve dari Yer Adlar Cilt II 80,00 TL 80,00 TL Erken Cum. Dön. zmir Ekonomisi 14,00 TL 14,00 TL Gölgedeki zmir Yaz lar 13,00 TL 13,00 TL zmir de Kamusal Hizmetler 18,00 TL 18,00 TL Cumhuriyetin lk Y l. 9 Eylül Kut. 11,00 TL 11,00 TL

177 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN 100. Y l nda zmir Milli Kütüphane 17,00 TL 17,00 TL Osm. Cum Mod. Spor. zmir e Gir. 12,00 TL 12,00 TL Bir zmir Foto raf (Türkçe) 16,00 TL 16,00 TL Bir zmir Foto raf ( ngilizce) 20,00 TL 20,00 TL zmir Mutfa 15,00 TL 15,00 TL zmir Tasar m Forumu 5,00 TL 5,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -1 25,00 TL 25,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -3 10,00 TL 10,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -4 10,00 TL 10,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -5 15,00 TL 15,00 TL Kent Kültürü Dergisi Say -6 10,00 TL 10,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Arkeoloji Cildi 140,00 TL 140,00 TL zmir Gureba-i Müslimin Hastanesinden zmir Devlet Hastanesine(Bir Hastane Öyküsü) 16,00 TL 16,00 TL Ta a Kaz nan Hayatlar Bornova/Yakaköy Mezarl ndaki Mezar Ta lar 20,00 TL 20,00 TL Hamza Rüstem ve O ullar ''Foto raf Mesle inde Bir Yüzy l'' 20,00 TL 20,00 TL zmir Demir Yollar 10,00 TL 10,00 TL Kimlik n as 25,00 TL 25,00 TL zmir'den Yadigar 22,00 TL 22,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Tar m Cildi I 70,00 TL 70,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Tar m Cildi II 85,00 TL 85,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Co rafya Cildi I 85,00 TL 85,00 TL zmir Kent Ansiklopedisi Co rafya Cildi II 70,00 TL 70,00 TL Bereketli Topraklarda Üretmek ve Payla mak zmir ve Çevresinde Ticari Tar m 24,00 TL 24,00 TL Bir Semt Bir Bina:Karata Hastanesi ve Çevresinde Yahudi zleri 12,50 TL 12,50 TL

178 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I KENT AR V VE MÜZELER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Sahil Kasabas ndan Büyük ehire Evrimle me Sürecinde zmir'e Göç 15,00 TL 15,00 TL mbat zmir'e Küstü 15,00 TL 15,00 TL Karosiman zmir Konutlar ndan Dö eme Karolar 17,00 TL 17,00 TL Not: Kitap Evlerine %25 ndirim Uygulan r. B k.oluru ile Ücretsiz Verilir. Fiyatlar m za KDV Dahildir.

179 KÜLTÜR VE SANAT DA RES BA KANLI I AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZ UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZ BÜYÜK SALON Tam Bilet Ücreti 15,00 TL. ndirimli Bilet Ücreti 7,50 TL. Özel Konser Tam Bilet Ücreti 40,00 TL. Özel Konser ndirimli Bilet Ücreti 25,00 TL. Salon ve Salon Kanatlar Koltuk Bilet Ücreti 20,00 TL Balkon, Balkon Kanatlar ve Koro Koltuk Bilet Ücreti 10,00 TL Özel Konser Salon ve Salon Kanatlar Koltuk Bilet Ücreti 40,00 TL Özel Konser Balkon, Balkon Kanatlar ve Koro Koltuk Bilet Ücreti 25,00 TL KÜÇÜK SALON Tam Bilet Ücreti 10,00 TL. ndirimli Bilet Ücreti 5,00 TL. Bilet Ücreti 7,50 TL GALER LER Özel Sergi Bilet Ücreti 2,00 TL 2,00 TL AASSM SALONLARININ VE GALER LER N N KULLANIM BEDEL Büyük Konser Salonu (Günlük) ,00 TL ,00 TL Küçük Konser Salonu (Günlük) 5.000,00 TL 5.000,00 TL Not: Konser Salonlar çin 1 Prova Dahildir. Galeriler (Her Bir Galeri çin) 15 Günlük 2.000,00 TL 2.000,00 TL Not: Fiyatlara KDV Dahildir.

180

181

182 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI LÇE TERM NALLER ÜCRET TAR FES SELÇUK TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 2,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 3,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 2,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 6,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 4,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 4,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 16,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 9,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 18,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 30,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 14,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 9,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 9,50 TL

183 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI FOÇA TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 2,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 3,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 2,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 6,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 4,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 4,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 16,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 9,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 18,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 30,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 14,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 9,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 9,50 TL

184 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI FAHRETT N ALTAY (ÜÇKUYULAR) TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 3,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 8,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 4,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 4,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 20,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 11,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 23,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 8,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 8,50 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 37,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 17,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 11,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 11,50 TL

185 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI GAZ EM R TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 3,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 8,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 4,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 4,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 20,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 11,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 23,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 8,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 8,50 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 37,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 17,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 11,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 11,50 TL

186 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI MENDERES (ÖZDERE) TERM NAL G R ÇIKI ÜCRET TAR FES Otomobil 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,50 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 3,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 8,50 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 4,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 4,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 20,00 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 11,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 23,00 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 8,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 8,50 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 37,50 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 17,50 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 11,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 11,50 TL

187 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI ÖDEM TERM NAL ÜCRET TAR FES Otomobil Ücret Tarifesi 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 3,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs Ücret Tarifesi 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 8,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 4,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 4,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 20,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 11,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 23,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 8,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 8,50 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 37,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 17,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 11,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 11,50 TL

188 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI BERGAMA TERM NAL ÜCRET TAR FES Otomobil Ücret Tarifesi 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 3,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs Ücret Tarifesi 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 8,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 4,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 4,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 20,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 11,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 23,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 8,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 8,50 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 37,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 17,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 11,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 11,50 TL

189 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI T RE TERM NAL ÜCRET TAR FES Otomobil Ücret Tarifesi 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,50 TL 4,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,00 TL 3,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs Ücret Tarifesi 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 8,50 TL 8,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 3,00 TL 3,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 3,00 TL 3,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,50 TL 4,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,50 TL 4,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 20,00 TL 20,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 11,50 TL 11,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 23,00 TL 23,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,50 TL 14,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 8,50 TL 8,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 8,50 TL 8,50 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 37,50 TL 37,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 17,50 TL 17,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 11,50 TL 11,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 11,50 TL 11,50 TL

190 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI K RAZ TERM NAL ÜCRET TAR FES Otomobil Ücret Tarifesi 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 2,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs Ücret Tarifesi 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 3,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 2,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 6,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 4,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 4,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 16,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 9,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 18,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 30,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 14,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 9,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 9,50 TL

191 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI D K L /ÇANDARLI TERM NAL ÜCRET TAR FES Otomobil Ücret Tarifesi 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 2,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs Ücret Tarifesi 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 3,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 2,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 6,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 4,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 4,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 16,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 9,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 18,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 30,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 14,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 9,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 9,50 TL

192 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI ÇE ME/ILICA TERM NAL ÜCRET TAR FES Otomobil Ücret Tarifesi 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 2,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs Ücret Tarifesi 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 3,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 2,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 6,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 4,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 4,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 16,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 9,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 18,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 30,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 14,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 9,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 9,50 TL

193 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI KINIK TERM NAL ÜCRET TAR FES Otomobil Ücret Tarifesi 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 2,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs Ücret Tarifesi 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 3,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 2,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 6,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 4,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 4,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 16,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 9,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 18,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 30,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 14,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 9,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 9,50 TL

194 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI BEYDA TERM NAL ÜCRET TAR FES Otomobil Ücret Tarifesi 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 4,00 TL 4,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 2,50 TL 2,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,00 TL 2,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 1,00 TL 1,00 TL Otobüs Ücret Tarifesi 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 7,00 TL 7,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 3,50 TL 3,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 2,50 TL 2,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 2,50 TL 2,50 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 6,00 TL 6,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 4,00 TL 4,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 4,00 TL 4,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 16,00 TL 16,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 9,50 TL 9,50 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 6,00 TL 6,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 6,00 TL 6,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 18,50 TL 18,50 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 12,00 TL 12,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 7,00 TL 7,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 7,00 TL 7,00 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 30,00 TL 30,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 14,00 TL 14,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 9,50 TL 9,50 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 9,50 TL 9,50 TL

195 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI OTOPARK ÜCRETLER TAR FES SELÇUK TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL 6,00 TL 1 Saate Kadar 6,00 TL 6,00 TL Ayl k Abone 60,00 TL 60,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 0,80 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 1,20 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 3,50 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL

196 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI FOÇA TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL 6,00 TL 1 Saate Kadar 6,00 TL 6,00 TL Ayl k Abone 60,00 TL 60,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 0,80 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 1,20 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 3,50 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL

197 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI FAHRETT N ALTAY (ÜÇKUYULAR) TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL 7,00 TL 1 Saate Kadar 7,00 TL 7,00 TL Ayl k Abone 75,00 TL 75,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 1,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 1,50 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 4,00 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL

198 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI GAZ EM R TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL 7,00 TL 1 Saate Kadar 7,00 TL 7,00 TL Ayl k Abone 75,00 TL 75,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 1,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 1,50 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 4,00 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL

199 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI MENDERES (ÖZDERE) TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL 7,00 TL 1 Saate Kadar 7,00 TL 7,00 TL Ayl k Abone 75,00 TL 75,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 1,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 1,50 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 4,00 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL

200 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI ÖDEM TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL 7,00 TL 1 Saate Kadar 7,00 TL 7,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 1,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL Ayl k Abone 75,00 TL 75,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 1,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 4,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL

201 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI BERGAMA TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL 7,00 TL 1 Saate Kadar 7,00 TL 7,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 1,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL Ayl k Abone 75,00 TL 75,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 1,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 4,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL

202 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI T RE TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 7,00 TL 7,00 TL 1 Saate Kadar 7,00 TL 7,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 1,00 TL 1,00 TL Aras Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL Ayl k Abone 75,00 TL 75,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,50 TL 1,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 4,00 TL 4,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,50 TL 0,50 TL Aras Her Saat çin lave 0,25 TL 0,25 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,15 TL 0,15 TL Ayl k Abone 37,50 TL 37,50 TL

203 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI K RAZ TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL 6,00 TL 1 Saate Kadar 6,00 TL 6,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 0,80 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL Ayl k Abone 60,00 TL 60,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 1,20 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 3,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL

204 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI D K L /ÇANDARLI TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL 6,00 TL 1 Saate Kadar 6,00 TL 6,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 0,80 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL Ayl k Abone 60,00 TL 60,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 1,20 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 3,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL

205 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI ÇE ME/ILICA TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL 6,00 TL 1 Saate Kadar 6,00 TL 6,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 0,80 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL Ayl k Abone 60,00 TL 60,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 1,20 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 3,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL

206 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI KINIK TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL 6,00 TL 1 Saate Kadar 6,00 TL 6,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 0,80 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL Ayl k Abone 60,00 TL 60,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 1,20 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 3,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL

207 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI BEYDA TERM NAL Otobüsler 0-25 (0-50) Dakika 6,00 TL 6,00 TL 1 Saate Kadar 6,00 TL 6,00 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,80 TL 0,80 TL Aras Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL Ayl k Abone 60,00 TL 60,00 TL Ticari Otomobiller(Taksiler) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 1,20 TL 1,20 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL Özel Otomobiller(Resmi Olanlar Dahil) 0-25 (0-50) Dakika Ücretsiz Ücretsiz 1 Saate Kadar 3,50 TL 3,50 TL 12 Saate Kadar Her Saat çin lave 0,40 TL 0,40 TL Aras Her Saat çin lave 0,20 TL 0,20 TL 24 Saat Üstü Her Saat çin lave 0,10 TL 0,10 TL Ayl k Abone 30,00 TL 30,00 TL

208 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI LÇE TERM NALLER ABONMAN ÜCRET TAR FES Otomobil 7 Koltuk ve Alt 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 140,00 TL 140,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 115,00 TL 115,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 95,00 TL 95,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 95,00 TL 95,00 TL Otobüs 8-14 Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 180,00 TL 180,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 140,00 TL 140,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 115,00 TL 115,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 115,00 TL 115,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 195,00 TL 195,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 145,00 TL 145,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 140,00 TL 140,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 140,00 TL 140,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 205,00 TL 205,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 190,00 TL 190,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 180,00 TL 180,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 180,00 TL 180,00 TL Koltuklu 100 Km ve Üstü ehirler Aras Ta malar çin 210,00 TL 210,00 TL 100 Km ve Alt ehirler Aras Ta malar çin 200,00 TL 200,00 TL l çi Yolcu Ta mas Yapanlardan 195,00 TL 195,00 TL Transit Geçenler (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlar) 195,00 TL 195,00 TL 45 Koltuklu ve Üzeri 100 Km Üstü ehirler Aras Ta malar çin 215,00 TL 215,00 TL 100 Km Alt ehirler Aras Ta malar çin 210,00 TL 210,00 TL l çi yolcu Ta mas Yapanlardan 200,00 TL 200,00 TL Transit (Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan) 200,00 TL 200,00 TL

209 ULA IM DA RES BA KANLI I TERM NALLER VE T CAR PLAKA LEMLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES 2015 YILI RUHSAT TAR FELER Ticari Ta t Tahsis Belgesi Harc 200,00 TL Ticari Ta t Tahsis Belgesi Ücreti ,00 TL Reklam Yetki Belgesi (Y ll k Tek Ödeme) 250,00 TL 270,00 TL Reklam zin Belgesi (Her Araç çin Ayr Ayr ) 120,00 TL 130,00 TL Güzergah zin Belgesi (G..B.) Ücreti 220,00 TL 235,00 TL Minibüs Ruhsat Devri Ücreti 75,00 TL 80,00 TL Minibüs Çal ma zin Belgesi (Ruhsat) Ücreti 5,00 TL 10,00 TL Kay t Suret Harc 0,75 TL 0,75 TL ehiriçi Yük Ta mac l Belgesi 175,00 TL 190,00 TL Fayton Plaka Tescil Ücreti 175,00 TL 190,00 TL Fayton Güzergah zin Belgesi (Y ll k) 120,00 TL 130,00 TL Fayton Çal ma zin Belgesi Ücreti 5,00 TL 5,00 TL Özmal ehiriçi Servis Belgesi Ücreti 150,00 TL 320,00 TL Özmal Ücretsiz Mü teri Ta mac l Ücreti 150,00 TL 160,00 TL Özmal Okul Servis Arac Özel zin Belgesi Ücreti ,00 TL Ücretsiz Mü teri Ta mac l Ücreti 250,00 TL 270,00 TL Bisiklet Plaka Tescil Ücreti 15,00 TL 16,00 TL Bisiklet Çal ma zin Belgesi Ücreti 5,00 TL 5,00 TL Her Bir Bisiklet çin Güzergah zin Belgesi Ücreti 15,00 TL 16,00 TL S Plakal Servis Arac Çal ma Ruhsat ve Servis zin Belgesi Bedeli 5,00 TL 10,00 TL S Plakal Servis Arac Çal ma Ruhsat ve Özel zin Belgesi Bedeli ,00 TL Kamu Personel Servis Arac zin Belgesi Bedeli 5,00 TL 5,00 TL oför Tan t m Kart 5,00 TL 5,00 TL Ticari Taksi -Taksi Dolmu Çal ma zin Belgesi Ücreti 5,00 TL 10,00 TL Ta mal E itim Okul Servis Arac Özel zin Belgesi ,00 TL Okul Servis Arac Özel zin Belgesi Bedeli 5,00 TL --- Not: lave Saat Ücretleri Günlük Ücreti Geçemez. Ücretlere KDV Dahildir.

210

211

212 PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I YE L ALANLAR KMAL UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES GEL R TAR FES GEL R TAR FES 2010 YILI 2015 YILI 2011 TEKL F ED LEN Sepetli (Bom Arac ) Kiralama Ücreti lk Yar m Saat 120,00 TL 120,00 TL Sepetli (Bom Arac ) Kiralama Ücreti Müteakip Her Saat çin 160,00 TL 160,00 TL Not: Fiyatlara KDV Dahildir.

213 PARK VE BAHÇELER DA RES BA KANLI I ZM R DO AL YA AM PARKI UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Tam Giri Ücreti 3,00 TL 3,50 TL Ö renci Giri Ücreti 1,00 TL 1,25 TL Hayvan Pansiyon Ücreti (Ayl k) 25,00 TL 25,00 TL Not: 4736 Say l Kanununun Tarihli ve Say l Kararnamesine Göre Çar amba ve Cuma Günleri Ö renci Gruplar na Ücretsiz, Gaziler, Gazi ve ehitlerin 1.Derece Yak nlar (E ve Çocuklar ), Engelliler Durumlar n Belirten Kartlar n braz Etti i Takdirde Ücretsiz, 0-6 Ya Grubu Ücretsiz, Bas n Kart Yönetmeli inin 46. Maddesi Gere i Sar Bas n Kart Olanlar Ücretsiz.

214

215

216 YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I ENCÜMEN VE KARARLAR UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN BELGE SURET ÜCRET Encümen Karar 4,00 TL/Sayfa ---- BELGE SURET HARCI Encümen Karar --- 0,75TL/Sayfa

217 YAZI LER VE KARARLAR DA RES BA KANLI I MECL S UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN BELGE SURET ÜCRET Meclis Karar 3,00 TL/Sayfa --- Komisyon Raporu 3,00 TL/Sayfa --- Tutanak 3,00 TL/Sayfa --- BELGE SURET HARCI Meclis Karar --- 0,75 TL/Sayfa Komisyon Raporu --- 0,75 TL/Sayfa Tutanak --- 0,75 TL/Sayfa

218

219

220 SOSYAL H ZMETLER DA RES BA KANLI I HUZUREV UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN ODA ÜCRET Tek Ki ilik Lüks Oda 410,00 TL 450,00 TL Çift Ki ilik Lüks Oda (Bir Ki inin Ödemesi Gereken) 290,00 TL 310,00 TL Tek Ki ilik Oda 320,00 TL 340,00 TL ki Ki ilik Oda (Bir Ki inin Ödemesi Gereken) 270,00 TL 290,00 TL Üç Ki ilik Oda (Bir Ki inin Ödemesi Gereken) 265,00 TL 285,00 TL Dört Ki ilik Oda (Bir Ki inin Ödemesi Gereken) 260,00 TL 280,00 TL Özel Bak m Bölümü (Geriatri Servisi) 410,00 TL 450,00 TL Özel Bak c Ücreti 150,00 TL --- Not: Oda ve servislerdeki Ya l n n ahsi Kullan m na Ait, Elektrikli Cihazlar (Cihaz Ba na Al n r) Kendine Ait se 8,00 TL --- Kuruma Ait se 10,00 TL ---.B.B.ALZHE MER ve DEMANS HASTALARI ve A LELER Ç N BULU MA ve DANI MA MERKEZ Haftada ki Gün Devam Eden Üye (Ayl k Üyelik Aidat ) 140,00 TL 150,00 TL Haftada Üç Gün Devam Eden Üye (Ayl k Üyelik Aidat ) 190,00 TL 200,00 TL

221

222 GENÇL K VE SPOR DA RES BA KANLI I BUZ SPORLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN SEANS ÜCRETLER Ö renci Seans Ücreti 10,00 TL 10,00 TL Tam Seans Ücreti 15,00 TL 15,00 TL Not: * 1 Seans 45 Dakikad r ÖZEL DERS ÜCRETLER 1 Ki i çin 30,00 TL 30,00 TL Grup çin 50,00 TL 50,00 TL Not: * 1 Özel Ders 20 Dakikad r AYLIK KURS ÜCRET 1 Ki i çin 150,00 TL 150,00 TL Not: * 4-7 Ya (En Fazla 5 Çocuktan) 7-11 Ya (En Fazla 10 Çocuktan) 12 Ya (En Fazla 15 Çocuktan) 20 Ya ve Üzeri (Hobi Grubu) (En Fazla 15 Ki iden) Olu ur. * Ayl k Kurs Haftada 2 Ayda Toplam 8 Ders Olup Dersler Hafta çi Gerçekle ir SEANSLIK SAHA K RALAMA ÜCRETLER 1/3 Saha Kira Ücreti 200,00 TL 200,00 TL 2/3 Saha Kira Ücreti 400,00 TL 400,00 TL 3/3 Saha Kira Ücreti 600,00 TL 600,00 TL Not: * Mesai Günleri ve Cumartesi Günleri 1 Seans 1 Saat; Pazar Günleri 1 Seans 45 Dakikad r. * Kulüplere Ayl k Saat S n rlamas Uygulanacakt r SALON K RALAMA ÜCRETLER Günlük Tahsis Ücreti (Tam Gün) 7.000,00 TL 7.000,00 TL Teminat Ücreti 2.000,00 TL 2.000,00 TL Not: * Spor Federasyonlar n n Düzenleyece i Ulusal ve Uluslar aras Müsabakalarda Saha Kullan m Ücretsiz Tahsis Edilecektir.

223

224 MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I DEF N H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN MEZAR YER ÜCRETLER Gömüye Aç k Mezarlarda Gömü An nda Al nacak Bir Ki ilik Toprak Mezar Yer Ücreti 0-7 Ya Grubu (7 Ya Dahil) 45,00 TL 45,00 TL 8 Ya Üstü Büyükler için 90,00 TL 90,00 TL Gömüye Aç k Mezarl klarda Gömü An nda Al nacak Bir Ki ilik Kapaks z Lahit Mezar Yer Ücreti 0-7 Ya Grubu (7 Ya Dahil) 150,00 TL 150,00 TL 8 Ya Üstü Büyükler çin 300,00 TL 300,00 TL Mezarl klarda Dolu Durumdaki Gömü Adalar nda Bo Yer Bulunmas Durumunda Gömü An nda Al nacak Bir Ki ilik Toprak Mezar Yer Ücreti 0-7 Ya grubu (7 ya dahil) 1.500,00 TL 1.500,00 TL 8 Ya Üstü Büyükler çin 3.600,00 TL 3.600,00 TL Not : 1- Üste Gömülerde Toprak Mezar Yer Ücreti Al nmaz. 2- Halen zmir Büyük ehir Belediyesi Bünyesinde Çal an Personel, ehitler, Muharip Gaziler ve Bakmakla Yükümlü Olduklar Aile Fertlerinden Toprak Mezar Yer Ücreti Al nmaz. 3- zmir Büyük ehir Belediyesi'ne Ait Araçlar n Ölümüne Sebebiyet Verdi i Ki ilerden Toprak Mezar Yer Ücreti Al nmaz. 4- Fakir ve Kimsesiz Cenazelerden Toprak Mezar Yer Ücreti Al nmaz. L DI I CENAZE NAK L ÜCRET zmir l S n rlar D (Tüm l ve lçelere Araç Görevlendirilir.) Gidi 1Km. Ücreti. Gidi 1 km. Ücreti 2,00 TL 2,00 TL

225 MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I DEF N H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN ÜCRETS Z YAPILAN H ZMETLER Not : - zmir l S n lar çerisinde Cenaze Nakli - Gece Gündüz Morg ta Bekletme - Cenaze Y kama, Kefenleme - Mezar Tahtas (1 tak m) - Mezar Üst Yap n aat Ruhsat - Gömü Hizmetlerinin Tümü - Üste Gömülerden Herhangi Bir Ücret Al nmaz. A LE MEZARLARI Yap s z Aile Kabirleri ki Ki ilik (2m x 3m =6 m²) Yer Ücreti 7.000,00 TL 7.000,00 TL Dört Ki ilik (4m x 3m=12 m²) Yer Ücreti Yap l Aile Kabirleri ,00 TL ,00 TL ki Ki ilik (2m x 3m=6 m²) Yer Ücreti 7.600,00 TL 7.600,00 TL Dört Ki ilik (4m x 3m=12 m²) Yer Ücreti ,00 TL ,00 TL Aile Kabirlerinde Belgeleri braz Edilemeyen Bo Mezarlar çin Gömü Al nacak Bir Ki ilik Toprak Mezar Yer Ücreti 3.600,00 TL 3.600,00 TL Mahzen Yapmak çin Kullan lacak (1.50 m x 3.00 m) Yer Ücreti 3.600,00 TL 3.600,00 TL Hayrat Çe mesi Yapt rmak steyen Vatanda lardan Çe me Yeri Ücreti Mezarl klar ube Müdürlü ünce Haz rlanan Proje Dahilinde ki Ki ilik Aile Kabri (6 m²) Yer Ücreti 7.000,00 TL 7.000,00 TL Mezar n aat Yapan Ustalardan Al nacak Y ll k Ustal k Aidat 600,00 TL 600,00 TL Not : (4 E it Taksit Halinde Ödenebilir.) 1. Taksit Ocak Sonuna Kadar 2. Taksit Nisan Sonuna Kadar 3. Taksit Temmuz Sonuna Kadar 4. Taksit Ekim Sonuna Kadar

226 MEZARLIKLAR DA RES BA KANLI I DEF N H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI GENEL AÇIKLAMALAR 1. Fakir veya Kimsesiz Olarak Defnedilen Cenazeler çin Daha Sonra Mezar n aat veya Nakli Kubur Yap lmak stendi inde Mezar Yeri Ücreti Al n r. 2. Ücretli veya Ücretsiz Gömü Yap lacak Toprak Mezarlar n çine ah slar Kendileri Lahit Örebilir. 3. Zorunlu Nakli Kuburlarda ve Daha Önce Gömü An nda Bedeli Ödenen Yerlerden Yer Ücreti Al nmaz, Aç k Mezarl klardan Yer Tahsis Edilir. Nakli Yap lan Mezarlar Ücreti Yat r l rsa Dahi Belediyeye Devrolunur. 4. Gömü Tarihinden tibaren 10 (on) Y l Geçti i Halde Üst Yap s Yap lmam, Bak ms z vekaybolmayaba lam Mezarlara, Mezar Sahiplerinin Muvafakat Al nmaks z n Mezarl klar Daire Ba kanl n n nsiatifi le kinci Bir Gömü lemi Yap l r. 5. Daha Önceki Y llarda Sat Yap lan Mezarlara Ait Sat Belgesi Gösterildi inde, Kay tlar m zda zine Rastlanmasa Dahi Tüm Haklar Belediyece Korunur. 6. Yeni Gömü Yap lm Mezarlar n MezarÜstü n aat 3(Üç) Ay Sonra Yap labilir. Mezar Yerini Demir Kafesle Çevirmek steyenlere ve leriye Yönelik Olarak Al nm Olan Mezarlara se n aat Ruhsat Ayn Gün Verilir. n aat Ruhsat Al nmas ve 1 ay çerisinde n aat n Tamamlanmas Zorunludur. 7. Üste Gömülerde 8 (Sekiz) Ya ndan Küçük Cenazenin Üzerine (0,50 x 1,00 m ) Büyük Mezar Ölçülerine Uygun Olmamas Nedeni ile Büyük Cenaze Gömülemez. Ancak; Küçük Cenaze, Büyük Mezar Ölçülerinde Bir Kabre Gömülmü se Üste Gömü lemi Yap l r. 8. Umumi H fz ss hha Kanunun 223. Maddesine Göre 5 (Be ) Y l Dolduran Mezarlara, Gömülü Olan n 1. (Birinci) Derecedeki Yak nlar ndan Muvafakat Al narak Kan H s ml veya Civar Kan H s ml Yak nl ndaki Ki iler Üste Gömü Yap l r.üste Gömünün Yap labilmesi çin Gömülü Olan Ki inin Mezar n n Ba ucundaki Ad-Soyad Belirten Kimlik Bilgilerinin Defin leri Ar iv Kay tlar ile Birbirini Do rulamas Gerekir. Ba ta Olmayan Mezarlara Üste Gömü lemi Yap lmaz. 9. Aile Mezarl n n çinde veya Gömüsü Yap lm Ancak Sat n Al nmam Mezar n Yan nda Fazladan gal Edilmi Yer Tespit Edildi inde sterse Aile Mezarl Sahibine yada Gömü Sahibine Günlük Rayiç Bedel Üzerinden Sat Yap labilir. stenmedi i Takdirde Bir Ba ka stekliye Normal Gömü Ücreti Al narak Defin lemi Yap l r. 10. çi Yap l Olan Mezarlar Hariç leriye Yönelik Al nm Olan Hiçbir Mezar n Kaz s Mezarl k Dairesi Ba kanl Personellerince Yap lmaz. 11. Gömü Yap lan Mezarlara Cenaze Yak nlar nca Sahip Ç k larak Mutlaka sim Levhas veya Ba Ta Konulacakt r. Bak ms zl k veüstyap s n n Yap lmamas Nedeniyle Kaybolan Mezarlardan Mezarl klar Dairesi Ba kanl Sorumlu De ildir. 12. Mezarl klarda Gömü Tarihinden tibaren 5 (Be ) Y l n Dolduran Mezarlar ile Münferit veya Aile Kabri Olarak Sat n Al n p 5(Be ) Y l Boyunca n aat Yapt r lmayan ve Kaybolan Yerlerden Mezarl klar Dairesi Ba kanl Sorumlu De ildir. Al nan Defin lemi Yap lan Yerler, Alan Ki i Taraf ndan Mutlaka n aat Yapt r larak Muhafaza Edilir. 13. Kaçak Mezar n aat Yapm Mezar Ustas Önce Uyar l r. Tekrar Kaçak Mezar n aat Yaparsa Mezarl klar Dairesi Ba kanl nca Bir Daha Mezar n aat zin Belgesi Verilmez ve Ustal k Belgesi ptal Edilir. Çe itli Nedenlerle Ustal k Faaliyetini Durdurmak steyen Mezar n aat Ustalar Mezarl klar Dairesi Ba kanl na Önceden Faaliyetlerini Durduracaklar n Belirten Dilekçeyle Müracat Etmek Zorundad r.mezarl klarda Faaliyet Gösteren Mezar n aat Ustalar ki Taksidini Üst Üste Yat rmad Takdirde Ustal k Faaliyetleri Mezarl klar Daire Ba kanl nca Tek Tarafl Olarak ptal Edilir. 14. Mezar n aat n Bitiren Mezar Ustalar Mevcut Mezarl kta Bulunan Görevli ile Birlikte n aat n Bitti ine ve Çevrenin Temiz B rak ld na Dair Kar l kl Tutanak Tutacakt r. 15. Mezarl klarda Mezar Üstü n aat Yapma i, zmir Büyük ehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Torbal Meslek Yüksek Okulu Aras nda Var lan Anla ma Gere i Torbal Yüksek Okulundan veya zmir Mermerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odas, n aatç lar Odas nca Kursa Tabi Tutulup Belge Alan Ustalara n aat Ruhsat Verilir. Ustal k Belgesi, Belge Sahibi D nda Hiç Kimse Taraf ndan Kullan lamaz. Mezar Ustalar Yan nda Çal t raca çilerin Kimlik Bilgilerini Önceden Mezarl klar Dairesi Ba kanl na Bildirmek Zorundad r. Aksi Halde simleri Bildirilmeyen çilerin Mezarl klarda Faaliyetlerine zin Verilmeyecektir. 16. Mezarl klar Dairesi Ba kanl Gasilhanelerinde Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil Günleri Sabah Saat 08:30'dan, Ak am Saat 17:30'a Kadar Çal lacakt r. Mevsime Göre Tatil Saatleri Daire Ba kanl n n Teklifi ve Ba kanl k Makam Olur'lar ile Tespit Edilir. 17. Sat n Al nan Yer veya Mezar Yerleri Bir Ba ka Ki iye Sat lamaz, Devredilemez. Ancak Yer Sahiplerinin Muvafakat ile Bir Ba kas n n Gömülmesine Müsaade Edilir. 18. Sit Mezarl klarda Aile Kabri çerisinde Fazladan Yer Çevrildi i Tespit Edilirse ve Yerin Sat n Al nd na Dair Herhangi Bir Belge braz Edilemezse, 12/04/2013 Tarihli ve Say l 1.Hukuk Mü avirli i Görü üne stinaden Gömü An nda Günün Rayiç Bedeli Üzerinden Yer Sat Yap larak Gömü lemi Yap l r. 19. Encümen Karar ve Ba kanl k Olur'u ile Kapat lan Mezarl klarda Aile Kabrinin çine Al narak veya Gömü Yan nda Saklanarak Fuzili Olarak gal Edilmi Olan Yerlerin Günün Raiç Bedeli Üzerinden Sat Yap l r. 20. ah slar n Kendi Yapaca Lahitler çin Yer Geni letme i Mezar Görevlisinin Nezareti Alt nda Lahit Yapan Ustaya Aittir TEKL F ED LEN

227

228 ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI I KATI ATIK DE ERLEND RME TES SLER UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN Ar tma Çamuru 45,00 TL 50,00 TL Sanayi At 45,00 TL 50,00 TL mha At 77,00 TL 85,00 TL Not: 1- Fiyatlar m za KDV Dahildir. 2- Evsel Nitelikli Sanayi At klar Site Yönetimleri Taraf ndan Kendi Araçlar le Düzenli Olarak Toplat lp Harmandal Kat At k Düzenli Depolama Sahas na Getirildi i Takdirde Ücret Al nmayacakt r. 3- Resmi Kurumlardan Gelen At klar Ücretsiz Olarak Al nacakt r. 4- Konutlardan Ç kacak Olan Kömür Külleri Belgelendirilmek art yla Düzenli Depolama Alan na Ayr Olarak Getirildi i Takdirde Ücretsiz Kabulü Yap lacakt r.

229 ATIK YÖNET M DA RES BA KANLI I N AAT ATIKLARI UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN HAFR YAT TOPRA I VE N AAT/YIKINTI ATIKLARI BERTARAF ÜCRET TAR FES Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar Bertaraf Bedeli 3,00 TL/Ton 3,50 TL/Ton Hafriyat ve n aat/y k nt At Geri Kazan m Bertaraf Bedeli 3,00 TL/Ton 3,50TL/Ton HAFR YAT TOPRA I SAHASI/GER KAZANIM TES S BELGES BEDEL Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar Ta ma zin Belgesi 150,00 TL/Araç 165,00 TL/Araç Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar Ta ma zin Belgesi Kay p, Çal nt ve Y pranma Sebebi le Yenilenmesi Bedeli 50,00 TL/Araç 55,00 TL/Araç n aat At klar Geri Kazan m Tesisi zin Belgesi Bedeli 1,00 TL/M² 1,50 TL/M² Hafriyat Topra At klar Sahas zin Belgesi 0,50 TL/M³ 0,60 TL/M³ Not : 1- Fiyatlar m za KDV Dahildir. 2- Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar n n Kontrölü Yönetmeli i'nin 8. Maddesi ve Tarihli 2010/16 Say l Genelgenin 283 Maddesi Gere ince Hafriyat Topra Sahas /Geri Kazan m Tesis Belgesi Büyük ehir Belediyesi Taraf ndan Düzenlenir.

230

231

232 FEN LER DA RES BA KANLI I ALTYAPI KOORD NASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN KAZILARDA HATALI ÇALI MALAR Ç N UYGULANACAK CEZA BEDELLER Aç lan Tran elerin Geri Dolgular nda Uygun Malzeme Kullan lmamas 60,00 TL/m³ 75,00 TL/m³ Kaz Mahalinden Molozlar n Kald r lmamas 130,00 TL/m³ 130,00 TL/m³ Asfalt Yollarda Asfalt Kesme Makinas n n Kullan lmamas 13,00 TL/mt 13,00 TL/mt Çal malarda Emniyet Tedbirlerinin Al nmamas 2.500,00 TL 2.500,00 TL Çal malar n Ruhsat nda Belirtilen Süre çerisinde Bitirilmemesi 500,00 TL/gün 500,00 TL/gün Tran e Kapat l rken Dolguda Kompaktör Kullan lmamas 15,00 TL/mt 15,00 TL/mt Ya mursuyu Kanallar n n Doldurulmas ve Izgaralar n n Korunmamas 50,00 TL/mt 50,00 TL/mt Çal ma Yap lan Alan n Temizlenmemesi 1.000,00 TL 2.000,00 TL Ruhsats z Kaz Yap lmas (Cadde/Sokak Ba na) (Aykome Üyesi Kurum,Kurulu larca) 5.000,00 TL 5.000,00 TL Ruhsats z Kaz Yap lmas (Cadde/Sokak Ba na) (Tüzel Ki ilerce) 5.000,00 TL 5.000,00 TL Ruhsats z Kaz Yap lmas (Cadde/Sokak Ba na) (Özel Ki ilerce) 1.000,00 TL 1.000,00 TL RUHSAT TALEPLER NDE KULLANILMAK ÜZERE BEL RLENEN ZEM N AÇIM B R M BEDELLER Beton Yol Kaplama (300 dz) 190,00 TL/m³ 190,00 TL/m³ Asfalt Kaplama (12 cm) 85,00 TL/m² 85,00 TL/m² Perdahl Beton Tretuvar Kaplama 140,00 TL/m³ 140,00 TL/m³ Kilit Parke Kaplama 100,00 TL/m² 100,00 TL/m² Wash Beton Tretuvar Kaplama 110,00 TL/m² 110,00 TL/m² Beton Bordür (Metre) 35,00 TL/mt 35,00 TL/mt Çim 40,00 TL/m² 40,00 TL/m² Toprak 27,00 TL/m² 27,00 TL/m² Sathi Kaplama 70,00 TL/m² 70,00 TL/m² Granit Kaplama 185,00 TL/m² 185,00 TL/m²

233 FEN LER DA RES BA KANLI I ALTYAPI KOORD NASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN AYKOME UBE MÜDÜRLÜ Ü TARAFINDAN VER LEN ALTYAPI KAZI RUHSATLARINDA ALINACAK ALTYAPI TESP T BEDELLER Özel Ki ilerce Yap lacak Taleplerde 60,00 TL 65,00 TL Tüzel Ki ilerce Yap lacak Taleplerde 350,00 TL 400,00 TL Kamu Kurum ve Kurulu lar n n Taleplerinde (Aykome Üyesi Olan) 600,00 TL 700,00 TL Denetim Metraj Birim Bedeli 1,50 TL/mt 1,50 TL/mt ELEKTRON K HABERLE ME ALTYAPILARI GEÇ HAKKI BEDELLER 1) letmecinin Kendi htiyac D nda Fazladan Boru/Göz Atarak Altyap Tesis Etmesi Durumunda (Y ll k) 0,12 TL/mt 0,12 TL/mt 1) letmecinin Kendi htiyac D nda Fazladan Boru/Göz Atarak Altyap Tesis Etmesi Durumunda (10 Y ll k) 1,11 TL/mt 1,11 TL/mt 1) letmecinin Kendi htiyac D nda Fazladan Boru/Göz Atarak Altyap Tesis Etmesi Durumunda (20 Y ll k) 2,10 TL/mt 2,10 TL/mt 2) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Göz Kullanmas (Y ll k) 4,33 TL/mt 4,33 TL/mt 2) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Göz Kullanmas (10 Y ll k) 25,99 TL/mt 25,99 TL/mt 2) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Göz Kullanmas (20 Y ll k) 43,31 TL/mt 43,31 TL/mt 3) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Tamir Edecek Göz Kullanmas (Y ll k) 0,12 TL/mt 0,12 TL/mt 3) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Tamir Edecek Göz Kullanmas (10 Y ll k) 1,11 TL/mt 1,11 TL/mt 3) letmecinin, B B'ye Ait Mevcut Altyap Tamir Edecek Göz Kullanmas (20 Y ll k) 2,10 TL/mt 2,10 TL/mt 4) letmecinin, 1. Madde Kapsam nda Altyap y Yapan letmeciye Ait Güzergahtaki Bo Gözü Kullanmas (Y ll k) 0,50 TL/mt 0,50 TL/mt 4) letmecinin, 1. Madde Kapsam nda Altyap y Yapan letmeciye Ait Güzergahtaki Bo Gözü Kullanmas (10 Y ll k) 3,96 TL/mt 3,96 TL/mt 4) letmecinin, 1. Madde Kapsam nda Altyap y Yapan letmeciye Ait Güzergahtaki Bo Gözü Kullanmas (20 Y ll k) 7,55 TL/mt 7,55 TL/mt 5) Havayi Hat- mar Plan Olan Bölge (Y ll k) 6,19 TL/mt 6,19 TL/mt 5) Havayi Hat- mar Plan Olan Bölge (10 Y ll k) 49,50 TL/mt 49,50 TL/mt 5) Havayi Hat- mar Plan Olan Bölge (20 Y ll k) 92,82 TL/mt 92,82 TL/mt 6) Havayi Hat- mar Plan Olmayan Bölge (Y ll k) 0,37 TL/mt 0,37 TL/mt 6) Havayi Hat- mar Plan Olmayan Bölge (10 Y ll k) 2,97 TL/mt 2,97 TL/mt 6) Havayi Hat- mar Plan Olmayan Bölge (20 Y ll k) 5,57 TL/mt 5,57 TL/mt

234 FEN LER DA RES BA KANLI I ALTYAPI KOORD NASYON UBE MÜDÜRLÜ Ü 2016 MAL YILI GEL R TAR FELER CETVEL GEL R TAR FES YILI 2011 TEKL F ED LEN 7) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7 m²'ye Kadar Taban Alan Ve 1,5 m Yüksekli e Kadar Olanlar (Y ll k) 61,88 TL/adet 61,88 TL/adet 7) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7 m²'ye Kadar Taban Alan Ve 1,5 m Yüksekli e Kadar Olanlar (10 Y ll k) 495,02 TL/adet 495,02 TL/adet 7) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7 m²'ye Kadar Taban Alan Ve 1,5 m Yüksekli e Kadar Olanlar (20 Y ll k) 928,15 TL/adet 928,15 TL/adet 8) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7-1,5 m² Aras Taban Alan Ve 2 m Yüksekli e Kadar Olanlar (Y ll k) 86,63 TL/adet 86,63 TL/adet 8) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7-1,5 m² Aras Taban Alan Ve 2 m Yüksekli e Kadar Olanlar (10 Y ll k) 693,02 TL/adet 693,02 TL/adet 8) Saha Ekipman / Saha Dolab - 0,7-1,5m² Aras Taban Alan Ve 2 m Yüksekli e Kadar Olanlar (20 Y ll k) 1.299,41 TL/adet 1.299,41 TL/adet 9) Ankesörlü Telefon (Y ll k) 61,88 TL 61,88 TL 9) Ankesörlü Telefon (10 Y ll k) 495,02 TL 495,02 TL 9) Ankesörlü Telefon (20 Y ll k) 928,15 TL 928,15 TL 10) Metro/Rayl Sistem/Tünel (Y ll k) 6,19 TL/mt 6,19 TL/mt 10) Metro/Rayl Sistem/Tünel (10 Y ll k) 49,50 TL/mt 49,50 TL/mt 10) Metro/Rayl Sistem/Tünel (20 Y ll k) 92,82 TL/mt 92,82 TL/mt 11) 1 m Kaz çin Toplam Altyap Birim Maliyeti 111,38 TL/mt 111,38 TL/mt

235

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

2017 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir

Detaylı

"Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar."

Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar. "Hiç durmamak üzere yola çýkanlar asla yorulmazlar." Halkla kenetlenerek baþlattýðýmýz çalýþmalarýmýza dürüst yönetim ilkemizden taviz vermeden devam ediyoruz. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

MALÝ YILI KESÝN HESABI

MALÝ YILI KESÝN HESABI 2 00 9 2 00 9 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 1 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 3 Kurumsal Sýnýflandýrmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 03 Kurumsal Sýnýflandýrmaya

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi Eshot Genel Müdürlüðü Mali Yýlý Teklif Bütçesi Ekonomik kalkinma, Türkiye'nin hür, bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Türkiye idealinin bel kemigidir. Aziz KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI c) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 157 KONUSU : 25 Mali Yılı Gider Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK DAĞILIMI 01 PERSONEL GİDERLERİ 20.315.000,00 18% 02 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİM 3.314.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 51.143.000,00 4 04 FAİZ GİDERLERİ 1.500.000,00 05

Detaylı

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 205 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik Bütçe Kod Açıklaması I II III IV I II III Kodu I II Ödeneği(TL) 46 BELEDİYE.723.000.000 4 KOCAELİ.723.000.000

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN) 2010 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali (malihizmetler@izmir.bel.tr) Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) 02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES

2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES T.C. MAL YE BAKANLI I 2016 YILI BÜTÇE GEREKÇES EK M 2015, ANKARA Ç NDEK LER Sayfa BÖLÜM I BÜTÇE PERFORMANSI... 1 BÖLÜM II ORTA VADEL MAL PLAN (2016-2018)... 29 BÖLÜM III 2016 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000 BÜTÇE KURUM 3866 SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIII KURUMSAL YILI ADI :2008 :38.66 0209 SINIFLANDIRMA - FONKSİYONEL BOZOK 8ÜNİVERSİTESİSINIF. 801TİPİ FİN. EKO. Eğitime BOZOK ÖZEL EĞİTİM KALEM İlişkin ilişkin

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ.0.65.01.00/.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Sayfa No:119 ile 46 BELEDİYELER 123.518.622,89 381.540.314,00 0,00 30.503.931,33 30.503.931,33 505.058.936,89 177.218.827,30 177.218.827,30 0,00 167.280.020,57 160.560.089,02 33 MERSİN BELEDİYELERİ 123.518.622,89

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5.,5 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 0 ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi yönetiminde 17 müdürlük, toplam 173 personel ile hizmetlerini

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı