T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr"

Transkript

1 T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft) Kurs Programr Ozel Ogretim Kurumlarr Genel Mtidiirliigtinnn tarihli ve saylt teklif yazrsr tizerine Kurulumuzda gciriigtilen, 180 saat siireli Emlak Danrgmanhfr ve Konut Finansmanr Tanrtrm ve Pazarlama Temsilcilifi (Mortgage Brokerh[r) Kurs Programr'nm ekli orne$ine gore kabulti kararlagtrnldr. Dog. Dr. Hiiseyin QELIK Milli E[itim Bakanr,/ Halil A$ICI KurulBaqka{ V. -1 ( /e;o/,'l Nazrm irfan TANRIKULU uvp rl (/a,a/;/ Dr. Veli KILIQ uvp \ r,.,..( / *r.'al t Omer OZCAN ZiibeT]tr.YTLMAZ uvb t ---\ -l-s--) ibrahim BtIKEIJ uvb Ahmet Ergun BEDUK rirzu UIL Halil A$ICI uvp br. vahap 6zPol,.Lr UYE innrxfara AqIKO

2 Sayr :B G.0.r (K5) / Konu:Ogretim Programr T'C' ;'' ;t'"';;;;:'''' vrilli ngirirvr BAKANLTdi -, : 6zet dfretim Kurumlarr Genel Miidiirliipii 0005t3?? ' -'-- l''^''--:':"': f -"--;n"2 $4ART 2000 i- *"-L- ' + ' TALIM ve TERBiyn xunul,u BA$KANLTGTNA ilgi : a) tarihli ve B.08.4.MEM sayrhyazr, b) tarihli ve 28 sayilrr yazr, c) tarihli ve B GtfN. O. ZZ. OO sayrh y azr, d) Haziran 2005 tarihli ve 2573 sayrh Tebliller Dergisi Sayrh Ozel O[retim Kurumlan Kanunu ve bu. Kanuna dayah olarak grkartrlan Ycjnetmeliklere gore, Ankara ili qankaya ilgesinde kurum agma izni alan Ozel Karacan Akademi Kursunda "Temel Emlakgrhk ve Morgage Brokerli$i" kursu osretim programmln uygulanmasr ilgi (a) y azt ile istenilmektedir. Sciz konusu olretim programl Genel Mtidtirlilgtimtizce program gergevesi bakrmrndan incelenmiq olup, ilgi (d) Tebli[ler Dergisinde yayrmlanan program gergevesine gore uygun oldu[u goriiglindedir. O[retim programlrun 6zel olretim kurumlannda uygulanrp uygulanamayacapr konusunda Baqkanhgrnrz gdrtigtiniin bildirilmesi ve eklerinin iadesini arz ederim. EKLER: 1- Olretim Programr (2 adet) 2- CD :- ilgi (b)yandmegi(l sayfa) +- itgi (c) yazr ome$i (2 sayfa) Oner GUNEY Genel Mtidtir t Begevler KampUsii E-Blok i ANKARA Tel Fax : : E-Posta int.adresi : s/*

3 T.C. ANKARA thrivrnsirnsi siyasar, nir,cir,nn rartir,rnsi igletme Biiliimii Bagkanhfr #< Sayr Konu '28 ANKARA 2t/02t2008 T.C, Milli Egitim Bakanhlr Ozel Egitim Kurumlan Genel Miidiirliifii'ne, ilgi: n.0e.0.ooc, (k5)/0005l244 sayr ve 14 gubat 2008 tarihti Boltim BaSkanh$rmlzdan Mortgage Brokerli$i Kursu konusunda gorrig isteme yaztst. ilgi yazrda Ankara ili gankaya ilgesi Ozel Karacan Akademi Kursunda "Moftgage Brokerli$i" Kursu o$retim programtnln uygulanmak istenildi$i ve soz konusu Kurs tarafrndan hazrrlanan 6$retim programrnrn uygulanrp uygulanamayaca$t, kullanrlan arag gereglerin yeterlili!i konusunda gorrig sorulmaktadlr. ilgili yazrnrz ekindeki belgeler incelenmig mrifredat programtntn uygun oldu$u gdrugrine ulagrlmrgtlr. Bilgilerinize saygllanmla arz ederim. Prof. Dr. Ercan BAY igletme BohlmU Bagkanr 10.c3.ZilC8.C52e00

4 T.C. +.. qaziunivnrsirnsi Iktisadi ve idari Bilimler puluft"ri DekanhEr sayr : GON _21/q,{.i KONU: program ilavesi eilfllg13 T.C. MiLLi pgitiu BAKANLIGI Ozel Ogretim Kurumlan Genel MtidiirliiEiine. itgi-: 14/02/200g rarih ve B.0g.0.ooc.1g (K 5)/51244sayrrr yaztnlz. rlgi yanruzda belittilen konu ile ilgili Fakiiltemiz igletme 03/03/2008 Bdriim tarih Bagkanhsr,nrn ve B'30'2'ctrx'o'zz '00'00-14/114 sayrrr gdnderilmigtir. yazrslnm bir drnesi 'igikte Bilgilerini ze rica ederim. i Ek: I Zarf 1,$.$.1008*0d fb'?s itay sokak B, ure b : i i bf. gaz i. e du. I r & i i ii' "- ii ffi,, i. e dt tr

5 T.C. GAziUlqivrnsirnsi iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi iqletme Bcihim Bagkanhsr SAYr :B.30.2.G[IN / II4 (- -; OI.OZ.ZOOS,i Konu: DEKANLIK MAKAMINA, il,ci: 03 Mart 2008 tarih ve B.30.2.GUN.o.zz.oo g53 sayrh yazrnrz. Hanrlanan programa g6re adr gegen kurs "Temel Emlakcilik ve Broker'hfr Mortgage adr ile agrlabilir. Katrlanldia katrhm belgesi de verilebilir. geqen Ancak, adi kursun Sermaye Piyasasr Kurulu tarafinjan diizenlenen UzmlrilrEr Lisan$lama.,D.E..I.." Srnavl" na, 'katrhmcrlardan -.giii--^'dizeyi, *un* stiresi kursun vb. agtlarrndan denk olmadrfrnrn katrhmcrlara bildirilmesigerekir. Difer taraftan Milli EEitim Bakanhsr 6zel Osretim Kurumlal Mtidrirhifii'nden Ge'el gelen tist yazrda kurs.un adr "Morteaee Brokerffi,, dir. prograrnda Kursun adr da programa uygun olarak,.temer Emrakcirik ve Mortgage BrokerliEi" olmahdrr. Durumu bilgilerinize saygrlan mla arzederim. Incitagr sokak Begevler/ANKARA'fel: s3 Fax: Web: iibf.gazi.edu.tr&

6 EMLAK DANI$MANLIGI VE KONUT FiNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA TEMSiLCiliGi (MoRTGAGE BRoKER'IIGD KURS procrami 1. ) KURUMUN ADI KURUMUN nnnnsi KURUCUNUN ADI PROGRAMIN ADI Emlak damgmanh[r ve konut finansmanr tarutrm ve pazarlarna temsilcili[i (Mortgage BrokerhIr) 5. PROGRAMIN DAYANAGI 6. PROGRAMIN SEVIYNSi 5580 sayrh Ozel O[retim Kurumlarr Kanunu, tarihli sayfi Resmi Gazetede yaymlanan 5582 sayrh Konut Finansmanr Sistemine itigtin Qegitli Kanunlarda De[igiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanun, Ozel Olretim Kurumlart Yonetmeli[i, tarih ve 24 saytlt Kurul Kararryla kabul edilen "Ozel Kurslar Qergeve Programr"na g<ire hazrlanmrgtr. Emlak damqmanltlr ve konut finansmant tarutrm ve pazarlarna temsilcilifi (Mortgage Brokerhfir) yapmak izere kursa katrlacaklamn en az ortallretim kurumu mezunu yetigkinler seviyesinde olmast 6ngcirtilmtqttir. 1 POGRAMIN AMACLARI Bu Program ile kursiyerlerin; l. Emlak sektortinde yatrnm ve pazarlama iqlemleri ile ilgili teorik bilgi edinmeleri ve uy gul ama beceri si kazanrralarr, 2. Emlak ve ingaat sekt<irti ile para ve sermaye piyasalan arasrndaki iliqkilerin algrlanmasr ve bu sektrirlerde yaprlan temel iglemler hakkrnda bilgi edinmeleri, 3. Emlak pazarlamave yattnm danrgmanhlr tekniklerini ofrenmeleri, 4. Gayrimenkul ipote[ine dayah finansman ve emlak pazarlamasr ile ilgili uygulamalan <i[renmeleri, 5. Gayrimenkul ipote[ine dayah finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili temel kavramlan <i frenmeleri, 6. Emlak damgmanhfr ve konut finansmanr tanltlm ve pazarlama temsilcili$i (mortgage brokerhfr) faaliyetlerinin ongortildii[ii btitiin iqlemleri usuliine uygun yaprlabilmeleri, 7, iletiqim psikolojisi ve beden dilini iq iligkilerinde gerekti[inde kullanmalarr,

7 8. Gayrimenkul ipotefine dayah finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat hakkrnda yeterli bilgiye sahip olmalan, 9. Sektordeki di[er kiqi ve kurumlar ile ip birlifi yapmalan, 10. Gayrimenkul damgmanhfr ve tutulu satrg temsilcili$ (mortgage brokerh[r) meslelinin gerektirdi[i iq eti[ine sahip olmalarr beklenmektedir. 8. PROGRAIVIIN UY GULANMASIYLA ilciti E UXTETWETEN Emlak danrqmanh[r ve konut finansmam tarutrm ve pazarlama temsilcilili (mortgage brokerh[r), hak sahiplerinin talebi iizerine ipotefe dayah orta ve uzun vadeli finansmarun bulunmasr, temin edilmesi, alternatif mortgage tiriinlerinin aragtrtlmast, her ttirlii tagmmazm ahmr, satrmr, kiralanmasr konularmda pazarlarra faaliyetlerinin yiirtitiilmesi ve bu iqlemlere iligkin her tiirlii s<izleqmenin olugturularak iglem 6ncesi, srasl ve sonrasmdaki ttim hizmetlerin ifasr ile yine mesle[in konulan igerisinde aragtrrma, bilirkiqilik, damgmanhk, deperleme ve temsilcilik hizmetlerinin biitiiniidi.ir. Bu kurs programl, iilkemiz ve di.inyada gayrimenkul ve gayrimenkul ipotekli finansman ve emlak sektorlerinde olugan yeni geliqmelerin kursiyerlere aktanlmaslnln yam srra sektdrlerinde gegmiqi ve bugtinti hakkrnda da geniq gaph bilgi vererek bu konuda eksiklifii hissedilen nitelikli elemanlann sektorlere kazandurlmasr amacryla hazrlanmtqttr. 3. Program'm igerigi; emlakgrhk, tapu, kadastro, halkla iligkiler, gayrimenkul delerleme, tutulu satrq (mortgage) tiriinleri, birincil ve ikincil piyasalar, konut finansman sistemleri, Tiirkiye ve di.inya tutulu satrg (mortgage) uygulamalan, ilgili vergi mevz:uatlan, pazarlarna, sigorta, iletiqim bilgisi ve genel hukuk bilgisi konulannt kapsamaktadrr. 4. Program konulan zincirleme olarak birbirini tamamlamaktadrr. Program konulart iglenirken; ilk tig hafta emlak danrqmanhfr, son iig hafta ise Emlak dantgmanltfr ve konut finansmam tarutrm ve pazarlama temsilcili$ (Mortgage Brokerh[r) konulan ele almacaktr. Programa ilk iig hafta devam eden kursiyerler Emlak Danrgmanh[r Kurs Bitirme Belgesi alacaklardrr. Son iig hafta devam eden kursiyerler konut finansmant tarutrm ve pazarlarna temsilcili$ (Mortgage Brokerh[r) Kurs Bitirme Belgesi alacaklardrr. Programm tamamr olan 6 haftahk egitimi alan kursiyerler ise, Emlak danrqmanh[r ve konut finansmam tamttm ve pazarlama temsilcilili (Mortgage Brokerh[r) Kurs Bitirme Belgesi alacaklardrr. Her yeterlilik kursundan soma kursiyer baqan srnr ti I gmek igin y azit srnav yaptlacakttr. 5. Kurs programl uygulanrrken bilgisayar, video ve VCD gdsterilerinin yantnda gayrimenkul delerleme btirolarrnda, gayrimenkul yatrtm ortaklarr ve fonlarmda, tapu dairelerinde, emlak ofislerinde, leasing, factoring kurumlan, sigorta girketleri, MKK, Takasbank, TSPAKB, SPK, imfg ve finansal aracr kurumlarr ile ve sahada yaprlacak uygulamalarr da igeren gahqmalar, seminer ve geziler ile tamamlanacakttr. Aynca smtf ortamma getirilen alanrnda uzmankiqilerin gtiriiglerinden de yararlarulacaktr. 6. Program'rn %o 60'r teorik, Yo 40'r uygulamah olarak tatbik edilecektir. "5 maddesinde" belirtilen kurumlarla konulann dzelliklerine gdre yaprlacak protokoller gergevesinde uygulamalar yaprlacaktrr.

8 1. Kurs sonunda yaprlacak yaz: rr srnavda kazanian bagarr notu, uygulama notu ile birlikte de[erlendirilir. Uygulama notu kurs siiresince yiiriitiilen uygulamalardan tifreticilerin kanaatleri ile oluqturulacaktrr. Her iki btiltimden geger not alan kursiyer bagarrh olarak de[erlendirilecek ve kurs sertifi kasr almaya hak kazanacaklardrr. 8. Program, ihtiyag duyulmasr h6linde hafta sonu gruplarrna da; Haftalrk si.ire: gtinde 6 saat x 2 gi.in : 12 saat, Toplam stire:15 hafta x 12 saat: 180 saat olarak uygulanacaktrr. 9. Bu Program uygulamrken g<isterip-yaptrrma, problem gozme, anlatrm, bireysel galtqma, rirnek olay gibi ydntemler ile gcisteri, yarattct drama, ikili grup gahqmalan, soru-cevap, bilgisayar destekli 6$retim gibi tekniklerden yararlamlacaktrr. 10. Kurs programlnln tamamlanmasrndan sonra bagarth olan kursiyerlerden isteyenlere staj yapma imkdnr saflanacaktlr. "5. maddesinde" belirtilen kurumlarla yaprlan protokoller ile isteyen kursiyerler en azbir hafta siireyle staj yapma imkdnr sa[lanacaktrr. g, PROGRAMIN STINTSI Haftahk stire: Giinde 6 saat x 5 giin:30 saat Toplam siire: 6 hafta x 3Osaat:180 saattir. 1_0. pro GRAM iernrciruh,t r o p LAM KURS S tinrshrrr c onr HAFTALTK D AGrLrMt 1. HAF'TA A. EMLAT it,n iicii,i GENEL KAVRAMLAR l. Emlakgrhk Mesle[inin Tantmt ve Konusu 2. Emlakgrh$rn Temel Kavramlart 3. Emlakgrhk Mesle[inin ilkeleri, Amaglan ve Mesleki Eti[i 4. Toplumun Emlakgrya ve Sekt<ire Bakrq Agrsl 5. TSE Emlakgrhk Hizmetleri Mecburi Standart Tebli[i 6. AB Miiktesebatmtn Emlakgrhk Igin Getirdi[i Kriterler B. HUKUTi Vn EKONOMiX BOYUTTA EMLAK DANI$MANLIGI L Danrgman, Komisyoncu, Aract, Temsilci ve Di[er Temel Terimler 2. EmlakKomisyonculu[u ve Aracrhk Hizmetleri 3. Emlak komisyonculu[unun Ttirk Hukukundaki Yeri, Gorev, Yetki ve Sorumluluklan 4. Emlak Komisyonculu[unda Borg iliqkileri 5. Emlak Komisyonculu[u ve Ti.iketicilerin Korunmast 6. Emlak Komisyonculupu ve Franchising 7. Emlak Komisyonculu[unun Ekonomik ve Sosyal Yonleri 8. Emlak sektorti: Arsa Uretimi ve ingaat igleri 9. Konut Piyasalarr 10. Ti.irkiye'de Konut Edinimi ve iglemleri

9 c. KADASTRo ile iqrnvrlnr ve GENEL TANTMLAR l. Ayrrma (Ifraz) 2. Birlegtirme (Tevhit) 3. Yola Terk 4. Yoldan ihdas 5. Cins De[igikli[i 6. irtifak Hakkr 7. Kamulagtrrma 8. Kadastro Miidtirliikleri Tarafindan Yaprlan iglemler 9. Kadastronun Yaprlmasr ve Aqamalart l0.uygulamalar: Yaprlan Baghca Hatalar ve Etkileri: Ornek Olay incelemeleri D. TAPU i$lnulnni vn GENEL TANIMLAR 1. Tapu Kavramr ve Tapu Sicili Tanrmr ve Ozellikleri 2. Ttirkiye'de Tapu ve Kadastro Orgi.ittintin Yaprsr 3. Tapu Sicilinin Yaprsr ve Temel Ozellikleri 4. Tapu Siciline Bagvuru 5. Tapu Sicilinin incelenmesi 6. Bilgi ve Kayrt Orneklerinin istenmesi 7. Tapu Sicil Miidiirliiftinde Yaprlan iglemler ve Uygulamalan 8. Akitli Satrglar a. Satrq b.miras Payr Devri c. Bagrg(Hibe) d.trampa e. Taksim(Paylaqma) f. Kat Mi.ilkiyeti g. Kat irtifakr h. Kat intifa Hakkr i. Gayrimenkul Mtilkiyeti j. ipotek k. Resmi Senet l. Devre Mtilk Hakkr Tasarruflart 9. Akitsiz iqlemler a.miras intikali b.miras Taksimi c. igtirak Bozulmast d.kat irtifakr e.kat Miilkiyeti

10 f. Ipotek g. $ufa-igtira-vefa h.gegici Tescil $ehri i. Egler Arasr Mal Rejimi Sozlegmeleri j. FinansalKiralama 10. Akitli ve Akitsiz iqlemlerle ilgili Uygulama Orneklerinin incelenmesi I L Tapu ve Kadastro Harglan ve Damga Vergisi ve Uygulamalarr E. RESMTY AZI ir-n v.lprlan TAPU iglnnrlnni L Haciz 2. iflas 3. Davahdrr $erhi 4. Konkordato F. ruznn ri$irnnin GAYRiMENKUL TASARRUFLARI l. Kanunla veya 2. Tiiztikle Kurulmuq Ttizel Kigiler 3. Ana Stizlegmeyle Kurulmug Ttizel Kigiler 4. Yetki Belsesi UYGULAMALAR 2. HAF'TA A. $EHiR PLANLAMASI ile ilcil,i TANIMLAR l. Konut Alanlan 2. Konut Drgr Kentsel Qahqma Alanlarr 3. Tarihi ve Do[al Qevrenin Korunmast 4. Parsellere ve Yapt Diizenine Ait Tanrmlar 5. Uygulamalar B. HARITA VE IMAR UYGULAMALARI 1. Smrlandrma ve K<iy Yerlegim Haritalan 2. Diizeltmeler 3. Aplikasyon 4. imar Tanrmr ve ilsili Mevzuatlar

11 5. imar Planlarr 6. Tahsis Suretiyle Tescil 7. Tescil iglemleri 8. Uygulamalar C. KENTLE$ME VE IMAR HUKUKU l. $ehir Planlama Kademeleri 2. Planlama Siireci 3. $ehir Planlamacrh[mrn Nitelikleri ve ilkeleri 4. Anayasa MahkemesiKararlannda imar ve Planlama 5. Danrgtay Kararlarrnda imar ve Planlama 6. Yapr Denetimi ve Deprem Ydnetimi HakkrndakiMevzuat D. EMLAK ALIM-SATIMI, rinalnua, YATIRIM VE DANI$MANLTK i$lnulnni 1. Emlak Ahm-Satrmr a. T.C. Vatandaqlan b. Yabancr Uyruklular 2. Emlak Kiralamasr a. T.C. Vatandaglan b. Yabancr Uyruklular 3. Emlak Yatrrmt ve Di[er Yatrtmlarla Kargtlagttnlmast 4. Emlak Danrgmanhk Hizmetleri ve Sozlegmesi 5. Uygulamalar 3. HAFTA A. HALKLa ili$rilnn 1. Halka iliqkiler ve Sosyoloji a. Halkla iliqkilerin Tanrmr ve Halkla iligkiler Terimleri b. Halkla iliqkilerin Amaglan ve ilkeleri c. Sosyolojinin Tantmt ve Onemi d. Mtiqteri iligkileri Yonetimi 2. Halkla iligkilerde Kullanrlan Araglar a. YrJizYiize ve Telefonla Goriigme b. Konferans, Seminer, Sergi, Fuar

12 c. Radyo, Televizyon, Film, Video, Slayt d. Festival, Yanqmalar, Agrhglar e. Dergi, Brogtir, Afig, Bi.ilten f. internet 3. Halkla iligkilerde Kurumsal imaj a. Kurum Kimlifi, Felsefesi b. Kurumsal Davranrg, iletigim c. Kurumsal imajr Etkileyen Unsurlar d. igletmeler Agrsrndan Kurumsal itibarrn 6nemi ve Yararlarr B. DAVRANT$ BiLiMLERi VE BEDEN DiLi l. Davranrq Bilimlerinin Tanrmr, Konusu, Onemi 2. Sunugta Beden Dilinin Onemi 3. Goz ili$kisi 4. Jest ve mimikler 5. Mesafe Ayarlama 6. CinsiyetKigilik Farkhh[r ve Beden Dili 7. Etkin Dinleyicilik itkeleri 8. Yanhg Dinleme Ttirleri 9. Satrqgr Temsilcisi De[erlendirme Kriterleri 10. Hizmet Kalitesi Boyutlarr 11. iletigim Bilgisi 12. Yetkinlik C. MESLEKI MEVZUAT VE UYGULAMALARI l. Tiirk Medeni Kanunu ve Gayrimenkul Hukukunun Temel Ozellikleri ve iglemleri 2. Kat Mi.ilkiyeti Kanunu ilgili Htiktimler 3. Kooperatifler Kanunu ilgili Htiktimler 4. Tapu ve Kadastro Kanununun ilgili Htiktimler 5. imar Kanunu ve imar Affi ile ilgili Htiktimler 6. Arsa Ofisi Kanunu ve TOKi Kanununun ilgili Htiktimler 7. Kamulagtrrma, iskan ve Belediye Kanununun ilgili ftuktimleri 8. Kamu ihale Kanunu itgiti Htiklimler 9. Yapr Denetimi Hakkrnda Kanun ile ilgili Htikilmler 10. Gayrimenkul Kiralan Hakkrnda Kanun I l. Orman Kanunu ilgili Htiktimler 12. Qevre Kanunu ve Ozel Qevre Koruma Kanunu 13. Kiiltiir ve Tabiat Varhklannrn Korunmasr Hakkrnda Kanunun ilgili Htiktimleri

13 Sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu 15. Bankacrltk Kanunu ve Uygulamalarr 16. Finansal Kiralama Kanunu ve Uygulamalan Sayrh Konut Finansmanrna iligkin Qegitli Kanunlarda Degiqiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanun Hiiktimleri 18. Gayrimenkul Vergi Mevzuatr ve Uygulamalan (Tiirk Vergi Sistemi) a. Vergi Hukukuna iligkin Temel Kavramlar b. Vergi Usul Kanunu c. Gelir Vergisi Kanunu d. KurumlarVergisi Kanunu e. Katma Defer Vergisi f. Harglar Kanunu g. Emlak Vergisi Kanunu h. Veraset ve intikal Vergisi i. Qevre ve Temizlik Vergisi j Defter Tutma, Belge Diizeni ve Bunlartn Saklanmast k. Beyanname Verme ve Harglar 4. HAFTA A. GAYRiMENKUL DEGERLEMESi VE DEGERLEME i$lnnlrnni 1. Defer ve De[erleme Kavramlart, Amaglan ve Uygulamalan 2. Ayni Haklar, Mtilkiyet Hakkr, imar, Tapu, Kadastro, Ahm-Satrm, Yatrnm ve Kiralama ile Degerleme iligkileri 3. Temel Deferleme Yontemlerive Uygulamalart a. Maliyet Yontemlerine Gore De[erleme b. Gelir Ycintemlerine Gore Deperleme c. Piyasa De[eri Yontemlerine Gore De[erleme d. Yontemlere Gore Elde Edilen Sonuglann Kullanrmr ve Karar Kriterleri e. De[erleme Uzmanh[r, Kredi Dereceleme Uzmanlt[t, Dantqmanhk ve Temsilcilik Meslekleri Arasrndaki iliqkiler ve Etkilegimleri 4. Deferleme Raporu ve Etkileri 5. De[erleme Standartlan ve Uygulamalarl 6. De[erleme ite itgiti Kurumlar ve Faaliyetleri 7. AB Mtiktesebatrnrn De[erleme igin Getirdi[i Diizenlemeler/Ikiterler (Basel 2)

14 n. ixg,l,lr vra.liyet HESArLART ve YApI iglnmlnni 1. Yapr Orgtitleri ve Ozellikleri a. Konut-Yapr Kooperatifleri ve Faaliyetleri b. Kamu Kuruluglannrn Yapr igleri c. inqaat Firmalan d. MiiteahhitlikHizmetleri e. Di[erleri 2. Yaprmda Maliyet Analizi ve Yatrnm Tercihleri 3. Yapr Yaklagrk Maliyetleri ve Analizi 4. Kegif ve Metraj iglemleri ve Kesin Maliyet Analizi 5. Yapr Ortalama Maliyeti Kestirim Yontemi 6. Yaprm Maliyetlerinin Tagrnmazrn De$erile iligkileri 7. Yaprm Maliyeti ve Yaprm iglerinde Kredi-Bankacrhk iglemleri C. GAYRiMENKUL PiYASASI ve ANALizi, CayRiMENKUL FiNANSMANI l. Para ve Sermaye Piyasalannrn Rolii ve Gayrimenkul Piyasasr ile Etkilegimi 2. Gayrimenkul Piyasasrnrn Ozellikleri 3. Finansman Kaynaklan 4. Gayrimenkul Yatrnm Ortaklan 5. Gayrimenkul Finansman Sistemleri 6. Konut Finansmanrnda Kamunun Rolii ve Mtdahale Yollarr 7. Tiirk Gayrimenkul Finansman Piyasasrnm Yaprsr 8. Gayrimenkul Finansman Piyasasrnda Kullanrlan Ycintemler ve Kurumlarr n. iponnk KREDiLERi/DEGERLEME STANDARTLARI VE RAPORLAMA/ ORNEK QOZUM f. ipotegin Tanrmr ve Geligimi 2. ipotek Dtizenleyen Taraflar ve Dtizenleme Siireci 3. ipotefe Yatrnmrn Tagrdr[r Riskler 4. ipotek Sigortasr 5. ipotek Kredisi Tiirleri 6. ipotele Dayah Menkul Krymetler 7. Konut Finansman Sisteminde De[erleme Uygulamalarr: Temel iglemler, ilkeler, Standartlar ve Uygulamalarr 8. Konut Kredilerinde De$erlemenin Etkileri, 9. De$erleme Raporu ve Rapor Formatlan Uzerinde Ornek Uygulamalar 10. Konut Amagh De[erleme Uygulamalarr

15 5. HAFTA A. TEMEL FiNANS MATEMATiGi l. Basit Faiz Hesaplarr 2. Basit iskonto iglemleri 3. Bileqik Faiz Hesaplan 4. Annite Hesaplan ve Uygulamalan 5. Reel Faiz Oranr 6. Efektif Faiz Oranr ve Yahnmlann Getiri Oranlannln Karqrlaqtrnlmasr B. YATIRIM VE PROJE DEGERLEME ESASLARI 1. Sermaye Maliyeti ve iskonto Oranmrn Saptanmasr 2. Yatrrm ve Proje De[erleme Yontemlerinin Ana Esaslarr ve Uygulamalarr 3. Firma De$erlemesi ve Uygulamalarr 4. Finansal Analizin Ana Hatlarr KONUT TiNANSMANI SiSTNVTi VN UYGULAMALARI A. DUNYADA UYGULANAN MORTGAGE ORNEKLERi l.avrupa Tipi Uygulamalar 2. Amerikan Tipi Uygulamalar 3. Diger Ulkelerdeki Uygulamalar B. KONUT FiNANSMAN SiSrnUiNiN igr,nvigi 1. Bankacrhk Sistemi ve Uygulamalarr: Bankacrhk Kanunu, Bankacrhk Sistemi ve Bankacrhk Uygulamalan 2. ipotek Kavramr ve ipotek Kredilerinin Riskleri 3. Konut Finansmanr Sistemi 4. Konut Finansmanr Qegitleri ve Uygulamalarr 5.Konut Finansman Sistemleri ve Kaynaklan a.6zel Kurumsal Konut Finansmanr b.kurumsal Olmayan Konut Finansmant c. Kamu Konut Finansmanr d. Uluslararasr Kavnaklarla SaElanan Konut Finansmant 6. Varhk Teminath Menkul Ktymetler 10

16 7. Konut Finansman Fonu 8. Varhk Finansmanr Fonu f. ipotek Finansmanr Kuruluglarr 10. Konut Finansmanrnda Sigortanrn Yeri ve Kapsaml a. Sigorta ve Bireysel Emeklilik $irketleri b. Deprem Sigortasr c. Mortgage Baflantrh Hayat Sigortasr d. Sistemi ve Ulke Ekonomisini OrtayaQrkabilecek Riskler Nedeniyle Oluqabilecek Ekonomik Kayrplara Kargr Korumak (Sigorta girketleri) e. Sigorta $irketlerinin Ortadan Kaldrrdrlr Riskler f. Mortgage ile Birlikte Kullanrlan Baghca Sigorta Urtinleri I 1. Konut Finansmanrnda Ttiketicilerin Korunmasr 12. Konut Finansmanrnrn Para ve Sermave Pivasalan ile Etkilesimleri C. MORTGAGE PiYASASINDA NiNiNCiI, PiYASA UNUNI,NNi l. Sabit Faizli ipotek Kredisi (Fixed Rate Mortgage) 2. Klasik ipotek Kredilerinde Maliyet 3. iskontolu Krediler 4. Kredi Tahsis Ucretleri 5. Erken Odeme Cezalarr 6. De[iqken Faizli ipotek Kredisi (VRM lyariable Rate Mortgage) 7. Defiqken Faizli ipotek Kredilerinin Unsurlarr ve Tiirleri 8. Alternatif Mortgage Urtinleri D. MORTGAGE PiYASASINDA itincii, PiYASA UNUNI,NNi VN MENKUL KIYMETLE$TiRME l. ipote[e Dayah Menkul Krymetlerin Ortaya Qrkrgr Geligimi 2. ipotege Dayah MenkulKrymetler/iDMK (Mortgage Backed Securities- MBS) 3. ipotele Dayah Odeme Aktarmasrz Menkul Krymetler 4. ipote[e Dayah Odeme Aktarmah Menkul Krymetler A. KONUT FINANSMANI sisremleri l onnnx qoziivr 1. Bankalarda Konut Finansmanr Uygulamalan: Krediler, Maliyetleri ve Uygun Finansman Kayna[rnrn Segimi 2. Konut Kredileri ve iglemleri 3. Konut Kredisiqlemlerinin Uygulamalan 4. Tiiketici igin Alternatif Finansman Yollan ve Maliyet-Fayda Analizleri 5. Bankacrhk iqlemlerive Uygulamalarr tl,. favt,, t/^^-- I

17 6. Sermaye Piyasasr ve Uygulamalarr 7. Mtigteri Mali Durum Analizi (ttiketicinin odeme gtini.in analizi) 8. Piyasa ve Qevre Analizleri 9. Proje ve Kredi Analizleri 10. Bilgisayar igletim Sistemi ve internet Uygulamalarr I I. Hesap Makinesi ve Bazr Paket Programlarla Finansal Qciztimler 6. HAFTA runtiyede UYGULANMASI PLANLANAN MORTGAGE UntiNlnni UzBniNn oruqek UycULAMALAR A. EMLAK PAZARLAMA VE DEGERLEME ISLEMLERI l. Pazarlama Kavramr ve Kapsamr 2. Pazarlama Karmasr vepazarlama Hizmetleri 3. Pazarlama Maliyetleri ve Organizasyonlar 4. Emlak Pazarlama: Arz,Talep, Fiyat ve Pazarlama Hizmetleri 5. Emlak Yatrrrmlarr ve Arz-Talep iligkileri 6. E-ticaret ve Emlak Sektoriinde Uygulamalan 7. Emlak Piyasa Analizleri 8. Risk Yonetimi ve Gayrimenkul Yatrrrmlarrnr De[erleme Teknikleri 9. Ornek Olay incelemeleri 11. OLQME VE DEGERLEMEDiRMEYLE ir,cili ESASLAR Kurs sonundaozel Kurslar Ydnetmeli[i'nin ilgili maddesine gdre de[erlendirme yaprlrr. De$erlendirme 100 puan i.izerinden olacak ve deferlendirmede puanlann kargrh[r aga[rdaki qekilde tespit edilecektir: PUAN NOT DERECE D Baganstz C Ona B iyi A Pekivi 12. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK OGnnriU ARAq GERECLERi Programm uygulanmasrnda kullamlacak o[retim arag-geregleri tarih ve sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Milli Elitim Araglarr Ydnetmelifi'nin 31. maddesinde belirtilen e[itim aracr segme ve de[erlendirme formu ve bilgi formu ektedir. I2

TEMEL EMLÂKÇİLİK HİZMETLERİ KURS PROGRAMI

TEMEL EMLÂKÇİLİK HİZMETLERİ KURS PROGRAMI TEMEL EMLÂKÇİLİK HİZMETLERİ KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Temel Emlâkçilik Hizmetleri 5. PROGRAMIN DAYANAĞI: 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr

T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr SAYI: fiz SAYI: rarih: 23. Of 2oog OTCNTi KARARIN TARIH: T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhgt KONU :'6 Stratej ik Yiinetim",,.Uluslararasr iktisat",,,tiirkiye Ekonomisi",

Detaylı

T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr

T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr SAYI: fiz SAYI: rarih: 23. Of 2oog OTCNTi KARARIN TARIH: T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhgt KONU :'6 Stratej ik Yiinetim",,.Uluslararasr iktisat",,,tiirkiye Ekonomisi",

Detaylı

T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr

T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr SAYI: fiz SAYI: rarih: 23. Of 2oog OTCNTi KARARIN TARIH: T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhgt KONU :'6 Stratej ik Yiinetim",,.Uluslararasr iktisat",,,tiirkiye Ekonomisi",

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

I- SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAV KONULARI. 2- Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar.

I- SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAV KONULARI. 2- Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar. I- SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAV KONULARI 1- Genel Ekonomi. - Temel Kavramlar. - Arz ve Talep Analizi. - Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu. - Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması

Detaylı

ntlill.i eg;irim enxlnugt Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanh$r

ntlill.i eg;irim enxlnugt Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanh$r SAYI: EI SAYI: T.C. ntlill.i eg;irim enxlnugt Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanh$r TARIH: ll.ez.zoog KONU: Entegre Ticari Ugak Pilotu Yetigtirme, Entegre Havayolu Nakliye..Pilotu Yetigtirme, Modiiler Ticari

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr

T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr SAYI: fiz SAYI: rarih: 23. Of 2oog OTCNTi KARARIN TARIH: T.C. lvlir-l-i egirintt earlrulrgr Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhgt KONU :'6 Stratej ik Yiinetim",,.Uluslararasr iktisat",,,tiirkiye Ekonomisi",

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

~ Prof. Dr. Ali Ilker GÜMÜSELI

~ Prof. Dr. Ali Ilker GÜMÜSELI T.C. MiLLIEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi SAYi: TARIH: I 2tb 2'2>.Q' -?.eel,;, KONU: (Ho Re Ka) Bulasik Yikama Elemani Yetistirme ve ÖNCEKI KARARiN Peynir Üretim Elemani Yetistirme Kurs

Detaylı

( I. FARAni OnCi$iVr PROGRAMI PROTOKOLU. raniu. :/,?!t il. NAMIK KEMAL UNiVENSiTNSI

( I. FARAni OnCi$iVr PROGRAMI PROTOKOLU. raniu. :/,?!t il. NAMIK KEMAL UNiVENSiTNSI ( I T CHLAL BAYAR tir*ivrir sirnsi FARAni OnCi$iVr PROGRAMI PROTOKOLU JBizler, aga[rda imzalan bulunan ytikseko[retim kurumlan olarak, kurumlanmrz arasmda Farabi De[iqim Programr kapsammda iqbirli[i yapmayl

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı BALON PİLOT UÇUŞ EĞİTİCİSİ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı BALON PİLOT UÇUŞ EĞİTİCİSİ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı BALON PİLOT UÇUŞ EĞİTİCİSİ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2011 T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanllg1 SAYI: 16 ')_

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ VE ANA HATLARI İLE GAYRİMENKUL MEVZUATI

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ VE ANA HATLARI İLE GAYRİMENKUL MEVZUATI Av. Osman OY TÜRKİYE DE MORTGAGE UYGULAMASI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ VE ANA HATLARI İLE GAYRİMENKUL MEVZUATI Herkes İçin Hukuk Serisi : 1 II Yayın No : 1778 Hukuk Dizisi : 802 1. Baskı - Haziran 2007 -

Detaylı

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1. MORTGAGE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. MORTGAGE KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

ntlill.i eg;irim enxlnugt Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanh$r

ntlill.i eg;irim enxlnugt Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanh$r SAYI: EI SAYI: T.C. ntlill.i eg;irim enxlnugt Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanh$r TARIH: ll.ez.zoog KONU: Entegre Ticari Ugak Pilotu Yetigtirme, Entegre Havayolu Nakliye..Pilotu Yetigtirme, Modiiler Ticari

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

~ Prof. Dr. Ali Ilker GÜMÜSELI

~ Prof. Dr. Ali Ilker GÜMÜSELI T.C. MiLLIEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi SAYi: TARIH: I 2tb 2'2>.Q' -?.eel,;, KONU: (Ho Re Ka) Bulasik Yikama Elemani Yetistirme ve ÖNCEKI KARARiN Peynir Üretim Elemani Yetistirme Kurs

Detaylı

FARAni nrii$im procramr

FARAni nrii$im procramr FARAni nrii$im procramr PROTOKOTU Taraf Kurum Koordinatdrii Taraf rrciyns UNivnnsirnsi, oss-rlrani-ol Yrd. Dog. Dr. ismail Aydofian E[itim Fakiiltesi, Talas, Kayseri Tel: 035 437557 (10109) E-po sta: ay

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili FİNANSAL PİYASALAR Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURS PROGRAMI

PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI EMLAK DANIŞMANLIĞI KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN ADI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

i?88rr *.:".-l-5: H itit uirir UNivnnsirnsi ,/2. r ir. FARAni nncisivr procramr prorokolti univensiresl

i?88rr *.:.-l-5: H itit uirir UNivnnsirnsi ,/2. r ir. FARAni nncisivr procramr prorokolti univensiresl (5 CELAI,, BAYAR tinlvtsrsltesi,/. r ir. i?88rr H itit univensiresl FARAni nncisivr procramr prorokolti Bizler, aga$rda imzalan bulunan ytiksekd$retim kurumlan olarak, kurumlwrmtz arasmda Farabi De[igim

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KONUT DEĞERLEMESİ VE FİNANS MATEMATİĞİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KONUT DEĞERLEMESİ VE FİNANS MATEMATİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm KONUT DEĞERLEMESİ VE FİNANS MATEMATİĞİ 1. KONUT DEĞERLEME İLKELERİ... 1 1.1. Değerlemeye İlişkin Temel Kavramlar... 1 1.2. Değer Türleri ve Kapsamı... 4 1.3. Değeri Etkileyen

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**) 2 Satış

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

FARABI nngi$im PROGRAMT PROTOKOLU

FARABI nngi$im PROGRAMT PROTOKOLU T.C. cunlugnnrue Urivensiresi (Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi) FARABI nngi$im PROGRAMT PROTOKOLU Bizler, aqa[rda imzalan bulunan yiiksekrilretim kurumlan olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi De[igim Programr

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM Gayrimenkul Değerleme Esasları 25

S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM Gayrimenkul Değerleme Esasları 25 S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1014 Gayrimenkul Değerleme Esasları 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Ücretli Öğretmen Müracaatı 2 Personel Kimlik Kartı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜ"ÖÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜÖÜ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI TAPU MÜDURLÜ"ÖÜ ADI TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI ANKAR A, 2012 KURUMUN ADI : Özel Pana Sinema Oyunculuk ve Spikerlik Kursu KURUMUN ADRESİ : Teşvikiye

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

DUMLUPINAR UN ivr NS irr S I. FARABi nnci$inn pnogramr PROTOKOLU. 2^6. bu liiy

DUMLUPINAR UN ivr NS irr S I. FARABi nnci$inn pnogramr PROTOKOLU. 2^6. bu liiy L DUMLUPINAR UN ivr NS irr S I Farabi DeUiSim Programt Koordinasyon 0fisi ($ FARABi nnci$inn pnogramr PROTOKOLU Bizler, agalrda imzalan bulunan yiiksekcigretim kurumlan olarak, kurumlanmtz arasmda Farabi

Detaylı

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK TASLAGI BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler Amaq ve kapsam MADDE I - (l) Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5, faaliyet ve denetimlerine

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı BALON TİCARİ PİLOT LİSANSI UÇUŞ EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı BALON TİCARİ PİLOT LİSANSI UÇUŞ EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı BALON TİCARİ PİLOT LİSANSI UÇUŞ EĞİTİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ı TARİH:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI 1. GAYRİMENKUL VE PROJE DEĞERLEMELERİ... 1 1.1. Değerlemeye İlişkin Ekonomik Kavramlar... 1 1.2. Değer Tanımları ve Türleri... 3 1.3. Değeri Etkileyen

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

T.C. rvrir-r-i egirintt BAKANLtGt Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanlrgl

T.C. rvrir-r-i egirintt BAKANLtGt Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanlrgl T.C. rvrir-r-i egirintt BAKANLtGt Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanlrgl SAYI: ONCEKI KARARIN TARIH: SAYI: l49 TARIH: 9o.o6.Z$, KONU: Planiir Pilotu Yetiqtirme, Balon Pitotu ve Balon Ugug E[iticisi Yetigtirme

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

FARABI nnci$im PROGRAMI prorclror_,u

FARABI nnci$im PROGRAMI prorclror_,u FARABI nnci$im PROGRAMI prorclror_,u Btzle4 agalrda imzalan bulunan ytiksek

Detaylı

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Muhtaç engelli ve yetimlere aylık bağlanması 1- Başvuru

Detaylı

SINAV KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONU BAŞLIKLARI SINAV KONU BAŞLIKLARI SERMAYE PĠYASASI FAALĠYETLERĠ TEMEL DÜZEY SINAVI 1. Genel Ekonomi Arz ve Talep Analizi Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor

Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor 01 Mart 2011 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LOGO KARAMAN Sunum Planı Kısaca Birliğimiz Türkiye Sermaye Piyasasının İnsan Kaynağı Lisanslama Sınavları Birliğimiz

Detaylı

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. 2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in Sınavların

Detaylı

iunn KoMlsYoNU RAPoRU

iunn KoMlsYoNU RAPoRU f'gac' BELEDIYE ME Cr,iSi BA$KANLrGNA iunn KoMlsYoNU RAPoRU O?-og,2o S/ S,13rc8/zots Belediye Meclisinin 05108120L5 tarih ve 308 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizlt ili, Pamukkale ilgesi,

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşların,şikayet, bilgi ve belge talepleri (Bilgi Edinme

Detaylı