Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12"

Transkript

1 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz. Cihazý solvent ya da benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. Sadece kuru bez kullanýnýz. Cihazý çalýþtýrmadan önce baðlantýlarýnýn doðru olduðunu kontrol ediniz. Cihazýnýzdaki herhangi bir sorunda yetkili satýcýnýzla temas kurunuz. Cihaz sadece ray tipi montaj içindir. Kullanýlacak sigorta F tipi olmalý ve akým sýnýr deðeri 1A olmalýdýr. GÜVENLÝK Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilicek istenmeyen durumlardan firma hiçbir þekilde sorumlu deðildir. Uyarýlar Cihazý kullanmadan önce kullanma talimatýnýn tamamýný okuyunuz. Þebeke ve cihazýn besleme giriþleri arasýna bir buton veya devre kesici baðlayýnýz. Baðlanan buton veya devre kesici cihaza yakýn olmalýdýr. Baðlanan buton veya devre kesicinin cihazý þebekeden ayýrmak için kullanýlacaðý iþaretlenmelidir. Pil ömrü 1 yýldýr. Pil sadece ENTES A.Þ. tarafýndan deðiþtirilebilir.pil elektrik kesintilerinde saatin bozulmamasý amacýyla kullanýlmaktadýr. Elektrik kesintilerinde cihaz gelen pulseleri saymayacaktýr. Cihaza Uygulanan Standartlar EN 611-1, EN , EN GARANTÝ Cihazýn garanti süresi 2 (iki) yýldýr. Herhangi bir arýza durumunda cihazýn tamiri sadece üretici firma tarafýndan yapýlmaktadýr, aksi durumlarda cihazýn garantisi geçersiz olur. Ýçindekiler 1. GÝRÝÞ UYGULAMALAR GENEL ÖZELLÝKLER ÖN PANEL DONANIM ÖZELLÝKLERÝ CÝHAZ KULLANIMI CÝHAZ ÜZERÝNDEN YAPILAN AYARLAR RS-485 (Bilgisayar ile haberleþme bilgileri) MENÜSÜ PASSWORD MENÜSÜ ESCAPE MENÜSÜ PC ÜZERÝNDEN YAPILAN AYARLAR RS-485 AYARLAR GENEL AYARLAR SAYAÇ AYARLARI TARÝH VE SAAT AYARLAR AYARLARI CÝHAZ BÝLGÝLER TOPLAM SAYAÇ ENDEKSLER LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ CÝHAZ DURUMU HAFIZA - LOGLAMA ÖZELLÝKLERÝ AYAR YAZILIMI BOYUTLAR BAÐLANTI ÞEMASI TEKNÝK ÖZELLÝKLER GÝRÝÞ 1.1. UYGULAMALAR, 12 pulse giriþine baðlý sayaçlardan (Elektrik, su, gaz...vs) gelen pulseleri ayarlanan zaman bazlý 8 adet tarifeye baðlý olarak ayrý ayrý sayýp, üzerinde bulunan saat çipi ve flash hafýzasý sayesinde gerçek zamanlý kaydeden ve RS-485 hattý üzerinden modbus RTU protokolü ile veri aktarýmý yapabilen mikrodenetleyici tabanlý bir cihazdýr GENEL ÖZELLÝKLER Cihaz Özellikleri 1) Tarife ve birim bilgisi ile birlikte 12 pulse giriþinin toplam sayaç içeriklerini, tarih ve saat bilgisini ve alarm durumunu 2x12 karakter LCD ekranda 5 sn aralýklarla otomatik olarak veya aþaðý ve yukarý butonlarýný kullanarak görüntüleyebilir, 2) Herhangi bir butona basarak aydýnlatmayý 2 sn boyunca aktif yaparak ekranda kolay okuma saðlayabilir, 3) RS-485 çýkýþýný kullanarak bilgisayarla veri alýþveriþinde bulunabilir, 4) Her bir pulse giriþinin içeriklerini tarife bilgisi ile birlikte 1dk 6dk arasýnda ayarlanabilen sürede cihazýn 2 MB lýk kalýcý belleðine tarih ve saatiyle birlikte kaydedebilir, 5) 4 haneli kullanýcý þifresi belirleyerek cihazýn ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önleyebilirsiniz. 1

2 Ayar Yazýlýmý Özellikleri 1) Kaydedilen parametreleri bilgisayar ortamýna aktarýp, deðerlendirebilir, 2) Her bir pulse giriþi için ayrý ayrý çarpan ve bölen katsayýsý girebilir, 3) Her bir pulse giriþi için ayrý ayrý birim tanýmlayabilir, 4) Tarih ve saat ayarlarýný deðiþtirebilir, 5) Haberleþme ayarlarýný deðiþtirebilir, 6) Þifre aktifleþtirebilir ve yeni bir þifre tanýmlayabilir, 7) Log kayýt periyodunu deðiþtirebilir, 8) Yaz-kýþ saati uygulamasýný aktifleþtirebilir, 9) Sekizer adet tatil günü, cumartesi, pazar ve hafta içi tarife ayarý yapabilir*, 1) Tarifeli ve toplam sayaçlarý izleyebilir, 11) Tarifeli ve toplam sayaçlarý sýfýrlayabilir, 12) Cihaz menüsünden Counter Set aktifleþtirildiðinde tarifeli sayaçlara endeks atayabilir, 13) O anki tarih ve saati, tarifeyi, sýradaki yazýlacak kayýt numarasýný ve alarm durumlarýný izleyebilirsiniz. *1 den 8 e kadar tarife seçilebilir, ancak seçilen bir tarife (örneðin T1) zaman aralýðý baþka bir tarifeyle çakýþmamak koþulu ile bir defadan fazla seçilebilir ÖN PANEL 1) Yukarý ve Aþaðý tuþu : Ýzleme ekranýnda 12 pulse giriþinin toplam sayaç endeksleri, saat, tarih ve alarm bilgisinin görüntülenmesini saðlar. Menüde iken menü baþlýklarý arasýnda geçiþ yapmak ve bir sayýsal deðeri arttýrýp azaltmak için kullanýlýr. 2) Set tuþu : 3 sn basýlý tutulduðunda menüye girilmesini saðlar. Menüde iken bir alt menüye veya bir üst menüye geçmek, menüden çýkmak, bir sayýsal deðer ayarlanýrken soldan saða basamak geçiþi yapmak ve yapýlan deðiþikliði kaydetmek için kullanýlýr. 3) Count (C) : Ekranda o anda hangi pulse giriþinin toplam sayaç endeksinin gösterildiðini belirtir. 4) Tarife Bilgisi (T) : O an hangi tarifenin aktif olduðunu gösterir. Tarife çakýþmasý varsa veya saat arýzalýysa o anki pulseler T1 tarifesine kaydedilir ve tarife göstergesinde uyarý amaçlý flaþ yanýp söner. Bu durumda ekrandaki Alarm kýsmýnda problemin sebebi kullanýcýya bildirilir (Örneðin; Wrong Time, No Tariff...gibi). Ayrýca Ayar yazýlýmýnda alarm durumundan da sorun izlenebilir. 5) Birim : Ekranda o anda görülmekte olan pulse giriþinin saymakta olduðu endeksin birimini gösterir. 6) : Ekranda o anda gösterilmekte olan pulse giriþinin toplam sayaç endeksidir. Maksimum (8x2word) deðerini alabilir. Toplam sayaçlar 8 adet tarifeli n toplamýndan oluþmaktadýr. Her bir tarifeli n kapasitesi 2 worddur, yani en fazla deðerini alabilir. 2 word kapasitesini dolduran her tarifeli sayaç otomatik olarak sýfýrlanarak saymaya devam eder. 7) Pulse Ledleri : Ýlgili pulse giriþine pulse geldiðinde kullanýcýya ýþýklý uyarý yapmak içindir. 8) 2x12 karakter LCD ekran 9) Arka plan ýþýklandýrmasý 1.4 DONANIM ÖZELLÝKLERÝ 1) Pulse ve Com Giriþleri (12 pin Pulse Giriþi, 4 pin Com Giriþi) 2) Besleme Giriþi (2 pin) 3) RS-485 klemensi (4 pin) 2. CÝHAZIN KULLANIMI Cihazýn tüm ayarlarýnýn cihaz üzerinden yapýlmasýna güvenlik nedeni ile izin verilmemektedir. Bu sebeple cihaz ayarlarýný Cihaz üzerinden yapýlan ayarlar ve Modbus protokolü ile PC üzerinden yapýlan ayarlar olmak üzere iki grupta inceleyeceðiz Cihaz üzerinden yapýlan ayarlar Cihazýn baðlantýlarýný, baðlantý þemasýna uygun olarak yaptýktan sonra, cihaza enerji veriniz. Ölçüm ve uygulamalarýnýzýn doðru olmasý için de, menüleri kullanarak gerekli ayarlamalarý yapýnýz. Ýzleme Ekraný Ýzleme ekranýnda ekran 5 sn aralýklarla otomatik olarak deðiþir. Aþaðý ve yukarý butonlarýný kullanarak da ekranlar arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Ekranda 1. sayaçtan 12. sayaca kadar tüm sayaçlarýn toplam sayaç endeksi, tarife ve birim bilgisi sýrayla gösterilir, sonra saat, tarih ve alarm bilgisi gösterilerek tekrar 1. sayaca dönerek devam eder. 2

3 Count 1 Tarife Birim Count 2 Tarife Birim Count 3 Tarife Birim Count 4 Tarife Birim Count 5 Tarife Birim Count 6 Tarife Birim Count 7 Tarife Birim Count 8 Tarife Birim Count 9 Tarife Birim ALARM! Tarih Gün/Ay/Yýl Saat saat:dakika:saniye Count 12 Tarife Birim Count 11 Tarife Birim Count 1 Tarife Birim Ana Menüler Cihazda 3 adet ana menü bulunmaktadýr. Bunlar RS-485, PASSWORD ve ESCAPE menüleridir. Ýzleme ekranýnda 3 sn set tuþuna basýldýðýnda ana menülere geçiþ saðlanýr. Herhangi bir ana menüde set tuþuna basarak alt menülere geçiþ saðlanýr. Þifre aktif ise ana menüye girmek için 3 sn set tuþuna basýldýðýnda menüye girmeden önce þifre * sorulacaktýr. * Fabrika çýkýþý þifresi 1234 dür. Yukarý, Aþaðý ve Set tuþlarýný kullanarak þifrenizi giriniz. Son olarak Set tuþuna bastýðýnýzda karþýnýza ana menü ekraný gelecektir. Yukarý ve Aþaðý tuþlarýný kullanarak ana menüde gezebilirsiniz. Þifre yanlýþ girildiðinde cihaz kilitlenmez. Yapýlan ayarlar cihaz hafýzasýna kaydedilir ve elektrik kesilmelerinde kaybolmaz.menüde iken tuþlara 2 sn boyunca basýlmazsa izleme ekranýna dönülür. Yapýlan deðiþiklik varsa iptal edilir. Menüde yaptýðýnýz bir deðiþikliðin geçerli olmasý için menüden çýkarken deðiþiklikler için Kaydet sorusuna onay vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde deðiþiklikler geçerli olmayacaktýr. Ýzleme Ekraný 3 sn tuþuna basýnýz RS-485 PASSWORD ESCAPE RS-485 (Bilgisayar ile haberleþme bilgileri) Menüsü Cihaz MODBUS RTU haberleþme protokolüne sahiptir. Ölçülen tüm deðerler ayar yazýlýmý aracýlýðý ile bilgisayara aktarýlabilir. Yine bu yazýlýmý kullanarak cihazýn menüsünden yapabileceðiniz Counter Set hariç tüm iþlemleri bilgisayar aracýlýðýyla da yapabilirsiniz. Bilgisayar ile haberleþmenin yapýlabilmesi için, Parity, Address deðerleri cihaza girilmelidir. RS Parity No Address 1 Counter Set Disable Back deðerinin seçilmesi deðerini 12, 24, 48, 96, 192, 384 bps olarak seçebilirsiniz Parity deðerinin seçilmesi Parity ayarýný No, Odd, Even seçebilirsiniz. Parity No Parity No Parity Odd Parity Even Parity Even 3

4 Address bilgisinin girilmesi Adres bilgisi arasýnda bir deðer girilebilir. Address 1 Address 1 Address 247 Address 247 Counter Set ayarlanmasý (Tarifeli sayaçlara endeks yazýlmasýnýn aktifleþtirilmesi) Counter Set menüsü Disable olarak ayarlandýðýnda tarifeli sayaçlara ayar yazýlýmý ile dan baþka bir endeks yazýlmasýna izin verilmez. Ancak Counter Set menüsü Enable olarak ayarlandýðýnda tarifeli sayaçlara ile (2 word) arasýnda endeks yazabilirsiniz. Counter Set Disable Counter Set Disable Counter Set Enable Counter Set Enable PASSWORD Menüsü Kullanýcý þifresinin tanýmlandýðý ve aktif yapýldýðý menüdür. Cihazýn ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önlemek için bu menüde 4 haneli kullanýcý þifresi belirleyip bu þifreyi aktif hale getirmelisiniz. PASSWORD Enable Change Back Enable (Kullanýcý þifresinin aktif hale getirilmesi) Þifre korumasýnýn aktif veya pasif olarak ayarlanabildiði menüdür. Enable Mevcut þifrenizi girin ENTER PASS ENTER PASS Þifre doðru girilirse Enable No Enable Yes Þifre yanlýþ girilirse INVALID PASS! Change (Kullanýcý Þifresinin Deðiþtirilmesi) Þifre deðiþikliðinin yapýldýðý menüdür. Change Mevcut þifrenizi girin Old Pass Old Pass Þifre doðru girilirse Yeni þifrenizi girin New Pass New Pass Yeni þifrenizi tekrar girin Confirm Pass Confirm Pass Þifre yanlýþ girilirse Þifre yanlýþ girilirse Þifre doðru girilirse INVALID PASS! INVALID PASS! 4

5 ESCAPE menüsü Ana menüden çýkýþ için kullanýlýr.ana menülerde bir deðiþiklik yapýldýysa yapýlan deðiþikliði kaydetmek için onay istenir. Hiçbir deðiþiklik yok ise ölçüm sonuçlarý gösterim menüsüne direkt geçilir. ESCAPE Save No Save Yes Ýzleme Ekraný Saved! Deðiþiklik kaydedilmedi Deðiþiklik kaydedildi 2.2. PC üzerinden yapýlan ayarlar RS-485 Ayarlarý RS-485 ayarlarýnda cihaz üzerinden de yapabileceðiniz, Parity ve Cihaz adresi bilgilerini deðiþtirebilirsiniz. RS-485 ayarlarýný deðiþtirdiðinizde cihaz ile PC arasýndaki haberleþme kopacaktýr. Cihaz ile PC haberleþme ayarlarýný ayný olacak þekilde ayarlayarak haberleþmeyi saðlayabilir ve PC üzerinden yaptýðýnýz ayarlamalara devam edebilirsiniz. RS-485 AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT BAUD RATE -5 PARITY -2 HABERLEÞME ADRESÝ BAUD RATE: PARITY: = 12 bps 3 = 96 bps = Yok 1 = 24 bps 4 = 192 bps 1 = Tek 2 = 48 bps 5 = 384 bps 2 = Çift Genel Ayarlar Genel ayarlarda cihaz üzerinden de yapabileceðiniz þifre tanýmlama (deðiþtirme) ve þifre aktif veya pasif hale getirme iþlemlerini yapabilirsiniz. Ayrýca log kayýtlarýný kaç dakikada bir almak istediðinizi belirleyebilir ve yaz-kýþ saati uygulamasýný aktifleþtirip pasifleþtirebilirsiniz. Yaz - kýþ saati uygulamasýný aktifleþtirdiðinizde cihaz saati otomatik olarak her yýlýn mart ayýnýn son pazar günü gece saat 3: ten 4: e 1 saat ileri alýnýr ve her yýlýn ekim ayýnýn son pazar günü gece saat 4: ten 3: e 1 saat geri alýnýr. GENEL AYARLAR REGISTER RANGE FORMAT ÞÝFRE ÞÝFRE ETKÝNLEÞTÝRME LOG KAYIT PERÝYODU YAZ-KIÞ SAATÝ UYGULAMASI -1 ÞÝFRE ETKÝNLEÞTÝRME: YAZ-KIÞ SAATÝ UYGULAMASI: = Aktif deðil = Aktif deðil 1 = Aktif 1 = Aktif Sayaç Ayarlarý Sayaç ayarlarýnda her bir pulse giriþi için ayrý ayrý olmak üzere çarpan ve bölen katsayýsý belirleyebilir ve ölçtüðünüz maddenin birimini tanýmlayabilirsiniz. Örneðin 1. pulse giriþi için çarpan 5 bölen 2 ve birim Wh olarak ayarlandýðýnda ve 1. pulse giriþine 4 pulse geldiðinde cihazýn ölçümü 4x5:2 = 1 Wh olacaktýr. 5

6 Tarih-Saat Ayarlarý SAYAÇ AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT IN1 ÇARPAN IN2 ÇARPAN IN3 ÇARPAN A IN4 ÇARPAN B 8C 8D IN5 ÇARPAN IN6 ÇARPAN IN7 ÇARPAN E IN8 ÇARPAN F IN9 ÇARPAN IN1 ÇARPAN IN11 ÇARPAN IN12 ÇARPAN IN1 BÖLEN IN2 BÖLEN IN3 BÖLEN IN4 BÖLEN IN5 BÖLEN A IN6 BÖLEN IN7 BÖLEN IN8 BÖLEN B IN9 BÖLEN C 81D 81E IN1 BÖLEN IN11 BÖLEN IN12 BÖLEN F IN1 BÝRÝM IN2 BÝRÝM IN3 BÝRÝM -54 IN4 BÝRÝM IN5 BÝRÝM IN6 BÝRÝM IN7 BÝRÝM IN8 BÝRÝM -54 IN9 BÝRÝM IN1 BÝRÝM IN11 BÝRÝM A IN12 BÝRÝM -54 tarih ve saati ayarlanýrken tarih ve saat kontrolü otomatik olarak yapýlmaktadýr. Böylece kullanýcýnýn olmayan bir tarih ve saati ayarlamasýna izin verilmemektedir. Örneðin 3 þubat 212, 29 þubat 213, 31 Nisan, 24::, 23:6:6... tarih ve saatleri ayarlanamaz. Tarihi ayarladýðýnýzda haftanýn günü otomatik olarak ayarlanacaðýndan haftanýn gününü kullanýcýnýn ayarlamasýna izin verilmemektedir. TARÝH - SAAT AYARLARI BÝRÝM: = Birimsiz 1 = Wh 2 = VAh 3 = VArh 4 = kwh 5 = kvah 6 = kvarh 7 = ImWh 8 = ExWh = IVArh 1 = CVAr 11 = ImkWh 12 = ExkWh 13 = IkVArh 14 = CkVArh 15 = J 16 = kj 17 = cal 82B 18 = kcal 19 = BTU 2 = TEP 21 = erg 3 23 = m 24 = ml 25 = cl 3 26 = in 3 27 = ft REGISTER RANGE FORMAT GÜN 28 = yd 29 = gal 3 = bbl 31 = gi 32 = pk 33 = pt 34 = qt 35 = g 36 = kg 37 = t 38 = GTN 39 = lb 4 = oz 41 = qrtr 42 = mm 43 = cm 44 = m 45 = km = in 47 = ft 48 = yd 49 = mi 5 = nmi 51 = s 52 = min 53 = h 54 = d C AY D YIL E SAAT F DAKÝKA SANÝYE HAFTANIN GÜNÜ R -6 HAFTANIN GÜNÜ: = Pazar 1 = Pazartesi 2 = Salý 3 = Çarþamba 4 = Perþembe 5 = Cuma 6 = Cumartesi 3 6

7 Tarife Ayarlarý Tarife ayarlarýnda sekizer adet tatil günü, cumartesi, pazar ve hafta içi tarife ayarý yapabilirsiniz. Ayarlamýþ olduðunuz tarifelere 1 den 8 e kadar isim verebilirsiniz. Herhangi bir tarifeyi (örneðin T1 tarifesi) zaman aralýðý baþka bir tarifeyle çakýþmamak koþulu ile bir defadan fazla seçebilirsiniz. Tarifeyi olarak ayarladýðýnýzda bu o tarife aralýðýnýn kapalý olduðu anlamýna gelmektedir. Bu durumda cihaz gelen pulseleri T1 tarifesine kaydeder. Eðer tüm tarifeler ayarlanarak kapatýlýrsa ve cihaz tarifesiz olarak kullanýlmak istenirse bu durumda T1 tarifesi endeksleri toplam sayaç endekslerine eþit olacaktýr. Tatil tarifesi olarak ayarlanan tarifeler cumartesi, pazar ve hafta içi tarifelerine göre önceliklidir. Örneðin haziran ayýnýn 5. günü tatil tarifesi olarak ayarlanmýþsa ve bu gün T7 olarak ayarlanmýþsa haziran ayýnýn 5. günü geldiðinde T7 tarifesi aktif olacaktýr. Bu zaman diliminde cumartesi, pazar veya hafta içi olarak ayarlanan bir tarife varsa bu tarife o gün için devre dýþý kalacaktýr. Eðer çakýþan tarifeler varsa veya cihaz saat ayarýný kaybetmiþse güvenlik amacý ile T1 tarifesi aktif olacaktýr. Bu durumda cihazýn ekranýndaki tarife göstergesi flash yapmaya baþlayacak ve ALARM göstergesinde problemin sebebi kullanýcýya bildirilecektir. Ayný zamanda PC üzerinden 249. adresten de kullanýcý problemin sebebini görebilecektir. Tatil Tarifesi Ayarlarý Tatil tarifesi ayarlarýnda sýrasýyla ilgili tarifenin aktif olmaya baþlayacaðý baþlangýç yýlý, ayý, günü, saati ve tarifenin devre dýþý kalacaðý bitiþ yýlý, ayý, günü, saati ayarlarý ile bu zaman aralýðýnda hangi tarifenin aktif olacaðýnýn belirtildiði tarife ayarý bulunmaktadýr. Baþlangýç yýlý/ayý, baþlangýç günü/saati, bitiþ yýlý/ayý, bitiþ günü/saati ayarlarýnda ayný adrese iki bilgi girileceðinden dolayý bilgilerin matemetiksel bir formül ile aþaðýdaki þekilde adreslere girilmesi gerekmektedir. BAÞLANGIÇ YILI / AYI: Yýl ( - 99), Ay (1-12) arasýnda girilebilir.* Yazýlacak deðer = Yýl x Ay BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ: Gün (1-31), Saat ( - 23) arasýnda girilebilir.* Yazýlacak deðer = Gün x Saat BÝTÝÞ YILI / AYI: Yýl ( - 99), Ay (1-12) arasýnda girilebilir.* Yazýlacak deðer = Yýl x Ay BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ: Gün (1-31), Saat ( - 24) arasýnda girilebilir.* Yazýlacak deðer = Gün x Saat * Ayarlayacaðýnýz tarihin gerçekte var olan bir tarih olmasý gerekmektedir. Tarife ayarlarýnda da tarih saat ayarlarýnda olduðu gibi tarih kontrolü yapýlmaktadýr. Örneðin 3 þubat þeklinde bir tarih olmayacaðýndan dolayý tarife ayarlarýnda böyle bir tarihi ayarlamanýza otomatik olarak izin verilmeyecektir. Ayrýca baþlangýç tarihinin bitiþ tarihinden büyük olmasý ve baþlangýç tarihinin bitiþ tarihine eþit olmasý durumlarýnda tarife çalýþmayacaðýndan dolayý bu þekilde bir ayar yapmanýza da otomatik olarak izin verilmeyecektir. TATÝL SÝ AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I 1-12 BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I -23 BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BAÞLANGIÇ YILI / AYI I 1-12 BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I A BAÞLANGIÇ YILI / AYI I B BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I C BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I D BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I E F BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I A BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I B BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I C BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I D E BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I F BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BAÞLANGIÇ YILI / AYI -99 I BAÞLANGIÇ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I BÝTÝÞ YILI / AYI -99 I BÝTÝÞ GÜNÜ / SAATÝ 1-31 I

8 Cumartesi - Pazar - Hafta içi Tarifesi Ayarlarý Cihazda tatil günlerinin dýþýnda her hafta tekrarlanan tarife ayarlarý da mevcuttur. Cumartesi tarifesi olarak ayarlanan bir tarife her cumartesi günü geldiðinde aktif olacaktýr. Ayný durum Pazar ve Hafta içi tarifeleri için de geçerlidir. Cumartesi, pazar, hafta içi tarife ayarlarýnda sýrasýyla ilgili tarifenin aktif olmaya baþlayacaðý baþlangýç saati, dakikasý ve tarifenin devre dýþý kalacaðý bitiþ saati, dakikasý ayarlarý ile bu zaman aralýðýnda hangi tarifenin aktif olacaðýnýn belirtildiði tarife ayarý bulunmaktadýr. Baþlangýç saati/dakikasý, bitiþ saati/dakikasý ayarlarýnda ayný adrese iki bilgi girileceðinden dolayý bilgilerin matemetiksel bir formül ile aþaðýdaki þekilde adreslere girilmesi gerekmektedir. BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI: Saat ( - 23), Dakikasý ( - 59) arasýnda girilebilir. Yazýlacak deðer = Saat x Dakika BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI: Saat ( - 24), Dakikasý ( - 59) arasýnda girilebilir. Yazýlacak deðer = Saat x Dakika CUMARTESÝ GÜNÜ AYARLARI PAZAR GÜNÜ AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I A B BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I C BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I D E BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I F BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I A BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I B BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I C D BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I E BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I F -8 REGISTER RANGE FORMAT BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I A BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I B C BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I D BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I E F 8A BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I I A A2 BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I A3 BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I A A5 BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I A6 BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I A7-8 8

9 HAFTAÝÇÝ GÜNLERÝ AYARLARI REGISTER RANGE FORMAT A8 BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I A9 BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I AA 8AB BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI I AC BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I AD AE BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I AF BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I B B1 BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI -23 I B2 BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI -24 I B B4 8B5 8B6 8B7 8B8 8B9 8BA 8BB 8BC 8BD 8BE 8BF BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI BAÞLANGIÇ SAATÝ / DAKÝKASI BÝTÝÞ SAATÝ / DAKÝKASI I I I I I I I I Cihaz Bilgileri Sadece okunabilen ve kullanýcýnýn deðiþtiremeyeceði bilgilerdir. Cihaz ID/versiyon ve seri numarasý üretim esnasýnda cihaz içine atanmaktadýr. Böylece cihazla ilgili bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda cihaz bilgilerinin bulunduðu adreslerden cihazýnýzý firmamýza bildirebilir ve yardým alabilirsiniz. CÝHAZ BÝLGÝLERÝ REGISTER RANGE FORMAT 6416 EC CÝHAZ ID R XD EC1 CÝHAZ ID / VERSÝYON NO R X111 - X1FF 6418 EC2 R X - XFFFF SERÝ NO 6419 EC3 R X1 - XFFFF Toplam Sayaç Endeksleri Toplam sayaç endeksleri 8 adet tarifeli sayaç endeksinin toplamýný ifade etmektedir. Toplam sayaçlara sýfýrdan baþka endeks yazýlmasýna izin verilmemektedir. Toplam sayaçlar sýfýrlandýðýnda otomatik olarak ilgili pulse giriþinin tüm tarifeli sayaç endeksleri sýfýrlanacaktýr. Tarifeli sayaçlara yazacaðýnýz endeks deðerleri toplam sayaç endekslerini ayný miktarda deðiþtirecektir. TOPLAM SAYAÇ ENDEKSLERÝ A B C D E F REGISTER RANGE FORMAT IN1 TOPLAM SAYAÇ IN2 TOPLAM SAYAÇ IN3 TOPLAM SAYAÇ IN4 TOPLAM SAYAÇ 9

10 TOPLAM SAYAÇ ENDEKSLERÝ A 1B 1C 1D 1E 1F A 2B 2C 2D 2E 2F REGISTER RANGE FORMAT IN5 TOPLAM SAYAÇ IN6 TOPLAM SAYAÇ IN7 TOPLAM SAYAÇ IN8 TOPLAM SAYAÇ IN9 TOPLAM SAYAÇ IN1 TOPLAM SAYAÇ IN11 TOPLAM SAYAÇ IN12 TOPLAM SAYAÇ Tarifeli Sayaç Endeksleri Endeks deðerlerini deðiþtirebilmeniz için cihazý üzerindeki Counter Set menüsünün Enable olarak ayarlanmýþ olmasý gerekmektedir. LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ A 3B 3C 3D 3E 3F REGISTER RANGE FORMAT IN1 T1 LÝ SAYAÇ IN2 T1 LÝ SAYAÇ IN3 T1 LÝ SAYAÇ IN4 T1 LÝ SAYAÇ IN5 T1 LÝ SAYAÇ IN6 T1 LÝ SAYAÇ IN7 T1 LÝ SAYAÇ IN8 T1 LÝ SAYAÇ 1

11 LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ REGISTER RANGE FORMAT 64 4 IN9 T1 LÝ SAYAÇ IN1 T1 LÝ SAYAÇ IN11 T1 LÝ SAYAÇ IN12 T1 LÝ SAYAÇ IN1 T2 LÝ SAYAÇ A IN2 T2 LÝ SAYAÇ 75 4B 76 4C IN3 T2 LÝ SAYAÇ 77 4D 78 4E IN4 T2 LÝ SAYAÇ 79 4F 8 5 IN5 T2 LÝ SAYAÇ IN6 T2 LÝ SAYAÇ IN7 T2 LÝ SAYAÇ IN8 T2 LÝ SAYAÇ IN9 T2 LÝ SAYAÇ A IN1 T2 LÝ SAYAÇ 91 5B 92 5C IN11 T2 LÝ SAYAÇ 93 5D 94 5E IN12 T2 LÝ SAYAÇ 95 5F 96 6 IN1 T3 LÝ SAYAÇ IN2 T3 LÝ SAYAÇ IN3 T3 LÝ SAYAÇ IN4 T3 LÝ SAYAÇ IN5 T3 LÝ SAYAÇ A IN6 T3 LÝ SAYAÇ 17 6B 18 6C IN7 T3 LÝ SAYAÇ 19 6D 11 6E IN8 T3 LÝ SAYAÇ 111 6F IN9 T3 LÝ SAYAÇ IN1 T3 LÝ SAYAÇ IN11 T3 LÝ SAYAÇ

12 LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ REGISTER RANGE FORMAT IN12 T3 LÝ SAYAÇ IN1 T4 LÝ SAYAÇ 122 7A IN2 T4 LÝ SAYAÇ 123 7B 124 7C IN3 T4 LÝ SAYAÇ 125 7D 126 7E IN4 T4 LÝ SAYAÇ 127 7F IN5 T4 LÝ SAYAÇ IN6 T4 LÝ SAYAÇ IN7 T4 LÝ SAYAÇ IN8 T4 LÝ SAYAÇ IN9 T4 LÝ SAYAÇ A 8B 8C 8D 8E 8F 9 IN1 T4 LÝ SAYAÇ IN11 T4 LÝ SAYAÇ IN12 T4 LÝ SAYAÇ IN1 T5 LÝ SAYAÇ IN2 T5 LÝ SAYAÇ IN3 T5 LÝ SAYAÇ IN4 T5 LÝ SAYAÇ IN5 T5 LÝ SAYAÇ A 9B 9C 9D 9E 9F A A1 A2 IN6 T5 LÝ SAYAÇ IN7 T5 LÝ SAYAÇ IN8 T5 LÝ SAYAÇ IN9 T5 LÝ SAYAÇ IN1 T5 LÝ SAYAÇ 163 A3 164 A4 IN11 T5 LÝ SAYAÇ 165 A5 166 A6 IN12 T5 LÝ SAYAÇ 167 A7 168 A8 IN1 T6 LÝ SAYAÇ 169 A9 17 AA IN2 T6 LÝ SAYAÇ 171 AB 12

13 LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ AC AD AE REGISTER RANGE FORMAT IN3 T6 LÝ SAYAÇ IN4 T6 LÝ SAYAÇ 175 AF 176 B IN5 T6 LÝ SAYAÇ 177 B1 178 B2 IN6 T6 LÝ SAYAÇ 179 B3 18 B4 IN7 T6 LÝ SAYAÇ 181 B5 182 B6 IN8 T6 LÝ SAYAÇ 183 B7 184 B8 IN9 T6 LÝ SAYAÇ 185 B9 186 BA IN1 T6 LÝ SAYAÇ 187 BB 188 BC IN11 T6 LÝ SAYAÇ 189 BD 19 BE IN12 T6 LÝ SAYAÇ 191 BF 192 C IN1 T7 LÝ SAYAÇ 193 C1 194 C2 IN2 T7 LÝ SAYAÇ 195 C3 196 C4 IN3 T7 LÝ SAYAÇ 197 C5 198 C6 IN4 T7 LÝ SAYAÇ 199 C7 2 C8 IN5 T7 LÝ SAYAÇ 21 C9 22 CA IN6 T7 LÝ SAYAÇ 23 CB 24 CC IN7 T7 LÝ SAYAÇ 25 CD 26 CE IN8 T7 LÝ SAYAÇ 27 CF 28 D IN9 T7 LÝ SAYAÇ 29 D1 21 D2 IN1 T7 LÝ SAYAÇ 211 D3 212 D4 IN11 T7 LÝ SAYAÇ 213 D5 214 D6 IN12 T7 LÝ SAYAÇ 215 D7 216 D8 IN1 T8 LÝ SAYAÇ 217 D9 218 DA IN2 T8 LÝ SAYAÇ 219 DB 22 DC IN3 T8 LÝ SAYAÇ 221 DD 222 DE IN4 T8 LÝ SAYAÇ 223 DF 224 E IN5 T8 LÝ SAYAÇ 225 E1 13

14 LÝ SAYAÇ ENDEKSLERÝ D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD REGISTER RANGE FORMAT IN6 T8 LÝ SAYAÇ IN7 T8 LÝ SAYAÇ IN8 T8 LÝ SAYAÇ IN9 T8 LÝ SAYAÇ IN1 T8 LÝ SAYAÇ IN11 T8 LÝ SAYAÇ IN12 T8 LÝ SAYAÇ Cihaz Durumu Cihaz durumunda cihazýn o anki saat, tarih, tarife, sýradaki yazýlacak kayýt numarasý ve alarm durumlarý kullanýcýya bildirilir. Cihazýn log kayýt periyodu kaç dakikaya ayarlanmýþsa o kadar sürede bir sýradaki kayýt numarasý bir sayý artacaktýr. CÝHAZ DURUMU F F1 F2 REGISTER RANGE FORMAT GÜN AY R 1-12 YIL R -99 R F3 SAAT R F4 F5 F6 DAKÝKA SANÝYE R -59 HAFTANIN GÜNÜ R -6 R F7 R F8 SIRADAKÝ YAZILACAK KAYIT NO R F9 ALARM R -7 ALARM: = Alarm yok 1 = Saat Hatasý 2 = Tarih Hatasý 3 = Tarih Hatasý 4 = Tarife Hatasý 5 = Tarife Hatasý 6 = Tarife Hatasý 7 = Tarife Hatasý 2.3. Hafýza - Loglama Özellikleri : Cihaz üzerindeki 2MB flash hafýza içinde 1dk ile 6dk arasýnda ayarlanabilir bir sürede veri kaydý tutmaktadýr. Bu hafýza 32 sektörden oluþmaktadýr. Her sektörde byte vardýr. Flash hafýza üzerine her kayýt yapýldýðýnda 128 byte'tan oluþan bloklar kaydedilmektedir. Her sektörde 512 adet blok kaydý tutulmaktadýr. 2MB flash hafýzada toplam adet blok kaydý yapýlmaktadýr. Flash dolduðunda. sektör temizlenerek flasha baþtan kayýt yapýlmaktadýr. Veri kaydý yapýlýrken bir sektörün sonuncu kaydý ( dahil 511. kayýt) yapýlmadan önce bir sonraki sektör tamamiyle silinmektedir. Cihazýn kaçýncý kaydý yapacaðý modbus üzerinden 248. adresten izlenebilmektedir. 3. AYAR (ARAYÜZ) YAZILIMI Cihazýn PC üzerinden yapýlan ayarlarý için bir Ayar Yazýlýmý hazýrlanmýþtýr. Bu program sayesinde kullanýcýnýn PC üzerinden yapmasý gereken ayarlarý daha kolay ve hýzlý þekilde yapabilmesi hedeflenmiþtir. Ayar Yazýlýmý ve Ayar Yazýlýmý Kullanma Talimatýna cihazýn ambalaj kutusu içerisindeki CD den ulaþabilirsiniz. Ayar Yazýlýmýný nasýl kullanacaðýnýz Ayar Yazýlýmý Kullanma Talimatýnda detaylý þekilde anlatýlmýþtýr. 4. BOYUTLAR 61,6 44,9 71, ,5 26,5 38,9 9 Ölçüler mm cinsindendir. 14

15 4.1.BAÐLANTI ÞEMASI * Ortak uç (Herhangi birinin kullanýlmasý yeterlidir.) pulse giriþlerine NPN çýkýþlý sayaç baðlandýðýnda kollektör ucu In (+) giriþine, emiter ucu Com (-) giriþine baðlanmalýdýr. PNP çýkýþlý sayaç baðlandýðýnda ise kollektör ucu Com (-) giriþine, emiter ucu In (+) giriþine baðlanmalýdýr. TR B A GND -31. BÝLGÝSAYAR BAÐLANTISI AYNI HATTA MAX. 31 CÝHAZ BAÐLANABÝLÝR.... MAX. 12 mt. TR B A GND -2. TR B A GND -1. RS-485 / 232 veya RS-485 / USB KONVERTÖR B A GND PC TR BA SÝNYAL KUVVETLENDIRICI KULLANARAK AYNI HATTA 247 CÝHAZ BAÐLANABÝLÝR GND MAX. 12 mt. SÝNYAL KUVVETLENDÝRÝCÝ MAX. 12 mt RS-485 / 232 veya RS-485 / USB KONVERTÖR B A GND PC su su su su su su gaz gaz gaz gaz gaz gaz 15

16 5. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Ýþletme Gerilimi (Un) = Lütfen cihaz etiketlerine bakýnýz. Ýþletme Frekansý (f) = 45-65Hz Besleme Giriþi Güç Tüketimi = <5VA Haberleþme (Ýzolasyonlu) = MODBUS RTU (RS485) = bps Adres = Parite = Yok, Çift, Tek Stop Biti = 1 Max Haberleþme Mesafesi = 12 m (MODBUS/RS-485 tarafý, sinyal kuvvetlendirici kullanýlarak) Pulse Giriþleri (12 Adet, Ýzolasyonlu) = EN ile uyumludur. Minimum Pulse Süresi = 1 ms Pulselar Arasý Minimum Süre = 3 ms Minimum pulse periyodu = 6 ms Maksimum Pulse Frekansý = 16 Hz Maksimum Kontak Direnci = 8 Ohm Pulse Gerilimi = 1-12V Tetiklenme Kenarý = Yükselen kenar ve Pulse geniþliði kontrolü ile baðlanacak sayaçlar arasý max. mesafe = 1 m Toplam Sayaç Kapasitesi = Ortam Sýcaklýðý Depolama Sýcaklýðý = C o = C Nem = %95 Gösterge = Aydýnlatmalý 2x12 LCD Boyutlar = DIN4 (PK27) Cihaz Koruma Sýnýfý = Çift yalýtým Önpanel = IP4 Terminaller = IP2 Kutu Malzemesi = Yanmaz Baðlantý þekli = Klemens Rayýna Voltaj Baðlantýsý için Kablo Kalýnlýðý 2 = max. 2.5 mm Pulse Baðlantýsý için Kablo Kalýnlýðý 2 = max. 2.5 mm RS-485 Baðlantýsý için Kablo Kalýnlýðý = Kategori 5 kablo Aðýrlýk = 456,4 gr Dahili Bellek = 2MB Fabrika Çýkýþ Ayarlarý = 96 Parity = No Address = 1 Counter Set = Disable PASSWORD = 1234 PASSWORD Enable = No Log Kayýt Periyodu = 3 dk Yaz - Kýþ saati uygulamasý = Aktif Çarpan = 1 Bölen = 1 Birim = Yok Tarife = Yok Sayaçlar = Alarm = Normal o 16

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Böl. 24 Cad. 758. Sk. No: 1-3, 24. Cad. 759. Sk. No:

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Detaylı

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 1 Özet Değerli Kullanıcılar: Yeni bir güvenlik sistemi alırken sizler için hazırlamış olduğumuz, test edilmiş ve özenle paketlenmiş

Detaylı

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti.

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. VAkombi PC eaktif Güç Kontrol ölesi Bankalar Marketler Benzinlikler Okullar Atölyeler Oteller Kademe KAEL Mühendislik Elektronik ic. ve an. Ltd.Şti. İçindekiler Giriş... Uyarılar... Özellikler... Genel...

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrollü Çalýþmalar ÇAPRAZ GRUPLU VE KENDÝ KENDÝNE KONTROLLÜ ÇALIÞMALAR Oktay ÖZDEMÝR, Doç. Dr. Omega CRO Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý olarak,

Detaylı

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU

TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU TURKCELL T-CAM 10 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA KULLANMA KILAVUZU UYARI Bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

277V AC,20A (rezistif yük için) 100.000 anahtarlama. 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

277V AC,20A (rezistif yük için) 100.000 anahtarlama. 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama. Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzu dikkatlice okuyuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı