ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 1 12 ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ PROBLEMS CONCERNING ALTERNATIVE EVALUATION METHODS: THE CASE OF SCIENCE AND TEHNOLOGY TEACHERS Ayşegül SAĞLAM-ARSLAN 1 Yasemin DEVECİOĞLU-KAYMAKÇI 2 Selahattin ARSLAN 3 ÖZET: Bu çalışmanın amacı, yenilenen Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının önerdiği alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğretmenler trafından ne derece kullanıldığını ve öğretmenlerin bu süreçte karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Bu amaçla 2008 yılında Trabzon ilindeki altı farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam on Fen ve Teknoloji öğretmeni ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakat verileri, öğretmenlerin ilgili yöntemleri seçme, kullanma ve notlandırma konularında problemlerinin olduğunu göstermiştir. Çalışmanın sonunda okul imkanlarının yetersizliğinin yanında öğretmenlerin bu yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarının, alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin etkin kullanımını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlere alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilişkili teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük pratik bilgileri de içeren ek formasyonun verilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Öğretmenleri, Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri, Uygulamada Karşılaşılan Problemler ABSTRACT: Recent changes on the Science and Tehnology (ST) curriculum have required using alternative evaluation methods in learning and teaching process. The aim of this study is to determine the ST teachers problems while using the alternative evaluation methods during their courses. To achieve this, semi-structured interviews have been conducted with 10 ST teachers from different parts of Trabzon during the academic year The data, analyzed qualitatively, reveals that the teachers have important difficulties in determining, using and evaluating these methods. At the end of the research, it has been concluded that besides the lack of physical infrastructure, labs and libraries, computer and other technologies in their schools, most of the teachers lack the knowledge and skills to implement these methods. The result of the study has shown that ST teachers need an adaptation process to appropriate the aims and importance of alternative evaluation methods effectively. Key Words: Science and Technology Teachers, Formative Assessment Methods, Problems during Instruction. GİRİŞ Son yıllarda dünya genelinde ortaya çıkan, öğretim sürecinin çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımları ile yürütülmesine olan gereksinim, ülkemizde de mevcut öğretim programlarının değişimini zorunlu hale getirmiştir (Bayrak & Erden, 2007). Programlardaki bu değişim öğrencinin aktif ve merkezde olduğu öğretim stratejilerinin belirlenmesini ve bu duruma paralel ISSN: X 2009 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 YRD. DOÇ. DR., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, asaglam 2 ARŞ. GÖR., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, 3 YRD. DOÇ. DR., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ,

2 ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: 2 öğrenme ortamlarının düzenlenmesini gerektirmektedir (Gömleksiz & Bulut, 2007). Özetle bu durum, öğrenci merkezli etkinliklerle desteklenen bir öğretim sürecine işaret etmektedir. Programlardaki bu değişimin hedeflerine bağlı olarak ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının da farklılaştığı görülmektedir. Buna göre, belirlenen hedeflere yönelik olarak geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının yerini sürece dayalı alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları almıştır (MEB, 2004; EARGED, 2006). Geleneksel ölçmedeğerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin öğrenme sonunda hangi davranışları, ne düzeyde kazandıklarını tespit etme amacının tersine alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile öğrencileri öğrenme ortamında desteklemek ve sahip oldukları yetenekleri yazılı, sözlü ve eylemsel olarak ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır (Çepni, 2007). Bu amaçla özellikle kavram haritaları, performans ve proje ödevleri, portfolyo, özdeğerlendirme, akran değerlendirme, kontrol listeleri gibi, öğrencilerin öğrenme ortamında sahip oldukları performanslarının uzun süreli takibine dayalı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması önerilmektedir (MEB, 2004; Ayas, 2005; Akbayır, Baki, Baysal, Çepni & Öztürk, 2006). Aynı zamanda bu yaklaşımların, öğrencilerin öğrenme güçlüklerini belirleme, öğrenme düzeylerini sürekli olarak değerlendirme ve daha iyi öğrenmelerini sağlayacak iyileştirmeleri yapma gibi amaçları da taşıdığı bilinmektedir (Akbayır vd., 2006). Şüphesiz bu amaçların gerçekleşmesi alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmenler tarafından benimsenmesine ve etkili bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ancak uzun yıllara dayanan geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının uygulayıcıları olan öğretmenlerin mevcut anlayışlarını değiştirmek oldukça güç olarak nitelendirilmektedir (Lock ve Munby, 2000). Bu nedenle, yeni öğretim programlarının ve ona bağlı yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının uygulamada benimsenmesine ve kullanılmasına yönelik bir uyum sürecinden geçilmesi gerekmektedir (Schremer, 1991; Crawley & Salyer, 1995; White, 1997). Yapılan araştırmalar ülkemizdeki öğretmenlerin de uygulamaya konan yeni programları ve bu programların önerdiği alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını benimseme durumlarıyla ilgili bir uyum sürecinde olduklarını göstermektedir (Bayrak & Erden, 2007; Gömleksiz & Bulut, 2007; TTKB, 2007). Yeni programların uygulamaya konulmasıyla birlikte, bu programların değerlendirilmesine yönelik birçok araştırmanın yürütüldüğü görülmektedir. Bu araştırmaların önemli bir bölümü öğretmenlerin her ne kadar yeni ölçme-değerlendirme yöntemlerinin işlevselliğini kabul etseler de uygulamada bazı sorunlar yaşadıklarını ve pratikte geleneksel yaklaşımın etkisi altında olduklarını ortaya koymaktadır (Aydın, 2005; Erdal, 2007; Çalık, 2007; Orbeyi, 2007; Çakır & Çimer, 2007; Gömleksiz & Bulut, 2007; TTKB, 2007; Sağlam-Arslan, Avcı & İyibil, 2008). Bu durumun açıklayıcıları arasında öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve onların uygulamada kullanımı hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamaları, yapılandırmacı yaklaşımı ve yeni öğretim programlarını yeterince tanımamaları (Yaşar, Gültekin, Türkkan, Yıldız & Girmen, 2005; Temiz, 2005), yüksek öğrenimleri sırasında bu yöntemler hakkında yeterli bilgi alamamış olmaları (Erdemir, 2007; Sağlam-Arslan vd. 2008), öğretmenlerin bu tür değerlendirmeleri zaman alıcı olarak görmeleri (Acat & Demir, 2007; Gelbal & Kelecioğlu, 2007; Gömleksiz & Bulut, 2007), mevcut alt yapının yetersiz olması (araç-gereç eksikliği, sınıfların kalabalık olması, vs.) (Kartallıoğlu, 2005; Korkmaz, 2006; TTKB, 2007) ve

3 3 SAĞLAM ARSLAN, DEVECİOĞLU KAYMAKÇI, ARSLAN öğretmenlerin ölçme-değerlendirmeyle ilgili sahip oldukları kültürün değiştirilememesi (Yılmaz, 2006; Cansız-Aktaş, 2008) gibi farklı nedenler bulunmaktadır. Diğer yandan, bu konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen bazı araştırmaların sonucunda, programların uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla ölçme ve değerlendirme ile ilgili formların sayısının azaltılması, basite indirgenmesi ve alt yapı ihtiyacının karşılanması gibi önerilerin sunulduğu görülmektedir (Gömleksiz & Bulut, 2007; Karatepe, Yıldırım, Şensoy & Yalçın, 2004). Yukarıda özetlenen çalışmalardan hareketle, bu araştırmanın amacı Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin yenilenen Fen ve Teknoloji Dersi öğretim programının önerdiği alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini sınıflarında kullanırken karşılaştıkları problemleri tespit etmek olarak belirlenmiştir. Buna göre, bu çalışma kapsamında iki temel soru cevaplandırılmaya çalışılacaktır: 1. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri Fen ve Teknoloji dersi öğretmenleri tarafından ne derece kullanılmaktadır? 2. Fen ve Teknoloji dersi öğretmenleri bu yöntemleri kullanırken ne tür problemlerle karşılaşmaktadırlar? YÖNTEM Özel durum yöntemi kullanılarak yürütülen bu çalışma, 2008 yılında Trabzon ilinde altı farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam on Fen ve Teknoloji dersi öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gönüllülük esasına dayanarak rastgele seçilen öğretmenlerin isimleri, anonimi sağlamak amacıyla, gizlenmiş ve öğretmenler sırasıyla A, B, C, D, E, F, G, H, I, J harfleriyle kodlanmışlardır. Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin sınıflarında sıklıkla kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanırken karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla, çalışmaya katılan öğretmenlerle yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakatlarda öğretmenlere yeni Fen ve Teknoloji dersi öğretim programın önerdiği alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinden hangilerini, nasıl kullandıkları ve bu süreçte karşılaştıkları problemleri belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Mülakat sorularının geçerliği alanında uzman iki öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda sağlanmıştır. Mülakatlar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve ardından yazıya dökülmüştür. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve öğretmenlerin sıklıkla belirttikleri ifadeler kodlanarak frekanslarıyla tablolaştırılmıştır. Ayrıca bulgular sunulurken, öğretmenlerin belirttikleri ifadelerdeki temel düşünceyi özetleyen cümleler tırnak içerisinde değiştirilmeden aynen yazılmıştır. BULGULAR Bu başlık altında öncelikle öğretmenlerin derslerinde kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntemleri özetlenmekte ve ardından ilgili yöntemlerin kullanımında karşılaştıkları problemler verilmektedir.

4 ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: 4 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Öğretmenlerin sıklıkla kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntemleri Tablo 1 ile özetlenmektedir. Tablo 1. Öğretmenler Tarafından Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri Öğretmenler Karma sınavlar Proje Performans değerlendirme Kavram haritaları Portfolyo Ölçme ve değerlendirme yöntemi Drama Poster Gösteri Yapılandırılmış grid Kelime ilişkilendirme Yazılı raporlar Akran değerlendirme Özdeğerlendirme Tanılayıcı dallanmış ağaç Öğretmen A x x x Öğretmen B x x x - x - x Öğretmen C x x x x x x x - x x x - x - - Öğretmen D x x x - - x Öğretmen E x x x x x - x x Öğretmen F x x x x - x x - x Öğretmen G x x x Öğretmen H x x x x x x - x x - x Öğretmen I x x x x x x x x Öğretmen J x x x x - x Tablo 1 den çalışmaya katılan öğretmenlerin tamamının karma sınavlar, proje ve performans değerlendirme yöntemlerini kullandıkları görülmektedir. Çalışmaya katılan tüm öğretmenler tarafından kullanılan bu ölçme değerlendirme yöntemlerinin yanında portfolyo, poster, drama ve kavram haritaları gibi yöntemlerin öğretmenlerin önemli bir bölümü (beş öğretmen) tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca gösteri ve yapılandırılmış grid yöntemlerinin üç öğretmen tarafından kullanıldığı, kelime ilişkilendirme ve yazılı raporların iki öğretmen, akran değerlendirme ve öz-değerlendirme yöntemlerinin ise sadece bir öğretmen tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan tanılayıcı dallanmış ağaç ve görüşme yöntemlerin ise hiç bir öğretmen tarafından kullanılmadığı belirlenmiştir. Tablo 1 Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin zorunlu olan ölçme değerlendirme yöntemlerinin dışındakileri düzenli bir şekilde kullanmadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu durumu tetikleyen nedenler öğretmenlerle yürütülen mülakatlar dikkate alınarak irdelendiğinde ilgili yöntemlerin uygulamasının önünde Tablo 2 de sıralanan temel nedenlerin bulunduğu belirlenmiştir. Görüşme

5 5 SAĞLAM ARSLAN, DEVECİOĞLU KAYMAKÇI, ARSLAN Tablo 2. Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımını Olumsuz Yönde Etkileyen Nedenler Öğretmenler Zaman faktörü Sınıf mevcudu Bilgi eksikliği SBS ve ÖSS gibi sınavlar Nedenler Öğrenci seviyesi H. içi eğitimlerin yetersizliği Ailelerin bilinçsiz olması İmkanların yetersizliği Öğretmen A x x - x - Öğretmen B x x x x Öğretmen C x - x x x x - - Öğretmen D x x x x - Öğretmen E x x x Öğretmen F x x x - - x - - Öğretmen G x - - x x Öğretmen H x x x - - x - x Öğretmen I - x x Öğretmen J - x Öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyen temel nedenlerin başında zaman yetersizliği, sınıfların mevcudu ve ilgili metotlar hakkında yeterli bilgiye ulaşamama gelmektedir (Tablo 2). Örneğin zaman faktörünü neden olarak gösteren öğretmenler bir ders saati içinde bütün öğrencilerin çalışmalarını incelemenin mümkün olmadığını, etkinliği yapan bir iki öğrencinin cevabının sınıf içinde okutturulduğunu ifade etmişlerdir. Ülke genelinde uygulanan sınav sistemleri, öğrencilerin seviyesi ve MEB tarafından yürütülen hizmet içi eğitimlerin yetersiz olması ise bu yöntemlerin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyen nedenler arasında ikinci sırada gelmektedir. Gerekli hizmet içi eğitimi alamadıklarını düşünen öğretmenlerden birisi bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir: Öğretmenler bunun eğitiminden geçseydi ya da eğitimini alsaydı bu tür sorunlar belki asgari olurdu. Buna adapte olma zorluğunu yaşıyoruz, insan olarak böyledir yani Konunun tam hakimi değilsin, bilgilerin, gördüklerin o yönde değil. Yeni bir zihniyetten gitmeye çalışıyorsun ama eskileri hatırlıyorsun (Öğretmen D). Ayrıca proje ve performans ödevlerinde öğrenci çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olması beklenen ailelerin yetersiz kalması ve okulların sahip olduğu imkânların yetersizliği bu tür metotların kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir. İmkânlarla ilişkili olarak çalışmaya katılan öğretmenler okulun mevcut imkânlarının da öğrencilerin yaptıkları çalışmaların niteliğini etkilediğini belirtmişlerdir. Örneğin herhangi bir okulda performans ödevleri daha çok araştırma ve yazılı doküman şeklinde sunulurken, bilgisayar laboratuarı ve projeksiyon cihazı olan okullarda öğrenci çalışmalarının niteliğinin de farklılaştığı ve öğrencilerin bilgisayar, Powerpoint sunuları kullandıkları belirlenmiştir.

6 ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: 6 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerini Kullanırken Karşılaştıkları Problemler Bu başlık altında öncelikle alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılırken karşılaşılan temel sorunlar verilecek ardından her bir yöntemle ilişkili olarak karşılaşılan sorunlar ayrı ayrı detaylandırılarak sunulacaktır. Temel sorunlar Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ile ilişkili olarak tespit edilen en önemli problemlerin başında, öğrenci çalışmalarının (performans ödevleri, proje ödevleri, öğrenci seçki dosyası, gösteri, drama, vs.) değerlendirilmesi (notlandırılması) gelmektedir. Çalışmaya katılan tüm öğretmenler bu tür öğrenci çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kriter belirleme, ölçek hazırlama, öğretim programında veya öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan ölçekleri kullanma güçlüklerinin olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre yeni bir ölçek hazırlamak zaman alıcı olabilmekte veya mevcut olanlar karmaşık gelmektedir. Bu duruma bağlı olarak öğretmenlerin bir ölçek yardımıyla not vermek yerine genellikle kanaat notu kullanarak değerlendirme yaptıkları belirlenmiştir. Aşağıda verilen alıntılar öğretmenlerin bu yaklaşımlarını açıklar niteliktedir: Yani, belirlediğim kriterler ee Şey... dereceli puanlama anahtarı... o ideal olan. Ben kendime göre bir şey hazırladım. Performans değerlendirme ölçütü hazırladım. Kendime göre bir şey yaptım ama basit benimki, öyle şey değil. Çünkü bu kadar ayrıntı, çok konu var, çok öğrenci var. Yani onlar çok zaman alacak şeyler. (B Öğretmeni) Tek tek ölçütler var ya, onlara çok uyduğumuzu söyleyemeyiz, belki de hata mı ediyorum. O kadar çok madde var ki, tek tek değerlendirmeye kalksam, dedik ya, yani öğrenci mevcutlarının çok fazla olması bizim böyle bir yöntemi uygulamamızı zorlaştırıyor. (F Öğretmeni) Mevcut ölçeklerin kullanılması veya yenilerinin hazırlanması ile ilgili olarak bazı öğretmenler, değerlendirme formlarının kullanışlı ve düzenli olmadığını da belirtmişlerdir: formda 6 tane boşluk var, her birini 1 ile 3 arasında değerlendiriyorsun. Hepsine 3 versen toplam 18 puan ediyor. Ama değerlendirme 100, 10 veya 5 üzerinden olmakta. Bir ölçü aracı basit olacak, uygulamalarının sonucunu görebileceksin. İşte, oradakiyle çarp, oradakini oradakiyle böl, ondan sonra topla, karışık onlar. (H Öğretmeni) Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanımını etkileyen diğer bir problem ise öğretmenlerin ilgili yöntemlerin ilişkili olduğu ölçme ve değerlendirme yaklaşımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin önemli bir bölümü bu yöntemlerin kullanılabilmesi için öğretmenlerin teorik ve uygulama bilgisine sahip olması gerektiğini ancak mevcut şartlarda kendilerinin bu bilgilere sahip olmadıklarını düşünmektedirler. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin sınıf içi uygulamaları önünde duran en önemli problemlerden bir diğerinin de öğrenci profili olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler öğrencilerin öğretim programının önerdiği etkinlikleri gerçekleştirebilecek alt yapıya sahip olmadıklarını belirterek bu uygulamalarda öğrenci faktörünün önemini vurgulamışlardır.

7 7 SAĞLAM ARSLAN, DEVECİOĞLU KAYMAKÇI, ARSLAN Kullanılan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleriyle ilişkili Sorunlar Araştırmaya göre öğretmenlerin kullandıklarını belirttikleri alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri ve bunların kullanımı sürecinde karşılaştıkları problemler, her bir araç için aşağıdaki gibi özetlenerek verilmiştir: i. Performans Ödevleri Performans ödevleri geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerinden farklı olarak çeşitli aktivitelerin (bir konu hakkında yazı yazma, grafik çizme, sonuç çıkarma, deney yapma, poster veya broşür hazırlama, vb.) gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. İlgili ödevlerin zengin ve farklı içeriği bu tür çalışmalara alışık olmayan öğretmenlerin uygulama sürecinde birtakım sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin önemli bir bölümüne göre (A, B, D, G ve H) performans ödevlerinin uygulanmasıyla ilgili karşılaşılan sorunların başında öğrencilerin, ailelerin ve hatta öğretmenlerin bu tür çalışmaların amacını tam olarak anlayamamaları gelmektedir. Örneğin performans ödevlerinde öğrencilerden genellikle grup çalışmaları yürütmeleri beklenirken bazı sınıflarda öğrenci farklılıklarından kaynaklanan nedenlerle bu tür çalışmaların istenen şekilde yürütülemediği ifade edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin önemli bir bölümü (A, B, F ve G) öğrencilerinin nasıl olsa sınıfı geçerim düşüncesi etkisinde kalarak bu tür etkinlikleri yapmada isteksiz olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, özellikle dershaneye giden öğrencilerin bu tür ödevleri zaman kaybı olarak nitelendirdikleri ve genellikle de SBS ve ÖSS gibi sınavlara hazırlanma gerekçesiyle çalışmalara karşı isteksiz oldukları belirlenmiştir. Öğretmen G nin söylemleri bu durumu özetler niteliktedir: fazla zaman, fazla materyal gerektirdiğini, fazla uğraş istediğini Grup halinde çalışmaktan kaçındıklarını gördüm. Bu konuda karşılaşılan diğer bir sorun ise öğretmenlerin de yeni ölçme-değerlendirme yöntemleri hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamalarıdır. Performans ödevlerini etkinlik olarak yaptırdığını belirten Öğretmen B nin ifadeleri bu durumu örnekler niteliktedir: Çocuklar hazırlayacak, grup olarak ama bu ideal olmuyor. Sen ona yine rehberlik yapmak zorundasın. Şunu nasıl kullanacağım?, bunu nasıl kullanacağım Bazen yapamıyorlar, o zaman neydi konunuz?, şuydu, hemen orda 2 dakikada veya 10 dakikada neyse hazırlayıp onlara veriyorum. Yürütülen mülakatlarda yer alan bu tür ifadeler öğretmenlerin de ilgili çalışmaların amaçlarını tam olarak benimseyemediklerini ve öğrenciye rehberlik yapmak yerine onların görevlerini üstlendiklerini göstermektedir. Yukarıda belirtilenlere ek olarak Öğretmen D, performans çalışmalarının yürütülmesi sürecinde öğrenciden çok ailelerin devreye girdiğini ve öğrenciye sorumluluk bırakmadıklarını bu duruma bağlı olarak da öğrencilerin bağımsız iş yapamadıklarını belirtmiştir. Buna göre, ailelerin bu çalışmaların önemini ve amacını yeterince anlayamamış olmaları öğretmenlerin karşılaştıkları önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. ii. Proje çalışmaları Yenilenen öğretim programına göre zorunlu olarak yürütülen proje çalışmaları, sınıf içi uygulamalarda öğretmenlerin bilgilerine ve tutumlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen mülakatlar, öğretmenlerin bu tür çalışmaları yürütmede birtakım problemlerinin olduğunu ortaya koymuştur. Bu problemlerin başında öğrencilerin proje

8 ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: 8 çalışmaları konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamaları gelmektedir. C ve E öğretmenlerine göre öğrenciler proje çalışmalarını gerçekleştirirken yeni tasarımlardan çok araştırma yaparak yazılı doküman hazırlama eğilimindedirler. Bu duruma bağlı olarak da proje çalışmaları amacına tam olarak ulaşmamakta ve kâğıt üzerinde kalmaktadır. Bu durumu C öğretmeni, şu sözleri ile özetlemektedir: biz mi anlatamıyoruz yoksa onlar mı anlamıyor? Projenin gerekliliği ve önemi aslında konunun anlatılıp anlaşılması açısından da önemli. E öğretmeni ise internetin öğrenci çalışmaları üzerindeki olumsuz etkisi üzerinde durmuştur: Çocuklar internetten her şeyi yapıyorlar, her şey hazır. Yani kitaplardan araştırma yapmıyorlar.. artık internetten bilgiye ulaştıkları için çok fazla araştırma yapmıyorlar Proje çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili olarak öğretmenler tarafından dile getirilen diğer sorunlar ise proje ödevlerini takip etmenin fazla zaman alması ve proje yapma konusunda öğrencileri motive etmenin oldukça güç olmasıdır. Örneğin G öğretmeni, proje ödevleri konusunda öğrencilerini özgür bıraktığında sadece üç veya dört tane güzel çalışmanın ortaya çıktığını, bunların dışındaki proje ödevlerinin ise yeteri kadar iyi olmadığını ifade etmiştir. iii. Portfolyo Performans ve proje ödevlerinin yanında sıklıkla adı geçen portfolyoların öğretmenler tarafından ölçme ve değerlendirme yönteminden ziyade etkinlik olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Yapılan mülakatlar, portfolyo kullanımının öğretmen ve öğrenciler tarafından tam olarak anlaşılamadığını göstermektedir. Bazı öğretmenler portfolyo kullanmayı bilmediklerini ve kullanımının çok zaman alıcı veya gereksiz olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin portfolyo kullanımıyla ilgili belirli bir standart yakalayamadıkları ve öğrenci dosyalarının takibi, incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda da belirli bir sistem geliştiremedikleri tespit edilmiştir. C ve G öğretmenleri, öğrencilerin bu dosyaların kullanılmasına çok sıcak bakmadıklarını ve hazırlanmasının fazladan bir yük olduğunu ifade etmişlerdir. C öğretmeninin söylemleri bu durumu örnekler niteliktedir. Açıkçası, bu yöntemin kullanılmasıyla ilgili bazı eksiklerim var benim, şahsen. Açıkçası bu biraz yük gibi geldi. Bunun yanında öğretmen E, öğrencilerine portfolyo hazırlattığını ancak onları iyi bir şekilde takip edemediğini belirtirken; F ve J öğretmenleri öğrencilerin bu dosyalara tüm çalışmalarını koyduklarını, aslında bu durumun da portfolyoların amacının tam olarak anlaşılmadığının bir göstergesi olduğunu ifade etmişlerdir. Yukarıda sıralanan öğretmen ifadelerini destekleyen F öğretmeni, özelde protfolyoların genelde ise tüm alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin Türk kültür yapısına pek yakın olmaması ve tanıtım ve kullanımının belirli bir zamana dağıtılmaksızın uygulanmaya başlanmasının, ilgili yöntemlerin uygulanması önünde duran en önemli sorun olduğunu belirterek bu duruma farklı bir bakış açısı getirmiştir. Ayrıca F öğretmeni öğrencilerin portfolyo hazırlamak için en sevdikleri veya en başarılı olduklarını düşündükleri dersleri seçmek yerine, başarısız oldukları ve sevmedikleri bir dersi o dersten yüksek not almak amacıyla seçebildiklerini belirtmiştir. iv. Drama Öğretmenlerle yürütülen mülakatlarda, kullanım amacı anlaşılamayan ve uygulama şekli tam olarak gerçekleştirilemeyen alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden bir diğerinin de drama olduğu belirlenmiştir. C öğretmeni, sanki hepsi aynı fabrikadan çıkmış gibi, birinci grup

9 9 SAĞLAM ARSLAN, DEVECİOĞLU KAYMAKÇI, ARSLAN ne yapmışsa diğerleri de aynı böyle ilginç, özgün bir şeyler bulamadık şeklindeki ifadeleriyle öğrencilerin bilgilerinin, gelişim düzeylerinin ve hayal güçlerinin yeterli düzeyde gelişmemiş olmasının drama çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir. Bunun yanında bazı öğretmenler drama çalışmalarını olumsuz yönde etkileyen asıl nedenin zaman problemi olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin B öğretmeni bu görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: Benim dramayla uğraşacak zamanım mı var? Ya, bunu deneyin görün, bir süre sonra bakacam, iyi mi oldu, kötü mü oldu? E, kötü olduysa bunu terk edecem. Benim dramayla uğraşacak zamanım mı var? Bunla bizim harcayacak zamanımız yok. Bizim dersimizde olacak şey değil diye düşünüyorum. v. Kavram Haritası Bu çalışma kapsamında yürütülen mülakatlardan alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri arasında önemli bir yere sahip olan kavram haritalarının Fen ve Teknoloji dersi öğretmenleri tarafından amacına uygun bir şekilde kullanılmadığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin, kavram haritalarını öğrencilerini değerlendirmek amacıyla kullanmak yerine daha çok ders işlenişi esnasında açıklama ve genişletme aşamalarında etkinlik olarak veya ders tekrarı yapmak amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir. Diğer yandan bazı öğretmenler, kavram haritalarının değerlendirme amaçlı kullanılması durumunda kâğıda basılı olarak tüm öğrencilere dağıtılması gerektiğini belirtirken, bu durumun sahip oldukları maddi imkânlarla mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. vi. Diğer Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinden yukarıda verilenler dışında kalan diğer yöntemlerin çok az öğretmen tarafından kullanıldığı belirlenmişti (bkz. Tablo 1). Bu duruma bağlı olarak da bu yöntemlerin kullanımında karşılaşılan sorunlar detaylı bir şekilde belirlenememiş ve elde edilen özet halindeki veriler aşağıda sunulmuştur. Çalışmaya katılan öğretmenler tarafından çok az kullanılan veya hiç kullanılmayan yöntemlerle ilgili olarak belirlenen en önemli bulgu zaman yetersizliğinin öğretmenlerin bu yöntemleri kullanımlarını olumsuz yönde etkilediğidir. Akran değerlendirme ve öz değerlendirme gibi yöntemlerin kullanımını etkileyen nedenlerle ilgili olarak D öğretmeni, öğrencilerin böyle bir değerlendirme sürecinde birbirlerine karşı çok katı davrandıklarını ve eleştiri kabul etmediklerini, bu nedenle öğrencilerin öncelikle bu tür değerlendirmeler için eğitilmeleri gerektiğini ifade etmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ Nitelikleri itibariyle Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinden olumlu eleştiriler alan yeni öğretim programının ölçme ve değerlendirme boyutunun öğretmenler tarafından benzer şekilde değerlendirilmediği belirlenmiştir. Bayrak & Erden (2007) tarafından geçekleştirilen araştırmaya katılan öğretmenler özellikle programda yer alan değerlendirme ölçeklerine ait örneklerin yeterliliği konusunda olumlu görüş belirtirken bizim çalışmamıza katılan öğretmenler ölçme değerlendirme konusundaki açıklamaların yetersiz olduğunu belirtmektedirler. Diğer taraftan bu çalışma kapsamında, Bayrak & Erden (2007) ile Gömleksiz & Bulut (2007) un elde ettiği sonuçlara paralel olarak, ilgili programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin programın önerdiği ölçme değerlendirme araçlarının kullanılması konusunda bilgi, beceri ve tutum yönlerinden önemli eksikliklerinin olduğu belirlenmiştir.

10 ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: 10 Birçok araştırmacı (Olson, 1982; Crawley & Salyer, 1995; White, 1997; Öztürk & Demircioğlu, 2002; Yiğit, 2002; Hürsen & Uzunboylu, 2007) tarafından vurgulanan öğretmenlerin tutum ve inanışlarının, programların sınıf içinde başarılı bir şekilde uygulanmasındaki rolü dikkate alınarak bu çalışma kapsamında yürütülen mülakatlar incelendiğinde, öğretmenlerin öğretim programının önerdiği alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini istenilen düzeyde benimseyemedikleri ve olumsuz tutum geliştirdikleri tespit edilmiştir. Bu sonuç literatürde yer alan diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlarla da paralellik göstermektedir (Karatepe, vd., 2004; TTKB, 2007; Gömleksiz & Bulut, 2007). Bu duruma ek olarak öğretmenlerin ilgili yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu duruma bağlı olarak da ilgili yöntemleri etkili bir şekilde kullanamadıkları belirlenmiştir. Bu durum ise söz konusu yöntemlerin istenen şekilde uygulanamaması ile sonuçlanmaktadır. Bu sonuç literatürde yer alan konuyla ilgili diğer çalışmaların sonuçlarını da destekler niteliktedir (Çakır & Çimer, 2007). Bu çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizine göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasını engelleyen nedenler öğretmenlerin geliştirdikleri tutumlarla sınırlı değildir. Mevcut imkânların yetersizliği, bilgi eksikliği ve yurt genelinde yapılan sınavların (SBS ve ÖSS) yeni ölçme değerlendirme yaklaşımlarıyla olan uyumsuzluğu gibi etkenler, bu tür uygulamaları olumsuz yönde etkileyen en önemli nedenlerin başında gelmektedir. Ayrıca nitelikli çalışmaların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan öğrenci faktörünün ve öğrencilerin sahip oldukları niteliklerin de ilgili yöntemlerin kullanılmasını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Yukarıda sıralanan nedenlere ek olarak önerilen ölçme ve değerlendirme araçlarının çok sayıda olması ve geleneksel yaklaşımla yetişen öğretmenlerin yeniliklere alışma güçlüğü gibi nedenlerin de alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda, eğitim öğretimde yapılacak her türlü yeniliğin başarısında tartışmasız en önemli role sahip olan öğretmenlere alternatif ölçme değerlendirme yöntemleriyle ilgili kapsamlı teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük pratik bilgileri de içeren ek formasyonun verilmesi önerilmektedir. Diğer taraftan ilgili yöntemlerin kullanımı konusunda öğretmenlerin olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olacak şartların, öğretim etkinliklerinin ve öğrenme yaşantılarının düzenlenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca programda yer alan ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki açıklamalar yetersiz kaldığından, ilgili yöntemlere uygun olarak değerlendirme kapsamlı ölçeklerinin geliştirilip öğretmenlerin kullanımına sunulması önerilmektedir. KAYNAKÇA Acat, B., & Demir, E. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme süreçlerine ilişkin görüşleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, 5-7 Eylül. Akbayır, S., Baki, A., Baysal, N., Çepni, S., & Öztürk C.(2006). Öğretenler ve öğrenenler için ek açıklamalarla yeni ilköğretim programları (1-5. Sınıflar). Ankara: PegemA Yayıncılık. Ayas, A. (2005). Kavram öğrenimi- in: S. Çepni (ed.) Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

11 11 SAĞLAM ARSLAN, DEVECİOĞLU KAYMAKÇI, ARSLAN Aydın, F. (2005). Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki düşünceleri ve uyguladıkları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli, Eylül. Bayrak, B., & Erden, A.M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), Cansız-Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Crawley, F. E., & Salyer, B. (1995). Origins of life science teachers beliefs underlying curriculum reform in Texas. Science Education, 79, Çakır, İ., & Çimer, S.O. (2007). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki yeterlilikleri ve uygulamada karşılaşılan problemler. I. Ulusal İlköğretim Kongresi. Ankara, Kasım. Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat, 5-7 Eylül. Çepni, S. (2007). Performans değerlendirme- in: E. Karip (ed.) Ölçme ve değerlendirme ( ). Ankara: PegemA Yayıncılık. Erdal, H. (2007) İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme tekniklerini etkin kullanabilme yeterliliklerinin araştırılması (Kahramanmaraş Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş. Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, Gömleksiz, M.N., & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, Hürsen, Ç., & Uzunboylu, H. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. ( tarihinde ziyaret edildi.) Karatepe, A., Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö., & Yalçın, N. (2004). Fen bilgisi öğretimi amaçlarının gerçekleştirilmesinde yeni programın içerik boyutunda uygunluğu konusunda öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), Kartallıoğlu, F. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulandığı pilot okullardaki öğretmenlerin yeni program ve pilot çalışmalar hakkındaki görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Korkmaz, H. (2006). Yeni ilköğretim programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

12 ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: 12 MEB (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. MEB (2005). İlköğretim 1 5 sınıf programları tanıtım el kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. MEB (2006). Talim ve terbiye kurulu ilköğretim matematik dersi 6 8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. Lock, C., & Munby, H. (2000). Changing assesment practices in the classroom: A study of one teacher s challenge. Alberta Journal of Educational Research, 46(3), Olson, J. (1981). Teacher influence in the classroom: A context for understanding curriculum translation. Instructional Science, 10, Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Öztürk, E., & Demircioğlu, H. (2002). Lise biyoloji öğretim programı uygulamasında öğretmen rolü. ( tarihinde ziyaret edildi.) Sağlam - Arslan, A., Avcı, N., & İyibil, Ü. (2008). Fizik öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini algılama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, Schremer, O.D. (1991). The teacher a category in curriculum evaluation Studies in Educational Evaluation, 17, Temiz, N. (2005). İlköğretim 4. sınıf matematik dersi yeni ilköğretim programının yansımaları. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi. Denizli, Eylül. TTKB. (2007). Eğiti.bilimleri derneği TTKB raporu. Eğitim programlarındaki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan eğitim uzmanı ihtiyacı ( tarihinde ziyaret edildi.) White, R.C. (1997). Curriculum innovation a celebration of classroom practice. London: Open University Press. Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkkan, B., Yıldız, N., & Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Kayseri. Yiğit, N. (2002). Öğretim programı geliştirmede öğretmenin rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 296, Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. İlk alındığı tarih: Düzeltme tarihi: Onay tarihi:

13 ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM ALGILARI İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, A STUDY ON THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE JOB SATISFACTION PERCEPTION OF TEACHERS AND THEIR PERFORMANCE Hakan KOÇ 1 İrfan YAZICIOĞLU 2 Hüseyin HATİPOĞLU 3 ÖZET: Örgütler belirledikleri amaç ve hedeflerine ulaşmada önemli bir enstrüman olan insan kaynağını dikkate almak ve bu doğrulta bir takım yönetsel etkinlikler yürütmek zorundadırlar. Bu örgütsel etkinliklerin bir sonucu olan İş doyumu işgörenlerin örgütle bütünleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Bireyin iş doyumunun sağlanması ya da artırılması örgütüne karşı oynayacağı rol ve performansının artmasında etkili olmaktadır. Bu araştırmada örgütler için son derece önemli bir yönetsel durum olan iş doyumu veya doyumsuzluğunun işgörenlerin performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda görev yapan 432 öğretmen üzerinde anket tekniği kullanılarak bir alan araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında Korelâsyon, t-testi ve Anova testi ile analiz edilmiş ve yoruma tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmenlerin iş doyumu ve doyumsuzluğu ile performansları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İş doyumu, İşgören Performansı, Öğretmenler ABSTRACT: Organizations must take manpower into account as an important instrument to reach its goals and targets. To serve this purpose, they should develop and implement certain managerial activities. These managerial activities lead to job satisfaction, which plays an important role in adapting employees to the organization. Any increase or decrease in the job satisfaction of employee plays an important part in boosting the employee s performance. The main purpose of this study is to identify the effects of job satisfaction and dissatisfaction on the performance of employees. Therefore, a field study was conducted on 432 teachers using a questionnaire form. Data obtained were analyzed through Correlation, t-test and ANOVA, and interpreted. The result of the study shows that there is a strong relationship between job satisfaction and employee performance. Key words: job satisfaction, employee performance, teachers GİRİŞ Modern yönetim teorisyenleri, hizmetlerin etkinliği ile çalışanların doyumunun sağlanmasını yönetimin iki temel hedefi olarak görmektedir. İş doyumu, özellikle son yıllarda davranış bilimcilerin en fazla önem verdiği davranışsal konulardan birisi olarak, örgütsel etkinlik ve verimlilik üzerinde etkisini hissettiren bir kavram olarak dikkat çekmektedir (Özaltın & Diğ., s.423). Bireylerin çalışma hayatı süresince yaptıkları işe, çalıştıkları işletmeye ve ISSN: X 2009 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 DR., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2 DR., GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ, 3 ÜNYE ADNAN MENDERES TİCARET MESLEK LİSESİ,

14 14 KOÇ, YAZICIOĞLU, HATİPOĞLU iş ortamına dair pek çok deneyimleri olmaktadır. Bu deneyimler, çalışma hayatı süresince gördüklerinden, yaşadıklarından, kazandıklarından, mutluluklarından ve üzüntülerinden oluşmaktadır. Tüm bu bilgi ve duyguların sonucunda işgörenlerin yaptıkları işe veya çalıştıkları işletmeye karşı tutumları (Sevimli & İşcan, 2005:56) iş doyumu veya doyumsuzluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde iş doyumuna ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların çoğunda farklı yaklaşımlarla farklı tanımlar yapılmıştır. Fakat araştırmacıların büyük çoğunluğunun üzerinde birleştikleri ortak tanıma göre; iş doyumu veya doyumsuzluğu; bireyin işine, çalışma ortamına, karşılaştığı davranışlara ve aldığı hizmetlere ilişkin gösterdiği olumlu veya olumsuz duygusal tepkilerdir (Testa, 1999, s.155; Ergeneli & Eryiğit, 2001,s.160; Weiss, 2002,s.174; Baş & Ardıç, 2002,s.73; Akıncı, 2002,s.2; Edvardsson & Custavsson, 2003, s.148; Erdil, Keskin, İmamoğlu & Erat:2004, s.18; Toker, 2007, s.94). Diğer bir ifade ile iş doyumu; bireyin işini ya da işiyle ilgili yaşantısını, memnuniyet verici duygular ile sonuçlanan bir durum olarak algılamasıdır. Aynı zamanda iş doyumu, işgörenlerin fizyolojik ve ruhsal duygularının da bir belirtisidir. Lent and Brow (2006, s.237) rolden kaynaklanan stres kaynakları (çatışma, aşırı yüklenme ve belirsizlik), iş ortamında yaşanan olaylar, beklenti-değer ve inançlar, iş görenin örgütten beklentileri ile örgütün sağladıklarının düzeyi gibi çeşitli iş özelliklerinin, koşullarının ve çıktılarının iş tatmini ile ilgili olduğunu ifade etmektedirler. Örgüt içerisinde bulunan bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığının korunması salt işgören açısından değil aynı zamanda çalıştığı işletme açısından da çok önemlidir. Çünkü ancak sağlıklı ve işinden hoşnutluk duyan bireyler örgütün amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunabilirler. Tuten & Neidermeyer, (2004, s.27), Lambert & Diğ., (2001, s.236), Currivan (1999, s.497) iş tatmininin stres, kaygı, devamsızlık, gecikme, örgüte ve ise bağlılık gibi tutum ve davranışlarla ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle Yüksel (2002, s.68) çalışma yaşamında işgörenlerin işlerinden sağladıkları doyumun hangi düzeyde ve ne tür değişkenlerin etkisiyle gerçekleştiğinin bilinmesinin gerek işgören gerekse örgüt açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etmiştir. İş doyumunun sağlanması örgütlerdeki işgörenlerin yerine getirecekleri faaliyetlerin kalitesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle örgütler, işgörenlerin iş doyumlarını artırmak için çeşitli yönetsel yöntem ve teknik kullanmaktadır. İş doyumunu artırıcı çabaların sonucunda ise, yüksek seviyede doyuma ulaşmış işgörenlerin performans ve etkinliklerinde olumlu gelişmeler sağlanabilmektedir (Schoderbek, Cosier & Aplin, 1991, s.380; Sevimli & İşcan, 2005, s.55). İş doyumunun örgütlerin temel unsuru olan insan kaynaklarının etkinliğinin ve performansının artırılmasında önemli bir rol oynaması araştırmanın önemini artırmaktadır. Bu nedenle araştırmanın temel amacı iş doyumu ile performans arasındaki ilişkinin öğretmenler açısından belirlenmesidir. Diğer bir ifade ile örgütlerdeki iş doyum düzeyi ile performans arasında pozitif yönde bir ilişki mevcuttur. O halde araştırma hipotezi şu şekilde oluşmaktadır. H 1 : Örgütlerde iş doyumu düzeyi ile performans arasında doğrusal bir ilişki vardır.

15 ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM ALGILARI İLE PERFORMANSLARI 15 YÖNTEM Araştırma evreni Ordu ilinde görev yapan yaklaşık 8000 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklem çapı, basit tesadüfî örneklem formülü (Yamane, 2001, s.116) kullanılarak 367 olarak belirlenmiştir. 500 adet soru formu dağıtılmış ve 432 öğretmenden cevap alınmıştır. Verilerin örneklem grubundan toplanmasında üç temel bölümden oluşan ve 5 li Likert ölçeğine göre hazırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümü örneklemi tanımlayıcı bilgilere ilişkin ifadelerden, ikinci bölümü öğretmenlerin iş doyumu düzeylerini belirlemeye yönelik ifadelerden, üçüncü bölümü ise, öğretmenlerin performanslarını ölçmeye yönelik ifadelerden oluşturulmuştur. Ankette öğretmenlerin iş doyum düzeylerini ölçmek için (Bakan ve Büyükbeşe, 2004) in çalışmalarında kullandıkları iş doyum ölçeği, performans düzeylerini ölçmek için ise Çöl (2008) ün çalışmasında kullandığı performans ölçeğine yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğinin saptanmasında ise Cronbach α değeri kullanılmıştır. Kullanılan iki ölçeğe ait Cronbach α değerleri; İş Doyumu Ölçeği için 0,8975 ve Performans Ölçeği için 0,8265 olarak saptanmıştır. Toplanan veriler, bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Pocket Programe for Social Sicience) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğretmenleri tanımlayıcı verilerin değerlendirilmesinde frekans (f) ve yüzdeler (%), iş doyumu ve performans düzeylerinin tanımlayıcı verilere göre farklılaşmasını analiz etmek için ise; t testi ve Anova testi, iş doyumu ve performans arasındaki ilişkinin şiddetin belirlenmesi için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. BULGULAR Örnekleme dahil edilen 432 öğretmenin cinsiyet, yaş, görev yeri, medeni durumunu, maaşından memnuniyet durumunu, mesleğini isteyerek seçme durumunu ve mesleğini kendine uygun bulma durumunu gösteren frekans tabloları ile iş doyumu ve performans açısından farklılaşmanın belirlenebilmesi için t-testi ve Anova testi sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Araştırmaya katılan örneklem grubunun demografik özellikler açısından dağılımına bakıldığında, % 60,9 unun bay, % 39,1 inin bayan, % 85 inin evli, %15 inin bekar olduğu, %26,9 unun 41 yaş ve üzeri, %21,8 inin yaş aralığında, %28,9 unun yaş aralığında, %18,3 ünün yaş aralığında, %4,2 sinin ise yaş aralığında olduğu görülmektedir. Diğer yandan, görev yeri dağılımına göre; %1,2 sinin Okulöncesi Eğitim okullarında, %58,8 inin İlköğretim okullarında, %36,3 ünün Ortaöğretim okullarında ve %3,7 sinin Halk eğitim merkezlerinde görev yaptıkları görülmektedir.

16 16 KOÇ, YAZICIOĞLU, HATİPOĞLU Tablo 1: Araştırma Grubuna İlişkin Örneklem İstatistikleri Cinsiyet Dağılımı Sayı Yüzde Yaş Dağılımı Sayı Yüzde Bayan , ,2 Bay , ,3 Toplam , ,9 Medeni Durum Sayı Yüzde ,8 Evli ,0 41ve ,9 Bekar 65 15,0 Toplam ,0 Toplam ,0 Görev Yeri Sayı Yüzde Maaştan Memnuniyet Durumu Sayı Yüzde Okulöncesi 5 1,2 İlköğretim ,8 Evet 68 15,7 Ortaöğretim ,3 Hayır ,3 Halk eğitim 16 3,7 Toplam ,0 Toplam ,0 Mesleğini İsteyerek Seçme Sayı Yüzde Mesleğini Kendine Sayı Yüzde Durumu Uygun Evet ,8 Evet ,9 Hayır 83 19,2 Hayır 61 14,1 Toplam ,0 Toplam ,0 Araştırmaya katılan öğretmenlerin aldıkları maaştan memnuniyet durumlarının dağılımına bakıldığında ise; %15,7 sinin maaşlarından memnun olduğu, %84,3 ünün ise maaşlarından memnun olmadıkları görülmektedir. Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz? Sorusuna verilen cevapların dağılımına bakıldığında ise, %80,8 inin isteyerek seçtiği, %19,2 sinin ise mesleğini isteyerek seçmediği görülmektedir. Diğer yandan Mesleğinizi kendinize uygun buluyor musunuz? Sorusuna verilen cevapların dağılımına bakıldığında ise, %85,9 unun mesleğini kendine uygun bulduğu, %14,1 inin uygun bulmadığı görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet değişkeni açısından iş doyumu ve performanslarında ortaya çıkan farklılaşma Tablo-2 de gösterilmiştir. Tablo 2: Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalama Farkları (t-testi) N Ort. Std. S. t p İş Doyumu Bayan 169 3,5645,50539,407,685 Bay 263 3,5419,59825 Performans Bayan 169 4,0844, ,028,305 Bay 263 4,0261,60199 Tablo-2 den de anlaşılacağı üzere, öğretmenlerin cinsiyet değişkenleri açısından iş doyumu ve performans ortalamalarında bir farklılığın olup olmadığına bakılmış olup, 0,05 önem seviyesinde bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Tablo 3: Medeni Durum Değişkenine Göre Ortalama Farkları (t-testi) N Ort. Std. S. t p İş Doyumu Evli 367 3,5308, ,754,080 Bekar 65 3,6634,48533 Performans Evli 367 4,0323, ,425,155 Bekar 65 4,1426,59662

17 ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM ALGILARI İLE PERFORMANSLARI 17 Araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni durum değişkenine göre, iş doyumu ve performanslarında bir farklılığın olup olmadığına (Tablo-3) bakılmış olup, medeni durum değişkenine göre de 0,05 önem seviyesinde bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Tablo 4: Yaş Dağılımı Değişkenine Göre Ortalama Farkları ( ANOVA) N Ort. Std. S. F p ,6733, ,5043,47869 İş Doyumu ,5856,56656,613, ,5664, ve ,5131, ,2111, ,1021,51083 Performans ,0709, ,867, ,1234, ve ,9034,72957 Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş dağılımı değişkenine göre, iş doyumu ve performanslarında bir farklılaşmanın olup olmadığına (Tablo-4) bakılmış olup, 0,05 önem seviyesinde ne iş doyumu ortalamalarında bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Buna karşın yaş değişkeni açısından öğretmenlerin performans ortalamalarında 0,05 önem seviyesinde farklılaşma tespit edilmiştir. Tablo 5: Görev Yeri Değişkenine Göre Ortalama Farkları ( ANOVA) N Ort. Std. S. F P Okulöncesi 5 3,5520,79267 İlköğretim 254 3,5715,56260,597,617 İş Doyumu Ortaöğretim 157 3,5335,55740 Halk eğitim 16 3,3900,58323 Okulöncesi 5 4,3867,42531 Performans İlköğretim 254 4,1013, ,704,045 Ortaöğretim 157 3,9394,53883 Halk eğitim 16 3,8917,66927 Araştırmaya katılan öğretmenlerin görev yeri dağılımı değişkenine göre, iş doyumu ve performanslarında bir farklılaşmanın olup olmadığına (Tablo-5) bakılmış olup, 0,05 önem seviyesinde iş doyumu ortalamalarında bir farklılaşmaya rastlanmamasına karşın, performans ortalamalarında farklılık bulunmaktadır. Tablo-5 den de anlaşılacağı gibi, okulöncesi eğitim ve ilköğetim okullarında görev yapan öğretmenlerin ortaöğretim ve halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenlere göre performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 6: Maaştan Memnuniyet Durumuna Göre Ortalama Farkları(t-testi) N Ort. Std. S. t p İş Doyumu Evet 68 3,7788, ,691,000 Hayır 364 3,5081,56231 Performansı Evet 68 4,0990,53933,782,435 Hayır 364 4,0396,58226

18 18 KOÇ, YAZICIOĞLU, HATİPOĞLU Araştırmaya katılan öğretmenlerin aldıkları maaştan memnun olma durumlarına göre iş doyumu ve performanslarında bir farklılaşmanın olup olmadığına (Tablo-6) bakılmış olup, 0,05 önem seviyesinde iş doyumu ortalamalarında bir farklılığın olduğu tespit edilmesine karşın, performans ortalamalarında farklılaşmanın bulunmadığı görülmektedir. İşgörenlerin aldıkları maaş veya ücretten memnun olma durumlarının iş doyumlarını etkilemesi literatürde de desteklenmektedir. Öğretmenlerin performanslarında bir farklılaşmanın olmaması, dikkat çeken bir sonuç olarak görülmektedir. Ancak bu durum öğretmenlerin idealist duygular ile bir performans sergiledikleri şeklinde açıklanabilir. Tablo 7:Mesleğini İsteyerek Seçmiş Olma Durumuna Göre Ortalama Farkları (t-testi) N Ort. Std. S. t p İş Doyumu Evet 349 3,5913, ,099,002 Hayır 83 3,3802,64671 Performans Evet 349 4,0642, ,131,259 Hayır 83 3,9847,65596 Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleğini isteyerek seçmiş olma durumlarına göre iş doyumu ve performanslarında bir farklılaşmanın olup olmadığına (Tablo-7) bakılmış olup, 0,05 önem seviyesinde iş doyumu ortalamalarında bir farklılığın olduğu tespit edilmesine karşın, performans ortalamalarında farklılaşmanın bulunmadığı görülmektedir. Mesleğini isteyerek seçmiş olma değişkeni açısından iş doyumlarında bir farklılaşma olmasına karşın, performans ortalamalarında farklılaşmanın olmaması da öğretmenlerin idealist duyguları ile açıklanabilir. Tablo 8:Mesleğini Kendine Uygun Bulma Durumuna Göre Ortalama Farkları (t-testi) N Ort. Std. S. t p İş Doyumu Evet 371 3,5955, ,146,000 Hayır 61 3,2787,65185 Performans Evet 371 4,0803, ,819,000 Hayır 61 3,8579,68686 Öğretmenlerin mesleğini kendilerine uygun bulma durumu değişkeni açısından iş doyumu ve performanslarındaki farklılaşmaya (Tablo-8) bakılmış ve 0,05 önem seviyesinde hem iş doyumu ortalamalarında, hem de performans ortalamalarında bir farklılaşmaya rastlanmıştır. Bu durum mesleğini kendine uygun bulan öğretmenlerin, uygun bulmayanlara göre iş doyumu ve performanslarının daha yüksek olması şeklinde görülmektedir. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin mesleklerini kendilerine uygun bulmaları ve işleri ile özdeşleşmeleri onların iş doyumlarını ve performanslarını etkileyen bir faktör olarak dikkat çekmektedir. HİPOTEZİN TESTİ İki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve gücü ile ilgili bir araştırma yapılmak istendiğinde korelasyon analizine başvurulur. Korelasyon katsayısı (r) iki değişkenin arasındaki ilişkinin ölçüsüdür ve -1 ile +1 arasında değişim gösterir (Bayram, 2004:115). Araştırmada yer

19 ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM ALGILARI İLE PERFORMANSLARI 19 alan iş doyumu ve performans değişkenlerinin korelasyon katsayıları Tablo 9 da verilmektedir. H 1 : Örgütlerde iş doyumu düzeyi ile işgören performansı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Tablo 9: İş Doyumu ile Performans Arasındaki Korelasyon İş Doyumu Ortalaması Performans Ortalaması Pearson Correlation 1,465** İş Doyumu Ortalaması Sig. (2-tailed),,000 N Pearson Correlation,465** 1 Performans Ortalaması Sig. (2-tailed),000, N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Tablo 9 da görüldüğü gibi, öğretmenlerin iş doyumu ile performansları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinde artış gözlendikçe performans düzeylerinde de artış gözlenmektedir. Ya da iş doyum düzeylerinde azalma oldukça performanslarında da azalma görülmektedir. Dolayısıyla H 1 hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 10: İş Doyumu ile Performans Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları Korelasyon Katsayısı Belirleme Katsayısı Düzeltilmiş Belirleme Katsayısı Standart Sapma (Adj. R Square),465,216,215,51004 İki değişken arasındaki ilişkinin fonksiyonel şekli ile ilgilenildiğinde regresyon analizi uygulanır. Diğer bir ifade ile bağımsız bir değişkenin bağımlı değişkeni hangi düzeyde açıklayabileceği regresyon analizi ile saptanır (Bayram, 2004, s.118). Çalışmada yer alan performans bağımlı değişkeni ile iş doyumu değişkeni regresyon analizine tabi tutulmuş ve performans değişkeninde iş doyumu değişkenini etki düzeyi saptanmıştır. İş doyumunun, performansı açıklama düzeyi (Dzlt R Kare =,215) olarak tespit edilmiştir. SONUÇ Bu araştırma, öğretmenlerin iş doyumu ve performansları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak Ordu ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür; 1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, yaş dağılımı ve medeni durum değişkenlerinin iş doyumu ve performans düzeylerini yordamadığı tespit edilmiştir. 2. Araştırmaya katılan öğretmenlerin aldıkları maaşlarından memnuniyet durumu değişkenine göre iş doyumu ve performans düzeylerini yordayıp yordamadığına bakılmış ve performans düzeylerini yordamadığı görülürken, iş doyumlarını yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle maaşlarından memnun olan öğretmenlerin, memnun olmayan öğretmenlere göre iş doyum düzeylerinin daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.

20 20 KOÇ, YAZICIOĞLU, HATİPOĞLU 3. Mesleğini isteyerek seçme değişkenine göre öğretmenlerin iş doyumu ve performans düzeylerini yordayıp yordamadığına bakılmış ve performans düzeylerini yormamasına karşın, iş doyumu düzeylerini yordadığı görülmüştür. Diğer bir ifade ile mesleğini isteyerek seçen öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin istemeyerek seçmeyen öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 4. Mesleğini kendine uygun bulma değişkenine göre öğretmenlerin iş doyumu ve performans düzeylerini yordayıp yordamadığına bakılmış ve mesleğini kendine uygun bulan öğretmenlerin hem iş doyumu düzeylerinin hem de performans düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile performans düzeyleri arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığına bakıldığında ise; pozitif yönde kuvvetli bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile iş doyum düzeyinin yüksek olduğu görülen öğretmenlerin performanslarında da yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Liu ve Ramsey, (2008, s.1174); Nir & Bogler, (2008, s.379); Caprara & diğ., (2003, s.823) yaptıkları çalışmaları sonucunda iş doyumu ile performans arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu da çalışmanın sonucunu destekleyici niteliktedir. Sonuç olarak yapılan çalışmanın sadece Ordu ilinde görev yapan öğretmenler üzerinde yapılmış olması, genelleme yapma imkânının azaltmakta ve araştırmanın en önemli kasıtlarından birini oluşturmaktadır. Ancak iş doyumu ile performans arasındaki korelasyona bakıldığında, öğretmenlerin iş doyumunu artırmaya yönelik faaliyetlerin onların eğitim ve öğretim ortamında sergiledikleri iş performansları üzerinde etkili olduğu net bir şekilde görülmektedir. Buna göre, okul yöneticileri ve bakanlık yöneticileri öğretmenlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde gösterdikleri performansı artırmaya yönelik olarak öğretmenlerin iş tatminini etkileyen faktörlere ilişkin düzenlemeler ve iyeleştirmeler yapma yönünde çaba göstermeleri gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin iş tatmin düzeyleri ne kadar artırılırsa ortaya koyacakları performansları da o derece yüksek olacaktır. KAYNAKÇA Advardsson, B., & Gustavsson, B.O. (2003). Quality in the work environment: A prequisite for success in new service development. Managing Service Quality, 13(2), Akıncı, Z. (2002). Turizm sektöründe işgören iş tatminini etkileyen faktörler: Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 4, 1-25 Bakan, İ., & Büyükbeşe, T. (2004). Örgütselletişim ile iş tatmin unsurları arasındaki ilişkiler: akademik örgütler için bir alan araştırması. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 7, Baş, T., & Ardıç, K. (2002). Yüksek öğretimde iş tatmini ve tatminsizliği. İktisat İşletme ve Finans, 17, Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitapevi. Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. Efficacy beliefs as determinants of teachers job satisfaction. Journal of Education Psychology, 95(4), Currivan, D. B. (1999). The causal order of job satisfaction and organizational commitment in models of employee turnover. Human Resource Management Review, 9(4),

ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM ALGILARI İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM ALGILARI İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM ALGILARI İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 13 22 A STUDY ON THE DETERMINATION

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013 SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE BAKIŞ AÇILARI

Detaylı

Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri ve Yaptıkları Uygulamalar

Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri ve Yaptıkları Uygulamalar 925 Öğretmenlerin Alternatif Değerlendirme Konusundaki Görüşleri ve Yaptıkları Uygulamalar Tohit Güneş, Nilay Şener Dilek, Meral Hoplan, Murat Çelikoğlu, Engin Serdar Demir OMÜ Eğitim Fak. İlköğretim Böl.

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Teachers Opinions about the Assessment and Evaluation Methods Employed in Elementary 4-5 th grades School Science and Technology Teaching Programs

Teachers Opinions about the Assessment and Evaluation Methods Employed in Elementary 4-5 th grades School Science and Technology Teaching Programs Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013) 25-36 25 İLKÖĞRETİM 4-5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Yeterlik Düzeyleri *

İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Yeterlik Düzeyleri * İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Yeterlik Düzeyleri * The Competency Level Of Elementary School Teachers Towards The Alternative Assessment Methods Meltem DURAN

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi Nedir? Performans görevi; belirli bir kapsamdaki bilgilerin gerçek yaşamla ilişkili sınırlandırılmış görevler ile yoklanmasıdır. Performans Görevi

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN DEĞERLENDİRME ÖĞESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1

YENİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN DEĞERLENDİRME ÖĞESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 Eğitimde Kuram ve Uygulama 2008, 4 (1):133-147 Makaleler/Articles ISSN: 1304-9496 YENİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN DEĞERLENDİRME ÖĞESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 1 TEACHERS PERCEPTIONS

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 www.asead.com ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ 1 Doç.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015

Proje Ekibi. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Amaç 02.02.2015 Proje Ekibi Hacettepe Üniversitesi lerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER) Senato Bilgilendirme Toplantısı

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilikleri

Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilikleri Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(2), 167-179, 2012 http://dergi.amasya.edu.tr Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilikleri Sevilay Karamustafaoğlu

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  Electronic Journal of Social Sciences Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Bahar-2012 Cilt:11 Sayı:40 (059-068) Spring-2012 Volume:11 Issue:40 HAYAT BĐLGĐSĐ DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMININ

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı