T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ekmeklik Buğdayda Kurağa Toleranslı ve Hassas Genotiplerde Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Kullanılarak Kalıtım Değerlerinin Ġncelenmesi Seyfi TANER DOKTORA TEZĠ Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Eylül-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

2

3 TEZBiLDininni Bu tezdeki biitiin bilgilerin etik dawamq ve akademik kurallar gergevesinde elde edildilini ve tez yazlm kurallanna uygun olarak hazrlanan bu galgmad a bana ait olmayan her tiirlii ifade ve bilginin kaynalrna eksiksiz atrf yaprldrgrru bildiririm. DECLARATION PAGE I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and eonduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work. Tarih: 2011

4 ÖZET DOKTORA TEZĠ Ekmeklik Buğdayda Kurağa Toleranslı ve Hassas Genotiplerde Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Kullanılarak Kalıtım Değerlerinin Ġncelenmesi Seyfi TANER Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı DanıĢman: Prof Dr. Bayram SADE 2011, 133 Sayfa Jüri DanıĢmanın Prof. Dr. Bayram SADE Prof. Dr. Ġlhan TURGUT Prof. Dr. Ali TOPAL Prof. Dr. Süleyman SOYLU Doç. Dr. Mevlüt AKÇURA Bu çalıģmada, Orta Anadolu ve Geçit Bölgesinin sulu ve kurak alanlar için geliģtirilen 6 ekmeklik buğday genotipinin anaç olarak kullanıldığıdiallel melezleme proğramından elde edilen 15 F 1 melezi sulu ve kuru Ģartlarda incelenmiģtir. ÇalıĢma sulu ve kuru Ģartlar olmak üzere iki farklı çevrede yürütülmüģtür. Yapılan istatistiksel analizde hem kuru hem de sulu Ģartlarda önemli varyasyon tespit edilen bayrak yaprak klorofil içeriği, bayrak yaprak kül içeriği, üst boğumarası uzunluğu, bitki boyu, baģakta tane sayısı, 1000 tane ağırlığı, tane verimi yanında sadece kuru Ģartlarda önemli çıkan bayrak yaprak yeģil kalma süresi; sadece sulu Ģartlarda önemli çıkan erken dönem toprak yüzeyini kapama ve yaprak alanı indeksi ile kurağa duyarlılık indeksi konularında kalıtım analizleri yapılarak genetik analizler yapılmıģtır. Kuru Ģartlarda bayrak yaprak klorofil içeriği ve baģakta tane sayısı kalıtımının eklemeli gen etkisinde olduğu; bayrak yaprak yeģil kalma süresi, bayrak yaprak kül içeriği, üst boğum uzunluğu, bitki boyu, 1000 tane ağırlığı ve tek bitki tane verimi kalıtımının eklemeli olmayan gen etkisinde olduğu belirlenmiģtir. Sulu Ģartlarda bayrak yaprak klorofil içeriği, bayrak yaprak kül içeriği, üst boğumarası uzunluğu, bitki boyu ve baģakta tane sayısı özelliklerinin eklemeli gen etkisinde olduğu; erken dönemde toprak yüzeyini kapama, yaprak alanı indeksi, 1000 tane ağırlığı ve tek bitki tane veriminin eklemeli olmayan gen etkisinde olduğu ve kurağa duyarlılık indeksi kalıtımının ise eklemeli olmayan gen tesirinde kaldığı ortaya çıkmıģtır. AraĢtırmada kullanılan anaçlar içerisinde kuru koģullarda, Konya 2002 çeģidi bayrak yaprak klorofil içeriği, bayrak yaprak yeģil kalma süresi, bayrak yaprak kül içeriği, 1000 tane ağırlığı ve tek bitki tane verimi; Ahmetağa çeģidi bayrak yaprak klorofil içeriği, bayrak yaprak kül içeriği ve baģakta tane sayısı; YÇ 45 genotipi üst boğumarası uzunluğu, bitki boyu ve baģakta tane sayısı; YÇ 52 genotipi üst boğum uzunluğu, bitki boyu ve 1000 tane ağırlığı yönüyle ıslah çalıģmalarında kullanılabilecek anaç olarak belirlenmiģtir. Sulu koģullarda, Konya 2002 çeģidi bayrak yaprak klorofil içeriği, bayrak yaprak kül içeriği, üst boğum uzunluğu ve bitki boyunun kısaltılması ve 1000 tane ağırlığı; Ahmetağa çeģidi üst boğumarası uzunluğu ve bitki boyunun kısaltılması ve baģakta tane sayısı; YÇ 45 genotipi erken dönem toprak yüzeyini kapama, yaprak alanı indeksi, baģakta tane sayısı ve tek bitki tane verimi; YÇ 52 genotipi erken dönem toprak yüzeyini kapama, yaprak alanı indeksi ve 1000 tane ağırlığı yönüyle ıslah çalıģmalarında kullanılabilecek ebeveyn olarak kendini göstermiģtir. Kurağa duyarlılık indeksi bakımından ise Konya 2002 çeģidinin ıslah çalıģmalarında ebeveyn olarak kullanılabileceği görülmektedir. AraĢtırma sonucunda melezleme proğramında yer alan kombinasyon ve anaçların ülkesel buğday ıslah çalıģmaları için bir potansiyel oluģturduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: diallel melezleme, ekmeklik buğday, fizyoloji, kalıtım, kuraklığa tolerans, morfoloji iv

5 ABSTRACT Ph.D THESIS Estimation of Coefficient of Heritabilities by Using Some Physiological and Morphological Parameters in Drought Tolerant and Sussectible Bread Wheat Seyfi TANER THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF SELÇUK UNIVERSITY THE DEGREE OF DOCTOR OF ENGINEERING Advisor: Prof Dr. Bayram SADE 2011, 133 Pages Jury Advisor Prof. Dr. Bayram SADE Prof. Dr. Ġlhan TURGUT Prof. Dr. Ali TOPAL Prof. Dr. Süleyman SOYLU Doç. Dr. Mevlüt AKÇURA In this study, six bread wheat genotypes, developed for The Central Anatolia and Transitional Zone, and 15 F 1 genotypes, obtained from these genotypes, have been tested in dry and irrigated conditions. Statistical analysis showed that the chlorophyll content of flag leaf, ash content of flag leaf, peduncle lenght, plant height, grain number in the spike,1000 grain weight and grain yield were significant both in dry and irrigated conditions. Inheritance of duration of stay green of flag leaf which was only significant in dry conditions, cover of soil surface at early stage which was only significant in irrigated conditions, leaf area index and drought resistance index was studied. Flag leaf chlorophyll content and grain number per spike were affected by additive genes, but the traits such as the duration of stay green of flag leaf, flag leaf ash content, peduncle lenght, plant height, 1000 grain weight, and grain yield of single plants were influenced by non-additive genes. The characters such as the chlorophyll content of flag leaf, flag leaf ash content, the length of peduncle, plant height, grain number per spike were under the control of additive genes; whereas cover of soil surface at early stage and leaf area index, 1000 grain weight, grain yield of the single plant and drought resistance index were influenced by nonadditive genes. At dry conditions, Konya-2002 variety might be used as parent in wheat breeding for flag leaf chlorophyll content, duration of stay green of flag leaf, flag leaf ash content, 1000 grain weight and single plant yield. The characteristics of Ahmetağa could also be used for flag leaf chlorophyll content, flag leaf ash content, the number of grain in the spike. Peduncle lenght, plant height and the numbers of grain in the spike of YC 45 might be assets in crossing. The last but not the least, peduncle lenght, plant height and 1000 grains weight of YC 52 could be used in breeding activities. In irrigated conditions, Konya might be used as parent for chlorophyll content of flag leaf, flag leaf ash content, peduncle lenght, 1000 grains weight and short plant height. Ahmetağa could be a promising parent for peduncle lenght, short plant height, the numbers of per spike. YÇ 45 was another good candidate to be used in crosses for cover of soil surface at early stage, leaf area index, the grain number per spike and single plant yield. YÇ 52 was noted as a possible parent for leaf area index, cover of soil surface at early stage and 1000 grain weight. Konya 2002 was also promising parent for drought resistance index in wheat breeding. It has been found out that parents and combinations used in this study has potential to be used in National Wheat Breeding Program. Keywords: bread wheat, diallel cross, drought tolerance, heritability, morphology, physiology v

6 ÖNSÖZ Hızla artan dünya nüfusunun beslenebilmesi için, değiģik ülkeler öncelikle ekolojilerine uygun bitkiler üzerinde verimi artırmaya yönelik değiģik araģtırmalar yapmaktadırlar. Dünya ve Ülkemiz insan beslenmesinde birinci sırada olan buğdayın verimini artırma çalıģmaları daha da önemli hale gelmiģtir. Özellikle son yıllarda dünyanın değiģik bölgelerinde olduğu gibi ülkemizde de kuraklık değiģik Ģekil ve Ģiddette kendini göstermektedir. Bu nedenle stres Ģartlarına, özelliklede kuraklık stresine toleranslı veya dayanıklı genotiplerin geliģtirilmesi ayrıca bir öneme sahip olmaktadır. Ülkemizin, buğdayın gen kaynağı olarak gösterilen verimli hilal bölgesinde yer alması ülkemiz adına bir Ģans olarak karģımızda durmaktadır. Bu amaçla yerel popülasyonlar üzerinde çalıģmalar yapılarak değerlendirilmelidir. Ancak bu çalıģmalar içerisinde en zahmetli ve karmaģık olanı genetik çalıģmalardır. Birçok etmenin etkili olduğu verimi artırmak, kolay olmamakla birlikte uzun yıllar, masraf ve emek harcanması gerekiyor. Türkiye nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası ülkemizin en kurak yörelerinin baģında gelmektedir ve yöre için çok önemli olan ekmeklik buğday ağırlıklı olarak, buğday-nadas sistemi ile yetiģtirilmektedir. Dolayısıyla bölgemiz için, yağıģa dayalı verimi yüksek genotiplerin geliģtirilmesi önemli olmaktadır. Bu çalıģmada yerel popülasyondan saflaģtırılan yerel genotipler ile tescilli çeģitlerin melez döllerine ait genotiplerin performansları incelenmiģtir. Bu tezin hazırlanmasından sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede yaptığı destek, katkı ve yönlendirmeleri için; danıģmanım Prof. Dr. Bayram SADE ye, özellikle kalıtım analizlerinin değerlendirilmesinde yardımını esirgemeyen Prof. Dr. Süleyman SOYLU ya, hocalarım Prof. Dr. Ali TOPAL ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet HAMURCU ya; Laboratuvar çalıģmalarında destek sağlayan Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Kalite Bölüm BaĢkanı Dr. Aysun Göçmen AKÇACIK a, çalıģmaların her anında yanımda olan eģim Ümmühan TANER ve çoçuklarım Ġbrahim TANER ile ġerife TANER e gönülden teģekkür ederim. Bu çalıģma 108O609 proje numarası ile TUBĠTAK, proje numarası ile S.Ü Bap Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiģtir. Seyfi TANER KONYA-2011 vi

7 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... iv ABSTRACT... v ÖNSÖZ... vi ĠÇĠNDEKĠLER... vii 1. GĠRĠġ KAYNAK ARAġTIRMASI Buğdayda Kalıtımla Ġlgili ÇalıĢmalar Buğdayda Kuraklık Fizyolojisiyle Ġlgili ÇalıĢmalar MATERYAL VE METOT Materyal Deneme yeri ve iklim özellikleri Deneme yerinin toprak özellikleri Deneme yerinin iklim özellikleri Denemede kullanılan buğday genotipleri Metot ÇalıĢmada kullanılan F 1 materyalinin elde edilmesi Denemenin kurulması ve yürütülmesi Gözlem ve ölçümler Fizyolojik parametreler Yaprak nispi su içeriği Bayrak yaprak klorofil içeriği Bayrak yaprak yeģil kalma süresi Bitki örtüsü (kanopi) sıcaklığı Translokasyon oranı Stoma iletkenliği Erken dönemde toprak yüzeyini kapama Kül içeriği Bayrak yaprak prolin içeriği Morfolojik parametreler Üst boğum arası uzunluğu Bitki boyu Yaprak alanı indeksi BaĢakta tane sayısı tane ağırlığı Bitki tane verimi Kurağa duyarlılık indeksi Denemelerden elde edilen verilerin analizi vii

8 4. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA Melez UyuĢmazlığı Karakterlerin Ön Varyans Analizleri Fizyolojik Karakterler Bayrak yaprak klorofil içeriği Kuru denemede bayrak yaprak klorofil içeriği Kuru denemede bayarak yaprak klorofil içeriğine ait genetik komponenetler Kuru denemede bayarak yaprak klorofil içeriği bakımından melez gücü Sulu denemede bayrak yaprak klorofil içeriği Sulu denemede bayrak yaprak klorofil içeriğine ait genetik komponentler Sulu denemede bayrak yaprak klorofil içeriği bakımından melez gücü Bayrak yaprak yeģil kalma süresi Kuru denemede bayrak yaprak yeģil kalma süresi Kuru denemede bayrak yaprak yeģil kalma süresine ait genetik komponentler Kuru denemede bayrak yaprak yeģil kalma süresi bakımından melez gücü Erken dönemde toprak yüzeyini kapama Sulu denemede erken dönemde toprak yüzeyini kapama Sulu denemede erken dönemde toprak yüzeyini kapama özelliğine ait genetik komponentler Sulu denemede erken dönemde toprak yüzeyini kapama melez gücü Bayrak yaprak kül içeriği Kuru denemede bayrak yaprak kül içeriği Kuru denemede bayrak yaprak kül içeriğine ait genetik komponentler Kuru denemede bayrak yaprak kül içeriği melez gücü Sulu denemede bayrak yaprak kül içeriği Sulu denemede bayrak yaprak kül içeriğine ait genetik komponentler Sulu denemede bayrak yaprak kül içeriği melez gücü Morfolojik Karakterler Üst boğumarası uzunluğu Kuru denemede üst boğumarası uzunluğu Kuru denemede üst boğumarası uzunluğuna ait genetik komponentler Kuru denemede üst boğumarası uzunluğuna ait melez gücü Sulu denemede üst boğumarası uzunluğu Sulu denemede üst boğumarası uzunluğuna ait genetik komponentler Sulu denemede üst boğumarası uzunluklarına ait melez gücü Bitki boyu Kuru denemede bitki boyu Kuru denemede bitki boyuna ait genetik komponentler Kuru denemede bitki boyuna ait melez gücü viii

9 Sulu denemede bitki boyu Sulu denemede bitki boyuna ait genetik komponentler Sulu denemede bitki boyuna ait melez gücü Yaprak alanı indeksi Sulu denemede yaprak alanı indeksi Sulu denemede yaprak alanı indeksine ait genetik komponentler Sulu denemede yaprak alanı indeksine ait melez gücü BaĢakta tane sayısı Kuru denemede baģakta tane sayısı Kuru denemede baģakta tane sayısına ait genetik komponentler Kuru denemede baģakta tane sayısına ait melez gücü Sulu denemede baģakta tane sayısı Sulu denemede baģakta tane sayısına ait genetik komponentler Sulu denemede baģakta tane sayısına ait melez gücü Tane ağırlığı Kuru denemede 1000 tane ağırlığı Kuru denemede 1000 tane ağırlığına ait genetik komponentler Kuru denemede 1000 tane ağırlığına ait melez gücü Sulu denemede 1000 tane ağırlığı Sulu denemede 1000 tane ağırlığına ait genetik komponentler Sulu denemede 1000 tane ağırlığına ait melez gücü Bitki tane verimi Kuru denemede bitki tane verimi Kuru denemede bitki tane verimine ait genetik komponentler Kuru denemede bitki tane verimine ait melez gücü Sulu denemede bitki tane verimi Sulu denemede bitki tane verimine ait genetik komponentler Sulu denemede bitki tane verimine ait melez gücü Kurağa Duyarlılık Ġndeksi Kurağa duyarlılık indeksine ait genetik komponentler Kurağa duyarlılık indeksine ait melez gücü SONUÇLAR VE ÖNERĠLER KAYNAKLAR ġekġller ÖZGEÇMĠġ ix

10 1 1. GĠRĠġ Buğday, kuzey ve güney enlemleri arasında baģarıyla yetiģtirilen ve en geniģ adaptasyon alanına sahip kültür bitkisidir. Dünya buğday ekim alanları son 48 yıl içinde yaklaģık %8.7 artması yanında, verim %64.7 ve üretim %67.8 artmıģ olup; 2009 yılı itibarıyla ekim alanı yaklaģık 225 milyon hektar, üretim 682 milyon ton ve ortalama verim kg/da dır (FAO 2009). Ülkemizde, 14 milyon hektarlık tahıl ekiliģ alanı içerisinde, buğday ekiliģ alanı yaklaģık 8 milyon hektar ile ilk sırada yer almaktadır. Toplam yıllık üretimimiz 20 milyon ton düzeyinde olup, verim ise kg/da ile dünya ortalamasının altında gerçekleģmektedir (FAO, 2009) Ülkemizde buğday verim ortalamasının dünya ortalamasından düģük olmasını, çiftçilerimizin iyi tohumluk kullanmamasına, yetiģtirme tekniği uygulamalarındaki eksikliklere ve buğdayın genellikle kuru tarım alanlarında yetiģtirilmesine bağlamak olasıdır. Nitekim sulanan alanlarda buğdaya göre daha çok gelir getiren kültür bitkileri tercih edilmektedir. Ülkemizde buğday, beslenme açısından temel gıda olarak bilinir. FAO verilerine göre dünyada kiģi baģına ekmek tüketimi geliģmiģlik düzeyine bağlı olarak kg/yıl arasında değiģirken, ülkemizde ortalama 184 kg/yıl olmaktadır (FAO- 2008). Buğday ürünlerine karģı aģırı istek nedeni ile önemi her geçen gün artmaktadır yılında dünya buğday gereksiniminin mevcut nüfus artıģ oranı ile bugüne göre %40 daha fazla olacağı tahmin edilmektedir (Rosegrant ve ark. 1997). Artan bu buğday ihtiyacını karģılamak amacıyla dünyada, ulusal ve uluslararası araģtırma kuruluģları buğday verim ve kalitesini arttırmak amacıyla yoğun çaba göstermektedirler. Bu çabalar sonucu; yatmaya, hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık, kıģa, kurağa ve sıcağa tolerans ve yetiģtirme teknikleri açısından önemli geliģmeler kaydedilmiģtir. Bunun yanında, yeni teknolojik geliģmelerin buğday ıslahında kullanılabilirliği üzerine çok sayıda çalıģma baģlatılmıģ ve çabalar devam etmektedir. Islah çalıģmaları çok zaman alan ve oldukça pahalı araģtırmalardır. Islahın temel prensibinde iyi bir çeģit çıkarmak için amacın iyi belirlenmesi, uygun ebeveyn seçimi ve deneme tekniğinin iyi seçilmesi (uygun lokasyon ve iyi gözlem) ilkeleri vardır. Bu amaçla, kombinasyon ıslah çalıģmalarında baģarı, gerekli varyasyon kaynaklarının varlığı ve bu kaynakların etkin bir Ģekilde kullanımı ile gerçekleģir. Ebeveynlerin amaca uygun olarak belirlenen özelliklerinin kalıtım derecelerinin bilinmesi, gereksiz

11 2 kombinasyonları ortadan kaldırmakta ve hangi generasyonda seleksiyona baģlanacağı yönünde fikir vermektedir (Toklu ve Yağbasanlar, 2005). Buğday ekim alanlarını arttırma olanağı bulunmadığına göre, sürekli artan dünya nüfusunun buğday isteğinin karģılanabilmesi, büyük ölçüde birim alan veriminin yükseltilmesine bağlıdır. Bu nedenle, çoğunlukla kuru tarım yapılan alanlar için kurağa mukavemeti iyi olan çeģitlerin geliģtirilmesi ve mevcut alanda üretimi arttırma yollarının araģtırılması ıslahçıların temel hedefleri arasındadır. Buğday ıslah çalıģmalarında temel amaçlar, birim alandan elde edilen tane verimini arttırmak, yüksek kaliteli ebeveynleri seçerek farklı genotiplerde bulunan bu özelliklerin bir bireyde toplanmasını sağlamaktır. Bitki ıslahçısı amacına uygun çeģitleri geliģtirebilmek için, elinde bulunan genetik materyal ile melezlemeler yaparak varyasyonlar yaratır. Islahçı, bu yeni geliģtirilen melez popülasyonlarda yer alan ebeveyn ve melez dölleri agronomik özellikler bakımından erken generasyonlarda tanımak ve üstün özelliklere sahip olanları seçmek ister. Orta Anadolu Bölgesinde kuraklık Ģiddeti yıllara göre değiģmekle birlikte, kuraklığın bitkinin hangi geliģme döneminde oluģacağı ve süresi belirsizlik göstermektedir. GeniĢ iklim varyasyonunun bulunduğu bölgemizde sadece morfolojik karakterler verimi garanti etmemekte ve genotipin kuraklığa toleransı da verimi büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, geliģtirilen çeģitlerin kurak koģullar oluģtuğunda belirli bir verim düzeyini koruması beklenirken uygun koģullar oluģtuğunda ise bundan yararlanabilecek bir verim potansiyeline sahip olması istenmektedir. Kurağa dayanıklı olduğu bilinen çeģitlerde, uygun geliģme koģullarının oluģması durumunda verim potansiyeli sınırlı kalmaktadır. Bunun nedeni olarak da sınırlı fotosentez alanı gösterilmektedir. Bu nedenle verimi artırmak için yüksek fotosentez kapasitesi ile birlikte fizyolojik dayanıklılık önem kazanmaktadır. Kurağa dayanıklı buğday geliģtirme çalıģmalarında morfolojik parametrelerin yanı sıra seleksiyon kriteri olabilecek ucuz, kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir fizyolojik testlere ihtiyaç vardır (Çekiç 2007). Yaprakların klorofil içeriklerinin onların fotosentetik kapasitelerini yansıttığı ve SPAD değerleri ile okuma anında yaprakların içerdiği klorofil miktarı arasında doğrusal bir iliģki olduğu ortaya konulmuģtur (Yadava 1986, Fischer 2001). Bu sistem yaprakların sahip olduğu yeģil rengin ölçülmesi yolu ile dolaylı olarak klorofil miktarının belirlenmesini sağlamaktadır.

12 3 Yaprakların yeģil kalma süresinin uzunluğunun kurağa dayanıklı buğday geliģtirilmesinde seleksiyon kriteri olarak kullanılması mümkündür (Reynolds ve ark. (1999). Yaprakların yeģil kalma sürelerinin artması ile daha fazla sürede fotosentez yapılacağı ve dolayısı ile daha fazla asimilant biriktirileceği için verimde artıģ sağlanabilmektedir. Erken geliģme ve toprak yüzeyini kapatma, çok kurak Ģartlara uyum sağlama açısından önemli bir parametredir. Alınabilir suyun %40 na varan kısmı topraktan doğrudan evaporasyon yoluyla kaybolabilmektedir (Loss ve Siddique 1994). Erken dönemde toprak yüzeyinin bitki örtüsü ile kapanması su kayıplarını en aza indirirken radyasyon alımını ve transpirasyon etkinliğini artırmaktadır (Ludlow ve Muchow 1990). Optimum koģullarda verim potansiyeline ulaģma açısından tozlaģma öncesi toplam biyokütle büyük önem taģımakta ve bunun üzerinde de erken dönemdeki geliģme büyük etki yapmaktadır (Loss ve Siddique 1994). Bitkide birikmiģ toplam minerallerin ölçüsü olan bayrak yaprak kül içeriği ile verim arasında doğrusal bir iliģki olduğu ve ilave bir parametre olarak kullanılması gerektiği belirtilmiģtir (Araus ve ark. 1998). Buğday bitkileri stres Ģartlarına (erken veya geç) ulaģmadan önce biriktirdikleri kuru maddeyi tane doldurma dönemlerinde kullanmaktadırlar (Miralles ve Slafer 1995, Seidel 1996). Bu nedenle kurak Ģartlarda üst boğum arası uzunluğu ve bitki boyunun uzun olması istenen bir özellik iken, sulanabilen Ģartlarda bitkiler yatacağından kısa boylu bitkiler tercih edilmektedir. Daha geniģ bayrak yaprak alanına sahip çeģitlerin bayrak yaprak alanının tane verimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bir çok araģtırma ile doğrulanmıģtır (ġener ve ark. 1999). Birim alanda yaprak miktarının ölçüsü olan yaprak alanı indeksinin belirlenmesiyle bu amaca hizmet edilmektedir. Bayrak yaprağının bitki fotosentezine ve dolayısıyla tane geliģimini sağlayan fotosentez ürünlerine önemli bir katkı yaptığı bilinmektedir. Bunlara dayanarak, baģarılı bir ıslah programı için bayrak yaprak özelliklerinin de (bayrak yaprak uzunluğu, eni ve alanı) diğer buğday ıslahı karakterlerine ilave edilmesiyle daha iyi sonuçlara ulaģmak mümkündür (Spagnoletti ve Qualset 1990). Buna karģın birçok araģtırmacının bulgularına göre, yaprak alanı geniģledikçe, tane doldurma katkısı artmakta, fakat kurağa mukavemet azalmaktadır (Kalaycı ve ark. 1998). Genotipler arası verim farklılıklarının komponentler açısından incelenmesine yönelik araģtırmalar, potansiyel verimin tane ağırlığından çok birim alandaki tane

13 4 sayısıyla ilgili olduğunu göstermiģtir (Austin ve ark.1980, Slafer ve ark. 1996). Ancak, birim alandaki tane sayısı tek baģına bir komponent olmayıp kardeģlenme, kardeģlerin baģak verme oranı, baģakta baģakçık sayısı ve baģakçıkta tane sayısı gibi çok sayıda komponentin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmaktadır tane ağırlığı yetiģtirme Ģartları baģta olmak üzere bitki morfolojik parametrelerine göre çevreden en çok etkilenen parametrelerden birisidir. Kurak veya kısıtlı sulama Ģartlarında 1000 tane ağırlığında önemli düģüģler meydana gelmektedir (Koç ve ark., 1994; Öztürk ve Aydın, 2004). Verim, birim alandaki baģak sayısı, baģaktaki tane sayısı ve baģaktaki tane ağırlığının birlikte değerlendirilmesi ile ortaya çıkan ve çevre Ģartlarından en fazla etkilenen hedef unsurdur. Kurağa duyarlılık indeksi kuru ve sulu Ģartlarda yetiģtirilen genotiplerin verimleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. DüĢük indeks değeri kurağa duyarlılık parametresi olarak kullanılmaktadır (Öztürk, 1998). Ebeveynlerin ele alınan özellikler bakımından elde edilen ortalama değerleri, melez performanslarının tahmin edilmesi ve üstün ebeveynlerin seçilmesi bakımından önemli olmaktadır (Poehlman ve Sleper 1995). Ebeveynlerin melez performansı, heterosis olgusundan yararlanarak ortaya çıkarılabilir. Yüksek verimli ve kaliteli melez çeģitlerin seçilmesinde, yüksek heterosis değeri istenir (Knott 1965). Ebeveynlerin seçiminde en çok kullanılan metod, diallel analiz yöntemidir. Bu metod, populasyon analizlerinde en geniģ ölçüde kullanılan yöntemdir (Yıldırım ve ark. 1979). Populasyonun genetik yapısı hakkında bilgi elde edebilmek için, o populasyonun F 1 generasyonu üzerinde gözlemler yapmak yeterli olacaktır. Eğer, ebeveynlerin genel kombinasyon yeteneği ve melezlerin özel kombinasyon yetenekleri araģtırılıyorsa, Griffing Diallel Analiz Yöntemi uygulanmaktadır (Yıldırım ve ark. 1979). Griffing Diallel Analiz Yöntemi ile kombinasyonların ve ebeveynlerin genel ve özel kombinasyon yetenekleri ve bunların etkileri yanında geniģ ve dar anlamda kalıtım dereceleri hesaplanır. Islah çalıģmalarında kalıtım derecesi değerlerinin kullanım amaçları; ebeveynlerden döllere transfer edilebilecek genetik etkilerin bir birine göre (mukayeseli) önemini belirlemek, belirli bir özelliğin ıslahı için en uygun seleksiyon yöntemini tespit etmek, seleksiyonla elde edilen kazancı (genetik ilerlemeyi) tahmin etmek olarak sıralanabilir (Yıldırım 2005 ) Bir homozigot genotipin istenen özelliklerini melez döle geçirebilme kabiliyetine kombinasyon yeteneği denir. Bir çeģidin genel kombinasyon yeteneği,

14 5 aynı seri melez kombinasyonları içerisinde diğer kendilenmiģ hatların melez performansına olan katkıları ile kıyaslanmasıdır. Bir kendilenmiģ hattın genel kombinasyon yeteneği, diğer kendilenmiģ hatlarla melezlenerek ve tek döllerin toplam performansları mukayese edilerek değerlendirilir. Genel kombinasyon özelliği genetik etkilerin eklemeli (additif) kısmını verir. Özel kombinasyon yeteneği, bir kendilenmiģ hattın (belirli kendilenmiģ hatların bir seri melez içerisindeki katkısına dayalı olarak) baģka bir kendilenmiģ hatla olan melezinde melez performansına olan katkısıdır. Özel kombinasyon kabiliyeti, eklemeli olmayan gen etkisini değerlendirir ve üstün vasıflı saf hat (kendilenmiģ/kendilenmiģ) melez kombinasyonlarını belirlemek için kullanılır. Kombinasyon yetenekleri üzerine yapılan çalıģmalarda, bir birinden uzak tabanlı popülasyonlardan elde edilen kendilenmiģ hatların, bir birine yakın materyallerden geliģtirilenlere göre daha yüksek verimli tek melez oluģturduklarını göstermiģtir (Poehlman ve Sleper 1995). Dolayısıyla, farklılık gösteren çeģitlerin ya da hatların istenen özellikler yönünden genel kombinasyon yeteneklerinin bilinmesi, çeģit geliģtirme çalıģmalarına kolaylık getirmesi açısından önemlidir. Bu çalıģmada; Orta Anadolu Bölgesinin kuru (Gerek 79 ve Karahan 99) ve sulanan (Konya 2002 ve Ahmetağa) Ģartları için tescil ettirilen 4 ekmeklik buğday çeģidi ve yine kuru Ģartlar için saflaģtırılan 2 yerel genotip (YÇ 45 ve YÇ 52) arasında yapılan yarım diallel melezlemelerle oluģturulan F 1 döllerinde morfolojik ve fizyolojik karakterler, ebeveynlerin genel kombinasyon ve özel kombinasyon uyuģmalarının saptanması, kalıtım dereceleri ve melez gücü (heterosis) değerlerinin ortaya konulması, ümitli melez kombinasyonları ve uygun ebeveynlerin seçilmesi amaçlanmıģtır. Böylece, ekmeklik buğdayda bazı morfolojik ve fizyolojik karakterlere yönelik ıslah çalıģmaları için gerekli materyal alt yapısının oluģturulmasında yararlı ön bilgiler elde edilmeye çalıģılmıģtır.

15 6 2. KAYNAK ARAġTIRMASI 2.1. Buğdayda Kalıtımla Ġlgili ÇalıĢmalar Griffing (1956), diallel melezleme kombinasyonlarının yeteneklerinin detaylı olarak incelenmesi sonucunda sekiz ayrı analiz yöntemi açıklamıģtır. Örneklemenin Ģekline göre iki alternatif yaklaģım ve dört farklı diallel Ģeması ortaya koymuģtur. Resiproklu veya resiproksuz melezlenmelerine veya ebeveynlerin de populasyon içinde bulunma durumlarına bağlı olarak aģağıdaki dört analiz Ģeklini geliģtirmiģtir; 1-Ebeveynler, F 1 ler ve resiprokları = n 2 sayıda kombinasyon 2-Ebeveynler ve resiproksuz F 1 ler = n(n-1)/2 sayıda kombinasyon 3-Sadece F 1 ler ve resiprokları = n(n-1) sayıda kombinasyon 4-Yalnızca resiproksuz F 1 ler = n(n-1)/2 sayıda kombinasyon Griffing, ebeveynleri de içeren ilk iki grubu diallel olarak tanımlamıģ ve ebeveynleri kapsamayan 3 ve 4 nolu metodları değiģtirilmiģ diallel olarak adlandırmıģtır. Hermsen (1963), buğdayda farklı melez uyuģmazlığı çalıģmaları yapan araģtırmacıların çalıģmalarını yeniden gözden geçirmiģtir. Belirli bir melezde karmaģık allellerin kombinasyonuna bağlı melez varyetelerde uyuģmazlığın, her ebeveynde biri bulunan tamamlayıcı iki dominant faktör (Ne 1 ve Ne 2 ) tarafından kontrol edildiğini bildirmiģtir. Melez uyuģmazlığının derecesinin, Ne 1 lokusunda altı ve Ne 2 lokusunda ise dört allele bağlı olduğunu iģaret etmiģtir. AraĢtırıcı, her ebeveynde biri bulunan tamamlayıcı iki dominant faktör tarafından kontrol edilen melez uyuģmazlığını üç gruba ayırmıģtır. UyuĢmazlıkta gözlenen bitki durumuna göre gruplandırmayı aģağıdaki gibi yapmıģtır; 1. ġiddetli: BaĢaklanma öncesi bitki kurur, 2. Orta : Bitki orta düzeyde negrosis gösterir ve buruģuk tane üretir, 3. Hafif : Bitki düģük düzeyde negrosis gösterir fakat normal dolgun tane üretir. Kronstad ve Foote (1964), 8 i kıģlık buğday çeģidi (Heines, Dual, Omar, Nord Deprez, Burt, Druchamp, Alba ve Panter çeģitleri) ve 2 si de ileri kademedeki hat (Seleksiyon-1 ve Seleksiyon ) olmak üzere toplam 10 genotiple yarım diallel melezleme yapmıģlardır. Bu melezlemelerden 45 F 1 melez dölünde toplam verim, bitki baģına baģak sayısı, baģakta baģakçık sayısı, baģakçıkta tane sayısı, tane ağırlığı ve bitki boyu gibi karakteri incelemiģlerdir. Kombinasyon yeteneğine ait diallel analiz sonuçları

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ Muhittin KULAK DANIġMAN: Doç. Dr. Nazım ġekeroğlu YÜKSEK

Detaylı

ERKENCE ZEYTİN ÇEŞİDİNDE FARKLI TİPLERİN BELİRLENMESİ

ERKENCE ZEYTİN ÇEŞİDİNDE FARKLI TİPLERİN BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) ERKENCE ZEYTİN ÇEŞİDİNDE FARKLI TİPLERİN BELİRLENMESİ Mehmet TUTAR Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali TANRISEVER Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Bilim Dalı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GPS DESTEKLĠ MOBĠL YERSEL FOTOGRAMETRĠ SĠSTEMĠ Ġbrahim ASRĠ DOKTORA TEZĠ Harita Mühendisliği Anabilim Dalı ġubat-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ

Detaylı

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN

T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI. DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN T.C. ARTVĠN ÇORUH ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DOĞU KAYINI MEġCERELERĠNDE KĠREÇ VE AZOT DESTEĞĠNĠN BÜYÜME VE BĠYOKÜTLE ÜZERĠNE ETKĠLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Kamuran

Detaylı

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi Science J of Bingöl Univ. 1(1),37-42,2011 1(1),37-42,2011 ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM ALIġKANLIĞI, LAKTOZ SĠNDĠRĠM GÜÇLÜĞÜ VE ĠNTOLERANSI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM ALIġKANLIĞI, LAKTOZ SĠNDĠRĠM GÜÇLÜĞÜ VE ĠNTOLERANSI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EV YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI BESLENME EĞĠTĠMĠ BĠLĠM DALI 10-15 YAġ ARALIĞINDAKĠ ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TÜKETĠM

Detaylı

ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT

ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I. Murat GÖKBULUT ERBAA ve NİKSAR İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU-I Murat GÖKBULUT Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI 2014 Her hakkı saklıdır T.C

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA

ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SAVUNMA YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Feridun

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA

HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı HĠSSE SENEDĠ VARANTLARININ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠ VE ĠMKB DE UYGULAMA Uğur DEMĠRAL Yüksek Lisans Tezi Çorum 2014 HĠSSE SENEDĠ

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ANKARA 2010 Her

Detaylı

OBEZ KADINLARDA BENLĠK SAYGISININ BEDEN ĠMGESĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNDE BĠÇĠMLEYĠCĠ DEĞĠġKENLERĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

OBEZ KADINLARDA BENLĠK SAYGISININ BEDEN ĠMGESĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNDE BĠÇĠMLEYĠCĠ DEĞĠġKENLERĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ OBEZ KADINLARDA BENLĠK SAYGISININ BEDEN ĠMGESĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNDE BĠÇĠMLEYĠCĠ DEĞĠġKENLERĠN ĠNCELENMESĠ Aylin ARMAĞAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ PSĠKOLOJĠ ANABĠLĠM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

AĞ ÜZERĠNDEN YAVAġLAMA TABANLI ANOMALĠ TESPĠTĠ SEÇKĠN ANIL ÜNLÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ

AĞ ÜZERĠNDEN YAVAġLAMA TABANLI ANOMALĠ TESPĠTĠ SEÇKĠN ANIL ÜNLÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ AĞ ÜZERĠNDEN YAVAġLAMA TABANLI ANOMALĠ TESPĠTĠ SEÇKĠN ANIL ÜNLÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HAZĠRAN 2011 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ.

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ. MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ Şebnem CANLI Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1687-1702, ANKARA-TURKEY TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI *

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK.

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK. MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU VE BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN F.Çiğdem ÇERÇEVĠK EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM EDEN BEġ-ALTI YAġ ÇOCUKLARDAKĠ SOSYAL BECERĠLERĠN BAZI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı