ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler."

Transkript

1 Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 2. apı zilinin yapılması ükleer santral kurulması ıldızların keşfedilmesi Optik anyetizma ükleer fizik ukarıdaki etkinlikte fiziğin alt alanlarından faydalanılarak günlük ayatta yapılanlar arasında doğru bir eşleştirme yapılmak isteniyor. Buna göre, uygun eşleştirme aşağıdakilerden angisidir? A) B) C) D) E) Fiziğin Doğası GS / S GS GRB Aşağıdakilerden angisi temel bir büyüklük değildir? A) ütle B) Sıcaklık C) Akım şiddeti D) Uzunluk E) Enerji 5. ütle Akım Şiddeti Sıcaklık Termometre Eşit kollu terazi Ampermetre ukarıda verilen fiziksel nicelik ve bu niceliğin ölçümünde kullanılan ölçme aleti arasında eşleştirme yapıldığında doğru eşleştirme angisi gibi olur? A) B) C) ÖRETİR D) E) 3. I. Deniz suyunun sıcaklığı 24 C dir. II. Havada çok fazla nem vardır. III. Fenerbaçe nin maçı 94 dakika sürdü. ukarıdakilerden angileri nicel bir gözlemdir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 6. I kg = 1 ton II. 1 m = 10 dm III. 1 ma = 10 3 A ukarıda verilen dönüşümlerden angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

2 Fiziğin Doğası uvvet ütle aman Hız Skaler büyüklük Vektörel büyüklük 10. Aşağıda verilenlerden angisi yanlıştır? A) odelleme gerçek olayı anlamaya yardımcı olur. B) atematiksiz fizik, dilsiz insana benzer. C) Tüm fizik yasalarının matematiksel ifadeleri vardır. D) İyi bir modelleme çoğu zaman ayal kurmayı gerektirir. E) Fizikte modelleme çok nadir kullanılır. ukarıda verilen fiziksel büyüklüklerin skaler veya vektörel olmalarına göre uygun eşletirme yapıldığında angisi elde edilir? A) B) C) D) E) 8. Aşağıdakilerden angisinde verilen niceliğin birimi yanlıştır? icelik Birim A) uvvet ewton B) Güç Watt C) Enerji Joule D) Akım şiddeti Amper E) Işık şiddeti alori örfez ayınları 11. Bir kuvvetin etkisinde kalan cisimler ivmeli areket yaparlar. Aynı cisme daa büyük kuvvet uygulanırsa cismin ivmesi de büyür. diyen bilim insanı ipotezini doğrulamak için bir cisme uygulanan kuvveti iki katına çıkarıyor. Bu durumda cisim daa büyük ivme kazanıyor. Buna göre, bilim insanı bilimsel çalışmanın angi aşamasındadır? A) Hipotez kurulması B) ontrollü deney ve gözlemlerle taminlerin doğruluğun araştırılması C) Sonuçların alka duyurulması D) Problemle ilgili verilerin toplanması E) Teori oluşturulması ÖRETİR 12. Doğal ve yapay radyoaktivite sonucu bir atom çekirdeği iki parçaya ayrılabileceği gibi, uygun şartlarda iki atom çekirdeği birleşerek daa büyük çekirdekli atomlar aline de dönüşebilir. Buna göre, yukarıda anlatılan olaylar fiziğin angi alt alanı ile ilgilidir? A) ekanik B) atıal fiziği C) Optik D) Termodinamik E) ükleer Fizik 9. itel bir gözlemle ilgili, I. Ölçü aletleri ile yapılır. II. Duyu organları ile yapılır. III. Tamini ve net olmayan sonuçlar verir. yargılarından angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve III E) II ve III 13. Aşağıdakilerden angisi vektörel bir büyüklük değildir? A) aman B) Hız C) uvvet D) erdeğiştirme E) Ağırlık Test 01 CA 1-E 2-C 3-D 4-E 5-C 6-E 7-C 8-E 9-E 10-E 11-B 12-E 13-A

3 Fİİ Vektör - uvvet-1 GS / S GS GRB. 02 Â 1. Ay nı düz lem de bu lu nan şe kil de ki Â, Â, Â vek tör le ri için; I. Â + Â = Â II. Â Â = Â III. Â Â = å å å eşit lik le rin den an gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve II E) I, II ve III. 2. Ay nı düz lem de bu lu nan Â, Â, Â vek tör le ri için; I. Â + Â = Â II. Â Â = Â III. Â Â = Â eşit lik le rin den an gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III. å å å 4. Sürtünmesiz yatay düz lem de durmakta olan noktasal parçacığı aynı düzlemdeki ÂF 1, ÂF 2, åf 1 åf 2 5 ÂF 3, ÂF 4 kuv vet le rinin etkisinde angi yönde areket eder? åf A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5. nok ta sal cis mi ne et ki eden ay nı düz lem de ki üç kuv ve tin bi leş ke si ÂR dir. Bu kuv vet ler den ÂF 1 ve ÂF 2 şe kil - deki gi bi ol du ğu na gö re, ÂF 3 kuv - ve ti aşa ğı da ki ler den an gi si dir? A) B) C) D) E) ÖRETİR år åf 1 åf 2 åf åf 2 åf 3 åf 1 Þekil I 1 2 Þekil II Şe kil I de ki nok ta sal cis mi ne ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv vet le ri et ki edi - yor. Bu cis min den ge de kalabil mesi için Şe kil II de ki kuv - vet ler den an gi si nin de uy gu lan ma sı ge re kir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Baş lan gıç ta dur mak ta olan y nok ta sal cis mi ne ay nı düz lem - åf 3 x de ki ÂF 1, ÂF 2 ve ÂF 3 kuv vet le ri şe - åf 2 kil de ki gi bi et ki edi yor. Cis min x doğ rul tu sun da a - åf 1 re ket et me si için uy gu lan - ma sı ge re ken dör dün cü kuv vet aşağı da ki ler den angi si olabilir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) B) C) D) E)

4 Vektör - uvvet Ay nı düz lem de nok ta sal cis mi - ne et ki eden ÂF 1 + ÂF 2 kuvveti ile ÂF 1 kuv veti şe kil de ve ril miş tir. Bu na gö re, ÂF 2 kuvveti ke sik li çiz gi ile gös te ri len ler den an - gi si dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) åf 1 + åf 2 åf Baş lan gıç ta dur mak ta olan şe kil de ki cis mi ne ÂF kuv ve ti uy gu lan mış tır. Cis min +y yö nün de a re ket et me - si için I, II ve III kuv vet le rin den an gi le ri tek ba şı na uy gu lan ma lı - dır? (Sür tün me ler önem sizdir.) A) al nız I B) al nız II C) al nız III x D) I ve II E) I, II ve III. I II III +y åf x 8. P ağırlığındaki bir cisim, iplerle şekil de ki gi bi den gelenmiştir. Bu durumda iplerde oluşan gerilme kuv - vetlerinin büyüklükleri T 1 ve T 2 dir. Buna göre, P, T 1, T 2 ara sın da ki iliş ki si ne dir? A) T 1 <T 2 <P B) P<T 1 <T 2 C) P=T 1 <T 2 D) P=T 1 =T 2 E) T 2 <P<T Şe kil de ki ağır lı ğı önem siz ma - kara ya bağlı P yükü F kuv ve tiy - le den ge len miş tir. Bu durumda ip gerilme si T dir. Bu na gö re, T, F, P ara sın da ki iliş ki ne dir? T ip A) T = F = P B) T = P > F C) T = F > P D) P > T = F E) P > T > F yatay 10. Sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu düzenekte,, ci sim le ri şe kil de ki gi bi den ge - len miş tir. 4P cis mi 4P, cis mi de P ağır - lı ğın da ol du ğu na gö re, cis - mi nin ağır lı ğı kaç P dir? P A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 T 1 P P T2 F örfez ayınları 13. P ağır lık lı özdeş iki kü re, silin dirik düz bir kap içerisin de şe kil de ki gi bi denge - dedir. Bu na gö re, silindirin tabanındaki kü reye uyguladığı tep ki kuv ve ti () kaç P dir? (Sürtünmeler önemsizdir.) 14. Şekilde cis mi ne et ki yen ve ay nı düz lem de bu lu nan kuv vet le r ve ril miş tir. Buna göre, cis me et ki - yen bi leş ke kuv vet angi yönde kaç ew ton dur? åf 2 = 20 A) ÂF 1 yö nün de 10 B) ÂF 2 yö nün de 10 C) ÂF 2 yö nün de 20 D) ÂF 4 yö nün de 10 E) ÂF 4 yö nün de 20 P P åf 1 = 10 ÖRETİR F 4 = 10 åf 3 = Ay nı düz lem de bu lu nan şe kilde ki Âa, Âb, Âc,Âd vek tör le ri nin top la mı aşa ğı da ki ler den an gi - si ne eşit tir? A) Âa B) Âb C) Âc D) Âd E) 0 åc åa åd åb 15. nok ta sal cis mi ne ay nı düz lem de ki ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv - vet le ri et ki yor. åf 1 åf 2 åf 3 åf 1 ÂF 3 ÂF 1, ÂF 1 ÂF 2 ve ÂF 2 kuvvetleri şe kil de ki gi bi olduğuna göre, ÂF 3 kuvveti åf 2 kaç birim dir? (Birim kareler özdeştir.) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Test 02 CA 1.E 2.E 3.A 4.C 5.E 6.C 7.A 8.A 9.D 10.C 11.E 12.E 13.D 14.A 15.B

5 Fİİ Vektör - uvvet-2 GS / S GS GRB Sür tün me siz ya tay düz - lemde du rmakta olan nok ta sal cis mi ay nı düz lem de ki ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3, ÂF 4 kuv vetlerinin et kisin - de an gi yön de a re ket eder? (Birim kareler özdeştir.) A) ÂF 1 B) ÂF 2 C) ÂF 3 D) ÂF 4 E) +x 2. Sürtünmesiz yatay düzlemde sa bit tu tu lan O nok ta sal +y cismi- ne et kiyen ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3, åf 2 åf 1 ÂF 4 kuv vet le ri şe kil de ki gi bi dir. +x Bu cis min ser best bı ra kıl - dı ğın da a re ket siz kal ma sı O için an gi yön de kaç bi r- im lik kuv vet uy gu lan ma lı - dır? (Bi rim ka re ler öz deş tir.) åf 3 åf 4 A) +y yö nün de, 2 B) +x yö nün de, 2 C) +x yö nün de, 1 D) x yö nün de, 1 E) y yö nün de, 1. åf 4 åf 1 +x åf 3 åf 2 4. ok ta sal,, ci sim le ri ne ay nı düz lem de bu lu nan üç kuv vet şe kil lerde ki gi bi et ki et mek te dir. Bu ci sim le re et kiyen bi leş ke kuv vet ler sırasıyla R, R, R olduğuna göre, bunlar ara sın daki iliş ki nedir? A) R =R >R B) R >R =R C) R =R =R D) R >R >R E) R >R >R 5. Şe kil de ki ÂF 1 ve ÂF 2, vek törleri nin top la mı ÂR 1 = ÂF 1 + ÂÂF 2, far kı ise ÂR 2 = ÂF 2 ÂÂF 1 dir. Bu na gö re, ora nı kaç - tır? A) 1 B) 2 C) D) E) ÖRETİR åf 1 = F åf 2 = F 3. Ay nı düz lem de bu lu nan Â, Â, Â, ÂT vek tör le ri şekildeki gibidir. Buna göre, I. Â Â = Â II. Â + Â = ÂT å å å 6. Aynı düzlemde bulunan şe - kil de ki ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuvvet le - rinin bi leş ke si nin de ğe ri kaç bi rim dir? (Böl me ler eşit aralıklıdır.) åf 1 1 br åf 2 åt III. Â Â = ÂT eşit lik le rin den an gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 åf 3

6 Vektör - uvvet Ay nı düz lem de ki ÂF 1 ve ÂÂF 2 kuvvet le ri nin bi leş ke si ÂÂR dir. Bu na gö re, ÂF 1, ÂF 2 ve ÂR nin bü - yük lük le ri ara sın daki iliş ki ne dir? år åf Aynı düzlemdeki ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuvvetleri şekildeki gibidir. Buna göre, I. IÂF 2 + ÂF 3 I = 4F II. IÂF 1 - ÂF 2 I = 8F III. IÂF 1 + ÂF 2 + ÂF 3 I = 8F åf 2 = 5F åf 3 = 8F åf 1 = 4F A) R > F 1 > F 2 B) R > F 2 > F 1 C) F 2 > R > F 1 D) F 2 > F 1 = R E) F 1 > F 2 = R. eşit lik le rin den an gi le ri doğ ru dur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. Sür tün me siz yatay düzlem de durmakta olan noktasal cis mi, aynı düzlemdeki ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv vetlerinin etkisinde +x yönünde areket ediyor. ÂF 1 ve ÂF 2 kuv vet le ri şe kil de ki gi bi ol du ğu na gö re, ÂF 3 kuv ve ti ke sik li çiz gi ler le gös te ri len vek tör ler den an - gi si dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. Ay nı düz lem de ki Â, Â,  vek törlerinden  ve  nin büyüklükleri eşit ve 5 bi - rim olduğuna göre, bu üç vek tö rün bi leş ke si kaç bi - rim dir? A) 5ñ2 B) 5ñ3 C) 10 D) 10ñ2 E) 10ñ3 10. Ay nı düz lem de bu lunan al tı kuv vet düz gün bir al - tı ge nin kö şe le ri ne şe kil - de ki gi bi uy gu la nı yor. Buna göre, bi leş ke kuvvet kaç F dir? åf 1 6F å F +y å 45 åf 2 2F +x å 3F örfez ayınları 12. Aynı düzlemdeki  + Â,  ve  vek tör le ri Şekil I deki gi - bidir. Bu na gö re,   vektörü Şekil II de verilenlerden angisidir? A) I B) II C) III D) IV E) V 13. Aynı düzlemdeki  ve  vektörleri için; ÂR 1 =  + ÂR 2 =  Â ba ğın tı la rı var dır. ÂR 1 ve ÂR 2 şekildeki gibi ol - år 1 duğuna göre,  vektörü kaç bi rimdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ÖRETİR å -å Þekil I å + å 14. Ay nı düz lem de ki ÂF 1, ÂÂF 3 ve 2ÂF 2 ÂÂF 1 vek tör le ri şe kil de ki gi bi dir. Bu na gö re, ÂF 2 + ÂÂF 3 vek tö - rü aşa ğı da ki ler den an gi - si dir? A) B) C) åf 1 I IV II III Þekil II åf 3 V år 2 2åF 2 _ åf 1 5F 4F A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8. D) E) Test 03 CA 1.C 2.D 3.A 4.B 5.E 6.E 7.C 8.D 9.C 10.D 11.E 12.A 13.A 14.B

7 Fİİ Tork - Denge GS / S GS GRB Düşey düzlemde bulunan ve nok ta sı et ra fın da dö - ne bi len tür deş üç gen lev - a yı ay nı düz lem de ki ÂF 1, åf 1 åf 2 ÂF 2, ÂF 3 kuv vet le rin den an - åf 3 gi le ri tek ba şı na şe kil de ki gi bi den ge de tu ta bi lir? A) al nız ÂF 1 B) al nız ÂF 2 C) al nız ÂF 3 D) ÂF 1 ve ÂF 3 E) ÂF 2 ve ÂF nok ta sı et ra fın da dö ne bi len ağır lığı önemsiz çu bu ğa et ki - yen ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv vet le ri nin nokta sına göre torkları sırasıyla Âτ 1, Âτ 2, ÂÂτ 3 tür. Buna göre, Âτ 1, Âτ 2, Âτ 3 ün bü yük lükleri arasındaki iliş ki ne dir? A) τ 1 =τ 2 =τ 3 B) τ 1 =τ 2 <τ 3 C) τ 1 <τ 2 <τ 3 D) τ 1 <τ 2 =τ 3 E) τ 1 =τ 2 >τ 3 3. Ağır lığı önemsiz eşit böl meli çu buk, ve ci sim leriyle şekildeki ip gibi yatay den ge de - dir. cisminin ağırlığı 3G olduğuna gö re, cis mi nin ağır lı - ğı kaç G dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 åf 1 åf 2 åf 3 5. noktası etrafında dönebilen P ağırlık lı türdeş çu buk, bir iple şe - kil de ki gi bi den ge len miş tir. İp te olu şan gerilme kuvveti T T ip a nin bu lu na bil me si için; P α : Çu bu ğun ya tay la yap tı ğı açı : Çu bu ğun bo yu P: Çu bu ğun ağır lı ğı ni ce lik le rin den an gi le ri nin bi lin me si ge rek li ve ye ter - li dir? A) al nız α B) al nız C) al nız P D) P ve E) α ve P. 6. Ağır lı ğı önem siz eşit bölmeli bir çu buk, P, P, P ağır lık lı ci sim - ler le şe kil de ki gi bi den ge de dir. Bu na gö re, P, P, P ara sın da - ki iliş ki ne dir? A) P =P =P B) P >P >P C) P >P >P D) P >P >P E) P >P >P ÖRETİR 7. Ağır lı ğı önem siz eşit bölmeli çubuğa şekildeki F F ( ) gibi et kiyen kuv- O vetlerin O noktasına göre bi leş ke torku ve çubuğun dönme yönü nedir? 2F 2F (+) (Çu bu ğun er bir böl me sinin uzunluğu a ka dar dır.) A) 4Fa B) 3Fa C) Fa D) 4Fa E) 7Fa P P P 4. Şe kil de ki tür deş çu buk, nokta sı et ra fın da dö ne bil mek te - dir. Çu bu ğun ağır lı ğı G ol du ğu na gö re, ipteki ge ril me kuvvetinin büyüklüğü kaç G dir? ip T yatay 8. Şe kil de ki düzgün ve türdeş üçge n levanın ağır lı ğı G dir. eva nok ta sı et ra fın da dö - ne bil di ği ne gö re, ko nu mu nu de ğiş tir me den du ra bil me si için cis mi nin ağır lı ğı en faz la kaç G ola bi lir? düþey yatay (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

8 Tork - Denge S 1 Þekil I yatay Þekil II S 2 yatay 12. Şe kil de ki ağır lı ğı önem siz çu buk üze rin de 100 ağır - lı ğın daki bir ço cuk, de iken ipe F 1 kuv ve ti, de iken F 2 kuv ve ti uy gu la na rak den ge sağ la nıyor. F yatay nok ta sı et ra fın da dö ne bi len P ağır lık lı türdeş leva, Şe - kil I de S 1, Şe kil II de S 2 ipi ile dengelenmiştir. Buna göre, ora nı kaç tır? S 1 ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T 1, S 2 ipindeki T 2 olduğuna gö re, oranı kaç tır? 10. Şe kil de ki üç gen lev a nok - ta sı et ra fın da dö ne bil mek te dir. ev a ya uy gu la nan eşit şiddetteki ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuvvetlerinin nok ta sı na gö re torklarının bü yük lü kleri τ 1, τ 2, τ 3 tür. Bu na gö re, τ 1, τ 2, τ 3 ara sın - da ki iliş ki ne dir? A) τ 1 =τ 2 =τ 3 B) τ 1 >τ 2 >τ 3 C) τ 3 >τ 2 >τ 1 D) τ 1 =τ 2 >τ 3 E) τ 1 >τ 2 =τ 3 åf 1 åf 2 åf3 örfez ayınları 13. Eşit böl me li çu bu ğu, Şe kil I ve Şe kil II de ki gi bi den ge - de dir. Bu na gö re, Şe kil II deki des te ğin çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç P dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Şe kil de ki P ağır lık lı eşit böl meli türdeş çubuk, en faz la 7P lik ge ril me ye da ya na bil - en iple den gededir. ÖRETİR Þekil I Bu na gö re, 2P ağır lık lı kü - re nereden geçerken ip ko par? A) noktasından B) noktasından C) noktasından D) arasından E) noktasından ip Þekil II P 11. Ağır lı ğı önem siz çu buk, T 1 ve T 2 ge ril me li ip ler le şe kil de ki gi bi den ge de dir. cis mi den ye ge ti ril di - ğin de T 1 ve T 2 na sıl de ği - şir? T 1 T 2 A) De ğiş mez De ğiş mez B) Ar tar Ar tar C) Ar tar Aza lır D) Aza lır Ar tar T 1 T O nok ta sı et ra fın da dö ne bilen lev a ya, ÂF 1, ÂF 2, ÂF 3 kuv - vet le ri şe kil de ki gi bi et ki ediyor. Bu na gö re, lev a ya uy gu la - nan kuvvetlerin O noktasına göre top lam torkunun yönü ve büyüklüğü nedir? åf 1 = 2f r r r r O åf 3 = 3f åf 2 = f E) Aza lır De ğiş mez A) fr B) fr C) 3fr D) 2fr E) 3fr Test 04 CA 1.A 2.B 3.A 4.A 5.C 6.C 7.A 8.B 9.B 10.B 11.C 12.E 13.C 14.C 15.C

9 Fİİ ütle erkezi-1 GS / S GS GRB a a O I ip a a Özdeş ve türdeş üç metal çubuğa şekildeki I, II, III biçimleri verilmiştir. Bu çu buk lar bi rer ip le O nok ta sın dan asıl dık la rın da an gi le ri nin O kesimi yatay konumda kalır? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve II E) II ve III. 2. Ağır lık mer ke zi O noktası olan düzgün ve türdeş lev a dan ta - ra lı par ça lar çı kar tı lı yor. R Bu na gö re; O I. ve P II. ve P III. ve R par ça la rın dan an gi le ri çıkarılıdığında ağır lık mer ke zi yi ne O ol ur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ya da III E) I ya da II ya da III. a a II ip O 2a 2a a a III ip O 4. en di için de tür deş ve leva la rı ip ile asıl dık la rın da şe kil - de ki gi bi den ge de ka lı yor lar. ip Bu na gö re; I. ve lev a la rı nın küt le le ri eşit tir. II. İp ge ril me si lev a la rın ağır - lık la rı top la mı ka dar dır. III. nin kütlesi ninkinden büyüktür. yar gı la rın dan an gi le ri doğ ru dur? a a A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve II E) II ve III. 5. Şe kil de ki gi bi iple asılmış eşit ka relere bölünmüş düzgün ve türdeş levanın kütle merkezi O ip nokta sıdır. Ta ra lı par ça lar ke si lip ve üze rine ya pış tı rı lır sa; I. Denge bozulmaz. O II. Denge ok yönünde bozulur. III. Ağırlık merkezinin yeri değişir. yargılarından angileri gerçekleşir? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) II ve III. ÖRETİR 3. Şe kil de 2m küt le li iki ci sim ve rilmiş tir. ütle merkezinin O noktasında ol ması için verilen noktalardan an gisine kaç m kütleli cisim konul malıdır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) nok ta sı na 2m B) nok ta sı na 4m 2m O P 2m 6. P m 3m 2m yatay Ağır lı ğı önem siz eşit böl me li çu bu ğa m, 3m, 2m küt le li ci - simler şe kil de ki gi bi bağ lan mış tır. Çu bu ğun ya tay ola rak den ge de kalabilmesi için an gi nok ta dan bir iple tavana asıl ması gerekir? C) nok ta sı na 4m A) B) C) D) E) P D) nok tasına 2m E) P nok tasına m

10 ütle erkezi Eşit böl me li bir çubuk, sürtünmesi önemsiz ip makaralarla kurulu düzenekte şe kil de ki gi bi den ge dedir. Buna göre, çubuğun yatay a ğır lık mer ke zi ne re - de dir? A) ara sın da B) nok ta sın da C) ara sın da D) nok ta sın da E) ara sın da 8. Ağır lı ğı önem siz çubu - ğa P, 5P ve 4P yük le ri şekildeki gibi asıl mış - yatay tır. Eşit böl me li çu bu ğun P 5P 4P ya tay den ge de kalabilmesi için nereden bir iple tavana asıl ma sı ge re kir? A) nok ta sın dan B) nok ta sın dan C) nok ta sın dan D) nok ta sın dan E) ara sın dan 9. Şe kil de m, 2m ve 3m küt le le ri veril miş tir. Buna göre, küt le mer ke zi an - gi nok ta da dır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) 10. A) B) C) O D) E) P I II III Öz deş ve tür deş küp le rin bir bir le ri ne ya pış tı rıl ma sıy la oluş - tu rul muş üç ci sim ve ril miş tir. Cisimler şekildeki gibi bırakıldığında angileri dengede kalır? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve II E) I ve III. m 2m O P 3m yatay örfez ayınları 12. İp le ta va na asıl mış düz gün ve tür - deş lev a nın ta ra lı kı sım la rı ke si lip ip çı ka rı lı yor. ev a nın şe kil de ki ko num da den ge de kalabilmesi için; I. ile II. ile III. ile P P par ça la rın dan an gi le ri çı kar tıl ma lı dır? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ya da II E) I ya da II ya da III. 13. Ta ra lı kı smı çift kat lı olan ay nı maddeden ya pıl mış türdeş ka re lev alar - dan olu şan ci sim nok ta sın dan bir iple asıl dı ğın da na sıl den ge de ka lır? B) C) ip ip ip ÖRETİR A) D) ip 14. Eşit böl me len di ril miş düz lemde bu lu nan düzgün ve tür deş bir tel bel li bir nok ta sın dan asıldığında düşey düz le m üzerinde, şe kil - de ki gi bi den ge de ka lı yor. Buna göre, bu te lin asıl ma nok ta sı aşa ğı da ki ler den an gi si dir? A) noktası B) ara sı C) noktası D) ara sı E) noktası E) ip 11. Ay nı ka lın lık ta ki tür deş ve leva la rı nok ta sından perçinlenip O nok ta sın dan ip ile ası ldığında şe k- il de ki gi bi den ge de kalıyor. levasının öz küt lesi d, ninki de d olduğuna göre, ora - ip O 15. Düz gün ve türeş bir tel bü kü lerek bel li bir nok ta sın dan asıl dı - ğın da şe kil de ki ko num da denge de ka lı yor. Bu na gö re, tel ne re den asıl - mış tır? nı kaç tır? (π = 3 alınız.) A) den B) ara sın dan C) den D) arasın dan E) arasın dan. Test 05 CA 1.A 2.E 3.C 4.E 5.D 6.C 7.C 8.C 9.D 10.A 11.C 12.D 13.D 14.B 15.B

11 Fİİ ütle erkezi-2 GS / S GS GRB I Şekil I deki O merkezli türdeş yarım daire biçimli levadan İ nolu yarım daire biçimli parça çıkarılıp Şekil İİ deki gibi ekle-niyor. eva angi noktanın düşeyinde bir iple asılırsa konumu değişmez? A) O arasında B) noktasından C) arasından D) noktasından E) arasından 2. Ay nı tür deş tel den yapılmış ve mer kez li iki çem ber şe kil de ki gi bi bir bi ri ne ya - pış tı rıl mış tır. O Þekil I Buna göre, oluşan şeklin küt le mer ke zi ne re de dir? (ok ta lar ara sı uzak lıklar eşit tir.) A) ara sında B) de C) ara sında D) de E) ara sında. 3. İn ce ve tür deş bir me - tal levadan ya pıl mış şe kil de ki lev a nın küt le mer ke zi ne re de - dir? (oktalar arası uzaklıklar eşittir.) O yatay I Þekil II A) ara sın da B) de C) ara sın da D) de E) ara sın da. 5. Düzgün ve türdeş bir levadan oluşturulan yandaki şeklin ve böl me leri çift katlıdır. 6. Bu lev a, nok ta sın a bağlı bir ip le tavana ası lır sa, denge konumu aşa ğı da kiler den an gi si gi bi olur? (ev a eşit ka re le re bö lün müş - tür.) A) B) C) ip ip ip D) E) ÖRETİR ip ip I II III yatay Öz deş ve türdeş küp ler den oluş tu rul muş I, II, III nolu ci - sim ler üç ay rı ko num da ya tay düz lem de şe kil de ki gi bi tutulmaktadır. Ci sim ler ser best bı ra kıl dı ğın da, an gi le ri verilen konumda dengede kalır? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) II ve III. 4. Öz deş ve tür deş ka re ler den oluşmuş şe kil de ki lev a ne re den ası - lırsa verilen konumda dengede kalır? 7. Düz gün ve tür deş bir lev a şe kilde ki gi bi den ge de dir. Ta ra lı par ça lar la bir lik te an gi par ça lar da ke si lip çı kar tı lır sa şekildeki den ge bozul maz? ip P A) den B) ara sın dan C) den D) ara sın dan E) den. A) ile B) ile C) ile D) ile P E) ile.

12 ütle erkezi Bo yut la rı eşit, küt le le ri m ve 2m olan eşit böl me li düz gün ve tür deş lev a - la r, şe kil de ki gi bi bir bi ri ne tut tu ru la - rak nok ta sın dan bir ip le tavan ası lı yor. Bu lev a lar aşa ğı da ki ler den an - gi si ne ben zer ko num da den ge de ka lır? A) B) C) ip ip ip D) E) ip 9. Düz gün ve tür deş bir tel, şe kil de ki gibi bükülmüştür. Bu tel, nereden bir ip le tavana asılırsa u zun kenarı yatay P ko numda dengede kalır? (oktalar arası uzaklıklar eşittir.) A) den B) ara sın dan C) den D) ara sın dan E) den. 10. Şe kil I de ki in ce, türdeş ve eşit ka re ler den oluş - muş lev a nın küt le mer - ke zi O nok ta sı dır. O Bu lev a, Şe kii II de ki gi bi doğrultusu Þekil I Þekil II bo yun ca ken di üze ri ne kat la nıp nok ta sın dan bir ip le ası ldığında, aşa ğı da ki ler den an gi si ne ben zer ko num - da den ge de ka lır? ip m 2m örfez ayınları 11. Şe kil de ki düzgün ve türdeş lev a la rın dan oluş - tu ru lan şek lin kütle mer - ke zi ne re de dir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) ara sın da B) de C) ara sın da D) de E) ara sın da. 12. a re böl me li düzlemde şe kil de ki gi bi bü kül müş, türdeş bir te lin ve ri len ko n- um da den ge de ka l- a bil me si için ne re - den asıl ma sı ge re - kir? P A) den B) ara sın dan C) den D) ara sın dan E) ara sın dan. Düz gün, tür deş ve in ce me tal den iki öz deş ka re ke si li yor. Bun lar dan bi ri kö şe ge ni bo yun ca ke si le rek di ğe ri nin üze ri - ne ek le ni yor ve iki par ça şe kil de ki gi bi bir leş ti ri li yor. Buna göre, oluşan yeni şeklin ağır lık mer ke zi ne re de - dir? A) ara sın da B) nok ta sın da C) nok ta sın da D) nok ta sın da E) O ara sın da. P O R O ÖRETİR P O R A) B) C) ip ip ip Þekil I Þekil II D) ip E) ip Şe kil I de ki in ce ve tür deş me tal den ya pıl mış eşit ka re ler - den oluş muş dik dört gen şek lin de ki lev a nın küt le mer ke zi O nok ta sı dır. Bu lev a, Şe kil II de ki gi bi ve doğruları bo - yun ca ken di üze ri ne kat la nır sa cismin küt le mer ke zi ne re de olur? A) P ara sın da B) PO ara sın da C) O nok ta sın da D) OR ara sın da E) R nok tasın da. Test 06 CA 1.B 2.D 3.D 4.C 5.C 6.D 7.A 8.A 9.D 10.D 11.C 12.B 13.B 14.D

13 Fİİ Basit akineler-1 GS / S GS GRB I. Ba sit ma ki ne ler iş ten ka zanç sağ la maz. 2. II. uv vet ten ka zan dı ran ma ki ne yol dan da ka zan dı rır. III. Ba sit ma ki ne ler iş kolaylığı sağlar. u ka rı da ki yargılardan an gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) II ve III. åf 1 Şe kil de ağır lı ğı önem sen me yen çu buk lar la oluş tu rul - muş kal dı raç la rın an gi sin de ke sin lik le kuv vet ten ka - zanç var dır? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve II E) II ve III. 3. Şe kil de ki gi bi ağır lık sız ma ka ra la rın kul la nıl dı ğı düzenek dengede olduğu - na göre, P 1 åf P åf P 3 I II III o ra nı kaç tır? P åf 1 åf 2 5. Ağır lık la rı i mal edi len ma ka ralar la ku rulu düzenekte kütleleri sırasıyla m, m, m olan,, cisimleri şekildeki gibi den ge de dir. Bu na gö re, m, m, m ara sın da ki iliş - ki ne dir? A) m =m =m B) m >m >m C) m =m >m 6. Sür tün me le rin ve ma ka ra ağır lık la rı nın önem siz ol du - ğu düzeneklerde P 1 ve P 2 ağırlıklı cisimler şe kil de ki gi - bi ÂF kuv vet le ri ile den ge len - miş tir. D) m >m =m E) m >m =m Bu na göre, oranı kaç - tır? åf P 1 P 2 ÖRETİR åf 4. Şekilde ağırlıkları imal edilen makaralarla kurulan düzenekte cismi ÂF kuvveti ile dengelenmiştir. 7. P ip T 1 P ip T 2 Buna göre, cisminin ağırlığı ÂF kuvvetinin kaç katıdır? åf Þekil I Þekil II Ağır lığı önemsiz eşit bölmeli çu buk lar, P yük le ri ve ip ler le şe kil de ki gi bi den ge de dir. Bu na gö re, iplerdeki gerilmelerin ora nı kaç tır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

14 Basit akineler P yü kü ile şe kil de ki gibi den ge len miş eşit böl me li türdeş çu buğun ağır lığı G dir. Bu na gö re, o ra nı kaç tır? (Sür tün me ler önemsizdir.) P A) B) 1 C) 2 D) 3 E) Şe kil de ya rı çap la rı veri len,,, diş li le - rin den ve eş mer - 3r kez li dir. 2r Bu na gö re, diş li - si 1 tur dön dü rül düğün de diş li si kaç tur dö ner? 2r r A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. a rı çap la rı sı ra sıy la 2r, r ve 4r o lan, ve kas - nak la rın dan olu şan şe kil - de ki dü ze nek te ve eş mer kez li dir. kasnağı ok yö nün de 2r r 4r 1 tur dön dü rül düğün de an gi yön de kaç tur dö ner? A) Ay nı yön de 1 tur B) ıt yön de 2 tur C) Ay nı yön de 2 tur D) ıt yön de 4 tur E) Ay nı yön de 4 tur 10. G Ağır lı ğı önem siz eşit böl me li çu buk ve çık rık ile G yü kü den - ge len miş tir. Çık rık ko lunun uzunluğu R ile ipin sarıldığı si - lin di rin ya rı ça pı r ara sın da R = 3r iliş ki si var dır. F = 10 ol duğu na gö re, G yü kü kaç dur? A) 90 B) 80 C) 60 D) 50 E) 40 r R åf = 10 örfez ayınları 13. Şe ki lde ağır lık sız ma ka ra lar la oluş tu rulmuş düzenekte P yü kü 20 cm yu ka rı çe k- il mek is te ni yor. Bu na gö re, ip ÂF kuv ve ti ile kaç cm yu - ka rı çe kil me li dir? (Sürtünmeler önemsizdir.) A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) Her birinin ağırlığı P olan ma kalarla kurulu düzenekte cismi şekildeki gibi den ge dedir. Bu na göre, cis mi nin ağır lı ğı kaç P dir? (Sürtünmeler önemsizdir.) ÖRETİRåF1 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 P F = 2P 11. Baş kıs mı nın ya rı ça pı R, vi da adı mı a olan vi da F kuv ve ti ile n de fa dön dü - rüldüğün de vida ka dar iler li yor. Buna göre; F, n ve a niceliklerinden angileri tek başına art ı rıldığın da uzunluğu artar? R åf 1 a 15. ve ci sim le ri ÂF kuv ve tiy le şe kil de ki gi bi den ge len miş tir. Bu du rum da ile ara sın da ki dü şey uzak lık dir. cis mi ÂF kuv ve ti ile 2 ka dar yu ka rı çe ki ldiğinde ile ara sın da ki düşey uzak lık kaç olur? åf 1 A) al nız n B) al nız F C) al nız a D) a ve F E) a ve n A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Test 07 CA 1.D 2.B 3.B 4.D 5.E 6.D 7.A 8.B 9.B 10.A 11.E 12.C 13.E 14.D 15.B

15 Fİİ Basit akineler-2 GS / S GS GRB åf P 1 P 2 åf P 3 åf 5. Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu düzenekte, P 1 ve P 2 ağırlıklı cisimler şe kil de ki gibi dengededir. Ağır lığı önemsiz ve eşit böl me li çu buk larla kurulu kaldıraç - larda, P 1, P 2, P 3 ağır lık lı cisimler ÂF kuv vet le riy le şe kil ler de - ki gi bi den ge de dir. Buna göre, P 1, P 2, P 3 ara sın da ki iliş ki ne dir? A) P 1 >P 2 >P 3 B) P 2 >P 3 >P 1 C) P 3 >P 2 >P 1 D) P 1 =P 2 =P 3 E) P 3 >P 1 =P 2 2. Ağır lık sız eşit böl me li çubuk P 1, P 2, P 3 ağırlıklı cisimlerle şe kil de ki gi bi ya tay den ge dedir. 3. Bu na gö re, P 1, P 2, P 3 ara sın da ki iliş ki ne dir? A) P 1 > P 2 > P 3 B) P 2 > P 1 > P 3 C) P 3 > P 2 > P 1 D) P 1 = P 2 = P 3 E) P 3 > P 1 = P 2. P 1 ip T yatay yatay P ağır lık lı, eşit bölme me li, tür deş çu buk lar şe kil de ki gi bi,, cisimleri ile ya tay denge de dir. cisminin ağırlığı P ol du ğu na gö re, T ip ge ril me si kaç P dir? A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13 P 2 P 3 Buna gö re, ora nı kaç tır? A) 4 B) 3 C) 2 D) E) 6. Şe kil de ki makara düzeneğinde, P yükü nü ka dar yükselt mek için ÂF kuv - ve ti nin uy gu lan dı ğı ip kaç çekil me li dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. Herbirinin ağır lığı 15 olan sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu düzenekte, cismi şekildeki gibi den ge de dir. İp te ki ge ril me kuv ve ti T = 20 ol du - ğu na göre, cis mi nin ağır lı ğı kaç dur? A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. P 1 P 2 ÖRETİR P åf ip T 4. O nok ta sı et ra fın da ser best çe dö nebi len r ve 2r ya rı çap lı çık rık dü ze ne - ğin de, P ağırlıklı cisim F kuv ve ti ile den ge len miş tir. Bu na gö re, F kuvveti kaç P dir? (a ka ra ağır lık sızdır.) r O A) B) C) 1 D) E) åf r P 8. Düzgün ve tür deş bir çubuk 2P ağırlıklı cisim ile şe - kil de ki gi bi ya tay den ge de - dir. Bu na gö re çu bu ğun ağır - lı ğı kaç P dir? yatay A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 r r r 2P

16 Basit akineler Sürtünmesi önemsiz düzenekte, P 1 ve P 2 ağırlıklı ci - simler F kuvvetiyle şekildeki åf gibi den ge lenmiştir. Buna gö re F, P 1, P 2 ara - P 1 sın da ki iliş ki ne dir? P 2 (sin 30 = 0,5 ma ka ra lar 30 ağır lık sızdır.) A) F > P 1 > P 2 B) F > P 1 = P 2 C) P 1 = P 2 > F D) P 1 > F = P 2 E) P 2 > P 1 > F. 12. ok 3r 4r r Şe kil de ki diş li dü ze ne ğin de, diş li si ok yö nün de 1 tur döndürüldüğünde dişlisi angi yönde kaç tur döner? A) 2 yö nün de, 2 tur B) 2 yö nün de, 4 tur C) 2 yö nün de, 6 tur D) 1 yö nün de, 4 tur E) 1 yö nün de, 6 tur 1 2r Şe kil de ki gi bi ÂF kuv vetiy le çık rık ko lu kez dön dü rül dü ğün de P ağırlıklı cisim ka dar yük se - li yor. yük sel me mik ta rı, r : si lin di rin ya rı ça pı R : çık rık ko lu : dön me sa yı sı P : cismin ağır lı ğı niceliklerinden an gi le ri ne bağ lı dır? A) r ve R B) r ve C) r ve P 11. O 1 ve O 2 ek sen le ri et rafın da dö ne bi len, duvara sabitlenmiş r ve 2r ya rı - çap lı diş li ler le ku ru lan düzenekte, F kuv ve ti nin uy gu lan dı ğı çu buk dişli 3πr kadar are ket ettiriliyor. D) r, ve P E) R, ve P Buna göre, diş li le rin görünümü nasıl olur? 2r r O 1 O 2 A) B) C) P r R åf åf örfez ayınları 13. Şe kil de ki vi da ÂF kuv ve ti ile ancak döndürülebilmektedir. 14. Vi da nın ta ta blok ta da a az bir F kuv ve tiy le döndü rü lebil me si için; I. Vi da adı mı daa bü yük olan vi da kul la nmak II. b; kol uzun lu ğunu artırmak III. Vi danın tur sayısını artırmak Tata blok iş lem le rin den an gi le ri tek ba şı na ya pıl ma lı dır? A) al nız I B) al nız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III. åf ÖRETİR b åf åf P 1 P 2 Þekil I Þekil II D) E) Şe kil I ve Şe kil II de ki sürtünmesi önemsiz düzenek lerde P 1 ve P 2 ağırlıklı cisimler eşit büyüklükteki F kuvveti ile den ge de dir. Eşit böl me li çu buk ve ma ka ra lar ağır lık sız olduğuna gö re, ora nı kaç tır? A) 9 B) 3 C) 1 D) E) Test 08 CA 1.C 2.B 3.E 4.A 5.B 6.B 7.D 8.B 9.C 10.B 11.C 12.C 13.B 14.A

17 Fİİ adde ve Özellikleri-1 GS / S GS GRB Eşit kol lu bir terazi, Şekil I de ve cisimleri ile, Şekil II de de ve cisimleri ile yatay dengededir.,, ci sim le ri nin küt le le ri sırasıyla m, m, m oldu - ğuna göre, bunlar ara sın daki iliş ki nedir? A) m >m >m B) m >m >m C) m >m >m D) m >m >m E) m >m >m ütle Þekil I Binici Hacim Özkütle ütle Özkütle Hacim I II III Sabit sıcaklık ve basınçtaki katı bir madde için yukarıdaki grafiklerden angileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 3. Bir ke na rı 2 cm olan me tal den ya pıl mış küpün kütlesi 32 g dır. Bu na gö re, me ta lin öz küt le si kaç g/cm 3 tür? A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 1 Binici Þekil II 5. Ha cim/üt le ve sı cak lık değer le ri tab lo da ki gi bi ve ri - adde Hacim/ütle len saf,, mad de le ri nin ay nı cins olup ol ma dı ğı akkın da ne söy le ne bi lir? V/m 2V/m V/m A) Üçü de fark lı dır. B) Üçü de ay nı ola bi lir C) ve ay nı ola bi lir, ke sin lik le fark lı dır. D) ve ay nı ola bi lir, ke sin lik le fark lı dır. E) ve ay nı ola bi lir, ke sin lik le fark lıd ır. Sýcaklýk 3T 2T 2T 6. Ay'dan Dünya'ya getirilen bir cisme ait, I. ütle II. Ağırlık III. Özkütle IV. Özağırlık niceliklerinden angileri artar? (Sıcaklık sabittir.) A) alnız II B) II ve III C) II ve IV D) II, III ve IV E) alnız III. ÖRETİR, 4. Aynı sıcaklıktaki kütle ve yo ğunluk değerleri tabloda verilen,,, cisimle rinin a cim le ri sırasıyla V, V, V, V dir. adde ütle (g) oðunluk (g/cm 3 ) Buna göre, V, V, V, V arasındaki ilişki nedir? 7. Öz küt le si 0,5 g/cm 3 olan maddeden yapılmış, süngerimsi bir cismin ac mi 50 cm 3 tür. Cis min boş luk lu kıs mı nın ac mi 10 cm 3 ol du ğu na gö - re, küt le si kaç gram dır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 40 A) V > V > V > V B) V > V = V > V C) V > V > V > V D) V > V > V > V E) V > V = V > V

18 adde ve Özellikleri o ğun lu ğu d olan sı vı sından V acminde, 3d olan sı - vı sından da V acminde alınarak bir karışım yapılıyor. a rı şı mın yo ğun lu ğu 2d ile 3d ara sın da ol duğuna göre, oranı kaç ola bi lir? 11. sı vı sı ile ve sı vı la rı nın o mo jen ka rı şı mın dan el de edi len ka rı şı mı na ait küt lea cim gra fi ği şe kil de ki gi bi dir. Buna göre, sı vı sı nın küt lea cim gra fi ği ke sik li çiz gi - ler le be lir ti len ler den angileri ola bi lir? ütle I II III IV Hacim A) al nız I B) al nız II C) I ve II D) III ve IV E) I, III ve IV g küt le li cam şi şe su ile dol du rul du ğun da 150 g, baş ka bir sı vı ile dol du rul du ğun da da 250 g gel mek te dir. 10. Suyun özkütlesi 1 g/cm 3 olduğuna gö re, sı vı nın öz küt - le si kaç g/cm 3 tür? m 2d ve kaplarında bulunan aynı sıcaklıktaki sı vı la rı nın küt - le ve öz küt le değerleri şekilde ve ril miş tir. Sı vı la r yeterince büyük boş bir kap ta o mo jen ola rak ka rış tı rı ldığında, ka rı şı mın öz küt le si kaç d olur? A) 1 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 4 3m 6d örfez ayınları 12. Özkütlesi d olan sıvısından V a cmin de, sıvısından da 2V a cmin de alı na rak o mo jen bir karışım oluşturuluyor. a rı şı mın öz küt le si 3d olduğuna göre, sıvısının öz - küt le si kaç d dir? ÖRETİR 13. üt le-a cim gra fi ği şekildeki gibi ve ri len ve mad de le rin den eşit küt le lerde alı na rak bir ka rı - şım a zır lanıyor. a rı şım da nin ac mi V, nin ki de V ol du ğu na gö re, oranı kaç tır? m (g) V (cm 3 ) Test 09 CA 1.A 2.E 3.C 4.B 5.A 6.C 7.D 8.A 9.A 10.E 11.D 12.D 13.E

19 Fİİ adde ve Özellikleri-2 GS / S GS GRB Þekil I Bi ni ci küt le le ri nin 2 gram ol du ğu eşit kol lu öz deş te ra zi ler - de ve ci sim le ri Şe kil I ve Şe kil II de ki gi bi den ge de dir. Bi ni ci Şe kil I de 8. böl me de, Şe kil II de 5. böl me de ol du - ğu na gö re, cis mi nin küt le si kaç gram dır? A) 0,5 B) 0,7 C) 1,2 D) 1,8 E) 2, Þekil I Eşit kollu bir terazide,, cisimeri Şekil I ve Şekil II deki gibi biniciler yardımıyla dengelenmiştir. Buna göre, I. in kütlesi ninkinden büyüktür. II. nin kütlesi ninkinden küçüktür. Þekil II Þekil II III. in kütlesi ninkinden büyüktür. yargılarından angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. 3. Eşit a cim li m, 2m ve 3m küt le li üç sı vı o mo jen ola rak bir - bir le ri ne ka rış tı rı lı yor lar. a rı şı mın öz küt le si d ol du ğu na gö re, 3m küt le li sıvının öz küt lesi kaç d dir? boþ A) B) 1 C) D) E) 2 5. Ay nı sı cak lık ta, ka rı şa bi len ve m (g) sı vı la rı na ait küt le- a cim gra fi - ği şe kil de ki gi bi dir. sı vı sın dan 30 g, sı vı sın dan cm 3 alı na rak oluş tu ru lan 20 türdeş ka rı şı mın öz küt le si kaç V (cm 3 ) g/cm 3 tür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Öz deş üç eşit kol lu te ra zi nin ke fe le rin de Şe kil I de ki ci sim - ler var ken bi ni ci 3. böl me ye, Şe kil II de ki ci sim ler var ken 1. böl me ye ge ti ri le rek den ge sağlanıyor. Şe kil III te ki te ra zi nin den ge ye ge le bil me si için bi ni ci ka çın cı böl me ye ge ti ril me si ge re kir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 7. I. Es nek lik Þekil I II. Ey lem siz lik 10 0? 10 ÖRETİR Þekil III P P Þekil II III. Öz küt le ukarıdaki niceliklerden an gi le ri ay nı sı cak lık ve basınçtaki ka tı mad de ler için ayırt edi ci bir özel lik - tir? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) II ve III. 4. Şekildeki kap d yoğunluğunda m kütleli sıvı ile doludur. Sı vı nın ya rı sı bo şal tı lıp üze ri 2m küt - d le li karışabilen baş ka bir sı vı ile ta ma - sývý men dol du rul du ğun da ka rı şı mın yoğun lu ğu kaç d olur? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3 8. Özkütlesi 2d olan sıvısından V acminde, özkütlesi 5d olan sıvısından da V acminde alınarak omojen bir karışım oluşturuluyor. arışımın özkütlesi 4d olduğuna göre, oranı kaçtır? A) B) C) D) E)

20 adde ve Özellikleri d sývý d Özkütlesi 4d olan m kütleli cis mi, için de d öz kütleli sı vı bu lu nan şekildeki ta şır ma kab ına bı ra kıl dı ğın da ta - şan sı vı nın küt le si kaç m olur? A) B) C) 1 D) 2 E) 4 Şe kil de ki,, sı vı la rı nın a cim le ri eşit tir. ile ka rı şın - ca öz küt le 2d, ile ka rı şın ca öz küt le 3d, ile ka rı şın - ca öz küt le 3,5d ol mak ta dır. Bu na gö re, nin öz küt le si nin özkütlesinin kaç katıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) d 2d 3d Şe kil de ki,, kap la rın da ya rı yük sek lik le ri ne ka dar d, 2d ve 3d yo ğun luk lu sı vı lar bu lun mak ta dır. ap la ra ta ma men do lun ca ya ka dar sı vı lar la o mo jen ka rı şa bi len d 1, d 2 ve d 3 yo ğun luk lu sı vı lar ek len di ğin de sı vı la rın son yo ğun luk la rı 3d ol du ğu na gö re d 1, d 2, d 3 arasın da nasıl bir iliş ki var dır? A) d 1 >d 2 >d 3 B) d 2 >d 1 >d 3 C) d 1 >d 3 >d 2 D) d 3 >d 2 >d 1 E) d 2 >d 3 >d Aşa ğı da ki yargılardan an gi si yan lış tır? A) Bir cis min öz küt le si sı cak lı ğı na bağ lı dır. B) Bir cis min öza ğır lı ğı bu lun du ğu ye re gö re de ği şir. C) Ay nı sı cak lık ve ba sınç ta ki mad de ler için öz küt le, ayırt edi ci bir özel lik tir. D) üt le, eşit kol lu te ra zi ile öl çü lür. E) Aynı şartlarda bir cis min öz küt lesi bulun duğu yere göre değişir. örfez ayınları 14. sı vı sı nın küt le-a cim gra fi ği şe kil de ki gi bi dir. ütle Bu na gö re, sı vı sı nın öz küt - le si ile ilgili, I. böl ge sin de sa bittir. II. böl ge sin de sa bittir. Hacim III. böl ge sin de sa bittir. IV. böl ge sin de ar tmaktadır. yargılarından an gi le ri doğ ru dur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) I ve IV. ÖRETİR 15. üt le si m, öz küt le si d olan bir sı vı - nın si lin di rik ve düz bir kap ta ki ko n- u mu şe kil de ki gi bi dir. Sı vı ya 4d öz - küt le li bir ci sim bı ra kı lın ca sı vı nın 1/4 ü ta şı yor. Bu na gö re, ka bın küt le sin de ki ar - tış kaç m dir? A) B) C) D) E) 4d d 12. ütleleri sırasıyla m, 2m öz küt leleri de d, 4d olan ve sı - vı la rın dan aynı sıcaklıkta türdeş bir karı şı m oluşturuluyor. sıvısının acmi 2V olduğunda göre, karışımın öz - kütlesi kaç d dir? A) 1 B) C) D) E) Bir ka ba m küt le li sı vı dan 2V, d öz küt le li sı vı dan da V ac - min de ko nu la rak tür deş bir ka rı şım oluş tu ru lu yor. a rı şım ın top lam küt le si 3m ol du ğu na gö re, ka rı şı mın öz küt le si kaç d dir? A) B) C) 1 D) E) Test 10 CA 1.B 2.E 3.D 4.D 5.C 6.B 7.D 8.C 9.A 10.A 11.E 12.E 13.C 14.E 15.B 16.E

21 Fİİ Sıvıların aldırma uvveti-1 GS / S GS GRB Sı vı içe ri si ne bı ra kı lan cis me et ki yen kal dır ma kuv ve ti; 2. I. Cis min sı vı içi ne ba tan kıs mı nın ac mi II. Sı vı nın yo ğun lu ğu III. er çe ki mi iv me si ni ce lik le rin den an gi le ri ne bağ lı dır? A) alnız I B) alnız II C) I ve III. D) I ve II E) I, II ve III. Bir cis mi, yo ğun luk la rı sırasıyla d, d, d olan,, sı - vı la rı içi ne bı ra kı ldı ğın da şe kil de ki gi bi den ge de kal mak ta - dır. Bu na gö re, d, d, d ara sın daki iliş ki nedir? A) d > d > d B) d > d > d C) d > d > d D) d > d > d E) d > d > d 3. üt le si m olan tüp boş iken sı vı içi ne 10 cm ba tı yor. Tü - bün içi ne küt le si m olan bir cis mi ko nul du ğun da ise 30 cm ba tı yor. sývýsý Bu na gö re, ora nı kaç - tır? sývýsý sývý 10 cm sývýsý 30 cm 5. Ha cim le ri eşit,, ci sim le ri bir sıvı içe ri si nde şe kil de ki gi bi den ge de - dir.,, ci sim le rine et kiyen kal dır - ma kuv vet le ri sırasıyla F, F, F oldu ğuna gö re, bunlar ara sın daki sývý iliş ki nedir? A) F >F >F B) F >F >F C) F >F =F D) F =F >F E) F >F >F. 6. Bir bi ri ne ka rış ma yan yo ğun luk la rı fark lı ve sı vı la rı nın bu lun du ğu ka ba bı ra kı lan cis mi şe kil de ki gi bi den ge de kal mak ta dır. Bu na gö re, cismi sı vı sı na bı - ra kıl dı ğın da denge konumu; I, II, III de verilenlerden an gileri gibi olabilir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III. ÖRETİR I 7. en di ara la rın da eşit acim böl me li ve ci sim le rinin sı vı sı için deki denge konumu şekildeki gibidir. in öz küt le si d, nin ki de d ol du ğu na gö re, ora nı kaç tır? II III 4. Ağır lı ğı 300 olan bir ci sim, sı vı içerisinde şe kil de ki gi bi den ge de - dir. Di na mo met re de oku nan değer 140 olduğuna göre, sı vı nın cis me uyguladığı kal dır ma kuv - ve ti kaç dur? sývý A) 100 B) 120 C) 140 D) 160 E) Birbirine yapışık olmayan,, küpleri bir sıvı için de şekildeki gibi den ge de kalıyor.,, küplerinden an gilerinin öz kütlesi sıvının özkütlesinden büyük olabilir? A) alnız in B) alnız nin C) ve nin D) ve nin E) ve nin sývý

22 Sıvıların aldırma uvveti d 1 I Bir cis minin d 1, d 2, d 3 özkütleli sıvılar içindeki denge konumu şe kil deki gibidir. II ve III de ki ip ge ril me le ri sıfırdan farklı oldu ğu na gö re, d 1, d 2, d 3 ara sın daki ilişki nedir? A) d 1 > d 2 > d 3 B) d 3 > d 2 > d 1 C) d 3 > d 1 > d 2 D) d 3 > d 1 = d 2 E) d 1 > d 3 = d İçi do lu,, ka tı ci simle ri sı - vı için de şe kil de ki gi bi den ge - de dir. Ci sim le rin öz küt le le ri sırasıyla d, d, d olduğuna gö - sývý re, bunlar ara sın da ki iliş ki ne dir? A) d = d > d B) d > d > d C) d > d = d D) d > d > d E) d > d > d. 11. ve ka tı ci sim le ri, bir biriy le ka rı şa bi len d 1 ve d 2 öz - küt le li sı vı lar için de şe kil de ki gi bi denge de dir. II ip Sı vı lar o mo jen ola rak ka rış tı rı lıp ci sim ler ka rı şı mın içi - ne bı ra kı lır sa den ge du rum la rı için ne söylenebilir? (d 1 > d 2 dir.) A) ba tar B) as kı da ka lır C) as kı da ka lır D) yü zer E) ba tar. d 1 d 2 d 3 ip III d 2 örfez ayınları Su Þekil I ka tı cis mi Şe kil I de su için de den ge de dir. sı vı sı ve su ka rış tı rıl dı ğın da cis mi Şe kil II de ki gi bi den ge de ka lı yor. Bu na gö re; I. Cis me et ki yen kal dır ma kuv ve ti art mış tır. II. sı vı sı nın öz küt le si su yun kin den kü çük tür. III. cis mi nin öz küt le si nin kin den bü yük tür. yargılarından an gi le ri doğ ru dur? A) I ve II B) II ve III C) al nız II D) I ve III E) I, II ve III. Fark lı cins sı vı lar içine bırakılan,, ci sim le ri şe kil de ki gi bi den ge de dir. Ci sim le re et kiyen kal dır ma kuv vet le ri eşit ol du ğu na gö - re, ci sim le rin; I. Ha cim II. Ağır lık III. Öz küt le ni ce lik le rin den an gi le ri ke sin lik le bir bi ri ne eşit tir? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) II ve III. Su + sývýsý Þekil II ÖRETİR 12. Ağır lık la rı eşit olan ve ci sim le ri bir sı vı için de şe kil de ki gi bi den ge de dir. Bu na gö re; I. Ci sim le re et ki yen kal dır ma sývý kuv vet le ri eşit tir. II. cis mi nin öz küt le si sı vı nın ki ne eşit tir. III. nin ac mi nin kin den bü yük tür. yargılarından an gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III. 15. Ha cim le ri eşit olan,,, ci sim le ri sıvının yüzeyinden bıra kıldıklarında şekildeki gi - bi den gede kalıyorlar. Buna göre cisimler için; sývý I. Özkütleleri arasında d > d = d > d II. aldırma kuvvetleri arasında F = F = F > F III. Ağırlıkları arasında G > G = G > G ilişkisi vardır. yargılarından angileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III0 Test 11 CA 1.E 2.A 3.C 4.D 5.D 6.C 7.A 8.C 9.C 10.D 11.A 12.E 13.B 14.B 15.E

23 Fİİ 1. Sı vı içerisine bı ra kı lan katı bir cis me et ki yen kal dır ma kuv ve tinin büyüklüğü için, I. Cismin batan acmi kadar acimdeki sıvının ağırlığına eşit tir. II. ap do lu ise ta şan sı vı nın ağır lı ğı na eşit tir. III. Cismin batan acmi ile sı vı nın öza ğır lı ğı nın çar pı mı na eşit tir. yargılarından an gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) II ve III E) I, II ve III. 2. Tür ki ye'de bir kap ta bu lu nan su ya bir ka tı ci sim bı ra kıl dı - ğın da cis min ya rı sı su ya ba tı yor ve den ge de ka lı yor. ap u zey ut bu'na doğ ru gö tü rü lür se; I. Ba tan a cim II. Cis me et ki yen kal dır ma kuv ve ti III. Cis min ağır lı ğı ni ce lik le rin den an gi le ri ar tar? (Suyun ve cismin sıcaklığı sabittir) A) al nız I B) al nız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III. Sıvıların aldırma uvveti-2 GS / S GS GRB ,, ka tı ci sim le ri ne ait küt le ve a cim de ğer le ri tab lo da ki gi - bi dir. Bu na gö re,, ci sim le ri su - ya bı ra kıl dı ğın da, Cisim m (g) V (cm 3 ) I. ve ba tar ken, cis mi yü zer. II. ve ye et kiyen kal dır ma kuv vet le ri eşit tir. III. cis mine et ki yen kal dır ma kuv ve ti en bü yük tür. yargılarından an gi le ri doğ ru dur? (d su = 1 g/cm 3 ) A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) II ve III E) I, II ve III. 5. Eşit böl me li, düzgün ve türdeş,, ci sim le ri nin öz küt le le ri sı ra sı ile d, 2d, 3d dir. Ci sim le rin üzerine,, ci sim le ri konul - du ğun da cisimler sı vı için de şe - kil de ki gi bi den ge de ka lı yor.,, cisimlerinin küt le le ri sývý sırasıyla m, m, m olduğuna göre, bunlar ara sın daki iliş ki nedir? A) m >m >m B) m >m >m C) m =m >m D) m >m >m E) m >m >m. ÖRETİR 3. ve ci sim le ri sı vı için de şe kil - de ki gi bi den ge de iken ci sim le re et ki yen kal dır ma kuv vet le ri eşit tir. Bu na gö re; I. in ac mi ninkinden bü - sývý yük tür. II. in kütlesi ninkine eşittir. III. in öxkütlesi ninkinden küçüktür. yargılarından an gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve II E) I, II ve III. 6. cis mi akma düzeyine kadar sı vı dolu kap içi ne atıl dı ğın da şe kil de ki gi bi den ge de ka lı - yor. er çe ki mi iv me si, cis min ac mi ve kal dır ma kuv ve ti sývý bi li ndiğine göre, I. Cis min öz küt le si II. Ta şan sı vı nın küt le si III. Ba tan kıs mın ac mi ni ce lik le rin den an gi le ri bu lu na bi lir? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve II E) I, II ve III.

24 Sıvıların aldırma uvveti Ağır lık la rı eşit olan eşit acim bölmeli ve ka tı ci sim le rinin bir sı vı için de den ge durumu şekildeki gibidir. Bu na gö re, sývý I. nin öz küt le si nin kin den bü yük tür. II. cis mi nin üs tü ne ko nulduğunda nin 2/3 ü ba tar. III. Sı vı nın öz küt le si nin ki nin üç ka tı na eşit tir. yar gı la rın dan an gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) II ve III E) I, II ve III. 8. Eşit a cim li türdeş,, cisim - le ri iki şe ikişer bir bi ri ne ya pış tı rıl ıp bir sı vı içerisin e bırakıldığında şe kil de ki gibi den ge de kalıyor. Ci sim le rin öz küt le le ri sırasıyla sývý d, d, d olduğuna göre, bunlar ara sın da ki iliş ki ne dir? A) d >d >d B) d >d >d C) d >d >d D) d >d >d E) d >d >d. 9. Eşit bölmeli, düz gün ve tür deş bir çu buk, sı vı içe ri sin de şe kil - de ki gi bi den ge de dir. Bu na gö re, çu bu ğa et ki yen sývý kal dır ma kuv ve ti, ipteki geril me kuvveti T nin kaç ka tı - T ip dır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) cismi sıvı içerisinde şekildeki gibi dengede iken yayda bir gerilme kuv vet oluşmamaktadır. ap ta ki sı vı ta ma men bo şal tı la - rak ay nı a cim de öz küt le si da a kü çük olan sı vı ile dol du ru ldu - ğunda cis me et ki yen kal dır ma kuv ve ti nin bü yük lü ğü F ve sı - vı yük sek li ği na sıl de ği şir? F A) Artar Azalır B) Azalır Artar C) Azalır Azalır D) Değişmez Artar E) Değişmez Değişmez sývý yay örfez ayınları 11. Şe kil de ve ka bın da 2d ve d öz küt le li ka rı şa bi len sı vı lar var - dır. ka bı ta ta üze rin de den - ge de iken ta ta nın ba tan ac mi V, ta ta ya et ki yen kal dır ma kuv ve ti F dir. d öz küt le li cis mi 2d tata ya vaş ça ka bı na bı ra kı lı yor. Ta şan sı vı ka bı na ak tı ğı na gö re, F ve V değerleri na sıl de ği şir? sývý d A) F de ğiş mez, V ar tar B) F aza lır, V de ğiş mez C) F ve V aza lır D) F ve V ar tar E) F de ğiş mez, V aza lır I II Þekil I Þekil II Eşit böl me li, ağır lı ğı önem siz çu bu ğu ve ci sim le riy - le Şe kil I de ki gi bi den ge de dir. Ci sim ler Şe kil II de ki gi bi I ve II kap la rın da ki sı vı lar içe ri si ne dal dı rıl dı ğın da den ge bo zul - mu yor. Bu na gö re; I. cis mi ne et ki yen kal dır ma kuv ve ti da a bü yük tür. II. I ka bın da ki sı vı nın öz küt le si da a bü yük tür. III. cis mi nin ağır lı ğı nin kin den bü yük tür. yargılarından an gi le ri ke sin lik le doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) I, II ve III. ÖRETİR sývý Þekil I sývý Þekil II Bir ci simi, kabına bağlı olarak Şe kil I de ki gi bi den ge - de dir. ci smi kabının içe ri si ne ko nu lduğunda Şe kil II de ki gi bi dengede kaldığına göre, I. u tu nun ba tan kıs mı nın ac mi ar tar. II. u tu ya uy gu la nan kal dır ma ku vve ti de ğiş mez. III. yük sek li ği ar tar. yar gı la rın dan an gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Test 12 CA 1.E 2.D 3.E 4.E 5.B 6.D 7.E 8.B 9.E 10.B 11.E 12.D 13.A

25 Fİİ 1. Aşa ğı da ve ri len ler den an gi le ri doğ ru dur? 2. I. a tı ci sim ler, kendilerine uy gu la nan kuv ve ti aynı doğrultuda ile tir ler. II. Su cen de re si, sı vı la rın ba sın cı ay nen ilet me pren si bi ne gö re ça lı şır. III. Sı vı lar üzer le ri ne uy gu la nan ba sın cı er doğrultuda ile - tir ler. A) al nız I B) al nız III C) I ve II S D) II ve III E) I, II ve III. 3S Þekil I yer Şe kil I de ki cis min ye re uy gu la dı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve - ti de F dir. Ci sim Şe kil II de ki ko nu ma ge ti ril di ğin de ye re uy gu la - dı ğı ba sınç ve ba sınç kuv ve ti ne olur? Ba sınç Ba sınç uv ve ti A) P 3F B) 3P F C) P F/3 D) P/3 F E) 3P 3F S Þekil II 3S yer Basınç GS / S GS GRB. 13 Öz deş dik dört genler priz ma sı şek lin de ki üç ki tap Şekil I ve Şekil II deki gi bi ya tay bir düz lem de iken ye re uy gu la dık la - rı ba sınç lar sı ra sıy la P 1 ve P 2 dir. Buna göre, oranı kaç tır? d 2d d 3S S 2S Aynı sıcaklıktaki yoğunlukları d, 2d, d olan sıvılar taban alanları 3S, S, 2S olan,, kaplarına doldurulmuştur. apların tabanına etkiyen sıvı basınçları sırasıyla P, P, P olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) P =P >P B) P >P =P C) P >P =P D) P >P >P E) P >P >P ÖRETİR 2S Þekil I S S yer S Þekil II 2S yer 3. ip a I II III cis mi nin dokunduğu yü zey le re uy gu la dı ğı ba sınç lar sı ra - sıyla P 1, P 2, P 3 tür. Bu na gö re, P 1, P 2, P 3 ara sın da ki iliş ki ne dir? A) P 3 >P 1 >P 2 B) P 2 >P 1 >P 3 C) P 2 >P 3 >P 1 D) P 1 >P 2 >P 3 E) P 3 >P 2 >P 1 6. Şekildeki ve kaplarında bulunan ve sıvılarının kap tabanına yaptığı sıvı basınçları P, P dir., sıvılarının yoğunlukları oranı olduğuna gö - re, oranı kaçtır? 2

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. FİZİ 1. I. ae ile enerji arasınaki olayları inceler. II. Doğaa gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim alıır. ukarıa verilenleren angileri fizik bilimi için oğruur? A)

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ SIIRIN DIRM UETİ BÖÜM 4 lıştırmalar ÇÖZÜMER Sıvıların alırma uvveti üzen cisimler için; kal- r ma kuv ve ti cis min ağ r l ğ na eflit tir Öy ley se, b s c c 5 64 4 4,8 g/cm 5 4 ü zen ci sim ler için kal

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI ES 1 ÇÖZÜER AZ BASINCI 1. umurta şişenin içine açık ava basıncı sebebiyle düşmüştür. Şişenin içinde yakılan ateş, içerideki basıncı azaltır. Dışarıdaki açık ava basıncı, şişenin içindeki basınçtan fazla

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur.

1. y(m) Kütle merkezinin x koordinatı x = 3 br olduğundan, Kütle merkezinin x koordinatı, ... x KM = = 5m + 4m K = 10m olur. 0. BÖLÜM AĞIRLI MEREZİ ALIŞTIRMALAR ÇÖZÜMLER AĞIRLI MEREZİ. y(m) m m m 8m (m) 0 8m ütle mekezinin koodintı, m+ m+ M m + m + m.( ) + m. + 8m. + m.( ) + 8m. m+ m+ 8m+ m+ 8m + 9+ 8+ 6 8 m olu. ütle mekezinin

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04

idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 idea SPİNOZA 1. TANRI ÜZERİNE; 2. ANLIĞIN DOĞASI VE KÖKENI ÜZERINE TÖREBİLİM 1 İDEA E1 2011/04 SPİNOZA Geometrik Düzende Tanıtlı Törebilim 1 BÖLÜMLER I VE II Çeviren Aziz Yardımlı idea istanbul İDEA CEP

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ Değerler Eğitimi Merkezi Eserin her türlü basım hakkı anlaşmalı olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları na aittir. Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları bir Ensar Neşriyat

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜ VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir kuvvetin tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan kuvvettir. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı