ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI"

Transkript

1 ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI The Operational Manual was prepared in English. The translation of the Operational Manual into Turkish is provided for information purpose and the accuracy of the translation is not guaranteed. In case of any discrepancies between the translated version and the original document in English, the original document in English governs. " Operasyonel El Kitabı Ġngilizce hazırlanmıģtır. Bu dokümanın Türkçe çevirisi bilgi amaçlıdır ve çevirinin hatasızlığı garanti edilememektedir. Orijinal Ġngilizce doküman ile Türkçe çevirisi arasında farklılık bulunması halinde, orijinal Ġngilizce doküman esas alınmalıdır. 1

2 V. KORUMA ÖNLEMLERĠ ĠNCELEME/DEĞERLENDĠRME PROSEDÜRLERĠ Bu bölüm, özellikle Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.ġ. (TSKB) olmak üzere Katılımcı Finansal Aracıların, Çevresel Değerlendirme (ÇD) ile ilgili olarak Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesine (REEE) yönelik ilave kredi kapsamında finanse edilecek Alt Kredilere / Finansal Kiralamalara uygulayacakları prosedürleri özetlemektedir. Bu dokümanın amacı, Proje yoluyla uygulanması önerilen yatırımların Türkiye deki mevcut çevre koruma kanunlarına, yönetmeliklerine ve standartlarına ve aynı zamanda Dünya Bankası nın Çevresel ve Sosyal Operasyon Politikalarına ve Uygulamalarına uygun olmasını ve ülkenin nüfusu, doğal çevresi veya belirli bir kültürel miras değerine sahip varlıkları üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye yol açmamasını sağlayacak bir araç sunmaktır. Ayrıca, yukarıda değinilen politikaların uygulanması yoluyla, olumsuz etkileri ele almayı amaçlayan zarara yol açma! hükümlerinden, proaktif geliģtirme önlemleri üzerinde odaklanan iyi olan Ģeyleri yap! yaklaģımına doğru bir geçiģ sağlanmaya çalıģılacaktır. REEE projesi kapsamında finanse edilecek tüm alt projeler, Finansal aracılar tarafından bu bölümde açıklanan prosedürleri içeren bir çevresel ve sosyal gözden geçirme sürecine tabi tutulacaktır (Dünya Bankası tarafından seçilen ortak gözden geçirmeler ve onaylar dahil olmak üzere). Çevresel prosedürler ve gereklilikler; Türkiye Cumhuriyeti nin Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan Çevresel Ġncelemeye iliģkin düzenleyici gerekliliklerini (en son 30 Haziran 2011 tarihinde değiģtirilen, 17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıģ olan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği), inģaat alanındaki iyi uygulamaları ve Dünya Bankası koruma önlemli politikalarını içermektedir. Çevresel Değerlendirme (OP 4.01), Doğal YaĢam Alanları (OP 4.04), Ormanlar (OP 4.36) ve Baraj Güvenliği (OP 4.37) politikalarının, REEE kapsamındaki en anlamlı politikalar olması beklenebilir. Sosyal prosedürler ve gereklilikler ise, Türkiye nin kamulaģtırma, yeniden yerleģim ve kültürel miras ile ilgili kanunlarını, ve Dünya Bankası nın Fiziksel Kültürel Kaynaklar (OP4.11) ve Gönülsüz Yeniden YerleĢim (OP4.12) ile ilgili politikalarını içermektedir. Bu politikalar kültürel mirasın yeterli Ģekilde korunmasını ve Projeden Etkilenen Ġnsanlara yeterli Ģekilde tazminat veya yardım sağlanmasını amaçlamaktadır. Çevresel etki değerlendirme süreci, önerilen alt projelerin muhtemel olumlu ve olumsuz etkilerini tespit etmek, ve çevreye zarar verebilecek olumsuz etkileri önlemeye veya en aza indirmeye ve bazı durumlarda da çevreyi iyileģtirmeye yönelik alınacak önlemleri değerlendirmek için gerçekleģtirilir. Çevresel değerlendirme süreci aynı zamanda alt proje uygulamasının denetlenmesine ve kontrolüne iliģkin kapsamı belirlemek için de kullanılabilir. Çevresel değerlendirme Türkiye nin çevre politikalarına ve Dünya Bankası nın koruma önlemi politikalarına uygun olarak gerçekleģtirilecektir. Bununla birlikte, REEE kapsamında sponsorların Türk makamlarından çevre onaylarını aldıktan sonra Finansal Aracılara alt projelerin finansmanı için baģvurmaları öngörülmüģtür. Prosedürlerin bu el kitabına ve Dünya Bankası koruma önlemi politikalarına uyumlaģtırılması amacıyla, Finansal Aracıların sorumluluğu Ģunları sağlamak olacaktır: (a) bir alt proje için Dünya Bankası finansmanı düģünülmeden önce Türkiye deki gerekli tüm onayların alınmıģ 2

3 olması, (b) çevresel değerlendirme dokümanları, fizibilite etütleri veya tasarım dokümanları arasında proje tanımı, çevresel sorunlar ve önerilen etki azaltma programları ile ilgili uyuģmazlıkların veya tutarsızlıkların giderilmesi ve bunların güncellenmesi, (c) destekleyici dosyaların eksiksiz ve mevcut olması, ve (d) boģluk analizinin gerçekleģtirilmiģ olması ve buna dayalı olarak Dünya Bankası nın iģbu ĠĢletim El Kitabında açıklanan ilave koruma önlemi gerekliliklerinin karģılanmıģ olması. Türkiye de çevresel etki düzenlemeleri kapsamında alt projelerin nispi çevresel risklerine göre sınıflandırılması sürecinin sonucu, çoğu durumda Dünya bankası sürecinin sonucu ile benzerdir; ancak sonuçların farklı olduğu bazı durumlarda mevcuttur. Dolayısıyla, Finansal Aracının projeyi OP 4.01 e ve bu ĠĢletim El Kitabında yer alan kılavuz bilgilere uygun olarak DB kriterleri bakımından bir taramaya tabi tutarak ve gerekmesi halinde ilave bilgi talep etmesi ya da alt proje sponsorlarının bir finansman koģulu olarak ilave önlemler almalarını istemeleri gerekecektir. 3

4 V.1 ALT RPOJE ÇEVRESEL DEĞERLENDĠRME PROSEDÜRLERĠ Alt proje Çevresel Değerlendirme prosedürlerinin yedi unsuru aģağıda sıralanmıģtır: Tarama Dokümantasyon ĠstiĢare Açıklama Ġnceleme ve Onay KoĢulsallık Ġzleme ve Raporlama Bu unsurların her biri için gereken prosedürlerin ayrıntıları aģağıda açıklanmaktadır. Çevresel Değerlendirme adımlarını gerçekleģtirirken, sadece alt projenin kendisinin değil, aynı zamanda alt projenin yapımı ve tam olarak iģletmeye geçmesi için gerekli olan tüm bütünleģik unsurların (eriģim yollarının yapımı, malzeme ocaklarından malzeme çıkarılması, hidroelektrik santralin veya rüzgar santralinin tamamlanmasına kadar yapılacak olan iletim hatları, vs.) bütün bir entegre proje olarak ele alınması gerektiği unutulmamalıdır. Türkiye deki ÇD mevzuatı kapsamında hazırlanan dokümanların projenin tüm unsurlarını kapsamadığı durumlarda, Finansal Aracılar alt borçluya alt projenin finansman için değerlendirmeye alınmasından önce bu boģluğun nasıl doldurulacağı hakkında bilgi sağlayacaktır. Proje kapsamında veya proje için yapılan eriģim yolları, malzeme ocakları, iletim hatları, vs. gibi yardımcı yapılar, ulusal mevzuat ile DB gereklilikleri arasındaki bu boģluğa örnek olarak gösterilebilir; çünkü Türkiye deki ÇD dokümanları her zaman projeyi alt bileģenleri ile birlikte değerlendirmemekte, ancak DB standartları entegre bir yaklaģım gerektirmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Dokümantasyon bölümünde verilmiģtir. TARAMA Türkiye deki Çevre Düzenlemeleri uyarınca, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB) baģlangıç aģamasındaki alt proje taramasından sorumludur. REEE projesinin Finansal Aracıları, ÇġB tarafından gerçekleģtirilen taramaya uygun olarak hazırlanan dokümanları inceleyecek ve Dünya Bankası koruma önlemlerinin ilave özen gerektirdiği durumları tespit etmek amacıyla ĠĢletim El Kitabında yer alan DB kriterlerine göre bir tarama gerçekleģtirecektir. Türkiye deki ÇD sistemi kapsamında, projeler ya Ek-I ya da Ek-II olarak sınıflandırılmakta, bunların uygun olmadığı durumlarda Kapsam DıĢı olarak sınıflandırılmaktadır. Ek-I veya Ek-II de yer almayan projeler, Türkiye deki ÇD sistemi kapsamında daha fazla bir prosedür gerektirmemektedir. Bir alt proje Türkiye deki ÇED Yönetmeliği Ek-I kapsamında değerlendirilirse, otomatik olarak bir ÇED raporunun hazırlanması istenmektedir (ÇED Gerekli). Türkiye de bir ÇED Raporunun hazırlanması için gerekli olan prosedürler (halkın katılımı, uzman incelemesi ve ÇED Raporu revizyonları) yönetmeliklerde açıklanmaktadır. Finansal Aracıların en sık karģılaģacağı alt projelerin, Türkiye deki düzenlemeler kapsamında Ek-II olarak sınıflandırılan alt projeler olması beklenmektedir. Ġlk adım 4

5 Kapsam Dışı Ek II Ek I olarak, alt proje sponsorunun bir Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlayarak Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğüne sunması gerekmektedir. Proje Tanıtım Dosyasına dayalı olarak, Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun gerekli olup olmadığını belirlemektedir. PTD içeriği Türkiye deki yönetmeliklerde tanımlanmaktadır (bakınız; bu ĠĢletim El Kitabı Ek V.1.3.). Burada önemle belirtmek gerekir ki, PTD kendi baģına alt proje çevresel etkilerinin ve kilit etki azaltma gerekliliklerinin kısa bir çevresel değerlendirmesi olmalıdır. Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü PTD nı inceler ve daha sonra proje için bir ÇED raporunun (Ek-I gerekliliklerine eģdeğer) gerekli olup olmadığı konusunda bir karar verir. REEE kapsamında finanse edilecek yenilenebilir enerji projeleri için, Türkiye nin mevcut ÇD mevzuatı kapsamında Ek-I ve Ek-II olarak değerlendirilen projelerin bir özeti aģağıda sunulmuģtur (Yönetmeliğin en son 30 Haziran 2011 tarihinde değiģtirilen haline göre). Hidro Rüzgar Güneş Jeotermal Biyokütle 25 MW m tan büyük Enerji Verimliliği ÇED Yönetmeliğine göre Durum Tespiti Rezervuar büyüklüğü - 10 milyon m 3 den büyük 0-25 MW m Rezervuar büyüklüğü 5-10 milyon m 3 75 MW e üzeri MW e 75 MW e üzeri MW e 25 MW e üzeri 5-25 MW e 300 MW t üzeri 10 MW t üzeri türe / ölçeğe bağlı Tam Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ÇED Gerekli (bu durumda Ek-I süreci uygulanır) ÇED Gerekli Değil - 10 MW e altı 10 MW e altı 5 MW e altı 10 MW t altı türe / ölçeğe bağlı Herhangi bir gereklilik yok Dünya Bankası nın ÇD sistemi kapsamında; projeler tahmin edilen potansiyel çevresel risklerine göre Kategori A, Kategori B veya Kategori C olarak sınıflandırılmaktadır. Kısaca açıklamak gerekirse, bir Kategori A projesi, insan grupları veya çevresel açıdan önemli alanlar --sulak alanlar, ormanlar, otlaklar veya hassasiyet ve çeģitlilik gösteren doğal yaģam alanları gibi-- üzerinde önceden görülmemiģ ve/veya geri döndürülemeyecek önemli çevresel etkilere yol açması olası bir projedir. Bu etkiler fiziksel çalıģmalara konu olan saha veya tesislerden daha geniģ bir alanı etkileyebilir. Bir Kategori B projesi, Kategori A projelere göre daha az olumsuz potansiyel etkilere sahip olabilecek bir projedir. Bu etkiler sahaya özgüdür; çok azı geri döndürülemez niteliktedir; ve çoğu durumda etki azaltma önlemleri Kategori A projelerine göre daha kolay tasarlanabilir. Yukarıdaki tabloda listelenen kriterlere göre, REEE ilave finansmanı kapsamında, yenilenebilir enerji alt projelerinin çoğunluğunun (HES ler, rüzgar, biyokütle ve jeotermal projeleri) ulusal mevzuat kapsamında ÇED doküman türlerinden (tam ÇED ya da PTD) birini gerektirmesi olasıdır. Öte yandan, enerji verimliliği projelerinin çoğunun 5

6 Türk mevzuatı kapsamında Kapsam DıĢı olarak sınıflandırılması olasıdır (Ek-II kapsamına giren birkaç istisna dıģında). Benzer Ģekilde bu projelerin çoğunun Dünya Bankası tarama sisteminde Kategori C olarak sınıflandırılması olasıdır (aģağıda açıklandığı gibi), ancak bazıları Kategori B olarak sınıflandırılabilir ve en azından bir sadeleģtirilmiģ ÇYP hazırlanmasını gerektirebilir. Enerji verimliliği projeleri, proses ekipmanlarının daha evrimli ekipmanlar ile değiģtirilmesinden, proses akıģlarının daha fazla atık ısı geri kazanımını sağlamak üzere yeniden düzenlenmesine ve basit Ģekilde izolasyon iyileģtirmesine kadar çeģitlilik gösterebileceğinden dolayı, listelerde (ulusal eklerde) kolaylıkla tanımlanamayabilir. Genel olarak, bir inģaat iģleri müteahhidinin çalıģtırılmasını içeren projeler, Kategori B veya Kategori C kriterlerini karģılayıp karģılamadığını tespit etmek üzere değerlendirilmelidir. Tarama sırasında enerji verimliliği projelerinin iki spesifik yönüne özellikle dikkat edilmesi gerekir: (a) AB de kullanımı yasaklanmıģ olan maddelerin kullanımı yasaklanmalıdır, ve (b) bir yatırım önerisinde bulunan sanayi tesisleri gerekli tüm çevre ruhsatlarına ve izinlerine sahip olmalı ve tesisin bütünü için ödenmemiģ bir çevre ücreti veya cezası bulunmamalıdır. Bununla birlikte, (b) maddesi ile ilgili olarak, tesisin çevresel gereklilikleri karģılar hale gelmesi veya çevresel yükümlülüklerini ortadan kaldırabilmesi için önerilen yatırıma ihtiyaç duyulması halinde, yatırım için aday bir proje olarak düģünülebilir. Bazı durumlarda, bir tesis Türkiye deki çevre düzenlemelerinin kapsamına girmemektedir (örneğin, bu düzenlemelerin yürürlük tarihinden önce kurulmuģ olması ve devletin bu tesislere gereklilikleri karģılamaları için belirli bir süre tanıması; veya önceden bu düzenlemelere tabi herhangi bir faaliyet gerçekleģtirmemekle birlikte, artık bu faaliyetlere baģlaması sebebiyle), dolayısıyla bu noktada gerekli izinlere sahip değildir. Bu gibi durumlarda, alt borçlunun, uygulama sonrasında Hükümetin onayladığı süre içerisinde gerekli tüm izinleri almasını sağlayacak ayrıntılı bir yatırım ve uygulama planı sunması gerekecektir. Bu alt proje önerileri Borçlu tarafından onaylanmadan önce Banka nın ön incelemesine tabi olacaktır. Tarama sistemleri farklılıklar gösterdiğinden dolayı, ulusal sistem ile DB sistemi arasında proje taramasını çapraz bir Ģekilde eģleģtirmek teknik açıdan çok kolay değildir. Örneğin, ulusal sistem kapsamındaki Ek-I in Dünya Bankası nın A kategorisi ile veya ulusal sistemdeki Ek-II nin Dünya Bankası nın B kategorisi ile doğrudan eģleģtiği varsayılamaz. Ġki sistem arasındaki farklılıklar bazı Ek-I projelerinin Kategori B olarak, veya bazı Ek-II projelerinin özellikle hassas alanlarda planlanmaları halinde Kategori A olarak sınıflandırılmalarını mümkün kılabilir. Benzer Ģekilde, bazı Kapsam DıĢı projeler, özellikle insan ve doğal çevre üzerinde orta düzeyde olumsuz etkiye yol açabilecekse ve etkiler küçük bir bölge ile sınırlı, geçici ve kısa süreli ise, ayrıca bu etkileri kontrol etmek kolay ve ucuz ise, Kategori B olarak sınıflandırılabilir (örneğin inģaat faaliyetlerinin çoğu). Bu farklılık ortaya çıkabilir, çünkü Türkiye nin sistemi taramayı proje türüne dayandırırken (örneğin madencilik, belirli bir kapasiteye sahip elektrik santrali, vs.) Dünya Bankası nın tarama sistemi birkaç faktörü incelemektedir. Örneğin, ulusal sistemde hidroelektrik santral projeleri 25 MW ın üzerinde bir kapasiteye veya 10 milyon m 3 ün üzerinde bir rezervuara sahip iseler Ek-I olarak sınıflandırılmaktadırlar. Bu kriterleri karģılamayan ancak ekolojik açıdan hassas bir alanda yer alan veya büyük 6

7 miktarlı yardımcı altyapı yapımını gerektirecek projeler Dünya Bankası sisteminde Kategori A olarak sınıflandırılmaktadır. Kategori B çok çeģitli potansiyel çevresel etkilere sahip olabilecek farklı projeler içerebilir. Bu etkiler oldukça sınırlı potansiyel çevresel sorunlardan düzgün bir Ģekilde yönetilebilmesi için özel dikkat gerektiren potansiyel olarak önemli çevresel sorunlara kadar değiģiklik gösterebilir. Uygulamada, Kategori B bir tam kapsamlı ÇED (çok çeģitli potansiyel sorunları ele alan ve güncel çevresel baģlangıç durumu verilerini ve alternatiflerin ayrıntılı bir analizini içeren) gerektirecek kadar karmaģık ve riskli olmayan ancak uygun etki azaltma önlemlerinin ve izleme göstergelerinin tespit edilebilmesi için potansiyel çevresel etkilerin belirli bir düzeyde analizini gerektiren projeleri içerir. Kategori C projeleri çevreyi olumsuz Ģekilde etkileyebilecek faaliyetleri içermez ya da potansiyel etkileri iyi inģaat uygulamalarına yönelik standart düzenlemelerin uygulanması yoluyla potansiyel etkileri kolaylıkla önlenebilecek faaliyetleri içerir. Projeleri Dünya Bankası nın çevresel koruma önlemlerine göre değerlendirirken dikkate alınan kriterler Ģunlardır: 1. Projenin türü ve ölçeği 2. Proje faaliyetleri; a. Proje ile finanse edilecek faaliyetler, (doğrudan destek), ve b. Proje ile doğrudan finanse edilmeyecek olan ancak fonksiyonel olarak onunla iliģkili veya bağlantılı olan (örneğin proje olmasaydı gerçekleģmeyecek veya farklı bir Ģekilde gerçekleģtirilecek olan), veya projenin iģleyiģi için gerekli olan (dolaylı destek) faaliyetler. Dolaylı destek örnekleri arasında Ģunlar yer alabilir: gerekli eriģim yolları ve proje ile finanse edilmeyen diğer destekleyici altyapı ile fonksiyonel olarak iliģkili yatırımlar (örneğin, eğer bir alt proje bir elektrik santralini ve santrale su sağlayacak birkaç regülatör ve boru hattından sadece birini finanse edecekse, DB Koruma Önlemi politikaları diğer regülatörler/boru hatları için de uygulanır). 3. Projenin yeri; spesifik olarak, projeden etkilenebilecek çevresel hassasiyetleri veya önemli çevresel fonksiyonları. 4. Potansiyel proje etkilerinin doğası, büyüklüğü ve geri döndürülebilirliği 5. Hassas konular ; yani projenin kabul edilmiģ daha geniģ (örneğin uluslararası) öneme sahip olan, yüksek derecede görünür, kabul edilmiģ bir risk kaynağı oluģturtan daha geniģ çaplı sorunların bir parçası olup olmaması. Eğer böyle ise, daha yakından mercek altına alınacağı ve belki de projenin kendi ayrıntıları ile iliģkili olmayan sebeplerden dolayı güçlü bir muhalefet ile karģılaģacağı kabul edilerek bu riskli bağlam içerisinde değerlendirilmesi ve ele alınması gerekir. Örnekler arasında; tropik ormanların kesilmesi veya büyük ölçekli ağaç kesimi, sulak alanların yok edilmesi, iklim değiģikliğine katkı, zehirli atıkların atılması, gönülsüz yeniden yerleģim, vs. sayılabilir. Hassas sorunlar evrensel nitelikte olabilir veya ülkeye özgü olabilir (örneğin, Türkiye de Karadeniz bölgesinde altyapı geliģtirme) Finansal Aracı, alt proje sponsoru tarafından sunulan alt proje dokümanlarını, Türkiye deki tarama kararını inceler ve daha sonra projeleri Dünya Bankası nın ÇD 7

8 politikasına (OP 4.01) uygun olarak Kategori A, Kategori B veya Kategori C olarak sınıflandırır. AĢağıdaki tablo Türkiye nin ve Dünya Bankası nın tarama sistemlerinin olası sonuçlarını özetlemektedir: Türkiye ÇD Tarama Kararı Dünya Bankası Taraması ÇD Kararı Kategori A Kategori B Kategori C Ek I ÇED X X Ek II- ÇED Gerekli Kararı X X Ek II- ÇED Gerekli Değil Kararı X X X Kapsam DıĢı 1 X X ÇD kategorisi ile ilgili karar, tarama sırasında Finansal Aracının sahip olduğu bilgilere dayalı olarak alınır. Bu noktada Finansal Aracının sahip olduğu bilgilerin doğası ve kalitesi, proje için Türkiye kanunları kapsamında daha önce bir ÇED in hazırlanmıģ olup olmadığını veya, ÇED hazırlanmamıģ ise, hazırlanmıģ olan Proje Tanıtım Dosyasının (PTD) kalitesine ve ayrıntısına bağlıdır. Türkiye kanunları kapsamında ÇED gerektiren projeler için (tüm Ek-I ve bazı El-II projeleri) alt projenin DB finansmanı için Finansal Aracıya sunulmasından önce ÇED raporunun hazırlanmıģ ve Türk makamları tarafından onaylanmıģ olması gerekir. Bu ÇED normal olarak Finansal Aracının projenin Kategori A olarak mı yoksa yüksek B (eğer Türkiye deki mevzuat kapsamında ÇED gerektiriyor ise, düģük B veya C kategorisinde sınıflandırılması olasılığı çok düģüktür) olarak mı sınıflandırılacağını belirlemesi için gerekli yukarıdaki beģ parametrenin tümü kapsamındaki gerekli bilgilerin tümünü sağlaması gerekir. Yüksek B sahaya özgü bilgilerin sunulmasına yönelik bir sınırlı ÇD gerektirir (örneğin çevresel açıdan hassas bir saha olması, potansiyel sorunları daha iyi tanımlama ve anlama ihtiyacı sebebiyle). DüĢük B sadece temel ÇYP (etki azaltma ve izleme tabloları) veya kontrol listesi ÇYP gerektirir veya kabul edilebilir bir izleme/uygulama sistemi var ise spesifik ulusal düzenlemelerin ve standartların uygulanması için yeterli olabilir. Sadece PTD gerektiren projeler için (Türk mevzuatı kapsamında "ÇED Gerekli Değil" kararı), Finansal Aracı personeline sunulan proje önerisi normal olarak projenin türü ve ölçeği hakkında ve proje tarafından doğrudan finanse edilecek faaliyetler hakkında spesifik bilgiler içerecektir. Ayrıca proje ile dolaylı bir Ģekilde desteklenecek faaliyetler hakkında da bazı bilgiler içerebilir. Proje önerisi projenin coğrafi yerini belirtecektir, ancak genellikle proje yerinin çevresel hassasiyetleri (eğer varsa) ile ilgili bilgi sağlamayacaktır. Ancak, daha genel bir düzeyde, proje önerisinde yer alan bilgilerin, bilinen hassas sorunlardan birine yol açıp açmayacağını göstermek için yeterli olması muhtemeldir. PTD nın kalitesine ve ayrıntı düzeyine bağlı olarak, Finansal Aracı personeli, proje yerinin çevresel önemi veya hassasiyetleri hakkında ya da potansiyel etkilerin doğası ve büyüklüğü hakkında kapsamlı, somut ve güncel bilgilere sahip olabilir veya olmayabilir. 1 REEE kapsamında inģaat iģleri içeren tüm projelerin Dünya Bankası sistemi kapsamında en az Kategori B eģdeğeri olması beklenmekte, Türkiye deki taramanın PTD veya ÇED raporu gerektirmemesi karģılığı olan Kategori C olması beklenmemektedir. 8

9 Bilgilerin yeterli olmaması halinde, ve yatırımın Kapsam DıĢı olarak sınıflandırıldığı durumlarda, proje sponsorlarından proje ile ilgili ilave bilgilerin edinilmesi gerekecektir. Dolayısıyla, pratik bakıģ açısından, çoğu ÇD taraması, projenin türü, ölçeği, faaliyetleri ve coğrafi konumu ile ilgili iyi bilgilere, spesifik hassas sorunların ortaya çıkıp çıkmayacağı ile ilgili göstergelere, ve varsa proje yerinin çevresel hassasiyetleri ile potansiyel etkilerinin doğası ve büyüklüğü ile ilgili sınırlı bilgilere dayalı olarak gerçekleģtirilecektir. Bu üç sonuç doğurmaktadır: a) ÇD kategori belirlemesi, mevcut bilginin miktarı ve kalitesi göz önüne alındığında mümkün olduğunca fazla parametreyi dikkate alan çok boyutlu bir süreç gerektirir. b) Bazen sadece proje türü/ölçeği, doğrudan ve dolaylı faaliyetler (eriģim yolları, malzeme ocakları, iletim hatları gibi yardımcı yapılar dahil olmak üzere) ve coğrafi konum ile ilgili temel bilgilere dayalı olarak risk düzeylerini belirlemek gerekebilir, c) Daha kapsamlı bilginin olmadığı durumlarda daha ihtiyatlı bir yaklaģım gerekir. Kategori A projeleri Kategori belirleme mesleki değerlendirmeyi kaçınılmaz olarak gerektirmekle birlikte, aģağıdaki tablo Kategori B için açık bir gerekçe olmadığı sürece Kategori A yı tetiklemesi beklenebilecek bazı yaygın proje türlerini ve faaliyetlerini ve saha koģullarını göstermektedir. (Potansiyel Kategori A projelerinin kapsamlı bir listesi değildir). 1 Proje türü ve ölçeği Ölçeği ne olursa olsun Kategori A olarak varsayılması gereken proje türleri: Yeni fosil yakıtlı termik santral yapımı Tehlikeli atık yönetimi ve bertarafı Yeraltından maden çıkarma Diğer (lütfen Ek V.1.4 e bakınız) Belirli bir ölçek eşiğinin üzerinde Kategori A olarak varsayılan proje türleri: Proje türü: Yeni kalıcı yol yapımı Yeni elektrik iletim hattı Rüzgar enerji tesisi Diğer (lütfen Ek V.1.4 e bakınız) Eşik*: 10 km nin üzerinde yeni yapım 15 km nin üzerinde 1 km 2 den fazla alanı kapsayan *: Eşik düzeyleri için verilen rakamlar rehberlik sağlaması için verilmiştir. Daha fazla rehber bilgi için Ek V.1.4 e bakınız. 9

10 2 Proje faaliyetleri aksi gösterilmediği sürece aşağıdaki faaliyetleri içeren bir proje Kategori A olarak varsayılır önemli ölçekte arazi açma veya dönüştürme su akış yönünün değiştirilmesini ve/veya depolanmasını içeren yeni HES yapımı önemli ölçekte yerinden etme/ yeniden yerleşim ve/veya arazi edinimi Diğer (lütfen Ek V.1.4 e bakınız) 3 Projenin yeri (ekolojik, kültürel veya sosyal hassasiyet) - önemli arkeolojik, tarihi ve/veya kültürel sahalara veya başka yüksek sosyal veya ekonomik değere sahip alanların içerisinde veya bitişiğinde; - hassas ve değerli bir ekosistem içerisinde, yakınında veya doğrudan etkide bulunan bir konumda (kuşların veya yarasaların uçuş rotaları gibi yaban hayatı geçiş alanları); - potansiyel olarak önemli yeniden yerleşim in gerekliliklerine yol açma ihtimali ve/veya kalabalık insan popülasyonlarının kirlilikten etkilenmesi ihtimali sebebiyle yoğun nüfuslu alanlar; - Diğer (lütfen Ek V.1.4 e bakınız) Proje kategorisinin Banka prosedürlerine göre değerlendirilmesi hakkında daha fazla ayrıntı Ek V.1.4 te yer almaktadır. Kategori B projeleri Bazı projeler için, potansiyel çevresel ve sosyal etkiler önemlidir ancak nispeten az sayıdadır, kolaylıkla öngörülebilirdir ve hidrolojik etütler, toprak analizleri, flora ve fauna araģtırmaları, saha etütleri gibi ayrıntılı araģtırmalar gerektirmeden tanımlanabilir ve değerlendirilebilir. Bunlar arasında potansiyel saha dıģı etkiler yer alabilir, ancak bunların küçük boyutta olduğu ve herhangi bir kümülatif etkiye önemli derecede katkıda bulunmayacağı açıktır. Ayrıca, projenin önerilen yerinin yüksek bir çevresel hassasiyete sahip olmadığı biliniyor olabilir (örneğin tehlike altında veya tehdit altında bir türün bulunmaması, önemli ve hassas ekolojik sistemlerin bulunmaması; muhtemelen zaten geliģtirilmiģ olması veya çevresel bozunuma uğramıģ olması). Bu gibi durumlarda, alt proje yüksek Kategori B olarak sınıflandırılabilir ve tam bir kapsamlı ÇED yerine Dünya Bankası prosedürlerine göre sadece bir sınırlı ÇED gerekebilir. Bir sınırlı ÇD tipik olarak sadece az sayıda potansiyel etkiyi ele alır, mevcut (makul derecede güncel) baģlangıç düzeyi verilerini ve potansiyel alternatif faaliyetler, sahalar, teknolojiler ile birlikte önerilen projenin ayrıntılı bir karģılaģtırmasını kullanabilir. Sınırlı ÇD aynı zamanda bir ÇYP de içermelidir. Örneğin, tabloda da belirtildiği gibi, su akıģ yönünün değiģtirilmesini ve/veya depolamayı içeren tüm hidroelektrik santral projeleri ölçeği ne olursa olsun aksi gösterilmediği sürece Kategori A olarak varsayılmalıdır. Varsayılan baģlangıç noktası Kategori A olmakla birlikte, çoğu durumda çevresel sorunların düģük veya orta düzeyde olduğunu, kolaylıkla yönetilebileceğini, dolayısıyla projenin Kategori B olarak sınıflandırılması gerektiğini Proje Tanıtım Dosyasına dayalı olarak göstermenin mümkün olması beklenmektedir. Türkiye deki kurumlar için hazırlanan çevre dokümanları (ÇED veya PTD), yeterli sahaya özgü ve güncel etütler ve bilgiler ile desteklenip desteklenmediğini ve projenin 10

11 öngörülen tüm etkilerini (eriģim yolları gibi yardımcı unsurlar da dahil olmak üzere) ele alıp almadığını belirlemek için değerlendirilir. Dokümanların bu kriterleri karģılaması ve yukarıdaki 20. sayfada sunulan kriterlere dayalı olarak beklenen etkilerin Kategori A sınıflandırmasını haklı çıkarmadığını göstermesi halinde, Finansal Aracı projenin Kategori B olarak sınıflandırılmasını önerebilir. Finansal Aracı aynı zamanda dokümanların Dünya Bankası gereklilikleri kapsamında Kategori B (sınırlı) ÇD olarak değerlendirilebilmesi için mevcut ÇED veya PTD yi desteklemek için hangi ilave çalıģmalara (varsa) ihtiyaç duyulduğunu da belirlemelidir. Örneğin, sahaya özgü izlenebilir bir Çevresel Yönetim Planı olmalıdır. Diğer projeler için, herhangi bir saha dıģı etkiye sahip olmasının beklenmediği ve yerel etkilerinin kolaylıkla tespit edilebilir olduğu ve iyi kurgulanmıģ önlemler (örneğin tehlikeli atıkların uygun Ģekilde eğitilmiģ ve donatılmıģ personel tarafından taģınması ve ruhsatlı bir tesiste bertaraf edilmesi) yoluyla tam ve güvenilir olarak ortadan kaldırılabilir olduğu açıkça görülebiliyor olabilir. Bunlar muhtemelen Kapsam DıĢı proje olarak değerlendirilir, dolayısıyla Türkiye deki mevzuat kapsamında herhangi bir ÇED veya PTD gerektirmez. Banka gereklilikleri açısından ise, bu gibi projeler düģük Kategori B olarak sınıflandırılabilir ve bir çevresel değerlendirme gerektirmez (tam veya sınırlı); sadece Ek V.1.1 de sunulan Ģablona dayalı olarak ayrı bir ÇYP hazırlanmasını gerektirir. Bu sadeleģtirilmiģ ÇYP proje türü ve yeri ile ilgili kısa bilgiler ile doldurulabilir ve etki azaltma ve izleme tabloları Ek V.1.6 ve Ek V.1.7 de sunulan ÇYP ler esas alınarak doldurulabilir. Ek V.1.6 yenilenebilir enerji projelerinin etki azaltma önlemleri ve izleme gereklilikleri ile ilgili genel bilgiler sunmakta, Ek V.1.7 ise birkaç alt sektördeki (örneğin hidro, rüzgar, güneģ, biyokütle, jeotermal) yenilenebilir enerji projesi türü ile ilgili etki azaltma/izleme tabloları hakkında daha spesifik bilgi sunmaktadır. Bu genel ÇYP ler bir baģlangıç noktası sunmaktadır ancak alt projenin ayrıntılarına dayalı olarak daha fazla ayrıntılandırılmalı ve spesifik hale getirilmelidir. Örneğin, genel ÇYP inģaat aģamasında toprak erozyonunu kontrol etmeye yönelik önlemler içeriyor ise, projeye spesifik ÇYP gerekli olan erozyon kontrol önlemlerinin türünü, yerini ve boyutlarını belirtmeli ve tahmini maliyetleri sunmalıdır. Ayıca projenin kısa bir açıklamasını içermeli ve ekinde halkın katılımı toplantılarının tutanakları sunulmalıdır. Sadece potansiyel etkilerin sadece zaten geliģtirilmiģ ve hizmet verilen yerlerdeki küçük ölçekli bina rehabilitasyonu veya yapımı ile iliģkili olduğu projeler için, borçlu Ek V.1.5 te sunulan Kontrol Listesi ÇYP Ģablonunu kullanabilir. Bu Ģablon ilgili olmayan maddelerin çıkarılması ve Ġzleme Planının uygun göstergeler ile doldurulması yoluyla spesifik projeye göre düzenlenmelidir. Kategori C projeleri Kategori C, öngörülebilen bir çevresel etkisi (yerel veya saha dıģı) olmayan projeleri ve inģaat iģlerinin bilinen bir risk unsuru olmayan rutin küçük ölçekli rehabilitasyon ve/veya yapım iģlerini kapsadığı projeleri kapsar. Bu projeler, iģçilerin, halkın ve çevrenin korunmasını sağlamak için sadece Türkiye deki yapı düzenlemelerine uyumun ve standart iyi inģaat uygulamalarına uyumun yeterli olduğu projelerdir. Çoğu enerji verimliliği projesi (örneğin ekipman değiģtirilmesi, yalıtım yapılması) muhtemelen bu kategoriye girer. Bu projeler büyük ihtimalle Türkiye mevzuatı kapsamında Kapsam DıĢı olarak değerlendirileceği için, ne ulusal gereklilikler ne de Banka gereklilikleri için herhangi bir çevresel dokümantasyon gerektirmeyecektir. 11

12 KÜMÜLATĠF ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ Bazı durumlarda, alt projeler baģka kaynaklardan etkiye maruz kalan önemli ekolojik veya sosyal, ekonomik kültürel varlıklar üzerinde etkiye sahip olabilir. Örneğin, aynı nehir havzası içerisinde yer alan çoklu hidroelektrik projelerinin her biri nehir üzerinde küçük bireysel etkilere sahip olabilir, ancak toplu olarak çok büyük etkiler yaratabilirler uzun nehir bölümleri üzerinde ekolojik sistemlerin korunması veya baģka kullanımların desteklenmesi için yetersiz akıģa yol açılması. Dolayısıyla, tüm Kategori A ve B alt projeleri, bu konular hakkında ayrıntılı değerlendirmelerin gerekli olup olmadığını tespit etmek amacıyla, Finansal Aracılar tarafından potansiyel kümülatif etkiler bakımından taranacaktır. Hidroelektrik santral projeleri için, bu tarama baģlangıçta Banka nın ön incelemesine tabi olacaktır; ancak hem Finansal Aracılar hem de Banka tarama kriterlerinin açık olduğu ve sürecin yeterli olduğu konusunda emin olduğunda düzenli proje denetlemesi kapsamında sonradan incelemeye geçilmesi seçeneği mevcuttur. BaĢlangıçtaki tarama ÇED veya PTD dokümanlarında veya Türkiye deki gereklilikleri karģılamak amacıyla hazırlanan baģka dokümanlardaki (örneğin Ekosistem Değerlendirme Raporu) bilgilere dayalı olacaktır. Kategori B olarak sınıflandırılan Kapsam DıĢı projeler için, tarama proje önerisine ve mevcut baģka bilgilere dayalı olarak gerçekleģtirilecektir. Tarama sürecinde ilk olarak alt projenin gerçekçi etki azaltma önlemleri ile güvenilir bir Ģekilde ortadan kaldırılamayacak potansiyel saha dıģı etkilere (örneğin alt projenin mansap yönünde su kalitesinde, miktarında ve akıģ hızında değiģiklik; havaya, yüzey ve yeraltı sularına emisyonlar; yüzey sularına akabilecek çökelti ve erozyon oluģumu, projenin fiziksel sınırlarının ötesindeki alanları etkileyebilecek gürültü düzeyleri, vs.) sahip olup olmadığı tespit edilecektir. Ekipman değiģtirilmesini veya rehabilitasyonunu içeren enerji verimliliği yatırımları gibi projeler için, sadece potansiyel bir saha dıģı etkinin olmadığını ve kümülatif etkiler için daha fazla değerlendirme yapmanın gerekmediğini belirtmek gerekir. Bu gibi potansiyel artık saha dıģı etkilerin tespit edilmesi halinde, projenin kümülatif etkilere katkısının bir değerlendirmesini içeren bir sınırlı veya tam ÇED gerekecektir. ÇED kapsamındaki bu değerlendirme, projeden olumsuz etkilenmesi muhtemel olan ve aynı zamanda baģka mevcut veya makul ölçüde öngörülebilir tesis veya faaliyetlerin (örneğin planları önceden onaylanmıģ olan projeler, önemli doğal eğilimler veya geliģtirme eğilimleri) olumsuz etkilerine de maruz olan Değerli Ekosistem BileĢenlerinin (DEB) 2 tespit edilmesine dayalı olacaktır. Belirli bir DEB üzerinde etkileri olan tesisler ve faaliyetler genellikle stres yaratıcı etken olarak adlandırılmaktadır. Pratik amaçlar için, çoğu durumda ÇED çalıģması, önemleri ve potansiyel hassasiyetleri sebebiyle yüksek önceliğe sahip oldukları düģünülen sınırlı sayıda DEB üzerine odaklanır (sayıları nadiren 5-10 u geçer). Bunlar kendi baģlarına önemli olabilir ve/veya daha geniģ çevresel süreçlerin veya hizmetlerin göstergeleri olabilirler. DEB lerin tespit edilmesi ve önceliklendirilmesinde uzmanlar ve paydaģlar ile 2 Bir DEB doğal çevrenin yerel paydaģlar ve genel olarak toplum için önemli ekolojik, ekonomik, kültürel, sosyal ve estetik değere sahip bir unsurudur. Doğal çevre bir KED çalıģmasının temel odağı olmakla birlikte, inģa edilmiģ çevre değerleri (örneğin yollar, anıtlar, vs.) üzerindeki potansiyel kümülatif olumsuz etkiler de göz önüne alınmalıdır. DEB ler genel bir düzeyde (örneğin nehir akıģı/hacmi) veya daha spesifik olarak (örneğin belirli sucul türler için uygun doğal yaģam koģulları) belirlenebilir. 12

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ Tarihçe Proje aracı bankalar aracılığıyla yürütüleceğinden Çevresel Kategorisi FI dır. Projenin planlanan kapsamından dolayı, tek koruma önlemi politikası

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. Orijinal metnin çevirileri EBRD tarafından sadece okuyucuya kolaylık sağlamak için sunulmaktadır. EBRD çevirilerin

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

I (Yayınlanması zorunlu olan Yasalar)

I (Yayınlanması zorunlu olan Yasalar) I (Yayınlanması zorunlu olan Yasalar) Su Politikası Alanında Topluluk Faaliyeti için bir Çalışma Çerçevesi Oluşturan 23 Ekim 2000 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYĠNĠN 2000/60/EC SAYILI DĠREKTĠFĠ AVRUPA

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 1 ADALET BAKANLIĞI FİNLANDİYA YAYIN 2008: 4 YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 2 FİNLANDİYA ADALET BAKANLIĞI YAYIN 2008:4 Helsinki

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Endüstriyel Soğutma Sistemleri Alanında Mevcut En Ġyi Tekniklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Kaynak Belge

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Endüstriyel Soğutma Sistemleri Alanında Mevcut En Ġyi Tekniklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Kaynak Belge AVRUPA KOMĠSYONU Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Endüstriyel Soğutma Sistemleri Alanında Mevcut En Ġyi Tekniklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Kaynak Belge Aralık 2001 I II UYGULAMA ÖZETĠ Endüstriyel

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler : Mobil Arabağlantı Ücretlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ardıl DEA Çalışması Müberra GÜNGÖR Gökhan EVREN Sektörel Araştırma ve Stratejiler

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı