Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8"

Transkript

1 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

2 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul a tafl nmas ndan sonra flimdi de Merkez Bankas ve Ziraat Bankas n n stanbul a gitmesi gündemde Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul a tafl nmas ndan sonra flimdi de Merkez Bankas ve Ziraat Bankas n n stanbul a gitmesi gündemde Devlet Bakan Ali Babacan Merkez Bankas n n stanbul a tafl naca n aç klarken, Ziraat Bankas en geç 2009'da stanbul'da olmay hedefliyor. Finans kurumlar n n stanbul a nakledilmesi giriflimlerine OS AD Baflkan Nihat Güçlü sert tepki gösterdi ve zorlu bir mücadele verilerek bat l ülkelere baflkentlik statüsü kabul ettirilen Ankara n n konumunu tart flmaya açan ve Ankara ekonomisini güçsüzlefltirecek her tür giriflime karfl olduklar n aç klad. Ali Babacan n Merkez Bankas n n tafl naca na iliflkin aç klamas tart flmalara yol açt. Sert tepkiler üzerine Merkez Bankas ndan yap lan aç klamada, 1211 Say l Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kanununun 2. maddesinde, Bankan n merkezi Ankara dad r hükmü bulundu u hat rlat ld. Bununla birlikte dare Merkezinin baz birimlerinin stanbul a tafl nmas konusunun, geçmiflte de bankan n gündemine geldi i ve yetkili organlarda de erlendirildi i kaydedilen aç klamada, Bugün için dare Merkezimizin stanbul a tafl nmas konusunda, bankam z n alm fl oldu u bir karar bulunmamaktad r denildi. Ziraat Bankas 2009 da stanbul da Ziraat Bankas ise stanbul a tafl nma konusunda haz rl klara bafllad bile Banka, en geç 2009 da stanbul da olmay hedefliyor. Bankan n Genel Müdürü Can Ak n Ça lar, tafl nma için banka çal flanlar ndan bir komisyon oluflturduklar n söyledi. Ça lar, bu komisyonun, tafl n lacak yerin büyüklü ünden, nerede olaca na, teknolojik altyap dan, ifl süreçlerinin gözden geçirilmesine kadar birçok konuda karar verece ini vurgulayarak "Bu mevcut bina ya da bofl bir arsa olabilir" dedi. Tepkiler Merkez Bankas n n tafl naca na dair aç klama, Ankara daki kurumlar n ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti. OS AD Baflkan Nihat Güçlü, ASO Baflkan Zafer Ça layan a yazd ve kamuoyuna aç klad mektupta Babacan n aç klamas ndan duyduklar üzüntüyü dile getirdi. Ulusal kurtulufl savafl n n zaferle sonuçland r lmas ndan sonra Ankara n n baflkent ilan edildi ini, Ankara n n baflkentlik statüsünün uzun y llar süren mücadeleyle bat l ülkelere kabul ettirildi ini an msatan Güçlü, fiekerbank n, fl Bankas ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu nun stanbul a tafl nd n, Vak fbank n da bu yönde bir çabas oldu unu duyduklar n söyledi. Güçlü, Bu tür ad mlar Ankara n n içinin boflalt lmas, baflkentin ekonomik yönden zay flat lmas anlam na gelmektedir. Ankara n n baflkent olarak ekonomik aç dan daha çok güçlendirilmesi gere i ortada iken, köklü kurumlar finans merkezi oldu u gerekçesiyle stanbul a nakletmek, Kurtulufl Savafl n n ve Cumhuriyet projesinin kentsel simgesi Ankara ya yap lm fl en büyük haks zl kt r dedi. Güçlü, mektubunda flu görüfllere yer verdi: Merkez Bankas n n tafl naca na dair haberler üzücüdür ancak bundan daha üzücü olan Devlet Bakan Ali Babacan n tafl nmay savunmas hatta durup dururken gündeme getirmesidir. Kendisi bu kentin tarihi mekanlar ndan Samanpazar nda ticaret yapm fl, ODTÜ de okumufl ve sonra da Ankaral seçmenlerin verdi i oylarla milletvekili seçilmifl, Devlet Bakanl makam na oturmufltur. Ankara ekonomisi gittikçe daral rken, pek çok kurum ve kurulufl flehri terk ederken, Say n Babacan n sanki stanbul milletvekiliymifl gibi davranmas, Ankara n n ç karlar n gözetmemesi çok yad rgat c bir durumdur. Babacan la birlikte Ankara n n di er milletvekillerinin de ciddi bir tepki göstermemesi, s kça dile getirilen Ankara n n sahipsizli i iddias na geçerlilik kazand rmaktad r. Ça layan: Merkez Bankas gelin mi? Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Zafer Ça layan, Merkez Bankas görücüye mi ç km fl? Gelin mi ki stanbul'a götürülsün? B rak n da Ankara'da kals n diyerek tepkisini dile getirdi. Dünyada hemen hemen bütün devletlerde merkez bankalar n n baflkentlerde bulundu unu ifade eden Ça layan, eyalet sisteminin bulundu u ABD'nin bu konuda ölçüt olamayaca n savundu. Merkez Bankas n siyasi bask dan uzak tutal m derken, götürüp finans piyasas n n bask s alt na sokman n da yanl fl oldu unu kaydeden Ça layan, stanbul'a tafl nma görüflünün enine boyuna düflünülmeden ortaya konulmufl bir fikir oldu unu öne sürdü. Merkez Bankas n n, stratejik önemi oldu unu belirten Ça layan, Hükümet burada, Baflbakanl k burada, Maliye Bakanl burada, Hazine burada, Yarg tay' burada. Merkez Bankas n n stanbul'a götürülmesinin pratik faydas ne olacak? diye konufltu. stanbul'un finans merkezi yap lmas na itiraz olmad n kaydeden Ça layan, ancak bunun Merkez Bankas n n stanbul'a götürülerek gerçeklefltirilemeyece ini belirtti. Ça layan, Böyle oluyorsa, o zaman Maliye Bakanl n da, Hazineyi de stanbul'a götürelim aç klamas n yapt. Ankara Ticaret Odas (ATO) Baflkan Sinan Aygün de, Ankara'da çak l bir tek çivi b rakmayacaks n z. Varsa da yoksa da stanbul. Bari baflkentin stanbul oldu unu ilan edin, olsun bitsin diyerek tepki gösterdi. Aygün, Merkez Bankas n n Ankara da kimseye zarar yok. Finans merkezi stanbul diyorlar. Tabii olur. Ankara'da bir tane banka b rakmad n z ki! fiimdi s ra Merkez Bankas na geldi. Merkez Bankas, Ankara'dan karar alam yor mu? Ankara'dan sesini duyuram yor mu? Madem öyle, di er bankalar gelsin Ankara'ya tafl ns n diye konufltu. Mimarlar Odas : Ankara n n içi boflalt l yor Mimarlar Odas Ankara fiubesi ise sadece ekonomik aç dan de il siyasi aç dan da Ankara n n içinin boflalt lmas n n öngörüldü ünü öne sürdü. fiubeden konuyla ilgili yap lan aç klamada, Ankara n n ulusal kurtulufl mücadelesine karargahl k etti ine dikkat çekilerek Cumhuriyet in kuruluflu ile birlikte, ülkenin kalk nmas na model olacak Baflkent in inflas için, Anadolu ya eflit mesafede bulunan, geliflimi ve modernleflmesi ile ülkenin her flehrine, her kasabas na örnek olacak Ankara seçilmifltir. Ankara n n Cumhuriyetle birlikte yeniden inflas nda, yaln zca kent de il, ülkenin kendisi de infla edilmifltir denildi.

3 Sanayi ve Ticaret Bakanl, son günlerde kamuoyunu meflgul eden bir OSB yasa tasar s tasla haz rlad. Öngörülen düzenlemeler tart flmaya aç ld ve konunun enine boyuna ele al nmas yla birlikte tasla n OSB leri tehdit eden boyutlar ortal a döküldü. Taslak, tümüyle merkeziyetçi bir zihniyetle haz rlanm fl gibi gözüküyor. Tasla n bizce itiraz gören maddelerinin geçmesi durumunda bölge sanayicileri, mülkiyetine sahip olduklar OSB leri idare etme yetkilerini kaybedecekler. Sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurmas engellenecek ve yönetim kurulu Dergi yay n No:4053 Bölgesel süreli yay nd r, ayda bir yay nlan r, ücretsizdir. Yay n Sahibi OS AD Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i Ad na Nihat Güçlü Sorumlu Yaz flleri Müdürü fiadan Aycan Yay n Kurulu M. Turan Emek Ayhan Dönmez Ahmet Erbasan Ahmet Taner Saraç smail fiadi Aycan Yay n dare Adresi Uzayça Caddesi No:12 Ostim - Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Tasar m AYCAN S (0532) Bas m Tarihi: Kas m 2006 Umut Tan, Sa l k, Matbaa, Turizm, nflaat ve Tic. A.fi. Matbaa fiubesi Turan Çi dem Cad. No:15 Ostim-Ankara Tel: (0312) (Pbx) Dergideki yaz lardan yazarlar sorumludur. Güncelleme OSB leri kim yönetecek? üyelerinin ço unlu u da OSB lerde mülk sahibi sanayicilere de il, sanayi ve ticaret odalar n n temsilcilerine verilecek. 15 kiflilik heyette il özel idaresi, belediye ve OSB lerin temsilcileri olacak, sanayi ve ticaret odalar n n temsilcileri a rl k kazanacak. Bu 15 kifliden en fazla 6 s sanayici olacak. Yani sanayici fiili olarak etkisizlefltirilecek, oylamalarda belirleyici olamayacak. Bunun somut karfl l flu: OS AD, organize sanayi bölgesi kuramayacak. Kurulufl çal flmalar süren Anadolu Organize Sanayi Bölgesi nin yönetiminde sanayi ve ticaret odalar n n temsilcileri söz sahibi olacak, bölgenin sanayicileri yönetme yetkilerini büyük ölçüde kaybedecekler. Gerçeklefltirilmek istenilen bu de ifliklikler, nereden bak l rsa bak ls n sak ncal ve sivil toplum örgütlerini yabana atan cinsten Oysa son zamanlarda örgütlenen S AD lar, Türkiye nin birçok yerinde ya do rudan organize sanayi bölgeleri kurdular ya da kurulanlara dinamik gücünü katt lar. fiimdi bu gücü frenlemek kime ne yarar sa layacak? Do rusu anlafl l r gibi de il Bu tasla haz rlayanlar n sivil Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa 1 say için örgütlenmelerin sahip oldu u finansal ve insan kayna n, edindi i birikimi ve sanayi deneyimini, bu örgütlerin potansiyelini aç a ç karacak düzenlemeler gerçeklefltirmek yerine sivil toplum örgütlerine set çekme iste i olsa olsa merkeziyetçi bir zihniyetin ürünüdür ki, bu zihniyet AB sürecindeki Türkiye nin gösterdi i çabalar n özüne de ayk r d r. Sanayiciler üretiyor, ihracat yap yor, istihdam yarat yor ve sanayinin geliflmesi için organize sanayi bölgeleri kuruyor. Ancak TÜS AD Baflkan Ömer Sabanc n n dedi i gibi sahibi oldu u evin yönetiminde yetkileri s n rland r l yor. Sanayicinin kendi mülkiyetiyle ilgili söz sahipli i s n rland r l rken, o bölgelerin oluflumuna hiçbir katk s olmayan baflka yap lar n temsilcilerine kap aralan yor. Do rusu, sözkonusu düzenlemeyi içeren 19. maddenin perde arkas nda yatan niyeti merak ediyoruz. Acaba, bu maddenin arkas na saklan larak, çok baflar l olmufl, ülke ekonomisine katk da bulunmufl dolay s yla kaynaklar n oluflturmufl OSB lerdeki zenginlik birilerinin ifltah n m kabartt? Nihat GÜÇLÜ OS AD Yönetim Kurulu Baflkan Reklam Fiyat Tarifesi 6 say için 630 x x x x 6 98 x 6 53 x 6 OS AD üyeleri için reklam fiyat tarifesi 550 x x x x 6 80 x 6 45 x 6 (YTL+KDV) 6 say için toplam Dergimiz; Tüm resmi protokole, Türkiye de tüm sanayici ve ifladamlar derneklerine üyelerimize ve yaklafl k 3000 ifladam na ücretsiz olarak ulaflt r lmaktad r.

4 Haber OSB ler ifltah kabart yor Sanayi ve Ticaret Bakanl n n OSB yasa tasar s tasla büyük tart flmalara neden oldu. OSB ler, tasar ya demokratik olmad ve OSB lerdeki yönetimin ticaret ve sanayi odalar na verilmek istendi ini ileri sürerek karfl ç k yor. Taslak o kadar büyük tepki yaratt ki, OSB ler bir araya gelerek platform oluflturdu. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n OSB yasa tasar s tasla büyük tart flmalara neden oldu. OSB ler, tasar ya demokratik olmad ve OSB lerdeki yönetimin ticaret ve sanayi odalar na verilmek istendi ini ileri sürerek karfl ç k yor. Taslak o kadar büyük tepki yaratt ki, OSB ler bir araya gelerek platform oluflturdu. Taslak, TÜS AD ve TOBB u da karfl karfl ya getirdi. Tasla elefltiren TÜS AD Baflkan Ömer Sabanc, organize sanayi bölgelerinin yönetimlerinin o bölgelerdeki sanayicinin elinden al nmas na yönelik bir giriflim bafllat ld n belirterek, Haz rlanan bir yasa tasar s ile yönetimde kamu görevlilerinin ve oda temsilcilerinin yer almas na çal fl l yor. Siz bir apartmanda kat sahibi olacaksan z ama o apartman n yönetimini seçme hakk n z olmayacak. Sizi kimin yönetece i yasayla belirlenecek. Bu nas l bir anlay fl kavrayamad k dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve OSB Üst Kurulu Baflkan Bülent Koflmaz ise Ömer Sabanc 'y, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmakla elefltirdi. Bülent Koflmaz, "Yanl fl bilgilendirildi ine inanmak istiyorum. Yoksa sanayici ile odalar n aras n açmak istiyor diye düflünece im" dedi. Ço unlu una valilerin baflkanl k yapt OSB'lerde yeniden yap lanma için çal flma bafllat ld. Sanayi Bakanl 'n n yürüttü ü kanun tasar s nda valiler yerine sanayi ve ticaret odalar n n a rl öne ç kt. TÜS AD' n elefltirileri de bu noktada bafllad diye konufltu. OSB Platformu kuruldu Yasa tasla na karfl ç kan organize sanayi bölgelerinin temsilcileri bir araya gelerek Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Ortak Platformu kurdu. Platform, Ankara da Hilton Oteli nde düzenledi i toplant ile tasla tart flmaya açt. Türkiye nin dört bir yan ndaki OSB temsilcilerinin kat ld toplant da, TÜRKONFED Baflkan Celal Beysel, ÇAS FED Baflkan Mehmet Akyürek, TÜS AD Ankara Temsilcisi Zafer Yavan, AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaflao lu, AKP Manisa Milletvekili smail Bilen, OSBÜK Baflkanvekili Nurettin Özdemir, Barolar Birli i Baflkan Özdemir Özok da bulundu. OS AD dan da Baflkan Yard mc m z Akman Karakülah ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Fuat Yorulmaz, Sayman Hasan Gürel, S.S OS AD Toplu flyeri Kooperatifi Baflkan Ahmet fievki O an, S.S Orta Büyüklükte Sanayi Toplu flyeri Kooperatifi Baflkan Özgür Savafl Özüdo ru, eski Yönetim Kurulu Üyemiz Erdo an Bayraktar toplant y izledi. Platformun Baflkan zmir Atatürk OSB Baflkan Hilmi U urtafl, "TOBB'la kavgal de iliz. Olamay z da. Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ile görüfltük. OSB leri yönetme konusunda bizimle ayn düflünüyor. Biz de önemli bir güçbirli i oluflturduk. Bakan m z Ali Coflkun'un da yan lt ld n düflünüyoruz. Bu durumda bu antidemokratik uygulamadan geri dönülece ini düflünüyoruz" dedi. Toplant da, taslakta yönetim modelini getirenlerin/savunanlar n kamu yetkisi kullanma ve denetlenme elefltirilerine karfl hararetli tart flmalar oldu. Bu konuda bol alk fl alan bir konuflma yapan Ertu rul Kaplan, "Y llard r yapt m z olumlu hizmetlerin sonunda rahatla tam kahvemizi içecekken yönetim sorununu önümüze getirdiler. Yanl fl yaparsak, bizi denetleyenler var, seçmezler. Yanl fl yaparsak bunun hesab n OSBÜK baflkan m z gibi yarg lanarak veririz" dedi. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk, tasla n sanayicilere yönetme hakk tan mad n belirtirken, ÇAS FED 4

5 Haber Baflkan Mehmet Akyürek, tasla n sanayicilerin üretimin içindeki insanlar oldu unu, üretenin yönetme hakk na da sahip olmas gerekti ini söyledi. TÜRKONFED Baflkan Celal Beysel ise tasla n OSB leri yönetme görev, yetki ve sorumlulu unu a rl kl olarak Ticaret ve Sanayi Odalar na verdi ini an msatt. Beysel, Buna karfl n bizlerin yaklafl m, OSB lerde mülk sahibi sanayicinin kendi paralar ndan oluflan OSB fonlar n kendi aralar ndan seçti i, kolayca denetleyebilece i temsilcileri vas tas yla kullanmalar n n daha demokratik, daha verimli ve daha hakkaniyete uygun oldu u fleklindedir. Bu konuda yeni kanuni düzenlemelerin yap lmas, 2000 y l nda ç kart lan yasadan kaynaklanan baz s k nt lar n ortadan kald r lmas aç s ndan gerekli olabilir. Ancak mevcut uygulamadaki sorunlar n ortadan kald r lmas, mülk sahibi sanayicinin kendi mülkünü yönetme hakk n elinden alarak yap lmamal d r dedi. Beysel, 2002 y l ndan bu yana sanayiciler kendi OSB lerindeki seçilmifl yönetim kurullar ile kendi bölgelerini baflar yla yönetiyordu. fiimdi haz rlanan yasa tasar s ile bu hak ellerinden al narak kamu a rl kl bir yönetim öngörülüyor. Yasadaki bu de ifliklikler gerçekleflirse, sanayiciler flu ana kadar oldu u gibi kendi bölgelerinde kendi seçtikleri yönetim taraf ndan yönetilmeyecekler. Demokratik seçim 5 yerine, atama yöntemine geçilecek. Tabii ki atanan kiflilerin bölgedeki sanayicileri ne kadar temsil etti i sorgulan r hale gelecek diye konufltu. Platform aç klamas Toplant da söz alan OSB ve sivil toplum kurulufllar n n temsilcileri, OSB lerin kendi kendini yönetme hakk n n ortadan kald r lmas n ve OSB Yönetimlerinin Odalara devredilmek istenmesini tepkiyle karfl lad. Toplant dan sonra OSB Yönetimlerine Demokrasi Ça r s bafll ile yap lan aç klamada, tasla n Organize Sanayi Bölgeleri ndeki sanayicilerden oluflan genel kurullar n ve yönetim kurulu seçimlerinin kald r lmas n içeren 19. maddesinin; demokrasi, hukuk, Avrupa Birli i Normlar ve Yerinden Yönetim ilkeleri ile ba daflmad gerekçesiyle iptal edilmesi konusunda görüfl birli i sa land belirtildi. OSB lerin Özel Hukuk Tüzel Kifli olarak kamulaflt rma yapma, imar, GSM, G da Sicili, Çal flma izinleri gibi kamusal yetkileri kullanmas n n önündeki yasal engelin afl lmas için OSB lerin kamu kurumu niteli inde meslek kuruluflu statüsüne geçmesini sa layan bir maddenin tasar ya eklenmesi istenirken, odalar n faaliyet alanlar n n OSB yönetimlerinden farkl olmas ndan dolay OSB lere iliflkin kamusal yetkileri kullanamayacaklar vurguland. Aç klamada, Mevcut Yasa ve

6 Haber Yönetmeli in gereklerini yerine getiren OSB lerde, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu seçimlerinin yap lmas n zorunlu hale getirecek bir yasal de ifliklik beklenirken, yeni tasar ile bu seçimlerin iptali OSB lerde faaliyet gösteren sanayicilerde büyük flaflk nl k yaratt denildi. Türkiye ekonomisine üretimi, ihracat ve istihdam ile önemli katk lar olan, zor OSB lerimize sahip ç kal m koflullara ra men faaliyetlerini sürdürmeyi baflaran OSB sanayicilerinin kendi mülkleri olan bölgelerini yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip oldu unun dile getirildi i aç klamada, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu seçimlerini yapm fl 29 OSB nin kazan lm fl haklar n n korunmas ile sorunun çözümlenemeyece i, demokratik yönetimin tüm OSB lerin ihtiyac oldu unu belirtildi. Bu uygulaman n ikilik yarataca, seçilmifl ve atanm fl yönetim kurullar ile yönetilen olmak üzere 2 farkl statüde OSB olamayaca na dikkat çekilen aç klamada, platformun amac n n yanl fltan dönülmesi oldu u; hükümet, Sanayi ve Ticaret Bakanl, TOBB, OSBÜK, Sanayi ve Ticaret Odalar na karfl bir giriflim ve spekülasyon yaratmak olmad özellikle vurguland. Anadolu OSB Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay, toplant da söz alarak tasla elefltiren bir konuflma yapt. Tuncay, tasla n içerik bak m ndan OSB lerin uygulamada karfl laflt pek çok soruna çözüm getirdi ini ancak baz düzenlemelerin OSB lerin varl n tehdit etti ini söyledi. Tuncay n toplant da yapt konuflman n baz bölümleri flöyle: Tasar ya yönelik itirazlar m z üç temel noktada toplan yor. Bu itirazlar m zdan birisi sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurmalar n n engellenmesidir. Kurulufl bafll kl 4. maddede sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurmalar ve kurulufla ifltirak etmeleri engellenmek, OSB kurucular n n kapsam daralt lmak istenmektedir. Böylece sivil toplum örgütlerinin dinamik gücünün bu alanda de erlendirilmesinden vazgeçilmektedir ki, bunu ülkemiz aç s ndan kay p görüyoruz. Ayr ca, OSB lere, OSB kurucusu olma olana getirilerek OSB lerin kaynaklar n n baflka yerlere aktar lmas gibi hatal bir düzenlemeye gidilmekte, OSB lerin, OSB sanayicileri taraf ndan idare edilmesi engellenmek istenmektedir. Ayn madde de iflikli i ile Tar ma Dayal htisas OSB lerinde, tar msal amaçl kooperatiflere OSB kurma olana getirilirken, sanayici dernek ve kooperatiflerinin OSB kurma haklar n n elinden al nmas çeliflki yaratmaktad r. 7 inci maddede yap lmak istenilen de ifliklik ile; Müteflebbis heyete kat lacak olan il özel idaresi, Belediye ve OSB lerin kat l m paylar na bak lmaks z n, temsilci say lar n n birer kifli ile s n rland r lmas di er üyeliklerin; oda temsilcilerinden oluflmas istenmektedir. 25 inci maddede; Genel Kurul ortadan kald r lmak ve müteflebbis heyetin devaml l sa lanmak istenmekte ve bu Müteflebbis Heyet üye say s n n 15 te sabitlenmesi ve Bölge sanayicisinin en fazla alt kifli ile temsil edilmesi flart getirilmektedir. Bu düzenleme ile Bölge sanayicisinin kendi kendini yönetme yetkisi elinden al nmaktad r. OSB lerde Genel Kurul kald r l rken Organize Küçük Sanayi Bölgelerinde ise genel kurul zorlanarak çeliflki yarat lmaktad r. Kanuna Geçici 8. madde eklenmek istenmekte, bu madde ile; Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce OSB Kanununun amac na uygun biçimde kurulan ve tüzel kiflilik kazanan OSB'lerin de, Kanunun yay m tarihinden itibaren bir y l içinde durumlar n bu Kanuna uygun hale getirmeleri, durumunu bu kanuna uygun hale getirmeyen OSB lerin tüzel kifliliklerinin Bakanl k taraf ndan resen terkin edilece i hükmü getirilmektedir. Bu düzenlemelere gerekçe olarak da OSB lerin kamusal yetkiler kullanmalar gösterilmektedir. Oysa bu düzenlemelerin geriye dönük olarak da iflletilmesi, mülkiyet ve kazan lm fl haklar n aç kça ihlali anlam na gelmektedir. 6 OSB ler kamusal yetkilerini; kendilerine kanunla verilen görevleri yerine getirmek için kullanmaktad rlar ve bu yetkileri kullan rken her hangi bir sorunla karfl laflmamaktad rlar. Esas problemler, Tasar Tasla n n yukar da belirtilen maddelerinin kanunlaflmas yla oluflacak ve karmafla yarat lacakt r. Getirilen düzenlemeler ile mevcut durumdan geriye gidilecektir. Yap lmak istenilen bu düzenlemeler ile OSB lerin Müteflebbis Heyetlerine ço unlukla ticaret odalar ndan temsilci atanmas, özel hukuk tüzel kiflisi olmalar nda bir de ifliklik getirmemektedir. Kamu tüzel kiflili i getirmeyen hiçbir düzenleme OSB lere ek bir iyilefltirme sa lamayacakt r. Bizler bu düzenlemelerin, mevcut yasalara ayk r flekilde OSB yönetiminde bölge sanayicilerine yer vermek istemeyen, bu amaçla genel kurula gitmemekte direnen ve sanayici olmayan ç kar gruplar n n zihniyetinin bir ürünü oldu unu düflünüyoruz. Çok az yerde ayr olarak örgütlenmifl olan sanayi odalar n n d fl ndaki her türlü meslek kuruluflu ve odalar n OSB idaresine getirilmek istenmesi de demokratik teamüllere ayk r d r.

7 Haber Üniversite- sanayi ile evlendi OST M- ODTÜ Teknokent Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Çoflkun un kat l m yla aç ld. Yeni teknoloji ve yeni ürünler gelifltirebilmek için bilimsel çal flmalar n yap laca OST M -ODTÜ Teknokent, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun un kat l m yla aç ld. ODTÜ ve OST M yönetimi taraf ndan gelifltirilen ortak proje kapsam nda yap lan Teknokent, 65 araflt rma ofisi ile var olan teknolojik sorunlara daha h zl ve daha düflük maliyetli çözümler bulmay hedefliyor. Aç l flta konuflan Bakan Ali Coflkun, bir dönem üniversitelerin özel sektöre bilgi vermekten çekindi ini hat rlatarak art k durumun de iflti ini anlatt. Bugün gelinen noktada siyasi ve ekonomik istikrar n sa land n ve bunun tüm kurum ve kurulufllara yans d n ifade eden Ali Coflkun. ODTÜ- OST M Teknokent i örnek göstererek Bak n nas l sonuçlar ortaya ç k yor'' dedi. Üniversite ve sanayi evleniyor ifadesini kullanan Coflkun. Bu nikah k ymak bana nasip oldu. fiahidimiz de Yenimahalle Belediye Baflkan. diye konufltu. Bakanl k olarak ODTÜ Teknokent e 1.2 trilyon TL, OST M- ODTÜ Teknokent e ise 1 trilyon lira katk da bulunduklar n ifade eden Coflkun, sözkonusu merkezin giriflimcilerin bilim ve teknoloji aç klar n kapataca n ve katma de er yarataca n belirtti. Coflkun, akademisyenler ile özel sektör aras ndaki ba n güçlendirilece ini vurgulad. ODTÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. Canan Çilingir, dünyadaki bilim ve teknoloji parklar n n geliflimlerinin 1990 dan sonra bafllad n ve ODTÜ Teknokent in dünya ile efl zamanl olarak yar fla kat ld n, dünya ile rekabet edebilir bir teknopark olmay sa layan sonuçlardan birisinin bu öncü hareketleri oldu unu anlatt. Bu süreç içinde gelifltiklerini mevcut 200 bin metrekare alan n dar geldi ini fark ettiklerini, yeni aç l mlara ihtiyaç duyduklar n, tam bu noktada da sanayiciden gelen talepleri de erlendirdiklerini söyleyen Çilingir, OST M, bu aç dan bizim için önemli idi. OST M yönetimi büyük bir ileri görüfllülükle bize aç l m aya olarak iflbirli i önerisi getirdi. Uzun süredir OST M le iflbirli i içinde olduk. Ancak fiziksel olarak hiç bu kadar yak n olmam flt k. Art k omuz omuza el ele birlikte çal flma olana na kavufltuk. diye konufltu. Ostim OSB Baflkan Orhan Ayd n da teknokentin daha rekabetçi bir OST M hedefi ile oluflturuldu unu, OST M deki firmalar n ufuklar n n geniflleyece ini belirterek OST M bu ad mla Türkiye'ye örnek olmak istiyor dedi. Hedeflerinin katma de eri yüksek ürünler oldu unu o nedenle merkeze büyük önem verdiklerini ifade eden Ayd n, bilim adamlar n n bilgi ve tecrübelerini üreticilere tafl mak istediklerini dile getirdi. Güçlü: Bilgiyi üreten kazan r OS AD Baflkan Nihat Güçlü de, Ostim in son y llarda büyük at l mlar yaflad n belirtti. Teknoloji ve bilgi üreten ülkelerin yar fl gö üsledi ini, teknoloji ve bilgi transfer eden ülkelerin de geliflemedi ini ifade eden Güçlü, Teknoloji ve bilgi üretemeyen ülke ne yaz k ki, geliflmifl ülkelerin ba ml s hatta kölesi oluyor, onlar n teknoloji çöplü üne dönüyor dedi. Türkiye nin y llard r teknoloji, bilgiyi d flardan sat n alma kolayc l na kaçt na, araflt rma gelifltirme faaliyetlerine gereken 7 önemi vermedi ine dikkat çeken Güçlü, Özel sektör AR-GE yi önemsemedi. Üniversiteler ise kendi kapal dünyalar nda ürettikleri bilimi sanayiye aktaramad lar; kald ki; onlar da sanayiden beslenmedikleri için bilimsel üretimde gerilere düfltüler. Üniversite- sanayi iflbirli i, geliflip güçlenemedi, ortak araflt rmalarda ilerlemeler kaydedilemedi ve kimi baflar lar tekil örnekler olarak kald dedi. Ostim Teknokent i, geçmiflte yap lan hatalar n telafisine yönelik ad m olarak nitelendiren Güçlü, flöyle konufltu: fiimdi KOB lerimiz bilim ve teknoloji üreten beyinlerle buluflacak, yeni ve ileri teknolojilere uyum sa layacak, yenilikleri üretime aktaracak, ürün gelifltirecek, özgün tasar mlara imza atacak, maliyetleri düflürecek, art rd rekabetçi gücü ile kendine güven duyarak tüm dünyaya aç lacakt r. Üniversitelerin mevcut bilimsel birikimleri ile sanayinin olanaklar birlefltirilecek, her iki kesimde daha önce var olan karfl l kl önyarg lar y k lacak ve Ostim Teknokent özelinde kurumsallaflm fl bir yap ya kavuflacak olan bu iflbirli i, hepimizin yüzünü a artacakt r. Sadece Ankara n n de il tüm Türkiye nin ve hatta dünyan n sayg n üniversiteleri aras nda yer alan ODTÜ ile Ostim OSB yönetiminin elele vererek gerçeklefltirdi i Teknokent projesinin bölgemizin rekabet seviyesini yükseltece ine inan yorum. ASO Baflkan Zafer Ça layan ad na söz alan Hasan Altun da, Baflkentin memur kentinden sanayi kentine dönüfltü ünü belirtirken, OST M OSB Müdürü Ahmet R za Bal m, rekabet için teknolojinin önemine dikkat çekti.

8 Haber Frans z ayd nlanmas ndan Frans z karartmas na... Dünya tarihine ayd nlanma düflüncesini kazand ran Fransa da, düflünce özgürlü ünü baltalayan bir karar al narak Ermeni soyk r m iddialar n reddedenler için para ve hapis cezas verilmesini öngören yasa kabul edildi. Düflüncelerinize kat lm yorum ama düflüncelerinizi dile getirme hakk n z sonuna kadar savunaca m diyen Voltaire yi utand ran Fransa, Frans z ayd nlanmas na, Frans z karartmas uygulad. Dünya tarihine ayd nlanma düflüncesini kazand ran Fransa da, düflünce özgürlü ünü baltalayan bir karar al nd ve Ermeni soyk r m iddialar n reddedenler için para ve hapis cezas verilmesini öngören yasa kabul edildi. Düflüncelerinize kat lm yorum ama düflüncelerinizi dile getirme hakk n z sonuna kadar savunaca m diyen Voltaire yi utand ran Fransa, Frans z ayd nlanmas na, Frans z karartmas uygulad. Fransa Meclisinde kabul edilen sözde Ermeni soyk r m n n inkar n suç sayan karar nedeniyle Ankara Ticaret Odas nda bir araya gelen Sivil Toplum Meclisi, bir deklarasyon yay nlayarak Fransa'y sert dille elefltirdi. Toplant ya, aralar nda ATO, Hak- fl, Türk- fl, Türkiye Kamu-Sen, T SK, NTES, TÜS AV' n da bulundu u 200'ü aflk n sivil toplum kuruluflu temsilcisi kat ld. Toplant da, OS AD Baflkan Nihat Güçlü, Baflkan Yard mc s Adnan Keskin, Yazman Sevtap Kavruk, Yönetim Kurulu üyelerimiz Turan Emek ve Emrullah Bal kç o lu da kat ld. Toplant n n sonunda kabul edilen deklarasyonda, Fransa'n n, sözde Ermeni soyk r m n reddetmeyi cezaland rmaya kalk flmak suretiyle "Ermenistan dalkavuklu u" yapt, Türkiye ile iliflkilerini hiçe sayd, bu tavr yla iki ülke aras nda onar lmas imkans z bir uçurumun aç lmas n göze ald vurguland. "Fransa'n n demokrasi, hukuk, düflünce ve ifade özgürlü ü baflta olmak üzere temel insan haklar kavramlar yla ba daflmayan, AB hukukunu da ayaklar alt na alan bu tavr na 'ülkece' ve 'yüreklice' tav r al nmas n n zaman gelmifltir" denilen deklarasyonda, bu karar ndan ötürü Fransa'ya karfl ekonomik alanlarda yo unlaflan bir tav r al nmas gerekti i kaydedildi. Fransa'n n uygulamaya koydu u "Düflünce, Tarih ve Entelektüel soyk r m " kalbinden vurmak için, Türkiye'nin kendisini kand rmaktan baflka bir sonuç vermeyen, sadece sözde kalan aç klamalar bir tarafa b rakarak, do ru, gerçekçi ve etkili ad mlar atmas gerekti i belirtilen vurgulanan deklarasyonda, flu görüfllere yer verildi: "Bu ba lamda genel olarak, flimdiye kadar uygulad m z eksik ve etkisiz politikalar terk edilmeli, ülkece yeni bir 'eylem plan ' devreye sokulmal, bu plan eksiksiz olarak uygulanmal, toplumca benimsenilmesi sa lanmal. Pratikte ise Frans z firmalar, kamu ihalelerine kesinlikle al nmamal. Frans z firmalar n n büyük ilgi duyduklar nükleer santral, Marmaray ve Türk Silahl Kuvvetlerinin helikopter ihalelerine girmeleri kesinlikle engellenmeli. Fransa'n n Türk vatandafllar na uygulad vize ve ç kard zorluklar ayn flekilde karfl l k bulmal ve Frans z vatandafllar yla benzeri kararlar alan di er ülke vatandafllar n n Türkiye'ye seyahatlerinde vize uygulamas getirilmeli. Türkiye uluslararas alanda Fransa'n n talep ve beklentilerine destek vermemelidir. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi'nde davalar aç lmal d r. Frans z mallar boykot edilmeli." Bütün bunlar yap l rken, Türkiye'nin uluslararas taahhütleri ve imzalad anlaflmalar dikkate al narak, kendini suçlu duruma düflürecek yanl fl karar ve ifadelerden özenle kaç n lmas istenilen deklarasyonda, "Devletin politikalar na paralel, birey sorumlulu u çerçevesinde yapacaklar m z da t pk oy kullanmak, vergi vermek gibi vatandafll k görevi içerisinde de erlendiriyoruz" denildi. 8 Deklarasyonda ATO'da toplanan sivil toplum örgütleri olarak, bütün bu sonuçlara ulaflabilmek için 'toplumsal bir seferberlik' uygulamak do rultusunda ilke karar al nd na iflaret edilirken, bu konuda Fransa'n n takipçisi olunaca belirtildi. Bunun için bir çal flma grubu oluflturarak, haz rlanacak sivil eylem plan n n toplumun bütün kesimlerine anlat laca belirtilen deklarasyonda, "Ald m z kararlar sonuna kadar da uygulayaca z" denildi. Aygün den Pamuk a ça r Bu arada ATO Baflkan Sinan Aygün, toplant da yapt konuflmada, Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazar Orhan Pamuk'a ça r da bulundu. Ödül almas ndan dolay Pamuk'u kutlayan Aygün, ödülü, siyaset kar flmadan kazan lm fl bir ödül gibi düflünmek istedi ini belirterek, flunlar kaydetti: "Bugün, bütün dünyan n gözü sizin üzerinizde. Bu ülkeye bir borcunuz var. Size bu ödülü kazand ran güç, bu ülkenin birikimleri, kültürü, tarihidir. Size bir görev yüklemek istemiyorum. Ancak bir ça r yap yorum; Say n Pamuk lütfen, hiç vakit geçirmeden ç k n z deyiniz ki, (Benim ülkem 30 bin Kürt, 1 milyon Ermeni öldürmedi. Fransa'n n ülkemin üzerine atmaya çal flt çamuru protesto ediyorum. Fransa'n n hiç bir hukuk, ak l, mant k çerçevesinde de erlendirilemeyecek saçma sapan karar n k n yorum.) Say n Pamuk, bu tarihi aç klamay yap n, bu ülke sizi ayakta alk fllas n. Sadece bu ülke de il, dünya ayakta alk fllas n." Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z da yapt konuflmada, Fransa'n n kabul etti i yasa tasar s ile Türklere benli ini ve birli ini hat rlatt için teflekkür ederken, ntes Genel

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı