Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12"

Transkript

1 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz. Cihazý solvent ya da benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. Sadece kuru bez kullanýnýz. Cihazý çalýþtýrmadan önce baðlantýlarýnýn doðru olduðunu kontrol ediniz. Cihazýnýzdaki herhangi bir sorunda yetkili satýcýnýzla temas kurunuz. Cihaz sadece ray tipi montaj içindir. Kullanýlacak sigorta F tipi olmalý ve akým sýnýr deðeri 1A olmalýdýr. GÜVENLÝK Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilicek istenmeyen durumlardan firma hiçbir þekilde sorumlu deðildir. Uyarýlar Cihazý kullanmadan önce kullanma talimatýnýn tamamýný okuyunuz. Þebeke ve cihazýn besleme giriþleri arasýna bir buton veya devre kesici baðlayýnýz. Baðlanan buton veya devre kesici cihaza yakýn olmalýdýr. Baðlanan buton veya devre kesicinin cihazý þebekeden ayýrmak için kullanýlacaðý iþaretlenmelidir. Pil ömrü 1 yýldýr. Pil sadece ENTES A.Þ. tarafýndan deðiþtirilebilir.pil elektrik kesintilerinde saatin bozulmamasý amacýyla kullanýlmaktadýr. Elektrik kesintilerinde cihaz gelen pulseleri saymayacaktýr. Cihaza Uygulanan Standartlar EN 611-1, EN , EN GARANTÝ Cihazýn garanti süresi 2 (iki) yýldýr. Herhangi bir arýza durumunda cihazýn tamiri sadece üretici firma tarafýndan yapýlmaktadýr, aksi durumlarda cihazýn garantisi geçersiz olur. Ýçindekiler 1. GÝRÝÞ UYGULAMALAR GENEL ÖZELLÝKLER ÖN PANEL DONANIM ÖZELLÝKLERÝ CÝHAZ KULLANIMI CÝHAZ ÜZERÝNDEN YAPILAN AYARLAR RS-485 (Bilgisayar ile haberleþme bilgileri) MENÜSÜ PASSWORD MENÜSÜ ESCAPE MENÜSÜ PC ÜZERÝNDEN YAPILAN AYARLAR RS-485 AYARLAR GENEL AYARLAR SAYAÇ AYARLARI TARÝH VE SAAT AYARLAR AYARLARI CÝHAZ BÝLGÝLER TOPLAM SAYAÇ ENDEKSLER LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ CÝHAZ DURUMU HAFIZA - LOGLAMA ÖZELLÝKLERÝ AYAR YAZILIMI BOYUTLAR BAÐLANTI ÞEMASI TEKNÝK ÖZELLÝKLER GÝRÝÞ 1.1. UYGULAMALAR, 12 pulse giriþine baðlý sayaçlardan (Elektrik, su, gaz...vs) gelen pulseleri ayarlanan zaman bazlý 8 adet tarifeye baðlý olarak ayrý ayrý sayýp, üzerinde bulunan saat çipi ve flash hafýzasý sayesinde gerçek zamanlý kaydeden ve RS-485 hattý üzerinden modbus RTU protokolü ile veri aktarýmý yapabilen mikrodenetleyici tabanlý bir cihazdýr GENEL ÖZELLÝKLER Cihaz Özellikleri 1) Tarife ve birim bilgisi ile birlikte 12 pulse giriþinin toplam sayaç içeriklerini, tarih ve saat bilgisini ve alarm durumunu 2x12 karakter LCD ekranda 5 sn aralýklarla otomatik olarak veya aþaðý ve yukarý butonlarýný kullanarak görüntüleyebilir, 2) Herhangi bir butona basarak aydýnlatmayý 2 sn boyunca aktif yaparak ekranda kolay okuma saðlayabilir, 3) RS-485 çýkýþýný kullanarak bilgisayarla veri alýþveriþinde bulunabilir, 4) Her bir pulse giriþinin içeriklerini tarife bilgisi ile birlikte 1dk 6dk arasýnda ayarlanabilen sürede cihazýn 2 MB lýk kalýcý belleðine tarih ve saatiyle birlikte kaydedebilir, 5) 4 haneli kullanýcý þifresi belirleyerek cihazýn ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önleyebilirsiniz. 1

2 Ayar Yazýlýmý Özellikleri 1) Kaydedilen parametreleri bilgisayar ortamýna aktarýp, deðerlendirebilir, 2) Her bir pulse giriþi için ayrý ayrý çarpan ve bölen katsayýsý girebilir, 3) Her bir pulse giriþi için ayrý ayrý birim tanýmlayabilir, 4) Tarih ve saat ayarlarýný deðiþtirebilir, 5) Haberleþme ayarlarýný deðiþtirebilir, 6) Þifre aktifleþtirebilir ve yeni bir þifre tanýmlayabilir, 7) Log kayýt periyodunu deðiþtirebilir, 8) Yaz-kýþ saati uygulamasýný aktifleþtirebilir, 9) Sekizer adet tatil günü, cumartesi, pazar ve hafta içi tarife ayarý yapabilir*, 1) Tarifeli ve toplam sayaçlarý izleyebilir, 11) Tarifeli ve toplam sayaçlarý sýfýrlayabilir, 12) Cihaz menüsünden Counter Set aktifleþtirildiðinde tarifeli sayaçlara endeks atayabilir, 13) O anki tarih ve saati, tarifeyi, sýradaki yazýlacak kayýt numarasýný ve alarm durumlarýný izleyebilirsiniz. *1 den 8 e kadar tarife seçilebilir, ancak seçilen bir tarife (örneðin T1) zaman aralýðý baþka bir tarifeyle çakýþmamak koþulu ile bir defadan fazla seçilebilir ÖN PANEL 1) Yukarý ve Aþaðý tuþu : Ýzleme ekranýnda 12 pulse giriþinin toplam sayaç endeksleri, saat, tarih ve alarm bilgisinin görüntülenmesini saðlar. Menüde iken menü baþlýklarý arasýnda geçiþ yapmak ve bir sayýsal deðeri arttýrýp azaltmak için kullanýlýr. 2) Set tuþu : 3 sn basýlý tutulduðunda menüye girilmesini saðlar. Menüde iken bir alt menüye veya bir üst menüye geçmek, menüden çýkmak, bir sayýsal deðer ayarlanýrken soldan saða basamak geçiþi yapmak ve yapýlan deðiþikliði kaydetmek için kullanýlýr. 3) Count (C) : Ekranda o anda hangi pulse giriþinin toplam sayaç endeksinin gösterildiðini belirtir. 4) Tarife Bilgisi (T) : O an hangi tarifenin aktif olduðunu gösterir. Tarife çakýþmasý varsa veya saat arýzalýysa o anki pulseler T1 tarifesine kaydedilir ve tarife göstergesinde uyarý amaçlý flaþ yanýp söner. Bu durumda ekrandaki Alarm kýsmýnda problemin sebebi kullanýcýya bildirilir (Örneðin; Wrong Time, No Tariff...gibi). Ayrýca Ayar yazýlýmýnda alarm durumundan da sorun izlenebilir. 5) Birim : Ekranda o anda görülmekte olan pulse giriþinin saymakta olduðu endeksin birimini gösterir. 6) : Ekranda o anda gösterilmekte olan pulse giriþinin toplam sayaç endeksidir. Maksimum (8x2word) deðerini alabilir. Toplam sayaçlar 8 adet tarifeli n toplamýndan oluþmaktadýr. Her bir tarifeli n kapasitesi 2 worddur, yani en fazla deðerini alabilir. 2 word kapasitesini dolduran her tarifeli sayaç otomatik olarak sýfýrlanarak saymaya devam eder. 7) Pulse Ledleri : Ýlgili pulse giriþine pulse geldiðinde kullanýcýya ýþýklý uyarý yapmak içindir. 8) 2x12 karakter LCD ekran 9) Arka plan ýþýklandýrmasý 1.4 DONANIM ÖZELLÝKLERÝ 1) Pulse ve Com Giriþleri (12 pin Pulse Giriþi, 4 pin Com Giriþi) 2) Besleme Giriþi (2 pin) 3) RS-485 klemensi (4 pin) 2. CÝHAZIN KULLANIMI Cihazýn tüm ayarlarýnýn cihaz üzerinden yapýlmasýna güvenlik nedeni ile izin verilmemektedir. Bu sebeple cihaz ayarlarýný Cihaz üzerinden yapýlan ayarlar ve Modbus protokolü ile PC üzerinden yapýlan ayarlar olmak üzere iki grupta inceleyeceðiz Cihaz üzerinden yapýlan ayarlar Cihazýn baðlantýlarýný, baðlantý þemasýna uygun olarak yaptýktan sonra, cihaza enerji veriniz. Ölçüm ve uygulamalarýnýzýn doðru olmasý için de, menüleri kullanarak gerekli ayarlamalarý yapýnýz. Ýzleme Ekraný Ýzleme ekranýnda ekran 5 sn aralýklarla otomatik olarak deðiþir. Aþaðý ve yukarý butonlarýný kullanarak da ekranlar arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Ekranda 1. sayaçtan 12. sayaca kadar tüm sayaçlarýn toplam sayaç endeksi, tarife ve birim bilgisi sýrayla gösterilir, sonra saat, tarih ve alarm bilgisi gösterilerek tekrar 1. sayaca dönerek devam eder. 2

3 Count 1 Tarife Birim Count 2 Tarife Birim Count 3 Tarife Birim Count 4 Tarife Birim Count 5 Tarife Birim Count 6 Tarife Birim Count 7 Tarife Birim Count 8 Tarife Birim Count 9 Tarife Birim ALARM! Tarih Gün/Ay/Yýl Saat saat:dakika:saniye Count 12 Tarife Birim Count 11 Tarife Birim Count 1 Tarife Birim Ana Menüler Cihazda 3 adet ana menü bulunmaktadýr. Bunlar RS-485, PASSWORD ve ESCAPE menüleridir. Ýzleme ekranýnda 3 sn set tuþuna basýldýðýnda ana menülere geçiþ saðlanýr. Herhangi bir ana menüde set tuþuna basarak alt menülere geçiþ saðlanýr. Þifre aktif ise ana menüye girmek için 3 sn set tuþuna basýldýðýnda menüye girmeden önce þifre * sorulacaktýr. * Fabrika çýkýþý þifresi 1234 dür. Yukarý, Aþaðý ve Set tuþlarýný kullanarak þifrenizi giriniz. Son olarak Set tuþuna bastýðýnýzda karþýnýza ana menü ekraný gelecektir. Yukarý ve Aþaðý tuþlarýný kullanarak ana menüde gezebilirsiniz. Þifre yanlýþ girildiðinde cihaz kilitlenmez. Yapýlan ayarlar cihaz hafýzasýna kaydedilir ve elektrik kesilmelerinde kaybolmaz.menüde iken tuþlara 2 sn boyunca basýlmazsa izleme ekranýna dönülür. Yapýlan deðiþiklik varsa iptal edilir. Menüde yaptýðýnýz bir deðiþikliðin geçerli olmasý için menüden çýkarken deðiþiklikler için Kaydet sorusuna onay vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde deðiþiklikler geçerli olmayacaktýr. Ýzleme Ekraný 3 sn tuþuna basýnýz RS-485 PASSWORD ESCAPE RS-485 (Bilgisayar ile haberleþme bilgileri) Menüsü Cihaz MODBUS RTU haberleþme protokolüne sahiptir. Ölçülen tüm deðerler ayar yazýlýmý aracýlýðý ile bilgisayara aktarýlabilir. Yine bu yazýlýmý kullanarak cihazýn menüsünden yapabileceðiniz Counter Set hariç tüm iþlemleri bilgisayar aracýlýðýyla da yapabilirsiniz. Bilgisayar ile haberleþmenin yapýlabilmesi için, Parity, Address deðerleri cihaza girilmelidir. RS Parity No Address 1 Counter Set Disable Back deðerinin seçilmesi deðerini 12, 24, 48, 96, 192, 384 bps olarak seçebilirsiniz Parity deðerinin seçilmesi Parity ayarýný No, Odd, Even seçebilirsiniz. Parity No Parity No Parity Odd Parity Even Parity Even 3

4 Address bilgisinin girilmesi Adres bilgisi arasýnda bir deðer girilebilir. Address 1 Address 1 Address 247 Address 247 Counter Set ayarlanmasý (Tarifeli sayaçlara endeks yazýlmasýnýn aktifleþtirilmesi) Counter Set menüsü Disable olarak ayarlandýðýnda tarifeli sayaçlara ayar yazýlýmý ile dan baþka bir endeks yazýlmasýna izin verilmez. Ancak Counter Set menüsü Enable olarak ayarlandýðýnda tarifeli sayaçlara ile (2 word) arasýnda endeks yazabilirsiniz. Counter Set Disable Counter Set Disable Counter Set Enable Counter Set Enable PASSWORD Menüsü Kullanýcý þifresinin tanýmlandýðý ve aktif yapýldýðý menüdür. Cihazýn ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önlemek için bu menüde 4 haneli kullanýcý þifresi belirleyip bu þifreyi aktif hale getirmelisiniz. PASSWORD Enable Change Back Enable (Kullanýcý þifresinin aktif hale getirilmesi) Þifre korumasýnýn aktif veya pasif olarak ayarlanabildiði menüdür. Enable Mevcut þifrenizi girin ENTER PASS ENTER PASS Þifre doðru girilirse Enable No Enable Yes Þifre yanlýþ girilirse INVALID PASS! Change (Kullanýcý Þifresinin Deðiþtirilmesi) Þifre deðiþikliðinin yapýldýðý menüdür. Change Mevcut þifrenizi girin Old Pass Old Pass Þifre doðru girilirse Yeni þifrenizi girin New Pass New Pass Yeni þifrenizi tekrar girin Confirm Pass Confirm Pass Þifre yanlýþ girilirse Þifre yanlýþ girilirse Þifre doðru girilirse INVALID PASS! INVALID PASS! 4

5 ESCAPE menüsü Ana menüden çýkýþ için kullanýlýr.ana menülerde bir deðiþiklik yapýldýysa yapýlan deðiþikliði kaydetmek için onay istenir. Hiçbir deðiþiklik yok ise ölçüm sonuçlarý gösterim menüsüne direkt geçilir. ESCAPE Save No Save Yes Ýzleme Ekraný Saved! Deðiþiklik kaydedilmedi Deðiþiklik kaydedildi 2.2. PC üzerinden yapýlan ayarlar RS-485 Ayarlarý RS-485 ayarlarýnda cihaz üzerinden de yapabileceðiniz, Parity ve Cihaz adresi bilgilerini deðiþtirebilirsiniz. RS-485 ayarlarýný deðiþtirdiðinizde cihaz ile PC arasýndaki haberleþme kopacaktýr. Cihaz ile PC haberleþme ayarlarýný ayný olacak þekilde ayarlayarak haberleþmeyi saðlayabilir ve PC üzerinden yaptýðýnýz ayarlamalara devam edebilirsiniz. RS-485 AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT BAUD RATE -5 PARITY -2 HABERLEÞME ADRESÝ BAUD RATE: PARITY: = 12 bps 3 = 96 bps = Yok 1 = 24 bps 4 = 192 bps 1 = Tek 2 = 48 bps 5 = 384 bps 2 = Çift Genel Ayarlar Genel ayarlarda cihaz üzerinden de yapabileceðiniz þifre tanýmlama (deðiþtirme) ve þifre aktif veya pasif hale getirme iþlemlerini yapabilirsiniz. Ayrýca log kayýtlarýný kaç dakikada bir almak istediðinizi belirleyebilir ve yaz-kýþ saati uygulamasýný aktifleþtirip pasifleþtirebilirsiniz. Yaz - kýþ saati uygulamasýný aktifleþtirdiðinizde cihaz saati otomatik olarak her yýlýn mart ayýnýn son pazar günü gece saat 3: ten 4: e 1 saat ileri alýnýr ve her yýlýn ekim ayýnýn son pazar günü gece saat 4: ten 3: e 1 saat geri alýnýr. GENEL AYARLAR REGISTER RANGE FORMAT ÞÝFRE ÞÝFRE ETKÝNLEÞTÝRME LOG KAYIT PERÝYODU YAZ-KIÞ SAATÝ UYGULAMASI -1 ÞÝFRE ETKÝNLEÞTÝRME: YAZ-KIÞ SAATÝ UYGULAMASI: = Aktif deðil = Aktif deðil 1 = Aktif 1 = Aktif Sayaç Ayarlarý Sayaç ayarlarýnda her bir pulse giriþi için ayrý ayrý olmak üzere çarpan ve bölen katsayýsý belirleyebilir ve ölçtüðünüz maddenin birimini tanýmlayabilirsiniz. Örneðin 1. pulse giriþi için çarpan 5 bölen 2 ve birim Wh olarak ayarlandýðýnda ve 1. pulse giriþine 4 pulse geldiðinde cihazýn ölçümü 4x5:2 = 1 Wh olacaktýr. 5

6 Tarih-Saat Ayarlarý SAYAÇ AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT IN1 ÇARPAN IN2 ÇARPAN IN3 ÇARPAN A IN4 ÇARPAN B 8C 8D IN5 ÇARPAN IN6 ÇARPAN IN7 ÇARPAN E IN8 ÇARPAN F IN9 ÇARPAN IN1 ÇARPAN IN11 ÇARPAN IN12 ÇARPAN IN1 BÖLEN IN2 BÖLEN IN3 BÖLEN IN4 BÖLEN IN5 BÖLEN A IN6 BÖLEN IN7 BÖLEN IN8 BÖLEN B IN9 BÖLEN C 81D 81E IN1 BÖLEN IN11 BÖLEN IN12 BÖLEN F IN1 BÝRÝM IN2 BÝRÝM IN3 BÝRÝM -54 IN4 BÝRÝM IN5 BÝRÝM IN6 BÝRÝM IN7 BÝRÝM IN8 BÝRÝM -54 IN9 BÝRÝM IN1 BÝRÝM IN11 BÝRÝM A IN12 BÝRÝM -54 tarih ve saati ayarlanýrken tarih ve saat kontrolü otomatik olarak yapýlmaktadýr. Böylece kullanýcýnýn olmayan bir tarih ve saati ayarlamasýna izin verilmemektedir. Örneðin 3 þubat 212, 29 þubat 213, 31 Nisan, 24::, 23:6:6... tarih ve saatleri ayarlanamaz. Tarihi ayarladýðýnýzda haftanýn günü otomatik olarak ayarlanacaðýndan haftanýn gününü kullanýcýnýn ayarlamasýna izin verilmemektedir. TARÝH - SAAT AYARLARI BÝRÝM: = Birimsiz 1 = Wh 2 = VAh 3 = VArh 4 = kwh 5 = kvah 6 = kvarh 7 = ImWh 8 = ExWh = IVArh 1 = CVAr 11 = ImkWh 12 = ExkWh 13 = IkVArh 14 = CkVArh 15 = J 16 = kj 17 = cal 82B 18 = kcal 19 = BTU 2 = TEP 21 = erg 3 23 = m 24 = ml 25 = cl 3 26 = in 3 27 = ft REGISTER RANGE FORMAT GÜN 28 = yd 29 = gal 3 = bbl 31 = gi 32 = pk 33 = pt 34 = qt 35 = g 36 = kg 37 = t 38 = GTN 39 = lb 4 = oz 41 = qrtr 42 = mm 43 = cm 44 = m 45 = km = in 47 = ft 48 = yd 49 = mi 5 = nmi 51 = s 52 = min 53 = h 54 = d C AY D YIL E SAAT F DAKÝKA SANÝYE HAFTANIN GÜNÜ R -6 HAFTANIN GÜNÜ: = Pazar 1 = Pazartesi 2 = Salý 3 = Çarþamba 4 = Perþembe 5 = Cuma 6 = Cumartesi 3 6

7 Tarife Ayarlarý Tarife ayarlarýnda sekizer adet tatil günü, cumartesi, pazar ve hafta içi tarife ayarý yapabilirsiniz. Ayarlamýþ olduðunuz tarifelere 1 den 8 e kadar isim verebilirsiniz. Herhangi bir tarifeyi (örneðin T1 tarifesi) zaman aralýðý baþka bir tarifeyle çakýþmamak koþulu ile bir defadan fazla seçebilirsiniz. Tarifeyi olarak ayarladýðýnýzda bu o tarife aralýðýnýn kapalý olduðu anlamýna gelmektedir. Bu durumda cihaz gelen pulseleri T1 tarifesine kaydeder. Eðer tüm tarifeler ayarlanarak kapatýlýrsa ve cihaz tarifesiz olarak kullanýlmak istenirse bu durumda T1 tarifesi endeksleri toplam sayaç endekslerine eþit olacaktýr. Tatil tarifesi olarak ayarlanan tarifeler cumartesi, pazar ve hafta içi tarifelerine göre önceliklidir. Örneðin haziran ayýnýn 5. günü tatil tarifesi olarak ayarlanmýþsa ve bu gün T7 olarak ayarlanmýþsa haziran ayýnýn 5. günü geldiðinde T7 tarifesi aktif olacaktýr. Bu zaman diliminde cumartesi, pazar veya hafta içi olarak ayarlanan bir tarife varsa bu tarife o gün için devre dýþý kalacaktýr. Eðer çakýþan tarifeler varsa veya cihaz saat ayarýný kaybetmiþse güvenlik amacý ile T1 tarifesi aktif olacaktýr. Bu durumda cihazýn ekranýndaki tarife göstergesi flash yapmaya baþlayacak ve ALARM göstergesinde problemin sebebi kullanýcýya bildirilecektir. Ayný zamanda PC üzerinden 249. adresten de kullanýcý problemin sebebini görebilecektir. Tatil Tarifesi Ayarlarý Tatil tarifesi ayarlarýnda sýrasýyla ilgili tarifenin aktif olmaya baþlayacaðý baþlangýç yýlý, ayý, günü, saati ve tarifenin devre dýþý kalacaðý bitiþ yýlý, ayý, günü, saati ayarlarý ile bu zaman aralýðýnda hangi tarifenin aktif olacaðýnýn belirtildiði tarife ayarý bulunmaktadýr. Baþlangýç yýlý/ayý, baþlangýç günü/saati, bitiþ yýlý/ayý, bitiþ günü/saati ayarlarýnda ayný adrese iki bilgi girileceðinden dolayý bilgilerin matemetiksel bir formül ile aþaðýdaki þekilde adreslere girilmesi gerekmektedir. BAÞLANGIÇ YILI / AYI: Yýl ( - 99), Ay (1-12) arasýnda girilebilir.* Yazýlacak deðer = Yýl x Ay BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ: Gün (1-31), Saat ( - 23) arasýnda girilebilir.* Yazýlacak deðer = Gün x Saat BÝTÝÞ YILI / AYI: Yýl ( - 99), Ay (1-12) arasýnda girilebilir.* Yazýlacak deðer = Yýl x Ay BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ: Gün (1-31), Saat ( - 24) arasýnda girilebilir.* Yazýlacak deðer = Gün x Saat * Ayarlayacaðýnýz tarihin gerçekte var olan bir tarih olmasý gerekmektedir. Tarife ayarlarýnda da tarih saat ayarlarýnda olduðu gibi tarih kontrolü yapýlmaktadýr. Örneðin 3 þubat þeklinde bir tarih olmayacaðýndan dolayý tarife ayarlarýnda böyle bir tarihi ayarlamanýza otomatik olarak izin verilmeyecektir. Ayrýca baþlangýç tarihinin bitiþ tarihinden büyük olmasý ve baþlangýç tarihinin bitiþ tarihine eþit olmasý durumlarýnda tarife çalýþmayacaðýndan dolayý bu þekilde bir ayar yapmanýza da otomatik olarak izin verilmeyecektir. TATÝL SÝ AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I 1-12 BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I -23 BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BAÞLANGIÇ YILI / AYI I 1-12 BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I A BAÞLANGIÇ YILI / AYI I B BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I C BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I D BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I E F BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I A BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I B BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I C BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I D E BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I F BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I

8 Cumartesi - Pazar - Hafta içi Tarifesi Ayarlarý Cihazda tatil günlerinin dýþýnda her hafta tekrarlanan tarife ayarlarý da mevcuttur. Cumartesi tarifesi olarak ayarlanan bir tarife her cumartesi günü geldiðinde aktif olacaktýr. Ayný durum Pazar ve Hafta içi tarifeleri için de geçerlidir. Cumartesi, pazar, hafta içi tarife ayarlarýnda sýrasýyla ilgili tarifenin aktif olmaya baþlayacaðý baþlangýç saati, dakikasý ve tarifenin devre dýþý kalacaðý bitiþ saati, dakikasý ayarlarý ile bu zaman aralýðýnda hangi tarifenin aktif olacaðýnýn belirtildiði tarife ayarý bulunmaktadýr. Baþlangýç saati/dakikasý, bitiþ saati/dakikasý ayarlarýnda ayný adrese iki bilgi girileceðinden dolayý bilgilerin matemetiksel bir formül ile aþaðýdaki þekilde adreslere girilmesi gerekmektedir. BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI: Saat ( - 23), Dakikasý ( - 59) arasýnda girilebilir. Yazýlacak deðer = Saat x Dakika BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI: Saat ( - 24), Dakikasý ( - 59) arasýnda girilebilir. Yazýlacak deðer = Saat x Dakika CUMARTESÝ GÜNÜ AYARLARI PAZAR GÜNÜ AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I A B BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I C BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I D E BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I F BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I A BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I B BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I C D BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I E BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I F -8 REGISTER RANGE FORMAT BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I A BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I B C BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I D BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I E F 8A BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I I A A2 BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I A3 BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I A A5 BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I A6 BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I A7-8 8

9 HAFTAÝÇÝ GÜNLERÝ AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT A8 BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I A9 BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I AA 8AB BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI I AC BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I AD AE BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I AF BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I B B1 BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I B2 BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I B B4 8B5 8B6 8B7 8B8 8B9 8BA 8BB 8BC 8BD 8BE 8BF BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI I I I I I I I I Cihaz Bilgileri Sadece okunabilen ve kullanýcýnýn deðiþtiremeyeceði bilgilerdir. Cihaz ID/versiyon ve seri numarasý üretim esnasýnda cihaz içine atanmaktadýr. Böylece cihazla ilgili bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda cihaz bilgilerinin bulunduðu adreslerden cihazýnýzý firmamýza bildirebilir ve yardým alabilirsiniz. CÝHAZ BÝLGÝLERÝ REGISTER RANGE FORMAT 6416 EC CÝHAZ ID R XD EC1 CÝHAZ ID / VERSÝYON NO R X111 - X1FF 6418 EC2 R X - XFFFF SERÝ NO 6419 EC3 R X1 - XFFFF Toplam Sayaç Endeksleri Toplam sayaç endeksleri 8 adet tarifeli sayaç endeksinin toplamýný ifade etmektedir. Toplam sayaçlara sýfýrdan baþka endeks yazýlmasýna izin verilmemektedir. Toplam sayaçlar sýfýrlandýðýnda otomatik olarak ilgili pulse giriþinin tüm tarifeli sayaç endeksleri sýfýrlanacaktýr. Tarifeli sayaçlara yazacaðýnýz endeks deðerleri toplam sayaç endekslerini ayný miktarda deðiþtirecektir. TOPLAM SAYAÇ ENDEKSLERÝ A B C D E F REGISTER RANGE FORMAT IN1 TOPLAM SAYAÇ IN2 TOPLAM SAYAÇ IN3 TOPLAM SAYAÇ IN4 TOPLAM SAYAÇ 9

10 TOPLAM SAYAÇ ENDEKSLERÝ A 1B 1C 1D 1E 1F A 2B 2C 2D 2E 2F REGISTER RANGE FORMAT IN5 TOPLAM SAYAÇ IN6 TOPLAM SAYAÇ IN7 TOPLAM SAYAÇ IN8 TOPLAM SAYAÇ IN9 TOPLAM SAYAÇ IN1 TOPLAM SAYAÇ IN11 TOPLAM SAYAÇ IN12 TOPLAM SAYAÇ Tarifeli Sayaç Endeksleri Endeks deðerlerini deðiþtirebilmeniz için cihazý üzerindeki Counter Set menüsünün Enable olarak ayarlanmýþ olmasý gerekmektedir. LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ A 3B 3C 3D 3E 3F REGISTER RANGE FORMAT IN1 T1 LÝ SAYAÇ IN2 T1 LÝ SAYAÇ IN3 T1 LÝ SAYAÇ IN4 T1 LÝ SAYAÇ IN5 T1 LÝ SAYAÇ IN6 T1 LÝ SAYAÇ IN7 T1 LÝ SAYAÇ IN8 T1 LÝ SAYAÇ 1

11 LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ REGISTER RANGE FORMAT 64 4 IN9 T1 LÝ SAYAÇ IN1 T1 LÝ SAYAÇ IN11 T1 LÝ SAYAÇ IN12 T1 LÝ SAYAÇ IN1 T2 LÝ SAYAÇ A IN2 T2 LÝ SAYAÇ 75 4B 76 4C IN3 T2 LÝ SAYAÇ 77 4D 78 4E IN4 T2 LÝ SAYAÇ 79 4F 8 5 IN5 T2 LÝ SAYAÇ IN6 T2 LÝ SAYAÇ IN7 T2 LÝ SAYAÇ IN8 T2 LÝ SAYAÇ IN9 T2 LÝ SAYAÇ A IN1 T2 LÝ SAYAÇ 91 5B 92 5C IN11 T2 LÝ SAYAÇ 93 5D 94 5E IN12 T2 LÝ SAYAÇ 95 5F 96 6 IN1 T3 LÝ SAYAÇ IN2 T3 LÝ SAYAÇ IN3 T3 LÝ SAYAÇ IN4 T3 LÝ SAYAÇ IN5 T3 LÝ SAYAÇ A IN6 T3 LÝ SAYAÇ 17 6B 18 6C IN7 T3 LÝ SAYAÇ 19 6D 11 6E IN8 T3 LÝ SAYAÇ 111 6F IN9 T3 LÝ SAYAÇ IN1 T3 LÝ SAYAÇ IN11 T3 LÝ SAYAÇ

12 LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ REGISTER RANGE FORMAT IN12 T3 LÝ SAYAÇ IN1 T4 LÝ SAYAÇ 122 7A IN2 T4 LÝ SAYAÇ 123 7B 124 7C IN3 T4 LÝ SAYAÇ 125 7D 126 7E IN4 T4 LÝ SAYAÇ 127 7F IN5 T4 LÝ SAYAÇ IN6 T4 LÝ SAYAÇ IN7 T4 LÝ SAYAÇ IN8 T4 LÝ SAYAÇ IN9 T4 LÝ SAYAÇ A 8B 8C 8D 8E 8F 9 IN1 T4 LÝ SAYAÇ IN11 T4 LÝ SAYAÇ IN12 T4 LÝ SAYAÇ IN1 T5 LÝ SAYAÇ IN2 T5 LÝ SAYAÇ IN3 T5 LÝ SAYAÇ IN4 T5 LÝ SAYAÇ IN5 T5 LÝ SAYAÇ A 9B 9C 9D 9E 9F A A1 A2 IN6 T5 LÝ SAYAÇ IN7 T5 LÝ SAYAÇ IN8 T5 LÝ SAYAÇ IN9 T5 LÝ SAYAÇ IN1 T5 LÝ SAYAÇ 163 A3 164 A4 IN11 T5 LÝ SAYAÇ 165 A5 166 A6 IN12 T5 LÝ SAYAÇ 167 A7 168 A8 IN1 T6 LÝ SAYAÇ 169 A9 17 AA IN2 T6 LÝ SAYAÇ 171 AB 12

13 LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ AC AD AE REGISTER RANGE FORMAT IN3 T6 LÝ SAYAÇ IN4 T6 LÝ SAYAÇ 175 AF 176 B IN5 T6 LÝ SAYAÇ 177 B1 178 B2 IN6 T6 LÝ SAYAÇ 179 B3 18 B4 IN7 T6 LÝ SAYAÇ 181 B5 182 B6 IN8 T6 LÝ SAYAÇ 183 B7 184 B8 IN9 T6 LÝ SAYAÇ 185 B9 186 BA IN1 T6 LÝ SAYAÇ 187 BB 188 BC IN11 T6 LÝ SAYAÇ 189 BD 19 BE IN12 T6 LÝ SAYAÇ 191 BF 192 C IN1 T7 LÝ SAYAÇ 193 C1 194 C2 IN2 T7 LÝ SAYAÇ 195 C3 196 C4 IN3 T7 LÝ SAYAÇ 197 C5 198 C6 IN4 T7 LÝ SAYAÇ 199 C7 2 C8 IN5 T7 LÝ SAYAÇ 21 C9 22 CA IN6 T7 LÝ SAYAÇ 23 CB 24 CC IN7 T7 LÝ SAYAÇ 25 CD 26 CE IN8 T7 LÝ SAYAÇ 27 CF 28 D IN9 T7 LÝ SAYAÇ 29 D1 21 D2 IN1 T7 LÝ SAYAÇ 211 D3 212 D4 IN11 T7 LÝ SAYAÇ 213 D5 214 D6 IN12 T7 LÝ SAYAÇ 215 D7 216 D8 IN1 T8 LÝ SAYAÇ 217 D9 218 DA IN2 T8 LÝ SAYAÇ 219 DB 22 DC IN3 T8 LÝ SAYAÇ 221 DD 222 DE IN4 T8 LÝ SAYAÇ 223 DF 224 E IN5 T8 LÝ SAYAÇ 225 E1 13

14 LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD REGISTER RANGE FORMAT IN6 T8 LÝ SAYAÇ IN7 T8 LÝ SAYAÇ IN8 T8 LÝ SAYAÇ IN9 T8 LÝ SAYAÇ IN1 T8 LÝ SAYAÇ IN11 T8 LÝ SAYAÇ IN12 T8 LÝ SAYAÇ Cihaz Durumu Cihaz durumunda cihazýn o anki saat, tarih, tarife, sýradaki yazýlacak kayýt numarasý ve alarm durumlarý kullanýcýya bildirilir. Cihazýn log kayýt periyodu kaç dakikaya ayarlanmýþsa o kadar sürede bir sýradaki kayýt numarasý bir sayý artacaktýr. CÝHAZ DURUMU F F1 F2 REGISTER RANGE FORMAT GÜN AY R 1-12 YIL R -99 R F3 SAAT R F4 F5 F6 DAKÝKA SANÝYE R -59 HAFTANIN GÜNÜ R -6 R F7 R F8 SIRADAKÝ YAZILACAK KAYIT NO R F9 ALARM R -7 ALARM: = Alarm yok 1 = Saat Hatasý 2 = Tarih Hatasý 3 = Tarih Hatasý 4 = Tarife Hatasý 5 = Tarife Hatasý 6 = Tarife Hatasý 7 = Tarife Hatasý 2.3. Hafýza - Loglama Özellikleri : Cihaz üzerindeki 2MB flash hafýza içinde 1dk ile 6dk arasýnda ayarlanabilir bir sürede veri kaydý tutmaktadýr. Bu hafýza 32 sektörden oluþmaktadýr. Her sektörde byte vardýr. Flash hafýza üzerine her kayýt yapýldýðýnda 128 byte'tan oluþan bloklar kaydedilmektedir. Her sektörde 512 adet blok kaydý tutulmaktadýr. 2MB flash hafýzada toplam adet blok kaydý yapýlmaktadýr. Flash dolduðunda. sektör temizlenerek flasha baþtan kayýt yapýlmaktadýr. Veri kaydý yapýlýrken bir sektörün sonuncu kaydý ( dahil 511. kayýt) yapýlmadan önce bir sonraki sektör tamamiyle silinmektedir. Cihazýn kaçýncý kaydý yapacaðý modbus üzerinden 248. adresten izlenebilmektedir. 3. AYAR (ARAYÜZ) YAZILIMI Cihazýn PC üzerinden yapýlan ayarlarý için bir Ayar Yazýlýmý hazýrlanmýþtýr. Bu program sayesinde kullanýcýnýn PC üzerinden yapmasý gereken ayarlarý daha kolay ve hýzlý þekilde yapabilmesi hedeflenmiþtir. Ayar Yazýlýmý ve Ayar Yazýlýmý Kullanma Talimatýna cihazýn ambalaj kutusu içerisindeki CD den ulaþabilirsiniz. Ayar Yazýlýmýný nasýl kullanacaðýnýz Ayar Yazýlýmý Kullanma Talimatýnda detaylý þekilde anlatýlmýþtýr. 4. BOYUTLAR 61,6 44,9 71, ,5 26,5 38,9 9 Ölçüler mm cinsindendir. 14

15 4.1.BAÐLANTI ÞEMASI * Ortak uç (Herhangi birinin kullanýlmasý yeterlidir.) pulse giriþlerine NPN çýkýþlý sayaç baðlandýðýnda kollektör ucu In (+) giriþine, emiter ucu Com (-) giriþine baðlanmalýdýr. PNP çýkýþlý sayaç baðlandýðýnda ise kollektör ucu Com (-) giriþine, emiter ucu In (+) giriþine baðlanmalýdýr. TR B A GND -31. BÝLGÝSAYAR BAÐLANTISI AYNI HATTA MAX. 31 CÝHAZ BAÐLANABÝLÝR.... MAX. 12 mt. TR B A GND -2. TR B A GND -1. RS-485 / 232 veya RS-485 / USB KONVERTÖR B A GND PC TR BA SÝNYAL KUVVETLENDIRICI KULLANARAK AYNI HATTA 247 CÝHAZ BAÐLANABÝLÝR GND MAX. 12 mt. SÝNYAL KUVVETLENDÝRÝCÝ MAX. 12 mt RS-485 / 232 veya RS-485 / USB KONVERTÖR B A GND PC su su su su su su gaz gaz gaz gaz gaz gaz 15

16 5. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Ýþletme Gerilimi (Un) = Lütfen cihaz etiketlerine bakýnýz. Ýþletme Frekansý (f) = 45-65Hz Besleme Giriþi Güç Tüketimi = <5VA Haberleþme (Ýzolasyonlu) = MODBUS RTU (RS485) = bps Adres = Parite = Yok, Çift, Tek Stop Biti = 1 Max Haberleþme Mesafesi = 12 m (MODBUS/RS-485 tarafý, sinyal kuvvetlendirici kullanýlarak) Pulse Giriþleri (12 Adet, Ýzolasyonlu) = EN ile uyumludur. Minimum Pulse Süresi = 1 ms Pulselar Arasý Minimum Süre = 3 ms Minimum pulse periyodu = 6 ms Maksimum Pulse Frekansý = 16 Hz Maksimum Kontak Direnci = 8 Ohm Pulse Gerilimi = 1-12V Tetiklenme Kenarý = Yükselen kenar ve Pulse geniþliði kontrolü ile baðlanacak sayaçlar arasý max. mesafe = 1 m Toplam Sayaç Kapasitesi = Ortam Sýcaklýðý Depolama Sýcaklýðý = C o = C Nem = %95 Gösterge = Aydýnlatmalý 2x12 LCD Boyutlar = DIN4 (PK27) Cihaz Koruma Sýnýfý = Çift yalýtým Önpanel = IP4 Terminaller = IP2 Kutu Malzemesi = Yanmaz Baðlantý þekli = Klemens Rayýna Voltaj Baðlantýsý için Kablo Kalýnlýðý 2 = max. 2.5 mm Pulse Baðlantýsý için Kablo Kalýnlýðý 2 = max. 2.5 mm RS-485 Baðlantýsý için Kablo Kalýnlýðý = Kategori 5 kablo Aðýrlýk = 456,4 gr Dahili Bellek = 2MB Fabrika Çýkýþ Ayarlarý = 96 Parity = No Address = 1 Counter Set = Disable PASSWORD = 1234 PASSWORD Enable = No Log Kayýt Periyodu = 3 dk Yaz - Kýþ saati uygulamasý = Aktif Çarpan = 1 Bölen = 1 Birim = Yok Tarife = Yok Sayaçlar = Alarm = Normal o 16

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

DTR-20 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-20 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-20 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A4993 / Rev.3 www.entes.com.tr DTR-20 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

MCB-50t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

MCB-50t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý MCB-50t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5305 / Rev.3 www.entes.com.tr MCB-50t saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan ayarlanan saatlerine göre kontaklarýna baðlý cihazlarý kontrol

Detaylı

MPR50 EEKTROÝK ÞEBEKE AAÝZÖRÜ DÝKKAT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan önce bu kullanma talimatý

Detaylı

DTR-10t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5300 / Rev.3 www.entes.com.tr Gün Tarih gg.aa.yy Saat SS:dd:ss ESC tuþu SET tuþu ESC 1 2 3 4 5 6 7 AUTO MANUAL SET Yaz / Kýþ saati uygulama durumu Pil durumu

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme GERÝÝM KORUMA RÖESÝ 1 2 3 N ÝÇÝNDEKÝER Baðlantý Þemasý - Teknik Özellikler...1 Doðru Kullaným ve Güvenlik Þartlarý...1 Ön Panel ve Tuþlarýn Kullanýmý...1 Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý...2 Tuþlara Ait

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

RG32C/CS ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler... Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler.... GÝRÝÞ...2. Genel bilgiler...2.2 Ön panel...2.3 Arka panel...4 2. RG32C/CS

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ MPR63 ŞEBEKE NLİZÖRÜ www.entes.com.tr HRMONIK ÖLÇÜMÜ MEMORY Modbus Harmonikler Hafıza Digital I/O nalog Çıkışlar m BŞL MPR63 MENÜ HRİTSI NLIK DEĞERLER Gerilim L N Gerilim L L kımlar Güç Fakt Cos ktif Reaktif

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

DTR-20 / 20H Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-20 / 20H Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-20 / 20H Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A4993 / Rev.9 www.entes.com.tr DTR-20 / DTR-20H güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir.

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

Elektronik Kontrol Paneli

Elektronik Kontrol Paneli Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar:

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar: AN 9LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ Enerji analizörünün adet ayarı vardır. Bu ayar:. Akım Trafo Oranı ayarı. Gerilim Trafo oranı ayarı. LCD stili ayarı. Adres ayarı. Baud ayarı. Parite ayarı. Akım Trafo

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu roses Kontrol Cihazý ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS9-2200.PSI TCS 9-2200 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6+6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm + 14mm

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

TRANS-MINIATS. 1. Önsöz

TRANS-MINIATS. 1. Önsöz TRANS-MINIATS OTOMATÝK TRANSFER ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler Trans-iATS otomatik transfer ünitesi, þebeke gerilimi izleme ve otomatik transfer özelliði saðlar. Þebekenin her hangi bir fazýnýn

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

MBS100 DONANIM KILAVUZU

MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 MODBUS GATEWAY Serisi 07 / 2017 MIKRODEV_HM_MBS100 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MBS100 GENEL BİLGİLER... 6 1.1 Fiziksel

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES A7680b/Rev.1 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler...1 Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler...1 1. GÝRÝÞ...2 1.1 Genel bilgiler...2 1.2 Ön panel...2 1.3 Arka panel...4

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

RKR-1T07C/1T12C. Hi -Tech Akıllı Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-1T07C/1T12C. Hi -Tech Akıllı Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-1T07C/1T12C Hi -Tech Akıllı Reaktif Güç Kontrol Rölesi İÇERİKLER - - - 1. 2. 3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.. Ön Panel Görünüşü ve Fonksiyonları Bağlantı

Detaylı

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI

BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI BX 6 ARAÇ KANTARI YAZILIMI KULLANIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER : Konu : Sayfa 1. Ana Menü 3 2. 1. Tartým 3 3. 2. Tartým 6 4. Sabit Daralý Tartým 7 5. Raporlar 8 6. Son Tartým Fiº Tekrarý 10 7. Diðer ݺlemler

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 08.12.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

DC AMPERMETRE DCA-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC AMPERMETRE DCA-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC MPERMETRE DC-10 / 10 / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11 / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý 4741 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı