«BM364» Veritabanı Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "«BM364» Veritabanı Uygulamaları"

Transkript

1 HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ «BM364» Veritabanı Uygulamaları

2 Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek İleri Veri Yönetim Teknikleri 2

3 Basit Sorgular SELECT Türetilmiş Sütun Matematiksel Fonksiyonlar WHERE ile Satır Filtrelemek NULL ile değer kıyaslamak Aralık Sorgulamak: BETWEEN Sıralamak: ORDER BY Joker Sorgular: LIKE Karakter ve Tarih Fonksiyonları Alt Sorgular IN/NOT IN EXISTS/NOT EXISTS SOME/ANY/ALL 3

4 Kayıtları Seçmek En Basit Seçme İşlemi: SELECT alan1[,alan2,alan3,... *] FROM tablo_ismi; 4

5 Sadece Bazı Sütunları Seçmek Gerektiğinde bir tabloda yer alan sütunlardan sadece bir kısmı seçilebilir SELECT urunkod, urunad, ListeFiyat FROM tblurun Gerektiğinde, tekrarlayan kayıtlar DISTINCT ile tek satıra indirgenebilir: SELECT DISTINCT LEFT(urunAd,4) FROM tblurun 5

6 Türetilmiş Sütunlar Bazen, aritmetik işlemlerle sütunlardan ve sabitlerden yeni sütunlar türetilebilir SELECT urunkod, urunad, listefiyat*kdvoran FROM tblurun 6

7 Aritmetik İşaretler İşaret Karşılık Aritmetik İşlem + Toplama - Çıkartma * Çarpma / Bölme % Mod (Bazı Sistemlerde MOD da kullanılır) 7

8 Sütuna Takma Ad Vermek Sütun adı veya türetme tanımından sonra bir boşluk bırakıp takma ad yazılabilir. SELECT urunkod,urunad, listefiyat*kdvoran KDV FROM tblurun Sütun adı veya türetmeden sonra AS deyimi daha sonra takma ad yazılabilir SELECT urunkod,urunad, listefiyat*kdvoran AS KDV FROM tblurun Sütun adı veya türetme tanımından önce takma ad yazılıp = ile (normal programlama dillerindeki atama işlemi) takma ad verilebilir. SELECT urunkod,urunad, KDV = listefiyat*kdvoran FROM tblurun 8

9 Matematiksel Fonksiyonlar Fonksiyon Kullanım Amacı Örnek ABS (sayı) Sayının mutlak değerini bulur. SELECT ABS (-0.19) ASIN (sayi) Sinüs değeri verilen sayının Açı karşılığını bulur. SELECT ASIN (1) CEILING (sayı) Ondalıklı sayıyı tavana yuvarlar. SELECT CEILING (9.501) DEGREES (radian) Sayının derece karşılığını verir. SELECT DEGREES (PI()/2) EXP (sayi) Sayının üssünü hesaplar. FLOOR (sayi) Ondalıklı sayıyı tabana yuvarlar. SELECT FLOOR (9.501) PI() Virgülden sonra 16 hanelik pi sayısı SELECT PI() RADIANS (aci) Verilen açının radyanını hesaplar SELECT RADIANS (180) RAND (baslama) ROUND (sayı, adet) SIN (Radyan) 0-1 arasında yalancı rastsal sayı üretir. Baslama değeri isteğe bağlıdır. Basamak yuvarlamak için kullanılır. Verilen adet kadar sondan basamak yuvarlar. Radyan cinsinden verilen açının Sinüsünü hesaplar SELECT RAND (3) SELECT (9.501,-1) SELECT SIN (PI()/2) SQRT (sayi) Verilen sayının karekökünü hesaplar SELECT SQRT(4) ROUND 9

10 WHERE ile Satır Filtreleme Bazen sonuçta bütün satırların yer alması istenmez=selection SELECT sutun-ismi1[,sutun-ismi2,... *] FROM tablo_ismi WHERE şart ifadeleri 10

11 Karşılaştırma İşaretleri İşaret Karşılığı = Eşittir > Büyüktür < Küçüktür >= Büyüktür veya Eşittir (Büyük-Eşit) <= Küçüktür Veya Eşittir (Küçük-Eşit) <> Eşit Değildir!= Eşit Değildir LIKE IS NULL IS NOT NULL Metin karşılaştırma operatörü Bir değerin NULL olduğuna bakmak için Bir değerin NULL olmadığına bakmak için 11

12 Birden Fazla Şartla Satır Süzmek Birden fazla şart Mantıksal Operatörlerle yan yana getirilebilir OPERATÖR NOT AND OR Ne zaman doğrudur? Yanlış ise Her ikisi de doğru ise Herhangi biri doğru ise Parantezler kaldırılırsa ne olur? SELECT urunkod, urunad FROM tblurun WHERE (listefiyat<100 OR listefiyat>1000) AND urunkod>

13 Bay Doğru: XXX OR 1=1 13

14 NULL Karşılaştırma SQL'de herhangi bir değerin NULL olup olmadığı IS operatörü ile karşılaştırılır. NOT ile kullanılabilir (IS NOT NULL) SELECT sutunlar FROM tablo-ismi WHERE test-sutunu IS [NOT] NULL 14

15 Aralık Sorgulama SELECT ifadesi WHERE sutun-ismi BETWEEN alt-sinir AND ust-sinir SELECT urunkod, urunad, ListeFiyat FROM tblurun WHERE listefiyat BETWEEN 500 AND 100;? 15

16 Kayıtları Sıralamak ORDER BY her zaman en sonda SELECT sutun-ismi FROM tablo-ismi WHERE sartlar... ORDER BY sutun1 [DESC ASC][,sutun2 [DESC ASC] SELECT urunkod,urunad, listefiyat*(1+kdvoran) AS KDV FROM tblurun WHERE listefiyat<500 ORDER BY markakod, 3 DESC Seçilmemiş bir sütuna göre sıralama yapılabilir! 16

17 Dönen Kayıt Sayısını Sınırlamak İki yöntem: TOP n ile en baştan n kayıt seçilir SQL Server 2000'de sadece SELECT'lerde Daha etkin SET ROWCOUNT 100 Oturum Parametresi SELECT dışında INSERT,UPDATE,DELETE ile de kullanılabilir SET ROWCOUNT 0 (eski haline geri döndürmek için) 2005 destekler ama takip eden sürümlerde kaldırılabilir!!! 17

18 Baştan N kayıt 18

19 Karakter Karşılaştırmaları Sabit olan string ifade ve tarih 'string' şeklinde ' arasında verilir 19

20 LIKE Deyimi ve JOKER Karakterler Joker karakterler sadece LIKE ile karşılaştırılırken kullanılabilir! Joker Karakter İşlevi % Standart SQL'de birden fazla harf veya rakamın yerini tutar. _ Standart SQL'de bir tek harf veya rakam yerini tutar [HARF] [^HARF] [A-Z] Herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir. Herhangi bir harf yerine gelemeyecek harfleri belirtir. A ile Z arasıdaki harfleri ifade eder 20

21 İçinde geçen Karakteri Bulmak İlk iki harfi A veya K olan markaların listesi 21

22 Metinleri Ulamak Metinler için + işareti ulama işlevini yerine getirir: SELECT kullanicikod, isim + ' ' + soyad as kullanici FROM tblkullanici SELECT kullanicikod, isim + '''' + soyad as kullanici FROM tblkullanici WHERE isim='%yaşar%'? 22

23 Karakter Fonksiyonları Fonksiyon Kullanım amacı Örnek CHAR (ASCIIKod) ASCII kod'u verilen karakteri döndürür. SELECT CHAR (39) CHARINDEX (bul, metin, baslangic) Metin içerisinde bulunacak metni, baslangic'tan itibaren arar. Bulursa yerini, bulamazsa 0 değerini döndürür. SELECT CHARINDEX 1) LEFT (metin, n) Metnin baştan n harfini alır SELECT LEFT ('ilk üç harfi', 3) LEN (metin) Metinin uzunluğunu verir. SELECT LEN ('çok uzun') LOWER (metin) Metni küçük harflere çevirir SELECT LOWER ('BüYükKüçük') LTRIM (metin) Metnin başındaki beyaz ASCII karakterleri siler SELECT TRIM ('başta boşluk var') REPLACE(metin, bul, degistir) Metnin içinde bulduğunun yerine, değiştirilecek ifadeyi yerleştirir. SELECT REPLACE ('takatukaları takatukacıya takatukalat', 'taka', 'ayakkabı') REVERSE (metin) Metni, tersten döndürür SELECT REVERSE ('tersten oku') RIGHT (metin, n) Metinin sonundan n harfini alır. SELECT RIGHT ('son üç harf', 3) RTRIM (metin) Metnin sonundaki beyaz ASCII karakterleri siler SELECT TRIM (sonda boşluk var ') SUBSTRING (metin, basla, adet) Metinin, başla ile verilen harfinden itibaren adet kadar harfini verir. SELECT SUBSTRING ('bir parça harf almak', 5, 7 ) UPPER (metin) Metni BÜYÜK harflere çevirir SELECT UPPER ('BüYükKüçük') 23

24 IN ve NOT IN Bir ifadenin eldeki bir grup veri içerisinde olup olmadığına bakmak için kullanılır: SELECT urunkod, urunad,markakod FROM tblurun WHERE markakod = 1 OR markakod = 2 OR markakod = yerine SELECT urunkod, urunad,markakod FROM tblurun WHERE markakod IN(1,2,3) SELECT markakod FROM tblmarka WHERE marka='vestel' SELECT * FROM tblurun WHERE markakod IN( SELECT markakod FROM tblmarka WHERE marka='vestel' ) 24

25 Çok Sonuç Döndüren Alt Sorgular Doğrudan Matematiksel Karşılaştırma işaretleri ile bağlanamaz! IN-NOT IN-EXISTS-NOT EXISTS ile bağlanabilir SELECT urunkod, urunad, listefiyat FROM tblurun WHERE markakod IN(SELECT markakod FROM tblmarka WHERE MarkaKod<10) Karşılaştırma işaretleri ile bağlanmak için {ANY-SOME ALL } Kullanılabilir SELECT urunkod, urunad, listefiyat FROM tblurun WHERE markakod < ALL (SELECT markakod FROM tblmarka WHERE MarkaKod<10) 25

26 EXISTS ve NOT EXISTS Bir alt sorgunun satır döndürüp döndürmediğini test etmek için kullanılır SELECT urunkod, urunad, listefiyat FROM tblurun WHERE markakod EXISTS = ANY IN (SELECT markakod FROM tblmarka WHERE MarkaKod<10) 26

27 İlintili Alt Sorgular SELECT urunkod, urunad, listefiyat FROM tblurun WHERE EXISTS( SELECT * FROM tblsiparisdetay WHERE tblsiparisdetay.urunkod=tblurun.urunkod ) 27

28 Türetilmiş Tablo Alt sorgular hep WHERE veya SELECT'den sonra mı kullanılır?? bir sorgunun içerisinde başka bir alt sorgu, yeni tablo değişkene aktarılıp buradan yeniden sorgulanabilir En fazla olan markadan kaç adet ürün var? SELECT MAX(grup.adet) FROM ( SELECT markakod, COUNT(*) as adet FROM tblurun GROUP BY markakod ) AS grup 28

29 Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek İleri Veri Yönetim Teknikleri 29

30 Ders :Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek Klasik JOIN INNER JOIN OUTER JOIN LEFT RIGHT FULL CROSS JOIN GRUPSAL FONKSIYONLAR ve GRUPLAMAK

31 Tabloları Birlikte Sorgulamak Normalizasyon kuralları ile parçalanan tablolardan bir tek rapor elde etmek gerektiğinde JOIN kullanılır En fazla 255 tablo bir defada JOIN edilebilir(sql Server 2000) Klasik JOIN=INNER JOIN JOIN Türü Açıklama Klasik JOIN INNER JOIN OUTER JOIN CROSS JOIN WHERE cümleciği ile yapılan birleştirme. SQL Server, bu ifadeyi bir INNER JOIN gibi ele alır. İki tablo birlikte sorgulanırken, her iki tabloda da sadece uyuşan kayıtlar sonuçta yeralabilir. İki tablo birlikte sorgulanırken, tablolardan herhangi birinde veya sadece birinde yer alan kayıtları sorgulamak için kullanılır. LEFT, RIGHT ve FULL olmak üzere 3 alt türden oluşur İki tablonun kartezyen çarpımını bulmak için kullanılır. Aslında WHERE kısmında ilişki şartı yeralmayan Klasik JOIN de bir çeşit CROSS JOIN'dir.

32 Klasik JOIN FROM'dan sonra iki veya daha fazla tablo adı WHERE'de geçiş yapılacak sütunlar eşitlenir SELECT tblurun.urunkod, tblurun.uruad, tblurun.listefiyat, tblmarka.marka FROM tblurun, tblmarka WHERE tblurun.markakod=tblmarka.markakod

33 Tabloları Birlikte Sorgulamak-2 Marka Tablosu Ürün Tablosu Her bir ürün ve markası SELECT U.urunKod, U.urunAd,U.ListeFiyat,M.Marka FROM urun U INNER JOIN marka M ON M.MarkaKod=U.MarkaKod

34 Tabloları Birlikte Sorgulamak-3 OUTER JOIN TIPI Açıklama LEFT RIGHT FULL Soldaki tabloda yer alan kayıtlar, sağdaki tabloda karşılıkları olmasa bile getirilirler Sağdaki tabloda yer alan kayıtlar, soldaki tabloda karşılıkları olmasa bile getirilirler. Aslında LEFT JOIN ile aynıdır. Tek değişen, tabloların ifadede geçiş sıralarının farklı olmasıdır. Her iki tablodaki karşılıklı olarak eşit satırı olmayan kayıtlar getirilirler. Yani LEFT JOIN ile RIGHT JOIN'in bileşiminden ibaret bir sonuç döndürür. TabloABC TabloDEF SELECT tabloabc.sütun1, tablodef. sütun2 FROM tabloabc LEFT JOIN tablodef soldaki tablo sağdaki tablo sonuçta yeralmaz

35 CROSS JOIN

36 Tablo ve Sorguları Düşeyde Birleşirmek İki tablo veya iki sorgu tek sorgu gibi yapılabilir ALL kullanılırsa ortak veriler tekrarlar SELECT ifadesi1 UNION [ALL] SELECT ifadesi2 SQL Server 2005'den itibaren INTERSECT EXCEPT

37 Verileri Gruplamak Gruplamalı Fonksiyonlar GROUP BY deyimi Gruplanmış Verileri Özetlemek

38 Gruplamalı Fonksiyonlar Fonksiyon AVG (sutun-ismi) Kullanım amacı Verilen sütun ismindeki değerlerin grup başı ortalamasını bulur. COUNT (sutun-ismi *) MAX (sutun-ismi) MIN (sutun-ismi) SUM (sutun-ismi) (sutun- VARIANCE ismi) æ (sutun- COUNT_BIG ismi *) STDEV (sutun-ismi) æ Verilen bir sütuna veya bütün satırlara bakarak grup başı satır sayısını hesaplar. COUNT fonksiyonundan farkı bigint sonuç döndürmesidir. Daha fazla sayıda satırdan oluşan tablolarda kullanılabilir. Verilen sütundaki değerlerden, her bir grup için en yüksek olanları bulur. Verilen sütundaki değerlerden, her bir grup için en düşük olanları bulur. Verilen sütun ismindeki değerlerin grup başı toplamını bulur. Verilen sütundaki değerlerden, her bir grup için varyans hesabı yapar Verilen sütundaki değerlerden, her bir grup için standart sapmayı hesaplar. æ : SQL Server Tarafından standardın dışında sağlanan fonksiyonları göstermektedir.

39 Gruplamalı Fonksiyonlar Bütün ürünlerin en ucuz ürünü? Bütün ürünlerin en pahalı ürünü? Bütün ürünlerin ürün sayısı? Bütün ürünlerin ortalama fiyatı? Bütün ürünlerin TL fiyat toplamı?

40 Gruplamalı Fonksiyonlar Her markanın en ucuz ürünü? Her markanın en pahalı ürünü? Her markadaki ürün sayısı? Her markanın ortalama fiyatı? Bütün ürünlerin en pahalısı?

41 GROUP BY ve JOIN Kullanımı

42 Soru Liste fiyatı 50 birim'dan daha pahalı ürünler için her bir marka grubunda ortalama birim fiyatı raporlayın. Sonuçta, 16'dan daha az ürün içeren markalar yeralmasın. Daha Fazla ürünü olan marka daha üstte yer alsın

43 Gruplanmış Verileri Özetlemek CUBE deyimi, GROUP BY deyiminden sonra birden fazla sütun adı varsa, bu sütun adlarının her birine ait toplamlarla birlikte, kombinasyonlarının da toplamlarını bulur

44 Gruplanmış Verileri Özetlemek-2 İçten dışa doğru toplam hesaplayarak gider Neticede bir önceki örnekten farklı olarak, her bir para birimine ait toplam kaç adet ürün bulunduğunu gösteren satırlar yer almayacaktır.

45 GROUPING ile Özetleri Düzenlemek GROUPING, CUBE veya ROLLUP deyimi ile birlikte kullanılan bir Gruplamalı Fonksiyon'dur. Bir satır, ROLLUP veya CUBE deyimi tarafından türetilmiş ise 1, türetilmemiş ise 0 değeri döndürür. ROLLUP ile elde edilen sonuçların daha anlaşılır gösterilmesi

46 Seçilmiş Verileri Özetlemek

47 Sıralanmış Verileri Özetlemek GROUP BY'dan sonra gelen sütun adı için COMPUTE BY çalıştırılabilir!

48 Tabloları Birlikte Sorgulamak Tabloya Takma Ad SELF JOIN INNER JOIN OUTER JOIN LEFT, RIGHT,FULL CROSS JOIN FARK/KESİŞİM/BİRLEŞİM BULMAK 48

49 Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak ve Özetlemek İleri Veri Yönetim Teknikleri 49

50 İleri Veri Yönetim Teknikleri CTE ve Rekürsif Sorgular Rütbeleme Fonksiyonları Analitik Fonksiyonlar Veri Değişimini Yönetmek ve Cursor ler 50

51 <NULL> Hiyerarşik Veri Modeli(İlişkisel Domain) Bilgisayar Cocuk Kitaplari Hukuk. Programlama Veritabanı İşletim Sistemleri Grafik.. SQL Server 2000 SQL Server 2005 Access 51

52 Common Table Expressions SQL-99 standardının bir parçası Genel olarak CTE kalıbı: WITH <CTEismi> ( <sütun-listesi> ) AS ( <CTE>) <SELECT INERT UPDATE DELETE FROM CTEismi> Derived tabloya benzer, geçici bir resultset Rekürsif veya rekürsif olmayan modda çalıştırılabilir. Birkaç CTE aynı WITH cümleciği içerisinde bir T-SQL cümlesi olarak tanımlanabilir. Rekürsif değil iken: Sorguyu Derived tablolar kullanarak daha rahat ve okunabilir yazmak mümkün 52

53 Rekürsif CTE <CTE>, kendine referans içerdiğinde rekürsif olur. Rekürsif modda CTE (<rekürsif-olmayan SELECT> UNION ALL <SELECT CTEye referans>) Kendini çağırma işlemi, ikinci SELECT boş sonuç seçtiğinde sona erer Biriktirme veya ifadenin sonuna OPTION (MAXRECURSION 2); Default 100 iterasyon 0 verilirse, iterasyon sınırı yok! Tanımlama 53

54 CTE'li Rekürsif Sorgulama WITH ReyonCTE(reyonKod,reyonAd,AnaReyonKod) AS( SELECT reyonkod,reyonad,anareyonkod FROM tblreyon WHERE anareyonkod IS NULL UNION ALL SELECT cocuk.reyonkod,cocuk.reyonad, cocuk.anareyonkod FROM tblreyon as cocuk JOIN ReyonCTE as ana ON cocuk.anareyonkod=ana.reyonkod ) SELECT * FROM ReyonCTE --OPTION(MAXRECURSION 4) 54

55 Rütbeleme(Satır Sıralatma) Fonksiyonları Sayı türetirler. Genelde bu sayı sıralamada kullanılır. ROW_NUMBER() :Kayıtlara artan satır numarası türetir RANK(): Rütbeleme. Eşit değerli ise eşit bir sayı, atlanan değerleri korur DENSE_RANK():Ters Sırada, atlanan değerleri korumaz NTILE(<expression>): n=satirsayisi/grupsayisi verildiğinde sıradan n farklı grup türetir Genel Sentaks <rutbeleme fonksiyonu> OVER([<parcalama cumlesi>]<order_by_cumlesi>) SELECT ve ORDER BY cümlelerinde kullanılabilir 55

56 Rütbeleme Fonksiyonları SELECT RANK() OVER(ORDER BY sehir) as RANK, DENSE_RANK() OVER(ORDER BY sehir) as DENSE_RANK, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY soyad) as ROW_NUM, NTILE(4) OVER(ORDER BY sehir) as NTILE_4, soyad, sehir FROM Personel ORDER BY sehir 56

57 Rütbeleme Fonksiyonları Sonuç RANK DENSE_RANK ROW_NUMBER Soyad sehir NTILE_4 Leylagil Kırşehir Burma Mardin Surma Mardin Kirko Mardin Doğru Mardin Peker Rize Davacı Sakarya Camcı Sakarya Furkan Tokat 57

58 Kayıtları Sayfalandırmak SELECT urunkod,urunad,listefiyat FROM tblurun ORDER BY urunkod OFFSET 100 ROWS FETCH NEXT 10 ROW ONLY 58

59 Analitik Fonksiyonlar SQL-2003 ve SQL-2008 kayitlari okurken: siralama, gruplama kiyaslama gibi ek işlevler FOKSİYON Açıklama(Belli bir sütuna göre sıralanmış kayıtlar için) LAG bir önceki satıra erişim sağlar. LEAD bir sonraki satıra erişim sağlar. FIRST_VALUE İlk kaydın değerine erişim sağlar LAST_VALUE İlk kaydın değerine erişim sağlar 59

60 Yeni İlişkisel Operatörler:PIVOT İsim-Değer Çiftlerini Sabitlemek-Açık Şema urunkod Ozellik Deger 1 Numara 42 1 Renk Kahve 2 Boy 32 2 Bel 27 2 Renk Buz Mavi SELECT D.* FROM tablo PIVOT(MIN(Deger) FOR Ozellik IN ([Numara],[Renk])) D 1 Numara 40 SORU: En alttaki satır da olsa idi, PIVOT işleminin sonucu değişir miydi? urunkod Numara Renk 1 42 Kahve 2 <null> Buz Mavi 60

61 Yeni İlişkisel Operatörler: APPLY ilkod il ilcekod ilcead 06 Ankara 56 Altındağ 06 Ankara 57 Çankaya 06 Ankara 58 Etimesgut 07 Antalya 80 Merkez-Antalya 07 Antalya 81 Akseki SELECT * FROM iller CROSS APPLY dbo.ilinilceleri(ilkod) OUTER Sonuc 08 Artvin <null> <null> ilkod il 6 Ankara 7 Antalya 8 Artvin 9 Aydın ilcekod ilcead 56 Altındağ 57 Çankaya 58 Etimesgut ilkod 80 Merkez-Doğu Antalya 81 Akseki ilinilceleri(ilkod) 61

62 Veri Yönetimi ve Cursorler Veri Eklemek Verileri Güncellemek Verileri Silmek Cursor'lerle Çalışmak

63 Veri Eklemek Bir sorgunun sonucu yeni bir tabloda saklanabilir Olmayan bir tabloyu oluşturup saklamak için SELECT title_id,title,type INTO #gecicikitap FROM titles Var olan bir tabloya eklemek için INSERT INTO #gecicikitap SELECT title_id,title,type FROM titles WHERE type='business' OR type='psychology' OR title_id IN('BU2075','BU7832','MC2222','MC3021')

64 Veri Güncellemek Aynı UPDATE cümlesinde sadece bir tek tablodaki veriler değiştirilebilir Birden fazla tablodaki veriler birleştirilerek bir cümle kurulabilir! En az bir defa satınalınmış ürünlerimize %2 zam yapalım UPDATE tablo-ismi SET sutun-ismi=deger ifade FROM tablo-ismi JOIN tablo2 ON birlestirme-ifadesi WHERE... UPDATE tblurun SET listefiyat=listefiyat * 1.02 FROM tblurun U JOIN tblsiparisdetay SD ON SD.urunKod=U.UrunKod UPDATE tblurun U, tblsiparisdetay SD SET U.listeFiyat=U.listeFiyat * 1.02 WHERE SD.urunKod=U.UrunKod

65 Verileri Güncellemek Alt Sorgularla da başka tablolar üstünden şartlar koşarak veriler güncellenebilir Hiç satılmamış ürünlerin fiyatlarını %2 indirelim UPDATE tblurun SET listefiyat=listefiyat * 0.98 WHERE NOT EXISTS( SELECT * FROM tblsiparisdetay WHERE tblsiparisdetay.urunkod=tblurun.urunkod )

66 Verileri Silmek Aynı DELETE ifadesinde sadece bir tablodaki veriler silinebilir Aynı anda birden fazla tablo birleştirilerek şartlar kontrol edilebilir Bugüne kadar hiç sipariş edilmemiş ürünlerden, fiyatları 10birim'in altında olanları, silelim DELETE FROM tablo-ismi FROM tablo-ismi JOIN tablo2 ON birlestirme-ifadesi WHERE sartlar... DELETE FROM tblurun FROM tblurun U RIGHT JOIN tblsiparisdetay SD ON SD.urunKod=U.urunKod WHERE U.listeFiyat<10 AND SD.urunKod IS NULL

67 Verileri Silmek Alt Sorgu ile Veriler Silinebilir Access'de bu yolla silinebilir DELETE FROM tblurun U WHERE NOT EXISTS( SELECT * FROM tblsiparisdetay SD WHERE SD.urunKod=U.urunKod ) AND U.listeFiyat<10

68 Cursorler'le Çalışmak Neden Cursor Gerekir? Bir resultset'te sadece o an için bulunulan pozisyondaki satırda veya takip eden satırlarda yer alan verilere erişmek Bir sogu sonucunda dönen değerlerden her bir satırı ayrı ayrı değerlendirip duruma göre veri değiştirmek Trigger veya Stored Procedure'lerin bir resultset'e satır satır erişimini sağlamak Ortakzamanlı çalışmada, diğer kullanıcılar tarafından yapılan değişikliklerin görünebilirlik seviyesini ayarlamak için

69 Cursorler'le Çalışmak 1. Cursor Değişken Tanımlama: Bir SELECT ifadesi için, bir değişken tanımlanır ve bu seçme işleminin sonucunu tutacak bir Cursor tanımlanmış olur. 2. Cursor'ü Açma: Cursor tanımlama aşamasında belirtilen SELECT işlemi gerçekleştirilir ve Cursor ilk satırı gösterecek şekilde ayarlanmış olur. 3. Satır satır erişme ile ilgili işlemler: FETCH deyimi kullanılarak, bir döngü yardımıyla satırlara erişilebilir. Bu aşamada değişiklik veya okuma yapılması mümkündür. 4. Cursor'ü Kapatma: İşi biten Cursor CLOSE deyimi ile kapatılır. Ancak Cursor halen tanımlıdır. Gerektiğinde yeniden açılabilir. 5. Cursor'ü Hafızadan silme: DEALLOCATE deyimi ile Cursor tanımı da hafızadan silinebilir.

70 Yeni Satır Var Mı? FETCH cursorismi INTO degiskenlistesi İfadesi ile bir satırın içeriği değişkenlere aktarılır Hemen arkasından değişkeni okunursa, yapılan işlemlere bakılır 0 Bir önceki FETCH komutu başarı ile gerçekleştirlidi. -1 Bir önceki FETCH komutunda bir hata ile karşılaşıldı. -2 Resultset teki tüm kayıtlar bittiği için en sona gelindi, daha fazla kayıt yer almıyor. (end of resultset)

71 Örnek Cursor VARCHAR(500); DECLARE csonuc CURSOR FOR SELECT urunkod,urunad FROM tblurun; OPEN csonuc; FETCH NEXT FROM csonuc INTO WHILE BEGIN FETCH NEXT FROM csonuc INTO END CLOSE csonuc; DEALLOCATE csonuc; 71

72 Ödev Unitelere ait bütün «Veritabanı Atölye» alıştırmaları 72

73 Sonuç Verileri sorgulamak, veritabanları ile iletişimimizi artırır. Verileri değiştirmek ve yönetmek için bir çok ifade mevcuttur. 73

MODÜL. Verileri Sorgulamak" Yaşar GÖZÜDELİ. ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli

MODÜL. Verileri Sorgulamak Yaşar GÖZÜDELİ. ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli MODÜL 3 Verileri Sorgulamak" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli Oturum:T-SQL'e Genel Bakış DDL DML Fonksiyonlar DCL ve SQL Server Yönetimi 2 SQL ve T-SQL SQL(Structred

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 6 T-SQL ile Programlar Yazmak" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Programlama dili olarak T-SQL Fonksiyonlar Programlamak

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır.

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır. Alt Sorgular SQL Serverda sorgu içinde sorgu da oluşturulabilir. Sorgu içinde sorgu, içteki sorgunun dışta olan sorguya değer üretmesidir. Bu, bir değer veya birden fazla değer olabilir. IN ve NOT IN Tablodaki

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar

6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar 6 Aritmetiksel Operatörler ve Hazır Fonksiyonlar Veritabanı 1 1 Aritmetiksel Operatörler SELECT adi,soyadi, maas + maas*10/100 zamlimaas FROM tbl_personel select 3*5 select 5+3 select 3*5,3+5, 3/5 select

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 8 8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II 8.1. SELECT (Seç) Komutu Veri tabanındaki tablo veya tablolardan istenilen özellikteki verileri seçip listeleme için kullanılan komuttur. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri ORACLE DA KÜRSÖRLER Gerekli sistem değişkenleri SQL%ISOPEN : kürsör açıksa değeri true, kapalı ise değeri false SQL%ROWCOUNT : sql ile işlem gören kayıt sayısı bulunur. SQL%FOUND : sql işlemi sonucu, en

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -10- FONKSİYONLAR 3 Giriş Geçen haftaki derslerimizde Görünümleri (View) ve Stored Procedure (SP) leri öğrendik. Bu hafta

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama

VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİTABANI Veritabanı Sorgulama VERİ SORGULAMA DİLİ (DATA QUERY LANGUAGE) Veritabanı platformunda veri sorgulamak için geliştirilmiş en temel araç SQL (Structured Query Language)'dir. SQL'in veritabanı

Detaylı

Gruplama (aggregate) fonksiyonları bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve bir sonuç

Gruplama (aggregate) fonksiyonları bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve bir sonuç I. SQL FONKSİYONLARI SQL Server'da Fonksiyonlar, hesaplamalarda ve özellikle sistem hakkında bilgi almada yaygın olarak kullanılan araçlardır. Transact-SQL (T-SQL) programlama dilinde değişik kategorilerle

Detaylı

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

VERİTABANI ve YÖNETİMİ VERİTABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -7- VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK 3 Genel Bakış Grup fonksiyonlarının tanımlanması, Gruplama işlemlerini, Gruplama

Detaylı

Cursor. Bir veri tipi olarak da ele alınabilen Transact-SQL Sunucu Cursor şu aşamalardan geçirilerek kullanılır.

Cursor. Bir veri tipi olarak da ele alınabilen Transact-SQL Sunucu Cursor şu aşamalardan geçirilerek kullanılır. Cursor VTYS'deki cursor'ler, metin editörlerindeki cursorler ile aynı işi yapar. Metin editörlerinde O an için cursor nerede ise, oradaki verileri baz alan işlemler yapabilirsiniz. Veritabanı sistemlerinde

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir.

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir. Eğitim Adı Seviye Toplam Süre : SQL 2008 Sorgular Eğitim Serisi : Başlangıç/Orta/Yüksek : 56 Saat 05 Dakika 05 Saniye Video Adedi : 209 Merhaba arkadaşlar ben İLKER IŞIK yine www.yazilimhocasi.com katkılarıyla

Detaylı

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Değişken Nedir? Değişkenler, programın veya kodların icra süresince belirli bir değer tutan ve istenilirse bu değer

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders TEMEL SQL KULLANIMLARI Örnekleri uygulamak için aşağıdaki gibi bir altyapı hazırlayalım. using System.Data.OleDb; *************** protected void Button1_Click(object

Detaylı

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir?

Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? 1) I. Tablo Oluşturma II. Veri Güncelleme III. Veri Silme IV. Veri Ekleme V. Tablo Silme Yukarıdakilerden hangileri DML (Data Manipulation Language) ile gerçekleştirilir? a) I, IV ve V b) II, III ve IV

Detaylı

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon

8 Oracle da tablo yapısı içinde otomatik artan kolon yoktur. (identity kolon ORACLE GİRİŞ Oracle ile SQL Server ın karşılaştıralım. 1 Oracleda veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, değiştirme ve silme kodları aynı. 3

Detaylı

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As LIKE (Joker Karakterler) Joker karakterleri kullanarak bir veri sütunu veya ifadeler içinde desen arayabilirsiniz. Örneğin, soyadları "Ak" ile başlayan veya "kaya" ile biten tüm çalışanları arayabilirsiniz.

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı Hafta IV Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU T-SQL KOMUTLARI Devamı DISTINCT: Birbirinin ayni olan satirlarin listelenmemesi için bu ifade

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 5. SQL PROGRAMLAMADA CURSOR (İMLEÇ) ve TRIGGERS (TETİKLEMELER)

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 5. SQL PROGRAMLAMADA CURSOR (İMLEÇ) ve TRIGGERS (TETİKLEMELER) BÖLÜM 5 5. SQL PROGRAMLAMADA CURSOR (İMLEÇ) ve TRIGGERS (TETİKLEMELER) 5.1 CURSOR (İMLEÇ) VE ÖZELLİKLERİ. Birden fazla kaydın hafızaya getirilme işlemlerine imleç(cursor) açma denir. İmleç açma, özellikle

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 3 Veritabanı Tasarımı" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Veritabanı Tasarımı Kuramlar Veritabanı Nesnesini Yapılandırmak

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL Tek Tablo İçinde Sorgulamalar Tekrarlı Satırların Engellenmesi Aynı değerlere sahip satırlar

Detaylı

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 Veri Tabanı 1 1. SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 2. SQL Management Studio açılış ekranı: Server Type: reporting, analysis

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

Oracle da kullanılan veri tipleri:

Oracle da kullanılan veri tipleri: ORACLE A GİRİŞ Oracle ile SQL Server ı karşılaştıralım, 1 Oracle da veritabanı yerine kullanıcı oluşturulur. Kullanıcılar veritabanı gibi davranır. 2 Tablo oluşturma, yapısını değiştirme, silme kodları

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6 İçerik Fonksiyonlar Tek Satır Fonksiyonlar Karakter Fonksiyonlar Sayısal Fonksiyonlar Tarih ve Saat Fonksiyonları Dönüştürücü Fonksiyonlar Çoklu Satır Fonksiyonlar

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir.

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir. SQL PROGRAMLAMA BATCH Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı deyimidir. SELECT. UPDATE...... DELETE.. BATCH BATCH Özellikleri 1- Bir batch içinde bir deyimde yazım hatası olduğunda

Detaylı

PostgreSQL ve PL/pgSQL

PostgreSQL ve PL/pgSQL PostgreSQL ve PL/pgSQL Adnan DURSUN Uygulama tasarım ve geliştiricisi @ : adnandursun.at.asrinbilisim.com.tr : +AdnanDURSUN Sunum Akışı PL/pgSQL nedir PL/pgSQL neden kullanmalıyız PL/pgSQL in yapısı Saklı

Detaylı

SQL Query and Table Application

SQL Query and Table Application SQL Query and Table Application Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 24-25 Nis. 2013 Sorgulama İşlemleri SQL de sorgulama işlemleri SELECT deyimi yardımıyla

Detaylı

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir.

-- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak yazılan satırın önüne konulması yeterlidir. T-SQL KODLARİ İÇERİSİNE AÇIKLAMA EKLEME Bir veya daha fazla satırın çalıştırılmasını Önlemek için veya /*... */" ifadeleri kullanılır. -- işareti tek satırlık açıklamalarda kullanılır. Açıklama olarak

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Değişken Tanımlama Değişken isimlerinin başında @ sembolü bulunur. @ad, @soyad, @tarih değişken isimlerine birer örnektir.

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı İlişkisel Cebir SQL e Giriş İlişkisel Cebir (Relational

Detaylı

Oracle Database 11g: Introduction to SQL

Oracle Database 11g: Introduction to SQL Oracle Database 11g: Introduction to SQL Mehmet Salih DEVECI GTECH-Kıdemli Veritabanı Yöneticisi Mehmetsalih.deveci@gtech.com.tr BÖLÜM- 1: SQL E GİRİŞ SELECT ifadesinin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır.

Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Veri tabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için CREATE komutu kullanılır. Transact SQL Kavramı Microsoft'un veri tabanı sorgulama dilidir. Transact-SQL, SQL Server ve istemci(client) arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. Transact Structured

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Yapısal SQL Komutları Gruplama İşlemi SQL Fonksiyonları Kaynaklar 2 SQL (Structured Query Language) SQL Carlos

Detaylı

Laboratuvar 2 Tek Kayıt Fonksiyonları

Laboratuvar 2 Tek Kayıt Fonksiyonları Laboratuvar 2 Tek Kayıt Fonksiyonları Fonksiyonlar sıfır veya daha fazla bağımsız değişken alan ve sonuçta sadece bir değer döndüren programlardır. Oracle ile birlikte birkaç hazır fonksiyon gelmektedir.

Detaylı

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta Temel Kavramlar

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 İçerik SQL e Giriş. SQL Yapısal Sorgulama Dili. Temel SQL Komutları: Sorgulama İşlemleri SELECT deyiminin temel yapısı Seçme İşlemi Atma İşlemi Aritmetik İfadelerin

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1 5 Sorgulama İşlemleri Veritabanı 1 Select işlemleri SELECT sütunlar FROM tablo_adi SELECT * FROM tbl_personel SELECT adi,soyadi,gorevi FROM tbl_personel Distinct Tekrar eden satırları kaldırmak için kullanılır.

Detaylı

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi

TESİ. indeks. söylenebilir?? bir ilişkidir d) Hiçbiri. veya somutlaştırılmış. düzeyidir? sağlayabilir? sına. d) Hepsi. olabilir? c) Verilerin d) Hepsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Görünüm (view) için özellikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?? a) Veritabanındaki kayıtlı verileri düzenlemek, yönetmek ve elde etmek için kullanılan bir dildir b) Bir ilişkinin

Detaylı

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL)

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) OGRENCI Tablosu 1234 Zeynep Makina K 23.06.1984 1. Cad 3.4 CREATE TABLE VERİ TANIMLAMA DİLİ (VTD) Veritabanında yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. Yukarıda tanımlanan

Detaylı

Kişiler tablosundan AD kolonu yusuf olan tüm satırları siler. ORDER BY deyimi bir tablodan SELECT ile seçilen verileri sıralamak için kullanılır.

Kişiler tablosundan AD kolonu yusuf olan tüm satırları siler. ORDER BY deyimi bir tablodan SELECT ile seçilen verileri sıralamak için kullanılır. DELETE Deyimi DELETE deyimi bir tablodan veri silmek için kullanılır. DELETE tablo_adı [WHERE arama_koşulu] Örneğin DELETE Kişiler WHERE (SIRANO = 1) Kişiler tablosundan SIRANO = 1 olan satırı siler. DELETE

Detaylı

İleri Seviye Select Cümlecikleri

İleri Seviye Select Cümlecikleri İleri Seviye Select Cümlecikleri Bu bölümde ileri seviye SELECT cümleciklerini ele alacağız. Sadece Belli Alanları Seçmek Bir sorguda illa da tabloda yer alan tüm sütunları görmek zorunda olmayabiliriz.

Detaylı

1. Araçların tüm bilgilerini ve bağlı oldukları kiralama noktasının adres ve telefonunu içeren tam listesi:

1. Araçların tüm bilgilerini ve bağlı oldukları kiralama noktasının adres ve telefonunu içeren tam listesi: OtoKira bir çok yerde kiralama noktası olan bir araba kiralama şirketidir. Bu şirket bu kiralama noktalarında değişik araçlara sahiptir. Bu şirketin veri tabanı aşağıdaki tablolardan oluşmaktadır. KiralananYer

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. SQL Deyimi Anatomisi

Veritabanı Tasarımı. SQL Deyimi Anatomisi Veritabanı Tasarımı SQL Deyimi Anatomisi Amaç Bu ders aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır: Projeksiyon (projection), seçim (selection) ve birleştirme (join) ifadelerini doğru fonksiyonları/yetenekleri ile

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 5

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 5 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 5 İçerik SELECT deyimi (devam) Verinin Sınırlandırılması (WHERE) Karşılaştırma İşleçleri (=, >, =,

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi SQL Fonksiyonları Fonksiyonlar SQL içinde bazı hesaplamaları yapabilmektedir.

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) İlişkisel Cebir Konular Biçimsel Sorgulama Dilleri İlişkisel Cebir İlişkisel Cebir İşlemleri Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Birleşim

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Kartezyen Çarpım ve Join İşlemleri

Veritabanı Tasarımı. Kartezyen Çarpım ve Join İşlemleri Veritabanı Tasarımı Kartezyen Çarpım ve Join İşlemleri Konular Oracle özel join işlemlerini isimlendirme ve onların ANSI/ISO SQL: 1999 karşıtları Join durumlarının amacını açıklama Kartezyen çarpımdan

Detaylı

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır.

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. Fonksiyonları veritabanı programlamada

Detaylı

Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir. Çok satır dönerse hata verir.

Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir. Çok satır dönerse hata verir. Oracle (Devam) SELECT INTO Deyimi Sorgudan elde edilen değerin değişkenlere aktarılmasını sağlar. Sorgudan tek satır dönmesi gerekir. Çok satır dönerse hata verir. Genel ifade: SELECT kolonisimler INTO

Detaylı

Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 1

Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 1 ORACLE DERS 2 BİRDEN FAZLA TABLO ÜZERİNDE ÇALIŞMAK(JOIN İŞLEMLERİ) Şekilde görüldüğü gibi Employees tablosundan employee_id ve department_id alanı Departments tablosundan ise department_name alanı kullanılıp

Detaylı

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar SQL2000 ile gelen özelliklerden biridir. Fonksiyonlar tek bir değer veya tablo döndürmek için kullanılır. Fonksiyonları veritabanı programlamada

Detaylı

2008 09 Güz Yarıyılı MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları Final Çalışma Soruları

2008 09 Güz Yarıyılı MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları Final Çalışma Soruları 2008 09 Güz Yarıyılı MT 487 Bilgisayarda Veri Yapıları Final Çalışma Soruları Hayali bir şirket için BizimŞirket isimli bir veritabanı oluşturulmuş ve aşağıdaki tablolar yapılmıştır. Lütfen tabloları dikkatlice

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı SQL Fonksiyonları Çoklu Tablo İşlemleri İç içe Select ler JOIN Birleştirme

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1 Fonksiyonlar Değişken Kontrol Fonksiyonları isset() Fonksiyonu Parametre olarak aldığı değişken

Detaylı

BÖLÜM- 5: BİRDEN FAZLA TABLODAN VERİ GETİRMEK

BÖLÜM- 5: BİRDEN FAZLA TABLODAN VERİ GETİRMEK BÖLÜM- 5: BİRDEN FAZLA TABLODAN VERİ GETİRMEK Sorgularda birden fazla tablo kullanımı Tabloların birleştirilmesi Birleştirme türleri Eşiti olan birleştirme (Join) Eşiti olmayan birleştirme Left Outer Join

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir.

Veritabanı sistemlerinde veri bütünlüğünü sağlayabilmek için CONSTRAINTS olarak adlandırılan bazı zorlayıcı ifadeler kullanılabilir. VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VTYS lerde veri bütünlüğünü sağlamanın iki temel yolu vardır; Tanımlanabilir veri bütünlüğü ve prosedürel veri bütünlüğü. Tanımlanabilir veri bütünlüğü, tanımlanan nesnelerin kendi özellikleri

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

Like Joker Karakterler, Order By, Group By

Like Joker Karakterler, Order By, Group By Like Joker Karakterler, Order, Group Like joker karakterler, order by, group by Karakter Türü Bilgi İçinde Arama Yapma (Like Sözcüğü) Personel tablosu içinde adres adlı 50 karakter uzunluğunda bir alanımız

Detaylı

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1 5 Sorgulama İşlemleri Veritabanı 1 Select işlemleri SELECT sütunlar FROM tablo_adi SELECT adi,soyadi,gorevi FROM tbl_personel Distinct Tekrar eden satırları kaldırmak için kullanılır. SELECT DISTINCT dersad,

Detaylı

BTP203 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

BTP203 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ BTP203 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Öğr.Gör.Dr. Sedat Telçeken Porsuk Meslek Yüksek Pkulu Bilg. Tekn. Bölümü 2011 2012 Güz Dönemi İLİŞKİSEL CEBİR (Relational Algebra) İlişkisel cebir, biçimsel sorgulama

Detaylı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Data Programming SQL Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 15 Mar 2016 1 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı 16 May. 2016 Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1 Fonksiyonlar Değişken Kontrol Fonksiyonları isset() Fonksiyonu Parametre olarak aldığı

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı. 20-23 Eki. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı. 20-23 Eki. 2015. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 GÜZ Yarıyılı 20-23 Eki. 2015 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU T-SQL KOMUTLARI Veritabanları ANSI SQL dediğimiz standart dil kullanılmaktadır. Bu dil

Detaylı

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx 15 Aralık 2011 / Perşembe www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx veri sorgulamak için select sorguları: Tüm tabloyu seçmek için * Select * from

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 «BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli Konu Akışı İlişkisel Veritabanı Temelleri SQL Server Temel Bileşenleri T-SQL Bileşenleri 2

Detaylı

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir.

TRIGGER. Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. TRIGGER Trigger lar, tablo üzerinde tanımlanabilen ve bu tablo üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tetiklenen programlama ögeleridir. DML ve DDL trigger lar olarak ikiye ayırmak mümkündür. DML (Data Manipulation

Detaylı