5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ"

Transkript

1 5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ MATEMATİK TEST - 01 Ondalýk Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemi ,1 3,25 1,4 0,16 0,04 2,8 5,5 4,26 4,14 6,9 4,65 3,41 3,29 6, ,16 1,03 1,56 0,32 0,20 2,96 2,43 1,19 1,07 3,83 1,03 0,88 1,32 1,24 2,6 1,57 1,72 1,28 1,36 1,48 0,45 0,60 0,16 0, ,18 9,2 9,15 9,30 8,86 9,94 8,17 8,32 7,88 7, ,3 3,2 12,43 5, ,12 + 3,42 = 25, ,5 2,7 6,67 3, , ,8 0,3 Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý 0,5 2, ,8 Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý 10. 5,2 10,1 1,8 11,6 8,2 4, ,85 5,65 9,13 4 8,70 3, ,11 2,14 0,16 1,83 0,18 2, ,80 4,80 0,89 7,59 7,66 11,188

2 12. 4, , ml 500 ml 320 ml 490 ml 124 ml 649 ml 14. 0,2 0,9 0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,1 0, ml 0,007 L 2450 ml 6 L 56 ml 1 L TEST - 02 Sývýlarý Ölçme 7 ml 2,45 L 1000 ml 0,056 L 1. litre mililitre 2. milimetre L metre cm 8. < > > = < santimetre litre ml m ml 0,001 L 10. a) 66 b) 200 ml 4. 0,009 L 0,016 L 0,023 L 0,196 L 0,346 L 4,325 L 5. 1 L 783 ml 3 L 450 ml 5 L 45 ml 3 L 5 ml 7 L 500 ml 9 L 900 ml ml L 13. a) 8 kg b) 8000 g

3 ,3 L a) 3 b) 6 c) x 1000 = x 1000 = a) b) 36 c) x 1000 = , x = 3 L 548 ml 12 x = 12 L 358 ml 752 x = 752 L 33 ml a = 1000 g b = 750 g c = 300 g d = 1200 g TEST - 03 Oran ve Orantý e = 360 g f = 600 g , 4 5, 1, 5 3 TEST - 04 Olasýlýk 2. a) 8 5 b) 5 8 c) % 30, % 52, % 48, % 46, 2. a) % 23, b) a) Kýrmýzý b) Yeþil 4. a) A, b) C 4. 3, 2, a) Adil deðildir, b) Kerem'in 6. Kýrmýzý 7. Kýrmýzý ve beyaz 5. a) b) 5 13 c) 1 8. % 100'dür. 9. a) 1. torbadan b) 2. torbadan 6. D ile a, A ile b, B ile c, C ile d 10. Hayýr yoktur.

4 TEST - 05 Çevre Uzunluðu karesel cm, 16 cm, 16 cm, 24 cm, 8 cm, 21 cm, cm cm A 24 br, B 36 br, 6. B < A < D < C br cm 12. b D, Y, Y, D 15. 8, tanesi cm cm TEST - 07 Alan Ölçme cm cm 1. AD veya CB kenarýdýr. ML veya KN kenarýdýr , 25, 1, 0, , 8, 27, 64 TEST - 06 Üslü Sayýlar br cm 2 5. I 15 II 12 III br 2 III > I > II cm 2, 12,5 cm 2, 10 cm 2, 8. 8 cm cm br cm Y, D, D, Y 13. a x b C 15 yarýsýna

5 TEST - 08 Prizmalar TEST - 09 Piramit 1. Dikdörtgenler prizmasý 1. Tepe noktasý 2. 2 tane - 4 tane Yan yüz 3. D, Y, D, Y, D Taban 4. I - a II - c III- b üçgen - dikdörtgen dikdörtgen - dikdörtgen kare - kare 2. Kare prizma Beþgen prizma Üçgen prizma 3. Beþgen piramit 6. 4 cm 4 cm 4 cm cm cm 6. Eþkenar üçgen - paralelkenar I - Mavi II - Yeþil III - Kýrmýzý 7. Köþe sayýlarý : 6 Ayrýt sayýlarý : 10 ve Piramit: Çatý Prizma: Bina cm, 72 cm cm 10. Ýkisi de küp 9 cm 11. I - 6 cm II - 4 cm III - 12 cm boyutlu 2 boyutlu 3 boyutlu 12. Y 13. iki - üç boyutlu: çember, ýþýn 2 boyutlu: daire, üçgen, prizmanýn bir yüzü, kare 3 boyutlu: küre, koni, küp, piramit, silindir

6 SINAV cm 2. Kýrmýzý bölgelere atýþ yapanýn 3. a) Yýldýray: % 44 Hamza: % 47 Eren: % b) Eren 4. Dinlenme odasý : 24 Hol : 32 Kafeterya : 48 Kantin : 16 Depo : 8 Ayrýt 8 Köþe 5 Ayrýt 6 Köþe 4 5. Ç(BDEF) = 72 cm Ç(ACEF) = 78 cm Ç(BCEF) = 66 cm 6. a ile d b ile e c ile f Ayrýt 12 Köþe I. III. ve IV. þekil Ayrýt 9 Köþe cm br cm cm ve 23,5 1. çakýþýk paralel dik 2. uzaya, düzleme TEST - 10 Uzay ve Düzlemler 12. A 6 B 6 C 9 D 4,5 E 6 F boyutlu 2 boyutlu 3 boyutlu kesiþen düzlemler 5. kesiþen düzlemler: K ile S paralel düzlemler: P ile R, 6. Mustafa ve Yusuf 7. Bir boyutlu: ayrýtlar Ýki boyutlu: yüzler A ile B

7 8. E Uzay S Dünya K Ülke L Ýl br evin, ev, uzayýn 10. Çocuk - ülke ev - dünya bahçe - uzay TEST - 12 Doðal Sayýlar 11. Y, D, D, D, Y , 247 ve , 47 ve TEST - 11 Hacim Ölçme 3. Yüz yedi milyon yüz bir bin iki yüz beþ Sekiz yüz doksan dokuz milyon yediyüz kýrk beþ bin yüz yirmi yedi Dört yüz yetmiþ yedi milyon dokuzyüz yetmiþ iki bin yüz yirmi dokuz dokuz yüz milyon yedi yüz bin altý yüz cm EN 2 birimküp BOY 2 birimküp YÜKSEKLÝK 3 birimküp HACÝM 8 birimküp milyonlar - milyonlar binler - yüz binler birler - yüzler - 900

8 10. yüz milyon sekiz yüz yedi bin sekiz yüz doksan yedi üç yüz bin artar Büyük 63 Küçük 43 TEST - 13 Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Büyük 83 Küçük Büyük 28 Küçük kg

9 SINAV - 02 TEST - 14 Aritmetik Ortalama Türkçe I = II < III TEST - 15 Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi

10 , 305, TEST - 16 Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi , 5 7, Bölüm 503 Bölüm 279 Kalan 0 Kalan 16 Bölüm 103 Bölüm 700 Kalan 0 Kalan , 4 5, 5, Küçük 47 Büyük Büyük 88 Küçük

11 FEN BİLİMLERİ TEST - 01 Basit Elektrik Devresindeki Ampulün Parlaklýðý 1. Ampul sayýsý arttýkça pilin saðladýðý enerjiyi ampuller paylaþýr. SINAV Deðiþtirilen deðiþken: Ampul sayýsý Gözlenen deðiþken: Ampul parlaklýðý Kontrol edilen deðiþken: Pil sayýsý 3. Pil sayýsý arttýkça ampul baþýna düþen elektrik enerjisi artar I ve III a b a. Yetmiþ sekiz bin kýrk yedi b. Ýki yüz yedi bin otuz c. Ýki milyon yetmiþ üç bin yedi yüz üç a. 6 b. 8 c Baðýmsýz deðiþken: Pil sayýsý Baðýmlý deðiþken: Ampul parlaklýðý Sabit tutulan deðiþken: Ampul sayýsý 5. II > I > III 6. I. Kapalý II. Açýk III. Açýk IV. Kapalý 7. Devreye bir ampul eklemek Devreden bir pil çýkarmak 8. Ampul parlaklýðý veya ampulden geçen elektrik enerjisi TEST - 02 Devre Elemanlarýnýn Sembollerle Gösterimi 1. Þehir cereyaný ile: Televizyon, bilgisayar Pil ile: Radyo, duvar saati Yoktur A devresi: Devrenin kapalý olmamasý B devresi: Pillerin ters baðlanmasý C devresi: Kablonun pile yanlýþ baðlanmasý D devresi: Anahtarýn açýk olmasý 3. + Pil Ampul PÝL Anahtar Bağlantı Kablosu

12 4. TEST - 03 Dünya, Güneþ ve Ay ýn Þekil ve Büyüklükleri - Dünya mýz Yerinde Duramýyor 1. Güneþ > Dünya > Ay 5. a. Pil: Elektrik enerjisi kaynaðýdýr. Anahtar: Elektrik enerjisini kontrol eder. Ampul: Elektrik enerjisini ýþýða dönüþtürür. Kablo: Elektrik enerjisinin iletimini saðlar. 2. Küreye benzer. Astronomi 3. Yýldýzlarýn çok küçük görünmelerinin nedeni Dünya dan çok uzakta olmasýdýr. 6. b. Pil yataðý: Pilin içine yerleþtirildiði yuvadýr. Duy: Ampulün yerleþtirildiði yuvadýr. Sembolleri yoktur. 4. a. Dünya nýn kendi ekseni etrafýnda hareket etmesidir. b. Sabah: I Öðle: II Akþam: III Pilin bulunmamasý 5. Dünya nýn güneþ ýþýnlarýnýn ulaþtýðý bölümde gündüz yaþanýr. Dünya opak olduðundan diðer bölümü ýþýk almadýðýndan bu bölümde gece yaþanýr. Kablonun ampule yanlýþ baðlanmasý 6. 1 gün; Dünyanýn kendi etrafýndaki dönme süresidir. 1 yýl; Dünya nýn Güneþ etrafýndaki dolaným süresidir. 7. III Kablonun kopuk olmasý Güneþ I II IV Dünya Pillerin ters baðlanmasý II, III ve IV konumlarýnda gece yaþanýr. 8. Bu durumda Dünya nýn bir tarafýnda yaklaþýk 6 ay gündüz, diðer tarafýnda yaklaþýk 6 ay gece yaþanýrdý. 7. Ampul duya tam olarak yerleþtirilmemiþ olabilir. Piller ters baðlanmýþ olabilir. Baðlantý yanlýþ yapýlmýþ olabilir. Baðlantý kablosu kopuk olabilir. 9. Güneþ Iðdýr da daha önce doðar. Nedeni Güneþ in doðudan doðup batýdan batmasýdýr. 10. Sýrasý ile 1 gün ve 1 yýl 8. I Pil eklenmelidir. II Anahtar kapatýlmalýdýr Devre elemanlarýnýn sembollerle gösterilmesi bilimsel iletiþimi kolaylaþtýrýr. Devre þemalarý da Dünya nýn her yerinde ortak bir dil niteliði taþýr. Ay Dünya Güneþ

13 TEST - 04 Ay ýn Görünüþü Neden Deðiþir? 1. Ay ýn evreleri, Ay ýn Dünye çevresinde dönmesinden kaynaklanýr. Böylece Dünya dan bakýldýðýnda Ay farklý þekillerde görünür. 2. Ay ýn Dünya çevresindeki dolanýmýný 29 günde tamamlamasýdýr. 3. Güneþ Dünya Ay 7. Eþit ve 29 gün 8. a. Hayýr. Çünkü Ay, Güneþ ten aldýðý ýþýðý yansýtmaktadýr. b. Ay ýn kendi etrafýnda ve Dünya nýn çevresindeki dolanýmýnýn 29 gün olmasý nedeni ile Ay ýn her zaman ayný yüzünü görürüz. 9. a. Ýlk dördün b. Dolunay c. Yeni ay d. Dolunay e. Ýlk dördün 4. Bu evrenin adý ilk dördün dür. Bu evreden sonra ay 2 yönünde hareket eder. SINAV - 01 Yaþamýmýzdaki Elektrik - Dünya, Güneþ ve Ay 5. I. evre: Yeni ay II. evre: Ýlk dördün III. evre: Son dördün IV. evre: Dolunay 6. a. Dünya Konum Güneþ Ay Ay ýn görünümü ve evrenin ismi... Son dördün 1. a. artýrýr b. gerektirmeyen c. direnci d. farklý e. Mýknatýs 2. a. artar b. azalýr c. anahtar d. ampul e. duy b. Güneþ 3. a. Ay b. küre Dünya c d. 29 e. Ay ýn evreleri Ay... Dolunay c. Güneþ 4. a. Dünya b. Copernirus (Kopernik) c. fazladýr Ay d. Yeni ay d. Dünya Güneþ... Yeni ay e. hilâl 5. a. Y b. D c. D d. D e. Y 6. a. D b. D c. D d. Y e. D Ay Dünya 7. a. Y b. D c. Y d. D e. D... Ýlk dördün 8. a. D b. D c. Y d. D e. D

14 9. D 10. B 11. B TEST - 05 Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý - Bitkiler 1. a. hayvanlar - mantarlar - mikroskobik canlýlar b. balina - köpek balýðý - kutup ayýsý - aslan c. çiçekli - çiçeksiz d. çiçekli - bitkiler e. lale - kiraz aðacý - menekþe - bezelye 12. A 13. C 14. C 15. a. Temas gerektirmeyen kuvvet b. Demir çivi, nikel çubuk c. Ayný kutuplar birbirini iter. Zýt kutuplar birbirini çeker. 2. Bitkiler 16. Pil: + Çiçekli bitkiler Çiçeksiz bitkiler Anahtar: Kablo: Örnek:... papatya... buðday Örnek:... Alg... eðrelti otu Ampul: 17. Pillerin ters baðlanmýþ olmasýdýr Çiçek Ay... Yaprak 19. a. Güneþ in farklý saatlerde farklý konumlarda bulunmasýdýr. b. Sabahtan öðlene kadar azalýr. Öðleden akþama kadar artar.... Gövde 20. Ay hem kendi etrafýnda ve Dünya nýn etrafýnda ve Dünya ile birlikte Güneþ in etrafýnda hareket eder.... Kök

15 4. Papatya... Çiçekli Eðrelti otu... Çiçeksiz Kara yosunu... Çiçeksiz 9. Orman mühendisi : Orman alanlarýný saptar. Aðaçlandýrmasý, iþletilmesi ve geliþtirilmesinde görev alan kiþi. Çiçekçi : Çiçek yetiþtiren ve satan kiþi. Ziraat Mühendisi : Tarladaki bitkiler, çayýr, meyvecilik, bitki hastalýklarý ve zararlarý hakkýnda araþtýrma yapan kiþi. Atkuyruðu Lale Liken... Çiçeksiz... Çiçekli... Çiçeksiz Kibrit otu Gül Alg... Çiçeksiz... Çiçekli... Çiçeksiz TEST - 06 Hayvanlar 5. Çiçekli bitkinin kısımları Kök Gövde Yaprak Çiçek Görevleri Bitkiyi toprağa bağlar. topraktaki su ve suda çözünmüş maddeleri alır. Bitkinin dik durmasını sağlar. Çiçeği, meyveyi ve yaprağı taşır. Fotosentez ile besin üretir solunum ve terleme yapar. Etrafa hoş koku yayar. Üremeyi sağlar. Tohumları üretir. 6. a. Y b. D c. D d. Y e. D f. Y g. D h. D 1. a. omurgalý - omurgasýz b. kurbaðalar - sürüngenler - kuþlar - memeliler c. kelebekler - karýncalar - arýlar - örümcekler - solucanlar d. veteriner - hekim 2. Sürüngenler Kaplumbaðalar 7. a. Turp, havuç, þeker pancarý b. Domates, karpuz, kavun, fasulye c. Patates ve yer elmasý Yýlanlar Erkek organ... Taç yaprak Timsahlar Kertenkeleler... Çanak yaprak... Diþi organ 3. a. Balýklar b. Balýklar, kurbaðalar, sürüngenler c. Yunus, balina, fok ve deniz aslaný

16 4. Hayvanlar Omurgalı Omurgasız Karınca Alabalık Kartal 6. Hayvancýlýk : Evcil hayvanlarýn bakýmý, beslenmesi, üretimi ve yetiþtirilmesiyle ilgili meslektir. Zoolog : Hayvanlarýn yapýlarýný inceleyen ve onlarý özelliklerine göre sýnýflandýran kiþidir. Veteriner Hekimi : Evcil ve yabani hayvanlarýn hastalýklarýný muayene ve tedavi eden kiþidir. Sivrisinek Koyun 7. a. Y b. D c. Y d. D e. D f. D g. Y h. Y ý. Y k. D Salyangoz TEST - 07 Mantarlar - Mikroskobik Canlýlar Þapka... Sap Kuþlar 1, 5 Çiçek... Yaprak... Gövde 2 Memeliler 3, Kök Balýklar 2. a. benzerlik b. yapraklarý c. baþka canlýlardan - canlý atýklarýný - doðal dengeyi d. kültür mantarý e. mantar f. peynir Kurbaðalar g. zararlý 6 3. Ekmek Peynir 4 Sürüngenler 7, 8 8 a, b, c ve f Yoğurt d, f ve g Sirke d ve g e ve g

17 4. Þapkalý mantar Küf mantarý 3. Otla beslenen canlılar Etle beslenen canlılar Hem ot hem de etle beslenen canlılar a. Çekirge Kaplan Ayı Hastalýk yapan mantar b. Fil Kurt Fare Maya mantarý c. Zürafa Yılan Tavuk d. Geyik Aslan Deve kuşu 5. Antibiyotik üretimi Ekmek yapýmý Canlý atýklarýný parçalama Besin olarak kullanma Hastalýk oluþturma Bitkilere zarar verme Zararlý Yararlý e. İnek Köpek balığı İnsan 4. a. Pers kaplaný, Anadolu aslaný, Anadolu leoparý, Kafkas öküzü ve Mersin balýðý b. Kelaynak, Akdeniz foku, deniz kaplumbaðasý, kardelen, orkide ve göl saðaný c. Topraðýn en verimli kýsmýnýn rüzgar, yaðmur ve yanlýþ sulamadan dolayý kaybolup, gitmesine erozyon denir. d. Aðaçlarýn kesilmesi, fabrika atýklarýnýn içme suyuna karýþmasý, hava kirliliði, toprakta kimyasal gübre kullanýlmasý v.b. 6. a. mikroskobik canlýlar b. Mikroskobik - mikroskop c. yararlý - zararlý d. yoðurda - peynire - mikroskobik e. bozulmasýna 5. a. D b. Y c. D d. D e. Y f. D g. D h. Y ý. D 7. a. Y b. D c. D d. D e. Y f. D 8. a. 3 b. 9 c. 4 d. 2 e. 6 f. 5 g. 8 h. 1 ý a. Çekirge - kartal b. Bitki - kurbaða c. Su bitkisi - balýk - fok 7. Canlı Yaşam Alanı Beslenme Şekli TEST - 08 Yaþadýðýmýz Çevre ve Canlýlarýn Beslenme Þekilleri - Ýnsan ve Çevre 1. a. yaþam alaný b. örümcek - karýnca c. suda d. çöl - göl Papağan Kurbağa Orman Göl, dere kenarı Etçil, otçul Etçil, otçul Nilüfer Göl, sazlık Fotosentez Çam ağacı Orman Fotosentez 2. a. 4 b. 1, 5 c. 2 d. 3, 6 Balık Akarsu, göl, dere, deniz. Etçil, otçul

18 SINAV - 02 Canlýlar Dünyasýný Gezelim, Tanýyalým 1. a. sýnýflandýrma b. hayvanlar - mantarlar - mikroskobik c. çiçekli - çiçeksiz d. tohum e. suda 2. a. suda - karada b. yavru c. Balina - fok d. doðurarak e. örümcek - kelebek - midye - deniz yýldýzý 3. a. doðal b. þapkalý c. mikroskobik d. yoðurt - peynir e. topluluk 15. Þapkalý mantarlar: Kültür mantarý Maya mantarlarý: Ekmek yapýmý, Sütten yoðurt oluþumu Hastalýk yapan mantarlar: Saç kýran hastalýðý, El ve ayaklarda yaralar oluþturur. TEST - 09 Iþýk Nasýl Yayýlýr? - Iþýk Bir Engelle Karþýlaþýnca Ne olur? - Güneþ ve Ay Tutulmasý 1. a. Iþýk ýþýnlarý doðrusal yayýlýr. b. Doðal ýþýk kaynaðý: Güneþ, yýldýzlar Yapay ýþýk kaynaðý: Ampul, el feneri 2. Görülmez. Görülebilir. 4. a. fotosentez b. besin zinciri c. çöl d. erozyon e. kimyasal - doðal 5. a. D b. D c. Y d. Y e. D 6. a. D b. Y c. D d. Y e. D 7. a. D b. D c. D d. Y e. D 8. a. D b. Y c. D d. D e. D a. a. Saydam madde Iþýk geçirgenliðine göre maddelerin sýnýflandýrýlmasý b.... Opak... madde c. Yarý... saydam... madde Örnek: Örnek: Örnek:... Cam... Tahta... Buzlu cam 9. D El feneri Karton 10. A 1. Perde 11. C 12. A 13. B El feneri Buzlu cam 2. Perde c 2 a 3 e 4 d 5 b b. Karton opak, buzlu cam yarý saydamdýr. Karton ýþýðý geçirmediði için gölgesi daha koyudur.

19 5. a. M den L ye: Azalýr L den K ye: Artar. b. Öðle vaktidir. Nedeni Güneþ in konumunun tepe noktada olmasýdýr. 6. a. Birden fazla ýþýk kaynaðý kullanmak gerekir. b. Iþýk ýþýnlarýnýn ulaþmadýðý bölgede tam gölge, ýþýk ýþýnlarýnýn kýsmen ulaþtýðý bölgede yarý gölge oluþur. c. I: Tam gölge II: Yarý gölge 3. Deney 1 de farklý tür maddeler birbirine vurluduðundan farklý sesler oluþur. Deney 2 de taþlar farklý ortamlarda birbirine vurulduðundan yine farklý sesler oluþur. 4. a. Keçe, strafor, cam yünü b. Çift camlar arasýnda boþluk bulunur. Bu durum ses iletimini engelleyerek yalýtým saðlar. c. Eletrikli süpürge, otomobil 7. El feneri 1 yönünde veya engel 2 yönünde hareket ettirilebilir. 8. Gölgenin günün farklý saatlerinde farklý boy ve yönelimlerde bulunmasý, güneþ saatinin çalýþma prensibidir. 9. a. Ay ve Güneþ tutulmasý b. 10. a. Güneþ Ay Dünya Ay, Güneþ ile Dünya arasýndadýr. Ay ýn gölgesi Dünya nýn belirli bir bölgesine düþer. Bu bölgedeki kiþiler gündüz vakti Güneþ i göremezler. 5. a. Ses kirliliði uyku bozukluðu, gerginlik ve yüksek tansiyona neden olabilir. b. Kulak týkacý veya özel kulaklýk kullanmalýdýr. 6. a. MP3,CD, Gramofon ve Kaset b. Gramafon, kaset, CD ve MP3 c. Kamera ve bazý cep telefonlarý 7. a. Siren sesi, ambulans sesi ve alarm sesi b. Megafon: Uyarý amaçlý kullanýlýr. Sesin þiddetini artýrarak uzaklara ulaþtýrýr. Ýþitme cihazý: Sesin þiddetini artýrarak duymayý kolaylaþtýrýr. 8. a. Ses teknisyenliði ve kameramanlýk b. Bu yapý, sesin þiddetini artýracak bir araç kullanmadan sesin herkese ulaþmasýný saðlar. Sesin çevreye yayýlmasýný da engeller. Güneþ Dünya Ay, Dünya nýn gölge konisi içine girdiðinden Güneþ ten ýþýk alamaz. b. Güneþ daha yakýn olan Dünya dýr. TEST - 10 Sesin Oluþmasý ve Yayýlmasý - Sesin Yayýlmasý Önlenebilir mi? Sesin Yitip Gitmesin 1. a. Ses, maddelerin titreþimi sonucunda oluþur. Örneðin davula tokmakla vurulduðunda davulun derisi titreþir. Oluþan ses hava ortamýnda yayýlýr. b. Ses katýlarda daha iyi yayýlýr. c. Duyulamaz. Çünkü ses ancak maddesel ortamda yayýlýr. 2. a. Stetoskop, katýlarýn sesi sývý ve gazlara göre daha iyi iletmesinden yararlanýlarak yapýlan bir araçtýr. Stetoskop ile akciðer ve kalp gibi iç organlar dinlenerek bazý hastalýklar teþhis edilir. b. Sonar cihazý ile denizlerin derinliði ölçülebilir. Ay 1. a. çiçekli - çiçeksiz b. kuþlar - sürüngenler SINAV - 03 Iþýk ve Ses c. mantarlar - mikroskobik d. þapkalý e. mikroskobik 2. a. Iþýk b. Güneþ c. doðrusal d. saydam e. Ay tutulmasý ve gölge olayý 3. a. titreþim b. boþlukta c. uyarý d. Katýlarda e. farklý

20 4. a. sonra b. ses teknisyenliði c. Radyo d. Sonar e. pilotluktur. 5. a. D b. Y c. D d. D e. Y 6. a. D b. Y c. Y d. D e. Y 7. a. Y b. D c. D d. D e. D 8. a. D b. D c. Y d. Y e. D 9. A 14. a. Karada yaþar, akciðer suolunumu yapar, hem et hem ot ile beslenir ve yumurta ile çoðalýrlar. b. Þapkalý mantar Küf mantarý Maya mantarý Hastalýk yapan mantarlar c. Canlýlarýn birbirini besin olarak kullanmasý sonucunda oluþan zincirine besin zinciri denir. Buðday Çekirge Fare Kedi 15. Gölge büyüklüðü artar. 16. a. Bir enerji çeþididir. Teknolojide yaygýn bir kullaným alanýna sahiptir. Cam, su ve hava gibi ortamlar tarafýndan iletilir. b. Iþýk atmosferde sesten daha hýzlý yayýlýr. 10. C 11. B 12. A 13. B 17. MP3 ler Kompakt Disk Manyetik Bantlar ve Kasetler 18. Mikrofon: Sesi hoparlöre ulaþtýrýr. Hoparlör: Sesin daðýlmasýný önler ve þiddetini artýrýr. Radyo: Ýletiþim amaçlý kullanýlýr. DIT TEST - TÜRKÇE PARAGRAFIN ANLAM, YAPI VE ANLATIM YÖNÜ Tırtıklı Yaprak Test 01 : 1-B 2-D 3-C 4-C 5-A 6-D 7-B 8-B Tırtıklı Yaprak Test 02 : 1-B 2-C 3-B 4-D 5-B 6-D 7-B 8-C 9-B 10-D Tırtıklı Yaprak Test 03 : 1-C 2-C 3-B 4-D 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-B Tırtıklı Yaprak Test 04 : 1-C 2-A 3-C 4-D 5-A 6-C 7-D 8-C 9-B 10-B Tırtıklı Yaprak Test 05 : 1-B 2-A 3-D 4-B 5-C 6-D 7-C 8-B EK - KÖK Tırtıklı Yaprak Test 06 : 1-C 2-B 3-C 4-A 5-D 6-A 7-B 8-B 9-C 10-C 11-A 12-C 13-C SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR Tırtıklı Yaprak Test 07 : 1-D 2-C 3-D 4-D 5-D 6-A 7-C 8-D 9-C 10-C 11-C 12-B Tırtıklı Yaprak Test 08 : 1-D 2-D 3-A 4-A 5-D 6-C 7-D 8-D 9-C 10-C 11-D Tırtıklı Yaprak Test 09 : 1-D 2-A 3-D 4-B 5-C 6-B 7-C 8-A 9-A 10-B 11-A 12-A Tırtıklı Yaprak Test 10 : 1-B 2-A 3-B 4-B 5-D 6-B 7-B 8-C 9-C 10-A 11-C 12-D Tırtıklı Yaprak Test 11 : 1-B 2-D 3-C 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-B 10-C 11-D SÖZCÜK YAPISI Tırtıklı Yaprak Test 12 : 1-A 2-C 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-A 9-A 10-A 11-B 12-C 13-B 14-D CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR Tırtıklı Yaprak Test 13 : 1-C 2-B 3-C 4-B 5-D 6-D 7-C 8-B 9-B 10-B 11-C 12-D

21

22

23

24

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT Dünyamızda milyonlarca tür canlının yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar kedi, köpek, aslan, yılan, böcek, kuş gibi hayvanlar, elma, meşe, erik,

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Canlılar aleminin sınıflandırılması

Canlılar aleminin sınıflandırılması On5yirmi5.com Canlılar aleminin sınıflandırılması Canlılar bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olmak üzere sınıflandırılır. İşte ayrıntılar... Yayın Tarihi : 15 Kasım 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI DİSİPLİN/ GELİŞİM ALANI: UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: - Vücudumuz bilmecesini çözelim - Maddeyi tanıyalım - Kuvvet ve hareket - Işık ve ses - Canlılar dünyasını

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.ÜNİTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM KONU ÖZETİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.ÜNİTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM KONU ÖZETİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.ÜNİTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM KONU ÖZETİ KONULAR A.CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI B. YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE A. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canlılar Nasıl Sınıflandırılır?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/08/ /08/2015. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/08/ /08/2015. Tarih: Sayı: HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY EKMEKLİK T.C. Sayfa: 1-6 BUĞDAY EKMEKLİK MTS 0.73 0.79 0.7787 205,840.00 KG 160,286.36 5 BUĞDAY EKMEKLİK TTS 0.78 0.80 0.7932 102,400.00 KG 81,219.20 2 BUĞDAY EKMEKLİK ı: 241,505.56

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. - 31//2015 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.77 0.6200 1,401,500.00 KG 868,895.62 16 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.87 0.6855 190,067.00 KG 130,298.12 ARPA YEMLİK ı: 999,193.74 26 ARPA

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR Cisimlerin kapladığı yer ve içinde bulundukları mekan uzaydır. Doğruda sadece uzunluk, düzlemde uzunluk ve genişlik söz konusudur. Uzayda ise uzunluk ve genişliğin yanında

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKAT! CEVAP KAĞIDININ TEST -2- ÖLÜMÜNE FEN SORULARI İŞARETLENECEKTİR. 1) MADDE HACİM KÜTLE X 10 20 Y 20 10 Z 10 10 2) Sindirim Yukarıdaki tabloda birbiri içinde çözünmeyen X, Y ve Z sıvılarının kütle

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 6. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 6. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI 1. Bir devredeki ampul parlaklığının iletkenin kesit alanına bağlılığını

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 6.ÜNĠTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELĠM,TANIYALIM KONU ÖZETĠ

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 6.ÜNĠTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELĠM,TANIYALIM KONU ÖZETĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 6.ÜNĠTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELĠM,TANIYALIM KONU ÖZETĠ KONULAR A.CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI B. YAġADIĞIMIZ ÇEVRE A. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canlılar Nasıl Sınıflandırılır?

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

Doğada Keşif Yapıyoruz

Doğada Keşif Yapıyoruz Bir Ağacı İnceleyin Doğada Keşif Yapıyoruz Aslı Zülal Çizim: Bengi Gençer Bulutları Gözlemleyin Kuş Gözlemi Yapın dogaetkinlik.indd 2 Keşif Çantası Hazırlayın Renk Avına Çıkın 26.09.2013 15:04 Bir ağacı

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.05 1.00 0.43 39.640.549 KG 17.308.811.8 HMA 723 BUĞDAY 0.35 0.85 0.47 14.180.581 KG 4 6.849.000.85 HTS 191 BUĞDAY 0.33 0.53 0.45 3.533.447 KG 1.527.601.55

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 0 ARPA YEMLİK MTS 0.66 0.75 0.6749 58,750.00 KG 39,650.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7650 475,290.00 KG 363,602.05 5 ARPA YEMLİK ı: 403,252.05 8 ARPA ı 403,252.05

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Sözcüğün Anlam Özellikleri 02 Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri 03 Sözcük Grupları ve Deyimler - I 04 Sözcük Grupları ve Deyimler - II 05 Cümlenin Anlam Özellikleri 06 Cümleler Arası Anlam

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

2000 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ

2000 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. 2a6 x 1 Verilen çarpma işleminde a ile gösterilen rakam 2 artırıldığında çarpım ne kadar artar? A) 60 B) 260 ) 200 D) 26 7. 5 Ι. 20 ΙΙ. 2. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) 120000=1,2x10

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Doða ve Ýnsan DOÐA VE ÝNSAN. Coðrafyanýn Tanýmý ve Bölümleri. Coðrafyanýn incelediði doðal olaylar. Coðrafyanýn incelediði beþeri olaylar

Doða ve Ýnsan DOÐA VE ÝNSAN. Coðrafyanýn Tanýmý ve Bölümleri. Coðrafyanýn incelediði doðal olaylar. Coðrafyanýn incelediði beþeri olaylar Doða ve Ýnsan DOÐA VE ÝNSAN Doða ile insan sürekli etkileþim halindedir. Doða insanlarýn beslenmesinde, giyinmesinde ve barýnmasýnda etkilidir. Doðal koþullardan dolayý Sibirya daki insanlar kürklere sarýlmýþken

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin . (- 3) -2 saısı aşağıdaki saılardan hangisi ile çarpılırsa sonuç 3 olur? 3 3 B) 3 C) 3 2 D) ( ) - 3-3 4. Bir basketbol sahasında orta uvarlak denilen ve alanı 9, 72 m 2 olan dairesel bölgenin çapı kaç

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.80 0.7280 1,056,815.00 KG 769,336.35 26 ARPA YEMLİK TTS 0.76 0.90 0.8554 41,650.00 KG 35,628.00 4 ARPA YEMLİK ı: 804,964.35 30 ARPA ı 804,964.35

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri 1 Ülkemizin kongre ve fuar merkezlerinden biri, Antalya daki Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi dir. Renkli ısıcamlı uzay çatı ile örülerek piramit şeklinde inşa edilmiştir. 2 Şekildeki piramidin tabanı

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez?

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar, bir şeklin orantılı olarak küçültülmesi ya da büyütülmesiyle elde edilir. Fraktalın, küçük

Detaylı

Kazanım Sınıf İçi Performans İzleme ve Geliştirme Sistemi

Kazanım Sınıf İçi Performans İzleme ve Geliştirme Sistemi www.kazanim.com Kazanım Sınıf İçi Performans İzleme ve Geliştirme Sistemi sıradan bir deneme sınavı değildir! Öğretim programlarındaki kazanımlara bire bir uygun, renkli kitapçıklarla İlköğretim. sınıftan

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : HAZİRAN 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0, 0, 0, 9.0 KG.87,8 HMS BUĞDAY 0,9 0, 0,.70.90 KG.8.8,9 HTS BUĞDAY 0,8 0,8 0,8.0 KG 07.878,0 KOOP.S BUĞDAY 0, 0, 0,7

Detaylı

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü 13. ( n + 3 )! ( n + )! ( n + 1 )! = 3. 3. 5. 7 15. b olduğuna göre, n kaçtır? 3 6 9 a c d ) 1 ) 3 ) 4 ) 6 ) 8 16 14. V 3 V V 1 Yukarıda verilen düzgün altıgen şeklindeki pistin noktasından belirtilen

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821

FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM SINIFI NUMARASI: 9/A 821 FİZİK DÖNEM ÖDEVİ KONU: HACİM ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN: ADI SOYADI: ESMA GÖKSAL SINIFI NUMARASI: 9/A 821 1. Çiftliğinde 4000 tane koyun barındıran bir çiftçi, koyunların 8 günlük

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 72,524.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 72,524. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/07/206 T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.72 0.75 0.7384 37,060.00 KG 27,364.38 2 ARPA YEMLİK TTS 0.83 0.83 0.8300 24,490.00 KG 20,326.70 2 ARPA YEMLİK ı: 47,69.08 4 ARPA ı

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi

Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi Besin Zinciri, Besin Ağı ve Besin Piramidi Bir ekosistemde üreticilerden tüketicilere doğru besin aktarımı meydana gelir. Üreticilerden başlayarak bir trafik

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ

YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ YILDIZ ve KELEBEK GRUPLARI MART AYI BÜLTENİ MART AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Hayvanlar hakkında neler bildiğimizi ifade ettik. Hayvanları isimlendirdik. Suda yaşayan hayvanları gösterdik. Ormanda yaşayan hayvanlara

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31/0/2016 Sayfa: 1-8 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.0 0.4 0.104 102,360.00 KG 2,12.00 14 ARPA YEMLİK TTS 0.2 0.3 0.228 296,410.00 KG 214,250.28 13 ARPA YEMLİK ı: 286,962.28 2 ARPA ı 286,962.28

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.4000 65,000.00 KG 26,000.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.4000 65,000.00 KG 26,000. HUBUBAT MISIR MISIR - 30/06/206 T.C. Sayfa: - 2 MISIR MTS 0.80 0.80 0.8000,625.00 AD,300.00 MISIR ı:,300.00 MISIR ı,300.00 YULAF YULAF SAMAN MTS 00 65,000.00 KG 26,000.00 PAKET SAMAN MTS 0.22 0.22 0.274

Detaylı

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına . Verilen şekilde en uzun kenar aşağıdakilerden ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına ait kenar orta dikme, aşağıdaki noktaların hangilerinden geçer? AB

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-21 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.70 0.6214 1,242,840.00 KG 772,335.66 24 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.89 0.7118 602,405.00 KG 428,814.22 29 ARPA YEMLİK ı: 1,201,149.88 53 ARPA

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 21/08/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 21/08/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.54 0.60 0.5820 1,146,999.00 KG 667,568.71 7 ARPA YEMLİK TTS 0.59 0.63 0.6067 863,021.00 KG 523,637.95 6 ARPA YEMLİK ı: 1,191,206.66 13 ARPA ı

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı