DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F"

Transkript

1

2 2

3 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

4 2

5 I Ç NDEK LER SUNUfi YÖNET M KURULU ÜYELER DENETLEME KURULU ÜYELER HAYS YET D VANI ÜYELER KAYBETT KLER M Z CEM YET YÖNET M KURULU ÇALIfiMALARI (SEÇ M VE TOPLANTILAR) BA Ifi filer ÇALIfiMALARI VE BA IfiÇILARIMIZ NfiAAT ve EMLAK filer ÇALIfiMALARI HUKUK filer ÇALIfiMALARI TANITIM VE HALKLA L fik LER ÇALIfiMALARI D ER ÇALIfiMALAR E T M KURUMLARI REZ DANSLAR VE SA LIK ÜN TELER YAKACIK REZİDANSI MALTEPE REZİDANSI ŞENESENEVLER REZİDANSI URLA REZİDANSI MALTEPE ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DAÇKA S GORTA ARACILIK H ZMETLER A. fi YILI B LANÇOSU VE KES N HESAPLARI YILI BÜTÇE UYGULAMALARI KES N HESAP CMAL SAYFASI YILI GEL R-G DER KES N HESABI YILI YATIRIMLARI KES N HESABI YILI MUKAYESEL B LANÇOSU YILI GEL RLER KES N HESABI MERKEZ YÖNET M 2007 YILI G DERLER KES N HESABI E T M KURUMLARI 2007 YILI G DERLER KES N HESABI YAKACIK REZ DANS 2007 YILI G DERLER KES N HESABI MALTEPE REZ DANS 2007 YILI G DERLER KES N HESABI fienesenevler REZ DANS 2007 YILI G DERLER KES N HESABI

6 URLA REZ DANS 2007 YILI G DERLER KES N HESABI ÖZEL BAKIM ÜN TES 2007 YILI G DERLER KES N HESABI FTR MERKEZ 2007 YILI G DERLER KES N HESABI CEM YET GEL RLER N N SON ON YILLIK TAHL L CEM YET G DERLER N N SON ON YILLIK TAHL L CEM YET GEL R VE G DERLER N N KARfiILAfiTIRILMASI GAYR MENKUL GEL R VE G DERLER N N KARfiILAfiTIRILMASI REZ DANS VE SA LIK ÜN TELER N N GEL R VE G DERLER N N KARfiILAfiTIRILMASI E T M KURUMLARI Ö RENC VE Ö RETMEN G DERLER N N KARfiILAfiTIRILMASI DENETLEME KURULU RAPORU YILI BÜTÇES YILI BÜTÇES CMAL SAYFASI YILI GEL R-G DER BÜTÇES YILI YATIRIM BÜTÇES YILI GEL R BÜTÇES MERKEZ YÖNET M 2008 YILI G DER BÜTÇES E T M KURUMLARI 2008 YILI G DER BÜTÇES YAKACIK REZ DANS 2008 YILI G DER BÜTÇES MALTEPE REZ DANS 2008 YILI G DER BÜTÇES fienesenevler REZ DANS 2008 YILI G DER BÜTÇES URLA REZ DANS 2008 YILI G DER BÜTÇES ÖZEL BAKIM ÜN TES 2008 YILI G DER BÜTÇES TAfiINMAZLAR LE LG L TABLOLAR

7 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU

8

9 I SUNUfi Say n Üyelerimiz, Darüflflafaka Cemiyetinin 145 inci y l n kutlad m z bugünlerde sizleri Yönetim Kurulu ad na sayg yla selaml yorum. Küreselleflmenin kendi kurallar n egemen k ld günümüzde ülkeleraras yar fl n belirleyici ögesi e itim oldu. Çocuklar na ve gençlerine iyi e itim veren, e itimde adaleti ve f rsat eflitli ini sa layan ülkeler ekonomilerinin büyümesini h zland rabiliyorlar, dünya pastas ndan ald klar pay yükseltebiliyorlar. Kaliteli e itimin erken yafllardan bafllayarak verilmesi yayg nl k kazanan bir baflka hedef haline geldi. Günümüzün bir gerçe i de dünya nüfusunun yafllanmakta olmas ve yafll lar n bak m n n hükümetler ve yat r mc lar aç s ndan öncelikli sektörler aras na kat lm fl olmas. Cumhuriyetin yüzüncü y l n 15 y l sonra kutlayacak ülkemizin önünde bir f rsat penceresi bulunuyor. Demografik geliflmelere göre okul ça ndaki nüfusumuzun 2025 y l na kadar de iflmeyece i ve 27 milyonda kalaca, buna karfl l k ifl gücü arz n n 14 milyon artarak 37 milyona yükselece i tahmin ediliyor. Önümüzdeki f rsat penceresinin küresel mukayeseli üstünlü e dönüflmesi, gelecek 15 y lda iflgücüne kat lacak çocuklar m za verece imiz e itimin kalitesine ve kaliteli e itimi ne ölçüde yayg nlaflt rabilece imize ba l. Öte yandan dünyadaki e ilimler do rultusunda yafll nüfusumuz da art yor. Yap lan tahminlere göre 64 yafl üstü nüfus üç milyondan fazla bir art fl göstererek, 2025 y l nda sekiz milyona yaklaflacak ve toplam nüfusun yüzde 8,5 una eriflecek. Yüz k rk befl y l önce o günlerin de iflim ve modernleflme ihtiyaçlar na öncülük etmek üzere Maliye Naz r Yusuf Ziya Pafla ve arkadafllar taraf ndan, babas n kaybetmifl yetenekli çocuklara iyi e itim vermek misyonu ile kurulan Darüflflafaka Cemiyeti, kuruluflundaki misyonundan uzaklaflmadan, kurucular n n hedeflerini içsellefltirerek bugünlere geldi. Yeni küresel gerçekler Darüflflafakam z n e itimdeki konumunu daha da çarp c hale getirdi Darüflflafaka n n bugün de e itimde f rsat eflitli ini sekizinci yafltan itibaren babas n kaybetmifl yetenekli çocuklara sunabilmesi ve o çocuklar Atatürk ilkeleri do rultusunda e itebilmesi hay rsever vatandafllar m z n Darüflflafaka ya duyduklar güven ve verdikleri destekler sayesinde mümkün olabilmifltir. Darüflflafakam za güç veren ba flç lar m z ile bütünleflmek ve onlara yeni bir bahar yaflatabilmek için 1997 y l ndan bafllayarak kendilerini konuk etti imiz rezidanslar oluflturduk. Darüflflafaka n n temel misyonu olan e itime kaynak oluflturmak için kurulan tesislerimiz, dünyada ve Türkiye de say lar artmakta olan yafll nüfusa sa lad hizmetlerin kalitesi ile de sosyal yaflam m zda bir bofllu u dolduran öncü bir giriflim. Bir y l önce Genel Kurulumuzun gösterdi i güven ile göreve bafllayan Yönetim Kurulumuz, bir buçuk as rl k Darüflflafaka n n koca gövdesinden, gelece in güvencesini oluflturacak yeni filizleri yeflertmek kararl l yla yola koyuldu. Amac m z yefleren filizler ile Darüflflafaka n n küresel yar flta dünyada ve Türkiye de yine önde koflmas, küresel oyuncular yetifltiren bir e itim yuvas na dönüflmesi, Türkiye nin önünde bulunan f rsat penceresinin de erlendirilmesine katk da bulunmas. Rehberimiz ise kurucular m zdan devrald m z de iflim ruhu ve ça a uyum ilkesi. 7

10 Önce E itim Çal flmalar m z n oda nda hep e itim kald, toplant lar m z n birinci gündem maddesi e itim oldu. lk iflimiz Darüflflafakal lar n ve e itim uzmanlar n n kat ld bir arama konferans yapmak oldu. Ard ndan yeni atad m z Genel Müdür ve akademik kadro ile birlikte Darüflflafaka E itim Kurumlar n n vizyonunu ve misyonunu, günün koflullar n ve tarihten gelen birikimimizi dikkate alarak yeniden belirledik. Fiziki ve akademik ortam bafltan afla yenilendi. Kampüsümüzde yatakhanelerin, dersliklerin, yemekhanenin ve tesisat n onar m ve yenilenmesi için 1,700 bin YTL harcand. fiu anda kaliteli e itim için AB standartlar nda bir alt yap m z oldu unu söyleyebiliriz. 7,5 ö renciye bir ö retmen ve alt ö renciye bir bilgisayar düflüyor. Bütün dersliklerde projeksiyon cihaz var. Her ö retmenimizde bir diz üstü bilgisayar mevcut. Kurulan ölçme ve de erlendirme birimi ile ö renci ve ö retmenlerimizin performanslar y l boyunca izleniyor. Önümüzdeki befl y l için hedeflerimizi ve stratejik plan m z oluflturduk. Befl y l içinde tüm mezunlar m z n ÖSS s navlar nda ilk 10,000 e girmesini, bir bölümünün önde gelen ABD Üniversitelerine burslu kabul edilmesini ve her ö rencimizin bir enstrüman çalmas n, bir spor dal nda aktif olmas n hedefledik. Artan terörün toplumda yaratt duyarl l paylaflarak, flehit çocuklar n dört ve beflinci s n flar m - za ve e itim ve ö retim y llar nda s navs z kabul etme karar n ald k. Babas n kaybetmifl çocuklar m z n Darüflflafaka ya olan ilgilerini artt rmak için medyam z taraf ndan ciddi boyutlarda sa lanan karfl l ks z destek ile geçen y l yo un bir tan t m kampanyas yürüttük e itim ve ö retim y l için babas n kaybetmifl 5,300 üçüncü s n f ö rencisi oldu unu belirledik. Bunlar n her birine ulaflarak, Darüflflafaka n n 16 merkezde açaca s navlara kat lmaya davet ediyoruz. Bu y l seçme s nav n bilgi merkezli olmaktan ç kar p, zekâ ve yetene- in öne ç kar laca bir s nav haline getiriyoruz. Tan t m ve Kaynak Gelifltirme E itimde önümüze koydu umuz hedeflere ulaflmak için öncelikle üyelerimizin, yetiflenlerimizin ve ba flç lar m z n o hedefler etraf nda bütünleflmesine önem verdik. Darüflflafaka Ailesini yeni üye ve ba flç lar ile geniflletme çabas içine girdik. flte sat r bafllar yla bu yönde att m z ad mlar: Cemiyetimize 232 yeni üye kazand rd k. Bunlardan yaln zca 77 si Darüflflafaka dan yetiflenlerden olufluyor y l nda Darüflflafaka ya ba fl yapan kifli ve kurumlar n say s bir önceki y la göre alt kattan fazla artarak yaklafl k 2,500 e yükseldi. Rezidanslar d fl nda yap lan ba fllar % 144 artarak 4,822 bin YTL ye yükseldi. Baflar l bir Kurban Bayram kampanyas yaparak yaklafl k iki milyon kifliye sesimizi duyurduk ve 1,200 kurban karfl l 300 bin YTL ba fl topland. Ba flç lar m z için 09 May s 2007 tarihinde ünlü kompozitör Anjelika Akbar n taçland rd bir flükran gecesi düzenledik ve flükran duygular m z n ifadesi olarak kendilerine plaketler verdik. Rezidanslarda yaflayan üyelerimizin e itim faaliyetlerimizi izleme konusundaki duyarl l klar n dikkate alarak Maslak Kampüsü nden haberlerin yer ald köfleler oluflturduk. 8

11 Darüflflafakal lar aras ndaki iletiflim ve dayan flmay yo unlaflt rmak için Darüflflafakal lar Derne- i ne Spor Tesislerimizde lokal yeri verdik. Üyelerimize ve Darüflflafaka ya gönül verenlere daha kolay ulaflabilmek, ba fllar n yap lmas n basitlefltirmek için web sayfam z yeniledik, ayr ca bankalar n internet flubelerinin ba fl menülerinde yer ald k. Darüflflafaka y ve Rezidanslar genifl kitlelere tan tmak amac yla bankalar n müflterilerine gönderdikleri zarflar içine bir milyon kadar insert ile tan t m m z gerçeklefltirdik. Darüflflafaka dan yetiflenlerin, ö rencilerimiz ile buluflmas n sa layacak toplant lar düzenledik. Bu uygulamam z çerçevesinde Genel Kurmay kinci Baflkan Orgeneral Ergin Saygun, e itim ve ö retim y l n n ilk dersini verdi y l mezunumuz rahmetli Fikret Yüksel a abeyimizin k z Susan Burchard, Dünya Sa l k Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Sabahattin Ayd n ve Maryland Üniversitesi Robert H.Smith School of Business Fakültesi ö retim üyelerinden Haluk Ünal, ö rencilerimize Darüflflafakal k üzerine konuflmalar yapt. Türkiye nin önde gelen gazetelerinde ve televizyonlar nda Darüflflafaka y ve Rezidanslar m z tan tan haberler ve söylefliler yer ald. % 61 i ilk üç ayda olmak üzere 2007 y l nda yap lan tan t m çal flmalar için 2,200 bin YTL ödendi. fiehir Tiyatrolar nda Kenan Ifl k n yönetiminde sahnelenen Aziz Nesin e ait Yaflar Ne Yaflar Ne Yaflamaz müzikali, Darüflflafaka yarar na 17 Mart 2008 tarihinde Darüflflafaka Türker nano lu Gösteri Merkezinde oynand. Benzer aktivitelerin ayn Merkezde ve Süreyya Operas ile Caddebostan Gösteri Merkezinde tekrarlanmas için Kad köy Belediyesi ve Mega Müzik ile anlaflmalara var ld. Darüflflafaka Cemiyeti nin 145 inci kurulufl y ldönümünü, 30 Mart 2008 tarihinde bir kokteyl ile kutlama haz rl içindeyiz. Urla Rezidans Geçti imiz y lda Yönetim Kurulumuz un önemli bir çabas da Urla Rezidans na dönük inflaat faaliyetlerinin Cemiyetimiz yarar na yeniden yap land r lmas oldu. Öncelikle sözleflme koflullar n yerine getirmeyen müteahhidin sözleflmesi tek tarafl olarak feshedildi. Fesih dolay s yla oluflan ihtilaflar n hakem ve müteahhidin baflvurdu u mahkemeler nezdinde ele al nma süreci devam ediyor. Urla Rezidans m z n müteahhitçe tamamlanmayan geçici kabul eksiklikleri ile SEV Vakf na ait binan n tafleronlar eliyle tamamlanmas için gerekli haz rl klar tamamlanm fl ve uygulamaya konulmufltur. Geçici kabulü tarihinde yap lan Urla Rezidans m z n iskân izni, müteahhidin ödenmeyen sosyal sigorta prim borcu Cemiyetimizce ödenerek tarihinde, rezidans n iflletme ruhsat da zmir li Sosyal Hizmetler Müdürlü ünden tarihinde al nm flt r y l nda inflaat tamamlanan fienesenevler Rezidans m z n iflletme ruhsat tarihinde al nm flt r. skân izninin ve iflletme ruhsatlar n n zaman nda al nmam fl olmas, rezidanslar m z için yap lan tan t m çal flmalar n n geçici olarak ask ya al nmas sonucunu do urmufltur. Urla kompleksinde yer alan geriatri hastanesinin kapasitesini kendi üyelerimizin ihtiyac n karfl layacak 30 yatak kapasitesinde tutmay ve ABD Eximbank kredisiyle sa lanan ekipman stan- 9

12 bul un Avrupa yakas nda konuya ilgi duyan bir yat r mc ile birlikte kurulacak geriatri hastanesinin yap m nda kullanmay düflünmekteyiz. Potansiyel yat r mc lar ile görüflmeler devam etmektedir. Konu olgunlaflt nda üyelerimize ayr ca bilgi verilecektir. Kaynak Kullan m Yönetim Kurulumuz kaynaklar gelifltirirken kaynak kullan m nda verimlili i de öne ç karan bir anlay fl içerisinde olmufltur. Bu konuda ilk tasarrufumuz, okul ve rezidanslardaki yemek ve temizlik sözleflmelerinin feshedilerek, daha önce geçerli olan teknik flartnamelere göre aç lan ihaleler ile yenilenmesi olmufltur. Bu suretle yaklafl k olarak y lda 2,500,000.- YTL tasarruf sa lanm flt r. E itim Kurumlar ile Rezidanslar n sat n almalar n n tek elden rekabet koflullar ile yürütülmesi için Sat nalma Yönetmeli i yürürlü e konulmufltur. Yönetmeli e göre Yönetim Kurulu üyeleri ile Cemiyet çal flanlar ndan ve ikinci dereceden yak nlar ndan ve onlar n sermaye ve yönetimini kontrol ettikleri flirketlerden mal ve hizmet al nmayacakt r. ABD Eximbank ile yap lan görüflmeler sonucu 2007 ve 2008 y llar nda anapara ve faiz ödemesi yap lmaks z n 38 milyon dolar tutar ndaki borcun yeniden yap lanmas sa lanm flt r. Ömran ve Yahya Hamuluo lu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin daha kaliteli hizmet vermesi ve Cemiyetimize ekonomik katk sa lamas için uzman kurulufllar aras nda yap lan ihale sonucu, Özsezikli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ekibi ile Yönetim Anlaflmas imzalanm flt r. Cemiyet Merkezinin artan ifl hacmine karfl n personel say s de iflmemifltir. Baflkanl k Makam nca kullan lan Mercedes sat lm flt r. E itime verdi imiz önemin bir iflareti olarak akademik kadromuza yap lan ödemelerde iyilefltirmeler sa lanm flt r. Darüflflafaka E itim Vakf na Aç lan Dava Darüflflafaka Cemiyeti nin tüzel kiflilik olarak kurucular aras nda yer almamas na ra men, Darüflflafaka ad n tafl yarak kurulan Darüflflafaka E itim Vakf na gönderilen ihtarnamenin yan nda, Vak f temsilcileri ile yap lan görüflmelerde Darüflflafaka ad n kullanmaya son vermeleri istenmifl, bu giriflimlerin olumlu sonuç vermemesi üzerine tarihinde Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/475 say l dosya ile dava aç lm flt r. Spor Tesisleri Genel Kurul karar na dayan larak Darüflflafaka Spor Kulübü ne kiraya verilmifl olan Maslak Kampüsümüzdeki Spor Tesisleri nin, uygulamada ortaya ç kan de iflik sorunlar göz önünde tutularak, Cemiyetimiz taraf ndan do rudan iflletmeciye kiralanmas yoluna gidilmifltir. Tüzük De ifliklikleri Yönetim Kurulumuz göreve gelirken Darüflflafaka Tüzü ünde saydaml ve kat l mc l gözeten de ifliklikleri haz rlayarak Genel Kurul a öneriler getirece i taahhüdünde bulunmufltur. Genel Kurul gündeminde haz rlanan öneriler yer almaktad r. Önerilerimize göre; 10. Madde ile Onursal üyelik, 25 y ll k kesintisiz bir asil üyelik süresi sonunda kendili inden kazan l r. 10

13 42. Madde ile Yönetim Kurulu Baflkanl alt y ldan fazla yap lamaz. 28. Madde ile Yönetim Kurulu üyelerine gider karfl l yap lan ödemeler Genel Kurul a sunulan bütçe raporlar nda da bildirilecektir. 11. Madde ile Darüflflafaka Cemiyeti nde hizmet sözleflmesi ve/veya belirsiz süreli ifl akdi ile do rudan veya kontrolüne sahip olduklar flirketler üzerinden ifl ve menfaat iliflkisi içinde olan üyelerin üyelikleri, Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul karar ile dondurulur. 18. Madde ile Üyelikleri dondurulan üyeler, Genel Kurul da oy kullanamaz. 3. Madde ile Cemiyet, amac na yönelik faaliyetler için dernek ve vak flarla ortak giriflimde bulunabilir, kurucu ve/veya üye olabilir. 15. Madde ile Darüflflafaka ad n Tüzü e ayk r kullananlar, Haysiyet Divan n n önerisi ve Genel Kurul karar ile üyelikten ç kar lacakt r. Say n Baflbakan n Ziyareti Darüflflafaka Cemiyeti Baflkan, Baflbakan Say n Recep Tayip Erdo an n tarihinde E itim Kurumlar m z Çal flma Bakan Say n Murat Baflesgio lu ile birlikte onurland rmalar vesilesiyle, Baflkanl klar nda yap lan Yönetim Kurulu Toplant s nda kendilerine süregelen çal flmalar m z ve gelece e dönük planlar m z kapsayan bir sunum yap lm flt r. Yönetim Kurulumuza yön ve cesaret veren de erli görüflleri ve talimatlar için Say n Baflbakan m za bir kez daha Darüflflafaka Ailesi ad na teflekkür ediyorum y l Ola an Genel Kurulunda, geçti imiz y l yapt m z çal flmalar n yap c bir de erlendirmeye konu olmas n ve 2008 y l bütçesi vesilesiyle Darüflflafakam z n gelece ine fl k tutacak görüfllerin ifade edilmesini dilerken, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ü ve silah arkadafllar n, Kurucular m z Yusuf Ziya Pafla y, Gazi Ahmet Muhtar Pafla y, Sak zl Esat Pafla y, Vidinli Tevfik Pafla y ve Trabzonlu Ali Naki Efendi yi, ve Darüflflafaka ya ba fllar yla ve hizmetleriyle katk da bulunan ve bugün aram zda bulunmayan üyelerimizi, ba flç lar m z, yöneticilerimizi, ö retmenlerimizi ve çal flanlar m z flükran ile an yor, Tanr dan rahmet diliyorum. Darüflflafaka n n yücelmesi için imkânlar n ve emeklerini ortaya koyan de erli ba flç lar m za, ö retmenlerimize ve çal flanlar m za, misyonumuzu ve çal flmalar m z halk m za ulaflt rmakta ve özellikle yeni ö rencilerimize ulaflmakta bize destek olan medya kurulufllar m za Yönetim Kurulu ad na teflekkür ediyor, flükranlar m sunuyorum. Sayg lar mla. Zekeriya Y ld r m Yönetim Kurulu Baflkan 11

14 I YÖNET M KURULU ÜYELER Baflkan Zekeriya YILDIRIM Yönetici, Dan flman Baflkan Vekili M. Talha ÇAMAfi Turizmci, flletmeci Baflkan Vekili Beflir ÖZMEN Yönetici, Dan flman Sayman Üye Adnan fien Yönetici Üye B. F rat TEK N Kimya Y. Müh. Sanayici Üye Gökhan ÖZCAN Armatör Üye Haluk BAL Yönetici Üye Hüseyin Y. DEM R Avukat Üye H. Saffeddin KARPAT Yönetici Üye Muhittin UZAL Yönetici Üye A. Müge ÖZACAR Yönetici Üye Orhan DIRAMCA Mak. Müh. Üye Sarper V. ÖZTEN Yönetici Üye Taner SOYAK Mimar Üye Tunçer GÖMEÇL E itimci, Dan flman I YEDEK ÜYELER Betül ORAN AKAN Bankac Ömer Z. TOPBAfi Bankac. Hayri CEM Yönetici A. Murat SEFERO LU Yönetici Pelin ERSOY BAYRAKTAR Yönetici 11 Mart 2007 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda yap lan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ve Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine seçilmifllerdir. 12

15 I DENETLEME KURULU ÜYELER Ahmet DÜBEK Mali Müflavir Ferit DO RAR Serbest Ticaret E. Atefl TOPUZ Avukat 25 Mart 2006 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda yap lan seçimler sonucunda üç y l için Denetleme Kurulu asil üyeli ine seçilen üyelerimiz görevlerine devam etmifllerdir. I DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER Saim KALE Çetin DEM R Kaynak CONTEPE Jeoloji Y. Müh. Ekonomist Y. Mimar 25 Mart 2006 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda yap lan seçimler sonucunda üç y l için Denetleme Kurulu yedek üyeli ine seçilen üyelerimiz görevlerine devam etmifllerdir. I HAYS YET D VANI ÜYELER Halit Ziya YILMAYAN Emekli Bankac hsan DEVR M Tiyatro Sanatç s Talip DURANYILDIZ nfl. Müh. M. Nuri O. KIRMACIO LU Mak. Y. Müh. Ahmet KÜRE Difl Doktoru 25 Mart 2006 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda yap lan seçimler sonucunda üç y l için Haysiyet Divan üyeli ine seçilen üyelerimiz görevlerine devam etmifllerdir. 13

16 I KAYBETT KLER M Z Bu dönem içinde BA IfiÇILARIMIZDAN ve ÜYELER M ZDEN Hatice Meliha ARTUN, Mahmut COfiKUN, Muzaffer BAfiAR, Havva Pakize SUNAR, Selim Macit DEM RCAN, Lamia KARADA, Emine BALCIO LU, A. Celalettin YAZICIO LU, Muzaffer YAZICIO LU, Kadriye Mehlika R BN KAR, Yaflar Ümran TÜRK, A. Selma CEYLAN, F. Saadet UTKAN, Zehra GÜÇHAN, Özcan ÖNDER, Zeliha Mukadder ARAS, Asiye ATAKAN, Mihriban Bengü KONURALP, Ezel Gülen KIRAY, Z. Gülsüm PAR, Aysan A LARCI, Afife ABACIK, Zeliha ALTINBAY, Mübeccel H SARKAPI, Emine Dürdane UÇMAK, Akdemir Akif ÇADIRCIO LU, Gönül ARSLAN, Feruze fiah N, Fatma ATADEN Z, Nurhayat TANERTAN, Mithat Recai Ö DEV N, Ömer Necit SERÜVEN, Tacettin ERTAfi, Ali AYKANAT, Melih ILGAZ, B. Fahrettin F DAN, M. Naci G RG N, Orhan GÜREL, H. Necat SUNER, lhami S LAHTARO LU, Engin KATTANALP ve Emrullah ZEYBEK, Hakk n rahmetine kavuflmufllard r. AZ Z HATIRALARINI SAYGIYLA, RAHMETLE VE M NNETLE ANIYORUZ. 14

17 CEM YET

18 16

19 I YÖNET M KURULU SEÇ M VE ÇALIfiMALARI SEÇ MLER 11 Mart 2007 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda, önceki Yönetim Kurulu nun toplu olarak istifa etmesi üzerine, Yönetim Kurulu nun tüm üyeleri için seçim yap lm fl, seçimler sonucunda eflit oy say s ile Yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçilen üyeler aras nda, tüzü ümüz gere ince yap lan kura sonucunda; Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Zekeriya YILDIRIM, M. Talha ÇAMAfi, Hüseyin Y. DEM R, H. Saffeddin KARPAT, Muhittin UZAL, üç y l görev yapmak üzere, Beflir ÖZMEN, B. F rat TEK N, Haluk BAL, Sarper V. ÖZTEN, Taner SOYAK, iki y l görev yapmak üzere, Adnan fien, Gökhan ÖZCAN, A. Müge ÖZACAR, Orhan DIRAMCA, Tunçer GÖMEÇL, bir y l görev yapmak üzere seçilmifllerdir. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise; Betül ORAN AKAN, Ömer Z. TOPBAfi,. Hayri CEM, A. Murat SEFERO LU, Pelin ERSOY BAYRAKTAR, bir y l görev yapmak üzere seçilmifllerdir. YÖNET M KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulumuz, ilk toplant s n 13/03/2007 tarihinde gerçeklefltirmifl ve Tüzü ümüzün 34 üncü maddesi uyar nca gizli oyla yap lan seçim sonucunda, Yönetim Kurulu Baflkanl na Zekeriya Y ld - r m, Baflkan Vekilliklerine M. Talha Çamafl ve Beflir Özmen, Sayman Üyeli e Adnan fien seçilmifltir. Yönetim Kurulumuz, 04/03/2008 tarihine kadar toplam 48 toplant yaparak yedek üyelerle birlikte çal flmalar n sürdürmüfltür. Toplant lara Genel Sekreter olarak atanan Adnan Dovan ile gerekti inde konularla ilgili görevliler kat lm flt r. 17

20 I BA Ifi filer ÇALIfiMALARI 2007 y l içerisinde Cemiyetimizin ba fl faaliyetleri üç temel alanda yürütülmüfltür. Rezidanslar m zla ilgili çal flmalar Rezidanslar m zdaki varolan at l kapasitenin süratle doldurulabilmesi için y l bafl nda yo un bir tan t m kampanyas yap lm fl ve Yakac k Rezidans m za 5 ba flç, Maltepe Rezidans m za 41 ba- flç, fienesenevler Rezidans m za 22 ba flç ve Urla Rezidans m za 10 ba flç olmak üzere toplam 78 yeni ba flç kabul edilmifltir. Yakac k Rezidans m z tamamen dolmufltur. Maltepe Rezidans m z n doluluk oran yüzde 60 tan yüzde 83 e ve fienesenevler Rezidans m zda ise yüzde 6 dan yüzde 33 e yükselmifltir. Urla Rezidans m zda doluluk oran arzu edilen seviyelere ulaflmam flt r. Rezidanslar m zdaki ba flç lar m z n Cemiyetimizin asli misyonu ile iliflkisinin güçlendirilmesi için ba flç lar m z n okuldaki faaliyetlere kat l mlar teflvik edilmifltir. Rezidans ba flç s s üyelerimizin okulumuza yönelik olarak nakit ba fllar, ayni ba fllar, burs ba fllar ve proje tahsisli ba fllar, 2007 y l içerisinde hissedilir flekilde yükselmifltir ve ilgilerinin artarak devam etmesi beklenmektedir. Yakac k Rezidans m zdaki ba flç lar m zdan; H. Nuran Bursal gayrimenkulünün tamam n, M. Agah Bursal terekesinin tamam n, Mübeccel Çad rc o lu terekesinin tamam n, F. Nuran Okten terekesinin tamam n, Maltepe Rezidans m zdaki ba flç lar m zdan; Z. Birgül Mutluay terekesinin tamam n, Huriye Özcan terekesinin tamam n, H. Süheyla Sinangil gayrimenkulünün 1/2 hissesini, 2007 y l içerisinde Cemiyetimize vasiyet ba fl yapm fllard r. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Rezidanslar m zdaki ve evlerinde kalan ba flç lar m zla görüflerek onlar n ve çevrelerinin Cemiyetimize ilgilerinin çekilmesine çal flmaktad rlar. Rezidans d fl ba flç lar m zla iliflkiler ve yeni ba fllarla ilgili çal flmalar 2007 y l içerisinde befl yeni ba flç m z ile yap lan vasiyet sözleflmeleri sonucunda; Füsun Sümer terekesinin tamam n, Jale Kandemir gayrimenkulünün tamam n, Nevber Gürsu terekesinin tamam n, 18

21 Adnan Gürsu terekesinin tamam n, sminin gizli kalmas n isteyen bir ba flç m z tüm terekesinin 1/2 hissesini, Cemiyetimize ba fllam flt r. Y l sonunda rezidans d fl vasiyet ba flç say m z 214 e ulaflm flt r. Cemiyetimize karfl l ks z mülkiyet, tereke ve vasiyet ba fl yapm fl olan ba flç lar m z Bayram ve muhtelif vesilelerle evlerinde ziyaret edilmifl ve tedavileri ile ilgilenilmifltir. Pek çok ba flç m z n vergi beyannamelerinin haz rlanmas, tahakkuku ve ödenmesi, bankalardan maafllar n n çekilmesi ile Belediyelerdeki benzer iflleri onlar ad na yap lm flt r. 08 Ekim 2007 tarihinde, Kadir gününe rastlayan 2007 y l Mevlid i, Erenköy Galippafla Camii nde ba flç lar m z n ve cemaatin ifltiraki ile okutulmufltur. YK üyelerimiz dini bayramlarda ba flç lar m z evlerinde ziyaret ederek görüflmüfltür. Ayr ca önemli ba fl potansiyeli olan ba flç adaylar ile bafllat lan iliflkiler devam ettirilmektedir. Toplumdaki yayg n ba fllardan Cemiyetimizin ald pay n art r lmas çal flmalar Öncelikle ba fl yapmak isteyenlerin Cemiyetimize daha kolay ulaflabilmeleri amac yla internet bankac l imkanlar ndan yararlanabilmek için alt yap çal flmalar tamamlanm flt r. Cemiyetimiz, büyük bankalar n do rudan ba fl yapma imkan sa layan menülerine eklenmifltir. Darüflflafakal lar n Cemiyetimize ve Okulumuza ilgilerini art rmak üzere can suyu kampanyas bafllat lm fl, önceki dönemlerin çok üzerinde ba fl sa lanm flt r. Cemiyetimizin toplum nezdinde bilinirli inin art r lmas için bankalar n ekstreleri ve ajandalar içerisine tan t m broflürümüzün konulmas ve web sayfalar nda uyar c notlara yer verilmesi sa lanm flt r. Ayr ca Darüflflafakalar n da deste i ile Cemiyetimizi ve Okulumuzu tan tmak üzere haz rlanm fl olan elektronik kartlar internet üzerinden gönderilmifltir. Fitre-zekat ba fl ve Kurban ba fl, haz rlanan etkin kampanyalarla desteklenmifl ve bu kampanyalarda önceki y llar n çok üzerinde ba fl geliri sa lanm flt r. Yayg n ba fl çal flmalar sonucunda 2007 y l bütçe sonuçlar, Gerçek kifli nakit ba fllar nda yüzde 271, Tüzel kifli nakit ba fllar nda yüzde 144 ve Adak-Kurban ba fllar nda ise yüzde 258 olarak gerçekleflmifltir. Ayr ca büyük ve önemli kurulufllar ile e itim faaliyetlerimizle ilgili konularda orta vadeli sosyal sorumluluk projeleri gelifltirmek üzere çal flmalar devam etmektedir y l içinde, YTL s n n üzerinde nakit ba fl yapan 463 gerçek ve tüzel kifli ba flç m z n isimleri afla da belirtilmifltir. (Ad n n aç klanmas n istemeyen ba flç lar m z hariçtir.) 19

22 I GERÇEK VE TÜZEL K fi NAK T BA IfiÇILARIMIZ 5K Yay nc l k Ltd. fiti. Ali D. Çay rl o lu Bel -Kaz m Paksoy A. Adnan fienel A. Faruk Göksu A. Feyza Tulga A. Haydar Bayar A. Hikmet Karaca A. Levent Tumlu A. Murat Sefero lu A. Mücteba Ayral A. Müge Özacar A. Nezihe Aytu A. Nur yaz A. O uz Canatan A. Selçuk Ulua aç A. Semiha Büyükö üt A. Tamer Karab y k A. Ümit Günal Adil K l çkan Adnan Dovan Adnan Kabaalio lu Adnan fien Ahmet Baflyi it Ahmet Gün Ahmet fi. Baysal Ahmet-Bilge Elbeyli Akçansa Çim. San. A.fi. Akgün ncio lu Alaattin fiiflmano lu 20 Ali K d l Ali Sar flen-haldun Boz Ali Selek Ali Tezel Ali Yeni Alkim Makina San. Altan K r Ata Benlio lu Atila Özkan Atilla Benli Atilla Bulutay Axa Oyak Sigorta A.fi. Aycan B y k Ayç n O uz Ayfer Güngör Ayhan-Gülcan Ögen Ayla Karabacak Aymelek Kozi Aysun Ça Aysun Umay Ayfle Kudat Brown Ayflin Özel B. F rat Tekin B. Okan Acar B.S. Z rhl o lu - F. Yaflaro lu Barbaros Okan Belgin-Bülent Günay Berrin Y lmaz Beflir Özmen Betül Yüzbafl o lu Binnaz Alperen Binnaz Melin Birsen Matay Burak Dalg n Burak R. nce Bülent Coflkun Bülent Cumhur Bülent H. Tanla Bülent Osman Topçu Bülent Topbafl C. Abdullah Yurdkoru Cabir flsever Can Erkey Can M zrakl Canan Çelik Canatan çöz Cavit Bilen Celalettin Ça lar Cem Nazif Ayçiçe i Cemal Olgun Cenap Korkmazo lu Cengiz Yaman Cenk Özden Ceyhan naltong

23 Ça an Irmak Ça l Ener Çi dem Barut Çi dem Tezel D. Gültekin Gülay Darüflflafakal lar Derne i Davut Ökütçü Defne-Birol Varhan Deniz-Zafer Veral Diana Turizm Otel. A.fi. Dilek Yaln zo lu Do an Burda Yay. A.fi. Do ufl Otomotiv A.fi. Dfi 1979 Mezunlar Dfi 1981 Mezunlar Dfi 2006 Mezunlar Dfi Komisyonu Dfi Mezunlar Dürrüflehvar Afir E. Gülen K ray E. Ifl l Su E. Sevim Aflk n E. Tolga Alt nordu Edith Oyhon Ekin lyaso lu Ekin Tan t m Fuar Org. Ekrem Batuk Emin Çapa Emin Oral Emine Özkan Emre Akay Emre Karalarl Engin Tan Enis Kamber Enver Güney Ercan Karadede Ergun Banko lu Ergün Güngör Erhan Atefl Erhan Key Erhan Ölçüm Erhan Toker Erol Gökmeno lu Ersin Turhan Ertan Dereli Ertu rul Abay Erturan Yavuzer Esengül Akbay Euromed Sa l k A.fi. Eylem Do ulu F. Defne Canevi F. Emel Güngör F. Fulya Keçe F. P nar Canevi F. Sabahat Aytu F. Zehra Ulusoy Faruk Kayhan Fatih Mehmet Fatma Küçüker Feridun Ertafl Feridun Tokalp Feriha Sisbaca Fethiye Güner Feyza-Yüksel Gökbulut Feza Koca Ökten Figen Üstek Fikret Eyüpo lu Fikret Yüksel Foundation Filiz Türkçü Fuat Emon Fuat Mahiro lu Gonca Dilek Göker nfl. Ltd. fiti. Göker fl Mak. A.fi. Gökhan Dereli Gökhan Özcan / Xebec Shippinng Göksel Sefi Gökyay Karaman Gül Mengüç Gülbin Yurteri Gülnur Yavuz Gülten Erdem Gülten Oktay Necmeddin Gülümser Özgün Henden Gürsel-Betül Akan Güven Özkan 21

24 H. Adnan Leventyürü H. Ata Benlio lu H. Cihat Erbaflol H. Emre Erdo an H. Emre K rkan H. nci Yeker Selkan H. Saffeddin Karpat H. Saliha Türeyin H. Umut Çeray H. Y ld r m Yücel Hacer Nilüfer Hakk Eren Halide Uz Haluk Bal Haluk Ergin Hamit Ketenci Hamit V. Özkan Hande Ayd n Hammett Hanife Gülda Harun Deval Harun Tekin Hayati B y k Hayati fienyüz Hayim Ovadina Hayriye Balkan Hayriye Koço lu Hayrünnisa Damgac Hikmet Enkür Hikmet Günay Hilmi K. Aliflano lu Hilmi Karamercan Huriser Eliuz-Aytolon Bozbora Hülya Key Hüsamettin Sonbahar Hüseyin Barl n Hüseyin Çal flkan Hüseyin Gökgöz Hüseyin Mazlum Hüseyin Y ld z Hüsnü Gökçen. Atilla Özflen. Ethem Bakaç. Hamdi Tezgeldi. Hayri Cem. Hürcan Türkmen. Kemal Erkal. Naci Celas n. Neflet kiz. Reha Hatipo lu. Yavuz fieremeto lu brahim Miskio lu hsan Çevik lhan Yalç n lker Anadol nci-naci Esener smail Çiftaslan smail Seyito lu zzet Tükenmez K. Dinçer Sar kaya K. Özcan Ülgenalp Kaan Cesur Kablotek Kablo Tic. Ltd. fiti. Kadir Güleç Kadir Savafl Kadir Tellio lu Kamuran Taflkan Kemal Kaya Kemal Ruhi Evren Ertafl K ymet zer Koray Kaya Koray Mesci Kubilay Boya Kumsan Asfalt Ltd. fiti.- Ulafl Bilgin Lale Aral Levent Berber Levent Kumyol Leyla Aliflano lu Leyla Niflli M. Akif Azizo lu M. Ali Albayrak M. Aykut Sadi M. Baaettin-fiadiye Sipahio lu, Didem Tekin M. Caner-M.S. Taflar-A. Özbay M. Cavit Kutay M. Cem Bozyi it M. Cihan Kocagil 22

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı