ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor musunuz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NEDEN ÞAÞTINIZ BRE EFENDÝLER? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HATIRLAYACAÐIMIZ ÇOK ÞEYLER VAR Dolgun Dalgýçoðlu YENÝ STRATEJÝLER Ali Osman ÝNSAF ÞEYTANCIK TAN GELDÝ Erdoðan Baybars BOMBOÞ ANLAR HAKKINDA Elvan Levent SON RESMÝMÝZ VE PAKETÝ KIBRISLILAÞTIRMAK Mehmet Levent Toplumumuzda ev maðdurlarýnýn haddi hesabý yok... Kimisi evini aldý ve aldýðý ev baþkasýna ipotekli çýktý; kimisi taksitlerini düzenli olarak ödediði evin teslim aþamasýnda temellerinin bile atýlmadýðýný görünce periþan oldu ay sonra inþaatýn yalnýz temelleri atýldý Parasýný Mahkeme kararýna raðmen... da geri alamýyor Oray Ýnþaat Þirketi nden 2005 te ev satýn alan Çile Taþker, sözleþmeye göre þirkete 30 ay düzenli taksit ödedi ay sonunda dairenin ona teslim edilmesi gerekiyordu... Ama bu süre tamamlandýðý zaman, binanýn temellerinin daha yeni atýldýðýný hayretle gördü ve parasýnýn iade edilmesini istedi... Ýade edilmeyince mahkemeye baþvurdu... n 1,5 yýllýk bir dava süreci sonunda mahkeme Çile Taþker i haklý buldu. Oray Ýnþaata ödediði paranýn zarar ziyaný ile birlikte kendisine ödenmesine karar verildi... n 1 Aralýk tan itibaren ayda 1000 Stg. olmak üzere Taþker e ödenmesi gereken para þirket tarafýndan hala ödenmiyor... n Ödeme yapýlmamasýna þirket direktörü Ayhan Arýklý nýn yurtdýþýnda olmasý mazeret olarak gösterilirken, Çile Taþker in avukatý haciz iþlemleri baþlatýyor... l 3. sayfada Hükümetin aldýðý tedbirler olumlu bulunmuþ Küçük Ankara dan aferin aldý n Ankara daki temaslarýnda ekonomik konularýn ayrýntýlý bir þekilde ele alýndýðýný söyleyen Ýrsen Küçük, hükümetin aldýðý tedbirlerin çok olumlu karþýlandýðýný açýkladý... n Küçük, Ankara da varýlan mutabakat çerçevesinde, AB çalýþmalarýný yürüten personelin dönüþümlü olarak Ankara ya gönderileceðini söyledi... n Görüþtükleri ekonomik konular hakkýnda bilgi vermeyen Ýrsen Küçük, sadece deniz altýndan KKTC ye getirilmesi planlanan su konusunda kýsa bir açýklama yapmakla yetindi... n Dünkü Bakanlar Kurulu toplantýsýna girerken de Küçük, 13. maaþlar hakkýnda Tatar dan bilgi alacaðýný söyledi... n 13. sayfada Katliam soruþturmasý Yargýç Hacýnikolau nun katilleri aranýyor n 1974 öncesi Lefkoþa yargýçlarýndan olan Hristos Hacýnikolau, 1974 te Yalusa da katledildi... Kemiklerine 2007 de ulaþýldý... n Hacýnikolau nun ailesi katliamýn soruþturulmasý için AÝHM de Türkiye aleyhine dava açtý... n Rum aile önceki gün kuzeye geçerek KKTC polisine ifade verdi. Rauf Denktaþ 1974 te Hacýnikolau nun annesine, Onu kurtarmaya yetiþemedik... Ýntikam almak isteyen kalabalýk tarafýndan öldürüldü demiþ... n 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Dur bakalým baþýnýza daha neler getirecekler n2. sayfada

2 MÜNEVVER ATAKAN'A AÝT ARAÇTA YANGIN ÇIKTI Lefkoþa'da dün sabah saat sýralarýnda Münevver Atakan'a ait salon araçta yangýn çýktý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, evinin garaj yolu içerisinde park halinde bulunduðu bir esnada muhtemelen elektrik kontaðýndan çýkan yangýn itfaiye tarafýndan söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü belirtti. KKTC VATANDAÞI YAPMAK ÝÇÝN ÝKÝ KÝÞÝDEN PARA ALAN KÝÞÝ ARANIYOR KKTC vatandaþý yapacaðý iddiasýyla 2 kiþiden para alan bir kiþi polis tarafýndan aranýyor. Polis, aranan kiþinin kimliðinin "K.S. (E- 55)" olduðunu bildirdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, K.S., Enver Taþer'den 1300 TL, Hasan Yýldýz'dan da 1850 TL nakit parayý sahtekarlýkla temin etti. ASLANKÖY'DE HIRSIZLIK Aralýk tarihleri arasýnda, Aslanköy'de, þu anda faaliyette bulunmayan "Açýlým Ýnþaat Þirketi" isimli iþ yeri avlusundan, beton büz yapýmýnda kullanýlan çeþitli ebatlarda toplam 155 adet demir kalýp ve parçalarý çalýndý. 4 GENÇ HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Alsancak'ta, boþ arazi içerisinde park halinde bulunan "Bird Rent-A Car" isimli þirkete ait 13 kiralýk salon aracý birbirlerine çarptýrmak suretiyle hasara uðratmaktan dolayý 4 genç hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý Aralýk tarihleri arasýnda meydana gelen olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruþturmada, suçu A.A. (E-13), R.L. (E-15), B.D.(E-13) ve J.C. (E-14)'nin iþledikleri tespit edilerek haklarýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polisin olaylarla ilgili soruþturmalarý devam ediyor. "ÝÞ DÜNYASI"NIN ÝLK SAYISI ÇIKTI Ýþ Kadýnlarý Derneði'nin (ÝKD) "Ýþ Dünyasý" isimli dergisinin ilk sayýsý çýktý. ÝKD'den yapýlan açýklamaya göre dergi, "ülke ekonomisini irdelemek, iþ dünyasýndaki geliþmeleri sorgulamak, özel olarak kadýn giriþimcilerin ekonomideki yeri ve katkýlarýný sorgulamak, sorunlarýný paylaþmak, dernek faaliyetlerini geniþ iþ çevreleri ve giriþimcilere aktarmak" düþüncesiyle hazýrlandý. BRT'DE YENÝ YIL ÖZEL PROGRAMI Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yeni yýlý radyo ve televizyonlarýnda özel programlarla karþýlayacak. Bayrak Haber televizyon kanalýnda 31 Aðustos akþamý haberlerin hemen arkasýndan 500 bin TL'lik büyük ikramiyenin talihlisinin belirleneceði Devlet Piyangosu özel çekiliþi canlý olarak ekranlara gelecek. BRTK Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, "Hoþgeldin 2011" adlý özel eðlence programý ise saat 20.30'da baþlayacak ve 01.00'e kadar devam edecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Derler ki 1877'de Sýrplar Osmanlýdan, isyan edip baðýmsýzlýklarýný isteyinca, Osmanlý ordularý Sýrplara saldýrmýþ ve, isyaný bastýrmýþtý. Ancak mesele orada bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü Çarlýk Rusyasý, bugünkü Rusya gibi Ortodokslarýn koruyucusu durumundaydý. O nedenle Rusya, Osmanlý Ýmparatorluðuna karþý savaþ ilan etti. Ve hem Doðu'dan hem Batý'dan saldýrýya geçti. Sýrplarý Osmanlýnýn elinden kurtardý. Ama orada durmadý. Osmanlý ordularýný Ýstanbul'un dýþýna kadar kovaladý. Ve Rus generali Yeþilköy'e konakladý. Ýstanbul'u ele geçirmek için hazýrlýklara giriþti. Aklýmda yanlýþ kalmadýysa Ruslar Doðu'da da Kars ile Ardahan'ý ele geçirir. Hade "bazý yerleri" deylim da içinde olalým. Bu olay Ýngiliz'i rahatsýz etti. Gerçi Çarlýk Rusyasý ile müttefiktiler ama Rumlarýn Ýstanbul'u iþgal edip Akdeniz'e inmelerini istemezdi. O nedenle savaþ gemilerini hýzla Ýstanbul'un önüne yolladý. Ve Padiþah'a þu öneride bulundu: Bana Kýbrýs'ý ver, Ruslarý topraklarýndan çýkarayým. Uzatmayalým. Padiþah Kýbrýs'ý Ýngilizlere kiraladý ve Rus belasýndan kurtuldu. Not: Buraya kadar yazdýklarým, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazýrlattýðý, Ýlk, Orta ve Lise'de okutulan kitaplardan özet olarak alýnmýþtýr. Kitaplar þimdi da ayný kitaplar mý bilmem. Ancak diðer bazý yayýnlara göre Ýngiltere zaten Kýbrýs Adasý'ný donanmasý ile kuþatmýþtý. Osmanlý ya gönül rýzasýyla verecekti, ya da Ýngiliz Kýbrýs'ý bazu gücü ile alacaktý. Osmanlý durumu Kýbrýs'a bildirmeden Ýngiliz Kýbrýs'a Larnaka'dan çýktý. 3 er, bir Yüzbaþý ve yüklü 3 katýrdan ibaret olan iþgal gücünden bir birlik Larnaka'dan Lefkoþa'ya doðru yola çýktý. Lefkoþa'ya gelip Ýngiliz bayraðýný çekeceklerdi. Silahsýz, topsuz, tüfeksiz, barutsuz. Katýrlardaki yük, silah-cephane deðil paraydý... Gümüþ DUR BAKALIM BAÞINIZA DAHA NELER GETÝRECEKLER para... Üçlük, yarýmlýk, þilin, kuruþ... Altýndan bahsedilmez. Bir yüzbaþýnýn idaresindeki 3 Ýngiliz askeri ile 3 katýr, hiçbir engele takýlmadan Maðusa Kapýsý'na dayandý. Maðusa Kapýsý'nda diðer kapýlarda olduðu gibi silahlý Osmanlý askerleri vardý. Kimse gelenlere "kimsiniz, nereden nereye" demedi. Doðru Büyük Han'a gittiler. Yüklerini katýrlardan indirirken erlerden birisi torbanýn birisini süngüleyerek gümüþ paralarýn çakýllarýn üzerine dökülmesini saðladý. Para sesine koþanlara Ýngiliz Yüzbaþý kim bilir kaç aydan beri maaþ alamayan Osmanlý maaþlýlarýna haber saldý. "Kimse endiþe etmesin. Herkese alacaklý olduðu tüm maaþlarý ödenecek. Þimdi biraz istirahat edeceðiz. Gün batmadan bayrak töreni yapýlacak. Hepinizi beklerim." Güle oynaya Osmanlý bayraðý indirildi, Ýngiliz bayraðý çekildi. Herkes da aylardan beri beklediði ve alamadýðý maaþlarýný, trak aldý. "Çekilen bayraðýn þerefine Ýngiliz, 13. maaþa ilaveten 2 maaþ daha ikramiye ödedi." E bu da benden. Caba ocaktan... Bre arkadaþlar! Kýbrýs'ý kim idare eder? Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne karar aldý bir süre önce Türkiye için? Dedi ki, "Ey Türkiye sen Kýbrýs'ýn bir parçasýný aldýn. Hukuken iþgalcisin. Kýbrýs'ýn kuzeyini sen idare edersin. Ordaki hukuk senin iç hukukundur. O nedenle orada olup bitenden sen sorumlusun." Türkiye "hayýr" dedi mi? Demedi. Bizden toplum olarak, "Meclis" olarak, "Hükümet" olarak ve saire "hayýr" deyen oldu mu? Olmadý. Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin bu kararýndan sonra ne oldu? Ýlk icraat þu: Memurun emeklinin maaþýna týrpan. Sanmayýn ki Osmanlýyý hortlatmaya çalýþan torunlarý orada duracak. Gidiþat 1878'e doðrudur. Aylarca ödenmeyeceðiniz günlere hazýrlayýn kendinizi... Türk Ýdaresinden hukuki hak beklemek ne kadar yanlýþtýr göreceksiniz. Fena yakalandýnýz. Dur bakalým baþýnýza daha neler gelecek? Not: Yeni Osmanlýcýlýk üzerinde duracayýk. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NEDEN ÞAÞTINIZ BRE EFENDÝLER? Irkçý Ulusal Halk Cephesi bir gösteri düzenlemiþ önceki gün Larnaka'da... Her geçen gün adýný biraz daha fazla duyuran bir örgüt... ELAM... Bizim en yüksek tirajlý gazetemiz 'Kýbrýs' resimli olarak yayýnladý bu haberi... Gazetenin muhabirleri gösteriyi izlemiþler... Kullandýklarý baþlýk þu: "Güneyde faþizm hortladý"... Dikkatlice baktým resimlere... Haberi okudum... Faþizmin nasýl hortladýðýný anlamak için... Doðrusunu isterseniz beni þaþýrtacak olaðanüstü bir þey yok... Bizimkilerden hiçbir farký yok çünkü... Ki biz yýllardýr alýþýðýz kuzeydeki böyle manzaralara... Eðer Rum tarafý þimdi yeni baþlamýþsa ve yeni girmiþse bu havaya, bizden çok geride kalmýþ demektir. Kocaman kocaman Yunan bayraklarý taþýnmýþ Larnaka'daki yürüyüþte... E, bizdetürk bayraklarý taþýnýr da orda neden Yunan bayraðý taþýnmasýn? Daðlara Lefkoþa'da her Rumun evinden görebileceði dev bir bayrak nakýþlayanlarýn Yunan bayraklarý ile gösteri yaptýlar diye Rum gençlerini kýnayacak yüzü mü var? Eðer güneydeki Yunan bayraklý gösteri ýrkçýlýk ve faþistlik ise, kuzeyde Türk bayraðý ile yatýp kalkanlara ne demeli? Kaldý ki kuzeyde Türk bayraksýz hiçbir þey yapýlmaz... Bakanlarýmýzýn çalýþma odalarýnda bir KKTC bayraðý varsa, bir de Türk bayraðý var... Seçimlerimizde en solcu partilerimiz bile Türk bayraðýný dalgalandýrmadan miting yaparlar mý hiç? Hatip kürsüleri bile Türk bayraðýna sarýlý... Bayrak her yerimizde bizim... Donumuzdan baþka... Milli radyo ve TV'mizin adý da Bayrak... Daha birkaç gün önce Lefkoþa sokaklarýnda Türk bayraklarýndan geçilmeyen bir yürüyüþ vardý... Hem de atlýlarla... Atlýlarýn da ellerinde kocaman kocaman bayraklar vardý... Peki þimdi Larnaka'daki gösteri için "faþizm hortladý" baþlýðýný kullanan gazete, bizim gençlerin haberi için de neden ayný baþlýðý kullanmadý? Mitingteki Rum gençleri kara gömlekliymiþ... E, bizim Ulusal Halk Hareketi'nin gençleri beyaz gömlekli mi? Onlar da ayný rengi tercih etmezler mi? Türk gençleri siyahlara bürünerek yollara dökülünce tamam da, Rum gençleri siyahlara bürününce faþist mi? "Kýbrýs Yunandýr" diye pankart taþýmýþlar Larnaka'da... Neden þaþtýnýz? Kuzey'de herkes her Allah'ýn günü "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýr durur ve þaþmazsýnýz da, Rum gençleri "Kýbrýs Yunandýr" deyince neden þaþarsýnýz? Açýn gazeteleri ve bakýn... Daha geçtiðimiz hafta kuzeydeki sokaklar "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye inlemiyor muydu? Ama nedense onlara ýrkçý ve faþist demediniz siz... Çok normal karþýladýnýz bunu... Þimdi sie "güneyde faþizm hortladý" diyorsunuz... Güneyde hortladýysa, bizde hiç mezara gömülmedi demek... Baþka? Baþka nasýl hortlamýþ bu faþizm? "Her kaçak iþçi, bir Elen iþsiz" diye mi yazmýþlar pankartlarýna? Size göre de öyle deðil mi? Siz de kuzeydeki kaçak iþçilerden þikayetçi deðil misiniz? Ayrýca farkýnda deðilsiniz galiba... "Her kaçak iþçi" yazmýþlar pankartlarýna... "Her yabancý iþçi" yazmamýþlar... Hitler Almanya'sýnda kaçaða maçaða bakmazlardý... Yabancý yabancýydý... Ne Yahudinin yasalý vardý, ne de zencinin... 'Ari' ýrka ait olmayanýn hiçbirine hayat hakký yoktu... Kýbrýs'ýn güneyindeki þövenist hareketleri eleþtirirken, ipin ucunu kaçýrmamalý... Dozunu iyi ayarlamalý... Ve en önemlisi kendi gözümüzdeki merteðe de bir bakmalý... Bizde bayrakla yatýp kalkanlarýn, güneydeki Yunan bayraklarýna kýzmaya ne hakký var? Bizde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýranlarýn, güneyde "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýranlara ýrkçý demeye hakký var mý? Asýl mesele her ikisine de karþý çýkabilmekte... Ne onlar biliyorlar ne yaptýklarýný, ne de bizimkiler... Ýkisine birden karþý çýkmaya cesaretiniz yetmiyorsa eðer, hiç deðilse susun bre efendiler...

3 AFRÝKA dan mektup... YALNIZ KÝMLÝK TESPÝTÝ YETMEZ, CÝNAYETLER DE AYDINLATILMALI "Onu kurtarmaya yetiþemedik... Ýntikam almak isteyen kalabalýk tarafýndan öldürüldü." Ýddialara göre Denktaþ söylemiþ bu sözü... Kime? 1974'te Yalusa'da (Yenierenköy) öldürülen Hristos Hacýnikolau'nun annesine... Söylemiþ mi gerçekten? Bilemeyiz... Ama Rum iddialarýna göre öyle... Hristos Hacýnikolau 1974 öncesi Lefkoþa'da yargýçmýþ 'teki Türk askeri harekatý sýrasýnda Yalusa'da 8 kiþiyle birlikte tutuklanmýþ... Tutuklanmasýyla ve nasýl öldürüldüðüyle iligli pek çok tanýk varmýþ... Kayýplar Komitesi 2007'de ulaþmýþ Hacýnikolau'nun kemiklerine... Ailesi Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvurmuþ... Türkiye aleyhine dava açmýþ... Kimler tarafýndan ve nasýl öldürüldüðünün ortaya çýkarýlmasýný talep ediyor. Bu dava üzerine AÝHM sýkýþtýrmaya baþlamýþ Kýbrýs'ta taraflarý... Böylelikle ilk kez gündeme gelmiþ Kýbrýs'ta katliamlarý yapanlarýn araþtýrýlmasý... Hacýnikolau'nun ailesi birkaç gün önce kuzeye geçerek ifade vermiþ KKTC polisine... Avukatlarý meþhur Ahilleas Dimitriadis... Verilen haberlere göre, Türk polisi araþtýrmaya koyulmuþ bu katliamý... Bakalým ne çýkacak bu iþin sonunda... * Ama o söz önemli... Denktaþ'ýn Hacýnikolau'nun annesine söylediði söz... "Kurtarmaya yetiþemedik" demiþ... Denktaþ 1974'te esir Rumlarý katledilmekten kurtaran bir kahraman mýydý? Yoksa istediðini çekip kurtarýr mýydý? Bu da araþtýrmaya deðer doðrusu... Ama "kurtarmaya yetiþemedik" sözü çok garip durmuyor mu Denktaþ için? Bildiðimiz kadarýyla Denktaþ Kýbrýslýrumlarýn hayatýný dert edinecek birisi deðildi... Kendi toplumuna acýdý mý da onlara acýyacaktý? * Sanýrýz AÝHM'de tek katliam davasý deðil bu... Sýrada baþka davalar da olmalý... Yalnýz Rum davalarý deðil, Türk davalarý da... Kutlay Erk'in de 1963'te katledilen babasý için AÝHM'ye baþvuracaðý açýklanmýþtý... Dohni katliamý var bir de... Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý da onu taþýyacaktý mahkemeye... Bunlar da sýrada mý acaba? Eðer AÝHM'de bu davalar ileriye götürülür ve katliamlarýn nasýl ve kimler tarafýndan yapýldýðý aydýnlanýrsa, büyük bir iþ baþarýlmýþ olur adada... Balýkesir, Aþþa, Murataða, Atlýlar ve Sandallar katliamlarýna da gelir sonra sýra... Ve daha nicelerine... * Barýþçý ve çözümcü olarak bilinen kesimlerimiz bugüne kadar karþýydýlar bunlarýn soruþturulmasýna... Onlara göre, geçmiþi unutmalý, kim ne yaptýysa peþine düþmemeli ve yalnýz geleceðe bakmalýydýk... Bunlarý soruþturmak zarar verirmiþ barýþa... AÝHM'deki dava nedeniyle bu sakat görüþ aþýlýyor yavaþ yavaþ... Ki bu da ciddi bir aþama sayýlýr hayatýmýzda... Yapanýn yaptýðý hep yanýna kalýrsa, daha beterine uðrarýz bundan sonra... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 30 ay sonra teslim alacaðý evin temellerinin yeni atýldýðýný öðrenince parasýný geri istedi Oray Ýnþaat parayý da vermiyor Afrika (Özel)- KKTC'de ev ve arsa sorunlarý bitmek bilmiyor. Müteahhitlerle ev sahipleri arasýndaki sorunlar mahkemelerden sonra neticelense bile sonuca ulaþmasý mümkün olmuyor. Dün gazetemizi ziyaret eden Çile Taþker isimli vatandaþýmýz, Oray Ýnþaat Þirketi ile arasýnda yaþananlarý gazetemize aktardý. Aradan yýllar geçmesine ve mahkemeden de emir alýnmasýna raðmen Oray Ýnþaat Þirketi'nin mahkemenin verdiði emre uymadýðýný belirten Çile Haným gazetemize þunlarý söyledi: "Gazetelere verilen ilanlar sonucunda Oray Ýnþaat'a giderek ben de Oray 11'den bir daire satýn almak istediðimi söyledim. Sözleþme imzaladýk. Ben taksitlerimi ve ara ödemelerimi yapacaktým, þirket de 30 ayýn sonunda daireyi bana teslim edecekti. Teslim etmediði takdirde de anlaþtýðýmýz cezai müeyyidelerin uygulanmasý yoluna gidilecekti. 5 Ekim 2005 tarihinden itibaren taksitlerimi ödemeye baþladým. 30 ay sonunda bir de ne göreyim evin henüz temelleri atýlmýþ. Oray Ýnþaat Þirketi taahhütlerini yerine getirmedi. Ben (Haber ve fotoðraflar Mustafa ERKAN)- Yýlbaþý özel ikramiyesi, hayalleri süslerken Göçmenköy'de piyango bayiliði yapan Ulus Beledoðlu, sattýðý piyango biletlerinden en büyük ikramiyesini kazandýrdýðý gün "Bu iþin jubilesini yapacam" diyor. Dükkan camýna "Yýlbaþý bileti bulunur. Alan aldanmaz Ýstanbul'da Nimet abla, Kýbrýs'ta Ulus abi" yazan bir afiþ yapýþtýrdý. Ýki kez Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Piyangolar Ýdaresi'nin sattýðý devlet piyangolarýndan büyük ikramiye kazandýrdýðýný belirten Ulus Beledoðlu, bu kez TC Milli piyangolarýnýn sattýðý biletlerde büyük ikramiyeyi bulacaðýný belirtiyor. Ve bizim için bir de mani söylüyor. "Gene geldi yýlbaþý aðarttý saçý baþý Çarþý pazar gezerken Cepten çekti maaþý" Fotoðraf: Mustafa Erkan de avukatýmla aleyhte dava açtým. Þikayetim mahkeme tarafýndan bir buçuk yýl sonra karara baðlandý. Mahkeme, 30 ay süresince Oray Ýnþaat'a ödediðim paramýn zarar ziyanýmla birlikte bana geri ödenmesi emrini verdi. Bu emri avukatým þirketin avukatýna bildirdi. Mahkemeden aldýðýmýz kararýn aslýný istediler. Onu da gönderdik. Ayda 1000 Stg tarafýma ödenecekti. Ve 1 Aralýk'tan itibaren ödenmeye baþlanacak bu miktarýn en fazla 5 gün geciktirebileceði de belirtilmektedir. Aralýk ayýnýn sonuna gelmemize raðmen ilk taksiti bile ödemeyen Oray Ýnþaat Þirketi, Ayhan Arýklý'nýn yurtdýþýnda olduðunu ve onun gelmesini beklediklerini söyledi. Avukatým bugün haciz için ileri iþlem baþlatýyor. Ýstanbul'un en lüks semtinde bürosu olan Oray Ýnþaat, bazý gazetelerde ve televizyonlarda reklamlarý yayýnlanmakta ve yaptýðý evler için müþteri aramaktadýr. Amacým, herkesin benim veya benim gibi maðdurlarýn baþýna gelenleri bilmesi ve mahkeme emirlerine dahi uymayan bu tür þirketlerle iþ yaparken daha dikkatli olmalarýdýr..." Ýstanbul'da Nimet Abla, Kýbrýs'ta Ulus Abi... ex istence Elvan Levent BOMBOÞ ANLAR HAKKINDA Günlerden bir gün, içi týka basa elbise dolu olan dolabýnýzý açar ve o koskoca týklým týklým dolap, birden bomboþ görünür gözünüze. Giyecek tek bir kýyafetinizin bile olmadýðý düþüncesiyle maðazaya koþarsýnýz. Giyecek yeni bir sürü eþya alýrsýnýz kendinize. Ve eve gelip aldýklarýnýzý yerleþtirmek için dolabý açtýðýnýzda, bu kez de, dolapta yeni kýyafetlerinizi koyacak yer bulamazsýnýz. Týklým týklým yiyecek dolu buzdolabýnýzý açarsýnýz ama açlýðýnýzý bastýracak tek bir gýda maddesi bile göremezsiniz buzlukta. Markete koþup, çanta çanta yiyecekle geri dönersiniz eve. Ve döner dönmez de bütün o aldýðýnýz yiyecekleri tüketecek iþtahýn çoktan kaçtýðýný, canýnýzýn aslýnda küçük bir sandviçten baþka hiçbirþey çekmediðini farkedersiniz tarifsiz bir hayal kýrýklýðý içinde. Dahasý eve gelirsiniz bir gün, ve týka basa eþyalarla dolu evinizin bomboþ olduðu hissine kapýlýrsýnýz birden. Olduðunuz yerde dönüp durur, etrafýnýza bakýnýr ve sonunda kapýyý çarpýp, girdiðiniz gibi evinizden çýkarak IKEA'da alýrsýnýz soluðu. Gözünüze þirin görünen birkaç biblo, otantik bulduðunuz kocaman bir vazo, bir iki yapay çiçek, ve o an sizde, onlarsýz yaþayamayacaðýnýz hissini uyandýran daha bir sürü ývýr zývýrý da alýp- yeni birþeylere sahip olmanýn dayanýlmaz heyecanýylaevinize koþarsýnýz yeniden. Kapýyý açýp içeriye girersiniz ve girdiðiniz andan itibaren, daha az önce o büyük heyecanla aldýðýnýz istisnasýz herþeyden ölesiye nefret edersiniz. Televizyonun karþýsýnda, duygusal bir aþk filmi izlediðiniz sýrada kalbinizin bomboþ olduðunu düþünürsünüz birden. Ve film biter bitmez kalbinizdeki boþluðu dolduracak kiþiyi aramaya koyulursunuz. Üye olmadýðýnýz sosyal paylaþým sitesi, girmediðiniz arkadaþ ortamý, gitmediðiniz bar- eðlence mekaný, kütüphane, müze, sergi, düðün, dernek kalmaz. Sonunda o kadar yorulursunuz, kafanýz öyle bir karýþýr ki, kalbinizdeki boþluðu dolduracak kiþiyi ararken kendinizi kaybettiðinizin farkýna varýrsýnýz. Bundan sonra kendinizi yeniden bulmak adýna tek çýkar yol olarak gördüðünüz meditasyona sarýlýrsýnýz dört elle. Takviye þeklinde, kiþisel geliþim kitaplarýný da dizersiniz kütüphanenize. Beslenme alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirir, hayatýnýzda aklýnýzýn ucundan geçmeyen, rendelenmiþ zencefil türünde yiyeceklere merak salar ve sizi çaya davet edenlere, artýk sadece yeþil çay içtiðinizi söylersiniz yüzünüzden okunan garip bir gururla. Sonra, bir sabah uykudan uyanýr ve gözlerinizi açar açmaz, hayatýnýzýn bomboþ olduðu sonucuna varýrsýnýz. Yataktaktan fýrlarken aklýnýzdan geçen ilk düþünce besleyeceðiniz yavru bir köpek almak olur. Belki bir kedi, kuþ, balýk... Bir fincan kahvenin ardýndan bütün bu seçenekler cazibelerini yitirir ve hayatýnýzdaki boþluðu doldurmak adýna bugüne kadar yapmak isteyip, bir türlü yapmadýklarýnýzý gerçekleþtirmeye karar verirsiniz. Oturup, özenle bir liste hazýrlarsýnýz: Uzun bir seyahate çýkmak, ata binmek, daða týrmanmak, her sabah koþmak, bisiklet almak, aðaç dikmek, pilatese gitmek, paraþütten atlamak, salsa öðrenmek... Liste uzayýp gider... Ve artýk yazacak birþey kalmadýðýnda, dönüp yazdýklarýnýzý baþtan sona bir kez okur, sonra da kaðýdý buruþturup çöpe atarsýnýz. Kendinizi, bulduðunuz en yakýn koltuða býrakýp, bir süre öylece tek bir noktaya baktýktan sonra, aslýnda tek istediðinizin biraz huzur olduðu kanaatine varýrsýnýz. Ve bir deniz kenarýnda alýrsýnýz soluðu. Biraz yürüyüp, derin derin nefes aldýktan sonra, karnýnýz acýkýr ve gidip karnýnýzý doyurursunuz. Tatlý bir yorgunluk çöker üstünüze. Bir sonraki 'bomboþ an'a kadar... Hayat devam eder gider...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir daha terledi Küçük kalem odasýnda Baþkadýr Ankara'da sýnavlarýn heyecaný Feleðini þaþar adam koltuk kaygýsýnda Eli ayaðýna dolanýr titrerken caný Kalay NE SÝZ SORUN NE DE KÜÇÜK SÖYLESÝN Baþbakan Ýrsen Küçük, Ankara'da Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çicek ile görüþtü. Basýna sadece görüntü alma olanaðý verildi. Açýklama yok. Doðrusu gerek de yoktu açýklamaya, çünkü görüntüler zaten konuþuyor. Tayyip Erdoðan adeta "müfettiþ" havasýnda oturuyor. Cemli Çiçek ise baþöðretmen edasýyla açmýþ defteri önüne. Gerisini ne siz sorun ne de Küçük söylesin... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik YENÝ STRATEJÝLER 2010 yýlýnýn sonuna geldik... Güneþ ha battý ha batacak gibi 2010'un son demlerindeyiz... Dertler dað gibi... Angastina'dan (Aslanköy) arayan bir vatandaþýmýz þunlarý söyledi... "Ben 3 yýl Eski Eserler Dairesi'nde çalýþtým. Bir fondan ödeniyorduk. Tam 140 kiþiydik. UBP gelir gelmez bizi iþten attý... Ekmek parasý kazanmak lazým. Bir süre gidip geldik daireye, Lefkoþa'ya ama yüzümüze bakan olmadý. UBP'nin imana gelip bizi yeniden istihdam edeceði düþüncesi ufukta görünmüyordu... Ben de köyümüzde restoran açtým. Belediye'den izin aldým ancak Kaymakamlýk Nuh diyor peygamber demiyor ve bana izin vermiyor. Nedeni partizanlýk... Çoluk çocuðumuza ekmek parasý yaratmaya çalýþýyoruz, ama devletin kurumlarý bunu elimizden almaya çalýþýyor... Restoranýmýzý polislerle bir baskýn yapýp kapatacaðýný söyledi. Bizi açlýða mahkum edeceklere karþý direniþimiz çok farklý olacak..." "Ben emekli bir vatandaþým. Kýbrýs TV'yi izliyordum. Orada bir öneri sundular. Kýbrýs Türk Hava Yollarý personelinin Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigorta yatýrýmlarýný þirket yapmamýþ... Emeklilerden ve de çalýþanlardan yüzde bir mi ne, kesilerek bu fona yatýrýlsýn ve KTHY çalýþanlarý da en azýndan Sosyal Sigortalar'dan ve de Ýhtiyat Sandýðý'ndan alacaklarýný alsýnlar... Bu tekmil utanmazlýktýr... Madem ki çok istiyor ben söyleyim. Asil Nadir devletten aldýðý ve geri ödemediði borçlarý ödesin de KTHY çalýþanlarýnýn sosyal haklarý yatýrýlsýn... Bu en güzel öneridir. Kýbrýs televizyonunda yapýlan öneri kimin aklýna gelmiþse KKTC hükümetinin emeklilerin maaþlarýndan kesinti yapmasý yanlýþlýðýndan daha büyük yanlýþlýktýr." Dün akþam iki þikayet yapýldý... Birinci þikayetin sahibi bir bey, ikincisininki ise bir bayandý... Sorun benzerdi... KKTC'nin temel sorunu yani... Kazanýlan haklarýn ellerinden alýnmaya çalýþýlmasý ve de ekmek paralarýna göz dikilmesi... Çalýþana yaþam hakký yok buralarda... Hýrsýzýn, ursuzun, kaçakçýnýn, sahtekarýn, esrarcýnýn, kara paracýnýn deðer bulduðu bu ada yarýsýnda çalýþana, dürüst olana, ekmeðini devletten deðil de alýnteriyle kazanmak isteyene hayat hakký verirler mi? Ne günlere kaldýk? Ýçte insanlarýmýz periþanlarý oynarken ve sefalete doðru adým adým yaklaþýrken, sefaletimizi hazýrlayanlar da Ankara'da bizim dediðimiz devlet büyüklerini imtiþhan ediyorlar... Sözlü mülakat... Ýlk sömestrde Tayyip onlarý basýn huzuruna alarak rezil rüsvay etti... Ýkinci yarýda Çiçek'in huzurundaydýlar... "Zamlarý, vergileri, fonlarý geçirip geçirmedikleri" sorgulandý... Yukarýdaki örneklerde olduðu gibi uygulanan baskýlar karþýsýnda bu topraklarda hala direnebilen vatandaþlarýmýzýn olup olmadýðý sorgulandý için burada yaþayanlara uygulanacak yeni stratejiler de belirlenmiþ olabilir... ÖREK, ÖZGÜR VE MÝROÐLU ANILDI Posta Dairesi'nin "Yýldönümleri ve Kýbrýs Türk Toplumuna Hizmet Edenler" konulu en son pul serisinde yer alan Osman Örek, Özker Özgür ve Salih Miroðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen törenle anýldý. Posta Dairesi'ndeki konferans salonunda yer alan törende, sýrasýyla Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðlularý, Osman Örek'in kýzý Yeþim Örek Gümüþdað, Özker Özgür'ün kýzý Münevver Özgür, UBP Milletvekili Nejdet Numan, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner ve Meclis Baþkaný Hasan Bozer konuþtu. Törene, konuþmacýlarla birlikte bazý milletvekilleri, bürokratlar ve davetliler de katýldý. Konuþmalarýn ardýndan, Örek, Özgür ve Miroðlu'nun ailelerine çerçevelenmiþ pul fotoðraflarýyla bir tabaka pul ve ilk gün zarflarý hediye edildi. EMÝROÐLULARI Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðlularý, konuþmasýnda, 2010 yýlýnýn son emisyon programýnda yer alan ve 24 Aralýkta piyasaya çýkan yýldönümleri ve Kýbrýs Türk Toplumuna hizmet edenler konulu anma pul serisinde yer alan Osman Örek, Salih Miroðlu ve Özker Özgür'ü anmak için toplandýklarýný belirtti. YEÞÝM ÖREK GÜMÜÞDAÐ Osman Örek'in kýzý Yeþim Örek Gümüþdað ise, kendisi için böylesine anlamlý bir törende bulunmaktan gurur duyduðunu belirterek, babasýnýn küçükken kendilerine pul alarak koleksiyon yapmayý öðrettiðini anlattý. Pul koleksiyonu yapmanýn anlamýný yaþý ilerledikçe kavradýðýný dile getiren Gümüþdað, babasýnýn fotoðrafýnýn da aralarýnda bulunduðu pullarýn koleksiyonunun en deðerli parçalarýndan olacaðýný belirtti. MÜNEVVER ÖZGÜR Özker Özgür'ün kýzý Münevver Özgür de, Özgür ailesi olarak bu etkinliði düzenleyenlere teþekkür ederek, Örek'in Miroðlu'nun ve Babasýnýn toplumumuza hizmetlerinden ötürü birlikte anýlmalarýnýn demokrasi adýna verilen anlamlý bir mesaj olduðunu söyledi. Babasý hakkýnda özet bilgi veren Özgür, babasýnýn geride býraktýðý deðerleri günlük yaþama yansýtmayý denemekle yetinmeyip bu deðerlerin toplumda yaygýnlaþýp kalýcýlaþmasýna da özen gösterdiklerini ifade etti. NUMAN Milletvekili Necdet Numan ise, Miroðlu'nu zamansýz genç yaþýnda en verimli çaðýnda kaybettikleri için çok üzgün olduðunu belirtti. Örek ve Özgür'ün uzun yýlar devlete hizmet etmiþ deðerli kiþiler olduðunun altýný çizen Numan, her üçünü de rahmetle anarak her zaman kalplerinde yaþayacaklarýný söyledi. SANER Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner ise, bugün andýklarý 3 siyaset adamýnýn, 1 ay önce kabirleri baþýnda düzenlenen törenlerinde, bu kiþilere ne kadar deðer verdiklerini ve bu deðeri ne kadar gösterebildiklerini düþünerek böylesi bir etkinlik düzenlemeye karar verdiðini anlattý. BOZER Meclis Baþkaný Hasan Bozer ise, "insanlarý insan yapan taþýdýðý deðerlerdir" diyerek, kaybedilen kiþileri pulla anmanýn da çok anlamlý olduðunu belirtti. Törende anýlan 2 siyasetçiyle de kiþisel iliþkileri bulunduðuna iþaret eden Bozer, bugün bu törende bulunarak onlarý anma þansýna sahip olmanýn kendisi için herkesten daha deðerli olduðunu ifade etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent SON RESMÝMÝZ VE PAKETÝ KIBRISLILAÞTIRMAK "Afrika"nýn birinci sayfasý dün baþtanbaþa bir fotoðrafa ayrýlmýþtý. Yine dünkü tepe yazýsýnda "Toplumumuzun 2010 sonu resmi" diye tanýmlanan bir fotoðraftý bu. Altýnda da "Küçük imtihanda" manþeti yer alýyordu. Mekân büyük bir olasýlýkla TC Baþbakanlýðý kabul salonu. R.T. Erdoðan, Cemil Çiçek, Ýrsen Küçük ve Hüseyin Özgürgün kral koltuðu gibi koltuklarda oturuyorlar. Erdoðan pür ciddiyet içinde, ama gayet soðukkanlý, rahat ve kendinden emin bir tavýrla karþýya bakýyor. Ýrsen Küçük de karþýya bakýyor. Ama soðukkanlý, rahat ve kendinden emin deðil sanki. Heyecanlý ve endiþeli görünüyor. Hüseyin Özgürgün karþýsýnda oturan Cemil Çiçek'e bakýyor. Ýrsen Küçük'ten daha heyecanlý ve endiþeli olduðu yansýyor bakýþýndan. Ve Cemil Çiçek... O, elindeki dosyayý açmýþ, onu inceliyor. Erdoðan, Küçük ve Özgürgün'ün, Madam Taussaud Müzesindeki balmumu heykeller gibi donuk görüntülerine inat, fotoðrafýn çekildiði anda tek hareketli kiþi gibi görünüyor Çiçek. Ekonomik pakette neler yerine getirildi þimdiye kadar? Neler yerine getirilmedi? Sýrada bekleyenler nelerdir? Basýna izin verilen görüntüden yansýyanlar bunlar. Ya sonrasý? Sonrasýný bilmiyoruz. Kapalý kapýlar ardýnda sorgu sual... Belki yeni bir imtihandan geçiriliyor Ýrsen Küçük... Ve bunun sonunda yeni talimatlar, yeni azarlamalar, yeni hakaretler belki de. "Sendikalar ne derse desin, ne yaparsa yapsýn aldýrmayýn; paketi bir an önce uygulayýn" demiþti Cemil Çiçek. Bu talimat ne kadar yerine getirildi? Þimdi onun hesabý isteniyor Ýrsen Küçük'ten. Kendisine tüm Türkiye'nin önünde ekranda sorulan "Maaþýn kaç?" sorusuna hiç düþünmeden bir anda yanýt vererek o sýnavý baþarýyla geçmiþti. Þimdi Erdoðan ve Çiçek'ten oluþan iki kiþilik sýnav komisyonunun huzurunda, geçen defakinden daha endiþeli ve heyecanlý olduðu her halinden belli. Konuþan bir fotoðraftý Afrika'nýn manþete taþýdýðý fotoðraf. Kýbrýslýtürk toplumunun, yarýn akþam veda etmeye hazýrlandýðýmýz 2010'daki son fotoðrafý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn "Ekonomik paket Kýbrýslýlaþtýrýlmalý" görüþünün ne kadar uzak bir hayal olduðu, bu fotoðrafa bakýnca daha iyi anlaþýlmýyor mu? Sýrtýmýzda bu kýrbaç varken... Ankara'nýn kýlýcý, ýslýk çalarak baþýmýzýn üstünde dönerken... Ve biz... Kimliðimize... Siyasi irademize... Ülkemize... Ve geçmiþten geleceðe uzanan tüm maddi ve manevi deðerlerimize sahip çýkma yolunda adam gibi bir kavgayý göze alamazken... Ankara'nýn binbir tehdit ve þantajla bize dayattýðý paketin Kýbrýslýlaþtýrýlmasýný daha çook bekler, çook hayal ederiz. Kýbrýslýlýðý ortadan kaldýrmak için, buraya 1 milyon Türk yýðarak, daðý taþý bayrak ve heykellerle donatarak bizi Türkleþtirdiler! Þimdi her köye bir cami sloganýyla, çifteli, dörtlü minareler dikiyorlar, kubbeler indiriyorlar baþýmýzýn üstüne! Türkleþtirme tamam! Sýra müslümanlaþtýrmada! Hal böyleyken... Kim takar paketin Kýbrýslýlaþtýrýlmasýný? Biz o paketi reddedip "Aha Kýbrýslýlaþtýrdýk. Nere isterseniz gidin" diyemedikten sonra...

5 30 Aralýk 2010 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Arabacýoðlu adýný siyaset tarihine yazdýrmýþ olabilir. Ama o defterde daha yer çok Göreceksiniz karþý sayfaya da Aslanbaba imza atacak. *Hrisostomos "Demokrasi var, isteyen istediðini söyler" demiþ. - Doðrudur Ýsteyen istediðini söyler, ama yüzümüze karþý nefret kusmak ayýp olmuyor mu? * Mustafa Tolga "Emeklinin umudu yargý" demiþ. - Ýnþallah Beþparmaklar'a kar yaðmaz. * CTP yarýnlar için varmýþ. - Yalan da deðil yani. Bugünler hep UBP'nin, yarýnlar hep CTP'nin Adil bir paylaþým deðil ama herkes madem halinden memnun, bize ne! *Yolda yürüyen Nimet Balcý'ya çöp kamyonu ile çarparak ölümüne neden olan Hacý Murat Buhur tutuklanmýþ. - Çok merak ettim. Motorda gideni basan 200 bin ödedi, yolda gideni basan kaç para ödeyecek acaba? *4000 Rum mide rahatsýzlýðýndan hastaneye baþvurmuþ. - Irkçýlar ve faþistlerdir. Hazmedemediler. 2010'DA GÖZÜ EN UZAKLARDA VE YÜKSEKLERDE OLAN MÝLLETVEKÝLÝ: Ejder Aslanbaba (Baðýmsýz) UBP'ye geçmek için yurt dýþýndaki Türklerin sorumluluðunu yüklenebilecek kadar çok yetki istedi. 2010'DA EN ÇEVRECÝ MÝLLETVEKÝLi. Ahmet Zengin (UBP) Ses ve gürültü kirliliðine neden olmamak için, meclis kürsüsüne çýkýp konuþmayacak kadar duyarlý davrandýðý için. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ÝNSAF ÞEYTANCIK TAN GELDÝ Nasýl? Þaþýp kaldýnýz deðil mi? "Olmaz Olamaz" diyorsunuz belki Ýþin içinde bir bit yeniði arýyorsunuz. Ama yok Hesap ortada iþte. Okkayla alýp, kiloyla satýyorlar. Þimdi bazýlarý "okka da ne?" diyecektir. Okka okkadýr! Okka, kilonun taþralý dedesidir ve kilodan aðýrdýr. Eskiden Çok da eskiden deðil ama ha Yeni bile sayýlýr Biz buralarda hep okka kullanýrdýk. - Dart bir okka soðan, derdik. Hatta ben, dil alýþkanlýðý ile hala söylerim de, Adanalý çocuk bir tuhaf bakar yüzüme! Evet Okkayla alýp, kiloyla satýyorlar Kim mi? Kasaplar tabii. Ve iþin baþýnda, daha býçaða el atmadan, dörtte bir kâr ediyorlar. Bu yetmiyor, bir yüzde yüz daha ekliyorlar üstüne.. Böylelikle et fiyatlarý astronomik oluyor! Et fiyatlarýný Ve daha birçok ürünün fiyatýný Çarþýmýzda artýran "maliyetler" deðildir. Ýnsafsýzlýktýr Aç gözlülüktür Örnek ortada iþte. Þeytancýk 18 TL'den satýyor kuzuyu Deli mi? Deðil Ýnsafa geldi! Engin Ardýç yazdý. Bir zamanlar kendisine reklamda oynamasýný teklif etmiþler. Demiþ ki: - Gazeteciler Cemiyeti'nden kovarlar, bir, Babýali'de herkes arkamdan teneke çalar, iki. Eskiden ayýptý. Bir gazetecinin herhangi bir reklam faaliyeti içinde yer almasý utanýlacak davranýþtý diyor Ardýnç. "Falih Rýfký'yý bir reklamda düþünebiliyor musunuz?" diyor. Falih Rýfký'yý deðil ama bir an Þener Levent'i "Bizim Havayolu ile ucuz ucuz uçun" derken düþündüm de hala gülüyorum. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Anayasa Mahkemesi'nin kararý geciktikçe emeklinin kara ciðeri beyazlaþmaktadýr. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HATIRLAYACAÐIMIZ ÇOK ÞEYLER VAR ÝSTANBUL-2010 da bitti sayýlýr nihayet Umut verilen bir yýlý daha geride býrakýp bilinmezlere doðru ufak ufak yol alýyoruz senesine girdiðimiz yýlý hatýrlýyor musunuz? Tam 10 yýl geçti üzerinden ve birkaç gün sonra onu da geride býrakacaðýz O günü hatýrlýyorsanýz eðer düþünün bakalým Hiç, baþýmýza yeniden UBP'nin geçeceðini, bu iktidarýn da diðerleri gibi gözünü kuzeye kulaklarýný oradan gelecek emirlere dikeceðini O günkü þartlarýn gerek emeklilik, gerek çalýþanlarýn yakaladýklarý standartlarýnýn çok gerisine düþeceðini 10 yýl sonrasýný bugünkü þekliyle hayal eder miydiniz? Hele hele nüfusun, planlamalar gereði abartýlý artýrýlacaðýný hiç aklýnýza getirebilir miydiniz? Daðlarýn delik deþik olacaklarý, yeraltý kaynaklarýnýn sýfýrlanacaðý Bina dolu alanlarýn boþ arazilerden fazla olacaðý.. Yollarýn Türkiye'de dedikleri gibi "maganda" ile dolacaðý... Cinayet gibi trafik kazalarýnýn artacaðý... Güneyle açýlan kapýlar sayesinde irtibatýn saðlanacaðý ancak faþistlerin týpký 1960'lý yýllardaki gibi faaliyete geçeceði... Türkiye'den gelen yetkililerin burada kendi tarlalarýnda dolaþýr gibi rahat tavýrlarda dolaþacaklarý Aklýnýza gelir miydi? Þimdi kollarý sývayýp bugünden 10 yýl sonrasýný hayal edin. Desem ki sizlere: Güneye temelli gidenlerden dolayý evlerine dönmek isteyenlerin çok az sayýya ineceðini, dolayýsýyla kuzey Kýbrýs'ta birleþik Kýbrýs için fazla konuþanýn kalmayacaðýný. Çözüm için eskiye oranlar gazetelerde köþe yazýlarý çýkmayacaðýný. Timbu havaalanýnýn Ercan, Omorfo'nun Güzelyurt, Lefkoþa'nýn Lefkoþe, Galatya'nýn Yeni Trabzon olacaðýný... Sayýlarý birkaç binden fazla olmayan Kýbrýslýlarýn týpký Yahudilerin, Ermenilerin Osmanlý idaresinde iken isim, din deðiþtirdiði gibi araziye uyacaklarýný Türkiye genel seçimlerinde artýk Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayanlarýn da oy vereceklerini. Türkiye'deki adaylarýn propaganda döneminde Gazi Magosa, Selami Bey ve Yeþilova gibi has Türkiye kasabalarýna gelip oy isteyeceklerini Kýbrýs'ýn kuzeyinde üretilen sebze ve meyvelerin ambalajlarýna TC mührü basýlacaðýna Ýnanabilir misiniz? Zor... Bugün yani 2010 yýlýnýn son gününden bir gün önce, adamýzýn Ortadoðu'ya yakýnlýðý nedeniyle uydurulmuþ stratejik önemden dolayý yaþadýðý iþgale, bir de ada etrafýnda bol gaz olduðu gerçeði eklenince. Az da olsa lokkarolarýn gideceklerinden umutlu olanlar bundan sonra umutlarýný koruyamazlar. Aðýzlarýný dahi açamayacaklar 10 yýl sonra. Kimse bugünden on yýl sonrasýný hayal edemez. Biz de yýllarýnda 1974 yýlýný hayal edemedik. Kim derdi ki ne evlerimiz arazilerimiz bize kalacak, ne de kapý komþularýmýz ile sýnýf arkadaþlarýmýz yanýmýzda olacak. Mesela ben Ýlkokul, ortaokul ve lisede hep ayný sýnýfý paylaþtýðým Peral Ahmet'i (Kýsa saçlý Peral) geçen gün bir arkadaþým sordu. Onu 1974'ten sonra hiç görmediðimi hatýrladým. Ýþin özü bu

6 Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu KÝM DEVLET; KÝM DEÐÝL!.. Buyur Egemen Baðýþ. Ýstanbul'da, Fenerbahçe-Galatasaray gençlerinin maçýnda meydana gelen þiddet olaylarý ile de bir yorum yap! Yap da görelim. Devlet nasýl olurmuþ; dosta düþmana hele bir anlatýver. Kimin kabile, kimin devlet olduðunu kýyaslayarak anlat, izah et. Ýzah et ki, bu ülkede yaþayan Kýbrýslýlar, kimin kabile, kimin devlet olduðunu iyice anlasýn. Egemen Baðýþ'a göre; Kýbrýs Cumhuriyeti bir kabile. Çünkü Apoel-Karþýyaka maçýnda Rum fanatikler olay çýkardý. Peki, güzel de bu tür olaylar, Türkiye'de, Türk takýmlarý ile yabancýlar arasýnda hiç mi çýkmýyor? Daha dün denecek kadar yakýn bir zamanda maç nedeniyle Ýstanbul'da öldürülen Ýngilizlere ne demeli? Uygar Türk futbolunun hangi sayfasýna koymalý bu olayý? Bundan geçtik. Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde Türk takýmlarý arasýnda sýk sýk baþlayan ve hastanelerde biten olaylara ne demeli? Eðer bir devletin statüsünü, bu tip olaylarla belirleyip de Kýbrýs Cumhuriyeti'ni "Kabile" olarak kabul edeceksek; ayný mantýkla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasýl izah edeceðiz? Görülüyor ki, Türkiye'de, kendilerini yetkili sananlar, Kýbrýs konusunda her ahkâm kesmeye heveslendiklerinde baltayý hep taþa vuruyorlar. Kabul etmeyi bir türlü içlerine sindiremedikleri gerçek; Kýbrýs Cumhuriyeti'nin de Birleþmiþ Milletler'e üye bir devlet ve Avrupa Birliði içinde yer alan bir ülke oluþudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin, katýlmak içim didinip durduðu ama bu isteðinin gerçekleþmesi için "evet" oyuna ihtiyaç duyduðu bir ülke... Kýbrýslýtürklerin, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni "yasal" devletleri olarak kabul etmekte ýsrar etmelerini ve her yeri geldiðinde bu gerçeði ileri sürmelerinin, Ankara'dakilerin hoþuna gitmediðinin farkýndayýz. Ne var ki gerçek olan budur ve bu gerçeði anlamamakta direnilmesinin yasal bir izahý yoktur. Kýbrýslýtürklerin, Kýbrýs Cumhuriyeti üzerindeki haklarýna sýký sýkýya sarýlmasýný tetikleyen en önemli faktör; Ankara'nýn burada yaptýklarý hatalardýr. Peþi peþine yapýlan baþta ekonomik olmak üzere sosyal ve kültürel ve de dinsel hatalar, Kýbrýslýtürkleri kendi varlýklarýný korumak endiþesine ittiðinin açýk delilidir. Özellikle, iþgalin toplum üzerindeki aðýrlýðýnýn her geçen gün daha da etkili biçimde hissedilmesi onu ahar bir kurtuluþa doðru itmektedir. Ýster beðenilsin veya isterse beðenilmesin, Kýbrýs Cumhuriyeti, bizim 1960'ta kurduðumuz ve üzerinde hâlâ haklarýmýz olan bir devlettir. Aþaðýlayýcý beyanlar, abuk sabuk sözler, "Gâvurdan dost, domuzdan post olmaz" gibi ancak söyleyeni küçülten sözler ve Türk fanatiklerinin yerli yersiz "Rumlarla bir arada yaþayamayýz" yollu söylemleri bu gerçeði deðiþtiremez. KKTC'ye gelince... Bir devletse -ki öyle olduðu söyleniyorkendi halkýný yoketmeye kalkmaz. Göç yasalarý çýkarmaz. Halkýna yalan söylemez. Ve en önemlisi bir yerlerden aldýðý pakletleri, aleyhine olduðunu bile bile kendi toplumuna uygulamaya kalkýþmaz. Ülkesini kendi iradesi ile yönetir. Otur Arap; kalk Arap düsturu ile deðil!.. Kuzeyden güneye 3 yýlda 118 çocuk geçti KKTC'den Rum tarafýna, son 3 yýl içerisinde 118 çocuðun velileri olmadan geçtiði ve siyasi iltica talebinde bulunduðu iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, "118 Çocuk Siyasi Ýltica (Talebi) Ýçin Ýþgal Bölgelerinden Geldi - Onlarý Tek Baþlarýna Özgür Bölgelere Gönderdiler" baþlýklý haberinde, yapýlan deðerlendirmeye göre, bu çocuklarýn daha iyi bir geleceðe sahip olabilmeleri için ailelerce Rum tarafýna gönderildiklerini ya da Rum tarafýna geçmeye çalýþýrken ailelerinin yarý yolda kaldýklarýný ileri sürdü. Habere göre konuyla ilgili bir milletvekilinin sorunsunu yanýtlayan RUM KAYIBIN AÝLESÝ KKTC'DE ÝFADE VERDÝ 1974 Barýþ Harekatý sonrasýnda kayýplar listesinde olan ancak 2007'de yapýlan kazýlarda kimliði tespit edilen Kýbrýslý Rum Hristos Hacinikolau'nun ailesinin baþvurusu ardýndan KKTC'de soruþturma baþlatýldýðý, aile üyelerinin birkaç gün önce KKTC'ye geçerek KKTC polisine ifade verdiklerini doðruladýklarý bildirildi. Politis gazetesi haberinde, 1974 öncesi Lefkoþa'nýn yargýçlarýndan olan Hristos Hacinikolau'nun kemiklerinin 2007 yýlýnda Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi tarafýndan yapýlan kazýlarda bulunduðunu, kimlik tespitinin ardýndan Hacinikolau'nun ailesinin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvurarak, ölüm olayýnýn nasýl gerçekleþtiðinin aydýnlatýlmasýný talep ettiðini yazdý. Haberde, ailenin AÝHM'ye baþvurmasýnýn Türkiye üzerinde baský oluþturduðu ve bunun akabinde de Türkiye'nin KKTC polisinden olayý araþtýrmasýný talep ettiði belirtilirken, aile üyelerinin de birkaç gün önce avukatlarý Ahilleas Dimitriadis'le birlikte KKTC'ye geçerek polisle ilk temasý kurduklarý iddia edildi. Hacinikolau'nun ailesinden bir üye gazeteye yaptýðý açýklamada, KKTC polisiyle ilk görüþmelerini gerçekleþtirdiklerini ve Hacinikolau'nun ölümüne iliþkin polis soruþturmasýnýn baþladýðýna iliþkin bilgi aldýklarýný belirterek, 4 Ocak tarihinde yeniden polise giderek ifade vereceklerini vurguladý. Söz konusu aile üyesi ayrýca, Hacinikolau'nun 1974'te Yeni VAKIFLAR BANKASI ÝNTERNET BANKACILIÐINA GEÇÝYOR Kýbrýs Vakýflar Bankasý, banka yönetiminin saptamýþ olduðu politikalar çerçevesinde "Elektronik Yönetim Sistemleri" projesinin ilk adýmý olarak Ýnternet Bankacýlýðý'ný 2011 Ocak ayý itibariyle müþterilerinin hizmetine sunmaya baþlayacak. Bankadan yapýlan açýklamaya göre, bu çerçevede önceki akþam Kýbrýs Vakýflar Bankasý üst düzey yetkilileri ve personeline ilgili firma yetkilileri tarafýndan geniþ çaplý bilgilendirme semineri düzenlendi. DAÜ'de genel güvenlik ve itfaiye eðitimi Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Güvenlik Ýþleri Þube Amirliði ve Özel Güvenlik adlý þirketin iþbirliðiyle Gazimaðusa Polis Müdürlüðü tarafýndan görevlendirilen eðitimciler tarafýndan DAÜ ve Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde görev yapan özel güvenlik personeline yönelik eðitim verildi. Gazimaðusa Polis Baþmüfettiþi Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, þu ana kadar hiçbir çocuðun siyasi iltica talebinin kabul edilmediðini belirtti. Çocuklarýn Rum tarafýnda kaldýðý sürece Rum Toplumsal Refah Dairesinin himayesi altýnda bulunduðunu ifade eden Silikiotis, çocuklarýn çoðunun, siyasi iltica talepleri incelenene kadar Rum tarafýndaki ailelerin yanlarýna da yerleþtirildiklerini belirtti. Silikiotis ayrýca, siyasi iltica talebi kabul edilmeyen çocuklarýn Tanrýnýn merhametine býrakýlmadýklarýný, ülkelerine güven içerisine geri gidebilmeleri için iþlemlerin yapýldýðýný söyledi. Erenköy (Yalusa) köyünde, diðer 8 kiþiyle birlikte Türk askeri tarafýndan tutuklandýklarýný ve bu tutuklamaya iliþkin tanýklarýn bulunduðunu savundu ve gerek köylülerinin gerekse diðer kiþilerin þahitliklerini baþvurmalarýnýn söz konusu olacaðýný ifade etti. Gazete, olayýn gerçekleþme þekline iliþkin pek çok tanýðýn bulunduðunu, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn ise 1974'te Hacinikolau'nun annesine "Onu kurtarmaya yetiþemedik, Ýntikam almak isteyen kalabalýk tarafýndan öldürüldü" þeklinde itirafýnýn bulunduðunu iddia etti. POSCOE'DAN OTONOM KAYIP ÞAHISLAR KOMÝTESÝ'NE DESTEK Öte yandan Haravgi ve diðer gazeteler, BM Genel Sekreteri Yardýmcýsý Lynn Pascoe'nun "Diggin For The Future" (Gelecek Ýçin Kazmak) isimli dokümanterde yer almasý amacýyla göndermiþ olduðu yazýda BM'nin Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin çalýþmalarýna verdiði desteði bir kez daha vurguladýðýný yazdýlar. Habere göre Pascoe; Komitenin Kýbrýslý Türklerle Kýbrýslý Rumlarýn baþarýlý bir þekilde birlikte çalýþabileceklerinin bir göstergesi olduðunu savundu. Gazete, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin çalýþmalarýna iliþkin olan "Diggin For The Future" belgesinin Ledra Palace'ta gösteriminin yapýldýðýný da belirtti. Dalgýç Demiralp tarafýndan verilen "Yangýnlardan Korunma ve Yangýn Söndürme" eðitimi çerçevesinde yangýn söndürme tatbikatý yapýldý. Polis Müfettiþi Süleyman Akmercan, genel güvenlik konularýnda bilgi verdi. DAÜ Güvenlik Ýþleri Þube Amiri Mehmet Arifoðlu da üniversitedeki güvenlik uygulamalarý hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. GÜNLÜK ÖÐRENCÝLER "MAHMUT HOCA"YI YALNIZ BIRAKMADI 2003'ten beri demans hastalýðýyla yaþayan, evinden çýkmayan ve kimseyle görüþmeyen usta sanatçý Münir Özkul'un, yýllar sonra hastanede fotoðraflarý çekildi. Geçmiþe dair birçok þeyi hatýrlamayan Özkul, dört kez evlendi, üç çocuðu oldu. Kýzý Güner Özkul'a göre babasý "evlilikten korkmazdý ama boþanamamaktan korkardý" diyor. Münir Özkul'un oyunlarýný, filmlerini sýralamaya sayfalarýmýz yetmez ama "Hababam Sýnýfý" baþka. Nitekim "Hababam Sýnýfý"nýn "Mahmut Hoca"sýný gençler de unutmadý. Çiçeklerle dayandýlar hastane kapýsýna, Münir Özkul'la görüþemeyince ona bir mektup býraktýlar: "'Sevgili Hocam, biz Hababam Sýnýfý'ný izleyerek büyüdük. Okulu 'dükkana' çeviren rektörlere karþý sesimizi yükseltebiliyorsak, bu senin sayende. Sen 'Hababam Sýnýfý'na insanlarý umursamayý öðrettin. Arkandan 'Kel Mahmut' diyen talebeler senin için hastaneye geldiler. Biz de Mahmut Hocamýza geldik. Biz de Mahmut Hoca gibi sesimizi öðrenciyi umursamayan rektörlere karþý yükseltiyoruz. Sen hep bizim tarafýmýzda oldun. Seni yalnýz býrakmayýz, sen de bizi yalnýz býrakma.'' EÞEKLER Kaleburnulu Hasan Vazaro'dan þikayet var. Baþýboþ dolaþan eþekler tüm zeytin fidanlarýný mahvetmiþ... Yalnýz onunkileri deðil, baþkalarýnýnkileri de... Ne meyve fidanlarý kalmýþ, ne de bir þey... Hangi yetkili makama baþvurmuþsa, kimse ilgilenmemiþ... Vazaro Kaleburnu'ndaki eþeklerden þikayetçi, biz de Lefkoþa'dakilerden... MUALLA TEYZE Mualla Haným dünya tatlýsý bir teyze... Hasta yataðýnda bile Kýbrýs sorununu düþünüyor. Bir önerisi var... Yazmamýzý ve Hristofyas'a da iletmemizi istedi... Öneri þu: Bütün kapýlar açýlsýn... Ve eðer bu iþin sonunda biri kalkar da diðerini öldürürse, idam cezasý verilsin ona... "Bir-iki kiþi ipte sallandýktan sonra, artýk kimse böyle bir iþe kalkýþamaz" diyor Mualla teyze... YENÝ YIL 2011 nasýl geçecek? Ýyi mi, kötü mü? Hiç takmayýn kafaya... Napolyon'a "Bu savaþý kazanacak mýyýz?" diye sorduklarýnda ne derdi bilir misiniz? "Hele bir savaþa girelim, sonra belli olur"... YÝTÝRDÝK 2010 yýlýnda ne mi oldu? Hiç! Koca bir þairi yitirdik... Fikret ustayý... Týrnak... "Medya ve fotoðrafçýlar eþliðinde abdest almak, namaz kýlmak, sonra tüm bunlarý gazete sayfalarýnda görmek nasýl bir 'tatmin' saðlýyor acaba bu 'siyasetçilerimize...' Hiç mi rahatsýzlýk duymuyorlar... Bunun adý 'inanç' mý yoksa 'reklam' mý a dostlar? Siyasi istismarýn ötesinde bir 'hadsizlik' mi artýk tüm bunlar..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Milliyetçilik ve din yýllardýr insanlarý, toplumlarý birbirinden ayýrmak için kullanýlan en önemli iki unsurdur. Bu iki konu her zaman için istismara açýk ve de hiç kimsenin cesaretle konuþup üstüne gidemediði konulardýr." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Baðýmsýzým baðýmsýzým diye ortalýkta 'bol laf' ederek dolaþanlar... Önce 'Gölge' oyunu oynar gibi gölge yaptý. Sonra ise 'Dýþ Türkler'in iþlerine ben bakayým deyiverdi. Anlaþýlan 'eski' kumaþtan, 'yeni' oluþum! Bekleyenler hayal kýrýklýðýna uðrayacak." Erkut YILMABAÞAR (Ortam) "Öldürmek sadece öldürmek içn bu dünyaya gelenler görev baþýndadýr bu saatlerde... Görevleri bellidir... Þeytanýn kanlý dansý az sonra baþlayacaktýr... Nereden ve neden geldiði bilinmez bir içgüdünün tarifsiz canavarlýk duygusudur öldürmek..." Mustafa DOÐRUSÖZ (Güneþ) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Bir Ankara ziyareti daha gerçekleþtirdi Baþbakan Ýrsen Küçük... Ankara'da en üst düzey yetkililerle görüþtü ve yurda döndü. Gazetemizin dünkü baþ sayfasýnda yer alan fotoðraf bu görüþmelerden bir aný yansýtýyordu ve oldukça anlamlýydý... Resimde Tayyip Erdoðan, Cemil Çiçek, Ýrsen Küçük ve Hüseyin Özgürgün vardý.. Çiçek elindeki dosyayý karýþtýrarak Ýrsen Küçük'ü adeta imtihan ediyordu... Ankara böyle bir yerdir iþte yöneticilerimizin hayatýnda... Bir Sýrat Köprüsü gibi... Giderler, hesap verirler, talimat alýrlar ve dönerler... Döndüklerinde de "Çok yararlý temaslarda bulunduk" derler. Yararlý olduðuna hiç þüphe yok... Kimin yararýna ancak? Her iki tarafýn mý, yoksa yalnýz bir tarafýn mý? Bütün mesele bu iþte...

7 30 Aralýk 2010 Perþembe 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ KABÝLE DEVLETÝ... Uzunyol, Regina Sokak, Ömerge ve Tahtakale mahalleleri hariç, o da kýsa süreli olarak, genç yaþlarda güney denilen bölgeye pek geçme heveslisi deðildim olaylarý patlak verdi sonra, gençlerin açýk havada toplanma mekaný Çocuk Bahçesi oldu. Þimdiki adý Ankara Çaðlayan Park bildiðiniz gibi. Özellikle yaz aylarýnda toplanýrdýk orda. Kýz arkadaþlardan, sevgililerden söz eder, araya sýk sýk genel siyasal ortamý tartýþýrdýk. Sabaha kadar devam ederdi bazen sohbetler. Hele geçenlerde sonsuz yolculuðuna çýkan Fikret Demirað ile yayýnladýðý iki kitabý üzerindeki görüþ alýþveriþlerini unutmama imkan yok o bahçede, Ankara Çaðlayan Park'ta! Adaya her ziyaretimde gitmeyi alýþkanlýk haline getirdim. Parkta þöyle dolaþmayý... Ve gençlik hatýralarýný tazelemeyi... * Ýki yýl önce adayý ziyaretimde Kebapçý Anibal'a oturmuþtum. Karþýdaki masaya iki bayanla oturdu. Ya kýzlarýydý, ya da biri gelini veya tanýdýðý olacaktý herhalde, 1963 yýlýndan sonraki Çaðlayan Park etrafýndaki canlýlýðý anlatýrdý onlara. Yazlýk sinemalar önünde gidip gelmeler... Lozan Pastahanesi... Bir þenlik... Gözlerden akan mutluluk... Gençler bilmez elbette. O anlattý, onlar þaþkýn gözlerle ve birbirlerine bakarak dinledi. Doðruyu söylemek gerekirse dinler gibi gözüktü. Anlayamazlar ki! O günleri yaþayan birisi olarak ben de anlamakta zorlanýrým. Çünkü Çocuk Bahçesi adýyla andýðýmýz, bildiðimiz Ankara Çaðlayan Park benden uzaklaþtý, ben ondan. * Kuzey Kýbrýs deðiþti... Deðiþti çehresi, atmosferi... Demografisi... Uzun yýllar yurt dýþýnda yaþayan ve ziyarete gelen birisi kendi vatanýný tanýmaz, tanýyamaz hale geldi. Hayal kýrýklýðýyla çeker gider, bir daha düþünmek istemez buralarý. Fakat güney Kýbrýs! Ýþte kuzeyde kaybolan ada güneyde keþfedilir ancak. Kabile devletinin yönetimindeki bölgelerde! * Devlet Bakaný Egemen Baðýþ AB ve BM üyesi bir devlete 'Kabile devleti...' tanýmýný yakýþtýrmadan önce sabahlara kadar düþünmeliydi. Önce kendi gözündeki merteði görmeliydi. Bilmeliydi kabile devletinin esiri konumuna düþtüðünü. Ve bilmeliydi kendi devleti Kýbrýslý Türkleri mandraya kaparken yýllarca, kabile devleti sayesinde Kýbrýslý Türklerin dünyayla kucaklaþtýðýný. Ve Kýbrýslý Türklerin kimlik sahibi olmak için kabile devleti dediði devletin daireleri önünde nasýl kuyruk oluþturduðunu, anýmsamalý, bilmeliydi. * Eski Çaðlayan Park günlerinde mutluydu Kýbrýs Türkleri. Sen Egemen Baðýþ, 1974 yýlýnda geldin, çakýlýp kaldýðýn yetmezmiþ gibi bir de nüfusunu taþýdýn... Karanlýklara, mutsuzluða gömdün Kýbrýs'ýn kuzeyini uygulamalarýnla. Kabile devleti dediðin devletteki Kýbrýs Türklerinin haklarýný talep etmesinin önüne barikatlar çektin. Göçe zorladýn yerli halký... Erittin... Tükettin... Ýþsiz býraktýn... Üretimden kopardýn... Ýradesini çaldýn... Ýþgal rejimi altýnda inlettin. * Kýbrýs Cumhuriyeti Kýbrýslý Türklerin de devletidir. Anýmsayalým ve aynaya bakalým sayýn Egemen Baðýþ, aynaya! Zanaatkarlar Odasý, Barolar Birliði'nden destek istedi Barolar Birliði Baþkaný Hasan Sözmener, "Anayasa'ya göre kamu kurumu niteliðindeki meslek örgütlerinin siyasetin yapýldýðý yerler olmadýðýný" kaydederek, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý yasal olarak ortada dururken, yeni bir oda kurma giriþiminin Anayasa ile yasalara aykýrý ve etik olmadýðýný söyledi. Sözmener bu konudaki açýklamayý, Hürrem Tulga baþkanlýðýnda dün kendisini ziyaret eden Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý (KTEZO) yönetimini kabulünde yaptý. Sözmener, bu tip meslek örgütlerinin amacýnýn, üyelerinin hak ve çýkarlarýný siyasilere, hükümetlere karþý korumak, baský unsuru olmak; üyeleri disipline etmek olduðunu anlatarak, hiç kimsenin; "seçimle gelen yönetimini beðenmiyor" diye ayný alanda yeni kamu niteliðinde meslek örgütünü yasayla kurma hakkýna sahip olmadýðýný söyledi. Hasan Sözmener, seçimle gelen yönetimi kimsenin beðenmesinin gerekmediðini, yapýlmasý gerekenin beðenilmeyen yönetimi yasal olarak yapýlan seçimlerde deðiþtirmek olduðunu ifade ederek, hükümetin,, TÖRE'NÝN ZÝYARETLERÝ- Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Tarým Bakanlýðý'na baðlý Vadili Veteriner Dairesi, Akdoðan Tarým Dairesi ve Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'ne baðlý Türkmenköy Araþtýrma Ýstasyonu'nu ziyaret etti. Töre'ye Akdoðan ziyaretinde Akdoðan Belediye Baþkaný Âdem Ademgil ve Özel Kalem Müdürü Tevfik Direnç de eþlik etti. Tarým Bakanlýðý'na baðlý dairelerde incelemelerde bulunarak çalýþmalarla ilgili bilgiler alan Bakan Töre, çalýþanlarla görüþ alýþveriþinde bulundu. "DOMUZDAN POST, GAVURDAN DOST OLMAZ" DEMÝÞTÝ Gülin Küçük'e tepkiler sürüyor CTP - BG Kadýn Örgütü Baþkaný Sibel Sorakýn, Güney Kýbrýs'ta oynanan APOEL - Pýnar Karþýyaka maçýndan sonra olay çýkaran faþist anlayýþý protesto etti, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük'ün yaþananlarla ilgili açýklamalarýný kýnadý. Sorakýn, "Biz kadýnlara düþen görev ayrýlýkçý deðil, birleþtirici ve barýþ içerisinde paylaþýmý bilen, birbirini seven gençler "yönetimini beðenmiyor" diye yasayla ayný türden kamu kurumu niteliðinde baþka bir meslek örgütü yaratamayacaðý görüþünü kaydetti. TULGA KTEZO Baþkaný Hürrem Tulga ise ziyarette yaptýðý konuþmada, ziyaretin nedeninin, geçen hafta meydana gelen ve tartýþmalarý kamuoyuna da yansýyan ikinci bir oda kurulmasý giriþimi ve buna baðlý olarak yeni oda kuruluþuna yönelik yasa tasarýsýnýn Meclis'e sevk edilmesi olduðunu söyledi. Tulga, KTEZO varken "Esnaf ve Zanaatkar Odasý" giriþimini eleþtirerek, yönetim beðenilmiyor diye üyelerin özgür iradesine karþý yasa ile baþka oda kurulmasýnýn kabul edilemez olduðunu kaydetti. Tulga, Baro'nun, ayný sahada ikinci oda kurulmasýna iliþkin görüþünü öðrenmek istediklerini belirterek, cevabý verilmesi gereken sorularý þöyle sýraladý: "Ayný sahada ikinci oda kurulmasýnýn nedeni denir? Ortada odamýzýn karar ve eylemleriyle ilgili sorun mu var? Ýki yýlda bir yapýlan seçimlerde demokratik olarak seçilen yönetim beðenilmiyor mu?" yetiþtirmektir" dedi. Konuyla ilgili olarak yazýlý bir açýklamaya yapan Sorakýn, APOEL - Pýnar Karþýyaka maçýndan sonra çok þeyler yazýlýp, çok þeyler söylendiðine iþaret etti. Sorakýn, "Maç sonrasý yaþanan olaylarý benimsemediðimiz gibi, olay çýkaran bir avuç fanatik ýrkçý topluluðu genelleþtirerek bir toplumu suçlamayý da doðru bulmuyoruz" þeklinde konuþtu. VER-KURTUL... YALAN-DOLAN... SUÇ KÝMDE? Ýsmi yanýmýzda mahfuz bir vatandaþýmýz gazetemize bir mektup gönderdi. Saray Otel'i, zarar eder diye, bir casinoya kiralayan Vakýflar Ýdaresi, bazý gazetelere anlaþmalý haberler göndererek, oteli kiralayan þirketin 5 milyon sterlin harcama yaptýðýný kamuoyuna duyurmaya çalýþtýðýný belirtti. Anlaþmada yapýlacaðý söylenen ama yapýlmayacak olan yatýrýmlarýn bir ön hazýrlýðý olduðunu yazan vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "50 günde 5 milyon Euro harcamýþlar. Saray Otel'i baþtan aþaðýya yenilemiþler. Yesinler... Ýki gazete, isimlerini yazmama gerek yok. Ayný kalemden çýkmýþ, sanki TAK haberi gibi birer gün arayla ayný haberi yayýnladýlar. Okudum güldüm. Aslýnda aðlanacak durumumuza güldüm. Ne demiþti Küçük Baþbakanýmýz: 'Yýlda 1 trilyon zarar ediyor onun için kiraladýk.' Be adam niye zarar ediyor onu da araþtýrýn. Söyleyin öðrenelim. Yeni sahibi 5 milyon Euro, yani 10 trilyon harcadý, ayda da 10 milyarcýk kira verecek ve kâr edecek haliyle. Sormaz mýyýz Vakýflar niye bu oteli zarar ettiriyordu? Vakýflarýn müdürleri, yönetim kurullarý, otel yöneticileri bu zarar ettirme suçlarýndan dolayý sorgulanýp yargýlanmayacak mý? Neyse rüya görmeyi býrakýp verdik-kurtulduk diyelim olsun bitsin. Yalan-dolan diz boyu ve bunu merak edip bu iki gazetemiz gidip yerinde görme gereði duymuyor. Ýkisine de servis edildiði belli olan resim ve haberi hiç tereddütsüz yayýnladýlar. 5 milyon Euro harcanmýþ. Yalan... Kumar makinesi getirilmiþse onu bilmem. Ama giriþ hariç, yapýlan hiçbir þey yok. Katlara bolca profil ve alçýpan çýkarýldý ama neyi böldüler bilmem. Dýþtan bakýnca 5 milyon harcanan otel böyle olmaz. Neredeyse Saray Otel'i kökten yaparsýnýz bu parayla. Ama kiralarken bilmem ne kadar yatýrým sözü verildi ya. Bu para iþte onun için reklam ediliyor. Vakýflar denetlesin esas sahibine yani halka, kalem kalem açýklasýn neler yapýldýðýný. Toplamada 5 milyon Euro'yu bize göstersin de bilelim. 50 gündür Girne Kapýsý'ndaki iþçi pazarý bomboþtu. Saray Otel'e harcanan 5 milyonun iþçilik payý oraya ödendi. 54 plakalý týrlarla da Türkiye'den gümrüksüz eþyalar getirildi. Eee söyle Vakýflar bu milletin kârý ne oldu bu iþten? Daha þýk ortamlarda yolunmaktan baþka? Bu þirket iþgücünü yabancýdan, malý yabancýdan getirecek, dönüp bize 'turizm' yatýrýmý diye ne gümrük fonu ne de vergi verecek. Üstüne üstlük zayýf insanýmýzý kumarda yütüp arkamýzdan gülecek. Benim Kýbrýslý Türklerden hiç umudum kalmadý artýk. Nereye götürüldüðümüz apaçýk ortada. Kýzacaksýnýz ama çözümü söyleyim. Maalesef biz çok maddiatçý olduk. Uyanmamýz ve birþeyleri farketmemiz için maddi olarak canýmýz yanmalý. Yani diyorum ki inþallah 13. maaþ ödenmez, inþallah vergi yükümüz iki katýna çýkar, inþallah Kýbrýslýlar iþten atýlýr yerine yabancýlar alýnýr, inþallah... Anladýnýz umarým..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR 13'ÜNCÜ MAAÞI YAZ DEFTERE VER ÇÝÇEÐE Bizim Mandra Dünkü Afrika'nýn birinci sayfasýný yarý yarýya kaplayan fotoðraf, mandrada günün konusu olur. Ýrsen Küçük'ün, Erdoðan ve Çiçek tarafýndan imtihan edildiði þeklindeki yoruma, sonuna kadar katýldýklarýný söyleyen vatandaþlar, hakaret, aþaðýlama ve dayatmalarýn yýlýn son günlerine kadar sürdüðünü belirtirken, sokaktaki adam "Yapamadýk... Bizi bitirmelerine karþý adam gibi bir kavgayý göze alamadýk... Daha çook çekecek çilemiz var" diye kendi kendine söylenir.

8 8 30 Aralýk 2010 Perþembe ASIL ENGELLÝ ENGELLERÝ GÖREMEYENDÝR- Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM), engelli bireylere tekerlekli sandalye alýnmasý için Dünya Engelliler Merkezi'nin Türkiye'de baþlattýðý Mavi Kapak Kampanyasý'na destek vereceðini açýkladý. Broþür, pankart ve kapaklarýn toplanacaðý kutular hazýrlayan Maðusa Gençlik Merkezi, Salamis yolunda yürüyüþ etkinliði düzenledi. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre 10 Ocak'a kadar devam edecek kampanya çerçevesinde toplanacak her 1000 kapakla bir tekerlekli sandalye alýnabilecek. Kampanyaya katký koymak isteyenler, her renkte ve ebattaki kapaklarý Gazimaðusa Belediyesi veya Sakarya'daki Maðusa Gençlik Merkezi'ne ulaþtýrmasý gerekiyor. ÇOCUKLARA YENÝ YIL KATKISI Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu, yeni yýl dolayýsýyla Gülenyüzler Anaokulu'ndaki bazý çocuklara ayakkabý katkýsýnda bulundu, Çocuk Yuvasý'ndaki çocuklara yönelik eðlence düzenledi. Kurum Baþkaný Ayþe Coþar baþkanlýðýndaki heyet Gülenyüzler Anaokulu'nda okuyan ve maddi gücü zayýf olan ailelerin çocuklarýna ayakkabý alýnmak üzere okul yetkililerine 575 TL'lik çek verdi. Bu arada Çocuk Yuvasý'nda barýnmakta olan çocuklara yönelik olarak yuvada eðlence düzenlendi. RUM YEÞÝLLER PARTÝSÝ'NDEN BKP'YE YENÝ YIL ZÝYARETÝ Yorgos Perkidis baþkanlýðýndaki Rum Yeþiller Partisi heyeti Birleþik Kýbrýs Partisi'ni ziyaret ederek, Genel Sekreter Ýzzet Ýzcan ve parti yetkilileriyle görüþtü. Görüþmede konuþan Ýzcan, "Kýbrýs sorunu, müzakere süreci, iki partinin barýþa ulaþýlabilmesi adýna yapacaðý katkýlar, son dönemde artan faþist ve ýrkçý saldýrýlarla KKTC'de ayine polis tarafýndan yapýlan baskýn" konularýný ele alacaklarýný söyledi. Ýzcan, Rum kesiminde Türklere karþý "milliyetçilik" adý altýnda yapýlan ýrkçý saldýrýlarý ve "KKTC'de Noel ayini için kilisede bulunan Rumlara polis müdahalesi yapýlmasýný" þiddetle kýnadýklarýný belirterek, Rum kesiminde lider Hristofyas'ýn önlemleri artýrmasý, "Türk tarafýndaysa insan haklarýna saygýlý olarak tüm GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ HEDÝYE DAÐITTI Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB), yeni yýl dolayýsýyla üyelerine yeni yýl hediyesi daðýtarak, üyelerinin ve tüm gazeteciler ile basýn camiasýnýn yeni yýlýný kutladý. Yeni yýl kutlamalarýna Kýbrýs Türk basýnýnýn "bel kemiði" olarak kabul edilen Türk Ajansý Kýbrýs'tan (TAK) baþlayan Gazeteciler Birliði, üyelerine Kuzey Kýbrýs Turkcell ile iþbirliði içerisinde hazýrlanan basýn yeleði, ajanda hediye etti, KTGB tarafýndan yayýmlanan "Medya" adlý derginin daðýtýmýný yaptý. KTGB Baþkaný Cenk Mutluyakalý ile birlik Kýbrýslýlarýn özgürlüklerini rahatça yaþayabilmeleri gerektiðini" söyledi. Ziyarette Yeþiller heyeti Ýzcan'a þekerleme, kahve ve barýþý simgeleyen bir de karikatür hediye etti. PERKÝDÝS Yeþiller Partisi Genel Baþkaný Yorgos Perkidis ise, iki partinin görüþlerinin yakýn olduðunu ve ortak vizyona sahip olduklarýný dile getirerek, Rum kesiminde bazý gruplarýn "agresif" tavýrlarýný tehlikeli olarak niteledi ve sosyal ve siyasal politika deðiþimi gerektirdiðini söyledi. Bu tip saldýrýlarýn "Ýki taraftaki Kýbrýslýlar bir arada yaþayamaz" imajýný dünyaya yaymaya çalýþtýðýný anlatan Perkidis, bunun doðru olmadýðýný, partilerin ve Rum hükümetinin yöneticileri ve Kuzey Kýbrýs Turkcell Regülasyonlar ve Kurumsal Ýletiþim Bölüm Yöneticisi Sait Erkmen'in katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyaretler TAK'tan baþlanarak tüm basýn kuruluþlarýna yapýlacak. Birlik baþkaný Cenk Mutluyakalý, ziyaretin TAK'tan baþladýðýný ve tüm basýn kuruluþlarýna yapýlacaðýný, ancak yine de ulaþýlamayan üyelerin yeni yýl hediyelerini birlikten alabileceklerini söyledi. Mutluyakalý, bütün basýn camiasýnýn yeni yýlýný kutlayarak, Kuzey Kýbrýs Turkcell'e iþbirliðinden milliyetçi ve ýrkçý hareketlere karþý önlem almalarý gerektiðini söyledi. Ayine yapýldýðý iddia edilen polis baskýnýna da deðinen Perkidis, KKTC polis ve güvenlik güçlerine insan haklarý ve özgürlüklerine saygýlý olmasý çaðrýsýnda bulundu. Perkidis, Kýbrýs sorununda kendilerinin liderlerin halen "sýfýr noktasýnda" bulunduklarýna inandýðýný fakat bilgilendirmede sorunlar olduðu için kimsenin hangi noktada bulunduklarýný bilemediðini söyleyerek, buna karþýn erken bir çözüm umutlarýnýn devam ettiðini bildirdi. Perkidis ayrýca çevre sorunlarýnýn bölünmüþlük tanýmadýðýný tüm Kýbrýslýlarýn sorunu olduðunu ifade ederek, Lefke'deki çevre kirliliðinin Kýbrýs olduðu kadar Akdeniz'in, hatta Avrupa'nýn bir sorunu olduðunu sözlerine ekledi. dolayý teþekkür etti ve yeni yýlda da iþbirliklerinin süreceðini kaydetti yýlýnda basýn emekçilerinin haklarýnýn ilerletilmesi temennisinde bulunan Mutluyakalý, 2011'de ayrýca TAK ile BRTK yasalarýnýn Meclis'ten geçirilmesini diledi. Kuzey Kýbrýs Turkcell Regülasyonlar ve Kurumsal Ýletiþim Bölüm Yöneticisi Sait Erkmen de, KTGB ile yaptýklarý iþbirliðinden dolayý memnun olduklarýný belirterek, 2011 yýlýnda da bu iþbirliðinin süreceðini kaydetti ve gazetecilerin yeni yýlýný kutladý. ÖZÜRLÜLERE AKÜLÜ TEKERLEKLÝ SANDALYE BAÐIÞI Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi, "Tekerlekli Sandalyesiz Özürlü Kalmasýn" kampanyasýna katký yaparak Kýbrýs Türk Ortopedik Özgürlüler Derneði'ne 1 akülü tekerlekli sandalye baðýþladý. Kýbrýs Türk Ortopedik Özgürlüler Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, Kadýnlar Konseyi yöneticileri bu amaçla Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. SAÐLIK-SEN BAKANLIKTAN ÞÝKAYETÇÝ Saðlýk - Sen Baþkaný Kemal Oktar, saðlýk alanýndaki yoðun iþ talebini çözmek için yýllardýr özel þirketlerden hizmet alan Saðlýk Bakanlýðý'nýn, "bu hizmetlerin bedeli olan çalýþanlarýn aylýk maaþlarýný ödemekte keyfi uygulamalarla insanlarý periþan ettiðini" iddia etti. Konuyla ilgili olarak yazýlý bir açýklama yapan Oktar, saðlýk iþkolundaki sorunlar devam ederken, ekonomik sýkýntýlar bahane gösterilerek yeni sorunlara çanak tutulduðunu savundu. Oktar, Baþbakan'a açýk mektup baþlýklý açýklamasýnda, "Ayni iþyerinde deðiþik iþlerde çalýþan özel þirketlerin çoðunluðunun ödenmesi ile temizlik hizmetlerini yürüten çalýþanlarýn Kasým ayýndan beridir maaþlarýný alamamalarý kabul edilebilir deðil" dedi. Kemal Oktar, Baþbakan'dan, yaklaþan yeni yýl hazýrlýklarý nedeniyle bu çalýþanlarýn maðdur edilmesine "dur" demesini ve konuya karþý duyarlý olmasýný istedi. HAYVANLAR ÝÇÝN YILBAÞI KARTLARI Yeni yýl hazýrlýklarý sürerken, insanlarýn birbirlerini mutlu etmek için hediye seçimlerinin yoðunlaþtýðý bu günlerde hayvanlar da düþünüldü. Evlerimizin, bahçelerimizin sevimli varlýklarý, insanlarýn yakýn dostu olan hayvanlarýn korumasýz olanlarýna katký saðlamak için bastýrýlan yýlbaþý kartlarý satýþa sunuldu. "Bize sýrt çevirmeyin" ifadesinin yer aldýðý kartlarýn satýþlarýndan elde edilecek gelir, hayvan barýnaðýndaki hayvanlarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için kullanýlacak. Hayvanlarý Koruma Derneði Baþkaný Tomris Güven'in yaptýðý açýklamaya göre, iki ayrý köpek ve iki kedi görüntüsünü içeren kartlar, orta dereceli okullar ile Lefkoþa ve Girne'deki Lemar maðazalarýnda ve Deniz Plaza'da satýþa sunuldu. Kartlar 5 TL karþýlýðýnda satýlýyor.

9 30 Aralýk 2010 Perþembe 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar VUR SARI ÝLE LACÝVERTE Yeþilçam filmlerindeki zalim karakteri, þarkýcý kýzcaðýza þiddet uygularken yakarýr gariban, "Yüzüme vurma" diye. Çünkü sahneye çýkamaz yüzüne gölge düþerse. O zalimlerin bile insafý vardýr, yüze saldýrmazlar. 16 yaþýndaki çocuklarýn bacaklarýna tekmeler uçuþurken, zalimlerin insaf eþiði olmadýðýný gördük. Bacaklarýna yani mesleklerine tekmeler atýldý. Geleceklerine. Koca bir geçen hafta 'ulan' krizi ile geçti. Ben, Egeli 'Ulen'i tercih ederim, ilk yarý özeti olarak da hepinize 'Çokça vurdunuz sarýlaciverte ulen!' demek isterim. Ýyi insanlarýn sesinin daha çok duyulduðu yeni yýl isteyelim. Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay, Hakký Yeten, Can Bartu ve mesela Gökay'dan utanmamayý dileyelim. Feryal PERE (Radikal) DÝPNOT Türkiye'de asgari ücret 1 Ocak 2011'den itibaren 16 yaþýndan büyükler için brüt , net lira olarak belirlendi. KIBRIS DEYÝNCE ELHAMDÜLÝLLAH HEPÝMÝZ ASKERÝZ TARÝH 25 KASIM, 2009 Cop ve biber gazý ile meclisten geçirilen maaþ-ücret yasasý sendikalar tarafýndan Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyor... Gözden kaçmayanlar... BAÐIÞ'IN "KABÝLE"SÝ Türkiye'nin Baþmüzakerecisi bir kabile lafý attý ortaya, günlerdir ayný nakarat üzerinden esmeye yaðmaya çalýþýyor. Ne ki, esiyor ama bir türlü yaðamýyor. Neymiþ Kýbrýs Cumhuriyeti Karþýyaka basketbol takýmýna karþý yapýlan saldýrýyla, devlet deðil, kabile bile olamayacaðýný kanýtlamýþ. Bir yerde devlet olup olmadýðýný spordaki fanatizme ve þiddet eðilimine bakarak anlayacaksak, Türkiye'nin sicili de bu konuda hiç parlak deðil. Güney Kýbrýs'tan sporcularý burunlarý kanamadan Türkiye'ye getirmekle övünmek yetmez, Türkiye'deki maçlarda da burunlarýn kanamamasýný saðlayýn. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Gerek Türkiye, gerekse Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun samimi bir þekilde çözümden yanadýr." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) VÝRGÜL HÜKÜMETÝN NE SAÐI VAR NE DE SOLU KTOEÖS basýn açýklamasýnda Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý, öðretmenler yasasýný bilmemekle, talimatla görev yapmakla suçladý ve istifaya davet etti. Buraya kadar sorun yok. Ersin beyin öðretmen yasasýný bilmediði belli, talimatla görev yaptýðý ve bundan memnun olduðu da gün gibi ortada. Ama KTOEÖS'ün hükümeti saðý solu belli olmayan bir þekilde hareket etmekle suçlamasý tuhaf deðil mi? Ýlahi sendikacý kardeþler, bu hükümetin solu mu var ki, belli olmasýn. Kaldý ki, saðý bile kalmamýþtýr yani... "Kýbrýs Türkiye için milli bir davadýr, Kýbrýs konusunda Türkiye'de iktidar-muhalefet ayrýmý, asker-sivilý ayrýmý yoktur." Egemen BAÐIÞ (TC Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci) Ýsrail devletinin nereye gittiðini kimse bilmiyor Ýsrail devletini negatif bir çerçevede tarif etmek mümkün: Araplara hayýr, dünyaya hayýr; yerleþimlerin dondurulmasýna hayýr; barýþ giriþimlerine hayýr. Bu, korkutucu cýlýz kelime haznesi, tek kelimelik bir ulusal lügat. 'Evet' kelimesi, 'Hayýr'ýn altýnda ezilmiþ. Kuruluþundan 62 yýl sonra devletin nereye gittiðini kimse bilmiyor. Ne tür bir devlet istiyoruz? Politik Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl'in bir vizyonu vardý, Ýsrail'in ilk baþbakaný Gurion'un da. Begin mahallelerin yenilenmesinden Mýsýr'la barýþa, ekonominin liberalleþtirilmesine kadar yapmadýðý kalmadý; bunlar vizyon sahibi olmasýndan kaynaklanýyordu. Her siyasi partinin bir programý vardý; sadece neyi reddettiklerini deðil, ne yapmak niyetinde olduklarýný da ortaya koyuyorlardý. Bazýlarý eþitlikçi bir sosyalist toplum, bazýlarý orta sýnýf bir toplum istiyordu. Bazý partiler laik, bazýlarý din devleti için çabalýyordu. Bazýlarý Avrupalý bir karakter peþindeyken, bazýlarý Ortadoðulu olmaktan yanaydý ve 'Büyük Ýsrail'i savunanlar olduðu gibi toprak verip barýþ yapmak KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu isteyenler de vardý. Kültürel, siyasi ve ahlaki bir temel mevcuttu. Ýsrail'deki her çocuk kimin neyi savunup neye karþý çýktýðýný biliyordu. Peki bugün Ýsrail'in ahlaki, siyasi ve kültürel temeli nedir? Ýran'ýn atom bombasý mý? Hamas'ýn devrilmesi mi? Her binaya bir bomba sýðýnaðý mý? 'Yahudi demokrasisi' artýk kimsenin anlamadýðý bir kavram. Ýsrail'deki büyük partilerin neyi savunduðunu tespit etmeyi deneyin. Yoldan geçen herhangi bir vatandaþa ne tür bir devletten yana olduðunu sorun. Cevap alamazsýnýz. Herkes ekmek ve iþ, huzur ve güven, hayatta kalmak ve mümkünse tatil yapmak istiyor ve çevremizdeki herkesin bize benzemesi gerektiðini düþünüyor. Karanlýðýn ortasýnda yol bulmaya çalýþan; ordusundan baþka kökü saðlam kurumlardan yoksun; deðerleri bulanýk bir devletten söz ediyoruz. Bu devletin açýkça tanýmlanmýþ yönelimlere ihtiyacý var, fakat ara ki bulasýn. Sorun, devlet okullarýnýn müfredatýna daha fazla Siyonist ders koymak veya daha fazla 'kültür mirasý sit alaný' oluþturmak gibi saçma araçlarla çözülmeyecek. Nereye gittiðimiz konusunda bir karara varmak zorundayýz. Arap vatandaþlarý kabul ediyor muyuz etmiyor muyuz? Ýþgal altýndaki topraklarý ilelebet elimizde tutma niyetinde miyiz? Açýk, çokkültürlü bir toplum mu, yoksa tecrit edilmiþ, milliyetçi bir toplum mu istiyoruz? Sivil bir toplum olarak mý, yoksa yarý-ordu devleti olarak mý yaþamak istiyoruz? Bu sorularýn hiçbiri gündemimizde yok. Kimse bu meseleleri tartýþma masasýna koymak için kýlýný kýpýrdatmýyor; siyasi liderlik, medya, eðitim sistemi, sivil toplumun herhangi bir kesimi bu sorularý sormuyor. Kamusal söylem, ývýr zývýr meselelerle meþgul; herþeyi konuþuyoruz, ama bunlarý konuþmuyoruz. Öyleyse geriye yapacaðýmýz ne kalýyor? Hayýr, hayýr, hayýr demeye baþlamamýz gerekiyor. Kesinlikle hayýr. Peki neye evet diyebiliriz? (Ýsrail Gazetesi Ha'aretz/ Baþyazý/ 28 Aralýk 2010)

10 10 30 Aralýk 2010 Perþembe GÜNEYDEN... MECLÝSÝ ÇALIÞANLARI YENÝ YILI KUTLADI- Cumhuriyet Meclisi çalýþanlarý, dün Lefkoþa Golden Tulip Hotel'de gerçekleþtirilen yeni yýl yemeðinde buluþtu. Meclis çalýþanlarýnýn yeni yýl kutlama yemeðine Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Dr. Hasan Bozer, eþi Dr. Sonay Bozer, Cumhuriyet Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Dr. Mustafa Yektaoðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýk Divaný Üyelerinden Mutlu Atasayan, Ahmet Zengin, Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Füsun Aksun ve Cumhuriyet Meclisi müdürleri katýldý. Kalabalýk bir katýlýmla gerçekleþen yeni yýl kutlama yemeðinde Cumhuriyet Meclisi çalýþanlarý, yoðun geçen 2010 yýlýnýn vermiþ olduðu yorgunluðu üzerlerinden atmaya çalýþtý. KKTC 2011'Ý KARÞILAMAYA HAZIRLANIYOR (T.A.K. -ÖZGÜL GÜRKUT MUTLUYAKALI): Yaþlý dünyamýz, Güneþ'in etrafýndaki 365 günlük turunu bir kez daha tamamlamaya hazýrlanýrken, bütün dünyada yaþanan yeni yýl heyecanýna, Kýbrýs Türk halký da katýlýyor. 2010'un son günlerinde, 2011'e dair taptaze umutlar ve beklentilerle, en iyi dilekler, geride kalmaya hazýrlanan yýldaki sorun ve zorluklarý bir nebze de olsa geri plana iterek iyimser bir hava yaratýyor. Kýbrýs Türk halký, tüm dünyayla birlikte 2011'i karþýlamaya hazýrlanýyor. Polis ve belediyeler, halkýn yeni yýlý huzur içinde karþýlanmasý için önlemler aldý. Bir süredir kentlerde ana caddeler ve alýþveriþ merkezleri, yeni yýl öncesi ýþýklý süslerle donatýldý. Herkesin sevdiklerine, yakýnlarýna hediyeler almak için uðradýðý maðazalar ve dükkânlar, müþteri çekmek için özel ýþýklandýrmalar yaptý; indirimli ve taksitli satýþlara aðýrlýk verildi. Vatandaþlarýn bir kýsmý 31 Aralýk gecesini otel, restoran ve eðlence yerlerinde bir kýsmý da evlerinde aileleri ve dostlarýyla geçirmeye hazýrlanýyor. Ekonomik zorluklara raðmen yýlbaþý sofralarýnýn en iyi þekilde donatýlmasý için hazýrlýklar yapanlar, süpermarketlere de yoðunluk yaþatýyor. Türkiye Milli Piyango ve KKTC Devlet Piyangosu'nun yýlbaþý özel çekiliþlerinde yine astronomik rakamlarda ikramiyeler daðýtacak olmalarý, milyonlarca kiþinin hayallerini süslüyor. Milli Piyango, 31 Aralýk çekiliþinde büyük ikramiye olarak 35 milyon TL verecek. Bu rakamýn sadece günlük faizi 7 bin 566 lira! Devlet Piyangosu ise yeni yýl çekiliþinde bir kiþiye 500 bin TL ikramiye verecek. Bu rakam, Devlet Piyangolarý tarihin en yüksek ikramiyesi olacak. Toplam ikramiye miktarýnýn yaklaþýk 1 milyon TL olduðu çekiliþte, ikramiye çýkana kadar çekiliþin devam edeceði belirtildi. YILIN ÝLK GÜNÜ HARÝÇ SAÐANAK YAÐMURLU Bölgemiz bugünden itibaren alçak basýnç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalmasý ve saðanak geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi Müdürlüðü'nün son tahminlerine göre, bugünden itibaren 5 Ocak'a kadar hava parçalý bulutlu ve yer yer hafif saðanak olacak. Buna göre hava bugün ve yarýn parçalý bulutlu ve öðleden sonra yer yer hafif saðanak, Cumartesi parçalý bulutlu, Pazar parçalý bulutlu öðleden sonra yer yer hafif saðanak, Pazartesi ve Salý parçalý bulutlu ve yer yer saðanak, Çarþamba parçalý bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimler ve sahillerde; periyodun ilk günü derece, diðer günlerde derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk yarýsýnda kuzey ve doðu, diðer günlerde güney ve batý yönlerden orta kuvvette, yarýn zaman zaman kuvvetli olarak esecek. GAZETELER Yeni yýl tatili nedeniyle bazý gazeteler yayýmlanmayacak. Kýbrýs, Havadis, Vatan, Halkýn Sesi, Star Kýbrýs yayýnlarýna ara vermeyecek. Zaten Pazar günleri yayýmlanmayan Demokrat Bakýþ gazetesi bu Pazar da yayýnlanmayacak. Yenidüzen çalýþanlarý 31 Aralýk'ta tatil yapacaðý için gazete 1 Ocak'ta çýkmayacak. Ortam, Afrika, Haberdar, Kýbrýslý, Güneþ ve Volkan gazetesi çalýþanlarý ise 1 Ocak'ta çalýþmayacak ve dolayýsýyla bu gazeteler 2 Ocak'ta okurlarýna ulaþamayacak. ODTÜ KKK'DA BAÞARILILAR ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ- ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu'nda Bahar Dönemi "Þeref", "Yüksek Þeref" ve "Baþarý" sertifikasý almaya hak kazanan öðrencilere ödülleri, önceki akþam düzenlenen bir törenle verildi. ODTÜ KKK 'den yapýlan açýklamaya göre, ODTÜ KKK Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþen ödül töreninde sertifikalar öðrencilere program koordinatörleri tarafýndan sunuld ademik üyelerin, öðrencilerin ve öðrenci yakýnlarýnýn hazýr bulunduðu törende, 12 bölümden toplam 176 öðrenci sertifika aldý. Gece, aný fotoðraflarýnýn çekilmesi ve baklavalý kutlama yapýlmasý ile son buldu. KATAR'A ARAZÝ KIYAÐI Güney Kýbrýs'ýn, Katar'ýn Lefkoþa Rum Kesimi'ne yatýrým yapacaðý arazi ile ilgili olarak taktik deðiþtirdiði ve arazi deðerinde 30 milyon Euro kadar indirim yapma düþüncesinde olduðu bildirildi. Katar, Lefkoþa Rum Kesimi'nde yatýrým yapacaðý arazinin deðeri için, 100 milyon Euro'nun çok altýnda bir rakam teklif etmiþti. Fileleftheros gazetesi, yatýrým yapýlacak arazinin deðerinin Tapu Dairesi'nce 143 milyon Euro ve Andonis Loizidu þirketi tarafýndan 130 milyon Euro olarak belirlenmesine karþýn, Rum Hükümeti'nin, Katar tarafýndan 100 veya 110 milyon Euro'luk bir deðer tespiti gelmesi durumunda, bu teklifi kabul edeceðini yazdý. KEO BÝRASI PORNO FÝLMDE KULLANILDI Rum Ortodoks Kilisesi'nin yüzde 20'lik hisse ile ortaðý olduðu KEO birasýnýn, Amerika'da çekilen bir porno filmde kullanýldýðý bildirildi. Politis gazetesi, " 'Sarýþýn' Porno Filmde" KEO birasýnýn açýk bir þekilde filmde görüldüðünü kaydederken, biranýn, KEO þirketinden habersiz bir þekilde kullanýldýðýný yazdý. Gazete, söz konusu porno filmin ABD'de baþarýya ulaþtýðýný ve yabancý gazeteler ile haber ajanslarýnýn, Rum Ortodoks Kilisesi'nin KEO birasýnýn büyük bir hissedarý olduðunu öne çýkaran haberler yayýmlamaya baþladýklarýný kaydetti. Haberde, bu olay karþýsýnda þoka uðrayan KEO þirketinin, durum deðerlendirmesi yapmak ve hukuki yola baþvurma konusunda karar almak için bugün toplanmasýnýn beklendiði belirtildi. Habere göre, porno filmin New York'taki Yunan tavernalarýndan birinde çekilmiþ olabileceði þüpheleri de bulunuyor. 65 YAÞ VE ÜSTÜ HER 10 VATANDAÞTAN BEÞÝ NEREDEYSE AÇLIK SINIRINDA Güney Kýbrýs'ta 65 yaþ ve üstü her 10 Rum'dan beþinin fakirlikle mücadele ettiði ve neredeyse açlýk sýnýrýnda olduðu belirtildi. Politis gazetesi, yapýlan bir araþtýrmaya göre, 2009 yýlýnda, Güney Kýbrýs'ta yaþayan 65 yaþ ve üstü vatandaþlarýn yüzde 48,6'sýnýn fakirlikle mücadele ettiðini yazdý. Gazete, bu oranýn Avrupa'da yüzde 20'lerin altýnda olduðuna iþaret etti. MAÐAZALAR TÜKETÝCÝYÝ KANDIRIYOR Güney Kýbrýs'taki bazý maðazalarýn, fiyat etiketlerini saklamak suretiyle, mallarýný yüzde 30 ile yüzde 70 oranýnda daha indirimli satýyormuþ gibi göstermeye çalýþarak tüketicileri kandýrmaya çalýþtýklarý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, bazý durumlarda da yüzde 40 veya yüzde 50 oranýnda indirim yaptýðýný belirten maðazalarýn, gerçekte yüzde 20 oranýnda indirim yaparak tüketiciyi kandýrdýklarýný; fakat böyle durumlarýn yetkililer tarafýndan fark edilmesi durumunda, 250 bin Euro'ya kadar para cezasý uygulandýðýný yazdý. Gazete, geçtiðimiz günlerde, yasadýþý ticari taktik uygulayan bir maðazaya 50 bin Euro ceza kesildiðini kaydetti. TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONUNA BAÞVURULAR KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuruda bulunan Kýbrýslý Rumlarýn sayýsýnýn hýz kesmediði, Aralýk ayýnda baþvuruda bulunanlarýn sayýsýnýn 51'e ulaþtýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi: "Hiçbir Þey Ýstismarý Durdurmuyor - Kýbrýslý Rumlar Durmaksýzýn "Komisyona" Baþvuruyorlar" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Komisyonun kendi internet sitesinde yayýmlamakta olduðu rakamlara yer verdi. Gazete, Aralýk ayýnda da Kýbrýslý Rumlarýn baþvurularýnýn hýz kesmediði yorumunda bulunurken, Kýbrýslý Rumlarýn baþvurularýnýn 2011 yýlýnýn ilk aylarýnda ele alýnmasýnýn beklendiðini yazdý.

11 30 Aralýk 2010 Perþembe 11 Bunun adý Kore iþkencesi- Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait bir adayý bombalamasýyla, uzun süredir sessizliðin hüküm sürdüðü Sarý Deniz'de sular yeniden ýsýnmaya baþladý. Birçok kiþi tarafýndan bir gözdaðý olarak yorumlanan bu saldýrýlardan sonra Güney Kore savaþ tatbikatlarýný artýrdý. Güney Kore'nin Daebu Adasý'nda bulunan Cheongryong Meþru Müdafaa eðitim kampýna katýlan ilkokul öðrencilerine bu nedenle kar kýþ demeden savunma eðitimi veriliyor. Fotoðrafta 8 yaþýnda ilkokul öðrencisi Lee Kwan-hee'yi görüyorsunuz. New York kara teslim New York'u vuran kar fýrtýnasý hayatý durdurdu. Fýrtýnanýn kapattýðý yollarý açmakla görevli araçlar yerlerinden kýpýrdamadý. ollarda tuzlama yapmasý gereken araçlarýn iþ baþý yapmamasý New York basýnýnda 'neler oluyor' sorularýna neden oldu. Belediye çalýþanlarýnýn fýrtýnaya müdahale etmemesine neden olarak belediye bütçesinde yapýlan kýsýtlama gösteriliyor. Þehir bütçesi son iki yýldýr kriz gerekçesi ile kesintilere gitmiþ, çalýþanlarýn sosyal haklarý kesintiye uðramýþtý. Fox televizyonuna konuþan New York'un Brooklyn Belediye Baþkaný Marty Markowtiz, "Fýrtýnadan iki gün sonra dahi sokaklar trafiðe kapalý, ambulans, yangýn araçlarý acil durumlara müdahale edemiyor" dedi. Bekletilen araçlarýn kimler tarafýndan etkisiz hale getirilmiþ olabileceði sorusuna Markowtiz, "Çalýþanlar mý yoksa baþka birileri mi devreye girdi de milyonlarca insaný kara teslim etti, bilemiyorum. Bunun þehre maddi bedelini ölçmek neredeyse imkansýz" diye konuþtu. New York basýnýnda, New York þehri Belediye Baþkaný Michael Bloomberg eleþtirilerin merkezinde yer aldý. New York þehri tarihinde üçüncü dönem bu göreve getirilen tek belediye baþkaný olan ve dünyanýn en zenginler listesinde 17'nci sýrada yer alan Bloomberg, "Panik olacak bir durum yok. Þehrimiz ne yapýlmasý gerekiyorsa onu yapýyor" diye kendini savundu. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Hristofyas'tan Eroðlu'na bir buket çiçek Dimitris Hristofyas'ýn, doðrudan müzakereler çerçevesinde Derviþ Eroðlu ile yapacaklarý görüþmelerin programýný belirlemek için, kýsa süre önce kalp ameliyatý geçiren Eroðlu'na doktorlarý tarafýndan, siyasi sahneye geri dönme izni verilmesini beklediði; dün Cumhurbaþkaný'na bir buket çiçekle geçmiþ olsun dileklerini ilettiði haber verildi. Politis "Hristofyas Bir Sonraki Görüþmenin Ne Zaman Olacaðýný Bilmiyor... Eroðlu'nu Beklerken" baþlýklý haberinde, Eroðlu'nun saðlýk durumu nedeniyle þu ana kadar 2 liderler görüþmesi ertelendiðine iþaret ederken, müdahil bütün taraflarýn; BM Genel Sekreteri'nin belirlediði ve ilk duraðý 26 Ocak 2011 olarak kararlaþtýrýlan gayrý resmi takvime uyulup uyulamayacaðý konusunda kaygý belirttiklerini yazdý. Rum tarafýnýn, önüne 26 Ocak takvimini koyduðunu, bu tarihin ertelenmesi konusunda Rum tarafýna herhangi resmi bir bilgilendirmede bulunulmadýðýný ve yeni üçlü görüþmeye bu çerçevede hazýrlýk yaptýðýný belirten gazete, lider temsilcileri Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu'nun görüþmelerini normal þekilde sürdürdüklerini belirtti. MÝLOSEVÝÇ PARALARI Parayý getiren Kertes'e 8 yýl hapislik Gümrük gelirlerinden tahsil edilen 38 milyon Alman markýný, yasadýþý olarak Rum bankalarýna getiren, Sýrbistan'ýn eski devlet baþkaný Slobodan Miloþeviç zamanýnda, yýllarý arasýnda gümrüklerden sorumlu müdür olan Mihail Kertes'in, Belgrad Mahkemesi tarafýndan 8 yýl hapis cezasýna çarptýrýldýðý bildirildi. Alithia gazetesinin, Atina Haber Ajansý kaynaklý haberine göre, Kertes'in yargýlanmakta olduðu mahkeme, Kertes'i, "90'lý yýllarda Slobondan Miloseviç'in de onayýyla, 38 milyon Alman markýný yasadýþý olarak Rum bankalarýna Habere göre, Özersay ve Yakovu dün sabah Lefkoþa Uluslar Arasý Havaalaný'nda yeniden buluþtu. Yönetim ve Güç Paylaþýmý baþlýðýna tabi konularý ele aldýklarý belirtilen temsilcilerin; kendi düzeylerinde baþlattýklarý yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmeler çerçevesinde yarýn sabah saat 10.00'da yeniden bir araya gelecekleri kaydedildi. Gazete, temsilcilerin dünkü görüþmesinde; Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn yaklaþýk iki hafta önce sunduðu Anayasal konulara iliþkin "köprü kurucu önerileri" ele aldýklarýný, Hristofyas'ýn yeni önerilerinin; 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'la baþ baþa görüþmelerinde þifahen uzlaþtýklarý ancak taraflarca ortak metne kaydedilmeyen bazý açýk konularýn kapatýlmasýný hedeflediðini savundu. Fileleftheros, "Randevu Ýçin Bekleme Odasýnda Duruyorlar... Eroðlu ve Hristofyas'ýn Ne Zaman Yeniden Görüþecekleri Bilinmiyor... Danýþmanlar Görüþ Birliklerini Not Etmeyi Sürdürüyor" baþlýklý haberinde, Kýbrýs doðrudan müzakereler prosedürünün, bir sonraki Eroðlu-Hristofyas görüþmesinin ne zaman yapýlacaðýna Eroðlu'nun doktorlarýnýn karar verecek gibi göründüðünü yazdý. getirdiði" gerekçesiyle suçlu buldu. Habere göre mahkeme kararýnda ayrýca, Kertes'in gümrük kasalarýndan 116 milyon mark, 3 milyon dolar ve 830 milyon dinarý zimmetine geçirdiðine deðinildi. Gazete, bu paralarýn, o dönemde iktidarda olan Sýrbistan Sosyalist Partisi'nin finanse edilmesi için kullanýldýðýný yazdý. Habere göre mahkeme, savcýlýðýn, Kertes'in Slobondan Miloseviç'in liderlik ettiði suç örgütünün üyesi olmasý nedeniyle yargýlanmasý talebini, delil yetersizliði nedeniyle reddetti. Kýbrýslý Türk doktor Emir 92 yaþýndaki Rum'un hayatýný kurtardý Kýbrýslý Türk doktor Emir'in ( ismi veya soyadý olup olmadýðý belirtilmedi), 92 yaþýndaki bir Rum'un hayatýný kurtardýðý bildirildi. Politis gazetesi, "Yaþlý Rum'un Hayatýný Kurtardý... Kýbrýslý Türk Doktor Emir Noel Yapmadý" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Kýbrýslý Türk doktor Emir'in, ileri derecede Alzheimer hastasý olan 92 yaþýndaki bir Rum'un, topuðunda açýlan ve doktorlarýn önerdiði tedaviye karþýn gittikçe kötüleþen yarasýný ameliyat ettiðini yazdý. Gazete, yaþlý adamýn kýzý olan Maria'nýn, yarasý kötüleþen babasýný hastaneye götürdüðünü ve oradaki yetkililerin kendisine, Noel yortusu nedeniyle hastanede cerrah bulunmadýðýný söylediklerini, bunun ardýndan Maria'nýn, yýllar önce Limasol hastanesinde tanýþtýðý doktor Emir'i hatýrladýðýný ve ona ulaþarak yardým istediðini yazdý. Habere göre doktor Emir, Maria'nýn bu talebine olumlu yanýt vererek, hemen bir cerrah bulacaðýna dair söz verdi ve ameliyat gerçekleþti. Gazete, Kýbrýslý Türk doktorun insanlýk örneði gösterdiðini ve "yýlbaþý masasýndan kalkarak", 92 yaþýndaki yaþlý Rum'un ameliyatýný organize ettiðini yazdý. Haberde, yaþlý Rum'un ailesinin, gazete aracýlýðýyla doktora teþekkür ettiði kaydedildi.

12 12 30 Aralýk 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Portokal dilim dilim Ne olacak bu halim Anan razý gelmezsa Gak sevgilim gidelim O YILLAR 12 Eylül'den Anýlar Yaþar Okuyan Doðan Kitap sayfa "Herkese nalbantlýk yaptýrmazlar. Ýpini koparan niye politika yapýyor?" Flonery O'Connor Ýstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalý Kuþlar geçiyor, derken Yükseklerden sürü sürü, çýðlýk çýðlýk Aðlar çekiliyor dalyanlarda Bir kadýnýn suya deðiyor ayaklarý Ýstanbul'u dinliyorumü gözlerim kapalý Orhan V. Kanýk "Ýstanbul'u dinliyorum" adlý þiirinden "BÝLÝM'ÝN KARDEÞLERÝ TÝYATRO'DA PROJESÝ" PERDELERÝNÝ MÝNÝKLER ÝÇÝN AÇACAK Bilim Ýlaç Toplum Gönüllüleri'nin (BÝTG) "Tiyatroya Gitmemiþ Çocuk, Kütüphanesiz Okul Kalmasýn" sloganýyla gerçekleþtirdiði "Bilim'in Kardeþleri Tiyatro'da Projesi" bu kez perdelerini Yakýn Doðu Üniversitesi'nde (YDÜ) minikler için açacak. Bilim Ýlaç Toplum Gönüllüleri'nden verilen bilgiye göre, Samsun Bilim Ýlaç Toplum Gönüllüleri'nin "Bilim'in Kardeþleri Tiyatroda Projesi" ile ilköðretim öðrencilerinin kiþisel ve sosyal geliþimine katkýda bulunabilmek için sahneye koyduðu çocuk oyunu yolculuðuna devam ediyor. Tiyatro projesi, 5 Ocak'ta YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4'te minik izleyicilerle buluþacak. Burada sergilenecek oyunla birlikte kütüphane sayýsý da 5'e yükselecek. Gösterilere gelen çocuklardan herhangi bir ücret almadan oyunu sergileyen Bilim Ýlaç Toplum Gönüllüleri ekibi, buna karþýlýk oyunu izleyen misafirlerden giriþ bedeli olarak 7-12 yaþ grubu çocuklarýn kiþisel geliþimine katkýda bulunacak 1 adet kitap getirmelerini istiyor. Toplanan kitaplar ile Türkiye'de TC Milli Eðitim Müdürlüðü'nün belirleyeceði bir köy ilköðretim okuluna Bilim Ýlaç Toplum Gönüllüleri Kütüphanesi kurulacak. BON JOVÝ, 2010'UN EN ÇOK KAZANAN GRUBU Rock grubu Bon Jovi, The Circle albümüyle çýktýðý dünya turnesinden kazandýðý 201,1 milyon dolarla (yaklaþýk 315 milyon TL) en çok kazanan müzik grubu oldu. Konser haberleri sitesi Pollstar'ýn açýklamasýna göre, ikinci sýrayý geçen yýl olduðu gibi Avustralyalý rock grubu AC/DC, bilet satýþlarýndan elde ettiði 177 milyon dolarla (yaklaþýk 275,5 milyon TL) aldý. U2 grubu 160,9 milyon dolarlýk bilet geliriyle (yaklaþýk 252 milyon TL) üçüncü sýrada yer alýrken, dördüncü Lady Gaga, beþinci Metallica grubu oldu. Lady Gaga, toplam 138 konserden 133,6 milyon dolar (yaklaþýk 208 milyon TL) kazanýrken, Bon Jovi, grubu birinci sýraya yerleþtiren miktara 80 þovla ulaþtý. Listenin altýncý sýrasýnda Michael Buble, yedinci sýrasýnda eðitici aile þovu Walking with Dinosaurs, sekizinci sýrada Paul McCartney yer aldý. Eagles grubu dokuzuncu, Pink Floyd'un eski vokali Roger Waters da bu yýl elde ettiði gelirle onuncu sýraya yerleþti. Münir Özkul'dan iyi haber Hababam Sýnýfý'nýn Mahmut Hoca'sý, Türk sinemasýnýn usta oyuncusu 85 yaþýndaki Münir Özkul, 10 gün önce aðýr solunum yetmezliði nedeniyle hastaneye kaldýrýlmýþtý. Yoðun bakýmdaki kritik üç günü atlatýp hastanedeki odasýna çýkartýlan duayen oyuncunun saðlýk durumu hakkýnda olumlu haber kýzý Güner Özkul'dan geldi. Demans hastalýðý nedeniyle 2003 yýlýndan bu yana evinden dýþarýya çýkmayan ve geçmiþe dair birçok þeyi hatýrlamayan Özkul'un durumunu kýzý Güner Özkul, þöyle anlattý: "Çok þükür kritik durumu atlattý. Beni ve torununu tanýdý. Bizi gördüðüne çok sevindi. Hýzlý bir geliþme kaydediyor. Sorularýmýza baþýyla, gözüyle cevap veriyordu. Gülümsüyordu. Hijyen koþullarý yüzünden kimseyle yine görüþemiyor ama saðlýðý iyi. Þu anda eve gitmek için hazýr deðil. Doktorlar yeni yýlýn ilk haftasý hastaneden çýkmasýný umut ediyorlar." Bir aya yakýn özel hastanede tedavisi sürecek olan usta oyuncunun hastane masraflarý ile ilgili Özkul, "Hastane biraz anlayýþ gösterecek. Artýk çýkarken ne yapacaðýmýzý düþüneceðiz" dedi. Kekilli 'En iyi Berlinli' adayý Alman "Berliner Morgenpost" gazetesi ile "RTL" radyosunun düzenlediði 2010 yýlýnýn "En iyi Berlinli" adaylarý arasýnda Türk kökenli oyuncu Sibel Kekilli ile ülkede yaþayan Müslüman göçmenleri eleþtiren Almanya Merkez Bankasý'nýn eski Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin de yer aldý. Berliner Morgenpost'ta yer alan haberde, Kekilli'nin "Yabancý" adlý filmde de baþrol oynadýðý, 2010 yýlý Alman Film Ödülü'nü aldýðý ve Almanya'da en çok izlenen "Tatort" adlý polisiye dizide de baþarýlý olduðu ifade edildi. Sarrazin'in de, göçmenler hakkýnda dile getirdiði tezlerin büyük tartýþmalara yol açtýðý ancak kendisinin kitap satýþýndan milyoner olduðu belirtildi. Gazete okurlarý ve radyo dinleyicileri tarafýndan belirlenen son 50 aday arasýna tanýnmýþ oyuncu Iris Berben, komedyen Dieter Hallervorden, þarkýcý Frank Zander ve Neukölln Ýlçesi Belediye Baþkaný Heinz Buschkowsky de bulunuyor. Sonucun 3 Ocak 2011 tarihli gazetede açýklanacaðý belirtildi. Michael Jackson'ýn bilinmeyen fotoðraflarý Amerikalý pop kralý Michael Jackson'ýn bugüne kadar bilinmeyen fotoðraflarý 3 gün Fransa'nýn baþkenti Paris'te sergilenecek. Sergilendikten sonra satýþa çýkarýlacak olan fotoðraflarda, Michael Jackson üzgün palyaço ifadesiyle dikkati çekiyor. Fotoðraflarda kýsa saçlý Jackson'ýn tek gözü maviye boyalý. Fransýz fotoðraf sanatçýsý Arno Bani tarafýndan çekilen fotoðraflar 1999'dan beri saklanýyor. Fotoðraflarýn tamamý satýþa çýkarýlýyor. 400 karede Elvis Presley'in gençliði Rock'n Roll müziðinin kralýnýn bilinmeyen fotoðraflarý gün yüzüne çýktý. Elvis Presley'nin Proud Chelsea galerisinde sergilenen fotoðraflarý, ünlü fotoðrafçý Alfred Wertheimer tarafýndan 1956 yýlýnda, sanatçýnýn ABD ve Kanada'yý kapsayan turnesi sýrasýnda çekildi. Presley'nin anlaþmalý olduðu plak þirketi tarafýndan, sadece bir gününün resmedilmesi için davet edilen Wertheimer'ýn, sanatçýnýn kamera önündeki rahat duruþu nedeniyle daha uzun bir süreye yaydýðý yaklaþýk 400 fotoðraflýk çalýþmasý, Proud Chelsea galerisinde 31 Ocak'a kadar sergilenecek. Elvis Presley'nin fotoðrafýný yaklaþýk 5 ay süreyle sýnýr olmadan çekmesine izin verilen Wertheimer'in çalýþmasý, sanatçýyý özel anlarýyla birçok farklý þekilde yansýtýyor Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Narnia Günlükleri: Þafak Yýldýzýnýn Yolculuðu 3D ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Memlekette Demokrasi Var ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Çakallarla Dans ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Av Mevsimi ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema New York ta 5 Minare ( ) Maðusa Maðusa Galeria Av Mevsimi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Narnia Günlükleri: Þafak Yýldýzýnýn Yolculuðu 3D ( Cuma/Ctesi 23.30) 2. salon

13 30 Aralýk 2010 Perþembe 13 AYNA Musa Özmusaoðlu NASIL HAKSIZ MIYIM? Sayýn Cumhurbaþkaným, Hoþ geldin, sefalar getirdin. Hasta gittin, saðlýklý geldin. Bizi çok mutlu ettin. Saðlýk her þeyin üstünde. Keþke ekonomik hastalýklarýmýz da böyle bir çýrpýda, bir ameliyatla tedavi olsa! Sayýn Cumhur-baþkaným, bu kadar yoðun ve yorucu iþlerinizin arasýnda, bir taraftan Hristofyas'la, diðer taraftan saðlýk sorunlarýnýzla boðuþurken hiç bizi de düþündüðünüz oluyor mu? Ne olur 2009 Genel Seçimleri sürecinde cebinizde olduðunu savunduðunuz, ekonomik problemlere çözüm formülünüzü artýk cebinizden çýkarýn ve toplumu yokoluþa sürükleyen Küçük politikalarýndan bizi kurtarýn. Yoksa Cumhurbaþkaný seçildikten sonra formülü kayýp mý ettiniz? Yoksa seçim kampanyalarý arasýnda, böyle sözler verilir de sonra unutulur mu? Yoksa siz de mi "Dün, dündür; bugün bugündür" görüþündesiniz, týpký Sn. Demirel gibi? Sn. Küçük'ün uyguladýðý ekonomik paketten haberiniz var mý? Sakýn Küçük'e arka çýkmak için "Emir büyük yerden geliyor, Küçük ve hükümet çaresizdir" demeyin! O büyük yer, eminim, emeklinin çalýþýrken vergi ödediði ve þu anda almakta olduðu emekli ödeneðinden vergi kes demedi. "Ekonomik tedbir al!" dedi. Ama bu ekonomik tedbiri alýrken iþin kolayýndan baþka, emeklinin gýrtlaðýna sarýl, dar gelirli çalýþanlarý boð mu dedi? Sahi sizden ne kadar vergi kesiliyor? Gerçekten öðrenmek istiyorum. Bakýnýz "ekonomik tedbir" diye Sn. Küçük'ün uyguladýðý politikadan 1. Cumhurbaþkanýmýz Sn. Rauf Raif Denktaþ bile rahatsýz olmuþ. Sizlerin, Baþbakanýn ve diðer vekillerin beklenmedik giderleri veya baþka bir söyleyiþle örtülü ödeneklerini sormuyorum. Maaþlarýnýzdan net olarak ne kadar kesinti olduðunu çok merak ediyorum. Neden mi? Mukayese yapmak için. Maliye Bakanýmýz geçen gün 2011 yýlýndan umutlu olduðunu iddia etti. Ancak bir þartla: Toplumsal konsensüs saðlanýrsa! Koþul çok düþündürücü. Konsensüs saðlanamazsa, iþimiz boru. "Karanlýða kurþun atmaya devam edeceðiz!" demektir. Peki toplumsal konsensüs nasýl saðlanýr? Söylenenler doðruysa parlamenterlerden 120 TL, hakim ve savcýlardan 175 TL vergi kesilmiþ. Hal böyle iken kimi emekliden 300, kimilerinden 500, kimilerinden ise 700, 1000 hatta 1500 TL kesilirse, konsensüsü saðlamanýn olanaðý var mý? Siz Cumhurbaþkaný oldunuz ama halký çoluk çocuðun eline býraktýnýz Sayýn Baþkan. Bu adamlara biraz nasihat verin, yol gösterin. Bunlara "Tut!" deyince yutuyorlar. "Vur!" deyince kýrýyorlar. Bir banka emeklisinin emekli maaþý çok yüksekse ve Erdoðan bunu fýrsat bilerek Sn. Baþbakanýmýza maaþýný sormuþsa, onu küçük düþürmüþse, bunun acýsýný tüm emeklileri mahkum etmekle mi çýkarmak gerekir? Hani, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alarak vergi adaletini saðlayacaktýnýz? Anayasanýn -yanlýþ anýmsamýyorsam maddesi yerinde dururken, emekliye bu vergi uygulamasý da nereden çýktý? Piyangodan mý? Yoksa Anayasa iktidarlarýn oyuncaðý mý? Mecliste çoðunluðu saðladýnýz mý, Anayasa delinebilir, gözer (iri delikli elek) haline getirilebilir mi? Toplumsal konsensüs ha! Yýl Aralýk'tan itibaren maaþ ve ücretler konusunda Kýbrýs Türkü neler yaptý. Anýmsamayanlar, anýmsayanlara sorsun. Gerçi Maliye Bakanýmýz o günleri yaþamadýlar. Ama baba Tatar hiç mi öðüt vermedi kendisine? Toplumda konsensüs, ancak 1963'teki gibi saðlanabilir. Ne yapmýþtý Türk toplumu o dönemde? Müdür, bakan, vekil (bir kiþi hariç) hademe, herkes otuz Kýbrýs Lirasý alýyordu. Kimsenin kimseden ekonomik üstünlüðü yoktu. Yani baþtakiler dahil, herkes elini taþýn altýna koymuþtu. Bu nedenle kimsenin gýký çýkmýyordu. Þimdi öyle mi? Gerçi o günden bu güne köprülerin altýndan çok sular geçti. O günlerdeki uygulamalarý aynen teklrarlayamayýz. Ancak maaþlardan kesinti yapýlacaksa ve sözüm ona düzlüðe bu yolla çýkýlacaksa Sayýn Baþbakan önce kendi maaþýndan iþe baþlamalý, arkasýndan bakanlarýnýn, vekillerinin maaþlarýný týrpanlamalý, memura ve emekliye en sonunda sýra gelmeliydi. Ýþte o zaman konsensüs saðlanabilirdi belki. Konsensüs saðlansa da ekonomimiz düzlüðe çýkar mýydý? Kuþkularým vardýr. Devlet alacaklarýný (hem de trilyonlarca) tahsil etmezse, büyük iþ sahipleri vergi ödemezse, ganimet ekonomisi ve savurganlýk bütün þiddeti ile devam ederse, her konuda partizanlýk baþýný alýp giderse, iþe adam deðil, adama iþ politikasý ile tüm kurum ve kuruluþlarýmýz bataða doðru doludizgin giderse, TC yetkilileri, KKTC Baþbakanýndan tutunuz da tüm KKTC halkýný her fýrsatta aþaðýlarsa, KKTC'de üretilen mallar Mersin gümrüðünü aþamýyorsa (Gümrük Birliði Anlaþmamýz olduðu halde), bunun doðal sonucu olarak, üretemeyen, sadece Türkiye'den dilenen köryeyiciler durumuna düþürülmüþsek ve bütün bunlara "Dur!" diyecek bir güç elimizde yoksa, nasýl bir konsensüsü saðlayabiliriz? Evet Sayýn Cumhurbaþkaným. Lütfen bu çocuklarý uyarýn, günlük palyatif politikalarla, bu ülkeyi yönetmesinler. Köklü, ama en önemlisi adaletli uygulamalarla vatandaþýn karþýsýna çýksýnlar. Eðer "suç bizde deðil, deðirmenin suyunu kesenlerdedir!" diyorlarsa, bu deðirmen dönmeyecekse, çýksýnlar ve açýk açýk durumu halka anlatsýnlar. Herkes de deðerlendirmesini ona göre yapsýn. Sahi unutmadan, sizin þu formül de hâlâ duruyorsa, yararlanmalarý için ellerine tutuþturun. Belki bir iþe yarar. Son olarak Atatürk'ün çok sevdiðim þu özdeyiþini herkesin kulaðýna küpe olur düþüncesiyle anýmsatmak istiyorum. Bu özdeyiþ, sanki Kýbrýs Türkü için söylenmiþ. "Eðer þunun bunun teveccühünden (güleryüz göstermesinden) kuvvet almaya tenezzül ederseniz, halinizi (bugünkü durumunuzu) bilmem, ancak atiniz (geleceðiniz) çürük olur." Ýþte Kýbrýs Türkünü yönetenler yaklaþýk yarým asýrdan beri hep Türkiye'nin güler yüzünden, sýrt sývazlamasýndan güç alarak KKTC'yi yönetmiþler, ama geleceðimizin "çürük" olacaðýný hiç ama hiç hesaba katmamýþlar. Nasýl, haksýz mýyým Sayýn Baþkaným? Severis Vakfý ile Üniversiteli Kadýnlar Derneði'nden ortak etkinlik n KIBRISLI TÜRK, RUM VE ERMENÝ OPERA SANATÇILARI SARAYÖNÜ VE BÜYÜK HAN'DA PERFORMANS SERGÝLEDÝLER Kýbrýs Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði ile Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren Kostas - Rita Severis Vakfý iþbirliðinde yeni yýl nedeniyle opera performansý sergilendi. "Müzikle Dolu Eðlenceli Saðlýklý ve Mutlu Yollar" sloganý ile düzenlenen etkinlik, baþkent Lefkoþa'nýn en önemli tarihi iki mekaný olan Sarayönü Meydaný ve Büyük Han'da ard arda gerçekleþtirildi. Etkinliðe katýlan Kýbrýslý Türk sanatçýlar Beste Berk, Can Tufan, Kýbrýslý Rum sanatçýlar Marios Haralambus ve Katerina Andreu ile Ermeni sanatçý Sona Gargolyan, ünlü opera eserlerinden kesitler sundular. Vatandaþlar tarafýndan ilgi ile izlenen ve beðeni toplayan etkinlikle ilgili olarak bir açýklama yapan Kýbrýs Türk Üniversiteli Kadýnlar Derneði Baþkaný Gülden Plümer Küçük, 2 Kýbrýslý Türk, 2 Kýbrýslý Rum ve 1 Ermeni sanatçýnýn katýlýmýyla ilk kez açýk havada bir opera etkinliði ortaya konulduðunu söyledi. Kostas - Rita Severis Vakfý ile imzaladýklarý protokol çerçevesinde bu kültürel etkinliði düzenlediklerini, ayný etkinliði bugün öðleden sonra Güney Lefkoþa'daki Ledra Sokaðý ÝKEA'da gerçekleþtirileceðini anlatan Gülden Plümer Küçük, amaçlarýnýn iki toplum arasýndaki kültürel iþbirliðini güçlendirmek olduðunu vurguladý. "HÜKÜMETÝN ALDIÐI TEDBÝRLER OLUMLU BULUNDU" Ýrsen Küçük Ankara dan aferin aldý Türkiye'de 2011 yýlýnýn "Kuzey Kýbrýs Yýlý" ilan edilmesine yönelik protokol imza töreni için gittiði Ankara'da baþta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere Türkiye hükümeti yetkilileriyle resmi temaslar da yapan Baþbakan Ýrsen Küçük ile Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst önceki gece adaya döndü. Baþbakan Küçük'ü Ercan Devlet Havaalaný'nda Ýçiþleri Bakaný Ýlkay Kamil, Maliye Bakaný Ersin Tatar ve diðer yetkililer karþýladý. Baþbakan Küçük havaalanýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda Ankara'da yaptýðý temaslar hakkýnda ayrýntýlý bilgi vererek, özellikle Kýbrýs sorunu ve Güney Kýbrýs'ta Türklere karþý artan þiddet olaylarý konusunda çok faydalý görüþ alýþ veriþinde bulunduklarýný söyledi. TURÝZM Türkiye'de 2011'in "Kuzey Kýbrýs Yýlý" ilan edilmesinin turizm açýsýndan çok önemli kazanýmlar getireceðine olan inancýný dile getiren Baþbakan Küçük, hükümet olarak bu konuda gerekenleri yapacaklarýný söyledi. Küçük, turizm konusundaki atýlýmýn sadece Türkiye'yle kalmayacaðýný, yabancý ülkelerde de çalýþmalar yapacaklarýný vurguladý. AB ÇALIÞMALARI Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Egemen Baðýþ'la yaptýklarý görüþmede AB konusunda yaptýklarý çalýþmalarý deðerlendirdiklerini kaydeden Küçük, bu çalýþmalarý yürüten personelin dönüþümlü olarak Türkiye'ye gönderilmesi konusunda Egemen Baðýþ'la mutabakata vardýklarýný söyledi. Ýrsen Küçük, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'la yaptýklarý görüþmede Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'in de hazýr bulunduðunu, Baþbakan Erdoðan'ýn Kýbrýs konusundaki hassasiyetini duyarlýlýðýný bir kez daha ortaya koyduðunu belirtti. DENÝZ ALTINDAN SU Görüþmede KKTC'ye deniz altýndan su getirilmesi projesinin de ele aldýklarýný, Anamur'daki baraj çalýþmalarýnýn ayný þekilde Geçitköy'deki etüt çalýþmalarýnýn planlandýðý gibi devam ettiðini kaydeden Küçük, bu konuda bir sýkýntý olmadýðýnýn teyit edildiðini söyledi. EKONOMÝK TEDBÝRLER OLUMLU BULUNDU Görüþmede ekonomik konularýn da ayrýntýlý þekilde ele alýndýðýný açýklayan Baþbakan Küçük, KKTC Hükümeti olarak aldýklarý tedbirlerin olumlu olarak deðerlendirildiðini, o konularda bir sýkýntý olmayacaðýnýn bir kez daha ortaya çýktýðýný vurguladý.baþbakan Küçük, Türkiye Baþbakan Erdoðan'ýn Kýbrýs Türk halkýna sevgi ve selamlarýný da iletti.

14 14 30 Aralýk 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Yiyecek ve içeceðini saðlamak, yedirmek. Bizmut'un kýsaltmasý. 2-Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Tadý güzel olan. 3-Yapý gereçlerinin yýðýlýp saklandýðý veya iþlendiði yer. Eski dilde "Yapma, etme". 4-Kuzey yarým kürenin genellikle ýlýman bölgelerinde yetiþen, yapraklarýyla ipek böceði beslenen aðaç. Ýtalyan para birimi. 5-Uyarý. Bir nota Ters okunuþu "Bir emir". 6- Genellikle bazý çið ot ve sebzelerle yapýlan, yað, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 7-Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Alýn yazýsý, kaçýnýlmaz, kötü talih. Geniþlik. 8-Evin bölmelerinden her biri. Yaðda kýzartýlarak üzerine þeker veya þerbet dökülen bir hamur tatlýsý. 9-Bir renk. Bir emir. Kemiklerin toparlak ucu. 10-Ýspanyolca "Yaþa". Bir sesin yarým ton kalýnlaþtýrýlacaðýný gösteren nota iþareti. 11-Kuvvetle sarsmak. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ýnanlý Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. Devlet Sosyal K. Apt. Altý K. Kaymaklý Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. 2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný-Kermiya Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Eski Lefkoþa Yolu Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Tören II Eczanesi: Vakýflar Çarþýsý A Blok No:1 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Katoliklerde piskoposlarýn baþý olan din adamý. 2-Naz, iþve. Kurallý. 3-Ýnsan taþýyacak biçimde yapýlmýþ, kürekle yürütülen deniz teknesi. Bir kimsenin dinin buyruklarýný yerine getirmek için yaptýklarý. 4-Birini güç ve tehlikeli bir duruma düþürmek için kurulan düzen. 5-Seçkin. Öðrenci. 6-Eski dilde "Þarap". Ses. Vücudumuzun bir uzvu. 7-Baþlangýcý olmayan, öncesiz. Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. 8-Sona "R" konursa "Pislik" olur. Ters okunuþu " yýllarý arasýnda yaþamýþ, Avusturyalý, dünyanýn en ünlü bestecilerindendir." 9-Dað, ulu aðaç gibi yüksek þeylerin tepesi, en yüksek yeri, doruk. Harf okunuþu. 10-Güney Kýbrýs'ýn ünlü birasý. Bir kimsenin kiþiliðini oluþturan temel öðe. 11-Yeni bir þey yaratma, bulma. Uygun bulma, tasvip etme. TV'DE BU AKÞAM Kýzýl Ejder Efsanesi Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: JING WONG / COREY YUEN Oyuncular: JET LI, SUNG YOUNG CHEN, CHUEN-HUA CHI, DAMAN LAU, MIU TSE, LUNG WEI WANG, JING WONG, CHINGMY YAU Kötü ruhlu Manchu askerleri karýsýný ve tüm köyünü öldürmüþlerdi. Usta savaþçý Kwun bu saldýrýdan sað kalan tek kiþi olan oðlu Ting ile birlikte bu büyük kýyýmýn öcünü almaya yemin etti. Yedi yýl boyunca Eski Çin'de yolculuk eden baba oðul bu ölüm getiren ordudan hep bir adým önde oldular. Fakat Kwun geçmiþi ile yüzleþmek zorunda kalacaktý. Beþ Shaolin rahibi ona paha biçilmez bir hazineyi bulma görevi verdiklerinde geri dönmesi gerektiðini anladý. Garfield Süper Kahraman Türü: Yabancý Sinema FOX TV / Saat: 20:15 Yönetmen: Mark A.Z. Dippe Seslendirme: Okan Bayülgen, Köksal Engür, Ziya Kürküt Süper kötü Vetvix, barýþçý Dorkon gezegenine saldýrmýþ, çizgi roman ve karikatür dünyasýný iþgal etmesine yardýmcý olacak icadý çalmýþtýr. Ýcat, "Molkar Silahý" adlý bir molekül karýþtýrma aletidir. Bu silahla vurulanlar, silahý ateþleyenin kontrolü altýna girmektedir. Karikatür dünyasýnýn tüm sakinleri Molkar Silahý'yla vurulma tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Kötü Vetvix, barýþçýl gezegen Dorkon'a saldýrýp molkar silahýný çalýnca,süper kahraman Garzooka ile aralarýnda baþlayan savaþa Garfieldistememesine raðmen dahil olunca macera baþlar. Los Angeles'den Kaçýþ Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 21:45 Yönetmen : John Carpenter Oyuncular:Kurt Russell, A.J. Langer, Steve Buscemi, Georges Corraface, Stacy Keach, Michelle Forbes, Pam Grier, Jeff Imada, Cliff Robertson, Valeria Golino, Peter Fonda Yýllar önceki bir depremin Los Angeles'i ana karadan ayýrmýþ olduðu 2013 yýlýndayýz. 2000'yýlýnda ömür boyu iktidara getirilen baþkan, ABD'yi kendi kafasýndaki gibi fazla ahlakçý ve kuralcý bir ülkeye dönüþtürmüþtür. Örneðin kýrmýzý et yemek, sigara içmek ya da bazý eyaletlerde Müslüman olmak bile yasaktýr. Bunlara uymayanlar ayný 1997'de New York'a atýldýklarý gibi, þimdi de Los Angeles'a sürülmektedirler. Pittsburg Sýrlarý Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / Saat: 23:00 Orijinal Adý: MYSTERIES OF PITTSBURGH Yönetmen: Rawson Marshall Thurber Oyuncular: Jon Foster, Peter Sarsgaard, Sienna Miller, Nick Nolte, Mena Suvari Yapým Yýlý: 2008 Eðitimini henüz tamamlamýþ olan Art, o yaz boyunca hayatýna yön vermeye çalýþýrken þehrin esrarýný da çözme arzusunda. Michael Chabon'un on yýl önceki romanýndan beyazperdeye uyarlanan Mysteries of Pittsburgh okulunu henüz bitirmiþ, eðitimini geride býrakmýþ bir delikanlýnýn arayýþlarý üzerine kurulu. Konusu ve mekânýyla, neredeyse ayný haftada gösterime girmiþ olan bir filmi, Greg Motola'nýn Adventureland'ini hatýrlatýyor. Rawson Marshall Thurber belli ki sevdiði bir romaný beyazperdeye uyarlamýþ. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank RUSYA'DA ASKERÝ UÇAK DÜÞTÜ: 11 ÖLÜ Rusya Savunma Bakanlýðýna ait bir Antonov An-22 uçaðýnýn düþmesi sonucu, 11 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Rus haber ajansý Interfax'ýn güvenlik güçlerine dayandýrarak verdiði habere göre, 11 yolcu taþýyan uçak bu sabaha karþý Moskova'nýn güneyinde yer alan Tula bölgesinde düþtü. Interfax, uçaktaki bütün yolcularýn öldüðünü belirtti. 11 GEMÝCÝ KAYBOLDU Çin Denizi'ndeki þiddetli fýrtýna dolayýsýyla batan Vietnam yük gemisinin 11 personeli kayboldu. Vietnamlý yetkililer, ülkenin güneyindeki Ba Ria-Vung Tau bölgesinin 400 kilometre açýklarýnda meydana gelen kazadan sonra 12 gemicinin, Vietnamlý balýkçýlar tarafýndan kurtarýldýðýný belirttiler. ÇÝN'DE 350 MÝLYON SÝGARA TÝRYAKÝSÝ Çin'in, hükümet dýþý bir sivil toplum kuruluþu, ülkede sigara içenlerin ve tütün kontrolünün devlet düzeyinde sýký kontrol altýna olmadýðýný açýkladý. Kuruluþun raporuna göre, dünyada sigaraya baðlý hastalýklardan ölen 5.4 milyon kiþinin beþte birinin Çin'de olduðu belirtildi. Raporda ayrýca dünyanýn en çok sigara içen toplumunun Çin olduðu kaydedildi. Dünya Saðlýk Örgütü'nün verilerine göre, Çin'in ana kesiminde, 180 milyonunu gençlerin oluþturduðu 350 milyon sigara tiryakisi bulunuyor. ÝSPANYA'DA 2 ETA ÜYESÝNE 515'ER YIL HAPÝS Ýspanya'da terör ve organize suçlara bakan Ulusal Mahkeme, 2008'de bir jandarma kýþlasýna düzenlenen bombalý saldýrýyla ilgili olarak yargýlanan 2 ETA üyesine 515'er yýl hapis cezasý verdi. Bask bölgesindeki Alava kentinde bulunan jandarma kýþlasýna 14 Mayýs 2008'de, yaklaþýk 200 kilogram patlayýcý yüklü bir kamyonetle düzenlenen ve 1 jandarmanýn hayatýný kaybettiði bombalý saldýrýyla ilgili dava, dün karara baðlandý. EN ÇOK KADINLAR MÜSLÜMANLIÐI SEÇÝYOR Ýngiltere'de Müslümanlýðý seçenler arasýnda yapýlan bir araþtýrma, ülkede son on yýlda Müslüman olanlarýn sayýsýnýn bir önceki on yýla göre iki kat arttýðýný ortaya koydu. Faith Matters adlý vakfýn araþtýrmasýnda göre, Ýngiltere'de Müslümanlarýn sayýsý 100 bini bulurken, geçen yýl Müslümanlýðý seçenlerin sayýsý 5200 oldu. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 30 Aralýk 2010 Perþembe LIONS'LAR, TAK ÝLE ÞEHÝT AÝLELERÝNÝ ZÝYARET ETTÝ Girne Akdeniz Lions Kulübü, dün Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) ile Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. Gülenay Çaðlar baþkanlýðýndaki Girne Akdeniz Lions Kulübü yetkilileri ilk ziyaretlerini Türk Ajansý Kýbrýs'a (TAK) yaptý. TAK Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Perihan Aziz'le görüþen heyet, TAK'ýn 37. kuruluþ yýldönümünü kutlayarak, TAK çalýþanlarýnýn baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Girne Akdeniz Lions Kulübü'nün çalýþmalarý ve çeþitli örgütlere yaptýklarý katkýlar hakkýnda bilgi veren heyet üyeleri, içte yardýma ihtiyacý olan kuruluþlarý desteklerken, dýþta da tanýtým faaliyetlerini ve uluslararasý alanda yerlerini almak için çalýþmalarýný sürdüreceklerini ifade ettiler. TAK'ýn faaliyetlerinin duyurulmasýnda yaptýðý katkýnýn büyük olduðunu belirten Girne Akdeniz Lions Kulübü yetkilileri, kurumun baþýna bir kadýn yöneticinin getirilmesinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. ANKARA'DA KKTC KÜLTÜRÜNÜ TANITTILAR "Kýbrýs Türk Folkloru, Geleneksel Kostüm, Dans, Müzik ve Yemekleri" konulu panel Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleþtirildi. Gençlik Dairesi Müdürlüðü Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi öðretim görevlisi, Saðlýk Kültür ve Sosyal Ýþler Sorumlusu Murat Özkan ile Halk Oyunlarý TANITIMI GÜZELLER YAPACAK n MÝSS GLOBE INTERNATÝONAL GÜZELLÝK YARIÞMASINA KATILAN GÜZELLER DÜRÜST'Ü ZÝYARET ETTÝ Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Girne Cratos Premium Otel'de 86'ncýsý gerçekleþtirilen Miss Globe International Güzellik Yarýþmasý'na katýlan güzelleri kabul etti. Kabulde yarýþmada 1'inci gelen Ýspanya, 2'nci gelen Rusya, 3'üncü gelen Venezuela güzelleri dahil toplam 42 ülke güzeli hazýr bulundu. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette yarýþmanýn aný plaketini Bakan Dürüst'e sunan Miss Globe International organizatörlerinden Rasim Aydýn yarýþmayla ilgili bilgi verdi. Aydýn, 110 ülkenin davet edildiði yarýþmada elemeler sonucu 42 ülkenin güzellerinin finalde yarýþmaya hak kazandýklarýný söyleyerek, bu tür yarýþmalarýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yapýlmasýnýn ülke tanýtýmý açýsýndan önemini vurguladý. DÜRÜST Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst de, böylesi bir organizasyonu Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten duyduðu mutluluðu dile getirdi. Dürüst, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin bu tür organizasyonlarla tanýtýlmasýnýn çok önemli olduðunu vurgulayarak, bu tür olaylarýn süreklilik kazanmasý gereði üzerinde durdu. ÞEHÝT AÝLELERÝNÝ ZÝYARET Kulüp üyeleri, TAK'ýn ardýndan Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. Ziyarette konuþan dernek baþkaný Ertan Ersan, þehitler haftasý nedeniyle düzenlenen ziyaretten dolayý kulüp üyelerine teþekkür etti. 21 Aralýk katliamýnýn 47. yýldönümünde derneði KKTC, Türkiye ve diðer yabancý ülkelerden 230 kiþinin ziyaret ettiðini belirten Ersan, bunun kendini oldukça duygulandýrdýðýný kaydetti. Dernek binasýndaki müzeyi bugüne dek 63 bin 800 kiþinin ziyaret ettiðini kaydeden Ersan, bunlar arasýnda çeþitli ülkelerin yaný sýra Kýbrýs Rum kesiminden de öðrenci ve gazeteciler bulunduðunu söyledi. Partilerüstü olduklarýný fakat bayrak sevgisi, marþ sevgisi, vatan sevgisi ve Anavatan Türkiye'nin garantörlüðü gibi olmazsa olmazlarý bulunduðunu kaydeden Ersan, Kýbrýs Türkü'nün hiçbir zaman egemenliðinde vazgeçmeyeceðini vurguladý. Ersan, fanatik Rumlarýn bir spor müsabakasýný Sorumlusu Dr Bahar Özkan tarafýndan organize edilen etkinlikte, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, Kültür, Sanat Koordinatörü Tanju Hastunç ile Güzelyurt Sanat Derneði Baþkaný Ayhan Býçaklý birer konuþma yaparak KKTC kültürü; Kýbrýs Türk Folkloru ve müziði hakkýnda bilgi verdi. KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa dahi hazmedemeyerek Türk sporculara saldýrdýðýný belirterek, "Biz Rumlarla hiçbir zaman birlikte yaþayamayýz" dedi ve Rum tarafýna gideceklere dikkatli olmalarý çaðrýsýnda bulundu. Ersan, 1956'dan bu yana þehit olan 2 bin 200 kiþinin isimlerinin Þehitler Abidesi etrafýna yazýlacaðýný, ayrýca önceki albümlere ek olarak 285 kiþinin daha biyografi ve fotoðraflarýný içeren Þehitler Ölmez 6 Albümü'nün yayýnlandýðýný söyledi. ÇAÐLAR Girne Akdeniz Lions Kulübü Dönem Baþkaný Gülenay Çaðlar da, derneðin, gerek yurtiçi gerekse yurtdýþýnda þehitler için yaptýklarýný yakýndan takip ettiklerini ve çalýþmalarýný takdir ettiklerini söyledi. "Hiçbir zaman Rumlarla bir arada yaþayamayýz" diyen Çaðlar, þehitlerin her an akýllarýnda olduðunu ve onlarý anmanýn kendileri için þeref olduðunu söyledi. Lakadamyalý ve diðer bazý yetkililerin de izlediði panel sonunda katýlýmcýlara plaketleri sunulurken, Kýbrýs'a özgü hazýrlanan hellim, çakýzdes baþta olmak üzere birçok yemek, börek ve çörek çeþitleri misafirlere ikram edildi. Sadiye Destur da, gelen konuklara mankenler üzerinde, ülkeye özgü kýyafetlerin tanýtýmýný yaparak tarihçeleri hakkýnda bilgi verdi. 15 KÖTÜ ANILARI YOK ETME MAKÝNESÝ NEW YORK'A 2010'UN KÖTÜ ANILARINI YOK ETMEK ÝÇÝN DEV KAÐIT ÝMHA MAKÝNESÝ YERLEÞTÝRÝLDÝ New York sakinlerine, 2010'un kötü anýlarýný unutmalarý imkaný vermek için "Dünyanýn Kavþaðý" Times Meydaný'na dev bir kaðýt imha makinesi yerleþtirildi. "Sýkýntýlardan Kurtulma Günü"nde New Yorklular, yýlýn en kötü hatýralarýný bir kaðýda yazarak kamyon büyüklüðündeki evrak imha makinesine atarak, bu kötü anýlarýný sembolik olarak geçmiþe gömdü. New Yorklu oyuncu Melissa Altman, "bir zamanlar sevdiði, ama þimdi ismini duymak istemediði" birinin adýný yazdýðý kaðýdý makinede imha ederken, "American Idiot" adlý komedi müzikalinin iki aktörü de, bir kaðýda, bu sene Baþkan Barack Obama tarafýndan yürürlükten kaldýrýlan, ordudaki eþcinsel tabuyla ilgili "Sorma, Söyleme" yasasýný yazarak makineye attý. New York ve tüm doðu kýyýsýný pazardan bu yana etkileyen aðýr kýþ koþullarý ve þiddetli kar yaðýþý dolayýsýyla, bu ilginç etkinliðe katýlým beklendiði kadar fazla olmadý. BEL KALINLIÐI KADINLARDA KANSER RÝSKÝNÝ ARTIRIYOR Uzmanlar, bel çevresi kalýn olan kadýnlarda kanser riskinin daha yüksek olduðunu bildirdi. Ýngiliz basýnýnda çýkan haberlere göre, yapýlan araþtýrmada, ülkedeki kadýnlarýn yüzde 44'ünün kalýn bele sahip olduðu, bu sebeple kanser ve diðer hastalýklara yakalanma riskini daha fazla taþýdýklarý, erkeklerde ise kalýn bel oranýnýn yüzde 32 olduðu ifade edildi. Uzmanlar, saðlýk açýsýndan bel çevresinin kadýnlarda 80, erkeklerde ise 94 santimetreden az olmasý gerektiðini, fazla kilonun kanser riskini genel olarak artýrdýðýný, kalýn belin ise özellikle baðýrsak, pankreas, meme ve rahim kanserine yakalanma ihtimalini yükselttiðini belirtti. Kalýn belin, 2. tip þeker ve kalp hastalýklarýnýn habercisi olduðu, daha önce yapýlan araþtýrmalarda ortaya konmuþtu. Dünya Kanser Araþtýrma Fonundan Dr. Rachel Thompson, genellikle erkeklerin bel çevresinde yað toplandýðýnýn düþünüldüðünü ancak son araþtýrmada Ýngiltere'de kadýnlarýn erkeklerden daha fazla kalýn bele sahip olduklarýnýn anlaþýldýðýný söyledi. ÞÝLÝ'YE MARS ÜSSÜ KURULACAK Þili ve birçok ülkeden bilimadamlarý, dünyanýn en kurak yeri olan Þili'deki Atacama çölüne, Mars koþullarýnda bir temsili uzay kolonisi oluþturmak amacýyla üs kuracaklar. Þili'de yayýmlanan El Mercurio gazetesinin bildirdiðine göre bilimsel, teknolojik ve turistik merkez olacak Ay-Mars Araþtýrma üssü, bölgenin uluslararasý bilim toplumu tarafýndan güneþ radyasyonu ve aþýrý sýcaklýklarý ile düþük nem oraný ve kuvvetli rüzgarlarýndan ötürü Dünya'da Mars'a en çok benzeyen yer olarak kabul edilmesinden dolayý buraya inþa edilecek. Baþkent Santiago'nun 1650 kilometre kuzeydoðusunda ve 5150 metre yükseklikteki Chajnantor düzlüðüne inþa edilecek üssün kurucularý arasýnda NASA, SETI Enstitüsü, Þili uzay ve havacýlýk kuruluþlarý, Çin uzay kurumu ile uzay araþtýrmalarý ve Amerikan uzay yarýþýna hizmet saðlayan 40 kadar þirket bulunuyor. Bu arada, video paylaþým sitesi YouTube'da da yayýnlanan ve NASA'nýn Mars'taki robotlardan Spirit'in geçen yýl kaydettiði görüntülerde, ilginç bir oluþum dikkati çekiyor. YouTube'da "Mars'ta UFO üssü görüntülendi" diye tanýtýlan filmdeki tuhaf görüntü izleyenleri þaþýrtýyor. MISIR SAVAÞ GEMÝSÝ YAPIMINA BAÞLADI Mýsýr Savunma Bakanlýðý'nýn, tamamen yerli imkanlarý kullanarak Ýskenderiye'de Mýsýr Deniz Kuvvetleri tersanelerinde savaþ gemisi yapýmýna baþladýðý bildirildi. Resmi Nil televizyonunun haberine göre, Mýsýr Savunma ve Askeri Üretim Bakaný Mareþal Muhammed Hüseyin Tantavi, savaþ gemisinin yapýmýna baþlanmasý dolayýsýyla düzenlenen törende, geminin adýnýn Horriya 3 (Özgürlük) olacaðýný açýkladý. Tantavi, üretimin yüzde yüz Mýsýr Savunma Bakanlýðý'nýn imkanlarý ile yapýlacaðýný vurguladý.

16 16 30 Aralýk 2010 Perþembe

17 30 Aralýk 2010 Perþembe 17

18 18 30 Aralýk 2010 Perþembe

19 30 Aralýk 2010 Perþembe Kupada YDÜ ve KOOP þampiyon oldu Basketbol Federasyonu tarafýndan bu yýl üçüncüsü düzenlenen "Vedat Kaner Süper Kupa" karþýlaþmalarý oynandý. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda oyanan "Vedat Kaner Süper Kupa" karþýlaþmalarýnda bayanlarda YDÜ ile Koop Spor, erkeklerde ise Gönyeli Oþan ile Koop Spor takýmlarý karþý karþýya geldi. Saat 18.00'de dans gösterisi ile baþlayan etkinliðin ardýndan oynanan bayanlar maçýnda rakibi karþýsýnda üstünlük saðlayan Yakýn Doðu Üniversitesi Bayan takýmý kupanýn sahibi oldu. Karþýlaþma sonrasýnda Koop Spor'un kupa ve madalyalarýný Sayýþtay Baþkaný Osman Korahan verirken, þampiyon YDÜ takýmýnýn kupa ve madalyalarýný merhum Vedat Kaner'in eþi Emine Kaner verdi. Bayanlar maçýnýn ardýndan Engelli Basketbolcularýn gösteri maçý oynandý. 10 KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Bu yýlbaþý sevdiklerinizi ENERJÝ TAÞLARIYLA sevindirin ve onlarýn yaþam kalitesini yükseltmelerine yardýmcý olun. Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviren taþlarýmýz; Saðlýk problemlerinize iyi gelecek taþlarýmýz; Bereket taþlarýmýz ve daha pek çok enerji taþlarýmýzla hizmetinizdeyiz... Tel: dakikalýk gösteri maçý salonda bulunan izleyiciler tarafýndan coþkuyla izlendi. Engelli Basket gösteri maçýnýn ardýndan katký koyan sporculara Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli tarafýndan madalya takdim edildi. Gecenin son maçýnda ise Koop Spor Ýle Gönyeli Oþan Büyük erkekler maçý oynandý, rakibi karþýsýnda baþtan sona üstün olan Koop Spor Takýmý ilk devreyi önde kapattý. Maçýn son iki periyotunda da rakibi karþýsýnda üstün olan Koop Spor maçý kazanarak kupanýn sahibi oldu. Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde, maçýn hakemlerine plaketleri ve finalist Gönyeli Oþan'a Kupa ve Madalyalarý Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangil tarafýndan verilirken, þampiyon Koop Spor'a kupa ve madalyalarýný Kaner Þirketler Gurubu Direktörü Kaan Kaner verdi. ARANIYOR Bakýmýný anneannesinin yaptýðý 1 yaþýndaki bebekle ilgilenecek çocuk geliþimi mezunu aranýyor. Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa BAÞSAÐLIÐI Deðerli Üyemiz HÜSREV BEKTAÞ ýn sevgili babasý; ALÝ BEKTAÞ ýn Vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Tanrý dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI Ahmet Bayraktar baba oldu Maðusa Türk Gücü'nün genç takýmýnda uzun zamandan beridir yöneticilik görevi yapan Ahmet Bayraktar baba oldu. Eþi Zehra saðlýklý bir doðum yaparak bir kýz çocuðu dünyaya getirdi. Bayraktar çifti kýz çocuðuna Fehime ismi verdi. Afrika Spor Servisi olarak Ahmet Bayraktar'ý teprik eder minik Fehime'ye saðlýklý ömür boyu yaþam dileriz... MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg Güreþ aday hakem kursu düzenleniyor Güreþ Federasyonu aday hakem kursu düzenliyor Ocak 2011 tarihleri arasýnda düzenlenecek aday hakem kursu Rýfat Þener Güreþ Salonu'nda yapýlacak. Güreþ hakemi olmak isteyen adaylarýn en geç 5 Ocak 2011 tarihine kadar Güreþ Federasyonu'na aranan þartlar ile müracaat etmesi çaðrýsý yapýldý. Aranan þartlar þöyle: KKTC vatandaþý olmak En az lise mezunu olmak 18 yaþýný doldurmuþ olmak Saðlýk durumunun hakemlik yapmaya elveriþli olduðuna dair Saðlýk raporu. (Devlet hastanesinden) Haysiyet Kýrýcý bir suçtan hükümlü olmamak Faal güreþçi olmamak Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5(2) Maddesi Gereðince Ýlân Aþaðýda tarif edilen malýn/mallarýn, aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görünen Refika Mustafa Ali n/d Refika Sancaklar bu mala/mallara yeniden kayýt yapmak için Lefkoþa Kaza Tapu Dairesine takrir/dilekçe vermiþtir. Dilekçe No: DÖK 729/10 mal üzerinde hak iddia eden veya bu malýn/ mallarýn ipotek veya herhangi bir hacizle veya herhangi bir kiþinin, bu ilânýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/ bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için bu daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Tarih: Lefkoþa Tapu Dairesi (a) MALIN TARÝFÝ Kasaba/Köy Kayýt No: Pafta/Plân Mevki/Sokak Malýn Cinsi Hisse D-E-Ay2 Ve tarih Parsel Ýsmi Kýzýlbaþ C 1061 XXI Mavru Arsa Hepsi W.II Blok: C Parsel: 973 Rektörlük Duyurusu DAÜ Ses Sistemleri Kiralama Ýþleri Ýçin Teklif Kabul Edilmektedir Doðu Akdeniz Üniversitesi nde ses sistemleri kiralama iþleri için teklif kabul edilmektedir. 1. Ýhale ile ilgili belgeler DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden 50 TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Ýhalede Geçici Teminat en az % 5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak 13 Nisan 2011 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 14 Ocak 2011 tarihinde Cuma günü saat 10:00 a kadar üzerinde DAÜ SES SÝSTEMLERÝ KÝRALAMA ÝÞLERÝ ÝHALESÝ (ÝHALE NO:3227) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasýndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr.

20 Tatlýsu-Çetinkaya karþýlaþýyor... Çanakkale'de Mehmet Göçer göreve geldi Turkcell 2. liginde mücadele eden Çanakkale'de görevden alýnan Turgay Kara'nýn yerine Mehmet Göçer göreve getirildi. Sezonun ilk devresini alt sýralarda tamamlayan Çanakkale'de yönetim dün Mehmet Göçer'i teknik sorumluluk görevine getirdi yýlýnýn son maçý... n Turkcell Birinci Ligi'nin 6. haftasýnda oynanmasý gereken ancak Urcan Vangöl'ün vefatý nedeni ile ertelenen Tatlýsu-Çetinkaya karþýlaþmasý bugün saat 14.00'de oynanýyor. Karþýlaþmayý Serkan Þimþek yönetecek Futbolda Turkcell Birinci Ligi ilk devre karþýlaþmalarý tamamlanýrken ertelenen tek karþýlaþma Tatlýsu-Çetinkaya maçý bugün oynanýyor. Ligin altýncý haftasýnda Çetinkaya Baþkaný Urcan Vangöl'ün ani vefatý nedeni ile ertelenen Tatlýsu-Çetinkaya karþýlaþmasýnýn bugün oynanmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Turkcell Birinci Liginde 6. haftadan beri hiç maç kaybetmeyen Çetinkaya erteleme maçýnda bugün Tatlýsu'nun konuðu olacak... Çetinkaya bu maçý da kazanmayý hedefliyor. 12 maçta 25 puaný olan Çetinkaya bir kez maðlup olurken bu maçý da kazanmasý durumunda lider Bostancý Baðcýl ile aradaki puan farkýný 4'e düþürecek ve þampiyonluk yarýþýnda iddialý duruma gelecek. Tatlýsu takýmý Teknik Direktör Necati Tilki yönetiminde ligde iyi bir çýkýþ yakaladý. Bugüne kadar sahasýnda oynadýðý maçlarda sadece Bostancý Baðcýl'a maðlup olan Tatlýsu son maçýnda konuk ettiði Alsancak Yeþilova'yý da 4-1 maðlup etmiþti. Turkcell Birinci Ligi'nde 7. sýrada 17 puaný bulunan Tatlýsu bu maçý da kazanmasý durumunda 3 basamak birden yükselecek ve dördüncü sýraya gelecek. Turkcell Birinci Liginde bugün oynanacak olan Tatlýsu ile Çetinkaya arasýndaki erteleme maçýnda Serkan Þimþek düdük çalacak. Kuzey Turkcell 2. Ligde ilk yarýyý yenilgisiz lider tamamlayan Yenicami ikinci yarýya Antalya'da hazýrlanacak Kartal Antalya'ya konacak n Yenicami 7-15 Ocak 2011 tarihleri arasýnda Antalya Lara Kervansaray Otel'de kampa girecek (Niyazi Ergülen) Kuzey Kýbrýs Turkcel 2'nci Ligi'nde ilk yarýyý yenilgisiz lider olarak tamamlayan Yenicami ikinci yarý hazýrlýklarý için Antalya'ya gidiyor. 7 Ocak 2011 tarihinde Antalya Lara Kervansaray Otel'e gidecek olan Yenicami orada 8 gün kamp yaptýktan sonra 15 Ocak 2011 tarihinde yurda dönecek. Yenicami'nin Antalya Hazýrlýk Kampý kafilesi 2 yönetici, 24 futbolcu, 3 teknik adam, 1 malzemeci olmak üzere toplam 30 kiþiden oluþuyor. Antalya'da yapýlacak kampla ilgili bir açýklama yapan takým antrenörü Hasan Topaloðlu, 2-3 futbolcuyla transfer görüþmesi yaptýklarýný ve bu transferleri de sonuçlandýrýp takýma yeni katýlacak futbolcularý da kafileye dahil ederek 7 Ocak 2011 tarihinde Antalya'ya gideceklerini söyledi. Topaloðlu, takýmdan 2-3 futbolcuyu gönderme olasýlýðýnýn olduðunu belirterek, iyi bir hazýrlýk dönemi geçirip ilk devredeki performansý devam ettirmek istediklerini ifade etti. 2 Ocak 2011 tarihine kadar futbolcularýn izinli olduðunu söyleyen Topaloðlu 2-7 Ocak tarihleri arasýnda ikinci devre hazýrlýklarýný Kýbrýs'ta yapacaklarýný kaydetti. Atatürk Kapalý Yüzme Havuzu Ocak ayýnda açýlacak Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu Atatürk Kapalý Yüzme Havuzun'da incelemelerde bulundu. Bakan Çavuþoðlu'nun havuzu ziyaretinde Ýnþaat ve Planma Dairesi Müdürü Hüseyin Tazeoðlu ve Havuzun yapýmýný gerçekleþtiren Asel firmasýnýn yetkilileri ile teknik ekibi de hazýr bulundu. Bakan Çavuþoðlu'nun son incelemeleri sonucu ve teknik ekipten aldýðý bilgiler çerçevesinde havuzun Ocak 2011 de açýlýþýnýn yapýlmasý hedefleniyor. Geriye kalan küçük iþlerin bu süre içerisinde tamamlanabileceðini belirten Bakan Çavuþoðlu, "Hedefimiz Ocak ayý içerisinde artýk havuzumuzu resmen açmaktýr. Zaten çeþitli nedenlerle geçen süreden dolayý gerek bizlerin gerekse spor kamuoyunun rahatsýzlýðý aþikardýr. Önemli olan bundan sonraki süreçtir. Ümidim bu havuzdan dünyaca ünlü yüzücülerimiz yetiþsin ve ülkemizi temsil etsin" dedi. Su Sporlarý Federasyonu Baþkaný Sedat Kaplan'ýnda yer aldýðý incelemelerde Bakan Çavuþoðlu'na bugüne kadar havuzun yapýmý ile ilgili teknik bilginin yaný sýra bundan sonraki iþleyiþ mekanizmasý hakkýnda da bilgi verildi. TC uyruklu futbolcular 2. ve 3. Ligde oynayabilecek KTFF Yönetim Kurulu son yaptýðý toplantýda önemli bir karar aldý. Federasyon, ülkemizde en az 5 (beþ) yýl süreyle (toplam) yasal olarak ikamet eden bu durumunu resmi makamlardan alacaðý belgeyle kanýtlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu futbolcularýn hizmetinden yararlanmak için bu futbolculara kulüplerde (2.Lig ve 3.Lig) yerli statüde lisans çýkarýlmalarýnýn serbest olmasýna karar verildi. Daha önce lisansý olan futbolcular 2 (iki) yýl futbol oynamadýklarý takdirde serbest futbolcu olarak kabul edilecekler. Kulüplerin yerli statüde kabul edilecek bu türden Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý futbolcular için 1 (bir) kontenjan hakký olduðunun tüm kulüplere duyurulmasýna karar verildi. Ayrýca 2.lig'den 1.Lig'e çýkacak takýmlar için bu kontenjanýn yabancý futbolcu kontenjaný olarak deðerlendirileceðinin tüm kulüplere duyurulmasýna karar verildi. KTFF Yönetim Kurulu tarafýndan Dýþ Ýliþkiler Komitesi kurulmasý amacýyla, KTFF Genel Sekreteri Muharrem Özseyfiler'e ve KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Kamalý'ya yetki verilmesine karar verdi. Futbolda cezalar açýklandý KTFF yönetimi geçtiðimiz hafta oynanan karþýlaþmalarda kýrmýz kart gören futbolculara verilen cezalarý açýkladý. Doðan Türk Birliði-Ozanköy karþýlaþmasýnda çift sarý karttan kýrmýzý kart gören Doðan Celal Habeþoðlu ve Raif Esendaðlý'ya birer maç, Cihangir Lefke karþýlaþmasýnda kýrmýzý kart gören Lefke futbolcusu Fýrat Ömür'e 2 maç, Emmanuel'e 3 maç, Ersen Esmerarslan'a 1 maç ceza verildi. Cihangir'den ise Fýrat Ersalan'a 2 maç ceza verildi. Küçük Kaymaklý ile Gönyeli arasýnda oynanan karþýlaþmada kýrýmýz kart gören Yusuf Palas'a 2 maç, Solomon'a ise 1 maç ceza verildi. 4 SARI KART NEDENÝYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR Ýsmail Uçar (Tatlýsu) Burak Sarýkaya (Çetinkaya) Serhan Önet (Çetinkaya) Emmanue Odýbe (Cihangir) Orhan Alsana (Ozanköy) Tuðan Can Giray (Lefke) Ýsmail Sancak (Lefke) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı