Hacettepe Üniversitesi yenidoðan iþitme taramasý bulgularý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Üniversitesi yenidoðan iþitme taramasý bulgularý"

Transkript

1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: Orijinal Makale Hacettepe Üniversitesi yenidoðan iþitme taramasý bulgularý G. Aydan Genç 1, Figen Baþar 2, Maviþ E. Kayýkçý 3, Didem Türkyýlmaz 3, Zerrin Fýrat 3, Öznur Duran 4, Özlem Ulusoy 5, Erol Belgin 6, Bilgehan Budak 7, Gülsevin Tekinalp 8, Murat Yurdakök 8, Þule Yiðit 8, Ayþe Korkmaz 9 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Odyoloji Öðretim Görevlisi, 3 Odyoloji Araþtýrma Görevlisi, 4 Odyometri Teknikeri, 6 Odyoloji Profesörü, 7 Odyoloji Yardýmcý Doçenti, 8 Pediatri Profesörü, 9 Pediatri Yardýmcý Doçenti; Serbest, 2 Odyoloji Doktoru, Baþkent Üniversitesi Hastanesi (Konya) 5 Odyoloji Uzmaný SUMMARY: Genç GA, Baþar F, Kayýkçý ME, Türkyýlmaz D, Fýrat Z, Duran Ö, Ulusoy Ö, Belgin E, Budak B, Tekinalp G, Yurdakök M, Yiðit Þ, Korkmaz A. (Departments of Audiology and Pediatrics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey). Newborn hearing screening outcomes in Hacettepe University. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: The development of speaking and language ability in infants improves quickly in the first few months of life. Congenital hearing loss negatively affects children s speech, language, and social and cognitive ability. A newborn hearing screening program is very important for the early diagnosis of congenital hearing loss. This study reports results of the newborn hearing screening of 5,485 newborns born between March 1998-December 2003 in Hacettepe University Hospital. This hearing screening was performed in three steps using the TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emissions). Method in the first step, all newborn infants were evaluated before discharge. Of these, 5,333 (97.2%) infants were found to have normal hearing; 141 (2.5%) infants were not brought to followup. Eleven (0.20%) infants were found to have bilateral severe sensorineural hearing loss. The rate of hearing loss determined in this study is similar to that reported in the literature. Key words: newborn, hearing loss, hearing screening. ÖZET: Bebeklerin konuþma ve lisan yetenekleri yaþamýn ilk birkaç ayýnda hýzlý geliþir. Konjenital iþitme kaybý, çocuðun konuþma, lisan, sosyal ve biliþsel becerilerini olumsuz yönde etkiler. Konjenital iþitme kaybýnýn erken tanýsýnda yenidoðan iþitme taramasý büyük önem taþýr. Bu çalýþmada Mart 1998-Aralýk 2003 tarihleri arasýnda Hacettepe Üniversitesi Hastanesi nde zamanýnda doðan ve yenidoðan iþitme taramasý yapýlan 5485 bebeðin bulgularý sunuldu. Ýþitme taramasý, TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emissions) yöntemi ile üç basamaklý olarak yapýldý. Birinci basamakta, bebekler hastaneden taburcu olmadan deðerlendirildi. Birinci ve ikinci basamakta toplam 5333 (%97.2) bebek geçti, 141 (%2.6) bebek ise kontrole getirilmedi. Çalýþmada 11 (%0.20) bebeðe bilateral ileri derecede sensörinöral iþitme kaybý tanýsý kondu. Çalýþmada elde edilen iþitme kaybý oraný literatür ile uyumlu bulundu. Anahtar kelimeler: yenidoðan, iþitme kaybý, iþitme taramasý. Yenidoðanlarda iþitme taramasý, ileri ve çok ileri derecede iþitme kaybý olan bebeklerin mümkün olduðunca erken, en ucuz þekilde ve kesin olarak taný almasýný amaçlar 1-5. Saðlýklý yenidoðanlarda görülen konjenital iþitme kaybý oraný % arasýnda deðiþir 1,2,6-10. Baþarýlý bir yenidoðan iþitme taramasý programý, linguistik, emosyonel, sosyal ve kognitif geliþimin baþarýsýný engelleyecek iþitme kayýplarýnýn tanýsýný saðlayacaktýr 6-8,11,12. Yenidoðan iþitme taramalarýnda, yaygýn olarak uyarýlmýþ otoakustik emisyon (EOAEs; Evoked Otoacoustic Emissions) ve iþitsel beyin sapý cevabý (ABR; Auditory Brainstem Response) ölçümleri tek tek ya da birlikte kullanýlýr 1,2,4,13,14. Uyarýlmýþ otoakustik emisyonlarýn iþitme taramasýnda en çok kullanýlan iki þekli vardýr. Bunlar TEOAE (Transient Otoacoustic Emissions) ve DPOAE

2 120 Genç ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Nisan - Haziran 2005 (Distortion Product Otoacoustic Emissions) testleridir. Her ikisi de yenidoðan iþitme taramalarýnda baþarýyla kullanýlmasýna raðmen TEOAE, DPOAE ye göre teknik olarak daha basit, test süresinin daha kýsa olmasý ve çok hafif derecedeki iþitme kayýplarýný bile ortaya çýkarmasý sebebiyle daha çok tercih edilir 15,16. Ülkemizde yenidoðan iþitme taramasý ilk olarak Hacettepe Üniversitesi ve Marmara Üniversiteleri nin Týp Fakülteleri Odyoloji Bölümlerinde yapýlmaya baþlanmýþtýr. Günümüzde baþta Ankara, Ýstanbul, Ýzmir olmak üzere bazý üniversite hastanelerinde de iþitme taramasý yapýlmaktadýr yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü ile Baþbakanlýk Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý arasýnda imzalanan bir protokolle doðum hastanelerinde de yenidoðan iþitme taramasý yapýlmasýnýn temelleri atýlmýþtýr. Söz konusu bu protokol, günümüzde yenidoðan iþitme taramalarýnýn ülke çapýnda yaygýnlaþtýrýlmasýný amaçlayan Ulusal Yenidoðan Ýþitme Taramasý Kampanyasý nýn çekirdeðini oluþturmaktadýr. Ülkemizde yenidoðan iþitme taramalarýnýn baþlamasý ve yaygýnlaþtýrýlmasýna öncülük etmiþ olan Hacettepe Üniversitesi nin ilk beþ yýllýk verilerini kapsamasý açýsýndan önemli olan sunduðumuz çalýþmada elde edilen bulgularýn, kullanýlan tarama protokolünün ve tarama koþullarýnýn literatür bilgileri ile beraber tartýþýlmasý amaçlanmýþtýr. Materyal ve Metot Çalýþmamýza, Mart 1998 Aralýk 2003 tarihleri arasýnda Hacettepe Üniversitesi Hastanesi nde zamanýnda doðmuþ 5485 bebek alýndý. Ýþitme taramalarý, çalýþma günleri bebek hastaneden taburcu olmadan yapýldý. Tatil günlerinde taburcu olan bebeklerin ailelerine, en geç 15 gün içerisinde bebeklerine iþitme taramasý yapýlmasý gerektiðine iliþkin yazýlý belge verildi ve getirilen bebeklere iþitme taramasý yapýldý. Ýþitme taramalarý, hastanemizin Odyoloji Bölümü nde deneyimli yedi odyoloji uzmaný ve bir odyometri teknikeri tarafýndan yapýldý. Ýþitme taramalarý, bebek uykudayken beþikte ya da annesinin kucaðýnda veya hareketsiz ve sakin bir durumdayken yapýldý. Prob yerleþiminde bebeðin dýþ kulak yolunun büyüklüðü dikkate alýndý. Ölçümde 4 gr lýk problarýn 3 mm ya da 4 mm lik prob ucu kullanýldý. Bebeðin her iki kulaðýnda da geçme kriteri elde edildiði zaman taramadan geçti kabul edildi, tek kulaðýnda geçme kriterini saðlayan bebekler tekrar test için çaðrýldý. Ýþitme taramalarý, 51 db SPL (Sound Pressure Level) çevre gürültüsüne sahip, sadece iþitme taramasý yapýlmasý için seçilen ve dizayn edilen odada yapýldý. Bebeklerin iþitme taramasý TEOAE yöntemi ile Otodynamics ILO 88, Madsen Capella ve Interacoustic Echo Port otoakustik emisyon cihazlarý kullanýlarak yapýldý. Tarama testinden geçme kriteri olarak; ILO 88 ve Capella otoakustik emisyon cihazlarý için en az 3 frekans bandýnda en az 3 db HL emisyon cevabý elde edilmesi alýndý. Echo Port otoakustik emisyon cihazýnda ise otomatik olarak geçti sonucu alýnmasý geçme kriteri olarak kabul edildi. Taramadan geçmeyen bebeklerin orta kulaklarýnda sývý olup olmamasý, kulak zarýnýn bütünlüðü, orta kulak basýncý ve akustik refleks arký konusunda bilgi vermesi için timpanometrik deðerlendirme ve akustik refleks ölçümleri Interacoustic AZ7 ve AT22 impedansmetre cihazlarý ile yapýldý. Serbest alanda Hz arasýnda frekanslara olan davranýþsal cevaplarý ve iþitsel refleks cevaplarý Interacoustic AC30 odyometre cihazý ile tanýya yönelik ABR ölçümleri ise Medelec Synergy Oxford Instruments Medical Systems Devision ABR cihazý ile yapýldý. TEOAE testi ile yapýlan iþitme taramalarý, üç basamaklý protokolle yapýldý. Birinci basamakta; bebeðe iki taraflý ölçüm yapýldý ve iki taraflý emisyon cevabý alýnan bebeklerin taramadan geçtiði kabul edildi. Bir ya da iki taraflý emisyon cevabý elde edilemeyen bebekler test tekrarý için 15 gün sonraya çaðrýldý. Ýkinci basamakta; bir ya da iki taraflý kalan bebeklere tekrar ölçüm yapýldý. Ýkinci kontrolde iki kulaðýndan da geçen bebekler taramadan geçti kabul edildi. Ýkinci basamakta tek ya da iki taraflý kalan bebeklerin otoskopik muayenesi bir uzman hekim tarafýndan yapýldý. Muayene sonucunda TEOAE cevabýný etkileyebilecek dýþ kulak yolu ve/veya orta kulakla ilgili debris ya da otit gibi bir sorun varlýðýnda gerekli tedavi ve öneriler verildi. TEOAE cevabýný etkileyebilecek dýþ kulak yolu ve orta kulaða iliþkin sorunun varlýðý ortadan kaldýrýldýktan sonra da cevap alýnamamasý durumunda bebek iki aylýk olduðunda kontrole çaðrýldý. Üçüncü basamakta; kalan bebeklere kulak burun boðaz muayenesi, timpanometrik deðerlendirme, serbest alanda davranýþsal test yöntemleri ve

3 Cilt 48 Sayý 2 Hacettepe Üniversitesi Yenidoðan Ýþitme Taramasý Bulgularý 121 ABR ölçümlerini içeren deðerlendirme yapýldý. Bu basamakta ayrýntýlý deðerlendirme sonucunda iþitme kaybý olan bebeklerin kesin tanýlarýnýn konmasý hedeflendi. Tarama sonuçlarý yazýlý olarak ailelere verildi ve bebeklerin tarama bulgularý Ýþitme Taramasý Ýzlem Formu na iþlendi. Bulgular Toplam 5485 bebeðe yapýlan iþitme taramasýnda 5026 (%91.6) bebek birinci basamakta geçti. Ýkinci basamakta deðerlendirilmek üzere kontrole çaðrýlan 459 (%8.4) bebeðin 307 (%5.6) tanesi ikinci basamakta geçti, 112 (%2.1) bebek ise kontrole getirilmedi. Geriye kalan 40 (%0.70) bebek üçüncü basamakta ayrýntýlý deðerlendirilmek için tekrar kontrole çaðrýldý. Bu basamakta 29 (%0.50) bebek kontrole getirilmezken, 11 (%0.20) bebeðe ileri/ çok ileri derecede bilateral sensörinöral iþitme kaybý tanýsý kondu (Tablo I). Ýþitme kaybý tanýsý konan bebeklerden ikisine altý aylýkken iþitme cihazý takýldý. Ekonomik nedenlerle, dört bebeðe yedi aylýkken, üç bebeðe dokuz aylýkken iþitme cihazlarý takýlabildi. Geriye kalan iki bebeðe ise sosyal güvenlik kurumlarý ile ilgili bürokratik iþlemler ve ailenin maddi sýkýntýlarý nedeniyle iþitme cihazý takýlamadý. Ýþitme cihazý kullanan dokuz bebeðin eðitimleri özel eðitim kurumlarýnda devam etmektedir. Tartýþma Konjenital iþitme kaybý, yaklaþýk olarak Hz frekans aralýðý içinde 30 db den daha fazla ise bebeðin normal konuþma ve lisan geliþiminin yaný sýra kognitif ve davranýþsal geliþimini de engeller 1,5,12, Konjenital iþitme kayýplarýnýn erken taný ve rehabilitasyonu bebeðin tüm geliþim alanlarýndaki baþarýsý için zorunludur 12,22. Baþarýlý bir yenidoðan iþitme taramasý programý, bebeðin geliþim alanlarýndaki baþarýsýný engelleyecek olan iþitme kayýplarýna erken dönemde taný konmasýný saðlayacaktýr. Ýþitme taramasý programlarýnda, bebek üç aylýk olmadan önce iþitme kaybýna taný konmasý ve bebek altý aylýkken tedaviye baþlanmasý beklenir 8,12. Gerek anne- babalar, gerekse hekimler yaþamýn birinci yýlýnda ileri derecede iþitme kaybý olan bebeði tanýmada yeterince baþarýlý olamamaktadýr 7. Bunun yaný sýra sadece iþitme kaybý açýsýndan risk faktörleri olan bebeklerin deðerlendirilmesi ile ileri derecede iþitme kaybý olan bebeklerin yaklaþýk olarak yarýsý saptanabilir 8. Bu nedenlerle yenidoðan iþitme taramasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý büyük önem taþýr. Ýþitme taramalarýnda genellikle uyarýlmýþ otoakustik emisyon formlarýndan TEOAE testi ile ABR testi kullanýlýr. Uyarýlmýþ otoakustik emisyonlar, iç kulaktaki dýþ tüy hücrelerinin verilen uyarana karþý oluþturduklarý ve dýþ kulak yolundan ölçülebilen akustik eko þeklindeki cevaptýr. Bu cevabýn her iki kulakta da varlýðý, dýþ tüy hücrelerinin normal fonksiyonunu ve 40 db den daha fazla iþitme kaybý olmadýðýný gösterir 12,15,18,23. Yenidoðan iþitme taramalarýnda yirmi yýlý aþkýn bir süredir kullanýlmakta olan ABR, klik uyarana beyinsapý iþitsel yolunun ve iþitme sinirinin verdiði elektriksel cevabýn deðerlendirilmesi ilkesine dayanýr 4. Otoakustik emisyonlar invasiv deðildir, kolay uygulanýr, kýsa sürede kayýt yapýlýr; maliyeti düþük ve duyarlýlýðý yüksektir 12. Otoakustik emisyon cevabý, otomatik ABR cevabýna göre daha kýsa zamanda elde edilir ve elektrot gereksinimi olmadýðý için daha pratiktir. Buna karþýlýk, otomatik ABR özellikle bebeklerde yaþamýn ilk saat içinde görülebilen orta kulak sývýsý ya da kulak kanalýndaki debris den etkilenmediði için bu dönemde yapýlan taramalarda önemli yer tutar 1. Tablo I. Çalýþmaya alýnan bebeklerin bulgularý Deðerlendirilen Geçen Kontrole çaðrýlan Kontrole gelmeyen 1. Basamak 5485 (%100)* 5026 (%91.6)* 459 (%8.4)* 2. Basamak 459 (%8.4)* 307 (%5.6)* 40 (%0.7)* 112 (%2.1)* 3. Basamak 40 (%0.7)* 11 (%0.2)* 29 (%0.5)* Kesin iþitme kaybý 11 (%0.2)* * Çalýþmaya alýnan 5485 bebek içindeki yüzdedir.

4 122 Genç ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Nisan - Haziran 2005 Yenidoðan iþitme taramalarýnda kullanýlacak olan tarama protokolü büyük önem taþýmaktadýr. Baþlangýçtan itibaren, yenidoðan iþitme taramalarýnda uygulanan protokoller ve ölçüm parametreleri deðiþiklik gösterse de literatürdeki farklý çalýþmalarda birbirinden çok anlamlý derecede farklýlýk göstermeyen deðiþik protokollerin uygulandýðý görülmüþtür. Yenidoðan iþitme taramalarýnda sýklýkla TEOAE testi ile üç basamaklý tarama protokolü uygulanmaktadýr 9,17,24,25. Ulaþýlabilen literatürde TEOAE testi ile iki basamaklý ya da TEOAE ve ABR testlerinin bir arada kullanýlmasýný içeren protokollerin yaný sýra DPOAE ve ABR testlerinin bir arada kullanýldýðý protokolün uygulandýðý çalýþmaya da rastlanmýþtýr 13,26,27. Son yýllarda iþitme taramalarýnda ABR testinin tek baþýna kullanýlmasý dikkati çekicidir 28,29. Klinikte uygulanan ölçümlerin esas alýndýðý protokollerin yaný sýra soru formu ile ya da ev ortamýnda gönüllü kiþiler aracýlýðýyla yenidoðan iþitme taramasýnýn yapýldýðý çalýþmalara da rastlanmaktadýr 30,31. Kullandýðýmýz protokol tüm dünyada yaygýn olmakla birlikte son zamanlarda TEOAE testinin yaný sýra ABR testinin bir arada ya da tek baþýna yer almaya baþladýðý bir gerçektir. ABR testinin alýndýðý protokollerde, TEOAE testini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin varlýðýnda bebek kontrol testine çaðrýlmaksýzýn ABR ile cevap alýndýðý taktirde iþitme taramasý yapýlmýþ olmaktadýr. Bunun yaný sýra santral iþitsel süreçlere iliþkin sorunlarýn tanýnmasýnda da ABR testi deðerli bilgiler vermektedir. Bunlarla birlikte elektrot yerleþim zorunluluðu olmasý, daha uzun süre istemesi, mutlaka bebeðin uyku halinde iken ölçüm yapýlmasý gibi nedenler ABR testinin dezavantajlarý arasýndadýr. Protokolümüzde kullandýðýmýz TEOAE testinin basit, kolay ve kýsa süreli olmasý, ölçüm için bebeðin sakin olmasýnýn yeterli olmasý gibi faktörler bu test yönteminin yenidoðan iþitme taramalarýndaki deðerini arttýrmaktadýr. Ancak tüm bunlarla birlikte özellikle santral iþitsel süreç sorunu olan hastalarýmýza daha erken dönemde taný konmasý ve þehir dýþýndan gelen hastalarýmýza daha kýsa sürede sonuç verilmesi, izlem sürecinde hasta kaybýmýzýn daha az olmasý ve her iki test yönteminin farklý alanlara iliþkin bilgi vermesi sebebiyle uyguladýðýmýz protokole bundan sonra birinci basamakta TEOAE testinin yaný sýra taramada kullanýlan ABR testinin de dahil edilmesi hedeflenmiþtir. Ýleriki çalýþmalarýmýzda birinci ve ikinci basamakta kalan bebek sayýsý ile kontrole gelmeyen bebek sayýlarýnýn bu çalýþma ile karþýlaþtýrýlmasý, ABR testinin protokole erken alýnmasýnýn etkisi ortaya çýkacaktýr. Bu çalýþmamýzda izlenemeyen 141 vakanýn protokol deðiþikliði yapýlmasýndan sonra çok daha az oranda olacaðýný umuyoruz. Yenidoðan iþitme taramasý ile ilgili çalýþmalarda farklý gruptaki bebeklerin çalýþmaya alýndýðý görülmüþtür. Bazý çalýþmalarda sadece saðlýklý doðan bebekler çalýþmaya alýnýrken sadece yenidoðan yoðun bakým ünitesinde yatan bebeklerin alýndýðý çalýþmalar da vardýr 9,13,25,27,29. Yenidoðan yoðun bakým ünitesinde yatan bebekler ile saðlýklý yenidoðan bebeklerin ya da iþitme kaybý riski olan ve olmayan bebeklerin iþitme taramasý sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýldýðý yayýnlara da rastlanmaktadýr 17,27,29. Saðlýklý yenidoðanlara iliþkin sonuçlarýmýzý verdiðimiz çalýþmamýzda bebeklerin risk faktörüne sahip olup olmadýðý dikkate alýnmaksýzýn hepsine iþitme taramasý yapýlmýþtýr. Halen yenidoðan yoðun bakým ünitesindeki bebeklerimizin iþitme taramalarý ise daha farklý bir protokolle yapýlmaktadýr. Bu nedenle sunduðumuz çalýþmada bunlara iliþkin sonuçlara deðinilmemiþtir. Ýþitme taramalarýnda bebeðin taramadan geçmesi için iki taraflý cevap elde edilmesi yaygýn olarak destek bulan bir yaklaþým olmakla birlikte tek taraflý cevap elde edilmesinin geçme kriteri olarak alýnmasýna da rastlanmaktadýr 13,17,24,25,28,31. Tek taraflý cevap alýndýðýnda diðer kulaða ölçüm yapýlmamasýnýn, o kulaktaki olasý bir unilateral iþitme kaybýný ihmal edeceðini düþünmekteyiz. Ýki taraflý cevabýn geçme kriteri olarak kabul edildiði çalýþmamýzýn bulgularýnda unilateral iþitme kaybý olan bebeðimiz olmamasýna raðmen yenidoðan iþitme taramalarýnýn iki taraflý yapýlmasý gerektiðini savunmaktayýz. Yenidoðan iþitme taramalarýnda genel yaklaþým, taramanýn bebek taburcu olmadan önce yapýlmasýdýr 9,13,24,25, Ancak bebek taburcu olduktan sonra iþitme taramasý yapýlmasýna seyrek de olsa rastlanmaktadýr 17,31. Bebek 24 saatlikken bile iþitme taramasýnda cevap alýnabilmesi nedeniyle taburcu olmadan bebeðin deðerlendirilmesinin zaman açýsýndan ekonomik olduðunu ve bebeðin tekrar hastaneye getirilmeme riskini ortadan kaldýracaðýný düþünmekteyiz. Yenidoðan iþitme taramasý sonrasýnda konjenital iþitme kayýplarýna iliþkin verilen deðerler,

5 Cilt 48 Sayý 2 Hacettepe Üniversitesi Yenidoðan Ýþitme Taramasý Bulgularý 123 bilateral iþitme kaybý için % , unilateral iþitme kaybý için % arasýnda deðiþmektedir 17,24,25,27-29,31. Çalýþmamýzýn sonucunda elde ettiðimiz bilateral iþitme kaybý oraný %0.20 dir. Elde ettiðimiz bu bulgu ülkemizdeki iþitme kaybý oranýnýn dünya literatürü ile uyumlu olduðunu göstermektedir 1,12,24,29,31. Yenidoðan iþitme taramasý yapan kiþilerin, iþitme taramasý ve taramada kullanýlan cihazlarla ilgili olarak eðitim görmüþ olmalarý gerektiði savunulur 13,17,24,25,27,28. Çalýþmalarda, iþitme taramalarýnýn odyolog, saðlýk teknisyenleri, hemþireler, hemþirelik okulu ve odyoloji öðrencileri veya gönüllüler tarafýndan yapýldýðý belirtilmektedir 13,24,25,27-29,31. Çalýþmamýzda taramalar, bu konuda eðitim almýþ ve deneyimli yedi odyolog ve bir odyometri teknikeri tarafýndan yapýldý. Ülkemizde de iþitme taramasý programlarýnýn baþlatýldýðý devlet hastanelerinde odyometri teknikeri ve hemþireler verilen eðitim sonrasýnda iþitme taramasý yapmaktadýrlar. Ancak öðrenci ve gönüllülerin iþitme taramasýnda görev almasý ülkemizde yaygýn deðildir. Ýþitme taramasýnýn yapýldýðý ortamdaki çevre gürültüsü fazla olduðu taktirde TEOAE cevaplarý maskenelecektir. Bu nedenle tarama yapýlan test odasýnýn gürültü düzeyi ölçümün güvenirliði açýsýndan önemlidir 15,32,33. Ýþitme taramasýnýn sessiz mekanlarda yapýlmasý vurgulanmakta ve çevresel gürültü düzeyi 60 db SPL den daha düþük ortamlarda ölçüm yapýlmasý önerilmektedir 25, Çalýþmamýzda bebeklerin tümünün iþitme taramasý ölçümleri, kliniðimizde iþitme taramasý için özel olarak seçilmiþ ve düzenlenmiþ, TEOAE ölçümüne uygun çevresel gürültü düzeyine sahip odada yapýlmýþtýr. Hafif dereceden çok ileri dereceye kadar iþitme kaybý olan çocuklara altý aylýktan önce cihaz verildiði zaman üç yaþýndaki ekspresif lisan testleri normal sýnýrlar içinde olmaktadýr. Yenidoðan iþitme taramasý olmadan iþitme kaybýnýn taný yaþý ortalama olarak aya kadar uzar. Ýþitme kaybýna yaþamýn erken döneminde taný konulmadýðýnda, temel lisan, sosyal ve kognitif becerilerinin kazanýlmasý, sonraki dönemlerde de okul uyumu ve sosyal bütünleþme zor olmaktadýr 25. Ýþitme kaybý tanýsý koyduðumuz 11 bebeðimizi, iþitme cihazý takýlmasý ve eðitime baþlamasý konusunda deðerlendirdiðimizde sadece ikisinin hedefe uygun olduðunu görmekteyiz. Ýþitme kaybý olan tüm bebeklere altý aylýk olmadan taný konulabilmesine raðmen ailelerin maddi imkansýzlýklarý ve sosyal güvenlik kurumlarýnýn farklý ya da olumsuz uygulamalarý iþitme cihazý takma yaþýnda gecikmeye neden olmuþtur. Çalýþmamýzda 11 bebeðin ikisi altý aylýkken, dördü yedi aylýkken üçü dokuz aylýkken iþitme cihazlarýný kullanmaya baþlamýþlardýr, ancak iki bebek önerilmesine raðmen halen iþitme cihazý kullanmaya baþlamamýþtýr. Ülkemizin sosyoekonomik koþullarý bu açýdan yenidoðan iþitme taramasýnýn hedefine tam olarak ulaþmasýný zorlaþtýrmaktadýr. Bunun yaný sýra aileler iþitme kaybýndan daha erken dönemde haberdar olduklarý için geçen zaman içinde çocuklarýna cihaz takamamalarý onlarý daha çok üzüntüye ve sýkýntýya düþürmektedir. Bu konunun çözüme kavuþmasý için uzmanlarýn, ailelerin ve bu konu ile ilgili herkesin üzerine düþeni yapmasýyla ülkemizde yenidoðan iþitme taramalarý gerçek anlamda hedefine ulaþacaktýr. KAYNAKLAR 1. Hahn M, Lamprecht-Dinnesen A, Heinecke A, et al. Hearing screening in healthy newborns: feasibility of different methods with regard to test time. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 51: Thompson DC, McPhillips H, Davis RL, Lieu TL, Homer CJ, Helfand M. Universal newborn hearing screening: summary of evidence. JAMA 2001; 286: Nekahm D, Weichbold V, Welzl-Mueller K, Hirst- Stadlmann A. Improvement in early detection of congenital hearing impairment due to universal newborn hearing screening. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 59: Doyle KJ, Burggraaff B, Fujikawa S, Kim J. Newborn hearing screening by otoacoustic emissions and automated auditory brainstem response. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1997; 41: Kennedy CR, Kimm L, Dees DC, et al. Otoacoustic emissions and auditory brainstem responses in the newborn. Arch Dis Child 1991; 66: Oudesluys-Murphy AM, Van Straaten HL, Bholasingh R, Van Zanten GA. Neonatal hearing screening. Eur J Pediatr 1996; 155: Chu K, Elimian A, Barbera J, Ogburn P, Spitzer A, Quirk JG. Antecedents of newborn hearing loss. Obstet Gynecol 2003; 101: American Academy of Pediatrics. Task Force on Newborn and Infant Hearing. Newborn and infant hearing loss: detection and intervention. Pediatrics 1999; 103: Hatzopoulos S, Pelosi G, Petruccelli J, et al. Efficient otoacoustic emission protocols employed in a hospitalbased neonatal screening program. Acta Otolaryngol 2001; 121:

6 124 Genç ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Nisan - Haziran Vohr BR, Oh W, Stewart EJ, et al. Comparison of cost and referral rates of three universal newborn hearing screening protocols. J Pediatr 2001; 139: Newton VE, Liu X, Ke X, Xu L, Bamford JM. Evaluation of the use of a questionnaire to detect hearing loss in babies in China. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 48: Paludetti G, Ottaviani F, Fetoni AR, Zuppa AA, Tortorolo G. Transient evoked otoacoustic emissions(teoaes) in newborns: normative data. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 47: Thornton AR, Kimm L, Kennedy CR. Methodological factors involved in neonatal screening using transientevoked otoacoustic emissions and automated auditory brainstem response testing. Hear Res 2003; 182: Gabbard SA, Northern JL, Yoshinaga-Itano C. Hearing screening in newborns under 24 hours of age. Semin Hear 1999; 20: Kemp DT, Ryan S, Bray P. A guide to effective use of otoacoustic emissions. Ear Hear 1990; 11: White KR, Vohr BR, Behren TR. Universal newborn hearing screening using transient evoked otoacoustic emissions: results of Rhode Island Hearing Assessment Project. Semin Hear 1993; 14: Jakubikova J, Kabatova Z, Zavodna M. Identification of hearing loss in newborns by transient otoacoustic emissions. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67: American Academy of Pediatrics. Joint Committee on Infant Hearing Position statement. Pediatrics 1995; 95: Lyon DJ, Lyon ME. Early detection of hearing loss. Can J Public Health 1982; 73: Pappas DG. A study of the high risk registry for sensorineural hearing impairment. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1983; 91: Parving A. Epidemiology of hearing loss and audiological diagnosis of hearing impairment in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1983; 5: Levi H, Adelman C, Geal-Dor M, et al. Transient evoked otoacoustic emissions in newborns in the first 48 hours after birth. Audiology 1997; 36: Probst R, Lonsbury-Martin BL, Martin GK. A review of otoacoustic emissions. J Acoust Soc Am 1991; 89: Lin CY, Huang CY, Lin CY, Lin YH, Wu JL. Communitybased newborn hearing screening program in Taiwan. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68: Lin HC, Shu MT, Chang KC, Bruna SM. A universal newborn hearing screening program in Taiwan. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002; 63: Yoon PJ, Price M, Gallagher K, Fleisher BE, Messner AH. The need for long-term audiologic follow-up of neonatal intensive care unit (NICU) graduates. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67: Cox LC, Toro MR. Evolution of a universal infant hearing screening program in an inner city hospital. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 59: Iwasaki S, Hayashi Y, Seki A, et al. A model of twostage newborn hearing screening with automated auditory brainstem response. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67: Rouev P, Mumdzhiev H, Spiridonova J, Dimov P. Universal newborn hearing screening program in Bulgaria. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68: Poulakis Z, Barker M, Wake M. Six month impact of false positives in an Australian infant hearing screening programme. Arch Dis Child 2003; 88: Owen M, Webb M, Evans K. Community based universal neonatal hearing screening by health visitors using otoacoustic emissions. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 84: F157-F Stevens JC, Webb HD, Hutchinson J, Connell J, Smith MF, Buffin JT. Click evoked otoacoustic emissions in neonatal screening. Ear Hear 1990; 11: Johnsen NJ, Bagi P, Elberling C. Evoked acoustic emissions from human ear. III. Findings in Neonates. Scand Audiol 1983; 12:

Ankara Polatlı Devlet Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı: 6 yıllık sonuçlar

Ankara Polatlı Devlet Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı: 6 yıllık sonuçlar Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Ankara Polatlı Devlet Hastanesi yenidoğan işitme taraması programı: 6 yıllık sonuçlar Newborn hearing screening program in Ankara Polatlı

Detaylı

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze

Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 109-118 Yorum Yenidoðan iþitme taramasý: baþlangýçtan günümüze G. Aydan Genç 1, B. Berrin Ertürk 2, Erol Belgin 3 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1

Detaylı

İkinci Basamak Bir Merkezde Yapılan Yenidoğan İşitme Tarama Testlerinin Değerlendirilmesi

İkinci Basamak Bir Merkezde Yapılan Yenidoğan İşitme Tarama Testlerinin Değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (1): 77-81 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.01.0642 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İkinci Basamak Bir Merkezde Yapılan Yenidoğan İşitme Tarama Testlerinin

Detaylı

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama bulguları

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama bulguları BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2012;22(1):38-42 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.007 38

Detaylı

EK-8 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU OTOAKUSTİK EMİSYON YÖNTEMİ İLE YENİDOĞAN İŞİTMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Derya AYSEV Proje Numarası

Detaylı

Gelişimsel açıdan yüksek riskli bebeklerde işitme tarama sonuçları

Gelişimsel açıdan yüksek riskli bebeklerde işitme tarama sonuçları İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 20; ():-6 doi:0.5222/buchd.20.00 Klinik Araştırma Gelişimsel açıdan yüksek riskli bebeklerde işitme tarama sonuçları Hearing screening test results of newborns at

Detaylı

Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız

Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız Sonuçlarımız Çiğdem Tepe Karaca *, Sema Zer Toros *, Barış Naiboğlu *, Ayşegül Verim *, Şaban Çelebi ** Özet Amaç: yenidoğan işitme taraması sonuçlarımızı değerlendirmek. Yöntem: Hastanemizde yenidoğanlara

Detaylı

Guinea PIG'lerde TEOAE Bulgularý

Guinea PIG'lerde TEOAE Bulgularý OTOSKOP 2003; 3:127-131 DENEYSEL ÇALIÞMA Guinea PIG'lerde TEOAE Bulgularý Yrd.Doç.Dr. Ufuk DERÝNSU Prof.Dr. Ferda AKDAÞ ÖZET Kohleanýn fonksiyonel durumunu deðerlendirmede büyük önem taþýyan otoakustik

Detaylı

GSI AUDIOscreener + OAE ve ABR ÝÞÝTME TARAMASI

GSI AUDIOscreener + OAE ve ABR ÝÞÝTME TARAMASI GSI AUDIOscreener + OAE ve ABR ÝÞÝTME TARAMASI GSI AUDIOscreener + SORUN ÇÖZÜM Ýþitme kaybý, bugün Amerika'da bir milyon çocuðu (diðer bir deyiþle her doðan bin çocuktan beþini) etkileyen önemli bir sorundur.

Detaylı

Yüksek Riskli Yenidoðan ve Ýnfantlarda, Beyin Sapý Ýþitsel Uyarýlmýþ Potansiyeller Odyometrisi ile Ýþitme Taramasý Uygulamasý

Yüksek Riskli Yenidoðan ve Ýnfantlarda, Beyin Sapý Ýþitsel Uyarýlmýþ Potansiyeller Odyometrisi ile Ýþitme Taramasý Uygulamasý OTOSKOP 2003; 1:5-14 KESÝTSEL ÇALIÞMA Yüksek Riskli Yenidoðan ve Ýnfantlarda, Beyin Sapý Ýþitsel Uyarýlmýþ Potansiyeller Odyometrisi ile Ýþitme Taramasý Uygulamasý Yrd.Doç.Dr. Ülkü TUNCER* Prof.Dr. Fikret

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal İşitmenin Değerlendirilmesinde Otoakustik Emisyonların Önemi The Importance of Otoacoustic Emissions in the Assessment of Hearing Saime Güzelsoy

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Çocukluk dönemi işitme taramalarında ülkemizde ve dünyada güncel durum

Çocukluk dönemi işitme taramalarında ülkemizde ve dünyada güncel durum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 265-273 Derleme Çocukluk dönemi işitme taramalarında ülkemizde ve dünyada güncel durum Gülbin Gökçay 1, Perran Boran 2,*, Ayça Çiprut 3, Tekin Bağlam 4 İstanbul

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ

YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ Development of Newborn Hearing and Hearing Screening Serdar BEKEN 1, Esra ÖNAL 1, Yusuf KEMALOĞLU 2 ÖZET 1 Gazi Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı

Detaylı

Ondokuz May s Üniversitesi Yenido an flitme Taramas (YED T) lk Y l Sonuçlar

Ondokuz May s Üniversitesi Yenido an flitme Taramas (YED T) lk Y l Sonuçlar O.M.Ü. T p Dergisi 24(2): 43 51, 2007 Ondokuz May s Üniversitesi Yenido an flitme Taramas (YED T) lk Y l Sonuçlar Figen BAfiAR *, Canan AYGÜN **, Ayfle Gül GÜVEN *** Yenido an iflitme taramalar konjenital

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri işitme taraması için uygun mu?

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri işitme taraması için uygun mu? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016; 59: 49-54 Orijinal Makale Yenidoğan yoğun bakım üniteleri işitme taraması için uygun mu? Mesut Kaya, 1,* Selim Ünsal, 2 Ceyda Sel Yılmaz, 3 Meltem Genç, 4 Selma

Detaylı

Ulusal Yenidoğan Ġşitme Tarama Programı (YDĠTP)

Ulusal Yenidoğan Ġşitme Tarama Programı (YDĠTP) Ulusal Yenidoğan Ġşitme Tarama Programı (YDĠTP) Konjenital ve Erken çocukluk Dönemi Ġşitme Kaybının Erken Tanısı Prof. Dr. Yusuf K. Kemaloğlu Gazi Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğr. Üy. ve Odyoloji BD Başkanı 1

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

9.7 8.4. CRP (mg/dl) Sepsis Kontrol 4.2 0.3 0.3 0.3. Günler. Sepsis Kontrol. E-selektin (ng/ml) Günler 114.8 109.1 104.2 99.5 99.5 99.

9.7 8.4. CRP (mg/dl) Sepsis Kontrol 4.2 0.3 0.3 0.3. Günler. Sepsis Kontrol. E-selektin (ng/ml) Günler 114.8 109.1 104.2 99.5 99.5 99. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 261-266 Orijinal Makale Yenidoðan geç sepsisinde erken taný ve tedavi kriteri olarak E-selektin Aþkýn Güra 1, Nilay Oygür 2, Hakan Ongun 3, Osman Saka 4,

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Mehmet AKŞİT, Ph.D Otoakustik Emisyonlar Thomas Gold (1948) Tüylü hücrelerin aktif elemanlar olabileceğini ve bunları aktivasyonundan emisyonların elde edilebileceğini öne sürdü.

Detaylı

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ OTOACOUSTIC EMISSIONS IN PATIENTS WITH SUDDEN IDIOPATIC HEARING LOSS Dr. Fazıl APAYDIN, Dr. Tamer ERDEM, Dr. Yılmaz EGE, Dr. Nasır ORDUBADİ ÖZET: Bu çalışma,

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Odyolog. Bilimsel yayınlarda «odyoloji» ve «odyolog» kavramlarının kullanımı ilk 1946 yılına dayanır

Odyolog. Bilimsel yayınlarda «odyoloji» ve «odyolog» kavramlarının kullanımı ilk 1946 yılına dayanır ODYOLOJİ NEDİR? Odyoloji İşitme bilimi 1927 de ABD de işitme konuşma ile ilgili meslek sahipleri «American Academy of Speech Correction» adı altında örgütlenmişlerdir Aynı kuruluş 1947 yılında «American

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 10-14 Orijinal Makale Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Propofol ve Sevofluran Anestezisinin Oto-Akustik Emisyona Etkisi*

Pediatrik Hastalarda Propofol ve Sevofluran Anestezisinin Oto-Akustik Emisyona Etkisi* OTOSCOPE 2004; 3:85-92 PROSPEKTÝF ÇALIÞMA Pediatrik Hastalarda Propofol ve Sevofluran Anestezisinin Oto-Akustik Emisyona Etkisi* Dr. Ersan KALAY 1, Doç. Dr. Refik CAYLAN 2, Prof. Dr. Ahmet KARAGUZEL 1

Detaylı

Diabetes Mellituslu Hastalarda Ýþitme Kayýplarýnýn Elektrofizyolojik Testlerle Erken Saptanmasý

Diabetes Mellituslu Hastalarda Ýþitme Kayýplarýnýn Elektrofizyolojik Testlerle Erken Saptanmasý OTOSKOP 2002; 1:11-18 PROSPEKTÝF ÇALIÞMA Diabetes Mellituslu Hastalarda Ýþitme Kayýplarýnýn Elektrofizyolojik Testlerle Erken Saptanmasý Uz.Dr. Ýsmail BOYRAZ Yrd.Doç.Dr. Bülent AÐIRDIR Yrd.Doç.Dr. Kenan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý

Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý OTOSKOP 2003; 3:103-109 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý Doç.Dr. M. Zafer UÐUZ*

Detaylı

Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu)

Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu) OTOSKOP 2; 3:1-116 OLGU SUNUMU Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu) Araþ. Gör. Dr. Güzin Özhan AKKUZU* Uz. Dr. Nedret TANACI** Yrd. Doç. Dr. Babür AKKUZU* Yrd.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 96-102 Orijinal Makale Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Özlem

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı

Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri

Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(3):123-128 Çalışma - Araştırma / Original Article 123 Efüzyonlu otitis media tanı ve

Detaylı

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi OTOSCOPE 25; 2:51-57 RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi Op.Dr. Mustafa PAKSOY 1, Op.Dr. Sedat AYDIN 1, Dr. Ümit HARDAL

Detaylı

Hiperbilirubinemik Yenidoğanlar ve Aminoglikozid Tedavisi Alan Yenidoğanlarda TEOAE ile Đşitmenin Değerlendirilmesi

Hiperbilirubinemik Yenidoğanlar ve Aminoglikozid Tedavisi Alan Yenidoğanlarda TEOAE ile Đşitmenin Değerlendirilmesi KBB ve BBC Dergisi 15 (2):65-70, 2007 Yenidoğanlar ve Aminoglikozid Tedavisi Alan Yenidoğanlarda TEOAE ile Đşitmenin Değerlendirilmesi The Evaluation of Hearing by TEOAE in Hyperbilirubinemic and Aminoglycoside

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN İKİ YILLIK İZLEMİ

KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN İKİ YILLIK İZLEMİ KONJENİTAL CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN İKİ YILLIK İZLEMİ Dilek Çolak 1,İmran Sağlık 1,Zübeyde Eres Sarıtaş 1,Murat Turhan 2,Aslı Bostancı 2,İsmail Çetiner 3,Yalçın Erdoğan 3,Nihal

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Týp Araþtýrmalarý Dergisi 3; 1(2): 5-9 ARAÞTIRMA Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Fahrettin Talay 1, Sedat Altýn 2, Levent Karasulu 2 1 Eyüp Verem Savaþ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

Dr. Ýlgi Öztürk Ertem*

Dr. Ýlgi Öztürk Ertem* Saðlýk Hizmetinde Çocuklarýn Geliþimlerinin Ýzlenmesi ve Desteklenmesi Monitoring and Support of Child Development in Health Services Dr. Ýlgi Öztürk Ertem* Öz Çocuðun geliþiminin izlenmesi, onun hareket,

Detaylı

Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi

Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi Araştırma: Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi Yavuz Atar 1, İlhan Topaloğlu 2, Ziya Saltürk 2, Hilmi Uğraş 2 1 Gönen Devlet Hastanesi

Detaylı

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMI (YİTP) İLKELERİ

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMI (YİTP) İLKELERİ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMI (YİTP) İLKELERİ 9 Kasım 2012 II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi Dr Aysu Duyan Çamurdan GÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sosyal Pediatri Bilim Dalı Sunum Planı: İşitme

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 013; 14(1) : 11-15 Araþtýrma PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ 1 1 Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Özet: İşitme kaybı tanısının konulması, işitme kayıplı bireylere cihaz uygulanması ve uygun rehabilitatif yaklaşım konusunda yönlendirilmesi açısından Odyoloji biliminin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI / AUDIOLOGY UNDERGRADUATE CURRICULUM 1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER Dersin Kodu Dersin

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 317-327 Derleme Çocuk ruh saðlýðý açýsýndan prematürite Aylin Özbek 1, Süha Miral 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi 20 ARAÞTIRMA Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioðlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Gülnur Özgüner Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD. Isparta

Detaylı