SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s"

Transkript

1 yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s SUSURKÖY belediyesi taraf ndan Haziran tarihleri aras nda organize edilen Kiraz Festivali büyük bir kat - l ma sahne oldu. Bu y l 10 uncusu gerçeklefltirilen festivalin devam edip etmeyece i ise henüz belirsizlik tafl yor. 4 te Balkanlar da Türk kad n sempozyumu yap ld BU y l beflincisi yap lan Balkanlar da Türk Kad n sempozyumu Haziran tarihlerinde Köstence flehrinde gerçekleflti. 16 da Türkefl Hac memifl yeniden vali yard mc s SKEÇE il meclis üyesi Türkefl Hac memifl yeniden vali yard mc l na getirildi. Hac memifl 14 Haziran Pazartesi günü göreve bafllad. 5 te 12,13 Az nl k sorunlar Kopenhag da dile getirildi nsan ve az nl k haklar n garanti alt na alan en önemli belgelerden biri olan Kopenhag Kriterleri 20. y l n kutlad BATI Trakya Müslüman Türk az nl n n sorunlar, Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) taraf ndan Danimarka n n baflkenti Kopenhag da düzenlenen toplant - da dile getirildi. nsan ve az nl k haklar n garanti alt na alan en önemli belgelerden biri olan Kopenhag Kriterleri nin 20. y l münasebetiyle düzenlenen toplant ya Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ad na eski baflkan Cemil Kabza kat l rken, ABTTF yi Uluslararas Çal flmalar ve Lobi Grubu üyesi Fatma Reflit temsil etti. 10 da DÜNYA B L M EKONOM Obama: BP s z nt n n bedelini ödeyecek 18 de Mars okyanusuna yeni kan t 11 de AB de Ekonomi hükümeti kuruluyor Az nl k e itimindeki sorunlar n bafl nda gelen Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) sorunu ve sorunun çözümüyle ilgili olarak e itimci ve akademisyenlerin görüfllerine baflvurduk. E itim Bakanl Özel Sekreteri Thalia Dragona n n önümüzdeki günlerde SÖPA sorunuyla ilgili olarak düzenleyece i toplant öncesinde, Bat Trakya Türk az nl k mensubu ö retmen ve akademisyenlerle SÖPA ve az nl k ilkokullar ndaki ö retmen problemini konufltuk. Dostluk festivali skeçe de bafllad stanbul da sona erdi TÜRK Yunan Dostluk Dernekleri Defne Dafni taraf ndan düzenlenen dostluk festivali 12 Haziran Cumartesi günü skeçe de bafllad, 15 Haziran Sal günü stanbul Adalar da sona erdi. Festival, Adapazar 'ndan skeçe'nin Mandra köyüne göç edenler ile Türkiye'den gelen dernek üyelerinin bar fl için hamur yo urup ekmek piflirmesiyle bafllad. Suzan Kardefl konserine ise çok say da Türk ve Yunanl kat ld. 20 de 6, 7, 8 ve 9 da SPOR Fenerbahçe Daum ile devam dedi 3 te 23 te

2 Devecio lu ve Hac gene eyalet baflkan yard mc s aday aday RODOP Vali Yard mc s Mehmet Devecio lu, Kas m ay nda yap lacak yerel seçimlerde Do u Makedonya Trakya Eyalet Baflkan Yard mc s adayl için PA- SOK partisine baflvurdu. Devecio lu konuyla ilgili olarak GÜNDEM e yapt aç klamada 12 Haziran Cumartesi günü, eyalet baflkan yard mc s adayl için partiye resmi baflvuruda bulundu unu Hacigene Devecio lu söyledi. Devecio lu; Kas m ay nda yap lacak seçimlerde eyalet baflkanlar gibi, her ilde yeralacak eyalet baflkan yard mc l için de partiye baflvuru yap l yor. Ben de bu çerçevede baflvurumu yapt m. Yani bunu parti merkezi belirleyecek. Rodop vilayetinde az nl ktan eyalet baflkan yard mc s aday yoktu denmesin diye adayl m koydum. Yerel yönetimdeki tecrübelerimle ilgili özgeçmiflimi de partiye ulaflt rd m. Devecio lu, eyalet baflkan yard mc l adayl olmad takdirde, eyalet meclis üyeli i adayl n düflünmedi ini belirtti. Bu arada skeçe l Meclis Üyesi rfan Hac gene nin de skeçe ilinden eyalet baflkan yard mc s adayl için PASOK a baflvurdu u ö renildi. Hac gene nin geçti imiz günlerde eyalet baflkan yard mc s adayl için resmen partiye baflvuruda bulundu u ifade edildi. Babalar için TB de kutlama Babalar Günü bu y l da skeçe Türk Birli i Kad nlar Kolu nun düzenleyece i bir etkinlikle birlik lokalinde kutlanacak. 20 Haziran Pazar günü gerçekleflecek etkinlik saat 20:00 de bafllayacak. Tüm halk n davetli oldu u etkinlikte aç k büfe ikramlar ve canl müzik ziyafetinin olaca kaydedildi. Kitap okuyanlara TB den ödül GÜNDEM2 SKEÇE Türk Birli i Kütüphanesi nin düzenledi i Kitap Oku laptop kazan kampanyas n n çekilifli yap ld. 13 Haziran Pazar günü birlik lokalinde yap lan çekilifle yüzün üzerinde ö renci kat ld. Selin Delio lu bilgisayar, Bedia Delsiz ve Gül Mümino lu bisiklet kazan rken, 10 ö renciye eflofman, 10 ö renciye de tenis raketi hediye edildi. Ödül töreninde aç l fl konuflmas n yapan TB kütüphanesi sorumlusu Reyhan Hac ibram, kampanyaya kat lan ö renci ve ailelerini kutlad ve velileri çocuklar kitap okuma gibi güzel bir al flkanl devam ettirmeleri konusunda teflvik etme e davet etti. Daha sonra söz alan Baflkan Ahmet Kara, TB kütüphanesi olarak ö renci ve velilerin her türlü taleplerini göz önünde bulunduracaklar n, bu konuda çaba göstereceklerini belirtti ve kampanyaya kat lan ö rencileri tebrik etti. Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli- i Asbaflkan Nihat Osmano lu da yapt konuflmada, okuman n önemine de inerek, ö rencileri ve organizasyonu gerçeklefltirenleri kutlad. Türkiye nin Gümülcine Baflkonsoloslu u Muavin Konsolosu Özkan Duman ise yapt konuflmada, okumay teflvik eden böyle bir kampayay düzenleyenleri ve kat lanlar tebrik etti. Muavin Konsolos Özkan Duman daha sonra ödül kazanan ö rencileri tek tek tebrik ederek sohbet etti. YALÇIN BAYER Kitap okuma kampanyas n n ödül törenine kat lan Hürriyet gazetesi yazarlar ndan Yalç n Bayer de k sa bir selamlama konuflmas yapt. KOÇ L SES NDEN KAMPANYAYA DESTEK Çekilifl gününden bir gün önce skeçe Türk Birli i ni ziyaret eden Vehbi Koç Vakf Özel Koç Lisesi ö reci ve ö retmenleri de kampanyaya destek verdi. Kampanyay destekleyenler aras nda bulunan Dr. Nahit Hüseyino lu ise ödül töreni s ras nda salonda bulunanlar taraf ndan alk flland. TB kütüphanesi sorumlusu Reyhan Hac ibram n giriflimleriyle ilk kitap okuma kampanyas n iki y l önce bafllat lm flt. Reyhan Hac ibram kampanyan n önümüzdeki y llarda da büyüyerek devam edece ini söyledi. El Beceri Kursu ö rencileri Edirne deydi BATI Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ad alt nda faaliyetlerini sürdüren El Beceri Kursu ö rencileri Edirne ye gitti. Kurs ö rencileri ve ö retmenlerinin kat ld gezi 4 Haziran Cuma günü gerçekleflti Kurs ö retmenleri Mediha Bekiro lu, Emine Hüseyin ve Ayla Ali öncülü ünde Edirne yi ziyaret eden ö renciler rehber eflli inde Edirne nin tarihi ve turistik mekanlar n gezdi. Beyaz t Külliyesi, fiükrü Pafla Tabyas ve Selimiye Camii ni ziyaret edilen mekanlar aras nda yer ald. Kurs ö renci ve ö retmenlerinden oluflan grup ayn günün akflam Gümülcine ye döndü.

3 GÜNDEM3 Dostluk festivali skeçe de bafllad stanbul da sona erdi TÜRK Yunan Dostluk Dernekleri Defne Dafni taraf ndan düzenlenen dostluk festivali 12 Haziran Cumartesi günü skeçe de bafllad, 15 Haziran Sal günü stanbul Adalar da sona erdi. Türk- Yunan dostlu unu pekifltirmek amac yla bu y l dokuzuncusu düzenlenen «Türk Yunan Dostluk Festivali» skeçe'de bafllad. Festival, Adapazar 'ndan skeçe'nin Mandra köyüne göç edenler ile Türkiye'den gelen dernek üyelerinin bar fl için hamur yo urup ekmek piflirmesiyle bafllad. Festival kapsam nda skeçe'deki Ksanthipion Aç k Hava Tiyatrosu'nda gerçeklefltirilen Suzan Kardefl konserine çok say da Türk ve Yunanl kat ld. Kardefl, Türk, Yunan ve Balkan ezgileriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaflatt. Mandra köyünde ilk kez yaflanan ekmek yo urma etkinli inde, Türkiye'den gelen konuklar, ekme in içine kat lmas için yanlar nda kuru üzüm, ceviz, f st k gibi malzemeler de getirdi. Bar fl ve dostluk mesajlar alt nda ekmek piflirildikten sonra Rum kad nlar Adapazar 'ndan göç eden ninelerine ait k yafet ve tak lar giyerek, konuklarla beraber halk oyunlar gösterisi sundu. Türkiye Defne Derne i Genel Koordinatörü Celal Bafllang ç, 9 y ldan bu yana iki ülke halk n buluflturmaya çal flt klar n belirterek flunlar söyledi: "Yunanistan bu y l büyük ekonomik krizde. Türkiye de halen küresel krizin etkisi alt nda. Biz 'Burada Ekmek Var' buluflmas yla bar flta ekme in oldu unu Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini TelFax: web sitesi: ve savafl n da ayn zamanda büyük ekonomik kayba neden oldu unu anlatmak istiyoruz. Sürekli 'Ege'de gerginlik' yafl yoruz. Bu gerginlik silahlanmada büyük maliyetlere neden oluyor. Hem biz, hem de Yunanistan silahlanmaya ay rd - m z paralar kendi refah m - za harcasak, sofram zdaki ekmek her gün bir dilim artar. Bu nedenle bu organizasyonu yapt k" Bu arada, Yunanistan Dafni Derne i Baflkan Prof. Kostas Sofulis, gazeteci yazar Oral Çal fllar ve yönetmen Fehmi Yaflar'a teflekkür plaketi verdi. Prof. Sofulis, Türk ve Yunan halk aras nda büyük fark olmad n, benzerliklerin çok oldu unu ve bu tür buluflmalarla her iki devletin yöneticilerine «biz dostuz» mesaj n verdiklerini ifade etti. Festival kapsam nda düzenlenen Binlerce Güvercin adl panelde konuflan Y ld z Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararas liflkiler Bölümü ö retim üyesi Elçin Macar da, Yunanistan ile Türkiye ve Bat Trakya Türkleri aras ndaki en büyük sorunlardan birinin müftü seçimi oldu unu hat rlatt. Macar, yeni ad mlar n at ld - n, ancak Bat Trakya Türkleri'nin sorunlar yaflad n belirterek flöyle konufltu: "15 y ldan beri Yunanistan Türkiye'deki Rum az nl n ve patrikhane meselelerini AB kurumlar na havale etti ve bunu baflard. Bat Trakya'daki Türkler'in meselelerinin iç meseleleri oldu unu ve pazarl k etmedi ini aç kl yor. Taraflar bence ayr ad m at yor, ama son dönemde geliflmeler de var. Son birkaç y ldan beri Türkçe dersi Yunanistan okullar - na girdi. Heybeliada Ruhban Okulu konusunda, patrikhaneye ba l Türk vatandafl olmayan metropolitlere vatandafll k verilece i söyleniyor. Bunlar çok önemli geliflmeler. Öte yandan Yunanistan'da yaflanan bir di er sorun da müftü seçimi. Bilindi i gibi Yunanistan müftü seçimine medeni kanuna giren baz hükümlerin slam hukukuna göre ifllenmesinden dolay izin vermiyor. Di- er sorun etnik adland rma. Türk ad yla örgütlenmeye halen izin verilmiyor." Festivalin ikinci aya ise Haziran'da stanbul ve Adalar'da gerçeklefltirildi. Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Az nl k e itimi ve SÖPA Bat Trakya Türk az nl n n e itim sorunlar n gazetemizde s kça dile getirmeye çal fl yoruz. E itim Bakanl Kültürleraras E itim Özel Sekreteri Thalia Dragona n n SÖPA sorunuyla ilgili düzenleyece i toplant öncesinde de çok tart fl lan bu kurum hakk ndaki görüfl ve düflünceler nedir bir kez daha dile getirmek ve az nl n çözüm önerilerini gündeme tafl mak istedik. Az nl n karfl laflt sorunlar aras nda bir s ralama yapmak gerekti inde, flahsen e itimi birinci s raya koyuyorum. Di er sorunlar daha az önemsedi im için de il tabii ki Ancak e itim sorununun birçok kap y açacak bir anahtar oldu una inand m için Ülkemiz yöneticilerinin az nl k e itimi alan nda gelifltirdi i ve üretti i politikalar ve uygulamalar da asl nda bu düflüncemi do ruluyor. E itim sorunu deyince ilk akla gelen, ö retmenler konusu ve Selanik Özel E itim Akademesi (SÖPA) oluyor. SÖPA ya yöneltilen elefltirileri daha iyi anlamak için ise flu üç noktaya dikkat etmek gerekiyor diye düflünüyorum: SÖPA n n kurulufl dönemi; SÖPA n n kurulufl amac ve SÖPA n n yap s SÖPA, ne yaz k ki Cunta n n bir kal nt s olarak varl n sürdüren, demokrasinin kesintiye u rad bir dönemden bugüne kalm fl kötü bir miras. SÖPA n n kurulufl amac ise Türkiye ye gidip e itim kursu görmüfl veya Türkiye deki ö retmen okullar nda okumufl olan Bat Trakyal ö retmenleri devreden ç karacak adam yetifltirmek ten baflka bir fley de ildi. SÖPA n n yap s n inceledi imizde ise D fliflleri Bakanl na ba l, hiçbir e itim fakültesinin özellikleriyle örtüflmeyen, efli benzeri olmayan bir kurum karfl m za ç k yor. Az nl k okullar nda Türkçe e itim vermek üzere ö retmen yetifltirilen bu kurumda Türkçe ders say s yok denecek kadar az. Yani e itim formasyonu aç s ndan da hakl ç kar lacak hiçbir yan yok. SÖPA n n yap ve iflleyiflindeki bu anormallik son dönem ülkemizdeki iktidarlar da rahats z etmifle benziyor. Ama bu konuda siyasi bir irade de gösteremiyorlar. En az ndan flu ana kadar. Thalia Dragona n n baflkanl nda önümüzdeki haftasonu SÖ- PA konusunun ele al naca bir toplant n n gerçekleflecek olmas - n n, umar m hükümetin bu konuda ç k fl yollar arama çabas yla bir ilintisi vard r. Günah yla, sevab yla SÖPA az nl k okullar m z n bir gerçe i art k Bu kurumdan mezun olmufl bizim insanlar m z, bugün bizim okullar m zda ders veriyor. Bu konuda suçlay c yaklafl mlar yerine, var olan durumu nas l lehimize çevirebilir ve çocuklar - m z için nas l daha olumlu hale dönüfltürebiliriz, bunun yollar n aramam z gerekir. Ben de SÖPA n n kapat lmas görüflünü savunanlardan m. Yanl fl düzeltmeye çal flmak yerine, yeni temeller üzerine birfleyler infla etmenin daha do ru oldu una inan yorum. Tertemiz bir sayfa açman n hem akademik baflar, hem de psikolojik aç dan daha iyi olaca n düflünüyorum. Var olan bir üniversite bünyesinde -ki bu durumda Dimokritos Üniversitesi en uygunu gibi görünüyor- Türkiye ve Yunanistan dan akademik kadrolar n görevlendirilece i bir e itim fakültesinin oluflturulmas en do ru çözüm gibi görünüyor. Son y llarda Türk ve Yunan üniversiteleri aras ndaki akademik alanda ortak bir çok çal flmaya imza at l yor. Bu iflbirli i, az nl k çocuklar na ders verecek ö retmen kadrolar n n yetifltirilmesinde neden kullan lmas n? Bir de tabii ki, flu anda az nl k okullar nda görev yapan SÖ- PA l ö retmenler konusunda birfleyler yapmak gerekiyor. Bizzat ö retmenlerin Türkçe ders kitaplar konusunda kendilerine seminer verilmesi yönünde bir talepleri vard. Örne in, E itim Bakanl bu ça r ya kulak vererek ifle bafllayabilir. Yeter ki iyi niyet olsun.

4 Cemil KABZA TERS AÇI GÜNDEM4 Kiraz festivali 10 yafl nda 20 y l sonra Kopenhag kriterleri Hepimizin s k s k duydu u ama ço umuzun içeri ini az bildi i meflhur Kopenhag Kriterleri geçen hafta 20 nci y ldönümünü kutlad. Kopenhag Kriterleri, 29 Haziran 1990 y l nda imzalar n at ld Danimarka n n baflkenti Kopenhag da düzenlenen iki günlük toplant da bir kere daha masaya yat - r ld ve özellikle uygulama aflamas nda yaflanan s k nt lar ele al nd. Bu toplant ya Bat Trakya Az n l Yüksek Tahsilliler Derne i ad na kat lma f rsat n buldu um için baz izlenimlerimi sizinle paylaflmak istiyorum. Danimarka D fliflleri Bakanl n n ev sahipli inde, AG T dönem baflkanl n yürüten Kazakistan n organizasyonuyla düzenlenen bu toplant ya üye devletlerin büyük ilgi duymas ayr ca önem tafl maktad r. (üye devlet temsilcilerinin kat l m tamd.) Gerek Danimarka, gerekse Kazakistan d fliflleri bakanlar n n yapt klar konuflmalarda, belgenin 20 y l sonra bile gücünü korudu unu, temel insan ve az nl k haklar koruma mekanizmalar n n bafl nda yer ald n vurgulamalar toplant ya kat lanlar n ortak görüflünü oluflturdu. Toplant da afla yukar herkesin hemfikir oldu u bir nokta daha vard. Belge, insan ve az nl k haklar için önemli ve güçlü bir belgedir, ancak ulgulanma aflamas nda hala ciddi s k nt lar mevcut. 20 y l gibi önemli bir zaman diliminde yaflanan de iflikliklerin alt n çizen devlet yetkilileri, bugüne kadar at lan olumlu ad mlar sayesinde yaflanan olumlu geliflmelerin gelece e fl k tutaca n ima etti. Klasik optimizm nidalar!.. Hat rlanaca üzere Kopenhag Kriterleri nin alt na imza atan ülkeler aras nda Çekoslovakya, Do u Almanya, Bat Almanya, SSCB ve Yugoslavya yer al yor. Bu ülke isimleri art k bugün tarih oldu. Unutmayal m bu belge AG K döneminde imzaland. Avrupa Güvenlik ve flbirli i Konferans AG K daha sonra Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat AG T oldu. Kopenhag Kriterleri insan ve az nl k haklar n koruma alt na alan en önemli uluslararas belgelerden bir tanesidir. 35 ülke taraf ndan 20 y l önce imzalanan 45 maddelik bu metnin en az 10 maddesi temel insan haklar, 10 maddesi ise ulusal az nl klarla ilgilidir. Uluslararas hukukta kabul gören bir tan mlama vard r. Az nl k haklar temel insan haklar yla eflde erdir. Bu belge ayr ca Avrupa Birli i için ayr bir önem arzetmektedir. Belge imzalanmas ndan 3 y l sonra, yani 22 Haziran 1993 tarihinde yap lan Kopenhag Zirvesi nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birli i nin genifllemesinin Merkezi Do- u Avrupa ülkelerini kapsayaca n kabul etmifl ve ayn zamanda adayl k için baflvuruda bulunan ülkelerin tam üyeli e kabul edilmeden önce karfl lamas gereken kriterleri de belirtmifltir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuat n n benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanm flt r. S YAS KR TER: Demokrasi, hukukun üstünlü ü, insan haklar ve az nl klara sayg gösterilmesini ve korunmas n garanti eden kurumlar n varl. EKONOM K KR TER: flleyen bir pazar ekonomisinin varl n n yan s ra Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet bask s na karfl koyma kapasitesine sahip olunmas. TOPLULUK MEVZUATININ BEN MSENMES : Siyasi, ekonomik ve parasal birli in amaçlar na uyma dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunmas. K saca 1993 ten sonra Avrupa Birli i ne aday olan ülkelere, Kopenhag Kriterlerini imzalama, onaylama ve uygulama flart getirildi. Bu hamleyle Kopenhang Kriterleri ne ayr bir güç daha eklemifl oldu. Ayn flartlar haliyle daha önce Avrupa Birli i ne üye olmufl devletler için de geçerlidir. Bu durumda 1981 y l nda AB üyesi olan Yunanistan da bu kriterleri harfiyen uygulamak mecburiyetindedir. Bu yükümlülük sadece Yunanistan için de il, bütün üye ülkeler için geçerlidir. Ancak burada ince, ama önemli bir detay var ten sonra AB ne aday olan ülkelere kriterleri uygulama mecburiyeti getirildi. Bir çok ülke sadece ve sadece AB ne tam üye olabilmesi için bu belgenin yükümlülüklerini yerine getirdi. Getirmek zorundayd, çünkü AB ne baflka türlü üye olmak mümkün de ildi.. Eski AB ülkeleriyse daha esnek davrand. Çünkü onlar n böyle bir kayg s yoktu. En büyük sorun da zaten burada. Onun için bu 20 nci y l toplant s nda genelde belgenin uygulanmas aflamas nda yaflanan s k nt lar n nas l giderilece i meselesine vurgu yap ld. Her ülke temsilcisi yapt konuflmada, belgenin uygulanmamas n elefltirdi, ancak hiç kimse kendi ülkesini elefltirmedi. Her ülke temsilcisi ortaya konufltu. Ortaya konuflunca her fley ortada kal r misali. Belgenin bundan sonraki aflamada bütün üye ülkeler taraf ndan uygulanmas için önemil tavsiyeler yap ld. Umar m bu tavsiyeler de sadece lafta kalmaz. Peki bütün bundan az nl n faydas ne demeyin. Var olan hakk talep etmek baflka, hakk n yok diyenlere karfl mücadele vermek baflka. Yaz m bir diplomat n toplant da söyledi i flu sözle tamamlamak istiyorum. nsan ve az nl k haklar n koruma alt na alan bu tür belgelerin önemi, uygulanabilirli i ile ölçülür. SUSURKÖY belediyesi taraf ndan Haziran tarihleri aras nda organize edilen Kiraz Festivali büyük bir kat l ma sahne oldu. Bu y l 10 uncusu gerçeklefltirilen festivalin devam edip etmeyece i ise henüz belirsizlik tafl yor. Susurköy ve Yass köy belediyeleri ile Arabac köy nahiyesinin birleflmesiyle oluflacak yeni belediyenin bu etkinli i sürdürüp sürdürmeyece i bir y l sonra kesinleflecek. YO UN KATILIM Bu y l 10 uncusu düzenlenen Kiraz Festivali 11 Haziran Cuma akflam bafllad. Bu y lki etkinliklere yerel ekiplerin yan s - ra Türkiye ve Bulgaristan dan sanatç lar kat ld. Etkinli in ilk günü protokol konuflmalar yla bafllad. Festivalin sunuculu unu Necat Ahmet ile Bediha Ahmet yapt. Kültürel gösteriler çerçevesinde Gümülcine Türk Gençler Birli i müzik korosu ile halk oyunlar ekiplerinin gösterileri yap ld. Ayr ca Ersin Show, Vorios hos ile Manolis Miçias konseri de birinci gün gerçekleflti. 12 Haziran Cumartesi akflam ise festival büyük bir kat l ma sahne oldu. Kufllanl Kültür Derne i ve Bulgaristan Koflukavak Belediyesi folklor ekipleri gösteriler sundu. Türkiye den davet edilen ünlü sanatç Ferhat Göçer in konserinde ise izdiham yafland. Ünlü sanatç n n konserine 10 bin civar nda kifli kat ld. Festivalde, Türkiye de düzenlenen Türkçe Olimpiyatlar nda alt n madalya alan Fatma Adem de kendisine madalya kazand ran Sol yan m ac yor anne adl fliiri okudu. Adem seyircilerden yo un alk fl ald. 10. Kiraz Festivali 13 Haziran Pazar günü Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i folklor ekiplerinin gösterileri, Ersin Show ve Türkiyeli ses sanatç s Linet in konseriyle son buldu. Etkinlikte belediye taraf ndan kat l mc ve davetlilere teflekkür plaketi verildi. SMET KADI Festival Susurköy Belediye Baflkan smet Kad n n konuflmas yla bafllad. On y ld r devam eden Kiraz Festivali nin kurumsallaflt n ve bölgeyle bütünleflti ini söyledi. Son y llarda hayata geçirilen yenilikler sayesinde kiraz üretiminin Rodop ilinde önemli bir yer tutmaya ve önemli bir gelir kayna olmaya bafllad n belirten Belediye Baflkan, Kiraz m z Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Almanya pazarlar nda yerini almaktad r. Hedefimiz kiraz üretimini daha da gelifltirerek, kiraz a ac say s n artt rmak, kalite ve üretim kapasitesini yükselterek insan - m z için alternatif bir gelir kayna yaratmakt r. dedi. AHMET HACIOSMAN

5 GÜNDEM5 Türkefl Hac memifl yeniden vali yard mc s SKEÇE il meclis üyesi Türkefl Hac memifl yeniden vali yard mc l na getirildi. Hac memifl 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren resmen skeçe Vali Yard mc s olarak görevlendirildi. Dimitris Panayotakis in yerine atanan Hac memifl, sosyal hizmetler, kamu sa l ve tüketici haklar ndan sorumlu olacak. Hac memifl in görevi 31 Aral k 2010 a kadar devam edecek. Hac memifl in bürosu valilik binas nda birinci katta 214 numarada bulunuyor. Telefon numaras ise Hac memifl, görev süresi boyunca sabah erken saatlerden ö len geç saatlere kadar valilikteki bürosunda olaca n belirterek, Görevim y l sonuna kadar devam edecek. Zaten bu y l n sonunda valilikler de iptal ediliyor ve yeni bir dönem bafll yor. Görevim boyunca halk m za elimden geldi i kadar hizmet etmeye çal flaca m. diye konufltu. ÜÇ TÜRK VAL YARDIMCISI GÖREV YAPTI Türkefl Hac memifl, 2008 y l nda da vali yard mc l görevinde bulunmufltu. skeçe nin ilk Türk vali yard mc s ise Musa Vidinli olmufltu. Ayn göreve il meclis üyesi Yusuf Deli de getirilmiflti. Rodop PASOK Milletvekili Ahmet Hac osman festivali düzenleyenleri tebrik ederek, festivalin bölgeye canl l k katt n dile getirdi. Kiraz üreticisine bereketli bir y l dileyen Hac osman, her zaman üreticinin yan nda olaca na dair söz verdi. FAT H AKARCA Türkiye nin Gümülcine Muavin Konsolosu Fatif Akarca da konuflmas nda az nl k insan n n gelenek ve göreneklerinin bu tür etkinliklerle ortaya konmas n n önemine de inerek, festivalin bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da coflkuyla devam etmesini temenni etti. KOSTAS KAÇ M GAS Rodop Vali Vekili Kostas Kaçimigas, yeni ürünlerin pazarlara kazand r lmas konusunda verilen mücadeleyi takdirle izlediklerini ifade ederek, içinde bulundu umuz zor ekonomik flartlar da dikkate alarak bu tür çal flmalar n desteklenmesi gerekti ini söyledi. SEVG SAL M Rodop Evros Geniflletilmifl Bölge Vali Yard mc s Sevgi Salim kiraz üretiminin bölge kalk nmas nda önemli bir role sahip oldu- unu kaydederek, festivalin kültürel zenginli e de katk sa lad n dile getirdi ve festivalin devam etmesini diledi. Kiraz festivaline kat lanlar aras nda Bat Trakya Türk az nl k kurum ve kurulufllar n n baflkan ve temsilcileri, yerel yöneticiler, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, Türkiye den psala Belediye Baflkan Mehmet Karagöz, psala Kaymakam Mehmet Ali Gürbüz, Bulgaristan n Koflukavak Belediye Baflkan Sebihan Mehmet yer ald. Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN SÖPA SORUNUNA ÇÖZÜM SÖPA deyince az nl n ici c z eder. Zira, genelde az nl a, özelde de az nl k e itimindeki sorunlar n en önemlisi olan bu sorun hala varl n sürdürmekte ve zarar vermeye devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde az nl k e itiminden de sorumlu olan E itim Bakanl Özel Sekreteri Thalia Dragona SÖPA y görüflmek üzere bölgemize geliyor. Bu ziyaretin, Bat Trakya Müslüman Türk Toplumu için bir ç banbafl olan bu problemin hakça, adil ve kal c çözümü için bir milat olmas n yürekten temenni ediyorum. Bu konuda ufuk aç c olur düflüncesiyle Bat Trakya Türk az nl mensubu ö retmen ve akademisyenlerle görüfltük. Gazetemizin birinci haberini bu konuya ay rd k. Görüflüne baflvurabilece imiz az nl k mensubu akademisyenlerin listesini olufltururken umutland m. Say lar belki olmas n istedi imizden çok daha az ama bunun da nedenleri var. unutmalal d r ki y llard r bask alt nda tutulan, ekonomik, sosyal ve e itim aç s ndan geliflmesinin önüne engeller ç kart lan ve bir tar m toplumu olmaktan öte geçmesine izin verilemeyen bir toplum olarak b rak ld Bat Trakya Türk ü. Az nl k mensubu akademisyen ve e itimcilerimizin toplumumuz için bir de er oldu- una inan yorum. SÖPA sorunu nas l çözümlenmeli sorusuna verdikleri yan tlardan k - sa birer bölüm aktarmak istiyorum: Tevfik HÜSEY NO LU: Bat Trakya Müslüman Türk Az nl n n e itim sistemi, uluslar aras antlaflmalarla belirlenmifl, dil, din ve kültür birli i esas na dayanan özel bir statüye sahiptir, devletlefltirilemez. Bu ve benzeri nedenlerle Selanik teki Özel Akademi kapat lmal d r. Yunanl ve Türk profesörlerin görev yapacaklar ve yaln z az nl k gençlerinin ö renim görecekleri bir e itim fakültesi aç lmal d r. Bu fakülteden, anadil Türkçe ile resmi dil Yunanca y ö renmifl olarak mezun olacak gençler aras ndan, okul encümenlerinin tercih edecekleri e itimciler az nl k okullar n n ö retmenleri olmal d rlar. Rahmi AL : Her nerede olursa olsun, ça m z n e itim koflullar na cevap verebilecek, Türk dili ve kültürüne Yüksek Ö retim Düzeyi nde vak f Az nl k Ö retmenleri yetifltirecek bir yüksek okul. Yoksa siyasetçisini de, diplomat n da, ö retmenini de, encümenini de, -eski deyiflle- müfettifllerini de ah tutar bu çocuklar n. Necmi HASANO LU: Bat Trakya Müslüman Türk Az nl n n bügüne kadarki sosyal, kültürel ve ekonomik geri kalm fll n n en temel kurumsal engellerinden birisi hatta en bafl ndaki Selanik Özel Pedagojik Akademisi dir (SÖPA) dense yanl fl olmaz. Çünkü bu sözde e itim kurumu; hem kurulufl dönemi hem kurulufl gerekçesi ve hem kurulufl yap s itibar yla tarihi bir leke gibidir. Turgay C N: Türkler kendi dillerinde e itim ve ö retim yapacak olan kendi özel ve özerk okullar n her derecede (krefl, anas n f, ilkö retim, lise, ö retmen, imam kad ve müftü yani dini hukuku bilen kifliler yetifltirme konular nda, SÖPA n n yerine geçecek nitelikteki okullar n) mevcutlar n iyilefltirme, yenilerini açma haklar vard r. Ferhan KIRLIDÖKME: Bat Trakya Müslüman Türk Az nl SÖPA n n yerine az nl k ilkokullar nda Türkçe müfredat uygulayacak ö retmenler yetifltirmek üzere yeni bir fakülte veya bölümün kurulmas n yönünde istekte bulunmaktad r. Yunanistan daki bir üniversite, örne in Dimokritos Üniversitesi E itim Fakültesi bünyesinde Türkçe Ö retmenli i bölümünün kurulmas n n çok olumlu bir ad m olaca düflüncesindeyim. Yakup KURT: Söylenecek tek bir fley vard r, o da SÖPA n n derhal kapat lmas ve haz rl k aflamas n n da dikkate al nd üniversite düzeyinde tam donan ml bir bölüm kurulmas d r. Ayr ca halen görevde bulunan ö retmenlerin, düzenli seminerler düzenlemek suretiyle tamamlay c e itim program na tabi tutulmalar da kaç n lmaz bir zorunluluktur. brahim KELA A: Az nl k okullar için ö retmen yetifltiren bir e itim kurumu olarak Akademinin e itim program ve ö rencilere burada verilen dersler bu kurumun asl nda ne tür donan ma sahip ö retmenler yetifltirmeyi hedefledi ine dair önemli ipuçlar sunmaktad r. Sebahattin ABDURRAHMAN: Burada önemli unsurlar, az nl k okullar ö retmen adaylar n n kesinlikle Türkçe ve Yunanca ya hakim olmalar, iki dil e itimine uygun pedagojik e itimden geçmeleri, özellikle de Türkçe derslerinin verilmesi konusunda donat lmalar d r. Bununda bence en uygun yolu, az nl k temsilcilerinin (sadece milletvekilleri de- il) görüflleri al narak kurulacak özel bir fakültede, Türkiye üniversitelerinin e itim fakülteleriyle bilimsel iflbirli i yap larak Türkçe derslerin içeri inin belirlenmesidir. Ali HÜSEY NO LU: Bu yüzden SÖPA en k sa zamanda kapat lmal ve art k Türk üniversitelerindeki e itim fakültelerinden mezun olmufl ve yeterli düzeyde pedagojik formasyonu olan az nl k mensubu ö retmenlerin az nl k ilkokullar nda göreve bafllamalar gerekmektedir. SÖPA n n kapat lmas haricinde halihaz rda az nl k okullar nda faaliyet gösteren SÖPA mezunu ö retmenlerin Türk dilinde verdikleri e itim ile ilgili yaflad klar sorunlar oldukça önemlidir.

6 AZINLIK olarak Yunanistan da b - rak ld m z 1923 ten bu yana Bat Trakya da az nl k çocuklar n n e itimi, çeflitli anlams z bahanelerle daima engellenmeye çal fl lm flt r. Belirli zaman dilimlerinde az nl k e itimi lehine görülen baz olumlu geliflmeler k sa süreli olmufl, az nl k çocuklar n n önünü açacak, ufkunu geniflletecek en masum e itim haklar bile yöneticilerin uydurduklar mant k d fl gerekçelerle engellenmifltir li y llarda rahat bir nefes alan az nl k e itiminin 1960 l y llardan sonra tek tarafl bir kararla Selanik e akademi açmak gibi giriflimler sonucunda s kbo az edildi i ve ç kmaza sokuldu u bilinmektedir. Az nl k e itimine devlet eliyle yap lan her olumsuz giriflim, az nl k taraf ndan tepkiyle karfl lanm fl, yaz l ve sözlü olarak yüksek sesle protesto edilmifltir. Devlet gücü, bütün tepkileri gözard ederek, Bat Trakya Türk az nl n n temel dayana olan Lozan Antlaflmas na, nsan Haklar Evrensel Beyannamesi ne ve Avrupa bünyesindeki uluslararas sözleflmelere ayk r yasalarla az nl k e itimini Mimarl k Mühendislik Ofisi N HAL fier F MUSTAFA MimarMühendis Yaflayan ve Yaflan las Mekanlar Mimari proje tasar m ve uygulama (inflaat ve tamir izinleri) ç mekan tasar m ve uygulama (Dekorasyon) Tarla ve arsa ölçümleri 3D Mimari proje modelleme Ça dafl yaklafl m ve özgün tasar m prensipleri ile müflteri isteklerini bafllang ç noktas kabul ederek, kullan m amac na uygun fonksiyonel ve ekonomik mekanlar tasarl yor, be eninize optimum çözümler sunuyoruz. ADRES: Harilau Trikupi 50, Gümülcine (Mahkeme soka, Tekke Mescidi karfl s ) Tel: Cep: SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s Az nl k e itimindeki sorunlar n bafl nda gelen Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) sorunu ve sorunun çözümüyle ilgili olarak e itimci ve akademisyenlerin görüfllerine baflvurduk. E itim Bakanl Kültürleraras E itim Özel Sekreteri Thalia Dragona n n önümüzdeki günlerde SÖPA sorunuyla ilgili olarak düzenleyece i toplant öncesinde, Bat Trakya Türk az nl k mensubu ö retmen ve akademisyenlerle SÖPA ve az nl k ilkokullar ndaki ö retmen problemini konufltuk. GÜNDEM e konuflan Bat Trakyal akademisyen ve ö retmenler SÖPA sorununun Bat Trakya Türk az nl k e itimine yapt tahribat vurgulayarak, problemin kal c ve adil bir flekilde çözüme kavuflturulmas gerekti i üzerinde durdular. flte Bat Trakyal bilim insanlar n n bak fl aç s ndan SÖPA sorunu ve çözüm yollar yla ilgili görüfller. Tevfik HÜSEY NO LU (Emekli ö retmen Yazar) AZINLIK E T M S STEM ULUSLARARASI ANLAfiMALARLA BEL RLENM fit R devletlefltirme giriflimlerini sürdürmüfltür. Devlet haks zl a karfl yükselen hakl seslere kulak t kad kça az nl k sesini yükseltmifl, do ru bildi- ini hayk rmakta srar etmifltir. 40 y ldan bu yana, az nl k e itimi ve ö retmen yetifltirme sorunu defalarca ele al nm fl, çözümler aranm flt r. Bu konuda paneller düzenlenmifl, e itim fluras yap lm flt r. Bu genifl kapsaml toplant lar n sonunda haz rlanan sonuç bildirilerinde, az nl k e itimine yap lan haks z müdahalelerin yapt tahribat vurgulanm fl ve hatalar n nas l düzeltilmesi gerekti i hususunda çözümler önerilmifltir. Defalarca söylenen ve yaz lan bu önerilerin özetini bir kez daha vurgulamakta yarar vard r: Bat Trakya Müslüman Türk az nl n n e itim sistemi, uluslararas antlaflmalarla belirlenmifl, dil, din ve kültür birli i esas na dayanan özel bir statüye sahiptir, devletlefltirilemez. Bu ve benzeri nedenlerle Selanik teki Özel Akademi kapat lmal - d r. Yunanl ve Türk profesörlerin görev yapacaklar ve yaln z az nl k gençlerinin ö renim görecekleri bir e itim fakültesi aç lmal d r. Bu fakülteden, anadil Türkçe ile resmi dil Yunanca y ö renmifl olarak mezun olacak gençler aras ndan, okul encümenlerinin tercih edecekleri e itimciler az nl k okullar n n ö retmenleri olmal d rlar. Bunun d fl nda uygulanacak her yöntem probleme çözüm getirmeyecek, yeni çözümsüzlükler ekleyecektir. Az nl k okullar nda Türkçe ders veren ö retmenlerin yeterlilik durumu en önemli sorunlar m zdan biri olarak düflünülmeli, olay Rahmi AL (Emekli ö retmen Yazar) öncelikle insanc l aç dan ve bilimsel olarak ele al nmal d r. Az nl k e itiminin öteden beri nerelerden çekildi- ini, hangi aflamalardan geçti ini, neler yaflan p ne s k nt lar çekildi ini hepimiz biliyoruz. Bu konuda her zaman söyledi imiz gibi olaya iyi niyet çerçevesi içinde yaklafl ld nda Az nl k E itimi nde yaflanmakta olan bu umutsuz dönem in sona erdirilmesi hiç de zor bir ifl de il. Olaya duygusal yaklafl mlarla bak ld nda iflin içinden hiç kimse ç kamaz. Öyle, SÖPA kapat ls n, GÜNDEM6 AZINLIK OKULLARINDA Ö RETMEN SORUNU Az nl k, çocuklar n az nl k okullar - na göndersin. vb. düflüncelerle bu ifl bir yerlere varamaz; kendi kendimizi oyalam fl oluruz. Diyelim ki, SÖPA kapat ld. Sonra?.. Halk çocuklar n niçin az nl k okullar na de- il de baflka okullara gönderiyor? Bunlar üzerinde düflünmek gerek önce. Ça m z öylesine h zla geliflip de ifliyor ki, bu de iflime ayak uydurmak oldukça zor. E itim konusunda da öyle. Normal e itim kurumlar nda yetiflmifl olan ö retmenlerin bile günümüz çocuklar n n ihtiyaçlar na karfl l k verip vermedikleri tart flma götürürken, yeterince Türk Dili ve Edebiyat e itimi alamayan SÖPA ç k fll ö retmenlerin bu alanda ne kadar yeterlilik sa layabileceklerini do rusu merak ediyorum. Önce bir özelefltiri yapmaya al flt ral m kendimizi. Do rusu, daha birinci s n f olan torunumun sa dan soldan edinmifl oldu u baz bilgiler karfl - s nda k rk y ll k bir ö retmen olarak ben bile eni-konu bocal yorum. Demek istedi im, olaya ben fluyum, ben buyum gibi basit ve düzeysiz yaklafl mlarla bakmayal m. Olaya bir bütün olarak yaklafl- mak, konuya elbirli iyle çözüm yollar aramak gerekir. Konuya en baflta SÖ- PA l ö retmenleri dahil etmek üzere. Onlar bu az nl ktan nas l soyutlayabiliriz? Bence SÖPA bugünkü haliyle-türk dili ve edebiyat - aç s ndan az nl k okullar ndaki bugünün çocuklar na e itim verebilecek düzeyde bir kurum de il. Ama bu demek de il ki, oradan mezun olmufl olan ö retmenleri hemen d fllayal m. Öyle veya böyle, bugün için bu ö retmenlerimiz az nl k okullar nda görev yapmaktad rlar ve yapacaklar da. Bu, bir realitedir. Öyle bir ç rp - da silinecek bir süreç de ildir. Olay n insani boyutu var, idari boyutu var, iyi veya kötü, devletin bu alanda uygulad bir prosedür var. Bütün bunlara da sayg duymam z gerekir diye düflünüyorum. Öyle ama, di er taraftan, bu durum da hep böyle sürsün diyemiyorum. Az nl k çocuklar na yaz k olur; onlar n iyi bir e itim almalar n engellemek, sebebi ne olursa olsun hiç kimsenin hakk olmamal. Çocuk kendi anadilini, kendi kültürünü ö renmeli, kendi kimli i ve toplumuyla gurur duymal, ülkesini ve bu ülkede yaflayan tüm insanlar içten sevmeli, kendisinin de sevildi i izlenimini edinmeli, yar nlara güven duygusu içinde, Devam sayfa 7 de

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı