02/01/ /01/2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "02/01/2004 13/01/2004"

Transkript

1 02/01/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı T. Yavuz İşbakan emeklilik nedeni ile Bankamızdan tarihi itibariyle ayrılmıştır. 13/01/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile ilgili olarak TSKB Menkul Değerler A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. nin aktifinde bulunan iştiraklerden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin sermayesindeki %8,19 oranındaki TL nominal değerli payının satılmasına danışmanlık hizmeti vermek üzere kurumumuza yetki verilmiştir. 14/01/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Dünya Bankası Yönetim Kurulu, tarihinde, ihracata yönelik çalışan Türk özel sektör firmalarının yatırım ve işletme sermayesi finansmanına yönelik olarak kullandırılacak olan 303,1 milyon ABD Doları tutarındaki EFIL II (İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi-Export Finance Intermediation Loan) projesini onayladı da kullandırımına başlanılan EFIL 1 in devamı niteliğindeki kredi, T.C. Hazine Müsteraşlığı garantisi altında ve TSKB nin aracılığı ile, ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri tarafından Türk özel sektörüne aktarılacaktır. Şubat 2004 de anlaşmasının imzalanması öngörülen kredi, ihracata yönelik çalışan özel sermayeli firmaların orta-uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli bir seçenek oluşturacaktır. 20/02/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye genelinde özel sektöre ait ihracatçı firmaların işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amacıyla, T.C. Hazine Müsteşarlığı nın garantörlüğünde, Bankamızın borçlu sıfatıyla Dünya Bankası ndan temin edeceği ve ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri aracılığıyla kullandıracağı ABD Doları tutarındaki, İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi II (EFB II) sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır. 26/02/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri:XI, No:21 sayılı tebliği uyarınca Bankamız, BDDK tarafından yayınlanan Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi Standartı tebliği hükümlerine uygun olarak konsolide mali tablo düzenlemekle yükümlü değildir.

2 27/02/2004 T.Sýnai Kalkýnma Bankasý A.Þ. nin 2003 yýlý Olaðan Genel Kurul toplantýsýnýn Cuma günü saat 15:00 da Meclisi Mebusan Caddesi, No:161, Fýndýklý, Ýstanbul adresindeki Banka Merkezinde yapýlacaðý bildirilmiþtir. 27/02/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarih ve 1667 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararların alındığı bildirilmiştir. Kararlar: a) Bankamızın 200 trilyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 114 trilyon lira sermayesinin, toplam milyar lira artırılarak milyar liraya yükseltilmesine, arttırılacak kısmın liralık kısmının Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 29/6 maddesi gereğince gayrimenkul satış karından, liralık kısmının da Genel Kurul kararı çerçevesinde 2003 yılı karından karşılanarak ortaklarımıza hisse senedi verilmesine, hisse senetlerinin basımı, kupür büyüklüklerinin tespiti, ilgili mercilere müracaat edilmesi ile sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, b) 2003 yılı net karı olan liranın Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; 1) Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendine göre net karın %5 i olan liranın kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 2) Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesinin (a) fıkrasının 2 nci bendine göre net karın %5 i olan liranın ileride meydana gelebilecek zarar karşılığı olarak ayrılmasına, 3) Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 500 lira itibari değerde bedelli ve bedelsiz 228 milyar hissenin, (%6 hesabıyla) beherine 30 lira olmak üzere toplam milyar liranın birinci kar payı olarak ayrılmasına, 4) Yukarıda 1-3 sayılı maddelerdeki kalemlerin indirilmesinden sonra kalan liralık kar bakiyesinin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesinin (c) fıkrasına göre, a) %5 i (ödenmiş sermayenin 200 milyarlık bölümü ile sınırlı) olan brüt liranın beher kurucu hissesine lira hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına, b) %2,5 i olan brüt liranın Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına, c) %5 i olan liranın Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına, 5) Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesinin (d) fıkrasına göre 500 lira itibari değerde bedelli ve bedelsiz 228 milyar hissenin (%18,99 hesabıyla) beherine 94,93 lira olmak üzere toplam liranın ikinci kar payı olarak ayrılmasına, 6) Türk Ticaret Kanunu nun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendine göre liranın kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 7) Geriye kalan liranın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 8) Yukarıda 3 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kar payları toplamı olan liranın (%24,99) tamamının Bankamız sermayesinin 114 trilyon liradan 142 trilyon 500 milyar liraya artırılması sebebiyle artan 28 trilyon 500 milyar liranın liralık kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine, 9) 2003 yılı liralık hisse senedi şeklindeki temettünün dağıtımının sözkonusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlamasına, yukarýda öngörülen tüm hususlara iliþkin iþlemlerde Yönetim Kurulu nun yetkili kýlýnmasýnýn Genel Kurul a teklif edilmesine karar verilmiþtir. 26/03/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim Kurulunun 26 Mart 2004 tarih 1671 sayılı toplantısında, 1- Ana Sözleşmemiz çerçevesinde Sayın İsmet Cahit Kocaömer in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Murat Akpınar ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmelerine, Bankamız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ergun Özen in istifaen ayrılmasına, 2- Genel Kurulumuzun 26 Mart 2004 tarihli kararı uyarınca, 2003 yılı net karı olan liranın ana sözleşmemizin 55 inci maddesine göre ve aşağıdaki esaslar dahilinde dağıtılmasına, - Banka çalışanlarına 1 Ocak 2004 tarihindeki aylık ücretleri ve 2003 yılı hizmet süreleri dikkate alınarak, 2003 yılında hizmetten ayrılmış personele ise ayrılış tarihindeki aylık ücretleri ve 2003 yılındaki hizmet süreleri ile orantılı olarak ödenmesine, - Hisse senedi şeklinde verilecek olan toplam liralık kar payı ile liralık gayrimenkul satış karından oluşan toplam milyar liralık sermaye artışına ilişkin olarak

3 ihraç edilecek hisse senetlerinin dağıtımının hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınması ve gerekli işlemlerin ikmalini müteakiben başlanmasına, karar verilmiştir. 26/03/2004 T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, yılı karından Birinci ve ikinci kar payları toplamı olan TL nın tamamının, Banka sermayesinin 114 trilyon TL den milyar TL ye artırılması sebebiyle artan milyar TL nın TL lık kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere hisse senedi olarak verilmesine, - Denetçiliklere Burhanettin Kantar ve Ömer Karakuş un bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiği bildirilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı ektedir. 26/03/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulunun 26 Mart 2004 tarih 1670 sayılı toplantısında; a)t.c. Hazine Müsteşarlığı nca Dünya Bankası ndan sağlanacak olan, Bankamız ve T. Kalkınma Bankası A.Ş. nin de kullandırımına aracılık edeceği USD tutarındaki Yenilenebilir Enerji Kredisinin (REL) T.C. Hazine Müsteşarlığı ndan devir alınması ve yapılacak olan sözleşmenin imzalanması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine, b)bankamızın sermayesinin %10 u A grubu, %33 ü B grubu olmak üzere toplam %43 payına sahip olduğu TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin B grubu paylarından %33 iştirak oranına kadar satış yapılması konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir. 01/04/ tarihli Borsa Günlük Bülteni nde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ünvanı, sehven TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak yazılmış olup, haberin düzeltilmiş hali aşağıdadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin Madde 18/A-i gereğince açıklamadır. Bankamız 29 Mart 2004 tarihinde International Finance Corporation (IFC) ile bu kurumun Bankamıza 50 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunu içeren bir yetki mektubu imzalamıştır. 06/04/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu nun 6 Nisan 2004 tarih, 1672 sayılı toplantısında, Murat Ulus un Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir. 30/04/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulunun tarih 1675 sayılı toplantısında; Yeni kaynak yaratma faaliyetleri kapsamında, Bankamızın Ortadoğu'ya açılması ve döviz kredileri ve sermaye piyasası işlemleri dahil her türlü işlem yapmak üzere Bahreyn'de bir şube açılmasına, bununla ilgili olarak Türkiye ve Bahreyn'de yapılacak her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir. 17/05/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: Müdürlüğünüzün tarih ve 6407 sayılı yazısı.

4 İlgi yazınıza istinaden Bankamızın tarihine ait amortisman tutarı 376 milyar TL dir Sözkonusu bilgi İMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiştir. 30/06/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu nun tarih 1678 sayılı toplantısında; Bankamızın International Finance Corporation dan (IFC) temin edeceği ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri krediyle ilgili olarak sözleşme imzalamak ve ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 02/07/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulunun tarih, 1679 sayılı toplantısında, Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Yahya Yamaç Berki nin Bankamız iştiraklerinden Yatırım Finansman A.Ş. de Genel Müdür olarak görevlendirilmesine, boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Şeniz Yarcan ın atanmasına yönelik karar alınmıştır. 10/08/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin TL 2003 yılı kar payından, TL gayrimenkul satış karından karşılanmak suretiyle toplam milyar TL (%25) bedelsiz artırılarak 114 trilyon TL den milyar TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu nca tarih ve 120/947 numaralı belge ile kayda alındığı ve 2003 yılı kar payı ve 20 nolu yeni pay alma kuponları karşılığında tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma bu tarihten sonra şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: Şirket Merkezi, Fındıklı, İstanbul Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Taksim şubesi 17/08/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: Müdürlüğü nüzün tarih ve sayılı yazınız. İlgi yazınıza istinaden Bankamızın tarihine ait amortisman tutarı 735 milyar TL dir. Sözkonusu bilgi İMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiştir. 14/09/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulunun tarih 1683 sayılı toplantısında 1) Bankamız iştiraklerinden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin TL olan ödenmiş sermayesinin, TL (yüzde 100 oranında bedelli) mevcut ortaklar tarafından nakden karşılanmak suretiyle ,000.-TL ye yükseltilmesinde, bankamızın mevcut TL'lik iştirak payına (iştirak oranı yüzde 43) isabet eden TL tutarındaki nakit opsiyon hakkımızın kullanılmasına, ayrıca diğer ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan hakları olduğu taktirde TL nominal değere kadar ilave hisse senedi satın alınması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, 2) Bankamız iştiraklerinden Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin TL olan ödenmiş sermayesinin, TL (yüzde oranında bedelli) mevcut ortaklar tarafından nakden karşılanmak suretiyle TL ye yükseltilmesinde, bankamızın mevcut TL lik iştirak payına (iştirak oranı yüzde 12.60) isabet eden TL tutarındaki nakit opsiyon hakkımızın kullanılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir.

5 21/09/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulunun tarih 1678 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile International Finance Corporation (IFC) arasında Bankamıza ABD Doları tutarında sermaye benzeri kredi sağlanmasına yönelik anlaşma tarihinde imzalanmıştır. 27/09/2004 T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız yönetim kurulunun tarih ve 1685 sayılı toplantısında; a) Avrupa Yatırım Bankası ndan (AYB), Türkiye genelinde KOBİ lerin gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanı amacıyla kullanmak üzere ve T.C. Hazine Müsteşarlığı nın garantörlüğünde, Bankamızın Avrupa Yatırım Bankası ndan, bankalara ve leasing şirketlerine kullandırılmak üzere temin edeceği 150 milyon Euro tutarındaki, Small Businesses Apex Global Loan ile ilgili sözleşme imzalamak ve ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere genel müdürlüğe yetki verilmesine, b) Türkiye genelinde KOBİ lerin öncelikli olarak enerji, sağlık ve eğitim alanlarında gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanı amacıyla Bankamızın Groupe Agence Française de Developpement (AFD) dan temin edeceği 50 milyon Euro tutarındaki kredi ile ilgili sözleşme imzalamak ve ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere genel müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir. 14/10/2004 T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 114 trilyon TL den milyar TL ye yükseltilmesiyle ilgili sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgenin tarihinde tescil edildiği bildirilmiştir. 22/10/2004 AFM uluslararası Film Prodüksiyon ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız liderliğinde gerçekleştirilen AFM uluslararası Film Prodüksiyon ve Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ilişkin olarak 22 Ekim 2004 tarihinde Hürriyet Gazetesinde Sinemacı AFM'yi borsada iskontolu satış vurdu başlıklı haberin hiçbir veriye ve gerçeğe dayanmaması ve hisse senedinin fiyatını etkileyecek mahiyette olması nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Halka arz edilen hisse fiyatı ve miktarı belirli olup halka arz sonucu elde edilen satış hasılatı da bellidir. Tüm satış sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB'ye bildirilmiştir. Halka arz fiyatının altında satış yapmak mümkün olmadığı gibi mevcut satış sonucu verileri ile de bu husus sabittir. Hürriyet Gazetesinde Hürrem Şatıroğlu imzalı çıkan haberin gerçek dışı olması bir yana Bankamızla da hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Gazetede yer alan başlığın Sermaye Piyasası Kanununun 47. maddesinin 3. fıkrası kapsamında ele alınmasını talep ederiz. 27/10/2004 T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulunun tarih ve 1686 sayılı toplantısında "Bankamız iştiraklerinden Servus Bilgisayar A.Ş.'nin aynı sektörde faaliyet gösteren Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesinin yararlarını araştırmak ve birleşme görüşmelerini başlatmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

6 04/11/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Fitch Ratings Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu tarafından, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli döviz ve TL notları "B artı", uzun vadeli döviz ve TL notları görünümü "Pozitif" olarak teyit edilmiş olup, bireysel notu "D"den "C/D"ye, uzun vadeli ulusal notu "BBB artı"dan "A eksi"ye yükseltilmiştir. Ayrıca Bankamızın kısa vadeli döviz ve TL notları "B", destek notu ise "4" olarak açıklanmıştır. 12/11/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihine ait amortisman tutarının milyar TL olduğu bildirilmiş olup, söz konusu bilgi İMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiştir. 30/11/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamızın Yönetim Kurulu'nun tarih, 1685 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, Bankamız ile Avrupa Yatırım Bankası arasında Türkiye genelinde KOBİ'lerin gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanı amacıyla kullanılmak üzere ve T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde, Bankamızın Avrupa Yatırım Bankasından, Bankalara ve leasing şirketlerine kullandırılmak üzere temin edeceği 150 milyon Euro tutarındaki Small Businesses Apex Global Loan ile ilgili sözleşme tarihinde imzalanmıştır. 09/12/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulunun tarih 1686 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Bankamız iştiraklerinde Servus Bilgisayar A.Ş.'nin Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmeye ilişkin başlatılan görüşmelerde bir mutabakata varılamadığından görüşmelerin sona erdirilmesine karar verilmiştir. 28/12/2004 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve OFD/ sayılı yazısınca yapılan açıklamadır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve OFD/ sayılı yazısı uyarınca, Yeni Türk Lirası na geçiş çerçevesinde; Bankamız bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile tüm sorunlarının giderildiğini ve % 100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 31/12/2004 T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel emeklilik nedeni ile Bankamızdan tarihi itibariyle ayrılmıştır.

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır.

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARĐH: 7/12/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 7.12.1999 tarihli toplantısında, Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 1-3.12.1999 tarihleri arasında halka arz edilen 21 trilyon

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH : 12/02/1998 Kuruluşumuzun, Lüleburgaz da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH:13/12/2005 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı nın 05.12.2005 tarihli oluru ile Şirketimizde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KÂR PAYI REHBERİ 1 A) KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 28 Mart 2013 Perşembe

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2 NCİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 26 MAYIS 2008) 05/05/2008 tarihinde kanuni toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı