ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:"

Transkript

1 ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: Madde 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. 1. Çukurova Holding A.Ş. Havaalanı Karşısı No:420 ADANA 2. Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş. Havaalanı Karşısı No:420 ADANA 3. Çukurova Ziraat Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Zincirlikuyu- İSTANBUL 4. Çukurova Ticaret Ltd. Şti. Büyükdere cd. No:14 Şişli İSTANBUL 5. Türkiye İş Bankası A.Ş. Ulus ANKARA ŞİRKETİN UNVANI: Madde 2- Şirketin unvanı Çukurova Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi dir. AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; a- Çeşitli kimyasal girdileri, inorganik ve organik maddeleri kullanmak suretiyle döküm sektörüne yönelik her türlü metalürjik malzeme ve yardımcı malzemeleri (döküm reçineleri, endüstriyel reçineler, diğer bağlayıcılar, besleyici gömlekler, besleyici tozlar, döküm boyaları, ısı yalıtım malzemeleri ve bunların üretimi için gerekli olan ara temel hammaddeleri vb.) üretmek ve ticaretini yapmak, Döküm endüstrisi için kalıp boyası sıyırıcı, ayırıcı ve benzeri yardımcı maddeleri üretmek, döküm endüstrisi için gerekli makine teçhizatı imal etmek, Demir ve çelik endüstrisinin ihtiyacı olan her türlü çelikhane yardımcı malzemeleri, refrakter malzeme üretmek ve ticaretini yapmak, Isı yalıtımı, endüstriyel veya evsel kazan, kombi, şofben vb. cihazlar ve çelik endüstrisi için yalıtım malzemeleri, yüksek ısıya dayanıklı fiber veya kaya yünü esaslı plakalar, tüpler, refrakter malzemeler, tandiş plakaları, yapıştırma malzemeleri, çelik ve dökümhaneler için tozlar üretmek ve ticaretini yapmak. b- Faaliyet konuları ile ilgili sınaî, ticari tesisler kurmak, işletmek, bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, satmak, başkalarına ait tesisleri kiralamak, satın almak, c- Faaliyet konuları ile ilgili şirketler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla satın almak ve/veya satmak, d- Faaliyet konularına giren mallar ve bunların üretiminde yardımcı ve tali madde olarak kullanılacak malların üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, e- Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olsun veya olmasın her türlü ticari ve sınai konularda mümessillik, distribütörlük, acentelik ve taahhüt işlerini yapmak, bu ve benzeri işler için Türkiye içinde ve dışında mümessillikler ve acentelikler vermek, f- Şirketin faaliyet konusu olan işlerin yapılması için gayrimenkulleri satın almak, kısmen ya da tamamen kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, elden çıkarmak, devretmek ve ferağ etmek, rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek, kefil olmak, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek, irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefli veya mükellefsiz tasarruflarda bulunmak. g- Faaliyet konusu ile ilgili işlerde yabancı şirketlerle ve sermayedarlarla işbirliği yapmak, h- Faaliyet konusu kimyevi maddeler dışında kalanlar da dahil olmak üzere her türlü kimyevi madde alım satımı, ithalat ve ihracatı konusunda ticari ve sınai faaliyetler göstermek, ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde 4- Şirketin merkezi Manisa ili Merkez ilçesindedir. Adresi; Organize Sanayi Bölgesi, 50. Yıl Caddesi

2 No:10 Manisa dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket gerek görülen yerlerde şube açabilir, temsilcilik ve irtibat büroları kurabilir. Madde 5 Şirketin süresi sınırlandırılmamıştır. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ: Madde 6 Şirketin hisseleri hamiline ve nama yazılıdır. Şirketin sermayesi her biri 1.-KR TL(Bir kuruş) itibarı kıymette A serisi adet, D serisi adet, E serisi adet, F serisi adet, G serisi adet, H serisi adet, I serisi adet, K serisi adet, L serisi adet, M serisi adet,n serisi adet, O serisi adet, R serisi adet, T serisi adet nama yazılı TL (ikimilyonyediyüzaltmışbeşbin ikiyüzelli Türk Lirası) ve A serisi adet, B serisi adet, C serisi 400 adet, D serisi adet, E serisi adet, F serisi adet, G serisi adet, H serisi adet, I serisi adet, K serisi adet, L serisi adet, M serisi adet, N serisi adet, O serisi adet, P serisi adet, S serisi adet, U serisi adet hamiline yazılı TL (Onbeşmilyonaltıyüzaltmışdokuzbinyediyüzelli Türk Lirası) olmak üzere toplam adet hisseye ayrılmış olup TL den ibarettir. Bu defa arttırılan ,000. TL nin ,41 YTL lik kısmı olağan üstü yedeklerden, 4.098,919,59 TL lik kısmı geçmiş enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye olumlu farklarından karşılanmıştır. Arttırılan kısma ait hisse senetleri payları nisbetinde ortaklara verilecektir. Yabancı ortak BUSELTEN FINANCE ın toplam hissesi adet ve hisse karşılığı TL dir. PAY SENETLERİNİN DEVRİ: Madde 7- Nama yazılı paylar ancak şirketin onayıyla devredilebilir. Paylar üzerinde intifa hakkı da ancak şirket onayı ile kurulabilir. Pay sahipleri çevresinin bileşimini değiştirecek, şirketin itibarını ve ekonomik bağımsızlığını tehlikeye düşürecek, şirketin işletme konusu yönünden onayın reddini haklı gösterecek hisse devirlerinin yapılmak istenmesi durumunda Şirket, devredene paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek devralanın onay istemini reddedebilir. Şirketin 493üncü maddede düzenlenen diğer red sebepleri saklıdır. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 8- Şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş en az bir kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul, gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. GÖREV DAĞILIMI, YÖNETİMİN DEVRİ Madde 9 - Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun

3 için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul ca tespit edilecek aylık ücret veya huzur hakkı verilir. ŞİRKETİN TEMSİLİ Madde 10 - Temsil yetkisi kural olarak çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu nun aksine düzenleme yapma yetkisi vardır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 11 - Yönetim Kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı istenirse elektronik ortamda yapılabilir, bazı üyelerin fiziken mevcut bulunduğu toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortam yoluyla katılması yoluyla da toplantı icra edilebilir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSTİFA ETMİŞ SAYILMASI: Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerinden mazeret bildirmeksizin üst üste iki toplantıya katılmayanı istifa etmiş sayılır. DENETÇİLER: Madde 13- Denetçiler hakkında Türk Ticaret Kanunu nun denetçiye ilişkin hükümleri uygulanır.

4 GENEL KURUL: Madde-14 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: Davet Şekli: Genel Kurul toplantıya Türk Ticaret Kanunu nun 414üncü maddesine uygun olarak çağırılır. Çağrısız Genel Kurul a ilişkin Türk Ticaret Kanunu nun 416ncı madde hükmü saklıdır. Toplantı Vakti: Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge: Toplantı Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetilir. Başkanın bulunmadığı hallede ise Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul un onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Oy Verme ve Vekil Tayini: Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul a kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurul a yollayabilir. Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu ve denetçilerin seçilmesi gizli, ancak toplantıda bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yarısına malik bulunan hissedarların isteği ile el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin dörtte birine malik bulunan hissedarların isteği üzerine, gizli oya başvurmak mecburidir. Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin merkezinde veya uygun görülecek diğer bir mahalde daha önceden usulünce ilan edilmek kaydı ile toplanır. HESAP DÖNEMİ: Madde 15- Şirket in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İLÂN Madde 16 - Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu nun 35inci maddesinin 4üncü fıkrası hükümleri ve özel ilân hükümleri saklı kalmak şartı ile Kanunda belirtilen durumlarda internet sitesinde yapılır. YEDEK AKÇE, SAFİ KÂRIN DAĞITIMI VE DAĞITIM ZAMANI: Madde 17 - Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5 i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. SAFİ KÂRIN DAĞITIM ZAMANI Madde 18 - Dağıtılmasına karar verilen bilanço kârı Genel Kurul toplantısını takiben o yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından tespit olunacak tarihte dağıtılır.

5 BORÇLANDIRMA SENETLERİ İLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER: Madde 19 - Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi Kanunla öngörülmedikçe ancak Genel Kurul kararı ile çıkarılabilirler. Genel kurul bu kararı, 421inci maddenin birinci fıkrasındaki çoğunluğa göre alır. Genel Kurul kararının çıkarılacak menkul kıymete ilişkin, gerekli bütün hüküm ve şartları içermesi gerekir. Genel Kurul kararını Yönetim Kurulu yerine getirir. Bu hükme tabi menkul kıymetler hamiline veya emre yazılı ve itibari değerli olabilir. İtibari değer Genel Kurul ve yetkilendirilmiş olması halinde Yönetim Kurulu nca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır. Borçlanma senetlerinin toplam tutarı, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamaz; kanunların bilançoya konulmasına izin verdiği yeniden değerleme fonları da toplama katılır. Kanunlardaki istisnalar saklıdır. Genel Kurul un uygun görmesi halinde şirket halka açılır, sermaye piyasasına katılır, bununla ilgili işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu nu görevlendirir. UYGULANACAK HÜKÜMLER Madde 20-İşbu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu nun konuya ait hükümleri uygulanır.

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Genel hükümler: Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular, aralarında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ I. FASIL Madde 1 Kuruluş Beyoğlu 31 inci Noterliği nin 06.04.1999 tarih ve 1731 sayılı esas mukavelesinde adları, unvanları, uyrukları ve adresleri

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

Şirketin ticaret unvanı "LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Şirketin ticaret unvanı LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİdir. ANA SÖZLEŞME Bölüm A GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - KURULUŞ VE KURUCULAR Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili

Detaylı

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ. (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ (13.03.1972 tarih ve 4496 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.) - (KURULUŞ) Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında,

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: MADDE 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN MADDE 4 İDARE MERKEZİ VE ŞUBELER Bankanın İdare Merkezi İstanbul dadır. Banka, Türkiye ve diğer ülkelerde şube ve temsilcilik açabilir, muhabirlik

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU

ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU ARAP TÜRK BANKASI ANA SÖZLEŞMESİ KISIM I BANKANIN KURULUŞU MADDE 1 KURULUŞ VE İSİM Bu Ana Sözleşme altında imzası bulunanlar tarafından Arap Türk Bankası (bu Ana Sözleşmede bundan sonra Banka olarak ifade

Detaylı

İSBAK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

İSBAK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ SİCİL NO : 228750-176316 TİCARET ÜNVANI TİCARİ MERKEZİ mahallesinde. İSBAK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ : İSBAK İSTANBUL ULAŞIM HABERLEŞME VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ : İstanbul vilayeti

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı