DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F"

Transkript

1

2 2

3 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

4 2

5 I Ç NDEK LER SUNUfi YÖNET M KURULU ÜYELER DENETLEME KURULU ÜYELER HAYS YET D VANI ÜYELER KAYBETT KLER M Z CEM YET YÖNET M KURULU ÇALIfiMALARI (SEÇ M VE TOPLANTILAR) BA Ifi filer ÇALIfiMALARI VE BA IfiÇILARIMIZ NfiAAT ve EMLAK filer ÇALIfiMALARI HUKUK filer ÇALIfiMALARI TANITIM VE HALKLA L fik LER ÇALIfiMALARI D ER ÇALIfiMALAR E T M KURUMLARI REZ DANSLAR VE SA LIK ÜN TELER YAKACIK REZİDANSI MALTEPE REZİDANSI ŞENESENEVLER REZİDANSI URLA REZİDANSI MALTEPE ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DAÇKA S GORTA ARACILIK H ZMETLER A. fi YILI B LANÇOSU VE KES N HESAPLARI YILI BÜTÇE UYGULAMALARI KES N HESAP CMAL SAYFASI YILI GEL R-G DER KES N HESABI YILI YATIRIMLARI KES N HESABI YILI MUKAYESEL B LANÇOSU YILI GEL RLER KES N HESABI MERKEZ YÖNET M 2007 YILI G DERLER KES N HESABI E T M KURUMLARI 2007 YILI G DERLER KES N HESABI YAKACIK REZ DANS 2007 YILI G DERLER KES N HESABI MALTEPE REZ DANS 2007 YILI G DERLER KES N HESABI fienesenevler REZ DANS 2007 YILI G DERLER KES N HESABI

6 URLA REZ DANS 2007 YILI G DERLER KES N HESABI ÖZEL BAKIM ÜN TES 2007 YILI G DERLER KES N HESABI FTR MERKEZ 2007 YILI G DERLER KES N HESABI CEM YET GEL RLER N N SON ON YILLIK TAHL L CEM YET G DERLER N N SON ON YILLIK TAHL L CEM YET GEL R VE G DERLER N N KARfiILAfiTIRILMASI GAYR MENKUL GEL R VE G DERLER N N KARfiILAfiTIRILMASI REZ DANS VE SA LIK ÜN TELER N N GEL R VE G DERLER N N KARfiILAfiTIRILMASI E T M KURUMLARI Ö RENC VE Ö RETMEN G DERLER N N KARfiILAfiTIRILMASI DENETLEME KURULU RAPORU YILI BÜTÇES YILI BÜTÇES CMAL SAYFASI YILI GEL R-G DER BÜTÇES YILI YATIRIM BÜTÇES YILI GEL R BÜTÇES MERKEZ YÖNET M 2008 YILI G DER BÜTÇES E T M KURUMLARI 2008 YILI G DER BÜTÇES YAKACIK REZ DANS 2008 YILI G DER BÜTÇES MALTEPE REZ DANS 2008 YILI G DER BÜTÇES fienesenevler REZ DANS 2008 YILI G DER BÜTÇES URLA REZ DANS 2008 YILI G DER BÜTÇES ÖZEL BAKIM ÜN TES 2008 YILI G DER BÜTÇES TAfiINMAZLAR LE LG L TABLOLAR

7 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU

8

9 I SUNUfi Say n Üyelerimiz, Darüflflafaka Cemiyetinin 145 inci y l n kutlad m z bugünlerde sizleri Yönetim Kurulu ad na sayg yla selaml yorum. Küreselleflmenin kendi kurallar n egemen k ld günümüzde ülkeleraras yar fl n belirleyici ögesi e itim oldu. Çocuklar na ve gençlerine iyi e itim veren, e itimde adaleti ve f rsat eflitli ini sa layan ülkeler ekonomilerinin büyümesini h zland rabiliyorlar, dünya pastas ndan ald klar pay yükseltebiliyorlar. Kaliteli e itimin erken yafllardan bafllayarak verilmesi yayg nl k kazanan bir baflka hedef haline geldi. Günümüzün bir gerçe i de dünya nüfusunun yafllanmakta olmas ve yafll lar n bak m n n hükümetler ve yat r mc lar aç s ndan öncelikli sektörler aras na kat lm fl olmas. Cumhuriyetin yüzüncü y l n 15 y l sonra kutlayacak ülkemizin önünde bir f rsat penceresi bulunuyor. Demografik geliflmelere göre okul ça ndaki nüfusumuzun 2025 y l na kadar de iflmeyece i ve 27 milyonda kalaca, buna karfl l k ifl gücü arz n n 14 milyon artarak 37 milyona yükselece i tahmin ediliyor. Önümüzdeki f rsat penceresinin küresel mukayeseli üstünlü e dönüflmesi, gelecek 15 y lda iflgücüne kat lacak çocuklar m za verece imiz e itimin kalitesine ve kaliteli e itimi ne ölçüde yayg nlaflt rabilece imize ba l. Öte yandan dünyadaki e ilimler do rultusunda yafll nüfusumuz da art yor. Yap lan tahminlere göre 64 yafl üstü nüfus üç milyondan fazla bir art fl göstererek, 2025 y l nda sekiz milyona yaklaflacak ve toplam nüfusun yüzde 8,5 una eriflecek. Yüz k rk befl y l önce o günlerin de iflim ve modernleflme ihtiyaçlar na öncülük etmek üzere Maliye Naz r Yusuf Ziya Pafla ve arkadafllar taraf ndan, babas n kaybetmifl yetenekli çocuklara iyi e itim vermek misyonu ile kurulan Darüflflafaka Cemiyeti, kuruluflundaki misyonundan uzaklaflmadan, kurucular n n hedeflerini içsellefltirerek bugünlere geldi. Yeni küresel gerçekler Darüflflafakam z n e itimdeki konumunu daha da çarp c hale getirdi Darüflflafaka n n bugün de e itimde f rsat eflitli ini sekizinci yafltan itibaren babas n kaybetmifl yetenekli çocuklara sunabilmesi ve o çocuklar Atatürk ilkeleri do rultusunda e itebilmesi hay rsever vatandafllar m z n Darüflflafaka ya duyduklar güven ve verdikleri destekler sayesinde mümkün olabilmifltir. Darüflflafakam za güç veren ba flç lar m z ile bütünleflmek ve onlara yeni bir bahar yaflatabilmek için 1997 y l ndan bafllayarak kendilerini konuk etti imiz rezidanslar oluflturduk. Darüflflafaka n n temel misyonu olan e itime kaynak oluflturmak için kurulan tesislerimiz, dünyada ve Türkiye de say lar artmakta olan yafll nüfusa sa lad hizmetlerin kalitesi ile de sosyal yaflam m zda bir bofllu u dolduran öncü bir giriflim. Bir y l önce Genel Kurulumuzun gösterdi i güven ile göreve bafllayan Yönetim Kurulumuz, bir buçuk as rl k Darüflflafaka n n koca gövdesinden, gelece in güvencesini oluflturacak yeni filizleri yeflertmek kararl l yla yola koyuldu. Amac m z yefleren filizler ile Darüflflafaka n n küresel yar flta dünyada ve Türkiye de yine önde koflmas, küresel oyuncular yetifltiren bir e itim yuvas na dönüflmesi, Türkiye nin önünde bulunan f rsat penceresinin de erlendirilmesine katk da bulunmas. Rehberimiz ise kurucular m zdan devrald m z de iflim ruhu ve ça a uyum ilkesi. 7

10 Önce E itim Çal flmalar m z n oda nda hep e itim kald, toplant lar m z n birinci gündem maddesi e itim oldu. lk iflimiz Darüflflafakal lar n ve e itim uzmanlar n n kat ld bir arama konferans yapmak oldu. Ard ndan yeni atad m z Genel Müdür ve akademik kadro ile birlikte Darüflflafaka E itim Kurumlar n n vizyonunu ve misyonunu, günün koflullar n ve tarihten gelen birikimimizi dikkate alarak yeniden belirledik. Fiziki ve akademik ortam bafltan afla yenilendi. Kampüsümüzde yatakhanelerin, dersliklerin, yemekhanenin ve tesisat n onar m ve yenilenmesi için 1,700 bin YTL harcand. fiu anda kaliteli e itim için AB standartlar nda bir alt yap m z oldu unu söyleyebiliriz. 7,5 ö renciye bir ö retmen ve alt ö renciye bir bilgisayar düflüyor. Bütün dersliklerde projeksiyon cihaz var. Her ö retmenimizde bir diz üstü bilgisayar mevcut. Kurulan ölçme ve de erlendirme birimi ile ö renci ve ö retmenlerimizin performanslar y l boyunca izleniyor. Önümüzdeki befl y l için hedeflerimizi ve stratejik plan m z oluflturduk. Befl y l içinde tüm mezunlar m z n ÖSS s navlar nda ilk 10,000 e girmesini, bir bölümünün önde gelen ABD Üniversitelerine burslu kabul edilmesini ve her ö rencimizin bir enstrüman çalmas n, bir spor dal nda aktif olmas n hedefledik. Artan terörün toplumda yaratt duyarl l paylaflarak, flehit çocuklar n dört ve beflinci s n flar m - za ve e itim ve ö retim y llar nda s navs z kabul etme karar n ald k. Babas n kaybetmifl çocuklar m z n Darüflflafaka ya olan ilgilerini artt rmak için medyam z taraf ndan ciddi boyutlarda sa lanan karfl l ks z destek ile geçen y l yo un bir tan t m kampanyas yürüttük e itim ve ö retim y l için babas n kaybetmifl 5,300 üçüncü s n f ö rencisi oldu unu belirledik. Bunlar n her birine ulaflarak, Darüflflafaka n n 16 merkezde açaca s navlara kat lmaya davet ediyoruz. Bu y l seçme s nav n bilgi merkezli olmaktan ç kar p, zekâ ve yetene- in öne ç kar laca bir s nav haline getiriyoruz. Tan t m ve Kaynak Gelifltirme E itimde önümüze koydu umuz hedeflere ulaflmak için öncelikle üyelerimizin, yetiflenlerimizin ve ba flç lar m z n o hedefler etraf nda bütünleflmesine önem verdik. Darüflflafaka Ailesini yeni üye ve ba flç lar ile geniflletme çabas içine girdik. flte sat r bafllar yla bu yönde att m z ad mlar: Cemiyetimize 232 yeni üye kazand rd k. Bunlardan yaln zca 77 si Darüflflafaka dan yetiflenlerden olufluyor y l nda Darüflflafaka ya ba fl yapan kifli ve kurumlar n say s bir önceki y la göre alt kattan fazla artarak yaklafl k 2,500 e yükseldi. Rezidanslar d fl nda yap lan ba fllar % 144 artarak 4,822 bin YTL ye yükseldi. Baflar l bir Kurban Bayram kampanyas yaparak yaklafl k iki milyon kifliye sesimizi duyurduk ve 1,200 kurban karfl l 300 bin YTL ba fl topland. Ba flç lar m z için 09 May s 2007 tarihinde ünlü kompozitör Anjelika Akbar n taçland rd bir flükran gecesi düzenledik ve flükran duygular m z n ifadesi olarak kendilerine plaketler verdik. Rezidanslarda yaflayan üyelerimizin e itim faaliyetlerimizi izleme konusundaki duyarl l klar n dikkate alarak Maslak Kampüsü nden haberlerin yer ald köfleler oluflturduk. 8

11 Darüflflafakal lar aras ndaki iletiflim ve dayan flmay yo unlaflt rmak için Darüflflafakal lar Derne- i ne Spor Tesislerimizde lokal yeri verdik. Üyelerimize ve Darüflflafaka ya gönül verenlere daha kolay ulaflabilmek, ba fllar n yap lmas n basitlefltirmek için web sayfam z yeniledik, ayr ca bankalar n internet flubelerinin ba fl menülerinde yer ald k. Darüflflafaka y ve Rezidanslar genifl kitlelere tan tmak amac yla bankalar n müflterilerine gönderdikleri zarflar içine bir milyon kadar insert ile tan t m m z gerçeklefltirdik. Darüflflafaka dan yetiflenlerin, ö rencilerimiz ile buluflmas n sa layacak toplant lar düzenledik. Bu uygulamam z çerçevesinde Genel Kurmay kinci Baflkan Orgeneral Ergin Saygun, e itim ve ö retim y l n n ilk dersini verdi y l mezunumuz rahmetli Fikret Yüksel a abeyimizin k z Susan Burchard, Dünya Sa l k Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Sabahattin Ayd n ve Maryland Üniversitesi Robert H.Smith School of Business Fakültesi ö retim üyelerinden Haluk Ünal, ö rencilerimize Darüflflafakal k üzerine konuflmalar yapt. Türkiye nin önde gelen gazetelerinde ve televizyonlar nda Darüflflafaka y ve Rezidanslar m z tan tan haberler ve söylefliler yer ald. % 61 i ilk üç ayda olmak üzere 2007 y l nda yap lan tan t m çal flmalar için 2,200 bin YTL ödendi. fiehir Tiyatrolar nda Kenan Ifl k n yönetiminde sahnelenen Aziz Nesin e ait Yaflar Ne Yaflar Ne Yaflamaz müzikali, Darüflflafaka yarar na 17 Mart 2008 tarihinde Darüflflafaka Türker nano lu Gösteri Merkezinde oynand. Benzer aktivitelerin ayn Merkezde ve Süreyya Operas ile Caddebostan Gösteri Merkezinde tekrarlanmas için Kad köy Belediyesi ve Mega Müzik ile anlaflmalara var ld. Darüflflafaka Cemiyeti nin 145 inci kurulufl y ldönümünü, 30 Mart 2008 tarihinde bir kokteyl ile kutlama haz rl içindeyiz. Urla Rezidans Geçti imiz y lda Yönetim Kurulumuz un önemli bir çabas da Urla Rezidans na dönük inflaat faaliyetlerinin Cemiyetimiz yarar na yeniden yap land r lmas oldu. Öncelikle sözleflme koflullar n yerine getirmeyen müteahhidin sözleflmesi tek tarafl olarak feshedildi. Fesih dolay s yla oluflan ihtilaflar n hakem ve müteahhidin baflvurdu u mahkemeler nezdinde ele al nma süreci devam ediyor. Urla Rezidans m z n müteahhitçe tamamlanmayan geçici kabul eksiklikleri ile SEV Vakf na ait binan n tafleronlar eliyle tamamlanmas için gerekli haz rl klar tamamlanm fl ve uygulamaya konulmufltur. Geçici kabulü tarihinde yap lan Urla Rezidans m z n iskân izni, müteahhidin ödenmeyen sosyal sigorta prim borcu Cemiyetimizce ödenerek tarihinde, rezidans n iflletme ruhsat da zmir li Sosyal Hizmetler Müdürlü ünden tarihinde al nm flt r y l nda inflaat tamamlanan fienesenevler Rezidans m z n iflletme ruhsat tarihinde al nm flt r. skân izninin ve iflletme ruhsatlar n n zaman nda al nmam fl olmas, rezidanslar m z için yap lan tan t m çal flmalar n n geçici olarak ask ya al nmas sonucunu do urmufltur. Urla kompleksinde yer alan geriatri hastanesinin kapasitesini kendi üyelerimizin ihtiyac n karfl layacak 30 yatak kapasitesinde tutmay ve ABD Eximbank kredisiyle sa lanan ekipman stan- 9

12 bul un Avrupa yakas nda konuya ilgi duyan bir yat r mc ile birlikte kurulacak geriatri hastanesinin yap m nda kullanmay düflünmekteyiz. Potansiyel yat r mc lar ile görüflmeler devam etmektedir. Konu olgunlaflt nda üyelerimize ayr ca bilgi verilecektir. Kaynak Kullan m Yönetim Kurulumuz kaynaklar gelifltirirken kaynak kullan m nda verimlili i de öne ç karan bir anlay fl içerisinde olmufltur. Bu konuda ilk tasarrufumuz, okul ve rezidanslardaki yemek ve temizlik sözleflmelerinin feshedilerek, daha önce geçerli olan teknik flartnamelere göre aç lan ihaleler ile yenilenmesi olmufltur. Bu suretle yaklafl k olarak y lda 2,500,000.- YTL tasarruf sa lanm flt r. E itim Kurumlar ile Rezidanslar n sat n almalar n n tek elden rekabet koflullar ile yürütülmesi için Sat nalma Yönetmeli i yürürlü e konulmufltur. Yönetmeli e göre Yönetim Kurulu üyeleri ile Cemiyet çal flanlar ndan ve ikinci dereceden yak nlar ndan ve onlar n sermaye ve yönetimini kontrol ettikleri flirketlerden mal ve hizmet al nmayacakt r. ABD Eximbank ile yap lan görüflmeler sonucu 2007 ve 2008 y llar nda anapara ve faiz ödemesi yap lmaks z n 38 milyon dolar tutar ndaki borcun yeniden yap lanmas sa lanm flt r. Ömran ve Yahya Hamuluo lu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin daha kaliteli hizmet vermesi ve Cemiyetimize ekonomik katk sa lamas için uzman kurulufllar aras nda yap lan ihale sonucu, Özsezikli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ekibi ile Yönetim Anlaflmas imzalanm flt r. Cemiyet Merkezinin artan ifl hacmine karfl n personel say s de iflmemifltir. Baflkanl k Makam nca kullan lan Mercedes sat lm flt r. E itime verdi imiz önemin bir iflareti olarak akademik kadromuza yap lan ödemelerde iyilefltirmeler sa lanm flt r. Darüflflafaka E itim Vakf na Aç lan Dava Darüflflafaka Cemiyeti nin tüzel kiflilik olarak kurucular aras nda yer almamas na ra men, Darüflflafaka ad n tafl yarak kurulan Darüflflafaka E itim Vakf na gönderilen ihtarnamenin yan nda, Vak f temsilcileri ile yap lan görüflmelerde Darüflflafaka ad n kullanmaya son vermeleri istenmifl, bu giriflimlerin olumlu sonuç vermemesi üzerine tarihinde Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/475 say l dosya ile dava aç lm flt r. Spor Tesisleri Genel Kurul karar na dayan larak Darüflflafaka Spor Kulübü ne kiraya verilmifl olan Maslak Kampüsümüzdeki Spor Tesisleri nin, uygulamada ortaya ç kan de iflik sorunlar göz önünde tutularak, Cemiyetimiz taraf ndan do rudan iflletmeciye kiralanmas yoluna gidilmifltir. Tüzük De ifliklikleri Yönetim Kurulumuz göreve gelirken Darüflflafaka Tüzü ünde saydaml ve kat l mc l gözeten de ifliklikleri haz rlayarak Genel Kurul a öneriler getirece i taahhüdünde bulunmufltur. Genel Kurul gündeminde haz rlanan öneriler yer almaktad r. Önerilerimize göre; 10. Madde ile Onursal üyelik, 25 y ll k kesintisiz bir asil üyelik süresi sonunda kendili inden kazan l r. 10

13 42. Madde ile Yönetim Kurulu Baflkanl alt y ldan fazla yap lamaz. 28. Madde ile Yönetim Kurulu üyelerine gider karfl l yap lan ödemeler Genel Kurul a sunulan bütçe raporlar nda da bildirilecektir. 11. Madde ile Darüflflafaka Cemiyeti nde hizmet sözleflmesi ve/veya belirsiz süreli ifl akdi ile do rudan veya kontrolüne sahip olduklar flirketler üzerinden ifl ve menfaat iliflkisi içinde olan üyelerin üyelikleri, Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul karar ile dondurulur. 18. Madde ile Üyelikleri dondurulan üyeler, Genel Kurul da oy kullanamaz. 3. Madde ile Cemiyet, amac na yönelik faaliyetler için dernek ve vak flarla ortak giriflimde bulunabilir, kurucu ve/veya üye olabilir. 15. Madde ile Darüflflafaka ad n Tüzü e ayk r kullananlar, Haysiyet Divan n n önerisi ve Genel Kurul karar ile üyelikten ç kar lacakt r. Say n Baflbakan n Ziyareti Darüflflafaka Cemiyeti Baflkan, Baflbakan Say n Recep Tayip Erdo an n tarihinde E itim Kurumlar m z Çal flma Bakan Say n Murat Baflesgio lu ile birlikte onurland rmalar vesilesiyle, Baflkanl klar nda yap lan Yönetim Kurulu Toplant s nda kendilerine süregelen çal flmalar m z ve gelece e dönük planlar m z kapsayan bir sunum yap lm flt r. Yönetim Kurulumuza yön ve cesaret veren de erli görüflleri ve talimatlar için Say n Baflbakan m za bir kez daha Darüflflafaka Ailesi ad na teflekkür ediyorum y l Ola an Genel Kurulunda, geçti imiz y l yapt m z çal flmalar n yap c bir de erlendirmeye konu olmas n ve 2008 y l bütçesi vesilesiyle Darüflflafakam z n gelece ine fl k tutacak görüfllerin ifade edilmesini dilerken, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ü ve silah arkadafllar n, Kurucular m z Yusuf Ziya Pafla y, Gazi Ahmet Muhtar Pafla y, Sak zl Esat Pafla y, Vidinli Tevfik Pafla y ve Trabzonlu Ali Naki Efendi yi, ve Darüflflafaka ya ba fllar yla ve hizmetleriyle katk da bulunan ve bugün aram zda bulunmayan üyelerimizi, ba flç lar m z, yöneticilerimizi, ö retmenlerimizi ve çal flanlar m z flükran ile an yor, Tanr dan rahmet diliyorum. Darüflflafaka n n yücelmesi için imkânlar n ve emeklerini ortaya koyan de erli ba flç lar m za, ö retmenlerimize ve çal flanlar m za, misyonumuzu ve çal flmalar m z halk m za ulaflt rmakta ve özellikle yeni ö rencilerimize ulaflmakta bize destek olan medya kurulufllar m za Yönetim Kurulu ad na teflekkür ediyor, flükranlar m sunuyorum. Sayg lar mla. Zekeriya Y ld r m Yönetim Kurulu Baflkan 11

14 I YÖNET M KURULU ÜYELER Baflkan Zekeriya YILDIRIM Yönetici, Dan flman Baflkan Vekili M. Talha ÇAMAfi Turizmci, flletmeci Baflkan Vekili Beflir ÖZMEN Yönetici, Dan flman Sayman Üye Adnan fien Yönetici Üye B. F rat TEK N Kimya Y. Müh. Sanayici Üye Gökhan ÖZCAN Armatör Üye Haluk BAL Yönetici Üye Hüseyin Y. DEM R Avukat Üye H. Saffeddin KARPAT Yönetici Üye Muhittin UZAL Yönetici Üye A. Müge ÖZACAR Yönetici Üye Orhan DIRAMCA Mak. Müh. Üye Sarper V. ÖZTEN Yönetici Üye Taner SOYAK Mimar Üye Tunçer GÖMEÇL E itimci, Dan flman I YEDEK ÜYELER Betül ORAN AKAN Bankac Ömer Z. TOPBAfi Bankac. Hayri CEM Yönetici A. Murat SEFERO LU Yönetici Pelin ERSOY BAYRAKTAR Yönetici 11 Mart 2007 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda yap lan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ve Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine seçilmifllerdir. 12

15 I DENETLEME KURULU ÜYELER Ahmet DÜBEK Mali Müflavir Ferit DO RAR Serbest Ticaret E. Atefl TOPUZ Avukat 25 Mart 2006 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda yap lan seçimler sonucunda üç y l için Denetleme Kurulu asil üyeli ine seçilen üyelerimiz görevlerine devam etmifllerdir. I DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER Saim KALE Çetin DEM R Kaynak CONTEPE Jeoloji Y. Müh. Ekonomist Y. Mimar 25 Mart 2006 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda yap lan seçimler sonucunda üç y l için Denetleme Kurulu yedek üyeli ine seçilen üyelerimiz görevlerine devam etmifllerdir. I HAYS YET D VANI ÜYELER Halit Ziya YILMAYAN Emekli Bankac hsan DEVR M Tiyatro Sanatç s Talip DURANYILDIZ nfl. Müh. M. Nuri O. KIRMACIO LU Mak. Y. Müh. Ahmet KÜRE Difl Doktoru 25 Mart 2006 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda yap lan seçimler sonucunda üç y l için Haysiyet Divan üyeli ine seçilen üyelerimiz görevlerine devam etmifllerdir. 13

16 I KAYBETT KLER M Z Bu dönem içinde BA IfiÇILARIMIZDAN ve ÜYELER M ZDEN Hatice Meliha ARTUN, Mahmut COfiKUN, Muzaffer BAfiAR, Havva Pakize SUNAR, Selim Macit DEM RCAN, Lamia KARADA, Emine BALCIO LU, A. Celalettin YAZICIO LU, Muzaffer YAZICIO LU, Kadriye Mehlika R BN KAR, Yaflar Ümran TÜRK, A. Selma CEYLAN, F. Saadet UTKAN, Zehra GÜÇHAN, Özcan ÖNDER, Zeliha Mukadder ARAS, Asiye ATAKAN, Mihriban Bengü KONURALP, Ezel Gülen KIRAY, Z. Gülsüm PAR, Aysan A LARCI, Afife ABACIK, Zeliha ALTINBAY, Mübeccel H SARKAPI, Emine Dürdane UÇMAK, Akdemir Akif ÇADIRCIO LU, Gönül ARSLAN, Feruze fiah N, Fatma ATADEN Z, Nurhayat TANERTAN, Mithat Recai Ö DEV N, Ömer Necit SERÜVEN, Tacettin ERTAfi, Ali AYKANAT, Melih ILGAZ, B. Fahrettin F DAN, M. Naci G RG N, Orhan GÜREL, H. Necat SUNER, lhami S LAHTARO LU, Engin KATTANALP ve Emrullah ZEYBEK, Hakk n rahmetine kavuflmufllard r. AZ Z HATIRALARINI SAYGIYLA, RAHMETLE VE M NNETLE ANIYORUZ. 14

17 CEM YET

18 16

19 I YÖNET M KURULU SEÇ M VE ÇALIfiMALARI SEÇ MLER 11 Mart 2007 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda, önceki Yönetim Kurulu nun toplu olarak istifa etmesi üzerine, Yönetim Kurulu nun tüm üyeleri için seçim yap lm fl, seçimler sonucunda eflit oy say s ile Yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçilen üyeler aras nda, tüzü ümüz gere ince yap lan kura sonucunda; Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Zekeriya YILDIRIM, M. Talha ÇAMAfi, Hüseyin Y. DEM R, H. Saffeddin KARPAT, Muhittin UZAL, üç y l görev yapmak üzere, Beflir ÖZMEN, B. F rat TEK N, Haluk BAL, Sarper V. ÖZTEN, Taner SOYAK, iki y l görev yapmak üzere, Adnan fien, Gökhan ÖZCAN, A. Müge ÖZACAR, Orhan DIRAMCA, Tunçer GÖMEÇL, bir y l görev yapmak üzere seçilmifllerdir. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise; Betül ORAN AKAN, Ömer Z. TOPBAfi,. Hayri CEM, A. Murat SEFERO LU, Pelin ERSOY BAYRAKTAR, bir y l görev yapmak üzere seçilmifllerdir. YÖNET M KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulumuz, ilk toplant s n 13/03/2007 tarihinde gerçeklefltirmifl ve Tüzü ümüzün 34 üncü maddesi uyar nca gizli oyla yap lan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu Baflkanl na Zekeriya Y ld - r m, Baflkan Vekilliklerine M. Talha Çamafl ve Beflir Özmen, Sayman Üyeli e Adnan fien seçilmifltir. Yönetim Kurulumuz, 04/03/2008 tarihine kadar toplam 48 toplant yaparak yedek üyelerle birlikte çal flmalar n sürdürmüfltür. Toplant lara Genel Sekreter olarak atanan Adnan Dovan ile gerekti inde konularla ilgili görevliler kat lm flt r. 17

20 I BA Ifi filer ÇALIfiMALARI 2007 y l içerisinde Cemiyetimizin ba fl faaliyetleri üç temel alanda yürütülmüfltür. Rezidanslar m zla ilgili çal flmalar Rezidanslar m zdaki varolan at l kapasitenin süratle doldurulabilmesi için y l bafl nda yo un bir tan t m kampanyas yap lm fl ve Yakac k Rezidans m za 5 ba flç, Maltepe Rezidans m za 41 ba- flç, fienesenevler Rezidans m za 22 ba flç ve Urla Rezidans m za 10 ba flç olmak üzere toplam 78 yeni ba flç kabul edilmifltir. Yakac k Rezidans m z tamamen dolmufltur. Maltepe Rezidans m z n doluluk oran yüzde 60 tan yüzde 83 e ve fienesenevler Rezidans m zda ise yüzde 6 dan yüzde 33 e yükselmifltir. Urla Rezidans m zda doluluk oran arzu edilen seviyelere ulaflmam flt r. Rezidanslar m zdaki ba flç lar m z n Cemiyetimizin asli misyonu ile iliflkisinin güçlendirilmesi için ba flç lar m z n okuldaki faaliyetlere kat l mlar teflvik edilmifltir. Rezidans ba flç s s üyelerimizin okulumuza yönelik olarak nakit ba fllar, ayni ba fllar, burs ba fllar ve proje tahsisli ba fllar, 2007 y l içerisinde hissedilir flekilde yükselmifltir ve ilgilerinin artarak devam etmesi beklenmektedir. Yakac k Rezidans m zdaki ba flç lar m zdan; H. Nuran Bursal gayrimenkulünün tamam n, M. Agah Bursal terekesinin tamam n, Mübeccel Çad rc o lu terekesinin tamam n, F. Nuran Okten terekesinin tamam n, Maltepe Rezidans m zdaki ba flç lar m zdan; Z. Birgül Mutluay terekesinin tamam n, Huriye Özcan terekesinin tamam n, H. Süheyla Sinangil gayrimenkulünün 1/2 hissesini, 2007 y l içerisinde Cemiyetimize vasiyet ba fl yapm fllard r. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Rezidanslar m zdaki ve evlerinde kalan ba flç lar m zla görüflerek onlar n ve çevrelerinin Cemiyetimize ilgilerinin çekilmesine çal flmaktad rlar. Rezidans d fl ba flç lar m zla iliflkiler ve yeni ba fllarla ilgili çal flmalar 2007 y l içerisinde befl yeni ba flç m z ile yap lan vasiyet sözleflmeleri sonucunda; Füsun Sümer terekesinin tamam n, Jale Kandemir gayrimenkulünün tamam n, Nevber Gürsu terekesinin tamam n, 18

21 Adnan Gürsu terekesinin tamam n, sminin gizli kalmas n isteyen bir ba flç m z tüm terekesinin 1/2 hissesini, Cemiyetimize ba fllam flt r. Y l sonunda rezidans d fl vasiyet ba flç say m z 214 e ulaflm flt r. Cemiyetimize karfl l ks z mülkiyet, tereke ve vasiyet ba fl yapm fl olan ba flç lar m z Bayram ve muhtelif vesilelerle evlerinde ziyaret edilmifl ve tedavileri ile ilgilenilmifltir. Pek çok ba flç m z n vergi beyannamelerinin haz rlanmas, tahakkuku ve ödenmesi, bankalardan maafllar n n çekilmesi ile Belediyelerdeki benzer iflleri onlar ad na yap lm flt r. 08 Ekim 2007 tarihinde, Kadir gününe rastlayan 2007 y l Mevlid i, Erenköy Galippafla Camii nde ba flç lar m z n ve cemaatin ifltiraki ile okutulmufltur. YK üyelerimiz dini bayramlarda ba flç lar m z evlerinde ziyaret ederek görüflmüfltür. Ayr ca önemli ba fl potansiyeli olan ba flç adaylar ile bafllat lan iliflkiler devam ettirilmektedir. Toplumdaki yayg n ba fllardan Cemiyetimizin ald pay n art r lmas çal flmalar Öncelikle ba fl yapmak isteyenlerin Cemiyetimize daha kolay ulaflabilmeleri amac yla internet bankac l imkanlar ndan yararlanabilmek için alt yap çal flmalar tamamlanm flt r. Cemiyetimiz, büyük bankalar n do rudan ba fl yapma imkan sa layan menülerine eklenmifltir. Darüflflafakal lar n Cemiyetimize ve Okulumuza ilgilerini art rmak üzere can suyu kampanyas bafllat lm fl, önceki dönemlerin çok üzerinde ba fl sa lanm flt r. Cemiyetimizin toplum nezdinde bilinirli inin art r lmas için bankalar n ekstreleri ve ajandalar içerisine tan t m broflürümüzün konulmas ve web sayfalar nda uyar c notlara yer verilmesi sa lanm flt r. Ayr ca Darüflflafakalar n da deste i ile Cemiyetimizi ve Okulumuzu tan tmak üzere haz rlanm fl olan elektronik kartlar internet üzerinden gönderilmifltir. Fitre-zekat ba fl ve Kurban ba fl, haz rlanan etkin kampanyalarla desteklenmifl ve bu kampanyalarda önceki y llar n çok üzerinde ba fl geliri sa lanm flt r. Yayg n ba fl çal flmalar sonucunda 2007 y l bütçe sonuçlar, Gerçek kifli nakit ba fllar nda yüzde 271, Tüzel kifli nakit ba fllar nda yüzde 144 ve Adak-Kurban ba fllar nda ise yüzde 258 olarak gerçekleflmifltir. Ayr ca büyük ve önemli kurulufllar ile e itim faaliyetlerimizle ilgili konularda orta vadeli sosyal sorumluluk projeleri gelifltirmek üzere çal flmalar devam etmektedir y l içinde, YTL s n n üzerinde nakit ba fl yapan 463 gerçek ve tüzel kifli ba flç m z n isimleri afla da belirtilmifltir. (Ad n n aç klanmas n istemeyen ba flç lar m z hariçtir.) 19

22 I GERÇEK VE TÜZEL K fi NAK T BA IfiÇILARIMIZ 5K Yay nc l k Ltd. fiti. Ali D. Çay rl o lu Bel -Kaz m Paksoy A. Adnan fienel A. Faruk Göksu A. Feyza Tulga A. Haydar Bayar A. Hikmet Karaca A. Levent Tumlu A. Murat Sefero lu A. Mücteba Ayral A. Müge Özacar A. Nezihe Aytu A. Nur yaz A. O uz Canatan A. Selçuk Ulua aç A. Semiha Büyükö üt A. Tamer Karab y k A. Ümit Günal Adil K l çkan Adnan Dovan Adnan Kabaalio lu Adnan fien Ahmet Baflyi it Ahmet Gün Ahmet fi. Baysal Ahmet-Bilge Elbeyli Akçansa Çim. San. A.fi. Akgün ncio lu Alaattin fiiflmano lu 20 Ali K d l Ali Sar flen-haldun Boz Ali Selek Ali Tezel Ali Yeni Alkim Makina San. Altan K r Ata Benlio lu Atila Özkan Atilla Benli Atilla Bulutay Axa Oyak Sigorta A.fi. Aycan B y k Ayç n O uz Ayfer Güngör Ayhan-Gülcan Ögen Ayla Karabacak Aymelek Kozi Aysun Ça Aysun Umay Ayfle Kudat Brown Ayflin Özel B. F rat Tekin B. Okan Acar B.S. Z rhl o lu - F. Yaflaro lu Barbaros Okan Belgin-Bülent Günay Berrin Y lmaz Beflir Özmen Betül Yüzbafl o lu Binnaz Alperen Binnaz Melin Birsen Matay Burak Dalg n Burak R. nce Bülent Coflkun Bülent Cumhur Bülent H. Tanla Bülent Osman Topçu Bülent Topbafl C. Abdullah Yurdkoru Cabir flsever Can Erkey Can M zrakl Canan Çelik Canatan çöz Cavit Bilen Celalettin Ça lar Cem Nazif Ayçiçe i Cemal Olgun Cenap Korkmazo lu Cengiz Yaman Cenk Özden Ceyhan naltong

23 Ça an Irmak Ça l Ener Çi dem Barut Çi dem Tezel D. Gültekin Gülay Darüflflafakal lar Derne i Davut Ökütçü Defne-Birol Varhan Deniz-Zafer Veral Diana Turizm Otel. A.fi. Dilek Yaln zo lu Do an Burda Yay. A.fi. Do ufl Otomotiv A.fi. Dfi 1979 Mezunlar Dfi 1981 Mezunlar Dfi 2006 Mezunlar Dfi Komisyonu Dfi Mezunlar Dürrüflehvar Afir E. Gülen K ray E. Ifl l Su E. Sevim Aflk n E. Tolga Alt nordu Edith Oyhon Ekin lyaso lu Ekin Tan t m Fuar Org. Ekrem Batuk Emin Çapa Emin Oral Emine Özkan Emre Akay Emre Karalarl Engin Tan Enis Kamber Enver Güney Ercan Karadede Ergun Banko lu Ergün Güngör Erhan Atefl Erhan Key Erhan Ölçüm Erhan Toker Erol Gökmeno lu Ersin Turhan Ertan Dereli Ertu rul Abay Erturan Yavuzer Esengül Akbay Euromed Sa l k A.fi. Eylem Do ulu F. Defne Canevi F. Emel Güngör F. Fulya Keçe F. P nar Canevi F. Sabahat Aytu F. Zehra Ulusoy Faruk Kayhan Fatih Mehmet Fatma Küçüker Feridun Ertafl Feridun Tokalp Feriha Sisbaca Fethiye Güner Feyza-Yüksel Gökbulut Feza Koca Ökten Figen Üstek Fikret Eyüpo lu Fikret Yüksel Foundation Filiz Türkçü Fuat Emon Fuat Mahiro lu Gonca Dilek Göker nfl. Ltd. fiti. Göker fl Mak. A.fi. Gökhan Dereli Gökhan Özcan / Xebec Shippinng Göksel Sefi Gökyay Karaman Gül Mengüç Gülbin Yurteri Gülnur Yavuz Gülten Erdem Gülten Oktay Necmeddin Gülümser Özgün Henden Gürsel-Betül Akan Güven Özkan 21

24 H. Adnan Leventyürü H. Ata Benlio lu H. Cihat Erbaflol H. Emre Erdo an H. Emre K rkan H. nci Yeker Selkan H. Saffeddin Karpat H. Saliha Türeyin H. Umut Çeray H. Y ld r m Yücel Hacer Nilüfer Hakk Eren Halide Uz Haluk Bal Haluk Ergin Hamit Ketenci Hamit V. Özkan Hande Ayd n Hammett Hanife Gülda Harun Deval Harun Tekin Hayati B y k Hayati fienyüz Hayim Ovadina Hayriye Balkan Hayriye Koço lu Hayrünnisa Damgac Hikmet Enkür Hikmet Günay Hilmi K. Aliflano lu Hilmi Karamercan Huriser Eliuz-Aytolon Bozbora Hülya Key Hüsamettin Sonbahar Hüseyin Barl n Hüseyin Çal flkan Hüseyin Gökgöz Hüseyin Mazlum Hüseyin Y ld z Hüsnü Gökçen. Atilla Özflen. Ethem Bakaç. Hamdi Tezgeldi. Hayri Cem. Hürcan Türkmen. Kemal Erkal. Naci Celas n. Neflet kiz. Reha Hatipo lu. Yavuz fieremeto lu brahim Miskio lu hsan Çevik lhan Yalç n lker Anadol nci-naci Esener smail Çiftaslan smail Seyito lu zzet Tükenmez K. Dinçer Sar kaya K. Özcan Ülgenalp Kaan Cesur Kablotek Kablo Tic. Ltd. fiti. Kadir Güleç Kadir Savafl Kadir Tellio lu Kamuran Taflkan Kemal Kaya Kemal Ruhi Evren Ertafl K ymet zer Koray Kaya Koray Mesci Kubilay Boya Kumsan Asfalt Ltd. fiti.- Ulafl Bilgin Lale Aral Levent Berber Levent Kumyol Leyla Aliflano lu Leyla Niflli M. Akif Azizo lu M. Ali Albayrak M. Aykut Sadi M. Baaettin-fiadiye Sipahio lu, Didem Tekin M. Caner-M.S. Taflar-A. Özbay M. Cavit Kutay M. Cem Bozyi it M. Cihan Kocagil 22

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı