«BM364» Veritabanı Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "«BM364» Veritabanı Uygulamaları"

Transkript

1 HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ «BM364» Veritabanı Uygulamaları

2 Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek İleri Veri Yönetim Teknikleri 2

3 Basit Sorgular SELECT Türetilmiş Sütun Matematiksel Fonksiyonlar WHERE ile Satır Filtrelemek NULL ile değer kıyaslamak Aralık Sorgulamak: BETWEEN Sıralamak: ORDER BY Joker Sorgular: LIKE Karakter ve Tarih Fonksiyonları Alt Sorgular IN/NOT IN EXISTS/NOT EXISTS SOME/ANY/ALL 3

4 Kayıtları Seçmek En Basit Seçme İşlemi: SELECT alan1[,alan2,alan3,... *] FROM tablo_ismi; 4

5 Sadece Bazı Sütunları Seçmek Gerektiğinde bir tabloda yer alan sütunlardan sadece bir kısmı seçilebilir SELECT urunkod, urunad, ListeFiyat FROM tblurun Gerektiğinde, tekrarlayan kayıtlar DISTINCT ile tek satıra indirgenebilir: SELECT DISTINCT LEFT(urunAd,4) FROM tblurun 5

6 Türetilmiş Sütunlar Bazen, aritmetik işlemlerle sütunlardan ve sabitlerden yeni sütunlar türetilebilir SELECT urunkod, urunad, listefiyat*kdvoran FROM tblurun 6

7 Aritmetik İşaretler İşaret Karşılık Aritmetik İşlem + Toplama - Çıkartma * Çarpma / Bölme % Mod (Bazı Sistemlerde MOD da kullanılır) 7

8 Sütuna Takma Ad Vermek Sütun adı veya türetme tanımından sonra bir boşluk bırakıp takma ad yazılabilir. SELECT urunkod,urunad, listefiyat*kdvoran KDV FROM tblurun Sütun adı veya türetmeden sonra AS deyimi daha sonra takma ad yazılabilir SELECT urunkod,urunad, listefiyat*kdvoran AS KDV FROM tblurun Sütun adı veya türetme tanımından önce takma ad yazılıp = ile (normal programlama dillerindeki atama işlemi) takma ad verilebilir. SELECT urunkod,urunad, KDV = listefiyat*kdvoran FROM tblurun 8

9 Matematiksel Fonksiyonlar Fonksiyon Kullanım Amacı Örnek ABS (sayı) Sayının mutlak değerini bulur. SELECT ABS (-0.19) ASIN (sayi) Sinüs değeri verilen sayının Açı karşılığını bulur. SELECT ASIN (1) CEILING (sayı) Ondalıklı sayıyı tavana yuvarlar. SELECT CEILING (9.501) DEGREES (radian) Sayının derece karşılığını verir. SELECT DEGREES (PI()/2) EXP (sayi) Sayının üssünü hesaplar. FLOOR (sayi) Ondalıklı sayıyı tabana yuvarlar. SELECT FLOOR (9.501) PI() Virgülden sonra 16 hanelik pi sayısı SELECT PI() RADIANS (aci) Verilen açının radyanını hesaplar SELECT RADIANS (180) RAND (baslama) ROUND (sayı, adet) SIN (Radyan) 0-1 arasında yalancı rastsal sayı üretir. Baslama değeri isteğe bağlıdır. Basamak yuvarlamak için kullanılır. Verilen adet kadar sondan basamak yuvarlar. Radyan cinsinden verilen açının Sinüsünü hesaplar SELECT RAND (3) SELECT (9.501,-1) SELECT SIN (PI()/2) SQRT (sayi) Verilen sayının karekökünü hesaplar SELECT SQRT(4) ROUND 9

10 WHERE ile Satır Filtreleme Bazen sonuçta bütün satırların yer alması istenmez=selection SELECT sutun-ismi1[,sutun-ismi2,... *] FROM tablo_ismi WHERE şart ifadeleri 10

11 Karşılaştırma İşaretleri İşaret Karşılığı = Eşittir > Büyüktür < Küçüktür >= Büyüktür veya Eşittir (Büyük-Eşit) <= Küçüktür Veya Eşittir (Küçük-Eşit) <> Eşit Değildir!= Eşit Değildir LIKE IS NULL IS NOT NULL Metin karşılaştırma operatörü Bir değerin NULL olduğuna bakmak için Bir değerin NULL olmadığına bakmak için 11

12 Birden Fazla Şartla Satır Süzmek Birden fazla şart Mantıksal Operatörlerle yan yana getirilebilir OPERATÖR NOT AND OR Ne zaman doğrudur? Yanlış ise Her ikisi de doğru ise Herhangi biri doğru ise Parantezler kaldırılırsa ne olur? SELECT urunkod, urunad FROM tblurun WHERE (listefiyat<100 OR listefiyat>1000) AND urunkod>

13 Bay Doğru: XXX OR 1=1 13

14 NULL Karşılaştırma SQL'de herhangi bir değerin NULL olup olmadığı IS operatörü ile karşılaştırılır. NOT ile kullanılabilir (IS NOT NULL) SELECT sutunlar FROM tablo-ismi WHERE test-sutunu IS [NOT] NULL 14

15 Aralık Sorgulama SELECT ifadesi WHERE sutun-ismi BETWEEN alt-sinir AND ust-sinir SELECT urunkod, urunad, ListeFiyat FROM tblurun WHERE listefiyat BETWEEN 500 AND 100;? 15

16 Kayıtları Sıralamak ORDER BY her zaman en sonda SELECT sutun-ismi FROM tablo-ismi WHERE sartlar... ORDER BY sutun1 [DESC ASC][,sutun2 [DESC ASC] SELECT urunkod,urunad, listefiyat*(1+kdvoran) AS KDV FROM tblurun WHERE listefiyat<500 ORDER BY markakod, 3 DESC Seçilmemiş bir sütuna göre sıralama yapılabilir! 16

17 Dönen Kayıt Sayısını Sınırlamak İki yöntem: TOP n ile en baştan n kayıt seçilir SQL Server 2000'de sadece SELECT'lerde Daha etkin SET ROWCOUNT 100 Oturum Parametresi SELECT dışında INSERT,UPDATE,DELETE ile de kullanılabilir SET ROWCOUNT 0 (eski haline geri döndürmek için) 2005 destekler ama takip eden sürümlerde kaldırılabilir!!! 17

18 Baştan N kayıt 18

19 Karakter Karşılaştırmaları Sabit olan string ifade ve tarih 'string' şeklinde ' arasında verilir 19

20 LIKE Deyimi ve JOKER Karakterler Joker karakterler sadece LIKE ile karşılaştırılırken kullanılabilir! Joker Karakter İşlevi % Standart SQL'de birden fazla harf veya rakamın yerini tutar. _ Standart SQL'de bir tek harf veya rakam yerini tutar [HARF] [^HARF] [A-Z] Herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir. Herhangi bir harf yerine gelemeyecek harfleri belirtir. A ile Z arasıdaki harfleri ifade eder 20

21 İçinde geçen Karakteri Bulmak İlk iki harfi A veya K olan markaların listesi 21

22 Metinleri Ulamak Metinler için + işareti ulama işlevini yerine getirir: SELECT kullanicikod, isim + ' ' + soyad as kullanici FROM tblkullanici SELECT kullanicikod, isim + '''' + soyad as kullanici FROM tblkullanici WHERE isim='%yaşar%'? 22

23 Karakter Fonksiyonları Fonksiyon Kullanım amacı Örnek CHAR (ASCIIKod) ASCII kod'u verilen karakteri döndürür. SELECT CHAR (39) CHARINDEX (bul, metin, baslangic) Metin içerisinde bulunacak metni, baslangic'tan itibaren arar. Bulursa yerini, bulamazsa 0 değerini döndürür. SELECT CHARINDEX 1) LEFT (metin, n) Metnin baştan n harfini alır SELECT LEFT ('ilk üç harfi', 3) LEN (metin) Metinin uzunluğunu verir. SELECT LEN ('çok uzun') LOWER (metin) Metni küçük harflere çevirir SELECT LOWER ('BüYükKüçük') LTRIM (metin) Metnin başındaki beyaz ASCII karakterleri siler SELECT TRIM ('başta boşluk var') REPLACE(metin, bul, degistir) Metnin içinde bulduğunun yerine, değiştirilecek ifadeyi yerleştirir. SELECT REPLACE ('takatukaları takatukacıya takatukalat', 'taka', 'ayakkabı') REVERSE (metin) Metni, tersten döndürür SELECT REVERSE ('tersten oku') RIGHT (metin, n) Metinin sonundan n harfini alır. SELECT RIGHT ('son üç harf', 3) RTRIM (metin) Metnin sonundaki beyaz ASCII karakterleri siler SELECT TRIM (sonda boşluk var ') SUBSTRING (metin, basla, adet) Metinin, başla ile verilen harfinden itibaren adet kadar harfini verir. SELECT SUBSTRING ('bir parça harf almak', 5, 7 ) UPPER (metin) Metni BÜYÜK harflere çevirir SELECT UPPER ('BüYükKüçük') 23

24 IN ve NOT IN Bir ifadenin eldeki bir grup veri içerisinde olup olmadığına bakmak için kullanılır: SELECT urunkod, urunad,markakod FROM tblurun WHERE markakod = 1 OR markakod = 2 OR markakod = yerine SELECT urunkod, urunad,markakod FROM tblurun WHERE markakod IN(1,2,3) SELECT markakod FROM tblmarka WHERE marka='vestel' SELECT * FROM tblurun WHERE markakod IN( SELECT markakod FROM tblmarka WHERE marka='vestel' ) 24

25 Çok Sonuç Döndüren Alt Sorgular Doğrudan Matematiksel Karşılaştırma işaretleri ile bağlanamaz! IN-NOT IN-EXISTS-NOT EXISTS ile bağlanabilir SELECT urunkod, urunad, listefiyat FROM tblurun WHERE markakod IN(SELECT markakod FROM tblmarka WHERE MarkaKod<10) Karşılaştırma işaretleri ile bağlanmak için {ANY-SOME ALL } Kullanılabilir SELECT urunkod, urunad, listefiyat FROM tblurun WHERE markakod < ALL (SELECT markakod FROM tblmarka WHERE MarkaKod<10) 25

26 EXISTS ve NOT EXISTS Bir alt sorgunun satır döndürüp döndürmediğini test etmek için kullanılır SELECT urunkod, urunad, listefiyat FROM tblurun WHERE markakod EXISTS = ANY IN (SELECT markakod FROM tblmarka WHERE MarkaKod<10) 26

27 İlintili Alt Sorgular SELECT urunkod, urunad, listefiyat FROM tblurun WHERE EXISTS( SELECT * FROM tblsiparisdetay WHERE tblsiparisdetay.urunkod=tblurun.urunkod ) 27

28 Türetilmiş Tablo Alt sorgular hep WHERE veya SELECT'den sonra mı kullanılır?? bir sorgunun içerisinde başka bir alt sorgu, yeni tablo değişkene aktarılıp buradan yeniden sorgulanabilir En fazla olan markadan kaç adet ürün var? SELECT MAX(grup.adet) FROM ( SELECT markakod, COUNT(*) as adet FROM tblurun GROUP BY markakod ) AS grup 28

29 Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek İleri Veri Yönetim Teknikleri 29

30 Ders :Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek Klasik JOIN INNER JOIN OUTER JOIN LEFT RIGHT FULL CROSS JOIN GRUPSAL FONKSIYONLAR ve GRUPLAMAK

31 Tabloları Birlikte Sorgulamak Normalizasyon kuralları ile parçalanan tablolardan bir tek rapor elde etmek gerektiğinde JOIN kullanılır En fazla 255 tablo bir defada JOIN edilebilir(sql Server 2000) Klasik JOIN=INNER JOIN JOIN Türü Açıklama Klasik JOIN INNER JOIN OUTER JOIN CROSS JOIN WHERE cümleciği ile yapılan birleştirme. SQL Server, bu ifadeyi bir INNER JOIN gibi ele alır. İki tablo birlikte sorgulanırken, her iki tabloda da sadece uyuşan kayıtlar sonuçta yeralabilir. İki tablo birlikte sorgulanırken, tablolardan herhangi birinde veya sadece birinde yer alan kayıtları sorgulamak için kullanılır. LEFT, RIGHT ve FULL olmak üzere 3 alt türden oluşur İki tablonun kartezyen çarpımını bulmak için kullanılır. Aslında WHERE kısmında ilişki şartı yeralmayan Klasik JOIN de bir çeşit CROSS JOIN'dir.

32 Klasik JOIN FROM'dan sonra iki veya daha fazla tablo adı WHERE'de geçiş yapılacak sütunlar eşitlenir SELECT tblurun.urunkod, tblurun.uruad, tblurun.listefiyat, tblmarka.marka FROM tblurun, tblmarka WHERE tblurun.markakod=tblmarka.markakod

33 Tabloları Birlikte Sorgulamak-2 Marka Tablosu Ürün Tablosu Her bir ürün ve markası SELECT U.urunKod, U.urunAd,U.ListeFiyat,M.Marka FROM urun U INNER JOIN marka M ON M.MarkaKod=U.MarkaKod

34 Tabloları Birlikte Sorgulamak-3 OUTER JOIN TIPI Açıklama LEFT RIGHT FULL Soldaki tabloda yer alan kayıtlar, sağdaki tabloda karşılıkları olmasa bile getirilirler Sağdaki tabloda yer alan kayıtlar, soldaki tabloda karşılıkları olmasa bile getirilirler. Aslında LEFT JOIN ile aynıdır. Tek değişen, tabloların ifadede geçiş sıralarının farklı olmasıdır. Her iki tablodaki karşılıklı olarak eşit satırı olmayan kayıtlar getirilirler. Yani LEFT JOIN ile RIGHT JOIN'in bileşiminden ibaret bir sonuç döndürür. TabloABC TabloDEF SELECT tabloabc.sütun1, tablodef. sütun2 FROM tabloabc LEFT JOIN tablodef soldaki tablo sağdaki tablo sonuçta yeralmaz

35 CROSS JOIN

36 Tablo ve Sorguları Düşeyde Birleşirmek İki tablo veya iki sorgu tek sorgu gibi yapılabilir ALL kullanılırsa ortak veriler tekrarlar SELECT ifadesi1 UNION [ALL] SELECT ifadesi2 SQL Server 2005'den itibaren INTERSECT EXCEPT

37 Verileri Gruplamak Gruplamalı Fonksiyonlar GROUP BY deyimi Gruplanmış Verileri Özetlemek

38 Gruplamalı Fonksiyonlar Fonksiyon AVG (sutun-ismi) Kullanım amacı Verilen sütun ismindeki değerlerin grup başı ortalamasını bulur. COUNT (sutun-ismi *) MAX (sutun-ismi) MIN (sutun-ismi) SUM (sutun-ismi) (sutun- VARIANCE ismi) æ (sutun- COUNT_BIG ismi *) STDEV (sutun-ismi) æ Verilen bir sütuna veya bütün satırlara bakarak grup başı satır sayısını hesaplar. COUNT fonksiyonundan farkı bigint sonuç döndürmesidir. Daha fazla sayıda satırdan oluşan tablolarda kullanılabilir. Verilen sütundaki değerlerden, her bir grup için en yüksek olanları bulur. Verilen sütundaki değerlerden, her bir grup için en düşük olanları bulur. Verilen sütun ismindeki değerlerin grup başı toplamını bulur. Verilen sütundaki değerlerden, her bir grup için varyans hesabı yapar Verilen sütundaki değerlerden, her bir grup için standart sapmayı hesaplar. æ : SQL Server Tarafından standardın dışında sağlanan fonksiyonları göstermektedir.

39 Gruplamalı Fonksiyonlar Bütün ürünlerin en ucuz ürünü? Bütün ürünlerin en pahalı ürünü? Bütün ürünlerin ürün sayısı? Bütün ürünlerin ortalama fiyatı? Bütün ürünlerin TL fiyat toplamı?

40 Gruplamalı Fonksiyonlar Her markanın en ucuz ürünü? Her markanın en pahalı ürünü? Her markadaki ürün sayısı? Her markanın ortalama fiyatı? Bütün ürünlerin en pahalısı?

41 GROUP BY ve JOIN Kullanımı

42 Soru Liste fiyatı 50 birim'dan daha pahalı ürünler için her bir marka grubunda ortalama birim fiyatı raporlayın. Sonuçta, 16'dan daha az ürün içeren markalar yeralmasın. Daha Fazla ürünü olan marka daha üstte yer alsın

43 Gruplanmış Verileri Özetlemek CUBE deyimi, GROUP BY deyiminden sonra birden fazla sütun adı varsa, bu sütun adlarının her birine ait toplamlarla birlikte, kombinasyonlarının da toplamlarını bulur

44 Gruplanmış Verileri Özetlemek-2 İçten dışa doğru toplam hesaplayarak gider Neticede bir önceki örnekten farklı olarak, her bir para birimine ait toplam kaç adet ürün bulunduğunu gösteren satırlar yer almayacaktır.

45 GROUPING ile Özetleri Düzenlemek GROUPING, CUBE veya ROLLUP deyimi ile birlikte kullanılan bir Gruplamalı Fonksiyon'dur. Bir satır, ROLLUP veya CUBE deyimi tarafından türetilmiş ise 1, türetilmemiş ise 0 değeri döndürür. ROLLUP ile elde edilen sonuçların daha anlaşılır gösterilmesi

46 Seçilmiş Verileri Özetlemek

47 Sıralanmış Verileri Özetlemek GROUP BY'dan sonra gelen sütun adı için COMPUTE BY çalıştırılabilir!

48 Tabloları Birlikte Sorgulamak Tabloya Takma Ad SELF JOIN INNER JOIN OUTER JOIN LEFT, RIGHT,FULL CROSS JOIN FARK/KESİŞİM/BİRLEŞİM BULMAK 48

49 Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek İleri Veri Yönetim Teknikleri 49

50 İleri Veri Yönetim Teknikleri CTE ve Rekürsif Sorgular Rütbeleme Fonksiyonları Analitik Fonksiyonlar Veri Değişimini Yönetmek ve Cursor ler 50

51 <NULL> Hiyerarşik Veri Modeli(İlişkisel Domain) Bilgisayar Cocuk Kitaplari Hukuk. Programlama Veritabanı İşletim Sistemleri Grafik.. SQL Server 2000 SQL Server 2005 Access 51

52 Common Table Expressions SQL-99 standardının bir parçası Genel olarak CTE kalıbı: WITH <CTEismi> ( <sütun-listesi> ) AS ( <CTE>) <SELECT INERT UPDATE DELETE FROM CTEismi> Derived tabloya benzer, geçici bir resultset Rekürsif veya rekürsif olmayan modda çalıştırılabilir. Birkaç CTE aynı WITH cümleciği içerisinde bir T-SQL cümlesi olarak tanımlanabilir. Rekürsif değil iken: Sorguyu Derived tablolar kullanarak daha rahat ve okunabilir yazmak mümkün 52

53 Rekürsif CTE <CTE>, kendine referans içerdiğinde rekürsif olur. Rekürsif modda CTE (<rekürsif-olmayan SELECT> UNION ALL <SELECT CTEye referans>) Kendini çağırma işlemi, ikinci SELECT boş sonuç seçtiğinde sona erer Biriktirme veya ifadenin sonuna OPTION (MAXRECURSION 2); Default 100 iterasyon 0 verilirse, iterasyon sınırı yok! Tanımlama 53

54 CTE'li Rekürsif Sorgulama WITH ReyonCTE(reyonKod,reyonAd,AnaReyonKod) AS( SELECT reyonkod,reyonad,anareyonkod FROM tblreyon WHERE anareyonkod IS NULL UNION ALL SELECT cocuk.reyonkod,cocuk.reyonad, cocuk.anareyonkod FROM tblreyon as cocuk JOIN ReyonCTE as ana ON cocuk.anareyonkod=ana.reyonkod ) SELECT * FROM ReyonCTE --OPTION(MAXRECURSION 4) 54

55 Rütbeleme(Satır Sıralatma) Fonksiyonları Sayı türetirler. Genelde bu sayı sıralamada kullanılır. ROW_NUMBER() :Kayıtlara artan satır numarası türetir RANK(): Rütbeleme. Eşit değerli ise eşit bir sayı, atlanan değerleri korur DENSE_RANK():Ters Sırada, atlanan değerleri korumaz NTILE(<expression>): n=satirsayisi/grupsayisi verildiğinde sıradan n farklı grup türetir Genel Sentaks <rutbeleme fonksiyonu> OVER([<parcalama cumlesi>]<order_by_cumlesi>) SELECT ve ORDER BY cümlelerinde kullanılabilir 55

56 Rütbeleme Fonksiyonları SELECT RANK() OVER(ORDER BY sehir) as RANK, DENSE_RANK() OVER(ORDER BY sehir) as DENSE_RANK, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY soyad) as ROW_NUM, NTILE(4) OVER(ORDER BY sehir) as NTILE_4, soyad, sehir FROM Personel ORDER BY sehir 56

57 Rütbeleme Fonksiyonları Sonuç RANK DENSE_RANK ROW_NUMBER Soyad sehir NTILE_4 Leylagil Kırşehir Burma Mardin Surma Mardin Kirko Mardin Doğru Mardin Peker Rize Davacı Sakarya Camcı Sakarya Furkan Tokat 57

58 Kayıtları Sayfalandırmak SELECT urunkod,urunad,listefiyat FROM tblurun ORDER BY urunkod OFFSET 100 ROWS FETCH NEXT 10 ROW ONLY 58

59 Analitik Fonksiyonlar SQL-2003 ve SQL-2008 kayitlari okurken: siralama, gruplama kiyaslama gibi ek işlevler FOKSİYON Açıklama(Belli bir sütuna göre sıralanmış kayıtlar için) LAG bir önceki satıra erişim sağlar. LEAD bir sonraki satıra erişim sağlar. FIRST_VALUE İlk kaydın değerine erişim sağlar LAST_VALUE İlk kaydın değerine erişim sağlar 59

60 Yeni İlişkisel Operatörler:PIVOT İsim-Değer Çiftlerini Sabitlemek-Açık Şema urunkod Ozellik Deger 1 Numara 42 1 Renk Kahve 2 Boy 32 2 Bel 27 2 Renk Buz Mavi SELECT D.* FROM tablo PIVOT(MIN(Deger) FOR Ozellik IN ([Numara],[Renk])) D 1 Numara 40 SORU: En alttaki satır da olsa idi, PIVOT işleminin sonucu değişir miydi? urunkod Numara Renk 1 42 Kahve 2 <null> Buz Mavi 60

61 Yeni İlişkisel Operatörler: APPLY ilkod il ilcekod ilcead 06 Ankara 56 Altındağ 06 Ankara 57 Çankaya 06 Ankara 58 Etimesgut 07 Antalya 80 Merkez-Antalya 07 Antalya 81 Akseki SELECT * FROM iller CROSS APPLY dbo.ilinilceleri(ilkod) OUTER Sonuc 08 Artvin <null> <null> ilkod il 6 Ankara 7 Antalya 8 Artvin 9 Aydın ilcekod ilcead 56 Altındağ 57 Çankaya 58 Etimesgut ilkod 80 Merkez-Doğu Antalya 81 Akseki ilinilceleri(ilkod) 61

62 Veri Yönetimi ve Cursorler Veri Eklemek Verileri Güncellemek Verileri Silmek Cursor'lerle Çalışmak

63 Veri Eklemek Bir sorgunun sonucu yeni bir tabloda saklanabilir Olmayan bir tabloyu oluşturup saklamak için SELECT title_id,title,type INTO #gecicikitap FROM titles Var olan bir tabloya eklemek için INSERT INTO #gecicikitap SELECT title_id,title,type FROM titles WHERE type='business' OR type='psychology' OR title_id IN('BU2075','BU7832','MC2222','MC3021')

64 Veri Güncellemek Aynı UPDATE cümlesinde sadece bir tek tablodaki veriler değiştirilebilir Birden fazla tablodaki veriler birleştirilerek bir cümle kurulabilir! En az bir defa satınalınmış ürünlerimize %2 zam yapalım UPDATE tablo-ismi SET sutun-ismi=deger ifade FROM tablo-ismi JOIN tablo2 ON birlestirme-ifadesi WHERE... UPDATE tblurun SET listefiyat=listefiyat * 1.02 FROM tblurun U JOIN tblsiparisdetay SD ON SD.urunKod=U.UrunKod UPDATE tblurun U, tblsiparisdetay SD SET U.listeFiyat=U.listeFiyat * 1.02 WHERE SD.urunKod=U.UrunKod

65 Verileri Güncellemek Alt Sorgularla da başka tablolar üstünden şartlar koşarak veriler güncellenebilir Hiç satılmamış ürünlerin fiyatlarını %2 indirelim UPDATE tblurun SET listefiyat=listefiyat * 0.98 WHERE NOT EXISTS( SELECT * FROM tblsiparisdetay WHERE tblsiparisdetay.urunkod=tblurun.urunkod )

66 Verileri Silmek Aynı DELETE ifadesinde sadece bir tablodaki veriler silinebilir Aynı anda birden fazla tablo birleştirilerek şartlar kontrol edilebilir Bugüne kadar hiç sipariş edilmemiş ürünlerden, fiyatları 10birim'in altında olanları, silelim DELETE FROM tablo-ismi FROM tablo-ismi JOIN tablo2 ON birlestirme-ifadesi WHERE sartlar... DELETE FROM tblurun FROM tblurun U RIGHT JOIN tblsiparisdetay SD ON SD.urunKod=U.urunKod WHERE U.listeFiyat<10 AND SD.urunKod IS NULL

67 Verileri Silmek Alt Sorgu ile Veriler Silinebilir Access'de bu yolla silinebilir DELETE FROM tblurun U WHERE NOT EXISTS( SELECT * FROM tblsiparisdetay SD WHERE SD.urunKod=U.urunKod ) AND U.listeFiyat<10

68 Cursorler'le Çalışmak Neden Cursor Gerekir? Bir resultset'te sadece o an için bulunulan pozisyondaki satırda veya takip eden satırlarda yer alan verilere erişmek Bir sogu sonucunda dönen değerlerden her bir satırı ayrı ayrı değerlendirip duruma göre veri değiştirmek Trigger veya Stored Procedure'lerin bir resultset'e satır satır erişimini sağlamak Ortakzamanlı çalışmada, diğer kullanıcılar tarafından yapılan değişikliklerin görünebilirlik seviyesini ayarlamak için

69 Cursorler'le Çalışmak 1. Cursor Değişken Tanımlama: Bir SELECT ifadesi için, bir değişken tanımlanır ve bu seçme işleminin sonucunu tutacak bir Cursor tanımlanmış olur. 2. Cursor'ü Açma: Cursor tanımlama aşamasında belirtilen SELECT işlemi gerçekleştirilir ve Cursor ilk satırı gösterecek şekilde ayarlanmış olur. 3. Satır satır erişme ile ilgili işlemler: FETCH deyimi kullanılarak, bir döngü yardımıyla satırlara erişilebilir. Bu aşamada değişiklik veya okuma yapılması mümkündür. 4. Cursor'ü Kapatma: İşi biten Cursor CLOSE deyimi ile kapatılır. Ancak Cursor halen tanımlıdır. Gerektiğinde yeniden açılabilir. 5. Cursor'ü Hafızadan silme: DEALLOCATE deyimi ile Cursor tanımı da hafızadan silinebilir.

70 Yeni Satır Var Mı? FETCH cursorismi INTO degiskenlistesi İfadesi ile bir satırın içeriği değişkenlere aktarılır Hemen arkasından değişkeni okunursa, yapılan işlemlere bakılır 0 Bir önceki FETCH komutu başarı ile gerçekleştirlidi. -1 Bir önceki FETCH komutunda bir hata ile karşılaşıldı. -2 Resultset teki tüm kayıtlar bittiği için en sona gelindi, daha fazla kayıt yer almıyor. (end of resultset)

71 Örnek Cursor VARCHAR(500); DECLARE csonuc CURSOR FOR SELECT urunkod,urunad FROM tblurun; OPEN csonuc; FETCH NEXT FROM csonuc INTO WHILE BEGIN FETCH NEXT FROM csonuc INTO END CLOSE csonuc; DEALLOCATE csonuc; 71

72 Ödev Unitelere ait bütün «Veritabanı Atölye» alıştırmaları 72

73 Sonuç Verileri sorgulamak, veritabanları ile iletişimimizi artırır. Verileri değiştirmek ve yönetmek için bir çok ifade mevcuttur. 73

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Cursor. Bir veri tipi olarak da ele alınabilen Transact-SQL Sunucu Cursor şu aşamalardan geçirilerek kullanılır.

Cursor. Bir veri tipi olarak da ele alınabilen Transact-SQL Sunucu Cursor şu aşamalardan geçirilerek kullanılır. Cursor VTYS'deki cursor'ler, metin editörlerindeki cursorler ile aynı işi yapar. Metin editörlerinde O an için cursor nerede ise, oradaki verileri baz alan işlemler yapabilirsiniz. Veritabanı sistemlerinde

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics öğrencilerin okul çalışmalarını hızla,kolayca yapılabilir ve yardımcı matematiksel bir araç kümesi sağlar. Ön cebir, cebir, trigonometri, fizik, kimya

Detaylı

SQL Tuning El Kitabı

SQL Tuning El Kitabı SQL Tuning El Kitabı SQL OPTIMIZER NEDİR?...3 Rule-Based Optimizer... 3 Cost-Based Optimizer... 3 Explain Plan Tablosu... 4 SQL OPTİMİZASYON ÖNERİLERİ...5 Birden fazla sorgu kullanılması... 5 Tablo kolon

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI

İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI Dr. Ufuk DOĞUÇ 2014 1 1. STATA NEDİR? Stata 1985 yılında StataCorp tarafından üretilen genel amaçlı bir istatistik programıdır. Dünyada bir

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

SQL DERS NOTLARI TEK TABLODAN SORGULAMALAR: ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını belirt.

SQL DERS NOTLARI TEK TABLODAN SORGULAMALAR: ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını belirt. SQL DERS NOTLARI TEK TABLODAN SORGULAMALAR: SELECT FROM SEÇ GELİŞ ÖRNEK: 1) Bütün bilgileri personel tablosundan koşulsuz olarak listele. ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5

PhP. giriş. Peki ama PHP nedir? PHP ye. r? 2. r? 1 PHP. Hypertext Preprocessor. Ders 5 PhP PHP Personal Home Page/ / Form Interpreter Hypertext Preprocessor Ders 5 Rasmus Lerdorf, 1994 yılında bir iş başvurusu yaptığında kendisi ile ilgili bilgileri sergileyebileceği web ortamında bir personal

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı