SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s"

Transkript

1 yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s SUSURKÖY belediyesi taraf ndan Haziran tarihleri aras nda organize edilen Kiraz Festivali büyük bir kat - l ma sahne oldu. Bu y l 10 uncusu gerçeklefltirilen festivalin devam edip etmeyece i ise henüz belirsizlik tafl yor. 4 te Balkanlar da Türk kad n sempozyumu yap ld BU y l beflincisi yap lan Balkanlar da Türk Kad n sempozyumu Haziran tarihlerinde Köstence flehrinde gerçekleflti. 16 da Türkefl Hac memifl yeniden vali yard mc s SKEÇE il meclis üyesi Türkefl Hac memifl yeniden vali yard mc l na getirildi. Hac memifl 14 Haziran Pazartesi günü göreve bafllad. 5 te 12,13 Az nl k sorunlar Kopenhag da dile getirildi nsan ve az nl k haklar n garanti alt na alan en önemli belgelerden biri olan Kopenhag Kriterleri 20. y l n kutlad BATI Trakya Müslüman Türk az nl n n sorunlar, Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) taraf ndan Danimarka n n baflkenti Kopenhag da düzenlenen toplant - da dile getirildi. nsan ve az nl k haklar n garanti alt na alan en önemli belgelerden biri olan Kopenhag Kriterleri nin 20. y l münasebetiyle düzenlenen toplant ya Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ad na eski baflkan Cemil Kabza kat l rken, ABTTF yi Uluslararas Çal flmalar ve Lobi Grubu üyesi Fatma Reflit temsil etti. 10 da DÜNYA B L M EKONOM Obama: BP s z nt n n bedelini ödeyecek 18 de Mars okyanusuna yeni kan t 11 de AB de Ekonomi hükümeti kuruluyor Az nl k e itimindeki sorunlar n bafl nda gelen Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) sorunu ve sorunun çözümüyle ilgili olarak e itimci ve akademisyenlerin görüfllerine baflvurduk. E itim Bakanl Özel Sekreteri Thalia Dragona n n önümüzdeki günlerde SÖPA sorunuyla ilgili olarak düzenleyece i toplant öncesinde, Bat Trakya Türk az nl k mensubu ö retmen ve akademisyenlerle SÖPA ve az nl k ilkokullar ndaki ö retmen problemini konufltuk. Dostluk festivali skeçe de bafllad stanbul da sona erdi TÜRK Yunan Dostluk Dernekleri Defne Dafni taraf ndan düzenlenen dostluk festivali 12 Haziran Cumartesi günü skeçe de bafllad, 15 Haziran Sal günü stanbul Adalar da sona erdi. Festival, Adapazar 'ndan skeçe'nin Mandra köyüne göç edenler ile Türkiye'den gelen dernek üyelerinin bar fl için hamur yo urup ekmek piflirmesiyle bafllad. Suzan Kardefl konserine ise çok say da Türk ve Yunanl kat ld. 20 de 6, 7, 8 ve 9 da SPOR Fenerbahçe Daum ile devam dedi 3 te 23 te

2 Devecio lu ve Hac gene eyalet baflkan yard mc s aday aday RODOP Vali Yard mc s Mehmet Devecio lu, Kas m ay nda yap lacak yerel seçimlerde Do u Makedonya Trakya Eyalet Baflkan Yard mc s adayl için PA- SOK partisine baflvurdu. Devecio lu konuyla ilgili olarak GÜNDEM e yapt aç klamada 12 Haziran Cumartesi günü, eyalet baflkan yard mc s adayl için partiye resmi baflvuruda bulundu unu Hacigene Devecio lu söyledi. Devecio lu; Kas m ay nda yap lacak seçimlerde eyalet baflkanlar gibi, her ilde yeralacak eyalet baflkan yard mc l için de partiye baflvuru yap l yor. Ben de bu çerçevede baflvurumu yapt m. Yani bunu parti merkezi belirleyecek. Rodop vilayetinde az nl ktan eyalet baflkan yard mc s aday yoktu denmesin diye adayl m koydum. Yerel yönetimdeki tecrübelerimle ilgili özgeçmiflimi de partiye ulaflt rd m. Devecio lu, eyalet baflkan yard mc l adayl olmad takdirde, eyalet meclis üyeli i adayl n düflünmedi ini belirtti. Bu arada skeçe l Meclis Üyesi rfan Hac gene nin de skeçe ilinden eyalet baflkan yard mc s adayl için PASOK a baflvurdu u ö renildi. Hac gene nin geçti imiz günlerde eyalet baflkan yard mc s adayl için resmen partiye baflvuruda bulundu u ifade edildi. Babalar için TB de kutlama Babalar Günü bu y l da skeçe Türk Birli i Kad nlar Kolu nun düzenleyece i bir etkinlikle birlik lokalinde kutlanacak. 20 Haziran Pazar günü gerçekleflecek etkinlik saat 20:00 de bafllayacak. Tüm halk n davetli oldu u etkinlikte aç k büfe ikramlar ve canl müzik ziyafetinin olaca kaydedildi. Kitap okuyanlara TB den ödül GÜNDEM2 SKEÇE Türk Birli i Kütüphanesi nin düzenledi i Kitap Oku laptop kazan kampanyas n n çekilifli yap ld. 13 Haziran Pazar günü birlik lokalinde yap lan çekilifle yüzün üzerinde ö renci kat ld. Selin Delio lu bilgisayar, Bedia Delsiz ve Gül Mümino lu bisiklet kazan rken, 10 ö renciye eflofman, 10 ö renciye de tenis raketi hediye edildi. Ödül töreninde aç l fl konuflmas n yapan TB kütüphanesi sorumlusu Reyhan Hac ibram, kampanyaya kat lan ö renci ve ailelerini kutlad ve velileri çocuklar kitap okuma gibi güzel bir al flkanl devam ettirmeleri konusunda teflvik etme e davet etti. Daha sonra söz alan Baflkan Ahmet Kara, TB kütüphanesi olarak ö renci ve velilerin her türlü taleplerini göz önünde bulunduracaklar n, bu konuda çaba göstereceklerini belirtti ve kampanyaya kat lan ö rencileri tebrik etti. Bat Trakya Türk Ö retmenler Birli- i Asbaflkan Nihat Osmano lu da yapt konuflmada, okuman n önemine de inerek, ö rencileri ve organizasyonu gerçeklefltirenleri kutlad. Türkiye nin Gümülcine Baflkonsoloslu u Muavin Konsolosu Özkan Duman ise yapt konuflmada, okumay teflvik eden böyle bir kampayay düzenleyenleri ve kat lanlar tebrik etti. Muavin Konsolos Özkan Duman daha sonra ödül kazanan ö rencileri tek tek tebrik ederek sohbet etti. YALÇIN BAYER Kitap okuma kampanyas n n ödül törenine kat lan Hürriyet gazetesi yazarlar ndan Yalç n Bayer de k sa bir selamlama konuflmas yapt. KOÇ L SES NDEN KAMPANYAYA DESTEK Çekilifl gününden bir gün önce skeçe Türk Birli i ni ziyaret eden Vehbi Koç Vakf Özel Koç Lisesi ö reci ve ö retmenleri de kampanyaya destek verdi. Kampanyay destekleyenler aras nda bulunan Dr. Nahit Hüseyino lu ise ödül töreni s ras nda salonda bulunanlar taraf ndan alk flland. TB kütüphanesi sorumlusu Reyhan Hac ibram n giriflimleriyle ilk kitap okuma kampanyas n iki y l önce bafllat lm flt. Reyhan Hac ibram kampanyan n önümüzdeki y llarda da büyüyerek devam edece ini söyledi. El Beceri Kursu ö rencileri Edirne deydi BATI Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ad alt nda faaliyetlerini sürdüren El Beceri Kursu ö rencileri Edirne ye gitti. Kurs ö rencileri ve ö retmenlerinin kat ld gezi 4 Haziran Cuma günü gerçekleflti Kurs ö retmenleri Mediha Bekiro lu, Emine Hüseyin ve Ayla Ali öncülü ünde Edirne yi ziyaret eden ö renciler rehber eflli inde Edirne nin tarihi ve turistik mekanlar n gezdi. Beyaz t Külliyesi, fiükrü Pafla Tabyas ve Selimiye Camii ni ziyaret edilen mekanlar aras nda yer ald. Kurs ö renci ve ö retmenlerinden oluflan grup ayn günün akflam Gümülcine ye döndü.

3 GÜNDEM3 Dostluk festivali skeçe de bafllad stanbul da sona erdi TÜRK Yunan Dostluk Dernekleri Defne Dafni taraf ndan düzenlenen dostluk festivali 12 Haziran Cumartesi günü skeçe de bafllad, 15 Haziran Sal günü stanbul Adalar da sona erdi. Türk- Yunan dostlu unu pekifltirmek amac yla bu y l dokuzuncusu düzenlenen «Türk Yunan Dostluk Festivali» skeçe'de bafllad. Festival, Adapazar 'ndan skeçe'nin Mandra köyüne göç edenler ile Türkiye'den gelen dernek üyelerinin bar fl için hamur yo urup ekmek piflirmesiyle bafllad. Festival kapsam nda skeçe'deki Ksanthipion Aç k Hava Tiyatrosu'nda gerçeklefltirilen Suzan Kardefl konserine çok say da Türk ve Yunanl kat ld. Kardefl, Türk, Yunan ve Balkan ezgileriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaflatt. Mandra köyünde ilk kez yaflanan ekmek yo urma etkinli inde, Türkiye'den gelen konuklar, ekme in içine kat lmas için yanlar nda kuru üzüm, ceviz, f st k gibi malzemeler de getirdi. Bar fl ve dostluk mesajlar alt nda ekmek piflirildikten sonra Rum kad nlar Adapazar 'ndan göç eden ninelerine ait k yafet ve tak lar giyerek, konuklarla beraber halk oyunlar gösterisi sundu. Türkiye Defne Derne i Genel Koordinatörü Celal Bafllang ç, 9 y ldan bu yana iki ülke halk n buluflturmaya çal flt klar n belirterek flunlar söyledi: "Yunanistan bu y l büyük ekonomik krizde. Türkiye de halen küresel krizin etkisi alt nda. Biz 'Burada Ekmek Var' buluflmas yla bar flta ekme in oldu unu Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini TelFax: web sitesi: ve savafl n da ayn zamanda büyük ekonomik kayba neden oldu unu anlatmak istiyoruz. Sürekli 'Ege'de gerginlik' yafl yoruz. Bu gerginlik silahlanmada büyük maliyetlere neden oluyor. Hem biz, hem de Yunanistan silahlanmaya ay rd - m z paralar kendi refah m - za harcasak, sofram zdaki ekmek her gün bir dilim artar. Bu nedenle bu organizasyonu yapt k" Bu arada, Yunanistan Dafni Derne i Baflkan Prof. Kostas Sofulis, gazeteci yazar Oral Çal fllar ve yönetmen Fehmi Yaflar'a teflekkür plaketi verdi. Prof. Sofulis, Türk ve Yunan halk aras nda büyük fark olmad n, benzerliklerin çok oldu unu ve bu tür buluflmalarla her iki devletin yöneticilerine «biz dostuz» mesaj n verdiklerini ifade etti. Festival kapsam nda düzenlenen Binlerce Güvercin adl panelde konuflan Y ld z Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararas liflkiler Bölümü ö retim üyesi Elçin Macar da, Yunanistan ile Türkiye ve Bat Trakya Türkleri aras ndaki en büyük sorunlardan birinin müftü seçimi oldu unu hat rlatt. Macar, yeni ad mlar n at ld - n, ancak Bat Trakya Türkleri'nin sorunlar yaflad n belirterek flöyle konufltu: "15 y ldan beri Yunanistan Türkiye'deki Rum az nl n ve patrikhane meselelerini AB kurumlar na havale etti ve bunu baflard. Bat Trakya'daki Türkler'in meselelerinin iç meseleleri oldu unu ve pazarl k etmedi ini aç kl yor. Taraflar bence ayr ad m at yor, ama son dönemde geliflmeler de var. Son birkaç y ldan beri Türkçe dersi Yunanistan okullar - na girdi. Heybeliada Ruhban Okulu konusunda, patrikhaneye ba l Türk vatandafl olmayan metropolitlere vatandafll k verilece i söyleniyor. Bunlar çok önemli geliflmeler. Öte yandan Yunanistan'da yaflanan bir di er sorun da müftü seçimi. Bilindi i gibi Yunanistan müftü seçimine medeni kanuna giren baz hükümlerin slam hukukuna göre ifllenmesinden dolay izin vermiyor. Di- er sorun etnik adland rma. Türk ad yla örgütlenmeye halen izin verilmiyor." Festivalin ikinci aya ise Haziran'da stanbul ve Adalar'da gerçeklefltirildi. Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Az nl k e itimi ve SÖPA Bat Trakya Türk az nl n n e itim sorunlar n gazetemizde s kça dile getirmeye çal fl yoruz. E itim Bakanl Kültürleraras E itim Özel Sekreteri Thalia Dragona n n SÖPA sorunuyla ilgili düzenleyece i toplant öncesinde de çok tart fl lan bu kurum hakk ndaki görüfl ve düflünceler nedir bir kez daha dile getirmek ve az nl n çözüm önerilerini gündeme tafl mak istedik. Az nl n karfl laflt sorunlar aras nda bir s ralama yapmak gerekti inde, flahsen e itimi birinci s raya koyuyorum. Di er sorunlar daha az önemsedi im için de il tabii ki Ancak e itim sorununun birçok kap y açacak bir anahtar oldu una inand m için Ülkemiz yöneticilerinin az nl k e itimi alan nda gelifltirdi i ve üretti i politikalar ve uygulamalar da asl nda bu düflüncemi do ruluyor. E itim sorunu deyince ilk akla gelen, ö retmenler konusu ve Selanik Özel E itim Akademesi (SÖPA) oluyor. SÖPA ya yöneltilen elefltirileri daha iyi anlamak için ise flu üç noktaya dikkat etmek gerekiyor diye düflünüyorum: SÖPA n n kurulufl dönemi; SÖPA n n kurulufl amac ve SÖPA n n yap s SÖPA, ne yaz k ki Cunta n n bir kal nt s olarak varl n sürdüren, demokrasinin kesintiye u rad bir dönemden bugüne kalm fl kötü bir miras. SÖPA n n kurulufl amac ise Türkiye ye gidip e itim kursu görmüfl veya Türkiye deki ö retmen okullar nda okumufl olan Bat Trakyal ö retmenleri devreden ç karacak adam yetifltirmek ten baflka bir fley de ildi. SÖPA n n yap s n inceledi imizde ise D fliflleri Bakanl na ba l, hiçbir e itim fakültesinin özellikleriyle örtüflmeyen, efli benzeri olmayan bir kurum karfl m za ç k yor. Az nl k okullar nda Türkçe e itim vermek üzere ö retmen yetifltirilen bu kurumda Türkçe ders say s yok denecek kadar az. Yani e itim formasyonu aç s ndan da hakl ç kar lacak hiçbir yan yok. SÖPA n n yap ve iflleyiflindeki bu anormallik son dönem ülkemizdeki iktidarlar da rahats z etmifle benziyor. Ama bu konuda siyasi bir irade de gösteremiyorlar. En az ndan flu ana kadar. Thalia Dragona n n baflkanl nda önümüzdeki haftasonu SÖ- PA konusunun ele al naca bir toplant n n gerçekleflecek olmas - n n, umar m hükümetin bu konuda ç k fl yollar arama çabas yla bir ilintisi vard r. Günah yla, sevab yla SÖPA az nl k okullar m z n bir gerçe i art k Bu kurumdan mezun olmufl bizim insanlar m z, bugün bizim okullar m zda ders veriyor. Bu konuda suçlay c yaklafl mlar yerine, var olan durumu nas l lehimize çevirebilir ve çocuklar - m z için nas l daha olumlu hale dönüfltürebiliriz, bunun yollar n aramam z gerekir. Ben de SÖPA n n kapat lmas görüflünü savunanlardan m. Yanl fl düzeltmeye çal flmak yerine, yeni temeller üzerine birfleyler infla etmenin daha do ru oldu una inan yorum. Tertemiz bir sayfa açman n hem akademik baflar, hem de psikolojik aç dan daha iyi olaca n düflünüyorum. Var olan bir üniversite bünyesinde -ki bu durumda Dimokritos Üniversitesi en uygunu gibi görünüyor- Türkiye ve Yunanistan dan akademik kadrolar n görevlendirilece i bir e itim fakültesinin oluflturulmas en do ru çözüm gibi görünüyor. Son y llarda Türk ve Yunan üniversiteleri aras ndaki akademik alanda ortak bir çok çal flmaya imza at l yor. Bu iflbirli i, az nl k çocuklar na ders verecek ö retmen kadrolar n n yetifltirilmesinde neden kullan lmas n? Bir de tabii ki, flu anda az nl k okullar nda görev yapan SÖ- PA l ö retmenler konusunda birfleyler yapmak gerekiyor. Bizzat ö retmenlerin Türkçe ders kitaplar konusunda kendilerine seminer verilmesi yönünde bir talepleri vard. Örne in, E itim Bakanl bu ça r ya kulak vererek ifle bafllayabilir. Yeter ki iyi niyet olsun.

4 Cemil KABZA TERS AÇI GÜNDEM4 Kiraz festivali 10 yafl nda 20 y l sonra Kopenhag kriterleri Hepimizin s k s k duydu u ama ço umuzun içeri ini az bildi i meflhur Kopenhag Kriterleri geçen hafta 20 nci y ldönümünü kutlad. Kopenhag Kriterleri, 29 Haziran 1990 y l nda imzalar n at ld Danimarka n n baflkenti Kopenhag da düzenlenen iki günlük toplant da bir kere daha masaya yat - r ld ve özellikle uygulama aflamas nda yaflanan s k nt lar ele al nd. Bu toplant ya Bat Trakya Az n l Yüksek Tahsilliler Derne i ad na kat lma f rsat n buldu um için baz izlenimlerimi sizinle paylaflmak istiyorum. Danimarka D fliflleri Bakanl n n ev sahipli inde, AG T dönem baflkanl n yürüten Kazakistan n organizasyonuyla düzenlenen bu toplant ya üye devletlerin büyük ilgi duymas ayr ca önem tafl maktad r. (üye devlet temsilcilerinin kat l m tamd.) Gerek Danimarka, gerekse Kazakistan d fliflleri bakanlar n n yapt klar konuflmalarda, belgenin 20 y l sonra bile gücünü korudu unu, temel insan ve az nl k haklar koruma mekanizmalar n n bafl nda yer ald n vurgulamalar toplant ya kat lanlar n ortak görüflünü oluflturdu. Toplant da afla yukar herkesin hemfikir oldu u bir nokta daha vard. Belge, insan ve az nl k haklar için önemli ve güçlü bir belgedir, ancak ulgulanma aflamas nda hala ciddi s k nt lar mevcut. 20 y l gibi önemli bir zaman diliminde yaflanan de iflikliklerin alt n çizen devlet yetkilileri, bugüne kadar at lan olumlu ad mlar sayesinde yaflanan olumlu geliflmelerin gelece e fl k tutaca n ima etti. Klasik optimizm nidalar!.. Hat rlanaca üzere Kopenhag Kriterleri nin alt na imza atan ülkeler aras nda Çekoslovakya, Do u Almanya, Bat Almanya, SSCB ve Yugoslavya yer al yor. Bu ülke isimleri art k bugün tarih oldu. Unutmayal m bu belge AG K döneminde imzaland. Avrupa Güvenlik ve flbirli i Konferans AG K daha sonra Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat AG T oldu. Kopenhag Kriterleri insan ve az nl k haklar n koruma alt na alan en önemli uluslararas belgelerden bir tanesidir. 35 ülke taraf ndan 20 y l önce imzalanan 45 maddelik bu metnin en az 10 maddesi temel insan haklar, 10 maddesi ise ulusal az nl klarla ilgilidir. Uluslararas hukukta kabul gören bir tan mlama vard r. Az nl k haklar temel insan haklar yla eflde erdir. Bu belge ayr ca Avrupa Birli i için ayr bir önem arzetmektedir. Belge imzalanmas ndan 3 y l sonra, yani 22 Haziran 1993 tarihinde yap lan Kopenhag Zirvesi nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birli i nin genifllemesinin Merkezi Do- u Avrupa ülkelerini kapsayaca n kabul etmifl ve ayn zamanda adayl k için baflvuruda bulunan ülkelerin tam üyeli e kabul edilmeden önce karfl lamas gereken kriterleri de belirtmifltir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuat n n benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanm flt r. S YAS KR TER: Demokrasi, hukukun üstünlü ü, insan haklar ve az nl klara sayg gösterilmesini ve korunmas n garanti eden kurumlar n varl. EKONOM K KR TER: flleyen bir pazar ekonomisinin varl n n yan s ra Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet bask s na karfl koyma kapasitesine sahip olunmas. TOPLULUK MEVZUATININ BEN MSENMES : Siyasi, ekonomik ve parasal birli in amaçlar na uyma dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunmas. K saca 1993 ten sonra Avrupa Birli i ne aday olan ülkelere, Kopenhag Kriterlerini imzalama, onaylama ve uygulama flart getirildi. Bu hamleyle Kopenhang Kriterleri ne ayr bir güç daha eklemifl oldu. Ayn flartlar haliyle daha önce Avrupa Birli i ne üye olmufl devletler için de geçerlidir. Bu durumda 1981 y l nda AB üyesi olan Yunanistan da bu kriterleri harfiyen uygulamak mecburiyetindedir. Bu yükümlülük sadece Yunanistan için de il, bütün üye ülkeler için geçerlidir. Ancak burada ince, ama önemli bir detay var ten sonra AB ne aday olan ülkelere kriterleri uygulama mecburiyeti getirildi. Bir çok ülke sadece ve sadece AB ne tam üye olabilmesi için bu belgenin yükümlülüklerini yerine getirdi. Getirmek zorundayd, çünkü AB ne baflka türlü üye olmak mümkün de ildi.. Eski AB ülkeleriyse daha esnek davrand. Çünkü onlar n böyle bir kayg s yoktu. En büyük sorun da zaten burada. Onun için bu 20 nci y l toplant s nda genelde belgenin uygulanmas aflamas nda yaflanan s k nt lar n nas l giderilece i meselesine vurgu yap ld. Her ülke temsilcisi yapt konuflmada, belgenin uygulanmamas n elefltirdi, ancak hiç kimse kendi ülkesini elefltirmedi. Her ülke temsilcisi ortaya konufltu. Ortaya konuflunca her fley ortada kal r misali. Belgenin bundan sonraki aflamada bütün üye ülkeler taraf ndan uygulanmas için önemil tavsiyeler yap ld. Umar m bu tavsiyeler de sadece lafta kalmaz. Peki bütün bundan az nl n faydas ne demeyin. Var olan hakk talep etmek baflka, hakk n yok diyenlere karfl mücadele vermek baflka. Yaz m bir diplomat n toplant da söyledi i flu sözle tamamlamak istiyorum. nsan ve az nl k haklar n koruma alt na alan bu tür belgelerin önemi, uygulanabilirli i ile ölçülür. SUSURKÖY belediyesi taraf ndan Haziran tarihleri aras nda organize edilen Kiraz Festivali büyük bir kat l ma sahne oldu. Bu y l 10 uncusu gerçeklefltirilen festivalin devam edip etmeyece i ise henüz belirsizlik tafl yor. Susurköy ve Yass köy belediyeleri ile Arabac köy nahiyesinin birleflmesiyle oluflacak yeni belediyenin bu etkinli i sürdürüp sürdürmeyece i bir y l sonra kesinleflecek. YO UN KATILIM Bu y l 10 uncusu düzenlenen Kiraz Festivali 11 Haziran Cuma akflam bafllad. Bu y lki etkinliklere yerel ekiplerin yan s - ra Türkiye ve Bulgaristan dan sanatç lar kat ld. Etkinli in ilk günü protokol konuflmalar yla bafllad. Festivalin sunuculu unu Necat Ahmet ile Bediha Ahmet yapt. Kültürel gösteriler çerçevesinde Gümülcine Türk Gençler Birli i müzik korosu ile halk oyunlar ekiplerinin gösterileri yap ld. Ayr ca Ersin Show, Vorios hos ile Manolis Miçias konseri de birinci gün gerçekleflti. 12 Haziran Cumartesi akflam ise festival büyük bir kat l ma sahne oldu. Kufllanl Kültür Derne i ve Bulgaristan Koflukavak Belediyesi folklor ekipleri gösteriler sundu. Türkiye den davet edilen ünlü sanatç Ferhat Göçer in konserinde ise izdiham yafland. Ünlü sanatç n n konserine 10 bin civar nda kifli kat ld. Festivalde, Türkiye de düzenlenen Türkçe Olimpiyatlar nda alt n madalya alan Fatma Adem de kendisine madalya kazand ran Sol yan m ac yor anne adl fliiri okudu. Adem seyircilerden yo un alk fl ald. 10. Kiraz Festivali 13 Haziran Pazar günü Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i folklor ekiplerinin gösterileri, Ersin Show ve Türkiyeli ses sanatç s Linet in konseriyle son buldu. Etkinlikte belediye taraf ndan kat l mc ve davetlilere teflekkür plaketi verildi. SMET KADI Festival Susurköy Belediye Baflkan smet Kad n n konuflmas yla bafllad. On y ld r devam eden Kiraz Festivali nin kurumsallaflt n ve bölgeyle bütünleflti ini söyledi. Son y llarda hayata geçirilen yenilikler sayesinde kiraz üretiminin Rodop ilinde önemli bir yer tutmaya ve önemli bir gelir kayna olmaya bafllad n belirten Belediye Baflkan, Kiraz m z Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Almanya pazarlar nda yerini almaktad r. Hedefimiz kiraz üretimini daha da gelifltirerek, kiraz a ac say s n artt rmak, kalite ve üretim kapasitesini yükselterek insan - m z için alternatif bir gelir kayna yaratmakt r. dedi. AHMET HACIOSMAN

5 GÜNDEM5 Türkefl Hac memifl yeniden vali yard mc s SKEÇE il meclis üyesi Türkefl Hac memifl yeniden vali yard mc l na getirildi. Hac memifl 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren resmen skeçe Vali Yard mc s olarak görevlendirildi. Dimitris Panayotakis in yerine atanan Hac memifl, sosyal hizmetler, kamu sa l ve tüketici haklar ndan sorumlu olacak. Hac memifl in görevi 31 Aral k 2010 a kadar devam edecek. Hac memifl in bürosu valilik binas nda birinci katta 214 numarada bulunuyor. Telefon numaras ise Hac memifl, görev süresi boyunca sabah erken saatlerden ö len geç saatlere kadar valilikteki bürosunda olaca n belirterek, Görevim y l sonuna kadar devam edecek. Zaten bu y l n sonunda valilikler de iptal ediliyor ve yeni bir dönem bafll yor. Görevim boyunca halk m za elimden geldi i kadar hizmet etmeye çal flaca m. diye konufltu. ÜÇ TÜRK VAL YARDIMCISI GÖREV YAPTI Türkefl Hac memifl, 2008 y l nda da vali yard mc l görevinde bulunmufltu. skeçe nin ilk Türk vali yard mc s ise Musa Vidinli olmufltu. Ayn göreve il meclis üyesi Yusuf Deli de getirilmiflti. Rodop PASOK Milletvekili Ahmet Hac osman festivali düzenleyenleri tebrik ederek, festivalin bölgeye canl l k katt n dile getirdi. Kiraz üreticisine bereketli bir y l dileyen Hac osman, her zaman üreticinin yan nda olaca na dair söz verdi. FAT H AKARCA Türkiye nin Gümülcine Muavin Konsolosu Fatif Akarca da konuflmas nda az nl k insan n n gelenek ve göreneklerinin bu tür etkinliklerle ortaya konmas n n önemine de inerek, festivalin bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da coflkuyla devam etmesini temenni etti. KOSTAS KAÇ M GAS Rodop Vali Vekili Kostas Kaçimigas, yeni ürünlerin pazarlara kazand r lmas konusunda verilen mücadeleyi takdirle izlediklerini ifade ederek, içinde bulundu umuz zor ekonomik flartlar da dikkate alarak bu tür çal flmalar n desteklenmesi gerekti ini söyledi. SEVG SAL M Rodop Evros Geniflletilmifl Bölge Vali Yard mc s Sevgi Salim kiraz üretiminin bölge kalk nmas nda önemli bir role sahip oldu- unu kaydederek, festivalin kültürel zenginli e de katk sa lad n dile getirdi ve festivalin devam etmesini diledi. Kiraz festivaline kat lanlar aras nda Bat Trakya Türk az nl k kurum ve kurulufllar n n baflkan ve temsilcileri, yerel yöneticiler, Türkiye nin Gümülcine Baflkonsolosu Mustafa Sarn ç, Türkiye den psala Belediye Baflkan Mehmet Karagöz, psala Kaymakam Mehmet Ali Gürbüz, Bulgaristan n Koflukavak Belediye Baflkan Sebihan Mehmet yer ald. Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN SÖPA SORUNUNA ÇÖZÜM SÖPA deyince az nl n ici c z eder. Zira, genelde az nl a, özelde de az nl k e itimindeki sorunlar n en önemlisi olan bu sorun hala varl n sürdürmekte ve zarar vermeye devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde az nl k e itiminden de sorumlu olan E itim Bakanl Özel Sekreteri Thalia Dragona SÖPA y görüflmek üzere bölgemize geliyor. Bu ziyaretin, Bat Trakya Müslüman Türk Toplumu için bir ç banbafl olan bu problemin hakça, adil ve kal c çözümü için bir milat olmas n yürekten temenni ediyorum. Bu konuda ufuk aç c olur düflüncesiyle Bat Trakya Türk az nl mensubu ö retmen ve akademisyenlerle görüfltük. Gazetemizin birinci haberini bu konuya ay rd k. Görüflüne baflvurabilece imiz az nl k mensubu akademisyenlerin listesini olufltururken umutland m. Say lar belki olmas n istedi imizden çok daha az ama bunun da nedenleri var. unutmalal d r ki y llard r bask alt nda tutulan, ekonomik, sosyal ve e itim aç s ndan geliflmesinin önüne engeller ç kart lan ve bir tar m toplumu olmaktan öte geçmesine izin verilemeyen bir toplum olarak b rak ld Bat Trakya Türk ü. Az nl k mensubu akademisyen ve e itimcilerimizin toplumumuz için bir de er oldu- una inan yorum. SÖPA sorunu nas l çözümlenmeli sorusuna verdikleri yan tlardan k - sa birer bölüm aktarmak istiyorum: Tevfik HÜSEY NO LU: Bat Trakya Müslüman Türk Az nl n n e itim sistemi, uluslar aras antlaflmalarla belirlenmifl, dil, din ve kültür birli i esas na dayanan özel bir statüye sahiptir, devletlefltirilemez. Bu ve benzeri nedenlerle Selanik teki Özel Akademi kapat lmal d r. Yunanl ve Türk profesörlerin görev yapacaklar ve yaln z az nl k gençlerinin ö renim görecekleri bir e itim fakültesi aç lmal d r. Bu fakülteden, anadil Türkçe ile resmi dil Yunanca y ö renmifl olarak mezun olacak gençler aras ndan, okul encümenlerinin tercih edecekleri e itimciler az nl k okullar n n ö retmenleri olmal d rlar. Rahmi AL : Her nerede olursa olsun, ça m z n e itim koflullar na cevap verebilecek, Türk dili ve kültürüne Yüksek Ö retim Düzeyi nde vak f Az nl k Ö retmenleri yetifltirecek bir yüksek okul. Yoksa siyasetçisini de, diplomat n da, ö retmenini de, encümenini de, -eski deyiflle- müfettifllerini de ah tutar bu çocuklar n. Necmi HASANO LU: Bat Trakya Müslüman Türk Az nl n n bügüne kadarki sosyal, kültürel ve ekonomik geri kalm fll n n en temel kurumsal engellerinden birisi hatta en bafl ndaki Selanik Özel Pedagojik Akademisi dir (SÖPA) dense yanl fl olmaz. Çünkü bu sözde e itim kurumu; hem kurulufl dönemi hem kurulufl gerekçesi ve hem kurulufl yap s itibar yla tarihi bir leke gibidir. Turgay C N: Türkler kendi dillerinde e itim ve ö retim yapacak olan kendi özel ve özerk okullar n her derecede (krefl, anas n f, ilkö retim, lise, ö retmen, imam kad ve müftü yani dini hukuku bilen kifliler yetifltirme konular nda, SÖPA n n yerine geçecek nitelikteki okullar n) mevcutlar n iyilefltirme, yenilerini açma haklar vard r. Ferhan KIRLIDÖKME: Bat Trakya Müslüman Türk Az nl SÖPA n n yerine az nl k ilkokullar nda Türkçe müfredat uygulayacak ö retmenler yetifltirmek üzere yeni bir fakülte veya bölümün kurulmas n yönünde istekte bulunmaktad r. Yunanistan daki bir üniversite, örne in Dimokritos Üniversitesi E itim Fakültesi bünyesinde Türkçe Ö retmenli i bölümünün kurulmas n n çok olumlu bir ad m olaca düflüncesindeyim. Yakup KURT: Söylenecek tek bir fley vard r, o da SÖPA n n derhal kapat lmas ve haz rl k aflamas n n da dikkate al nd üniversite düzeyinde tam donan ml bir bölüm kurulmas d r. Ayr ca halen görevde bulunan ö retmenlerin, düzenli seminerler düzenlemek suretiyle tamamlay c e itim program na tabi tutulmalar da kaç n lmaz bir zorunluluktur. brahim KELA A: Az nl k okullar için ö retmen yetifltiren bir e itim kurumu olarak Akademinin e itim program ve ö rencilere burada verilen dersler bu kurumun asl nda ne tür donan ma sahip ö retmenler yetifltirmeyi hedefledi ine dair önemli ipuçlar sunmaktad r. Sebahattin ABDURRAHMAN: Burada önemli unsurlar, az nl k okullar ö retmen adaylar n n kesinlikle Türkçe ve Yunanca ya hakim olmalar, iki dil e itimine uygun pedagojik e itimden geçmeleri, özellikle de Türkçe derslerinin verilmesi konusunda donat lmalar d r. Bununda bence en uygun yolu, az nl k temsilcilerinin (sadece milletvekilleri de- il) görüflleri al narak kurulacak özel bir fakültede, Türkiye üniversitelerinin e itim fakülteleriyle bilimsel iflbirli i yap larak Türkçe derslerin içeri inin belirlenmesidir. Ali HÜSEY NO LU: Bu yüzden SÖPA en k sa zamanda kapat lmal ve art k Türk üniversitelerindeki e itim fakültelerinden mezun olmufl ve yeterli düzeyde pedagojik formasyonu olan az nl k mensubu ö retmenlerin az nl k ilkokullar nda göreve bafllamalar gerekmektedir. SÖPA n n kapat lmas haricinde halihaz rda az nl k okullar nda faaliyet gösteren SÖPA mezunu ö retmenlerin Türk dilinde verdikleri e itim ile ilgili yaflad klar sorunlar oldukça önemlidir.

6 AZINLIK olarak Yunanistan da b - rak ld m z 1923 ten bu yana Bat Trakya da az nl k çocuklar n n e itimi, çeflitli anlams z bahanelerle daima engellenmeye çal fl lm flt r. Belirli zaman dilimlerinde az nl k e itimi lehine görülen baz olumlu geliflmeler k sa süreli olmufl, az nl k çocuklar n n önünü açacak, ufkunu geniflletecek en masum e itim haklar bile yöneticilerin uydurduklar mant k d fl gerekçelerle engellenmifltir li y llarda rahat bir nefes alan az nl k e itiminin 1960 l y llardan sonra tek tarafl bir kararla Selanik e akademi açmak gibi giriflimler sonucunda s kbo az edildi i ve ç kmaza sokuldu u bilinmektedir. Az nl k e itimine devlet eliyle yap lan her olumsuz giriflim, az nl k taraf ndan tepkiyle karfl lanm fl, yaz l ve sözlü olarak yüksek sesle protesto edilmifltir. Devlet gücü, bütün tepkileri gözard ederek, Bat Trakya Türk az nl n n temel dayana olan Lozan Antlaflmas na, nsan Haklar Evrensel Beyannamesi ne ve Avrupa bünyesindeki uluslararas sözleflmelere ayk r yasalarla az nl k e itimini Mimarl k Mühendislik Ofisi N HAL fier F MUSTAFA MimarMühendis Yaflayan ve Yaflan las Mekanlar Mimari proje tasar m ve uygulama (inflaat ve tamir izinleri) ç mekan tasar m ve uygulama (Dekorasyon) Tarla ve arsa ölçümleri 3D Mimari proje modelleme Ça dafl yaklafl m ve özgün tasar m prensipleri ile müflteri isteklerini bafllang ç noktas kabul ederek, kullan m amac na uygun fonksiyonel ve ekonomik mekanlar tasarl yor, be eninize optimum çözümler sunuyoruz. ADRES: Harilau Trikupi 50, Gümülcine (Mahkeme soka, Tekke Mescidi karfl s ) Tel: Cep: SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s Az nl k e itimindeki sorunlar n bafl nda gelen Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) sorunu ve sorunun çözümüyle ilgili olarak e itimci ve akademisyenlerin görüfllerine baflvurduk. E itim Bakanl Kültürleraras E itim Özel Sekreteri Thalia Dragona n n önümüzdeki günlerde SÖPA sorunuyla ilgili olarak düzenleyece i toplant öncesinde, Bat Trakya Türk az nl k mensubu ö retmen ve akademisyenlerle SÖPA ve az nl k ilkokullar ndaki ö retmen problemini konufltuk. GÜNDEM e konuflan Bat Trakyal akademisyen ve ö retmenler SÖPA sorununun Bat Trakya Türk az nl k e itimine yapt tahribat vurgulayarak, problemin kal c ve adil bir flekilde çözüme kavuflturulmas gerekti i üzerinde durdular. flte Bat Trakyal bilim insanlar n n bak fl aç s ndan SÖPA sorunu ve çözüm yollar yla ilgili görüfller. Tevfik HÜSEY NO LU (Emekli ö retmen Yazar) AZINLIK E T M S STEM ULUSLARARASI ANLAfiMALARLA BEL RLENM fit R devletlefltirme giriflimlerini sürdürmüfltür. Devlet haks zl a karfl yükselen hakl seslere kulak t kad kça az nl k sesini yükseltmifl, do ru bildi- ini hayk rmakta srar etmifltir. 40 y ldan bu yana, az nl k e itimi ve ö retmen yetifltirme sorunu defalarca ele al nm fl, çözümler aranm flt r. Bu konuda paneller düzenlenmifl, e itim fluras yap lm flt r. Bu genifl kapsaml toplant lar n sonunda haz rlanan sonuç bildirilerinde, az nl k e itimine yap lan haks z müdahalelerin yapt tahribat vurgulanm fl ve hatalar n nas l düzeltilmesi gerekti i hususunda çözümler önerilmifltir. Defalarca söylenen ve yaz lan bu önerilerin özetini bir kez daha vurgulamakta yarar vard r: Bat Trakya Müslüman Türk az nl n n e itim sistemi, uluslararas antlaflmalarla belirlenmifl, dil, din ve kültür birli i esas na dayanan özel bir statüye sahiptir, devletlefltirilemez. Bu ve benzeri nedenlerle Selanik teki Özel Akademi kapat lmal - d r. Yunanl ve Türk profesörlerin görev yapacaklar ve yaln z az nl k gençlerinin ö renim görecekleri bir e itim fakültesi aç lmal d r. Bu fakülteden, anadil Türkçe ile resmi dil Yunanca y ö renmifl olarak mezun olacak gençler aras ndan, okul encümenlerinin tercih edecekleri e itimciler az nl k okullar n n ö retmenleri olmal d rlar. Bunun d fl nda uygulanacak her yöntem probleme çözüm getirmeyecek, yeni çözümsüzlükler ekleyecektir. Az nl k okullar nda Türkçe ders veren ö retmenlerin yeterlilik durumu en önemli sorunlar m zdan biri olarak düflünülmeli, olay Rahmi AL (Emekli ö retmen Yazar) öncelikle insanc l aç dan ve bilimsel olarak ele al nmal d r. Az nl k e itiminin öteden beri nerelerden çekildi- ini, hangi aflamalardan geçti ini, neler yaflan p ne s k nt lar çekildi ini hepimiz biliyoruz. Bu konuda her zaman söyledi imiz gibi olaya iyi niyet çerçevesi içinde yaklafl ld nda Az nl k E itimi nde yaflanmakta olan bu umutsuz dönem in sona erdirilmesi hiç de zor bir ifl de il. Olaya duygusal yaklafl mlarla bak ld nda iflin içinden hiç kimse ç kamaz. Öyle, SÖPA kapat ls n, GÜNDEM6 AZINLIK OKULLARINDA Ö RETMEN SORUNU Az nl k, çocuklar n az nl k okullar - na göndersin. vb. düflüncelerle bu ifl bir yerlere varamaz; kendi kendimizi oyalam fl oluruz. Diyelim ki, SÖPA kapat ld. Sonra?.. Halk çocuklar n niçin az nl k okullar na de- il de baflka okullara gönderiyor? Bunlar üzerinde düflünmek gerek önce. Ça m z öylesine h zla geliflip de ifliyor ki, bu de iflime ayak uydurmak oldukça zor. E itim konusunda da öyle. Normal e itim kurumlar nda yetiflmifl olan ö retmenlerin bile günümüz çocuklar n n ihtiyaçlar na karfl l k verip vermedikleri tart flma götürürken, yeterince Türk Dili ve Edebiyat e itimi alamayan SÖPA ç k fll ö retmenlerin bu alanda ne kadar yeterlilik sa layabileceklerini do rusu merak ediyorum. Önce bir özelefltiri yapmaya al flt ral m kendimizi. Do rusu, daha birinci s n f olan torunumun sa dan soldan edinmifl oldu u baz bilgiler karfl - s nda k rk y ll k bir ö retmen olarak ben bile eni-konu bocal yorum. Demek istedi im, olaya ben fluyum, ben buyum gibi basit ve düzeysiz yaklafl mlarla bakmayal m. Olaya bir bütün olarak yaklafl- mak, konuya elbirli iyle çözüm yollar aramak gerekir. Konuya en baflta SÖ- PA l ö retmenleri dahil etmek üzere. Onlar bu az nl ktan nas l soyutlayabiliriz? Bence SÖPA bugünkü haliyle-türk dili ve edebiyat - aç s ndan az nl k okullar ndaki bugünün çocuklar na e itim verebilecek düzeyde bir kurum de il. Ama bu demek de il ki, oradan mezun olmufl olan ö retmenleri hemen d fllayal m. Öyle veya böyle, bugün için bu ö retmenlerimiz az nl k okullar nda görev yapmaktad rlar ve yapacaklar da. Bu, bir realitedir. Öyle bir ç rp - da silinecek bir süreç de ildir. Olay n insani boyutu var, idari boyutu var, iyi veya kötü, devletin bu alanda uygulad bir prosedür var. Bütün bunlara da sayg duymam z gerekir diye düflünüyorum. Öyle ama, di er taraftan, bu durum da hep böyle sürsün diyemiyorum. Az nl k çocuklar na yaz k olur; onlar n iyi bir e itim almalar n engellemek, sebebi ne olursa olsun hiç kimsenin hakk olmamal. Çocuk kendi anadilini, kendi kültürünü ö renmeli, kendi kimli i ve toplumuyla gurur duymal, ülkesini ve bu ülkede yaflayan tüm insanlar içten sevmeli, kendisinin de sevildi i izlenimini edinmeli, yar nlara güven duygusu içinde, Devam sayfa 7 de

7 GÜNDEM7 korkusuzca bakabilmelidir. çinde bulundu umuz durum ve koflullar öyle gösteriyor ki, az nl k vatan ve anavatan deste i olmadan kendi maddi ve manevi olanaklar yla ça- m za uygun bir e itim sistemini çal flt racak bir güce sahip de il. ki ülkenin, Türkiye-Yunanistan iliflkilerinin iyiye do ru gitti ini sand m z bu dönem içinde bu konu gerçekçi bir yaklafl mla ele al n p, Bat Trakya Türk az nl e itiminin ö retmen sorununa az nl n sivil kurulufllar - n n da kat l m sa lanarak bir çözüm yolu aranmas gerekir. Her nerede olursa olsun, ça m z n e itim koflullar na cevap verebilecek, Türk dili ve kültürüne Yüksek Ö retim Düzeyi nde vak f Az nl k Ö retmenleri yetifltirecek bir yüksek okul. Yoksa siyasetçisine de, diplomat na da, ö retmenine de, encümenine de, -eski deyiflle- müfettifllerine de ah tutar bu çocuklar n. Bat Trakya Müslüman Türk Az nl - n n bugüne kadarki sosyal, kültürel ve ekonomik geri kalm fll - n n en temel kurumsal engellerinden birisi, hatta Sayfa 6 n devam Necmi HASANO LU en bafl ndaki Selanik Özel Pedagojik Akademisi dir (SÖPA) dense yanl fl olmaz. Çünkü bu sözde e itim kurumu; hem kurulufl dönemi, hem kurulufl gerekçesi ve hem kurulufl yap s itibar yla tarihi bir leke gibidir. Bu leke, Yunanistan demokrasisi ve hukukunun üzerinde son k rk y ld r bir türlü temizlenemeyen bir lekedir. Yunanistan, uluslararas bir bar fl anlaflmas yla da haklar n garanti etti i vatandafllar n n e itimlerini bu Cunta mahsulü kurumla yürütme ay b n hala ne zamana kadar tafl yacakt r? Evrensel e itim haklar ve temel pedagojik de erlendirmelerin hiçbir ölçütüyle de ba daflmayan bu sözde e itim kurumu kapat lmal d r. Bu siyasi bir karard r ve Yunanistan da demokrasiye geçilmesinden bugüne kadarki hükümetler böyle bir karar veremeyerek acze düflmüfllerdir. SÖPA KAPATILMALIDIR Bat Trakya Türklerinin Lozan Antlaflmas yla her türlü e itim kurumunu tesis ve idare hakk bulunmaktad r. Ça dafl normlarda bir yap lanmaya gidilerek ö retmen ihtiyaçlar karfl lanabilir. Bunun için; Gümülcine de bir Yüksek Ö retmen Okulu kurulmal d r. Türkiye ile Yunanistan taraf ndan iki ülkenin üniversitelerinin iflbirli i ile kurulabilecek bu Yüksek Okul, Türkçe ve Yunanca olarak ça dafl bir müfredatla gelece in baflar l vatandafllar n e itecek ö retmenlerimizi yetifltirecektir. Müfredat d fllay c de il kapsay c olan, altyap ihtiyaçlar Bat Trakya Türklerinin ihtiyaçlar na göre sa lanm fl böylesi bir kurum SÖPA n n aksine bölgede sorun yaratan de il, sorun çözen bir özellik tafl yacakt r. Yunanistan yönetiminin, vatandafl olan insanlara karfl bu d fllay c, ay r c ve düflmanl besleyici politikalar ndan kurtulmas n n tam zaman d r. Türkiye ile iliflkilerde yaflanan olumlu havan n, somut ad mlara dönüflen politikalar da üretmesi gerekir. SÖPA n n varl ve gerekçesi bugünkü hükümetin hiçbir politikas yla örtüflmemektedir. Ayr ca tüm vergi mükelleflerinin ödedi i vergilerin sadece fanatizmi besleyerek bofla gitti i ortadad r. Yunanistan daki Türk az nl n (Yunanistan da Türk az nl sadece Bat Trakya da yok. Rodos, stanköy, Atina, Tiva, Ptolemayida, Turgay C N Yard. Doç. Dr. Selanik ve (Ege Üniversitesi B di er yerlerde de vard r. liflkiler Bölümü Fakültesi Uluslararas 1923 tarihli Devletler Hukuku Lozan Bar fl Anabilim Dal Antlaflmas - Baflkan ) n n 45. maddesi; Bat Trakya daki az nl ktan de il, Yunanistan daki Müslüman az nl ktan söz etmektedir. Yani Müslüman Türk az nl n sadece Yunanistan n bir bölgesi olan ve Yunanl lar n yapt gibi; Bat Trakya ile s n rland rmamaktad r.) - e itim ve ö retim konular - n n hukuki statüsünü Yunanistan n taraf oldu u 1881 stanbul, 1913 Atina, 1920 tarihli Yunanistan daki Az nl klar n Korunmas na liflkin Sevr ve 1923 Lozan Bar fl Antlaflmalar baflta olmak üzere Yunanistan n taraf oldu u di er antlaflmalar düzenlemektedir. Yunanistan da az nl k durumundaki Müslüman Türklerle ilgili mevcut ve yeni ç kar lacak yasal düzenlemeler ve özellikle Yunanistan Anayasas, Yunanistan n taraf oldu- u antlaflmalara kesinlikle ayk r olamaz. Olursa, bu Yunanistan n uluslararas sorumlulu unu gündeme getirir. Yunanistan daki Türk az nl - n e itim ve ö retimindeki özerkli i ve az nl k okullar n n özel statüde olmas n n kayna Yunanistan n taraf oldu u ve yükümlülük alt na girdi i yukar da sayd m z bu dört adet antlaflmad r. Yunan Yarg tay n n 1980 tarihli ve 1723 say l Müftülerin Yarg lama Yetkisi ile ilgili karar nda da yukar da ad geçen dört antlaflmaya at fta bulunarak hüküm verilmektedir. Dolay s yla SÖPA (Selanik Özel Pedagoji Akademisi) sorunu ve genel olarak Yunanistan daki Türk az nl n e itim ve ö retim sorunlar n n çözülebilmesinde Yunanistan a devlet olarak düflen sorumluluklar yan nda Türk az nl n da yapmas gerekenler vard r. Bunlar n hepsinin, tekrarlayal m ki Yunanistan n taraf oldu u uluslararas antlaflmalar çerçevesinde yap lmas gerekir. Türkler kendi dillerinde e itim ve ö retim yapacak olan kendi özel ve özerk okullar n her derecede (krefl, anas n f, ilkö retim, lise, ö retmen, imam kad ve müftü yani dini hukuku bilen kifliler yetifltirme konular nda, SÖPA n n yerine geçecek nitelikteki okullar n) açma, mevcutlar n iyilefltirme hakk na sahiptirler. Bunlara Yunanistan n taraf oldu u antlaflmalar gere i Yunanistan daki Müslüman Türk az nl k sahip oldu u halde, bu haklar n kullanm yor ve ihmal ediyor! Türkler, bu haklar n kullanmaya kalksa, Yunanistan, ulusal hukuku öne sürerek, Türk az nl n okul açmas n engelleyemez. fiu veya bu nedenle engellendi i zaman da az nl k hukuka uygun bir biçimde harekete geçmeli, Yunanistan da iç hukuk yollar n tüketerek, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne baflvurmal d r. Ayr ca Yunanistan Avrupa Birli i üyesi oldu undan, Yunanistan a karfl Avrupa Birli i bünyesi içinde yer alan Avrupa Adalet Divan na (European Court of Justice) da baflvurulabilir. Okul açma pahal ve masraf da gerektiren bir ifltir. Yunanistan daki Türklerin vak flar ndan BATI TRAKYA TÜRKÜ KEND D L NDE E T M VERECEK E T M KURUMU AÇMA HAKKINA SAH PT R elde edilecek gelirlerle en az ndan masraflar n bir k sm sa lanabilir. Vak f seçimleri yap lmad ndan, Yunanistan devletinin atad kifliler hâlâ vak flar yönetmektedir, daha do rusu verimli bir biçimde, Müslüman Türk Cemaatinin ç karlar do rultusunda yönetmemektedir. Di er taraftan Baflmüftülük Kurumu, Baflmüftülük seçimini, Baflmüftüsünü hâlâ beklemekte, ancak bundan önce mevcut skeçe ve Gümülcine seçilmifl Müftüleri d fl nda Müftü seçimlerinin Yunanistan n taraf oldu u antlaflmalara uygun bir biçimde Dedea- aç, Rodos, stanköy, Atina, Selanik gibi Müslüman Türklerin yo un oldu u yerlerde de yap lmas gerekir. Türklerin yo un olarak yaflad bu bölgelerde özel ve özerk her nevi e itim ve ö retim kurumlar n n bizzat Yunanistan daki Müslüman Türk az nl kça aç lmas gerekmektedir. Sonuç olarak, Yunanistan, üzerine düflen yükümlülükleri taraf oldu u antlaflmalara uygun bir biçimde yerine getirmelidir. Getirmiyorsa, Yunanistan daki Türk az nl n ve ileri gelenlerin sorunlar dile getirmenin yan nda bar flç fiili (de facto) uygulamalara ve gerekti i zaman ulusal ve uluslararas yarg yoluna baflvurmalar gerekmektedir. Sadece söylemek, flikayet etmek yetersizdir. Ayn zamanda Yunanistan daki Türkler inisiyatif alarak, Yunanistan n taraf oldu u antlaflmalara ve yerine göre Devam sayfa 8 de

8 GÜNDEM 8 Sayfa 7 n devam hukuka uygun bir biçimde kendi özel, özerk e itim ve ö retim kurumlar n açmalar gerekmektedir. Çünkü antlaflmalarda bu haklar garanti alt na al nm flt r. Hatta Yunanistan daki Türkler antlaflmalarda öngörülmüfl bulunan bu haklar n kullanabilmek için yerine göre bar flç l de facto uygulamalara da baflvurmal d rlar. Zira hak verilmez al n r. Herkes gibi ben de pek çok kez Nerelisiniz? sorusuyla karfl lafl yorum. Cevaben Bat Trakyal, yani Yunanistan da do - Dr. Ferhan KIRLIDÖKME dum ama bir MOLLAO LU süredir Türkiye de yafl - (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya yorum diyorum. Bundan Fakültesi, Ça dafl Yunan Dili sonraki diyalog, genellik- ve Edebiyat Ö retim Görevlisi) le, muhatab m n Bat Trakya ya olan ilgisine ve bilgisine ba l olarak devam ediyor. Ama mutlaka sohbetin bir noktas na flöyle bir soruyla karfl lafl yorum: Bat Trakya Müslüman Türk Az nl n n en önemli sorunu nedir? O zaman da e itim diyorum ve do rusunu söylemek gerekirse içim ac yor. Herfleyden önce flunu söylemek istiyorum.. Ben çocu uma evde Türkçe ö retirim, ki veya dört saat seçmeli ders olarak Türkçe okuyacak, bu yeterli olur gibi görüfllerin bilimsel bir geçerlili i yoktur. Burada söz konusu olan Türkçe kurs ortam nda ö renilen ngilizce, Almanca veya di er bir dil gibi yabanc dil de ildir. Çocu un birinci dili, yani ana dilidir. Bunun ö renilmesi ve dil becerilerinin gelifltirilmesi için de ideal ortam okuldur. Bir kiflinin Türkçe yi iyi ö renmesi ikinci dili ö renmesine -ki bu durumda Yunanca oluyor- asla engel de ildir. Son aylarda e itim sorunuyla ilgili tart flmalar n ö retmen yetifltirme sistemi ekseni üzerinden yürüdü ü anlafl lmaktad r. Az nl n uzun süreden beri SÖPA n n kapat lmas yönünde talebi vard r. Öyle anlafl l yor ki, SÖPA n n devrinin kapand Yunan Milli E itim Bakanl bürokratlar taraf ndan da dile getirilmektedir. Yani SÖPA n n kapat lmas Yunanistan n gündemine girmifltir. Burada esas sorun ilga edilen kurumun yerine nas l bir kurumun ihdas edilece i noktas nda kilitlenmektedir. Bilindi i gibi Bat Trakya Müslüman Türk az nl SÖPA n n yerine az nl k ilkokullar nda Türkçe müfredat uygulayacak ö retmenler yetifltirmek D MOKR TOS ÜN VERS TES NDE TÜRKÇE üzere yeni bir fakülte veya bölümün kurulmas n yönünde istekte bulunmaktad r. Yunanistan daki bir üniversite, örne in Dimokritos Üniversitesi E itim Fakültesi bünyesinde Türkçe Ö retmenli i bölümünün kurulmas n n çok olumlu bir ad m olaca- düflüncesindeyim. Böylece Bat Trakya daki az nl k okullar ndaki e itim seviyesi h zla yükselecektir. Bu da orta vadede bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalk nmas na ivme kazand racakt r. Öte yandan son y llarda Yunanistan da Türkçe ö renimine ve Türkiye de Yunanca ö renimine artan ilgi göz önünde bulundurulacak olursa önemli bir aç n da karfl lanaca kanaatindeyim. Ayr ca Yunanistan ve Türkiye deki üniversiteler ve bilim insanlar aras ndaki iflbirli inin her geçen gün artt n görüyorum. Yani akademik dünyada ortaklafla pek çok ciddi çal flma ve proje yürütülüyor. Böyle bir bölümün kurulmas durumunda Türkiye üniversitelerinden de destek al - nabilece ini düflünüyorum. Bugüne kadar az nl k okullar nda görev yapan ö retmenler ister formasyonlu ister SÖPA l olsun hep Bat Trakya Müslüman Türk az nl bireyleri olmufltur. Yani az nl k okullar nda Bat Trakyal ö retmenlerin istihdam taraflar ca kabul görmüfl genel geçer bir kural halini alm flt r. Herhalde yeni sistem de bunun üzerine infla edilecektir. Bat Ö RETMENL BÖLÜMÜNÜN KURULMASI OLUMLU B R ADIM OLACAKTIR Yakup KURT (Atina Ünivesitesi Türkoloji Bölümü Ö retim Görevlisi) Trakya Müslüman Türk az nl n n e itim sorununun yeni açmaza m sürüklenece ini, yoksa önemli bir aç l mla ciddi bir çözüme mi kavuflaca n önümüzde günler belirleyecektir. Geliflmeler ne olursa olsun e itimin temel metas n n dünyadaki en de erli varl k olan insan ve özellikle de çocuklar oldu unu; bu nedenle konuya önyarg lardan uzak, flefkat ve sevgiyle yaklafl lmas gerekti ini düflünmekteyim. Bir bilim insan olarak en samimi dile im bu. SÖPA sorununun çözümü, onu do uran ve y llard r baflar s zl na karfl n savunuculu unu yapan totaliter anlay fl n aksine az nl k toplumunun iradesi, kültürel ve tarihsel gereksinimleri gözetilerek bilimsel ve hukuksal bir zeminde aranmal d r. K rk y l aflk n bir süredir, dayat lan bu anlay fl n iflas etti inin anlafl lmas ve ülkemizde seçkin kimi bilim insanlar nca bu ac gerçe in telaffuz edilmesi kuflkusuz sevindirici bir aflamad r. Bu anlamda siyasi konjonktürün de az nl n bu hakl talepleri aç s ndan elveriflli oldu unu varsayarak az nl k e itiminin sayg n KIRK YILI AfiKIN B R SÜRED R DAYATILAN ANLAYIfi FLAS ETM fit R bir düzeye getirilmesi yönünde aray fllar n sürdü ü bu dönemde söylenecek tek bir fley vard r, o da SÖ- PA n n derhal kapat lmas ve haz rl k aflamas n n da dikkate al nd üniversite düzeyinde tam donan ml bir bölüm kurulmas d r. Ayr ca halen görevde bulunan ö retmenlerin, düzenli seminerler düzenlemek suretiyle tamamlay c e itim program na tabi tutulmalar da kaç n lmaz bir zorunluluktur. Kangren haline gelmifl bu ciddi sorun, bir an önce çözüme kavuflturulmal d r. Tabii ki her zaman az nl n demokratik talepleri dikkate al narak. Az nl k okullar için ö retmen yetifltiren bir e itim kurumu olarak Akademinin e itim program ve ö rencilere bu- (Ankara Üniversitesi Dr. brahim KELA A rada verilen Dil ve Tarih Co rafya dersler bu Falültesi Ö retim kurumun asl nda ne tür donan ma sahip ö ret- Görevlisi) menler yetifltirmeyi hedefledi ine dair önemli ipuçlar sunmaktad r Say l Kararnamenin 2. maddesi e itim program n, okutulan dersleri ve sürelerini düzenlemektedir. Buna göre birinci s n fta haftal k 32 saat dersin sadece 3 saati Türkçedir, ikinci s n fta ise haftal k 33 saat dersin sadece 3 saati Türkçedir. Di er derslerin tamam n n e itim dili Yunancad r. Bu Yüksek Okul mezunlar n n ald klar bu s n rl süreli Türkçe dersi ile az nl k ilkokullar nda etkili bir anadili e itimi verebileceklerini kabul etmek güçtür. Akademinin e itim program ve anadili ö retmeni yetifltirmede izlenen süreç Türkçe nin ö retiminin pek de önemsenmedi i izlenimi yaratmaktad r. Bu ö retmenlerin s n f ortam nda Türkçe nin ö retimi s ras nda karfl laflacaklar sorunlar Akademide ald klar donan mla aflmalar mümkün de ildir. Yunanistan da ilkokullar için ö retmen yetifltiren Pedagoji Akademileri nin yerine dört y ll k e itim fakültelerinin kurulmas ndan sonra Selanik teki Akademi, ö retmen yetifltiren kurumlar aras nda benzeri olmayan, tamamen kendine özgü, hiçbir üniversite ile organik ba olmayan bir e itim kurumuna dönüflmüfltür. Bu haliyle ve orada verilen e itimin düzeyi ile kurumun di er fakültelerle aras ndaki uçurum aç lm flt r. Yunan e itim fakültelerinin mezunlar 1988 y l ndan itibaren dört y ll k bir e itimden geçirilirken, Akademide iki y ll k e itim uygulamas n n sürmesi hem fleklen, hem de temelde orada verilen K D LL AZINLIK E T M NDE N TEL KL e itimin niteli i bak m ndan eflde eri olmayan bir kurumsal yap ortaya ç karm flt r. Az nl k e itiminin temel sorunlar ndan birisi ve belki de en önemlisi nitelikli ö retmen sorundur. Hangi e itim program uygulan rsa uygulans n program yürütecek ö retmenler gerekli donan mdan yoksunsa o program n baflar l olmas mümkün de ildir. kidilli e itimin bugün anadili aya n n aksamas ndaki en büyük sorumluluk ö retmenlerin yeterli olmay fl nda yatmaktad r. Haftal k 3-4 saat (e er uygulama de iflmediyse) Türkçe e itim alan bir ö retmen, bir s n f ö retmeni müfredat program n n yar s n oluflturan Türkçe dersleri nas l verebilir? Anadili e itimi konusunda nas l baflar l olabilir. Bunun aksini iddia edebilecek ve bu altyap daki ö retmenlerin baflar l bir Türkçe ö retimi yapabileceklerini ileri sürebilecek bir e itim bilimci bulmak olanaks zd r. Durumun düzeltilmesine yönelik at lacak ad mlarda yeni bir okul kurulmas - n n önünde yasal engeller varsa, bu okul muhafaza edilecekse, e itim program tamamen yenileyip e itimin dört y la ç kart lmas ve üniversitelerdeki e itim fakülteleriyle eflde- er konuma yükseltilmesi derslerin en az yar s n n Türkçe verilmesi, Türkçe ö retimi ile ilgili derslerin müfredat program na konulmas ve akademik kadroya Türkiye ile Yunanistan aras nda yürürükte bulunan kili Kültür De iflim Program ile Türkiye den e itim fakültelerinden en az bir misafir ö retim üyesinin kat lmas gerekir. Yunan üniversitelerinin birinin bünyesinde yeni bir bölüm kurularak ö retmen yetifltirme misyonunun ona yüklenmesi gerekir, ancak müfredatta Türkçe derslerin a rl konusunda özenli davran lmal d r. Az nl k e itimde ö retmen sorununun çözülmesi için eksik olan tek fley siyasi iradedir. Bu konuda samimiyet varsa bu sorunun çözümü asl nda iddia edildi i kadar zor olmad görülecektir. Ö RETMEN SORUNU SÖPA sorunu ve çözümünün temelinde bence az nl k ö retmenleri nerede ve nas l yetifltirilmelidir sorular - Sebahattin na verece imiz cevaplar ABDURRAHMAN (Az nl k Haklar bulunmaktad r. Tabi bu Doktora Ögrencisi Londra Üniversitesi, sorular Do u ve Afrika Çal flmalar Okulu SOAS-) özerk az nl k e itimi kavram çerçevesinde cevapland r lmal d r. flin içine az nl k e itimi kavram girdi mi, bunu takip etmesi ge- Devam sayfa 9 da

9 GÜNDEM 9 Sayfa 8 n devam reken unsur diyalogtur. Yani az nl k temsilcilerinin fikirleri ve görüflleridir. Bizler biliyoruz ki SÖPA bu flartlarda kurulmad, yani bir dayatma hareketiydi SÖPA n n kuruluflu. Bu dayatma stratejisi çerçevesinde birçok pedagojik prensipler görmezden gelindi, az nl k e itiminin özerk ö retmen atama haklar yok edildi. Sonuçta bu dayatma o kadar ileri gitti ki SÖ- PA dan mezun olan ö retmenlerin meslek içi kurs talepleri dahi görmezden gelindi. Bu konuda az nl k temsilcilerinin talepleri var, 2005 y l E itim fiuras kararlar var, bunlar hepsi bir noktada toplan yor, o da SÖPA n n az nl k e itimine uygun ö retmen yetifltirme fonksiyonunu yapamad ve kapat lmas gerekti idir. O zaman nas l bir e itim kurumu oluflturulmal d r az nl k ö retmenleri AZINLI IN GÖRÜfiÜ ALINARAK ÖZEL B R FAKÜLTE KURULMALIDIR için? Burada önemli unsurlar, az nl k okullar ö retmen adaylar n n kesinlikle Türkçe ve Yunanca ya hakim olmalar, iki dil e itimine uygun pedagojik e itimden geçmeleri, özellikle de Türkçe derslerinin verilmesi konusunda donat lmalar d r. Bunun da bence en uygun yolu, az nl k temsilcilerinin (sadece milletvekilleri de il) görüflleri al - narak kurulacak özel bir fakültede, Türkiye üniversitelerinin e itim fakülteleriyle bilimsel iflbirli i yap larak Türkçe derslerin içeri inin belirlenmesidir. Ayr ca, az nl k okullar ndaki Yunanca dersler için de ö retmenler böyle bir özel okulda e itim alabilir veya Türkiye e itim fakültelerinden mezun olanlar yine bu fakültede fark veya gerekli dersleri tamamlayabilir. Encümen heyetlerinin, yetersiz gördü ü ö retmenleri belli prosedür çerçevesinde görevinden uzaklast r lmas için baflvuru yetkisi olmadikça tüm bunlar nitelikli ö retmenin az nl k e itiminde bulunmas n garanti etmemektedir. Bu prensip Ali HÜSEY NO LU (Doktora Ö rencisi, Sussex Üniversitesi- NG LTERE) SÖPA YI KAPATIYORUZ DEMEKLE SORUN ÇÖZÜLMEZ Dragona SÖPA sorunu için geliyor özerk az nl k e itimin bir parças d r. SÖPA meselesinin iki yönü vard r. Birincisi halihaz rdaki SÖPA ö retmenlerinin durumu, ikincisi de SÖ- PA n n bir kurum olarak faaliyet göstermesi. kinci husustan bafllamak gerekirse 1990 lar n bafl ndan itibaren Yunan hükümet yetkililerinin defaatle kapanmas veya dört y ll k bir e itim kurumuna dönüfltürülmesi yönünde verilen sözlerin aksine günümüz itibar ile SÖPA hala kendi sisteminde ö retmen yetifltirmeye devam etmektedir. Fakat akademik y l için SÖPA n n internet sitesinde yer alan duyuruya göre sadece 20 yeni ö renci al nacak olmas art k SÖ- PA n n milad n doldurmufl oldu u görüntüsünü vermektedir. SÖPA n n baflka bir e itim kurumuna dönüfltürülmesi veya bir e itim fakültesine ba lanmas beraberinde birden fazla soru iflaretlerini getirecektir: Bu yeni e itim kurumuna sadece Bat Trakya az nl na mensup ö renciler mi yoksa tüm Yunan vatandafllar m al nacakt r? Müfredat n yüzde kaç Türkçe ve yüzde kaç Yunanca olacakt r? Kurumdaki dersler Türk dilinde e itim alm fl Yunanl lar taraf ndan m, yoksa Türkiye den gelecek akademisyenler taraf ndan m verilecektir? Bu kurumun çal flmas ile ilgili olarak Yunan devleti tek tarafl m hareket edecek, yoksa Türkiye ile bir iflbirli ine gidecek midir? Bu ve benzeri sorular ayd nl a kavuflmadan SÖ- PA n n baflka bir kuruma dönüfltürülmesi, beraberinde çözümü oldukça güç sorunlar getirmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu yüzden SÖPA en k sa zamanda kapat lmal ve art k Türk üniversitelerindeki e itim fakültelerinden mezun olmufl ve yeterli düzeyde pedagojik formasyonu olan az nl k mensubu ö retmenlerin az nl k ilkokullar nda göreve bafllamalar gerekmektedir. Birinci hususla ilgili olarak da, SÖPA n n kapat lmas haricinde halihaz rda az nl k okullar nda faaliyet gösteren SÖPA mezunu ö retmenlerin Türk dilinde verdikleri e itim ile ilgili yaflad klar sorunlar oldukça önemlidir. SÖPA hemen yar n kapat lsa dahi SÖPA mezunu ö retmenler ile ilgili sorunlar bir sene daha sürecektir. Bu yüzden Yunan devlet yetkilileri derhal harekete geçmeli, Türk makamlar ile düzenlenecek ortak e itim seminerleri, yaz kurslar ve de iflik aktiviteler ile SÖPA l ö retmenlerin y llard r yaflad klar sorunlara çözümler aranmal d r. Aksi halde, sadece SÖPA y kapatmakla SÖPA ö retmenleri sorunu çözülemeyecektir. E T M Bakanl Kültürleraras E itimden Sorumlu Özel Sekreteri Thalia Dragona n n, Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) konusunun görüflülece i bir toplant düzenleyece i bildirildi. Toplant n n 26 Haziran Cumartesi günü Gümülcine de gerçekleflece i ö renildi. Dragona n n, Do u Makedonya - Trakya Bölge Genel Sekreterli i?nde yap lacak toplant ya, Rodop Milletvekili PASOK Ahmet Hac osman, skeçe PASOK Milletvekili Çetin Mandac, Rodop Evros li SÖPA Mezunu Ö retmenler Derne i, skeçe li SÖPA Mezunu Ö retmenler Derne i ve Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ni davet etti i ö renildi. Toplant ya yeni kurulan Az nl k Okullar Encümenler Birli i nin davet edilebilece i de gelen haberler aras nda. Fehim AHMET ANAL Z fier AT MI, HLALLER M KALDIRILMALI? Son günlerde az nl k bas n nda D fliflleri eski bakan n n ulusal bir gazetedeki yaz s n n haber yap ld n gördük. Bafll k ilginç. Bat Trakya da fleriat kald r lmal. Bu bafll - okuyunca ister istemez hangi fleriat kald r lmal? diye insan n soras geliyor. Kullan lan kavramlara dikkat etmek laz m. Hele hele bu insanlar n dini inançlar ile ilgili ise bu durum daha da önem arzediyor. fieriat kavram da böyle hassasiyete haiz olan bir kavramd r. fieriat la ne kastediliyor? Çünkü dedi im gibi önemli bir kavram. sterseniz fleriat kavram n n anlam n bir okuyal m: Sözlükte su yolu, bir rmak veya herhangi bir su kayna ndan su içmek ve almak için gidilen yol, do ru yol, Hak din yolu, büyük ve genifl cadde, ayd nl k ve fl k (Dini Kavramlar Sözlü ü, Diyanet) gibi manalara gelmektedir. Bu anlam gere i her dinin fleriat vard r. slam fleriat, H ristiyan fleriat, Yahudi fleriat gibi. Bat Trakya da iki dinin mensuplar na ait olan fleriat var. O zaman hangisinin kald r lmas öneriliyor? Yaz y okudu umuzda Bat Trakya da yaflayan Müslümanlara ait fleriat n kald r lmas gerekti i anlat l yor. Her zaman oldu- u gibi bu durum Avrupal olmakla ilintileniyor. Peki H ristiyan fleriat da kald r lmal m? Müslümanlar n fleriat Avrupal olmaya engel oluyor da Hristiyan fleriat engel de il mi? Bat Trakya da fleriatla anlat lmak istenen Müftünün sahip oldu u kad l k yetkileridir. Müftünün bu yetkileri 1881 stanbul Antlaflmas, 1913 Atina Antlaflmas, 1920 Yunan Sevri ve 1923 Lozan Antlaflmas yla tescil edilmifltir. Ayr - ca Yunanistan n iç hukukuyla yürürlü e konmufltur. 1920/2345 ve 1991/1920 tarih ve say l yasalarla da hukuki geçerlilik kazanm flt r. Hem Antlaflma, hem de yasa metinleri incelendi inde az nl a Dini Özerklik kazand rd klar görülecektir. Asl nda fler i uygulamalar kald r ls n denirken az nl n Dini Özerkli i nin de ortadan kalkaca ifade edilmek isteniyor. H ristiyanlara ait olan fler i uygulamalardan rahats z olmayanlar n, Müslümanlara ait olan fler i uygulamalardan da rahats z olmamas gerekiyor. Çünkü her inanç sahibi kendi dininin uygulamalar nda tercihte bulunma hakk na sahiptir. Burada rahats zl a neden olan konu, birileri baflkalar hakk nda hüküm veriyor ve kendi mant na göre yorumlar yap yor. Az nl n böyle bir sorunu oldu unu sanm yorum. Yani az nl n gündeminde olan sorun müftülerin yarg yetkileri de ildir. Müftünün az nl n iradesine ve antlaflmalar n öngördü ü flekilde seçilmesidir. Az nl k insan n n bu tercihine sayg duyulmal d r. Çünkü isteyen medeni nikah, isteyen de dini nikah yapabiliyor. Ayn durum H ristiyan hemflerilerimiz için de geçerli. Bat Trakya da öncelikli olarak kald r lmas gereken sorunlara bakmal. Kald r lacaksa vak f mallar ndaki ipotekler kald r lmal. Anadildeki e itimin önündeki engeller kald r lmal. Ülke genelindeki %3 lük seçim baraj kald r lmal. Minareler için flart konan yükseklik ölçüleri kald r lmal vs.vs. Az nl n sorun olarak görmedi i konular gündeme tafl makla aç l m yap lamayaca gerçe i art k anlafl lmal - d r. Bugün ngiltere de birçok fler i mahkeme kurulurken, Bat Trakya da yasal ve tarihsel özelli i olan bir uygulama için Bat Trakya da fleriat kalkmal anlay fl Avrupal olmak aç s ndan bir de er ifade etmiyor. O zaman iki Avrupal devlet aras ndaki fark nas l izah etmek laz m?

10 GÜNDEM10 Az nl k sorunlar Kopenhag da BATI Trakya Müslüman Türk az nl n n sorunlar, Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) taraf ndan Danimarka n n baflkenti Kopenhag da düzenlenen toplant da dile getirildi. nsan ve az nl k haklar n garanti alt na alan en önemli belgelerden biri olan Kopenhag Kriterleri nin 20. y l münasebetiyle düzenlenen toplant ya Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i ad na eski baflkan Cemil Kabza kat l rken, ABTTF yi Uluslararas Çal flmalar ve Lobi Grubu üyesi Fatma Reflit temsil etti. Toplant n n aç l fl n Danimarka ve Kazakistan D fliflleri bakanlar yapt Haziran tarihleri aras nda düzenlenen toplant ya, Kopenhag Kriterleri ni imzalayan ve onaylayan üye ülkelerin yan s ra yaklafl k 60 sivil toplum örgütü temsilcisi kat ld. ABTTF ad na söz alan Fatma Reflit, ulusal az nl klar n haklar n garanti alt na alan kriterlerin üye ülkeler taraf ndan ne kadar uyguland n n incelenmesi ve az nl k mensuplar n n parlamentolarda temsil edilmesinin sa lanmas gerekti ini söyledi. Yunanistan da uygulanan yüzde 3 lük ülke baraj n n az nl n ba ms z milletvekili seçmesini engelledi ini dile getirdi. Az nl n karfl laflt sorunlar özetleyen Cemil Kabza ise Yunanistan n gerek Kopenhag kriterleri, gerekse di er uluslararas antlaflma ve sözleflmelere taraf olmas na ra men hala insan ve az nl k haklar ihlallerine rastland n belirterek, Yunanistan n uluslararas yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekti ini söyledi. BAKANLARIN KATILIMIYLA AÇILIfi Danimarka D fliflleri Bakanl binas nda gerçekleflen toplant n n aç l fl n ev sahibi Danimarka D fliflleri Bakan Lene Espersen ve AG T dönem baflkanl n yürüten Kazakistan D fliflleri Bakan Kanat Saudabayev yapt. Danimarka D fliflleri Bakan Espersen aç l flta yapt konuflmada Kopenhag Kriterleri nin imzaland 1990 dan bu yana çok fleyin de iflti ini, ancak sözkonusu belgenin bugün de gücünü korudu unu söyledi. Belgenin imzaland tarihte ba ms z ülke olmayan Kazakistan n bugün AG T dönem baflkanl n yürütüyor olmas n n bafll bafl na yaflanan geliflmelere önemli bir örnek oldu unu vurgulayan Espersen, Avrupa daki yeniliklere bakmak laz m. Kriterler 20 y l önce imzaland ve bugün güçlü bir belge olarak varl n sürdürüyor. Kriterler AB için, insan ve az nl k haklar için çok önemlidir. Kriterler az nl klara bir çok imkan ve hak sa lamaktad r. Bu belge bireysel haklara oldu u gibi toplumsal haklara da de iniyor. Üye devletler taraf ndan uygulanmas aflamas ndaki s k nt lara bakmam z laz m. diye konufltu. Daha sonra söz alan Kazakistan D fliflleri Bakan Kanat Suadabayev, 20 y l önce dünyada baz geliflmelerin yafland n, bunlardan baz lar n n kötü geliflmeler oldu unu ifade ederek, 20 y l önce demokrasi insan ve az nl k haklar için burada at lan ad mlar çok önemlidir. Avrupa n n istikrar ve gelece i bu tür anlaflmalara ba l d r. Kazakistan ülke olarak demokratikleflme sürecini Kopenhag Kriterleri ne göre yapm flt r. Demokrasinin bafllan c vard r, ama sonu yoktur. Bizler AG T dönem baflkanl çerçevesinde demokrasi, insan haklar, az nl k haklar, medya, seçimler gibi konularda bir dizi etkinlik program n oluflturduk. Unutmayal m ki burada hepimiz sivil toplum mensuplar y z. Sivil toplum için çal fl yoruz ve çal flmaya devam edece iz. dedi. GORBAÇOV MESAJ GÖNDERD Da lan Sovyetler Birli- i nden sonra demokratikleflme süreci ve geliflmeleri konusunda konferans vermek üzere Kopenhag a davet edilen eski SSCB baflkan Mihail Gorbaçov, baz özel nedenlerden dolay toplant - ya kat lmad ve mesaj gönderdi. UZMANLAR ve STK TEMS LC LER KONUfiTU Befl bölümden oluflan iki günlük toplant da devlet temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri söz ald. Kazakistan n dönem baflkanl nda gerçekleflen toplant da demokratikleflme, seçimler, insan haklar, hukukun üstünlü ü, seyahat özgürlü ü, ulusal az nl klar ve Kopenhag Kriterleri nin gelece i bafll klar ele al nd. Toplant n n kapan fl bölümünde ise Kopenhag Kriterleri nin uygulanmas aflamas nda yaflanan sorunlar n nas l giderilebilece i konusu de erlendirildi. BATI TRAKYA TÜRKLER BTAYTD ni temsilen toplant ya kat lan eski baflkanlardan Cemil Kabza n n haz rlad 7 sayfal k rapor, toplant için oluflturulan internet sitesinde yay nland. Bat Trakya Müslüman Türk az nl n n nüfus yap s, tarihi ve hukuki statüsü hakk nda k sa bilginin yer ald raporda, etnik kimli in inkar, dernekleflme özgürlü ü, 19. Madde ma durlar, e itim, din özgürlü ü, vak flar, siyasi temsil sorunu, yerel idare sistemindeki de ifliklikler konular nda bilgi verildi. Raporda ayr ca Bat Trakya daki camilere yap lan baz sald r lar örneklerle anlat ld ; stanköy ve Rodos ta yaflayan Türklerin son durumu hakk ndaki bilgi verildi. YUNAN STAN B LD R YAYINLADI Toplant ya Yunanistan devleti ad na kat lan temsilciler, Bat Trakya daki Müslüman Az nl k: Genel De erlendirme bafll kl dört sayfal k bir bildiriyi konferans internet sitesinde yay nlad. Müslüman az nl n Türk, Pomak ve Çingenelerden olufltu u ve bu üç grubun ayn dini paylaflt iddialar n n yer ald metinde, Yunanistan n Trakya daki az nl n haklar na sayg gösterdi i ileri sürüldü. Az nl n hukuki statüsü hakk nda bilgilerin yer ald - bildiride, devletin son y llarda az nl n lehine birçok olumlu tedbir ald da iddia edildi. Az nl n daha iyi bir e itim alabilmesi için AB standartlar n n bölgede uygulanmaya çal fl ld savunulan bildiride, Yunanca n n daha iyi ö renilmesi için bir çok önlemin al nd ve Türkçe nin baz pilot devlet okullar nda seçmeli ders olarak okutuldu u belirtildi. Trakya daki müftülüklerin statülerini belirleyen kanunlara at fta bulunulan bildiride, az nl n sosyal hayata kat lmas n kolaylaflt racak bir çok projenin uyguland belirtildi. Az nl n medya ve ifade özgürlü ü konusunda herhangi bir s k nt yla karfl karfl ya olmad iddia edilen bildiride, devletin, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin isminde Türk ve az nl k kelimelerini içeren dernekler lenihe verdi i kararlar n nas l uygulanabilece inin zemininin araflt r ld - belirtildi. FATMA REfi T Ulusal Az nl klar bafll - n n ele al nd oturumda söz alan Fatma Reflit, az nl k haklar standartlar n n yükseltilmesi ile AG T taahhütlerinin uygulanmas konular - n n zorlu konular oldu unu dile getirdi. Reflit, ulusal az nl klara mensup kiflilerin siyasi yaflama tam ve etkin kat l mlar nda seçim kanununun veya seçim sisteminin büyük bir etkiye sahip oldu- unu ifade ederek, bu kiflilerin ulusal parlamentolardaki temsil edilmelerine iliflkin Devam sayfa 15 te

11 B L MTEKN K GÜNDEM11 Mars okyanusuna yeni kan t Bir zamanlar k z l gezegen in kuzey yar küresini kaplayan okyanusun, Dünya daki tüm okyanuslar n onda biri hacminde su içerdi i öne sürüldü. BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? 18 fiubat 1979 y - l nda Sahra çölüne kar ya m flt. Amerika da sat fla sunulan ilk cd, Bruce Springsteen in "Born in Theusa" albümüdür. Amerikan havayollar, uçufllarda yolculara sundu u kahvalt larda her tepsiden bir zeytini kald rarak 1987 y l nda 40 bin dolar kar etmifltir. Aslanlar bir günde 50 kez seviflebilirler. Ay inlerinin giriflleri her zaman kuzeye bakar. Baflkan John F. Kenndy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi. Baykufl mavi rengi görebilen tek kufltur. COLORADO Üniversitesi nden yerbilimciler, ony llard r süren tart flmaya yeni bir pencere açarak, Mars n 3,5 milyar y l önce gezegenin üçte birini kaplayan ve mikroorganizmalara yaflam ortam sa layabilecek büyük bir okyanusa sahip oldu unu öne sürdüler. fiimdiye kadarki gözlemlerden derlenmifl veriler üzerinde kapsaml incelemelerin bulgular - n iki ayr makaleyle Nature Geoscience adl dergide yay mlayan bilimcilere göre veriler, Mars ta da Dünyam zdakine benzer bi su döngüsünün (buharlaflan suyun ya fllarla yeniden gezegen yüzeyine inmesi akarsularla yüzeyi flekillendirip deniz ve göllerde birikmesi) varl - na iflaret ediyor. Araflt rmalar yöneten Gaetano Di Achille ve Brian Hynek adl yerbilimcilere göre kuzey yar küredeki düzlükleri kapsayan okyanus 124 milyon kilometreküp sudan olufluyordu. Bu miktar, Dünyam zdaki tüm okyanuslar n toptan hacminin onda biri anlam na geliyor. Mars n milyarlarca y l önce Dünya gibi l - man bir iklime sahip oldu u konusunda gezegenbilimciler aras nda görüfl birli i var. Mars çevresinde dolanan uydular n gönderdi i görüntülerdeki derin vadiler ve benzer jeolojik oluflumlar, gezegen yüzeyinin büyük su havzalar ve akarsularca flekillendirildi ine iflaret olarak yorumlan yor. Radar ve tayfölçer verileri de Mars n kuzey kutup bafll nda ve toprak alt nda büyük miktarda su bulundu unu gösteriyor. Elektrik üreten pencere ELEKTR K üretebilen pencere yap m nda ifle yarayabilecek türde günefl panelleri gelifltiren bir mucit, Milenyum Teknoloji Ödülü'nün bu y lki sahibi oldu. sviçre'deki Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Michael Gratzel, 800 bin euro tutar ndaki ödülünü Helsinki'de düzenlenen bir törenle ald. Finlandiya'daki Teknoloji Akademisi taraf ndan verilen ödüller, teknoloji alan nda dünyada verilen en büyük ödül olma özelli ini tafl yor. Profesör Gratzel'in gelifltirdi i sistem, bitkilerin fl enerjiye dönüfltürme biçimlerini esas al yor. Bilim adam n n gelifltirdi i sistemin, do al fotosentez sürecini temel alan tek günefl enerjisi üretim modeli oldu u vurgulan yor. Finlandiya Teknoloji Akademisi'nden yap lan aç klamaa göre, bilim adam n n gelifltirdi i 'Gratzel hücreleri' günefl enerjisi elde etmeyi daha ekonomik bir hale getiriyor. Akademi baflkan Dr. Ainomaija Haarla, bu icad n yenilenebilir enerji için ekonomik, büyük ölçekli çözümler sunma potansiyeli oldu unu söyledi. B U L M A C A SOLDAN SA A 1) Kural d fl, müstesna Duvar lambas 2) Üstüne öteberi koymak için duvara ya da dolab n içine birbirine parelel olarak tutturulmufl 1 tahta ya da metal levha (sosyoloji) Efl, kar 2 Bizmut un simgesi 3) Platin in simgesi Denizin derinli ini ölçmek için kullan lan araç 4) Gök, 3 gökyüzü Kal t m, soya çekim 5) Bir kimsenin baflkalar taraf ndan dokunulmamas ve sayg 4 gösterilmesi gereken iffeti rin birikimi, ç ban 6) Ar n n yapt Sürgün, ishal 7) Çevresi suyla kapl kara Sebep, faktör Titan n simgesi 5 8) Gizli anlam olan, manidar Yerinde, uygun 6 9) lgi eki Turpgillerden k fl sebzesi olarak yetifltirilen bir bitki 10) Satrançta yenilgi Lorentiyum un simgeis Temel, esas 11) Dizi, s ra 7 Kirpik boyas, rimel 12) Paraya çevrilebilir mallar Toryum un simgesi 13) Ekseni boyunca 8 delik silindir Hat rlama 14) Çok h zl ritmi 9 olan bir dans Kan t. YUKARIDAN AfiA IYA 10 1) Bu daygillerden bir bitki Yap flt r c amorf madde fiehirde yerleflim bölgesi 2) Akflam namaz ndan sonra k l nan namaz Her 11 vakit, sürekli olarak Yabani hayvan yakalama ifli 3) Rutherfordyum un simgesi Çöl Araplar 12 Dereden tepeden konuflma 4) Yaz n n alt ndaki özel iflaret Bir fleyin yere bakan yan 13 Kesin yarg 5) Para saklanan çelik dolap Çocuk bak c s Bir ay ad 6) Bir konuda birinin 14 inanmas n sa lama, inand rma (halk dili) Yumurta, so an, spanak, un kar fl m yla ya da GEÇEN HAFTAK BULMACANIN ÇÖZÜMÜ yap lan bir yemek 7) Kar fl k renkli Kumaflta Soldan Sa a: 1) Kasavet, Ata 2) Er, Çanakl k 3) Bay r, Bi, M 4) Aba, Akarca k vr m Üzerine yap yap lmak için ayr lm fl 5) Peruka, Pars 6) Saz, Vaiz 7) Aks, Halk, Tb 8) Alaka, Baz 9) Ak, Rb, Karne 10) yer 8) Bir tür antibiyotik Üstün nitelikli 9) Ark Laka, Banak 11) Rumba, Av 12) AA, Paranoya 13) Kil, Lata, Et 14) Amazon, Süne Tahtadan tar m arac Neptünyum un simgesi 10) Leyleksilerden bir kufl, M s r turnas Hitit Ço alma 11) Yumuflak, ya l toprak tici La 4) Aç, Uz, Kramp 5) Varak, Hab, Balo 6) En, Kaval, Baran 7) Taba, Alaka, At Yukar dan Afla ya: 1) Kebap, Amal, Aka 2) Arabesk, Karaim 3) Yarasa, Ku, güç Aç klamalar. 8) Kirpik, Ananas 9) Al, Caz, Bravo 10) T mar, Tank, Yen 11) Ak, Sebze, Rate.

12 BUKET GÜNDEM12 Sevgili dostlar m, Hayat m z boyunca birilerine duygusal yat r mlar yap yoruz. Yat r m yapt m z kifliler hayat m zdan gidince de duygusal iflaslar yafl yoruz. Do du umuzdan beri içimizde özenle birikim yapt m z, harcamaya k yamad m z, bizi sevenlere bile cimrilikle k t k t na verdi imiz sevgiyi bir gün geliyor ve yanl fl ya da do ru birine yat r veriyoruz. Yapt m z sevgi yat r m n n karfl l n almak istiyoruz. Hem de yüksek faizlerle. Yat rd m z sevginin üç kat n befl kat n on kat n almak istiyoruz karfl - m zdaki insandan. Bu hayallerle bafll yoruz bir iliflkiye, duygusal yat r mlar yap yoruz seviyorum dedi imiz insana ve bir sabah bir uyan yoruz ki O insan yok, gitmifl. Bizim içimizdeki sevgiyi de, bize vaat etti i yüksek faizli sevgiyi de al p hayat - m zdan ç km fl ve biz öylece ortada kalakalm fl z. flas etti imiz bir yana, içimizdeki bir daha o sevgiyi oluflturamayaca m z zannedip çuvall yoruz hayatta. Nefret beslemeye bafll yoruz bu kez de içimiz de sevgi kaynaklar n n kurudu unu iddia ediyor, nefret ve öfke kaynaklar n beslemeye bafll yoruz. Art k hayata ve insanlara öfkeli gözlerle bak yor, bize sevgi yat r m yapmak isteyen herkesi gözü kapal sevgi h rs z ilan ediyor, öyle görüyoruz. çimizdeki sevgi gibi nefretimizde al p gider diye ürküntü duyuyoruz. Fakat o ruh hali içinde bilemiyoruz ki. E er karfl m zdakine sevgi yat r m yaparsak sevgi, öfke yat r m yaparsak öfke buluruz karfl l nda. En önemlisi de içimizdeki sevgi kaynaklar asla kurumaz. çimizdeki sevgi kendini sürekli olarak yeniler, fakat insan o ruh hali içinde bunu kavrayamaz. Belki de y llar sonra içimizde kimseyle paylaflamad m z sevgi seli olunca fark na var r z. Bu kez de içimizdeki sevgiyi verecek birilerini bulamay z etraf m zda. Çünkü geçirilen y llarda etraf m zdaki insanlara hep öfke ve nefret yat r mlar yapt m zdan ve sevgi yat rmad m zdan dolay öylesine yaln z kal yoruz ki içimizdeki sevgiyi kimse almak istemiyor. flte böyle hayat m z n bir döneminde mutlaka birilerine duygusal, sevgi yar mlar yap yoruz ve sevgi yat r m yapt m z insanda bizden ald bütün sevgiyi al p gidiverince iflas ediyoruz. Hayat m zdaki sevgi kaynaklar n kurutuyoruz. Her fleyden önce verdi imiz sevginin yüksek faizli karfl l n beklemekten vazgeçmemiz gerekiyor. Sonra da iflas etti imizde içimizde nefret ve öfke kaynaklar n de il de sevgi kaynaklar n beslememiz gerekiyor. Kim bilir belki de hayat n gerçek mutlulu u içimizdeki sevgi kaynaklar n kurutmamakta sakl d r. Sevgiler... Feride Memleketimden Manzaralar... Foto: Gökhan Güvenç Past rmal Ç t r Börek Malzemeler : 1 hafllanm fl tavuk gö sü 1 so an 1 yumurta 1 hafllanm fl patates Tuz, karabiber Galeta unu Panelemek için: Un, yumurta, galeta unu. K zartmak için: S v ya Haz rlan fl : Hafllanm fl tavuk gö sünü do ray c dan geçirin ve kar flt rma kab na al n. Üzerine 1 so an rendesi, 1 hafllanm fl patates rendesi, yumurta, tuz ve karabiber ekleyerek iyice yo urun. Yuvarlay p flekil verdikten sonra buzdolab nda bir süre bekleterek sertleflmesini sa lay n. Sertleflen kroketleri önce una, daha sonra yumurtaya en son da galeta ununa bulayarak bol k zg n ya da k zart n.

13 BUKET GÜNDEM 13 Dokuz Kare Motifi De erli Arkadafllar m, Geçen say m zda sizlere dokuz kare motifi ile bafllayaca m z yazm flt m. Pratik kesme tekniklerini kullanarak kumafllar m z kesmeye bafllayal m. Cetveli kumafl n üzerine yerlefltirin, kesilmifl kenar cetvelin üzerindeki ölçüyle hizalayarak cetvelin kenar ndan kesin. Birkaç flerit kestikten sonra, cetveli kumafl n katlanm fl k sm n n 90 derece olup olmad n kontrol edin. stenilen motifle bloklar yerlefltirin. Üst s radaki iki bloku birbirine dikin, ipli i koparmay n. Alt ndaki s ra için ayn ifllemi tekrarlay n, sonra di er s ralar da dikin. Zincirleme dikilen parçalar makinadan ç kart n, aralar ndaki parçalar kesip ay rmay n. Üst s radan bafllayarak her s radaki di er bloku da birbirine dikmifl oldu unuz di er iki blokun yan na dikin. Dikifl paylar n parma n zla ters taraflara ütüleyerek s ralar birbirine dikin. Dikifl paylar n bir tarafa do ru ütüleyin, sonra bloku ön yüzünden ütüleyin. Gelecek say m zda elyaflama, astarlama ve yorganlama aflamalar na geçece iz. Not: Bütün parçalar 6mm dikifl pay b rak larak dikilir. skeçe Türk Birli i Dikifl-Nak fl Ö retmeni Lütfiye N HATO LU Günefle karfl önleminizi al n! Y llar içinde güneflle ilgili farkl yaklafl mlara tan k olduk. Örne in 50 li y llarda bronz ten, sa l kl olman n göstergesi kabul edilirdi. Oysa bugün biliyoruz ki bronzlaflma, derinin UV fl nlar ndan korunmak için melanin denilen pigmenti daha fazla üretmesiyle oluflur. Ayr ca günümüzde yap lan araflt rmalar gösteriyor ki, cilt kanseri ve k r fl kl k oluflumu kiflinin günefle maruz kalmas yla ba lant l olarak geliflmekte. Her yaflta güneflten korunmak, günefl fl nlar n n erken ve geç dönem zararl etkilerini engeller. Yaflam boyu ald m z toplam günefl fl n n n ço unlu unu yaflam n ilk 20 y l nda depolar z. Günefle ba l olumsuz sonuçlarsa y llar sonra oluflur. Bu nedenle çocukluk ça nda güneflten korunmak çok önemlidir. Günefl koruyucular tüm yafl gruplar nda güvenle kullan lan ürünlerdir. Günefl sonras bak m da cildimizin korunmas için büyük önem tafl - maktad r. Kum ve denizin olumsuz etkilerine ra men t rnak ve saç bak m da yaz aylar nda güzellik ve sa l k için dikkat edilmesi gereken konulardand r. Özellikle tatilde, cildi rahatlatacak bir günefl sonras kremini tercih etmek bizi günefl ve denizin olumsuz etkilerinden koruyacakt r. GÜNEfi KORUYUCULARININ TAfiIMASI GEREKEN ÖZELL KLER Günefl kremlerinin üzerinde yazan SPF de erleri yeterli miktarda günefl kremi sürüldü ünde yani ideal miktarda elde edilecek de erdir. Örne in; etiket bilgisindeki SPF de eri elde etmek için en az yar m tatl kafl günefl kremi yüz bölgesine sürülmelidir. Daha az uygulama SPF 30 olarak bildirilen de erin ciltte SPF 7 lik bir etki göstermesine yol açar. Bu nedenle tüm günefl kremlerinde bolca uygulay n z diye yazmaktad r. Az sürmek ya da uygulamay tekrarlamamak, ciltte oluflturulan SPF de erinin çok düflmesine yol açar. SPF 50 olan günefl kremi az uyguland nda ciltteki SPF koruma de eri SPF 2.7 ye kadar düflmektedir. 1- Kokusuz ve renksiz olmal 2- Suya ve terlemeye dayan kl olmal 3- Tahrifl edici özellikleri olmamal 4- UVA ve UVB ye karfl koruyucu olmal 5- Koruyucular günefle ç kmadan 30 dakika önce sürülmeli ve su, terlemeyle etkinli inin azalaca n düflünerek dört saat arayla yenilenmeli. BEBE inizi GÜNEfiTEN KORUYUN * Bebek ve çocuklara özel günefl koruyucular seçmeliyiz. * Suda geçen aktiviteler nedeniyle suya uzun süre dayan kl koruyucular tercih edilmelidir. * Günefle ç kmadan dakika önce koruyucu sürülmelidir. * Koruyucu suda geçen aktivitelerden sonra dört saati beklemeden kullan lmal d r. * Günefl koruyucular kurulanmaya veya sürtünmeye dayan kl de ildir. Kuruland ktan sonra da koruyucu sürmeliyiz. * Günefl koruyucuyu her yere yeterli miktarlarda sürün. Yüz bölgesinde bebek ve çocuklar için yar m çay kafl, yetiflkinler için bir çay kafl ürün kullan lmal d r. HAM LEL KTE GÜNEfiLENME Gebelikte hormonlar n etkisiyle günefl lekelerinin artt, özellikle son aylar nda al n, burun ve elmac k kemiklerinin üstünde ortaya ç kan k rm z l n (yani gebelik maskesi) belirginleflti i bilinmektedir. Gebelik dönemlerinde günefllenmenin bir di er sak ncas da anne aday - n n su kayb na duyarl l n n artmas d r. Yaz n afl r s caklar ve günefl, bol miktarda s v kayb na, bu durumun da günefl çarpmas na yol açmas ihtimali daha s kt r. Fazla s v kayb, bebe e giden kan miktar n azaltmaya yol açmas nedeniyle oldukça önemlidir. Bu nedenle hamileler, bu günlerde s v al n m normalin en az iki kat na ç karmal d r. En az 40 faktör korumal günefl kremleri kullan lmal, 45 dakika günefllendikten sonra bir saat serin yerde dinlenilmelidir. SIVI HT YACINA D KKAT Vücutta normal koflullarda idrarla, terle, solunumla ve d flk yla günde yaklafl k 2,5 litre s v kayb olur. Bu nedenle vücuttan at lan s v y yerine koyabilmek için günde 2,5 litre yani 8-10 bardak suya veya su içeren g dalara ihtiyac m z vard r. Bu nedenle su içmek için susama hissini beklemek yerine su tüketimini al flkanl k haline getirip gün boyu s k s k içmek gerekir. Çay ve kahve tüketerek yeterli s v y sa lam fl olamay z. Çay, kahve yerine yaz aylar nda taze meyve sular, ayran, süt gibi içecekler ve taze meyveler s v ihtiyac m z karfl lamada daha çok destek olur.

14 SA LIK GÜNDEM14 Kahve diyabeti önlüyor Fareler üzerindeki deneyler önceki bulgular do rulad : Kahve tüketimi diyabet riskini azalt yor. A z Sa l Difl Hekimi Dr. Ufuk ERTAN Sevgili okuyucular m, Hepinize merhaba ve ayd nl k günler dilerim. Bu yaz m zda da dilerseniz gençlerin bafl na bela diye düflünülen 20 yafl diflleriyle ilgili konulara bir göz gezdirelim. Alt ve üst çenede ç kan veya ç kamay p gömük ya da yar gömük kalabilen bu difller asl nda 3. büyük az diflleridir. Dünyan n pek çok ülkesinde de bu isimle adland r l r. Ancak bizlerin toplumumuzda, (bundan sonras benim yorumumdur) genellikle olgunluk, askere gitme, evlenme gibi olaylar ortalama 20 yafl civar nda gerçekleflti i için, bu difllere ak l difli veya 20 yafl difli ad verilmektedir. fiaka bir yana hakikaten de bu difller zaman zaman insan zora sokabilmektedir. Dilerseniz bu difllerin gömük kalma s n flamas ile ifle bafllayal m. Difl hekimli inde gömük kalma s n flamas birkaç flekilde yap l r. fiöyle ki; diflin alt çene kemi inin dik olan parças n n ön k sm ile 2. büyük az aras ndaki mesafeye göre, veya aç s - na göre gibi s n flamalar mevcuttur. Uzun y llar bu tip gömük difl operasyonlar ndan sonra bunun pek de önemi kalm yor. Hastan n röntgenini gördükten sonra bir hekim arkadafl kolayl kla bunu ben ç kar r m veya bir çene cerrah na göndermeliyim karar na varabiliyor. Röntgen demiflken; art k röntgen veya baflka görüntülemeler (MR, Tomografi gibi) olmadan çal fl lmamakla beraber, difl hekimli inde 3 durum var ki röntgen burada olmazsa olmazd r. Gömük difl operasyonlar nda, kalm fl, k r lm fl bir kök ç kart rken veya yafll bir hastada kanin (göz difli veya köpek difli diye de adland r l ) çekerken. Burada esas olan diflin anatomik yap larla olan pozisyonu, kalm fl kökün aç s ve kemik UZMANLAR, kahve tüketiminin halk aras nda fleker hastal olarak bilinen diyabeti önledi i yönünde güçlü kan tlar bulundu unu aç klad lar. Amerikan Kimya Derne i taraf ndan yay nlanan Journal of Agricultural and Food Chemistry dergisinde bulgular n aç klayan araflt rmac lara göre, kahvenin Tip-2 diyabet denen ve dünyada giderek yayg nlaflan hastal a karfl önleyici etkisini sa layan, içerdi i kafein adl madde. Araflt rmay yöneten Fumihiko Horio ve ekip arkadafllar, daha önce de düzenli kahve tüketiminin diyabet riskini azaltt yolunda bulgular olmas na karfl l k, fareler üzerinde ilk kez yapt klar deneylerin kahvenin diyabetsavar etkisini aç kça ortaya koydu unu belirttiler. Deneylerde araflt rmac lar laboratuvar farelerinin bir grubuna düzenli olarak kahve, bir grubuna da su vermifller. Sonuçta kahve tiryakisi farelerde kan flekeri düzeylerinin yükselmedi i ve insuline karfl duyarl l n artt, böylelikle diyabet riskinin azald gözlenmifl. Kahvenin ayr ca ya lanm fl karaci erlerde ve yang l adipositokinlerde de olumlu yönde de iflikliklere yol açarak diyabet riskini azaltt da belirlenmifl. Daha önce kahve içmenin Parkinson hastal n önlemede de yarar sa lad gösterilmiflti. içindeki durumu, yafll hastada ise kemik kolayca k r labilece inden veya kemiklerde erimeler olabilece inden kemi in miktar n görmek içindir. Mutlaka her 20 yafl difli çekilmelimi, her insanda 20 difli olur mu, olmazsa ne olur gibi sorular çok s k karfl laflt m z sorulard r. Sondan bafllarsak; 20 yafl difli her insanda mutlaka olacak diye bir kural yok. Hiç olmayabilir, 1, 2, 3 tane veya dördü de olabilir. Bunlar n hepsi de o kiflinin normalidir. Yani neden bizim çocukta ç kmad diye telafla gerek yoktur. Bu difllerin olup olmamas de il de, e er 20 yafl difllerinden sonra da a zda ç km fl veya ç kmam fl daha fazla say da büyük az difli de var ise iflte bunu anomali olarak kabul edebiliriz. Her 20 yafl difli çekilmeli mi; bu tart flma konusu olmakla birlikte müsaadenizle, uzun y llar n deneyimi ile kendi görüflümü söyleyece im. E er difl sürmüfl yani a zda tamam yer alm fl ve herhangi bir patolojiye sebep olmuyor ise b rak n kals n. Ancak difl yar veya tam gömük durumda ve bir patoloji yarat yorsa tereddütsüz o difl çekilmelidir. Bu patolojiler ne olabilir; zaman zaman çene alt nda veya yanakta flifllikler. Üzerindeki difletinde flifllik ve a r var ise. Önündeki difllere bask meydana getirerek, minede zedelenmelere sebep oluyorsa. Baz doktorlar n öne sürdü ü gibi difl dizisini bozuyorsa. A za sürüfl aç s nda bozukluk varsa. Yiyecek retansiyonuna sebep oluyorsa, bundan dolay a z kokusu olufluyorsa gibi maddeler say labilir. Bu konularda doktorunuz basit bir muayene ile sizi ayd nlatacakt r. Önümüzdeki yaz da ise bu ç kartma iflleminin nas l oldu una bakal m isterseniz. A r s z günler dilerim. BURÇLAR KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Günlük hayat n zla ilgili konularda sorumluluklar n z n artt n z hissedeceksiniz. Bulundu unuz ortamlarda idareci bir tav r tak nabilir veya yönetici konumundaki kiflilerle sorunlar yaflayabilirsiniz. B OĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Arkadafl ya da komflular ile geçecek ortak saatler ve e lence söz konusu. Aflk konusunda olumlu etkiler sizleri bekliyor. İK İZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Aflk ve para konusunda hiç beklenmeyen sürprizler ç kabilir. Baflkalar ndan maddi fayda elde edebilece iniz geliflmeler yaflanabilir. YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) Sanatsal konularda yarat c ve ilgi uyand r c bir tav r sergileyebilir, bu flekilde maddi bir kazanç dahi sa layabilirsiniz. Maddi f rsatlara karfl tetikte olmak gerekiyor. ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos dealize etti iniz bir kifli ile karfl lafl p kendinizi ona gösterebilirsiniz. Titiz ve detayc bir bak fl aç s ile olaylara yaklaflabilir, pratik bilgilerinizi günlük ifllerinizi halletmek için kullanabilirsiniz. B AŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Çevrenize karfl küstah bir tav rdan kaç nman z gerekiyor. çe kapanma, kabu una çekinme, karamsarl k gibi olumsuz etkiler gerçekleflebilir. TERAZİ (23Eylül-23Ekim) Çevredeki gözlerin üzerinizde olmas n isteyebilir, buna yönelik at l mlar içinde bulunabilirsiniz. Üretim gücünüz aç s ndan olumlu geliflmelere aç k oldu unuz bir dönem. AKREP (24 Ekim-22 Kasım ) Aileyi ve iflinizi ilgilendiren konular iç içe geçebilir, geliflmeler karfl l kl birbirini tetikleyebilir. Arkadafllar n zla birlikte ortak planlar yaparak iliflkinizi güçlendirebilirsiniz. YAY (23 Kasım-21 Aralık) Olaylar gere inden fazla büyütmeyin. Enerjinizi farkl konulara yönelterek rahatlaman z mümkün. Sevdi inizle birlikte küçük bir seyahate ç kabilir, böylece duygular n z dengeleyebilirsiniz. O ĞLAK (22 Aralık-20 Ocak) Duygusal dünyan z ön planda olabilir, içgüdüleriniz ile hareket etmeniz gereken durumlarla karfl laflabilirsiniz. liflkilerinizin de er ve önem kazand bir dönem. KOVA (21 Ocak-18 Şubat) ç güdülerinizin ve duygular n z n size yön verece i, iç dünyan z n fazlas ile ön planda olabilece i bir dönemde bulabilirsiniz kendinizi. Cinsellik ve seks gibi konular gündemde olabilir. BALIK (19 Şubat-20 Mart) Keyif verici, heyecanl ve sizi e lendirecek fleylere karfl manevi bir yönelifl içinde olabilirsiniz. Çevreye karfl fazlas yla verici bir tutum içinde olabilirsiniz.

15 GÜNDEM 15 Cemil Kabza, bir süre önce ABD Atina Büyükelçili i nde çal flan diplomat Patrick Oconnell le görüflerek az nl k sorunlar hakk nda bilgi verdi. Sayfa 10 un devam detayl bir araflt rma yap lmas gerekti ini dile getirdi. Fatma Reflit, Yunanistan da yüzde 3 baraj ile geniflletilmifl iller bölgesi uygulamas sorunlar hakk nda bilgi verdi. Reflit, az nl k gruplar n n karar alma mekanizmalar nda yetersiz derecede temsil edilmesinin di er haklar n kullan m n da etkiledi ini ifade ederek, hükümet makamlar ile ulusal az nl klar aras nda bir diyalog mekanizmas kurulmas gerekti ini belirtti. CEM L KABZA Oturum baflkanl n Essex Üniversitesi nsan Haklar Merkezi Direktörü John Packer ni yapt - oturumda söz alan Cemil Kabza, az nl n tarihçesi hakk nda k sa bilgiler vererek, Yunanistan delegasyonunu konferans sitesinde yay nlad m z bildiriye çabuk cevap verdi i için teflekkür ederim. Sizlere bizim bildiri ile devletin yay nlad bildiriyi karfl laflt rmal olarak dikkatli bir flekilde okuman z tavsiye eder, özgürce karar vermenizi dilerim. dedi. Kabza, bir AB üyesi ve birçok uluslararas antlaflmaya taraf olarak Yunanistan n yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekti ini söyleyerek, Ulusal Az nl klar Çerçeve Sözleflmesi nin onaylamas, az nl k dilleri flart n n imzalamas, 19. Madde yüzünden vatandafll n kaybedenlere vatandafll klar n n iade edilmesi, dernekleflme özgürlü ünün garanti alt na al nmas, A HM kararlar n n uygulanmas, Türkçe e itimin iyilefltirilmesi için önlemlerin al nmas ve Kopenhag Kriterleri nin harfiyen uygulanmas gerekti ini söyledi. CEM L KABZA NIN KONUfiMASINA SÖZLÜ CEVAP Cemil Kabza n n konuflmas ndan sonra söz alan Yunanistan delegasyonu temsilcisi, Yunanistan da bulunan Müslüman az nl n üç etnik gruptan olufltu unu söyleyerek, bu gruplara mensup insanlara uluslararas belgelerden ve Lozan Anlaflmas ndan kaynaklanan haklar tam olarak sa land n dile getirdi. Delegasyon temsilcileri, Yunanistan taraf ndan sunulan ve konferans sayfas nda bulunan Trakya daki Müslüman az nl k ile ilgili yaz l bildirinin okunmas n rica ederek, bu yaz l bildirinin toplant ya kat lan gruplara bir cevap niteli i tafl - mad n ve Yunanistan taraf ndan ülkesinde yaflayan az nl klar hakk nda haz rlanm fl bir belge olarak de erlendirilmesi gerekti ini söyledi. BAZI BÜYÜKELÇ LER N LG S Cemil Kabza n n konuflmas ndan sonra baz devlet temsilcileri ile baz uluslararas sivil toplum kuruluflu temsilcilerin Bat Trakya konusuna ilgi duydu u ve BTAYTD ve ABTTF temsilcilerinden detayl bilgi talep etti i kaydedildi. YUVARLAK MASADA GELECEK KONUfiULDU Öte yandan, sadece sivil toplum örgütü temsilcilerinin kat ld toplant da Kopenhag Kriterleri nin gelece i ele al nd. AG T demokrasi ve insan haklar enstütüsü taraf ndan organize edilen toplant da söz alan Cemil Kabza, Kopenhag Kriterleri, özellikle insan ve az nl k haklar için çok önemli bir belgedir. çeri ine ve maddelerine detayl ve dikkatli bir flekilde bakarsan z, az nl k mensubu olarak rahatlad n z hissedeceksiniz. Ancak, bir çok ülkenin bu metne imza atmas na ve bu metni onaylamas na ra men hala insan ve az nl k haklar ihlallerinin yafland n görmek, insan hayal k r kl - na sürüklüyor. Metin önemli, ama metinde yer alan hükümlerin uygulanmas daha da önemlidir. Metnin devletler taraf ndan uygulan p uygulanmad n kontrol eden bir mekanizman n kurulmas ve kontrol mekanizmas nda mutlaka sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer almas gerekiyor. Aksi halde, uygulanmayan çok güzel bir metin olarak tarihteki yerini alacakt r. ifadelerini kulland. Cemil Kabza n n teklifine konferans n kapan fl bölümünde yap lan de erlendirmede at fta bulunuldu. Az nl k ortaokullar na kay tlar bafllad GÜMÜLC NE Celal Bayar Az nl k Ortaokulu ile skeçe Muzaffer Saliho lu Az nl k Ortaokulu nda birinci s n fa kay tlar 15 Haziran Sal günü bafllad. Kay tlar 30 Haziran Çarflamba gününe kadar devam edecek. Gümülcine Celal Bayar Az nl k Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti Baflkan Mehmet smail ve okul müdürü Tunalp Mehmet in verdi i bilgiye göre, kay t için gerekli evraklar ilkokul diplomas n n fotokopisi, kay tl oldu u belediyeden do um belgesi ve bir adet vesikal k foto raf. skeçe Muzaffer Saliho lu Az nl k Ortaokulu ve Lisesi yöneticisi R za K rl dökme ile okul müdürü Hikmet fiakir den ald m z bilgiye göre, ortaokul birinci s n fa kayd n yapt rmak isteyen ö rencilerin ilkokul diplomas n n fotokopisiyle, do um belgeleri yeterli. Okul yetkilileri kay tlar n Haziran ay sonunda sona erece ine, Eylül ay nda da kay t yap lmad na dikkat çekerek, ö renci ve ö renci velilerinin bu konuda hassas davranmalar gerekti ini belirttiler. Necmi Hasano lu OKU-YORUM E T M Bat Trakya Türklerinin haklar n garanti alt na alan metinlerden biri Lozan Antlaflmas malum. Gündemimizde tutup anlam n n ne oldu unu, günlük hayat m za ne tür bir katk s olaca n sürekli konuflmal y z. Ancak kal p cümlelerden uzak ve gerçekten hayat m z nas l etkiledi ini ve etkileyece ini konuflmal y z. Mesela, antlaflma hükümlerine göre Bat Trakya Türkleri e itim kurumlar kurmak/oluflturmak ve yönetme hakk na sahipler. Dün ve bugün bu hakk n toplumuz taraf ndan nas l kullan ld n bir düflünelim. Mesela bu antlaflman n imzaland dönemde dünyada anaokulu e itimi diye bir kavram yoktu. nsan n e itilmesi konusunda bilimsel araflt rmalar gelifltikçe ilkokul öncesi e itimin de bir ihtiyaç oldu u anlafl ld. Tüm geliflmifl ülkelerde art k genel e itim tan mlamalar n n parças olarak da kurumlaflt r ld. Biz de ne bekleriz? Ça dafl bir ülkede yaflayan vatandafllar olarak bu geliflmenin hayat m z n bir parças olarak uygulanmas n tabii. Fakat ne görüyoruz? Fanatik yaklafl mlar ve mugalata ile her s - radan zekaya sahip insan n bile makul görece i bu hak kullan m - n n Bat Trakya Türkleri için tart fl l yor olmas. nan lmaz bir durum. Ayn flekilde tüm vatandafllara temel bir hak olarak verilen 9 y ll k e itim hakk bizim çocuklar m z için yar m uygulan yor. Sadece ortaokul düzeyinde e itim verilen Gümülcine Celal Bayar Lisesi ile skeçe Muzaffer Saliho lu Lisesinin fiziki kapasitesiyle s n rl bir ö retim. htiyaç ise bunun kat kat üstünde. Karfl l nda ne oldu u ise malum. Yönetim, Lozan anlaflmas n n ruhuna ters olarak açt ortaokullar ile güya hizmet getiriyor. Encümenler Lozan Antlaflmas ndan do an e itim haklar m z n kullan lmas nda kilit rol oynayan kurumlar m z. Evrensel e itim hakk n n kullan lmas nda velinin do rudan müdahil olma hakk hatta ödevi var. Kendi kurumlar m z oluflturmada ve onlar n idaresinde encümenlik kurumunun kullan lmas n n zay f yönü ise insan m z n fakirli i ile bundan kaynaklanan e itimsizli i. Okullar n kurulup yönetilmesi ve tabii ö retmenlerin insan m z taraf ndan atanmas bu encümenlik kurumunun ifllevi ile iliflkili. Param z olmad için çocuklar m za yat r m yapamay nca birileri bu boflluktan yararlan p bizim para kurtard m z zanneti imiz zamanda temel haklar m z elimizden ald. Ö retmen okulu açt ö retmen verdi, bina infla etti s n flar yapt. Bizim sesimiz c l z kald. Velilerimiz ölümü gösterip s tmaya raz eden bir ortamda buldular kendilerini. Art k yeter, birileri bu ifli ciddiye almal ve toplumsal gelece in en öncelikli haklar ndan e itim hakk n n lay k yla kullan lmas yönünde ad mlar atmal. Yeni hükümet kendine oylar yla ülke sath nda önemli bir kredi veren bu toplumun isteklerini gözard edemez. KIYAMET Dünyada meydana gelen tüm olaylar özellikle kötülerini- akflam oldu unda veya gün boyu televizyonunuzda ve internetinizde gördü ünüzde neler hissediyorsunuz? Felaket tellallar n n ve k yamet alametlerinden sürekli bahsedenlerin söyledikleri kula n zda ç nl - yor mu? nsan ister istemez düflünüyor. Nas l oluyor da dünyan n her taraf nda bir felaket var ve insanlar bunlar yüzünden ya hayatlar n kaybediyor veya hayatlar nda asla unutamayacaklar ac lar yafl - yorlar? Mistik ve teolojik izah baflkalar na b rakal m ancak bu kadar nüfusun böylesine bir iletiflim a n n bulundu u dünyada zaten var olan do al olaylar n yan nda insanlar n sebeb oldu u olaylar ekledi inizde bu durum ortaya ç k yor. Tabii bunlar oturma odam - za veya bilgisayar mza getiren yay n politikalar n mutlaka bunun üzerine eklemeliyiz. Hani bazan iletiflim organlar n n genel yay n politikalar n n k yameti kolaylaflt maya yard m edip etmedi ini düflünmüyor da de il insan. Ha; k yametin veya inand m z toplu sonun gündemimizden düflmemesinde kimin ne kazanc var o bizim bilgimizin d - fl nda. Bunu bilmeye de bulmaya da imkan m z yok.

16 GÜNDEM16 Metin Edirneli S k flan Belgrad yönetimi 1947 de, tüm sorunlar n çözümü, panzehiri olaca na inand 1. Befl Y ll k Kalk nma Plan n uygulamaya sokar. Bu arada az nl klara da gözda vermek için harekete geçer y l nda Türklerin hak ve özgürlüklerini korumak amac yla kurulmufl bulunan Yücel teflkilat na yönelik bir operasyon gerçeklefltirilir. Kurucular ve yöneticileri aras nda yer alan fiuayip Aziz, Ali Abdurrahman Ali, Nazmi Ömer Yakup ve Adem Ali Adem ile aktif üyelerden 11 kifli tutuklan r. Bundan sonraki aflama, yani mahkeme süreci, kanunun suç sayd eylemlerin yarg lanmas ndan çok, az nl k sorunun çözümüne bir bahane olarak kullan lmak üzere, Türk toplumunun yarg lanmas na dönüflür. Mahkeme süreci, hoparlörle tüm Üsküp e dinletilir. San klara, kendilerini yeterince savunma hakk bile verilmez. O kadar ki, bir dönemi ve büyük bir siyasi provakasyono ayd nlatma iddias ndaki mahkeme, tüm bunlar yaklafl k 5 gün süren yarg lama sonucunda ortaya koyar. Teflkilat n kurucular alel acele idama mahkum edilir. nfazlar ancak 4 ay kadar sonra, uluslararas kamuoyundan bir tepki gelmeyince, 27 fiubat 1948 de gerçeklefltirilir. Zaten kimsenin tepki gösterece i de yoktur. Baz iddialara göre de bu operasyonun arkas nda, Yugoslavya y, Moskova n n etkisinden kurtar p bat blokuna yak nlaflmas n sa lamak isteyen ngiltere vard r. Asl nda bunda en büyük baflar belki de, Londra n n bu düflüncesini, beklentisini ve dünyadaki geliflmeleri sa l kl bir flekilde Yugoslavya n n lehine yorumlayan ve denge politikas izleyerek üçüncü dünya hareketinin liderli ine oturmak isteyen Tito nundur. Neyse! K sa süren bu yarg lama sonucunda, yakalanan di er 59 kifli de 1 ile 20 y l aras nda hapse mahkum edilir. Bu yarg lama biçimi ve sonuçlar, Türk toplumunun oradaki varl n ve gelece ini sorgulamas aç s ndan önemli bir süreç olur. Sosyalist Yugoslavya n n inflas nda reformlar sadece ekonomik ve siyasi alanlardaki uygulamalarla s n rl kalmaz. Radikal ve devrimci bir dönüflüm yapmak isteyen yeni rejim, sosyal ve kültürel konularda da büyük reform uygulamalar na gider. Dinsel ve kültürel yaflama da el atar. Fakat burada da büyük bir çat flma söz konusudur. Çünkü bu de iflimin neye ve kime göre yap laca yine yerel yöneticilerin keyfiyetine kalm flt r. Bu uygulamalardan Ortodoks kilisesi, turizm gerekçesiyle fazla rahats z edilmez. Fakat özellikle Katoliklere ve Müslümanlara büyük k s tlamalar getirilir. Katolik papazlar ve hocalar kovuflturmaya u rar. Bu dinsel ayr mc l k, baflta H rvat ve Müslümanlar olmak üzere, Ortodoks olmayan di er dinsel topluluklar içerisinde de huzursuzluk yarat r. Asl nda reformlar, tüm ülkenin modernleflmesini sa lamaya yönelik bir süreçtir. Fakat bazen yerel yönetimlerin keyfi tutumu, bazen de amaçlad hedef, Müslüman toplumun yaflam n do rudan ve derinden etkiler. Özellikle de kültürel de iflimi öngören reformlar insanlar n yaflam biçimini ve de erlerini kökten de ifltirir. Bazen uluslararas anlaflmalardan do an haklar n n dahi ellerinden al nmas sonucunu do urur. Örne in, 1946 da slami adalet mercileri kapat l r, mali kaynaklar kesilir. Savafltan sonraki ilk 3-4 y l boyunca Türkçe, e itimden, kültürel faaliyetlerden ve edebiyattan ç kar l r. Dahas Türk ö retmenlere görev verilmez. Bazen Türkiye radyolar n dinleyenlerin göz alt na al nmas gibi afl r l klara gidilir. Tarlalarda kad n erkek birlikte çal flmak zorunda b rak l r y l nda uygulamaya konan 1. Befl Y l k Kalk nma Plan daha ilk y l n sonunda belirlenen hedeflerden sapar. Üretim planlanandan çok düflük gerçekleflir. Ülkede huzursuzluk had safhadad r. Devam edecek PENCERE BALKANLAR -7 Balkanlar da Türk Kad n sempozyumu yap ld BU y l beflincisi yap lan Balkanlar da Türk Kad n sempozyumu Haziran tarihlerinde Romanya n n Köstence flehrinde gerçekleflti. Sempozyuma kat lan Bat Trakya Az nl Yüksek Tahsilliler Derne i üyesi ve BAKEfi Genel Müdürü Pervin Hayrullah, Bat Trakya Türk kad nlar - n n Örgütlenme Özgürlü ü ve Sosyal Hayata Kat l m konular nda yaflad s k nt lar dile getirdi. 11 Haziran tarihinde yap lan resmi aç l flta Romanya Demokratik Türk Birli- i Baflkan Osman Fehbi, Türk Milletvekili bram Hüseyin, Romanya Demokratik Müslüman Tatar Türkleri Birli i Baflkan Ahmet Varol, Tatar Türkleri Milletvekili Ahmet Aleydin, T.C. Köstence Baflkonsolosu Füsun Aramaz, Romanya Kültür Bakanl Temsilcisi fieyla Süleyman, Köstence l Meclisi Temsilcisi lina Çok rleye, Köstence Seçilmifl Müftüsü Murat Yusuf, Köstence Belediyesi Az nl klar Müflaviri Ayd n Kurtmolla, Köstence Belediyesi Kültür flleri Sorumlusu Murat Akdo an birer selamlama konuflmas yapt lar. Protokol konuflmalar ndan sonra konuk kat l mc lar söz ald. Etkinli e Bat Trakya Türkleri ad na kat lan Pervin Hayrullah Balkanlar da yaflayan Türk kad nlar n n iflbirli i ve ortak çal flmalar n n bu co rafyada yaflayan Türk varl n n güçlenmesini ve süreklili ini sa layaca n, bu nedenle bu tarz çal flmalar n daha s k yap lmas gerekti ini dile getirdi. Toplant n n ilk oturumuna Prof. Dr. Emel Emin baflkanl k yapt. Bu oturumda s ras yla Prof. Dr. bram Nureddin, Romanya Demokratik Müslüman Tatar Türkleri Birli i Kad n Kolu Baflkan Sevim Mustafa, Bulgaristan daki Türkiye le Kültürel liflkiler Günefl Derne i Baflkan Mecbure Efraimova, zmir deki Balkan Kad nlar Derne i Baflkan Aynur Aç kgöz ve BTAYTD üyesi Pervin Toplant ya kat lan Pervin Hayrullah Bat Trakya Türk kad n nn sorunlar n anlatan bir konuflma yapt. Hayrullah tebli sundular. BTAYTD üyesi Pervin Hayrullah konuflmas nda, Yunanistan daki kad n profiline k saca de indikten sonra Bat Trakya Türk kad nlar n n yaflad sosyal s k nt lar ve örgütlenme özgürlü ü konusunda Rodop li Türk Kad nlar Kültür Derne i nin hukuki mücadele sürecini anlatt. Hayrullah, Türk az nl n Yunanistan da siyasi ve sosyal hayatta yeterince temsil edilemedi ini, flu anda Yunanistan parlamentosunda 2 az nl k milletvekili ve yerel yönetimlerde yaklafl k 200 seçilmifl az nl k insan n n bulunmas na ra men az nl n siyasi temsili konusunda yap sal baz k s tlamalar n mevcut oldu unu dile getirdi. Hayrullah, 1980 lerin sonunda Yunan Parlamentosuna seçilen ba ms z milletvekilinden sonra 1990 y l nda seçim yasas n n de ifltirildi ini ve ilk defa yüzde 3 lük seçim baraj n n uygulamaya kondu unu ve bu baraj n ba ms z adaylar için de uyguland n, bu nedenle az nl n kendi aday veya partisinden milletvekili seçme flans n yitirdi ini ifade etti. Hayrullah, Yunanl yetkililerin bölgenin demografik yap s n de ifltirme yönüne giderek az nl n yerel yönetimlerdeki temsilci say s n k s tlad klar n, eski Sovyetler Birli i ülkelerinden gelen göçmenleri büyük ço unlukla Bat Trakya bölgesine yerlefltirerek nüfus oranlar n az nl k aleyhine bozduklar - na da dikkat çekti. Hayrullah, az nl k kad nlar n n, statülerinden dolay H ristiyan-yunan hemcinslerine oranla daha dejavantajl ve korunmas z durumda olduklar - n belirtti ve Rodop li Türk Kad nlar Kültür Derne i davas n detaylar yla anlatt. Toplant n n ö leden sonra yap lan 2. Oturumuna BTAYTD üyesi Pervin Hayrullah baflkanl k yapt. Program Türk Gecesi ve Milli K yafetler Defilesi yle devam etti.

17 GÜNDEM 17 Gümülcine Seçilmifl Müftüsü brahim fierif ten Regaib Kandili mesaj Çok De erli Bat Trakya Müslüman Türk Kardefllerim, Yüce Rabbimizin rahmet deryalar n n cofltu u, af ve ma firetinin sa anak sa anak ya d, feyiz ve bereketin zirveye ç kt mübarek üç aylar mevsimine yaklaflm fl bulunuyoruz. 13 Haziran Pazar günü üç aylar n bafllang c d r. Bu aylara kavuflmam z vesilesi ile Yüce Rabbimize hamdediyor ve Peygamber Efendimiz (s.a.s) in duas yla bu mübarek günleri karfl l yoruz: Allah m Recep ve fiaban ay n hakk m zda hay rl k l ve bizi Ramazan ay na kavufltur. Üç aylar n ilki olan, Recep ay n n ilk Cuma gecesi Regaib kandilidir. nflaallah önümüzdeki 17 Haziran Perflembe yi Cuma?ya ba layan gece Regaip Kandilini idrak etmifl olaca z. Bu geceler birlik ve beraberli imizin pekiflti i, sevgi ve muhabbetin aram zda yay ld, Yüce Rabbimizin?Toplu bir flekilde Allah n ipine (Kur?an a) s ms k sar l n ve parçalan p bölünmeyin ayetine uygun bir yaflam flekli benimsedi imiz anlard r. K ymetli Müslüman Kardefllerim, Regaip çok arzu edilen fleyler, bol bol rahmet ve bereket çok lütuf ve ihsan demektir. Bu sebeple Regaip kandili Allah n rahmet ve ma firetinin kendisine samimiyetle dua ve niyaz eden Müminleri kuflatt bir gecedir. Yüce Rabbimiz bu mübarek gecenin hürmetine kullar n n tövbelerini ve dualar n kabul eder, pek çok günah iflleyenlerin günahlar n ilahi rahmet ve ma firetiyle ba fllar. Cenab- Allah (c.c) Kur?an- Kerim de Bana dua edin, duan za cevap vereyim.? buyurmaktad r. Peygamberimiz (s.a.s) de: 5 gece vard r ki bu gecelerde yap lan dualar geri çevrilmez. Recep ay n n ilk Cuma gecesi (Regaip), fiaban ay n n 15.gecesi (Beraat), Cuma geceleri, Ramazan ve Kurban bayram geceleri. buyurmufltur. Sevgili Kardefllerim, Hayat su gibi ak p gitmektedir. Dün, hatas ve sevab ile geçmifltir. Geçen günleri geri getirmek mümkün de ildir. Gelecek günleri yaflayaca m za dair hiçbir garantimiz de yoktur. Bugünün de erlendirilmesi ise bizim elimizdedir. Mübarek gün ve gecelerin manevi ikliminden yararlanarak içinde bulundu umuz zaman n k ymetini bilip, üzerimize düflen kulluk görevlerini hakk yla yerine getirmeye çal flmal y z. Bu mübarek gün ve geceler, kendimizi toparlamak, sorgulamak, davran fllar m za çeki düzen vermek için bulunmaz f rsatlard r. Üç aylarda ve kandil gecelerinde Rabbimizi daha çok anmaya ve Sevgili Peygamberimize Salat-ü Selamlar getirmeye özen gösterelim. Geçen y l bizimle birlikte olan efl, dost, akraba ve arkadafllar m zdan bu geceye ulaflamayanlar var. Bu kandilin bizim için de son kandil olabilece ini düflünerek, görevlerimizi Yüce Allah n istedi i flekilde yerine getirmeye gayret gösterelim. Muhterem Kardefllerim, drak edece imiz üç aylar ve mübarek geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize, toplumumuza karfl görev ve sorumluluklar m z hat rlat-mal, hatalar m zdan ve günahlar m zdan tövbe etmemize vesile olmal d r. Ayr ca böyle zaman dilimlerinde büyüklerin gönülleri al nmal, efl ve dostlar m z n hat rlar sorulmal, garipler ve yetimler gözetilmeli, yard ma muhtaç kiflilere yard m edilmelidir. Aram zda k rg nl klar, darg nl klar, flahsi ç kar hesaplar bir tarafa b rak lmal, hoflgörü kardefllik ve birlik beraberlik içersinde olunmal d r. De erli Kardefllerim, Bat Trakya m zda üç aylar ve kandil geceleriyle ilgili güzel etkinlikler düzenlenmektedir. flte üç aylar n bafllamas yla birlikte yine kandil gecelerinde düzenlenecek olan Mevlid-i fieriflerle, birlik ve beraberli imizi pekifltirece iz. Bu vesileyle özellikle gençlerimizin düzenledikleri bu güzel etkinliklere kat lmaya gayret gösterelim. Bu y l inflallah 17 Haziran Perflembe günü akflam namaz n müteakip Eski Camide Regaip Kandili münasebetiyle okunacak olan Mevlid-i fierif i Bursa Olay Televizyonu naklen yay nlayacakt r. Bütün dünyan n seyredece i bu güzel olayda bizim de kat larak katk sa lamam z gerekmektedir. Bunun için Eski Camide okunacak olan Mevlid-i fierif e kad n erkek bütün Bat Trakya Müslüman Türk Az nl davetlidir. Yüce Rabbim Receb ve fiaban aylar n bizlere mübarek k ls n ve bizleri Ramazan ay na kavufltursun. Bu vesile ile mübarek üç aylar n z ve idrak edece imiz Regaib Kandilinizi tebrik ediyor, tüm slam aleminin ve insanl n kurtulufluna vesile olmas n Cenab- Allah tan niyaz ediyorum. Ahmet Hralo lu skeçe Müftü Yard mc s D N ve TOPLUM SÂR; BAfiKALARINI KEND NE TERC H Dinimiz slâm sevgi ve güven üzerine kurulmufltur. Burada kast olunan gerçek sevgi; kuru laftan ibaret olmay p sadece iyi günlerde de il, s k nt l zamanlarda da elinden tutacak, üzüntüsünü paylaflacak duygular içinde olmakt r. Bu manada imanla yo rulmufl sevgi hamuru; kendisi için sevip arzu etti i fleyi, yan ndaki için de sevip arzu eder kaidesine göre kurulmufltur. Allah' n samimi kullar ndan öyleleri vard r ki, kendisine ulaflacak nimetin kardefline gelmesini ister ve kendi nefsinin dünyevî veya uhrevî nasiplerine kardeflininkini takdim eder. Bunun ad Îsâr'd r. Nitekim Allah Teâlâ bu konuda flöyle buyurur: "Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile, kardefllerini kendilerinden önde tutarlar." (el-haflr, 9) Huzeyfe Adevî anlat yor: Yermuk harbinde, yaral lar aras nda bulunan amcam n o luna su yetifltirmek için kofltum. Kendi kendime: "e er ölmemiflse bâri ona bir iki yudum su vereyim" diyordum. Onu bulunca yüzünü s vazlad m ve "su içer misin?" diye sordum. Evet, diye bafl yla iflaret etti. Tam a z na suyu yaklaflt r rken birisi: "Ah!" diye inledi. Amcam n o lu: "Beni b rak ona kofl!" dedi. Vard m bakt m ki o, Hiflam b. Âs'd r. Sordum: "Su içer misin?" diye. O da o esnada bir "ah" sesi daha duyunca bana: "Beni b rak ona kofl!" dedi. Kofltum inleyen sese. Fakat vard mda ölmüfltü. Sonra tekrar Hiflam'a döndüm. Ne görsem iyi. O da ölmüfl. Bari amcam n o luna yetifleyim, dedim, fakat O'nu da ruhunu teslim etmifl olarak buldum. Günümüzde çevremize bakt m zda bu güzel duygudan ne kadar mahrum oldu umuz aç kça görülecektir. Bugünün dünyas nda hakim olan hayat tarz dinimizin bize sundu u güzelliklerden çok uzaklarda seyrediyor. Aldatmak adeta marifet say lmaya baflland. Kendi egomuzu tatmin etmek için, baflkalar n ezmek erdem say l r hale geldi. Sanki hiç ölmeyecekmifliz gibi her tarafta fleytan n tuzaklar yla dolu olan bu geçici dünyada kör menfaatimiz için en yak n m z bile rahatl kla feda edebiliyoruz. Ayr ca bazen de öyle bir pozisyona giriyoruz ki; hafla bu dünyada ben olmazsam düzen bozulur. Kendimize hatas z z demiyoruz ama her yapt - m z davran fl m z n da do rulu undan emin gibi hissediyoruz. Baflkas - n n fikirlerini hiç mi hiç kabule yanaflm yoruz. flte böyle bir hayat tarz yla yaflarken elbette hiçbir zaman iki yakam z bir araya gelmez. Çünkü gönül yönünü ve imandan kaynaklanan güven duygusunu ihmal etmekle adeta kaskat kalplerle birbirimizi sevmeye çal fl yoruz. Hatta bazen sevgiyi bile kendimize göre uydurarak sanki para ile veya baflka bir menfaatle elde edilece ine inan r olduk. Bunun sebebi de her fleyi madde gözüyle görmemizdendir. Sevgi hiç metre veya terazi ile ölçülebilir mi? nsan sevdi mi can n bile feda etmeye haz rd r. Peygamberimiz (s.a.s.) in flu hadisini görmezlikten geliyoruz. Gerçek Müslüman; birlikte yaflad kimselerin onun elinden ve dilinden güven içinde olmalar d r. De erli okuyucular m, kendimize gelmenin zaman gelmifltir belki de geçmek üzeredir. Yaflant m z dinimizin bize sundu u güzelliklerle bir an evvel bezenmemiz kendi hayat m z n huzuru için elzemdir. Bu ayn zamanda baflar lar m z n da s rr d r. Çünkü insan güven ve huzur içinde, yard mlaflma ile ve farkl fikirlerden do acak olan hakikatlerle uzlaflma ve dan flma ile baflaramayaca hiçbir ifl kalmaz. Unutmayal m, baflar n n en büyük engeli güvensizliktir. Ayr ca dinimizin yüksek ahlakî vas flardan biri olan îsar; baflkalar n kendimize tercih etme duygusunu da kazan rsak bizim için ufkumuz aç k, bugünün teknolojisini yakalamaya haz r bir vaziyette gelmemiz mümkündür. Art k baflka bahanelere yer yok. Bu karanl k devreye hepimizin birer mum yakma zaman gelmifltir. Bu konuda do ay örnek alabiliriz. Bütün k fl her taraf buzlanm fl haflin olan toprak, su ve hava Mart ay nda düflen cemrelerle âdeta güleryüzle çevreyi ayd nlat rlar ve s cac k duygularla kucaklarlar. Bizim bu haflin kalbimize cemrelerin düflme zaman gelmedi mi? Biz hayat m z hep k fl mevsimiyle mi geçirece iz? Allah u Teâlâ bize coflku, sevinç, sevgi, flefkat gibi duygular üretebilen bir beyin ve bunlar hayata geçirecek bir kalp yaratm flt r. Bu duygular beyinlerine; zihinlerine ve kalplerine yerlefltiren insanlar n gözlerindeki fl okursunuz, onlar gittikleri yerleri elektriklendirirler. Bast r lmas, hatta kesilip parçalanmas, öldürülmesi ve k yma makinesinden geçirilmesi gereken i renç duygular; karamsarl k, çekememezlik, k skançl k, gurur gibi insan n gelece ini ve insanl n karakterini tahrip eden duygulard r. Gelin bu kötü duygulardan kurtulmak için içinde bulundu umuz ar nma mevsimi olan bu üç aylarda kendimizi ar nd ral m ki birbirimizi daha çok sevelim ve böylece daha ayd nl k yar nlara kavuflabilelim. nan n, sevgi; bar fl ve huzurun olmazsa olmaz flart d r.

18 Obama: BP s z nt n n bedelini ödeyecek DÜNYA ABD Baflkan Obama Meksika Körfezi k y lar ndaki petrol s z nt s n n yaratt zarar 'BP'ye ödetmeyi' taahhüt etti. K rg zistan'da gömülenler say lmad! GÜNDEM18 ABD Baflkan Barack Obama, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'ten canl olarak halka seslendi i ilk konuflmas nda, BP yetkilileriyle görüflece ini ve s z nt dan etkilenenlere tazminat ödemeleri için bir fon oluflturulmas n isteyece ini belirtti. Amerikan Baflkan petrol s z nt s n, Amerikan k y lar ve vatandafllar na karfl, insano lunun sahip oldu u teknolojinin s n rlar n zorlayan bir sald r olarak tan mlad. Konuflma, Amerikan halk n n ço unun Obama'n n ülke tarihinin en büyük çevre felaketi olan s z nt krizini yönetifl biçimini onaylamad n gösteren kamuoyu yoklamalar n izliyor. Konuflmas nda s z nt y bir 'salg n hastal a' benzeten Obama, zarar BP'ye karfl lataca- n tekrarlad. BP ise Obama'n n konuflmas ndan sonra yapt aç klamada, flirketin Obama'n n s zan petrolü temizleme ve s z nt dan zarar görme amaçlar n paylaflt vurguland. Ancak Obama, bu konuda nas l bir yasal düzenleme yap laca yla ilgili ayr nt vermedi. ABD Baflkan bunun yerine, muhalefetteki cumhuriyetçiler ve kendi partisinin öne sürece i fikirleri de erlendirmeyi taahüt etti. SIZINTI TAHM N NDE ARTIfi BP'nin kaz yapan petrol platformunun 20 Nisan'da patlamas ndan bu yana Meksika Körfezi'ne petrol ak yor. Patlamada 11 iflçi ölmüfl ve iki gün sonra da platform batm flt. BP, bu ay bafl nda s z nt yapan kuyuya bir kapak yerlefltirmeyi ve s zan petrolün önemli k sm n çekmeyi baflard. Ancak kapa n tak lmas ndan önce ne kadar petrol s zd yla ilgili tahminler art yor. Baflta uzmanlar günde 15 bin varil petrolün s zd n söylüyordu. Ancak bilimadamlar flu an günde 35 ila 60 bin varil petrol s zd na inan yor. ABD'li Kongre üyeleri BP'ye yo un elefltiriler yönetiyor ve flirketin yöneticilerini kurallara uymamakla suçluyor. ABD'li siyasetçiler dava açmaktan, hatta flirkete karfl adli suçlamalar yöneltilmesinden bahsediyor. Tart flma giderek k z fl rken, flirketin hisse senetlerindeki düflüfl devam ediyor. Krizin bafllang c ndan bu yana BP'nin piyasa de erinde milyarlarca dolarl k kay p yafland. 38 y l sonra gelen özür NG LTERE'de tarihe "Kanl Pazar" diye bilinen olaylara iliflkin, ülke hukuk tarihinin en uzun ve en pahal soruflturmas n n sonuçlar aç kland. Raporda, Kuzey rlandal 13 Katolik göstericinin 1972'de öldürüldü ü olayda askerlerin suçu olup olmad de erlendiriliyordu. Olaylarda 14 kifli de yaralanm fl, bunlardan biri, daha sonra yaflam n yitirmiflti. 38 y l aradan sonra, ngiltere'nin Baflbakan, askerlerin davran fllar dolay s yla özür diledi. ngiltere baflbakan David Cameron, milletvekillerine yapt aç klamada, ngiliz askerlerin eyleminin haks z oldu- unun aç k oldu unu ve hakl gösterilemeyece ini söyledi. KIRGIZ STAN' n güneyindeki Ofl ve Celalabad kentlerindeki çat flmalar iliflkin, geçici hükümetin Baflbakan Roza Otunbeyava aç klamalarda bulundu. Otunbeyava, 11 Haziran gecesi K rg z ve Özbek gençleri aras nda henüz belirlenemeyen bir sebeple bafllayan çat flmalar sonras baflkent Biflkek'te halkla bir araya geldi. Baflbakan, iki kentte durumun sakinleflmeye bafllad n ve güvenlik güçlerinin kontrolü sa lad - n söyledi. Otunbayeva, "Ben orada ölü say s n n resmi rakamlardan daha fazla oldu una inan yorum. Ölenlerin yak nlar n n enazeleri ayn gün topra a verdi ini biliyorum. Topra a verilenlerin kayd yok" dedi. Hükümetten yap lan yaz l aç klamada da Ofl ve Calalabad eyaletlerinde silah seslerinin kesildi i ve kent merkezlerindeki barikatlar n kald r lmaya baflland duyuruldu.

19 LAN GÜNDEM 19 KSANTH L S.Ö.P.A.MEZUNU AZINLIK OKULLARI Ö RETMENLER DERNE N N E itim Ö retim Y l Y lsonu Mesaj 11 Eylül 2009 tarihinde bafllayan 2009/2010 e itim-ö retim y l n n sonuna gelmifl bulunmaktay z E itim ve Ö retim y l n okullar - m zda çok ciddi bir sorunla karfl laflmadan tamamlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Yaklafl k 189 kadrolu ve sözleflmeli ö retmenimizle, personelimizle ve yaklafl k 3000 ö rencimizle gelecek y llara daha bir azimli, daha bir istekli bafllayabilmek amac yla bu y l kapat yoruz. Bu vesile ile Ö retim y l nda birlikte çal flt m z, birlikte sevindi imiz, birlikte üzüldü ümüz tüm e itim çal flanlar m za verdikleri emek ve hizmetlerden dolay teflekkür ediyoruz. Sa l kl, huzurlu ve baflar l bir ö retim y l n daha geride b rakarak yaz tatilini hak eden bütün ö rencilerimizi de kutluyoruz. De erli ö renci velileri; 15 Haziran Sal günü ö rencilerimiz karnelerini alacakt r. Karne gerçek bir ölçü de ildir. Karneleri çocu unuzun bir de erlendirilmesi olarak düflünmeyeceksiniz. Karneyi çocu unuzla kendinizin ne kadar ilgilenip ilgilenmedi inin bir göstergesi olarak göreceksiniz. Karnede asl nda de erlendirilen sizsiniz. fiefkat ve sevgiyi hiçbir flart alt nda eksik etmemelisiniz. Hiçbir ö renci baflar s z de ildir. Her ö rencimizin farkl ilgi ve yetenekleri vard r. O yetene in ortaya ç kmas na yard mc olacaks n z. Bütün ö retim y l boyunca çocu unun problemleriyle, baflar ve baflar s zl k düzeyi ile ilgilenmeyip, sadece karnesine bakarak çocu umuzu sorgulamak ve karne sonucuna göre onu de erlendirmek, hele hele kötü bir karne getiren çocu- umuza çeflitli ceza ve yapt r m uygulamaya kalkmak, do rusunu isterseniz cahilliktir, görgüsüzlüktür, sorumsuzluktur. Unutmayal m ki ödüllendirmek, her zaman cezaland rmaktan daha yararl d r. Çocu u sadece okula yazd r p harçl n vererek, onu güzel elbiselerle giydirmek, her arzusunu yerine getirmek onu fl martmakla ifl bitmez. Ne yap p ne edip, sevgiyi, sayg y, dinleme i ö reteceksiniz. Çocu unuzun ö retmeniyle s k s k görüfleceksiniz. Ö retmenlerine karfl nas l davran r, derslerini, ödevlerini yap yor mu, s n f yasas na ve okulun kurallar na uyuyor mu, s n fta huzursuzluk yarat yor mu, televizyonda neleri izliyor? nterneti kullan rken neler yapt n gözleyeceksiniz, bofl zaman n neyle geçiriyor, gerekti i kadar kitap okuyor mu, okul d fl nda kimlerle gezer dolafl r, takip edeceksiniz ki yar nlarda piflman olmayas n z. Say n anne babalar; Sizlere ayr ca teflekkür ediyoruz. Bizim iyi günümüzde, kötü günümüzde hep yan m zda oldunuz. Bizler bu ifli sizlerin anlay fl, yard m ve deste i olmadan iyi yapamayaca m z n bilincindeyiz. Düzgün e itim ancak anne ve babalar n yard m ve deste iyle mümkündür. Bugün okullar m z ve ö rencilerimiz tatile giriyorlar. Sizlerden önemli bir fley istiyoruz; Lütfen yavrular m z oldu u gibi kabul edin, tatilde bedenen ve ruhen dinlenmelerine yard mc olun ve E itim - Ö retim y l n n bafllamas yla birlikte yavrular m z sa l kl ve yeterince dinlenmifl bir flekilde bize tekrar getirin. Sevgili Ö renciler; Bu tatili ailelerinizle birlikte sa l kl ve huzurlu bir flekilde de erlendirmenizi diliyoruz. Ayr ca ilkokul 6.s n f okuyup mezun olan ve ortaokula gidecek olan yavrular m za da baflar lar diliyoruz. Uzun bir tatil dönemine girdiniz. 180 ifl günü süresince derslerinize çal flt n z, her iklim flartlar nda okula gittiniz. Bu sene geçen seneye göre daha fazla bilgiler ö rendiniz. Gelecek sene daha fazlas n ö reneceksiniz. Çok yoruldunuz, dinlenmeyi sizden daha fazla hak eden kimse yoktur. Gönlünüzce dinleniniz, yaln z flunu unutmay n, dinlenmek demek; hiçbir faaliyette bulunmadan amaçs z bir flekilde yatmak demek de ildir. Bu tarz bir dinlenme üç ayl k tatilinizi zindana çevirir ve tatiliniz bombofl geçmifl olur. Sadece faaliyet alan n z de ifltiriniz, ders kitaplar na bir müddet ara verin, ama elinizde mutlaka be endi iniz bir kitap bulunsun. Kitap okumak sadece zaman geçirme anlam nda de il; bilgi ölçme ve yönlendirmede en aktif rol oynar. ster sahilde, ister tarlada, ister bir dükkanda beklerken, isterse koyunlar n arkas nda çobanl k yaparken olsun. Çünkü bu tür okuma faaliyeti zihni melekelerinizi canl tutacak ve gelifltirecektir. Yeni ö retim y l na da daha dinamik bir flekilde gireceksiniz. E er bu y l yeterli çal flma azmini gösterememiflseniz lütfen sorumluluklar n z hat rlay n. Lütfen anne ve baban z n sizin için ne kadar büyük çabalar harcad n düflünün. Ö retmenlerinizin üzüntüsünü gözlerinizde canland r n. Arkadafllar n z n yan nda ne hissetti inizi düflünün. Sizlere tavsiyemiz en k sa zamanda noksanl klar n z görerek yeni bir bafllang ca haz r olman zd r. Tatili tamamen dinlenmek ya da tümüyle çal flmak olarak alg - lamay n lütfen. Belki de, yapman z gereken en önemli fley daha çok kitap okumakt r. nan n ne kadar çok kitap okursan z de eriniz o kadar artar ve hayat size o kadar çok gülümseyecektir. Unutmay n! Kitap en iyi arkadaflt r. Kitaps z büyüyen çocuk susuz kalm fl a aca benzer. De erli Ö retmen arkadafllar, Bir ders y l n n daha sonuna geldik. Çocuklar m z n ahlaki ve kültürel yönden geliflmifl, okuyan, düflünen, uygulayan ve neticelendiren bireyler olarak yetiflmesinde, biz ö retmenlerin rolü büyüktür. Bütün bunlar baflarmak için gayret göstererek bir e itim-ö retim y l n daha tamamlam fl olman n huzuru içinde oldu umuzu belirtmek isteriz. Az nl k e itimine emek veren, gönül veren okul yöneticilerimizi, kadrolu kadrosuz tüm ö retmenlerimizi ve e itim çal flanlar m z kutluyoruz. Bizler birlik ve beraberlik içinde yard mlaflarak daha iyi ifller baflaraca m za, az nl k e itiminin seviyesini elbirli iyle, E itim Bakanl n n ve Say n Valimizin deste i, toplumumuzun kurum ve kurulufllar n n katk lar, bas n m z n yard m, anlay fl, katk ve destekleriyle bulundu umuz noktadan daha yukar lara tafl yaca m za inan yoruz. De erli Ö retmen arkadafllar, Mutlaka bizlerin de eksi i vard r. Gidermek için bütün olumsuzluklara ra men gayret gösterelim. Tatilin sürekli rahatl k anlam na gelmedi ini ifade edersek, bu vaktin gelecek y la dönük haz rl klar için de f rsat oldu unu hep hat rlamakta yarar var. Ö retmenlik para kazanmak, zengin olmak, hayat sürmek için seçilen bir meslek de ildir. Ö retmenlik mesle i, her fleyden önce bir hizmet, bir özveri, bir ideal mesle idir. Ö retmenlerin ça- n gereklerine göre kendilerini sürekli yenilemeleri ve gelifltirilmeleri gerekir. Unutmamal y z ki ö retmenlik kutsal bir meslektir ve bu ifli yapacak kiflilerin ifllerine gönül vermeleri gerekmektedir. Çünkü, tüm meslek gruplar na da lan kifliler ö retmenler taraf ndan yetifltirilmektedir. Bir toplumun, ahlâki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bak m ndan kalk nm fl olmas ö retmenlerinin üstün çal flmalar na ba l d r. Gelece in güvencesi, bar fl n, birlik ve beraberli in teminat ö retmenlerdir. Ö retmen toplumda her türlü tutum, davran fl ve görünüflüyle örnek insand r. Çevresine ve insan haklar na sayg l d r. Sevgi doludur. Ülkenin flekillenmesinde önemli rol oynar. Ö retmenlerin; sevgi dolu, sab rl, hoflgörülü ve bilgili insan olmas beklenirken ayn zamanda yenilikleri takip eden, bilgilerini güncelleyen, ö renmeye aç k olmas da beklenmektedir. Bu görev bilinciyle hareket edersek, yetifltirece imiz ö rencilerin baflar - s yla her zaman gurur duyabiliriz. Çocuklar m z sevgiyle beslemek, yenilikçi e itimin gerekleri do rultusunda yetifltirmek ve bir sonraki okul hayat - na en iyi flekilde onlar haz rlamak mesle imizin erdemlerindendir. Bugün s n flar m zda bizim bilgi ve deneyimlerimizden yararlanmay bekleyen ö renciler, yar n toplumumuzu ve ülkemizi daha iyi seviyelere ç - karabilmek için bu görevi hepimizden teslim alacaklar. Unutmamal y z ki, e itim iyi yetiflmifl e itimcilerle yürür. Elimizdeki cevheri gerekti i gibi ifllersek verdi imiz emeklerin asla bofla gitmeyece ini düflünmeliyiz. E itimde feda edilecek tek çocu un dahi olmad, her çocu umuzun farkl özelliklere sahip oldu u bilinci içerisinde yetenekleri do rultusunda yetifltirmek yolunda gösterdi imiz çaban n her türlü de erin üstünde oldu- unu da ayr ca ifade etmek isteriz. Çok özel, çok yüce bir mesle in sahibiyiz. Bedeli hiçbir maddi karfl l kla ölçülemeyecek kadar sayg n. Sevgi ve fedakârl k mesle i. S n rlar okul ve s n f duvarlar yla çizilemeyecek, zil ile bafllay p bitmeyecek kadar a r bir sorumluluk gerektiren kutsal bir görev. Ö retmen, bir toplumun gelece i olan, ülkeyi daha ileri noktalara götürecek olan bireyleri yetifltiren, çocuklar hayata haz rlayan kiflidir. Ö retmene toplumun flekillenmesinde, gelece in oluflturulmas nda önemli görevler düflmektedir. Bu önemli görev ö retmenin daha yeterli ve bir çok niteli e sahip olmas n gerekli k lmaktad r. Yüzy lar öncesinde Diyojen, Yeryüzünde ö retmenlikten daha flerefli bir meslek tan m yorum. demifltir. Socrates ise ö retmenin ve ö retmenli in önemini, Dünyada her fleye de er biçilebilir, ama ö retmenin eserine de- er biçilemez. Çünkü onun eseri hem her fleydir hem de hiçbir fleydir. diye belirtmektedir. Hz. Ali, ö retmenli in paha biçilmez de erini en k sa ve etkili biçimde, Bana bir harf ö retenin k rk y l kölesi olurum. diyerek ifade etmektedir. Bu flekilde ünlüleri ve sözlerini ço altarak pekçok örnek s - ralamak mümkündür. Bu duygu ve düflünceler fl nda, tüm ö renci,veli ve ö retmenlerimizin sevgi ve huzur ortam içerisinde, sa l k ve mutlulukla güzel bir tatil geçirmesini diliyoruz. Y.K Ad na G.Sekreter rfan KALFA Baflkan Nurettin KIYICI

20 EKONOM GÜNDEM 20 AB de ekonomi hükümeti kuruluyor Almanya Baflbakan Merkel ile Fransa Cumhurbaflkan Sarkozy, 27 AB ülkesinin kat l m yla kurulacak hükümet konusunda anlaflma sa lad. ALMANYA ve Fransa, 27 AB ülkesi ile bir ekonomi hükümeti kurulmas konusunda anlaflma sa lad. Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, Almanya Baflbakan Angela Merkel ile Berlin'de biraraya geldi. Merkel, baflbakanl ktaki görüflmeden sonra Sarkozy ile birlikte düzenledi i ortak bas n toplant s nda, Avrupa'n n gelece ini belirleyecek ekonomi hükümetine tüm AB ülkelerinin dahil edilmesinin önemine dikkat çekerek, stikrar Pakt 'n n flartlar na uymayan üye ülkelerin oy hakk n n elinden al nmas konusunda da Sarkozy ile görüfl birli i içinde oldu unu söyledi. Kanada'n n Toronto kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi öncesinde Kanada Baflbakan Stephen Harper'e bir mektup göndererek baz ortak taleplerini de ileteceklerini ifade eden Merkel, gelecekteki krizlerin yükünün vatandafllara yüklenmemesi için bankalardan vergi al nmas n ve bir transaksiyon vergisi getirilmesini isteyeceklerini kaydetti. Merkel, AB bünyesinde ek kurumlar n yarat lmas n istemediklerini, ancak gerekli baz düzenlemeler için AB sözleflmelerinde de ifliklik yap lmas n da istediklerini sözlerine ekledi. Güçlü euro uyku hap gibiydi AB Baflkan Van Rompuy, "Güçlü Euro bir tür uyku hap, ilaç gibiydi. Altta yatan sorunlar n fark nda de ildik" dedi. AVRUPA Birli i (AB) Baflkan Herman Van Rompuy, euronun gücünün, Euro Bölgesi'ndeki altta yatan mali sorunlar gizledi ini söyledi. Rompuy ngiliz Financial Times gazetesinde yer alan söyleflisinde, "Euro, devlet tahvillerine göre çok küçük faiz getiri farklar yla güçlü bir para birimi oldu. Bir tür uyku hap, ilaç gibiydi. Altta yatan sorunlar n fark nda de ildik" dedi. Finans piyasalar n n Avrupa'daki ekonomik zorluklara afl r tepki verdi ini de dile getiren Rompuy, piyasalar n söylenti ve önyarg lardan çok etkilendi ini ifade etti ve ekledi: "Piyasalar ilk on y lda çok fazla toleransl yd, ancak flimdi de küçük olaylara çok fazla tepki veriyor." Sarkozy de, Avrupa'n n gelece i için Fransa'n n Almanya ile tek bir ses gibi konuflmaya kararl oldu unu belirterek, ekonomi hükümetinin 27 AB ülkesinin kat - l m yla oluflturulmas konusunda anlaflma sa lad klar n, ancak pragmatik davranmak istediklerini, bu nedenle gerekli görüldü ü takdirde sadece 16 euro ülkesinin de biraraya gelerek sorunlar ele alabilmesine karar verdiklerini söyledi. Sarkozy, stikrar Pakt flartlar n yerine getirmeyen ülkelerin oy haklar n n elinden al nmas için gerekli sözleflme de iflikliklerinin yap lmas konusunda da AB Konseyi Baflkan Herman Van Rompuy ile görüfleceklerini kaydetti. Yine Moody s darbesi ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluflu Moody's, Yunanistan' n kredi notunu bir kez daha düflürdü. Moody's'ten yap lan aç klamada, Yunanistan' n hükümet bonolar n n derecesinin A3'ten Ba1'e indirildi i belirtildi. Bu durum, önde gelen üç kredi derecelendirme kuruluflunun Yunanistan' n notunu düflürmeleri yönündeki yeni bir ad m oldu. Standard&Poor's da Nisan ay nda Yunanistan' n kredi notunu düflürmüfltü. Maliye Bakanl Moody's'in aç klamas üzerine bir aç klama yaparak, bu not indiriminin, Yunan hükümetinin son aylar içerisinde ülkeyli borç krizinden ç karma yönünde att önemli ad mlar, bu ad mlar n yaratt iyimser mali beklentileri karfl lamad n bildirdi. ENFLASYON 13 YILIN Z RVES NDE Bu arada, Yunanistan da enflasyon oran son 13 y l n en yüksek seviyesine ulaflt. Ulusal medyas, ekonominin içinde bulundu u nakit darl - na ra men May s ay nda enflasyonun, 1997 y l n n A ustos ay ndan sonra en yüksek oran na ulaflt n ve yüzde 5,4 oldu unu duyurdu. Söz konusu durumun, yak t, alkollü içecek, sigara, cep telefonu ve daha birçok fleye uygulanan KDV ve di er vergilerden dolay yaflanan fiyat art fllar ndan kaynakland belirtilirken, 2009'un ayn dönemine k yasla benzin fiyat n n yüzde 52,1 oran nda artt na da dikkat çekildi. Öte yandan, 2011 y l ndan sonra tüketicilerin, elektrik faturalar nda da "Yeni bir flok yaflayacaklar " de erlendirmesinde bulunulan haberlerde, elektrik fiyatlar n n, üretim maliyetini karfl layacak flekilde belirlenece i kaydedildi. LÜZUMLU TELEFONLAR Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i: T.C Gümülcine Baflkonsoloslu u: HASTANELER Dedea aç Hastanesi: Gümülcine Hastanesi: skeçe Hastanesi: Polis imdat: 100 tfaiye: 199 Elektrik Kurumu (DE ): 125 OTE: 122 OTOBÜS TERM NALLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: TREN STASYONLARI Dedea aç: Gümülcine: skeçe: HAVAYOLU fi RKETLER OLYMPIC Havayollar : AEGEAN Havayollar : VAL L KLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: Dedea aç Belediyesi: BELED YELER RODOP L Gümülcine Belediyesi: fiapç Belediyesi: Yass köy Belediyesi: Susurköy Belediyesi: Sirkeli Belediyesi: Kozlukebir Belediyesi: Maronya Belediyesi: Cambaz Belediyesi: Kavakl Belediyesi: NAH YELER Arabac köy Nahiyesi: Hemetli Nahiyesi: Mehrikoz Nahiyesi: SA LIK OCAKLARI Yass köy: fiapc : Hemetli: Mehrikos: BELED YELER SKEÇE L skeçe Belediyesi: Bulustra Belediyesi: Vistonida Belediyesi: Mustafçova Belediyesi: Topiros Belediyesi: Gökçeler Belediyesi: NAH YELER Il ca Nahiyesi: Sinikova Nahiyesi: Kozluca Nahiyesi:

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı