ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars"

Transkript

1 Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor musunuz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NEDEN ÞAÞTINIZ BRE EFENDÝLER? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HATIRLAYACAÐIMIZ ÇOK ÞEYLER VAR Dolgun Dalgýçoðlu YENÝ STRATEJÝLER Ali Osman ÝNSAF ÞEYTANCIK TAN GELDÝ Erdoðan Baybars BOMBOÞ ANLAR HAKKINDA Elvan Levent SON RESMÝMÝZ VE PAKETÝ KIBRISLILAÞTIRMAK Mehmet Levent Toplumumuzda ev maðdurlarýnýn haddi hesabý yok... Kimisi evini aldý ve aldýðý ev baþkasýna ipotekli çýktý; kimisi taksitlerini düzenli olarak ödediði evin teslim aþamasýnda temellerinin bile atýlmadýðýný görünce periþan oldu ay sonra inþaatýn yalnýz temelleri atýldý Parasýný Mahkeme kararýna raðmen... da geri alamýyor Oray Ýnþaat Þirketi nden 2005 te ev satýn alan Çile Taþker, sözleþmeye göre þirkete 30 ay düzenli taksit ödedi ay sonunda dairenin ona teslim edilmesi gerekiyordu... Ama bu süre tamamlandýðý zaman, binanýn temellerinin daha yeni atýldýðýný hayretle gördü ve parasýnýn iade edilmesini istedi... Ýade edilmeyince mahkemeye baþvurdu... n 1,5 yýllýk bir dava süreci sonunda mahkeme Çile Taþker i haklý buldu. Oray Ýnþaata ödediði paranýn zarar ziyaný ile birlikte kendisine ödenmesine karar verildi... n 1 Aralýk tan itibaren ayda 1000 Stg. olmak üzere Taþker e ödenmesi gereken para þirket tarafýndan hala ödenmiyor... n Ödeme yapýlmamasýna þirket direktörü Ayhan Arýklý nýn yurtdýþýnda olmasý mazeret olarak gösterilirken, Çile Taþker in avukatý haciz iþlemleri baþlatýyor... l 3. sayfada Hükümetin aldýðý tedbirler olumlu bulunmuþ Küçük Ankara dan aferin aldý n Ankara daki temaslarýnda ekonomik konularýn ayrýntýlý bir þekilde ele alýndýðýný söyleyen Ýrsen Küçük, hükümetin aldýðý tedbirlerin çok olumlu karþýlandýðýný açýkladý... n Küçük, Ankara da varýlan mutabakat çerçevesinde, AB çalýþmalarýný yürüten personelin dönüþümlü olarak Ankara ya gönderileceðini söyledi... n Görüþtükleri ekonomik konular hakkýnda bilgi vermeyen Ýrsen Küçük, sadece deniz altýndan KKTC ye getirilmesi planlanan su konusunda kýsa bir açýklama yapmakla yetindi... n Dünkü Bakanlar Kurulu toplantýsýna girerken de Küçük, 13. maaþlar hakkýnda Tatar dan bilgi alacaðýný söyledi... n 13. sayfada Katliam soruþturmasý Yargýç Hacýnikolau nun katilleri aranýyor n 1974 öncesi Lefkoþa yargýçlarýndan olan Hristos Hacýnikolau, 1974 te Yalusa da katledildi... Kemiklerine 2007 de ulaþýldý... n Hacýnikolau nun ailesi katliamýn soruþturulmasý için AÝHM de Türkiye aleyhine dava açtý... n Rum aile önceki gün kuzeye geçerek KKTC polisine ifade verdi. Rauf Denktaþ 1974 te Hacýnikolau nun annesine, Onu kurtarmaya yetiþemedik... Ýntikam almak isteyen kalabalýk tarafýndan öldürüldü demiþ... n 6. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Dur bakalým baþýnýza daha neler getirecekler n2. sayfada

2 MÜNEVVER ATAKAN'A AÝT ARAÇTA YANGIN ÇIKTI Lefkoþa'da dün sabah saat sýralarýnda Münevver Atakan'a ait salon araçta yangýn çýktý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, evinin garaj yolu içerisinde park halinde bulunduðu bir esnada muhtemelen elektrik kontaðýndan çýkan yangýn itfaiye tarafýndan söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü belirtti. KKTC VATANDAÞI YAPMAK ÝÇÝN ÝKÝ KÝÞÝDEN PARA ALAN KÝÞÝ ARANIYOR KKTC vatandaþý yapacaðý iddiasýyla 2 kiþiden para alan bir kiþi polis tarafýndan aranýyor. Polis, aranan kiþinin kimliðinin "K.S. (E- 55)" olduðunu bildirdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, K.S., Enver Taþer'den 1300 TL, Hasan Yýldýz'dan da 1850 TL nakit parayý sahtekarlýkla temin etti. ASLANKÖY'DE HIRSIZLIK Aralýk tarihleri arasýnda, Aslanköy'de, þu anda faaliyette bulunmayan "Açýlým Ýnþaat Þirketi" isimli iþ yeri avlusundan, beton büz yapýmýnda kullanýlan çeþitli ebatlarda toplam 155 adet demir kalýp ve parçalarý çalýndý. 4 GENÇ HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Alsancak'ta, boþ arazi içerisinde park halinde bulunan "Bird Rent-A Car" isimli þirkete ait 13 kiralýk salon aracý birbirlerine çarptýrmak suretiyle hasara uðratmaktan dolayý 4 genç hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý Aralýk tarihleri arasýnda meydana gelen olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruþturmada, suçu A.A. (E-13), R.L. (E-15), B.D.(E-13) ve J.C. (E-14)'nin iþledikleri tespit edilerek haklarýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polisin olaylarla ilgili soruþturmalarý devam ediyor. "ÝÞ DÜNYASI"NIN ÝLK SAYISI ÇIKTI Ýþ Kadýnlarý Derneði'nin (ÝKD) "Ýþ Dünyasý" isimli dergisinin ilk sayýsý çýktý. ÝKD'den yapýlan açýklamaya göre dergi, "ülke ekonomisini irdelemek, iþ dünyasýndaki geliþmeleri sorgulamak, özel olarak kadýn giriþimcilerin ekonomideki yeri ve katkýlarýný sorgulamak, sorunlarýný paylaþmak, dernek faaliyetlerini geniþ iþ çevreleri ve giriþimcilere aktarmak" düþüncesiyle hazýrlandý. BRT'DE YENÝ YIL ÖZEL PROGRAMI Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yeni yýlý radyo ve televizyonlarýnda özel programlarla karþýlayacak. Bayrak Haber televizyon kanalýnda 31 Aðustos akþamý haberlerin hemen arkasýndan 500 bin TL'lik büyük ikramiyenin talihlisinin belirleneceði Devlet Piyangosu özel çekiliþi canlý olarak ekranlara gelecek. BRTK Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, "Hoþgeldin 2011" adlý özel eðlence programý ise saat 20.30'da baþlayacak ve 01.00'e kadar devam edecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Derler ki 1877'de Sýrplar Osmanlýdan, isyan edip baðýmsýzlýklarýný isteyinca, Osmanlý ordularý Sýrplara saldýrmýþ ve, isyaný bastýrmýþtý. Ancak mesele orada bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü Çarlýk Rusyasý, bugünkü Rusya gibi Ortodokslarýn koruyucusu durumundaydý. O nedenle Rusya, Osmanlý Ýmparatorluðuna karþý savaþ ilan etti. Ve hem Doðu'dan hem Batý'dan saldýrýya geçti. Sýrplarý Osmanlýnýn elinden kurtardý. Ama orada durmadý. Osmanlý ordularýný Ýstanbul'un dýþýna kadar kovaladý. Ve Rus generali Yeþilköy'e konakladý. Ýstanbul'u ele geçirmek için hazýrlýklara giriþti. Aklýmda yanlýþ kalmadýysa Ruslar Doðu'da da Kars ile Ardahan'ý ele geçirir. Hade "bazý yerleri" deylim da içinde olalým. Bu olay Ýngiliz'i rahatsýz etti. Gerçi Çarlýk Rusyasý ile müttefiktiler ama Rumlarýn Ýstanbul'u iþgal edip Akdeniz'e inmelerini istemezdi. O nedenle savaþ gemilerini hýzla Ýstanbul'un önüne yolladý. Ve Padiþah'a þu öneride bulundu: Bana Kýbrýs'ý ver, Ruslarý topraklarýndan çýkarayým. Uzatmayalým. Padiþah Kýbrýs'ý Ýngilizlere kiraladý ve Rus belasýndan kurtuldu. Not: Buraya kadar yazdýklarým, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazýrlattýðý, Ýlk, Orta ve Lise'de okutulan kitaplardan özet olarak alýnmýþtýr. Kitaplar þimdi da ayný kitaplar mý bilmem. Ancak diðer bazý yayýnlara göre Ýngiltere zaten Kýbrýs Adasý'ný donanmasý ile kuþatmýþtý. Osmanlý ya gönül rýzasýyla verecekti, ya da Ýngiliz Kýbrýs'ý bazu gücü ile alacaktý. Osmanlý durumu Kýbrýs'a bildirmeden Ýngiliz Kýbrýs'a Larnaka'dan çýktý. 3 er, bir Yüzbaþý ve yüklü 3 katýrdan ibaret olan iþgal gücünden bir birlik Larnaka'dan Lefkoþa'ya doðru yola çýktý. Lefkoþa'ya gelip Ýngiliz bayraðýný çekeceklerdi. Silahsýz, topsuz, tüfeksiz, barutsuz. Katýrlardaki yük, silah-cephane deðil paraydý... Gümüþ DUR BAKALIM BAÞINIZA DAHA NELER GETÝRECEKLER para... Üçlük, yarýmlýk, þilin, kuruþ... Altýndan bahsedilmez. Bir yüzbaþýnýn idaresindeki 3 Ýngiliz askeri ile 3 katýr, hiçbir engele takýlmadan Maðusa Kapýsý'na dayandý. Maðusa Kapýsý'nda diðer kapýlarda olduðu gibi silahlý Osmanlý askerleri vardý. Kimse gelenlere "kimsiniz, nereden nereye" demedi. Doðru Büyük Han'a gittiler. Yüklerini katýrlardan indirirken erlerden birisi torbanýn birisini süngüleyerek gümüþ paralarýn çakýllarýn üzerine dökülmesini saðladý. Para sesine koþanlara Ýngiliz Yüzbaþý kim bilir kaç aydan beri maaþ alamayan Osmanlý maaþlýlarýna haber saldý. "Kimse endiþe etmesin. Herkese alacaklý olduðu tüm maaþlarý ödenecek. Þimdi biraz istirahat edeceðiz. Gün batmadan bayrak töreni yapýlacak. Hepinizi beklerim." Güle oynaya Osmanlý bayraðý indirildi, Ýngiliz bayraðý çekildi. Herkes da aylardan beri beklediði ve alamadýðý maaþlarýný, trak aldý. "Çekilen bayraðýn þerefine Ýngiliz, 13. maaþa ilaveten 2 maaþ daha ikramiye ödedi." E bu da benden. Caba ocaktan... Bre arkadaþlar! Kýbrýs'ý kim idare eder? Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne karar aldý bir süre önce Türkiye için? Dedi ki, "Ey Türkiye sen Kýbrýs'ýn bir parçasýný aldýn. Hukuken iþgalcisin. Kýbrýs'ýn kuzeyini sen idare edersin. Ordaki hukuk senin iç hukukundur. O nedenle orada olup bitenden sen sorumlusun." Türkiye "hayýr" dedi mi? Demedi. Bizden toplum olarak, "Meclis" olarak, "Hükümet" olarak ve saire "hayýr" deyen oldu mu? Olmadý. Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin bu kararýndan sonra ne oldu? Ýlk icraat þu: Memurun emeklinin maaþýna týrpan. Sanmayýn ki Osmanlýyý hortlatmaya çalýþan torunlarý orada duracak. Gidiþat 1878'e doðrudur. Aylarca ödenmeyeceðiniz günlere hazýrlayýn kendinizi... Türk Ýdaresinden hukuki hak beklemek ne kadar yanlýþtýr göreceksiniz. Fena yakalandýnýz. Dur bakalým baþýnýza daha neler gelecek? Not: Yeni Osmanlýcýlýk üzerinde duracayýk. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NEDEN ÞAÞTINIZ BRE EFENDÝLER? Irkçý Ulusal Halk Cephesi bir gösteri düzenlemiþ önceki gün Larnaka'da... Her geçen gün adýný biraz daha fazla duyuran bir örgüt... ELAM... Bizim en yüksek tirajlý gazetemiz 'Kýbrýs' resimli olarak yayýnladý bu haberi... Gazetenin muhabirleri gösteriyi izlemiþler... Kullandýklarý baþlýk þu: "Güneyde faþizm hortladý"... Dikkatlice baktým resimlere... Haberi okudum... Faþizmin nasýl hortladýðýný anlamak için... Doðrusunu isterseniz beni þaþýrtacak olaðanüstü bir þey yok... Bizimkilerden hiçbir farký yok çünkü... Ki biz yýllardýr alýþýðýz kuzeydeki böyle manzaralara... Eðer Rum tarafý þimdi yeni baþlamýþsa ve yeni girmiþse bu havaya, bizden çok geride kalmýþ demektir. Kocaman kocaman Yunan bayraklarý taþýnmýþ Larnaka'daki yürüyüþte... E, bizdetürk bayraklarý taþýnýr da orda neden Yunan bayraðý taþýnmasýn? Daðlara Lefkoþa'da her Rumun evinden görebileceði dev bir bayrak nakýþlayanlarýn Yunan bayraklarý ile gösteri yaptýlar diye Rum gençlerini kýnayacak yüzü mü var? Eðer güneydeki Yunan bayraklý gösteri ýrkçýlýk ve faþistlik ise, kuzeyde Türk bayraðý ile yatýp kalkanlara ne demeli? Kaldý ki kuzeyde Türk bayraksýz hiçbir þey yapýlmaz... Bakanlarýmýzýn çalýþma odalarýnda bir KKTC bayraðý varsa, bir de Türk bayraðý var... Seçimlerimizde en solcu partilerimiz bile Türk bayraðýný dalgalandýrmadan miting yaparlar mý hiç? Hatip kürsüleri bile Türk bayraðýna sarýlý... Bayrak her yerimizde bizim... Donumuzdan baþka... Milli radyo ve TV'mizin adý da Bayrak... Daha birkaç gün önce Lefkoþa sokaklarýnda Türk bayraklarýndan geçilmeyen bir yürüyüþ vardý... Hem de atlýlarla... Atlýlarýn da ellerinde kocaman kocaman bayraklar vardý... Peki þimdi Larnaka'daki gösteri için "faþizm hortladý" baþlýðýný kullanan gazete, bizim gençlerin haberi için de neden ayný baþlýðý kullanmadý? Mitingteki Rum gençleri kara gömlekliymiþ... E, bizim Ulusal Halk Hareketi'nin gençleri beyaz gömlekli mi? Onlar da ayný rengi tercih etmezler mi? Türk gençleri siyahlara bürünerek yollara dökülünce tamam da, Rum gençleri siyahlara bürününce faþist mi? "Kýbrýs Yunandýr" diye pankart taþýmýþlar Larnaka'da... Neden þaþtýnýz? Kuzey'de herkes her Allah'ýn günü "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýr durur ve þaþmazsýnýz da, Rum gençleri "Kýbrýs Yunandýr" deyince neden þaþarsýnýz? Açýn gazeteleri ve bakýn... Daha geçtiðimiz hafta kuzeydeki sokaklar "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye inlemiyor muydu? Ama nedense onlara ýrkçý ve faþist demediniz siz... Çok normal karþýladýnýz bunu... Þimdi sie "güneyde faþizm hortladý" diyorsunuz... Güneyde hortladýysa, bizde hiç mezara gömülmedi demek... Baþka? Baþka nasýl hortlamýþ bu faþizm? "Her kaçak iþçi, bir Elen iþsiz" diye mi yazmýþlar pankartlarýna? Size göre de öyle deðil mi? Siz de kuzeydeki kaçak iþçilerden þikayetçi deðil misiniz? Ayrýca farkýnda deðilsiniz galiba... "Her kaçak iþçi" yazmýþlar pankartlarýna... "Her yabancý iþçi" yazmamýþlar... Hitler Almanya'sýnda kaçaða maçaða bakmazlardý... Yabancý yabancýydý... Ne Yahudinin yasalý vardý, ne de zencinin... 'Ari' ýrka ait olmayanýn hiçbirine hayat hakký yoktu... Kýbrýs'ýn güneyindeki þövenist hareketleri eleþtirirken, ipin ucunu kaçýrmamalý... Dozunu iyi ayarlamalý... Ve en önemlisi kendi gözümüzdeki merteðe de bir bakmalý... Bizde bayrakla yatýp kalkanlarýn, güneydeki Yunan bayraklarýna kýzmaya ne hakký var? Bizde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýranlarýn, güneyde "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýranlara ýrkçý demeye hakký var mý? Asýl mesele her ikisine de karþý çýkabilmekte... Ne onlar biliyorlar ne yaptýklarýný, ne de bizimkiler... Ýkisine birden karþý çýkmaya cesaretiniz yetmiyorsa eðer, hiç deðilse susun bre efendiler...

3 AFRÝKA dan mektup... YALNIZ KÝMLÝK TESPÝTÝ YETMEZ, CÝNAYETLER DE AYDINLATILMALI "Onu kurtarmaya yetiþemedik... Ýntikam almak isteyen kalabalýk tarafýndan öldürüldü." Ýddialara göre Denktaþ söylemiþ bu sözü... Kime? 1974'te Yalusa'da (Yenierenköy) öldürülen Hristos Hacýnikolau'nun annesine... Söylemiþ mi gerçekten? Bilemeyiz... Ama Rum iddialarýna göre öyle... Hristos Hacýnikolau 1974 öncesi Lefkoþa'da yargýçmýþ 'teki Türk askeri harekatý sýrasýnda Yalusa'da 8 kiþiyle birlikte tutuklanmýþ... Tutuklanmasýyla ve nasýl öldürüldüðüyle iligli pek çok tanýk varmýþ... Kayýplar Komitesi 2007'de ulaþmýþ Hacýnikolau'nun kemiklerine... Ailesi Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvurmuþ... Türkiye aleyhine dava açmýþ... Kimler tarafýndan ve nasýl öldürüldüðünün ortaya çýkarýlmasýný talep ediyor. Bu dava üzerine AÝHM sýkýþtýrmaya baþlamýþ Kýbrýs'ta taraflarý... Böylelikle ilk kez gündeme gelmiþ Kýbrýs'ta katliamlarý yapanlarýn araþtýrýlmasý... Hacýnikolau'nun ailesi birkaç gün önce kuzeye geçerek ifade vermiþ KKTC polisine... Avukatlarý meþhur Ahilleas Dimitriadis... Verilen haberlere göre, Türk polisi araþtýrmaya koyulmuþ bu katliamý... Bakalým ne çýkacak bu iþin sonunda... * Ama o söz önemli... Denktaþ'ýn Hacýnikolau'nun annesine söylediði söz... "Kurtarmaya yetiþemedik" demiþ... Denktaþ 1974'te esir Rumlarý katledilmekten kurtaran bir kahraman mýydý? Yoksa istediðini çekip kurtarýr mýydý? Bu da araþtýrmaya deðer doðrusu... Ama "kurtarmaya yetiþemedik" sözü çok garip durmuyor mu Denktaþ için? Bildiðimiz kadarýyla Denktaþ Kýbrýslýrumlarýn hayatýný dert edinecek birisi deðildi... Kendi toplumuna acýdý mý da onlara acýyacaktý? * Sanýrýz AÝHM'de tek katliam davasý deðil bu... Sýrada baþka davalar da olmalý... Yalnýz Rum davalarý deðil, Türk davalarý da... Kutlay Erk'in de 1963'te katledilen babasý için AÝHM'ye baþvuracaðý açýklanmýþtý... Dohni katliamý var bir de... Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý da onu taþýyacaktý mahkemeye... Bunlar da sýrada mý acaba? Eðer AÝHM'de bu davalar ileriye götürülür ve katliamlarýn nasýl ve kimler tarafýndan yapýldýðý aydýnlanýrsa, büyük bir iþ baþarýlmýþ olur adada... Balýkesir, Aþþa, Murataða, Atlýlar ve Sandallar katliamlarýna da gelir sonra sýra... Ve daha nicelerine... * Barýþçý ve çözümcü olarak bilinen kesimlerimiz bugüne kadar karþýydýlar bunlarýn soruþturulmasýna... Onlara göre, geçmiþi unutmalý, kim ne yaptýysa peþine düþmemeli ve yalnýz geleceðe bakmalýydýk... Bunlarý soruþturmak zarar verirmiþ barýþa... AÝHM'deki dava nedeniyle bu sakat görüþ aþýlýyor yavaþ yavaþ... Ki bu da ciddi bir aþama sayýlýr hayatýmýzda... Yapanýn yaptýðý hep yanýna kalýrsa, daha beterine uðrarýz bundan sonra... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 30 ay sonra teslim alacaðý evin temellerinin yeni atýldýðýný öðrenince parasýný geri istedi Oray Ýnþaat parayý da vermiyor Afrika (Özel)- KKTC'de ev ve arsa sorunlarý bitmek bilmiyor. Müteahhitlerle ev sahipleri arasýndaki sorunlar mahkemelerden sonra neticelense bile sonuca ulaþmasý mümkün olmuyor. Dün gazetemizi ziyaret eden Çile Taþker isimli vatandaþýmýz, Oray Ýnþaat Þirketi ile arasýnda yaþananlarý gazetemize aktardý. Aradan yýllar geçmesine ve mahkemeden de emir alýnmasýna raðmen Oray Ýnþaat Þirketi'nin mahkemenin verdiði emre uymadýðýný belirten Çile Haným gazetemize þunlarý söyledi: "Gazetelere verilen ilanlar sonucunda Oray Ýnþaat'a giderek ben de Oray 11'den bir daire satýn almak istediðimi söyledim. Sözleþme imzaladýk. Ben taksitlerimi ve ara ödemelerimi yapacaktým, þirket de 30 ayýn sonunda daireyi bana teslim edecekti. Teslim etmediði takdirde de anlaþtýðýmýz cezai müeyyidelerin uygulanmasý yoluna gidilecekti. 5 Ekim 2005 tarihinden itibaren taksitlerimi ödemeye baþladým. 30 ay sonunda bir de ne göreyim evin henüz temelleri atýlmýþ. Oray Ýnþaat Þirketi taahhütlerini yerine getirmedi. Ben (Haber ve fotoðraflar Mustafa ERKAN)- Yýlbaþý özel ikramiyesi, hayalleri süslerken Göçmenköy'de piyango bayiliði yapan Ulus Beledoðlu, sattýðý piyango biletlerinden en büyük ikramiyesini kazandýrdýðý gün "Bu iþin jubilesini yapacam" diyor. Dükkan camýna "Yýlbaþý bileti bulunur. Alan aldanmaz Ýstanbul'da Nimet abla, Kýbrýs'ta Ulus abi" yazan bir afiþ yapýþtýrdý. Ýki kez Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Piyangolar Ýdaresi'nin sattýðý devlet piyangolarýndan büyük ikramiye kazandýrdýðýný belirten Ulus Beledoðlu, bu kez TC Milli piyangolarýnýn sattýðý biletlerde büyük ikramiyeyi bulacaðýný belirtiyor. Ve bizim için bir de mani söylüyor. "Gene geldi yýlbaþý aðarttý saçý baþý Çarþý pazar gezerken Cepten çekti maaþý" Fotoðraf: Mustafa Erkan de avukatýmla aleyhte dava açtým. Þikayetim mahkeme tarafýndan bir buçuk yýl sonra karara baðlandý. Mahkeme, 30 ay süresince Oray Ýnþaat'a ödediðim paramýn zarar ziyanýmla birlikte bana geri ödenmesi emrini verdi. Bu emri avukatým þirketin avukatýna bildirdi. Mahkemeden aldýðýmýz kararýn aslýný istediler. Onu da gönderdik. Ayda 1000 Stg tarafýma ödenecekti. Ve 1 Aralýk'tan itibaren ödenmeye baþlanacak bu miktarýn en fazla 5 gün geciktirebileceði de belirtilmektedir. Aralýk ayýnýn sonuna gelmemize raðmen ilk taksiti bile ödemeyen Oray Ýnþaat Þirketi, Ayhan Arýklý'nýn yurtdýþýnda olduðunu ve onun gelmesini beklediklerini söyledi. Avukatým bugün haciz için ileri iþlem baþlatýyor. Ýstanbul'un en lüks semtinde bürosu olan Oray Ýnþaat, bazý gazetelerde ve televizyonlarda reklamlarý yayýnlanmakta ve yaptýðý evler için müþteri aramaktadýr. Amacým, herkesin benim veya benim gibi maðdurlarýn baþýna gelenleri bilmesi ve mahkeme emirlerine dahi uymayan bu tür þirketlerle iþ yaparken daha dikkatli olmalarýdýr..." Ýstanbul'da Nimet Abla, Kýbrýs'ta Ulus Abi... ex istence Elvan Levent BOMBOÞ ANLAR HAKKINDA Günlerden bir gün, içi týka basa elbise dolu olan dolabýnýzý açar ve o koskoca týklým týklým dolap, birden bomboþ görünür gözünüze. Giyecek tek bir kýyafetinizin bile olmadýðý düþüncesiyle maðazaya koþarsýnýz. Giyecek yeni bir sürü eþya alýrsýnýz kendinize. Ve eve gelip aldýklarýnýzý yerleþtirmek için dolabý açtýðýnýzda, bu kez de, dolapta yeni kýyafetlerinizi koyacak yer bulamazsýnýz. Týklým týklým yiyecek dolu buzdolabýnýzý açarsýnýz ama açlýðýnýzý bastýracak tek bir gýda maddesi bile göremezsiniz buzlukta. Markete koþup, çanta çanta yiyecekle geri dönersiniz eve. Ve döner dönmez de bütün o aldýðýnýz yiyecekleri tüketecek iþtahýn çoktan kaçtýðýný, canýnýzýn aslýnda küçük bir sandviçten baþka hiçbirþey çekmediðini farkedersiniz tarifsiz bir hayal kýrýklýðý içinde. Dahasý eve gelirsiniz bir gün, ve týka basa eþyalarla dolu evinizin bomboþ olduðu hissine kapýlýrsýnýz birden. Olduðunuz yerde dönüp durur, etrafýnýza bakýnýr ve sonunda kapýyý çarpýp, girdiðiniz gibi evinizden çýkarak IKEA'da alýrsýnýz soluðu. Gözünüze þirin görünen birkaç biblo, otantik bulduðunuz kocaman bir vazo, bir iki yapay çiçek, ve o an sizde, onlarsýz yaþayamayacaðýnýz hissini uyandýran daha bir sürü ývýr zývýrý da alýp- yeni birþeylere sahip olmanýn dayanýlmaz heyecanýylaevinize koþarsýnýz yeniden. Kapýyý açýp içeriye girersiniz ve girdiðiniz andan itibaren, daha az önce o büyük heyecanla aldýðýnýz istisnasýz herþeyden ölesiye nefret edersiniz. Televizyonun karþýsýnda, duygusal bir aþk filmi izlediðiniz sýrada kalbinizin bomboþ olduðunu düþünürsünüz birden. Ve film biter bitmez kalbinizdeki boþluðu dolduracak kiþiyi aramaya koyulursunuz. Üye olmadýðýnýz sosyal paylaþým sitesi, girmediðiniz arkadaþ ortamý, gitmediðiniz bar- eðlence mekaný, kütüphane, müze, sergi, düðün, dernek kalmaz. Sonunda o kadar yorulursunuz, kafanýz öyle bir karýþýr ki, kalbinizdeki boþluðu dolduracak kiþiyi ararken kendinizi kaybettiðinizin farkýna varýrsýnýz. Bundan sonra kendinizi yeniden bulmak adýna tek çýkar yol olarak gördüðünüz meditasyona sarýlýrsýnýz dört elle. Takviye þeklinde, kiþisel geliþim kitaplarýný da dizersiniz kütüphanenize. Beslenme alýþkanlýklarýnýzý deðiþtirir, hayatýnýzda aklýnýzýn ucundan geçmeyen, rendelenmiþ zencefil türünde yiyeceklere merak salar ve sizi çaya davet edenlere, artýk sadece yeþil çay içtiðinizi söylersiniz yüzünüzden okunan garip bir gururla. Sonra, bir sabah uykudan uyanýr ve gözlerinizi açar açmaz, hayatýnýzýn bomboþ olduðu sonucuna varýrsýnýz. Yataktaktan fýrlarken aklýnýzdan geçen ilk düþünce besleyeceðiniz yavru bir köpek almak olur. Belki bir kedi, kuþ, balýk... Bir fincan kahvenin ardýndan bütün bu seçenekler cazibelerini yitirir ve hayatýnýzdaki boþluðu doldurmak adýna bugüne kadar yapmak isteyip, bir türlü yapmadýklarýnýzý gerçekleþtirmeye karar verirsiniz. Oturup, özenle bir liste hazýrlarsýnýz: Uzun bir seyahate çýkmak, ata binmek, daða týrmanmak, her sabah koþmak, bisiklet almak, aðaç dikmek, pilatese gitmek, paraþütten atlamak, salsa öðrenmek... Liste uzayýp gider... Ve artýk yazacak birþey kalmadýðýnda, dönüp yazdýklarýnýzý baþtan sona bir kez okur, sonra da kaðýdý buruþturup çöpe atarsýnýz. Kendinizi, bulduðunuz en yakýn koltuða býrakýp, bir süre öylece tek bir noktaya baktýktan sonra, aslýnda tek istediðinizin biraz huzur olduðu kanaatine varýrsýnýz. Ve bir deniz kenarýnda alýrsýnýz soluðu. Biraz yürüyüp, derin derin nefes aldýktan sonra, karnýnýz acýkýr ve gidip karnýnýzý doyurursunuz. Tatlý bir yorgunluk çöker üstünüze. Bir sonraki 'bomboþ an'a kadar... Hayat devam eder gider...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir daha terledi Küçük kalem odasýnda Baþkadýr Ankara'da sýnavlarýn heyecaný Feleðini þaþar adam koltuk kaygýsýnda Eli ayaðýna dolanýr titrerken caný Kalay NE SÝZ SORUN NE DE KÜÇÜK SÖYLESÝN Baþbakan Ýrsen Küçük, Ankara'da Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çicek ile görüþtü. Basýna sadece görüntü alma olanaðý verildi. Açýklama yok. Doðrusu gerek de yoktu açýklamaya, çünkü görüntüler zaten konuþuyor. Tayyip Erdoðan adeta "müfettiþ" havasýnda oturuyor. Cemli Çiçek ise baþöðretmen edasýyla açmýþ defteri önüne. Gerisini ne siz sorun ne de Küçük söylesin... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik YENÝ STRATEJÝLER 2010 yýlýnýn sonuna geldik... Güneþ ha battý ha batacak gibi 2010'un son demlerindeyiz... Dertler dað gibi... Angastina'dan (Aslanköy) arayan bir vatandaþýmýz þunlarý söyledi... "Ben 3 yýl Eski Eserler Dairesi'nde çalýþtým. Bir fondan ödeniyorduk. Tam 140 kiþiydik. UBP gelir gelmez bizi iþten attý... Ekmek parasý kazanmak lazým. Bir süre gidip geldik daireye, Lefkoþa'ya ama yüzümüze bakan olmadý. UBP'nin imana gelip bizi yeniden istihdam edeceði düþüncesi ufukta görünmüyordu... Ben de köyümüzde restoran açtým. Belediye'den izin aldým ancak Kaymakamlýk Nuh diyor peygamber demiyor ve bana izin vermiyor. Nedeni partizanlýk... Çoluk çocuðumuza ekmek parasý yaratmaya çalýþýyoruz, ama devletin kurumlarý bunu elimizden almaya çalýþýyor... Restoranýmýzý polislerle bir baskýn yapýp kapatacaðýný söyledi. Bizi açlýða mahkum edeceklere karþý direniþimiz çok farklý olacak..." "Ben emekli bir vatandaþým. Kýbrýs TV'yi izliyordum. Orada bir öneri sundular. Kýbrýs Türk Hava Yollarý personelinin Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigorta yatýrýmlarýný þirket yapmamýþ... Emeklilerden ve de çalýþanlardan yüzde bir mi ne, kesilerek bu fona yatýrýlsýn ve KTHY çalýþanlarý da en azýndan Sosyal Sigortalar'dan ve de Ýhtiyat Sandýðý'ndan alacaklarýný alsýnlar... Bu tekmil utanmazlýktýr... Madem ki çok istiyor ben söyleyim. Asil Nadir devletten aldýðý ve geri ödemediði borçlarý ödesin de KTHY çalýþanlarýnýn sosyal haklarý yatýrýlsýn... Bu en güzel öneridir. Kýbrýs televizyonunda yapýlan öneri kimin aklýna gelmiþse KKTC hükümetinin emeklilerin maaþlarýndan kesinti yapmasý yanlýþlýðýndan daha büyük yanlýþlýktýr." Dün akþam iki þikayet yapýldý... Birinci þikayetin sahibi bir bey, ikincisininki ise bir bayandý... Sorun benzerdi... KKTC'nin temel sorunu yani... Kazanýlan haklarýn ellerinden alýnmaya çalýþýlmasý ve de ekmek paralarýna göz dikilmesi... Çalýþana yaþam hakký yok buralarda... Hýrsýzýn, ursuzun, kaçakçýnýn, sahtekarýn, esrarcýnýn, kara paracýnýn deðer bulduðu bu ada yarýsýnda çalýþana, dürüst olana, ekmeðini devletten deðil de alýnteriyle kazanmak isteyene hayat hakký verirler mi? Ne günlere kaldýk? Ýçte insanlarýmýz periþanlarý oynarken ve sefalete doðru adým adým yaklaþýrken, sefaletimizi hazýrlayanlar da Ankara'da bizim dediðimiz devlet büyüklerini imtiþhan ediyorlar... Sözlü mülakat... Ýlk sömestrde Tayyip onlarý basýn huzuruna alarak rezil rüsvay etti... Ýkinci yarýda Çiçek'in huzurundaydýlar... "Zamlarý, vergileri, fonlarý geçirip geçirmedikleri" sorgulandý... Yukarýdaki örneklerde olduðu gibi uygulanan baskýlar karþýsýnda bu topraklarda hala direnebilen vatandaþlarýmýzýn olup olmadýðý sorgulandý için burada yaþayanlara uygulanacak yeni stratejiler de belirlenmiþ olabilir... ÖREK, ÖZGÜR VE MÝROÐLU ANILDI Posta Dairesi'nin "Yýldönümleri ve Kýbrýs Türk Toplumuna Hizmet Edenler" konulu en son pul serisinde yer alan Osman Örek, Özker Özgür ve Salih Miroðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen törenle anýldý. Posta Dairesi'ndeki konferans salonunda yer alan törende, sýrasýyla Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðlularý, Osman Örek'in kýzý Yeþim Örek Gümüþdað, Özker Özgür'ün kýzý Münevver Özgür, UBP Milletvekili Nejdet Numan, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner ve Meclis Baþkaný Hasan Bozer konuþtu. Törene, konuþmacýlarla birlikte bazý milletvekilleri, bürokratlar ve davetliler de katýldý. Konuþmalarýn ardýndan, Örek, Özgür ve Miroðlu'nun ailelerine çerçevelenmiþ pul fotoðraflarýyla bir tabaka pul ve ilk gün zarflarý hediye edildi. EMÝROÐLULARI Posta Dairesi Müdürü Doðan Emiroðlularý, konuþmasýnda, 2010 yýlýnýn son emisyon programýnda yer alan ve 24 Aralýkta piyasaya çýkan yýldönümleri ve Kýbrýs Türk Toplumuna hizmet edenler konulu anma pul serisinde yer alan Osman Örek, Salih Miroðlu ve Özker Özgür'ü anmak için toplandýklarýný belirtti. YEÞÝM ÖREK GÜMÜÞDAÐ Osman Örek'in kýzý Yeþim Örek Gümüþdað ise, kendisi için böylesine anlamlý bir törende bulunmaktan gurur duyduðunu belirterek, babasýnýn küçükken kendilerine pul alarak koleksiyon yapmayý öðrettiðini anlattý. Pul koleksiyonu yapmanýn anlamýný yaþý ilerledikçe kavradýðýný dile getiren Gümüþdað, babasýnýn fotoðrafýnýn da aralarýnda bulunduðu pullarýn koleksiyonunun en deðerli parçalarýndan olacaðýný belirtti. MÜNEVVER ÖZGÜR Özker Özgür'ün kýzý Münevver Özgür de, Özgür ailesi olarak bu etkinliði düzenleyenlere teþekkür ederek, Örek'in Miroðlu'nun ve Babasýnýn toplumumuza hizmetlerinden ötürü birlikte anýlmalarýnýn demokrasi adýna verilen anlamlý bir mesaj olduðunu söyledi. Babasý hakkýnda özet bilgi veren Özgür, babasýnýn geride býraktýðý deðerleri günlük yaþama yansýtmayý denemekle yetinmeyip bu deðerlerin toplumda yaygýnlaþýp kalýcýlaþmasýna da özen gösterdiklerini ifade etti. NUMAN Milletvekili Necdet Numan ise, Miroðlu'nu zamansýz genç yaþýnda en verimli çaðýnda kaybettikleri için çok üzgün olduðunu belirtti. Örek ve Özgür'ün uzun yýlar devlete hizmet etmiþ deðerli kiþiler olduðunun altýný çizen Numan, her üçünü de rahmetle anarak her zaman kalplerinde yaþayacaklarýný söyledi. SANER Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner ise, bugün andýklarý 3 siyaset adamýnýn, 1 ay önce kabirleri baþýnda düzenlenen törenlerinde, bu kiþilere ne kadar deðer verdiklerini ve bu deðeri ne kadar gösterebildiklerini düþünerek böylesi bir etkinlik düzenlemeye karar verdiðini anlattý. BOZER Meclis Baþkaný Hasan Bozer ise, "insanlarý insan yapan taþýdýðý deðerlerdir" diyerek, kaybedilen kiþileri pulla anmanýn da çok anlamlý olduðunu belirtti. Törende anýlan 2 siyasetçiyle de kiþisel iliþkileri bulunduðuna iþaret eden Bozer, bugün bu törende bulunarak onlarý anma þansýna sahip olmanýn kendisi için herkesten daha deðerli olduðunu ifade etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent SON RESMÝMÝZ VE PAKETÝ KIBRISLILAÞTIRMAK "Afrika"nýn birinci sayfasý dün baþtanbaþa bir fotoðrafa ayrýlmýþtý. Yine dünkü tepe yazýsýnda "Toplumumuzun 2010 sonu resmi" diye tanýmlanan bir fotoðraftý bu. Altýnda da "Küçük imtihanda" manþeti yer alýyordu. Mekân büyük bir olasýlýkla TC Baþbakanlýðý kabul salonu. R.T. Erdoðan, Cemil Çiçek, Ýrsen Küçük ve Hüseyin Özgürgün kral koltuðu gibi koltuklarda oturuyorlar. Erdoðan pür ciddiyet içinde, ama gayet soðukkanlý, rahat ve kendinden emin bir tavýrla karþýya bakýyor. Ýrsen Küçük de karþýya bakýyor. Ama soðukkanlý, rahat ve kendinden emin deðil sanki. Heyecanlý ve endiþeli görünüyor. Hüseyin Özgürgün karþýsýnda oturan Cemil Çiçek'e bakýyor. Ýrsen Küçük'ten daha heyecanlý ve endiþeli olduðu yansýyor bakýþýndan. Ve Cemil Çiçek... O, elindeki dosyayý açmýþ, onu inceliyor. Erdoðan, Küçük ve Özgürgün'ün, Madam Taussaud Müzesindeki balmumu heykeller gibi donuk görüntülerine inat, fotoðrafýn çekildiði anda tek hareketli kiþi gibi görünüyor Çiçek. Ekonomik pakette neler yerine getirildi þimdiye kadar? Neler yerine getirilmedi? Sýrada bekleyenler nelerdir? Basýna izin verilen görüntüden yansýyanlar bunlar. Ya sonrasý? Sonrasýný bilmiyoruz. Kapalý kapýlar ardýnda sorgu sual... Belki yeni bir imtihandan geçiriliyor Ýrsen Küçük... Ve bunun sonunda yeni talimatlar, yeni azarlamalar, yeni hakaretler belki de. "Sendikalar ne derse desin, ne yaparsa yapsýn aldýrmayýn; paketi bir an önce uygulayýn" demiþti Cemil Çiçek. Bu talimat ne kadar yerine getirildi? Þimdi onun hesabý isteniyor Ýrsen Küçük'ten. Kendisine tüm Türkiye'nin önünde ekranda sorulan "Maaþýn kaç?" sorusuna hiç düþünmeden bir anda yanýt vererek o sýnavý baþarýyla geçmiþti. Þimdi Erdoðan ve Çiçek'ten oluþan iki kiþilik sýnav komisyonunun huzurunda, geçen defakinden daha endiþeli ve heyecanlý olduðu her halinden belli. Konuþan bir fotoðraftý Afrika'nýn manþete taþýdýðý fotoðraf. Kýbrýslýtürk toplumunun, yarýn akþam veda etmeye hazýrlandýðýmýz 2010'daki son fotoðrafý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn "Ekonomik paket Kýbrýslýlaþtýrýlmalý" görüþünün ne kadar uzak bir hayal olduðu, bu fotoðrafa bakýnca daha iyi anlaþýlmýyor mu? Sýrtýmýzda bu kýrbaç varken... Ankara'nýn kýlýcý, ýslýk çalarak baþýmýzýn üstünde dönerken... Ve biz... Kimliðimize... Siyasi irademize... Ülkemize... Ve geçmiþten geleceðe uzanan tüm maddi ve manevi deðerlerimize sahip çýkma yolunda adam gibi bir kavgayý göze alamazken... Ankara'nýn binbir tehdit ve þantajla bize dayattýðý paketin Kýbrýslýlaþtýrýlmasýný daha çook bekler, çook hayal ederiz. Kýbrýslýlýðý ortadan kaldýrmak için, buraya 1 milyon Türk yýðarak, daðý taþý bayrak ve heykellerle donatarak bizi Türkleþtirdiler! Þimdi her köye bir cami sloganýyla, çifteli, dörtlü minareler dikiyorlar, kubbeler indiriyorlar baþýmýzýn üstüne! Türkleþtirme tamam! Sýra müslümanlaþtýrmada! Hal böyleyken... Kim takar paketin Kýbrýslýlaþtýrýlmasýný? Biz o paketi reddedip "Aha Kýbrýslýlaþtýrdýk. Nere isterseniz gidin" diyemedikten sonra...

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı