Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8"

Transkript

1 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

2 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul a tafl nmas ndan sonra flimdi de Merkez Bankas ve Ziraat Bankas n n stanbul a gitmesi gündemde Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul a tafl nmas ndan sonra flimdi de Merkez Bankas ve Ziraat Bankas n n stanbul a gitmesi gündemde Devlet Bakan Ali Babacan Merkez Bankas n n stanbul a tafl naca n aç klarken, Ziraat Bankas en geç 2009'da stanbul'da olmay hedefliyor. Finans kurumlar n n stanbul a nakledilmesi giriflimlerine OS AD Baflkan Nihat Güçlü sert tepki gösterdi ve zorlu bir mücadele verilerek bat l ülkelere baflkentlik statüsü kabul ettirilen Ankara n n konumunu tart flmaya açan ve Ankara ekonomisini güçsüzlefltirecek her tür giriflime karfl olduklar n aç klad. Ali Babacan n Merkez Bankas n n tafl naca na iliflkin aç klamas tart flmalara yol açt. Sert tepkiler üzerine Merkez Bankas ndan yap lan aç klamada, 1211 Say l Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kanununun 2. maddesinde, Bankan n merkezi Ankara dad r hükmü bulundu u hat rlat ld. Bununla birlikte dare Merkezinin baz birimlerinin stanbul a tafl nmas konusunun, geçmiflte de bankan n gündemine geldi i ve yetkili organlarda de erlendirildi i kaydedilen aç klamada, Bugün için dare Merkezimizin stanbul a tafl nmas konusunda, bankam z n alm fl oldu u bir karar bulunmamaktad r denildi. Ziraat Bankas 2009 da stanbul da Ziraat Bankas ise stanbul a tafl nma konusunda haz rl klara bafllad bile Banka, en geç 2009 da stanbul da olmay hedefliyor. Bankan n Genel Müdürü Can Ak n Ça lar, tafl nma için banka çal flanlar ndan bir komisyon oluflturduklar n söyledi. Ça lar, bu komisyonun, tafl n lacak yerin büyüklü ünden, nerede olaca na, teknolojik altyap dan, ifl süreçlerinin gözden geçirilmesine kadar birçok konuda karar verece ini vurgulayarak "Bu mevcut bina ya da bofl bir arsa olabilir" dedi. Tepkiler Merkez Bankas n n tafl naca na dair aç klama, Ankara daki kurumlar n ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti. OS AD Baflkan Nihat Güçlü, ASO Baflkan Zafer Ça layan a yazd ve kamuoyuna aç klad mektupta Babacan n aç klamas ndan duyduklar üzüntüyü dile getirdi. Ulusal kurtulufl savafl n n zaferle sonuçland r lmas ndan sonra Ankara n n baflkent ilan edildi ini, Ankara n n baflkentlik statüsünün uzun y llar süren mücadeleyle bat l ülkelere kabul ettirildi ini an msatan Güçlü, fiekerbank n, fl Bankas ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu nun stanbul a tafl nd n, Vak fbank n da bu yönde bir çabas oldu unu duyduklar n söyledi. Güçlü, Bu tür ad mlar Ankara n n içinin boflalt lmas, baflkentin ekonomik yönden zay flat lmas anlam na gelmektedir. Ankara n n baflkent olarak ekonomik aç dan daha çok güçlendirilmesi gere i ortada iken, köklü kurumlar finans merkezi oldu u gerekçesiyle stanbul a nakletmek, Kurtulufl Savafl n n ve Cumhuriyet projesinin kentsel simgesi Ankara ya yap lm fl en büyük haks zl kt r dedi. Güçlü, mektubunda flu görüfllere yer verdi: Merkez Bankas n n tafl naca na dair haberler üzücüdür ancak bundan daha üzücü olan Devlet Bakan Ali Babacan n tafl nmay savunmas hatta durup dururken gündeme getirmesidir. Kendisi bu kentin tarihi mekanlar ndan Samanpazar nda ticaret yapm fl, ODTÜ de okumufl ve sonra da Ankaral seçmenlerin verdi i oylarla milletvekili seçilmifl, Devlet Bakanl makam na oturmufltur. Ankara ekonomisi gittikçe daral rken, pek çok kurum ve kurulufl flehri terk ederken, Say n Babacan n sanki stanbul milletvekiliymifl gibi davranmas, Ankara n n ç karlar n gözetmemesi çok yad rgat c bir durumdur. Babacan la birlikte Ankara n n di er milletvekillerinin de ciddi bir tepki göstermemesi, s kça dile getirilen Ankara n n sahipsizli i iddias na geçerlilik kazand rmaktad r. Ça layan: Merkez Bankas gelin mi? Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Zafer Ça layan, Merkez Bankas görücüye mi ç km fl? Gelin mi ki stanbul'a götürülsün? B rak n da Ankara'da kals n diyerek tepkisini dile getirdi. Dünyada hemen hemen bütün devletlerde merkez bankalar n n baflkentlerde bulundu unu ifade eden Ça layan, eyalet sisteminin bulundu u ABD'nin bu konuda ölçüt olamayaca n savundu. Merkez Bankas n siyasi bask dan uzak tutal m derken, götürüp finans piyasas n n bask s alt na sokman n da yanl fl oldu unu kaydeden Ça layan, stanbul'a tafl nma görüflünün enine boyuna düflünülmeden ortaya konulmufl bir fikir oldu unu öne sürdü. Merkez Bankas n n, stratejik önemi oldu unu belirten Ça layan, Hükümet burada, Baflbakanl k burada, Maliye Bakanl burada, Hazine burada, Yarg tay' burada. Merkez Bankas n n stanbul'a götürülmesinin pratik faydas ne olacak? diye konufltu. stanbul'un finans merkezi yap lmas na itiraz olmad n kaydeden Ça layan, ancak bunun Merkez Bankas n n stanbul'a götürülerek gerçeklefltirilemeyece ini belirtti. Ça layan, Böyle oluyorsa, o zaman Maliye Bakanl n da, Hazineyi de stanbul'a götürelim aç klamas n yapt. Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Sinan Aygün de, Ankara'da çak l bir tek çivi b rakmayacaks n z. Varsa da yoksa da stanbul. Bari baflkentin stanbul oldu unu ilan edin, olsun bitsin diyerek tepki gösterdi. Aygün, Merkez Bankas n n Ankara da kimseye zarar yok. Finans merkezi stanbul diyorlar. Tabii olur. Ankara'da bir tane banka b rakmad n z ki! fiimdi s ra Merkez Bankas na geldi. Merkez Bankas, Ankara'dan karar alam yor mu? Ankara'dan sesini duyuram yor mu? Madem öyle, di er bankalar gelsin Ankara'ya tafl ns n diye konufltu. Mimarlar Odas : Ankara n n içi boflalt l yor Mimarlar Odas Ankara fiubesi ise sadece ekonomik aç dan de il siyasi aç dan da Ankara n n içinin boflalt lmas n n öngörüldü ünü öne sürdü. fiubeden konuyla ilgili yap lan aç klamada, Ankara n n ulusal kurtulufl mücadelesine karargahl k etti ine dikkat çekilerek Cumhuriyet in kuruluflu ile birlikte, ülkenin kalk nmas na model olacak Baflkent in inflas için, Anadolu ya eflit mesafede bulunan, geliflimi ve modernleflmesi ile ülkenin her flehrine, her kasabas na örnek olacak Ankara seçilmifltir. Ankara n n Cumhuriyetle birlikte yeniden inflas nda, yaln zca kent de il, ülkenin kendisi de infla edilmifltir denildi.

3 Sanayi ve Ticaret Bakanl, son günlerde kamuoyunu meflgul eden bir OSB yasa tasar s tasla haz rlad. Öngörülen düzenlemeler tart flmaya aç ld ve konunun enine boyuna ele al nmas yla birlikte tasla n OSB leri tehdit eden boyutlar ortal a döküldü. Taslak, tümüyle merkeziyetçi bir zihniyetle haz rlanm fl gibi gözüküyor. Tasla n bizce itiraz gören maddelerinin geçmesi durumunda bölge sanayicileri, mülkiyetine sahip olduklar OSB leri idare etme yetkilerini kaybedecekler. Sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurmas engellenecek ve yönetim kurulu Dergi yay n No:4053 Bölgesel süreli yay nd r, ayda bir yay nlan r, ücretsizdir. Yay n Sahibi OS AD Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i Ad na Nihat Güçlü Sorumlu Yaz flleri Müdürü fiadan Aycan Yay n Kurulu M. Turan Emek Ayhan Dönmez Ahmet Erbasan Ahmet Taner Saraç smail fiadi Aycan Yay n dare Adresi Uzayça Caddesi No:12 Ostim - Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Tasar m AYCAN S (0532) Bas m Tarihi: Kas m 2006 Umut Tan, Sa l k, Matbaa, Turizm, nflaat ve Tic. A.fi. Matbaa fiubesi Turan Çi dem Cad. No:15 Ostim-Ankara Tel: (0312) (Pbx) Dergideki yaz lardan yazarlar sorumludur. Güncelleme OSB leri kim yönetecek? üyelerinin ço unlu u da OSB lerde mülk sahibi sanayicilere de il, sanayi ve ticaret odalar n n temsilcilerine verilecek. 15 kiflilik heyette il özel idaresi, belediye ve OSB lerin temsilcileri olacak, sanayi ve ticaret odalar n n temsilcileri a rl k kazanacak. Bu 15 kifliden en fazla 6 s sanayici olacak. Yani sanayici fiili olarak etkisizlefltirilecek, oylamalarda belirleyici olamayacak. Bunun somut karfl l flu: OS AD, organize sanayi bölgesi kuramayacak. Kurulufl çal flmalar süren Anadolu Organize Sanayi Bölgesi nin yönetiminde sanayi ve ticaret odalar n n temsilcileri söz sahibi olacak, bölgenin sanayicileri yönetme yetkilerini büyük ölçüde kaybedecekler. Gerçeklefltirilmek istenilen bu de ifliklikler, nereden bak l rsa bak ls n sak ncal ve sivil toplum örgütlerini yabana atan cinsten Oysa son zamanlarda örgütlenen S AD lar, Türkiye nin birçok yerinde ya do rudan organize sanayi bölgeleri kurdular ya da kurulanlara dinamik gücünü katt lar. fiimdi bu gücü frenlemek kime ne yarar sa layacak? Do rusu anlafl l r gibi de il Bu tasla haz rlayanlar n sivil Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa 1 say için örgütlenmelerin sahip oldu u finansal ve insan kayna n, edindi i birikimi ve sanayi deneyimini, bu örgütlerin potansiyelini aç a ç karacak düzenlemeler gerçeklefltirmek yerine sivil toplum örgütlerine set çekme iste i olsa olsa merkeziyetçi bir zihniyetin ürünüdür ki, bu zihniyet AB sürecindeki Türkiye nin gösterdi i çabalar n özüne de ayk r d r. Sanayiciler üretiyor, ihracat yap yor, istihdam yarat yor ve sanayinin geliflmesi için organize sanayi bölgeleri kuruyor. Ancak TÜS AD Baflkan Ömer Sabanc n n dedi i gibi sahibi oldu u evin yönetiminde yetkileri s n rland r l yor. Sanayicinin kendi mülkiyetiyle ilgili söz sahipli i s n rland r l rken, o bölgelerin oluflumuna hiçbir katk s olmayan baflka yap lar n temsilcilerine kap aralan yor. Do rusu, sözkonusu düzenlemeyi içeren 19. maddenin perde arkas nda yatan niyeti merak ediyoruz. Acaba, bu maddenin arkas na saklan larak, çok baflar l olmufl, ülke ekonomisine katk da bulunmufl dolay s yla kaynaklar n oluflturmufl OSB lerdeki zenginlik birilerinin ifltah n m kabartt? Nihat GÜÇLÜ OS AD Yönetim Kurulu Baflkan Reklam Fiyat Tarifesi 6 say için 630 x x x x 6 98 x 6 53 x 6 OS AD üyeleri için reklam fiyat tarifesi 550 x x x x 6 80 x 6 45 x 6 (YTL+KDV) 6 say için toplam Dergimiz; Tüm resmi protokole, Türkiye de tüm sanayici ve ifladamlar derneklerine üyelerimize ve yaklafl k 3000 ifladam na ücretsiz olarak ulaflt r lmaktad r.

4 Haber OSB ler ifltah kabart yor Sanayi ve Ticaret Bakanl n n OSB yasa tasar s tasla büyük tart flmalara neden oldu. OSB ler, tasar ya demokratik olmad ve OSB lerdeki yönetimin ticaret ve sanayi odalar na verilmek istendi ini ileri sürerek karfl ç k yor. Taslak o kadar büyük tepki yaratt ki, OSB ler bir araya gelerek platform oluflturdu. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n OSB yasa tasar s tasla büyük tart flmalara neden oldu. OSB ler, tasar ya demokratik olmad ve OSB lerdeki yönetimin ticaret ve sanayi odalar na verilmek istendi ini ileri sürerek karfl ç k yor. Taslak o kadar büyük tepki yaratt ki, OSB ler bir araya gelerek platform oluflturdu. Taslak, TÜS AD ve TOBB u da karfl karfl ya getirdi. Tasla elefltiren TÜS AD Baflkan Ömer Sabanc, organize sanayi bölgelerinin yönetimlerinin o bölgelerdeki sanayicinin elinden al nmas na yönelik bir giriflim bafllat ld n belirterek, Haz rlanan bir yasa tasar s ile yönetimde kamu görevlilerinin ve oda temsilcilerinin yer almas na çal fl l yor. Siz bir apartmanda kat sahibi olacaksan z ama o apartman n yönetimini seçme hakk n z olmayacak. Sizi kimin yönetece i yasayla belirlenecek. Bu nas l bir anlay fl kavrayamad k dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve OSB Üst Kurulu Baflkan Bülent Koflmaz ise Ömer Sabanc 'y, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmakla elefltirdi. Bülent Koflmaz, "Yanl fl bilgilendirildi ine inanmak istiyorum. Yoksa sanayici ile odalar n aras n açmak istiyor diye düflünece im" dedi. Ço unlu una valilerin baflkanl k yapt OSB'lerde yeniden yap lanma için çal flma bafllat ld. Sanayi Bakanl 'n n yürüttü ü kanun tasar s nda valiler yerine sanayi ve ticaret odalar n n a rl öne ç kt. TÜS AD' n elefltirileri de bu noktada bafllad diye konufltu. OSB Platformu kuruldu Yasa tasla na karfl ç kan organize sanayi bölgelerinin temsilcileri bir araya gelerek Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Ortak Platformu kurdu. Platform, Ankara da Hilton Oteli nde düzenledi i toplant ile tasla tart flmaya açt. Türkiye nin dört bir yan ndaki OSB temsilcilerinin kat ld toplant da, TÜRKONFED Baflkan Celal Beysel, ÇAS FED Baflkan Mehmet Akyürek, TÜS AD Ankara Temsilcisi Zafer Yavan, AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaflao lu, AKP Manisa Milletvekili smail Bilen, OSBÜK Baflkanvekili Nurettin Özdemir, Barolar Birli i Baflkan Özdemir Özok da bulundu. OS AD dan da Baflkan Yard mc m z Akman Karakülah ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Fuat Yorulmaz, Sayman Hasan Gürel, S.S OS AD Toplu flyeri Kooperatifi Baflkan Ahmet fievki O an, S.S Orta Büyüklükte Sanayi Toplu flyeri Kooperatifi Baflkan Özgür Savafl Özüdo ru, eski Yönetim Kurulu Üyemiz Erdo an Bayraktar toplant y izledi. Platformun Baflkan zmir Atatürk OSB Baflkan Hilmi U urtafl, "TOBB'la kavgal de iliz. Olamay z da. Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ile görüfltük. OSB leri yönetme konusunda bizimle ayn düflünüyor. Biz de önemli bir güçbirli i oluflturduk. Bakan m z Ali Coflkun'un da yan lt ld n düflünüyoruz. Bu durumda bu antidemokratik uygulamadan geri dönülece ini düflünüyoruz" dedi. Toplant da, taslakta yönetim modelini getirenlerin/savunanlar n kamu yetkisi kullanma ve denetlenme elefltirilerine karfl hararetli tart flmalar oldu. Bu konuda bol alk fl alan bir konuflma yapan Ertu rul Kaplan, "Y llard r yapt m z olumlu hizmetlerin sonunda rahatla tam kahvemizi içecekken yönetim sorununu önümüze getirdiler. Yanl fl yaparsak, bizi denetleyenler var, seçmezler. Yanl fl yaparsak bunun hesab n OSBÜK baflkan m z gibi yarg lanarak veririz" dedi. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk, tasla n sanayicilere yönetme hakk tan mad n belirtirken, ÇAS FED 4

5 Haber Baflkan Mehmet Akyürek, tasla n sanayicilerin üretimin içindeki insanlar oldu unu, üretenin yönetme hakk na da sahip olmas gerekti ini söyledi. TÜRKONFED Baflkan Celal Beysel ise tasla n OSB leri yönetme görev, yetki ve sorumlulu unu a rl kl olarak Ticaret ve Sanayi Odalar na verdi ini an msatt. Beysel, Buna karfl n bizlerin yaklafl m, OSB lerde mülk sahibi sanayicinin kendi paralar ndan oluflan OSB fonlar n kendi aralar ndan seçti i, kolayca denetleyebilece i temsilcileri vas tas yla kullanmalar n n daha demokratik, daha verimli ve daha hakkaniyete uygun oldu u fleklindedir. Bu konuda yeni kanuni düzenlemelerin yap lmas, 2000 y l nda ç kart lan yasadan kaynaklanan baz s k nt lar n ortadan kald r lmas aç s ndan gerekli olabilir. Ancak mevcut uygulamadaki sorunlar n ortadan kald r lmas, mülk sahibi sanayicinin kendi mülkünü yönetme hakk n elinden alarak yap lmamal d r dedi. Beysel, 2002 y l ndan bu yana sanayiciler kendi OSB lerindeki seçilmifl yönetim kurullar ile kendi bölgelerini baflar yla yönetiyordu. fiimdi haz rlanan yasa tasar s ile bu hak ellerinden al narak kamu a rl kl bir yönetim öngörülüyor. Yasadaki bu de ifliklikler gerçekleflirse, sanayiciler flu ana kadar oldu u gibi kendi bölgelerinde kendi seçtikleri yönetim taraf ndan yönetilmeyecekler. Demokratik seçim 5 yerine, atama yöntemine geçilecek. Tabii ki atanan kiflilerin bölgedeki sanayicileri ne kadar temsil etti i sorgulan r hale gelecek diye konufltu. Platform aç klamas Toplant da söz alan OSB ve sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri, OSB lerin kendi kendini yönetme hakk n n ortadan kald r lmas n ve OSB Yönetimlerinin Odalara devredilmek istenmesini tepkiyle karfl lad. Toplant dan sonra OSB Yönetimlerine Demokrasi Ça r s bafll ile yap lan aç klamada, tasla n Organize Sanayi Bölgeleri ndeki sanayicilerden oluflan genel kurullar n ve yönetim kurulu seçimlerinin kald r lmas n içeren 19. maddesinin; demokrasi, hukuk, Avrupa Birli i Normlar ve Yerinden Yönetim ilkeleri ile ba daflmad gerekçesiyle iptal edilmesi konusunda görüfl birli i sa land belirtildi. OSB lerin Özel Hukuk Tüzel Kifli olarak kamulaflt rma yapma, imar, GSM, G da Sicili, Çal flma izinleri gibi kamusal yetkileri kullanmas n n önündeki yasal engelin afl lmas için OSB lerin kamu kurumu niteli inde meslek kuruluflu statüsüne geçmesini sa layan bir maddenin tasar ya eklenmesi istenirken, odalar n faaliyet alanlar n n OSB yönetimlerinden farkl olmas ndan dolay OSB lere iliflkin kamusal yetkileri kullanamayacaklar vurguland. Aç klamada, Mevcut Yasa ve

6 Haber Yönetmeli in gereklerini yerine getiren OSB lerde, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu seçimlerinin yap lmas n zorunlu hale getirecek bir yasal de ifliklik beklenirken, yeni tasar ile bu seçimlerin iptali OSB lerde faaliyet gösteren sanayicilerde büyük flaflk nl k yaratt denildi. Türkiye ekonomisine üretimi, ihracat ve istihdam ile önemli katk lar olan, zor OSB lerimize sahip ç kal m koflullara ra men faaliyetlerini sürdürmeyi baflaran OSB sanayicilerinin kendi mülkleri olan bölgelerini yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip oldu unun dile getirildi i aç klamada, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu seçimlerini yapm fl 29 OSB nin kazan lm fl haklar n n korunmas ile sorunun çözümlenemeyece i, demokratik yönetimin tüm OSB lerin ihtiyac oldu unu belirtildi. Bu uygulaman n ikilik yarataca, seçilmifl ve atanm fl yönetim kurullar ile yönetilen olmak üzere 2 farkl statüde OSB olamayaca na dikkat çekilen aç klamada, platformun amac n n yanl fltan dönülmesi oldu u; hükümet, Sanayi ve Ticaret Bakanl, TOBB, OSBÜK, Sanayi ve Ticaret Odalar na karfl bir giriflim ve spekülasyon yaratmak olmad özellikle vurguland. Anadolu OSB Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay, toplant da söz alarak tasla elefltiren bir konuflma yapt. Tuncay, tasla n içerik bak m ndan OSB lerin uygulamada karfl laflt pek çok soruna çözüm getirdi ini ancak baz düzenlemelerin OSB lerin varl n tehdit etti ini söyledi. Tuncay n toplant da yapt konuflman n baz bölümleri flöyle: Tasar ya yönelik itirazlar m z üç temel noktada toplan yor. Bu itirazlar m zdan birisi sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurmalar n n engellenmesidir. Kurulufl bafll kl 4. maddede sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurmalar ve kurulufla ifltirak etmeleri engellenmek, OSB kurucular n n kapsam daralt lmak istenmektedir. Böylece sivil toplum örgütlerinin dinamik gücünün bu alanda de erlendirilmesinden vazgeçilmektedir ki, bunu ülkemiz aç s ndan kay p görüyoruz. Ayr ca, OSB lere, OSB kurucusu olma olana getirilerek OSB lerin kaynaklar n n baflka yerlere aktar lmas gibi hatal bir düzenlemeye gidilmekte, OSB lerin, OSB sanayicileri taraf ndan idare edilmesi engellenmek istenmektedir. Ayn madde de iflikli i ile Tar ma Dayal htisas OSB lerinde, tar msal amaçl kooperatiflere OSB kurma olana getirilirken, sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurma haklar n n elinden al nmas çeliflki yaratmaktad r. 7 inci maddede yap lmak istenilen de ifliklik ile; Müteflebbis heyete kat lacak olan il özel idaresi, Belediye ve OSB lerin kat l m paylar na bak lmaks z n, temsilci say lar n n birer kifli ile s n rland r lmas di er üyeliklerin; oda temsilcilerinden oluflmas istenmektedir. 25 inci maddede; Genel Kurul ortadan kald r lmak ve müteflebbis heyetin devaml l sa lanmak istenmekte ve bu Müteflebbis Heyet üye say s n n 15 te sabitlenmesi ve Bölge sanayicisinin en fazla alt kifli ile temsil edilmesi flart getirilmektedir. Bu düzenleme ile Bölge sanayicisinin kendi kendini yönetme yetkisi elinden al nmaktad r. OSB lerde Genel Kurul kald r l rken Organize Küçük Sanayi Bölgelerinde ise genel kurul zorlanarak çeliflki yarat lmaktad r. Kanuna Geçici 8. madde eklenmek istenmekte, bu madde ile; Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce OSB Kanununun amac na uygun biçimde kurulan ve tüzel kiflilik kazanan OSB'lerin de, Kanunun yay m tarihinden itibaren bir y l içinde durumlar n bu Kanuna uygun hale getirmeleri, durumunu bu kanuna uygun hale getirmeyen OSB lerin tüzel kifliliklerinin Bakanl k taraf ndan resen terkin edilece i hükmü getirilmektedir. Bu düzenlemelere gerekçe olarak da OSB lerin kamusal yetkiler kullanmalar gösterilmektedir. Oysa bu düzenlemelerin geriye dönük olarak da iflletilmesi, mülkiyet ve kazan lm fl haklar n aç kça ihlali anlam na gelmektedir. 6 OSB ler kamusal yetkilerini; kendilerine kanunla verilen görevleri yerine getirmek için kullanmaktad rlar ve bu yetkileri kullan rken her hangi bir sorunla karfl laflmamaktad rlar. Esas problemler, Tasar Tasla n n yukar da belirtilen maddelerinin kanunlaflmas yla oluflacak ve karmafla yarat lacakt r. Getirilen düzenlemeler ile mevcut durumdan geriye gidilecektir. Yap lmak istenilen bu düzenlemeler ile OSB lerin Müteflebbis Heyetlerine ço unlukla ticaret odalar ndan temsilci atanmas, özel hukuk tüzel kiflisi olmalar nda bir de ifliklik getirmemektedir. Kamu tüzel kiflili i getirmeyen hiçbir düzenleme OSB lere ek bir iyilefltirme sa lamayacakt r. Bizler bu düzenlemelerin, mevcut yasalara ayk r flekilde OSB yönetiminde bölge sanayicilerine yer vermek istemeyen, bu amaçla genel kurula gitmemekte direnen ve sanayici olmayan ç kar gruplar n n zihniyetinin bir ürünü oldu unu düflünüyoruz. Çok az yerde ayr olarak örgütlenmifl olan sanayi odalar n n d fl ndaki her türlü meslek kuruluflu ve odalar n OSB idaresine getirilmek istenmesi de demokratik teamüllere ayk r d r.

7 Haber Üniversite- sanayi ile evlendi OST M- ODTÜ Teknokent Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Çoflkun un kat l m yla aç ld. Yeni teknoloji ve yeni ürünler gelifltirebilmek için bilimsel çal flmalar n yap laca OST M -ODTÜ Teknokent, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun un kat l m yla aç ld. ODTÜ ve OST M yönetimi taraf ndan gelifltirilen ortak proje kapsam nda yap lan Teknokent, 65 araflt rma ofisi ile var olan teknolojik sorunlara daha h zl ve daha düflük maliyetli çözümler bulmay hedefliyor. Aç l flta konuflan Bakan Ali Coflkun, bir dönem üniversitelerin özel sektöre bilgi vermekten çekindi ini hat rlatarak art k durumun de iflti ini anlatt. Bugün gelinen noktada siyasi ve ekonomik istikrar n sa land n ve bunun tüm kurum ve kurulufllara yans d n ifade eden Ali Coflkun. ODTÜ- OST M Teknokent i örnek göstererek Bak n nas l sonuçlar ortaya ç k yor'' dedi. Üniversite ve sanayi evleniyor ifadesini kullanan Coflkun. Bu nikah k ymak bana nasip oldu. fiahidimiz de Yenimahalle Belediye Baflkan. diye konufltu. Bakanl k olarak ODTÜ Teknokent e 1.2 trilyon TL, OST M- ODTÜ Teknokent e ise 1 trilyon lira katk da bulunduklar n ifade eden Coflkun, sözkonusu merkezin giriflimcilerin bilim ve teknoloji aç klar n kapataca n ve katma de er yarataca n belirtti. Coflkun, akademisyenler ile özel sektör aras ndaki ba n güçlendirilece ini vurgulad. ODTÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. Canan Çilingir, dünyadaki bilim ve teknoloji parklar n n geliflimlerinin 1990 dan sonra bafllad n ve ODTÜ Teknokent in dünya ile efl zamanl olarak yar fla kat ld n, dünya ile rekabet edebilir bir teknopark olmay sa layan sonuçlardan birisinin bu öncü hareketleri oldu unu anlatt. Bu süreç içinde gelifltiklerini mevcut 200 bin metrekare alan n dar geldi ini fark ettiklerini, yeni aç l mlara ihtiyaç duyduklar n, tam bu noktada da sanayiciden gelen talepleri de erlendirdiklerini söyleyen Çilingir, OST M, bu aç dan bizim için önemli idi. OST M yönetimi büyük bir ileri görüfllülükle bize aç l m aya olarak iflbirli i önerisi getirdi. Uzun süredir OST M le iflbirli i içinde olduk. Ancak fiziksel olarak hiç bu kadar yak n olmam flt k. Art k omuz omuza el ele birlikte çal flma olana na kavufltuk. diye konufltu. Ostim OSB Baflkan Orhan Ayd n da teknokentin daha rekabetçi bir OST M hedefi ile oluflturuldu unu, OST M deki firmalar n ufuklar n n geniflleyece ini belirterek OST M bu ad mla Türkiye'ye örnek olmak istiyor dedi. Hedeflerinin katma de eri yüksek ürünler oldu unu o nedenle merkeze büyük önem verdiklerini ifade eden Ayd n, bilim adamlar n n bilgi ve tecrübelerini üreticilere tafl mak istediklerini dile getirdi. Güçlü: Bilgiyi üreten kazan r OS AD Baflkan Nihat Güçlü de, Ostim in son y llarda büyük at l mlar yaflad n belirtti. Teknoloji ve bilgi üreten ülkelerin yar fl gö üsledi ini, teknoloji ve bilgi transfer eden ülkelerin de geliflemedi ini ifade eden Güçlü, Teknoloji ve bilgi üretemeyen ülke ne yaz k ki, geliflmifl ülkelerin ba ml s hatta kölesi oluyor, onlar n teknoloji çöplü üne dönüyor dedi. Türkiye nin y llard r teknoloji, bilgiyi d flardan sat n alma kolayc l na kaçt na, araflt rma gelifltirme faaliyetlerine gereken 7 önemi vermedi ine dikkat çeken Güçlü, Özel sektör AR-GE yi önemsemedi. Üniversiteler ise kendi kapal dünyalar nda ürettikleri bilimi sanayiye aktaramad lar; kald ki; onlar da sanayiden beslenmedikleri için bilimsel üretimde gerilere düfltüler. Üniversite- sanayi iflbirli i, geliflip güçlenemedi, ortak araflt rmalarda ilerlemeler kaydedilemedi ve kimi baflar lar tekil örnekler olarak kald dedi. Ostim Teknokent i, geçmiflte yap lan hatalar n telafisine yönelik ad m olarak nitelendiren Güçlü, flöyle konufltu: fiimdi KOB lerimiz bilim ve teknoloji üreten beyinlerle buluflacak, yeni ve ileri teknolojilere uyum sa layacak, yenilikleri üretime aktaracak, ürün gelifltirecek, özgün tasar mlara imza atacak, maliyetleri düflürecek, art rd rekabetçi gücü ile kendine güven duyarak tüm dünyaya aç lacakt r. Üniversitelerin mevcut bilimsel birikimleri ile sanayinin olanaklar birlefltirilecek, her iki kesimde daha önce var olan karfl l kl önyarg lar y k lacak ve Ostim Teknokent özelinde kurumsallaflm fl bir yap ya kavuflacak olan bu iflbirli i, hepimizin yüzünü a artacakt r. Sadece Ankara n n de il tüm Türkiye nin ve hatta dünyan n sayg n üniversiteleri aras nda yer alan ODTÜ ile Ostim OSB yönetiminin elele vererek gerçeklefltirdi i Teknokent projesinin bölgemizin rekabet seviyesini yükseltece ine inan yorum. ASO Baflkan Zafer Ça layan ad na söz alan Hasan Altun da, Baflkentin memur kentinden sanayi kentine dönüfltü ünü belirtirken, OST M OSB Müdürü Ahmet R za Bal m, rekabet için teknolojinin önemine dikkat çekti.

8 Haber Frans z ayd nlanmas ndan Frans z karartmas na... Dünya tarihine ayd nlanma düflüncesini kazand ran Fransa da, düflünce özgürlü ünü baltalayan bir karar al narak Ermeni soyk r m iddialar n reddedenler için para ve hapis cezas verilmesini öngören yasa kabul edildi. Düflüncelerinize kat lm yorum ama düflüncelerinizi dile getirme hakk n z sonuna kadar savunaca m diyen Voltaire yi utand ran Fransa, Frans z ayd nlanmas na, Frans z karartmas uygulad. Dünya tarihine ayd nlanma düflüncesini kazand ran Fransa da, düflünce özgürlü ünü baltalayan bir karar al nd ve Ermeni soyk r m iddialar n reddedenler için para ve hapis cezas verilmesini öngören yasa kabul edildi. Düflüncelerinize kat lm yorum ama düflüncelerinizi dile getirme hakk n z sonuna kadar savunaca m diyen Voltaire yi utand ran Fransa, Frans z ayd nlanmas na, Frans z karartmas uygulad. Fransa Meclisinde kabul edilen sözde Ermeni soyk r m n n inkar n suç sayan karar nedeniyle Ankara Ticaret Odas nda bir araya gelen Sivil Toplum Meclisi, bir deklarasyon yay nlayarak Fransa'y sert dille elefltirdi. Toplant ya, aralar nda ATO, Hak- fl, Türk- fl, Türkiye Kamu-Sen, T SK, NTES, TÜS AV' n da bulundu u 200'ü aflk n sivil toplum kuruluflu temsilcisi kat ld. Toplant da, OS AD Baflkan Nihat Güçlü, Baflkan Yard mc s Adnan Keskin, Yazman Sevtap Kavruk, Yönetim Kurulu üyelerimiz Turan Emek ve Emrullah Bal kç o lu da kat ld. Toplant n n sonunda kabul edilen deklarasyonda, Fransa'n n, sözde Ermeni soyk r m n reddetmeyi cezaland rmaya kalk flmak suretiyle "Ermenistan dalkavuklu u" yapt, Türkiye ile iliflkilerini hiçe sayd, bu tavr yla iki ülke aras nda onar lmas imkans z bir uçurumun aç lmas n göze ald vurguland. "Fransa'n n demokrasi, hukuk, düflünce ve ifade özgürlü ü baflta olmak üzere temel insan haklar kavramlar yla ba daflmayan, AB hukukunu da ayaklar alt na alan bu tavr na 'ülkece' ve 'yüreklice' tav r al nmas n n zaman gelmifltir" denilen deklarasyonda, bu karar ndan ötürü Fransa'ya karfl ekonomik alanlarda yo unlaflan bir tav r al nmas gerekti i kaydedildi. Fransa'n n uygulamaya koydu u "Düflünce, Tarih ve Entelektüel soyk r m " kalbinden vurmak için, Türkiye'nin kendisini kand rmaktan baflka bir sonuç vermeyen, sadece sözde kalan aç klamalar bir tarafa b rakarak, do ru, gerçekçi ve etkili ad mlar atmas gerekti i belirtilen vurgulanan deklarasyonda, flu görüfllere yer verildi: "Bu ba lamda genel olarak, flimdiye kadar uygulad m z eksik ve etkisiz politikalar terk edilmeli, ülkece yeni bir 'eylem plan ' devreye sokulmal, bu plan eksiksiz olarak uygulanmal, toplumca benimsenilmesi sa lanmal. Pratikte ise Frans z firmalar, kamu ihalelerine kesinlikle al nmamal. Frans z firmalar n n büyük ilgi duyduklar nükleer santral, Marmaray ve Türk Silahl Kuvvetlerinin helikopter ihalelerine girmeleri kesinlikle engellenmeli. Fransa'n n Türk vatandafllar na uygulad vize ve ç kard zorluklar ayn flekilde karfl l k bulmal ve Frans z vatandafllar yla benzeri kararlar alan di er ülke vatandafllar n n Türkiye'ye seyahatlerinde vize uygulamas getirilmeli. Türkiye uluslararas alanda Fransa'n n talep ve beklentilerine destek vermemelidir. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi'nde davalar aç lmal d r. Frans z mallar boykot edilmeli." Bütün bunlar yap l rken, Türkiye'nin uluslararas taahhütleri ve imzalad anlaflmalar dikkate al narak, kendini suçlu duruma düflürecek yanl fl karar ve ifadelerden özenle kaç n lmas istenilen deklarasyonda, "Devletin politikalar na paralel, birey sorumlulu u çerçevesinde yapacaklar m z da t pk oy kullanmak, vergi vermek gibi vatandafll k görevi içerisinde de erlendiriyoruz" denildi. 8 Deklarasyonda ATO'da toplanan sivil toplum örgütleri olarak, bütün bu sonuçlara ulaflabilmek için 'toplumsal bir seferberlik' uygulamak do rultusunda ilke karar al nd na iflaret edilirken, bu konuda Fransa'n n takipçisi olunaca belirtildi. Bunun için bir çal flma grubu oluflturarak, haz rlanacak sivil eylem plan n n toplumun bütün kesimlerine anlat laca belirtilen deklarasyonda, "Ald m z kararlar sonuna kadar da uygulayaca z" denildi. Aygün den Pamuk a ça r Bu arada ATO Baflkan Sinan Aygün, toplant da yapt konuflmada, Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazar Orhan Pamuk'a ça r da bulundu. Ödül almas ndan dolay Pamuk'u kutlayan Aygün, ödülü, siyaset kar flmadan kazan lm fl bir ödül gibi düflünmek istedi ini belirterek, flunlar kaydetti: "Bugün, bütün dünyan n gözü sizin üzerinizde. Bu ülkeye bir borcunuz var. Size bu ödülü kazand ran güç, bu ülkenin birikimleri, kültürü, tarihidir. Size bir görev yüklemek istemiyorum. Ancak bir ça r yap yorum; Say n Pamuk lütfen, hiç vakit geçirmeden ç k n z deyiniz ki, (Benim ülkem 30 bin Kürt, 1 milyon Ermeni öldürmedi. Fransa'n n ülkemin üzerine atmaya çal flt çamuru protesto ediyorum. Fransa'n n hiç bir hukuk, ak l, mant k çerçevesinde de erlendirilemeyecek saçma sapan karar n k n yorum.) Say n Pamuk, bu tarihi aç klamay yap n, bu ülke sizi ayakta alk fllas n. Sadece bu ülke de il, dünya ayakta alk fllas n." Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z da yapt konuflmada, Fransa'n n kabul etti i yasa tasar s ile Türklere benli ini ve birli ini hat rlatt için teflekkür ederken, ntes Genel

9 Haber Baflkan fiükrü Koço lu, bu ülkeyi bölmek isteyenlere Nobel ödülü verildi ini kaydetti. Koço lu, "Türkiye'ye kim küfrederse onlar ödüllendiriliyor. Öyle bir sürecin içindeyiz. Biz ne olursa olsun AB'ye girelim düflüncesi içinde olursak, bu hançerleri yemeye devam ederiz" dedi. Ankara Umum Otomobilciler ve fioförler Odas Baflkan Ali Ekber Akyol, Fransa'ya tepkilerini göstermek amac yla Ankara'daki 7 bin taksicinin araçlar na siyah kurdele takaca n bildirdi. Öte yandan toplant da Fransa taraf ndan kendisine flövalyelik unvan verilen Emekli Tümgeneral Ahmet Dinçyürek, ATO Baflkan Aygün taraf ndan kürsüye davet edildi. Burada bir konuflma yapan Dinçyürek, Fransa Cumhurbaflkan Jack Chirac' n kendisine bir mektup yazarak, flövalyelik unvan ile ödüllendirildi ini bildirdi ini anlatt. Fransa'daki son geliflmeler üzerine bu ödülü reddetti ini aç klayan Dinçyürek'e, ATO Baflkan Aygün taraf ndan ay y ld zl rozet tak ld. Güçlü: Dostluk duygular m z zedelendi Fransa da Ermeni soyk r m inkar yasas na OS AD Baflkan Nihat Güçlü de Yönetim Kurulu ad na tepki gösterdi. Güçlü, Fransa da akademik özgürlükler dahi tehlikede dedi ve Türk- Frans z iliflkilerinin darbe yedi ini söyledi. Güçlü, yapt yaz l aç klamada, Fransa n n 1915 y l nda yaflanan olaylar 2001 y l nda Ermeni soyk r m olarak tan mlamas n, bugün de Ermeni soyk r m n inkar edenlerin hapis ve para cezas ile cezaland r lmas n öngören tasar y kabul etmesini k nad klar n bildirdi. Tasar n n tarihi gerçeklerin sapt r lmas üzerine kuruldu unu ifade eden Güçlü, Tasar n n içeri i Türkiye nin y llard r üye olmaya çal flt Avrupa Birli i nin de erleri konusunda da zihinlerimizde soru iflaretleri yaratmakta ve bu de erlere iliflkin sorgulama ihtiyac n do urmaktad r. AB taraf ndan Türkiye deki düflünce ve ifade özgürlü ünün s n rlar n n dar oldu unun iddia edildi i bir dönemde, bu tasar düflünce ve ifade özgürlü ünün hatta bilimsel çal flmalar n, akademik özgürlüklerin dahi tehdit alt nda oldu unu göstermektedir. Böylesine hassas bir konuda Fransa n n daha dikkatli ve özenli olmas, bilim adamlar n n, tarihçilerin sa duyusuna, objektif çal flmalar na güvenmesi gerekti ine inan yoruz dedi. Tasar n n gündeme getirilmesinin dahi Türk- Frans z iliflkilerine büyük darbe vurdu una dikkat çeken Güçlü, Tasar, bizlerde var olan dostluk duygular n zedelemifl, Fransa ya karfl derin bir güvensizlik do urmufl, iyi niyetlerimizi öldürmüfltür diye konufltu. Tarihi gerçeklerin üzerinin siyasi kararlarla örtülemeyece ini ifade eden Güçlü, Türkiye nin ulusal onurunun ayaklar alt na al nmas na art k tahammülümüzün kalmad n n bilinmesini istiyoruz dedi. malat sanayiinde ithalat n pay yüzde 58 e ç kt Türkiye son y llarda ihracatta rekor üstüne rekor k rarken, d fl ticarette de de iflim yaflan yor. malat sanayiinde son 9 y lda ithalat n pay yüzde 32,9 dan yüzde 58,8 e yükseldi. Uzmanlar bunda, döviz kurlar nda son y llarda meydana gelen düflüflün etkili oldu unu belirtiyor. TÜS AD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araflt rma Forumu ad na ekonomist Zafer Yükseler ve Ercan Türkan taraf ndan haz rlanan araflt rma, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, son 10 y lda imalat sanayiinin üretim ve d fl ticaretinde ithalatlaflma, uluslararas laflma ve Asyal laflma e ilimleri yafland. Bu e ilimlerin etkisiyle imalatta önemli ölçekte bir d fl ticaret hacmi oluflturuldu. Ancak ticaret hacminin katma de er ve istihdam üzerindeki yans malar k s tl oldu. Sanayide üretimin ve ihracat n ithalata ba ml l giderek artarken, ithalatta AB ve Amerika n n pay düfltü; buna karfl l k Asya ülkelerinin pay yükseldi. hracatta ise AB 15 ülkelerinin pay yüzde 50, Afrika- Ortado u nun yüzde 13. Di er bölgeler ise yüzde 8 ve alt nda paya sahip. 9

10 Haber Wall Street Institue Ostim de Wall Street Institute, KOB lerin dünya iletifliminin ortak dili olan ngilizce yi ö renmelerine imkan sa layacak ve onlar dünya ile buluflturacak OSB Dil Okullar projesini Ostim de bafllatt. Wall Street Institute KOB lerin dünya iletifliminin ortak dili olan ngilizce yi ö renmelerine ve ngilizce iletiflim becerilerini gelifltirmelerine imkan sa layacak ve onlar dünya ile buluflturacak OSB Dil Okullar projesini hayata geçirdi. Projenin ilk aflamas olan Ostim Dil Okulu, 150 bin USD lik bir yat r mla Ankara ve Türkiye nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Ostim de aç ld. Projenin amac, OST M deki küçük ve orta ölçekli iflletmelerin ngilizce e itim ihtiyaçlar n çözerek, dünya ile entegrasyonlar n sa lamak Aç l fla, Wall Street Institute Yönetim Kurulu Baflkan Dündar Uçar, Ostim OSB Baflkan Orhan Ayd n, Ç rak E itim Ö retim Vakf Baflkan brahim Karakoç, OS AD Baflkan Nihat Güçlü ve ORS AD Baflkan Birol Duygu kat ld. Bölgedeki KOB kurucu ve çal flanlar n n yo un ilgi gösterdi i aç l flta, merkezin ilk dersini Ostim OSB Baflkan Orhan Ayd n gerçeklefltirdi. 1 senedir Wall Street Institute K z lay Merkezi ö rencisi olan Ayd n, bundan böyle Ostim deki merkeze transfer oldu unu ve derslerine bu merkezde devam edece ini belirtti. Wall Street Institute un Ostim e gelmesinin kendileri için büyük bir flans oldu unu ifade eden Ayd n, esnek ders saatleri sayesinde herkesin kendi program na göre ister sabah, ister ö le aras, ister ifl ç k fl nda ngilizce ö renebilece ini, art k ngilizce yi ihmal etmenin bahanesinin kalmayaca n söyledi. Wall Street Institute Yönetim Kurulu Baflkan Dündar Uçar, Ostim deki uygulaman n pilot uygulama oldu unu, bölgeden elde edilecek baflar ya göre 5 organize sanayi bölgesinde dil okulu açacaklar n söyledi. KOB lerin ithalatihracat ba lant lar nda ngilizce konusunda s k nt yaflad klar n an msatan Uçar, Global pazarda kendine yer edinmek isteyen KOB lerin ngilizce iletiflim kurabilmeleri art k zorunluluk haline gelmifltir diye konufltu. OS AD Baflkan Nihat Güçlü de Ostim deki her iflletme sahibinin ngilizce bilmesi gere ine iflaret etti. Sanayicilerin yabanc dil konusunda büyük eksiklikleri bulundu unu ifade eden Güçlü, proje ile sanayicilerin yabanc dil engelini aflaca n anlatt. Güçlü, Dil Okulu nun Ostim de aç lmas n n da sanayicilerin iflini kolaylaflt raca na dikkat çekti. Ç rak E itim ve Ö retim Vakf Baflkan brahim Karakoç, böyle bir hizmetin sanayicinin aya na getirilmesinden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Geliflen dünyaya ayak uydurulmas gerekti ini vurgulayan Karakoç, Ürününüzü anlatamazsan z sat fl n yapamazs n z diye konufltu. ORS AD Baflkan Birol Duygu ise dünyaya aç lmak için ngilizce bilmenin zorunlu oldu una iflaret etti. KOB ler için ngilizce neden önemli? ngilizce; KOB lerin kalk nmas, dünyaya aç lmas, ve hem kendilerini hem de Türk 10 sanayisini global pazarda temsil etmeleri aç s ndan onlara çok gerekli olan bir araç. Gerek Wall Street Institute un yapt araflt rmalar, gerek OST M yönetiminin uygulad anketlerden ç kan sonuçlar, gerekse KOSGEB raporlar na göre var lan sonuç da bu öngörüyü kan tl yor. OST M deki KOB lerin % 75 i ngilizce e itimine ihtiyaç duyuyor ve ngilizce bilen çal flanlar KOB lere katma de er sa l yor. Neden Wall Street nstitute? Wall Street Institute ve OST M yönetiminin yapt klar de erlendirmede ortaya ç kan bir baflka gerçek ise Wall Street Institute ngilizce e itiminin KOB lerin ngilizce e itim ihtiyaçlar na %100 uyum sa layabilen bir sistem oldu u yönünde. OST M deki KOB lerin yo un ve sabit olmayan çal flma saatleri, ortalama ngilizce seviyesinin ortan n alt nda olmas ve bu kiflilerin iletiflim a rl kl bir ngilizce bilgisine sahip olma ihtiyaçlar Wall Street Institute sistemini tercih edilir hale getiriyor.

11 Haber 3 y lda ülkemizin 4 milyon metrekaresi sat ld Bay nd rl k ve skan Bakanl Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü verileri, 2003 y l ndan günümüze toplam 4 milyon 420 bin 272 metrekare alan n sat ld n ortaya koydu. Arazileri sat n alanlar n 10 bin 121'inin flah s, 3'ünün ise flirket oldu u aç kland. Verilere göre, sat lan tafl nmaz say s toplam 8 bin 351. Bunun bin 468 adedi arsa ve 2 milyon 975 bin 834 metrekare. Arsa arazi (Binal mesken) say s ise 411. Bunun metrekare olarak alan ise 431 bin 893. Ayr ca ba ms z bölüm say s 6 bin 472, metrekare olarak alan ise bir milyon 12 bin 545. Verilere göre, yabanc uyruklu kiflilerin sat n alma yoluyla tafl nmaz edindikleri iller de belli olmaya bafllad. Bu iller flöyle: "Adana, Ankara, Antalya, Ayd n, Bal kesir, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çank r, Denizli, düzce, Edirne, Elaz, Eskiflehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, stanbul, zmir, Kahramanmarafl, Karabük, Kayseri, K rklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Bay nd rl k ve skan Bakanl Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü verileri, 2003 y l ndan günümüze toplam 4 milyon 420 bin 272 metrekare alan n yabanc lara sat ld n ortaya koydu. Arazileri sat n alanlar n 10 bin 121'inin flah s, 3'ünün ise flirket oldu u aç kland. Manisa, Mardin, Mersin, Mu la, Nevflehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirda, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Yozgat." statistiki verilere göre, bu illerin merkez ilçelerinde bin 244 kifli, bin 335 adet, 528 dönüm arazi ve il merkezi d fl ndaki ilçelerde ise 8 bin 877 kifli, 7 bin 16 adet, 3 bin 892 dönüm olmak üzere toplam 10 bin 121 kifli, 8 bin 351 adet tafl nmaz üzerinden 4 bin 420 dönüm arazi sahibi oldu. Almanya vatandafllar 1 milyon 784 bin 721 metrekare, ABD 816 bin, Arjantin 195 bin, Avustralya 28 bin 553, Avusturya 190 bin 672, Azerbaycan bin 9, Bahreyn 4 bin 380, Bangladefl 15 bin, Belarus 87 bin, Belçika 78 bin 85, Bosna-Hersek 941 bin, Danimarka 127 bin 930, El Salvador 787 bin, Finlandiya 4 bin 953, Fransa 67 bin 739, Güney Afrika 303 bin, Gürcistan 25 bin, H rvatistan 188 bin, Hollanda 255 bin 544, ngiltere 1 milyon 260 bin 361, ran 313 bin, rlanda 174 bin 852, spanya 839 bin, srail 30 bin 219, sveç 7 bin 340, sviçre 67 bin 496, talya 30 bin 682, Japonya bin 514, Kanada bin 553, Kazakistan 303 bin, Lüksemburg bin 20, Macaristan 15 bin 67, Makedonya 952 bin, Nijerya 19 bin, Norveç 23 bin 469, Polonya 727 bin, Rusya Federasyonu 7 bin 96, S rbistan ve Karada (Yugoslavya) 12 bin 338, Slovenya 44 bin, Ukrayna 128 bin, Ürdün 389 bin, Yeni Zelanda 446 bin metrekare ve Yunanistan vatandafllar da 129 bin 351 metrekare arazi sat n ald. Yeni KOB tan m yürürlükte Çal flan say s 250'den az ve y ll k net sat fl has lat 25 milyon YTL'yi geçmeyen iflletmeler KOB olarak tan mland. Daha önce 150'ye kadar iflçi çal flt ran ve imalat sanayinde faaliyet gösteren iflletmeler KOB olarak kabul ediliyordu. Küçük ve orta boy iflletmelerin tan m nda de iflikli e gidilerek, bu kapsamda sa lanan desteklerden yararlanabilecek iflletme say s art r ld. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) Destekleri Yönetmeli inde yapt de ifliklik Resmi Gazete'de yay mland. De ifliklikle daha önce "imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan aras iflçi çal flt ran küçük ve orta ölçekli sanayi iflletmeleri" olarak tan mlanan KOB desteklerinden yararlanabilecek iflletmelerin tan m önemli ölçüde Küçük ve orta boy iflletmelerin tan m nda de iflikli e gidilerek, bu kapsamda sa lanan desteklerden yararlanabilecek iflletme say s art r ld. geniflletildi. flletmenin tan m "Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kifliye ait olup, 250 kifliden az çal flan istihdam eden ve y ll k net sat fl has lat ya da mali bilançosu 25 milyon YTL'yi aflmayan, Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas (NACE) s n fland rmas na göre K s m D malat Sanayi veya bilgisayar yaz l m üretimi kapsam nda faaliyette bulunan ekonomik 11 birimleri ifade eder" olarak yeniden yap ld. Ayr ca iflletmeler mikro, küçük ve orta büyüklükte iflletme olarak s n fland r ld. On kifliden az çal flan istihdam eden ve y ll k net sat fl has lat ya da mali bilançosu 1 milyon YTL'yi aflmayan çok küçük ölçekli iflletmeler mikro iflletme, 50 kifliden az çal flan istihdam eden ve y l k net sat fl has lat ya da mali bilançosu 5 milyon YTL'yi aflmayan iflletmeler küçük iflletme, 250 kifliden az çal flan istihdam eden ve y ll k net sat fl has lat ya da mali bilançosu 25 milyon YTL'yi aflmayan iflletmeler orta büyüklükteki iflletme olarak tan mland. Sermayesinin veya oy haklar n n yüzde 25 ve fazlas do rudan veya dolayl olarak, müfltereken veya tek bafl na bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluflunun ya da büyük iflletmenin kontrolünde olan iflletmeler, iflletme tan m na uysalar bile KOB desteklerinden yararlanamayacaklar.

12 Cumhuriyetimizin 83. y Ve kurucusunun konul CUMHUR YET Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. Cumhuriyet düflüncede, bilgide, sa l kta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halk n geliflimini ve yükseliflini sa layan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaflt ran bir yoldur. Cumhuriyetimizin dayana Türk toplumudur. Cumhuriyet, fikir serbestli i taraftar d r. Samimi ve meflru olmak flart yla her fikre hürmet ederiz. ERMEN MESELES Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek ç karlar ndan çok dünya kapitalistlerinin ekonomik ç karlar na göre halledilmek istenen mesele, Kars anlaflmas yla en do ru çözüm fleklini buldu. As rlardan beri dostane yaflayan iki çal flkan halk n dostluk ba lar memnuniyetle tekrar kuruldu TBMM 3. Toplanma y l n açarken DIfi BORÇLAR Hükümetimizin her medeni devlet gibi d fl borçlanmalar yapmas gere i vard r. fiu kadar ki, ödünç al nan yabanc paralar n flimdiye kadar Bab ali nin yapt gibi ödemeye mecbur de ilmifliz gibi, maksats z israf ve kullanma ile borçlar m z n yükünü art rarak mali ba ms zl m z tehlikeye atmaya kesinlikle karfl y z. Biz memlekette, ilerlemeyi, üretimi ve halk n refah n temin edecek, zenginlik kaynaklar m z gelifltirecek faydal borçlanmalara taraftar z , TBMM 3. toplanma y l n açarken 12

13 l nda gündemdekiler arla ilgili görüflleri... RT CA...Hayat felsesinin garip bir tecellisidir ki, her faydal ve her yeni fleye karfl mutlaka bir kuvvet ç kar. Buna bizim dilimizde (irtica) derler. flte bu irtican n imhas için gerekli tedbirleri evvelden alm fl olmak laz md r , zmit te halkla konuflma Unutulmamal d r ki, milletin hakimiyetini bir flah sta yahut belirli flah slar n elinde bulundurmakta menfaaet bekleyen cahil ve gafil insanlar vard r. Hükümdarlar, kendilerini asl olmayan bir kuvvetin temsilcisi tan rlar ve bundan zevk al rlar. Fakat onlar n etraf ndaki menfaatperestler, bunu din kisvesine büründürerek milleti i fale, küçük görmeye çal fl rlar. Nitekim flimdiye kadar çal flm fllard r. Nihayet milletin kula bu söylentilerle dolar ve o telkinleri dinin icab ve gerçeklerin ifadesi olarak kabul ederler. Bu gibilere gerici ve irtica derler , zmir de halkla konuflma TAR KATLAR Mevcut tarikatlar n gayesi kendilerine tabi olan kimseleri dünyevi ve manevi olan hayatta saadete erifltirmekten baflka ne olabilir? Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti fleyhler, dervifller, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En do ru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikat d r. Medeniyetin emir ve talep etti ini yapmak insan olmak için kafidir , Kastamonu da ikinci bir konuflma 13

14 OS AD ve TOSYÖV Ankara Destekleme Derne i taraf ndan düzenlenen fiirket Yaflam Döngüsü seminerinde, uzun ömürlü flirketlerin s rlar anlat ld. E itmen/yönetim Dan flman Memifl Y lmam, uygun ortamlarda baflar l güçlü ve iyi bir flirketin bir kriz an nda tepetaklak gidebilece ine dikkat çekti. Y lmam, Bir flirketin ömrünü rakipleri belirler. fiirketler uzun yaflamak istiyorsa mutlaka iyi bir sistem kurmal ve yenilikçi olmal d r dedi. Seminerde konuflan Y lmam, günümüzde yüksek kalitede bir ürünü makul fiyattan vermenin rekabet arenas na girifl biletleri oldu unu, rekabetin yeni belirleyicilerinin h z, esneklik, çeviklik, esnek tepki, birbirini tamamlayan tak m çal flmas oldu unu söyledi. fiirketleri, küçük-yavafl= tembel, küçük-h zl =çevik, büyükyavafl= hantal, büyük ve h zl = h zl flirket olarak s n fland ran Y lmam, küçük ve yavafl flirketlerin sürekli fiyat k rarak ayakta kalmak zorunda olduklar n belirterek, KOB leri bu kategoriye soktu. Y lmam, küçük ve yavafl flirketlerin genellikle sektörlerinin sazan bal klar oldu unu, bu flirketlerin ömrünü rakiplerinin baflar s n n etkiledi ini ifade etti. Y lmam, Hem küçük hem yavafl flirketler hala yafl yorlar ise rakipleri yok demektir. Haber fiirketin ömrünü rakibi belirler E itmen/ Yönetim Dan flman Memifl Y lmam, bir iflletmenin ömrünün rakipleri taraf ndan belirlendi ini belirterek, yi bir iflletmenin yönetim sistemi kesinlikle olmal d r. E er o iflletmede iyi bir yönetim sistemi kurulmam fl ise yönetici suçu kendisinde de il çal flan nda arar ki, bu yanl fl bir düflüncedir dedi. Her fley rakiple bafllar, rakiplerin baflar s iflletmelerin baflar s zl n belirler. Esasl bir rakibiniz var ise flirketiniz 100 y ll k dahi olsa çöker dedi. Bir flirketin ortalama ömrünün AB de 40 y l, Türkiye de 18 y l oldu unu, flirketlerin büyürken d fla odakl oldu unu, zirvede iken kendisini zirveye ç karan fleyleri unutmas yla kendi sonunu haz rlad n ifade eden Y lmam, Bir flirket en güzel döneminde çöker. flletmelerde kal c l yarat c y k m sa lar diye konufltu. Uzun ömürlü flirketlerin ortak özelliklerini s ralarken Uygun olmayan ortamlarda hayatta kalmay baflar yorlar. Uygun ortamlarda 14 geliflme ve büyümelerini sürdürüyorlar. Hiçbir zaman olgunlaflm yorlar, daima yeflil kal yorlar. Oturmufl bir flirket olmay düflünmüyorlar diyen Memifl Y lmam, Türkiye de 50 yafl n üzerinde toplam 48 flirket oldu unu belirtti. Bir flirketin çökme zaman n n en iyi zaman nda bile olabilece ini ifade eden Y lmam, yi bir iflletmenin yönetim sistemi kesinlikle olmal d r. E er o iflletmede iyi bir yönetim sistemi kurulmam fl ise yönetici suçu kendisinde de il çal flan nda arar ki, bu yanl fl bir düflüncedir. Her fleyden önemlisi iflletmelerde yönetim sistemi kurulmal ve iflin ak fl bir sistemle gerçeklefltirilmeli, hatalar çal flana yüklenilmemeli diye konufltu. Y lmam, flöyle devam etti: Genel olarak hatalar n yüzde 96 s iflletmelerden yüzde 4 ü ise insandan kaynaklanmaktad r. Sistem, geliflme, sorun çözme ve kabiliyetin artt r lmas n ifade etmektedir. E er iflletmenizde bir sistem kurmad ysan z asla büyümemeniz gerekir. KOB patronlar, düflüncelerini kolay kolay de ifltirmiyorlar; de iflimi, kaç n lmaz gördüklerinde gerçeklefltiriyorlar. Oysa, verimlilik ve yenilik flirketlerin ömrünü uzatan unsurlard r. TOSYÖV Ankara Destekleme Derne i Baflkan Erol Akkaya ve OS AD Baflkan Nihat Güçlü, seminerin sonunda Memifl Y lmam a plaketle teflekkür ettiler.

15 Haber Liderli in, özgünlü ün püf noktalar OS AD ve TOSYÖV Ankara Destekleme Derne i nin iflbirli i ile gerçeklefltirilen çal flmalara yenileri eklendi. Her iki derne in birlikte düzenledi i seminerlerden birinde liderli in püf noktalar anlat ld. Yaflam ve Yönetici Koçu, Dan flman An l nan, Kendinizi tan y n, kendinizi iyi tan madan bir ifle kalk flmak do ru de ildir dedi. Seminerin aç l fl nda konuflan OS AD Baflkan Yard mc s Akman Karakülah, bu tür seminerlerin insanlar n kiflisel geliflimlerinde etkili oldu unu vurgulad ve Bu tür seminerlerin KOB lerin yo un olarak faaliyet gösterdikleri bölgelerde belirli aral klarla yap lmas büyük faydalar getirecektir. KOB lerimize yönelik bu gibi e itimler, OST M sanayicisine de katk sa layacakt r derken, TOSYÖV Ankara Derstekleme Derne i Baflkan Erol Akkaya, günümüzün rekabet koflullar nda KOB lerin varl klar n sürdürebilmeleri için e itime önem vermeleri gerekti ini söyledi. Akkaya, Sürdürülebilir ekonomik büyümenin garantisini, üretenler teflkil etmektedir. Bu sebeple üretenlere s k s k kendilerini yenilemeleri için e itim programlar ile destek veriyoruz diye konufltu. Aç l fltan sonra Yaflam ve Yönetici Koçu, Dan flman An l nan söz ald. çinizdeki lideri uyand r n ça r s yla sözlerine bafllayan nan, Her zaman hayalleriniz olsun ve hayallerinizin peflinden gidin. Ne kadar baflar s z olursan z olun o kadar fley ö renirsiniz, flverenin k dem tazminat yükü düflürülüyor Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Murat Baflesgio lu, iflverenlerin k dem tazminat yükünün düflürülece ini aç klad. flverenlerin flu anda maafl n yüzde 8'i kadar bir tutar k dem tazminat na ay rd klar n vurgulayan Baflesgio lu, "K dem tazminat fonu kurulacak. Fona iflveren katk s yüzde 8'in alt nda olacak" dedi. flsizlik sigortas için iflverenlerin ödedi i yüzde 2'lik primden 1 puan n k dem tazminat fonuna da aktar labilece ini vurgulayan Baflesgio lu, "K dem tazminat fonu için daha önce iflverenlerin yüzde 3 prim ödemesi öngörülmüfltü. Yüzde 1 de iflsizlik sigortas ndan gelirse, yüzde 4 olur" dedi. OS AD ve TOSYÖV Ankara Destekleme Derne i nin organizasyonu ile düzenlenen Liderlik seminerinin konu u Yaflam ve Yönetici Koçu, Dan flman An l nan d. nan a göre, liderli in ilk flart kendini tan mak baflar s z oldu unuz zaman asla pes etmeyin olabildi ince denemelerde bulunun, unutmay n ki baflar ya yenile yenile ulafl lacakt r dedi. nsan n önce kendisini tan mas ve korkular yla yüzleflmesi gerekti ine iflaret eden nan, disiplinli ve programl çal flman n önemine iflaret etti. Kaybetme korkusundan kurtulmak gerekti ini söyleyen ve flartlanmalar n insan köreltti ini ifade eden nan, Baflkas n n yapt klar ile asla baflar l olamay z. nsan hayat nda hedef tektir, her zaman hayallerimiz olabilir ama hedefimizi tek olarak belirlemeliyiz ve gerçeklefltirmek için çal flmal y z dedi. Firmalar n en büyük korkusunun hayal kurmaktan vazgeçmek ve vizyonu b rakmak olmas gerekti ini vurgulayan nan, flöyle konufltu: nsan, hayat nda oldu u gibi iflinde de hayal kurmadan ve kendine vizyon belirlemeden baflar sa layamaz. Aç kal n fakat hedefinizi ufak ufak büyütün, 15 gözünüz baflar ya aç k. Her zaman bir ak l fikir defteriniz olsun, ifl ve yaflam felsefenizi hedeflerinizi sürekli yaz n, geriye dönüp bak n ve de erlendirin. En zor iflinizi en önce yap n ve asla ertelemeyin. Bafl n z sürekli a r tan ve zor gelen iflinize her zaman öncelik verin. Kendinizi her gün % 1 gelifltirin ve düflünmeye zaman ay r n. Düflündüklerinizi mutlaka not edin, kendinizi- kafan z sürekli iflletmenizin içinde tutmay n, d flar lara ç k n ve d flar da neler oluyor görmeye çal fl n, d flardan haberiniz olmaz ise iflletmeniz geliflmez ve yerinde sayar. Baflar için önce insan n kalbini kazanmak gerekti ini ifade eden nan n tavsiyelerinden baz lar flöyle: Önce insanlar n kalbini kazan n, para gerisinden gelir. Maskesiz ve özgün olun. Kendiniz olun ve asla baflkalar gibi olmak için maske takmay n. nsanlar n davran fllar na de il niyetlerine bak n. Önyarg lardan kurtulun. Ne söylüyorsan z onu yap n ve gerçeklefltirin, yapamayaca n z n fazlas n söz vermeyin. Vaadiniz az olsun, fakat çok verin. yi bir dinleyici olun. De iflime ve baflar ya aç k insanlara destek olun. Sizin koltu unuzda gözü olan, kendi kendine ilerleme müptelas olan insanlarla çal fl n. Düzenli okuyun. En iyi dostlar m z kitaplar yazanlard r. Bilgileri bize asla kimse tabakta önümüze sunmaz, bilgiyi kendimizin almas gerekir. Az yiyin, uzun yaflay n.

16 Haber EPDK'dan 2 do algaz da t m flirketine ceza Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu akaryak t da t m flirketlerinin ard ndan do algaz da t m flirketlerini inceleme alt na ald. Bunun sonucunda Eskiflehir'de Esgaz' n Kayseri'de de HSV Do algaz' n abonelerden fazla para ald n tespit eden EPDK iki flirkete de ceza kesti. Akaryak t da t m flirketlerine yüksek rakaml cezalar veren Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK), flimdi de do algaz da t m flirketlerini mercek alt na ald. EPDK, Eskiflehir'de do algaz da t m yapan Esgaz-Eskiflehir fiehiriçi Do algaz Da t m Ticaret ve Taahhüt A.fi. ile Kayseri'de da t m hizmeti yürüten HSV Kayseri Do algaz Da t m Pazarlama ve Ticaret A.fi.'ye abonelerinden haks z bedel tahsil etti i için ceza verdi. Esgaz, özellefltirme kapsam ndayken 2003 y l sonunda Ankara kökenli Kolin nflaat taraf ndan sat n al nm flt. HSV ise Kayseri Büyükflehir Belediyesi'nin bir ifltiraki konumunda bulunuyor. Esgaz, 10 milyon YTL'yi geri ödeyecek EPDK'n n Esgaz'a dönük açt soruflturmada, flirketin do algaz n formülünde mevzuata ayk r bir düzeltme katsay hesaplamas yaparak Eskiflehir'de vatandafltan ve sanayiciden haks z bedel ald n tespit etti. Ayk r l k nedeniyle flirketin yaz l savunmas nda öne sürdü ü hususlar n mevzuat ihlalini hakl gösterecek gerekçeler olmad na karar veren EPDK, flirkete 15 günlük süre verilmesine ve bu süre içinde mevzuata ayk r l a son verilmesini kararlaflt rd. Buna göre Esgaz; 2003, 2004, 2005, 2006 y llar nda do algaz kullanan abonelerden 2007'de cari aç k hedefi 30.4 milyar dolara gerileyecek Ekonomide en önemli k r lganl k nedeni olarak görülen "cari aç k" bu y l ve gelecek y l 30 milyar dolar n alt na inmeyecek y l program na göre 2006 y l n n ilk 8 ay nda 22.4 milyar dolar olan cari aç k, y l sonunda ise 30.7 milyar dolar olacak. Bu rakam, GSMH'nin de yüzde 7.9'una denk olacak. Cari aç n 2007 y l nda 30.4 milyar dolara düflmesi ve GSMH'ye oran n n da yüzde 7.4'e gerilemesi bekleniyor. Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan haz rlanan 2007 y l program, Resmi Gazete'nin mükerrer say s nda yay mland. Programa göre makro ekonomik istikrar tehdit etmeyen, özel sektör eliyle gerçeklefltirilen, ihracat odakl ve toplumun genifl kesimlerinin refah düzeyini art ran bir ekonomik büyüme sa lanacak. Programa göre gelecek y l kamu tüketiminin yüzde 6, özel tüketimin ise yüzde 3,3 oran nda artaca tahmin ediliyor. Toplamdaki tüketim art fl ise yüzde 3,7 olarak hedefleniyor. Bu y l n tamam nda tüketim art fl h z n n ise yüzde 7,9 seviyesinde oluflaca öngörülüyor. Programa göre bu y l yüzde 10,8 oran nda artaca öngörülen sabit sermaye yat r mlar n n, gelecek y l yüzde 5,9 yükselmesi hedeflendi. Toplam art fl h z ndaki azalmaya karfl l k; 2007'de kamunun yat r m art fl h z artacak, özel sektörün yat r m art fl h z ise bu y l n gerisinde kalacak. Bu y l yüzde 1,2 artacak olan kamu yat r mlar n n, gelecek y l yüzde 5,8 büyümesi planlan yor. Özel sektör yat r mlar n n ise 2006 y l ndaki yüzde 14'lük art fla karfl l k, 2007'de yüzde 6 oran nda artaca öngörülüyor. Bu y l yüzde 6 olarak gerçekleflece i tahmin edilen büyümede ise gelecek y l hedef, yine yüzde 5 olacak. Bunun sonucunda bu y l milyar dolar seviyesinde gerçekleflmesi öngörülen gayri safi yurtiçi has la (GSYH) rakam gelecek y l milyar dolara ulaflacak. Bu geliflme sonucu kifli bafl na milli gelir rakam 5349 dolardan 2007 y l nda 5559 dolara ç kacak. flsizlik rakam nda ise 2001 y l ndan sonra ilk kez yüzde 10'un alt na inilecek ve iflsizlik 2007'de yüzde 9,8 olarak gerçekleflecek. En son 2001 y l nda yüzde 8,4 olarak gerçekleflen iflsizlik oran, 5 y l boyunca yüzde 10'un üzerinde kald. Bu y l sonunda ise iflsizli in yüzde 10,1 düzeyinde olmas bekleniyor. Gelecek y l 330 bin kiflinin ifl bulmas bekleniyor. 16 fazla tahsil etti i 10 milyon YTL üzerinde bedeli ilgili mevzuat kapsam nda vatandafllara geri ödeyecek. Esgaz ayr ca, fazla do algaz bedeli tahsil edilen abonelerin listesi ve miktar n n kendi internet (web) sitesinde ve do algaz abone merkezlerinde 120 günden az olmamak üzere ilan edece ini, listede ismi/unvan bulunan abonelerin, iade edilecek do algaz bedeline iliflkin yasal süre içinde yaz l olarak baflvuruda bulunabilece ini ve fazla al nan bedelin tespiti ve iadesi için belirtilmesi gerekli olan di er bilgi ve belgelerin belirtilece i bir duyuruyu, yerel gazetelerde birer hafta arayla en az 3 kez yay mlayacak. Söz konusu mevzuat ayk r l n n tam olarak giderilmemesi halinde, 4646 say l Do algaz Piyasas Kanunu'nun ilgili maddesi gere i ESGAZ'a idari para cezas uygulanacak. Kayseri'de proje bedeli EPDK, Kayseri Büyükflehir ile Hac lar, Mimarsinan, Hisarc k ve K ranard 'da faaliyet gösteren HSV'nin ise Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve serbest bölgede faaliyette bulunan do algaz kullan c lar na hizmet veren iç tesisat sertifikas sahibi kiflilerden OSB Altyap Proje Bedeli ad alt nda, mevzuatta yeri olmayan bir bedel ald n tespit etti. Açt soruflturma kapsam nda, flirketin yaz l savunmas n alan kurul, Denetim Dairesi Baflkanl 'n n konuya ve lisans sahibinin yaz l savunmas na iliflkin görüflü de erlendirdikten sonra iç tesisat sertifikas sahiplerinden mevzuatta yeri olmayan bedeller al nmas n hakl gösterecek gerekçeler olamayaca na ve flirketin kanun hükümlerine ve ç kar lan yönetmelik, talimat ve tebli lere ayk r hareket etti ine" karar verdi. Kurul, mevzuata ayk r duruma son verilmesi ve mevzuata ayk r olarak tahsil edilen bedellerin ilgililerine iade edilmesi için lisans sahibine 60 günlük süre verirken bu süre içerisinde belirtilen ayk r l n tam olarak giderilmemesi halinde, idari para cezas n n uygulanaca hususunun flirkete yaz l olarak ihtar edilmesini kararlaflt rd. (Kaynak: Referans Gazetesi)

17 ftar buluflmas Haber OS AD, Anadolu OSB, çanadolu Sanayici ve fladamlar Dernekleri Federasyonu, S.S. OS AD Toplu flyeri Yap Kooperatifi, S.S Orta Büyüklükte Sanayi Toplu flyeri Yap Kooperatifi ve OS AD A.fi nin organizasyonuyla iftar yeme i verildi. Yeme e Halk n Yükselifli Partisi Genel Baflkan Yaflar Nuri Öztürk, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçac ve CHP Ankara Milletvekili Bayram Meral in yan s ra Çankaya Belediye Baflkan Muzaffer Ery lmaz ile Ostim deki kurum ve kurulufllar n temsilcileri kat ld. 17

18 Yorum Tedarik Zinciri mi? Tedarikçi Prangas m? Uluslar aras serbest piyasa koflullar nda yerlilefltirilmifl parça kullanmaya özendirilmeleri ve bu yönde oluflturulabilecek rekabet edebilir KOB tedarik havuzlar n n gerek ilgili ana sanayi firmalar gerekse ülkemiz sanayi politikalar kapsam nda desteklenmesini stratejik birinci ad m olarak görmemiz gerekiyor. Tan m: Genel bir tan m olarak tedarik zinciri, girdiden ürüne ve oradan da bir sonraki müflteriye kadar olan aflamalar n tümünde katma de er yaratan süreçleri gerçeklefltiren tedarikçilerin bir zincir örne inde oldu u gibi ard fl k s ralanmas n ça r flt rmaktad r. Ürün grubunun teknolojik gereklilikleri ve karmafl kl ölçüsünde ara tedarikçiler uzmanlaflt halkalarda zincire dâhil olmaktad rlar. Örnek Olay: Metal, makine imalat ve otomotiv yan sanayi sektörünün en önemli girdi malzemelerinden biri olan hadde mamulü vas fl çeli in yaflam döngüsünü bir örnek olay olarak ele alal m. Ülkemizde üretim tekni i bak m ndan iki grup ana tedarikçi yap s ndan söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki entegre çelik tesisleri di eri ise ark ocakl tesislerdir. Ere li, Karabük ve skenderun da mevcut olan entegre tesislerimizin kurulum maliyetleri son derece yüksektir. Ancak, kütle üretimi yap labilmesi avantaj n kullanarak sürekli teknolojik iyilefltirmelerle desteklendi i ve profesyonel üretim yönetimi teknikleri ile iflletildi i takdirde iflletme, bak m ve birim maliyetler katlan labilir düzeylere çekilebilmektedir. Yass ürün y ll k iç talep potansiyelinin tüm kapasitesine ra men ancak belirli bir oran n karfl layabilen ERDEMIR, bu kulvarda soluksuz kalmadan koflabilmekte ve yat r mlar n kendi olanaklar ile sürdürebilmektedir. Di er taraftan 80 li y llarla birlikte ilk yat r m maliyeti entegre tesislere göre oldukça düflük olan elektrik ark ocakl (EAO) tesisler bu yap lar ndan dolay özel sektörün de ilgisini çekmifl ve 2000 li y llarda 15 in üzerinde tamam özel teflebbüse ait ark ocakl tesis ile 20 milyon ton ham çelik rekoltesi afl lm flt r. Bu yak n sanayi tarihimizde esas dikkat çekici olan nokta, yaklafl k 20 milyon ton ham Mustafa Salman KOBI Metal Sektör Uzman çelik üretim kapasitesinin ancak 5 milyon tonu yass ürün ve yine ancak 1 milyon tonu vas fl çelik üretimine ayr lm flt r. Di er bir deyiflle üretim kapasitemizin yaklafl k %70 i, vas fs z veya inflaat çeli i olarak da adland r lan ve uluslar aras arenada kütle üretimleri ile kar marj n n düflük ancak rekabetin en yo un oldu u ürün grubuna tabidir. Vas fl çelik üretiminde özellikle östenitik paslanmaz, slah, sementasyon, tak m, rulman ve yay çeliklerinin üretiminde yo un olarak ihtiyaç duyulan Ferro Alafl m malzemelerinin Çin ve Avrupa metal borsalar n n güdümünde ifllem görmesi ve ayr ca HMS (Heavy Melting Scrap) ve k y lm fl (shraded) hurda temininde yaflanan darbo azlar global tedarik zincirinde bask n faktörlerdir. Bu arada EAO baz nda zaten tonaj ve trafo gücü optimizasyonunda s k nt lar olan iflleticilerin, bir de hurdan n fiziksel ve kimyasal kompozisyonundan kaynakl verimsizlikleri ürün fiyatlar na yans maktad r. Ark ocakl çelik üretiminde en önemli iki maliyet unsuru ton bafl na hurda + alyaj fiyat ve ton bafl na harcanan Kwh elektrik enerjisidir. flte tam bu noktada tedarik zinciri ifllemeye bafllamaktad r y l nda 4 ay kadar kald m Japonya da Aichi bölgesindeki Toyohashi kentinde kurulu TOYOTA Otomobil fabrikas (TOYOTA MOTOR CORPORATION) ve ülke çap nda oluflturduklar tedarik zincirine yönelik edindi im deneyimlerimi sizlerle paylaflmak isterim. Kanunlar kapsam nda 5 yafl n aflan binek araçlar n vergilerinin ve bak m masraflar n n yüksek oluflu, tüketicileri araçlar n yenilemeye yöneltmektedir. Halen binilebilir durumda olan araçlar n bile yine TOYOTA n n da flirket orta 18 oldu u hurda iflleme tesislerinde preslenmesi, k y lmas ve ay klanmas sonras nda yine orta oldu u çelik fabrikalar nda özellikle sac kaporta ve mekanik aksamlar n üretiminde bu yüksek kalitedeki hurdalar n sübvanse edilmifl maliyetlerle belirli oranlarda kullan lmas gerçekleflmektedir. Özellikle de vas fl yass veya çubuk çelik ürünlerin yan sanayiye bu kanallardan aktar lmas, yan sanayi ile ortak AR-GE, mühendislik çal flmalar ile kalite maliyetlerinin düflürülmesi, zincirin devam eden halkalar n bize tarif etmektedir. Ana sanayi olarak, piyasadaki yan sanayi firmalar n tokuflturarak sa lam yumurtalar seçmekten ziyade uzun soluklu çal flabilece i yan sanayi firmalar n belirleyerek onlara bir anlamda yat r m yapmaktad r. Ana sanayi olman n gücünü mühendislik ve AR-GE deste i, kalite iyilefltirme, tedarik süreçlerini k saltma ve sonuçta maliyetleri düflürme yönünde kullanmakta ve karfl l kl -ikili yöndekazanmaktad rlar. Ayr ca, kendi üretim hatt nda art arda 3 araçtan fazla ayn modeli üretmeyecek flekilde dünya çap nda akademik olarak da inceleme konusu olan esnek bant üretim model ve yöntemleri ile son kullan c ya ulaflan yüksek kalitedeki araçlar n fiyat flafl rt c ölçüde ucuzlamaktad r. Bu durumda arac 5 yafl na gelen sürücü fazla tereddüt etmeden arac n yine yerli bir araç ile yenileyebilecek pazar koflullar n bulabilmektedir. Böylelikle tedarik zinciri daha do rusu döngüsü tamamlanmaktad r. Ülkemizde Durum: Otomotiv ve makine imalat sektörünün ülkemizdeki profili bu perspektifte de erlendirildi inde çarp c f rsatlar ve tehditler aç kça görülmektedir. Otomotiv sektörünün global aktörlerinin dahi zor bir dönem geçirdi i, arka arkaya flirket evliliklerinin gerçekleflti i bu süreçte pazar ve teknoloji yat r mlar ile ülkemizde montaj fabrikalar kuran dünya markalar bu yönde önemli bir misyona sahiptirler. Uluslar aras serbest piyasa koflullar nda yerlilefltirilmifl parça kullanmaya özendirilmeleri ve bu yönde oluflturulabilecek rekabet edebilir KOB tedarik havuzlar n n gerek ilgili ana sanayi firmalar gerekse ülkemiz sanayi politikalar kapsam nda

19 desteklenmesini stratejik birinci ad m olarak görmemiz gerekiyor. OECD standartlar nda 250 çal flana kadar KOB statüsünde de erlendirilen yan sanayi firmalar m z için kendi konumlar n ve hedeflerini belirlemeleri kaç n lmazd r. Örne in motor üreticisi bir firma, ana sanayinin birinci kademe tedarikçisi olurken, motor aksam için piston, silindir, biyel kolu vb. parça veya montajl parça üreticileri ikinci kademe tedarikçi, bu ifllenmifl parçalar için döküm, dövme gibi taslak parça üreticileri üçüncü kademe tedarikçi, demir-çelik üreticileri dördüncü kademe tedarikçi olarak gruplanabilir. Bu kapsamda tedarik zincirinin hangi halkas nda olunaca ve bunun gereklilikleri (ISO 9000, QS 9000, TS 16949, özel normlar, vb.) çok iyi analiz edilmelidir. F rsatlar, a rl kl olarak bu halkalarda onayl tedarikçi s fat ile üçüncü halkadan ikinciye ve birinciye do ru ilerleme yönünde edinilen yerlilefltirilmifl teknolojik bilgi birikimidir. KOB ler k s tl imkânlar n bu yöndeki stratejilerle çok dikkatli tüketmelidirler. Tehditler ise, küreselleflen pazarda büyük adetli seri imalat parçalar n özellikle Asya ülkelerinde yapt r l rken daha teknolojik veya katma de erli özel imalatlar n Avrupa ve ABD de yapt r l yor olmas sürecinde ülkemizdeki yan sanayi iflletmelerinin sektör veya ürün gruplar baz nda zaman nda örgütlü bir kümelenme gerçeklefltirememesi olarak de erlendirilebilir. Son yirmi y l süresince ülkemiz için tercih etti imiz serbest rekabete dayal ekonomik kalk nma modeli bünyesinde teknolojik kapasite, kalite ve maliyet olumsuzluklar ile bu çemberin d fl nda kald m z takdirde piyasada tutunabilme imkanlar m z dönemsel flanslara kalm fl olacakt r. Sonuç: Metal yan sanayi sektöründeki KOB ler mevcut insan kaynaklar, makine park, know-how ve malzeme temin k s tlar n dikkate alarak sektördeki belirli bir ürün grubu kapsam nda tedarik zincirine bir yerden halka olarak eklenmeli ancak, ana sanayi karfl s nda onlarla iflbirli i, ortak AR-GE ve vizyon çal flmalar ndan yoksun kalarak kendini gelifltiremeyen, sadece ucuz ve kaliteli iflçili i ile zincire ba l bir pranga mahkûmu da olmamal d rlar Karao lan lakab yla Türk siyasetine damgas n vuran eski Baflbakan, eski CHP Genel Baflkan ve DSP Onursal Genel Baflkan Bülent Ecevit i kaybetmenin derin üzüntüsünü yafl yoruz. Dürüstlü ü, zarifli i, mütevaz yaflam yla gönüllerimizde taht kuran Say n Ecevit, sanata ve sanatç ya verdi i de erle de farkl bir siyasetçi portresi çiziyordu. Siyasete yön veren fikirleri ve devlet adaml ile haf zalar m zdan hiç silinmeyecek olan K br s Fatihi Ecevit, emperyalist bask lara ra men K br s Bar fl Hareketi ni gerçeklefltirerek ve ABD nin haflhafl yasa na boyun e meyerek ulusal onurumuzu da korumufl gerçek bir devlet adam idi. Duygulu fliirleri, kasketi, gömle i ve bar fl güvercinleriyle O nu hiç unutmayaca z. OS AD Yönetim Kurulu 19

20 Hukuk fl hukukunda tazminatlar Av. Serhad fiah N flçi ile iflveren aras nda yap lan sözleflme ifl sözleflmesidir. fl Sözleflmesi fl kanununun 8. maddesinde flöyle tan mlanm flt r : fl sözleflmesi bir taraf n ( iflçi ) ba ml olarak ifl görmeyi, di er taraf n ( iflveren ) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluflan sözleflmedir. fl sözleflmesi, Kanun da aksi belirtilmedikçe özel bir flekle ba l de ildir. Süresi bir y l ve daha fazla olan ifl sözleflmelerinin yaz l flekilde yap lmas zorunludur. Bu sözleflmeden taraflar için bir k s m haklar ve borçlar do ar. Bunlar n ihlal edilmesi halinde, ihlal eden taraf n di er tarafa tazminat ödemesi sözkonusu olacakt r. Bu yaz m zda iflte bu tazminatlardan bahsedece iz. A) fiveren N fiç Y GÖZETME BORCUNA AYKIRILIK HAL NDE ÖDENECEK TAZM NAT : fl sözleflmesi gere ince, ifl akdinin devam süresince, iflveren, iflçisinin sa l n korumak ve güvenli ini sa lamak zorundad r. flverenin bu borcuna ayk r davranmas halinde, iflçisine ( iflçisi ölmüflse mirasç lar na ) tazminat ödemek zorunda kalabilir. Mevzuat m z iflverene, iflçinin sa l n korumak için her türlü önlemi alma görevini vermifltir. Bu görevini yerine getirmeyen iflveren bunun sonuçlar ndan sorumludur. flverenin bu görevi tam olarak yerine getirmemifl olmas n n iki sonucu olabilir : a) iflçi meslek hastal na tutulabilir, b) iflçi ifl kazas geçirebilir. Bu ihtimallerin gerçekleflmesi halinde Sosyal sigortalar kurumu iflçiye bir k s m sa l k yard mlar yapmakta, tedavi ettirmektedir. Ancak bunlar yeterli olmamaktad r. Bu sebeple, SSK taraf ndan karfl lanmam fl olan zararlar n iflveren taraf ndan karfl lanmas gündeme gelmektedir. Meslek hastal olarak tan mlanan hallerin meydana gelmesi uzun bir zaman n geçmesini gerektirebilir, ancak ifl kazas olarak tan mlanan olaylar ani olaylard r. 506 say l sosyal sigortalar kanunun 11 / A maddesinde ifl kazas tan mlanmaktad r: flçinin ifl görürken ya da gördü ü ifl dolay s yla d fl nedenlerle aniden meydana gelen bir olay sonucu u rad kaza. Ayn kanunun 11 / B maddesinde de meslek hastal tan mlanm flt r : Sigortal n n çal flt r ld iflin niteli ine göre tekrarlanan bir sebeple veya iflin yürütüm flartlar yüzünden u rad geçici veya sürekli hastal k, sakatl k veya ruhi ar za halleri. flverenin, iflçinin u rad ifl kazas veya meslek hastal sebebiyle sorumlulu u bizzat iflçiye karfl veya iflçinin bakmakla yükümlü oldu u kiflilere karfl sözkonusu olacakt r. Bu sorumluluk : maddi tazminat b ) manevi tazminat, c ) destekten yoksun kalma tazminat ödenmesi olarak gerçekleflir. a) maddi tazminat: fl kazas geçiren iflçiyfle ödenecek tazminat n nas l hesaplanaca n iliflkin yasal bir düzenleme yoktur. Bu konu Yarg tay kararlar ile aç kl a kavuflturulmaktad r. Genel bir ifade ile flöyle söyleyebiliriz : flçinin ifl kazas ( veya meslek hastal ) geçirmeseydi hangi halde olacak idiyse, ifl kazas ( veya meslek hastal ) sonras da ayn halin temin edilebilmesidir. Bu aç dan bakt m zda iflçinin u rad kayb n süresini iflçinin gelir elde edebilece i süre ve normal yaflam süresi belirler. flçinin u rad zarar n tesbiti için bu kaza sebebiyle u rayaca gelir kayb n n hesaplanmas gerekir. Bunun için de Sosyal Sigortalar Sa l k ifllemleri tüzü ünde yay nlanm fl olan bir tak m bilgiler esas al nmaktad r. Yarg tay kararlar gere ince hükmolunacak tazminat n iflçi için zenginleflme arac olmamas ve iflveren için de, iflverenin mahv na sebep olmayacak düzeyde olmas gerekmektedir. Tazminat n miktar n hakim takdir etmektedir. b) Manevi tazminat : fl kazas veya meslek hastal geçiren iflçi sadece maddi zarara u ramaz ayr ca bundan ötürü ac çekebilir. Bu sebeple, iflçi, iflverenden manevi tazminat talebinde de bulunabilir. Manevi tazminat n takdiri hakime aittir. Manevi tazminat n yasal dayana Borçlar Kanunun 47. maddesidir. E er ifl kazas sonucunda iflçi hayat n kaybetmifl ise, iflçinin yak nlar da iflverenden e manevi tazminat talep edebilirler. flverenin manevi tazminat ödemekle yükümlü tutulmas için 20 kusurlu olmas flart de ildir. Hal ve flartlara göre, iflveren kusurlu olmasa dahi, iflçiye veya yak nlar na manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir. c) Destekten yoksun kalma tazminat : flçinin, ifl kazas veya meslek hastal sebebiyle ölümü halinde, iflçinin deste inden yoksun kalanlar n talep edebilece i tazminatt r. Örne in iflçinin efli, çocuklar, anne ve babas, kardeflleri v.s. Bu tazminat türünün ad nda anlafl laca üzere, iflçinin sa l nda destek oldu u kifliler bu talepte bulunabilir. B) KIDEM TAZM NATI : flyerinde bir y ldan az olmamak üzere çal flm fl olan iflçiye, kanunda öngörülen hallerden birisiyle ifl akdinin sona ermesi halinde çal flma süresi ile orant l olarak ödenmesi gereken parad r. flçinin k dem tazminat na hak kazanmas için iflyerinde asgari bir y l çal flm fl olmas gerekmektedir. Bu sürenin hesab nda ayn iflverenin farkl iflyerlerinde geçen süreler tek iflyerinde geçmifl gibi de erlendirilir. fl sözleflmesinin ask da kald süreler k dem tazminat n n hesab nda nazara al nmaz. fl sözleflmesinin iflveren taraf ndan feshi halinde iflçi k dem tazminat na hak kazan r. Ancak, ifl akdi, iflçinin ahlak ve iyiniyete ayk r davranmas sebebiyle, iflveren taraf ndan hakl sebeple feshedilmiflse, iflçi k dem tazminat na hak kazanamaz. fl sözleflmesinin iflçi taraf ndan hakl sebeple derhal feshedildi i hallerde iflçi k dem tazminat na hak kazan r. Yani, iflçinin sa l k sebepleri ile veya iflverenin ahlak ve iyiniyete ayk r davran fllar sebebiyle veya zorlay c sebeplerle iflçi ifl akdini derhal feshetmiflse bu durumda k dem tazminat na hak kazan r. Bunun d fl nda iflçinin bildirimli fesih hallerinde k dem tazminat na hak kazanmaz. Bunun da yasada öngörülen istisnalar bulunmaktad r. Buna göre, iflçinin askere gigecek olmas sebebiyle, iflçinin ba l oldu u kurumdan yafll l k, emeklilik veya malullük ayl veya toptan ödeme almak amac yla feshetmesi veya çal fl rken evlenen kad n iflçinin evlendi i tarihten itibaren bir y l içinde ifl sözleflmesini feshetmesi hallerinde de iflçi k dem tazminat na hak kazan r. K dem tazminat hesap edilirken, yasa gere ince, k dem tazminat hak kazanan iflçiye veya varislerine çal flt her tam y l için 30 günlük ücreti tutar nda ödeme yap l r. Bu ücretin hesab nda iflçiye yap lan ödeme ve para ile ölçülmesi

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca, yüksek lisans tezleri ile \ jy,1' y f ^. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Yüksek Lisans Tezi İle İlgili Araştırma İnceleme Hk. 1 8.08.2009*026044 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı