2014 yılı merkezi yönetim bütçesinin değerlendirmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 yılı merkezi yönetim bütçesinin değerlendirmesi"

Transkript

1 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinin değerlendirmesi I. Giriş Bütçe, devletin belli bir süre içindeki gelir ve giderlerini tahmini olarak belirleyen, gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına izin veren bir belgedir. Bu belgede yer alan gelir ve giderlerin ait oldukları mali yıldan önce tahmin edilmesi aynı zamanda bütçenin mali bir plan olduğunu ifade etmektedir. Kamu kesimindeki idareler, her yıl hazırlanıp karar mercii tarafından onaylanan bu plana göre faaliyet göstermekte ve vatandaşlara hizmet sunmaktadırlar. Kamuda, bütçede yer almayan hiçbir faaliyete para harcanamaz ve bütçede yer almayan gelirler tahsil edilemez. Bu nedenle bütçede yer alan gelir ve gider tahminlerinin incelenmesi vatandaşlardan hangi gelirlerin ne kadar tahsil edileceğini ve toplanacak gelirlerin vatandaşlara hangi kamu hizmetleriyle geri döneceğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Kamu kesiminin mali anayasası olarak ifade edilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanun olarak tanımlanmıştır. Bir kanun tasarısı olarak hükümet tarafından hazırlanan ve anayasaya göre Bakanlar Kurulu tarafından mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM ye sunulması gereken bütçe tasarısının TBMM de mali yılbaşına kadar görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı, 61. Hükümet tarafından 11 Ekim 2013 tarihinde TBMM ye sunulmuştur. Tasarı, 22 Ekim-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek TBMM Genel Kurulu na gönderilmiştir. TBMM Genel Kurulu nda 10 Aralık 2013 tarihinde başlayan görüşmeler 11 günde tamamlanmış ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 20 Aralık 2013 tarihinde açık oya sunularak kabul edilmiştir. Açık oylamaya 439 milletvekili katılmış olup bütçe, 121 ret oyuna karşı 318 oyla kabul edilmiştir. II. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na Genel Bakış 27 Aralık 2013 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi büyüklükleri şu şekilde tahmin edilmiştir: 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri Milyar TL Bütçe Giderleri 436,4 Faiz Hariç Giderler 384,4 Bütçe Gelirleri 403,2 Vergi Gelirleri 347,6 Bütçe Açığı 33,2 Faiz Dışı Fazla 18,8

2 Tabloda görüldüğü gibi 2014 yılı merkezi yönetim bütçe gider büyüklüğü 436,4 milyar TL dir. Bu büyüklük, merkezi yönetim kapsamında bulunan genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların 2014 yılında kullanabilecekleri toplam ödenek tutarını ifade etmektedir yılında bu ödenekleri karşılamak üzere toplanacak olan bütçe gelirleri ise 403,2 milyar TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçenin denklik ilkesi gereği gider ve gelir tahminlerine ilişkin toplam rakamların birbirine denk olması gerekir. Nitekim Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun bütçe ilkeleri başlıklı 13. Maddesi nde bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanmasının esas olduğu vurgulanmaktadır yılı merkezi yönetim bütçesine bakıldığında son yıllarda olduğu gibi mali anlamda gelir ve gider denkliğinin sağlanamadığı bu nedenle 33,2 milyar TL bütçe açığının oluşacağı öngörülmektedir yılı merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının ise yüzde 1,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir yılı merkezi yönetim bütçe gelir ve gider tahminleri yapılırken; - GSYH nin reel olarak yüzde 4 büyüyeceği, - GSYH deflatörünün yüzde 6 olacağı, - Yılsonu TÜFE nin yüzde 5,3 olacağı, - İhracatın 166,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşeceği, - İthalatın 262 milyar ABD Doları olacağı, - Borçlanmalarda Türk Lirası cinsinden borçlanmalara ağırlık verileceği, - Nakit iç borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılacağı, - Borçlanma vadelerinin uzatılması politikasının sürdürüleceği varsayılmış ve bütçe uygulaması sırasında ortaya çıkacak acil ve öncelikli hizmetlerin yürütülmesi amacıyla yeterli düzeyde yedek ödenek konulması öngörülmüştür. III. Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin İncelenmesi 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yapılacağı tahmin edilen giderler bütçe türleri itibariyle aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir: Merkezi Yönetim Bütçesi 2014 Yılı Ödenekleri (Milyar TL) Genel Bütçeli İdareler (I Sayılı Cetvel) 428,4 Özel Bütçeli İdareler (II Sayılı Cetvel) 48,6 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel) 3,0 TOPLAM (Brüt) 480,0 Özel Bütçeli İdarelere ve DDK lara Hazine Yardımı ( ) 41,9 Gelirlerden Ayrılan Paylar ( ) 1,7 Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı (Net) 436,4 436,4 milyar TL lik merkezi yönetim bütçe gider büyüklüğünün %89,2 sini genel bütçeli idareler, %10,1 ini özel bütçeli idareler ve %06 lık kısmı da düzenleyici ve denetleyici kurumlar için ayrılan ödenekler oluşturmaktadır. Toplam bütçe giderlerinin GSYH ya oranının ise % 25,4 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

3 Bütçe giderlerini, ekonomik, fonksiyonel ve kurumsal sınıflandırma esasına göre incelemek mümkündür. Her bir sınıflandırma türü giderleri farklı bakış açılarıyla değerlendirme imkânı tanımaktadır. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Ekonomik Sınıflandırma) 2014 Yılı Rakamları (Milyar TL) Personel Giderleri 109,9 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 18,9 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37,6 Faiz Giderleri 52,0 Cari Transferler 163,5 Sermaye Giderleri 36,7 Sermaye Transferleri 6,5 Borç Verme 7,7 Yedek Ödenek 3,6 TOPLAM 436,4 Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı merkezi yönetim bütçe ödenekleri içinde en büyük payı sırasıyla cari transferler (%37,5), personel giderleri (%25,2) ve faiz giderleri (%11,9) almakta olup bu gider kalemlerinin GSYH ye oranları cari transferlerde yüzde 9,5, personel giderlerinde yüzde 6,4 ve faiz giderlerinde yüzde 3 tür. İlk sırayı alan cari transferlerin belirlenmesinde, başta sosyal güvenlik sisteminin finansman ihtiyacı olmak üzere, tarımsal destekleme ödemeleri, sosyal amaçlı transferler ve hane halkına yapılan transferler, bireysel emeklilik sisteminde yer alan kişi sayısı ile engelli evde bakımı gibi sosyal yardımlardan yararlanacak kişi sayısının göz önünde bulundurulduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, kayıt dışı istihdamla mücadele ve istihdamın artırılmasına ilişkin teşvikler neticesinde hem işsizlik oranının azalmasına hem de aktif sigortalı sayısındaki artışa paralel olarak sosyal güvenlik sisteminde iyileşme meydana gelmesi öngörülmüştür. Vergi gelirlerindeki artışa paralel olarak mahalli idare paylarında da artış gerçekleşeceği varsayılmıştır. Giderlerin %37,5 ini oluşturan cari transferler içinde en önemli gider kalemi geçen yıl olduğu gibi sosyal güvenlik kuruluşlarına aktarılacak olan yaklaşık 77 milyar TL dir. Cari transfer içinde ikinci sırayı ise 38,8 milyar TL ile mahalli idarelere aktarılacak paylar almaktadır yılında yapılacak yerel seçimlerden sonra büyükşehir belediyeleri 30 a yükselecek, bu illerdeki il özel idareleri ile belde belediyeleri kapatılırken köyler mahalle statüsüne kavuşacaktır. Yeni düzenlemeler sonunda belediye sayısı 1395 e gerileyecek ancak mahalli idarelere bütçeden aktarılan paylar artacaktır yılı bütçesinden tarımsal destekleme ödemeleri için 9,6 milyar TL, görev zararları için ise yaklaşık 4 milyar TL nin ilgili kurumlara transfer edileceği öngörülmektedir yılı bütçesinde ekonomik sınıflandırmaya göre ikinci sırayı 109,9 milyar TL ile personel giderleri almaktadır. Personel giderlerine ilişkin ödeneklerin belirlenmesinde, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler ile enflasyon hedefleri ve kamuda istihdam edilecek yeni personel sayısı dikkate alınmıştır yılı merkezi yönetim bütçesinde faiz ödemeleri için ulusal ve uluslararası para piyasalarındaki gelişmeler de dikkate alınarak 52 milyar TL ödenek öngörülmüştür. Mal ve hizmet alım giderlerinde 2014 yılı ödeneği 37,6 milyar TL olarak belirlenmiştir. Milli geliri ve ülke refahını artırma açısından etkili gider kalemi olan kamu

4 yatırımlarına (sermaye giderleri) ise 36,7 milyar TL ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri olarak bütçede öngörülen ödenek tutarı 18,9 milyar TL dir. Merkezi yönetim bütçe giderlerini fonksiyon ya da sunulacak ana hizmet başlıkları altında incelemek de mümkündür yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin dağılımına bakıldığında en büyük payı sırasıyla genel kamu hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ile eğitim hizmetleri almaktadır. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Fonksiyonel Sınıflandırma) Milyar TL Genel Kamu Hizmetleri 130,1 Savunma Hizmetleri 22,0 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 31,9 Ekonomik İşler ve Hizmetler 52,7 Çevre Koruma Hizmetleri 0,5 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 4,6 Sağlık Hizmetleri 20,0 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 8,9 Eğitim Hizmetleri 73,4 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 92,3 TOPLAM 436,4 Genel kamu hizmetleri için 2014 yılı bütçesinde hazine yardımı ve gelir fazlaları hariç 130,1 milyar TL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri için 92,3 milyar TL ve eğitim hizmetleri için 73,4 milyar TL ödenek öngörülmüştür yılı bütçe ödeneklerine göre eğitim ve sağlık hizmetlerinin GSYH ye oranlarının sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 1,2 olması beklenmektedir. Bütçe giderlerine kurumsal bazda bakıldığında ise 2014 yılı bütçesinde en çok ödenek ayrılan 10 kamu idaresi aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Kurumsal Sınıflandırma) Milyar TL Maliye Bakanlığı 112,5 Hazine Müsteşarlığı 64,0 Milli Eğitim Bakanlığı 55,7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 32,7 Milli Savunma Bakanlığı 21,8 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 17,0 Emniyet Genel Müdürlüğü 16,6 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 14,2 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 13,0 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10,9 Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçeden en fazla payı %26 ile Maliye Bakanlığı alırken ikinci sırayı %15 lik payla Hazine Müsteşarlığı, üçüncü sırayı ise %13 ile Milli Eğitim Bakanlığı almaktadır. Maliye Bakanlığı nın ilk sırada yer almasının sebebi bütçesinin %91 inin (102,7 milyar TL) diğer kurumlara aktarılacak olan cari transferlerden oluşmasıdır.

5 Hazine Müsteşarlığı nın ikinci sırada yer almasının sebebi ise merkezi yönetim bütçesinden ödenecek olan 52 milyar TL lik faiz giderinin Müsteşarlık bütçesinde yer almasıdır. IV. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin İncelenmesi 2014 yılında genel bütçe gelirleri (brüt) 425 milyar TL, özel bütçe gelirleri (brüt) 49,1 milyar TL, düzenleyici ve denetleyici kurum gelirleri (brüt) ise 3 milyar TL olarak tahmin edilmiştir. Ret ve iadeler ile hazine yardımları ve gelirlerden ayrılan pay dikkate alındığında toplam bütçe geliri net 403,2 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Milyar TL Genel Bütçe Gelirleri (Brüt) 425,0 Özel Bütçe Gelirleri (Brüt) 49,1 Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Gelirleri (Brüt) 3,0 Toplam Gelir (Brüt) 477,2 Ret ve İadeler ( ) 30,4 Hazine Yardımları ve Gelirlerden Ayrılan Pay ( ) 43,6 Toplam Gelir (Net) 403,2 Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin genel dağılımına bakıldığında bütçe gelirlerinin %97,9 unun genel bütçe gelirlerinden %2,1 inin ise özel bütçe ve düzenleyici denetleyici kurum özgelirlerinden oluştuğu görülmektedir. Bütçe gelirlerinin kaynaklarına bakıldığında en büyük gelir kaynağının vergiler olduğu görülmektedir yılı Merkezi Bütçesi gelirlerinin ret ve iadeler hariç olmak üzere 347,6 milyar TL lik kısmının (%86,2) vergilerden sağlanacağı öngörülmektedir. Vergilerden sonra ikinci sırayı alan gelir kalemi 28,4 milyar TL olan faizler, paylar ve cezalardır. Daha sonra 8,8 milyar TL tahmin edilen sermaye gelirleri üçüncü büyük gelir kalemidir. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin Dağılımı Milyar TL Yüzde I. Genel Bütçe Gelirleri 394,6 97,9 1. Vergi Gelirleri 347,6 86,2 2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8,2 2,0 3. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1,5 0,4 4. Faizler, Paylar ve Cezalar 28,4 7,0 5. Sermaye Gelirleri 8,8 2,2 6. Alacaklardan Tahsilat 0,1 0,1 II. Özel Bütçe ve Düzenleyici D.K. Özgelirleri 8,6 2,1 III. Merkezi Yönetim Bütçesi Gelir Toplamı (Net) 403,2 100 Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin çok büyük bir kısmını vergiler oluşturduğu için vergi gelirlerinin dağılımına yakından bakmakta fayda vardır. Aşağıdaki tabloda vergi türleri en fazla gelir sağlayandan en az gelir sağlayana doğru sıralanmaktadır: Vergi Gelirlerinin Dağılımı Milyar TL Yüzde Vergi Gelirleri Toplamı (Net) 347,6 100,0 1. KDV 103,6 29,8 a. Dahilde Alınan KDV 39,6 11,4

6 b. İthalde Alınan KDV 64,0 18,4 2. ÖTV 89,4 25,7 3. Gelir Vergisi 70,8 20,4 4. Kurumlar Vergisi 31,1 8,9 5. Harçlar 15,0 4,3 6. Damga Vergisi 10,4 3,0 7. Motorlu Taşıtlar Vergisi 8,6 2,5 8. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 7,1 2,0 9. Gümrük Vergileri 5,6 1,6 10. Özel İletişim Vergisi 4,6 1,3 11. Şans Oyunları Vergisi 0,8 0,2 12. Veraset ve İntikal Vergisi 0,4 0,1 13. Diğer 0,2 0,1 Son yıllarda olduğu gibi vergi gelirlerinde birinci sırayı (%29,8) KDV almaktadır. İkinci sırada ise %25 7 ile ÖTV gelmektedir. Üçüncü sırada gelir vergisi ve dördüncü sırada ise kurumlar vergisi yer almaktadır. Dolaysız vergilerin temelini oluşturan gelir ve kurumlar vergisinin konumu düşündürücüdür. Modern vergilemede dolaysız vergiler ağırlıklı bir sistemin varlığı istenirken Türkiye de bunun tersi bir görünümle karşılaşılmaktadır. Bütçede dolaylı vergilerin oranı %68,1 iken dolaysız vergilerin oranı sadece %31,9 dur. V. Genel Değerlendirme Merkezi yönetimin kamu giderlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi gerekmektedir yılı bütçesinde de geçen yıllarda olduğu gibi gelirin büyük kısmının (%86,2) vergilerden elde edileceği öngörülmektedir. Bir önceki yıl bütçesine göre bütçe gelirlerinin %8,9 oranında artması hedeflenmişken, vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre %9,3 artış göstermesi öngörülmektedir. Dolaylı vergilerin oranlarının dolaysız vergilerden büyük olduğu 2014 yılı bütçesi için de vergi adaletinden bahsetmek mümkün değildir. Dolaysız vergilerin payının arttırılabilmesi için kayıt dışılıkla mücadele edilmelidir. Kayıt dışılık ekonomide rekabet gücünü önemli ölçüde etkilediği gibi, kamu finansman yapısının sağlıklı işlemesine de engel olmaktadır. Bu sebeple, ekonomide yaşanan rekabet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesinin sağlanması, sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi bakımından kayıt dışılıkla mücadele büyük önem taşımaktadır yılı yerel yönetim seçimlerinin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşeceği bir yıldır. Bu nedenle 2014 yılının seçim ekonomisi olma ihtimali bulunmaktadır. Şüphesiz siyasal iktidarların tekrar seçilmek için kamu giderlerini artırabildikleri bilinen bir gerçektir. Ayrıca ülkede yaşanan siyasi sorunların da 2014 bütçesi açısından bir risk oluşturduğunu belirtmek gerekmektedir. Son söz olarak TBMM deki bütçe görüşmeleri sırasında oldukça tartışılan Sayıştay denetim raporlarına bütçe denetimi bağlamında vurgu yapmak yerinde olacaktır. Çünkü bütçenin etkin bir şekilde TBMM tarafından denetlenmesi, bütçe sürecinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Denetim, bütçe aracılığıyla sunulan hizmetlerin etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olup olmadığının tartışıldığı diğer bir deyişle vatandaşlardan toplanan vergilerin hesabının verildiği aşamadır. Bu aşama için öncelikle bütçeden ödenek kullanılarak hükümet tarafından sunulan hizmetlere ilişkin kesin hesaplar TBMM nin onayına sunulmaktadır. Sayıştay ise parlamentoya yardımcı olmak amacıyla kamu idareleri üzerinde gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin raporları TBMM ye göndermekte ve vatandaşların vergilerinin nasıl harcandığı konusunda milletvekillerine teknik bilgiler vererek denetimi

7 kolaylaştırmaya çalışmaktadır yılı merkezi yönetim bütçesi görüşülürken parlamentoda bir yandan da 2012 yılı merkezi yönetim bütçesi kesin hesapları TBMM nin onayına sunulmuştur. Bu yılki tartışmanın odak noktasını ise 2012 yılı bütçesi hakkında Sayıştay tarafından TBMM ye sunulan 146 adet kamu idaresine ilişkin mali denetim raporlarından 47 sinde Sayıştay ın denetlenen kurumların mali tablolarındaki eksiklikler nedeniyle görüş bildirememesi oluşturmaktadır. Bu idareler hakkında Sayıştay ın görüş bildirmesini engelleyen husus ise Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince Sayıştay a gönderilmesi gereken mali rapor ve tablolar ile bilgi ve belgelerin kamu idareleri tarafından, belirtilen formata uygun ve tam olarak sağlanamamasıdır. Dolayısıyla mali tablo ve belgelerin üretilmesi için gerekli önlemleri alma sorumluluğu yürütme organına aittir. Yürütmenin parlamentonun çağrısına uyarak mali tablo ve bilgi üretimindeki eksiklikleri tamamlaması, etkin bütçe denetiminin de önünü açacaktır. KAYNAKLAR 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete) Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ( Tarih ve Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete). Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete) Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı Basın Toplantısı Sunumu, 11 Ekim 2013 (http://www.bumko.gov.tr) Maliye Bakanlığı, 2014 Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara, Ekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (09/11/1982 Tarih ve Sayılı Mükerrer Resmi Gazete).

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) GĠRĠġ Türkiye, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmıştır. Ekonomik ve mali politikaların tutarlı bir şekilde oluşturulması, ekonomik programların

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2011, No:12

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2011, No:12 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2011, No:12 Bu sayıda; 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz.

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Ekim 2012 Sayın Milletvekili Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Bizler 2010 yılından beri kamu harcamalarını

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı