8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur."

Transkript

1 BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. ÜRETEREK BÜYÜYEN VE PAYLAfiARAK GEL fien B R ÜLKEDE NSANCA VE BARIfi Ç NDE YAfiAMAK Ç N 8 EK M 2005'DE ANKARA'DA "TMMOB M T NG "NDE BULUfiALIM Türkiye, 1980'li y llardan itibaren uluslararas sermayenin küresel istemlerine uygun olarak enerjiden haberleflmeye, e itimden sa l a, tar mdan sosyal güvenli e kadar hemen tüm alanlarda yap sal bir de iflim program na tabi tutulmaktad r. Siyasal iktidarlar n biat eden tutumlar nedeniyle ülkemiz, emperyalizmin küresel ölçekte yürüttü ü yeniden yap lanma süreçlerine en hevesli uyum gösteren ülkelerden biri konumuna sürüklenmektedir. çinde yaflad m z dönemde küresel emperyalist sisteme eklemlenme do rultusunda; sermaye dolafl m n n ve hizmet sektörleri ticaretinin serbestlefltirilmesini, bunlar n önündeki engellerin kald r lmas n, ulusal s n rlar n yok edilmesini, kamu yönetimi ve denetiminin daralt lmas n, toplumsal refleksin yok edilmesini, do al zenginliklerimizle ilgili yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesini, ulusal kaynaklar - m z n özellefltirme ve serbest piyasa yöntemleri ile elden ç kar lmas n, devletin planlama, yönlendirme ve denetleme ifllevlerinden ve sosyal devletten uzaklaflt r lmas n hedefleyen yasalar ç kar lmaktad r. IMF ve sermaye çevrelerinin ç kar için ç kar lan bu yasalar, mühendislik ve mimarl k uygulamalar n da birçok alanda do rudan ve olumsuz etkileyecek hükümler içermektedir. Sürekli yeni koflullar n dayat ld AB'ne üye olma sürecinde, Gümrük Birli i'ne geçiflte oldu u gibi uyum paketleri yürürlü e konmakta, tar msal üretim k s lmakta, sanayi tesisleri Avrupa'n n tafleronu olarak düflük katma de- erli ürünlerle ihracata zorlanmaktad r. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankas ve IMF gibi örgütlerin direktifi ve denetimi alt nda uygulanan yap sal uyum politikalar ve ekonomik programlar ile; üretime ve yat r ma dayal, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bütçeler yerine, ranta, faize ve d fl borç ödemeye dayal bütçeler oluflturulmakta, ülkemiz kaynaklar talan edilmekte ve sömürgelefltirilmekte, K T'ler sat larak ya kapat lmakta ya da yabanc laflt r lmakta, sanayi yat r mlar azalmakta, çiftçi tarladan uzaklaflmakta, iflsizlik oran büyümekte, d fla ba ml l k artmakta, ç kan krizlerin s k ve dayan lmaz boyutlar yoksullaflma sürecini kronik hale getirmektedir. Son dönemlerde ekonomik göstergelerde gözlenen iyileflmelerin temelinde üretim, yat r m, istihdam, teknolojik geliflmeler gibi nedenler de il, temelde ifl gücü üzerindeki bask lar yer almaktad r. Bu çerçevede istihdam daralmakta, sendikal örgütlenme ifllevsizlefltirilmekte, iflsizlik artmakta ve ücretler gerilemektedir. Bu durumdan mü bin kelimelik ingilizce teknik terimler sözlü ü

2 MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 hendisler, mimarlar ve flehir planc lar da büyük çapta olumsuz olarak etkilenmektedir. Günümüzde mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar, açl k ile yoksulluk s n rlar aras na s k flan ücretleriyle yaflam mücadelesi vermek zorunda kalmaktad rlar. Bilim yoluyla elde edilmifl tüm bilgilerden ak l ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak insana ve insanl a yararl oluflumlar yaratma gücü ve çabas içindeki mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar ; bilimi, ekonomiyi, zaman ve fiziksel kaynaklar en iyi flekilde de erlendirip, en ekonomik, en güvenli, çevresel ve sosyal olarak en kabul edilebilir çözümleri bulurlar ve ald klar kararlar uygularlar. Bu gerçe e karfl n, ülkemizde geliflmenin önkoflullar olan planlama, üretim ekonomisi ve sanayileflme yerine ikame edilen rant ekonomisinin yaratt plans zl k ve karmafla ortam nda, mühendislerin, mimarlar n ve flehir planc lar n n yaflam koflullar yan nda, mesleki kimlikleri de erozyona u rat lmaktad r. Günümüzün yüklü gündemi ve sorunlar karfl s nda; üyelerinin sorunlar n n toplumun sorunlar ndan ayr lamayaca bilinciyle, halktan ve emekten yana tav r alan, bu do rultuda politikalar üreten ve mücadele veren, toplumsal sorumlulu u gere i toplumsal muhalefetin oda nda yer alarak onurlu yürüyüflüne ve dik durufluna devam eden TMMOB; Üretimden ve sanayileflmeden h zla uzaklaflan ülkemizde, bilim ve teknoloji politikalar temelinde ulusal kalk nma stratejilerinin uygulanmas n n ve yeniden üretim, yat r m, istihdam ve hakça bölüflüm temelinde politikalara dönülmesi için, kamuda çal flan mühendis, mimar ve flehir planc lar - n n çal flma alanlar n n yok edilmemesi için; ücret yetersizli i ve dengesizli i sorununun çözülmesi için; mühendis, mimar ve flehir planc lar n n iflsiz kalmamas için; ücretli çal flan üyelerimizin giderek yoksullaflmamas için; emekli meslektafllar m z n yaflam koflullar n n iyilefltirilmesi için; mesleki kimli imize yabanc laflmamak için; ifle al nmada kad n-erkek ayr mc l yap lmamas için; toplu görüflme masalar n n toplu sözleflme masalar na dönüflmesi için; çal flma yaflam n n esneklefltirilmemesi ve kurals zlaflt - r lmamas için; bask, sürgün ve siyasi kadrolaflma uygulamalar na derhal son verilmesi için; f rsat eflitli ine dayal kaliteli e itim için; BASIN AÇIKLAMALARI ça dafl, ba ms z, onurlu, daha insanc l, daha demokratik, daha kalk nm fl bir Türkiye için; daha adil, daha sosyal, daha paylafl mc bir dünya için; ranta, faize ve silahlanmaya odakl de il, toplumun ç - kar na yönelik bütçeler için; üreterek büyüyen ve paylaflarak geliflen bir ülkede insanca ve bar fl içinde yaflamak için; birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme ilkesini yaflama geçirmek için; bugüne dek söylediklerimizi bir kez daha hep birlikte söylemek için; 8 Ekim 2005 Cumartesi günü, Ankara'da, "TMMOB Mitingi" düzenliyor. S k nt l, sanc l ve sorunlu bir ülkede çal flmalar n belirledi i ilkeler do rultusunda sürdüren TMMOB; bilimi ve teknolojiyi toplumla buluflturan bir mesle in örgütü olarak, insan odakl bir mesle in örgütü olarak, üyelerinin çok önemli bir kesimi ücretli çal flanlardan oluflan bir meslek örgütü olarak, gelece imize birlikte sahip ç kman n bizlerin elinde oldu unu bilmektedir. Ekonomik büyümeden ve artan ulusal gelirden bir çal flan olarak hak etti imiz pay alman n bizlerin elinde oldu unu bilmektedir. Hakl istemlerimizi ülke gündemine tafl man n ve çözüm aray fllar n h zland rman n bizlerin elinde oldu unu bilmektedir. Evet, teslimiyetin ve suskunlu un egemen k l nmaya çal fl ld günümüzde, "umutsuzlu u umuda dönüfltürmek" üzere ülkenin dört bir yan ndan 8 Ekim 2005 Cumartesi günü Ankara'ya gelmek ve sesimizi en gür flekilde duyurmak bizlerin elindedir. Bizler; ça dafl, ba ms z, onurlu, kalk nm fl ve demokratik bir Türkiye'de insanca ve bar fl içinde yaflamak için, "Baflka bir yaflam mümkün. Baflka bir Türkiye mümkün. Baflka bir Dünya mümkün." demek için bir araya gelirken; unutma, "Sen Yoksan Bir Eksi iz". Mühendislik-mimarl k e itiminden, uygulamaya ve istihdama kadar yaflanan ve biriken sorunlar yuma karfl - s nda "birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme" ilkesine inananlar ve bu ilkeyi her düzeyde yaflama geçirenler biliyorlar ki"kurtulufl Yok Tek Bafl na, Ya Hep Beraber, Ya Hiç Birimiz." YAfiASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜ Ü, YAfiASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM Z. TÜRK MÜHEND S VE M MAR ODALARI B RL YÖNET M KURULU ücretsiz hizmeti 15

3 BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 ÖZGÜRLÜKTEN, EMEKTEN, DEMOKRAS DEN VE BARIfiTAN YANA B R TÜRK YE Ç N 8 EK M 2005'DE ANKARA'DA TMMOB M T NG NDE BULUfiALIM... Dünya küreselleflmenin y k c etkisi ile flekilleniyor. Sermayenin s n rs z hareketlili ini ifade eden küreselleflme ça nda, sermaye fiili ve ideolojik olarak yaflam n bütün gözeneklerinde tahakküm kuruyor. Küreselleflme ile dünya kaos ortam na sürükleniyor; ülkeler, bölgeler, flehirler, mahalleler aras ndaki eflitsizlikler gün geçtikçe art - yor, yoksulluk, açl k ve iflsizlik yayg nlafl yor, fliddet günlük yaflam n her noktas nda boy gösteriyor, ABD Ortado- u'yu kan gölüne çevirdi, iflgal derinleflerek devam ediyor. Uygulanan neo-liberal politikalar dünyay bir karabasana sürüklüyor. deolojilerin sonu, kapitalizmin sonsuzlu unun ilan edildi i dönemde, egemenlerin tüm dünyaya sundu u refah, demokrasi ve özgürlük vaadini yoksulluk, savafl, iflsizlik ve açl k yalanl yor. Türkiye'nin küreselleflme sürecine eklemlenmesi 'Türkiye ça atl yor' reklamlar ile bafllam flt. Gerçek olan ise Türkiye'nin ça atlad de il, dünyay sermayenin ihtiyaçlar na uygun olarak yeniden düzenleyen 'küreselleflme ça- na' eklemlenmesiydi. Sermayenin dünyay içsellefltirdi i, s n rlar, kurallar kendi lehine ortadan kald rd, bütün alanlara etkin ve do rudan müdahale etti i bir dönem Türkiye'de de yaflanmaya bafllad. Türkiye aç s ndan son dönem yap lan yasal düzenlemeler bu durumun son hamlesi olarak gerçeklefliyor. Bir yandan kamu hizmetleri paral hale getirilirken, di er yandan da kamu kurumlar n n mülkiyeti sermayeye devrediliyor. Yaflanan durum medyada tart fl ld gibi verimlilik, iflletmecilik tart flmalar n ötesinde 'sermaye lehine bir dönüflümü ifade ediyor'. Özellefltirmenin ve ticarilefltirmenin yarataca toplumsal etki ise k sa vadede oluflacak iflsizlik üzerinden tart fl larak, geçici kimi çözümlerle geçifltirilmeye çal fl l yor. Oysa yaflanan durumun toplumsal sonuçlar daha derin olacak, uzun y llard r uygulanan neo-liberal politikalarla yoksullaflan halk bu uygulamalarla e itim, sa l k gibi en temel insani haklardan bile yararlanamayacak duruma gelecek, yoksulluk derinleflecek, toplumsal d fllanma yayg nlaflacak. Üretimin yerini finans hareketlerinin ald, sosyal devletin ortadan kald r ld, devlet-yurttafl iliflkisinin ser- maye-müflteri iliflkisi olarak yeniden tan mland, tüm hizmetlerin paral hale getirildi i günümüzde, yaflam gün geçtikçe güvencesizlefliyor. Türkiye'nin politik yönelimlerinden, çal flanlar n ücretlerine kadar her fley IMF, Dünya Bankas ve AB ile kurulan iliflkiler çerçevesinde belirleniyor. Finans kapitalin ihtiyaçlar n karfl lamaya yönelik haz rlanan bütçe, rant, faiz ve d fl borç ödemeye endeksleniyor. Ekonomik istikrar, büyüme, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi gibi sürekli gündemde olan geliflmeler halk n yaflam na yans m - yor. AKP, 'ekonomi büyüyor ama kimse bizden ifl istemesin' diyor. IMF yetkilileri ise Türkiye'nin geliflimin önündeki engel olarak 'asgari ücretin yüksek olmas n ' gösteriyor. Hükümet kamu çal flanlar ile yapt toplu görüflmelerde sefalet ücretinde srar ediyor, IMF'ye verilen sözlerin d fl - na ç k lamayaca ifade ediliyor. AB kendi içinde tar m desteklerken, Türkiye'den tar ma deste i çekmesini, tar m alanlar n n k s tlanmas n istiyor y l özellefltirmeler y l olacak diyen AKP iktidar, Türkiye'nin en önemli kamusal varl klar n 'paray veren düdü ü çalar' aymazl - ile sat yor. Bütün bu politikalar Türkiye'de yaflanan dönüflümün yönünü gösteriyor. Ekonomik göstergelerdeki iyileflmelerin temelinde üretim, yat r m, istihdam, teknolojik geliflmeler gibi nedenler yatm yor. Geliflmeler ücretler üzerindeki bask ya, istihdamdaki daralmaya yani sermayenin emek üzerindeki daha etkin sömürüsüne dayan yor. Bu durumdan mühendisler, mimarlar ve flehir planc - lar da olumsuz etkileniyor. Mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar üretime, yat r ma dayal bir ekonomik modelin, yani geliflmenin önemli yap tafllar d r. Bilim ve teknolojiyi toplumsal yarar n hizmetine sunan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar toplumsal yarar göz ard eden, sermayenin güvenilirli i, kar için düzenlenmifl rant ekonomisi içinde eriyor. Rant ekonomisinin yaratt plans zl k ve karmafla içinde mühendislerin, mimarlar n ve flehir planc lar n n yaflam koflullar n n yan nda, mesleki kimlikleri de erozyona u ruyor. Sermayenin ç karlar için yürütülmeye çal fl lan bu de- iflim projesine karfl emek ve demokrasi güçlerine, emek- 16 pratik mesleki bilgiler burada

4 MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 ten yana bir seçene i hayata geçirmek için mücadele etmek düflüyor. Yoksullu a, sefalet ücretlerine, özellefltirmelere karfl mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar olarak bizler; Özellefltirmelerin durdurulmas n, Telekom'un, Tüprafl' n ve di er özellefltirilen kurumlar n sat fl n n iptalini istiyoruz Kamu hizmetlerinin paral hala getirilmesine karfl, e itim, sa l k gibi en temel insan hakk olan hizmetlerin herkes için ulafl labilir, nitelikli ve paras z olmas n istiyoruz. Ranta, faize, borç ödemelerine odaklanan de il, halk n ihtiyaçlar n gözeten bütçe istiyoruz. Sözleflmeli çal flma, performans uygulamas gibi çal flma hayat n piyasa mant ile düzenleyen, esnek çal flma yöntemleri ile güvencesiz çal flmay yayg nlaflt - ran uygulamalara karfl ifl güvencesinin sa lanmas n istiyoruz. Asgari ücretin yoksulluk s n r n n üstüne çekilmesini, çal flmayanlar güvence alt na alacak sosyal uygulamalar n hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu çal flanlar n n sözleflmeli personel uygulamas ile güvencesizlefltirilmesine, sefalet ücretine mahkum edilmesine, örgütlenme hakk n n önündeki engellere karfl, insanca yaflanacak bir ücret, ifl güvencesi ve örgütlenme hakk n n önündeki engellerin kald r lmas n istiyoruz. Toplumsal eflitsizli in her düzeyde yayg nlaflm fl olmas na karfl, adalet ve eflitlik istiyoruz. Finans kapitalin hareketlili ine b rak lm fl ekonomik geliflme yerine, üretime ve yat r ma dayal ekonomik modelin hayata geçirilmesini istiyoruz. Yoksullu un, iflsizli in ve eflitsizli in tetikledi i toplumsal fliddetin önlenmesi, toplumsal d fllanman n ortadan kald r lmas için sosyal politikalar n gelifltirilmesini istiyoruz. Kültürel kimliklerin bask alt nda tutularak yok say lmas na, her düzeyde milliyetçili in k flk rt lmas na, fliddetin çözüm yolu olarak sunulmas na karfl, sorunun demokrasi ve kardefllik temelinde çözümünden BASIN AÇIKLAMALARI yana taraf oldu umuzu ifade ediyor, bar fl istiyoruz. Türkiye'nin IMF ve di er uluslararas kurumlar eliyle yönetilmesine karfl, halk n her düzeyde yönetimine kat lmas n, ülke yönetiminde halk n söz, yetki ve karar sahibi olmas n savunuyor, demokrasi istiyoruz. Bilimi ve teknolojiyi toplumla buluflturan bir mesle in uygulay c lar n n örgütü olarak TMMOB, üretimden ve sanayileflmeden h zla uzaklaflt r lan ülkemizin, yeniden üretim, yat r m, istihdam ve hakça bölüflüm temelinde politikalara döndürülmesini talep ediyor. Üyelerinin sorunlar n toplumsal sorunlardan ay rt etmeyen, emekten ve demokrasiden yana tavr n ifade eden ve güçlendiren, toplumsal sorumlulu u gere i toplumsal muhalefetin içinde yer alan TMMOB, bugün de dünyada ve ülkemizde yaflananlara seyirci kalmayarak, savafla karfl bar fl, eflitsizli e karfl adaleti, fliddete karfl kardeflli i, sömürüye karfl eme i savunmaya, baflka bir Türkiye ve baflka bir dünya mücadelesinde onurlu ve dik yürüyüflünü sürdürmeye devam edecektir. 'Sermaye kendi imgesinden bir dünya yarat yor', emek ve demokrasi güçlerine düflen ise sermayenin yaratt iflsizli in, yoksullu un, savafl n, sömürünün dünyas na karfl, emekten, bar fltan, adaletten, özgürlükten ve demokrasiden yana baflka bir Türkiye'yi ve dünyay kurmakt r. Gelecek ona sahip ç kan ellerle flekillenecektir, 8 Ekim'de emekten, bar fltan ve demokrasiden yana olan herkesi gelece ine sahip ç kmaya ça r yoruz. Baflka bir dünya yaratma umudu ve inanc ; bizim ellerimizde baflka bir dünyan n kurucu iradesine dönüflecektir. Sermayenin yaflama tüm gücüyle sald rd, emperyalistlerin dünyay savaflla s nad bu dönemde bize düflen bir olmakt r, umudu diri tutmakt r ve kavgada birlikte olmakt r. Sen yoksan bir eksi iz. Baflka bir Türkiye, baflka bir Dünya için sen de kat l, ellerimizi birlefltirip eme in ve özgürlü ün Türkiye'sine uzanal m. Kurtulufl yok tek bafl na, Ya hep beraber, ya hiçbirimiz ücretsiz hizmeti 17

5 BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 KAMUDA MÜHEND S, M MAR VE fieh R PLANCISI OLARAK ÇALIfiIYORUZ HAKLI STEMLER M Z N GERÇEKLEfiMES N ST YORUZ SES M Z VEGÜCÜMÜZÜ DUYURMAK Ç N 8 EK M'DE ANKARA'DA "TMMOB M T NG "NDE BULUfiUYORUZ Bizler; bilim yoluyla elde edilmifl tüm bilgilerden ak l ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak insana ve insanl a yararl oluflumlar yaratma gücü ve çabas içindeki kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc - lar y z. Bizler; bilimi, ekonomiyi, zaman ve fiziksel kaynaklar en iyi flekilde de erlendirip, en ekonomik, en güvenli, çevresel ve sosyal olarak en kabul edilebilir çözümleri bulan ve ald klar kararlar uygulamaya çal flan kamuda çal - flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; kamu yarar için, toplumun ç kar için, devletin temel ifllevlerini yerine getirmek için, kamusal altyap yat - r mlar n en do ru ve en ekonomik flekilde gerçeklefltirmek için, özveriyle üreterek katma de er yaratmak ve ulusal bütçeye katk da bulunmak için kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; ülkemizin kalk nmas ve geliflmesinin planlanmas, projelendirilmesi, projelerin uygulanmas ile denetiminde çal flan, ekonomik yaflam n tüm noktalar nda etkili olarak yer alan ve kalk nman n ve geliflmenin vazgeçilmez unsurlar olan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; bilim ve teknoloji politikalar temelinde bilimi toplumla buluflturarak, bu ülkenin çevresel ve do al kaynaklar n n korunmas na ve gelifltirilmesine, sanayileflmesine, tar m n n geliflmesine, enerji, ulaflt rma ve iletiflim altyap s n n tamamlanmas na, sa l kl kentleflmenin gerçeklefltirilmesine, bölgesel eflitsizliklerin azalt lmas na çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizlerin yapt klar ve yapmak istedikleri ortada. Gelinen nokta ise flu: Bizler; sesi yeterince duyulmayan, duyulsa bile flimdilerde yeterince önemsenmeyen kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; yarat lan potansiyel iflsizlik bask s alt nda, "ifl mi - yoksulluk ücreti mi?" k s r döngüsüne s k flt r lmaya çal fl lan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; açl k s n r ile yoksulluk s n r rakamlar aras nda s k flan ücretlerimizle kamuda çal flmak zorunda olan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; y llard r özel hizmet tazminat n yeterince alamayan, arazi tazminatlar kesilen, zorunlu tasarruf kesintilerine di er çal flanlarda oldu u gibi el konulan, kira, aile, çocuk, ulafl m, yiyecek ve giyecek gibi sosyal haklar sembolik düzeylerde ödenen kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; eflit ifle eflit ücret istemimizi seslendirirken, yarat lan ücret dengesizli ine isyan eden ve srarla çözüm isteyen mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; IMF'nin istemleri do rultusunda, üç y ll k bütçe hedefine uygun ödenek tavanlar uyar nca, ücretler üzerinde üç y ll k bir bask oluflturulmas na karfl ç kan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; ifl yerlerimiz kapat larak kamuda yaflanan tasfiye hareketine maruz b rak lan, uzmanl k alanlar m z d fl nda çal flt r larak mesle imize yabanc laflt r lan, havuzda "istihdam fazlas personel" olarak tutulan, ya üretim d fl nda b rak lan ya da emeklili e zorlanan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; çal flma yaflam n n her aflamas nda söz, karar ve yetki sahibi olmak istedi imizi belirtmemize karfl n, iki dudak aras nda gerçekleflen ifllemlerle ma dur edilen kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; toplu görüflme gibi bilinçli ve ça d fl uygulamalara karfl ç karak, toplu sözleflmeli-grevli sendikal haklar m z isterken, ya biber gaz yla zehirlenen ya da tacize ve sürgüne u rayan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; kamu yönetiminde etkinlik ve verimlili in sa lanmas için yeterlik ve liyakat ilkelerinin yaflama geçirilmesini savunurken, efl-dost-akraba-partili ifl bilmez yöneticilerin atanmas na ve üzerimizde kurmaya çal flt klar bask lar püskürtmeye çal flan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; siyasal kadrolaflma uygulamalar çerçevesinde 18 web sitemiz hizmetinizde

6 MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 görev unvanlar de ifltirilen, keyfi tayin ve sürgün uygulamas yla karfl karfl ya kalan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; bizlere yap lan onca yat r ma karfl n iflsiz kalan, aç lan s navlarda yetersiz kadrolar n peflinde koflan, ifle girince bile mesleklerini yapmas na izin verilmeyen, d fllanan ve uzmanl klar ifle yaramayan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; sözleflmeli personel ya da kapsam d fl personel kapsam nda ifle al nsak bile, esnek çal flma koflullar n n srarla dayat ld sürece hakl olarak karfl ç kan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; yabanc ülkelerden gelen meslektafllar m z n gereksiz ve haks z yere bizlerin yerine ikame edilmesine karfl ç kan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; küreselleflme politikalar na eklemlenme sürecinde devletin ve ekonominin yeniden yap land r lmas, sanayisizlefltirme, özellefltirme ve toplumsal hizmetlerin ticarilefltirilerek uluslararas sermaye çevrelerine aç lmas politikalar na karfl ç kan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; üretim, yat r m ve planlamaya dayal büyümekalk nma politikalar ile sosyal devlet gereklerinin uygulanmas durumunda, ülkemizin mühendisine, mimar na, flehir planc s na, doktoruna, ö retmenine, iflçisine, memuruna, emeklisine; haklar olan ücreti verebilecek güçte oldu una inanan kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Bizler; yukar da say lan sorunlar m z n ve sorunlar n çözülmesini isteyen ve bekleyen, bu konuda üzerimize düflen her türlü görevi yerine getirece ini belirten kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar y z. Sesimiz y llard r duyulmad, belki de biz duyuramad k. fiimdi, sesimizi duyurmak ve sorunlar m z n çözümünü h zland rmak için önümüzde önemli bir f rsat var: "TMMOB Mitingi" Bizler; kamuda çal flan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar olarak; insanca yaflam koflullar n n oluflturulmas için, zorunlu bir görev olan kamudaki yaflam alanlar m z n yok edilmemesi için, büyüdü ü söylenen ekonomik pastadan ve artan ulusal gelirden bir çal flan olarak y llard r verilmeyen hak etti imiz pay almak için, izler aras nda rekabet ortam yaratarak etkin çal flmam z önleyen ücret dengesizli inin giderilmesi için, ifl güvencesiz ve sözleflmeli veya kapsam d fl personel BASIN AÇIKLAMALARI statüsünde çal flt r lmam zdan vazgeçilmesi ve bu kapsamda çal flanlar m z n kadroya al nmas için, çal flma yaflam nda cinsiyet ayr mc l n n önlenmesi için, 4688 say l Yasan n çizdi i çerçeveyi evrensel ilkeleri gözeterek aflmak ve demokratik tepkiyi örgütleyerek ekonomik ve özlük haklar m z ile çal flma yaflam m za iliflkin olumsuz koflullar de ifltirmek için, sendikal ödentilerimizi özveriyle öderken, 2006 y l için % 5'lik yetersiz ve kabul etmedi imiz ücret zamm na karfl l k, anlaml flekilde sendikal ödentilerin devletçe ödenmesine karfl ç kmak için, oy alarak iktidara geldikleri halka ve kamu emekçisine kaynak yok diyen hükümetlerin yüksek faizlerle borçlanarak sermayenin ve rantiyenin varl na varl k katmas na karfl ç kmak için, bizlerin ve çocuklar m z n gelece i için e itim, sa l k ve sosyal güvenlik hizmetleri gibi kamu hizmetlerinin özellefltirilerek paral hale getirilmesine karfl ç kmak için, toplumun gelece ini ipotek alt na alan bütün özellefltirmelerin durdurulmas ve özellefltirilen iflyerlerindeki emekçilerin ma duriyetine son verilmesi için, ülkemizin kaynaklar n ve mühendislik, mimarl k ve flehir planc l gibi kamusal ve toplumsal hizmetleri ticarilefltirerek küresel sermayeye birer kar alan olarak açan bütün uluslararas anlaflmalar n iptali için, ifl güvencemizi elimizden almak isteyen ve çal flma koflullar m z belirsiz hale getiren, küresel istemlere odakl Kamu Personel Rejimi Yasas çal flmalar na son verilmesi için, emekli üyelerimizin insanca yaflamas amac yla emeklilik yafl n n yükseltilmesi, emeklilik ayl klar n n düflürülmesi, primlerin süre ve miktar n n art r lma giriflimlerinden vazgeçilmesi için, üretimden ve sanayileflmeden h zla uzaklaflan ülkemizde, bilim ve teknoloji politikalar temelinde ulusal kalk nma stratejilerinin uygulanmas, yeniden üretim, yat r m, istihdam ve sosyal devlet ilkelerinin yaflama geçirilerek hakça bölüflüm politikalar n n sisteme egemen olmas için, ülkemizin ba ml l k girdab nda güçsüz k l nmas na, üretimsizli e ve yat r ms zl a, iflsizli e, yoksullu a ve açl a karfl ç kmak için, bölgesel bir güç olan ve stratejik konumu itibar yla dünya siyasetinin temelinde yer alan ülkemizin onurlu bir yurttafl olarak kimliksizlefltirilmeyi ve yabanc laflt - r lmay reddetmek için, inflaat firmalar bilgilerine kolay ulafl n 19

7 BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL Ekim 2005'de, Ankara'da, TMMOB Mitingi'nde bulufluyoruz. Teslimiyete ve suskunlu a karfl hakl bir ç k fl birlikte gerçeklefltirece imiz ve alanlar birlikte özgürlefltirece imiz TMMOB Mitingi'nde istemlerimizi bir kez daha hep birlikte söylemek bizlerin elinde. Çözümü kolaylaflt rmak bizlerin elinde. Çözüm asl nda bizlerin elinde. Bizler; hak- l mücadelemizin baflar ya ulaflaca na inan yoruz. nanc - m z gerçe e dönüfltürmek için, bütün kamu emekçisi mühendis mimar ve flehir planc lar n haklar n savunmaya ça r yoruz. Unutma; Sen Yoksan Bir Eksi iz. Sen yoksan; gelece imiz de yok, çocuklar m z n gelece i de yok, ülkemizin gelece i de yok. ÖZELLEfiT RMELERE KARfiI "BAfiKA B R TÜRK YE" MÜMKÜN D YEN MÜHEND SLER, M MARLAR VE fieh R PLANCILARI 8 EK M'DE ANKARA'DA BULUfiUYOR... Siyasal iktidar kamunun, yani toplumun ortak mal n IMF'nin buyruklar ile sat yor. Özellefltirmeleri bir "prensip" sayan hükümet, "kâr na-zarar na bakmayaca z, paray verene sataca z" aymazl ile kamunun birikimleri ile oluflturulmufl iflletmeleri sermayeye devrediyor. Kamusal olan ne varsa ortadan kald r p, yerine piyasan n de erlerini, sermayenin ç karlar n yerlefltiriyor. Ülkenin en önemli kurumlar n ; TELEKOM'u, TÜPRAfi' "büyük ifller baflar l - yor" edas yla sat yor. Özellefltirmelerden gelecek paralarla Türkiye'nin ihya olaca n savunuyor. Oysa yirmi y ldan bugüne, özellefltirme serüveni sonuncunda ortaya ç kan rakamlar gerçe i gösteriyor. Türkiye'de bugüne kadar gerçekleflen özellefltirmeler sonucunda elde edilen gelir yaklafl k 14 milyar dolar; yap lan harcama ise yine bu rakam buluyor. Özellefltirme geliri ile gideri aras nda yar m milyar dolar fark bulunuyor. Özellefltirme gelirleri ile borç stokunun eritilece i savunuluyor, oysa son y lda Türkiye'nin borç stoklar nda büyük bir art fl görülüyor. Özellefltirmeler, toplum aç s ndan iflsizlik, yoksulluk ve toplum müdahalesinden uzak bir ekonomik sistem anlam na geliyor. Siyasal iktidar n özellefltirme performans, kontrole gelen IMF yetkilileri taraf ndan baflar l bulunuyor, Özellefltirme daresi Baflkan tebrik ediliyor. IMF yetkilileri, "özellefltirmelerdeki geliflmeler çok iyi" diyor. Sermaye, özellefltirmeleri kendi içinde kutlaya dursun, özellefltirmeye karfl olanlar da bu kutlamay onlara zehir edece ini her yerde gösteriyor; SEKA'da, Seydiflehir'de iflçilerin fabrikalardan ç kmayarak yapt klar direnifl, TELEKOM'un sat lmas na karfl oluflturulan güç birlikteli i, TÜPRAfi' n sat fl na karfl iflçilerin nöbeti, Erdemir'in sat lmas planlar na karfl halk n top yekun karfl ç k fl, bunun göstergesi olarak gelifliyor. Bizler, mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar, ülkenin yoksullu a mahkum edilmesine, iflsizli in bu denli artmas na, çal flanlar n sefalet ücretlerine mahkum edilmesine, toplumsal yarar n yerine her alanda sermayenin ç kar - n n yerlefltirilmesine karfl, insanca bir yaflam, demokratik ve bar fl içinde bir Türkiye için 8 Ekim'de Ankara'da olaca- z. Özellefltirmelere karfl fabrikalar iflgal edenler, yoksullu a karfl dayan flmay büyütenler, herkese ifl, insanca yaflanabilecek ücret talep edenler, tenceremiz bofl öfkemiz dolu diye yollara dökülenler, savafla karfl sokaklar bar fl flenli ine çevirenler, kâr de il do ay savunanlar, her türden ayr mc l a karfl ç kanlar, kad nlar vard r diyenler, üniversiteler de sokaklar da bizimdir diyenler, gelece ine sahip ç kan mühendisler, mimarlar ve flehir planc lar "Özellefltirmelere, Yoksullu a, flsizli e Karfl " 8 Ekim'de TMMOB Mitinginde buluflaca z. Mühendisler, Mimarlar ve fiehir Planc lar, Yaflam n "Piyasan n Kirli Ellerine B rak lmas na Karfl ", Eflitlik, Adalet,Özgürlük Talebiyle Yaflama ve Gelece e Sahip Ç k yorlar Küreselleflme olarak adland r lan dönemle birlikte dünyada yoksulluk ve iflsizlik yayg nlaflmaya, eflitsizlikler büyümeye bafllad. Günümüz toplumunda zenginler ve yoksullar aras nda keskin bir ayr flma yaflan yor. fiehirler, toplumsal yaflam bu ayr flmaya göre flekilleniyor, yoksullar 20 web sitemiz hizmetinizde

8 MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 kenar mahallelerde flehir hayat n n d fl na itilirken, zenginler kendi yaflam alanlar n kurarak toplumun di er kesimleriyle temasa geçmeden yafl yor. Özellefltirme, kamu hizmetlerinin paral hale getirilmesi, sosyal güvenli in yok edilmesi, yaflam n kâr-zarar hesab üzerinden tan mlanmas, devlet-yurttafl iliflkisinin flirket-müflteri iliflkisine dönüfltürülmesini içeren neo-liberal politikalarla toplumsal eflitsizlik daha da büyüyor. Türkiye'de 80 sonras nda uygulanmaya bafllayan özellefltirme, kurals zlaflt rma politikalar ; son dönemde özellefltirme ve kamu hizmetlerinin paral hale getirilmesi ile devam ediyor. Siyasal iktidar, hiçbir meflruluk aray fl na dahi girmeden, tüm kamu kurumlar n haraç-mezat sat - yor. Siyasal iktidar, 80 sonras nda Türkiye'nin girdi i yönelimi di er ideolojik bir tav r olarak savunuyor ve özellefltirmelerin temelde "devletin kamu alan ndaki etkinli inin ortadan kald r lmas için yap ld n " ifade ediyor. Bu yönelim, Özellefltirme daresi taraf ndan haz rlanan "Türkiye'de Özellefltirme" bafll kl raporda flöyle ifade ediliyor: "Özellefltirme ile devletin ekonomideki s nai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi hedeflenirken, rekabete dayal piyasa ekonomisinin oluflturulmas, devlet bütçesi üzerindeki K T finansman yükünün azalt lmas, sermaye piyasas n n gelifltirilmesi ve alt tasarruflar n ekonomiye kazand - r lmas, bu yolla elde edilecek kaynaklar n altyap yat r mlar na kanalize edilmesi mümkün olacakt r". Siyasal iktidar taraf ndan da aç kça ifade edilen bu durum, basit anlamda bir mülkiyet devrinin ötesinde "toplumsal sistemde yaflanan köklü bir dönüflümün iflaretidir". Bu dönüflümün merkezinde sermayenin etkinli i bulunuyor. Sermaye-toplum iliflkisinde toplumun güvenli ini sa layan kamunun ortadan kald r lmas ; toplumu sermaye karfl s nda korumas z, güvencesiz b rak yor. Toplumsal kaynaklar n toplumun ihtiyaçlar n n giderilmesi için kullan lmas n öngören kamusal ekonomi yerine; sermayenin ihtiyaçlar na uygun olarak yap lanan piyasa ekonomisi yerlefltiriliyor. Ekonominin toplumla ba kopar larak, kâr-zarar, verimlilik üzerine kurulu bir ekonomik sistem tan mlan yor. Bu mant kla kamu hizmetleri de kamusal yarar çerçevesinde de il, piyasa mant ile tan mlanarak paral hale getiriliyor. "Herkes ald hizmetin karfl l n öder" mant - na göre düzenlenen sistemle, paras olmayanlar n e itim, sa l k, haberleflme, ulafl m gibi temel hizmetlere eriflmesi engelleniyor. Küreselleflme ile dünya top yekun bir özellefltirme harekat içerisinde flekilleniyor, yaflam n her alan en ince ayr nt s na kadar piyasa mant ile düzenleniyor, kamusal BASIN AÇIKLAMALARI olan ne varsa tahrip ediliyor, sermayeye devrediliyor. Yoksulluk, iflsizlik, açl k ve güvencesizlik yayg nlaflarak dünya tam bir karabasana sürükleniyor. Gelecek umudu kalmayan, toplumsal hayattan d fllanan kitleler kendilerini fliddet ile ifade ediyor, fliddet toplumsal yaflam n her alan nda görünür oluyor. Sermayenin s n rs z hareketlili inin sa lanmas IMF, Dünya Bankas ve finans kapital zorban n buyruklar ile gerçeklefliyor, onlar n yetemedi i yerlerde Afganistan'da, Irak'ta oldu u gibi bombalar devreye giriyor, sermayenin ç karlar için binlerce insan n ölümü göze al - n yor. Mühendisler, Mimarlar ve fiehir Planc lar, Özellefltirmelerin Daha Çok Yoksulluk ve flsizlik Demek Oldu unu Biliyorlar. Özellefltirmeler kamu mülkiyetinin devri, kamusal ekonomi anlay fl n n ortadan kald r lmas demektir. Özellefltirmeler ile kamusal yarar n yerine, sermayenin ç karlar koyulmaktad r. Özellefltirmeler ile toplum daha çok yoksullaflacak, iflsizlik artacakt r. Özellefltirmeler ile ifl güvenli i yerine esnek çal flma yöntemleri etkin k l nacak, emek sömürüsü daha çok artacakt r. Özellefltirmeler ile kamusal niteli i ortadan kalkan flirketler, çal flanlar n, çevre halk n n, do an n gözedilmesi yerine, yaln zca daha çok kâr hedefleyecek, bu da çal flanlar, bölgede yaflayanlar ve do a aç s ndan y - k m anlam na gelecektir. Özellefltirmeler ile yurttafl müflteri olarak tan mlanarak, hizmet ald flirkete müdahale hakk ortadan kald r lacakt r. Toplum müdahalesi d fl nda b rak lan ekonomi ile anti-demokratik, toplumsal ç karlardan uzak bir ekonomik sistem yarat lacakt r. Sosyal güvenlik sisteminin özellefltirilmesi ile e itim, sa l k gibi en temel insan haklar ndan yoksullar yararlanamayacak, güvencesiz ve korumas z kalacakt r. Mühendisler, Mimarlar ve fiehir Planc lar Özellefltirmeye Karfl Kamusal Üretim ve Kamusal Denetimi Savunuyorlar. Özellefltirme tart flmalar son dönemde yerli-yabanc sermaye karfl tl na s k flt r lm fl durumda, bizler özellefltirmeye bu karfl tl n ötesinde mülkiyet sorunu olarak bak yor kamusal mülkiyeti savunuyoruz. Biz gerçekleflen özellefltirmelerin yöntem ve zamanlamas na de il, özellefltirmenin bizatihi kendisine karfl oldu umuzu ifade ediyoruz. Kamusal mülkiyetin toplum yarar n göz ederek çal flmas n, çal flanlar n her düzeyden denetimini, söz, yetki ve mesleki resimler inflaat galerisinde 21

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı