MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge e ol uk la rın an küt le ler, m α F. m m α F. m m α F. m Bu uruma m m m bulunur. CEAP A F F F 4. Cisimlerin hacimleri eşit oluğuna göre batan hacimleri için; > Ci sim le rin kütle le ri ağır lık la rı ile oran tı lı ır. Ci sim ler en ge e ol u ğun an ağır lık la rı kal ır ma kuv vet leri ne eşit tir. Bu u rum a, F F > F olayısı ile m m > m CEAP E. F F F h h Ci sim le re et ki een kal ır ma kuv vet le ri eşit ol u ğuna gö re, ci sim le rin ba tan ha cim le ri eşit tir. ve nin ha cim le ri nin ya rı sı bat tı ğın an bu iki cis min ha cimle ri eşit tir. Ci sim le rin ağır lık la rı eşit ol u ğun an kütle le ri e eşit tir. oğunlukları, ir. I. ve II. yargı yanlıştır. III. yargı oğruur. CEAP C 5. Ci sim ler en ge e olu ğu na gö re; F. F. Bu u rum a, bu lu nur. Ci sim le rin ağır lık la rı eşit ol u ğun an küt le le ri eşit tir. Ci simle re et ki een kal ır ma kuv vet le ri eşit tir. Ci sim le rin ha cim le ri fark lı ol u ğun an yo ğun luk la rı fark lı ır. I. ve III. yargılar oğruur. II. yargı yanlıştır. F F CEAP D BASINÇ E ADIRA UEİ 4

2 6. 8. s üzlem s üzlem üzlem üzlem cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. Şe kil - I e : Şe kil - I e : Şe kil - II e : al al al..... k Şe kil - II e : kar 9 + al. sv. g. sv CEAP D. b. b olur. cisminin hacminin 1 si üzerine kalır. CEAP C 7. cis mi nin yo ğun lu ğu 5 g/cm ol u ğun an normal F e ya ba tar. Ama için e ki boş luk tan o la yı as kı a kal mış tır. Cis min hac mi c, boş lu ğun hac mi b ise cis min küt le si, m c ( c b ). c Den ge ol u ğun an cis min hac mi nin boş lu ğun hac mi ne ora nı, 9. s üzlem s Şe kil - I e : Şe kil - II e :. m. m m m. F ( c b ). c c. ( c b ). 5 c.1 5 c c 5 b c b 5 4 bulunur. CEAP C m ve m oranlanırsa, m m 1 m m m m CEAP A 44 BASINÇ E ADIRA UEİ

3 10. > olabilir. 1. al F ı kal < > olabilir. üzlem < olabilir. üpler ayrı ayrı aynı içerisine bırakılığına: küpü askıa kalabilir ya a ibe batabilir. küpüne etki een kalırma kuvveti kesinlikle eğişmez. küpü askıa kalabilir ya a yüzebilir. küpüne etki een kalırma kuvveti eğişebilir. üzlem Şekil-I e: al.. 1 g/cm üzlem küpü askıa kalabilir ya a yüzebilir. küpüne etki een kalırma kuvveti eğişebilir. Şekil-II e: CEAP A + F ı kal al1 F al g/cm. CEAP E sı F sı üzlem üzlem cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. Şekil-I e: F + al1 F +. Şekil-II e: al F +. F + F g F +... nolu enklem ile çarpılıp nolu enklem ile toplanığına, F F 4F F CEAP B BASINÇ E ADIRA UEİ 45

4 ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 4. s 1. sı F F s üzlem sı 4 küresinin hacmine iyelim. al + al üzlem.. +. cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. al.. +. al sı sı al1 1 al üzlem CEAP D 5.. b. b 100 olursa 75 ü re sı vı sın a hac mi nin % 75 i ba ta cak şe kile en ge e ka lır. s F F F CEAP E al1 + al ( 1 + ) ( 1 + ) s 1. Ci sim sı vı için e enge e ol u ğun an kalır ma kuv ve ti her za man ağır lı ğı na eşittir. a ni, 1 + ir. a ba öz küt le li sı vı ak ta rıl ı ğın a h yük- 1 1 CEAP E h 1 sek li ği ar tar. Çün kü > 1 ve kap tan 1 sı vı sı akar. CEAP A Cisimler içerisine engee oluğuna göre; için, F için, için, > oluğunan > CEAP B 46 BASINÇ E ADIRA UEİ

5 6. cisminin her bölmesinin hacmine iyelim ODE SORU - Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1. ve ci sim le rinin hacimlerine iyelim. Sıvılar birbirine karıştırılığına karışımın özkütlesi, al + 1 al kar + kar ( ) 1 eni uruma cismin batan hacmi, b. b al al cisminin karışıma enge konumu şekileki gibi + karıflımı CEAP C. 1.. g 1.. g CEAP C. üzlem cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. Şe kil - I e : Şe kil - II e : al 1. + al CEAP A BASINÇ E ADIRA UEİ 47

6 . F 1 F 1 F F 5. al tavan 1 al al 1 üzlem üzlem ve cisimlerinin her bölmesinin hacmine iyelim. Şekil-I e:.. üzlem,, cisimlerinin her bölmesinin hacmine iyelim. al 4.. Şekil-II e: Buna göre, 1. sv ıı. g 1. sv ıı CEAP C al al tavan Buna göre, 1. sv ıı. g. sv ıı CEAP D al üzlem cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. al sv ıı CEAP E 6., ve cisimleri engee oluğuna göre, + al + al Fkal + al al tavan al1 Buna göre, m > m > m al al üzlem CEAP B 48 BASINÇ E ADIRA UEİ

7 7.!0 9. sı al Fkal üzlem üzlem sı üzlem Şekil-I e: + al1 +. cismi engee oluğunan, al + al + al Şekil-II e: Fkal + al cismi engee oluğunan, Her iki uruma kalırma kuvvetleri eşit olacağınan, al al + Fkal + CEAP A ve taraf tarafa oranlanırsa, 8. s üzlem s üzlem ve ci sim le ri nin her böl me si nin hac mi ne i ye lim. Şe kil - I e : F Fkal F + kal kal g g+ g 4 & CEAP B al.. Şe kil - II e : + al sistem Buna göre, CEAP D al F kal al al 4 4 CEAP B BASINÇ E ADIRA UEİ 49

8 ODE SORU - 4 Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ üzlem üzlem ve cisimlerinin her bölmesinin hacmine iyelim. Şekil-I e: + 5. Şekil-II e: üzlem aşan yun hacmi, taflan m fl 0 0 cm 1 ta an taşan 0 cm cisminin özkütlesi, Dm m m t Buna göre,. sv ıı. g. sv ıı CEAP C Dm. m t g/cm CEAP C 1. ve cisimleri arasınaki kesilirse, cismi yüzer. Buna göre, < ve cisimleri arasınaki kesilirse, cismi ibe batar. Buna göre, > III. yargı kesinlikle oğruur üzlem I. yargı kesinlikle oğruur.. ve cisimlerinin hacimlerini karşılaştıramayız. I. yargı için kesin birşey söylenemez. al taşan oluğunan, cisimlere etki een kalırma kuvvetleri üzlem eşittir. II. yargı kesinlikle oğruur. apta kütle artışı olabilir ya a olmayabilir. < III. yargı için kesin birşey söylenemez. > olabilir. CEAP B II. yargı için kesin birşey söylenemez. CEAP E 50 BASINÇ E ADIRA UEİ

9 . 6. F...0,5 sı + karıflımı sı 0,5 I II III üzlem I II üzlem cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. sının özkütlesi, al1.. sının özkütlesi, al.. oplama kabına oluşan türeş karışımın özkütlesi, kar + CEAP A Şe kil - I e cis mi en ge e kal ı ğın an ci sim ağır lı ğı ka ar sı vı yı ta şı rır ve kap ağır laş maz. 1 0 II. kaptaki ağırlaşma; gelen gien.. III. kaptaki ağırlaşma; g gelen gien.. 0,5 1,5g Bu uruma; > > 1 CEAP E 4. ap ta ki se vi ye si A an B ye yük seli ği ne gö re cismi nin hac mi, B A 50cm 40cm B A cm tür. 7. ap ta ki kütle artışı cis mi nin küt le si ka ar ır. nin özkütlesi, m 40 4 gcm / 10 CEAP C üzlem 5.,, ci sim le ri nin küt le le ri eşit öz küt le le ri ise,, 4 ol uğun an hac mi 6 ise, nin hac mi 4 ve nin hac mi e ir. 4 4 yoğunluklu a üzlem cismi yüzer, cismi askıa kalır. Bu u rum a küt le le ri ka ar sı vı yı ta şırır lar. cismi 4 yoğunluklu a askıa kalır. ve ci sim le ri 4, cis mi hac min e sı vı ta şı rır. Bu u rum a > CEAP D al taşan oluğunan, al al al I. yargı oğruur. ve cisimlerinin taşırıkları ların hacimleri keni hacimlerine eşit oluğunan II. yargı oğruur. Cisimlerin kütleleri arasına m > m m ilişkisi varır. III. yargı oğruur. CEAP E BASINÇ E ADIRA UEİ 51

10 sol kefe sa kefe üzlem aşırma kabınaki ya, özkütlesi yun özkütlesinen küçük olan bir cisim bırakılırsa cisim yüzer. Cisim keni ağırlığı kaar taşırır. Sol kefee ağırlık artışı olmaz. Sağ kefee taşan nın ağırlığı kaar artış olur ve terazinin engesi bozulur. I. yargı oğruur. aşırma kabınaki ya, özkütlesi g/cm olan bir cisim bırakılığına, sol kefeeki ağırlık artışı sağ kefeye taşan yun ağırlığına eşit oluğunan terazinin engesi bozulmaz. II. yargı oğruur. sol kefe sa kefe üzlem erazinin sol kefesine kütle artışı olmaz. Sağ kefesine taşan nın kütlesi kaar kütle artışı m 60 0 cm m t t g erazinin engesinin yenien sağlanması için, sol kefeye 0 g konulmalıır. CEAP A aşırma kabınaki ya, e bağlı olarak özkütlesi yun özkütlesinen büyük bir cisim alırılığına, sol kefee ağırlaşma olmaz. Sağ kefee taşan yun ağırlığı kaar artış olur ve terazinin engesi bozulur. III. yargı yanlıştır. CEAP B 9. m t 40g üzlem üzlem cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. al.. 1 0,5 g/cm abın kütlesi 60 g arttığına göre, Dm m m t cm CEAP E 5 BASINÇ E ADIRA UEİ

11 ODE SORU - 5 Eİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. metal kutu metal kutu metal kutu 1. tahta A0cm h 1 10cm h A üzlem fiekil - I A 5h üzlem fiekil - II fiekil - III h üzlem cismi tahta üzerine iken ağırlığı kaar nın yerini eğiştirir. Bu uruma batırığı hacim,. bat bat. 1 bat 40 cm cismi ya atılığına hacmi kaar nın yerini eğiştirir. Oluşan fark, batırığı cm Su seviyesineki azalma, A. h 0 0. h h 1 cm Su seviyesi cm CEAP E etal kutunun kesit alanına A iyelim. Şekil-I e: kutu al1 kutu A.h. Şekil-II e: kutu + al A.h. + 5A.h. 4A.h. m 4A.h. Şekil-III te: kutu + al + al A.h. + 4A.h..A.h. + al al A.h. A.h 4. Ah.. Buna göre, Ah. CEAP B. h ı h 0 üzlem üzlem Şekil-II e ve cisimlerine etki een kalırma kuvvetinin büyüklüğü Şekil-I eki gibi cisimlerin ağırlıklarına eşit oluğunan h ve al eğişmez. cisminin ya batan h ı yüksekliği azalır. CEAP C BASINÇ E ADIRA UEİ 5

12 4. üzlem üzlem!0 cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. Şekil-I e: + al1 +. Şekil-II e: ODE SORU - 6 DAİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1. Çubuğun her bölmesinin hacmine iyelim. noktasına göre tork alalım.. al. 4. ç... 4 ç ç 4 g/cm tavan. al üzlem CEAP A + al al1 al I. yargı oğruur. Cisimlerin ve nın özkütleleri arasına > > ilişkisi varır. II. yargı oğruur. cisminin hacmi, Buna göre ve oranı, III. yargı oğruur. CEAP E. O İp te ki ge ril me kuv ve ti sı fır an fark lı ol u ğu na gö re ağır lık mer ke zi O nok ta sın a e ğil ir. Bu a çu bu ğun ho mo jen ol ma ı ğı nı gös te rir. Çubuk engee iken, + ir. > ir. İp kesilince çubuk yüzeyine çıkar. I., II. ve III. yargılar oğruur. 0 ve + ir. CEAP E. Ci sim engee oluğu- na göre, İp ke si lir se, cis min ba tan hac mi aza lır ve ol u ğun a enge e ka lır. an o la yı ci sim ok yö nün e ö ner. I. ve III. yargılar oğruur. II. yargı yanlıştır. CEAP D 54 BASINÇ E ADIRA UEİ

13 4. Ci sim ler en ge F FN e ol u ğu na gö re kal ır ma kuv ve tinin N uy gu la ma nok ta sı ile ağır lık F mer ke zi ay nı F N nok ta ır. Bu u rum ve ci sim le ri için normal ir. Fa kat ve N için nor mal e ğil ir. Bu an cak ci sim le rin ho mo jen ve tür eş ol ma ma la rı ile açık la na bi lir. CEAP B 5. O F 0gf F 50gf Çu buk ağır lık sız ve sis tem en ge e ol u ğun an O nok ta sı na gö re mo ment alır sak, cis mi nin hac mi, 6. F 4F cm CEAP D O al Sistem engee oluğuna göre O noktasına göre moment alınırsa,. al.çubuk. 1 ( al. ). al.çubuk. 1 (.. s ). 4. s s s s s CEAP C BASINÇ E ADIRA UEİ 55

14 ES 1 ÇÖZÜER SIIARIN ADIRA UEİ 1.. tavan s s fiekil - I fiekil - II al1 al cis mi her iki a a en ge e ol u ğu na gö re cis min ağır lı ğı, cis me et ki een kal ır ma kuv ve ti ne eşit tir. üzlem üzlem Fk F k 4 & 1 F F k k CEAP A cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. Şekil-I e: al Şekil-II e:. + al üzlem Cisimler yüzüğüne veya askıa oluğuna kalırma kuvvetleri cisimlerin ağırlıklarına eşittir.. sv ıı. g. sv ıı CEAP D,, cisimlerinin kütleleri arasınaki ilişki, m > m m I. yargı oğruur.,, cisimlerinin hacimleri arasınaki ilişki, > II. yargı oğruur.,, cisimlerinin özkütleleri arasınaki ilişki, > III. yargı yanlıştır. CEAP C 4. Ci sim le rin öz küt le si c oln. İp ler e ki ge ril me kuv vet le ri, F.. c.( c ) F.. c.( c ) F.. c..( c ) Bu uruma, > > CEAP A 56 BASINÇ E ADIRA UEİ

15 5. al1 al üzlem üzlem cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. Şekil-I e: 7. Ci sim le rin ha cim le ri eşit ol u ğu için ci sim le re et ki een kal ır ma kuvvet le ri eşit tir. ΙΙ. yargı oğruur. > ir. Ι. yargı yanlıştır. m > m m ir. ΙΙΙ. yargı yanlıştır. CEAP B al1. Şekil-II e: + al. +.. ve taraf tarafa oranlanırsa, m m m m. sv ıı. g. sv ıı CEAP A 8. Ci sim ler taş ma se vi ye si ne ka ar m sı vı o lu kap la ra bı ra kıl ık la rın a, kap tan her zaman cis me et kiyen kal ır ma kuv ve ti ka ar sı vı ta şar. Bu neenle m küt le si ne I.kap II.kap et ki een kal ır ma kuv ve ti 80 gf tir. ΙΙ. yar gı ke sinlik le oğ ru ur. So ru a sı vı ile cis min öz küt le le ri hak kın a bil gi ve ril me miş tir. Bu ne en le Ι. ve ΙΙ Ι. yar gı lar a ke sin lik yok tur. CEAP B sol sa yer Ci sim ta şır ma ka bı na kon u ğun a kap, c F ka ar ağır la şır. a şan sı vı sağ ke fe ye ak tı ğın an sağ ke fe e F an a ha az ağır la şır. Çün kü sı vı taş ma se vi ye si ne ka ar o lu e ğil ir. e ra zi nin en ge si e ğiş me i ğin en, c F < F c < F c. c < c. s c < s I. ve III. yargılar yanlıştır. II. yargı oğruur. CEAP B Ci sim le rin ha cim le ri ne er sek, cis mi ne et ki een kal ır ma kuv ve ti, F. cis mi ne et ki een kal ır ma kuv ve ti, F. Öy ley se cis mi ne uy gu la nan kal ır ma kuv ve ti a ha bü yük tür. Ι. yar gı oğ ruur. cis mi ne et ki een kal ır ma kuv ve ti a ha bü yük ol u ğu için cis mi cisminen a ha ön ce ka bın ta ba nı na ula şır. I. yar gı oğ ruur. cis mi nin ta şır ı ğı sı vı, m. cis mi nin taşır ığı, m. Öy ley se ΙΙΙ. yar gı yan lış tır. CEAP D BASINÇ E ADIRA UEİ 57

16 tavan 1 al1 al cisminin özkütlesi, c. c b.. c.1 c 1 g/cm tür. Su ile g/cm öz küt le li sı vı eşit ha cim e ka rı şa cağın an son u rum a ka rı şı mın öz küt le si, k 1 + g/cm Son u rum a cis mi yüzeceğin en, F ı k sı üzlem cisminin hacmine iyelim. al al sı 4 üzlem c. c b. k 1 c b b 1 6 c CEAP E 1 ve taraf tarafa oranlanırsa 1 g.. 1 g.. CEAP C Fk. _ b s 1 b.. g b ` F Fk b. s. gb g.. b a Ι. yar gı oğ ru ur. F k k 1 Ci sim sı vı lar ara sın a en ge e ol u ğu na gö re toplam kal ır ma kuv ve ti cis min ağır lı ğı na eşit tir. ΙΙ. yar gı oğ ru ur. Ci sim en ge e ol u ğu na gö re,. +.. c ΙΙΙ. yar gı yan lış tır. 4. c c 4 CEAP C 58 BASINÇ E ADIRA UEİ

17 ES ÇÖZÜER SIIARIN ADIRA UEİ 1. cis mi ken i küt- le sin en o la yı, Şe kil-ii e ise ve ci sim le ri bir lik te 4 ha cim ba tır mış tır. m ba tır mış ise, 4. sı sı al 4 al m + m 4 hac mi ni ba tı rır. 4.m.m +.m üzlem ve cisimlerinin ağırlıklarına, hacimlerine, özkütlelerine c iyelim..m.m m 1 m CEAP E al + al al musluğu açılıp akışı uruğuna: al oluğunan, cisme eki een kalırma kuvveti eğişmez. I. yargı oğruur. Cismin sına batan hacmi artar. II. yargı oğruur. sı sı üzlem al al al al al al al al.. c. c c c CEAP C aptan sının tamamı, sının bir miktarı boşalır. III. yargı yanlıştır. 5. sol sa CEAP D yer. Ci sim en ge e ol u ğuna gö re, Sol ke fe ye cis mi, sağ ke fe e ki yun içi ne cismi atıl ı ğın a te ra zi nin en ge si e ğiş me i ği ne gö re, + b. ir. + Fk 1. s.(.c ) c s s CEAP E Eşit lik ten > ol u ğu gö rü lür. ve ci sim leri nin ha cim le ri eşit ola bi lir. cis mi ya ta ma men bat mış tır ve hac mi ka ar sı vı ta şır mış tır. ve ci sim le ri nin öz küt le le ri eşit ya a fark lı ola bi lir. I. yargı kesinlikle yanlıştır. II. ve III. yargılar için kesin birşey söylenemez. CEAP A BASINÇ E ADIRA UEİ 59

18 6. cisminin her bölmesinin hacmine iyelim. al + al s s üzlem CEAP D 9. arışımın özkütlesi sının özkütlesinen büyük oluğunan, metal küreye etki een kalırma kuvveti artar. Bu neenle le oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü azalır. etal küre esnemeyen e bağlı oluğunan, in uzunluğu eğişmez. Buna göre, yayın uzama sı al tavan sı metal küre yay yay üfley üzlem miktarı a eğişmez. Bu neenle yaya oluşan F yay gerilme kuvvetinin büyüklüğü eğişmez. 7. CEAP B kar fl m cis mi Şe kil-ι e yüz mek te ir. Öy ley se, > ir tavan cis mi Şe kil ΙΙ e as kı a kal mış tır. k ve > k a rı şı mın öz küt le si yun öz küt le sin en kü çük ol u ğu için sı vı nın öz küt le si yun ve cis mi nin öz küt le sin en kü çük tür. Ι. ve ΙΙ. yar gı lar yan lıştır. ü zen ve as kı a ka lan ci sim ler için ir. Öy ley se Şe kil-ιι e cis me et ki een kal ır ma kuvveti eğiş mez. CEAP C 8. > olabilir. < > olabilir. < olabilir. Buna göre, küpler ayrı ayrı aynı ya bırakılıklarına enge urumları şekileki gibi olamaz. CEAP A F F üzlem üzlem aplaraki ağırlaşma miktarları eşit oluğuna göre, ve cisimlerine etki een kalırma kuvvetleri eşittir. I. yargı oğruur. ve cisimlerinin ve yun özkütleleri arasına > ilişkisi varır. II. yargı oğruur. ve cisimlerinin hacimleri eşit, > oluğunan nin kütlesi nınkinen büyüktür. III. yargı yanlıştır. CEAP D 60 BASINÇ E ADIRA UEİ

19 Aı ve Soyaı :... Sınıfı :... Numara :... Alığı Not :... Bölüm azılı Soruları (Sıvıların alırma uvveti) ÇÖZÜER 1. 1 Fk. 45cm 40cm. Şekil - I e cisim yüzüğünen, 1 b. s Şekil - II e cisim engee oluğunan, bulunur. enklemineki eğer enklemine yerine yazılırsa, N A h A Şekil-I eki cisim engee oluğuna göre, b. s A. h. 100 Şekil-II eki cisimler engee oluğuna göre, F ı + k h A A. h eşitliği kullanılırsa, g m 00 g h g/cm kar g/cm cis mi nin öz küt le si sı vı nın öz küt le sin en kü çük ol u ğun an ci sim sı vı a yü zer. Cis min ba tan hac mi, b. s b. 90 b 45 cm cis mi ba tan hac mi ka ar ha cim e sı vı ta şı rır. Bu u rum a 1. kap tan 1 b 45 cm sı vı boş ka ba ta şar. cis mi nin öz küt le si, m 10 g/cm 40 Cis im as kı a ka la ca ğın an hac mi ka ar ha cim e sı vı ta şı rır. Bu u rum a. kap tan 40 cm sı vı ta şar. Bu u rum a ka rı şı mın öz küt le si, k m + m gcm / 17 BASINÇ E ADIRA UEİ 61

20 4. 5. I. uruma: sol g/cm sa Cisim yüzüğünen ağırlığı kalırma kuvvetine eşittir. c. yer c. a) cismi atılığına ya batan hacmi kaar yı taşırır. Cismin hacmi, m cm 4 Sol kolaki ağırlaşma, m sol m m taş g Sağ kola taşan, m sağ m taşan 0 g terazinin engesi eğişmez. II. uruma: Cisim yüzüğünen ağırlığı karışımın uygulaığı kalırma kuvvetine eşittir. 1 c ( + ) 1 c ( + ) Her iki uruma kalırma kuvvetleri eşit oluğunan 1 +. ( ) 4 + b) Öz küt le si g/cm küt le si 0 g olan cis mi atıl ı ğın a, ci sim ba tan hac mi ka ar sı vı yı ta şırır. a şan sı vı nın hac mi, taflan m 0 10 cm Sol kolaki ağırlaşma, m sol m m t g Sağ kolaki ağırlaşma, m sağ m t g Bu u rum a sol ke fe ye 10 g ci sim ko nul ma lı ır. c) Öz küt le si 1 g/cm hac mi 40 cm olan ci sim sol ke fe ye kon u ğun a yü zer. Bu ke fe ağır laşmaz. Ağır lı ğı ka ar sı vı yı sağ ke fe ye ta şı rır. m sol 0 m sağ g Dengenin sağlanması için sol kefeye 40 g kütle konmalıır. 6. cis mi ne et ki een toplam kal ır ma kuv ve ti cismin ağır lı ğı na eşit tir c c 1 1g/cm F k1 g/cm + 6. c 7 c c 7 g/cm 6 BASINÇ E ADIRA UEİ

21 7. 55g 5 sol sa m 100 üzlem Sol ke fe yi aşa ğı oğ ru çe ken kuv vet ge ril me kuvve ti ni bul uk tan son ra cis mi nin öz küt le si ni bu la lım. m g.f 9. Ci sim en ge e ol u ğun an, + + F k. s..c s cismi engee oluğunan, s.c + m s cm cisminin özkütlesi, m g/cm a) Cis min ha va a ki ağır lı ğı, m 00 m.10 m 0 kg b) 1 yo ğun luk lu sı vı içe ri sin e, N... yo ğun luk lu sı vı içe ri sin e, ve sı vı la rın an eşit ha cime alın ı ğın a ka rı şı mın yo ğunlu ğu k Cis me 1+ et ki een kal ır ma kuv ve ti, 1 k F..( ) g g k k ve enk lem ler e a ye ri ne ya zı lır sa, g Fk 90 N yo ğun luk lu sı vı içe ri sin e, N 10. s c F 1 F I a) Şekil-I e cismi engee oluğunan, b. s Şekil-II e cismi için, F 1 + F F eşitliğini buraa yazacak olursak, F F b) F + F N F F F F 40 N BASINÇ E ADIRA UEİ 6

22 Aı ve Soyaı :... Sınıfı :... Numara :... Alığı Not :... Ünite azılı Soruları (Basınç ve alırma uvveti) ÇÖZÜER 1. P A P + F 4A F + F 8& F 7 4. h h s s r s s r h/4 h/4 A 4A noktasınaki basıncı,. a) Ci sim le rin ağır lık la rı ol n. Şe kil-i eki cismin yere yap mış ol uğu basınç, P A Şekil-II eki cisim lerin zemine yap mış ol uk ları basınç, P 4P A b) Şekil-III teki cisim lerin zemine yap mış ol ukları basınç, P P P A P h. P noktasınaki basıncı, P P + h. P P + h. h. P ve ları r yarıçaplı kaba boşaltılığına yükseklikleri h 4 Bu uruma kabın tabanınaki basınç, h h P Denklem ve eki eğerleri buraa kullanırsak, 1 1 P. P +. P P s F s F h h A A A I. kap II. kap III. kap h h A A üzlem apların tabanlarına etki een basınç kuvvetlerinin büyüklükleri oranı, F hga... 1 F h.. A I. ka bın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, P 1 h. II. ka bın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, P h. III. ka bın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, P h. Bu u rum a, P > P 1 P 64 BASINÇ E ADIRA UEİ

23 6. Açık ha va ba sın cı her iki u - boflluk rum a a ay nı ola ca ğın an, ba sınç lar a eşit P o h 1. 1 h. P o h70cm h.7 10g/cm 700 h h.7 h 100 cm 1 m 7. a) P 5P 6 Z 1P mus lu ğu açıl ı ğın a, P. + P. P 1.( + ) P. + 5P.6 P 1.( + 6) 6P + 0P P 1.9 6P 9P 1 P 1 4P Be lir li bir za man son ra ve kap la rın a ki gazla rın ba sınç la rı eşit ve 4P mus lu ğu ka pa tıl ık tan son ra mus lu ğu açı lır sa, P ı. + P. P.( + ) Z Z Z 4P.6 + 1P. P.(6 + ) 4P + 4P 8P 48P 8P P 6P Bu u rum a ve Z gaz la rı nın ba sınç la rı eşit ve 6P Bu u rum a, P 4P, P P Z 6P b) us luk la rın iki si e ay nı an a açı lı sa, P. + P. + P Z. Z P.( + + Z ) P. + 5P.6 + 1P. P.( ) 6P + 0P + 4P P.11 60P P.11 60P P üt le-ha cim gra fi ğin e oğ ru nun eği mi öz küt le yi ve re ce ğin en ve sı vı la rı nın öz küt le le ri, m 6 6 g/cm 1 m 4 g/cm ve sı vı la rın an eşit ha cim ler e alın ı ğın an ka rı şı mın öz küt le si, k g/cm Öz küt le si g/cm olan bir cisim öz küt le si 4 g/cm olan sı vı ya bı ra kıl ı ğın a ci sim yü zer. b. s c. c b.4 c. b c Bu u rum a cis min %50 si ba tar. 9. Cismin havaa ağırlığı, 00 gf m 00 g k 4 g/cm Cis im 1 yo ğun luk lu sı vı a tar tıl ı ğın a 1 00 gf gel i ği ne gö re, 1 00gf m m 1 Cis im yo ğun luk lu sı vı a tartıl ı ğın a 40gf 40 gf gel i ği ne gö re, + m ve eşitlikleri taraf tarafa oranlanırsa, &. 60 m BASINÇ E ADIRA UEİ 65

24 10. I. yol: Bat ma mik ta rı ağır lık ile oğ ru oran tı lı ır. Şe kil-i e cis mi nin ken i ağır lı ğı hac mi ni ba tır mış tır. Şe kil-ii e ci sim bağ lan ı ğın a ise 5 hac mi batmış tır. cis minin ağır lı ğı ise, ba tır mış ise, + 5 hac mi ni ba tır mış tır..5 (+). 5 + II. yol: cis mi nin öz küt le si, tir. 5 cisminin ağır lı ğı, 5. ir. 5 ü zen ve as kı a ka lan ci sim ler için kal ır ma kuvve ti cis min ağır lı ğı na eşit tir. Bu u rum a, Şekil-I e,.... Şekil-II e, enklemi e ye ri ne yazı lır sa,. c m 66 BASINÇ E ADIRA UEİ

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12 SIIARIN ADIRA UEİ BÖÜ 1 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER. 1. al = al al = al = F kal = m = m m = m I. yargı oğruur. al = F kal al I. yol: cisminin er bölmesinin aine iyelim. Şekil - I e: =. sıvı b. sıvı =.

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK) BÖLÜM 11 ÖZÜTE (YOĞUNU) BÖÜ 11 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER 1. Sıvıların kütleleri eşit oluğunan, X ve Y en eşit ha ci e alı nıp ka rış tı rı lır sa ka rı şı ın özküt le si, + V 1 1 I., II., ve III. yargılar oğruur.

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti

Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ Sıvıların Kaldırma Kuvveti / Gazların Kaldırma Kuvveti KALIRMA KUVVTİ V= cismin sıvıya batan hacmi d= sıvının özkütlesi g= yerçekimi ivmesi Kaldırma kuvveti, sıvının içindeki cismin yüzeylerine

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1 4 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri. 1. 1 R Bir cisim sıvı içine bırakılığı yere kalıyorsa sıvı ile o cismin özkütleleri eşittir. erilen şekile cismi sıvı içine askıa kalarak, cismi kabın tabanına eğerek,

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. FİZİ 1. I. ae ile enerji arasınaki olayları inceler. II. Doğaa gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim alıır. ukarıa verilenleren angileri fizik bilimi için oğruur? A)

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5. BÖÜ AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 8 m yl aldığına öre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 8 m 5

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri

Kütle - Hacim - Özkütle. Test 1 in Çözümleri ütle - Haci - Öz Test in Çözüleri.. I II apta bulunan özli sıvının üstüne önce özli sıvı akıyor. Bu iki sıvıan oluşan eşit acili karışıın özsi olur. usluğu kapatı- öz lıp usluğu açılıyor. usluğunan akan

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27 ŞĞ RAS BÖÜ 7 ODE SORU DE SORUAR ÇÖZÜER 4 9 = = & = 9 5 = = & = 5 = = = 9 5 3 5 olur,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > > ilişkisi vardır 5 V ESE YAYAR V V,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > >

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir.

Bütün maddelerde bulunan özelliğe ortak özellik denir. Bir maddenin yalnız kendine ait özelliğine ise, ayırt edici özellik denir. MADDE ve ÖZELLİKLERİ Madde Uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi olan ve eylemsizliğe uyan varlıklara madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddenin şekil almış haline de cisim denir.

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s 01 ADDE ve ÖZE ER bas nç bas nç kuvveti kat bas nc s v bas nc ak flkanlar n bas nc gaz bas nc aç k ava bas nc barometre manometre altimetre batimetre termometre s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

4. a) İki termometrenin aynı K L

4. a) İki termometrenin aynı K L . BÖÜ ISI, SICI VE İÇ ENERJİ IŞTIRR ÇÖZÜER. a) Fahrenheit termometresi ile Celcius termometresi arasındaki bağıntıyı kullanırsak 4 F, C C F 8 4 & C 4 C a eflit 8 b) 4 F ın Reomür termometresindeki değeri,

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti

KALDIRMA KUVVETİ. A) Sıvıların kaldırma kuvveti. B) Gazların kaldırma kuvveti KALDIRMA KUVVETİ Her cisim, dünyanın merkezine doğru bir çekim kuvvetinin etkisindedir. Buna rağmen su yüzeyine bırakılan, tahta takozun ve gemilerin batmadığını, bazı balonların da havada, yukarı doğru

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SORU BANKASI. ÜNİT: LKTRİK V MANYTİZMA. Konu LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN TST ÇÖZÜMLRİ Test in Çözümleri. lektriksel Kuvvet ve lektrik Alan I k. A K() k. ve yüklerinin K noktasınaki yükü üzerine

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVEİ EKİNLİK ve ES ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 1 Madde ve Özellikleri 1. Ünite 2. Konu (Kaldırma Kuvveti) A nın Çözümleri 4. K 1. Suya batan

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV OEJİ ÖZE ANARA OUARI 10. SINIF FİZİ DERSİ AZ TATİİ EV ÇAIŞMASI Öevin Veriliş Tarii: 12.06.2015 Öevin Teslim Tarii:21.09.2015 1. Baş kısmının kesit alanı 0,4cm² olan bir çivi, tataya 16N luk

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK SORU 1: Sıcaklığı 20 C olan 100 g su soğutulmaktaır. Suyun sıcaklığının, veriği ısıya bağlı eğişimini veren grafik şekileki gibiir. ( csu = 1cal/g C ) Suyun sıcaklığı(

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı