HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2"

Transkript

1 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibi b) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi harekelinin hızını verir. Harekeli (-4) saniye aralığında (+) yönde sabi hızla hareke emekedir. (4-6) saniye aralığında ise (+) yönde yavaşlayıp durmakadır. a(m/s ) b) a(m/s ) 4 6, 4 6 Hız-zaman grafiğinde doğrunun eğimi ivmeyi verir. Tüm zaman aralıklarında doğruların eğimleri sıfır olduğundan ivme sıfırdır. c) Cismin (-4) s aralığında oralama hızı, D or m/s D 4 d) Cismin (-6) s aralığındaki oralama hızı, ı or D D ı 6 6 m/s Hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. (-4) s aralığında: a (4-6) s aralığında: a, m/s Harekelinin ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir. c) (-6) s aralığında cismin konumunda meydana gelen değişme, D son ilk ( ) m Harekelinin oralama hızı, or D D 6 m/s UET E HAREET 3

2 3. a) 8 D 6m D 8m D 3 8m 4 6 Hız-zaman grafiğinde doğrunun alındaki alan yer değişirmeyi vereceğinden, D.8 6 m D D m 8. 8 m (m) Şekildeki zaman aralıklarında cisim; (-) aralığında sabi hızlı, (-4) s aralığında (+) yönde düzgün yavaşlamış, (4-6) s aralığında ise (+) yönde düzgün hızlandığından konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. 4. a) b) a(m/s ) 6 D m/s 4 6 D 3 4m/s İvme-zaman grafiğinde doğrunun alındaki alan harekelinin hızındaki değişmeyi verir. 8 D D D D.6 m/s D D 3. 4 m/s Cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibi (m) 6 36 b) 4 4 a(m/s ) 4 6 Hız-zaman grafiğinde doğrunun eğimi ivmeyi vereceğinden cismin ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir. 4 6 Hız-zaman grafiğinde doğrunun alındaki alan yer değişirmeyi vereceğinden, D. m D. 4 m D 3 ( 8+ ). m olacağından harekelinin konum-zaman grafiği şekildeki gibi c) Cismin (-6) s aralığında oralama hızı, or D D 3 6 ms / 6 3 c) Aracın (-6) s aralığındaki oralama hızı, or D D 6 8 ms / UET E HAREET

3 . a) Araç sa ni ye hız la nır. Da ha son ra m/s iv me ile ya vaş lar. Ara cın mak si mum hı zı, o + a m/s 7. 3 m/s hızla giderken aracın durma süresi, 3 durma s 6m 4m 4m b) Toplam zaman ise, Σ + s a 4m/s 3 a m/s m m Cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. c) (m) Σ m or T T 4 4 m/ s 6. a) Cismin konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. a(m/s ) Doğruların alındaki alan harekelilerin yer değişirmelerini vereceğinden, D m D m D 7 m b) Harekelinin ivme-zaman grafiği şekilldeki gibi 9. Buna göre, anında aracı den 7 m geridedir. 4 4m 8m 8m Harekelinin hız-zaman grafiği şekilldeki gibi c) (-8) s aralığındaki yer değişirme, Σ m d) (m) Harekelinin konum-zaman grafiği şekildeki gibi 4 8 Doğruların alındaki alan araçların yer değişirmelerini vereceğinden, D m + m D 6 m m Buna göre, 8. saniye sonunda aracı den m öndedir. UET E HAREET 37

4 hız Araçların aldıkları yollar eşi olacağından, + c m s zaman 3 Aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibi Aracın - zaman aralığındaki oralama hızı, Aracın -3 zaman aralığındaki oralama hızı, ı o +8 o +4 o 96m. 4 8 Aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibi Aracın anındaki hızı o, o+ o+ 8 ; E.4 + ( o + 8).4 + o+ 4 + o+ ; 8 E.4 96 ( o + 8). + ( o + 8).4 + ( o + ) m 7m m o o 4 o m/s a a6m/s 8m 4m 34m 4 6 a 3 a3m/s İv me-za man gra fi ği nin alındaki alan hız da ki de ğişme yi ve rir. Cis min ilk hı zı 8 m/s ve 6. sa ni ye de ki hı zı 4 m/s ise iv me si,. a. a a o a 6 a a 3 m/s (-6)s aralığındaki yer değişirme, Σ m Aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir m Aracın (-) saniye aralığındaki oralama hızı, or D D m/s 3 38 UET E HAREET

5 AIŞTIRMAAR - ÇÖZÜMER HAREET (Hızlanma ve Yavaşlama). a) 3. saniye içinde aldığı yol: İlk üç saniyede aldığı yoldan, ilk iki saniyede aldığı yol çıkarılarak bulunur. T 3 ; o. 3+. a. E ;.. a. 3 o + E 3. Ci sim sa bi iv me ye ha - reke yapığına gö re 6a ha re kein hız-zaman gra fi ği şe kil de ki gi bi a ; + E ; +.. E [ 3 + 9] [ + 4] 39 4 m b) Cisim ivmeli hareke yapığından saniyede aldığı yol, o. +. a m 6 a) Cismin ivmesi, ( 6a+ a). a & a m/ s b) Cismin s sonraki hızı, a.. m/s c) Cismin saniyede aldığı yol, a..( ) m. a) anα a m/s a 6 b) Grafiğin alındaki alan pisin uzunluğunu verir m 9 km c) Şekildeki aralı alan uçak havalanmadan önceki saniyede aldığı yolu verir. ' a anα 3 ı 9 a 8 ı m/s Uçağın havalanmadan önce son saniyede aldığı yol, ( 3 + 9). ' 9 m 4. (kh/h) ( ) Δ Δ (h) Harekein hız-zaman grafiği şekildeki gibi a) Şekildeki aralı alan 7 km olduğundan aracın hızı, 7 ( + ). 6 8 km/h b) Oomobilin B şehrine varış süresi, 8 a 8 saa c) A ve B şehirleri arasındaki uzaklık, km UET E HAREET 39

6 . o +6 o + o 3 m 4 Aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibi o hızının büyüklüğü, o+ + o+ ; 6 E. o o 6 o 8 m/s 7. a) Doğrunun eğimi uçağın iv- mesini vereceğinden, an a a α 4 & 4 Doğrunun alındaki alan uçağın aldığı yolu vereceğinden,. 4. s & b) Uçağın yere iniş hızı, 4. 4.c 4c m/s 8. o 6. a) Cismin - grafiği şekildeki gibidir. a6m/s a anα α m/s b) - gra fi ği nin al ın da ki alan yer de ğiş ir me yi verir. Cis min sa ni ye de ki yer de ğiş ir me si, ( ) T. 46 m Cis min. sa ni ye de ki ko nu mu, m c) Zamansız hız formülünden, o + ad (46) (6) +.6.D D D m Cismin bu andaki konumu, o + D + 7 m α α a) Oomobilin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Taralı alan aracın saniyede aldığı yolu vereceğinden, ( o + ). T 3 ( o + ). 6 o + o 4 m/s b) Aracın yavaşlama ivmesi, o 4 a an a ms / c) ana a o 4 s sonra cisim durur. Duruncaya kadar alacağı yol, o m 4 UET E HAREET

7 9. a) Oobüsün yavaşlama ivmesi, T a T m/ s b) Oobüsün duruncaya kadar yer değişirmesi. T m m. e ri len le re gö re cis min hız-za man gra fi ği şe kil de ki gi bi dir. 3 α α 7 a) İlk saniyedeki oralama ivmesi, a or T 3 6 ms / T b) Ci sim - sa ni ye ara lı ğın da sa bi hız la ha re ke e i ğin den cis min. sa ni ye de ki iv me si sı fır dır. c) Ci smin durma süresi, 3 an a s d) Harekelinin oralama hızı,. or D D ms / 3 3 α,8 km m ms / h 36 s Araç 3 m/s hız la gi der ken kır mı zı ışı ğı gör dü ğü an da, in san fren pe da li ne ba sa maz. Bu ara da bir re ak si yon sü re si ge çer. Bu du rum da kır mı zı ışı ğı gö rüp, fre ne bas ma ya ka dar,8 s ay nı hız la yo lu na de vam eder. Araç duruncaya kadar geçen süre, 3 a an a 8, ,8 s Araç duruncaya kadar aldığı yol, , m. a h m/s a y m/s α 4 4 Trenin grafiği şekildeki gibidir. a) anα a s b) - isasyonları arasındaki uzaklık, grafiğin alında kalan alan yer değişirmeyi verir. ( + 4). 34 m c) Trenin oralama hızı, or D D 34 8 ms / 4 6 UET E HAREET 4

8 AIŞTIRMAAR - 3 ÇÖZÜMER HAREET (Birbirini Yakalama ve Geçme). a m/s a 3 m/s A AB B 4 m C aracının C nokasına gelme süresi, a s do rusal yol aracı ivmeli hareke yapacağından anındaki araçlar arasındaki uzaklık, AB + a. AB AB AB a4m/s m/s 3m/s am/s aracının duruncaya a anα 4 kadar aldığı yol, s. m α aracının duruncaya a anβ 3 kadar aldığı yol, 3 6s 3. 6 m 9 β 6 Araçlar zı yönde giiklerinden aralarındaki uzaklık, m AB 3 m 4. Araçların hız-zaman gra- fikleri şekildeki gibi T a T s. a 6m/s a 4m/s 44m M Öndeki aracın aldığı yol, M a.. 4. aracına çarpmaması için aralarındaki uzaklık en az, ( 3 ) m olmalıdır. Arkadaki aracın aldığı yol, + M.a s M uzunluğu, M.() 88 m. Araçların hız-zaman grafikleri şekildeki gibi Taralı alan ve araçları arasındaki uzaklığı vereceğinden,. 8 8 s 3 8m zaman(s) 4 UET E HAREET

9 6. b) Araç la rın hız la rı ı sa ni ye de eşi le nir. 4 çia av α Yakalama süresi, a 3 & ' s ' ı 3. 4 m ı 3. m ı 4 m 7. 4 a anα s Bu sürede aldıkları yollar, 4. çia 4 m av. 3 m Harekee başladığında avı ile arasındaki mesafe, 4 3 m m/s 9. a) Oomobil sabi hızla hareke eiğinden aldığı yol, oomobil.. Trafik polisi düzgün hızlandığından aldığı yol, polis.a. Polis oomobili yakaladığına göre aldıkları yollar eşiir. 3m M a) Polis hırsızı M nokasında yakalasın. Hırsızın aldığı yol, M.. m Polisin aldığı yol, + M a. 3 +.a.() oomobil polis... 8 s b) Oomobile yeişiğinde polisin hızı, a..8 4 m/s c) Oomobile yeişiğinde polisin aldığı yol, a...(8) 6 m a a m/s b) Polis, hırsızı s de yakaladığına göre,. 6m/s a4m/s a.. m/s 8m durak y 8. a m/s 4 (oobüs) m 3 (kamyon) Δ a) [ + ( )] s 8 a) Yolcu durağa, 3s de gelir. 6 3s de oobüs, y a..4.(3) 8 m yol alır. b) Oobüsün hızı, a. 4.3 m/s UET E HAREET 43

10 . 4m/s m/s. m/s am/s M 6m durak a) Yolcu, oobüsü M nokasında yakalasın. Oobüsün aldığı yol, M a.. Yolcunun aldığı yol, 6 + M yaay yol ( 6) ( ) s, 6s De mek ki fark lı iki za man da kar şı laş ma ola cak. sa ni ye so nun da yol cu oo bü se ye i şecek. Da ha son ra ço cuk oo bü sü geç ik en son ra oo büs sü rek li ha re ke yap ı ğın dan 6 sa niye son ra oobüs çocuğu yakalayacakır. Yolcu oobüsü ilk yakaladığında oobüsün hızı, a.. m/s b) Durakan s sonra yolcu oobüsü ilk kez yakaladığına göre aldığı yol, a...() m c) Durakan s sonra yolcu oobüsü ilk kez yakaladığına göre aldığı yol, 4m/s a) Öğ ren ci ile oo büs ara sın da ki uzak lık en az 9 m ol du ğu an, hız la rı nın eşi ya ni. sa ni yede Da ha son ra oo bü sün al dı ğı yol oobüs am/s ö renci de vam lı ar ar. Bu du rum da s de, öğrenci. m. oobüs m yol almışır. m/s am/s çocuk m araba m 96m (9m olacak) Oobüs hareke emeye başladığında öğrenci ile arasındaki uzaklık, 6 34 m b) saniyede aldıkları yollar, çocuk.. m oobüs.a..() 4 m 6m 6m 8m 4 saniyede, yolcu m Δ yaay yol oobüs.a...(4)..6 8 m 6 4 m Bu durumda 4 saniye sonunda yolcu oobüsün m önündedir. m/s 34m m 4m 4m 8m Bu durumda. saniyede öğrenci ile oobüs arasındaki uzaklık 8 m c). sa ni ye de oo büs ile öğ ren ci ara sı uzak lık en az ol du ğu du rum dur. Bu anda ara da ki uzak lık 9 m dir. 44 UET E HAREET

11 TEST ÇÖZÜMER HAREET.. a 4a 8m 4 Aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibi Aracın ivmesinin büyüklüğü, 4a+ a D : D. 9a 8 a 4 m/s h z 3 CEAP D zaman 4. Aracın ilk hızı, km o m/s h 36 Araç son saniyede 3 m yol aldığına göre, D i ( ) 6 m/s Aracın ivmesi, a ani 6 6 m/s Aracın durma süresi, D a D 3 6 & s Aracın yavaşlama süresince aldığı yol, m D3m CEAP C Aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Araç, - zaman aralığında hızlanmakadır. I. yargı doğrudur. Araç, anında yön değişirmişir. II. yargı doğrudur. Araç, -3 zaman aralığında hızlanmakadır. III. yargı yanlışır.. hız 3. h z CEAP C zaman 3 zaman - zaman aralığında ile araçları arasındaki uzaklık armakadır. I. yargı doğrudur. ile araçları anında yön değişirmişir. II. yargı doğrudur. -3 zaman aralığında ile araçları arasındaki uzaklık azalmakadır. III. yargı doğrudur. CEAP E Araçların hız-zaman grafikleri şekildeki gibi Buna göre; anında araçların hızları eşiir. I. yargı doğrudur. - zaman aralığında nin aldığı yol ninkinden fazladır. II. yargı yanlışır. - zaman aralığında aracı den daima öndedir. III. yargı doğrudur. CEAP D UET E HAREET 4

12 6. h z h z 9. 3 zaman Δ 4 Δ 3 zaman 4 8 h z M ve araçlarının yer değişirmeleri, 8 m 8 m zaman 3 Σ M 6 Buna göre, M > > CEAP B Buna göre, 8. saniye sonunda aracı den m öndedir. CEAP B 7. o. h z 3 zaman 4 8. saniyede aracı den grafikeki aralı alan kadar öndedir. Bu uzaklık 6 m olduğuna göre, Aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibi CEAP A c o + m.8 6 o + 4 o 3 m/s CEAP E 8. konum zaman Aracın konum-zaman grafiği şekildeki gibi CEAP A 46 UET E HAREET

13 TEST ÇÖZÜMER HAREET. a4m/s m/s m Boksör kapkaççıyı nokasında yakalasın ( 6)( + ) 6 s CEAP D 3. ve araçlarının - zaman aralığında hız-zaman grafikleri şekildeki gibidir. anında araçlar yan yana geldiklerine göre, anında aracının hızı, + : D m/s h z (m/s) zaman (s) CEAP C 4. 6 D. Aracın yavaşlama ivmesi, o + a 4 + a a 3a a m/s o 4 Hızı m/s olduğu zamanki süre, o a 4. 3 T s durma o 4 8 s a Aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Araç aynı ivme ile yavaşlamaya devam ederse, 6-8 saniyeleri arasında alacığı yol,. m CEAP A 8 ve araçlarının yavaşlama ivmeleri, 6 6 a m/s 8 8 a m/s Doğruların eğimleri araçların ivmelerini vereceğinden, m/s Araçların hızlarının eşi olduğu süre, s Taralı alan araçların hızları eşi olduğu anda aralarındaki uzaklıkır. 6 D c m.4 8m CEAP A UET E HAREET 47

14 . I. yol: 6. e ri len gra fi ğe gö re ha re ke in denk le mi, Yolun ürevi hızı, hızın ürevi ivmeyi verir. II. yol: d.. d d. d a m/s (m) i D m Doğrunun eğimi cismin oralama hızı vereceğinden, - zaman aralığında oralama hız m/s olduğundan, D ani or D & s Cismin hız-zaman grafiği şe- kildeki gibi Doğrunun eğimi ivmeyi vereceğinden, a D m/s D 4 (m/s) m CEAP E Araçlar yan yana geldiklerinde sürede aldıkları yollar eşi olmalıdır. Bu durumda, + : D h z 4 s zaman CEAP B anında aracı den kadar öndedir. m dir. anında aracı den kadar öndedir. Buna göre, anında araçlar arasındaki uzaklık meredir. CEAP A Şekildeki grafikeki aralı alan renler arasındaki uzaklığı verir. 4 : D. 3 3 s reninin yavaşlama ivmesi, a D D 4 3 a 3 m/s CEAP A 9.. saniyenin sonunda ve araçlarının aralarındaki uzaklık şekildeki hız-zaman grafikleri arasındaki aralı alan kadardır. Buna göre, 3. m T CEAP B 48 UET E HAREET

15 . Araç la rın - gra fik le ri 3. o num-za man gra fi ği nin eği mi hı zı ve rir. şe kil de ki gi bi Çarpış ma ol ma ma sı için ara la rın da ki uzak lık, 3.. D konum(m) o zaman() m olmalıdır. CEAP E o o. 4 8 Gra fi ğe ba kıl dı ğın da ha re ke li. sa ni ye de m yol al mış ır. Ta ra lı alan ha re ke li nin. sa ni ye de al dı ğı yo lu ve re ce ğin den, o. & m/ s o. sa ni ye de ki hı zın bü yük lü ğü, o ms / CEAP D Ha re ke li nin hız - za man gra fi ği şe kil de ki gi bi dir. Ha re ke li. ve. sa ni ye ler de yön de ğiş ir miş ir. CEAP B a (m/s ) 3 T aracının durma süresi, durma s dir. Aracın. saniye sonundaki hızı, o + a m/s Aracın. saniyeden sonra durma süresi, s a anından iibaren aracın durma süresi, R + + s CEAP B Araçların hız-zaman grafikleri şekildeki gibidir. aracı durduğu anda araçlar arasındaki uzaklık şekildeki aralı alan kadardır m CEAP C UET E HAREET 49

16 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Numara :... Aldığı No :... Bölüm Yazılı Soruları (Hareke) ÇÖZÜMER. a) b) Harekeli (-) s aralığında (+) yönde düzgün hızlanmış, (-4) s aralığında (+) yönde düzgün yavaşlamış, (4-6) s aralığında durmaka ve (6-8) s aralığında ise ( ) yönde sabi hızla gimişir. onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı vereceğinden hız-zaman grafiği şekildeki gibi a(m/s ) Hız-zaman grafiğinde doğrunun eğimi ivmeyi verir.. a) Hız-zaman grafiğinde doğrunun alındaki alan yer değişirmeyi vereceğinden, D D. m. m 3 4 D m D m D 3 m D 3. m (m) Cisim (-)s ara- 3 lığında ( ) yönde düzgün yavaşlamış, (-3)s aralığında (+) yönde düzgün hızlanmış, (3-4)s aralı- 3 4 ğında ise (+) yönde sabi hızlı hareke yapığından cismin konum-zaman grafiği şekildeki gibi (-) s aralığında: a m/s (-4) s aralığında: a m/s (4-6) s aralığında: a 3 (6-8)s aralığında: a 4 Harekelinin ivme-zaman grafiği şekildeki gibi c) Hız-zaman grafiğinde doğru ya da eğri ekseninden uzaklaşıyorsa hızlanan hareke yapacağından (-) saniye aralığında hızlanmakadır. d) Harekeli (4-6) saniye aralığında durmakadır. Harekeli 6 saniyede yön değişirmişir. b) Hız-zaman grafiğinde doğrunun eğimi ivmeyi vereceğinden cismin ivme-zaman grafiği şekildeki gibi a(m/s ) 3 4 c) Cismin (-4) s aralığında oralama ivmesi, D ( ) 3 a ms / D 4 4 UET E HAREET

17 3. a) 4. a) a(m/s ) b) İvme-zaman grafiğinde doğrunun alındaki alan hızdaki değişmeyi verir. (-) saniye aralığında; 4. m/s (-) saniye aralığında; (-) saniye aralığında; 3. m/s Cismin ilk hızı m/s olduğundan hız-zaman grafiği şekildeki gibi (m) 37 Hız-zaman grafiğinde doğrunun alındaki alan yer değişirmeyi verir. (-) saniye aralığında; ( + 3). m (-) saniye aralığında;.3 m (-) saniye aralığında; 3 ( + 3). m anında harekeli başlangıç nokasında olduğundan konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. 3 Cismin külesi m kg olduğundan ivmezaman grafiği şekildeki gibidir. b) 8 6 8m m 8m 4 6 Cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. c) (-6) s aralığındaki yer değişirme, Σ m d) (m) Cismin konum-zaman grafiği şekildeki gibidir.. e ri len le re gö re a le - in hız-zaman gra fi ği şe kil de ki gi bi dir. a) Hız-zaman grafiğinin alındaki alan harekelinin yer değişirmesini vereceğinden,.. T m b) Harekelinin oralama hızı, or D D 7 7 ms / UET E HAREET

18 6. a) Oomobilin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. a4m/s ( + ). ( ) m/s Oomobilin ağaca çarpma hızı çarpma 3 m/s 7. b) Oomobilin durma süresi, T a T 3 4 & s a 4m/s a m/s m M a) amyonun aldığı yoldan geçen süre, M.a. 9.., moosikleli D polis a) İkisinin de aldıkları yollar eşi olacağından,., s b) Polisin moosikleliye ulaşığında hızı, a.,. m/s c) saniye sonra moosikleli polisen şekildeki aralı alan kadar fazla yol alır.. D m d) Polisin moosikleliyi yakalayana kadar aldığı yol, ı. m.. s b) Oomobilin aldığı yol, B A 3m/s 8. M a. +.4.() + m c) Oomobil kamyonu geçiği anda hızı, a m/s 4 a h 4m/s a y m/s α 3 Oomobilin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. a) Oomobilin kazandığı en büyük hız, ma 4 m/s b) Harekee başladıkan 3 s sonra durur. c) Durana kadar aldığı yol, m M a) A, B yi M nok a sın da ya ka la sın, A aracının aldığı yol, M. a. B aracının aldığı yol, M. 3. Araçların aldıkları yollar eşi olduğundan, 3. 3 s b) A aracı B yi yakaladığında hızı, a..3 6 m/s c) Araçların hız la rı, a. 3. s son ra bir bi ri ne eşi ir. Bu sürede A ve B araçlarının aldıkları yollar, A.a...() m B m Aralarındaki uzaklık, B A 4 m UET E HAREET

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

Hareket (Hız - Ortalama Hız - Sürat)

Hareket (Hız - Ortalama Hız - Sürat) .. Alışırmalar 3m 3 M m D 3 a) or 5 m/s D 3 b) süra 5 m/s D D c) or D + d) süra R + R + A a) I. yol: or.süra 5m/s 4m/s + + + + (m) 8 m/s + 5 + + 5 4 9 4 m/s 9 II. yol:.. or. süra + 54.. 5 + 4 4 ms / 9

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET TEST ÇÖZÜER DOĞRUSA HAREET 3 3 a a 3 3 Hız- grafiğinin eğimi ivmeyi verir Bu durumda nin ivmesi; 3 a ana nin ivmesi a ana Bu durumda a a Hız- grafiğinin alında kalan alan yolu verir nin aldığı yol ( +

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5.

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5. 2 Ünie ue e Hareke 1. Bir Boyua Hareke 2. ue e Newon Hareke Yasaları 3. İş, Enerji e Güç 4. Basi Makineler. Dünya e Uzay 1 Bir Boyua Hareke Tes Çözümleri 3 Tes 1'in Çözümleri 3. 1. Süra skaler, hız ekörel

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri 13 Hareke 1 Tes 1 in Çözümleri 3. X Y 1. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr

Detaylı

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5.

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5. 2 Ünie ue e Hareke 1. Bir Boyua Hareke 2. ue e Newon Hareke Yasaları 3. İş, Enerji e Güç 4. Basi Makineler. Dünya e Uzay 1 Bir Boyua Hareke Tes Çözümleri 3 Tes 1'in Çözümleri 3. 1. Süra skaler, hız ekörel

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF ONU ANLATIMLI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu SABİT İVMELİ HAREET ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ Sabi İmeli Hareke. Ünie. onu (Sabi İmeli Hareke). (m/s) A nın Çözümleri. İme- grafiklerinde doğru ile ekseni

Detaylı

3. Ünite 1. Konu Hareket

3. Ünite 1. Konu Hareket HAREET 1 A nın Yanıları 3. Ünie 1. onu Hareke. 1. M nokasından hare- N kee başlayan bir harekeli... nokasına ardığında yapığı yer değişirme en büyük olur. M Şekil I 3 Şekil II Şekil I deki - grafiğindeki,

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5. BÖÜ AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 8 m yl aldığına öre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 8 m 5

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 6

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 6 ĞI HREET ÖÜ 6 1 ODE SORU 1 DE SORURI ÇÖZÜER ( ) (+) 4 ve araçlarının birbi- rine göre hızları en küçük olur P 2 yaay yol CEP 3 2 5 olur aracındaki gözlemciye göre aracının hızı; 5 6 olur 2 Şekildeki konum-

Detaylı

BÖLÜM 5 ATIŞLAR. 3. Cis min su yun yü ze yi ne çarp ma hı zı, V 2 = 2g. h V 2 = ,8 V 2 = K nin yere düşme süresi, h =. g. t.

BÖLÜM 5 ATIŞLAR. 3. Cis min su yun yü ze yi ne çarp ma hı zı, V 2 = 2g. h V 2 = ,8 V 2 = K nin yere düşme süresi, h =. g. t. BÖÜ 5 AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 80 m yl aldığına göre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 80 m

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÇÖZÜMLER HAREKET. 4. hız. t(s) zaman

ÇÖZÜMLER HAREKET. 4. hız. t(s) zaman TEST ÇÖZÜMER HAREET. rlığınd rç durmkdır. (m) o rlığınd rcın ı sbiir. o o o II. yrgı ynlışır. o nınd bşlngıç noksın oln uzklığı: o o o III. yrgı ynlışır.. nın d cis min konum ko nu mu ir. I. yr gı doğ

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

KUVVET VE HAREKET Bölüm - 3

KUVVET VE HAREKET Bölüm - 3 UVVET VE HAREET Bölüm - 3 HAREET: Bir cismin seçilen bir nokaya göre zamanla yer değişirmesine hareke denir. Yer değiģirme: Bir harekelinin, son konumu ile ilk konumu arasındaki en kısa mesafesidir. Alınan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

= t. v ort. x = dx dt

= t. v ort. x = dx dt BÖLÜM.4 DOĞRUSAL HAREKET 4. Mekanik Mekanik konusu, kinemaik ve dinamik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kinemaik cisimlerin yalnızca harekei ile ilgilenir. Burada cismin hareke ederken izlediği yol önemlidir.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30 4 eryüzünde Hareke es in Çözümleri. nokasından serbes bırakılan cisim, 4 lik yolu e 3 olmak üzere iki eşi zamanda alır. Cismin 4 yolu sonundaki ızının büyüklüğü ise yolu sonundaki ızının büyüklüğü olur..

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Aış Harekeleri. Ünie 5. Konu (Aış Harekeleri) A nın Çözümleri. a. K cismi bulunduğu konumdan serbes

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-10 DAİRESEL HAREKETTE HIZ, İVME VE AÇISAL YOL

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-10 DAİRESEL HAREKETTE HIZ, İVME VE AÇISAL YOL Bölüm-10 DAİRESEL HAREKETTE HIZ, İVME VE AÇISAL YOL 10.1. Düzgün Dairesel Hareke Bir eksen erafında harekeli bir nokanın düzenli olarak dönmesi düzgün dairesel hareke olarak anımlanır. Mesela bir ornanın

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır.

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. 1-4- P A M Suya göre hızları şekildeki gibi olan ve motorlarında, motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Akıntı hızı sabit, bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre motoru hangi noktada karşı kıyıya çıkar?

Detaylı

Kuvvet ve Hareket 96

Kuvvet ve Hareket 96 96 uvve ve Hareke uvve ve Hareke MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER. a) b) Oobüü s n sü rai 9 km/ h Oobüsün 8 km/h. oflucu O dan P ye s de geliyor. OP m/ s oflucu P den R ye s

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 2 ÖÜ ĞI HREET ODE SORU - 1 DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 3 I yol: 1 5m/s 45 5m/s 15m/s 37 x 20m/s 10m/s y 15m/s 25m/s 20m/s aracının yere göre hızı 5 m/s ir aracınaki gözlemci aracını e oğru 10 m/s hızla hareke

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum On Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum On Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DAİRESEL HAREKET Katı Cisimlerin Dairesel Hareketi

DAİRESEL HAREKET Katı Cisimlerin Dairesel Hareketi BÖLÜM 1 DAİRESEL HAREKET 1. DAİRESEL HAREKET 1.1. Kaı Cisimlerin Dairesel Harekei Açısal Yer Değişim: Bir eksen erafında dönmeke olan bir cismin (eker ezgah mili, volan vb.) dönme ekisi ile bir iş yapılır.

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA BÖÜ 8 OPİ SİSRD AYDNANA OD SORU - Dİ SORUARN ÇÖZÜRİ 3 üzlem ayna X l k iltresi Y l k iltresi uruma: noktas naki toplam ay nlanma lietinen, ı 00c 00c 0 kaynak 0 ( ) ( 4) 0 4 6 6 uruma: 3olur Düzlem ayna

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler.

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler. DO RUSA HAREET TEST - 1 1 X 3 N O P R X Y Y Y X N I II Aeer 1 kez O nokas na, kez nokas na yan yana geirer CEAP A Z Z Araçar n boyar efi ou una göre, X Z > Y Z X X Y Y Z Z ou una göre, X Z > Y CEAP C ESEN

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı