5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ"

Transkript

1 5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ MATEMATİK TEST - 01 Ondalýk Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemi ,1 3,25 1,4 0,16 0,04 2,8 5,5 4,26 4,14 6,9 4,65 3,41 3,29 6, ,16 1,03 1,56 0,32 0,20 2,96 2,43 1,19 1,07 3,83 1,03 0,88 1,32 1,24 2,6 1,57 1,72 1,28 1,36 1,48 0,45 0,60 0,16 0, ,18 9,2 9,15 9,30 8,86 9,94 8,17 8,32 7,88 7, ,3 3,2 12,43 5, ,12 + 3,42 = 25, ,5 2,7 6,67 3, , ,8 0,3 Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý 0,5 2, ,8 Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý Y O B OB YB BB Tam Kýsým Kesir Kýsmý 10. 5,2 10,1 1,8 11,6 8,2 4, ,85 5,65 9,13 4 8,70 3, ,11 2,14 0,16 1,83 0,18 2, ,80 4,80 0,89 7,59 7,66 11,188

2 12. 4, , ml 500 ml 320 ml 490 ml 124 ml 649 ml 14. 0,2 0,9 0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,1 0, ml 0,007 L 2450 ml 6 L 56 ml 1 L TEST - 02 Sývýlarý Ölçme 7 ml 2,45 L 1000 ml 0,056 L 1. litre mililitre 2. milimetre L metre cm 8. < > > = < santimetre litre ml m ml 0,001 L 10. a) 66 b) 200 ml 4. 0,009 L 0,016 L 0,023 L 0,196 L 0,346 L 4,325 L 5. 1 L 783 ml 3 L 450 ml 5 L 45 ml 3 L 5 ml 7 L 500 ml 9 L 900 ml ml L 13. a) 8 kg b) 8000 g

3 ,3 L a) 3 b) 6 c) x 1000 = x 1000 = a) b) 36 c) x 1000 = , x = 3 L 548 ml 12 x = 12 L 358 ml 752 x = 752 L 33 ml a = 1000 g b = 750 g c = 300 g d = 1200 g TEST - 03 Oran ve Orantý e = 360 g f = 600 g , 4 5, 1, 5 3 TEST - 04 Olasýlýk 2. a) 8 5 b) 5 8 c) % 30, % 52, % 48, % 46, 2. a) % 23, b) a) Kýrmýzý b) Yeþil 4. a) A, b) C 4. 3, 2, a) Adil deðildir, b) Kerem'in 6. Kýrmýzý 7. Kýrmýzý ve beyaz 5. a) b) 5 13 c) 1 8. % 100'dür. 9. a) 1. torbadan b) 2. torbadan 6. D ile a, A ile b, B ile c, C ile d 10. Hayýr yoktur.

4 TEST - 05 Çevre Uzunluðu karesel cm, 16 cm, 16 cm, 24 cm, 8 cm, 21 cm, cm cm A 24 br, B 36 br, 6. B < A < D < C br cm 12. b D, Y, Y, D 15. 8, tanesi cm cm TEST - 07 Alan Ölçme cm cm 1. AD veya CB kenarýdýr. ML veya KN kenarýdýr , 25, 1, 0, , 8, 27, 64 TEST - 06 Üslü Sayýlar br cm 2 5. I 15 II 12 III br 2 III > I > II cm 2, 12,5 cm 2, 10 cm 2, 8. 8 cm cm br cm Y, D, D, Y 13. a x b C 15 yarýsýna

5 TEST - 08 Prizmalar TEST - 09 Piramit 1. Dikdörtgenler prizmasý 1. Tepe noktasý 2. 2 tane - 4 tane Yan yüz 3. D, Y, D, Y, D Taban 4. I - a II - c III- b üçgen - dikdörtgen dikdörtgen - dikdörtgen kare - kare 2. Kare prizma Beþgen prizma Üçgen prizma 3. Beþgen piramit 6. 4 cm 4 cm 4 cm cm cm 6. Eþkenar üçgen - paralelkenar I - Mavi II - Yeþil III - Kýrmýzý 7. Köþe sayýlarý : 6 Ayrýt sayýlarý : 10 ve Piramit: Çatý Prizma: Bina cm, 72 cm cm 10. Ýkisi de küp 9 cm 11. I - 6 cm II - 4 cm III - 12 cm boyutlu 2 boyutlu 3 boyutlu 12. Y 13. iki - üç boyutlu: çember, ýþýn 2 boyutlu: daire, üçgen, prizmanýn bir yüzü, kare 3 boyutlu: küre, koni, küp, piramit, silindir

6 SINAV cm 2. Kýrmýzý bölgelere atýþ yapanýn 3. a) Yýldýray: % 44 Hamza: % 47 Eren: % b) Eren 4. Dinlenme odasý : 24 Hol : 32 Kafeterya : 48 Kantin : 16 Depo : 8 Ayrýt 8 Köþe 5 Ayrýt 6 Köþe 4 5. Ç(BDEF) = 72 cm Ç(ACEF) = 78 cm Ç(BCEF) = 66 cm 6. a ile d b ile e c ile f Ayrýt 12 Köþe I. III. ve IV. þekil Ayrýt 9 Köþe cm br cm cm ve 23,5 1. çakýþýk paralel dik 2. uzaya, düzleme TEST - 10 Uzay ve Düzlemler 12. A 6 B 6 C 9 D 4,5 E 6 F boyutlu 2 boyutlu 3 boyutlu kesiþen düzlemler 5. kesiþen düzlemler: K ile S paralel düzlemler: P ile R, 6. Mustafa ve Yusuf 7. Bir boyutlu: ayrýtlar Ýki boyutlu: yüzler A ile B

7 8. E Uzay S Dünya K Ülke L Ýl br evin, ev, uzayýn 10. Çocuk - ülke ev - dünya bahçe - uzay TEST - 12 Doðal Sayýlar 11. Y, D, D, D, Y , 247 ve , 47 ve TEST - 11 Hacim Ölçme 3. Yüz yedi milyon yüz bir bin iki yüz beþ Sekiz yüz doksan dokuz milyon yediyüz kýrk beþ bin yüz yirmi yedi Dört yüz yetmiþ yedi milyon dokuzyüz yetmiþ iki bin yüz yirmi dokuz dokuz yüz milyon yedi yüz bin altý yüz cm EN 2 birimküp BOY 2 birimküp YÜKSEKLÝK 3 birimküp HACÝM 8 birimküp milyonlar - milyonlar binler - yüz binler birler - yüzler - 900

8 10. yüz milyon sekiz yüz yedi bin sekiz yüz doksan yedi üç yüz bin artar Büyük 63 Küçük 43 TEST - 13 Doðal Sayýlarla Toplama ve Çýkarma Ýþlemi Büyük 83 Küçük Büyük 28 Küçük kg

9 SINAV - 02 TEST - 14 Aritmetik Ortalama Türkçe I = II < III TEST - 15 Doðal Sayýlarla Çarpma Ýþlemi

10 , 305, TEST - 16 Doðal Sayýlarla Bölme Ýþlemi , 5 7, Bölüm 503 Bölüm 279 Kalan 0 Kalan 16 Bölüm 103 Bölüm 700 Kalan 0 Kalan , 4 5, 5, Küçük 47 Büyük Büyük 88 Küçük

11 FEN BİLİMLERİ TEST - 01 Basit Elektrik Devresindeki Ampulün Parlaklýðý 1. Ampul sayýsý arttýkça pilin saðladýðý enerjiyi ampuller paylaþýr. SINAV Deðiþtirilen deðiþken: Ampul sayýsý Gözlenen deðiþken: Ampul parlaklýðý Kontrol edilen deðiþken: Pil sayýsý 3. Pil sayýsý arttýkça ampul baþýna düþen elektrik enerjisi artar I ve III a b a. Yetmiþ sekiz bin kýrk yedi b. Ýki yüz yedi bin otuz c. Ýki milyon yetmiþ üç bin yedi yüz üç a. 6 b. 8 c Baðýmsýz deðiþken: Pil sayýsý Baðýmlý deðiþken: Ampul parlaklýðý Sabit tutulan deðiþken: Ampul sayýsý 5. II > I > III 6. I. Kapalý II. Açýk III. Açýk IV. Kapalý 7. Devreye bir ampul eklemek Devreden bir pil çýkarmak 8. Ampul parlaklýðý veya ampulden geçen elektrik enerjisi TEST - 02 Devre Elemanlarýnýn Sembollerle Gösterimi 1. Þehir cereyaný ile: Televizyon, bilgisayar Pil ile: Radyo, duvar saati Yoktur A devresi: Devrenin kapalý olmamasý B devresi: Pillerin ters baðlanmasý C devresi: Kablonun pile yanlýþ baðlanmasý D devresi: Anahtarýn açýk olmasý 3. + Pil Ampul PÝL Anahtar Bağlantı Kablosu

12 4. TEST - 03 Dünya, Güneþ ve Ay ýn Þekil ve Büyüklükleri - Dünya mýz Yerinde Duramýyor 1. Güneþ > Dünya > Ay 5. a. Pil: Elektrik enerjisi kaynaðýdýr. Anahtar: Elektrik enerjisini kontrol eder. Ampul: Elektrik enerjisini ýþýða dönüþtürür. Kablo: Elektrik enerjisinin iletimini saðlar. 2. Küreye benzer. Astronomi 3. Yýldýzlarýn çok küçük görünmelerinin nedeni Dünya dan çok uzakta olmasýdýr. 6. b. Pil yataðý: Pilin içine yerleþtirildiði yuvadýr. Duy: Ampulün yerleþtirildiði yuvadýr. Sembolleri yoktur. 4. a. Dünya nýn kendi ekseni etrafýnda hareket etmesidir. b. Sabah: I Öðle: II Akþam: III Pilin bulunmamasý 5. Dünya nýn güneþ ýþýnlarýnýn ulaþtýðý bölümde gündüz yaþanýr. Dünya opak olduðundan diðer bölümü ýþýk almadýðýndan bu bölümde gece yaþanýr. Kablonun ampule yanlýþ baðlanmasý 6. 1 gün; Dünyanýn kendi etrafýndaki dönme süresidir. 1 yýl; Dünya nýn Güneþ etrafýndaki dolaným süresidir. 7. III Kablonun kopuk olmasý Güneþ I II IV Dünya Pillerin ters baðlanmasý II, III ve IV konumlarýnda gece yaþanýr. 8. Bu durumda Dünya nýn bir tarafýnda yaklaþýk 6 ay gündüz, diðer tarafýnda yaklaþýk 6 ay gece yaþanýrdý. 7. Ampul duya tam olarak yerleþtirilmemiþ olabilir. Piller ters baðlanmýþ olabilir. Baðlantý yanlýþ yapýlmýþ olabilir. Baðlantý kablosu kopuk olabilir. 9. Güneþ Iðdýr da daha önce doðar. Nedeni Güneþ in doðudan doðup batýdan batmasýdýr. 10. Sýrasý ile 1 gün ve 1 yýl 8. I Pil eklenmelidir. II Anahtar kapatýlmalýdýr Devre elemanlarýnýn sembollerle gösterilmesi bilimsel iletiþimi kolaylaþtýrýr. Devre þemalarý da Dünya nýn her yerinde ortak bir dil niteliði taþýr. Ay Dünya Güneþ

13 TEST - 04 Ay ýn Görünüþü Neden Deðiþir? 1. Ay ýn evreleri, Ay ýn Dünye çevresinde dönmesinden kaynaklanýr. Böylece Dünya dan bakýldýðýnda Ay farklý þekillerde görünür. 2. Ay ýn Dünya çevresindeki dolanýmýný 29 günde tamamlamasýdýr. 3. Güneþ Dünya Ay 7. Eþit ve 29 gün 8. a. Hayýr. Çünkü Ay, Güneþ ten aldýðý ýþýðý yansýtmaktadýr. b. Ay ýn kendi etrafýnda ve Dünya nýn çevresindeki dolanýmýnýn 29 gün olmasý nedeni ile Ay ýn her zaman ayný yüzünü görürüz. 9. a. Ýlk dördün b. Dolunay c. Yeni ay d. Dolunay e. Ýlk dördün 4. Bu evrenin adý ilk dördün dür. Bu evreden sonra ay 2 yönünde hareket eder. SINAV - 01 Yaþamýmýzdaki Elektrik - Dünya, Güneþ ve Ay 5. I. evre: Yeni ay II. evre: Ýlk dördün III. evre: Son dördün IV. evre: Dolunay 6. a. Dünya Konum Güneþ Ay Ay ýn görünümü ve evrenin ismi... Son dördün 1. a. artýrýr b. gerektirmeyen c. direnci d. farklý e. Mýknatýs 2. a. artar b. azalýr c. anahtar d. ampul e. duy b. Güneþ 3. a. Ay b. küre Dünya c d. 29 e. Ay ýn evreleri Ay... Dolunay c. Güneþ 4. a. Dünya b. Copernirus (Kopernik) c. fazladýr Ay d. Yeni ay d. Dünya Güneþ... Yeni ay e. hilâl 5. a. Y b. D c. D d. D e. Y 6. a. D b. D c. D d. Y e. D Ay Dünya 7. a. Y b. D c. Y d. D e. D... Ýlk dördün 8. a. D b. D c. Y d. D e. D

14 9. D 10. B 11. B TEST - 05 Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý - Bitkiler 1. a. hayvanlar - mantarlar - mikroskobik canlýlar b. balina - köpek balýðý - kutup ayýsý - aslan c. çiçekli - çiçeksiz d. çiçekli - bitkiler e. lale - kiraz aðacý - menekþe - bezelye 12. A 13. C 14. C 15. a. Temas gerektirmeyen kuvvet b. Demir çivi, nikel çubuk c. Ayný kutuplar birbirini iter. Zýt kutuplar birbirini çeker. 2. Bitkiler 16. Pil: + Çiçekli bitkiler Çiçeksiz bitkiler Anahtar: Kablo: Örnek:... papatya... buðday Örnek:... Alg... eðrelti otu Ampul: 17. Pillerin ters baðlanmýþ olmasýdýr Çiçek Ay... Yaprak 19. a. Güneþ in farklý saatlerde farklý konumlarda bulunmasýdýr. b. Sabahtan öðlene kadar azalýr. Öðleden akþama kadar artar.... Gövde 20. Ay hem kendi etrafýnda ve Dünya nýn etrafýnda ve Dünya ile birlikte Güneþ in etrafýnda hareket eder.... Kök

15 4. Papatya... Çiçekli Eðrelti otu... Çiçeksiz Kara yosunu... Çiçeksiz 9. Orman mühendisi : Orman alanlarýný saptar. Aðaçlandýrmasý, iþletilmesi ve geliþtirilmesinde görev alan kiþi. Çiçekçi : Çiçek yetiþtiren ve satan kiþi. Ziraat Mühendisi : Tarladaki bitkiler, çayýr, meyvecilik, bitki hastalýklarý ve zararlarý hakkýnda araþtýrma yapan kiþi. Atkuyruðu Lale Liken... Çiçeksiz... Çiçekli... Çiçeksiz Kibrit otu Gül Alg... Çiçeksiz... Çiçekli... Çiçeksiz TEST - 06 Hayvanlar 5. Çiçekli bitkinin kısımları Kök Gövde Yaprak Çiçek Görevleri Bitkiyi toprağa bağlar. topraktaki su ve suda çözünmüş maddeleri alır. Bitkinin dik durmasını sağlar. Çiçeği, meyveyi ve yaprağı taşır. Fotosentez ile besin üretir solunum ve terleme yapar. Etrafa hoş koku yayar. Üremeyi sağlar. Tohumları üretir. 6. a. Y b. D c. D d. Y e. D f. Y g. D h. D 1. a. omurgalý - omurgasýz b. kurbaðalar - sürüngenler - kuþlar - memeliler c. kelebekler - karýncalar - arýlar - örümcekler - solucanlar d. veteriner - hekim 2. Sürüngenler Kaplumbaðalar 7. a. Turp, havuç, þeker pancarý b. Domates, karpuz, kavun, fasulye c. Patates ve yer elmasý Yýlanlar Erkek organ... Taç yaprak Timsahlar Kertenkeleler... Çanak yaprak... Diþi organ 3. a. Balýklar b. Balýklar, kurbaðalar, sürüngenler c. Yunus, balina, fok ve deniz aslaný

16 4. Hayvanlar Omurgalı Omurgasız Karınca Alabalık Kartal 6. Hayvancýlýk : Evcil hayvanlarýn bakýmý, beslenmesi, üretimi ve yetiþtirilmesiyle ilgili meslektir. Zoolog : Hayvanlarýn yapýlarýný inceleyen ve onlarý özelliklerine göre sýnýflandýran kiþidir. Veteriner Hekimi : Evcil ve yabani hayvanlarýn hastalýklarýný muayene ve tedavi eden kiþidir. Sivrisinek Koyun 7. a. Y b. D c. Y d. D e. D f. D g. Y h. Y ý. Y k. D Salyangoz TEST - 07 Mantarlar - Mikroskobik Canlýlar Þapka... Sap Kuþlar 1, 5 Çiçek... Yaprak... Gövde 2 Memeliler 3, Kök Balýklar 2. a. benzerlik b. yapraklarý c. baþka canlýlardan - canlý atýklarýný - doðal dengeyi d. kültür mantarý e. mantar f. peynir Kurbaðalar g. zararlý 6 3. Ekmek Peynir 4 Sürüngenler 7, 8 8 a, b, c ve f Yoğurt d, f ve g Sirke d ve g e ve g

17 4. Þapkalý mantar Küf mantarý 3. Otla beslenen canlılar Etle beslenen canlılar Hem ot hem de etle beslenen canlılar a. Çekirge Kaplan Ayı Hastalýk yapan mantar b. Fil Kurt Fare Maya mantarý c. Zürafa Yılan Tavuk d. Geyik Aslan Deve kuşu 5. Antibiyotik üretimi Ekmek yapýmý Canlý atýklarýný parçalama Besin olarak kullanma Hastalýk oluþturma Bitkilere zarar verme Zararlý Yararlý e. İnek Köpek balığı İnsan 4. a. Pers kaplaný, Anadolu aslaný, Anadolu leoparý, Kafkas öküzü ve Mersin balýðý b. Kelaynak, Akdeniz foku, deniz kaplumbaðasý, kardelen, orkide ve göl saðaný c. Topraðýn en verimli kýsmýnýn rüzgar, yaðmur ve yanlýþ sulamadan dolayý kaybolup, gitmesine erozyon denir. d. Aðaçlarýn kesilmesi, fabrika atýklarýnýn içme suyuna karýþmasý, hava kirliliði, toprakta kimyasal gübre kullanýlmasý v.b. 6. a. mikroskobik canlýlar b. Mikroskobik - mikroskop c. yararlý - zararlý d. yoðurda - peynire - mikroskobik e. bozulmasýna 5. a. D b. Y c. D d. D e. Y f. D g. D h. Y ý. D 7. a. Y b. D c. D d. D e. Y f. D 8. a. 3 b. 9 c. 4 d. 2 e. 6 f. 5 g. 8 h. 1 ý a. Çekirge - kartal b. Bitki - kurbaða c. Su bitkisi - balýk - fok 7. Canlı Yaşam Alanı Beslenme Şekli TEST - 08 Yaþadýðýmýz Çevre ve Canlýlarýn Beslenme Þekilleri - Ýnsan ve Çevre 1. a. yaþam alaný b. örümcek - karýnca c. suda d. çöl - göl Papağan Kurbağa Orman Göl, dere kenarı Etçil, otçul Etçil, otçul Nilüfer Göl, sazlık Fotosentez Çam ağacı Orman Fotosentez 2. a. 4 b. 1, 5 c. 2 d. 3, 6 Balık Akarsu, göl, dere, deniz. Etçil, otçul

18 SINAV - 02 Canlýlar Dünyasýný Gezelim, Tanýyalým 1. a. sýnýflandýrma b. hayvanlar - mantarlar - mikroskobik c. çiçekli - çiçeksiz d. tohum e. suda 2. a. suda - karada b. yavru c. Balina - fok d. doðurarak e. örümcek - kelebek - midye - deniz yýldýzý 3. a. doðal b. þapkalý c. mikroskobik d. yoðurt - peynir e. topluluk 15. Þapkalý mantarlar: Kültür mantarý Maya mantarlarý: Ekmek yapýmý, Sütten yoðurt oluþumu Hastalýk yapan mantarlar: Saç kýran hastalýðý, El ve ayaklarda yaralar oluþturur. TEST - 09 Iþýk Nasýl Yayýlýr? - Iþýk Bir Engelle Karþýlaþýnca Ne olur? - Güneþ ve Ay Tutulmasý 1. a. Iþýk ýþýnlarý doðrusal yayýlýr. b. Doðal ýþýk kaynaðý: Güneþ, yýldýzlar Yapay ýþýk kaynaðý: Ampul, el feneri 2. Görülmez. Görülebilir. 4. a. fotosentez b. besin zinciri c. çöl d. erozyon e. kimyasal - doðal 5. a. D b. D c. Y d. Y e. D 6. a. D b. Y c. D d. Y e. D 7. a. D b. D c. D d. Y e. D 8. a. D b. Y c. D d. D e. D a. a. Saydam madde Iþýk geçirgenliðine göre maddelerin sýnýflandýrýlmasý b.... Opak... madde c. Yarý... saydam... madde Örnek: Örnek: Örnek:... Cam... Tahta... Buzlu cam 9. D El feneri Karton 10. A 1. Perde 11. C 12. A 13. B El feneri Buzlu cam 2. Perde c 2 a 3 e 4 d 5 b b. Karton opak, buzlu cam yarý saydamdýr. Karton ýþýðý geçirmediði için gölgesi daha koyudur.

19 5. a. M den L ye: Azalýr L den K ye: Artar. b. Öðle vaktidir. Nedeni Güneþ in konumunun tepe noktada olmasýdýr. 6. a. Birden fazla ýþýk kaynaðý kullanmak gerekir. b. Iþýk ýþýnlarýnýn ulaþmadýðý bölgede tam gölge, ýþýk ýþýnlarýnýn kýsmen ulaþtýðý bölgede yarý gölge oluþur. c. I: Tam gölge II: Yarý gölge 3. Deney 1 de farklý tür maddeler birbirine vurluduðundan farklý sesler oluþur. Deney 2 de taþlar farklý ortamlarda birbirine vurulduðundan yine farklý sesler oluþur. 4. a. Keçe, strafor, cam yünü b. Çift camlar arasýnda boþluk bulunur. Bu durum ses iletimini engelleyerek yalýtým saðlar. c. Eletrikli süpürge, otomobil 7. El feneri 1 yönünde veya engel 2 yönünde hareket ettirilebilir. 8. Gölgenin günün farklý saatlerinde farklý boy ve yönelimlerde bulunmasý, güneþ saatinin çalýþma prensibidir. 9. a. Ay ve Güneþ tutulmasý b. 10. a. Güneþ Ay Dünya Ay, Güneþ ile Dünya arasýndadýr. Ay ýn gölgesi Dünya nýn belirli bir bölgesine düþer. Bu bölgedeki kiþiler gündüz vakti Güneþ i göremezler. 5. a. Ses kirliliði uyku bozukluðu, gerginlik ve yüksek tansiyona neden olabilir. b. Kulak týkacý veya özel kulaklýk kullanmalýdýr. 6. a. MP3,CD, Gramofon ve Kaset b. Gramafon, kaset, CD ve MP3 c. Kamera ve bazý cep telefonlarý 7. a. Siren sesi, ambulans sesi ve alarm sesi b. Megafon: Uyarý amaçlý kullanýlýr. Sesin þiddetini artýrarak uzaklara ulaþtýrýr. Ýþitme cihazý: Sesin þiddetini artýrarak duymayý kolaylaþtýrýr. 8. a. Ses teknisyenliði ve kameramanlýk b. Bu yapý, sesin þiddetini artýracak bir araç kullanmadan sesin herkese ulaþmasýný saðlar. Sesin çevreye yayýlmasýný da engeller. Güneþ Dünya Ay, Dünya nýn gölge konisi içine girdiðinden Güneþ ten ýþýk alamaz. b. Güneþ daha yakýn olan Dünya dýr. TEST - 10 Sesin Oluþmasý ve Yayýlmasý - Sesin Yayýlmasý Önlenebilir mi? Sesin Yitip Gitmesin 1. a. Ses, maddelerin titreþimi sonucunda oluþur. Örneðin davula tokmakla vurulduðunda davulun derisi titreþir. Oluþan ses hava ortamýnda yayýlýr. b. Ses katýlarda daha iyi yayýlýr. c. Duyulamaz. Çünkü ses ancak maddesel ortamda yayýlýr. 2. a. Stetoskop, katýlarýn sesi sývý ve gazlara göre daha iyi iletmesinden yararlanýlarak yapýlan bir araçtýr. Stetoskop ile akciðer ve kalp gibi iç organlar dinlenerek bazý hastalýklar teþhis edilir. b. Sonar cihazý ile denizlerin derinliði ölçülebilir. Ay 1. a. çiçekli - çiçeksiz b. kuþlar - sürüngenler SINAV - 03 Iþýk ve Ses c. mantarlar - mikroskobik d. þapkalý e. mikroskobik 2. a. Iþýk b. Güneþ c. doðrusal d. saydam e. Ay tutulmasý ve gölge olayý 3. a. titreþim b. boþlukta c. uyarý d. Katýlarda e. farklý

20 4. a. sonra b. ses teknisyenliði c. Radyo d. Sonar e. pilotluktur. 5. a. D b. Y c. D d. D e. Y 6. a. D b. Y c. Y d. D e. Y 7. a. Y b. D c. D d. D e. D 8. a. D b. D c. Y d. Y e. D 9. A 14. a. Karada yaþar, akciðer suolunumu yapar, hem et hem ot ile beslenir ve yumurta ile çoðalýrlar. b. Þapkalý mantar Küf mantarý Maya mantarý Hastalýk yapan mantarlar c. Canlýlarýn birbirini besin olarak kullanmasý sonucunda oluþan zincirine besin zinciri denir. Buðday Çekirge Fare Kedi 15. Gölge büyüklüðü artar. 16. a. Bir enerji çeþididir. Teknolojide yaygýn bir kullaným alanýna sahiptir. Cam, su ve hava gibi ortamlar tarafýndan iletilir. b. Iþýk atmosferde sesten daha hýzlý yayýlýr. 10. C 11. B 12. A 13. B 17. MP3 ler Kompakt Disk Manyetik Bantlar ve Kasetler 18. Mikrofon: Sesi hoparlöre ulaþtýrýr. Hoparlör: Sesin daðýlmasýný önler ve þiddetini artýrýr. Radyo: Ýletiþim amaçlý kullanýlýr. DIT TEST - TÜRKÇE PARAGRAFIN ANLAM, YAPI VE ANLATIM YÖNÜ Tırtıklı Yaprak Test 01 : 1-B 2-D 3-C 4-C 5-A 6-D 7-B 8-B Tırtıklı Yaprak Test 02 : 1-B 2-C 3-B 4-D 5-B 6-D 7-B 8-C 9-B 10-D Tırtıklı Yaprak Test 03 : 1-C 2-C 3-B 4-D 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-B Tırtıklı Yaprak Test 04 : 1-C 2-A 3-C 4-D 5-A 6-C 7-D 8-C 9-B 10-B Tırtıklı Yaprak Test 05 : 1-B 2-A 3-D 4-B 5-C 6-D 7-C 8-B EK - KÖK Tırtıklı Yaprak Test 06 : 1-C 2-B 3-C 4-A 5-D 6-A 7-B 8-B 9-C 10-C 11-A 12-C 13-C SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR Tırtıklı Yaprak Test 07 : 1-D 2-C 3-D 4-D 5-D 6-A 7-C 8-D 9-C 10-C 11-C 12-B Tırtıklı Yaprak Test 08 : 1-D 2-D 3-A 4-A 5-D 6-C 7-D 8-D 9-C 10-C 11-D Tırtıklı Yaprak Test 09 : 1-D 2-A 3-D 4-B 5-C 6-B 7-C 8-A 9-A 10-B 11-A 12-A Tırtıklı Yaprak Test 10 : 1-B 2-A 3-B 4-B 5-D 6-B 7-B 8-C 9-C 10-A 11-C 12-D Tırtıklı Yaprak Test 11 : 1-B 2-D 3-C 4-B 5-C 6-D 7-D 8-C 9-B 10-C 11-D SÖZCÜK YAPISI Tırtıklı Yaprak Test 12 : 1-A 2-C 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-A 9-A 10-A 11-B 12-C 13-B 14-D CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM VE KAVRAMLAR Tırtıklı Yaprak Test 13 : 1-C 2-B 3-C 4-B 5-D 6-D 7-C 8-B 9-B 10-B 11-C 12-D

21

22

23

24

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT Dünyamızda milyonlarca tür canlının yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar kedi, köpek, aslan, yılan, böcek, kuş gibi hayvanlar, elma, meşe, erik,

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ A. 4. Şekilde bir elektrik devresi sembollerle gösterilmiştir.

5. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ A. 4. Şekilde bir elektrik devresi sembollerle gösterilmiştir. 1. Şeffaf özdeş dinamometrelere, üzerine ağırlıkları yazılmış farklı cisimler takıldığında şekillerdeki gibi duruyor. Şekilde. dinamometrenin doğru ölçüm yaptığı bilinmektedir. V 3. Ali bir cismi aynı

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Canlılar aleminin sınıflandırılması

Canlılar aleminin sınıflandırılması On5yirmi5.com Canlılar aleminin sınıflandırılması Canlılar bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olmak üzere sınıflandırılır. İşte ayrıntılar... Yayın Tarihi : 15 Kasım 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ 9. SINIF KONU ANLATIMI 46 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 BİTKİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 48. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-8 ALEMİ ALEMİ Çok hücreli ökaryot canlılardır. Koloroplast içerirler ve fotosentez ile inorganik maddeleri organik madde haline getirerek beslenirler.

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ

ADIM ADIM YGS LYS. 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ ADIM ADIM YGS LYS 97. Adım EKOLOJİ 4 CANLILARDA BESLENME İLİŞKİLERİ CANLILARDA BESLENME İLİŞKİSİ CANLILAR ARASINDAKİ BESLENME İLİŞKİLERİ OTOTROF BESLENME HETEROTROF BESLENME HEM OTOTROF HEM HETEROTROF

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA ÇEVREMİZDEKİ ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA 1- HAYVANLAR Yaşadığımız çevrede bir çok varlık karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI DİSİPLİN/ GELİŞİM ALANI: UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: - Vücudumuz bilmecesini çözelim - Maddeyi tanıyalım - Kuvvet ve hareket - Işık ve ses - Canlılar dünyasını

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

*Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır.

*Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır. DERS :BİYOLOJİ KONU : CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI DEVAM EDİYORUZ... B: PROTİSTA ALEMİ *Bu alemde bulunan tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptirler ve genelde bir hücreli canlılardır. *Pratista alemindeki

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/08/ /08/2015. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/08/ /08/2015. Tarih: Sayı: HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY EKMEKLİK T.C. Sayfa: 1-6 BUĞDAY EKMEKLİK MTS 0.73 0.79 0.7787 205,840.00 KG 160,286.36 5 BUĞDAY EKMEKLİK TTS 0.78 0.80 0.7932 102,400.00 KG 81,219.20 2 BUĞDAY EKMEKLİK ı: 241,505.56

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.ÜNİTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM KONU ÖZETİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.ÜNİTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM KONU ÖZETİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.ÜNİTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM KONU ÖZETİ KONULAR A.CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI B. YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE A. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canlılar Nasıl Sınıflandırılır?

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Mamak Kaymakamlığı misket ortaokulu Müdürlüğü Fen Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : veysal çağrı Eğitsel Performans Canlıları tanır. Uzun Dönemli Amaç : Çevresindeki

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı

Fen ve Teknoloji 8. bakteri, protist ve bitkiler üreticileri oluşturur. 1.Ünite : Canlılar ve Enerji İlişkileri 1.Besin Zincirinde Enerji Akışı 1.Ünite : Canlılar ve İlişkileri 1.Besin Zincirinde Akışı Anahtar Kavramlar: Üretici Tüketici Ayrıştırıcı Fotosentez Klorofil 1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar

Detaylı

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR Cisimlerin kapladığı yer ve içinde bulundukları mekan uzaydır. Doğruda sadece uzunluk, düzlemde uzunluk ve genişlik söz konusudur. Uzayda ise uzunluk ve genişliğin yanında

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29, Tarih: HUBUBAT MISIR MISIR - 31/0/2017 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR MTS 1.0 1.0 0 120.00 AD 180.00 1 MISIR BEYAZ MTS 2. 2. 2.43 176.00 KG 449.6 1 MISIR ı: 629.6 2 MISIR ı 629.6 2 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.3

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK DERSİ EĞİTİM PLANI BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi Performans Performans düzeyi alanları Akademik beceriler MATEMATİK MATEMATİK - Varlıkları

Detaylı

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM

BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM BİLMEN LAZIM BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN DÜNYASINA TEFEKKÜR PENCERESİNDEN BAKALIM 1 Timsahlar dişlerini kendileri temizleyemezler. Timsahlar yemek yedikten sonra dişlerinin temizlenmesi için ağızlarını açarlar.

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. - 31//2015 Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.77 0.6200 1,401,500.00 KG 868,895.62 16 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.87 0.6855 190,067.00 KG 130,298.12 ARPA YEMLİK ı: 999,193.74 26 ARPA

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31//2016 T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.40 0.81 0.7151 1,557,885.00 KG 1,113,993.91 26 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.83 0.7188 354,916.34 KG 255,4.27 8 ARPA YEMLİK TTS-GT 0.77 0.78

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 6 KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sok. No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 3,000.00 KG 2,100.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,100.00 1 ARPA ı 2,100.00 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.13 0.15 0.1357 1,245,411.00 KG

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 6.ÜNĠTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELĠM,TANIYALIM KONU ÖZETĠ

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 6.ÜNĠTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELĠM,TANIYALIM KONU ÖZETĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ 6.ÜNĠTE : CANLILAR DÜNYASINI GEZELĠM,TANIYALIM KONU ÖZETĠ KONULAR A.CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI B. YAġADIĞIMIZ ÇEVRE A. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canlılar Nasıl Sınıflandırılır?

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : ARALIK 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0, 0, 0,..7 KG.0.00, HMS BUĞDAY 0, 0,0 0,8.. KG.8.88,8 HTS BUĞDAY 0, 0, 0,.8 KG.78,7 KOOP.A BUĞDAY 0, 0, 0,.0 KG.7, KOOP.S

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 6. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 6. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI 1. Bir devredeki ampul parlaklığının iletkenin kesit alanına bağlılığını

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI

DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Kitapçığı 2013-2014 DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih:07/05/2014 MATEMATİK SORULARI Soru 1. 236,469 sayısında 3 rakamının basamak değeri kaçtır?

Detaylı

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır.

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. MATEMATİK TESTİ Soru 1. ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. Ege nin sözünü ettiği sayıda B nin değeri 5 azalırken D nin değeri 3 artıyor. Buna göre değerinde nasıl bir değişiklik olur? A) 4970 artar

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKAT! CEVAP KAĞIDININ TEST -2- ÖLÜMÜNE FEN SORULARI İŞARETLENECEKTİR. 1) MADDE HACİM KÜTLE X 10 20 Y 20 10 Z 10 10 2) Sindirim Yukarıdaki tabloda birbiri içinde çözünmeyen X, Y ve Z sıvılarının kütle

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.66 0.81 0.751 69,19.00 KG 50,64.3 18 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.93 0.814 14,655.00 KG 116,148.17 1 ARPA YEMLİK ı: 636,790.40 30 ARPA ÇAKIR ARPA TOHUMLUK

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

Doğada Keşif Yapıyoruz

Doğada Keşif Yapıyoruz Bir Ağacı İnceleyin Doğada Keşif Yapıyoruz Aslı Zülal Çizim: Bengi Gençer Bulutları Gözlemleyin Kuş Gözlemi Yapın dogaetkinlik.indd 2 Keşif Çantası Hazırlayın Renk Avına Çıkın 26.09.2013 15:04 Bir ağacı

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9 ÇARPANLAR VE KATLAR POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.05 1.00 0.43 39.640.549 KG 17.308.811.8 HMA 723 BUĞDAY 0.35 0.85 0.47 14.180.581 KG 4 6.849.000.85 HTS 191 BUĞDAY 0.33 0.53 0.45 3.533.447 KG 1.527.601.55

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 0 ARPA YEMLİK MTS 0.66 0.75 0.6749 58,750.00 KG 39,650.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7650 475,290.00 KG 363,602.05 5 ARPA YEMLİK ı: 403,252.05 8 ARPA ı 403,252.05

Detaylı

Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü

Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü İlkokullar İçin Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü Prof. Dr. Sinan OLKUN Doç. Dr. Veli TOPTAŞ ANKARA, 2016 Yazar / Prof. Dr. Sinan OLKUN, Doç. Dr. Veli TOPTAŞ ISBN / 978-605-9190-37-4 2. Baskı, Mart 2016

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı