LOKAL LER EVRE SERV KS KANSER N N TEDAV S NDE RAD KAL H STEREKTOM ÖNCES NEOADJUVANT KEMOTERAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOKAL LER EVRE SERV KS KANSER N N TEDAV S NDE RAD KAL H STEREKTOM ÖNCES NEOADJUVANT KEMOTERAP"

Transkript

1 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , Sayfa LOKAL LER EVRE SERV KS KANSER N N TEDAV S NDE RAD KAL H STEREKTOM ÖNCES NEOADJUVANT KEMOTERAP Dr. Hüsnü Çelik 1, Dr. Tamer Elk ran 2 ÖZET Evre Ib1 e kadar olan erken evre ve baz evre IIa serviks kanserlerinin tedavisinde cerrahi, radyoterapi veya her ikisi hasta ve hekim tercihine göre uygulanabilirken lokal ileri evre (Stage Ib2, bulky IIA, IIb,III and IVA) kanserleri tedavisi tart flmal olup herhangi bir standardizasyona sahip de ildir. Güncel tedaviler primer kemoradyoterapi, NACT+radikal cerrahi ve endike oldu unda kemoradyoterapi ve seçilmifl vakalarda primer radikal histerektomi+lenfadenektomi+ özellefltirilmifl kemoradyoterapi uygulamalar d r. Bu çal flmada cerrahi öncesi NACT uygulamas yap lan çal flmalar n derlemesi yap lm flt r. Sonuç olarak, NAKT lokal ileri evre hastal n tedavisinde özellikle geliflmekte olan ülkelerde kemoradyoterapiye bir alternatif olabilir. Anahtar Kelimeler: Lokal ileri evre serviks kanseri, neoadjuvant kemoterapi. ABSTRACT In early stage cervical cancer that up to stage IB1 disease and some stage IIA cancers, treatment options include surgery, radiation therapy, or both depending on the preference of the physician and patient. Treatmet of locally advanced (Stage Ib2, bulky IIA, IIb,III and IVA) cervical cancers is controversial and have no any standardization. Current treatment strategies includes primary chemoradiation, NACT, followed by radical hysterectomy and subsequent chemoradiation as indicated, and in very selected cases, primary radical hysterectomy and lymphadenectomy followed by tailored radiotherapy with concomitant chemotherapy. It was reviewed studies of primary neoadjuvant chemotherapy (NACT) followed by radical hysterectomy in this study. In Conclusiuon, NACT may be an alternative to current traetment modalities for locally advanced cervical cancer especially in developing countries. Key Words: Locally advanced cervical cancer, neoadjuvant chemotherapy. Erken evre serviks kanserinde güncel standart tedavi yaklafl m, radyoterapiye gerek kalmaks z n cerrahi ile hastal n tedavisini sa lamak ve endike olan durumlarda adjuvant tedavi uygulamak iken, lokal ileri evre olarak adland r lan Evre IB2, Bulky IIA, IIB; III ve IVA da optimal tedavi flekli henüz belirlenememifltir. Evre Ib1 e kadar olan hastal kta ortalama sa kal m oranlar %90 ve üzerinde iken artan evre ile (Evre 1b2, IIa, IIb, III ve IVa da s ras yla %75, %73, %65, %40 ve %22) sa kal m n belirgin düflüfl göstermesi aç kça bu hastal klarda yeni tedavi modalitelerinin araflt r lmas gere ini ortaya koymaktad r (1). Kuzey Amerikada hastalar n %60 n n evre I, %25 inin evre II, %10 unun evre III ve %5 inin evre IV de (2) tan ald dikkate al n nca bu derlemenin konusunun asl nda serviks kanserlerinin yar s ndan fazlas n n te- Gelifl tarihi: 10/01/2011 Kabul tarihi: 15/01/2011 1F rat Üniversitesi T p Fakultesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabil Dal, Elaz 2F rat Üniversitesi T p Fakultesi T bbi Onkoloji Anabilim Dal, Elaz letiflim: Dr. Hüsnü Çelik F rat Üniversitesi T p Fakultesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabil Dal, Elaz e-posta: 25

2 26 ÇEL K ve Ark. davisini ilgilendirdi i söylenebilir. Yine geliflmekte olan ülkelerde olgular n %80 ine ileri evrelerde tan konuldu u hesaba kat l rsa derlemenin konusunun önemi daha net anlafl lacakt r (3). Günümüzde lokal ileri evre serviks kanserlerinde güncel tedavi stratejileri ;Primer kemoradyasyon, seçilmifl olgularda primer radikal histerektomi+ kemoradyoterapi ve neoadjuvant kemoterapi (NAKT)+radikal histerektomi+endike durumlarda kemoradyoterapi fleklindedir (4). Bu tedavi modaliteleri ile ilgili olarak literatürde bildirilmifl oldukça farkl sa kal m oranlar ve yine her birinin avantajlar n n yan s ra baz dezavantajlara sahip olmas, hasta ve hekim tercihinden etkilenebilir olmalar lokal ileri evre serviks kanserinin tedavisinde standardizasyon sa lanamamas na neden olmufltur. Bu derleme çal flmas nda lokal ileri evre serviks kanserinde güncel üç ana tedavi seçene inden biri olan radikal cerrahi öncesi neoadjuvant kemoterapi uygulamas ile ilgili literatür gözden geçirilecektir. NEOADJUVANT KEMOTERAP N N MANTI I VE END fieler NAKT nin mant, tümörün küçülmesi ve böylece daha sonraki lokal tedaviyi kolaylaflabilece i (I), volümdeki azalma ile tümörün operabl hale gelebilece i (II), hipoksik hücre fraksiyonunu azaltarak radyosensitiviteyi artt rabilece i (III), relapslar n önemli bir k sm ndan sorumlu olan mikrometastazlar tedavi edebilece i (IV) ve baz çal flmalarda bildirilmifl oldu u üzere NACT ye cevab n önemli bir prognostik faktör olabilece i (V) temelinde kurulmufltur (5-7). Bu hipotezler flu ana kadar yap lm fl çal flmalar n esas dayana n olufltururken beraberinde NACT ye cevap al namayan hastalarda küratif tedavilerin gecikebilece i, radyoterapi (RT) ile cross-resistance ve buna ba l radioresistant klonlar n geliflebilece i endiflesi süregelmifltir. Ancak flimdilere dek ne öne sürülen mant n nede endiflelerin tam olarak ortaya konulabildi i bir çal flma söz konusu olmam flt r. NEOADJUVANT KEMOTERAP ÇALIfiMALARI lk kez 1983 y l nda Freidlander in serviks kanserinin kemosensitif oldu unu göstermesinden bu yana yaklafl k 20 y ldan beri serviks kanserinde kemoterapinin kullan m na dair çok say da çal flma yap lm flt r. Bu çal flmalardan flüphesiz en önemlisi NIH n klinik anonsuna neden olan ve sa kal mda aç kça art fl oldu u gösterilen kemoradyoterapi çal flmalar iken, kemoterapi ile ilgili bir di er çal flma alan NAKT uygulamalar olmufltur. Friedlander ile bafllayan cisplatin, bleomisin ve vinblastinin kullan ld 35 olguluk seriden sonra Neoadjuvant kemoterapinin konu edildi i say s z faz II ve III çal flmalar yap lm flt r (8) y l na kadar yap lan 21 randomize çal flman n tamam Serviks Kanserinde Neoajuvant Kemoterapi Grubu taraf ndan bir meta-analizde de erlendirilmifl ve 2003 y l nda yay nlanm flt r (9). Bireysel hasta verilerinin kullan ld bu metaanalizde 18 çal flmadan hastalar n %92 sini oluflturan 2074 hastan n verilerine ulafl lm flt r. Metaanalize konu edilen bu çal flmalar iki flekilde kategorize edilmifl ve karfl laflt rmalar her kategoride hastalar n %70 inin evre II ve III oldu u karfl laflt rma-1 ve karfl laflt rma-2 olarak yap lm flt r. Karfl laflt rma 1 de; Lokal tedavinin büyük oranda radyoterapi oldu u, NACT + lokal tedavi ile ayn lokal tedavi karfl laflt r lm flt r ki asl nda bu kategoride radyoterapi öncesi uygulanan NACT nin etkinli i karfl laflt r lm flt r. Karfl laflt rma 2 de ise; Cerrrahi öncesi uygulanan NACT (± radyoterapi) ile standart radyoterapi uygulamas karfl laflt r lm flt r. Karfl laflt rma-1 de, yani radyoterapi öncesi verilen NAKT nin genel sa kal m, hastal ks z sa kal m ve bölgesel hastal ks z sa kal m üzerine anlaml etkisi gösterilememifltir. Ancak karfl laflt rma-2 de yani cerrahiden önce verilen NACT tek bafl na verilen RT ye göre genel sa kal m aç s ndan anlaml olarak üstün bulunmufltur. Ancak metaanalizin bir çok elefltiriye aç k olmas ndan dolay, cerrahi öncesi verilen NACT uygulamas standart tedavi metodlar içerisinde yer alamamam flt r. Bu elefltirilerden bafll calar karfl laflt rma1 de hastalar n %60 n n paraaortik lenf nodlar durumunun bilinmemesi ve dolay s ile para-aortik fl nlama yap lmam fl olmas ve hastalar n evreleri, kullan lan tedavi modaliteleri aç s ndan anlaml bir heterojenite sahip olmas olmufltur. Heterojenitedeki bu anlaml l k nedeniyle, çal flmalarda kullan lan cisplatinin dozu ve uygulama aral na göre yeni bir kategorizasyonla kemoterapi protokollerinde kullan - lan cisplatinin uygulama süresi ve dozu ile ilgili bir

3 LOKAL LER EVRE SERV KS KANSER N N TEDAV S NDE RAD KAL H STEREKTOM ÖNCES NEOADJUVANT KEMOTERAP 27 Tablo 1 NAKT Protokollerinde Cisplatinin Süre ve Doz Yo unlu unun 5 Y ll k Sa kal m Üzerine Etkisi Çal flma Say s Kemoterapi s kl >14 gün 11 %8 14 gün 6 %7 Doz yo unlu u < 25 mg/m(2)/hf 7 %11 > 25 mg/m(2)/hf 11 %3 5 Y l Sa kal m alt analiz yap lm flt r. Bu karfl laflt rmada kemoterapi uygulama s kl 14 günden fazla oldu unda ve doz haftada 25 mg/m(2) den az oldu unda 5 y ll k sa kal m oranlar düflerken, uygulama s kl 14 günden az ve kullan lan doz haftada 25 mg/m(2) fazla oldu unda 5 y ll k sa kal m n artt gösterilmifltir (Tablo 1). Karfl laflt ma-2 de, 5 randomize çal flmadan 872 hastan n verilerine ulafl lm flt r. Bu karfl laflt rmada 5 y ll k sa kal mda %14 lük bir net art fl gösterilmifltir. Ancak Karfl laflt rma-1 kadar karfl laflt rma-2 de bu gruptaki hasta say s n n yetersizli i ve daha da önemlisi hastalar n büyük ço unlu unun Benedetti ve arkadafllar taraf ndan yap lan bir çal flmadan al nm fl olmas ndan dolay elefltiriye maruz kalm flt r (10). Benedetti ve arkadafllar n n çal flmas y llar aras nda hasta kabul eden, platin bazl NAKT yi takiben radikal cerrahinin uyguland olgular ile eksternal radyoterpi+ brakiterapinin kombine edildi- i radyoterapi kolunu randomize eden bir faz III çal flmayd. Olgular evre IB2- III aras nda de iflen squamoz kanserlerdi. NAKT kolunda platin bazl kemoterapi ve takiben tip III-V aras nda de iflen radikal histerektomi ve sistemik pelvik lenfadenektomi uyguland 210 hasta bulunurken, radyoterapi kolunda Gy Eksternal radyoterapi Gy brakiterapinin uyguland 199 hasta içermekteydi. Çal flmada, planlanan tedaviler NAKT kolundaki hastalar n %76 s na, RT kolunda ise %72 sine uygulanabilmiflti. Cerrahi yap lanlar n sadece %29 una adjuvant tedavi verilmiflti. 5 y ll k sa kal m, NACT kolunda; %58.9, RT kolunda ise %44.5 olarak hesaplanm fl ve fark anlaml bulunmufltu (P=0.007). Ayn flekilde hastal ks z sa kal m NACT kolunda %55.4, RT kolunda %41.3 olup anlaml yd (P =.02). Bu çal flman n altgrup analizinde genel ve hastal ks z sa kal m NAKT+Cerrahi kolunda sadece evre IB2-IIB olgularda anlaml art fla sahip iken, evre III olgular için art fl olmakla birlikte bu anlaml l k istatistiksel öneme sahip bulunmam flt r. Ayr ca bu çal flmada hepsi platin bazl olmakla birlikte 5 ayr kemoterapi protokolü kullan lm flt r. Sonuçta, metanalize dahil edilen çal flmalarda olgular n evre ve tedavi protokollerinin çok farkl olmas, kemoterapi rejimlerinin günümüz modern kemoterapi protokolleri gibi olmamas, farkl doz ve sürelerde verilmifl olmas, radyoterapi kolunda radyasyon dozunun günümüz standart dozun alt nda olmas gibi bir çok elefltiriden dolay metanaliz sonuçlar NAKT nin pratikte uygulamaya geçmesini sa layamam flt r. Metaanalizin klinik prati e uygulanamamas için ileri sürülen gerekçelerden bir di eride sonuçlar n n gynecologic oncology group (GOG)-141 çal flmas taraf ndan desteklenmemesi olmufltur (11). Bu çal flma, Eddy ve ark lar n n 1995 y l nda 34 stage IB2 olguda NAKT protokolü ile %88 klinik cevap ald n bildiren çal flmas ndan (12) sonra planlanm fl ve bir y l sonra yani 1996 da hasta almaya bafllam fl bir faz III randomize çal flmayd. Bulky stage IB li hastalar konu edinen ve NAKT+cerrahi ile sadece cerrahiyi karfl laflt ran çal flma 52 rekürrensten dolay data izleme komitesi taraf ndan dikkatli izleme ye al nm fl, 1999 y l ndan sonra da hasta alamad için 2001 y l nda kapat lm fl bir çal flmad r. Çal flmada NAKT kolunda cisplatin 50 mg/m2, Vincristin:1 mg/m2, her 10 günde bir 3 siklus fleklinde planlanm flt r. Cerrahi kolunda 144 ve NAKT+cerrahi kolunda 147 hastan n oldu- u sonuçlar 2007 y l nda yay nlanm fl ve klinik objektif cevap %52 olarak bulunmufltur. Çal flmac lar, objektif klinik cevaptaki bu oran n önceki pilot çal flmalar ndan daha düflük bulunmas n ölçümlerin uygulay c lar taraf ndan uygun yap lmamas fleklinde aç klam fllarsa da, hastal ks z sa kal m ve genel sa kal m aç s ndan fark bulunamam flt r (11 Metaanaliz sonras GOG-141 hariç, NAKT+Cerrahi ile Sadece Cerrahi yi karfl laflt ran 4 randomize çal flma daha yay nlanm flt r (Tablo 2). Bunlardan, Napolitano ve arkadafllar n çal flmas nda klinik cevap %79 olarak bildirilmifl, Evre Ib-IIa ve IIb de 5 y ll k sa kal m oranlar nda anlaml farkl l k bulunmam flt r. Ancak 5 y ll k hastal ks z sa kal mda evre IIb de olmasa da Ib-IIa olgularda anlaml bir sa kal m fark bildirilmifltir (p<0.05) (13). Cai ve arkadafllar n çal fl-

4 28 ÇEL K ve Ark. Tablo 3 Neoadjuvant Kemoterapide Paklitaksel Kullan m Yazar/y l n (N/K) Evre Neoadjuvant Kemoterapi Protokolü NapolitanoU,2003 (13) 106/86 IB-IIB Cisp: 50 mg/m 2, Vinc:1 g/m 2, Blm: 50 mg/m 2 (21 günde bir 3 siklus) Cai HB, 2006(14) 52/54 IB Cisp: 50 mg/m 2, 5-120mg/m 2 (21 günde bir 3 siklus) Katsumata N, 2006 (15) 67/67 IB-IIB IB-IIB, Cisp: 70 mg/m 2, Vinc:0.7 g/m 2 Blm:35 mg/m 2, Mit-C7 mg/m 2 (21 günde bir 3 siklus) Chen H, 2008(16) 72/72 IB2-IIB Cisp:100 mg/m2, 5- FU:24mg/m2, Mit-C: 4mg/m 2 (14 gün ara ile 2-4 siklus) N: Neoadjuvant kemoterapi, K: Kontrol, Cisp: Cisplatin, Vinc: Vincristine, Blm: Bleomycin, Mit-C: Mitomycin, 5-FU: 5-Flourouracil mas nda; Genel klinik cevap %84 olarak bildirilmifl ve gerek 5 y ll k sa kal m gerekse ortalama sa kal mda NAKT lehine anlaml bir art fl tespit edilmifltir. Çal flmada ayr ca, lenf nodu metastaz ve lenfovasküler space invazyonunda NAKT lehine anlaml bir azalma bulundu u bildirilmifltir (s ras yla p=0.014 ve p=0.024). Komplet cevap al nanlar n hiç birisinde rekürrens görülmemifl ve çal flman n yazarlar NAKT nin patolojik risk faktörlerini azaltt n ve uzun dönem sa kal m artt rd n bildirmifllerdir (14). Katsumata ve arkadafllar n n çal flmas nda NAKT ye cevap %61 olarak bulunmufltur. Bu çal flma, 2005 y l nda data ve güvenlik izleme komitesinin NAKT kolunda düflük sa kal m bulmas nedeniyle sonland r lm flt r. Toplanan vakalar üzerinden yap - lan analizde operabilitede art fl olmad ve cerrahi ile iliflkili komplikasyonlar n azalmad bildirilmifltir. Çal flmac lar evre I ve II olgularda konvansiyonel cerrahinin standart olarak devam etmesi gerekti ini ileri sürmüfllerdir. Çal flman n 2010 y l nda güncel reanalizinde NAKT kolunda lenf nodu metastaz anlaml olarak az bulunmakla birlikte 4 y l üzerinden hesaplanan genel ve hastal ks z sa kal m oranlar aç - s ndan sonuç de iflmemifltir (15). Chen ve arklar taraf ndan k sa aralarla yüksek doz NAKT yi hipotez etmek üzere planlanan randomize çal flmada evre Ib1 ve IIb li olgularda NAKT nin etkinli i araflt r lm flt r. Bu çal flmada NAKT kolu için elde edilen klinik cevap oran %69.4 olarak bildirilmifl ve NAKT kolunda sa kal m anlaml olarak yüksek bulunmufltur (P=0.041). Ayr ca, parametrial tutulum ve nodal tutulum NAKT kolunda anlaml olarak düflük bulunmufltur. NACT ye cevab n ba ms z prognostik faktör olarak bildirildi i bu çal flmada tümör çap ile kemoterapiye cevap aras nda anlaml bir korelasyon tespit edilmifl ve KT ye cevap <6cm:%80, 6-8 cm:%63, >8cm:%41 olarak hesaplanm flt r (16). Yenilerde yay mlanan ve lokal ileri evre serviks kanserinde NAKT+cerrahi ile sadece cerrahinin karfl laflt r ld çal flmalar derleyen bir cohrane çal flmas nda, genel sa kal mla ilgili bir art fl olmamakla birlikte, hastal ks z sa kal m ve patolojik risk faktörlerinin anlaml olarak azald, rekürrens ve rezeksiyon aç s ndan anlaml olmamakla birlikte durumun NAKT nin lehinde oldu u, ancak çal flmalarda heterojenitenin hala anlaml olmas nedeniyle sonuçlar lehde gözükse bile NAKT nin faydas n n hala aç k olmad bildirilmifltir (17). Tüm yukar da bildirilen çal flmalar n yan s ra olgu say lar az olmakla birlikte %78-95 aras nda de iflen klinik cevap ve % aras nda de iflen rezektabilite oranlar ile paklitakselin NACT de kullan m umut verici gözükmektedir (Tablo 3). SONUÇ NAKT, yaklafl k 20 y ldan buyana devam eden çal flmalarla ortaya konmufl olan gerek klinik cevap oranlar, gerek sa kal mla ilgili oranlar, gerekse rezektabilite üzerine etkileri dikkate al nd nda modern kemoradyoterapiye ulaflamayan hasta grubu için görmezden gelinemeyecek kadar önemli bir al-

5 LOKAL LER EVRE SERV KS KANSER N N TEDAV S NDE RAD KAL H STEREKTOM ÖNCES NEOADJUVANT KEMOTERAP 29 Tablo 2 Metanaliz Sonras Yay nlanan Randomize Çal flmalar Yazar/Y l Park, 2004 (17) Dueñas-González A, 2003 (18) D'Agostino G, 2002 (19) Zanetta G, 1998 (20) NAKT Protokolü, Klinik Cevap ve Rezektabilite Oranlar 43 olgu, IB2 to IIB, Paclitaxel 60 mg/m(2) + Cisplatin 60 mg/m(2) (10 günde bir, 3 siklus), Klinik cevap: %90.7, rezektabilite: % olgu, IB2 IIIB, Paclitaxel 175 mg/m 2 +Carbo AUC 6, (21 günde bir, 3 siklus), Klinik cevap: 95%, Rezektabilite: 95% 42 olgu, IB2 IVA, Paclitaxel 175 mg/m 2 +Epi 100 g/m 2 +cisplatin 100 mg/m 2 (21 gün bir, 3 siklus). Klinik cevap: %78, rezektabilite: %76 38 olgu, IB2 IIIB, Paclitaxel 175 mg/m 2 +IFX 5 g+cisplatin 50 mg/m 2, (21 günde bir, 3 siklus), Klinik cevap: %84, Rezektabilite: %89 ternatif gibi gözükmektedir. NACT nin net etkilerinin ortaya konulabilmesi için devam eden randomize çal flmalar n sonuçlar beklenmektedir. Bu çal flmalardan birisi EORTC nin protokol çal flmas d r. Stage Ib2, IIa (>4cm) ve IIb, squamoz, adenosquamoz ve adenokarsinom olgular iki kola ayr lm fl ve kollardan birisine cisplatin bazl NAKT + radikal histerektomi, di er kola ise platin bazl kemoterapiyle birlikte kemoradyoterapi uygulanmaktad r. End point olarak genel ve hastal ks z sa kal m, toksisite ve hayat kalitesinin (QOL) de erlendirilece i bu çal flma halen hasta toplamaya devam etmektedir. Di er çal flma Tata Memorial Grup taraf ndan 2003 de bafllat lan randomize çal flma olup bu çal flmada, Evre IB2-IIB squamous servikal kanser olgular iki kola randomize edilerek 3 siklus paklitaksel+karboplatin ve standart konkomittan kemoradyoterapi karfl laflt r lmaktad r. Primer olarak genel ve hastal ks z sa kal m, sekonder olarak ta uzak metastaz ve morbititenin karfl - laflt r laca bu çal flma 2010 eylül itibariye hasta al - m n tamamlam flt r. KAYNAKLAR 1. Quinn MA, Benedet JL, Odicino F, Maisonneuve P, Beller U, Creasman WT, Heintz AP, Ngan HY, Pecorelli S. Carcinoma of the cervix uteri. FIGO 6th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int J Gynaecol Obstet. 2006;95: Waggoner SE. Cervical cancer. Lancet. 2003;361: Vizcaino AP, Moreno V, Bosch FX. International trends in incidence of cervical cancer. II: Squamous-cell carcinoma. Int J Cancer 2000; 86: González-Martín A, González-Cortijo L, Carballo N, Garcia JF, Lapuente F, Rojo A, Chiva LM. The current role of neoadjuvant chemotherapy in the management of cervical carcinoma. Gynecol Oncol ;110: Benedetti-Panici P, Greggi S, Scambia G, Amoroso M, Salerno MG, Maneschi F,Cutillo G, Paratore MP, Scorpiglione N, Mancuso S. Long-term survival following neoadjuvant chemotherapy and radical surgery in locally advanced cervical cancer.eur J Cancer. 1998;34: Buda A, Fossati R, Colombo N, Fei F, Floriani I, Gueli Alletti D, Katsaros D, Landoni F, Lissoni A, Malzoni C, Sartori E, Scollo P, Torri V, Zola P, Mangioni C. Randomized trial of neoadjuvant chemotherapy comparing paclitaxel, ifosfamide,and cisplatin with ifosfamide and cisplatin followed by radical surgery in patients with locally advanced squamous cell cervical carcinoma: the SNAP01 (Studio Neo-Adjuvante Portio) Italian Collaborative Study. J Clin Oncol. 2005;23: Chen H, Liang C, Zhang L, Huang S, Wu X. Clinical efficacy of modified preoperative neoadjuvant chemotherapy in the treatment of locally advanced (stage IB2 to IIB) cervical cancer: randomized study. Gynecol Oncol. 2008;110: Friedlander M, Kaye SB, Sullivan A, Atkinson K, Elliott P, Coppleson M, Houghton R, Solomon J, Green D, Russell P, et al. Cervical carcinoma: a drug-responsive tumor-experience with combined cisplatin, vinblastine, and bleomycin therapy. Gynecol Oncol. 1983;16: Neoadjuvant Chemotherapy for Locally Advanced Cervical Cancer Meta-analysis Collaboration. Neoadjuvant chemotherapy for locally advanced cervical cancer: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 21 randomised trials. Eur J Cancer. 2003;39: Benedetti-Panici P, Neoadjuvant chemotherapy and radical surgery versus exclusive radiotherapy in locally advanced squamous cell cervical cancer: results from the Italian multicenter randomized study. Clin Oncol. 2002;20:

6 30 ÇEL K ve Ark. 11. Eddy GL Treatment of ( bulky ) stage IB cervical cancer with or without neoadjuvant vincristine and cisplatin prior to radical hysterectomy and pelvic/para-aortic lymphadenectomy: a phase III trial of the gynecologic oncology group. Gynecol Oncol ;106: Eddy GL, Manetta A, Alvarez RD, Williams L, Creasman WT. Neoadjuvant chemotherapy with vincristine and cisplatin followed by radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy for FIGO stage IB bulky cervical cancer: a Gynecologic Oncology Group pilot study. Gynecol Oncol ;57: Napolitano U, Imperato F, Mossa B, Framarino ML, Marziani R, Marzetti L. The role of neoadjuvant chemotherapy for squamous cell cervical cancer (Ib-IIIb): a long-term randomized trial. Eur J Gynaecol Oncol. 2003;24: Cai HB, Chen HZ, Yin HH. Randomized study of preoperative chemotherapy versus primary surgery for stage IB cervical cancer. J Obstet Gynaecol Res. 2006;32: N. Katsumata, H. Yoshikawa, T. Hirakawa, T. Saito, K. Kuzuya, T. Fujii, M. Hiura, R. Tsunematsu, H. Fukuda and T. Kamura. Phase III randomized trial of neoadjuvant chemotherapy (NAC) followed by radical hysterectomy (RH) versus RH for bulky stage I/II cervical cancer (JCOG 0102) Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). 24, 18, 2006: Rydzewska L, Tierney J, Vale CL, Symonds PR. Neoadjuvant chemotherapy plus surgery versus surgery for cervical cancer. Cochrane Database Syst Rev : 20;1: 17. Park DC, Kim JH, Lew YO, Kim DH, Namkoong SE. Phase II trial of neoadjuvant paclitaxel and cisplatin in uterine cervical cancer. Gynecol Oncol. 2004;92: Dueñas-Gonzalez A, López-Graniel C, González-Enciso A, Cetina L, Rivera L,Mariscal I, Montalvo G, Gómez E, de la Garza J, Chanona G, Mohar A. A phase II study of multimodality treatment for locally advanced cervical cancer:neoadjuvant carboplatin and paclitaxel followed by radical hysterectomy and adjuvant cisplatin chemoradiation. Ann Oncol. 2003;14: D Agostino G, Distefano M, Greggi S, Salerno M, Ferrandina G, Poerio A, Mancuso S, Scambia G. Neoadjuvant treatment of locally advanced carcinoma of the uterine cervix with epirubicin, paclitaxel and cisplatin. Cancer ChemotherPharmacol. 2002;49: Zanetta G, Lissoni A, Pellegrino A, Sessa C, Colombo N, Gueli-Alletti D,Mangioni C. Neoadjuvant chemotherapy with cisplatin, ifosfamide and paclitaxel for locally advanced squamous-cell cervical cancer. Ann Oncol. 1998;9:

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

Hasta özellikleri. statistikler Analizler

Hasta özellikleri. statistikler Analizler Lokal leri Evre Serviks Kanserinde Tek Bafl na Radyoterapi le Haftal k Sisplatin le Eflzemenl Radyoterapi Uygulamas n n Karfl laflt rmas Berrin YALÇIN, Didem KARAÇET N, Begüm ÖKTEN, Oktay NCEKARA ÖZET

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

EVRE IB VE IIA BULKY SERV KS KANSERLER NDE DÖRT FARKLI TEDAV MODAL TES N N KARfiILAfiTIRILMASI

EVRE IB VE IIA BULKY SERV KS KANSERLER NDE DÖRT FARKLI TEDAV MODAL TES N N KARfiILAfiTIRILMASI ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) EVRE IB VE IIA BULKY SERV KS KANSERLER NDE DÖRT FARKLI TEDAV MODAL TES N N KARfiILAfiTIRILMASI brahim Egemen ERTAfi, Aflk n DO AN, Ulafl SOLMAZ, Volkan EM RDAR, Aykut

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAH -PATOLOJ K R SK FAKTÖRLER N N DE fi M

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAH -PATOLOJ K R SK FAKTÖRLER N N DE fi M Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Haziran 2007, Cilt 10, Say 2, Sayfa 40-44 ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE TÜMÖR BOYUTUNA GÖRE CERRAH -PATOLOJ K R SK FAKTÖRLER N N DE fi M Dr. Taner Turan, Dr. Nuray Yüksel,

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 220-23 Nisan 2012,

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

RADIOCHEMOTHERAPY FOR PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER: EARLY RESULTS

RADIOCHEMOTHERAPY FOR PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER: EARLY RESULTS Ege Tıp Dergisi 4( ) ; 7-6, rj0 LOKAL İLERİ EVRE SERVİKS KANSERİ TANISI İLE RADYOKEMOTERAPİ UYGULANAN OLGULARDA ERKEN SONUÇLAR RADIOCHEMOTHERAPY FOR PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER: EARLY

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ Prof. Dr. Güngör Utkan Akara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD 7.3.2016 1 KHDAK 1.5 milyon yeni vaka / yıl-akciğer kanseri %80 khdak

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi

2016 by American Society of Clinical Oncology. Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi 2016 by American Society of Clinical Oncology Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti (ASCO) İnvaziv Servikal Kanser Yönetimi Servikal kanserin tedavisi hastalığın evresine göre belirlenmektedir. Tedavi konizasyon,,

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Şuayib Yalçın Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bilim Dalı Antalya, Ulusal Kanser Kongresi 2007 MİDE KANSERİ

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande Turna

Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande Turna . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 105-109 Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi Uzm. Dr. Hande

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA İNVAZİF F MESANE TÜMÖRÜNDET KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR Doç.. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA MESANE TÜMÖRÜT SIKLIĞI

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı Multidiciplinary Gynecologic Oncology Meeting 3-4 Mayıs, 2014, İstanbul / May 3-4, 2014, Elite World Otel,Taksim/ Istanbul BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Serviks Kanserinde Radyoterapi Tedavisinin Yeri ve Önemi

Serviks Kanserinde Radyoterapi Tedavisinin Yeri ve Önemi Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2012 Serviks Kanserinde Radyoterapi Tedavisinin Yeri ve Önemi Özlem YETMEN 1,*,Caner AKTAŞ ve B. Hakan BAKKAL 1 1 Bülent Ecevit Üniversitesi, Radyasyon

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE LENF NODU TUTULUMUNU BEL RLEYEN FAKTÖRLER

ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE LENF NODU TUTULUMUNU BEL RLEYEN FAKTÖRLER Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Mart 2007, Cilt 10, Say 1, Sayfa 9-15 ERKEN EVRE SERV KS KANSER NDE LENF NODU TUTULUMUNU BEL RLEYEN FAKTÖRLER Dr. Taner Turan, Dr. Nuray Yüksel, Dr. fiad man K yka, Dr.

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD SUNUM PLANI Meme kanserinde lenfatik tutulum, MKC+RT çalışmaları ve tedavi alanları,

Detaylı

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi

Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Evre IB1 serviks kanserli hastalarda tedavi sonuçları: Tek merkez deneyimi Anıl Alpsoy, Nursu Erdoğan, Ecem Güçlü, Kemal Küçük, Zeki Sönmez, Doruk Çelebi DANIŞMAN: Doç. Dr. Ömer DİZDAR ÖZET Serviks kanserinde,

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİ AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ Prof.Dr.İsmail Savaş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı Akciğer kanserli hastaların prognozu iyi değildir. Konuyla ilgili birçok geniş

Detaylı

Eflzamanl Radyokemoterapi Yap lan Lokal leri Serviks Kanserli 24 Olguda Erken ve Geç Yan Etkilerin Analizi

Eflzamanl Radyokemoterapi Yap lan Lokal leri Serviks Kanserli 24 Olguda Erken ve Geç Yan Etkilerin Analizi Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Eylül 2004, Cilt 7, Say 3, Sayfa 99-103 Eflzamanl Radyokemoterapi Yap lan Lokal leri Serviks Kanserli 24 Olguda Erken ve Geç Yan Etkilerin Analizi Füsun Tokatl, MD; Kaz

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

LER EVRE EP TELYAL OVER KANSER NDE B R NC BASAMAK KEMOTERAP N N NTRAPER TONEAL UYGULAMASININ ETK NL *

LER EVRE EP TELYAL OVER KANSER NDE B R NC BASAMAK KEMOTERAP N N NTRAPER TONEAL UYGULAMASININ ETK NL * Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Ocak 2006, Cilt 9, Say 1, Sayfa 1-5 LER EVRE EP TELYAL OVER KANSER NDE B R NC BASAMAK KEMOTERAP N N NTRAPER TONEAL UYGULAMASININ ETK NL * Dr. Elif Aylin Taflk n 1, Dr.

Detaylı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Evre I Seminom İzlem Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Klinik Evre I Seminoma Tedavi alternatifleri İzlem Adjuvant Radyasyon tedavisi Adjuvant Kemoterapi Kür tedavi

Detaylı

ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ. Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ. Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ERKEN EVRE İNVAZİV MESANE KANSERİNDE SİSTEMİK TEDAVİ Kazım UYGUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı MESANE KANSERİ SIKLIĞI Prostate 25% Lung & bronchus 15% Colon & rectum 10%

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır Dr. Başak Oyan-Uluç Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü 21 Mart 2014, Antalya Lokal ileri KHDAK tanımı Evre III:

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD

Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD Meme Kanseri Cerrahi Yenilikler 2016 Sancar Bayar Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Cerrahi Onkoloji BD SLN Klinik ve radyolojik olarak aksilla negatif hastalar Radyonüklid Sentimag Isosulfan/Patent blue

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı İleri evre ve metastatik mide ca da tedavi palyatif tedavidir. Tedavide

Detaylı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı KONGRELERDEN ESİNTİLER Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı Plan Akselere parsiyel meme ışınlaması (APBI) 2016 guideline LN (+) meme kanserinde neoadj KT

Detaylı

Evre IB2 Serviks Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapiye Yan t Belirleyen Faktörler

Evre IB2 Serviks Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapiye Yan t Belirleyen Faktörler CLINICAL STUDY Evre IB2 Serviks Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapiye Yan t Belirleyen Faktörler Nejat ÖZGÜL, Taner TURAN, ltaç KÜÇÜKELÇ, Gökhan TULUNAY, Nurettin BORAN, Süha ÖZER, skender KÖG, Mehmet Faruk

Detaylı

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu Prof Dr Melek Köksal Erkişi Amaçlar KT ile kemosensitif tümör kitlesi ufaltılmış hastalara immünoterapi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

Evre III-B Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde, Cisplatin ve Vinorelbine Sonras ki Farkl Radyoterapi Uygulamas

Evre III-B Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde, Cisplatin ve Vinorelbine Sonras ki Farkl Radyoterapi Uygulamas Evre III-B Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserlerinde, Cisplatin ve Vinorelbine Sonras ki Farkl Radyoterapi Uygulamas Two Different Radiotherapy Schemes Following Cisplatin and Vinorelbine Treatment in Stage

Detaylı

Lokal leri ve Metastatik Küçük Hücreli D fl Akci er Kanseri Hastalar n n De erlendirilmesi Marmara Üniversitesi Deneyimi

Lokal leri ve Metastatik Küçük Hücreli D fl Akci er Kanseri Hastalar n n De erlendirilmesi Marmara Üniversitesi Deneyimi Lokal leri ve Metastatik Küçük Hücreli D fl Akci er Kanseri Hastalar n n De erlendirilmesi Marmara Üniversitesi Deneyimi OUTCOME OF LOCALLY ADVANCED AND METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS -

Detaylı

Oligometastatik Hastalığa Yaklaşım. Dr. Veli Berk 2. Akciğer Kanserleri Tedavisinde Yenilikler Sempozyumu, 5 Mart, Ankara

Oligometastatik Hastalığa Yaklaşım. Dr. Veli Berk 2. Akciğer Kanserleri Tedavisinde Yenilikler Sempozyumu, 5 Mart, Ankara Oligometastatik Hastalığa Yaklaşım Dr. Veli Berk 2. Akciğer Kanserleri Tedavisinde Yenilikler Sempozyumu, 5 Mart, Ankara Giriş Birçok hekimin makul bir başarı oranına rağmen niyeti küratif tedavi Kür sağlanamayacak

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Lokal İleri Küçük K Hücreli H DışıD Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Doç. Dr Esra Kaytan SAĞLAM i.ü.onkoloji Enstitüsü Ardışık Kemoradyoterapi Eş zamanlı Kemoradyoterapi İndüksiyon konsolidasyon

Detaylı

Serviks Kanserinin Lokal Tedavisi

Serviks Kanserinin Lokal Tedavisi REVIEW Serviks Kanserinin Lokal Tedavisi Serap AKYÜREK, Cem ÖNAL Department of Radiation Oncology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey Received 17 November 2004; received in revised form

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Mitomisin, İfosfamid ve Sisplatin İçeren Kemoterapi Rejiminin Etkinliğinin Araştırılması #

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Mitomisin, İfosfamid ve Sisplatin İçeren Kemoterapi Rejiminin Etkinliğinin Araştırılması # Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Mitomisin, İfosfamid ve Sisplatin İçeren Kemoterapi Rejiminin Etkinliğinin Araştırılması # Rıfat ÖZACAR*, Hatice İVİT*, Mehmet BÖNCÜ* * İzmir Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SERVİKS KANSERİ. Prof.Dr. Macit ARVAS

SERVİKS KANSERİ. Prof.Dr. Macit ARVAS SERVİKS KANSERİ Prof.Dr. Macit ARVAS Epidemiyoloji Yaşam boyu risk %0.08 Preinvazif 100 binde 30, invazif 100 binde 6-9 Kadın kanserlerinin %15 i Kadınlarda görülen en sık ikinci kanserdir. Her yıl 500

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

20. ULUSAL KANSER KONGRESİ 19-23 Nisan 2013

20. ULUSAL KANSER KONGRESİ 19-23 Nisan 2013 20. ULUSAL KANSER KONGRESİ 19-23 Nisan 2013 İNVAZİV MESANE KANSERİ TEDAVİSİ: ADJUVANT ve NEOADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Aziz KARAOĞLU T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Detaylı

Akciğer Kanserinde Radyoterapi

Akciğer Kanserinde Radyoterapi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ENDOMETR UM KANSER NDE SA KALIMI ETK LEYEN PROGNOST K FAKTÖRLER Atefl KARATEKE, Selçuk SELÇUK, Mehmet Reflit ASO LU, Niyazi TU, Çetin ÇAM, Ahmed NAMAZOV, Seda ÇAKIR

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Pankreas Kanseri Tedavisine Medikal Onkolojik Yaklafl m

Pankreas Kanseri Tedavisine Medikal Onkolojik Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 231-236 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Serviks Kanserinin Cerrahi Tedavisi. Prof. Dr. Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD

Serviks Kanserinin Cerrahi Tedavisi. Prof. Dr. Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD Serviks Kanserinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD Serviks Kanserinin Epidemiyolojisi Dünya 493,000 yeni vaka/yıllık 274,000 ölüm/yıllık 85 % gelişmemiş 15 % gelişmiş

Detaylı

KÜÇÜK HÜCREL AKC ER KANSERLER NDE CERRAH TEDAV SONUÇLARIMIZ

KÜÇÜK HÜCREL AKC ER KANSERLER NDE CERRAH TEDAV SONUÇLARIMIZ zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XX, Say 3, 2006 KÜÇÜK HÜCREL AKC ER KANSERLER NDE CERRAH TEDAV SONUÇLARIMIZ OUR RESULTS OF THE SURG CAL TREATMENT OF SMALL CELL LUNG CANCER Soner GÜRSOY Serkan YAZGAN

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Dr. Mustafa Özdoğan

Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Dr. Mustafa Özdoğan Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi Dr. Mustafa Özdoğan Memorial & Medstar Kanser Merkezi Antalya Yassı Hücreli Baş Boyun Kanserlerinde Evrelere Göre 5 Yıllık Sağkalım Cases, % 5-Yr Survival, % Stage

Detaylı

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ LOKAL HASTALIK RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ Doç. Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı-Edirne Uzak metastaz Prostat kanseri ile ilişkili mortalite Literatürde daha çok

Detaylı

VULVAR KANSERLERDE LOKAL NÜKSLERİN YÖNETİMİ

VULVAR KANSERLERDE LOKAL NÜKSLERİN YÖNETİMİ VULVAR KANSERLERDE LOKAL NÜKSLERİN YÖNETİMİ PROF DR HALDUN GÜNER GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ KADİN HASTALİKLARİ VE DOĞUM ANABİLİM DALİ Vulvar kanser GENEL BİLGİLER REKÜRREN S ORANLARI TEDAVİ GENEL

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON ÖZET

Detaylı

Nazofarenks Karsinomlar nda Tedavi Yaklafl m m z: Ön Çal flma Sonuçlar

Nazofarenks Karsinomlar nda Tedavi Yaklafl m m z: Ön Çal flma Sonuçlar TBBV 001 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: as m / November 1, 000 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Nazofarenks arsinomlar nda Tedavi Yaklafl m m z: Ön

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

Testis Germ Hücreli Kanser. Prof.Dr.Necdet Üskent

Testis Germ Hücreli Kanser. Prof.Dr.Necdet Üskent Testis Germ Hücreli Kanser Primer Tedavi Standartları ve Prensipleri Prof.Dr.Necdet Üskent Artan İnsidans, Azalan Mortalite İnsidans Erkek Malinitelerinin %1 Görülme Oranı/100.000 Mortalite 15-35 yaş aralığı

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan Tedaviler

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan Tedaviler Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan Tedaviler Meral GÜLHAN * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Klinik, ANKARA ÖZET Cerrahi rezeksiyon küçük hücreli

Detaylı

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

leri Evre Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Paklitaksel ve Karboplatin Kombinasyonunun Etkinli i

leri Evre Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Paklitaksel ve Karboplatin Kombinasyonunun Etkinli i Orijinal Araflt rma / Original Article 111 leri Evre Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Paklitaksel ve Karboplatin Kombinasyonunun Etkinli i The Efficacy of Carboplatin Plus Paclitaxel Combination in

Detaylı

Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Bafl-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) Tedavi Protokolü Sonuçlar ve Prognostik Faktörlerinin rdelenmesi

Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Bafl-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) Tedavi Protokolü Sonuçlar ve Prognostik Faktörlerinin rdelenmesi Nazofarenks Kanserinde Dokuz Eylül Bafl-Boyun Kanserleri Grubu (DEBBKG) Tedavi Protokolü Sonuçlar ve Prognostik Faktörlerinin rdelenmesi RESULTS OF DOKUZ EYLUL HEAD AND NECK CANCERS GROUP (DEHNCG) -TREATMENT

Detaylı