Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru"

Transkript

1 Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN / Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan Ben Müslüman m Diyebilme Huzuru Prof. Sami Selçuk : Demokrasi halk n yönetimidir; seçkinlerin de il Cihan Aktafl Sadece Hayal Kurarken Mutlu Anayasa Teklifi Ne Getirir, Ne Götürür? Doç.Dr. Mustafa fientop Anayasa Tart flmalar çin Do ru Zemin Ne Olmal d r?

2

3 May s - Haziran Türkiye yeni bir dönemin kap s n aral yor. Tart fl lamaz denilenler tart fl l yor, de ifltirilemez, de ifltirilmesi teklif dahi edilemez denilenler masaya yat r l yor. Üniformal her cümle yerini sonu üç noktal ve ucu aç k sivil bir kimli e b rak yor. Yeni anayasaya olan ihtiyac n art k bir kriz halini ald Türkiye bafltan afla yeni ve sivil bir anayasa yapamasa da yamalarla bir süreli ine nefes aral bulacak gibi görünüyor. ÖNDER mam Hatip Liseleri Mezunlar ve Mensuplar Derne i ÖNDER ADINA MT YAZ SAH B Hüseyin Korkut GENEL YAYIN YÖNETMEN. Mansur Özdemir YAYIN KOORD NATÖRÜ Mustafa Canbey YAZI filer MÜDÜRÜ / ED TÖR smihan fiimflek YAYIN KURULU Sabri Ota, Rabia Ayaz, Elif Y lmaz, Ayfle Çoban, H. brahim Kelefl, Muhammed Ayd n, Mikail Taflc REKLAM SORUMLUSU Mustafa Karahüseyino lu Tohum Dergisi Önder mam Hatip Liseleri Mezunlar ve Mensuplar Derne i yay n d r. GRAF K TASARIM Adem Atilla Asil BASKI Cemre Ofset ADRES Alemdar Mahallesi Hükümet Kona Sokak No: Ca alo lu - stanbul Tel : Faks : Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz larda k saltma yap labilir. Hukuki sorumluluk yazara aittir. Konunun takipçisi olan imam-hatiplilerin sorunlar n n çözümü ise sivil bir anayasan n hayata geçirilmesi ile mümkün. T pk di er toplum kesimlerinin sorunlar n n çözümünde oldu u gibi Bir süredir sivil anayasa sürecinin bizzat müdahili olan ÖNDER, Sivil Dayan flma Platformu ile birlikte konunun takipçisi olarak imam-hatiplilerin sivil anayasa ile ilgili yaklafl m n kamuoyuna duyurdu. mamhatip liselerinin varoluflu nas l milletin iradesi ile olduysa, ayn millet, iradesinin ürünü olan sivil bir anayasa istiyor bugün. flte Tohum Dergisi hem imam-hatiplilerin konu ile ilgili yaklafl m n, hem de genel çerçeveyi de erlendirmek üzere 136.say s nda Sivil Anayasa y dosya olarak okuyucular n n önüne koyuyor. Konu ile ilgili oylamalar, tart flmalar devam ederken tart flman n do ru zemin üzerinden yap lmas da en az anayasan n kendisi kadar önem tafl yor. Doç. Dr. Mustafa fientop Tohum Dergisi için yazd yaz da tam da bu noktadan hareketle sivil anayasa konusunu ele al yor. Eski Yarg tay Baflkan ve Bilkent Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Sami Selçuk kendisi ile yapt m z röportajda 1982 anayasas n bir örümcek a na benzetirken anayasan n toptan de ifltirilmesi noktas n n da alt n çiziyor. Doç. Dr. Berdal Aral sivil anayasa için genifl mutakabat olmad n savunanlara yönelik, onlarla uzlaflma olamayaca n dile getiren yaz s yla konuyu de erlendirirken,.mansur Özdemir, Mustafa Canbey ve Sabri Ota n yaz lar ise dosya konumuzu oluflturan di er çal flmalar aras nda yer al yor. Prof. Dr. Deniz Ülke Ar bo an ile sivil anayasa, Türkiye nin iç ve d fl politikas üzerine Rabia Ayaz n yapt röportaj n yan s ra, Tar k Tufan la Türkiye de slamc lar n dönüflümü ve sinemada imam imaj na yönelik yapt m z röportaj bu say da oldukça dikkat çekece e benziyor. Prof. Dr. Mustafa Uzun un Adil Teymur hocan n ard ndan yazd vefa yaz s, Cihan Aktafl n su gibi öyküsünün de okuyucular m za hofl vakit geçirtece ini umuyoruz. 136.say n n yenili i ise karikatürist brahim Özdabak n da art k Tohum kadrosunda yer alacak olmas. Çizgilerinin sayfalar m z daimi flereflendirmesi dileklerimizle smihan fiimflek

4 02 May s - Haziran 2010 Ç NDEK LER Art k Kalite Zaman Toplumun ve Devletin Bar flmas Yolunda, Sivil ve Özgürlükçü Anayasa Aray fllar na Katk Vesayetçi Devlet Anayasas ndan Sivil Anayasaya Do ru 10 Anayasa Tart flmalar çin Do ru Zemin Ne Olmal d r? 14 Anayasa Teklifi Ne Getirir, Ne Götürür? Adalet Mülkün Temelidir Galeri: Prof. Sami Selçuk Demokrasi Halk n Yönetimidir; Seçkinlerin De il Yeni Anayasa Ve Uzlaflma Kültürü Siz Hala Darbecilerin Anayasas n m Kullan yor sunuz? Davlumbaz : Prof. Dr. Deniz Ülke Ar bo an Türkiye Kendi Yaratt Frankenfltaynlar n Kurban Olan Bir Ülke Arapça Bilgi ve Etkinlik Yar flmalar Heyacan stanbul da Bafll yor 38 Eriyip Gidene Yüz Y lda E itim ve E itim Sistemimiz 42 Sadece Hayal Kurarken Mutlu

5 May s - Haziran Yelpaze : Ben Müslüman m Diyebilme Huzuru 50 Entellektüel Sermayenin flletmelerin Müflteri liflkileri Üzerindeki Etkisi 52 Tarih : Bir mparatorlu un Tasfiyesi 54 Gezgin : 5. Lale Devri Tekrar Canlan yor 57 Kültür Sanat 60 Psikoloji : Modernitenin nsan Alg s 64 Adil Teymur Hocam n Ard ndan 70 BAK MDER 73 ÖNDER den Haberler 74 ÖNDER Bölge Toplant lar Bu Y l 10 lde Gerçeklefltirildi 76 Sivil Dayan flma Platformu Sivil Anayasa çin Yollarda 77 ÖNDER Han mlar Komisyonu ndan Siyasi Parti Kad n Kollar na Ziyaret ÖNCÜSPOR 78 Dedeci im Ben Geldim

6 04 May s - Haziran 2010 Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Y llard r, mam Hatip Meselesi terkibi zikredildi inde konunun bir anda daha genel bir siyasal ba lam içerisinde tart fl ld na flahit olmaktay z. Farkl halk kitlelerinin konuya taraf olufllar veya bu liseleri alg lay fllar ndaki farkl l klar sebebiyle konunun siyasal düzleme tafl nmas normal say labilir. Normal say lamayacak olan ise her mam Hatip Meselesi denildi inde ele al nan konular n asl nda bu liselerde okuyan çocuklar m z n as l meseleleri olmay fl d r. Çocuklar m z ö ren(i)ci olduklar için kendi meselelerine zaten vâk f de iller, büyükler ise çocuklar m z n en büyük meselesi olan nitelikli e itim konusuna ya gelebilmifl de iller ya da hakl olarak katsay adaletsizli i gibi daha asli konulara e ilmifl durumdalar. Bundan dolay, mam Hatip Liseleri nin tart fl lma düzleminin e itim kalitesi ba lam na evrilmesi bu yeni süreçte elde edilebilecek en önemli kazan m olacakt r. Bu sayede hem 28 fiubat tan bu tarafa yaklafl k on iki y ld r ortaya ç kan hasarlar n telafisini hem de daha öncesinin muhasebesini yapma imkân do acakt r. Neler Yap labilir? mam Hatip Liseleri ndeki e itim kalitesini art rabilmek için öncelikle, meselenin as l taraf olan ö rencileri, yaflamakta olduklar d fllanm fll k psikolojisinden kurtarmak gerekmektedir. Bu ba lamda at lacak en önemli ad m -nispeten azalm fl olsa da devam eden- üniversiteye giriflteki katsay adaletsizli inin tamamen ortadan kald r lmas d r. Ve yine buna ba l olarak alan çeflitlili inin mam Hatip Liseleri ne de getirilmesidir. Daha on iki y l öncesine kadar ülke genelinde baflar lar yla ad n duyuran mam Hatiplerin, bir zamanlar ö renciler, veliler ve hatta e itimciler için cazibe merkezi olmas tesadüf de ildi elbette. Bu okullar n ayn flekilde cazibe merkezi olmas n n yolu tekrar kaybedilmifl haklar n n iade edilmesinden geçmektedir.

7 May s - Haziran mam Hatip Liselerinde e itim kalitesini ele al rken göz ard edilemeyecek bir baflka temel husus da kesintisiz e itim meselesidir. 5+3 modeli imam hatip liseleri, teknik liseler, ticaret liseleri ve anadolu liselerindeki kalitenin art r lmas nda da etkili olacakt r. lkö retim, bütün Avrupa ve dünyan n geliflmifl ülkelerinde uyguland gibi kesintili ve yönlendirmeli hâle getirilmelidir. Akademik e itimini ortaö retim alan do rultusunda devam ettirmek isteyen mam hatiplileri teflvik amac yla üniversitelerin Arapça Ö retmenli i ile Arap Dili ve Edebiyat bölümlerine giriflte, ö rencilere Arapça dili üzerinden s nav imkân verilmeli, ayr ca bu alanlarda HL ö rencilerine ek puan verilmelidir. Pilot bölge ve okullar belirlenerek, HL lerde haz rl k s n f ile birlikte 5 y ll k e itim uygulamas na geçilmesi de yabanc dil e itiminin iyilefltirilmesi noktas nda faydal olabilecektir. Milli E itim Bakanl Din Ö retimi Genel Müdürlü ü mam Hatip Liseleri Geliflim Modeli ne ifllerlik kazand r lmal, e itime yönelik uygulamalar n bu modele göre takip edilmesinin yan nda, okul binalar n n da bu modele göre düzenlenmesi sa lanmal, geliflim modelinin en güzel flekilde uygulanmas için okul idarecileri bilgilendirilmelidir. Bilindi i gibi milletimiz mam Hatip Okullar na y llarca büyük teveccüh göstermifltir. nsan m z kendi bölgesinde mam Hatip Lisesi yoksa bile çocu unu yat l olarak bu okullarda okutman n yollar n aram fllard r. Ö rencilerin bar nma ihtiyaçlar n n karfl lanmas için imkânlar n geniflletilmesi, donan ml yurtlar tesis edilmesi kaliteyi art ran ayr bir etken olacakt r. Okul idareleri, mezun dernekleri ve Okul aile birliklerinin, arac l klar yla yürütülecek sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve her HL ye spor kulüpleri kurulmas noktalar nda teflvik edilmesi. HL lerdeki s n f yo unluklar n makul düzeye çekebilmek ve vâki taleplere cevap verebilmek için, HL olmayan ilçelerde yeni HL ler aç lmal d r. Önceki dönemlerde baflka okullara devredilen HL binalar, kurulufl gayelerine uygun olarak yeniden mam Hatiplere devredilmelidir. Ders saatleri, meslek derslerinin saatleri, konular n da l mlar, baz derslerin okutulaca s n flar yeniden gözden geçirilmeli yeni bir müfredat yap land r lmal d r ayr ca dil e itimi için gerekli teknik altyap çal flmalar yap lmal d r ayr ca baflar l HL ö rencilerinin yaz döneminde yurt d fl nda Arapça ö renmelerine imkân oluflturulmal d r. Sonuç: mam Hatiplerde e itim kalitesinin art r lmas yla ilgili olarak teklifler art r labilir ancak esas olan bu konuya yeni ve genifl bir çerçeve oluflturmakt r. mam Hatip Liseleri nin din e itimi bafll nda ele al nmas konunun siyasal tart flma düzleminden ç kar larak akademik bir düzlemde daha sa l kl de erlendirilmesi imkân n do uracakt r. Buradan hareketle günümüz Türkiye sinde ve gelecekte mam Hatip Lisesi olgusunun/kurgusunun ne olmas gerekti i akademisyenler ve uzmanlar taraf ndan de erlendirilmelidir. mam Hatiplerin daha genel gündemlerin bir parças olmaktan kurtar l p kendi çerçevesi olan bir gündem haline getirilmesi konuyu daha sa l kl bir düzleme tafl yacakt r. Vesselam

8 06 May s - Haziran 2010 smail Mansur Özdemir Toplumun ve Devletin Bar flmas Yolunda, Sivil ve Özgürlükçü Anayasa Aray fllar na Katk Ülke önemli bir kavflakta, gelece ini steril bir flekilde kurmak amac yla zihnini iradesini ve enerjisini konsantre hale getirerek bekliyor. Ya kendi bileflenlerinden süzerek var etti i bir yap ya kavuflacak ya da kudreti kendinden menkul özel statülü jakobenist bir sistemin devam n kabullenecek. Toplumun yaflam alan na kritik müdahaleler yaparak tahakküm oluflturan zihniyetin yüzy l n sonunda toplumumuza hediye etti i 28 fiubat n üç temel hareket noktas olmufltu. Müslüman kad n n baflörtüsü, Müslüman milletimizin din ve Kuran e itimi, 60 y ll k eme in önemli mahsulü mam Hatip Okullar m z. Bir kâbus gibi milletimizin üzerine çöken bu mezalim, insanl n onuruna yönelik haks zl klar listesinde önemli bir yerde durmaktad r. Bu çerçevede parçal hukuksal aray fllar n netice vermedi i, fler i ve adil hukuk alg s n n zaten d flland ülkemizde modern hukuk da naçar kalm fl durumdad r. Hukuki metinlerden hareketle yap lacak hukuksal çözümlemeler ülke insan n n temel problemlerini çözmekte yeterli olam yor, hukuk ve adalet alg s tutan n elinde kal yor. nsan için var olmayan bir hukuk alg s temel felsefi niteli ini ve anlam n kaybediyor. 25 Kas m da Dan fltay operasyonu ile bir hukuk komedisine dönüflen katsay meselesinde pazarl k konusu yap lan gençli imizin gelece i ipotek alt na al n yor. F rsat eflitli i ve temel haklar, özgürlükler düzeyinde damgalay c, d fllay c tutum devam ediyor. Lokal çözüm aray fllar ile mesafe kat edilemeyen meselelerimizle alakal olarak anayasal düzeyde bir çözüm aray fl zaruri hale geliyor. Ülke insan n n toplumsal menfaatleri için var olan kurumlar n kendi toplumunun karfl s na dikilmesine karfl l k yücelefltirilen her kurum kutsal n yitirerek de erden ve anlamdan azade bir hal al yor, sorgulan yor ve güvenilmez hale geliyor. Adil ve özgürlükçü bir hukuk alg s n n sa lad avantajlarla özgürleflecek ve geliflecek olan toplum tarafl ve gayr adil hukuk eliyle daral yor, içine kapan yor geliflemez hale geliyor. Parçal hukuk aray fllar n n çözüm üretmedi i temel konulara ve milletin menfaati için ihdas edildi i halde milletin karfl s na dikilen kurumlara karfl tek çözüm anayasal de iflikliktir. Geliflen toplumun imkân ve f rsatlara kavuflmas milletçe tolere edilmesi mümkün olmayan konular n yegâne çözümü özgürlükçü, adil ve sivil bir anayasan n yap land r lmas d r. Toplumun kutsallar n n üstünde kendisine büyük anlamlar hasreden güçlerin oyununu bozacak ve onlar kendilerine de zarar veren bir iklimden kurtaracak yegane çözüm sivil bir anayasad r. Türkiye, devletin anayasal-hukukî kurallara göre idare edilmesi gerekti i yolundaki modern anlay flla ilk kez 1876'da tan flm fl olsa da, millî mücadele dönemine denk gelen 1921 Anayasas hariç, demokratik bir anayasac l k hareketine sahip olmam flt r tarihli Kanun-i Esasî, Midhat Pafla önderli indeki Tanzîmat bürokratlar n n Padiflah ile yapt klar bir pazarl k sürecinin ürünü niteli indedir. Modern dünyada temel hak ve hürriyetlerin devlet taraf ndan ihlâl edilmemesi için getirilen en etkili güvence olarak anayasal devlet anlay fl, Osmanl 'ya

9 May s - Haziran bürokrasinin Padiflah'a karfl kendisini güvence alt na alma giriflimi olarak gelmifltir. Anayasac l k konusundaki bu bafllang ç, s k nt lar n bugün yaflamakta oldu umuz bir "gelene in" de bafllamas na neden olmufl gibidir. Bu da, hukukçular n "kurucu iktidar" dedi i anayasa yapma gücünün askerî ve sivil bürokraside toplanm fl olmas d r. Târihî olarak izah edilebilir nitelikte olan bu bürokratik anayasac l k hareketinin, "saltanat- flahsiyye'den saltanat- millîyeye geçildi inin" iddia ve ilân edildi i Cumhuriyet döneminde de devam ettirilmesi; asl nda as l yad rganmas ve tasfiyesi gereken anlay fl herhâlde budur Anayasas istisna edilirse, 1961 ve 1982 anayasalar, neyin tasfiye edilmesi gerekti ini de aç kça ortaya koymaktad r. Burada sorun, Türkiye'de var olan ve modern anayasal demokrasi tecrübesine uygun düflmeyen bürokratik anayasac l k gelene ini ve bu gelene in ürünü olan bürokratik vesayetçilik anlay fl n ortadan kald racak bir demokratik anayasac l k hareketinin nas l düflünülmesi gerekti idir. Lâkin yeni anayasa olmaks z n Türkiye'nin demokratik aç l m sürecini do ru hedefi olan ça dafl standartlara uygun bir ileri demokrasi yönünde gelifltirmesi de mümkün görünmemektedir. O hâlde, Türkiye halk n n yeni bir anayasa yapmaya muktedir oldu unu gösterme zaman art k gelmifltir. Anayasan n de ifltirilemez, de ifltirilmesi teklif dahi edilemez maddeleriyle ilgili hükümlerini düzenleyen 4. maddenin kald r lmas yla birlikte anayasan n bütün maddelerinin de ifltirilebilir olabilece i gözetilmelidir. Bugüne kadar seçkinler / yönetenler, milletimize nedense sürekli olarak yönetilmesi gereken cahil güruh olarak bakt lar. Art k ülkeyi yönetenlerin milletin fertlerine 'k s tl mahkûm' olarak bakmaktan ve kendilerini de vasi olarak görmekten vazgeçmeleri gerekmektedir. Türkiye'de anayasa, toplumun kendi kendini yönetmesi için yapt, bireylerin birbirlerine karfl taahhütlerini içeren bir belge olarak düflünülmelidir. Topluma yukar dan giydirilmek istenen bir çerçeve olmamal d r Anayasas bütün unsurlar yla pek çok ayr nt da görüldü ü üzere toplumun bütün yenilik dinamiklerini kontrol alt nda tutmak için yap lm fl bir anayasad r. Alt na imzam z koyaca m z anayasa, bugüne kadar imzam z gasp edenlerin yapt gibi de il, topluma dikta etmeyen bir anayasa olmak zorundad r. Yeni bir anayasa yap lmal ve bu anayasa yap l rken millet ve devlet anlay fllar nda ''zihniyet de iflikli ine'' ihtiyaç duyulmaktad r. Yeni anayasan n haklar tan yan, özgürlükleri teminat alt na alan, demokratik, ço ulcu, yetki kullan m n n millet taraf ndan denetlenmesine imkân sa layan özelliklere sahip olmas ve ayr mc l k yapmamas gerekmektedir. Yeni anayasada millet devlet için vard r zihniyetinin de il, devlet millet için vard r zihniyetinin hâkim olmas gere ine inan lmal d r. Sadece hak ve özgürlükler de il ekonomik haklar da ele al nmal. Tüm kurum ve kurulufllar n bütçeden harcad klar her bir kuruflun hesab sorulabilmelidir. Milli Güvenlik Kurulu nun, YÖK ün, HSYK n n anayasal statüsüne son verilmeli, orduya iç güvenlikle ilgili görev verilmesi önlenmelidir. Türkiye'nin ça dafl demokrasilerde var olan hak ve özgürlük standartlar na uymayan siyasî ve hukukî sisteminin temelden de ifltirilmesi, "aç l m" n en önde gelen hedefi olmak zorundad r. Sadece etnik, dinsel, ekonomik ve cinsiyet sorunlar de il genel olarak Türkiye'nin bir bütün olarak en yüksek ça dafl standartlarda demokratik bir idarî yap ya kavuflturulmas için elzem olan kamu yönetimi reformu da yeni anayasa n n bir parças olmal d r. Önder Hukuk Komisyonu taraf ndan haz rlanan ve kamuoyuna sunulan Sivil Anayasa Aray fllar na Katk raporuna göre demokratik ve ço ulcu bir anayasa metninde ülke insan n art k çok zorlayan konular n çözüme kavuflturulmas için Anayasan n 24. maddesinin flu flekilde de ifltirilmesi gerekmektedir. Madde 24- (I) Herkes din ve inanç hürriyetine sahiptir. Bu hak, tek bafl na veya topluca, alenen veya özel olarak ibadet, dini e itim ve ö retim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inanc n aç klama ve bunlar de ifltirebilme hürriyetini de içerir. (2) Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere kat lmaya, dini inanç ve düflüncelerini aç klamaya zorlanamaz; ald klar dini e itim ve ö renimden; dini inanç, düflünce ve kanaatlerinden ve bunlar de ifltirmekten dolay k nanamaz, suçlanamaz ve farkl bir muameleye tabi tutulamaz. (3) Devlet, e itim ve ö retim alan ndaki görevlerini yerine getirirken, e itim ve ö retiminin ana ve baban n dini ve felsefi inançlar na göre yap lmas n isteme hakk na riayet eder. Din e itim ve ö retimi, ilk ve ortaö retim kurumlar nda okutulan zorunlu dersler aras nda yer al r. Bu e itim ve ö retimden muafiyet, kiflinin kendisinin, küçüklerin ise kanuni temsilcisinin talebine ba l d r. Madde 45- (1) Kimse, e itim ve ö renim hakk ndan mahrum b rak lamaz. (6) E itim ve ö retim kurumlar nda k l k ve k yafet serbesttir. K l k ve k yafetinden dolay hiç kimse e itim ve ö retim hakk ndan mahrum b rak lamaz fleklinde kanuni düzenlemeler yap lmal d r. Siyasal polemiklerin ve kavgan n savafl arazisi haline getirilen dindarl k alan ve mam Hatip Okullar bu özgürlük aray fl na en fazla ihtiyaç duyanlard r.

10 08 May s - Haziran 2010 Doç. Dr. Berdal Aral Vesayetçi Devlet Anayasas ndan Sivil Anayasaya Do ru Askerî darbeyi savunmak, devleti ya da ulusu kutsal addetmek, insana kendi özgün flahsiyeti içinde de er atfeden ço ulcu ve özgürlükçü toplum, hukuk ve siyaset aray fllar na yönelmifl tehlikeli yaklafl mlard r. O halde, özgürlük karfl tl n ve halk düflmanl n meflru muhalefet olarak pazarlama kurnazl gösteren kurulu düzen destekçilerine sayg de er bir konum bahfleden mevcut vesayetçi cumhuriyete karfl, Türkiye sivil bir anayasaya bir an önce kavuflmal d r. Türkiye bugünlerde AK Parti hükümetinin k sa bir süre önce Meclis e sundu u anayasal de ifliklik tasla n tart fl yor. Türkiye bir kez daha sivil bir anayasa kaleme alman n sanc lar n yafl yor Söze, sivil bir anayasan n anlam üzerinde durarak bafllamak uygun görünüyor. Sivil bir anayasadan, herhalde, en az ndan flu üç fleyi anlamak gerekiyor: birincisi, sivil anayasa (halk n özgür seçimlerle Meclis e getirdi i) siviller eliyle yap lan anayasad r. Türkiye de II. Dünya Savafl sonras nda yap lan tüm anayasalar, ne ac d r ki askerî darbelerin ürünüdür. Yani bu dönemde yap lan tüm anayasalar darbe anayasas d r. kincisi, sivil anayasa her demokratik ülkede oldu u gibi, seçilmifllerin atanm fllara üstünlü ünü esas alan anayasad r. Üçüncüsü, sivil bir anayasa, amac itibariyle demokrasiyi, halk iradesini ve özgürlükleri önceleyen bir anayasad r. Ülkemizde ne zaman yeni bir anayasa giriflimi ya da kapsaml anayasa de iflikli i gündeme gelse, verili sistemden beslenen derin güçler, meseleyi bir kriz e dönüfltürmek için bugüne dek ellerinden geleni ardlar na koymad lar. Ve bunu da hemen her zaman baflard lar Söz gelimi, 2007 de yeni bir anayasa için dü meye basarak seçkin akademisyenlerin de katk da bulundu u bir taslak haz rlayan AK Parti hükümeti, k sa bir süre sonra, bu partiye karfl aç lan bir kapatma davas nedeniyle, anayasa konusunu unutmaya icbar edildi! Bugünlerde tart flt m z ve Meclis e sunulmufl bulunan sivil anayasa önerisi, ne tür anayasal de ifliklikler öngörüyor? a) Demokrasiden ve ço ulculuktan hazzetmedi ini her f rsatta ortaya koyan, devletin ve egemen güç iliflkilerinin partisi CHP ile ayn dalga boyunda hareket etmeyi itiyat haline getirmifl olan yüksek yarg yeniden düzenlenmektedir. Buna göre, bundan böyle hem irticac olduklar gerekçesiyle Türk Silahl Kuvvetlerinin dindar mensuplar n ac mas zca kap önüne koyan Yüksek Askerî fiura kararlar na, hem de Ergenekoncu terör gruplar n n üzerine korkusuzca giden yarg mensuplar n görevden alan ya da bunlara gözda veren Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu kararlar na itiraz edilebilecektir. Baflka bir deyiflle, bu organlar n alaca disiplin kararlar yarg denetimine aç lmaktad r. b) Bu organlar halktan ve demokrasiden hazzetmeyen küçük bir kli in tekelinden ç karmak maksad yla, Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu üyelerinin belirlenmesi süreçlerine daha fazla devlet organ n n müdahil olmas sa lanacak, hem de bu iki kurum yeniden yap land r lacakt r. Böylece kurulu düzenin sözcüsü haline

11 May s - Haziran gelmifl ve bu anlamda her aç dan siyasîleflmifl olan bu organlar n, Türkiye nin demokrasiye, insan haklar na ve hukukun üstünlü üne ayarl uzun yürüyüflüne takoz koymas umulur kiönlenmifl olacakt r. c) Bundan böyle bir partinin kapat labilmesi için nihaî karar halk n temsil mercii olan Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan verilecektir. Baflka bir deyiflle, Türkiye de siyasî partilerin ak betinin bir Cumhuriyet Baflsavc s ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin iki duda aras nda olmas ndaki garabete son verilmektedir. Bu sayede umulur ki- Türkiye partiler mezarl olmaktan kurtar lacakt r. d) Devletin güvenligine ve anayasal düzene karfl suç iflleyen ordu mensuplar, bundan böyle, askerî mahkemelerde de il sivil mahkemelerde yarg lanacakt r. Ayr ca, siviller, savafl hâli d fl nda, bundan böyle askerî mahkemelerde yarg lanamayacakt r. e) Anayasa Mahkemesine bireysel baflvuru hakk n n yolu aç lmaktad r. Böylece flah slar ya da belli insan gruplar, Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi kapsam ndaki anayasal hak ve özgürlüklerinden birisinin kamu gücü taraf ndan ihlâl edildigi iddias yla bir temyiz merciine gitmeye karar verdi inde, ille de Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ne baflvuru zorunlulu undan kurtulmufl olmaktad r. f) 12 Eylül 1980 tarihinde Türkiye de yönetime el koyan darbecilere yarg sal muafiyet getiren, anayasan n geçici 15. Maddesi kald r lmaktad r. Böylece, 12 Eylül darbecilerinin yarg lanmas n n önü aç l rken, potansiyel darbecilere de önemli bir mesaj verilmifl olmaktad r. g) Görevleriyle ilgili iflledikleri suçlardan dolay, bundan böyle, Genelkurmay Baflkan, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlar ile Jandarma Genel Komutan Yüce Divan da yarg lanacaklard r. Bu anayasal de iflikliklerin genifl kat l ml bir mutabakata (uzlaflma; konsensus) dayanmad n ileri sürerek bu sürece karfl ç kanlar, do ru bir ifadeyi yanl fl bir amaçla dile getirmektedir. Kuflkusuz anayasa gibi devletin yap s n, iflleyiflini ve toplum-devlet iliflkisini düzenleyen ve hepimizin hayat n birinci derecede etkileyen temel bir metnin toplumsal ve siyasal aktörler aras nda genifl bir mutabakat sa lanarak kabul edilmesi ve hayata geçirilmesi ideal bir durumdur. Ne var ki, Meclis te temsil edilen iki ana muhalefet partisi -CHP ve MHP- anayasal de iflikliklere karfl olduklar n ve o nedenle bu sürecin parças olmayacaklar n daha bafltan aç kça ilân ettiler. Yüksek yarg organlar ile AK Parti düflmanl n bayraklaflt rm fl olan medya ve bürokrasi seçkinleri de, gündemdeki anayasal de iflikliklere karfl ç k yorlar. Oysa hem daha özgür bir ülkede yaflamam z için, hem de Türkiye nin Avrupa Birli i yle (üyelik amaçl ) yapmakta oldu u kat l m müzakerelerinin bir gere i olarak, Türkiye nin vakit geçirmeden yeni bir anayasa yapmas gerekti i sa duyu sahibi olan herkesçe kabul ediliyor. O halde, genifl bir mutabakat yok diye, hükümetin bu anayasa tasla n rafa m kald rmas gerekiyor? Hiç de de il! Bu anayasal de iflikliklerin genifl bir mutabakata yaslanmas gere ini bir zaruret olarak görmenin önflart, muhatap al nan taraflar n demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini benimsemifl olmalar d r. Oysa biliyoruz ki, ülkemizde bu ilkeleri ortak payda olarak benimsemeye haz r olmayan çok genifl bir kesim vard r te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, halk, onlar n de erlerine tamamen yabanc olan laikçi-bat c -ulusdevletçi bir ideolojik taassup u runa zorla dönüfltürmeyi hedefleyen tepeden inmeci bir elit cumhuriyetiydi. Bu fikriyat ve bu fikriyat n dayand uygulamalard r ki, cumhuriyet tarihini bir ola anüstü durumlar ve s k yönetimler tarihi haline getirmifltir. Bugün de bu fikriyat benimsemifl halks z bir vitrin demokrasisi savunucular, hem siyasî seçkinler aras nda, hem de yarg - bürokrasi-merkez medya-üniversiteler içinde önemli bir yekûn tutmaktad r. Bu kesimlerle uzlaflmak ancak demokratik bir cumhuriyet projesinden vazgeçmekle mümkün olacakt r. Sözün özü fludur: Halk üzerinde tahakküm kurmufl olan bürokratik ve yüksek yarg cumhuriyetini dokunulmaz sayan darbesever seçkinlerle mutabakat aray fl na girmek, hem beyhude bir çabad r, hem de sonuçlar itibariyle süreci ray ndan ç karabilecek tehlikeli bir ad md r. Bu anayasaya dokundurmay z diyenlerle ortak bir formül üzerinde buluflmak, herhalde Küba ile ABD yi buluflturmaktan daha kolay de ildir. Üstelik herhangi bir belgenin uzlaflma ile kabulü, onun oybirli i ile kabulü anlam na gelmemektedir. Türkiye toplumunun, diyelim ki, yüzde yetmiflinin flu ya da bu flekilde kapsaml anayasal de ifliklikleri desteklemesi halinde, uzlaflman n gerektirdi i halk deste inin gerçekleflti i rahatl kla ileri sürülebilir. Ayr ca, unutmamak gerekir ki, demokrasiyi, ço ulculu u, fleffaffl, hukukun üstünlü ünü ve insan haklar n esas alan bir anayasa, özgürlük karfl t olanlar n dahi fliddete ve hakarete baflvurmad klar sürece- özgürlüklerinin en büyük güvencesidir. Özgürlükler bu özgürlükleri yok etmek amac yla kullan lmad klar sürece, demokratik bir sistem içinde korunma ve kollanma hakk na sahiptirler. nsan olma onuruna sahip olan her âdemo lu, insan f trat na uygun olarak kendi flahsiyetini devlet ya da ulus gibi büyük yap lar n esareti alt na sokmama sorumlulu u alt ndad r. O nedenle askerî darbeyi savunmak, devleti ya da ulusu kutsal addetmek, insana kendi özgün flahsiyeti içinde de er atfeden ço ulcu ve özgürlükçü toplum, hukuk ve siyaset aray fllar na yönelmifl tehlikeli yaklafl mlard r. O halde, özgürlük karfl tl n ve halk düflmanl n meflru muhalefet olarak pazarlama kurnazl gösteren kurulu düzen destekçilerine sayg de er bir konum bahfleden mevcut vesayetçi cumhuriyete karfl, Türkiye sivil bir anayasaya bir an önce kavuflmal d r. Halk üzerinde tahakküm kurmufl olan bürokratik ve yüksek yarg cumhuriyetini dokunulmaz sayan darbesever seçkinlerle mutabakat aray fl na girmek, hem beyhude bir çabad r, hem de sonuçlar itibariyle süreci ray ndan ç karabilecek tehlikeli bir ad md r. Bu anayasaya dokundurmay z diyenlerle ortak bir formül üzerinde buluflmak, herhalde Küba ile ABD yi buluflturmaktan daha kolay de ildir.

12 10 May s - Haziran 2010 Doç. Dr. Mustafa fientop Anayasa Tart flmalar çin Do ru Zemin Ne Olmal d r? Anayasa hareketleri, insana karfl devleti korumay de il, devlet iktidar na karfl insan korumay, devleti s n rland rmay hedeflemektedir. Devlet, zaten, s n r tan mayabilecek iktidar yla kendini fert fert insana karfl korumay becerebilecek güçtedir; devlet karfl s nda zay f olan, korunmas gereken insand r. Hâlbuki Türkiye de, 27 May s darbesiyle ortaya ç kan seçilmemifl iktidar unsurlar, anayasac l k hareketlerinin anlam na ve Türkiye de anayasal geliflmelerin amac na ayk r bir flekilde, devlet i halktan ve halk n seçtiklerinden korumay hedefleyen bir metinle karfl m za ç km fllard r. Anayasa tart flmalar pek çok tart flmada oldu u gibi, sembolik birkaç konu çerçevesinde yürütülmeye çal fl lmaktad r. Bu flekilde süren bir tart flma içinde, anayasa meselesinin temel problemleri, Türkiye de anayasa ile kurulan düzenin hakikati, tart fl lmaz temel ilkelerin neler oldu u gibi bir anayasan n oturtulaca temel zemin gözlerden uzak kald. Anayasalar n ortaya ç k fl ve varolufl sebebine, temel fikri ve paradigmas na, buna uygun düzenlenmifl devlet yap s ve iflleyifline dair gerçek tart flmalar gündeme gelemedi. Halbuki, hemen somut neticeyi elde etmeye odaklanm fl siyasetçilere lüzumsuz gibi gelse de, yeni anayasan n temel ilke ve esaslar n, genel yaklafl mlar n, dünya görüflü nü tart flmak en önemli mesele olmal yd ; zira anayasa ancak yeni bir paradigma ile yeni olabilir. E er önümüze yeni anayasaya dair bir çerçeve, bir anlay fl koymaz isek, maddelerin düzenlenmesi, maddelerle düzenlenen yap ve iflleyifl karfl m za bir yenilik ç kartmayacakt r. Tart flma gerçek meseleler üzerinde sürdürülmedi i için, darbe kazan mlar varl n korumakta, sivil ler meselelerin etraf ndan dolanarak bir yol bulmaya çal flmakta, ço u zaman bafllang çtaki noktaya dönülmektedir. Avrupa da, daha önceki yüzy llarda, devlet iktidar n s n rlamak suretiyle insan n özgürlük alan n geniflletmeyi ve güvence alt na almay hedefleyen hareketler, XIX. yüzy l bafllar ndan itibaren anayasac l k hareketleri ad yla yeni bir temel üzerinden ayn hedefe yönelmifltir. Bir baflka ifade ile anayasa hareketleri, insana karfl devleti korumay de il, devlet iktidar na karfl insan korumay, devleti s n rland rmay hedeflemektedir. Devlet, zaten, s n r tan mayabilecek iktidar yla kendini fert fert insana karfl korumay becerebilecek güçtedir; devlet karfl s nda zay f olan, korunmas gereken insand r. Halbuki Türkiye de, 27 May s darbesiyle ortaya ç kan seçilmemifl iktidar unsurlar, anayasac l k hareketlerinin anlam na ve Türkiye de anayasal geliflmelerin amac na ayk r bir flekilde, devlet i halktan ve halk n seçtiklerinden korumay hedefleyen bir metinle karfl m za ç km fllard r. Gerçekte, halk n seçtikleriyle oluflan TBMM den ve onun içinden ç kartm fl oldu u Hükümet le yarg erkinden baflka bir devlet yoktur. Devlet yasama, yürütme ve yarg dan oluflmaktad r. Bu üç temel erkin d fl nda baflka bir devletten söz etmek demek Cumhuriyet ve Demokrasi d fl nda baflka bir siyasi rejimin varl n iddia etmektir. Öte yandan, anayasac l k hareketlerinin bir amac n n da, mümkün olan en genifl çerçevede bir mutabakat metni oluflturmak oldu unu belirtmek gerekir. Bu mutabakat devlet ile millet aras nda, milletin bütün kesimleri aras nda temin edilecek bir mutabakatt r. Anayasan n bir toplumsal sözleflme olabilmesi için böyle bir mutabakat flartt r. Toplumun veya devletin bir kesiminin haz rlad, di er toplum kesimlerine dayatt bir metnin flekli anlamda anayasa olmas mümkündür; ancak gerçek veya fonksiyonel anlamda bir anayasa oldu u söylenebilir mi?

13 May s - Haziran Bu tür anayasalara, daha çok sömürge ülkelerinde veya iflgale u ram fl ülkelerde rastlanmaktad r. Mesela, 1945 ten sonra Japonya anayasas n ABD li yetkililer haz rlatm fllard r. Türkiye de de, 1961 ve 1982 anayasalar askeri darbelerden sonra ve darbe yönetimlerinin inisiyatifleriyle haz rlanm fl, toplumsal uzlaflma, mutabakat sa lama hedefi gözetilmemifltir anayasas n haz rlamak üzere kurulmufl Temsilciler Meclisi nde siyasi partilere ayr lan kontenjana Demokrat Parti liler dâhil edilmemifltir; hâlbuki bu parti ülke seçmeninin yar ya yak n oyunu alm flt r. Oluflturulan bu meclis, zaten, halk n temsilinden çok elit lerin temsilini esas alm flt r anayasas n haz rlamak üzere kurulan Dan flma Meclisi nin oluflumunda ise temsil fikri gündemde bile olmam flt r. Valilerin önerdi i ve Milli Güvenlik Konseyi nin belirledi i kiflilerden oluflturulan bu meclisin anayasay haz rlama konusundaki yetkisi de çok s n rl d r; as l belirleyici olan, darbeyi yapan üst rutbeli befl generalden oluflan Milli Güvenlik Konseyi dir. Bu iki anayasam z n da haz rlan fl nda toplumsal mutabakat fikrinin bulunmad n ifade etmek gerekir. Devletin insanlar üzerindeki tasarruflar n s n rlama, baflka bir ifade ile hukuk devletini tesis etme amac yla haz rlanan anayasalar n bir ideolojisi olabilir mi? Yeni anayasa tart flmalar nda atlanmamas gereken bir konu, bizce en önemli konu budur. Bu konunun iki boyutu vard r. Birinci boyut, mutlak anlamda, anayasalar n bir ideolojisi olabilir mi, sorusuyla ortaya ç kmaktad r. kinci boyut ise, ülkemize mahsustur; Türk anayasalar n n bir ideolojisi var m d r, varsa nas l ortaya ç km flt r? Türkiye de, hemen hemen her tart flman n sonunda, devletin temel ilkeleri, de iflmez nitelikler, Cumhuriyet in kazan mlar gibi çeflitli de iflik ifadelendirmelerle dile getirilen bir doktrin e, daha çok kullan lan bir ifade ile, bir resmi ideoloji ye var lmaktad r. Devletlerin kuruluflu s ras nda belli bir ideoloji sinin olmas, kurucu ideoloji veya kurulufl ideolojisi denilen bir ideolojisinin bulunmas rastlanan bir durumdur. Böyle bir ideoloji nin, devlet faaliyetlerini etkilemesi, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve halka götürülmesi s ras nda belirleyici olmas, e itim ve ö retim faaliyetlerinin, siyasi, ekonomik ve sosyal düzenlerin bu ideoloji istikametinde belirlenmesi ise hukuk, insan haklar ve demokrasi çerçevesinde tart fl lmas gereken bir meseledir. Modern devlet, iddiaya göre, din eksenli devletlerin ayr mc tutumlar ndan do an hoflnutsuzluklar gidermek amac yla ortaya ç km flt r. Resmi ideolojiler, dinin yerini al rsa, bir modern din olarak devletin iflleyiflinde belirleyici olursa, de iflen sadece içerik olmaktad r; o zaman devlet insan iliflkisindeki eski flekilden vazgeçildi i söylenemeyecektir. Hukuk ve temel haklarla ilgili kurallar bir ideoloji gözlü ünden bak larak uyguland nda devlet - insan iliflkilerinin en temel esas olan eflitlik ortadan kalkacakt r. Ayr ca, her fikir gibi, resmi ideoloji de zaman içinde bir de iflim, bir evrim geçirebilecektir. Bu de iflimin yönü nas l olacakt r, ne istikamette olacakt r, buna kim / kimler karar verecektir? Sadece bafll klar na

14 12 May s - Haziran 2010 temas etti imiz bu tart flma bize bir gerçe i gösterecektir; gerçek bir hukuk devleti anlay fl ile resmi ideoloji ba daflmaz, bir arada olamaz. Türkiye de, Büyük Millet Meclisi nin kuruluflundan itibaren dört anayasa haz rlanm flt r. Bunlardan ilki, tek bafl na de erlendirilmemesi, 1876 Kanun-i Esasisi ile beraber ele al nmas gereken 1921 Anayasas d r. kinci anayasa 1924 tarihlidir ve en uzun süre yürürlükte kalan anayasad r. Üçüncü anayasa 1961 tarihlidir aras dönemde çok önemli de ifliklikler yap lm fl olsa da, bu anayasa yürürlü ünü sürdürmüfltür de kabul edilen anayasa ise halen yürürlüktedir. Devletin temel yap s n ve kuruluflunu düzenleyen bu anayasalara bakt m zda, resmi ideoloji olarak nitelendirebilece imiz hükümlerin, bir bak ma, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucu anayasas olan 1924 anayasas n n ilk halinde bulunmad n hiç tereddütsüz ifade edebiliriz. Bu anayasada, resmi ideoloji unsuru olarak belirtilebilecek hiçbir hüküm yoktur y l nda, anayasaya ilave edilen, Cumhuriyet Halk F rkas n n alt temel ilkesini, resmi ideoloji inflas olarak de erlendirmek de çok do ru de ildir. Sözkonusu de iflikli in nas l gerçekleflti i TBMM Zab t Ceridesi nden ve o günün bas n organlar ndan takip edilebilir. Bilindi i üzere, kanunlar n hangi maksatla teklif edildi i, bir de ifliklik yap l yorsa bunun ne için yap ld teklif gerekçesinde aç klanmaktad r. Bu teklifin gerekçesinde 2. maddedeki de ifliklikle ilgili k s m aynen flöyledir: Eldeki kanunun esas hükümleri gösteren fasl n n birinci maddesinde Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet oldu u yaz l olup bununla yaln z Devletin flekli beyan edilmifl oluyor. Halbuki, Devletin flekille beraber siyaset ve idare tarz nda takib edece i ana vas flar n da esas hüküm olarak gösterilmifl olmas lüzumludur. Bu düflünce ile 2 nci maddede milliyetçilik, halkç l k, devletçilik, laik ve ink lapç l k vas flar da gösterilmifltir. Devletin temel niteliklerinin anayasa metnine girifliyle ilgili gerekçe, sadece, bundan ibarettir. Metin, gayet mant kl d r, hamaset ve dogmatik de erlendirmeler içermeyen bir izah mevcuttur. Teklifin TBMM de görüflülmesi s ras nda hükümet ad na söz alan Dahiliye Vekili ( çiflleri Bakan ) fiükrü Kaya da, di er milletvekilleri de, bugün bir tart fl lmaz / kat i hakikatm fl gibi ileri sürülen fikirlerden çok uzakta, meselenin, o günün flartlar içinde bir siyasi tutum oldu unu, nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi nin prensiplerinin anayasaya geçirilmesi niyetiyle gerçeklefltirildi ini ifade etmektedirler. Bu anayasa de iflikli i, o günlerde, baz Avrupa ülkelerinde de yaflanan parti devlet bütünleflmesi siyaseti çerçevesinde gerçeklefltirilmifl bir de iflikliktir. Nitekim anayasa maddesi okunursa, bu alt ilkeye veya içlerinden birine, özellikle vurgu yap lm fl olmad n görmek ve konuyu TBMM kaynaklar ndan ayr nt lar yla aç klamak mümkündür. Kurulufl döneminin hiçbir ilkesinin bulunmad gibi abes bir iddia içinde de iliz. Dile getirmek istedi imiz, 1961 anayasas yla gelen resmi ideoloji nin kurulufl dönemiyle bir iliflkisinin bulunmad hususudur. Nitekim 1961 Anayasas nda, bu alt ilke k smen de ifltirilmifl, baz yaklafl mlar da vurgulanm flt r. Böyle bir de iflikli in yap lamayaca n iddia etmiyoruz; 1961 le getirilen düzenlemenin 1924 Anayasas ve kurulufl felsefesine dayanmad n, yeni bir fley oldu unu ifadeye çal fl yoruz de, alt okun bir k sm kald r lm flt r; mesela, halkç l k ve ink lapç l k yoktur anayasada. Baz lar ise farkl bir flekle ve içeri e sokulmufltur; mesela, devletçilik sosyal devlet e, milliyetçilik milli ye dönüfltürülmüfltür de iflikli inde de yer alan laiklik ilkesi ise özel bir vurguya kavuflturulmufltur; böyle bir vurgunun 1937 de iflikli inde bulunmad n özellikle belirtmek gerekir. Bu çok önemli de iflikliklerin aç k bir anlam vard r; 27 May s 1960 darbesini yapanlar, devlet için yeni bir ideoloji infla

15 May s - Haziran Devletin temel yap s n ve kuruluflunu düzenleyen bu anayasalara bakt m zda, resmi ideoloji olarak nitelendirebilece imiz hükümlerin, bir bak ma, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucu anayasas olan 1924 anayasas n n ilk halinde bulunmad n hiç tereddütsüz ifade edebiliriz. Bu anayasada, resmi ideoloji unsuru olarak belirtilebilecek hiçbir hüküm yoktur. etmektedirler. Bu da mümkündür; ancak, yap lan n konjonktürel oldu unu kabul etmek, Cumhuriyet in kurulufl y llar na dayan yormufl gibi göstermemek ve kutsal bir metin olarak alg lamamak flart yla 1961 Anayasas na bakacak olursak, ikinci maddenin tamamen farkl bir flekilde düzenlendi ini görürüz. Metin flöyledir: Türkiye Cumhuriyeti, insan haklar na ve bafllang çta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Görülece i üzere, bu maddede, 1937 de iflikli i ile anayasaya konulan, milliyetçilik, halkç l k, devletçilik ve ink lâpç l k ilkeleri bulunmamaktad r. Üstelik bu maddede de at f yap lan bafllang ç k sm nda, Milli Mücadele ruhunun, millet egemenli inin, Atatürk Devrimlerine ba l l n tam fluuruna sahip olarak denildi i halde 1961 anayasas yla kurulan ideolojik çerçeve için, en önemli k s m, anayasan n bafllang ç k sm d r; böyle bir k s m 1924 anayasas nda yoktur. Hukuk kurallar n n gramatik çerçevesi ve üslubu d fl nda, s n rlar belli olmayan, içeri i tart flmal veya tart fl labilir kavramlarla oluflturulan bafllang ç k sm resmi ideoloji yorumlar n n kayna n oluflturmaktad r. Asl nda, konulan bafllang ç k s mlar, daha çok, anayasaya bir meflruiyet temeli sa lamak üzere haz rlanmaktad r; 1961 Anayasas n n böyle bir meflruiyet temeline, bir izaha gerçekten de çok ihtiyac bulundu u belirtilmelidir. 27 May s darbesi ile hukuk d fl yollarla devirdi iniz siyasi iktidar n, Anayasa ve hukuk d fl tutum ve davran fllar yla meflrulu unu kaybetmifl bir iktidara karfl direnme hakk n kullanarak 27 May s 1960 Devrimini yapan Türk Milleti taraf ndan devrildi ini aç klaman z kolay de ildir. Anayasa d fl tutumlar olan iktidar, anayasay ilga ederek, anayasay yok ederek devre d fl b rak yorsunuz. Bunu aç klamak için bir bafllang ç a ihtiyaç vard r. 27 May s 1960 darbesi, Türkiye tarihinde bir büyük kopufl tur. Bu darbenin Türkiye ye yapt kötülük, sadece askerin siyasete müdahale etmesi gelene ini bafllatt için de il; Türkiye nin kurulufl felsefesinden, devletin temel perspektif ve de erlerinden de ciddi anlamda bir uzaklaflma oldu u içindir. Uluslararas konjonktür içinde tam ba ms z kalmay seçen ve gözeten bir devleti uluslararas sisteme entegre eden, devletle milletin aras n açarak devleti zaafa u ratan bir müdahaledir bu. 27 May s darbesi, kuruluflta var olan mutabakat, anayasal zemini bozmufltur, imha etmifltir. Olan olmufl, bunu kabul edelim, demek baflta kurulufl felsefesine ayk r d r. Haz rlanacak yeni anayasa çal flmalar nda 1961 le gelen ve Cumhuriyetin kurulufl ideolojisi ile ba daflmayan ideolojik yap da tart fl lmal d r. Anayasalar n devleti s n rlayan metinler oldu unu yukar da ifade etmifltik. Bu sebeple, özellikle Türkiye de, anayasan n insanlar için bir dokunulmazlar alan çizen temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeleri d fl nda kalan, yasama, yürütme ve yarg ile ilgili düzenlemelerinde yetkileri de il de s n rlar belirten hükümlerin yer almas gerekmektedir. Mesela, yarg ile ilgili düzenlemelerde, yarg kararlar n n etki s n rlar, hangi nitelikte kararlar verilemeyece i aç k bir flekilde yaz lmal d r. Anayasa Mahkemesi nin bir yasa koyucu gibi hareket etmek suretiyle Türk hukuk hayat nda açm fl oldu u yaralar henüz çok tazedir. Ancak Mahkeme nin bu s n r tan maz tutumu, kendi kendine yetki alan n geniflletici tutumu yeni de ildir; kuruldu u tarihten itibaren yasama organ üzerinde adeta bir vesayet kurumu gibi hareket ederek verdi i kararlar ortadad r. Bu sebeple, Mahkeme nin s n rlar n net ve tart flma kabul etmez flekilde çizen bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktad r. Yetkiler zaten bilinmektedir; bunlar ayr ca yazmaya hacet bile yoktur. Önemli olan yap lamayacaklar kayda geçmektir. Anayasalar n belli temel özelliklerinin ortak oldu unu ancak ülkelerin özel flartlar na göre nihai flekillerin verildi ini unutmamak gerekir. Türkiye nin özel flartlar halk n özgürlüklerinin azalt lmas n, k s tlamalar n artt r lmas n gerektirmiyor; halk n bir arada yaflama ve devlete karfl tutumu konusunda yaflanm fl en küçük bir olumsuzluk yoktur, olmam flt r. Ancak, yetkisi kendisinden menkul baz seçilmemifl iktidar odaklar n n, devletin yap s n de ifltirmek, insan haklar n kabul edilemez derecede ve hukuka ayk r olarak s n rlamak, insanlar n hayatlar na sorumsuzca müdahale etmek dâhil her türlü tasarrufa teflebbüs ettikleri, bazen de bunu gerçeklefltirdikleri bilinmektedir. O halde as l tedbir sab ka s olanlar için düflünülmelidir. Yeni haz rlanan anayasa tasla nda böyle bir dikkatin gösterilmedi ini düflünüyoruz. Buna aç k bir örnek, Anayasa Mahkemesi nin anayasada bulunmad halde, kendi karar yla kendisine tan d bir yetki olan yürürlü ü durdurma yetkisi yeni taslakta bir anayasal yetki haline getirilmektedir. Anayasa yarg s n n mant yla da çeliflen böyle bir yetkiyi kald rmak yerine muhkem hale getirmek büyük bir hatad r. Bu ve benzeri örneklerden hareketle, Türkiye nin yaflad tecrübeyi daima dikkatte tutan bir çal flma ile anayasa haz rl sürdürülmelidir.

16 14 May s - Haziran 2010 Bar fl Bayraktar Anayasa teklifi ne getirir, ne götürür? Darbe mahsulü 1982 anayasas ndan memnun olmayan millet, de erleri ile bar fl k, sivil, özgürlükçü ve adil bir anayasa talep ediyor. fiu anda geçerli olan 82 anayasas darbe dönemlerinin ard ndan kurulan yüksek yarg kurumlar n n, ana muhalefetin ve baz medya mensuplar n n d fl nda ço u kesimi memnun etmezken, özgürlüklerin önünü açan, insana merhamet eden, mazluma adalet da tacak, anayasa de iflikli ine gidilmesi gerekiyor y l nda Cumhurbaflkanl seçim sürecinde, Ergenekon davas nda, slak imzada, askerlerin sivil mahkemelerde yarg lanmas nda ve HSYK da yaflanan krizlerden sonra ülkemizin yaflad s k nt l ve sanc l durumlardan kurtulmak için yeni bir anayasaya olan ihtiyaç hat safhaya ulaflt. Hükümetin haz rlad anayasa de ifliklik teklifi ile birlikte bütün kurum ve kurulufllar n millet egemenli ine aç lmas öngörülüyor. Anayasa nedir? Bir devletin temel kurumlar n n nas l iflleyece ini belirleyen, baz ülkelerde yaz l, baz lar nda ise yaz s z genel kabul görmüfl kurallar bütününe anayasa deniliyor. Bugüne kadar Osmanl -Türk anayasa tarihinde befl anayasa yap ld. Türk tarihinin ilk anayasas 1876 tarihli Kanun-i Esasi anayasas olurken, bu anayasa Osmanl Devleti'nde mutlak monarfliden anayasal monarfliye geçifli belirleyen ve meflrutiyet rejiminin temellerini atan anayasa olarak biliniyor. Cumhuriyet döneminde ise 1921 anayasas, 1924 anayasas, 1961 anayasas ve 1982 anayasas olmak üzere 4 anayasa yap ld. Anayasa Paketinde Neler Var? Hükümetin haz rlay p öncelikle siyasi partiler ve sivil toplum kurulufllar n n görüfllerine sundu u anayasa paketinde demokratik aç l m ön s ray al yor. Pakette, asker ve yarg vesayetini demokratik ülkelerdeki kriterlere yaklaflt racak de ifliklikler mevcut. Anayasa de ifliklik teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu ndan geçti. Meclis te ilk tur görüflmelerinin yap ld anayasa de ifliklik paketinde flunlar var: maddede yap lan de ifliklikle Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu nun (HSYK) yap s yeniden düzenleniyor maddedeki yap lan de ifliklikle Anayasa Mahkemesi nin yap s yeniden düzenliyor Eylül darbesini yapanlara yarg yolunu açan Anayasa n n 15. maddesi kald r l yor maddede yap lan de ifliklikle Hakimler ve Savc lar n denetimiyle ilgili esaslar yeniden belirleniyor maddede yap lan de ifliklikle Yüksek Askeri fiura (YAfi) kararlar yarg denetimine aç l yor maddede yap lan de ifliklikle parti kapatma davas aç lmas Meclis iznine ba lan yor maddede yap lan de ifliklikle milletvekilli inin düflürülmesi f kras kald r l yor. - Kad n, çocuk, yafll, flehit yak nlar na pozitif ayr mc l n yolunu açan 10. maddede de iflikli i gidiliyor. - Özel hayat n gizlili i yle ilgili 20. maddede de iflikli i gidiliyor maddede yap lan de ifliklikle yurt d fl na ç k fl yasa sadece suç soruflturmas yla s n rlan yor maddede yap lan de ifliklikle çocuk istismar n önlemek amac yla de ifliklik yap l yor maddede yap lan de ifliklikle bir kiflinin ayn zamanda ve ayn ifl kolunda birden fazla sendikaya üye olunmas n n yolu aç l yor maddede yap lan de ifliklikle kamu çal flanlar na toplu sözleflme hakk tan n yor maddede yap lan de ifliklikle grevde oluflacak zararlardan sendika sorumlulu u kalk yor maddede yap lan de ifliklikle kamu denetçili i (ombudsman) kurumu oluflturuluyor maddede yap lan de ifliklikle TBMM Baflkanl k divan n n görev süresi yeniden düzenleniyor maddede yap lan de ifliklikle memurlara toplu sözleflme hakk 18. maddeye yans t l yor maddede yap lan de ifliklikle memurlar n disiplin kovuflturmas nda de ifliklik uyar ve k nama cezalar yarg denetimine aç l yor maddede yap lan de ifliklikle askeri yarg n n görev alan tekrar belirleniyor maddede yap lan de ifliklikle Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev sürelerine 12 y l s n r getiriliyor maddede yap lan de ifliklikle Anayasa Mahkemesi ne bireysel baflvuru hakk geliyor maddedeki de ifliklikle Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve genel kurul halinde çal flacak maddede yap lan de ifliklikle Askeri Yarg tay üyelerinin disiplin ve özlük ifllerinde, askerlik hizmetinin gereklerine bak lmayacak. Bunun için hakimlik teminat esaslar dikkate al nacak maddede yap lan de ifliklikle Askeri Yüksek dare Mahkemesi üyeleri içinde hakimlik teminat getiriliyor maddede yap lan de ifliklikle Ekonomik ve Sosyal Konsey Anayasa kapsam na al n yor.

17 May s - Haziran Anayasaya 3 geçici madde ekleniyor. - Paketin tümünün oylanmas. TBMM deki sandalye da l m nda, AK Parti: 336, CHP: 97, MHP: 69, BDP: 20, Ba ms z: 12, DSP: 6, TP: 1, Bofl: 8 oluyor. TBMM deki ikinci tur oylamada anayasa de ifliklik teklifi, 367 milletvekilinden oy al nmas durumunda kabul edilecek. Paket, 367 oy alamazsa ve 330 oyunda üstünde oy al rsa referanduma götürülecek ve milletin dedi i geçerli olacak. Anayasa Paketine Kimler Tepki Gösteriyor? Haz rlanan anayasa paketine ilk baflta kendi statüsünü kaybetmek istemeyen yüksek yarg mensuplar tepki gösteriyor. Anayasa paketiyle birlikte bütün kurum ve kurulufllar n milletin egemenli ine aç lmas gündeme gelirken, yüksek yarg n n milletin egemenli ine tepki göstermesi manidar bulunuyor. Muhalefet partilerinin ise paket aç kland zaman, çaylar n içer giderler fleklinde de iflikli e karfl bütün kap lar kapat rken, tabandan gelen isteklere sessiz kalamayarak türlü kurnazl klara baflvurduklar görülüyor. Pakete karfl ç k lmayaca n anlayan muhalefet partileri, pakete destek vermek yerine paketi suland rma yoluna gitmeyi tercih ediyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi nin paketin referandumdan geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi ne (AYM) götürece i fleklindeki tutumu anti-demokratik bir davran fl olarak de erlendiriliyor. Kamuoyunda darbeci olarak isimlendirilen kurulufllarda pakete tepki gösterenler aras nda bulunuyor. USLU: S V L B R ANAYASA Hak- fl Genel Baflkan Salim Uslu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas n n Baz Maddelerinde De ifliklik Yap lmas Hakk ndaki Kanun Teklifini, Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ulaflmas aç s ndan önemli bir ad m olarak gördü ünü söyledi. Hak- fl'in önerileri aras nda yer alan Anayasa'n n çal flma hayat n düzenleyen 51, 53 ve 54. maddelerinde yap lan de iflikliklerin son derece olumlu ve umut verici oldu unu kaydeden Uslu, Anayasan n 53. maddesinde yap lmas planlanan düzenlemeler ile özellikle memurlar ve di er kamu görevlilerine toplu sözleflme yapma yetkisinin anayasal güvenceye kavuflturulmas ve bu haktan emeklilerin de yararlanmas n n sa lanmas n n son derece önemli geliflmeler oldu unu belirtti. Salim Uslu, Hak- fl in mevcut paketin içerdiklerinin sa layaca kazan mlar olumlu bulmakla birlikte daha iyi ve ileri bir sivil anayasa talebini sürdürmekte oldu unu sözlerine ekledi.

18 16 May s - Haziran 2010 GÜNDO DU: DE fi KL E TEREDDÜT GÖSTERMEDEN EVET D YECE Z Ülkenin en büyük sorununun darbe anayasas n n oluflturdu u kriz oldu unu belirten Memur-Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du, topyekûn bir anayasa de iflikli ine acilen ihtiyaç duyuldu unu söyledi. Gündo du, Anayasa Mahkemesi, Dan fltay ve HSYK gibi yüksek yarg organlar n n verdikleri kararlarla TBMM'yi devre d fl b rakt n ve yürütme yetkisine müdahalede bulundu unu belirterek, ülkenin demokratikleflme sanc lar çekti ini kaydetti. Bu ülkenin sorunlar n n çözüm yerinin meclis, çözüm taraf n n da millet oldu unu vurgulayan Gündo du, demokrasilerde esas olan n tam demokrat ve sivil anayasa oldu unu söyledi. Memur-Sen'in demokratik aç l m konusunda k rm z çizgilerinin belli oldu unu da belirten Gündo du; "Biz istiyoruz ki, temel insan hakk ve evrensel hukuk çerçevesinde insanlar n yoksun olduklar hak ve özgürlükler verilmelidir" dedi. Genel Baflkan Gündo du, mevcut anayasan n gerek metin, gerek dil, gerekse geçici maddeleriyle millet iradesine sayg l olmaktan uzak oldu unu anlatarak, "Mevcut anayasa millet iradesine sayg l olmaktan ç karak, bürokratik oligarfliye keyfi yetkiler veren yap s olarak Türkiye'yi tafl yam yor. Üstelik 72 milyon Türkiye'yi kucaklayamad n hep birlikte görüyoruz" diye konufltu. Anayasa de iflikli i paketinin referanduma gidece inin göz önüne al nmas gerekti ine dikkat çeken Gündo du, kamu görevlilerinin, do rudan kendilerine yönelik bir hakk tesis ve temin etmeyen de iflikli e, tereddüt göstermeden evet diyeceklerini söyledi.

19 May s - Haziran PETEK: PAKET GENEL OLARAK OLUMLU Emekli Baflsavc Reflat Petek, anayasa paketini genel olarak olumlu de erlendirirken pakette, baz düzenlemelerin ve özelliklerin eksikli ine dikkat çekti. YAfi kararlar na yarg yolunun aç lmas n n, olumlu ve önemli bir ad m oldu una belirten Petek, özellikle Genelkurmay baflkan ve kuvvet komutanlar na Yüce Divan da yarg lama yolunu açan de iflikli inin ilk planda olumlu bir düzenleme gibi görünse de, askerî vesayetten kurtulma sürecinde statükoyu koruyucu anayasal bir düzenleme yap ld n n gözden kaçmakta oldu unu söyledi. Petek; Ça dafl demokratik hukuk devletlerinde oldu u gibi milli savunma bakan na ba l olmas gereken Genelkurmay baflkan n, cumhurbaflkan yla ayn yarg lama statüsüne tabi tutmak, demokratikleflme ve sivilleflme ile ba daflmayan bir düzenlemedir. Kuvvet komutanlar için Yüce Divan ayr cal ise daha sak ncal d r. çiflleri Bakanl ba l kurulufllar ndan biri olan jandarma genel komutan, bakanla ayn statüye ç kar l rken, emniyet genel müdürü genel hükümlere tabi b rak larak asker a rl kl ve ayr cal kl bir düzenleme yap lm fl olmuyor mu? dedi. KILIÇ: DE fi KL DESTEKL YORUZ Genç Siviller sözcüsü Av. Mücteba K l ç, anayasan n azda de iflmesine, k smen de de iflmesine ve tümüyle de de iflmesine destek verdiklerini söyledi. Anayasa de ifliklik teklifinin yetersiz oldu unu kaydeden K l ç, de iflikli i anti-demokratik sistemin tafllar n yerinden oynatt n için desteklediklerini belirtti. Silah zoruyla ve hangi oyun kullan ld n n belli oldu u fleffaf zarflarla gayri meflru olarak yap lan anayasan n tümden de iflmesi gerekti inin alt n çizen Av. K l ç, anayasa de ifliklik paketindeki geçici 15. maddenin kald r lmas ve yüksek yarg kurumlar n n yeniden yap land r larak, millet egemenli ine geçmesinin önemli ad mlar oldu unu ifade etti. Yüksek yarg kurumlar n n flu anki yap s n n demokrasiye uymad n sözlerine ekleyen Mücteba K l ç, de ifliklikten sonra yüksek yarg kurumlar n n demokratik bir hale gelece ini kaydetti.

20 18 May s - Haziran 2010 Sabri Ota Adalet Mülkün Temelidir Ülkemizde 1876 y l ndan beri 7 kez anayasa de iflikli i gündeme gelmifltir. Buna paralel binlerce kanun ve düzenlemeler de iflmifl, adeta anayasa ve yasalar yaz-boz tahtas na çevrilmifltir. Bunlar n hukuki, sosyolojik, felsefi boyutlar ehlince enine boyuna tart fl lmal d r. nsan ve kâinat yaratan, bize flah damar m zdan daha yak n olan Rabbimiz bizi, ihtiyaçlar m z, zaaflar m z en iyi bilendir. O nun kullar hakk ndaki hüküm ve fermanlar, kullar n maslahat na en uygun, dünya ve ahret dengesini sa lamaya en elveriflli, bir arada yaflama kültür ve olgunlu una en yatk n hükümlerdir. Adalet Arapça bir tabir olup kelime anlam ; tafl n gedi ine konmas yani her fleyin yerli yerine oturtulmas d r. Hukuk aç s ndan bunu her hak sahibinin hakk n n verilmesi fleklinde tercüme edebiliriz. Kitab m z Kur an, adalete çok önem veriyor, 12 surede, 21 kere adaletli olma vurgusu yap yor. Peygamber Efendimiz (sav) de bu konuda çok tavsiyelerde bulunuyor, hayat n n tamam nda adalet çizgisinden ayr lmamaya azami hassasiyet gösteriyordu. slam tarihi Müslümanlar n adalet örnekleri bak m ndan hayli zengindir. Bizler, adaleti mülkün temeli sayan bir gelene in varisleriyiz. Biliriz ki adaletin z dd zulümdür. Zulmet de ayn kökten olup, ayd nl n yoklu u manas ndad r. Ayn zamanda zulüm, cehalet, flirk ve f sk yerine de kullan l r. Zulüm daha genifl anlam yla hakka tecavüzdür. Hukuk: kifliler, toplumlar, gruplar ve devletleraras nda adaleti tesis edecek, zulmü önleyecek hükümler toplam d r. Hukukun biricik gayesi adaleti tesis etmek ise hukukun felsefi olarak adalet prensibine ba l, ondan ayr lmamas icap eder. Emile Zola n n adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten do abilir sözü bu yal n gerçe i güzel bir flekilde ifade etmektedir. Halk n de erlerine yabanc tercihlerine düflman bir yöntem adaleti sa layamaz. Böylesi demokrasiler ancak darbeli demokrasi olur. Hukuk bir di er manas yla kanunlar n korudu u menfaatler demektir. Adalet duygusu kanunlar n temelinde en saf ve berrak harç olarak bulunmal, ayn zamanda adalet hukukun da temeli olmal d r. Her tür hukuki düzenlemelerin mihverinde ve mayas nda adalet olmal d r ki bar fl ve güven olsun. nsanlar aras iliflkiler normalleflebilsin. Güçlü ile zay f, iyi ile kötü, mazlum ile zalim, hakl ile haks z aras ndaki denge sa lanabilsin. Adil olma e ilimi her insanda biyolojik olarak mevcuttur. Adil olmaya yönelifl f trat n iktizas d r. Her insan n içinde vicdani hukuk par lt s mevcuttur. Ahlaki de erlerin bencil ç karlar do rultusunda de iflmesi, kiflilerde yapt her fleyin hesab n bizzat Rabbine verece i gerçe inin gönüllere yerleflmemesi, e itimin her gönülde ilahi zab ta teflkilat kurarak kötülükleri, adaletsizlikleri temelinden yok etme gayesine göre flekillenmemesi, iç hukuk veya vicdan dedi imiz içimizdeki bekçinin, zihnimizdeki jürinin ölçüsünün bozulmas na, adalet terazisinin kantar n n merkezden kaymas na sebep olmaktad r. Böylesi bir durumda adaletin yerini zulüm, bar fl n yerini anarfli, güvenin yerini güvensizlik, adalet da tmada hukukun yerini ideolojik saplant lar, kendi zihniyetinden olmayanlar ötekilefltirme, adam kay rmalar ve önyarg lar n almas kaç n lmazd r. Ülkemizde 1876 y l ndan beri 7 kez anayasa de iflikli i gündeme gelmifltir. Buna paralel binlerce kanun ve düzenlemeler de iflmifl, adeta anayasa ve yasalar yaz-boz tahtas na çevrilmifltir. Bunlar n hukuki, sosyolojik, felsefi boyutlar ehlince enine boyuna tart fl lmal d r. nsan ve kâinat yaratan, bize flah damar m zdan daha yak n olan Rabbimiz bizi, ihtiyaçlar m z, zaaflar m z en iyi bilendir. O nun kullar hakk ndaki hüküm ve fermanlar, kullar n maslahat na en uygun, dünya ve ahret dengesini sa lamaya en elveriflli, bir arada yaflama kültür ve olgunlu una en yatk n hükümlerdir. Tüm insanlar bir tara n diflleri gibi eflit say p üstünlü ü takvaya ba lamas ile ayr mc l k ve ötekilefltirmeyi hayat sahnesinden tümüyle kald rarak insanlar n bar fl ve kardefllik içersinde yaflamalar n gerçeklefltirecek, dünyalar n cennete çevirecek en ideal sistemdir. Bu gerçekler görülmezden gelinerek, yok say larak veya Allah a meydan okurcas na, O nun

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. Türkiye de Yükseköğretim Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması Sorunu Prof. Dr. Serap Yazıcı Türkiye uzun bir süreden beri Milli Güvenlik Konseyi yönetiminden devraldığı otoriter ve vesayetçi hukuk mirasını

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı