IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24"

Transkript

1 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil e gö ül ü ğü gi bi, ve nok ta la ı ışık kay nak la ının yal nız bi in en ışık alı CE VAP B 2 3 sayam olmayan nok ta sın an ışık kay na ğı na ba kan bi göz, ışık kay nağı nı şe kil e ki gi bi gö ü 2 G kaynağınan ışık alan noktala: 2 kaynağınan ışık alan noktala: ve, ve G nok ta sın an ışık kay na ğı na ba kan göz ışık kay na ğı nı şe kil e ki gi bi gö ü noktası he iki kaynaktan a ışık alı 4 L 3 M 2 I II III M L Işık kaynağına M noktasınan bakılığına Şekil-I, Işık kaynağına L noktasınan bakılığına Şekil-II, Işık kaynağına noktasınan bakılığına Şekil-III teki gibi göülü 3 Şe kil e gö ül ü ğü gi bi, yal nız nok ta sı he üç kay naktan a ışık alı CE VAP A OPİ 269

2 4 MODEL SORU 3 E SORULARIN ÇÖÜMLER 2 A B ay nl k 1 2 Peee oluşmaz Ι, ΙΙ ve ΙΙΙ yagıla oğuu ışık kay na ğı 2 ışık kay na ğın an uzak laş tı ı lı sa, üze in e olu şan göl ge nin ala nı aza lı, ya ı göl genin ala nı a ta 5 Pe e üze in e to pun göl gesi nin oluş ma ma sı için nok ta sal 2 ışık kay na ğı ya a nok ta sı na ko nul ma lı ı 2 2 ışık kay na ğı to pa yak laş tı ı lı sa, pe e üze in e oluşan göl ge nin ala nı e ğiş mez, ya ı göl ge nin ala nı ata Pe e tan uzak laş tı ı lı sa, pe e üze in e olu şan ve ya ı göl ge nin ala nı a ta Ι, ΙΙ ve ΙΙ Ι iş lem le i tek ba şı na ya pıl ma lı ı CE VAP E CE VAP D 2 6 I ışık kaynağının üzlem aynaaki göüntüsü şekileki gibii ve M noktalaı I ışık kaynağınan ışık alabili L ve M noktalaı I ı ışık kaynağınan ışık alabili Bu uuma, L ve M noktalaının üçü e ışık alabili I L M 3 2 ışık kay na ğı to pa oğ u yak laş tı ıl ı ğın a, göl genin ala nı e ğiş mez, ya ı göl ge nin ala nı a ta CE VAP C 2 I I II ve 2 ışık kay nak la ın an ve kü e le i nin ke na laı na ışın la gön e e lim Pe e le e şe kil e ki gi bi ve ya ı göl ge olu şu 2 kay na ğı kay na ğı na bi mik ta yak laş tı ı lı sa, I pe e sin e ki göl ge nin ala nı a ta; II pe e sin e ki göl ge nin ala nı e ğiş mez 270 OPİ

3 kaynağı a oğu yaklaştıılığına, nin alanı eğişmez ve yaı nin alanı ata 8 ve 2 ışık kaynaklaınan say am ol ma yan un kena la ı na ışın la gön e il i ğin e pe e e şe kil e ki gi bi ve yaı göl ge le olu şu 5 ışık kay na ğın an say am ol ma yan la ın ke na la ına ışın la gön e il i ğin e pe e e şe kil e ki gi bi le olu şu CE VAP B 2 ve 2 ışık kaynaklaınan say am ol ma yan la ın ke na la ı na ışın la gön e il i ğin e pe e e şe kil e ki gi bi ve yaı göl ge le olu şu 6 2 ve 2 ışık kaynaklaınan say am ol ma yan un kena la ı na ışın la gön e il i ğin e pe e e şe kil e ki gi bi yaı göl ge le olu şu OPİ 271

4 MODEL SORU 4 E SORULARIN ÇÖÜMLER 4 tümsek ayna 1 küp üzlem ayna F asal eksen f f f f ışık kaynağı ve ı ışık kaynaklaınan sayam olmayan küp biçimineki cisme ışınla göneiliğine e şekileki gibi oluşu ışık kay na ğı ve üz lem ay na a ki ı ışık kay na ğın an ışın la gön e il i ğin e pe e e şe kil e ki gi bi ve ya ı göl ge olu şu CEVAP D 2 5 üzlem ayna Işık kaynağı a yaklaştıılısa, nin alanı küçülü, yaı nin alanı büyü ışık kay na ğı ve üz lem ay na a ki ı ışık kay na ğın an ışın la gön e il i ğin e pe e e şe kil e ki gi bi ve ya ı göl ge olu şu 3 çuku ayna 6 üzlem ayna I I f 2f 3f ışık kaynağınan sayam olmayan a ve çuku aynaya ışınla göneiliğine e şekileki gibi oluşu Düzlem ayna kaynağa yaklaştıılısa; nin alanı büyü, yaı nin alanı küçülü aynak a yaklaştıılısa; nin alanı küçülü, yaı nin alanı büyü op kaynağa yaklaştıılısa; ve yaı nin alanı büyü 272 OPİ

5 7 üzlem ayna MODEL SORU 5 E SORULARIN ÇÖÜMLER I I 1 çuku ayna fl k kayna 1 2 küe I Düzlem aynanın yeine çuku ayna konulusa, nin alanı küçülü, yaı nin alanı büyü Işık kay na ğı nın ya ı ça pı kü e nin ya ı ça pın an bü yük olmak ko şu luy la a tı ı lı sa, pe e üze in e olu şan nin ala nı kü çü lü, ya ı göl ge nin ala nı bü yü 8 üzlem ayna 2 +y y kaynak cisim çuku ayna ay nak +y yö nü ne kay ı ı lı sa, y yö nü ne ka ya Fa kat ışık kay na ğı say am ol ma yan ci sim en uzak laş tığın an, ve ya ı göl ge kü çü lü I ifa e yan lış tı Pe e ye te li bü yük lük te ol u ğun an, pe e nin y ve ya tümsek ayna +y yö nün e ha e ket et ti il me si ve ya ı göl ge nin alanı nı e ğiş ti mez II ya gı ke sin lik le oğ u u F asal eksen Pe e nin ko nu mu bel li ol ma ı ğın an, ve ya ı nin bü yük lük le i kı yas la na maz II I ya gı için ke sin bi şey söy le ne mez CE VAP B nok ta sı na çu ku ay na ko nul u ğun a pe e üze in e olu şan göl ge en kü çük, tüm sek ay na ko nul u ğun a göl ge en bü yük ol u ğun a yaı en küçük olu Çuku ayna vaken yaı en büyük olacağınan; A 2 > A 1 > A 3 olu OPİ 273

6 3 sayam olmayan küe /2 /2 Işık kay na ğı kü e ye yak laş tı ı lı sa, göl ge nin ala nı eğiş mez, ya ı göl ge nin ala nı bü yü Pe e kü e en uzak laş tı ı lı sa, göl ge nin ala nı e ğişmez, ya ı göl ge nin ala nı bü yü ü e ışık kay na ğı na yak laş tı ı lı sa, göl ge nin ala nı e ğiş mez, ya ı göl ge nin ala nı bü yü Ι, ΙΙ ve ΙΙ Ι iş lem le i tek başı na ya pıl ma lı ı CE VAP E 4 op ışık kay na ğı na oğ u yak laş tı ı lı sa: am göl ge nin ala nı kü çü lü Ι ya gı oğ u olabili a ı göl ge nin ala nı bü yü ΙΙ ya gı oğ u olabili am göl ge kü çü le ek kay bo lu, pe e üze in e yal nız ya ı göl ge olu şu ΙΙ Ι ya gı oğ u olabili CE VAP E 274 OPİ

7 IŞI VE GÖLGE ES - 1 İN ÇÖÜMÜ sayam olmayan küe 1 2 cisim 3 /2 /2 ve 2 ışık kay nak la ın an ışın la gön e il i ğin e, e olu şan ve ya ı göl ge şe kil e ki gi bi olu 1 uzak lı ğı a ta sa, göl genin alanı küçülü, ya ı nin alanı büyü I yagı yan lış tı 2 a ta sa, göl genin alanı e ğiş mez, ya ı göl genin alanı küçülü II yagı yan lış tı 3 uzak lı ğı a ta sa, pe e üze in e ki ve ya ı göl gelein alanlaı büyü II I yagı oğ u u CE VAP C üesel ışık kaynağınan say am ol ma yan un kena la ı na ışın la gön e il i ğin e pe e e şe kil e ki gi bi ve yaı göl ge olu şu Benze üçgenleen, 2 = 2 & 2 = A = A = 2 A yaı = (3) = = 8 2 = 8A olu Ι ΙΙ ΙΙΙ 5 -x +x Pee Ι konumuna tutuluğuna, üzeine ve yaı bilikte oluşu 2 L cisim 3 P N L Dünya Günefl M am ay tu tul ma sı ge çek leş ti ği an a, Ay L nok ta sın a bu lu na bi li ve L ışık kay nak la ın an say am ol ma yan küenin uçla ı na ışın la gön e il i ğin e, pe e e şe kil e ki gi bi ve ya ı göl ge olu şu Oluşan, bi aie olmaığınan I yagı için kesin bişey söylenemez ışık kay na ğı x yö nün e ha e ket et ti il i ğin e alt kı sım aki alan kü çü le ce ğin en ya ı nin alanı kü çü lü II yagı yan lış tı Pe e +x yö nün e ha e ket ee se, olu şan eğişmez, ya ı göl ge nin ala nı a ta II I yagı kesinlikle oğ u u CE VAP C OPİ 275

8 6 ve cisimleinin leinin P noktasına çakışabilmesi için cisimlein ı ve ı konumlaına olmalaı geeki ve cisimleinin hızlaının büyüklüklei oanı, 3b V t 3 = = V 2b 2 t olu V V V V P 9 üzlem ayna CEVAP D g Düz lem ay na to pa yak laş tı ıl ı ğın a, pe e üze in e olu şan göl ge nin ala nı bü yü, ya ı göl ge nin ala nı kü çü lü g Işık kay na ğı to pa yak laş tı ıl ı ğın a, pe e üze ine olu şan göl ge nin ala nı kü çü lü, ya ı göl ge nin 7 siliniik fl k emeti ala nı bü yü g Pe e tan uzak laş tı ıl ı ğın a, pe e üze in e oluşan göl ge nin ve ya ı göl ge nin ala nı bü yü CEVAP D G O L O me kez li be yaz kü e ye G nok ta sın an ba kan bi göz, kü e e ki ay ın lık göl ge yi şe kil e ki gi bi gö ü 10 engel 8 ışık kay na ğın an şe kil e ki gi bi ışın la gön e il i ğin e pe e üzeine şekileki göüntü oluşu 2 2 ışık kay na ğın an say am ol ma yan la ın ke na la ına ışın la gön e il i ğin e pe e e şe kil e ki gi bi le olu şu 276 OPİ

9 IŞI VE GÖLGE ES - 2 NİN ÇÖÜMÜ 1 4 sayam olmayan G 2 G nok ta sın an ışık kay na ğı na ba kan göz ışık kay na ğı nı şe kil e ki gi bi gö ü CE VAP C ışık kay na ğı 2 ışık kay na ğı na yak laş tı ıl ı ğın a, göl ge nin ala nı bü yü, ya ı göl ge nin ala nı kü çü lü 2 2 engel ay nl k Ι ya gı oğ u u 2 ışık kay na ğı to pa yak laş tı ıl ı ğın a, göl ge nin ala nı e ğiş mez, ya ı göl ge nin ala nı bü yü ΙΙ ya gı oğ u u ışık kay na ğı sön ü ül ü ğün e, göl ge nin ala nı büyü, ya ı göl ge kay bo lu ΙΙΙ ya gı oğ u u 3 ve 2 ışık kay nak la ın an şe kil e ki gi bi ışın la gön eil i ğin e pe e nin o ta sın a ay ın lık, ke na la ın a ise ya ı göl ge olu şu 5 2 engel ay nl k bölge CE VAP E 2 cisim ve 2 ışık kaynak la ın an en ge lin e lik olan kıs mı na ışın la gön e i ği miz e aa lı ğı ay ın lık olu Işık kay nak la ı ile pe e aa sı na sayam ol ma yan kü e sel ci sim ko nul uğun a, ve ya ı göl ge nin yanaki şekileki gi bi ola bil me si için ışık kaynak la ının yu ka ı a ki şe kil e ki gi bi ye- 2 leş ti il me si ge e ki Bu u um a, ışık kay nak la ı nok ta sal olup, iki ta ne i I yagı kesinikle oğ u, II yagı yanlış tı Şe kil e ki ya ı göl ge le in alan la ı nın eşit ola bil me si için kay nak la ın en gel en eşit uzak lık ta ol ma sı ge e ki Fa kat en ge lin kay nak la ile pe e nin o ta sın a ol ma zo unlu lu ğu yok tu II I ya gı için ke sin bi şey söy le ne mez CE VAP A 6 ΙΙ Ι O α α Pe e O nok ta sı et a fın a ön ü ü le ek ΙΙ ve ΙΙ Ι ko numla ı na ge ti il i ğin e, pe e e olu şan göl ge nin ala nı Ι ko nu mu na gö e a ta ΙΙΙ CE VAP A OPİ 277

10 7 üzlem ayna tümsek ayna F asal eksen Düzlem aynanın yeine oak uzaklığı olan tümsek ayna konulusa, nin alanı büyü, yaı nin alanı küçülü 8 sayam olmayan küe /2 /2 Işık kay na ğı kü e ye oğ u yak laş tı ı lı sa göl ge nin ala nı e ğiş mez, ya ı göl ge nin ala nı bü yü I yagı oğuu ü e pe e ye oğ u yak laş tı ı lı sa göl ge nin ala nı eğiş mez, ya ı gö lge nin ala nı kü çü lü II yagı oğuu Pe e kü e en uzak laş tı ı lı sa göl ge nin ala nı e ğişmez, ya ı göl ge nin ala nı bü yü III yagı oğuu CE VAP E 278 OPİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2001 Yıl:7 Sayı:2 Üyelerimizin Yayın Özetleri Üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında ya yın lan mış ma ka le özet le ri ni ve bil

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Dispepsiye Yaklaşım. Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 27-32 Dispepsiye Yaklaşım Doç. Dr. Aykut Ferhat Çelik DİS PEP Sİ

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı