Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE"

Transkript

1 Asitler Bazlar Tuzlar 1. ÜNİTE

2 Ünite : Asitler Bazlar Tuzlar Bu ü nitenin amacı, asit, baz ve tuz tü rü maddeleri gü ndelik deneyimler ü zerinden tanıtmak; bilinen özellikleri molekü ler yapı ile ilişkilendirmek; asit, baz ve tuz kavramları arasında ilişki kurmak; bu maddelerin kullanım alanlarına ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç oluşturmaktır. Önerilen Sü re: 18 ders saati Konular Kavramlar / Terimler Asit 1. Asitleri ve bazları tanıyalım 2. Asitlerin/bazların tepkimeleri 3. ayatımızda asitler ve bazlar 4. Tuzlar Baz Tuz Nötralleşme İndikatör p Aktif metal Soy metal Kazanımlar ve Açıklamalar Bu ü niteyi tamamlayan öğrenciler; Asitleri ve bazları gü ndelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. a. Limon suyu, sirke gibi maddelerin ekşilik ve aşındırma özellikleri, asitlikleriyle ilişkilendirilir. b. Kirecin, sabunun ve diğer deterjanların ciltte oluşturduğu kayganlık hissi baziklikle ilişkilendirilir. c. Asitler ve bazların bazı renkli maddelerin (çay, ü zü m suyu, kırmızı lahana, vb.) rengini değiştirmesine dikkat çekilir; indikatör kavramı tanıtılır Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini molekü ler dü zeyde açıklar. a. Asitler su ortamında + iyonu oluşturma, bazlar ise O iyonu oluşturma özellikleriyle tanıtılarak basit örnekler verilir. b. Su ile etkileşerek asit/baz oluşturan CO 2, SO 2 ve N 2 O 5 gibi maddelerin çözeltilerinin neden asit gibi davrandığı; N 3 ve CaO gibi maddelerin çözeltilerinin de neden baz gibi davrandığı bu tepkimeler ü zerinden açıklanır. c. Farklı asit-baz tanımlarına değinilmez Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder. a. Kireç suyu ile sü lfü rik asidin etkileşiminden kalsiyum sü lfat oluşumu incelenir; asit, baz ve tuz kavramları ilişkilendirilir. b. Nötralleşme tepkimeleri, asidin ve bazın mol sayıları ü zerinden irdelenir; p kavramı asitlik ve bazlık ile ilişkilendirilerek işlenir (logaritmik tanıma girilmez). c. Asit-baz tepkimelerinin ilerleyişinin nasıl izlenebileceği irdelenir; İndikatörlerin asit-baz tepkimelerini izleme açısından önemi vurgulanır.

3 Asitlerin ve bazların gü ndelik hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. a. Asitlerin metallerle etkileşerek hidrojen gazı oluşturması reaksiyonlarına örnekler verilir; aktif metal ve soy metal kavramları açıklanır. b. Nitrik asit ve hidroflorik asit gibi asitlerin soy metal ve cam/porselen aşındırma özellikleri tanıtılır. c. Saf hâldeki sü lfü rik asit, fosforik asit ve asetik asidin nem çekme ve çözü nü rken ısı açığa çıkarma özellikleri nedeniyle yol açtıkları tehlikelere işaret edilir. ç. Kirecin ve kostiğin yağ, saç ve deriye etkisi gözlemle açıklanır Asitlerin ve bazların endü strideki kullanım alanlarına örnekler verir. a. Zaç yağı, kezzap, tuz ruhu, sirke ruhu, fosforik asit gibi asitlerin özelliklerini başlıca kullanım alanları ile ilişkilendirir. b. Kireç, kostik, amonyak gibi bazların özelliklerini başlıca kullanım alanları ile ilişkilendirir Asitlerin ve bazların sağlık, endü stri ve çevre açısından fayda ve zararlarını değerlendirir. a. Asitlerin endü stri, temizlik ve tarımda yararlı kullanım alanlarına örnekler verilir; taşıma, depolama ve kullanım sırasında zararlarından korunma yöntem ve tedbirleri irdelenir. b. Asit yağmurlarının oluşumu ve çevreye etkileri irdelenir. c. Asit/baz ambalajlarındaki gü venlik uyarıları hakkında farkındalık oluşturulur. ç. Maden suyu ve asitli içeceklerin sindirim sistemi ü zerine etkisi açıklanır. d. Sindirim sırasında ü retilen asidik ve bazik salgılar vurgulanır. e. Gü nlü k hayatta kullanılan tü ketim maddelerinin ambalajlarında yer alan p değerleri asitlik-bazlıkla ilişkilendirilir Asit ve bazlarla çalışırken sağlık ve gü venlik açısından önemli tedbir ve yöntemleri uygular. a. Birbiriyle karıştırılması sakıncalı evsel kimyasallara örnekler verilir (çamaşır suyu ile tuz ruhu gibi). b. Lavabo açıcı kimyasalları kullanırken tesisatın (boruların) yapıldığı malzemenin zarar görebileceği vurgulanır. c. Aşırı temizlik malzemesi kullanmanın sağlık, çevre ve tesisat açısından sakıncaları irdelenir. ç. Mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenme ve metal eşyaların paslarını gidermek için yöntem ve malzeme seçimi işlenir Yaygın kullanılan tuzların özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir. a. Sodyum klorü r, sodyum sü lfat, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, potasyum nitrat, kalsiyum sü lfat, kalsiyum karbonat, amonyum klorü r, amonyum nitrat, amonyum fosfat, alü minyum sü lfat, şap vb. tuzlar tanıtılır.

4 Asitler - Bazlar Tuzlar 1 - ASİTLERİ VE BAZLARI TANIYALIM Asitler ve bazlar tüm bileşik sınıfları içinde özel ve o derece önemli bir yer tutar. Asit Su ortamında + iyonu oluşturan maddelere asit denir. Maddelerden tadı ekşi olan ve turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürenler asit özelliği gösterir. Baz Su ortamında O iyonu oluşturan maddelere baz denir. Maddelerden tadı acı olan, ciltte kayganlık hissi oluşturan ve turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürenler baz özelliği gösterir. İndikatör Farklı ortamlarda farklı renklere dönüşerek asidik ve bazik maddelerin tanınmasını sağlayan kimyasal maddelere indikatör denir. Çaya limon suyu damlatıldığında çayın renginde değişme olduğu, benzer şekilde kırmızı lahana suyuna NaO çözeltisi damlatıldığında renginin değiştiği gözlenmiştir. Bu renk değişimi çayın ve kırmızı lahananın indikatör özelliği göstermesinden kaynaklanır. Laboratuvarlarda asit ve bazların anlaşılmasında kimyasal indikatörler kullanılır. İndikatör Asidik Ortamdaki Renk Bazik Ortamdaki Renk Turnusol kağıdı Kırmızı Mavi Metil oranj Kırmızı Sarı Fenol ftalein Renksiz Pembe Bazı indikatörlerin asidik ve bazik ortamda verdikleri renkler Etkinlik 1 Aşağıdaki maddelerin bazı özelliklerini (tad, kayganlık hissi) asidik mi bazik mi olduğunu ve turnusol kâğıdını hangi renge dönüştüreceğini ilgili yerlere yazınız. Gıda maddesi olduğunu bildiğimiz maddelerin tadına bakabiliriz. Gıda maddesi olmayan maddelere parmağımızla dokunup kayganlık hissi verip vermediğini gözlemleyebiliriz. Kimyasal maddelere eldivensiz dokunulmamalı ve kesinlikle tadına bakılmamalıdır. Madde Tadı Kayganlık hissi Turnusolun rengi Özellik (Asit Baz) Sirke Sabun Çözeltisi Limon Suyu Yumurta Nar Suyu Bulaşık Deterjanı Yoğurt Diş Macunu Suda Çözünmüş Aspirin Suda Çözünmüş Kabartma Tozu Ekşi Elma Portakal Suyu Kireç 10

5 Asitler - Bazlar Tuzlar Bazı Maddelerin Asitliği - bazlığı Bazı maddelerin formülüne bakıldığında asit ya da baz olduğu anlaşılmayabilir. Ancak bu maddelerin bazı etkileşimlerinden veya deneyler yaparak asit ya da baz oldukları anlaşılabilir. Bu deneyler ve etkileşimler sonucu metal ve ametal oksitlerinin farklı özellikler gösterdiği görülmüştür. Metal Oksitler Daha önceki bilgilerimizden Na, K, Li, Ca, Mg, Ba gibi bazı metalleri tanımaktayız. Yapılan deneyler sonucunda metal oksitlerinin sulu çözeltilerinin genellikle bazik özellikte olduğu görülmüştür. Bundan dolayı bu metal oksitlerine bazik oksitler denir. Na 2 O, K 2 O, CaO birer bazik oksittir. Bazik oksitler suda çözündüklerinde O iyonu oluştururlar. Ametal Oksitler Daha önceki bilgilerimizden C, N, O, S, Cl gibi bazı ametalleri tanımaktayız. Yapılan deneyler ametallerin oksijen oranı fazla olan oksitlerinin asidik özellikte olduğunu göstermiştir. Bu ametal oksitlerine asidik oksit de denir. SO 2, SO 3, NO 2, N 2 O 5, CO 2 birer asidik oksittir. Asidik oksitler suda çözündüklerinde + iyonu oluştururlar. Ametallerin oksijen oranı az olan oksitleri nötral özellik gösterir. Bu oksitler asidik ya da bazik özellik göstermezler. N 2 O, NO, CO birer nötral oksittir. Aşağıda içinde N 2 O 5(g), NO (g) ve CaO (k) çözünmüş üç ayrı kapta hangi maddelerin çözündüğü belirlenmek isteniyor. 1. kap 2. kap 3. kap 1. kaptaki çözeltiye kırmızı turnusol kâğıdı daldırıldığında rengi değişmiyor. Ancak mavi turnusol kâğıdı daldırıldığında renginin kırmızıya dönüştüğü görülüyor. 2. kaba mavi turnusol kâğıdı daldırıldığında renginin değişmediği ancak kırmızı turnusol kâğıdı daldırıldığında renginin maviye dönüştüğü görülüyor. 3. kaba hem kırmızı hem de mavi turnusol kâğıdı daldırıldığında renginin değişmediği görülüyor. Buna göre; I. 1. kapta N 2 O 5 ile hazırlanan çözelti vardır. II. 2. kapta CaO ile hazırlanan çözelti vardır. III. 3. kapta NO ile hazırlanan çözelti vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11

6 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 1 Aşağıdaki maddelerden hangisinin karşısında verilen özellik yanlıştır? A) CI (s) Suda + (aq) + CI (aq) Asit B) NaO (k) Suda Na + (aq) + O (aq) Baz C) 2 SO 4(s) + (aq) + SO 4(aq) D) N 3(g) + 2 O (s) N + 4(aq) + O (aq) E) N 2 O 5(g) + 2 O (s) 2 + (aq) + 2NO 3(aq) Asit Asit Asit Soru 2 Aşağıdaki maddelerden hangisi metil oranj çözeltisine damlatıldığında oluşan renk yanlış verilmiştir? A) CO 2(g) + 2 O (s) + + (aq) CO 3(aq) B) CaO (k) + 2 O (s) Ca 2+ + (aq) 2O (aq) C) SO 2(g) + 2 O (s) + + (aq) SO 3(aq) D) N 3(g) + 2 O (s) N + + 4(aq) O (aq) Kırmızı Sarı Sarı Sarı E) NO 3(s) Suda + (aq) + NO 3(aq) Kırmızı 12

7 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 3 Bir indikatör asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renge dönüşmektedir. Bu indikatörden bulunan üç ayrı behere renksiz X, Y ve Z çözeltilerinden eklendiğinde aşağıdaki renk değişmeleri olmaktadır. İndikatör + X Mavi İndikatör + Y Kırmızı İndikatör + Z Mavi Buna göre X, Y ve Z maddelerinden hangileri asidik özellik gösterir? A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Z E) Y ve Z Soru 4 Asitlerin tadı ekşi, bazların tadı acı olup dokunulduğunda ele kayganlık hissi verir. Buna göre, I. Suda çözünmüş aspirin II. Suda çözünmüş çamaşır sodası III. Kireç Suyu çözeltilerinden hangilerine turnusol kağıdı batırıldığında renk kırmızıya döner? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2 - ASİTLERİN - BAZLARIN TEPKİMELERİ Asit ve bazların nötralleşme, aktif ve soy metallere etki, cam/porselen gibi maddeleri aşındırma gibi başlıca tepkimeleri incelenecektir. Nötralleşme Tepkimeleri Asit ve baz çözeltilerinin birbiriyle tepkimesine nötralleşme tepkimesi denir. Bir tepkimenin nötralleşme tepkimesi olduğunu tahmin edebilmek için bazı asit ve bazların bilinmesi gerekir. ASİTLER BAZLAR F idroflorik asit NaO Sodyum hidroksit CI idroklorik asit KO Potasyum hidroksit Br idrobromik asit Mg(O) 2 Magnezyum hidroksit I idroiyodik asit Ca(O) 2 Kalsiyum hidroksit NO 3 Nitrik asit LiO Lityum hidroksit 2 SO 4 Sülfürik asit N 3 Amonyak 3 PO 4 Fosforik asit Ba(O) 2 Baryum hidroksit 13

8 Asitler - Bazlar Tuzlar Nötralleşme tepkimelerinde asitlerle bazlar tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Asit + Baz Tuz + Su Bir nötralleşme tepkimesinde asit ve bazın suda çözünürken oluşturduğu + ve O iyon sayısına dikkat edilmelidir. Örneğin 1 mol CI, 1 mol NaO ile tam nötürleşirken 1 mol 2 SO 4, 2 mol NaO ile tam nötürleşir. Etkinlik 2 Aşağıdaki tepkimelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken maddeleri yazarak tepkimeyi tamamlayınız. a) NaO +... NaCI + 2 O b) NO 3 + KO KNO c)... + Ca(O) 2 Ca(NO 3 ) O d) 2 SO 4 + 2KO O e) SO 4 Na 2 SO O f) 2 3 PO 4 + 3Ba(O) O g) 3NaO +... Na 3 PO O h) N 4 O + NO O p Kavramı Bir çözeltinin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu belirtmek için p kavramı kullanılır. Bir çözeltide p < 7 ise çözelti asidik, p > 7 ise çözelti baziktir. Nötr bir çözeltide ise p = 7 dir. Asidik Bazik Daha asidik Nötr Daha bazik Nötralleşme Tepkimelerinde İndikatör Kullanılması Nötralleşme tepkimelerinin izlenmesinde indikatörler önemli bir konuma sahiptir. Bir nötürleşme tepkimesinde ortama eklenen indikatörün renk değiştirmesiyle nötralleşmenin gerçekleştiği, bazı durumlarda ise çözeltinin asitlikten bazlığa veya bazlıktan asitliğe geçtiği izlenebilir. 14

9 Asitler - Bazlar Tuzlar NaO çözeltisi Cl çözeltisi N 3 çözeltisi Şekildeki kaplarda bulunan çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. kaptaki çözelti 2. kaptaki çözeltiyle karıştırılırsa nötralleşme olur. B) 2. kaptaki çözelti, 3. kaptaki çözeltiyle karıştırılırsa bir reaksiyon gerçekleşmez. C) 1. kaptaki çözelti, 3. kaptaki çözeltiyle karıştırılırsa nötralleşme olmaz. D) 1. kaptaki çözelti, 2. kaptaki çözeltiyle karıştırılırsa kimyasal değişme olur. E) 1. kaptaki çözelti, 3. kaptaki çözeltiyle karıştırılırsa tuz oluşmaz. Soru 5 Aşağıdaki maddeler birbirine karıştırılıyor. Kireç Suyu [Ca(O) 2 ] Sülfürik Asit ( 2 SO 4 ) Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kireç suyu özelliğini kaybeder. B) Nötralleşme olur. C) Kalsiyum sülfat tuzu ve su oluşur. D) Sülfürik asit özelliğini kaybetmez E) Kimyasal değişme olur. 15

10 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 6 Z çözeltisi Asit çözeltisi Şekildeki düzeneğe önce X gazı, sonra Y gazı gönderildiğinde; X gazı, asit çözeltisi ile Y gazı, Z çözeltisi ile nötralleşme tepkimesi veriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X gazı asidik özelliktedir. B) Z çözeltisi asidik özelliktedir. C) X gazı ve Z çözeltisi bazik özelliktedir. D) X ve Y nin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir. E) Y nin sulu çözeltisi bazik, Z çözeltisi asidik özellik gösterir. Soru 7 X, Y ve Z maddeleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor. X in çözeltisinin p değeri Y nin çözeltisinin p değerinden küçüktür. Y, suda çözündüğünde + iyonu oluşturmaktadır. Z, suda çözündüğünde O iyonu oluşturmaktadır. Buna göre bu X, Y ve Z çözeltilerinin p değerlerinin p ölçeğinde sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) X Y Z X Y Z X Y Z Z X Y Z X Y 16

11 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 8 Aşağıda X, Y ve Z çözeltilerinin p değerleri verilmiştir. 2,3 9,7 5 Buna göre, X Y Z I. X ile Y çözeltileri arasında nötralleşme olur. II. X ile Z çözeltileri arasındaki tepkimenin sonucunda tuz ve su oluşur. III. Y çözeltisi turnusol kağıdının rengini kırmızı yapar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Soru 9 Aşağıdakilerden hangisinden yararlanarak bir çözeltinin asit olduğu belirlenemez? A) Turnusol kağıdının rengini kırmızı yapmasından B) p değerinin 7 den küçük olmasından C) Elektrik akımını iletmesinden D) Tadınının ekşi olmasından E) Bazlarla tuz oluşturmasından Soru 10 İçinde asit, baz, tuzlu su ve şekerli su çözeltisi bulunan kaplara şekildeki gibi önce kırmızı, sonra mavi turnusol kağıdı batırılıyor. 1. Çözelti 2. Çözelti 3. Çözelti 4. Çözelti Turnusol kağıtlarının çözeltilere batırıldıktan sonraki renkleri aşağıdaki tabloya kaydediliyor. Kağıt Çözelti 1. Çözelti 2. Çözelti 3. Çözelti 4. Çözelti Kırmızı Turnusol Mavi Kırmızı Kırmızı Kırmızı Mavi turnusol Mavi Mavi Kırmızı Mavi Buna göre hangi çözeltiler nötralleşme tepkimesi deneyi için kullanılmalıdır? A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 2 ve 4 E) 3 ve 4 17

12 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 11 X suda çözündüğünde + iyonu oluşturuyor. X ve Y nin birbiriyle tepkimesinden tuz ve su oluşuyor Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Y nin p değeri X in p değerinden büyüktür. B) X in p değeri 0 dır. C) Y nin p değeri 7 den büyüktür. D) X kireç suyu, Y sülfürik asittir. E) Y suda çözündüğünde O iyonu oluşturur. Soru 12 Bir NaO çözeltisine bir indikatör eklendiğinde çözeltinin rengi kırmızı oluyor. Daha sonra bu çözeltinin üzerine rengi kayboluncaya kadar damla damla X çözeltisi ekleniyor. Oluşan renksiz çözelti, ısıtılarak suyu buharlaştırıldığında beyaz renkli katı bir madde elde ediliyor. Bu deneydeki gözlemlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (Kullanılan indikatör bazik ortamda kırmızı, asidik ortamda renksizdir.) A) X çözeltisi asidik özellik gösterir. B) X çözeltisi ile NaO çözeltisi arasında nötralleşme tepkimesi olmuştur. C) Suyun buharlaştırılması sonucunda oluşan katı madde tuzdur. D) Beyaz renkli katı madde iyonik yapılıdır. E) Renksiz çözeltinin p değeri 7 den büyüktür. 18

13 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 13 Asit ve baz çözeltilerine indikatörler damlatıldığında çözeltilerin aldığı renkler çizelgede verilmiştir. İndikatör Asit çözeltisi Baz Çözeltisi Fenolftalein Renksiz Kırmızı Metil oranj Kırmızı Sarı Biri asit diğeri baz olduğu bilinen X ve Y çözeltilerine şekildeki gibi indikatörler damlatıldığında çözeltilerin rengi kırmızı oluyor. Metil oranj Buna göre X ve Y çözeltileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X çözeltisinin p sı Y çözeltisinin p sından büyüktür. B) X çözeltisi bazik, Y çözeltisi asidiktir. X çözeltisi C) X ve Y çözeltilerinin p ları 7 dir. D) X çözeltisinin p sı 7 den büyük, Y çözeltisinin p sı 7 den küçüktür. E) X çözeltisinin p sı 7 den küçük, Y çözeltisinin p sı 7 den büyüktür. Fenolftalein Y çözeltisi Soru 14 Bir meyvenin suyu sıkılarak p sı ölçüldüğünde değer 3,4 olarak bulunuyor. Bu meyve suyu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meyve suyunda + iyonu O iyonundan daha fazladır. B) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. C) Tadı ekşidir. D) Bazik bir madde ile tuz oluşturur. E) Asidik özellik gösterir. Soru 15 Bir erlenmayerde NaO çözeltisi bulunmaktadır. Bu erlenmayere aşağıdaki gazlar tek tek gönderildiğinde hangisi bir tuz oluşumuna neden olamaz? A) CO 2 B) CI C) SO 2 D) N 3 E) NO 2 19

14 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 16 Şekildeki X, Y, Z kaplarında asit, baz ve yemek tuzunun sulu çözeltileri bulunmakta ancak hangi kapta ne olduğu bilinmemektedir. Kırmızı turnusol kağıdı sırasıyla önce X, sonra Y ve son olarak da Z kabına daldırılıp çıkarıldığında turnusol kağıdındaki renk değişimi aşağıdaki gibi olmaktadır. X Y Z Kap X Y Z Renk Mavi Mavi Kırmızı Buna göre X, Y ve Z kaplarındaki maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X Y Z A) Tuz Baz Asit B) Tuz Asit Baz C) Baz Tuz Asit D) Baz Asit Tuz E) Asit Baz Tuz Asitlerin Metallerle Tepkimeleri Asitler, aktif metallerle ve soy metallerle farklı şekilde tepkime verir. Asitlerin Aktif Metallerle Tepkimesi Asitlerle tepkimeye girdiklerinde 2 gazı açığa çıkaran metallere aktif metaller denir. Na(Sodyum), K(Potasyum), Mg(Magnezyum), Ca(Kalsiyum), AI(Alüminyum), Fe(Demir), Zn (Çinko) birer aktif metaldir. Aktif metal + Asit Na + CI Tuz + 2(g) NaCI (g) Ca + 2NO 3 Ca (NO 3 ) 2 + 2(g) Asitlerin Soymetallerle Tepkimesi Asitlerle tepkimeye girdiğinde 2 gazı açığa çıkarmayan metallere soy metaller denir. Au(altın), Pt(platin), Ag(gümüş), Cu(bakır) ve g(civa) soymetallerdir. Au ve Pt hiç bir asitle tepkimeye girmez. Bu nedenle bu metallere soy metal denir. Bazı asitlerle tepkimeye giren Ag, g ve Cu metallerine ise yarı soy metal denir. Ancak müfredatımız gereği yarı soy metallere de soy metal diyeceğiz. 20

15 Asitler - Bazlar Tuzlar Soy metaller (Cu, g, Ag) oksijensiz asitlerle (CI, Br vs) ile tepkimeye girmez. Cu + CI tepkime olmaz. Soy metaller (Cu, g, Ag) oksijenli asitler (NO 3, 2 SO 4 ) ile tepkimeye girdiğinde asidin türüne göre 2 dışında gazlar (NO 2, SO 2 ) açığa çıkar. Cu (k) + 4NO 3(suda) Cu(NO 3 ) 2(suda) + 2NO 2(g) O (s) Cu (k) SO 4(suda) CuSO 4(suda) + SO 2(g) O (s) Asitlerin Karbonatlı Bileşiklerle Tepkimesi Asitler karbonatlı bileşiklerle tepkimeye girerek CO 2 gazı oluştururlar. Karbonatlı bileşikler içinde CO 2 3 bulunduran bileşiklerdir. 2CI + CaCO 3 CaCI 2 + CO 2(g) + 2 O Asitlerin Cam ve Porselene Etkisi Asitlerden sadece F (hidroflorik asit) cam ve porselenin yapısındaki SiO 2 ile tepkimeye girerek SiF 4 gazı oluşturur. 4F + SiO 2 SiF 4(g) O Asitlerin değişik maddelerle tepkimeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Cl çözeltisi, Mg metali ile tepkimeye girerse 2 gazı açığa çıkar. B) NO 3 çözeltisi, Cu metali ile tepkimeye girerse NO 2 gazı açığa çıkar. C) 2 SO 4 çözeltisi, mermerin yapısındaki CaCO 3 ile tepkimeye girerse CO 2 gazı açığa çıkar. D) Cl çözeltisi, camın yapısındaki SiO 2 ile tepkimeye girerek Cl 2 gazı açığa çıkarır. E) Cl çözeltisi, Ag metali ile tepkimeye giremez. Soru 17 Aşağıdaki metallerden hangisi CI çözeltisi ile tepkimeye girdiğinde 2 gazı açığa çıkmaz? A) Na B) Cu C) Ca D) Mg E) AI 21

16 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 18 Aşağıdaki metallerden hangisi aktif metal değildir? A) K B) Na C) Ag D) Fe E) Zn Soru 19 Cu (bakır) elementi aşağıdaki asitlerden hangisinin derişik çözeltisiyle tepkimeye girdiğinde SO 2 gazı açığa çıkar? A) NO 3 B) Br C) CI D) 2 SO 4 E) 2 S Soru 20 Ag (gümüş) elementi aşağıdaki asitlerden hangisinin derişik çözeltisi ile tepkimeye girdiğinde NO 2 gazı açığa çıkar? A) NO 3 B) 2 SO 4 C) CI D) F E) Br Soru 21 CI F NO 3 CI Tebeşir (CaCO 3 ) I Kum (SiO 2 ) II (NaCO 3 ) III (Fe) IV Yukarıda I, II, III ve IV ile gösterilen maddelerin üzerine damlalıkla damla damla üzerlerinde belirtilen asitler damlatılmaktadır. Buna göre hangilerinde açığa çıkan gazlar aynıdır? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) I, III ve IV 22

17 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 22 CI çözeltisi NO 3 çözeltisi F çözeltisi 2 SO 4 çözeltisi Yukarıdaki cam şişelerde altlarında adları yazılı asit çözeltileri bulunmaktadır. Bu asit çözeltilerinden hangisinin cam şişede bulundurulması uygun değildir? Br çözeltisi A) CI B) NO 3 C) F D) 2 SO 4 E) Br Soru 23 Aşağıdaki maddelerden hangisinin üzerine CI çözeltisi damlatıldığında CO 2 gazı açığa çıkar? A) Cu B) CaCO 3 C) Ca D) 2 O E) NaO Soru 24 Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin arasındaki tepkimede SiF 4 gazı açığa çıkar? A) Deterjan + F B) Kireç taşı + F C) Sabun tozu + NO 3 D) Kum + F E) Porselen + NO 3 Soru 25 Na 2 CO 3 NaCO 3 CaCO 3 CI çözeltisi I NaO çözeltisi II NO 3 çözeltisi III Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltilere üzerlerinde bulunan maddeler atıldığında hangilerinden CO 2 gazının çıkışı gözlenir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 23

18 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 26 Cam süslemeciliğinde cama etkiyen bir madde kullanılarak cama gerekli desenler verilir. Buna göre bu amaçla; I. F II CI III. NO 3 asitlerinden hangileri kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Soru 27 Değişik maddelerin karışımından oluşmuş bir katı parçası üzerine önce CI çözeltisi sonra NO 3 çözeltisi en son olarak da F çözeltisi damlatılıyor. Bu işlemde önce 2 gazı sonra NO 2 gazı en son olarak da SiF 4 gazının çıktığı gözleniyor. Bu katı parçasında aşağıdaki maddelerden hangisi yoktur? A) Cu B) Fe C) SiO 2 D) Mg E) CaCO 3 Etkinlik 3 Aşağıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltilere sol taraftaki maddeler atıldığında açığa çıkan gazın türünü yazınız. CI çözeltisi NO 3 çözeltisi 2 SO 4 çözeltisi Br çözeltisi F çözeltisi a) Na metali b) Cam c) NaCO 3 d) Cu metali e) AI metali f) CaCO 3 g) Ca metali h) Ag metali i) Fe metali j) Zn metali k) Mg metali 24

19 Asitler - Bazlar Tuzlar 3 - AYATIMIZDA ASİT VE BAZLAR Asitler ve bazlar günlük hayatta kişisel olarak veya endüstride kullanımlarına göre sıklıkla karşılaştığımız kimyasal maddelerdir. Bazı Asitlerin Özellikleri ve Kullanıldığı Alanlar Asitler çok sayıda bileşikten oluşan bir gruptur. Aşağıda bazı önemli asitlerin bazı özellikleri ve endüstride kullanım alanları verilecektir. Zaç Yağı Sistematik adı : Sülfürik asit Formülü : 2 SO 4 Kullanım Alanları Gübre Yapımı Akü yapımı Deterjan sanayi Metalurji sanayi Patlayıcı madde yapımı Boya Sanayi Kullanırken Dikkat Edilecek Özelliği Sülfürik asit bir çok organik maddeden su çeker. Ayrıca çözünürken çok fazla ısı açığa çıkar. Bu nedenle temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir. Kezzap Sistematik adı : Nitrik asit Formülü : NO 3 Kullanım Alanları Dinamit ve çeşitli patlayıcı yapımı Plastik sanayi Gübre yapımı Temizlik sektörü (kireç çözücü olarak) Metal sanayi Kullanırken Dikkat Edilecek Özelliği Deriye temas ettiğinde cilde zarar verebilir. Cilt için tahriş edici özelliği vardır. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır. Cilde teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Buharı solunmamalıdır. Solunması halinde açık havaya çıkılmalıdır. Göze teması halinde, göz suyla yıkanmalı ve acilen doktora baş vurulmalıdır. Kullanırken önlük, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Xi 25

20 Asitler - Bazlar Tuzlar Tuz Ruhu Sistematik adı Formülü : idroklorik asit : CI Kullanım Alanları Çeliğin dekapajı (Çeliğin temizlenmesi) Bir çok organik madde üretimi (Özellikle PVC) İnorganik bileşiklerin üretimi p dengesinin sağlanması ve nötralleşme tepkimeleri Deri işlemeciliği Ev temizliği İnşaat sanayi Kullanırken Dikkat Edilecek Özelliği Zehirli bir maddedir. İnsan dokuları üzerinde büyük tahribat yapar. Gözler ve deri için tahriş edicidir, deride yanıklara neden olur. Solunum sistemi için de tahriş edici özelliği vardır. Kullanırken önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Sirke Ruhu Sistematik adı Formülü : Asetik asit : C 3 COO Kullanım Alanları Sanayide bir çok kimyasal madde üretilirken ham madde olarak Sanayide çözücü olarak Gıda sanayinde tampon olarak Asitlik sağlayıcı koruyucu ve lezzet verici olarak İlaç yapımı özellikle aspirin yapımı Sirke imalatı Mikrop ve haşere öldürücü ilaçların başlangıç maddesi olarak Kullanırken Dikkat Edilecek Özelliği Keskin kokusu ve yakıcı buharından dolayı laboratuvarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Cildi yakar, göze kalıcı zarar verebilir ve ciltte kabarıklar oluşmasına neden olur. Xn 26

21 Asitler - Bazlar Tuzlar Fosforik Asit Sistematik adı : Fosforik asit Formülü : 3 PO 4 Kullanım Alanları Kola gibi içeceklerin asitlendirilmesi Gıda ürünlerinde bakteri gelişimini kontrol amaçlı Böcek ve sinek ilacı üretimi Fosfatlı gübrelerin imalatı Dericilikte tabaklama ve parlatma işlemlerinde Çelik endüstrisinde yüzeyin paslanmaya karşı korunması amaçlı Yağ sanayinde istenmeyen katalizörlerin temizlenmesi amaçlı Kullanırken Dikkat Edilecek Özelliği Göz, cilt ve solunum yolları için ciddi yanıklara neden olan korozif bir maddedir. Buharı kesinlikle solunmamalıdır. Solunması, mukozada tahrişe neden olur. Kullanırken önlük, koruyucu gözlük, maske kullanılmalıdır. Etkinlik 4 Zaç yağı ile ilgili aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerlere gelmesi gereken bilgileri yazınız. ZAÇ YAĞI edilecek özelliği 27

22 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 5 Kezzap ile ilgili aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerlere gelmesi gereken bilgileri yazınız. KEZZAP edilecek özelliği Etkinlik 6 Tuz ruhu ile ilgili aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerlere gelmesi gereken bilgileri yazınız. TUZ RUU edilecek özelliği 28

23 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 7 Sirke ruhu ile ilgili aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerlere gelmesi gereken bilgileri yazınız. SİRKE RUU edilecek özelliği Etkinlik 8 Fosforik asit ile ilgili aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerlere gelmesi gereken bilgileri yazınız. FOSFORİK ASİT ği 29

24 Asitler - Bazlar Tuzlar Bazı Bazların Özellikleri ve Kullanıldığı Alanlar Bazlar çok sayıda bileşikten oluşan bir gruptur. Aşağıda bazı önemli bazların bazı özellikleri başlıca kullanım alanları verilecektir. Kireç Sistematik adı Formülü : Kalsiyum oksit : CaO (Suda çözününce bir baz olan Ca(O) 2 yi oluşturur) Kullanım Alanları Kimya endüstrisi İnşaat sektörü Refrakter endüstrisi (ateşe dayanıklı madde) Otoyollarda Ziraatte Kullanırken dikkat edilecek özelliği Tahriş edici ve suda çözündüğünde açığa çıkan ısıdan dolayı yakma özelliği vardır. Sudkostik Sistematik adı Formülü : Sodyum hidroksit : NaO Kullanım Alanları Kağıt sanayi Kimyasal madde üretimi Tekstil sanayi Deterjan sabun sanayi İlaç sanayi Gıda sanayi İçecek ve süt sanayi Yapıştırıcı sanayi Petrol arama ve doğal gaz işlemede Madencilik sanayi Kullanırken dikkat edilecek özelliği Ciltte yanıklara ve tahrişlere neden olur. Gözde kalıcı zararlara neden olabilir. Yutma durumunda solunum sisteminde yanıklara ve tahrişe neden olur. Yutan kişiye seyreltik sirke, limon suyu gibi zayıf asidik özellikte içecek verilmelidir. 30

25 Asitler - Bazlar Tuzlar Potas Kostik Sistematik adı Formülü : Potasyum hidroksit : KO Kullanım Alanları Arap sabunu üretimi Gübre üretimi Pillerde elektrolit olarak Geri dönüşümlü kağıt üretimi Asidik toprakların p derecesini dengelemek Kullanırken Dikkat Edilecek Özelliği Temas halinde ciltte yanık ve tahrişlere neden olur. Yutma durumunda solunum sisteminde tahriş ve yanıklara neden olur. Yutan kişiye seyreltik sirke, meyve suyu gibi zayıf asidik özellikte içecek verilmelidir. Amonyak Formülü : N 3 Kullanım Alanları Gübre üretimi Boya sanayi Patlayıcı yapımı Temizlik maddesi yapımı Nitrik asit üretimi Üre üretimi Plastik üretimi Parfüm endüstrisi Kullanırken Dikkat Edilecek Özelliği Deri, göz ve solunum organlarını tahriş eder. Buharı teneffüs edilmemeli ve vücutla temasından sakınılmalıdır. Amonyak gazı solununca zehirlenmeye neden olur. Zehirlenme belirtisi kusma, ishal, nefes darlığı, salya artması şeklinde olur. Amonyakla zehirlenenlere sulandırılmış sirke, süt, limon suyu gibi zayıf asidik özellikte içecek verilmelidir. Xi 31

26 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 9 Kireçle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken bilgileri yazınız. KİREÇ edilecek özelliği Etkinlik 10 Sudkostikle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken bilgileri yazınız. SUD KOSTİK edilecek özelliği 32

27 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 11 Potaskostikle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken bilgileri yazınız. POTAS KOSTİK edilecek özelliği Etkinlik 12 Amonyakla ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken bilgileri yazınız. AMONYAK ği 33

28 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 28 alk arasında zaç yağı olarak bilinen madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Suda çözünürken çok fazla ısı açığa çıkar. B) Organik maddelerden su çeker. C) Formülü 2 SO 4 tür. D) Suda çözündüğünde O iyonu oluşturur. E) Gübre yapımında kullanılır. Soru 29 Kimyasal adı nitrik asit olan madde ile ilgili, I. Dinamit ve başka patlayıcı yapımında kullanılır. II. alk arasında kezzap olarak adlandırılır. III. Deriye temas ettiğinde tahriş etme ve yakma özelliği vardır. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Soru 30 Formülü CI olan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kimyasal adı hidroklorik asittir. B) Plastik boruların (PVC) yapımında kullanılır. C) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. D) Zehirli bir maddedir. E) p dengesinin sağlanması ve nötralleşme tepkimesinde kullanılır. Soru 31 Sirke ruhu için, I. İnsan sağlığı için olumsuz bir etkisi yoktur. II. Asidik özellik gösterir. III. İlaç yapımında kullanılır. açıklamalarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 34

29 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 32 Formülü 3 PO 4 olan bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Solunması mukozada tahrişe neden olur. B) Asitlerle nötralleşme tepkimesi verir. C) Fosfatlı gübrelerin imalatında kullanılır. D) Gıda ürünlerinde bakteri gelişimini kontrol eder. E) Kimyasal adı fosforik asittir. Soru 33 Formülü CaO olan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) alk arasında sönmemiş kireç olarak bilinir. B) Suda çözününce Ca(O) 2 ye dönüşür ve sönmüş kireç olarak adlandırılır. C) Kimyasal adı kalsiyum karbonattır. D) Cilde temas ettiğinde tahriş edici özelliği vardır. E) Kimya endüstrisi, inşaat sektörü ve otoyollarda kullanılır. Soru 34 alk arasında sudkostik olarak bilinen maddeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kimyasal adı sodyum hidroksittir. B) Formülü NaO dir. C) Suda çözündüğünde O iyonu oluşturur. D) Yutulması durumunda zayıf bazik sıvılar içilip tehlikesi giderilmelidir. E) Kullanım alanlarından biri sabun ve deterjan sanayidir. Soru 35 Arap sabunu yapımında kullanılan bazla ilgili; I. Formülü KO dir. II. Kimyasal adı potasyum hidroksittir. III. Temas edildiğinde ciltte yanık ve tahrişlere neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 35

30 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 36 Amonyakla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Formülü N 3 tür. B) Sulu çözeltisinde p değeri 7 den küçüktür. C) Zehirli bir gazdır. D) Gübre üretiminde kullanılan bir bileşiktir. E) Solunduğunda, seyreltilmiş sirke, süt, limon suyu gibi sıvılar içilmelidir. Asit ve Bazların Sağlık, Endüstri ve Çevre İlişkisi Çevremizdeki bir çok olayda endüstriyel çalışmalarda ve vücudumuzun doğal yapısı gereği olarak asidik ve bazik etkilerle karşılaşmaktayız. Asit Yağmurları Fosil yakıt ve sanayi kuruluşlarından atmosfere yayılan azotdioksit (NO 2 ) ve kükürtdioksit (SO 2 ) gazlarının havadaki su buharı ile tepkimeye girerek çeşitli yağışlarla yeryüzüne dönmesine asit yağmurları denir. Azotdioksit; havadaki su ile tepkimeye girerek nitrik asit oluşturur. 3NO O 2NO 3 + NO Atmosfere salınan SO 2 atmosferde çeşitli basamaklar üzerinden SO 3 e dönüşür. SO 3 de su ile tepkimeye girerek sülfürik asit oluşturur. SO O 2 SO 4 Asit Yağmurlarının Çevreye Etkisi Asit yağmurları, toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. Asit yağmurları, göl ve akarsularda asit dengesini bozarak tüm canlıların yaşamını olumsuz şekilde etkiler. Asit yağmurları, ormanlar üzerinde olumsuz etki oluşturarak ağaçların gelişmesini engeller hatta kurumalarına neden olur. Asit yağmurları, tarihi değeri olan antik yapıları, heykelleri, kireç taşı veya mermerlerden yapılmış binaları aşındırır. Sindirimde Asidik ve Bazik Salgılar Mide, yiyeceklerin sindirilebilmesi için hidroklorik asit (CI) salgılar. Aynı zamanda mide kendi çıkardığı asitten ve bazı enzimlerden kendini korumak için bazik bir sıvı da üretir. Vücuda fazladan alınan asidik yiyecek ve içecekler midenin asit derecesini yükseltir. Bu da reflü, gastrit ve ülser gibi hastalıkların oluşmasına neden olur. Maden suyu, bikarbonat içeriğinin yüksek olması nedeniyle mide asidi fazlalığını nötralleştirerek midede rahatlamayı sağlar. 36

31 Asitler - Bazlar Tuzlar Günlük ayatta Kullanılan Bazı Tüketim Maddelerinin p Değeri p bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini belirten göstergedir. Günlük hayatta bir çok maddenin ambalajında o maddenin p değerini belirten etiketler bulunmaktadır. Aşağıda bazı maddelerin p değeri verilmiştir. Bazı Maddelerin p Değerleri Madde p Madde p Sülfürik asit -0,3 Kan idroklorik asit İdrar (Alınan besine bağlı olarak) Gastrik asit Safra sıvısı Kola 2.5 Gözyaşı 7.4 Sirke 2.9 Pankreas öz suyu Portakal 3.5 Beyin omurilik sıvısı 7.4 Bira 4.5 Deniz suyu 8.0 Asit yağmuru 5.0 El sabunu Kahve 5.0 Amonyak (N 3 ) 11.5 Çay 5.5 Çamaşır Suyu 12.5 Süt 6.5 Sodyum idroksit 13.5 Su 7.0 Kostik Soda 13.9 İnsan tükürüğü Soru 37 Asit yağmurlarının oluşumu ve etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Azot ve kükürt oksitlerin havadaki su buharıyla tepkimesi sonucu oluşur. B) Oluşum tepkimelerinden biri 3NO O 2NO 3 + NO şeklindedir. C) Göl ve akarsuların p değerlerini yükseltir. D) Topraktaki mineralleri çözerek kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi iyonların taşınarak toprağın minerallerinin azalmasına neden olur. E) Karbonat içeren taş ve kayaçlardan yapılmış yapıları aşındırır. Soru 38 Etkinlik yapan bir öğrenci, masadaki maddelerin üzerine asit damlattıktan sonra etin, kumaşın ve mermerin tahriş olduğunu, camın ise yapısında bir değişme olmadığını gözlemliyor. Öğrencinin etkinlik sonucu edindiği bilgiye göre aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz? Cam Et Mermer A) Kezzabın cam şişede saklanması B) Tuz ruhu ile banyoyu temizlerken koruyucu eldiven kullanılması C) Mermer tezgahın üzerinde limon kesmesi D) Laboratuvarda çalışırken koruyucu kıyafet kullanılması E) Deney masası üzerinde bilinmeyen sıvıya çıplak elle dokunmaması 37

32 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 39 Aşağıda bazı kimyasal maddelerin bazı sakıncaları verilmiştir. Kimyasal Madde Sakıncası CI 2 (g) Solunursa hava yolundaki su ile birleşerek CI asidine dönüşür. 2 (g) Basınç yaparak fiziksel hasarlara neden olur. NO 2 (g) Zehirlenmeye neden olur. 2CI + NaCIO tuz ruhu çamaşır suyu NaCI + 2 O + CI 2(g) 2NaO (aq) + 2Al (k) O (s) Lavabo açıcı 2NaAI (O) 4(aq) + 3 2(g) AI (k) + 6NO 3(der) Alüminyum Kezzap çaydanlık Al(NO 3 ) 3 + 3NO 2(g) O Buna göre; I. Tuz ruhu ile çamaşır suyunun karıştırılması insan sağlığı için zararlı madde oluşmasına neden olur. II. Lavabolar tıkandığında kullanılan lavabo açıcı, tesisat borularının yapıldığı malzemenin cinsine göre az ya da çok zarar verebilir. III. Kireçlenen alüminyum çaydanlığa derişik nitrik asit (kezzap) döküldüğünde insan sağlığı açısından zararlı bir durum oluşmaz. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III Soru 40 Şekildeki şişedeki bileşikle ilgili bazı uyarılar verilmiştir. Bu bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Deriye temas etmemelidir. B) Kullanırken maske takılmalıdır. C) İnsan sağlığı için bir tehlikeye neden olmaz. D) Gözle doğrudan teması engellenmelidir. E) Cilde temas ettiğinde iltihaplara neden olur. 38

33 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 13 Aşağıdaki kavram haritasında günlük hayatta kullanılan bazı asidik ve bazik maddelerin sağlık ve güvenlik açısından zararları ve alınması gereken tedbir ve yöntemleri araştırarak yazınız. TUZ RUU AS TL Y YECEK ve ÇECEKLER LAVABO AÇICI Asit ve bazlarla çalıflırken sa l k ve güvenlik aç s ndan önemli tedbir ve yöntemler N TR K AS T DETERJAN ÇAMAfiIR SUYU 39

34 Asitler - Bazlar Tuzlar 4 - TUZLAR Bazdaki artı yüklü iyonla (katyon) asitteki eksi yüklü iyonun (anyon) birleşmesiyle oluşan bileşik türüne tuz denir. BO + A BA + 2 O Baz Asit Tuz Su Bazı Tuzların Özellikleri ve Kullanım Alanları Tuzlar, kendisini oluşturan asit ve bazların kuvvetine göre asidik tuz, bazik tuz ve nötr tuz olarak sınıflandırılır. Kuvvetli asit ile zayıf bazdan oluşan tuz asidik tuz; kuvvetli baz ile zayıf asitten oluşun tuz bazik tuz; kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan tuz ise nötr tuzdur. Sodyum Klorür alk arasındaki adı : Yemek tuzu Formülü : NaCI Kullanım Alanları Dericilik ayvan besiciliği Suyu yumuşatma işlemleri Kimya sanayi Özelliği : Suda çözünebilen nötral bir tuzdur. Sodyum Sülfat Formülü : Na 2 SO 4 Kullanım Alanları Kağıt sanayinde, selüloz yapılırken elyafın pişirilmesinde Deterjan sanayinde dolgu maddesi olarak Cam sanayinde cam hamurunun oluşumunda hava kabarcıklarını önlemek için Tekstil sektöründe boyanın tekstil yüzeyine homojen geçmesini sağlamak için Kimya endüstrisinde bir çok kimyasal maddenin elde edilmesi işleminde (Potasyum sülfat, alüminyum sülfat, sodyum sülfür vs.) Özelliği : Suda çözünür. Sudaki çözeltisi nötraldir. 40

35 Asitler - Bazlar Tuzlar Sodyum Bikarbonat alk arasındaki adı : Yemek sodası Formülü : NaCO 3 Kullanım Alanları Kabartma tozları yapımı Sütlerin kesilmesini engellemek amaçlı olarak sütlere karıştırmak Efervesan tuzların ve meşrubatların üretiminde Yangın söndürücülerde İlaç, deri ve madencilik sanayinde Plastik ve kauçukta köpük şişirme işlemleri Özelliği : Bazik bir tuzdur. Suda iyi çözünür. 50 C ye ısıtıldığında CO 2 kaybetmeye başlar. Sodyum Karbonat alk arasındaki adı : Soda Formülü : Na 2 CO 3 Kullanım Alanları Sert suların yumuşatılması (suya sertlik veren iyonları karbonat halinde çöktürür) Tekstil sektöründe (lif ile boya arasında bağ oluşturmak için) Gıda katkısı olarak (asit düzenleyici olarak) Diş macunlarında (sürtünme yapıcı ve p yükseltici olarak) Tuğla yapımında Özelliği : Suda çözünür. Sudaki çözeltisi bazik özellik gösterir. Potasyum Nitrat alk arasındaki adı : Güherçile Formülü : KNO 3 Kullanım Alanları Gübre yapımında (Bitkilerde kalite ve verimi artırır) avai fişek ve karabarut yapımı Özelliği : Suda iyi çözünür. Sudaki çözeltisi nötral olan bir tuzdur. 41

36 Asitler - Bazlar Tuzlar Kalsiyum Sülfat alk arasındaki adı : Alçı taşı Formülü : CaSO 4 Kullanım Alanları Tarımda, toprağın p dengesini sağlamak için Kağıt ve pamuklu tekstilde beyaz boya ve dolgu maddesi olarak Bira sanayinde mayalandırma için Tıpta; cerrahide ve dişçilikte İnşaat ve prefabrik inşaat malzemesi olarak İnşaatçılıkta son yıllarda sıcak soğuk yalıtım madde ve ses izolatörü olarak Özelliği : Suda çok az çözünür. Sudaki çözeltisi nötraldir. Kalsiyum Karbonat alk arasındaki adı : Kireç taşı Formülü : CaCO 3 Kullanım Alanları Sanayide, mermer, tebeşir ve kireç üretiminde Boya malzemelerinin üretiminde Cam ve seramik yapımında Özelliği : Suda az çözünür. Bazik bir tuzdur. Amonyum Klorür alk arasındaki adı : Amonyak tuzu veya nişadır Formülü : N 4 CI Kullanım Alanları Kuru pil ve patlayıcı yapımı Kozmetik sanayinde şampuan yapımı (şampuanı kıvamlaştırmak için) Bazı soy metallerin (örneğin altın) arıtılmasında Bazı sentetik yapıştırıcıları kurutmada Kontroplak yapıştırıcıları kurutmada İlaç sanayi (balgam sökücü, idrar sökücü vs) Tekstil ve deri sektörü (boyama baskı ve pamuğu parlatmada) Yem sektörü (sığırlarda idrar taşını önlemek için yeme katılır) Gübre yapımı Maya yapımında katkı maddesi olarak Gıda katkı maddesi olarak Özelliği : Suda kolaylıkla çözünür. Asidik bir tuzdur. 42

37 Asitler - Bazlar Tuzlar Amonyum Nitrat Formülü : N 4 NO 3 Kullanım Alanları Tarımsal gübre yapımı Patlayıcı yapımı Özelliği : Suda iyi çözünür. Asidik bir tuzdur. Amonyum Fosfat Kimyasal Adı : Amonyumdihidrojen fosfat ve Amonyum monohidrojen fosfat (Kısaca her ikisi de amonyum fosfat) Formülü : N 4 2 PO 4 ve (N 4 ) 2 PO 4 Kullanım Alanları er iki bileşik de tarımsal gübre olarak kullanılmaktadır. Özelliği : Suda iyi çözünür. Alüminyum Sülfat Formülü : AI 2 (SO 4 ) 3 Kullanım Alanları Gıda sektörü (özellikle sıvı ve katı yağ üretimi) Boyamalarda (mordan olarak) Kağıt, tekstil ve ilaç sanayi (yapıştırıcı, berraklaştırıcı ve stabilizatör olarak) Endüstriyel ve içme suyu arıtma işlemleri Özelliği : Suda kolay çözünür. Asidik bir tuzdur. Şap Genel Formülleri : Me + M 3+ (SO 4 ) O Me + iyonu : N + 4, K + ve Cs + olabilir. M 3+ iyonu : Fe 3+, AI 3+ veya Cr 3+ olabilir. Örneğin : KAI(SO 4 ) O : Potasyum alüminyum şapı N 4 Fe(SO 4 ) O : Amonyumdemir (III) şapı Kullanım Alanları Deri, boya, kağıt ve tekstil endüstrisi (Mordanlama amaçlı) (Mordanlama : Doğal boyalarla boyanacak materyali boyamaya hazır hale getirmek) Su saflaştırma işlemleri Özelliği : Suda kolay çözünen maddelerdir. 43

38 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 14 Sodyum klorürle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz SODYUM KLORÜR ği Etkinlik 15 Sodyum sülfatla ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. Özelliği 44

39 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 16 Sodyum karbonat bileşiğiyle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri yazınız. Formülü ği SODYUM KARBONAT Etkinlik 17 Sodyum bikarbonat bileşiğiyle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. Formülü ği SODYUM BİKARBONAT 45

40 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 18 Potasyum nitrat bileşiğiyle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. Formülü ği POTASYUM NİTRAT Etkinlik 19 Kalsiyum sülfat bileşiğiyle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. Formülü ği KALSİYUM SÜLFAT 46

41 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 20 Kalsiyum karbonat bileşiğiyle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. Formülü ği KALSİYUM KARBONAT Etkinlik 21 Amonyum klorür bileşiğiyle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. Formülü ği AMONYUM KLORÜR 47

42 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 22 Amonyum nitrat bileşiğiyle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. AMONYUM NİTRAT Özelliği Etkinlik 23 Amonyum fosfat bileşikleriyle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. 1 tane amonyum içeren bileşiği Özelliği 2 tane amonyum içeren bileşiği AMONYUM FOSFAT 48

43 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 24 Alüminyum sülfat bileşiğiyle ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. ALÜMİNYUM SÜLFAT Özelliği Etkinlik 25 Şaplarla ilgili aşağıdaki kavram haritasında boş kutucuklara gelmesi gereken bilgileri doldurunuz. İki farklı şap formülü ve adını yazınız ŞAP Özelliği 49

44 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 26 Aşağıda bazı asit, baz ve tuzların formülü verilmiştir. Bu bileşiklerin adı, bulmacada soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya veya çaprazlama şekilde saklanmıştır. Bu bileşiklerin adını bulunuz. N 3 CI CaCO 3 N 4 NO 3 Ca(O) 2 CaSO 4 C 3 COO 2 SO 4 CaO KO Na 2 CO 3 AI 2 (SO 4 ) 3 NaCI NaO SO 2 3 PO 4 N 4 CI NaCO 3 NO 3 NaAI(SO 4 ) O NO 2 Na 2 SO 4 F A B T T P V Z M A T S K O D T O Z A U N V R A Z T V N V C U M A A M P I L O N B R G Z Z A D E M C L Z T V L A P R M B R C N N fi L T M C N S F O S F O R K A S T A Z R M M E L K A C O P R A D O N V V A fi D S A N T M M U R J N O P Y A T S A K R T N E R T B T A K L R O D R J A Y K A N C F L Z V E M K A D B L B Ç L A M E K A T A F L Ü S M U Y D O S T N A A A O R E K O R I A T R D E K O R A T F A S L I U C E A T C E N N T A U R P E O G A L U L Y A N L I fi R A T M A R Y K E A S O D Y U M D R O K S T S A C T A O A A N P O U S S T N N A Z A N K E R D K A L P A K U R A R G T U A S M fi Ç K M A N Z A S K A L S Y U M K A R B O N A T T R O T D E S A M O A M P I P I R A N I T A F R E A M D S U T A A A R R A Ü K A Z N A fi A L Y P A G A A T P fi A T A A A D A fi T L S O D Y U M B K A R B O N A T A Z T I A P S A A ST A I T A Y F O A T J I Y A D T B K E Z K L S K A C K B A G A M A D A R O R A M R A E A fi A A U D S A L O fi F B A A A Ü A G N T Y A Ü T Ü Y fi O M A R G O M T Ü Ç E A R A S E L F V Z A R A U A K R fi U L F G A G A R N L A F K D A I M A D S A A E T O S A K A Ü N A A E L Ö L K A R F I N O T R D A A F K A L N E D L A K A D A P O A R A Ü M Z F E A Ü A B T G Y M O Ç S E T U O G R O U P E R M N A R A K M V A R R Z I A D U A L I K S N R Ü V R A A A A A D M fi U M A A O O A M V M A L N O E K S Ü Y E Z S L P K A K A Y O Y A U A M B L A A N A G M T A V R E P K L D A A R Ü S B A S A T A K U C Z G R D E U E S V O A A G P O G S A A fi A U A A K A D S M O A F A D E A N Y L E V P A F A V A R T Y I Y A R G N A U T A P A R Z M A V T M E P A T T A T U O B A C I M F Ç A N Y A Ç A R O M A N S A P A N A O A E Z Ö Y P O N P N O I T C A N I A M V K B S G L V T R A N S L A T I O N A K A N K E O Y S A F S C E M A D I L A T E S I R M C U C E K A R E Y N A M P R I Ç A M K T A M fi I R E F T A F L Ü S M U Y N M Ü L A R A S T V U V A K A L 50

45 Asitler - Bazlar Tuzlar Etkinlik 27 Aşağıda harfleri karışık olarak verilmiş asit, baz ve tuzların düzenlenmiş isimlerini, formüllerini karşılarına yazınız. Karıştırılmış isim Düzenlenmiş isim Formül a) T A M İ R P K O S T U D O İ S Y b) F A T M A S Ü Y U M Ü N İ L L c) M A N İ T U T M A N O R Y d) O D U N Y K M A R B O T S A e) S Ü S K A L F A M İ L Y U T f) K A S T İ R İ T İ N g) L O R A K Ü R O Y U M M N h) S İ S F O K A T İ R O F i) P İ T O N T A S M A T U R Y j) A T O M S Ü S D U Y L F k) Ü F Ü R K İ S İ S T A L l) K A L M A S O Y U N K İ R B A T m) M A N Y A K O n) M Ü R K U L Y O R D O S o) S O Y U M D İ K B A R O N T A B Soru 41 Bir tuz ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Dericilikte ve su yumuşatma işlemlerinde kullanılıyor. Sudaki çözeltisi asidik ya da bazik özellik göstermiyor. alk arasında yemek tuzu olarak adlandırılıyor. Bu tuzun formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) KCI B) KNO 3 C) Na 2 SO 4 D) NaCI E) CaCI 2 51

46 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 42 Bir tuz ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Suya sertlik veren iyonları karbonat halinde çöktürerek suların yumuşatılmasında kullanılır. Diş macunlarında sürtünme oluşturucu ve p yükseltici olarak kullanılır. alk arasında soda olarak adlandırılır. Bu tuzun formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) KNO 3 B) Na 2 CO 3 C) Na 2 SO 4 D) CaCO 3 E) N 4 CI Soru 43 Bir tuz ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Gübre yapımında kullanıldığında bitkilerin kalite ve verimini arttırır. avai fişek ve karabarut yapımında kullanılır. Potaskostik ve kezzabın tepkimesi sonucu oluşan bir tuzdur. Bu tuzun formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) KNO 3 B) Na 2 CO 3 C) CaSO 4 D) N 4 NO 3 E) NaNO 3 Soru 44 CaSO 4 bileşiğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İnşaat sektöründe sıcak soğuk yalıtım malzemesi ve ses izolatörü olarak kullanılır. B) Kağıt ve pamuklu tekstilde beyaz boya ve dolgu maddesi olarak kullanılır. C) Ca(O) 2 bazı ile NO 3 asidinin tepkimesinden elde edilir. D) Tarımda toprağın p dengesini sağlamak için kullanılır. E) alk arasında alçı taşı olarak bilinir. Soru 45 Bir tuz ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Mermer ve tebeşirin ana maddesidir. Isıtıldığında 1000 C civarında kireç oluşturur. Cam ve seramik üretiminde kullanılır. alk arasında kireç taşı olarak adlandırılır. Bu tuzun formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) Na 2 SO 4 B) KNO 3 C) CaSO 4 D) CaCO 3 E) Na 2 CO 3 52

47 Asitler - Bazlar Tuzlar Soru 46 Bir tuz ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kontroplak yapıştırıcılarının yapımında ve bazı sentetik yapıştırıcıları kurutmada kullanılıyor. Tekstil ve deri sektöründe boyama, baskı ve parlatma işlemlerinde kullanılıyor. Kozmetik sektöründe şampuanı kıvamlaştırmak amaçlı kullanılıyor. Gübre, kurupil ve patlayıcı yapımında kullanılıyor. alk arasında nişadır olarak adlandırılıyor. Bu tuzun formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) NaNO 3 B) N 4 CI C) N 4 NO 3 D) Na 2 SO 4 E) KNO 3 Soru 47 Formülü N 4 NO 3 olan tuzla ilgili, I. Kimyasal adı, amonyum nitrattır. II. Suda iyi çözünen asidik bir tuzdur. III. Tarımsal gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Soru 48 Amonyum fosfat tuzlarıyla ilgili, I. Tarımsal gübre olarak kullanılırlar. II. Formülleri (N 4 ) 2 PO 4 ve N 4 2 PO 4 tür. III. Amonyak ile sülfürik asidin tepkimesi sonucu oluşurlar. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Soru 49 Bir tuzla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Boyama işlemlerinde mordan olarak yani boyanacak tekstil materyalini boyamaya hazır hale getirme işlemlerinde kullanılır. Kağıt, tekstil ve ilaç sanayinde yapıştırıcı, berraklaştırıcı ve stabilizatör olarak kullanılır. Formülü AI 2 (SO 4 ) 3 tür. Bu tuzun kimyasal adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Sodyum sülfat B) Kalsiyum karbonat C) Kalsiyum sülfat D) Alüminyum sülfat E) Alüminyum fosfat 53

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI Sodyum Klorür Kimyasal formülü: NaCI Özel adı: Yemek tuzu (Sofra tuzu) Özellikleri: Kimyada sodyum klorür ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20 (4T A şağıda verilen tepkimeleri denkleştiriniz. 1- H 04 + KOH K 04 + H20 2- Fe203 + A l ^ A1203 -t Fe 3- Ca+HCI ------ CaCI2 +H2 Yanma tepkimeleri Çivinin paslandığım gördünüz mü? Hiç kamp ateşi veya

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 )

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 ) Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır. 4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar

Detaylı

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR 3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR A. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Fenolftalein gibi maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan ve onların sınıflandırılmasında kullanılan maddelere belirteç (indikatör) denilmektedir.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR SÜLFAT LİKİT 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: Demir (II) Sülfat likit Ürün İsmi: TUROKS D2S Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri

DENEY 5. ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri DENEY 5 ASİDİK VE BAZİK ÇÖZELTİLER ph Skalası ve ph Ölçümleri AMAÇ: Çeşitli asit ve baz çözeltileri için ph nın ve ph skalasının ne olduğunun anlaşılması, ph kağıtları ve ph-metre yardımı ile hazırlanmış

Detaylı

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler

Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Çevremizdeki Kimyasal Maddeler Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Kimyasal maddeler, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

KALSİYUM KARBONAT (KALSİT)

KALSİYUM KARBONAT (KALSİT) 1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürünün Adı : KALSİYUM KARBONAT Ürünün Kimyasal Formülü : CaCO 3 Yapı malzemelerinin üretiminde; kimyasal proseslerde; metalürji ve cam Kullanım Alanları : üretiminde;

Detaylı

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Hazırlayan: Kübra TOP 20534284 Deneyin Adı: OKSiJENiN SABUN KÖPÜĞÜNÜ ARTTIRMASI Deneyin Amacı: Hidrojen peroksitin parçalanmasıyla açığa çıkan Oksijenin

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

Yayın Tarihi: 06.07.2010

Yayın Tarihi: 06.07.2010 1/5 26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI KAPALI LÜ TİCARİ ADI Hidroklorik Asit HCl 2. BİLEŞİMİ

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ E- ASĐTLER-BAZLAR (10 SAAT) 1- Asitler 2- Bazlar 3- Tuzlar 4- Oksitler 5- Belirteç (Ayıraç = Đndikatör) 6- Asitlerin ve Bazların

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Karışımlar Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları topluluğa karışım denir. İçme suyu, gazoz, limonata, meyve suyu, yemekler, salata, süt, ayran, hava, sis, çamur vb. birer

Detaylı

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO KULLANIM ALANI Textil ağartılması, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, su klorlanması ve genel dezenfektasyon

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net 1-2- 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 8 çinko parçaları atıyor. Gaz çıkışını,deney tüpünün ısınışını ve çinko parçalarının neredeyse kaybolduğunu gözlemleyen Arda şaşkın bir şekilde Şimdi

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ

KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ KALSİYUM, MAGNEZYUM VE SERTLİK TAYİNİ Bir suyun sertliği içindeki başlıca çözünmüş kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelip, suyun sabunu çökeltme kapasitesidir. Sabun, suda özellikle her zaman

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye

Adres: Organize Sanayi Bölgesi No: 32, 06850 Hasanoğlan/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Makina Plus Sıva Alçısı Kullanım Alanları: Her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bimsblok, gazbeton vb.)

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 71-36-3 Kullanım alanları : N-Butanol ağırlıklı olarak boya ve

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

Yayın Tarihi: 16.01.2014

Yayın Tarihi: 16.01.2014 1/5 26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması Dağıtılması Hakkında yönetmelik e göre hazırlanmıştır. 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

Sabun tarihi. killi çamur köpük

Sabun tarihi. killi çamur köpük H A Z ı R L A Y A N : Sabun nedir? Sabun temizlikte kullanılan maddelerden bir bölümüne verilen genel addır Kimyasal bakımdan sabun ise basitçe yağ asitlerinin sodyum yada potasyum tuzlarından meydana

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Sentetik Deterjan ve Sabunun Üretilmesi ve Özellikleri

Sentetik Deterjan ve Sabunun Üretilmesi ve Özellikleri 10. Deney Sentetik Deterjan ve Sabunun Üretilmesi ve Özellikleri Genel Prensipler: Temizleme yeteneğine sahip olan maddelerin tümü deterjan olarak adlandırılırlar. Kullandığımız temizlik maddeleri sabun

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PROJENİN AMACI Bor madeninden elde edilen borik asitin maddelerin yanıcılığını geciktirici özelliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. GİRİŞ Günümüzden

Detaylı

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ Melike YILDIRIM, Berkay İLYAS Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kurupelit / Samsun mellike_yldrm@hotmail.com, berkayilyas@gmail.com Bu

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Suyun Zirai Mücadeledeki Önemi

Suyun Zirai Mücadeledeki Önemi Suyun Zirai Mücadeledeki Önemi Zirai mücadelede hazırladığımız karışımların neredeyse %99 unu oluşturan suyun önemi büyüktür. Kullanılan suyun kalitesinin yüksek olması yapılacak ilacın başarısını ve etkinlik

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 75-09-2 Kullanım alanları : Plastik sanayisinde, kimyasal ürünlerin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU BETEX SATEN PERDAH ALÇISI Sayfa : 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Adı: Saten Perdah Alçısı Kullanım Alanları: Elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Üretici Firma: Saint-Gobain

Detaylı