MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ"

Transkript

1 MPR63 ŞEBEKE NLİZÖRÜ HRMONIK ÖLÇÜMÜ MEMORY Modbus Harmonikler Hafıza Digital I/O nalog Çıkışlar m

2 BŞL MPR63 MENÜ HRİTSI NLIK DEĞERLER Gerilim L N Gerilim L L kımlar Güç Fakt Cos ktif Reaktif Görünür Güçler P.F THD. THD. I Frekans Ort. L N Ort. L L kım ENERJİ HRMONİK DEMND YRLR ST TRİH BİLGİ Exp. Imp. SİL? SİL? SİL? SİL? Şifre Şifre Şifre Şifre Şifre arken H E P S İ N İ S İ L THD Har.:231 THD I Har.I:231 THD THD I W. r. SİL? SİL? SİL? SİL? SİL? SİL? SİL? Şifre Şifre Şifre Şifre Şifre Şifre Şifre H E P S İ N İ S İ L Şifre Şifre arken Şebeke Ekran T: GT: Bağ: Enj. Gez: Kont: Işık: er.kay. Enj.Kay. er. SİL? SİL? Şifre arken RS485 dr: BH: Prt: eri Kay Per: Durum: Pr1: 1. Röle Pr1: Pr2: Mavi renklerle belirtilen semboller cihazın önündeki tuşları temsil etmekte olup, kırmızı oklar yönündeki hareketin hangi tuşla yapılacağını göstermektedir. Yü1: Dü1: Hs1: Pr3: Pr4: Pr5: Gec1: Pr6: Pr2: Pr7: Yü2: Pr8:

3 Dü2: Hs2: Gec2: Pr3: Yü3: Dü3: Hs3: Gec3: 2. Röle 3. Pals Prm: Pr1: Yü1: Dü1: Hs1: Gec1: Pr2: Yü2: Dü2: Hs2: Gec2: Pr3: Yü3: Dü3: Hs3: Gec3: Gec: 4. PalsR Prm: Gec: Tarih Şifre Gir Saat gg/aa/yy ss/dd/ss Pr9: Pr10: Pr11: Pr12: Pr13: Pr14: Pr15: Pr16: Pr17: Pr18: Pr19: Pr20: Pr21: Pr22: Pr23: Pr24: Pr25: Pr26: Pr27: Pr28: Şifre Değ Şifre arken Şifre Yokken

4 MPR63 ELEKTRONÝK ÞEBEKE NLÝZÖRÜ DÝKKT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan önce bu kullanma talimatý dikkatlice okunmalýdýr! Kullanma talimatýnda cihazýn ayarlarý ve fonksiyonlarý ile ilgili önemli bilgiler bulunduðundan, cihaza yakýn bir yerde muhafaza edilmelidir. Bu akýllýca seçiminizden dolayý sizi tebrik ederiz. Cihazýnýzdan en iyi performansý almak için ; Bu Kullanma talimatýný dikkatlice okuyunuz. DOÐRU KULLNIM E GÜENLÝK ÞRTLRI þaðýdaki þartlar uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalar olabilir. Cihazý þebekeye baðlarken mutlaka bütün enerji kesilmelidir. Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön panel çýkartýlmamalýdýr. Bütün baðlantýlarý kontrol ettikten sonra cihaz devreye alýnmalýdýr. Kullanýlacak sigorta FF tipi olmalý ve akým sýnýr deðeri 1 olmalýdýr. Cihaz sadece pano tipi montaj içindir. Cihaz rutubetli,titreþimli ve tozlu ortamlardan uzak tutulmalýdýr. Cihazýn çalýþma sýcaklýðýna dikkat edilmelidir. Hasar görmüþ ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alýnmamalýdýr. Cihazý solvent (tiner,benzin,asit vs.) içeren veya aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile temizlenmemelidir. Sadece kuru bez kullanýlmalýdýr. MPR63 cihazý sadece yetkili servis tarafýndan tamir edilmelidir. Montaj ve elektriksel baðlantýlar teknik personel tarafýndan kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Bu þartlarýn dikkate alýnmamasý durumunda ortaya çýkacak sonuçlardan üretici firma yada yetkili satýcýsý sorumlu deðildir ÞEBEKE BÐLNTISI YPRKEN DÝKKT EDÝLECEK NOKT Öncelikle besleme ve gerilim ölçme giriþlerini baðlayýn. Cihaza enerji ve ölçme gerilimi uygulayýn. LCD ekranda 3 Fazýnda varlýðýný görün ikazlarý görünmelidir. Þayet ekranda faz varlýðý ikazlarýnýn yanýnda ikazda (Faz sýrasý terstir.) yanýyorsa cihazýn enerjisini ve ölçme gerilimini kapatýn ve herhangi 2 fazýn yönünü deðiþtirin ikazýn sönmüþ olmasýna dikkat edin. Bundan sonraki adýmda akým ve diðer baðlantýlarý baðlantý þemasýnda belirtildiði gibi baðlaya bilirsiniz. Þekil 1: LCD ekranda 3 Fazýn varlýðýnýn görülmesi. 1

5 ÝÇÝNDEKÝLER DOÐRU KULLNIM E GÜENLÝK ÞRTLRI.1 ÞEBEKE BÐLNTISINI YPRKEN DÝKKT EDÝLECEK NOKT 1 1. ÖZELLÝKLER Giriþ Ön panel4 1.3 Ön panel özellikleri rka panel.6 2. MONTJ Boyutlar ve montaj Ortam koþullarý Elektriksel baðlantýlar MPR63 PC baðlantýsý MODBUS RTU PROTOKOLÜ Modbus fonksiyonlarý Baðlantý için kullanýlacak kablo özellikleri I/O Röle durum registeri Cihaz bilgilerinin öðrenilmesi Cihazdan veri kayýtlarýnýn okunmasý Dosya kayýt bilgileri tablosu Enerji veri kayýt tablosu Hata kodlarý MPRSW Ýzleme ve kayýt yazýlýmý L1,L2,L3 Fazlarýndaki gerilimlerin harmonik deðerleri L1,L2,L3 Fazlarýndaki akýmlarýn harmonik deðerleri bit veri tablosu bit veri tablosu GENEL MENÜ yarlar Þebeke Tarih ve Saatin ayarlanmasý RS485 (PC haberleþme ayarlarý) eri Kay (eri kaydý ayarlarý) larm çýkýþ röleleri (Röle 1 ve Röle 2) Enerji sayaçlarý için Pals çýkýþlarý (Pals ve Pals R) Ekran nlýk deðerler Enerji Harmonik Demand Tarih ve saat Bilgi ÜreticiÜretim bilgileri Þifre Parametreler tablosu Formüller Fabrika çýkýþý deðerleri Teknik özellikler.39 2

6 1. ÖZELLÝKLER 1.1 GÝRÝÞ MPR63 bir elektrik þebekesine ait tüm parametreleri ölçmek ve istenildiðinde kaydetmek amacýyla tasarlanmýþ DSP (Dijital Signal Processor) tabanlý üniversal bir cihazdýr. Ölçülen parametreler 3,6 inç lik LCD ekranda görüntülenmekte ve istenildiði taktirde karanlýk ortamlarda ekran aydýnlatma (ýþýk) aktif yapýlarak kolay okunma saðlanabilmektedir. MPR63 MODBUS seri haberleþme arayüzüne sahiptir. MPR63 ile þaðýdaki Ölçümleri Yapabilirsiniz Parametreler tablosunda verilenlerin ölçüm deðerleri LCD ekrandan izlenebilir. kým ve Gerilim trafosu çeviri oranlarýný deðiþtirebilir. 3 Faz+Nötürlü, 3 Faz Nötürsüz, ron baðlantýlý sistemlerde ölçüm yapýlabilir. RS485 çýkýþlarýný (Optik izoleli) kullanarak bilgisayarla veri alýþveriþinde bulunabilir. Ýstenilen parametreler MPR63 ün 1MB kalýcý belleðine tarih ve saatiyle birlikte, istenilen sýklýkta kaydedebilir. Kaydedilen bu parametreleri, gerekli yazýlýmý kullanarak bilgisayar ortamýna aktarabilir. * Ýstenilen parametreyi 420m çýkýþýna atayýp bu çýkýþtan deðeri okunabilir. 1.Röle ve 2.Röle çýkýþýna ayrý ayrý 3 adet parametre atayabilir, bu parametrelerin belirlenen sýnýrlarýn altýnda veya üstünde bir deðer almasý sonucunda ilgili rölenin kontak deðiþtirmesini saðlayabilir. (Bu çýkýþlarý uyarý, alarm amaçlý kullanabilirsiniz) 3.Pals çýkýþýndan ktif Enerjinin (lmp. ve Exp.) deðeriyle orantýlý Pals alýnabilir. 4.PalsR çýkýþýndan Reaktif Enerjinin (Ind) deðeriyle orantýlý Pals alýnabilir. Fazlarýn varlýðý LCD ekranýn sað üst köþesindeki L1,L2,L3 sembollerinden her an izlenebilir. kým veya Gerilimin Toplam Harmoniklerini (THD) LCD ekranýn sol üst köþesindeki barlardan her an gözlemlenebilir çýkýþlarýndan hangilerinin o an için aktif olduðunu LCD ekrandan her an takip edilebilir. yarlardemand ve Enerji menülerine 3 haneli bir kullanýcý þifresi belirleyerek cihazýn ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önleyebilir. * Opsiyonel Þekil 2: MPR63 ün genel görüntüsü 3

7 1.2 ÖN PNEL Þekil 3: Ekran ve tuþlar 4 Tuþ yardýmýyla menülere ulaþýp istenen parametreler ayarlanabilir ve ölçülen deðerler ekrandan izlenebilir TUÞ FONKSÝYONLRI TUÞ FONKSÝYON Herhangi bir menüden çýkmayý saðlar. (THD I veya THD deðerlerini harmonik barda geçiþi saðlar) Sonraki menüye geçmeyi veya ilgili deðeri arttýrmayý saðlar. Önceki menüye geçmeyi veya ilgili deðeri azaltmayý saðlar. Bir menüye girmeyi veya ilgili deðeri kaydetmeyi saðlar 4

8 1.3 ÖNPNEL ÖZELLÝKLERÝ Menü (ENTER) tuþu. 2 þaðý tuþu. 3 Yukarý tuþu. 4 tuþu. Menüden çýkmak için kullanýlýr. (TDH I, TDH seçimi yapar) 5 Menü ve Enerji satýrý. Hangi menüde olunduðunu gösterir. yrýca enerjiler bu satýrda gösterilir. 6. Enerji menüsünde gösterilen deðerin; Export, Ýmport, Ýndüktif veya Kapasitif olduðunu gösterir. 7. Çýkýþlardan hangisinin aktif olduðu gösterilir. 8. Harmonik barlarý: 3 fazýn toplam harmonikleri grafiksel olarak gösterilir. Sütunlar L1, L2, L3 ü. Herbir basamak 10 u. gerilimlerin harmoniðini. I akýmlarýn harmoniðini gösterir. 9. Ölçülen parametrenin hangi faza/fazfaz arasýna ait olduðunu ifade eder. 10. Karþýsýndaki fazýn COSj veya PF (Güç Faktörü) nün gösterildiðini ifade eder. 11. Karþýsýndaki faza ait deðerin yönünü gösterir. Kapasitif veya Ýndüktif. (PF, COSj, Reaktif güç ölçülürken belirir.) 12. Minimum, Maksimum sembolleri. Demand menüsünde belirir. 13. Harmonik sembolü. Ekranda harmoniklerin gösterildiðini ifade eder. 14. Toplam sembolü. Ekranda gösterilen parametrenin toplam olduðunu ifade eder. 15 Faz sýrasý hatasý 16 Demand sembolü. Gösterilen parametrenin Demand olduðunu ifade eder. 17 Bilgisayar ile haberleþme sembolleri. Cihazýn baðlý olduðu hat üzerinde haberleþmenin varlýðýný gösterir. 18 Faz varlýðý sembolleri. 19 Ölçülen parametrelerin gösterildiði satýrlar ve parametrelere ait birimler. (,, K, M,, K, M, W, KW, MW,, K, M, r, Kr, Mr) 20 3,6 inç LCD ekran. 21 rka Plan Iþýklandýrmasý 22 Solundaki satýrda gösterilen enerji miktarýnýn birimini gösterir. (Wh, KWh, MWh, h, Kh, Mh, rh, Krh, Mrh) 5

9 1.4 RK PNEL L1 L2 L ! MPR63 Network nalyser RS485 7 L1 8 L2 ~ 9 L3 10 N GND Iin : (IL1,IL2,IL3) DUn: C; 50/60Hz in :1300 C (LN) ; 2500 C (LL) U n 220/230 C 1.Relay1 2.Relay2 ~ Pulse 4.PulseR B TR Þekil 4: rka klemens baðlantýlarý L1 L2 L kým giriþ klemensleri 7 L1 8 L2 9 L3 10 N Gerilim giriþ klemensleri GND B TR RS485 Çýkýþý 1.Relay1 2.Relay larm Çýkýþlarý 3.Pulse 4.PulseR Enerji pals çýkýþlarý Harici besleme giriþi 6

10 2. MONTJ 2.1 BOYUTLR ve MONTJ 1. Cihaz kare þeklinde bir Tip 19 (92 mm x 92 mm) kesime sýðdýrýlacaktýr. 2. Cihazý monte etmeden önce tutucu kilitlerini çýkartýnýz. 3. Cihazý paneldeki kesime önden yerleþtiriniz. 4. Cihazý monte etmek için tutucu kilitlerini takýnýz. Duvar 79.3mm 70mm 92mm 90mm 92mm Tip PR 19 Panel Delik Ölçüsü 50mm 96mm 96mm Uyarý: Fazla kuvvet uygulanmasý cihaza zarar verebilir. Klemenslere takýlý olan kablolarýn klemens vidalarýnýn iyice sýkýlý olmasý gerekmektedir. Þekil 5: Panel delik ölçüleri 2.2 ORTM KOÞULLRI Cihazýnýzý suya karþý koruyun ve tozlu ortamlardan uzak tutun. Çalýþma ortam sýcaklýðý 5 o C ve +50 o C dir. 7

11 l l l l l l l l 2.3 ELEKTRÝKSEL BÐLNTILR kým ve voltaj giriþ klemensleri 2,5 mm 2 lik kablolar için tasarlanmýþtýr fakat toplam çap 4mm 2 ye kadar olan kablolar için uygundur. Pals çýkýþ klemensine max 1.5 mm 2 lik kablo önerilir. RS485 giriþ klemensine kategori 5 kablosu önerilir. Uyarý: Kullanýlacak sigorta FF tipi olmalý ve akým sýnýr deðeri 1 olmalýdýr. 3 Faz Nötrlü baðlantý (þekil:6) Nötrü baðlamak zorunludur. ksi taktirde cihaz çalýþmayacaktýr. kým trafosu polarite yönlerinin doðruluðundan, akým ve gerilim kablolarýnýn kendi aralarýnda doðru baðlý olduðundan emin olun. 3 Faz nötrlü baðlantý L1 L2 k K L K L L3 k K L N k L1 L2 L3 kým Ölçme Giriþleri Gerilim Ölçme Giriþleri L1 L2 L3 N RS GND B TR 1. Relay 1 (1. Röle) 2. Relay 2 (2. Röle) 3. Pulse (3. Pals) 4. PulseR (4. PalsR) Harici Besleme Pulse Pals Pulse R PalsR + _ 1 Max:30DC L1 N Þekil 6: 3 Faz nötrlü baðlantý 3 Faz, nötrsüz, ron baðlantý K L L1 k L2 L3 k K L L1 L2 L3 kým Ölçme Giriþleri Gerilim Ölçme Giriþleri L1 L2 L3 N RS GND B TR 1. Relay 1 (1. Röle) 2. Relay 2 (2. Röle) 3. Pulse (3. Pals) 4. PulseR (4. PalsR) Harici Besleme Pulse Pals Pulse R PalsR + _ Max:30DC 1 L1 N Þekil 7: 3 Faz nötrsüz baðlantý 3 Faz nötrsüz baðlantý L1 L2 L3 K k L k K L k K L L1 L2 L3 kým Ölçme Giriþleri Gerilim Ölçme Giriþleri L1 L2 L3 N RS GND B TR 1. Relay 1 (1. Röle) 2. Relay 2 (2. Röle) 3. Pulse (3. Pals) 4. PulseR (4. PalsR) Harici Besleme Pulse Pals Pulse R PalsR + _ Max:30DC 1 L1 N Þekil 8: 3 Faz nötrsüz, ron baðlantý 8

12 2.4 MPR63 PC BÐLNTISI Bilgisayar ile haberleþme için RS485 / 232 veya RS485 / USB dönüþtürücü konvertör gereklidir. MX mt. RS485 / 232 veya RS485 / USB KONERTÖR B GND PC TR B GND TR B GND TR B GND 9 PIN KONNEKTOR USB KONNEKTOR MPR6331. MPR632. MPR631. Þekil 9: yný hatta max. 31 cihaz baðlanabilir.* yný hatta max. 20 cihaz baðlanmasý tavsiye edilir.* 20 det MPR63 den sonra bir kuvvetlendirici kullanarak data sinyalini güçlendirmeniz tavsiye edilir. MX mt. MX mt. RS485 / 232 veya RS485 / USB KONERTÖR B GND PC TR B GND 9 PIN KONNEKTOR USB KONNEKTOR MPR63247 KUETLENDÝRÝCÝ MPR6331. MPR632. MPR631. Þekil 10: Kuvvetlendirici kullanarak ayný hatta 247 cihaz baðlanabilir. 9

13 3. MODBUS RTU PROTOKOLÜ MODBUS RTU PROTOKOLÜ Standart MODBUS RTU mesaj formatý aþaðýdaki þekildeki gibidir. T DRES 8 BIT FONKSÝYON 8 BIT DT N x 8 BIT CRCH CRCL T Baþlangýç ve bitiþ T zamanlarý (3.5 karakter süresi) hatta baðlý cihazlarýn mesaj baþlangýcý ya da sonu olarak deðerlendirebilmeleri için data hatlarýnýn deðiþmeden kalmasý gereken süredir. dres alaný (1247 arasý) hatta baðlý cihazýn seri adresini belirtir. alaný slave den master a ya da master den slave cihaza gönderilen datayý içerir. CRC MODBUS RTU protokolünde kullanýlan hata tespit yöntemidir ve iki byte tan oluþur. 3.1 Modbus Fonksiyonlarý: 03H REGISTER OKUM 14H ERÝ KYDI OKUM 06H TEK REGISTER YZM 2BH CÝHZ BÝLGÝLERÝ OKUM 10H ÇOKLU REGISTER YZM Register okuma (03H) fonksiyonu ölçülen parametreleri ve trafo oranlarýný okumak için kullanýlýr. Deðerler dýþýnda bir register okunmaya çalýþýlýrsa cihaz hata mesajý gönderir. Örneðin: 1.Faz faznötr gerilimini okumak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj; 01 Cihaz adresi 03 Fonksiyon 00 MSB adres 00 LSB adres 00 Register sayýsý MSB 01 Register sayýsý LSB 84 CRC MSB 0 CRC LSB Tek register yazma komutu (06H) trafo oranlarýný set etmek ya da min., max. veya demand deðerlerinden herhangi birini silmek için kullanýlýr. kým trafosu oraný 12000, gerilim trafosu oraný arasýnda girilebilir. Demand registerlerine sadece 0 deðeri girilebilir. kým trafosu oranýný 100 e ayarlamak için girilebilir; 01 Cihaz adresi 06 Fonksiyon 01 MSB adres 00 LSB adres 00 MSB 64 LSB 89 CRC MSB DD CRC LSB Çoklu register yazma komutu (10H) birden fazla register deðerini deðiþtirmek için kullanýlýr. kým trafosu oranýný 100 e,gerilim trafosu oranýný 2.0 ye set etmek için; 01 Cihaz adresi 10 Fonksiyon 01 MSB adres 00 LSB adres 00 Register sayýsý MSB 02 Register sayýsý LSB 04 Byte sayýsý 00 MSB 64 LSB 00 MSB C8 LSB BE CRC MSB 76 CRC LSB Cevap 01 Cihaz adresi 10 Fonksiyon 01 MSB adres 00 LSB adres 00 Register sayýsý MSB 02 Register sayýsý LSB 40 CRC MSB 34 CRC LSB Parametreler 16 bit hex. olarak iletilir. Örneðin: Cihazdaki 230,6 gerilim 2306 (0902H) olarak alýnýr ve (x 0.1) çarpaný ile çarpýlarak gerçek deðer bulunur. 1,907 akým 1907 (0773H) olarak alýnýr ve (x 0.001) çarpaný ile çarpýlýr. 0,870 P.F. deðeri (FCF4H) olarak alýnýr. 16bit signed int Enerji deðerleri 2 word gönderilir. 16bitlik tablodan gelen enerji deðeri. Enerji deðeri =(MSBx10000)+LSB kwh=026fh 1E8BH MSB LSB 10

14 3.2 Baðlantý için kullanýlacak kablo özellikleri; Ekranlý 24 WG veya daha kalýn DC direnç =< 100 ohm/km Karekteristik empedans 100 khz de 100 ohm Ýki iletken arasý kapasite =< 60 pf/m Bir iletkenle toprak arasýndaki kapasite =< 120 pf/m 3.3 I/O Röle Durum Registeri (54H) I/O Röle Durum registeri MPR63 ün çýkýþlarýnýn durumunu izlemek için kullanýlabilir. 54H Röle2 Röle1 1. Röle çekili iken I/O Röle Durum registerin 0. biti 1 çekili deðil iken 0 olarak okunur. 2. Röle çekili iken I/O Röle Durum registerin 1. biti 1 çekili deðil iken 0 olarak okunur. 3.4 Cihaz Bilgilerinin Öðrenilmesi (2BH) Cihaz kodunu, program versiyonu, üretici adýný ve üretici web sayfasýný öðrenmek için aþaðýdaki sorgu paketi cihaza gönderilir. 01 2B 0E Cihazdan eri Kayýtlarýnýn Okunmasý (14H) Cihaz bigisayar ile baðlý olmadýðý zamanlardaki ölçülen parametrelerin daha sonra bilgisayara aktarmak için Modbus RTU 14H fonksiyonu kullanýlýyor Cevap 01 Cihaz adresi 14 Fonksiyon 07 Byte adedi 06 Referans tipi 00 Dosya numarasý MSB 00 Dosya numarasý LSB 00 Kayýt numarasý MSB 02 Kayýt numarasý LSB 00 Kayýt uzunluðu MSB 01 Kayýt uzunluðu LSB 99 CRC MSB 24 CRC LSB Uyarý: } } } Cihaz adresi 14 Fonksiyon 46 eri uzunluðu 20 Kayýt uzunluðu 06 Referans tipi 00 Kayýt numarasý MSB 02 Kayýt numarasý LSB 02 Kayýt tarihi Gün 10 Kayýt tarihi y 05 Kayýt tarihi Yýl 19 Kayýt tarihi Saat 07 Kayýt tarihi Dakika 23 Kayýt tarihi Saniye 08 eri 01 MSB BC eri 01 LSB 08 eri 02 MSB 95 eri 02 LSB 00 eri 28 MSB 00 eri 28 LSB 71 CRC MSB B0 CRC LSB eri kayýtlarýnýn silinmesi. Kayýtlar her dosya için ayrý ayrý silinmeli Dosya 0 daki kayýtlarý silmek için aþaðýdaki sorgu paketi cihaza gönderilir. Sorgu : Cevap : Kayýt sayýsý } Log formatý Ýndeks MSB Ýndeks LSB Gün MSB y LSB Yýl MSB Saat LSB Dakika MSB Saniye LSB eri 01 MSB eri 01 LSB eri 02 MSB eri 02 LSB Tip ralýk Dosya Kayýt Bilgileri Tablosu eri kayýtlarýnýn bulunduðu dosyalardaki kayýt sayýsýný, açýk olan dosyayý ve toplam kayýt adedini göstermektedir. DRES 0400H 0401H 0402H 0410H 0411H ÇIKLM Þu an kaydedilen dosya (015) 0. Dosyadaki kayýt adedi 1. Dosyadaki kayýt adedi Enerjiler dosyadaki kayýt adedi Toplam kayýt adedi BOYUT (16bit) eri 28 MSB eri 28 LSB

15 3.7 Enerji eri Kayýt Tablosu INDEKS ÇIKLM BOYUT (16bit) ÇRPN RLIK BÝRÝM 1 Indeks Gün MSB Gün y LSB y Yýl MSB Yýl Saat LSB sa. Dakika MSB dk. Saniye LSB sn Ýmport ktif Enerji LSB Export ktif Enerji LSB Ýndüktif Reaktif Enerji LSB Kapasitif Reaktif Enerji LSB Import ktif Enerji MSB Export ktif Enerji MSB Ýndüktif Reaktif Enerji MSB Kapasitif Reaktif Enerji MSB x x x x kwh kwh krh krh 13 Gerilim Yüksek LN1 x GT x 0.1 0max Gerilim Yüksek LN2 x GT x 0.1 0max Gerilim Yüksek LN3 x GT x 0.1 0max kým Yüksek L1 x T x Imax kým Yüksek L2 x T x Imax kým Yüksek L3 x T x Imax Toplam kým Yüksek x T x Imax Toplam kým Düþük x T x Imax Toplam kým Demand x T x Imax Toplam ktif Güç Demand Signed x GT x T 0..±Ptmax W Toplam Reaktif Güç Demand Signed x GT x T 0..±Qtmax r Toplam Görünür Güç Demand x GT x T 0..Stmax r Frekans x Hz Toplam Güç Faktörü Signed x kým Trafosu Oraný Gerilim Trafosu Oraný x HT KODLRI MODBUS RTU protokolünde uygun olmayan bir mesaj gönderildiðinde cihaz hata mesajý gönderir. Hata kodlarý þunlardýr. 01 Geçersiz fonksiyon : MPR63 ün desteklemediði bir fonksiyonun kullanýlmasý durumunda alýnýr. 02 Geçersiz register : MPR63 ün register tablolarýnda olmayan bir adrese eriþmek istendiðinde alýnýr. 03 Geçersiz data : Yazýlmak istenen verinin olmasý gereken deðerler içinde olmadýðý zaman alýnýr. Örnek: Sorgu CRC Cevap 01 Cihaz dresi h + 07h sabit Geçersiz Fonksiyon kodu } } Örnek: Sorgu CRC Cevap 01 Cihaz dresi h + 06h sabit Fonksiyon kodu } } Örnek: Sorgu FF CRC Cevap 01 Cihaz dresi h + 03h sabit Fonksiyon kodu } } 01 Hata Kodu 82 CRC MSB 30 CRC LSB 3.9 MPRSW Ýzleme ve Kayýt Yazýlýmý 02 Hata Kodu C3 CRC MSB 1 CRC LSB 03 Hata Kodu 01 CRC MSB 31 CRC LSB MPRSW, MPR63 cihazý ile birlikte kullanýlmak için tasarlanmýþ kayýt alma ve analiz programýdýr. MPRSW ile ölçülen bütün parametreler ayný anda izlenebilir. Program otomatik olarak kayýt tutar ve bu kayýtlar grafiksel olarak incelenebilir. Grafik aylýk, günlük veya saatlik olarak çizdirilebilir. Programýn ana ekranýnda Indüktif / aktif enerji ve kapasitif / aktif enerji oranlarý sürekli olarak izlenebilir. Enerji sayaç bilgileri istenen tarihler arasýnda incelenebilir. yrýca MPRSW programý ile cihazýn parametrelerini de deðiþtirmek mümkündür. Trafo oranlarý deðiþtirilebilir. Demand deðerleri ve enerji sayaçlarý sýfýrlanabilir. Cihaz adresi deðiþtirilerek en fazla 247 cihaz ile haberleþebilir. MPR63 her periyotta 64 örnek almaktadýr. Saniyede 50.0 Hz için 3200 örnek almaktadýr; 60.0 Hz için 3840 örnek almaktadýr. 12

16 3.10 L1, L2, L3 Fazlarýndaki Gerilimlerin Harmonik Deðerleri DRES 0200H 0201H 0202H 0203H ÇIKLM L1 2. Harmonik L1 3. Harmonik BOYUT (16 bit) ÇRPN x 0.1 x 0.1 BÝRÝM 021FH 0220H 0221H 0222H 0223H L1 31. Harmonik L2 2. Harmonik L2 3. Harmonik x 0.1 x 0.1 x FH 0240H 0241H 0242H 0243H L2 31. Harmonik L3 2. Harmonik L3 3. Harmonik x 0.1 x 0.1 x FH L3 31. Harmonik x L1, L2, L3 Fazlarýndaki kýmlarýn Harmonik DRES 0300H 0301H 0302H 0303H 031FH 0320H 0321H 0322H 0323H 031FH 0340H 0341H 0342H 0343H ÇIKLM I L1 2. Harmonik I L1 3. Harmonik I L1 31. Harmonik I L2 2. Harmonik I L2 3. Harmonik I L2 31. Harmonik I L3 2. Harmonik I L3 3. Harmonik BOYUT (16 bit) ÇRPN BÝRÝM x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x FH I L3 31. Harmonik x

17 Bit eri Tablosu DRES ÇIKLM BOYUT (16 bit) ÇRPN RLIK BÝRÝM 0000H 0001H Gerilim LN1 Gerilim LN2 x GT x 0.1 x GT x max 0.. max 0002H 0003H 0004H 0005H 0006H 0007H 0008H 0009H 000H 000BH 000CH 000DH 000EH 000FH 0010H 0011H 0012H 0013H 0014H 0015H 0016H 0017H 0018H 0019H 001H 001BH 001CH Gerilim LN3 kým LN1 kým LN2 kým LN3 Toplam kým ktif Güç L1 ktif Güç L2 ktif Güç L3 Reaktif Güç L1 Reaktif Güç L2 Reaktif Güç L3 Görünür Güç L1 Görünür Güç L2 Görünür Güç L3 Güç Faktörü L1 Güç Faktörü L2 Güç Faktörü L3 Cos L1 Cos L2 Cos L3 Gerilim L12 Gerilim L23 Gerilim L31 Gerilim LN (Ortalama) Gerilim LL (Ortalama) Frekans Toplam ktif Güç Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int Signed Int x GT x 0.1 x T x x T x x T x x T x x GT x T x GT x T x GT x T x GT x T x GT x T x GT x T x GT x T x GT x T x GT x T x x x x x x x GT x 0.1 x GT x 0.1 x GT x 0.1 x GT x 0.1 x GT x 0.1 x 0.01 x GT x T 0.. max 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. ±Pmax 0.. ±Pmax 0.. ±Pmax 0.. ±Qmax 0.. ±Qmax 0.. ±Qmax 0.. Smax 0.. Smax 0.. Smax max 0.. max 0.. max 0.. max 0.. max ±Pt max W W W r r r Hz W 001DH 001EH 001FH 0020H 0021H 0022H 0023H 0024H 0025H 0026H 0027H 0028H 0029H 002H 002BH 002CH 002DH 002EH 002FH 0030H 0031H 0032H 0033H 0034H 0035H 0036H 0037H 0038H 0039H 003H 003BH 003CH 003DH 003EH 003FH 0040H 0041H 0042H 0043H 0044H 0045H 0046H 0047H 0048H 0049H 004H 004BH 004CH 004DH 004EH Toplam Reaktif Güç Toplam Görünür Güç THD 1 THD 2 THD 3 THD 3P THD I1 THD I2 THD I3 THD I3P *Gerilim Yüksek LN1 *Gerilim Yüksek LN2 *Gerilim Yüksek LN3 *Gerilim Düþük LN1 *Gerilim Düþük LN2 *Gerilim Düþük LN3 *kým Yüksek L1 *kým Yüksek L2 *kým Yüksek L3 *kým Düþük L1 *kým Düþük L2 *kým Düþük L3 *Demand kým L1 *Demand kým L2 *Demand kým L3 *Toplam kým Yüksek *Toplam kým Düþük *Demand Toplam kým *Demand Toplam ktif Güç *Demand Toplam Reaktif Güç *Demand Toplam Görünür Güç *Import ktif Enerji LSB *Import ktif Enerji MSB *Export ktif Enerji LSB *Export ktif Enerji MSB *Ýndüktif Reaktif Enerji LSB *Ýndüktif Reaktif Enerji MSB *Kapasitif Reaktif Enerji LSB *Kapasitif Reaktif Enerji MSB Saat Dakika Saniye Gün y Yýl kým Trafosu Oraný Gerilim Trafosu Oraný IO Röle Durumu Toplam Güç Faktörü Nötr kýmý Signed Int Signed Int Signed Int Binary Signed Int x GT x T x GT x T x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x GT x 0.1 x GT x 0.1 x GT x 0.1 x GT x 0.1 x GT x 0.1 x GT x 0.1 x T x x T x x T x x T x x T x x T x x T x x T x x T x x T x x T x x T x x GT x T x GT x T x GT x T ( + x 10000) ( + x 10000) ( + x 10000) ( + x 10000) x 0.1 & 0x0003 x x : 16bit Unsigned (0..65,535) Signed Int : 16bit Signed (32, ,767) * Yazýlabilen veriler (sadece 0 (sýfýr) deðeri yazýlabilir.) 0.. ±Qt max 0.. St max max 0.. max 0.. max 0.. max 0.. max 0.. max 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax 0.. Imax x GT x T x GT x T x GT x T b0:röle1,b1:röle IN max. r W r kwh kwh krh krh sa. dk. sn. Gün y Yýl 14

18 16 Bit eri Tablosu DRES ÇIKLM BOYUT ÇRPN BÝRÝM 0100H 0101H 0102H 0103H 0104H 0105H 0106H 0107H 0108H 0109H 010H 010BH 010CH 010DH 010EH 010FH 0110H 0111H 0112H 0113H 0114H 0115H 0116H 0117H H 011H 011BH 011CH 011DH 011EH 011FH 0120H 0121H 0122H 0123H 0124H 0125H 0126H 0127H 0128H 0129H 012H 012BH 012CH 012DH 012EH 012FH 0130H 0131H 0132H 0133H 0134H 0135H Log Pr 2 014FH 0156H 0157H 0158H 0159H 015H 015BH 015CH 015DH 015EH 015FH 0160H 0161H 0162H 0163H 0164H kým Trafosu Oraný Gerilim Trafosu Oraný Baðlantý Tipi Rezerve 3.Pals Prm. 3.Pals Gecikme 4.PalsR Prm. 4.PalsR Gecikme Röle1 Parametre1 Röle1 Yüksek1 Röle1 Düþük1 Röle1 Gecikme1 Röle1 Histeresis1 Rezerve Röle1 Parametre2 Röle1 Yüksek2 Röle1 Düþük2 Röle1 Gecikme2 Röle1 Histeresis2 Rezerve Röle1 Parametre3 Röle1 Yüksek3 Röle1 Düþük3 Röle1 Gecikme3 Röle1 Histeresis3 Rezerve Rezerve Röle2 Parametre1 Röle2 Yüksek1 Röle2 Düþük1 Röle2 Gecikme1 Röle2 Histeresis1 Rezerve Röle2 Parametre2 Röle2 Yüksek2 Röle2 Düþük2 Röle2 Gecikme2 Röle2 Histeresis2 Rezerve Röle2 Parametre3 Röle2 Yüksek3 Röle2 Düþük3 Röle2 Gecikme3 Röle2 Histeresis3 Rezerve Rezerve Rezerve Rezerve Rezerve eri Kayýt Zamaný cil Durum Kaydý Enerji Kayýt Zamaný Log Pr 1 Log Par 28 Rezerve Demand Zamaný Saat Dakika Saniye Haftanýn Günü Gün y Yýl Rezerve Rezerve Enerji Yazma Tipi Toplam / yrý yrý Seri Numarasý (1,2) Seri Numarasý (3,4) Seri Numarasý (5,6) Seri Numarasý (7,8) x :3P4W 1:3P3W 2:RON 0:Kapalý 1 : çýk 0:Toplam / 1: yrý yrý kwh ms krh ms sn. sn. sn. sn. sn. sn. sn. sn. sa. dk. sn. Gün y Yýl SC II SC II SC II SC II 15

19 bit veri tablosu (Gerilim ve kým Trafosu Oranlarý Çarpýlmýþ Deðerler) DRES ÇIKLM BOYUT ÇRPN RLIK BÝRÝM (32 bit) 4000H Gerilim LN1 x max x GT 4002H 4004H 4006H 4008H 400H 400CH 400EH 4010H 4012H 4014H 4016H 4018H 401H 401CH Gerilim LN2 Signed Signed Signed Signed Signed Signed x 0.01 x 0.01 x x x x x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x max x GT 0.. max x GT 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. ±Pmax x GT x T 0.. ±Pmax x GT x T 0.. ±Pmax x GT x T 0.. ±Qmax x GT x T 0.. ±Qmax x GT x T 0.. ±Qmax x GT x T 0.. ±Smax x GT x T 0.. Smax x GT x T W W W r r r 401EH 4020H 4022H 4024H 4026H 4028H 402H 402CH 402EH 4030H 4032H 4034H 4036H 4038H 403H 403CH 403EH 4040H 4042H 4044H 4046H 4048H 404H 404CH 404EH 4050H 4052H 4054H 4056H 4058H 405H 405CH 405EH 4060H 4062H 4064H 4066H 4068H 406H 406CH 406EH 4070H 4072H 4074H 4076H 4078H 407H 407CH 407EH 4080H 4082H 4084H 4086H 4088H 408H 408CH 408EH 4090H 4092H 4094H Gerilim LN3 kým LN1 kým LN2 kým LN3 Toplam kým ktif Güç L1 ktif Güç L2 ktif Güç L3 Reaktif Güç L1 Reaktif Güç L2 Reaktif Güç L3 Görünür Güç L1 Görünür Güç L2 Görünür Güç L3 Güç Faktörü L1 Güç Faktörü L2 Güç Faktörü L3 Signed Signed Signed Cos L1 Cos L2 Cos L3 Gerilim L12 Gerilim L23 Gerilim L31 Gerilim LN (Ortalama) Gerilim LL (Ortalama) Frekans Toplam ktif Güç Signed Signed Signed Signed Toplam Reaktif Güç Signed Toplam Görünür Güç THD 1 THD 2 THD 3 THD 3P THD I1 THD I2 THD I3 THD I3P *Gerilim Yüksek LN1 *Gerilim Yüksek LN2 *Gerilim Yüksek LN3 *Gerilim Düþük LN1 *Gerilim Düþük LN2 *Gerilim Düþük LN3 *kým Yüksek L1 *kým Yüksek L2 *kým Yüksek L3 *kým Düþük L1 *kým Düþük L2 *kým Düþük L3 *Demand kým L1 *Demand kým L2 *Demand kým L3 *Toplam kým Yüksek *Toplam kým Düþük *Demand Toplam kým *Demand Toplam ktif Güç Signed *Demand Toplam Reaktif Güç Signed *Demand Toplam Görünür Güç *Import ktif Enerji *Export ktif Enerji *Ýndüktif Reaktif Enerji *Kapasitif Reaktif Enerji Saat Dakika Saniye Gün y Yýl kým Trafosu Oraný Gerilim Trafosu Oraný IO Röle Durumu Binary Toplam Güç Faktörü Signed Nötr kýmý x 0.01 x x x x x x x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.1 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.01 x x x x x x x x x x x x x 0.01 x 0.01 x 0.01 x 0.1 & 0x0003 x x Smax x GT x T max x GT 0.. max x GT 0.. max x GT 0.. max x GT 0.. max x GT ±Pt max x GT x T 0.. ±Qt max x GT x T 0.. St max x GT x T max x GT 0.. max x GT 0.. max x GT 0.. max x GT 0.. max x GT 0.. max x GT 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. Imax x T 0.. ±Pt max x GT x T 0.. ±Qt max x GT x T 0.. St max x G T x T b0:röle1,b1:röle IN max. : 32bit Unsigned (Hi:Lo) Signed : 32bit Signed (Hi:Lo) 2,147,483, ,147,483,647 * Yazýlabilen veriler (sadece 0 (sýfýr) deðeri yazýlabilir.) Hz W r W r kwh kwh krh krh sa. dk. sn. Gün y Yýl 16

20 Uyarý : yarlardan çýkmak için tuþunu kullanýnýz. Deðiþtirilen ayarlarý kaydetmek için menü tuþunu kullanýnýz. 4. GENEL MENÜ 4.1 YRLR þaðýda, YRLR menüsünün içerisindeki alt menüler ve bu menülerin hangi amaçla kullanýlabileceði ayrýntýlý olarak belirtilmiþtir. 4.2 Þebeke kým trafosu çeviri oraný, gerilim trafosu çeviri oraný ve sistem baðlantý þeklinin MPR63 e bildirildiði ana menüdür. Þebeke menüsünün 4 adet alt menüsü vardýr. T:., GT:.., Bað:., Enj: T: (kým trafosu çeviri oraný) kým trafosu çeviri oraný arasý ayarlanabilir. kým trafosu için Primer akýmý yerine trafo oranýnýn doðrudan girildiðine dikkat ediniz. Þekil 11: kým trafosu çeviri oraný ayarý GT: (Gerilim trafosu çeviri oraný) Gerilim trafosu ( arasý) ayarlanabilir. Trafo oraný 1 adýmla girilebilir. Gerilim trafosu için Primer gerilimi yerine trafo oranýnýn doðrudan girildiðine dikkat ediniz. Þekil 12: Gerilim trafosu çeviri oraný ayarý Bað: (Baðlantý Tipi) Sistem baðlantý þeklini tanýmlama menüsü 3P4W : 3 Faz + Nötr (Yýldýz baðlantý) 3P3W : 3 Faz Nötrsüz (Üçgen baðlantý) RON : RON Baðlantý Þekil 13: Sistem baðlantý tipi ayarý Enj: (Enerji yazma tipi) Tplm menüsü seçilmiþse, MPR63 3 Fazýn reaktif güçlerini ölçer. Fazlarýn toplamý ind. ise indüktif reaktif hanesine, kap. ise kapasitif reaktif hanesine kaydeder. yrý menüsü seçilmiþse, MPR63 3 Fazýn reaktif güçlerini her faz için ayrý ayrý ölçer. Ýndüktif bölgede olan fazlarý indüktif reaktif hanesine, kapasitif bölgede olan fazlarý kapasitif reaktif hanesine kaydeder. yrý yrý ölçüm 3P4W li sistemlerde geçerlidir. Þekil 14: Enerji yazma tipi ayarý 17

MPR50 EEKTROÝK ÞEBEKE AAÝZÖRÜ DÝKKAT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan önce bu kullanma talimatý

Detaylı

MPR60S / MPR60S-10/20/21/40/41 ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ

MPR60S / MPR60S-10/20/21/40/41 ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ MPR60S / MPR60S10/20/21/40/41 ÞEBEKE ÝZÖRÜ 2923b ver.1.74 DÝKKT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan

Detaylı

MPR63 / MPR63-10/20/21/40/41 ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ

MPR63 / MPR63-10/20/21/40/41 ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ MPR63 / MPR6310/20/21/40/41 ÞEBEKE ÝZÖRÜ 2924b ver.1.74 DÝKKT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ ortalama akım değerinin en büyük olanı) 25. 3Faza ait akımların maximum ve minimum değerleri 26. Toplam akımın maximum ve minimum değerleri 27. Her faza ait gerilimlerin maximum

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar:

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar: AN 9LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ Enerji analizörünün adet ayarı vardır. Bu ayar:. Akım Trafo Oranı ayarı. Gerilim Trafo oranı ayarı. LCD stili ayarı. Adres ayarı. Baud ayarı. Parite ayarı. Akım Trafo

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

ŞEBEKE ANALİZÖRÜ. 3 sn basarak girilir. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Silinir. Silinir.

ŞEBEKE ANALİZÖRÜ. 3 sn basarak girilir. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Arttır. Azalt. Silinir. Silinir. B k3 l3 k2 l2 k1 l1 N N 2 2 2 2 N ŞEBEKE NLİZÖRÜ 1 ÖZELLiKLERİ - RS 485 MODBUS RTU - Mikroişlemci tabanlı - 3 Faz elektriksel büyüklüklerin ölçümü (L-N,, CosΦ, L-L, Hz, W, r,, ΣW, Σr, Σ, ΣWh, Σrh, Σh)

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme GERÝÝM KORUMA RÖESÝ 1 2 3 N ÝÇÝNDEKÝER Baðlantý Þemasý - Teknik Özellikler...1 Doðru Kullaným ve Güvenlik Þartlarý...1 Ön Panel ve Tuþlarýn Kullanýmý...1 Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý...2 Tuþlara Ait

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Reaktif Güç Kontrol Rölesi Hızlı Kurulum Kılavuzu Rapidus Reaktif Kontrol Rölesi nin devreye alınması ve işletilmesinden öne bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Detaylı kullanma kılavuzu Cihaz ile birlikte

Detaylı

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER CİHAZ HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 DOĞRU KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI... 3 BAĞLANTI ŞEKİLLERİ... 4 ÖN PANEL TANIMLAR... 5 ARKA KAPAK TANIMLAR... 6 ANLIK ÖLÇÜMLER... 6 MAKSİMUM,

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

RG32C/CS ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler... Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler.... GÝRÝÞ...2. Genel bilgiler...2.2 Ön panel...2.3 Arka panel...4 2. RG32C/CS

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

DC AMPERMETRE DCA-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC AMPERMETRE DCA-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC MPERMETRE DC-10 / 10 / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11 / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý 4741 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

FONKSÝYON 8 BIT. DATA N x 8 BIT

FONKSÝYON 8 BIT. DATA N x 8 BIT 3. MODBUS RTU PROTOKOLÜ MODBUS RTU PROTOKOLÜ Standart MODBUS RTU mesaj formatý aþaðýdaki þekildeki gibidir. T DRES 8 BIT FONKSÝYON 8 BIT DT N x 8 BIT CRCH CRCL T Baþlangýç ve bitiþ T zamanlarý (3.5 karakter

Detaylı

MULTISER ŞEBEKE ANALİZÖRÜ, 01-PC-TFT 02-PC-TFT 03-PC-TFT Micro SD 2 32 GB. Raporlayıcı ve Veri Kaydedici. Cihazın kendi Rapor sayfaları ile;

MULTISER ŞEBEKE ANALİZÖRÜ, 01-PC-TFT 02-PC-TFT 03-PC-TFT Micro SD 2 32 GB. Raporlayıcı ve Veri Kaydedici. Cihazın kendi Rapor sayfaları ile; MULTISER ŞEBEKE NLİZÖRÜ, Raporlayıcı ve eri Kaydedici 0-PC-TFT 0-PC-TFT 03-PC-TFT 3 GB 4 Cihazın kendi Rapor sayfaları ile; Dağıtım trafolarının gün içindeki max. yüklenme durumları, Fabrikalarda, makinaların

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

RS485 HABERLEŞMESİ Okunabilir ve Yazılabilir Veriler Alarm Bayrakları Modbus ile Çoktan Seçmeli Ayarların Yapılması...

RS485 HABERLEŞMESİ Okunabilir ve Yazılabilir Veriler Alarm Bayrakları Modbus ile Çoktan Seçmeli Ayarların Yapılması... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER...5 1.1 Cihaz Özellikleri ve Model Seçimi... 5 1.2 Doğru Kullanım ve Güvenlik Şartları... 6 1.3 Panel Tanımları... 7 1.3.1 ECRAS Tanımları... 7 1.3.2 KLEA 110P ve POWYS

Detaylı

ANC SERİSİ. ANNUNCIATOR Alarm Anonsiyatör. Kullanım Kılavuzu

ANC SERİSİ. ANNUNCIATOR Alarm Anonsiyatör. Kullanım Kılavuzu ANC SERİSİ ANNUNCIATOR Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Semboller... 3 Doğru Kullanım ve Güvenlik Şartları... 3 Cihaz Hakkında Genel Bilgi... 4 Sinyal Girişi... 4 Led Göstergesi... 5 Ön Panel Tuşları... 5

Detaylı

TS EN ISO 9001:

TS EN ISO 9001: 2 TS EN ISO 9001:2015 İçindekiler C-SVC A.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 4 C-MVC O.G. Şönt Reaktör Sürücüleri 5 Reaktif Güç Kontrol Röleleri 6 Enerji Analizörleri 6 Monofaze Kondansatörler 7 400V Kondansatörler

Detaylı

ENERJİ ANALİZÖRÜ, MULTİMETRE EA200S, EA280R, EPM100

ENERJİ ANALİZÖRÜ, MULTİMETRE EA200S, EA280R, EPM100 ENERJİ ANALİZÖRÜ, MULTİMETRE EA200S, EA280R, EPM100 KULLANMA KILAVUZU Bu ürünün montajı ve işletmeye alınması yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. İçindekiler Değerli Müşterimiz, Cihazınızı

Detaylı

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ 1. GÝRÝÞ ENDA MODBUS PROTOKOLÜ Modbus protokolü istemci/sunucu mimarisine dayalý bir endüstriyel iletiþim protokolüdür. Ýlk kez Modicon firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir standart olup sahadaki cihazlar

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

MULTISER ŞEBEKE ANALİZÖRÜ, Raporlayıcı ve Veri Kaydedici. Micro SD 2 32 GB. Cihazın kendi Rapor sayfaları ile;

MULTISER ŞEBEKE ANALİZÖRÜ, Raporlayıcı ve Veri Kaydedici. Micro SD 2 32 GB. Cihazın kendi Rapor sayfaları ile; MULTISER ŞEBEKE NLİZÖRÜ, Raporlayıcı ve Veri Kaydedici 0-TFT 0-PC-TFT 02-PC-TFT 03-PC-TFT 04-PC-TFT 05-PC-TFT 2-PC-TFT TFT -PC-TFT 3-PC-TFT 2-PC-TFT 52-PC-TFT 53-PC-TFT 2 32 GB 4 Cihazın kendi Rapor sayfaları

Detaylı

MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GÜVENLİK VE UYARILAR 2 1.1 Dikkat. 2 1.2 Güvenlik. 2 1.3 Garanti... 2 2 İŞLETME KOŞULLARI.. 3 3 GİRİŞ.........4 3.1 Genel Özellikler... 4 3.2

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri. Enerji Analizörleri. Tek Fazlı Kondansatörler. Üç Fazlı Kondansatörler. Uzaktan Enerji İzleme. İçindekiler Reaktif Güç Kontrol Röleleri 4 Enerji Analizörleri 4 Tek Fazlı Kondansatörler 5 Üç Fazlı Kondansatörler 5 Uzaktan Enerji İzleme 6 Multimetre 6 AG Akım Trafoları 7 Tek Fazlı Şönt Reaktörler

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS HARMONÝK FÝLTRELER ÞÖNT REAKTÖRLER www.federal.com.tr Harmonik Filtreler ÝÇÝNDEKÝLER Harmonik Filtreler Teknik Tablo Hat Filtresi Þönt Reaktörler Teknik Tablo Þönt Reaktörler Federal, teknik özellikleri

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES A7680b/Rev.1 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler...1 Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler...1 1. GÝRÝÞ...2 1.1 Genel bilgiler...2 1.2 Ön panel...2 1.3 Arka panel...4

Detaylı

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik

Enerji İzleme Çözümleri. yüksek verimlilik Enerji İzleme Çözümleri yüksek verimlilik Temel Özellikler Enerji Analizörünün basit bir şekilde tanımlanması Enerji analizörü, 3 faz enerji izleme, kapsamlı şebeke kontrol ve analizi sağlayan bir otomasyon

Detaylı

FX-5 FX-7 FX-12 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ FX

FX-5 FX-7 FX-12 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ FX Türkiye den Dünya ya FX-5 FX-7 FX-12 REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ FX Serisi KULLANMA KILAVUZU ISO 9001:2000 REGISTERED COMPANY UYARILAR! Reaktif güç kontrol rölesi baðlantýlarý yetkin ve yetkili personel

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Teknik Katalog [Güç Analizörü]

Teknik Katalog [Güç Analizörü] Teknik Katalog [Güç Analizörü] [PCE-830-2] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Teknik Katalog [Akım Pensi]

Teknik Katalog [Akım Pensi] Teknik Katalog [Akım Pensi] [PCE-830-2] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90

Detaylı

TURKÇE KULLANIM KİTABI

TURKÇE KULLANIM KİTABI TURKÇE KULLANIM KİTABI İlk Kullanım; 1.1 PAKET İÇERİĞİ 1- Taşıma Çantası 2-2 adet 2mt yüksek-gerilim dayanıklı uçlu bağlantı kablosu ( bir kırmızı ve bir mavi) 3-1 adet yüksek-gerilim dayanıklı uçlu 2mt

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ

C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ C-SVC ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜLERİ İLE MÜKEMMEL KOMPANZASYON ÇÖZÜMLERİ Kolay Kurulum Kademe Çözünürlüğü 1/4000 Endüktif ve Kapasitif Yönde Kontrol Her Marka 3 Fazlı Reaktif Güç Kontrol Rolesiyle Kullanılır

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. KURULUM 12 BÖLÜM 3. AYARLAR 18

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. KURULUM 12 BÖLÜM 3. AYARLAR 18 BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 7 1.1. Semboller... 8 1.2. Genel Uyarılar... 8 1.3. Alıcı Kontrolü ve Teslimat İçeriği... 9 1.4. DNPT Güç Dönüştürücüsü... 9 1.5. KLEACom Yazılımı...

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER : Konu : Sayfa 1. Ana Menü 3 2. 1. Tartým 3 3. 2. Tartým 6 4. Sabit Daralý Tartým 7 5. Raporlar 8 6. Son Tartým Fiº Tekrarý 10 7. Diðer ݺlemler

Detaylı

A

A Ölçü letleri Ölçü letleri SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72 6/5 2 1 2 1.5 ~ S-96 1/5 SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72 6/5 2 1 2 1.5 ~ S-96 1/5 2 3 4/5 T:15min 2 4/5 T:15min SİGM TS 559 EN 651-2 1.5 ~ S-72

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı