T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr"

Transkript

1 T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft) Kurs Programr Ozel Ogretim Kurumlarr Genel Mtidiirliigtinnn tarihli ve saylt teklif yazrsr tizerine Kurulumuzda gciriigtilen, 180 saat siireli Emlak Danrgmanhfr ve Konut Finansmanr Tanrtrm ve Pazarlama Temsilcilifi (Mortgage Brokerh[r) Kurs Programr'nm ekli orne$ine gore kabulti kararlagtrnldr. Dog. Dr. Hiiseyin QELIK Milli E[itim Bakanr,/ Halil A$ICI KurulBaqka{ V. -1 ( /e;o/,'l Nazrm irfan TANRIKULU uvp rl (/a,a/;/ Dr. Veli KILIQ uvp \ r,.,..( / *r.'al t Omer OZCAN ZiibeT]tr.YTLMAZ uvb t ---\ -l-s--) ibrahim BtIKEIJ uvb Ahmet Ergun BEDUK rirzu UIL Halil A$ICI uvp br. vahap 6zPol,.Lr UYE innrxfara AqIKO

2 Sayr :B G.0.r (K5) / Konu:Ogretim Programr T'C' ;'' ;t'"';;;;:'''' vrilli ngirirvr BAKANLTdi -, : 6zet dfretim Kurumlarr Genel Miidiirliipii 0005t3?? ' -'-- l''^''--:':"': f -"--;n"2 $4ART 2000 i- *"-L- ' + ' TALIM ve TERBiyn xunul,u BA$KANLTGTNA ilgi : a) tarihli ve B.08.4.MEM sayrhyazr, b) tarihli ve 28 sayilrr yazr, c) tarihli ve B GtfN. O. ZZ. OO sayrh y azr, d) Haziran 2005 tarihli ve 2573 sayrh Tebliller Dergisi Sayrh Ozel O[retim Kurumlan Kanunu ve bu. Kanuna dayah olarak grkartrlan Ycjnetmeliklere gore, Ankara ili qankaya ilgesinde kurum agma izni alan Ozel Karacan Akademi Kursunda "Temel Emlakgrhk ve Morgage Brokerli$i" kursu osretim programmln uygulanmasr ilgi (a) y azt ile istenilmektedir. Sciz konusu olretim programl Genel Mtidtirlilgtimtizce program gergevesi bakrmrndan incelenmiq olup, ilgi (d) Tebli[ler Dergisinde yayrmlanan program gergevesine gore uygun oldu[u goriiglindedir. O[retim programlrun 6zel olretim kurumlannda uygulanrp uygulanamayacapr konusunda Baqkanhgrnrz gdrtigtiniin bildirilmesi ve eklerinin iadesini arz ederim. EKLER: 1- Olretim Programr (2 adet) 2- CD :- ilgi (b)yandmegi(l sayfa) +- itgi (c) yazr ome$i (2 sayfa) Oner GUNEY Genel Mtidtir t Begevler KampUsii E-Blok i ANKARA Tel Fax : : E-Posta int.adresi : s/*

3 T.C. ANKARA thrivrnsirnsi siyasar, nir,cir,nn rartir,rnsi igletme Biiliimii Bagkanhfr #< Sayr Konu '28 ANKARA 2t/02t2008 T.C, Milli Egitim Bakanhlr Ozel Egitim Kurumlan Genel Miidiirliifii'ne, ilgi: n.0e.0.ooc, (k5)/0005l244 sayr ve 14 gubat 2008 tarihti Boltim BaSkanh$rmlzdan Mortgage Brokerli$i Kursu konusunda gorrig isteme yaztst. ilgi yazrda Ankara ili gankaya ilgesi Ozel Karacan Akademi Kursunda "Moftgage Brokerli$i" Kursu o$retim programtnln uygulanmak istenildi$i ve soz konusu Kurs tarafrndan hazrrlanan 6$retim programrnrn uygulanrp uygulanamayaca$t, kullanrlan arag gereglerin yeterlili!i konusunda gorrig sorulmaktadlr. ilgili yazrnrz ekindeki belgeler incelenmig mrifredat programtntn uygun oldu$u gdrugrine ulagrlmrgtlr. Bilgilerinize saygllanmla arz ederim. Prof. Dr. Ercan BAY igletme BohlmU Bagkanr 10.c3.ZilC8.C52e00

4 T.C. +.. qaziunivnrsirnsi Iktisadi ve idari Bilimler puluft"ri DekanhEr sayr : GON _21/q,{.i KONU: program ilavesi eilfllg13 T.C. MiLLi pgitiu BAKANLIGI Ozel Ogretim Kurumlan Genel MtidiirliiEiine. itgi-: 14/02/200g rarih ve B.0g.0.ooc.1g (K 5)/51244sayrrr yaztnlz. rlgi yanruzda belittilen konu ile ilgili Fakiiltemiz igletme 03/03/2008 Bdriim tarih Bagkanhsr,nrn ve B'30'2'ctrx'o'zz '00'00-14/114 sayrrr gdnderilmigtir. yazrslnm bir drnesi 'igikte Bilgilerini ze rica ederim. i Ek: I Zarf 1,$.$.1008*0d fb'?s itay sokak B, ure b : i i bf. gaz i. e du. I r & i i ii' "- ii ffi,, i. e dt tr

5 T.C. GAziUlqivrnsirnsi iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi iqletme Bcihim Bagkanhsr SAYr :B.30.2.G[IN / II4 (- -; OI.OZ.ZOOS,i Konu: DEKANLIK MAKAMINA, il,ci: 03 Mart 2008 tarih ve B.30.2.GUN.o.zz.oo g53 sayrh yazrnrz. Hanrlanan programa g6re adr gegen kurs "Temel Emlakcilik ve Broker'hfr Mortgage adr ile agrlabilir. Katrlanldia katrhm belgesi de verilebilir. geqen Ancak, adi kursun Sermaye Piyasasr Kurulu tarafinjan diizenlenen UzmlrilrEr Lisan$lama.,D.E..I.." Srnavl" na, 'katrhmcrlardan -.giii--^'dizeyi, *un* stiresi kursun vb. agtlarrndan denk olmadrfrnrn katrhmcrlara bildirilmesigerekir. Difer taraftan Milli EEitim Bakanhsr 6zel Osretim Kurumlal Mtidrirhifii'nden Ge'el gelen tist yazrda kurs.un adr "Morteaee Brokerffi,, dir. prograrnda Kursun adr da programa uygun olarak,.temer Emrakcirik ve Mortgage BrokerliEi" olmahdrr. Durumu bilgilerinize saygrlan mla arzederim. Incitagr sokak Begevler/ANKARA'fel: s3 Fax: Web: iibf.gazi.edu.tr&

6 EMLAK DANI$MANLIGI VE KONUT FiNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA TEMSiLCiliGi (MoRTGAGE BRoKER'IIGD KURS procrami 1. ) KURUMUN ADI KURUMUN nnnnsi KURUCUNUN ADI PROGRAMIN ADI Emlak damgmanh[r ve konut finansmanr tarutrm ve pazarlarna temsilcili[i (Mortgage BrokerhIr) 5. PROGRAMIN DAYANAGI 6. PROGRAMIN SEVIYNSi 5580 sayrh Ozel O[retim Kurumlarr Kanunu, tarihli sayfi Resmi Gazetede yaymlanan 5582 sayrh Konut Finansmanr Sistemine itigtin Qegitli Kanunlarda De[igiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanun, Ozel Olretim Kurumlart Yonetmeli[i, tarih ve 24 saytlt Kurul Kararryla kabul edilen "Ozel Kurslar Qergeve Programr"na g<ire hazrlanmrgtr. Emlak damqmanltlr ve konut finansmant tarutrm ve pazarlarna temsilcilifi (Mortgage Brokerhfir) yapmak izere kursa katrlacaklamn en az ortallretim kurumu mezunu yetigkinler seviyesinde olmast 6ngcirtilmtqttir. 1 POGRAMIN AMACLARI Bu Program ile kursiyerlerin; l. Emlak sektortinde yatrnm ve pazarlama iqlemleri ile ilgili teorik bilgi edinmeleri ve uy gul ama beceri si kazanrralarr, 2. Emlak ve ingaat sekt<irti ile para ve sermaye piyasalan arasrndaki iliqkilerin algrlanmasr ve bu sektrirlerde yaprlan temel iglemler hakkrnda bilgi edinmeleri, 3. Emlak pazarlamave yattnm danrgmanhlr tekniklerini ofrenmeleri, 4. Gayrimenkul ipote[ine dayah finansman ve emlak pazarlamasr ile ilgili uygulamalan <i[renmeleri, 5. Gayrimenkul ipote[ine dayah finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili temel kavramlan <i frenmeleri, 6. Emlak damgmanhfr ve konut finansmanr tanltlm ve pazarlama temsilcili$i (mortgage brokerhfr) faaliyetlerinin ongortildii[ii btitiin iqlemleri usuliine uygun yaprlabilmeleri, 7, iletiqim psikolojisi ve beden dilini iq iligkilerinde gerekti[inde kullanmalarr,

7 8. Gayrimenkul ipotefine dayah finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat hakkrnda yeterli bilgiye sahip olmalan, 9. Sektordeki di[er kiqi ve kurumlar ile ip birlifi yapmalan, 10. Gayrimenkul damgmanhfr ve tutulu satrg temsilcili$ (mortgage brokerh[r) meslelinin gerektirdi[i iq eti[ine sahip olmalarr beklenmektedir. 8. PROGRAIVIIN UY GULANMASIYLA ilciti E UXTETWETEN Emlak danrqmanh[r ve konut finansmam tarutrm ve pazarlama temsilcilili (mortgage brokerh[r), hak sahiplerinin talebi iizerine ipotefe dayah orta ve uzun vadeli finansmarun bulunmasr, temin edilmesi, alternatif mortgage tiriinlerinin aragtrtlmast, her ttirlii tagmmazm ahmr, satrmr, kiralanmasr konularmda pazarlarra faaliyetlerinin yiirtitiilmesi ve bu iqlemlere iligkin her tiirlii s<izleqmenin olugturularak iglem 6ncesi, srasl ve sonrasmdaki ttim hizmetlerin ifasr ile yine mesle[in konulan igerisinde aragtrrma, bilirkiqilik, damgmanhk, deperleme ve temsilcilik hizmetlerinin biitiiniidi.ir. Bu kurs programl, iilkemiz ve di.inyada gayrimenkul ve gayrimenkul ipotekli finansman ve emlak sektorlerinde olugan yeni geliqmelerin kursiyerlere aktanlmaslnln yam srra sektdrlerinde gegmiqi ve bugtinti hakkrnda da geniq gaph bilgi vererek bu konuda eksiklifii hissedilen nitelikli elemanlann sektorlere kazandurlmasr amacryla hazrlanmtqttr. 3. Program'm igerigi; emlakgrhk, tapu, kadastro, halkla iligkiler, gayrimenkul delerleme, tutulu satrq (mortgage) tiriinleri, birincil ve ikincil piyasalar, konut finansman sistemleri, Tiirkiye ve di.inya tutulu satrg (mortgage) uygulamalan, ilgili vergi mevz:uatlan, pazarlarna, sigorta, iletiqim bilgisi ve genel hukuk bilgisi konulannt kapsamaktadrr. 4. Program konulan zincirleme olarak birbirini tamamlamaktadrr. Program konulart iglenirken; ilk tig hafta emlak danrqmanhfr, son iig hafta ise Emlak dantgmanltfr ve konut finansmam tarutrm ve pazarlama temsilcili$ (Mortgage Brokerh[r) konulan ele almacaktr. Programa ilk iig hafta devam eden kursiyerler Emlak Danrgmanh[r Kurs Bitirme Belgesi alacaklardrr. Son iig hafta devam eden kursiyerler konut finansmant tarutrm ve pazarlarna temsilcili$ (Mortgage Brokerh[r) Kurs Bitirme Belgesi alacaklardrr. Programm tamamr olan 6 haftahk egitimi alan kursiyerler ise, Emlak danrqmanh[r ve konut finansmam tamttm ve pazarlama temsilcilili (Mortgage Brokerh[r) Kurs Bitirme Belgesi alacaklardrr. Her yeterlilik kursundan soma kursiyer baqan srnr ti I gmek igin y azit srnav yaptlacakttr. 5. Kurs programl uygulanrrken bilgisayar, video ve VCD gdsterilerinin yantnda gayrimenkul delerleme btirolarrnda, gayrimenkul yatrtm ortaklarr ve fonlarmda, tapu dairelerinde, emlak ofislerinde, leasing, factoring kurumlan, sigorta girketleri, MKK, Takasbank, TSPAKB, SPK, imfg ve finansal aracr kurumlarr ile ve sahada yaprlacak uygulamalarr da igeren gahqmalar, seminer ve geziler ile tamamlanacakttr. Aynca smtf ortamma getirilen alanrnda uzmankiqilerin gtiriiglerinden de yararlarulacaktr. 6. Program'rn %o 60'r teorik, Yo 40'r uygulamah olarak tatbik edilecektir. "5 maddesinde" belirtilen kurumlarla konulann dzelliklerine gdre yaprlacak protokoller gergevesinde uygulamalar yaprlacaktrr.

8 1. Kurs sonunda yaprlacak yaz: rr srnavda kazanian bagarr notu, uygulama notu ile birlikte de[erlendirilir. Uygulama notu kurs siiresince yiiriitiilen uygulamalardan tifreticilerin kanaatleri ile oluqturulacaktrr. Her iki btiltimden geger not alan kursiyer bagarrh olarak de[erlendirilecek ve kurs sertifi kasr almaya hak kazanacaklardrr. 8. Program, ihtiyag duyulmasr h6linde hafta sonu gruplarrna da; Haftalrk si.ire: gtinde 6 saat x 2 gi.in : 12 saat, Toplam stire:15 hafta x 12 saat: 180 saat olarak uygulanacaktrr. 9. Bu Program uygulamrken g<isterip-yaptrrma, problem gozme, anlatrm, bireysel galtqma, rirnek olay gibi ydntemler ile gcisteri, yarattct drama, ikili grup gahqmalan, soru-cevap, bilgisayar destekli 6$retim gibi tekniklerden yararlamlacaktrr. 10. Kurs programlnln tamamlanmasrndan sonra bagarth olan kursiyerlerden isteyenlere staj yapma imkdnr saflanacaktlr. "5. maddesinde" belirtilen kurumlarla yaprlan protokoller ile isteyen kursiyerler en azbir hafta siireyle staj yapma imkdnr sa[lanacaktrr. g, PROGRAMIN STINTSI Haftahk stire: Giinde 6 saat x 5 giin:30 saat Toplam siire: 6 hafta x 3Osaat:180 saattir. 1_0. pro GRAM iernrciruh,t r o p LAM KURS S tinrshrrr c onr HAFTALTK D AGrLrMt 1. HAF'TA A. EMLAT it,n iicii,i GENEL KAVRAMLAR l. Emlakgrhk Mesle[inin Tantmt ve Konusu 2. Emlakgrh$rn Temel Kavramlart 3. Emlakgrhk Mesle[inin ilkeleri, Amaglan ve Mesleki Eti[i 4. Toplumun Emlakgrya ve Sekt<ire Bakrq Agrsl 5. TSE Emlakgrhk Hizmetleri Mecburi Standart Tebli[i 6. AB Miiktesebatmtn Emlakgrhk Igin Getirdi[i Kriterler B. HUKUTi Vn EKONOMiX BOYUTTA EMLAK DANI$MANLIGI L Danrgman, Komisyoncu, Aract, Temsilci ve Di[er Temel Terimler 2. EmlakKomisyonculu[u ve Aracrhk Hizmetleri 3. Emlak komisyonculu[unun Ttirk Hukukundaki Yeri, Gorev, Yetki ve Sorumluluklan 4. Emlak Komisyonculu[unda Borg iliqkileri 5. Emlak Komisyonculu[u ve Ti.iketicilerin Korunmast 6. Emlak Komisyonculupu ve Franchising 7. Emlak Komisyonculu[unun Ekonomik ve Sosyal Yonleri 8. Emlak sektorti: Arsa Uretimi ve ingaat igleri 9. Konut Piyasalarr 10. Ti.irkiye'de Konut Edinimi ve iglemleri

9 c. KADASTRo ile iqrnvrlnr ve GENEL TANTMLAR l. Ayrrma (Ifraz) 2. Birlegtirme (Tevhit) 3. Yola Terk 4. Yoldan ihdas 5. Cins De[igikli[i 6. irtifak Hakkr 7. Kamulagtrrma 8. Kadastro Miidtirliikleri Tarafindan Yaprlan iglemler 9. Kadastronun Yaprlmasr ve Aqamalart l0.uygulamalar: Yaprlan Baghca Hatalar ve Etkileri: Ornek Olay incelemeleri D. TAPU i$lnulnni vn GENEL TANIMLAR 1. Tapu Kavramr ve Tapu Sicili Tanrmr ve Ozellikleri 2. Ttirkiye'de Tapu ve Kadastro Orgi.ittintin Yaprsr 3. Tapu Sicilinin Yaprsr ve Temel Ozellikleri 4. Tapu Siciline Bagvuru 5. Tapu Sicilinin incelenmesi 6. Bilgi ve Kayrt Orneklerinin istenmesi 7. Tapu Sicil Miidiirliiftinde Yaprlan iglemler ve Uygulamalan 8. Akitli Satrglar a. Satrq b.miras Payr Devri c. Bagrg(Hibe) d.trampa e. Taksim(Paylaqma) f. Kat Mi.ilkiyeti g. Kat irtifakr h. Kat intifa Hakkr i. Gayrimenkul Mtilkiyeti j. ipotek k. Resmi Senet l. Devre Mtilk Hakkr Tasarruflart 9. Akitsiz iqlemler a.miras intikali b.miras Taksimi c. igtirak Bozulmast d.kat irtifakr e.kat Miilkiyeti

10 f. Ipotek g. $ufa-igtira-vefa h.gegici Tescil $ehri i. Egler Arasr Mal Rejimi Sozlegmeleri j. FinansalKiralama 10. Akitli ve Akitsiz iqlemlerle ilgili Uygulama Orneklerinin incelenmesi I L Tapu ve Kadastro Harglan ve Damga Vergisi ve Uygulamalarr E. RESMTY AZI ir-n v.lprlan TAPU iglnnrlnni L Haciz 2. iflas 3. Davahdrr $erhi 4. Konkordato F. ruznn ri$irnnin GAYRiMENKUL TASARRUFLARI l. Kanunla veya 2. Tiiztikle Kurulmuq Ttizel Kigiler 3. Ana Stizlegmeyle Kurulmug Ttizel Kigiler 4. Yetki Belsesi UYGULAMALAR 2. HAF'TA A. $EHiR PLANLAMASI ile ilcil,i TANIMLAR l. Konut Alanlan 2. Konut Drgr Kentsel Qahqma Alanlarr 3. Tarihi ve Do[al Qevrenin Korunmast 4. Parsellere ve Yapt Diizenine Ait Tanrmlar 5. Uygulamalar B. HARITA VE IMAR UYGULAMALARI 1. Smrlandrma ve K<iy Yerlegim Haritalan 2. Diizeltmeler 3. Aplikasyon 4. imar Tanrmr ve ilsili Mevzuatlar

11 5. imar Planlarr 6. Tahsis Suretiyle Tescil 7. Tescil iglemleri 8. Uygulamalar C. KENTLE$ME VE IMAR HUKUKU l. $ehir Planlama Kademeleri 2. Planlama Siireci 3. $ehir Planlamacrh[mrn Nitelikleri ve ilkeleri 4. Anayasa MahkemesiKararlannda imar ve Planlama 5. Danrgtay Kararlarrnda imar ve Planlama 6. Yapr Denetimi ve Deprem Ydnetimi HakkrndakiMevzuat D. EMLAK ALIM-SATIMI, rinalnua, YATIRIM VE DANI$MANLTK i$lnulnni 1. Emlak Ahm-Satrmr a. T.C. Vatandaqlan b. Yabancr Uyruklular 2. Emlak Kiralamasr a. T.C. Vatandaglan b. Yabancr Uyruklular 3. Emlak Yatrrmt ve Di[er Yatrtmlarla Kargtlagttnlmast 4. Emlak Danrgmanhk Hizmetleri ve Sozlegmesi 5. Uygulamalar 3. HAFTA A. HALKLa ili$rilnn 1. Halka iliqkiler ve Sosyoloji a. Halkla iliqkilerin Tanrmr ve Halkla iligkiler Terimleri b. Halkla iliqkilerin Amaglan ve ilkeleri c. Sosyolojinin Tantmt ve Onemi d. Mtiqteri iligkileri Yonetimi 2. Halkla iligkilerde Kullanrlan Araglar a. YrJizYiize ve Telefonla Goriigme b. Konferans, Seminer, Sergi, Fuar

12 c. Radyo, Televizyon, Film, Video, Slayt d. Festival, Yanqmalar, Agrhglar e. Dergi, Brogtir, Afig, Bi.ilten f. internet 3. Halkla iligkilerde Kurumsal imaj a. Kurum Kimlifi, Felsefesi b. Kurumsal Davranrg, iletigim c. Kurumsal imajr Etkileyen Unsurlar d. igletmeler Agrsrndan Kurumsal itibarrn 6nemi ve Yararlarr B. DAVRANT$ BiLiMLERi VE BEDEN DiLi l. Davranrq Bilimlerinin Tanrmr, Konusu, Onemi 2. Sunugta Beden Dilinin Onemi 3. Goz ili$kisi 4. Jest ve mimikler 5. Mesafe Ayarlama 6. CinsiyetKigilik Farkhh[r ve Beden Dili 7. Etkin Dinleyicilik itkeleri 8. Yanhg Dinleme Ttirleri 9. Satrqgr Temsilcisi De[erlendirme Kriterleri 10. Hizmet Kalitesi Boyutlarr 11. iletigim Bilgisi 12. Yetkinlik C. MESLEKI MEVZUAT VE UYGULAMALARI l. Tiirk Medeni Kanunu ve Gayrimenkul Hukukunun Temel Ozellikleri ve iglemleri 2. Kat Mi.ilkiyeti Kanunu ilgili Htiktimler 3. Kooperatifler Kanunu ilgili Htiktimler 4. Tapu ve Kadastro Kanununun ilgili Htiktimler 5. imar Kanunu ve imar Affi ile ilgili Htiktimler 6. Arsa Ofisi Kanunu ve TOKi Kanununun ilgili Htiktimler 7. Kamulagtrrma, iskan ve Belediye Kanununun ilgili ftuktimleri 8. Kamu ihale Kanunu itgiti Htiklimler 9. Yapr Denetimi Hakkrnda Kanun ile ilgili Htikilmler 10. Gayrimenkul Kiralan Hakkrnda Kanun I l. Orman Kanunu ilgili Htiktimler 12. Qevre Kanunu ve Ozel Qevre Koruma Kanunu 13. Kiiltiir ve Tabiat Varhklannrn Korunmasr Hakkrnda Kanunun ilgili Htiktimleri

13 Sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu 15. Bankacrltk Kanunu ve Uygulamalarr 16. Finansal Kiralama Kanunu ve Uygulamalan Sayrh Konut Finansmanrna iligkin Qegitli Kanunlarda Degiqiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanun Hiiktimleri 18. Gayrimenkul Vergi Mevzuatr ve Uygulamalan (Tiirk Vergi Sistemi) a. Vergi Hukukuna iligkin Temel Kavramlar b. Vergi Usul Kanunu c. Gelir Vergisi Kanunu d. KurumlarVergisi Kanunu e. Katma Defer Vergisi f. Harglar Kanunu g. Emlak Vergisi Kanunu h. Veraset ve intikal Vergisi i. Qevre ve Temizlik Vergisi j Defter Tutma, Belge Diizeni ve Bunlartn Saklanmast k. Beyanname Verme ve Harglar 4. HAFTA A. GAYRiMENKUL DEGERLEMESi VE DEGERLEME i$lnnlrnni 1. Defer ve De[erleme Kavramlart, Amaglan ve Uygulamalan 2. Ayni Haklar, Mtilkiyet Hakkr, imar, Tapu, Kadastro, Ahm-Satrm, Yatrnm ve Kiralama ile Degerleme iligkileri 3. Temel Deferleme Yontemlerive Uygulamalart a. Maliyet Yontemlerine Gore De[erleme b. Gelir Ycintemlerine Gore Deperleme c. Piyasa De[eri Yontemlerine Gore De[erleme d. Yontemlere Gore Elde Edilen Sonuglann Kullanrmr ve Karar Kriterleri e. De[erleme Uzmanh[r, Kredi Dereceleme Uzmanlt[t, Dantqmanhk ve Temsilcilik Meslekleri Arasrndaki iliqkiler ve Etkilegimleri 4. Deferleme Raporu ve Etkileri 5. De[erleme Standartlan ve Uygulamalarl 6. De[erleme ite itgiti Kurumlar ve Faaliyetleri 7. AB Mtiktesebatrnrn De[erleme igin Getirdi[i Diizenlemeler/Ikiterler (Basel 2)

14 n. ixg,l,lr vra.liyet HESArLART ve YApI iglnmlnni 1. Yapr Orgtitleri ve Ozellikleri a. Konut-Yapr Kooperatifleri ve Faaliyetleri b. Kamu Kuruluglannrn Yapr igleri c. inqaat Firmalan d. MiiteahhitlikHizmetleri e. Di[erleri 2. Yaprmda Maliyet Analizi ve Yatrnm Tercihleri 3. Yapr Yaklagrk Maliyetleri ve Analizi 4. Kegif ve Metraj iglemleri ve Kesin Maliyet Analizi 5. Yapr Ortalama Maliyeti Kestirim Yontemi 6. Yaprm Maliyetlerinin Tagrnmazrn De$erile iligkileri 7. Yaprm Maliyeti ve Yaprm iglerinde Kredi-Bankacrhk iglemleri C. GAYRiMENKUL PiYASASI ve ANALizi, CayRiMENKUL FiNANSMANI l. Para ve Sermaye Piyasalannrn Rolii ve Gayrimenkul Piyasasr ile Etkilegimi 2. Gayrimenkul Piyasasrnrn Ozellikleri 3. Finansman Kaynaklan 4. Gayrimenkul Yatrnm Ortaklan 5. Gayrimenkul Finansman Sistemleri 6. Konut Finansmanrnda Kamunun Rolii ve Mtdahale Yollarr 7. Tiirk Gayrimenkul Finansman Piyasasrnm Yaprsr 8. Gayrimenkul Finansman Piyasasrnda Kullanrlan Ycintemler ve Kurumlarr n. iponnk KREDiLERi/DEGERLEME STANDARTLARI VE RAPORLAMA/ ORNEK QOZUM f. ipotegin Tanrmr ve Geligimi 2. ipotek Dtizenleyen Taraflar ve Dtizenleme Siireci 3. ipotefe Yatrnmrn Tagrdr[r Riskler 4. ipotek Sigortasr 5. ipotek Kredisi Tiirleri 6. ipotele Dayah Menkul Krymetler 7. Konut Finansman Sisteminde De[erleme Uygulamalarr: Temel iglemler, ilkeler, Standartlar ve Uygulamalarr 8. Konut Kredilerinde De$erlemenin Etkileri, 9. De$erleme Raporu ve Rapor Formatlan Uzerinde Ornek Uygulamalar 10. Konut Amagh De[erleme Uygulamalarr

15 5. HAFTA A. TEMEL FiNANS MATEMATiGi l. Basit Faiz Hesaplarr 2. Basit iskonto iglemleri 3. Bileqik Faiz Hesaplan 4. Annite Hesaplan ve Uygulamalan 5. Reel Faiz Oranr 6. Efektif Faiz Oranr ve Yahnmlann Getiri Oranlannln Karqrlaqtrnlmasr B. YATIRIM VE PROJE DEGERLEME ESASLARI 1. Sermaye Maliyeti ve iskonto Oranmrn Saptanmasr 2. Yatrrm ve Proje De[erleme Yontemlerinin Ana Esaslarr ve Uygulamalarr 3. Firma De$erlemesi ve Uygulamalarr 4. Finansal Analizin Ana Hatlarr KONUT TiNANSMANI SiSTNVTi VN UYGULAMALARI A. DUNYADA UYGULANAN MORTGAGE ORNEKLERi l.avrupa Tipi Uygulamalar 2. Amerikan Tipi Uygulamalar 3. Diger Ulkelerdeki Uygulamalar B. KONUT FiNANSMAN SiSrnUiNiN igr,nvigi 1. Bankacrhk Sistemi ve Uygulamalarr: Bankacrhk Kanunu, Bankacrhk Sistemi ve Bankacrhk Uygulamalan 2. ipotek Kavramr ve ipotek Kredilerinin Riskleri 3. Konut Finansmanr Sistemi 4. Konut Finansmanr Qegitleri ve Uygulamalarr 5.Konut Finansman Sistemleri ve Kaynaklan a.6zel Kurumsal Konut Finansmanr b.kurumsal Olmayan Konut Finansmant c. Kamu Konut Finansmanr d. Uluslararasr Kavnaklarla SaElanan Konut Finansmant 6. Varhk Teminath Menkul Ktymetler 10

16 7. Konut Finansman Fonu 8. Varhk Finansmanr Fonu f. ipotek Finansmanr Kuruluglarr 10. Konut Finansmanrnda Sigortanrn Yeri ve Kapsaml a. Sigorta ve Bireysel Emeklilik $irketleri b. Deprem Sigortasr c. Mortgage Baflantrh Hayat Sigortasr d. Sistemi ve Ulke Ekonomisini OrtayaQrkabilecek Riskler Nedeniyle Oluqabilecek Ekonomik Kayrplara Kargr Korumak (Sigorta girketleri) e. Sigorta $irketlerinin Ortadan Kaldrrdrlr Riskler f. Mortgage ile Birlikte Kullanrlan Baghca Sigorta Urtinleri I 1. Konut Finansmanrnda Ttiketicilerin Korunmasr 12. Konut Finansmanrnrn Para ve Sermave Pivasalan ile Etkilesimleri C. MORTGAGE PiYASASINDA NiNiNCiI, PiYASA UNUNI,NNi l. Sabit Faizli ipotek Kredisi (Fixed Rate Mortgage) 2. Klasik ipotek Kredilerinde Maliyet 3. iskontolu Krediler 4. Kredi Tahsis Ucretleri 5. Erken Odeme Cezalarr 6. De[iqken Faizli ipotek Kredisi (VRM lyariable Rate Mortgage) 7. Defiqken Faizli ipotek Kredilerinin Unsurlarr ve Tiirleri 8. Alternatif Mortgage Urtinleri D. MORTGAGE PiYASASINDA itincii, PiYASA UNUNI,NNi VN MENKUL KIYMETLE$TiRME l. ipote[e Dayah Menkul Krymetlerin Ortaya Qrkrgr Geligimi 2. ipotege Dayah MenkulKrymetler/iDMK (Mortgage Backed Securities- MBS) 3. ipotele Dayah Odeme Aktarmasrz Menkul Krymetler 4. ipote[e Dayah Odeme Aktarmah Menkul Krymetler A. KONUT FINANSMANI sisremleri l onnnx qoziivr 1. Bankalarda Konut Finansmanr Uygulamalan: Krediler, Maliyetleri ve Uygun Finansman Kayna[rnrn Segimi 2. Konut Kredileri ve iglemleri 3. Konut Kredisiqlemlerinin Uygulamalan 4. Tiiketici igin Alternatif Finansman Yollan ve Maliyet-Fayda Analizleri 5. Bankacrhk iqlemlerive Uygulamalarr tl,. favt,, t/^^-- I

17 6. Sermaye Piyasasr ve Uygulamalarr 7. Mtigteri Mali Durum Analizi (ttiketicinin odeme gtini.in analizi) 8. Piyasa ve Qevre Analizleri 9. Proje ve Kredi Analizleri 10. Bilgisayar igletim Sistemi ve internet Uygulamalarr I I. Hesap Makinesi ve Bazr Paket Programlarla Finansal Qciztimler 6. HAFTA runtiyede UYGULANMASI PLANLANAN MORTGAGE UntiNlnni UzBniNn oruqek UycULAMALAR A. EMLAK PAZARLAMA VE DEGERLEME ISLEMLERI l. Pazarlama Kavramr ve Kapsamr 2. Pazarlama Karmasr vepazarlama Hizmetleri 3. Pazarlama Maliyetleri ve Organizasyonlar 4. Emlak Pazarlama: Arz,Talep, Fiyat ve Pazarlama Hizmetleri 5. Emlak Yatrrrmlarr ve Arz-Talep iligkileri 6. E-ticaret ve Emlak Sektoriinde Uygulamalan 7. Emlak Piyasa Analizleri 8. Risk Yonetimi ve Gayrimenkul Yatrrrmlarrnr De[erleme Teknikleri 9. Ornek Olay incelemeleri 11. OLQME VE DEGERLEMEDiRMEYLE ir,cili ESASLAR Kurs sonundaozel Kurslar Ydnetmeli[i'nin ilgili maddesine gdre de[erlendirme yaprlrr. De$erlendirme 100 puan i.izerinden olacak ve deferlendirmede puanlann kargrh[r aga[rdaki qekilde tespit edilecektir: PUAN NOT DERECE D Baganstz C Ona B iyi A Pekivi 12. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK OGnnriU ARAq GERECLERi Programm uygulanmasrnda kullamlacak o[retim arag-geregleri tarih ve sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Milli Elitim Araglarr Ydnetmelifi'nin 31. maddesinde belirtilen e[itim aracr segme ve de[erlendirme formu ve bilgi formu ektedir. I2

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

a\. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDInfUE RAPORU Bantag Bandlrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. 'Bantag Bandrrma Ambalaj Fiyat Tespit Raporu' OeGienlenOinUe

a\. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDInfUE RAPORU Bantag Bandlrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. 'Bantag Bandrrma Ambalaj Fiyat Tespit Raporu' OeGienlenOinUe 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDInfUE RAPORU Bantag Bandlrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. 11t0512015 'Bantag Bandrrma Ambalaj Fiyat Tespit Raporu' OeGienlenOinUe RAPORU Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI KONU GRUBUNUN ADI DOSYA KODU ARALIĞI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET FAALİYETLERİ 100-499 Eğitim ve Öğretim İşleri 100-199 Öğrenci İşleri 200-299

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı