5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ"

Transkript

1 5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ MATEMATİK TEST - 01 Ondalýk Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemi ,1 3,25 1,4 0,16 0,04 2,8 5,5 4,26 4,14 6,9 4,65 3,41 3,29 6, ,16 1,03 1,56 0,32 0,20 2,96 2,43 1,19 1,07 3,83 1,03 0,88 1,32 1,24 2,6 1,57 1,72 1,28 1,36 1,48 0,45 0,60 0,16 0, ,18 9,2 9,15 9,30 8,86 9,94 8,17 8,32 7,88 7, ,3 3,2 12,43 5, ,12 + 3,42 = 25, ,5 2,7 6,67 3, , ,8 0,3 Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý 0,5 2, ,8 Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý 10. 5,2 10,1 1,8 11,6 8,2 4, ,85 5,65 9,13 4 8,70 3, ,11 2,14 0,16 1,83 0,18 2, ,80 4,80 0,89 7,59 7,66 11,188

2 12. 4, , ml 500 ml 320 ml 490 ml 124 ml 649 ml 14. 0,2 0,9 0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,1 0, ml 0,007 L 2450 ml 6 L 56 ml 1 L TEST - 02 Sývýlarý Ölçme 7 ml 2,45 L 1000 ml 0,056 L 1. litre mililitre 2. milimetre L metre cm 8. < > > = < santimetre litre ml m ml 0,001 L 10. a) 66 b) 200 ml 4. 0,009 L 0,016 L 0,023 L 0,196 L 0,346 L 4,325 L 5. 1 L 783 ml 3 L 450 ml 5 L 45 ml 3 L 5 ml 7 L 500 ml 9 L 900 ml ml L 13. a) 8 kg b) 8000 g

3 ,3 L a) 3 b) 6 c) x 1000 = x 1000 = a) b) 36 c) x 1000 = , x = 3 L 548 ml 12 x = 12 L 358 ml 752 x = 752 L 33 ml a = 1000 g b = 750 g c = 300 g d = 1200 g TEST - 03 Oran ve Orantý e = 360 g f = 600 g , 4 5, 1, 5 3 TEST - 04 Olasýlýk 2. a) 8 5 b) 5 8 c) % 30, % 52, % 48, % 46, 2. a) % 23, b) a) Kýrmýzý b) Yeþil 4. a) A, b) C 4. 3, 2, a) Adil deðildir, b) Kerem'in 6. Kýrmýzý 7. Kýrmýzý ve beyaz 5. a) b) 5 13 c) 1 8. % 100'dür. 9. a) 1. torbadan b) 2. torbadan 6. D ile a, A ile b, B ile c, C ile d 10. Hayýr yoktur.

4 TEST - 05 Çevre Uzunluðu karesel cm, 16 cm, 16 cm, 24 cm, 8 cm, 21 cm, cm cm A 24 br, B 36 br, 6. B < A < D < C br cm 12. b D, Y, Y, D 15. 8, tanesi cm cm TEST - 07 Alan Ölçme cm cm 1. AD veya CB kenarýdýr. ML veya KN kenarýdýr , 25, 1, 0, , 8, 27, 64 TEST - 06 Üslü Sayýlar br cm 2 5. I 15 II 12 III br 2 III > I > II cm 2, 12,5 cm 2, 10 cm 2, 8. 8 cm cm br cm Y, D, D, Y 13. a x b C 15 yarýsýna

5 TEST - 08 Prizmalar TEST - 09 Piramit 1. Dikdörtgenler prizmasý 1. Tepe noktasý 2. 2 tane - 4 tane Yan yüz 3. D, Y, D, Y, D Taban 4. I - a II - c III- b üçgen - dikdörtgen dikdörtgen - dikdörtgen kare - kare 2. Kare prizma Beþgen prizma Üçgen prizma 3. Beþgen piramit 6. 4 cm 4 cm 4 cm cm cm 6. Eþkenar üçgen - paralelkenar I - Mavi II - Yeþil III - Kýrmýzý 7. Köþe sayýlarý : 6 Ayrýt sayýlarý : 10 ve Piramit: Çatý Prizma: Bina cm, 72 cm cm 10. Ýkisi de küp 9 cm 11. I - 6 cm II - 4 cm III - 12 cm boyutlu 2 boyutlu 3 boyutlu 12. Y 13. iki - üç boyutlu: çember, ýþýn 2 boyutlu: daire, üçgen, prizmanýn bir yüzü, kare 3 boyutlu: küre, koni, küp, piramit, silindir

6 SINAV cm 2. Kýrmýzý bölgelere atýþ yapanýn 3. a) Yýldýray: % 44 Hamza: % 47 Eren: % b) Eren 4. Dinlenme odasý : 24 Hol : 32 Kafeterya : 48 Kantin : 16 Depo : 8 Ayrýt 8 Köþe 5 Ayrýt 6 Köþe 4 5. Ç(BDEF) = 72 cm Ç(ACEF) = 78 cm Ç(BCEF) = 66 cm 6. a ile d b ile e c ile f Ayrýt 12 Köþe I. III. ve IV. þekil Ayrýt 9 Köþe cm br cm cm ve 23,5 1. çakýþýk paralel dik 2. uzaya, düzleme TEST - 10 Uzay ve Düzlemler 12. A 6 B 6 C 9 D 4,5 E 6 F boyutlu 2 boyutlu 3 boyutlu kesiþen düzlemler 5. kesiþen düzlemler: K ile S paralel düzlemler: P ile R, 6. Mustafa ve Yusuf 7. Bir boyutlu: ayrýtlar Ýki boyutlu: yüzler A ile B

7 8. E Uzay S Dünya K Ülke L Ýl br evin, ev, uzayýn 10. Çocuk - ülke ev - dünya bahçe - uzay TEST - 12 Doðal Sayýlar 11. Y, D, D, D, Y , 247 ve , 47 ve TEST - 11 Hacim Ölçme 3. Yüz yedi milyon yüz bir bin iki yüz beþ Sekiz yüz doksan dokuz milyon yediyüz kýrk beþ bin yüz yirmi yedi Dört yüz yetmiþ yedi milyon dokuzyüz yetmiþ iki bin yüz yirmi dokuz dokuz yüz milyon yedi yüz bin altý yüz cm EN 2 birimküp BOY 2 birimküp YÜKSEKLÝK 3 birimküp HACÝM 8 birimküp milyonlar - milyonlar binler - yüz binler birler - yüzler - 900

8 10. yüz milyon sekiz yüz yedi bin sekiz yüz doksan yedi üç yüz bin artar Büyük 63 Küçük 43 TEST - 13 Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Büyük 83 Küçük Büyük 28 Küçük kg

9 SINAV - 02 TEST - 14 Aritmetik Ortalama Türkçe I = II < III TEST - 15 Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi

10 , 305, TEST - 16 Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi , 5 7, Bölüm 503 Bölüm 279 Kalan 0 Kalan 16 Bölüm 103 Bölüm 700 Kalan 0 Kalan , 4 5, 5, Küçük 47 Büyük Büyük 88 Küçük

11 FEN BİLİMLERİ TEST - 01 Basit Elektrik Devresindeki Ampulün Parlaklýðý 1. Ampul sayýsý arttýkça pilin saðladýðý enerjiyi ampuller paylaþýr. SINAV Deðiþtirilen deðiþken: Ampul sayýsý Gözlenen deðiþken: Ampul parlaklýðý Kontrol edilen deðiþken: Pil sayýsý 3. Pil sayýsý arttýkça ampul baþýna düþen elektrik enerjisi artar I ve III a b a. Yetmiþ sekiz bin kýrk yedi b. Ýki yüz yedi bin otuz c. Ýki milyon yetmiþ üç bin yedi yüz üç a. 6 b. 8 c Baðýmsýz deðiþken: Pil sayýsý Baðýmlý deðiþken: Ampul parlaklýðý Sabit tutulan deðiþken: Ampul sayýsý 5. II > I > III 6. I. Kapalý II. Açýk III. Açýk IV. Kapalý 7. Devreye bir ampul eklemek Devreden bir pil çýkarmak 8. Ampul parlaklýðý veya ampulden geçen elektrik enerjisi TEST - 02 Devre Elemanlarýnýn Sembollerle Gösterimi 1. Þehir cereyaný ile: Televizyon, bilgisayar Pil ile: Radyo, duvar saati Yoktur A devresi: Devrenin kapalý olmamasý B devresi: Pillerin ters baðlanmasý C devresi: Kablonun pile yanlýþ baðlanmasý D devresi: Anahtarýn açýk olmasý 3. + Pil Ampul PÝL Anahtar Bağlantı Kablosu

12 4. TEST - 03 Dünya, Güneþ ve Ay ýn Þekil ve Büyüklükleri - Dünya mýz Yerinde Duramýyor 1. Güneþ > Dünya > Ay 5. a. Pil: Elektrik enerjisi kaynaðýdýr. Anahtar: Elektrik enerjisini kontrol eder. Ampul: Elektrik enerjisini ýþýða dönüþtürür. Kablo: Elektrik enerjisinin iletimini saðlar. 2. Küreye benzer. Astronomi 3. Yýldýzlarýn çok küçük görünmelerinin nedeni Dünya dan çok uzakta olmasýdýr. 6. b. Pil yataðý: Pilin içine yerleþtirildiði yuvadýr. Duy: Ampulün yerleþtirildiði yuvadýr. Sembolleri yoktur. 4. a. Dünya nýn kendi ekseni etrafýnda hareket etmesidir. b. Sabah: I Öðle: II Akþam: III Pilin bulunmamasý 5. Dünya nýn güneþ ýþýnlarýnýn ulaþtýðý bölümde gündüz yaþanýr. Dünya opak olduðundan diðer bölümü ýþýk almadýðýndan bu bölümde gece yaþanýr. Kablonun ampule yanlýþ baðlanmasý 6. 1 gün; Dünyanýn kendi etrafýndaki dönme süresidir. 1 yýl; Dünya nýn Güneþ etrafýndaki dolaným süresidir. 7. III Kablonun kopuk olmasý Güneþ I II IV Dünya Pillerin ters baðlanmasý II, III ve IV konumlarýnda gece yaþanýr. 8. Bu durumda Dünya nýn bir tarafýnda yaklaþýk 6 ay gündüz, diðer tarafýnda yaklaþýk 6 ay gece yaþanýrdý. 7. Ampul duya tam olarak yerleþtirilmemiþ olabilir. Piller ters baðlanmýþ olabilir. Baðlantý yanlýþ yapýlmýþ olabilir. Baðlantý kablosu kopuk olabilir. 9. Güneþ Iðdýr da daha önce doðar. Nedeni Güneþ in doðudan doðup batýdan batmasýdýr. 10. Sýrasý ile 1 gün ve 1 yýl 8. I Pil eklenmelidir. II Anahtar kapatýlmalýdýr Devre elemanlarýnýn sembollerle gösterilmesi bilimsel iletiþimi kolaylaþtýrýr. Devre þemalarý da Dünya nýn her yerinde ortak bir dil niteliði taþýr. Ay Dünya Güneþ

13 TEST - 04 Ay ýn Görünüþü Neden Deðiþir? 1. Ay ýn evreleri, Ay ýn Dünye çevresinde dönmesinden kaynaklanýr. Böylece Dünya dan bakýldýðýnda Ay farklý þekillerde görünür. 2. Ay ýn Dünya çevresindeki dolanýmýný 29 günde tamamlamasýdýr. 3. Güneþ Dünya Ay 7. Eþit ve 29 gün 8. a. Hayýr. Çünkü Ay, Güneþ ten aldýðý ýþýðý yansýtmaktadýr. b. Ay ýn kendi etrafýnda ve Dünya nýn çevresindeki dolanýmýnýn 29 gün olmasý nedeni ile Ay ýn her zaman ayný yüzünü görürüz. 9. a. Ýlk dördün b. Dolunay c. Yeni ay d. Dolunay e. Ýlk dördün 4. Bu evrenin adý ilk dördün dür. Bu evreden sonra ay 2 yönünde hareket eder. SINAV - 01 Yaþamýmýzdaki Elektrik - Dünya, Güneþ ve Ay 5. I. evre: Yeni ay II. evre: Ýlk dördün III. evre: Son dördün IV. evre: Dolunay 6. a. Dünya Konum Güneþ Ay Ay ýn görünümü ve evrenin ismi... Son dördün 1. a. artýrýr b. gerektirmeyen c. direnci d. farklý e. Mýknatýs 2. a. artar b. azalýr c. anahtar d. ampul e. duy b. Güneþ 3. a. Ay b. küre Dünya c d. 29 e. Ay ýn evreleri Ay... Dolunay c. Güneþ 4. a. Dünya b. Copernirus (Kopernik) c. fazladýr Ay d. Yeni ay d. Dünya Güneþ... Yeni ay e. hilâl 5. a. Y b. D c. D d. D e. Y 6. a. D b. D c. D d. Y e. D Ay Dünya 7. a. Y b. D c. Y d. D e. D... Ýlk dördün 8. a. D b. D c. Y d. D e. D

14 9. D 10. B 11. B TEST - 05 Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý - Bitkiler 1. a. hayvanlar - mantarlar - mikroskobik canlýlar b. balina - köpek balýðý - kutup ayýsý - aslan c. çiçekli - çiçeksiz d. çiçekli - bitkiler e. lale - kiraz aðacý - menekþe - bezelye 12. A 13. C 14. C 15. a. Temas gerektirmeyen kuvvet b. Demir çivi, nikel çubuk c. Ayný kutuplar birbirini iter. Zýt kutuplar birbirini çeker. 2. Bitkiler 16. Pil: + Çiçekli bitkiler Çiçeksiz bitkiler Anahtar: Kablo: Örnek:... papatya... buðday Örnek:... Alg... eðrelti otu Ampul: 17. Pillerin ters baðlanmýþ olmasýdýr Çiçek Ay... Yaprak 19. a. Güneþ in farklý saatlerde farklý konumlarda bulunmasýdýr. b. Sabahtan öðlene kadar azalýr. Öðleden akþama kadar artar.... Gövde 20. Ay hem kendi etrafýnda ve Dünya nýn etrafýnda ve Dünya ile birlikte Güneþ in etrafýnda hareket eder.... Kök

15 4. Papatya... Çiçekli Eðrelti otu... Çiçeksiz Kara yosunu... Çiçeksiz 9. Orman mühendisi : Orman alanlarýný saptar. Aðaçlandýrmasý, iþletilmesi ve geliþtirilmesinde görev alan kiþi. Çiçekçi : Çiçek yetiþtiren ve satan kiþi. Ziraat Mühendisi : Tarladaki bitkiler, çayýr, meyvecilik, bitki hastalýklarý ve zararlarý hakkýnda araþtýrma yapan kiþi. Atkuyruðu Lale Liken... Çiçeksiz... Çiçekli... Çiçeksiz Kibrit otu Gül Alg... Çiçeksiz... Çiçekli... Çiçeksiz TEST - 06 Hayvanlar 5. Çiçekli bitkinin kısımları Kök Gövde Yaprak Çiçek Görevleri Bitkiyi toprağa bağlar. topraktaki su ve suda çözünmüş maddeleri alır. Bitkinin dik durmasını sağlar. Çiçeği, meyveyi ve yaprağı taşır. Fotosentez ile besin üretir solunum ve terleme yapar. Etrafa hoş koku yayar. Üremeyi sağlar. Tohumları üretir. 6. a. Y b. D c. D d. Y e. D f. Y g. D h. D 1. a. omurgalý - omurgasýz b. kurbaðalar - sürüngenler - kuþlar - memeliler c. kelebekler - karýncalar - arýlar - örümcekler - solucanlar d. veteriner - hekim 2. Sürüngenler Kaplumbaðalar 7. a. Turp, havuç, þeker pancarý b. Domates, karpuz, kavun, fasulye c. Patates ve yer elmasý Yýlanlar Erkek organ... Taç yaprak Timsahlar Kertenkeleler... Çanak yaprak... Diþi organ 3. a. Balýklar b. Balýklar, kurbaðalar, sürüngenler c. Yunus, balina, fok ve deniz aslaný

16 4. Hayvanlar Omurgalı Omurgasız Karınca Alabalık Kartal 6. Hayvancýlýk : Evcil hayvanlarýn bakýmý, beslenmesi, üretimi ve yetiþtirilmesiyle ilgili meslektir. Zoolog : Hayvanlarýn yapýlarýný inceleyen ve onlarý özelliklerine göre sýnýflandýran kiþidir. Veteriner Hekimi : Evcil ve yabani hayvanlarýn hastalýklarýný muayene ve tedavi eden kiþidir. Sivrisinek Koyun 7. a. Y b. D c. Y d. D e. D f. D g. Y h. Y ý. Y k. D Salyangoz TEST - 07 Mantarlar - Mikroskobik Canlýlar Þapka... Sap Kuþlar 1, 5 Çiçek... Yaprak... Gövde 2 Memeliler 3, Kök Balýklar 2. a. benzerlik b. yapraklarý c. baþka canlýlardan - canlý atýklarýný - doðal dengeyi d. kültür mantarý e. mantar f. peynir Kurbaðalar g. zararlý 6 3. Ekmek Peynir 4 Sürüngenler 7, 8 8 a, b, c ve f Yoğurt d, f ve g Sirke d ve g e ve g

17 4. Þapkalý mantar Küf mantarý 3. Otla beslenen canlılar Etle beslenen canlılar Hem ot hem de etle beslenen canlılar a. Çekirge Kaplan Ayı Hastalýk yapan mantar b. Fil Kurt Fare Maya mantarý c. Zürafa Yılan Tavuk d. Geyik Aslan Deve kuşu 5. Antibiyotik üretimi Ekmek yapýmý Canlý atýklarýný parçalama Besin olarak kullanma Hastalýk oluþturma Bitkilere zarar verme Zararlý Yararlý e. İnek Köpek balığı İnsan 4. a. Pers kaplaný, Anadolu aslaný, Anadolu leoparý, Kafkas öküzü ve Mersin balýðý b. Kelaynak, Akdeniz foku, deniz kaplumbaðasý, kardelen, orkide ve göl saðaný c. Topraðýn en verimli kýsmýnýn rüzgar, yaðmur ve yanlýþ sulamadan dolayý kaybolup, gitmesine erozyon denir. d. Aðaçlarýn kesilmesi, fabrika atýklarýnýn içme suyuna karýþmasý, hava kirliliði, toprakta kimyasal gübre kullanýlmasý v.b. 6. a. mikroskobik canlýlar b. Mikroskobik - mikroskop c. yararlý - zararlý d. yoðurda - peynire - mikroskobik e. bozulmasýna 5. a. D b. Y c. D d. D e. Y f. D g. D h. Y ý. D 7. a. Y b. D c. D d. D e. Y f. D 8. a. 3 b. 9 c. 4 d. 2 e. 6 f. 5 g. 8 h. 1 ý a. Çekirge - kartal b. Bitki - kurbaða c. Su bitkisi - balýk - fok 7. Canlı Yaşam Alanı Beslenme Şekli TEST - 08 Yaþadýðýmýz Çevre ve Canlýlarýn Beslenme Þekilleri - Ýnsan ve Çevre 1. a. yaþam alaný b. örümcek - karýnca c. suda d. çöl - göl Papağan Kurbağa Orman Göl, dere kenarı Etçil, otçul Etçil, otçul Nilüfer Göl, sazlık Fotosentez Çam ağacı Orman Fotosentez 2. a. 4 b. 1, 5 c. 2 d. 3, 6 Balık Akarsu, göl, dere, deniz. Etçil, otçul

18 SINAV - 02 Canlýlar Dünyasýný Gezelim, Tanýyalým 1. a. sýnýflandýrma b. hayvanlar - mantarlar - mikroskobik c. çiçekli - çiçeksiz d. tohum e. suda 2. a. suda - karada b. yavru c. Balina - fok d. doðurarak e. örümcek - kelebek - midye - deniz yýldýzý 3. a. doðal b. þapkalý c. mikroskobik d. yoðurt - peynir e. topluluk 15. Þapkalý mantarlar: Kültür mantarý Maya mantarlarý: Ekmek yapýmý, Sütten yoðurt oluþumu Hastalýk yapan mantarlar: Saç kýran hastalýðý, El ve ayaklarda yaralar oluþturur. TEST - 09 Iþýk Nasýl Yayýlýr? - Iþýk Bir Engelle Karþýlaþýnca Ne olur? - Güneþ ve Ay Tutulmasý 1. a. Iþýk ýþýnlarý doðrusal yayýlýr. b. Doðal ýþýk kaynaðý: Güneþ, yýldýzlar Yapay ýþýk kaynaðý: Ampul, el feneri 2. Görülmez. Görülebilir. 4. a. fotosentez b. besin zinciri c. çöl d. erozyon e. kimyasal - doðal 5. a. D b. D c. Y d. Y e. D 6. a. D b. Y c. D d. Y e. D 7. a. D b. D c. D d. Y e. D 8. a. D b. Y c. D d. D e. D a. a. Saydam madde Iþýk geçirgenliðine göre maddelerin sýnýflandýrýlmasý b.... Opak... madde c. Yarý... saydam... madde Örnek: Örnek: Örnek:... Cam... Tahta... Buzlu cam 9. D El feneri Karton 10. A 1. Perde 11. C 12. A 13. B El feneri Buzlu cam 2. Perde c 2 a 3 e 4 d 5 b b. Karton opak, buzlu cam yarý saydamdýr. Karton ýþýðý geçirmediði için gölgesi daha koyudur.

19 5. a. M den L ye: Azalýr L den K ye: Artar. b. Öðle vaktidir. Nedeni Güneþ in konumunun tepe noktada olmasýdýr. 6. a. Birden fazla ýþýk kaynaðý kullanmak gerekir. b. Iþýk ýþýnlarýnýn ulaþmadýðý bölgede tam gölge, ýþýk ýþýnlarýnýn kýsmen ulaþtýðý bölgede yarý gölge oluþur. c. I: Tam gölge II: Yarý gölge 3. Deney 1 de farklý tür maddeler birbirine vurluduðundan farklý sesler oluþur. Deney 2 de taþlar farklý ortamlarda birbirine vurulduðundan yine farklý sesler oluþur. 4. a. Keçe, strafor, cam yünü b. Çift camlar arasýnda boþluk bulunur. Bu durum ses iletimini engelleyerek yalýtým saðlar. c. Eletrikli süpürge, otomobil 7. El feneri 1 yönünde veya engel 2 yönünde hareket ettirilebilir. 8. Gölgenin günün farklý saatlerinde farklý boy ve yönelimlerde bulunmasý, güneþ saatinin çalýþma prensibidir. 9. a. Ay ve Güneþ tutulmasý b. 10. a. Güneþ Ay Dünya Ay, Güneþ ile Dünya arasýndadýr. Ay ýn gölgesi Dünya nýn belirli bir bölgesine düþer. Bu bölgedeki kiþiler gündüz vakti Güneþ i göremezler. 5. a. Ses kirliliði uyku bozukluðu, gerginlik ve yüksek tansiyona neden olabilir. b. Kulak týkacý veya özel kulaklýk kullanmalýdýr. 6. a. MP3,CD, Gramofon ve Kaset b. Gramafon, kaset, CD ve MP3 c. Kamera ve bazý cep telefonlarý 7. a. Siren sesi, ambulans sesi ve alarm sesi b. Megafon: Uyarý amaçlý kullanýlýr. Sesin þiddetini artýrarak uzaklara ulaþtýrýr. Ýþitme cihazý: Sesin þiddetini artýrarak duymayý kolaylaþtýrýr. 8. a. Ses teknisyenliði ve kameramanlýk b. Bu yapý, sesin þiddetini artýracak bir araç kullanmadan sesin herkese ulaþmasýný saðlar. Sesin çevreye yayýlmasýný da engeller. Güneþ Dünya Ay, Dünya nýn gölge konisi içine girdiðinden Güneþ ten ýþýk alamaz. b. Güneþ daha yakýn olan Dünya dýr. TEST - 10 Sesin Oluþmasý ve Yayýlmasý - Sesin Yayýlmasý Önlenebilir mi? Sesin Yitip Gitmesin 1. a. Ses, maddelerin titreþimi sonucunda oluþur. Örneðin davula tokmakla vurulduðunda davulun derisi titreþir. Oluþan ses hava ortamýnda yayýlýr. b. Ses katýlarda daha iyi yayýlýr. c. Duyulamaz. Çünkü ses ancak maddesel ortamda yayýlýr. 2. a. Stetoskop, katýlarýn sesi sývý ve gazlara göre daha iyi iletmesinden yararlanýlarak yapýlan bir araçtýr. Stetoskop ile akciðer ve kalp gibi iç organlar dinlenerek bazý hastalýklar teþhis edilir. b. Sonar cihazý ile denizlerin derinliði ölçülebilir. Ay 1. a. çiçekli - çiçeksiz b. kuþlar - sürüngenler SINAV - 03 Iþýk ve Ses c. mantarlar - mikroskobik d. þapkalý e. mikroskobik 2. a. Iþýk b. Güneþ c. doðrusal d. saydam e. Ay tutulmasý ve gölge olayý 3. a. titreþim b. boþlukta c. uyarý d. Katýlarda e. farklý

20 4. a. sonra b. ses teknisyenliði c. Radyo d. Sonar e. pilotluktur. 5. a. D b. Y c. D d. D e. Y 6. a. D b. Y c. Y d. D e. Y 7. a. Y b. D c. D d. D e. D 8. a. D b. D c. Y d. Y e. D 9. A 14. a. Karada yaþar, akciðer suolunumu yapar, hem et hem ot ile beslenir ve yumurta ile çoðalýrlar. b. Þapkalý mantar Küf mantarý Maya mantarý Hastalýk yapan mantarlar c. Canlýlarýn birbirini besin olarak kullanmasý sonucunda oluþan zincirine besin zinciri denir. Buðday Çekirge Fare Kedi 15. Gölge büyüklüðü artar. 16. a. Bir enerji çeþididir. Teknolojide yaygýn bir kullaným alanýna sahiptir. Cam, su ve hava gibi ortamlar tarafýndan iletilir. b. Iþýk atmosferde sesten daha hýzlý yayýlýr. 10. C 11. B 12. A 13. B 17. MP3 ler Kompakt Disk Manyetik Bantlar ve Kasetler 18. Mikrofon: Sesi hoparlöre ulaþtýrýr. Hoparlör: Sesin daðýlmasýný önler ve þiddetini artýrýr. Radyo: Ýletiþim amaçlý kullanýlýr. DIT TEST - TÜRKÇE PARAGRAFIN ANLAM, YAPI VE ANLATIM YÖNÜ Tırtıklı Yaprak Test 01 : 1-B 2-D 3-C 4-C 5-A 6-D 7-B 8-B Tırtıklı Yaprak Test 02 : 1-B 2-C 3-B 4-D 5-B 6-D 7-B 8-C 9-B 10-D Tırtıklı Yaprak Test 03 : 1-C 2-C 3-B 4-D 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-B Tırtıklı Yaprak Test 04 : 1-C 2-A 3-C 4-D 5-A 6-C 7-D 8-C 9-B 10-B Tırtıklı Yaprak Test 05 : 1-B 2-A 3-D 4-B 5-C 6-D 7-C 8-B EK - KÖK Tırtıklı Yaprak Test 06 : 1-C 2-B 3-C 4-A 5-D 6-A 7-B 8-B 9-C 10-C 11-A 12-C 13-C SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR Tırtıklı Yaprak Test 07 : 1-D 2-C 3-D 4-D 5-D 6-A 7-C 8-D 9-C 10-C 11-C 12-B Tırtıklı Yaprak Test 08 : 1-D 2-D 3-A 4-A 5-D 6-C 7-D 8-D 9-C 10-C 11-D Tırtıklı Yaprak Test 09 : 1-D 2-A 3-D 4-B 5-C 6-B 7-C 8-A 9-A 10-B 11-A 12-A Tırtıklı Yaprak Test 10 : 1-B 2-A 3-B 4-B 5-D 6-B 7-B 8-C 9-C 10-A 11-C 12-D Tırtıklı Yaprak Test 11 : 1-B 2-D 3-C 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-B 10-C 11-D SÖZCÜK YAPISI Tırtıklı Yaprak Test 12 : 1-A 2-C 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-A 9-A 10-A 11-B 12-C 13-B 14-D CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR Tırtıklı Yaprak Test 13 : 1-C 2-B 3-C 4-B 5-D 6-D 7-C 8-B 9-B 10-B 11-C 12-D

21

22

23

24

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri

Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Birinci Basamak Hekimi Ýçin Böbrek Fonksiyon Testleri Dr. Turan Set*, Dr. E. Melih Þahin** Çaðýmýzda yaþanan hýzlý teknolojik geliþme ve yenilenmeler týp alanýnda bir çok test ve taný aracýnýn geliþtirilmesini

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİSİ ISSN 1300-056X

GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİSİ ISSN 1300-056X 2006, Cilt 17, Sayı 3-2006, Volume 17, Issue 3 GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİSİ ISSN 1300-056X GAZİ TIP DERGİSİ GAZİ MEDICAL JOURNAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin resmi yayınıdır Yılda dört

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile.

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile. ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE Eşeysiz veya eşeyli şekilde Tanımı Temel İlke Temel Kısımları Görevi Oluşturur Farklılaşma Canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirir Tüm canlılar tek hücre

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI SU ÜRÜNLERÝ HALÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ AVLAMA ve ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ BÖLÜMÜ ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ Ab. D. SU ÜRÜNLERÝ ve BESLENME

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı