Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mühür sende ama Süleyman de ilsin!"

Transkript

1 Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk kredi diliminin kendilerine düflen 50 milyonluk k sm ndan bugüne kadar 32 milyon avrosunu avrosunu, yerinden edilen ve topraklar na geri dönenlerin açt klar küçük iflletmelere kulland rd. BBI Bankas Genel Müdürü Bukviç, "Türkiye'nin verdi- i bu kredi, bu zamana kadar Bosna Hersek'e yap - lan en ciddi ve en anlaml yard md r" dedi. HABER 6. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda Fehmi Koru Fazla zorlamaya gelmez, k r l r 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada smail Kara Karaca 5. Sayfada ISSN Mart 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Oy kullan rken dikkatli ol ve unutma; Mühür sende ama Süleyman de ilsin! dan takip edebilirsiniz Türkiye, tarihi bir yerel seçim için Pazar günü sand k bafl nda olacak. Verilecek her bir oyun büyük önemi var. Tüm liderler ve adaylar seçmenlere bu yönde telkinlerde bulundu. Seçim sadece sand k bafl na giderek bir mühür vurmaktan ibaret de il. Dikkat edilmesi gerekn pek çok husus var. Üzerinde evet mührü d fl nda veya evet mührü yerine herhangi bir özel iflaret, isim, imza kaflesi, mühür veya parmak izi bas lan, siyasi partilere veya ba ms z adaylara ait bölümleri belirgin flekilde karalanm fl, çizilmifl veya iflaretlenmifl olan oy pusulalar geçersiz olacak. MAZRUF ÇOK ÇOK ÖNEML Zarf n içinde el ilan, broflür ya da özel bir iflaret, yaz, flekil tafl yan ka t veya iflaret amac tafl yan herhangi bir madde ç kmas halinde bu zarftan ç kan oy pusulalar say lmayacak. Seçmenler, cep telefonu, foto raf veya film makinas gibi görüntü kaydedici veya haberleflme sa lay c cihazlarla kapal oy verme yerine giremeyecek Sand - n ait oldu u seçim çevresinden baflka bir seçim çevresi için düzenlenmifl oy pusulalar geçerli kabul edilmeyecek. Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi HABER 12. SAYFADA Milletçe mucit olduk! Milletvekili odalar belli oldu Milletvekillerinin yeni Halkla liflkiler Binas 'ndaki odalar n n belirlenmesi için kura çekimi yap ld. 12 DE www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi Umre için 24 Milyon beklen- Suudi Arabistan Hac Bakanl, umre ziyaretçilerini art rma çal flmalar yap yor. Mekke Emiri Prens Meflal bin Abdullah, merkezi hac komitesiyle yapt toplant da, konuyla ilgili al nacak tedbirleri görüfltü. Her y l yaklafl k 15 milyon umreciyi a rlayan Suudi Arabistan n bu y l hac sezonuna kadar bu say y 24 milyona ç karmay planlad bildirildi. 13 TE Bu tünelden geçecekler Milletvekillerinin hizmetine sunulan Yeni Halkla liflkileri Binas 'nda 40'ar metrekarelik 472 oda bulunuyor. Milletvekili odas 23 metrekare, dan flman ve sekreterya odas 17 metrekare. Binadan TBMM ana binaya, 81 ilin önemli figürlerinin resmedildi i bu tünelde ulafl lacak. Biberin her türü ac! Türkiye nin sebze-meyve ambar Antalya Toptanc Hali'nde domates ve biberin kilogram fiyat geçen haftaya göre 20 kurufl ile 1,5 lira aras nda de iflen miktarlarda artt liradan sat lan s r k fasulye 5-8 liraya düfltü. Türk mucitlerin ilginç bulufllar s n r tan m yor. Türk Patent Enstitüsüne, sineksavar pikeden kene ç karma kitine, suda batmayan mayodan çoklu topuk sistemine sahip ayakkab - ya kadar bazen hayal gücünü zorlayan bazen de kullan labilir ilginç bulufl baflvurular geliyor. Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Asan, "Geçen y l Türk Patent Enstitüsüne toplam 15 bin 696 patent ve faydal model baflvurusu yap ld. Toplam baflvurular içerisinde yerli baflvurular n oran yüzde 52'dir" dedi. Asan, "Geçen y l patent baflvurular n n yüzde 40', marka baflvurular n n yüzde 51'i, tasar m baflvurular n n yüzde 41'i stanbul'dan yap ld " diye konufltu. HABER 7. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Geçen hafta kilogram 3,80-4,80 lira aral nda sat lan dolmal k biber, bu hafta 4-6 lira aras nda de iflen fiyatlarla ifllem gördü. Geçen hafta kilogram 3-3,80 liradan sat lan sivri biber ise 4-5 lira aras nda sat l yor. 1,1 milyar dolarl k ödül! Ege Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i, 2013 y l nda 2,5 milyon dolar ve üzerinde ihracat yaparak Türkiye'ye 1,1 milyar dolar döviz kazand ran 67 üyesini ödüllendirdi. HABER 6. SAYFADA CHP den YSK'ya seçim güvenli i ve propaganda için öneri baflvurusu Genel Baflkan Yard mc s Bülent Tezcan, seçim güvenli i ve propaganda konular nda önerilerini içeren iki dilekçe ile YSK'ya baflvuruda bulundu. CHP'den yap lan aç klamada, Tezcan' n seçim güvenli i ve propaganda konular n içeren dilekçelerinin, gündeme al nmas için YSK'ya iletildi i belirtildi. HABER 12. SAYFADA Kapl calar diyar yat r mc bekliyor HABER 7. SAYFADA 27 Mart 2014 Resmi Gazete Salmonella ve Belirlenmifl Di er G da Kaynakl Zoonotik Etkenlerin Kontrol Alt na Al nmas Hakk nda Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 28 Mart 2014 Cuma Meltem Ekiz Bayülgen ile Cübbeli Hoca program yapacak 20:15 BAKIfi AÇISI 19:50 ÖLÜM RANDEVUSU 2 Orijinal Ad : Vantage Point Yönetmen : Pete Travis Oyuncular : Dennis Quaid, Forest Whitaker, Matthew Fox Yap m : 2008 Aksiyon Thomas Barnes ve Kent Taylor, küresel boyutta terörle savafl n dönüm noktas nda Baflkan Ashton korumakla görevli gizli ajanlard r. Baflkan Ashton, spanya ya var fl ndan birkaç dakika sonra vurulunca, kargafla bafl gösterir ve suikastç av s ras nda apayr yaflamlar kesiflir. Kalabal kta bulunan Amerikal turist Howard Lewis, çocuklar için baflkan n geliflini kaydederken baflkana atefl eden kifliyi görüntüledi ine inan r. Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Cübbeli Ahmet Hoca ile program yapaca n aç klad HABER MERKEZ - Okan Bayülgen, kat ld bir televizyon program nda ilginç aç klamalarda bulundu. Bayülgen, Cübbeli Ahmet Hoca yla birlikte program yapaca n da aç klad. Ünlü flovmen Okan Bayülgen, Beyaz TV de yay nlanan Medyatik program na konuk oldu. Bülent Ersoy için flafl rt c yorumlarda bulunan ünlü flovmen, Sibel Can n ise Bülent Ersoy dan daha cüsseli oldu unu iddia etti. Yak nda Cübbeli Ahmet Hoca ile bir televizyon program yapacaklar n aç klayan Bayülgen, Beyaz t Öztürk ile aralar nda bir rekabet olup Sizin için seçtiklerimiz Orjinal smi : Grave Encounters Yönetmen : John Poliquin Oyuncular : Richard Harmon, Shawn C. Phillips Yap m Y l : 2012 Tür: Gerilim/ Macera Bir ö renci olan Alex Wright daha önce izledi i mezar buluflmalar videosundan etkilenmifltir ve bu olay n gerçek olup olmad n çok merak etmektedir. Ayn düflüncedeki birkaç arkadafl yla birlikte bu videonun çekildi i ak l hastanesine gitmeye karar verirler. Ancak art k dönülemez bir yola girmifllerdir ve tek ç k fl yollar gerçek oldu una inanmad klar videodaki bilgilerdir. olmad sorusuna ise Diziler gibi reyting rekabetine bile girsek terbiyemizden ödün vermeyiz dedi. Okan Bayülgen in aç klamalar ndan sat rbafllar flöyle: Bülent Han m la aram iyidir. Kimi masallardaki yeralt canavarlar na benzetiyorum onu ben. Bülent Han m devasa san yordum. Michael Jacksonvari bir k yafet giyince öyle olmad n anlad m. Bir kurabiye canavar yap yorlar kad n, bir yarat k yap yorlar. Ama Sibel Can ondan daha kal n; Sibel Han m daha büyük ve çok daha cüsseli. Beyaz la bir araya gelemiyoruz çünkü ikimiz de asosyaliz. fiöhretlerle iliflkimiz ço unlukla stüdyolar m zda oldu. Anlad m ki ikimizde flöhreti sevmiyoruz. Geçmiflte bir iki al nma k r lma olmufl olabilir; ama o hiçbir fley yapmad, k rd ysam ben k rd m. Birbirini seven insanlar birbirlerine tak labilirler; bu normal bir fley... Ben bazen Beyaz a laf atar m, ama bu sevgimiz dahilinde geliflen bir fley... Tabii ki Beyaz n reytingleri bizden daha iyi. Çünkü 20 senedir cuma gününde bir istikrar kurdu... Ama biz onunla hiçbir zaman bir k yasa girmeyiz... Diziler gibi reyting rekabetine bile girsek; terbiyemizden ödün vermeyiz... Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Ammar: Cin Tarikat "Anadolu korku ö elerini, Hitchcock filmlerinin özlenen gerilim atmosferi ile dünyaya sunmay " amaçlayan film, 27 Mart'ta da Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Film, dört arkadafl n ç kt bir haftasonu tatilinde, kalacaklar eve gelen istemedikleri bir misafirle geliflen olaylar konu ediniyor. Mavi Ring Yönetmen Ömer Levento lu imzas tafl yan "Mavi Ring" adl filmde, Ezgi Çelik, Kemal Ulusoy, Nazmi K r k, fierif fiahinler, Sezgin Cengiz, Volkan Y ld z, Mehmet Aflk n, Bilal Bulut, Mirza Metin ve Selahattin Tafldö en rol ald. Levento lu'nun senaryosunu Bayram Balc ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Orçun Y ld r m ve Serhat Bostanc yapt. Film 2013 Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal Jüri Özel Ödülü"ne de er bulundu. Non-Stop Aksiyon filmlerinin aran lan ismi Liam Neeson' n baflrolü oynad "Non-Stop" isimli filmde, Julianne Moore, Anson Mount ile Michelle Dockery de rol ald. Yönetmenli ini Neeson'un "Kimliksiz" filminde de beraber çal flt Jaume Collet Serra'n n yönetti i filmde, Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland rd. Film, Liam Neeson'un 12 bin kilometre yükseklikte 146 kiflinin hayat n kurtarmak için zamanla yar fl n konu al yor. Hazine Avc lar Oscar ödüllerinde "En iyi yönetmen" ödülü kazanan Alfonso Cuaron'un "Yerçekimi" adl filminde Sandra Bullock'a baflrolde efllik eden Clooney'in Grant Heslov ile birlikte senaryosunu Robert M. Edsel ve Bret Witter'in ayn adl kitab ndan yola ç karak kaleme ald film, 2. Dünya Savafl döneminde geçiyor. Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup tarihçi ve sanat uzman n bir araya gelmesiyle oluflan ekip, Naziler taraf ndan ele geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya olan önemli sanat eserlerini kurtarmaya çal fl yor. Hollywood y ld z Paltrow ile efli Martin ayr l yor ANKARA - Hollywood y ld z Gwyneth Paltrow ve Coldplay grubunun solisti olan efli Chris Martin, 10 y l süren evlili in ard ndan ayr lma karar ald. BBC'nin haberine göre, Paltrow ve Martin, ayr l k kararlar n Paltrow'un blogundan duyurdu. Çift, "üzülerek ayr lmaya karar verdiklerini" yazd. Coldplay grubunun sözcüsü de ayr l k karar n do rulad. Paltrow (41) ve Martin (37), 2003 y l aral k ay nda evlenmiflti. Çiftin Apple (9) ve Moses (7) ad nda iki çocuklar bulunuyor. (AA)

3 3 ANKARA Gözde Kiflin 28 Mart 2014 Cuma KAZAN n 3 flelalesi oldu HABER MERKEZ - Kazan Belediyesi Ovaçay Köprüsü'nün Ankara yönüne bakan k sm na büyük bir havuz, f skiye ve flelale yapt. fiehit Binbafl Yavuz Baflayar Rekreasyon alan n n bafllang c say lan ve Ovaçay köprüsünün yan na Kazan Belediyesi taraf ndan yap lan havuz, f skiye ve flelale gece de fl k oyunlar ile süslenerek çok daha güzel bir görünüme kavuflturuldu. Ankara'n n d fl ilçeleri içerisinde geliflmifllik s ralamas nda birinci olan ve Türkiye genelinde de 30. s raya yükselen Kazan, belediyenin birbiri ard na gerçeklefltirdi i projelerle baflkentin cazibe merkezi haline geldi. Kazan' n hak etti i hizmetleri son 10 y l içinde alabildi ini ve geliflim h z yla da üniversitelerin ilgili bölümlerinde tez konusu oldu unu hat rlatan Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, "Kazan geç de olsa kabu unu k rd ve müthifl bir geliflim gösterdi. Elbette bunda belediye olarak bizim sürekli uygulanabilir proje üretmemiz ve bunlar kendi gücümüz çerçevesinde uygulamaya bafllamam z kadar, gücümüzün yetmedi i yerde Hükümetimiz ve Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin bize verdi i deste in büyük pay var. Üçlü olsun güçlü olsun derken biz her zaman bunu ifade etmeye çal flt k. flte görüyorsunuz Kazan her geçen gün gelifliyor, her geçen gün güzellefliyor. Ovaçay köprüsü benim ilk icraat m olmufltur. Cumhuriyetin ilk y llar nda yap lan köprü dar olmas nedeniyle çok say da kazaya neden oluyordu. Her belediye baflkan aday n n vaad etti i ancak seçildikten sonra kimsenin bir türlü yapamad bu nedenle de ad vaad köprüsüne ç kan Ovaçay Köprüsü geniflletme çal flmas n ben yapt m. fiimdi köprünün her iki yakas na da biri demokrasi flehidi Muhsin Yaz c o lu'nun di eri de terör flehidi Binbafl Yavuz Baflayar' n isimleri ile süslenen iki dev rekreasyon alan bulunuyor. Bir zamanlar çöplerin döküldü ü alan biz ele ald k ve Ankara'n n en güzel gezi ve dinlenme alan haline getirmeye çal fl yoruz. fiehidimiz Binbafl Yavuz Baflayar' n ad n yaflataca m z bu alan n ilk bölümü olan f skiye ve flelaleyi halk m z n hizmetine sunduk. Ankara'ya ve Kazan'a hay rl u urlu olsun." fleklinde konufltu. 3G li abone say s 50 milyona yaklaflt HABER MERKEZ - Türkiye'de 3G hizmeti alan abone say s, geçen y l yüzde 18 artarak 49 milyon 300 bine ulaflt. AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) verilerinden derledi i bilgiye göre, cep telefonundan yüksek h zda zengin içerikli veri ak fl ile görüntülü konuflmaya imkan sa layan ve Türkiye'de 2009'da hayata geçirilen 3G hizmetini alan abone say s ndaki art fl, 2013'te de h z kesmeden devam etti. Temmuz 2009'da bafllayan 3G hizmetini alan abone say s, o y l n sonunda 7 milyon 100 bine ulaflt y l nda 19 milyon 400 bine, 2011 y l nda 31 milyon 400 bine, 2012'de 41 milyon 800 bine ç kan 3G abone say s, 2013'te bir önceki y la göre yüzde 18 artarak 49 milyon 300 bine yükseldi. 3G'nin ard ndan, 2G hizmetini alanlar n say s da düflmeye bafllad ve 2012 y l sonu itibariyle aboneli inden vazgeçenlerin say s, 45 milyon 400 bin oldu y l nda 65 milyon 800 bin olan 2G abonesi, 3G hizmetinin bafllad 2009'da 55 milyon 700 bine geriledi. 2G abone say s, 2010 y l nda 42 milyon 400 bine, 2011 y l nda 33 milyon 900 bine, 2012 y l nda 25 milyon 900 bine, 2013'te ise 20 milyon 400 bine düfltü. 3G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone say s ise 24 milyon 173 bin 143'e yükseldi y l 4. çeyrek itibar yla fatural mobil geniflbant abone say s 11 milyon 335 bin, ön ödemeli mobil geniflbant abone say s ise 12 milyon 838 bin oldu. 3G, mesafe fark olmaks z n görüntülü konuflma yapabilme ve yüksek h zlarda internet eriflim imkan sunuyor. Aboneler diledikleri zaman 3G flebekesinin desteklendi i yerlerden yüksek h zlarda cep telefonundan internete ba lanabiliyor. 3G aboneleri, cep telefonlar ndan televizyon izleyebiliyor, müzik veya film indirebiliyor ve online oyun oynayabilme imkan na sahip oluyor. (AA) Ç rakl a cazibe iste i... TESK Genel Baflkan Palandöken, "Zanaatkarlar m z n mesleklerini devam ettirebilmeleri için ç rakl k sisteminin cazip hale getirilmesi art k kaç - n lmaz" dedi. ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, zanaatkarlar n mesleklerini devam ettirebilmeleri için ç rakl k sisteminin cazip hale getirilmesinin art k kaç n lmaz oldu unu belirtti. Palandöken, yaz l aç klamas nda, zanaatkar esnaf n en önemli sorununun ç rak bulamamak oldu unu kaydetti. Yüzde 10'lar seviyesine ç kan iflsizli in önüne geçmenin en önemli yolunun mesleki e itimden geçti ini ifade eden Palandöken, "Mesleki e itimi daha ileri noktalara tafl mam z kaç n lmazd r. 800 y ll k Ahilik gelene inin devam ve iflsizli in önüne geçebilmemiz için esnaf m z ç rak yetifltirmelidir. Erkenden bir mesle e ad m atman n ilk yolu ç rakl ktan geçer" de erlendirmesinde bulundu. Palandöken, ç rakl n özendirilmesi ve cazip hale getirilmesi gerekti ini belirterek flunlar kaydetti: "Zanaatkarlar m z n mesleklerini devam ettirebilmeleri için ç rakl k sisteminin cazip hale getirilmesi art k kaç n lmaz. Ayr ca ç raklar m z n sigorta prim bafllang çlar emeklilikleri aç s ndan sigortal bafllang ç tarihi kabul edilmeli ve kalfalar da ç raklar gibi ifl kazalar ve meslek hastal klar ile hastal k sigortalar hükümlerine tabi k l nmal d r. En önemlisi de mesleki e itim merkezlerinde e itimlerini baflar yla tamamlayan ç raklar m z ustal k belgelerinin yan nda Mesleki Yeterlilik Belgesini de alabilmeliler. flte biz bunun için mesleki e itim merkezleri ve e itimler akredite edilmeli diyoruz." (AA)

4 428 Mart 2014 Cuma ANKARA Gözde Kiflin Ankara fl l fl l... Büyükflehir Belediyesi, Ankara n n, estetik, modern ve ayd nl k görüntüsünü art rmak için çal flmalar n sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükflehir Belediyesi Kent Esteti i Dairesi, tarihi ve simgesel özelli i bulunan binalar n cephelerini özel sistemlerle ayd nlatarak, Ankara n n fl n tüm dünyaya yans t yor. Yaflar dan sa duyu ça r s... HABER MERKEZ - Daha ayd nl k bir Ankara için fl kland rma çal flmalar kapsam nda geçti imiz y l AfiT, Anayasa Mahkemesi, D fliflleri Bakanl Binas, Milli Kütüphane, Büyükflehir Belediye Binas, TOBB ve Ümitköy Köprüsü nü muhteflem bir fl k süzmesi haline getiren Büyükflehir Belediyesi, flimdi de Adalet Saray, Büyükflehir Belediyesi Bas n Merkezi, Diyanet flleri Baflkanl, Kocatepe Camii, Kuzey Ankara Anfi Tiyatro, Kuzey Ankara Tip-5 Camii, Milli Piyango ISSN Y l: Mart 2014 Cuma Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Binas, Pursaklar Merkez Camii, Saray Süleymaniye Camii ve SGK l Müdürlü ü nde de sürdürdü. Baflkent in dünyaya örnek olan yeflillendirme çal flmalar n n ve yeflilinin daha net ortaya ç kmas için a aç fl kland rmalar na da devam eden Büyükflehir Belediyesi Kent Esteti i Daire Baflkanl, özel sistemlerle yapt ayd nlatma çal flmalar n Baflkent teki 34 ayr tarihi ve simgesel özelli i bulunan binalarda sürdürecek. Baflkent in çehresini de ifltiren projelerle art k parlayan bir HABER MERKEZ - Belediye bünyesindeki tüm müdürlüklerin yöneticileri taraf ndan organize edilen etkinlikte Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k'a hediyeler de verildi. Etkinli e efli Feride Aksu Tan k ile birlikte kat lan baflkan Bülent Tan k, salonda bulunan çal flanlar yla tek tek el s k flarak vedalaflt. Tan k, flu an hayat m n en mutlu anlar ndan birini yafl yorum dedi. Bir belediye baflkan olarak göreve gelirken kendisi aç s ndan en temel baflar kriterini, çal flan n ve halk n n sevgi ve takdirini kazanm fl; eme e, halka ve etik de erlere ba l l konusunda hakk nda bir tart flma olmayan, bu aç dan y llar sonra bile örnek gösterilebilecek bir yönetim oluflturmak olarak belirledi ini söyleyen baflkan Tan k "Geçen 5 y l içerisinde di er yönetici arkadafllar mla ve en baflta da Çankaya Belediyesi'nin emekçileri ile el ele vererek büyük ölçüde bu amaca y ld z haline gelen Baflkent te, binalar n da fl k saçaca n ifade eden yetkililer, çal flmalar kapsam nda bina cephe ayd nlatmalar na iliflkin olarak bilgiler vererek, tarihi ve simgesel özellikteki binalar n çeflit çeflit renklerle fl l fl l hale getirildi ini söylediler. Çal flmalar n tespit edilen toplam 34 binada yap laca n kaydeden yetkililer, Baflkent in tarihi ve simgesel özellikleriyle yurtiçinde ve yurtd fl nda tan nan de erlerinin bu özel fl kland rmalar sayesinde daha da ortaya ç kart laca n ifade ettiler. ÇANKAYA DAN Baflkan na hüzünlü veda Çankaya Belediyesi yöneticileri baflkan Bülent Tan k için bir veda gecesi düzenledi. ulaflm fl olmaktan dolay mutlu oldu unu, tek üzüntüsünün bu de erli çal flanlarla ayn çat alt nda mesai yapamamaktan kaynakland n " söyledi. Etkinlik s ras nda yöneticilerinin isteklerini k rmayarak bol bol foto raf çektiren baflkan Tan k'a geçen befl y l n an s olmas amac yla hediyeler de verildi. Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu ö retmenleri de seslendirdi i flark larla veda gecesine ayr bir renk katt lar. HABER MERKEZ - Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle Belediye Baflkan Aday ve mevcut Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahallelilerle buluflmaya devam ediyor. Kentlerin yöneticilerinin seçilece i güne az bir süre kala, durmaks z n halkla iç içe olan ve projelerini anlatan Yaflar, kahvehane toplant s nda çok say da Yenimahalleliye seslendi. Toplant da kendisine yönelik çirkin söylemlerde bulunan baflkan adaylar na da cevap veren Yaflar, Halk m z bölmeye çal flan bu zihniyetin karfl s nda sa duyumuzu kaybetmemeliyiz. Yenimahalle de 5 y l boyunca parti fark gözetmeksizin çal flmalar m sürdürdüm. Hiçbir koltuk bir vatandafl m z n burnunun kanamas na, kalbinin k r lmas na de mez. Hemflerilerimin birinin rk ndan, inanc ndan, memleketinden, maddi koflullar ndan dolay incinmesindense koltu u, makam, mevkii kaybetmeyi ye lerim dedi. Vatandafllar evlerinde, sitelerinde ziyaret eden Yaflar, kahvehane toplant lar na da ara vermiyor. Oldukça samimi bir ortamda geçen kahve toplant s nda konuflan Yaflar, Yenimahalle nin Türkiye mozai inin aynas oldu una vurgun yaparak, Bizim ilçemizde her mezhepten, her rktan her siyasi görüfl ve ekonomik durumdan hemflerilerimiz yaflamaktad r. Maalesef bir aday ç k p cemevi yapm fllar teröristlere vermifller, fientepe de militanlara YeniKart vermifller deme gafletine düflmüfl. Ben halk m z, tahrik edici bu konuflmalar karfl s nda sükunete davet ediyorum. Bu tip tahriklere karfl cevap yeri 30 Mart taki yerel seçimlerdir ifadelerini kulland. Yenimahalle de belediye baflkan adaylar n n kendisi hakk nda asl olmayan iftiralarda bulundu unu belirten Yaflar, Rakiplerim benim göstermelik olarak fientepe de namaz k ld m iftiras n at yorlar. Kul hakk na giriyorlar. Kul hakk n n a r sorumlulu unu onlar herkesten iyi bilirler kendilerini Allah a havale ediyorum dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olan herkesin birinci s n f vatandafl oldu una vurgu yapan Yaflar, Sap ile saman kar flt rmay n, yerel seçimi genel seçim havas na sokup partizanca bir tav r sergileyenlere prim vermeyin. 30 Mart ta Yenimahalle de sadece kazanan kardefllik, bar fl ve sevgi olacak dedi. Konuflmas yla ayakta alk fllanan Yaflar a vatandafllar Yeniden Fethi Yaflar sloganlar yla destek verdi.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 28 Mart 2014 Cuma Sapanca Gölü nün suyu son smail KARA KARA CA 10 y l n en düflük seviyesinde Sakarya Su ve Kanalizasyon daresi (SASK ) Genel Müdürü Rüstem Kelefl, "fiu anda Sapanca Gölü'nün seviyesi 30,23'lerde. Son 10 y l n en düflük seviyesini yafl yoruz" dedi. SAKARYA- Sakarya Üniversitesi (SA- Ü) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Su ve Enerji" panelinde konuflan Kelefl, Türkiye'deki su ve kanalizasyon idareleri aras nda enerji konusunu gündemine ilk alan ve enerji konusunda çok ciddi yat r mlar yapan kurum olduklar n söyledi. Kelefl, Türkiye'de ilk olarak Sakarya Nehri üzerinde hidroelektrik santral (HES) yapt klar n hat rlatarak, yenilenebilir temiz enerjinin ekosistemi de koruyarak her zaman üretilebilece ini ve yararlan labilece- ini savunduklar n dile getirdi. Enerji konusuyla yak ndan ilgilendiklerini vurgulayan Kelefl, su ve enerji yönetimi konusunun ekosistem temelli ele al nmas - n n gerekti ini, suyun bütün canl lar n ortak de eri oldu unu anlatt. Türkiye'nin en ileri derecede ar tma tesislerini Sakarya'da kurduklar na dikkati çeken Kelefl, "Paketlenmifl sular, Sakarya'da vatandafllar m za verdi imiz içme suyuyla boy ölçüflemeyecek düzeyde. O kadar ileri düzeyde ar tmalar yap yoruz. Bunu böyle olmas gerekti i için bilinçli flekilde, bilimsel yollarla yap yoruz. Bu politikam z sürdürece iz" ifadesini kulland. SAPANCA GÖLÜ'NDEK SU SEV YES Kelefl, Sapanca Gölü'nün içme suyu ve mineral bak m ndan son derece önemli bir kaynak oldu unu aktard. "fiu anda bakanl k ve Su Yönetimi Genel Müdürlü üyle özel hüküm belirleme çal flmalar yap l yor ve s rf Sapanca Gölü'ne has yönetmelik haz rlan yor" diyen Kelefl, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bu, yay mland zaman daha ba lay c metin olacak. Sapanca Gölü'nün su potansiyeli olarak yüzde 88'i Sakarya'ya ait. Yüzde 12'si ise Kocaeli s n rlar n n içinde. Sapanca Gölü'yle ilgili temel tezimiz, su bütçesi ve ekosistem temelli yönetim yaklafl m oldu. Bu, sürdürülebilir konuma, kullanma dengesi anlam na geliyor. Nispeten baflard - m z ve bizi aflan nedenlerle ama baflar lmas konusunda srarla sürdürülen boyutlar var. Yafll lar askerlerle yemekte bulufltu Sapanca Gölü'nün çevresini kolektörlerle koruyoruz ve bunun için 70 milyon lira yat r m yapt k. Göle kesinlikle özel at k kar flm yor. Online takip ediyoruz. fiu anda Sapanca Gölü'nün seviyesi 30,23'lerde. Son 10 y l n en düflük seviyesini yafl yoruz. Kurakl k, ciddi bir etken, art komflumuz Kocaeli bölgesindeki endüstriyel tesisler ve organize sanayiye ba lanan direkt çekimler söz konusu." "SU BÜTÇES N N UZMANLAR TARAFINDAN BUNU AfiMAMASI ÖNER L YOR" Sapanca Gölü 'nün flu anda su bütçesi temelli yönetilemedi ine dikkati çeken Kelefl, Sapanca Gölü'nün 29,90 ve 32,18 iflletme kodlar aras nda y ll k güvenli su veriminin maksimum 130 milyon metreküp oldu unu ama kurak mevsimlerde 80 milyon metreküpe kadar düflebildi ini vurgulad. Kelefl, sözlerini flöyle tamamlad : "Yani 80 milyon metreküp ile 136 milyon metreküp aras nda inip ç kabilen emniyetli su verimi var. Sapanca Gölü'nün ekolojik sürdürebilirli i aç s ndan kesinlikle y ll k su bütçesinin uzmanlar taraf ndan bunu aflmamas öneriliyor. E er uzun y llar bu afl lmaya devam edilecek olursa, gölün su kalitesinde ve ekosistemde ciddi bozulmalardan endifle ediyoruz. Sapanca Gölü'nün su kalitesinin izlenmesi konusunda ve gölü besleyen su kaynaklar n n takibi hem de su kalitesinin izlenmesi konusunda çok titizlik gösteriyoruz." (AA) L Â F Lâf, bu gün bu kelime üstünde biraz durmak istiyorum. Falan flunu demifl, lâf, Lâf de ifltirdi, Lâf aram zda, Lâf geçti, Lâf n ettiler, Lâf aç ld, Lâfa tuttu, Lâf n kestim, gibi baz cümleler kurulur, ya da cümle içinde kullananlar olur. Sahi, nedir bu lâf?.. Sözlüklere bakt m zda, lâf; söz lak rd, sonuçsuz yarar olmayan söz, bofl söz olarak de erlendirilmektedir. Esasen tek kelimeyle lâf, bofl söz anlam nda kullan l r. Bunun için bir kifliyle konuflurken lâf - n kestim demek, çok yanl flt r. Neden? Bofl bofl konufluyordun, araya girdim demifl olunuyor. Yani karfl m zdaki kifliye ve konuflmas na de- er vermedi imiz gibi bir anlam ç k yor ortaya flin gerçe i de bu asl nda. Fakat, kelimenin gerçek anlam n bilmeden kullanma durumu, masumiyet sözcü ünün ard - na gizlenerek; kifliyi kurtar yor. Ancak bu, kiflinin kültürel noksanl n kapatm yor. Lâf n z kestim cümlesi, ne yaz k ki radyo ve televizyon sunucular ile en üst seviyelerde yer alan pek çok kifli taraf ndan kullan labiliyor. Bu yanl fltan kaç nmak gerek. Kimse, kimseyi bofl konuflmakla (masumane de olsa) itham etmemeli Gerçekten bofl konuflanlar yok mu? Var tabiî Onlar için kullan l yorsa, amenna Diyecek bir fley yok! Toplumda çok konuflan ve ço unlukla da bofl konuflan bir hayli insan vard r. Bunlar yersiz ve ilgisiz konuflmalar yla dinleyenleri s kt n n fark na bile varmazlar. Yani, Konufltuklar n n ço u lâf t r. Bilgi ve kültürlü insanlar, yerli yerinde konuflmaya ve kelime seçimine özen gösterirler. Yaln z, flunu da unutmamak gerek; Evlenmeler azald, boflanmalar artt ELAZI - Elaz l Jandarma Komutanl n ziyaret eden huzurevi sakinleri, askerlerle yemekte bir araya geldi. Elaz Gazi Huzurevi ve Yafll Bak m Rehabilitasyon Merkezi'nden, jandarma teflkilat n n kuruluflunun 175. y l dönümü etkinlikleri ve Yafll lar Haftas dolay s yla l Jandarma Komutanl na getirilen yafll lar, Alay Komutan Albay Sefer Resulo lu ve di er rütbeli personel taraf ndan karfl land. Karfl lamadan sonra yemekhaneye geçen yafll lar, askerlerle yemek duas na kat ld. Huzurevi sakinleri ve Mehmetçikler, çorba, f r nda tavuk, pilav, tatl ve meyveden oluflan karavanay yedi. Elaz Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürü Nurcan Altun, yemek sonras gazetecilere yapt aç klamada, Yafll lar Haftas dolay s yla birçok etkinlik yapt klar n söyledi. Bu kapsamda geçen hafta askeri yetkililerin huzurevini ziyaret etti ini an msatan Altun, bugün de 23 yafll yla iadeiziyaret gerçeklefltirdiklerini belirtti. Ziyarete kat lan 72 yafl ndaki Nazmi Ekinci ise askerlerle yemek yedi i için çok mutlu oldu unu, askerlik y llar n hat rlad n belirtti. Ekinci, izin kullanmadan 28 ay askerlik yapt n ifade ederek, "Niye izin kullanmad m? K br s meselesi ç kt, bizi b rakmad lar" dedi. Nazmi Ekinci, huzurevinde kendilerine sunulan hizmetlerden memnun oldu unu söyledi. (AA) ANKARA 'te evlenen çift say s 600 bin 138, boflanan çift say s ise 125 bin 305 oldu. Geçen y l evlenen çiftlerin say s bir önceki y la göre yüzde 0,6 azald, boflanan çiftlerin say s ise yüzde 1,6 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Evlenme ve Boflanma statistikleri'ni yay mlad. Buna göre, geçen y l evlenen çiftlerin say s önceki y la göre yüzde 0,6 azalarak 600 bin 138'e düfltü. Kaba evlenme h z ise binde 7,89 olarak gerçekleflti. Söz konusu dönemde, boflanma say s ise bir önceki y la göre yüzde 1,6 artarak 125 bin 305'e yükseldi. Kaba boflanma h z binde 1,65 oldu. EN YÜKSEK KABA EVLENME HIZI GÜNEYDO U ANADOLU'DA En yüksek kaba evlenme h z binde 8,63 ile Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Bu bölgeyi, Kuzeydo u Anadolu Bölgesi (binde 8,49) ve Ortado u Anadolu Bölgesi (binde 8,47) izledi. Kaba evlenme h z n n en düflük oldu u bölge Do u Karadeniz Bölgesi (binde 6,78) oldu. Kaba evlenme h z n n en yüksek oldu u il, binde 10,12 ile Ad yaman olurken, bu ili binde 10,10 ile Kilis, binde 9,97 ile A r izledi. Kaba evlenme h z n n en düflük oldu u iller binde 6,14 ile Kastamonu ve Tunceli, binde 6,30 ile Çanakkale, binde 6,32 ile Edirne olarak kay tlara geçti. LK KEZ EVLENEN Ç FTLER ARASINDAK ORTALAMA YAfi FARKI 3,2 Ortalama ilk evlenme yafl, geçen y l erkekler için 26,8, kad nlar için 23,6 oldu. Erkek ile kad n aras ndaki ortalama ilk evlenme yafl fark ise 3,2 olarak gerçekleflti. En yüksek ortalama ilk evlenme yafl erkeklerde 27,7, kad nlarda 24,8 ile stanbul Bölgesi'nde görüldü. Ortalama ilk evlenme yafl n n en düflük oldu u bölgeler ise erkeklerde 25,8 ile Orta Anadolu ve Güneydo u Anadolu Bölgeleri, kad nlarda 22,2 ile Kuzeydo u Anadolu Bölgesi oldu. Geçen y l çiftler aras ndaki ortalama ilk evlenme yafl fark n n en yüksek oldu u il 4,8 yafl ile Kars oldu. Kars' 4,5 yafl ile Ardahan, 4,4 yafl ile I d r izledi. Ortalama ilk evlenme yafl fark n n en düflük oldu u iller 2,6 yafl ile fi rnak, 2,7 yafl ile Samsun ve fianl urfa oldu. EN YÜKSEK KABA BOfiANMA HIZI EGE BÖLGES 'NDE En yüksek kaba boflanma h z binde 2,25 ile Ege Bölgesi'nde görüldü. Bu bölgeyi Bat Anadolu Bölgesi (binde 2,08) ve stanbul Bölgesi (binde 1,93) izledi. En düflük kaba boflanma h z ise Ortado u Anadolu Bölgesi'nde (binde 0,61) görüldü. (AA)

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 28 Mart 2014 Cuma 1,1 milyar dolarl k ödül! Ege Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i, 2013 y l nda 2,5 milyon dolar ve üzerinde ihracat yaparak Türkiye'ye 1,1 milyar dolar döviz kazand ran 67 üyesini ödüllendirdi. ZM R - Ege Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i, 2013 y l nda 2,5 milyon dolar ve üzerinde ihracat yaparak Türkiye'ye 1,1 milyar dolar döviz kazand ran 67 üyesini ödüllendirdi. Ege hracatç Birliklerinde düzenlenen ödül töreninde, firmalara 4 ayr kategoride ödülleri verildi. Ege Bölgesi'nde ilk üç s rada yer alan Üniteks Tekstil, Sun Tekstil ve Spot Tekstil platin ödülün sahibi oldu. Törende konuflan Ege Haz r Giyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Emre K z lgünefller, dün topra a verilen sektörün duayeni Bülent Özkul'u anarak söze bafllad. K z lgünefller, "Bugün Bülent Özkul a abeyimizi topra a verdik. Kendisi Türk konfeksiyon dünyas na vizyon getiren insanlar n bafl nda gelmifltir. Sektörümüze baflsa l diliyorum. Mekan cennet olsun" dedi. D fl pazarda rekabetin her geçengün daha da çetinleflti i bir dönemde haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün 2013 y l ihracat performans yla Ege Bölgesi'nin en parlak sektörlerinden biri oldu unu belirten K z lgünefller, "Haz r giyim ve konfeksiyonun en önemli ihraç pazar olan Avrupa Birli i ülkelerinde yaflanan ekonomik kriz ve birçok ülkenin içerisinde yer ald finansal darbo azlara ra men 2013 y l ihracat performans m z gayet olumlu bir seyir izledi ve ihracat m z 1,27 milyar dolara ulaflt. Haz r giyim sektörümüz bölgemizin itici gücü olmaya devam ediyor. Ege'den yap lan her 10 dolar ihracat n bir dolarl k k sm n sektörümüz tek bafl - na gerçeklefltiriyor" diye konufltu. Haz r giyim sektörünün Türkiye'nin en vazgeçilmez sektörlerinden biri haline geldi ine ifade eden K z lgünefller, Türkiye'ye son 10 y lda 125 milyar dolar cari fazla kazand rd klar na iflaret etti. K z lgünefller, "Gerek katma de eri yüksek sektörlerden biri olmas ve kazand rd yüksek döviz girdisi, gerekse 2023 hedeflerine ulafl rken ihtiyac m z olan Ar-Ge ve tasar m at l mlar n n gerçeklefltirilebilece i lider bir sektör olmas sektörümüzü ülkemiz aç s ndan vazgeçilmez k lm flt r" ifadelerini kulland. ''JAPONYA VE RUSYA HENÜZ KEfiFED LMEM fi PAZARLARDIR'' hracat daha fazla art rmak için çaba gösterdiklerini ifade eden K z lgünefller, "Bir Kahve Molas Ticaret" slogan yla y llard r Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da 'Turkish Fashion Break' ad n verdikleri organizasyonlarla yüzlerce Türk haz r giyim ihracatç s n n yurt d fl pazarlardaki konumunu güçlendirmelerine öncülük ettiklerini söyledi. Çeflitli ülkelerden VIP al m heyetlerini zmir'e getirdiklerini ve ihracatç larla ikili görüflmeler organize ettiklerini dile getiren K z lgünefller, flöyle devam etti: "Bölgemizin tasar m gücünü ön plana ç kar p, yeni yeteneklere f rsat tan mak için Türkiye'nin en büyük moda tasar m yar flmas n düzenledik. Sektörümüzün ihtiyac olan e itimleri birli imiz çat s alt nda vermeye çal flt k. hracatç lar m z yurt içi ve d fl platformlarda gururla temsil ettik. Bunlar n hepsini yaparken tek amac m z sektörümüzü daha ileri seviyelere götürebilmekti. Ancak henüz daha ulafl lmam fl çok pazar, gidilecek çok yol var. Japonya gibi al m gücü yüksek, katma de erli mal satma flans m z n oldu u ülkelerin yan s ra Rusya gibi geliflmekte olan pazarlar özellikle bölgemiz ihracatç lar aç s ndan henüz yeterince keflfedilmemifl pazarlard r." Özellikle 2013 y l n n may s ay ndan bu yana toplumdaki ayr flman n göze çarpt n kaydeden K z lgünefller, flunlar kaydetti: "Unutulmamal d r ki Türkiye büyük bir mozaiktir. Emek yo un bir sektör olan konfeksiyon sektörü bu mozai in çal flma hayat ndaki en önemli göstergesidir. Bizler fabrikalar m zda bar fl içinde kardeflçe bir arada üretim yapt m z sürece ülkemizi yukar lara tafl yabiliriz. Özellikle siyasi aktörlerin bu süreçte toplumu geren söylemlerden kaç nmalar n, huzur ortam n sa lamalar n, karfl l kl anlay fl ve sayg y gelifltirmelerini bekliyoruz. Berkin ve Burakcan kardeflimize, polis memuru Ahmet kardeflimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum." (AA) Haz r giyimde ihracat 3 milyar dolar geçti Çiftçiye büyük övgü ADANA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, "Eli öpülesi çiftçilerimiz, üreticilerimiz Allah'a flükür Türkiye'nin 76 milyon insan n n karn - n doyurmaktad r. Türkiye'yi ziyaret eden 35 milyona yak n turistimizin de karn n doyurmaktad r" dedi. Bakan Eker, Ceyhan ilçesinde ziraat odas nda çiftçilerle bir araya geldi i toplant da, Türk tar m n n üretim ve ihracat nda 2013 y l n n tarihi bir y l oldu- unu söyledi. Çiftçilerin ve üreticilerin, hükümetin destekleriyle en iyi yerlere geldi ini ifade eden Eker, flöyle konufltu: "Çukurova'n n bereketli topraklar üzerinde yaflayan çiftçilerimiz, üretim yapmak suretiyle milletimizi açl a ve yoklu a karfl muhafaza etmifltir. G da güvenli imizi temin etmifltir. Sadece burada yaflayan kardefllerimize de il, diliyoruz ki Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden gelen vatandafllar m z bu bereketli topraklardan ekmek kazanmaktad r. Bu eli öpülesi çiftçilerimiz, üreticilerimiz Allah'a flükür Türkiye'nin 76 milyon insan n n karn n doyurmaktad r. Türkiye'yi ziyaret eden 35 milyona yak n turistimizin de karn n doyurmaktad r y l ihracat dönemi içerisinde dünyaya 18 milyar dolarl k g da ve tar m ürünü ihraç ettik." Türk çiftçisi sayesinde tar msal üretimde Türkiye'nin Avrupa'da birinci s raya yükseldi ini belirten Eker, flöyle devam etti: "10 y l içerisinde Türkiye'nin çiftçisi, ülkemizin 23 milyar dolarl k tar m has las n 62 milyar dolara ç kard. Türkiye üzerinde tar m yap labilen topraklar n n tamam nda 10 y l önce 27,5 milyon insan gece gündüz çal flarak, 23 milyar dolarl k üretim yapabilmekteydi. Bu rakamlarla Türkiye'nin tar m dünyan n 190 ülkesi içerisinde 11. s rada yer al yordu. Avrupa'da ise 4. s rada yer al yorduk. Biz, do ru politikalarla, do ru stratejiyle, do ru destekleme politikas yla çiftçilerimizle el ele, onlara destek vermek suretiyle tar m has las n 23 milyar dolardan 62 milyar dolara ç kard k. Dünyada 11. s radan 7. s raya yükseldik. Avrupa'da da 4. s rada de iliz art k birinci s raday z. Bütün dünya ülkeleri bizim baflar lar m z konuflur hale geldi." (AA) KOCAEL - Türk haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün y l n ilk iki ay ndaki ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10,7 artarak 3 milyar dolar n üzerine ç kt. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ( TK B) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak-flubat döneminde 2 milyar 782 milyon 124 bin dolar olan sektör ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 10,7 artarak 3 milyar 78 milyon 694 bin dolara ulaflt. Bu dönemde, 178 ülkeye d fl sat m gerçeklefltiren haz r giyim ve konfeksiyon sektörü, y l n ilk iki ay nda Türkiye genel ihracat n n yüzde 12,5'ini, sanayi ihracat n n ise yüzde 15,7'sini oluflturdu. Sektörün 3 temel ürün grubundaki ihracat rakamlar na bak ld nda, en fazla ihracat 1 milyar 608 milyon dolarla örme giyim eflyalar ve aksesuarlar nda gerçeklefltirilirken, dokuma giyim eflyalar ve aksesuarlar nda 1 milyar 52 milyon dolar, di er haz r eflyalar ve ev tekstilinde ise 390 milyon dolarl k d fl sat m yap ld. HRACATIN YÜZDE 76'SI AB'YE Türkiye'nin söz konusu dönemdeki haz r giyim ve konfeksiyon ihracat n n yüzde 76,6's Avrupa Birli i (AB) üyesi 27 ülkeye gerçeklefltirildi. Almanya, ngiltere ve spanya, y l n ilk iki ay nda Türkiye'nin en fazla haz r giyim ve konfeksiyon ürünü satt ülkeler oldu. Ocak-flubat döneminde sektör ihracat nda ilk s rada yer alan Almanya'ya 694,1 milyon dolarl k d fl sat m yap ld. Bu ülkeyi 347,3 milyon dolarla ngiltere, 240 milyon dolarla spanya, 216,2 milyon dolarla Fransa, 188,1 milyon dolarla Hollanda takip etti. stanbul, 2 milyar 239 milyon dolarla sektörün ocak-flubat dönemindeki ihracat n n yüzde 72'sini gerçeklefltirdi. (AA) Bosna n n umudu Türkiye'nin kredisi SARAYBOSNA - KEMAL ZORLAK - Türkiye'nin, Ziraat Bankas 'n n Bosna Hersek'teki ifltirak Ziraat Bank Bosna ile slam Kalk nma Bankas 'n n ifltirak Bosnia Bank International (BBI) arac l yla verdi i 10 y l vadeli 100 milyon avro tutar ndaki kredi, ülkenin ekonomik ve sanayi bak m ndan zay f olan bölgelerinde yaflayan Boflnak, S rp ve H rvatlar' n umudu oldu. Bosnia Bank International (BBI) Genel Müdürü Amer Bukviç, AA muhabirine yapt aç klamada, Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk kredi diliminin kendilerine düflen 50 milyonluk k sm ndan flu ana kadar 32 milyon avrosunu, savafl s ras nda yerinden edilen ve topraklar na geri dönenlerin açt klar küçük iflletmelere kulland rd klar n söyledi. Türkiye'nin verdi i bu kredinin flu zamana kadar Bosna Hersek'e yap lan en ciddi ve en iyi yard m oldu unu vurgulayan Bukviç, bu kredinin, ülkenin ekonomik ve sanayi bak m ndan zay f olan bölgelerinde yaflayan Boflnak, S rp ve H rvatlar' birlefltirdi ini kaydetti. Bukviç, Türkiye kredisinin öncelikle savafltan sonra topraklar na dönen, ayr ca küçük boylu iflletmeleri olan vatandafllara yönelik oldu una dikkati çekerek, söz konusu kredinin 2 y l süre içerisinde önemli ölçüde kullan ld n ve vatandafllar taraf ndan oldukça büyük ilgi gördü ünü ifade etti. Bukviç, kulland rd klar krediyle ilgili flu bilgileri verdi: "Bank m za ayr lan 50 milyon avroluk k sm ndan 32 milyon avrosu kullan ld. Kullan lan miktardan 10 milyonu, bin 400 flah sa temin edildi. Her ailede ortalama 4 kifli oldu unu varsayarsak, flah s ya da aile olarak toplam 5 bin 600 kifli flimdiye kadar bu krediden yararland. Geri kalan 22 milyon avro ise yaklafl k 160 firmaya verildi. Bu firmalar toplam olarak bin 500 vatandafla ifl verdi, bu da 6 bin aile demek. Sonuç olarak flu ana kadar BBI bankas üzerinden temin edilen krediden toplam 11 bin Bosna Hersekli faydaland." Kredi kullan c lar aras nda Bosna Hersek'in tüm etnik gruplar na mensup vatandafllar n bulunmas ndan dolay BBI Bankas 'n n gurur duydu unu belirten Bukviç, kredinin temin edilmesi s ras nda en önemli kriterin istihdam n sa lanmas oldu unu dile getirdi. Bukviç, "Kredi kullananlar aras nda gerçekten güzel ve olumlu fleylere flahit olduk. Örne in, kredimizden yararlanan bir H rvat firmas Boflnaklar'a ifl veriyor ya da kredi alarak firma açan bir Boflnak, hem S rplar'a hem H rvatlar'a ifl veriyor. Biz gerçekten bununla gurur duyduk" dedi. BBI Bankas 'n n, bu kredi sayesinde daha önce flubeleri olmayan kentlere flubeleri açt n da anlatan Bukviç, "Türkiye'nin verdi i krediyle, mikrokredi veren firmalar n etkili oldu u piyasaya girdik. Bu firmalar daha önce yüzde 40 faizle vatandafla kredi kulland r yordu. Daha önce yüzde 40 faizle kredi alan vatandafllar, Türkiye'nin bu kredisiyle, 0 ile 3 aras nda kredi al p iflletmelerini kurabildi" diye konufltu. Türkiye'nin verdi i kredinin hibe yard mlar ndan çok daha iyi oldu unu ve insan n çal flmas gerekti ine al flt rd n anlatan Bukviç, flunlar kaydetti: "Bu kredi, insana çal flmas ve üretmesi gerekti ini, ald paray geri vermeyi ö retiyor. fle yaklafl m anlam nda ona bir sorumluluk ö retiyor, ayn zamanda hayata karfl yaklafl m n ö retiyor. Bu kredinin hibeden neden daha iyi oldu unu söylüyorum, çünkü karfl l ks z bir yard m verenler, yard m etmek istedikleri insanlara de er anlam nda bir fley katm yor. Bosna Hersek halk ndaki giriflimcilik ruhunun uyand r lmas laz m ve bana göre Türkiye'nin kredisi tam da bunu yap yor." Bukviç, Bosna Hersek'in ekonomik olarak güçlenmesi konusunda en büyük flans n n tar m ve turizm oldu unu da vurgulayarak, Bosna Hersek'in kifli bafl na Almanya'dan 3 kat, Fransa ve spanya'dan 2'fler kat daha fazla ifllenebilir tar m arazisine sahip oldu una dikkati çekti. Bosna Hersek'in de bir ekonomik gücü olmamas için hiç bir neden olmad n dile getiren Bukviç, "Bosna Hersek özelikle organik tar m için uygun bir ülkedir. BBI Bankas bu krediyle bunlar aktiflefltirmeye çal fl yor. Hep birlikte çal flmam z laz m ve d flar dan karfl l ks z yard mlar bekleyemek yerine, çal flmam zdan sonuç beklemeliyiz. Bunun için, Türkiye hükümetinin bize ay rd gibi, uygun krediler gerekiyor. Ben tüm Bosna Hersekli vatandafllar ad na Türkiye hükümetine bu krediden dolay teflekkür ediyorum" dedi.

7 EKONOMI Kapl calar diyar yat r mc bekliyor Kangal Bal kl Kapl ca, S cak ve So uk Çermik baflta olmak üzere birçok kapl can n bulundu u Sivas, jeotermal kaynaklar yla yat r mc lar aç s ndan gözde bir merkez olarak görülüyor. "Kapl calar diyar " olarak adland r lan Sivas'ta, MTA Bölge Müdürlü ü yeni jeotermal kaynaklar n bulunmas için çal flmalar n sürdürüyor. MTA Bölge Müdürü Ayaz, "Sivas yöresindeki sular mineralce zengin" derken, Belediye Baflkan Ürgüp, "Sivas, bir turizm merkezi olacakt r" diye konufltu. S VAS - CÜNEYT ÇEL K - SEY T AH- MET EKS K - Kangal Bal kl Kapl ca, S cak ve So uk Çermik baflta olmak üzere birçok kapl can n bulundu u Sivas, jeotermal kaynaklar yla yat r mc lar bekliyor. "Kapl calar diyar " olarak adland r lan Sivas'ta, Maden Tetkik Arama (MTA) Bölge Müdürlü ü yeni jeotermal kaynaklar n bulunmas için çal flmalar n sürdürüyor. Bu kapsamda, merkeze ba l Yukar y ld zl köyünde bir süre önce bulunan jeotermal kaynak, turizme kazand r lmay bekliyor. MTA Sivas Bölge Müdürü Emrah Ayaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Sivas' n jeotermal kaynaklar bak m ndan önemli bir yere sahip oldu- unu belirterek, "Sivas, jeotermal kaynaklar n özelli i, bileflimi aç s ndan önemli bir yöremiz. Kangal Bal kl Kapl cas ve Kalk m Kapl cas, dünyada 'doktor bal klar ' ile ünlü önemli iki kapl ca. Dolay s yla, jeotermal kaynaklar ve bal kl kapl calar anlam nda Sivas son derece önemli bir yer" dedi. MTA Bölge Müdürlü ü olarak merkeze ba l Yukar y ld zl köyünde 2012 y l nda yapt klar araflt rmalar sonucu yeni bir jeotermal kaynak bulduklar n ifade eden Ayaz, su s cakl 37 santigrat derece olan kayna n, 200 litre/saniye debiye sahip oldu unu kaydetti. Bu suyun, mineralce zengin bir su oldu una dikkati çeken Ayaz, "Dolay s yla dermatolojik olarak deri hastal klar n n giderilmesinde önemli özellikleri var. Kapl ca yat r m için çok önemli bir yer. Buras, sa l k turizmine yönelik altyap oluflturulmas na müsait bir yer" ifadesini kulland.sivas'taki jeotermal kaynaklar n düflük s cakl kl sulardan olufltu unu aktaran Ayaz, düflük s cakl kl sular n özellikle kapl ca kullan m na elveriflli oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Sular n içindeki mineral bileflimi kendine özgü bir özelli e sahip. Baz deri hastal klar ve baz romatizmal hastal klar n iyilefltirilmesinde olumlu tesirler yap yor. çme uygulamalar fleklinde de mide ve ba rsak hastal klar n n giderildi ine yönelik tespitler oldu u ifade ediliyor. Bu sular n özellikle kapl ca kullan m na uygun oldu una yönelik reklam ve tan t m a n n yap lmas laz m. Reklam ve tan t - m çok iyi yap l rsa dünyan n herhangi bir yerindeki bir insan bile, o suyun özelliklerinden dolay Sivas'a gelecektir. Mineral bileflimi oldukça önemli. Sivas yöresindeki sular mineralce zengin." (AA) Nijer den aç k davet ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "Afrika, çok ciddi rezervlere ve kaynaklara sahip, genifl ve büyük bir nüfusu var, zengin bir insan gücü var, birçok iflbirli i yapabilece imize inan yoruz" dedi. Bakanl kta gerçekleflen Türkiye Cumhuriyeti Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlü ü ile Nijer Cumhuriyeti Jeoloji ve Maden Araflt rma Merkezi aras nda yer bilimleri alan ndaki mutabakat zapt imza töreninde konuflan Y ld z, Afrika'ya aç l m projesi çerçevesinde 1998'lerde bafllayan ancak 2005 y l ndan itibaren uygulanan ekonomik, kültürel ve insani boyutlu politikayla Afrika ile iliflkilerin gelifltirildi ini söyledi. Afrika'n n 30 milyon kilometrekarelik alan yla dünyan n 2. büyük k tas oldu unu belirten Y ld z, "Afrika, çok ciddi rezervlere ve kaynaklara sahip, genifl ve büyük bir nü var, zengin bir insan gücü var, birçok iflbirli i yapabilece imize inan yoruz" diye konufltu. Nijer'e ayr bir önem atfettiklerini bildiren Y ld z, enerji, hidrokarbon ve maden alan ndaki iflbirli ine ait mutabakat geçen y l imzalad klar n hat rlatt. Bugün de Nijer ile ortak bir deklarasyona imza att klar n aç klayan Y ld z, yap lacak toplant lar n verimli geçece ini dair inanc n dile getirdi. "N JER'DE 1 GÜNDE fi RKET KURMAK MÜMKÜN" Nijer Madenler ve S nai Kalk nma Bakan Omar Hamidou da dün yapt klar önemli görüflmeler sayesinde, bu sabah ortak deklarasyonu imzalad klar n bildirdi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n geçen y l Nijer'e gerçeklefltirdi i ziyaretten sonra iki ülke aras ndaki iflbirli inin h zland n belirten Hamidou, Temmuz 2013'te iki bakanl k aras nda bir mutabakat zapt imzaland n an msatt. Hamidou, "Türk flirketleri Nijer'e beklenmektedir. Onlar n çal flmalar n kolaylaflt rmak için de elimizden geleni yapaca z. Bu vesileyle MTA ile Nijer Jeoloji ve Maden Araflt rma Merkezi aras ndaki çal flmalarda iyi bir rüzgar esmesini diliyorum" dedi. Nijer Petrol Bakan Foumakoye Gado ise iflbirli inin iki ülke aras nda hidroelektrik, kömür, gaz, petrol gibi alanlarda ortakl a vesile olaca n ifade etti. Türkiye'de söz konusu alanlarda ciddi bilgi birikimine sahip flirketler oldu una dikkati çeken Gado, bakanl n bu flirketleri Nijer'e yat r m yapmalar konusunda yönlendirmelerini istediklerini dile getirdi. Yat r mc lara yönelik her türlü kolaylaflt r c çal flmay yapacaklar n n sözünü veren Gado, "Eskiden Nijer'de bir flirketin kurulabilmesi 3-4 ay sürüyordu, flimdi ise 1-2 günde ifllemler tamamlan yor" diye konufltu. (AA) 28 Mart 2014 Cuma 7 Savunma sanayi kredi bekliyor TOBB Savunma Sanayi Meclisi Raporuna göre, "Savunma ve havac l k sanayii yeni pazarlara aç labilmek için kredi sisteminden mahrumdur. Eximbank kredileri di er ülke örnekleri ile karfl laflt r ld nda sektör aç s ndan yetersiz kalmaktad r." Raporda, "Savunma ve havac l k sanayiine özel, devletten devlete sat fl ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari flartlar sa layan kredi sistemi kurulmal " denildi. ANKARA - HÜ- SEY N KARATEPE - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Savunma Sanayi Meclisi Raporunda, savunma ve havac l k sanayiinin yeni pazarlara aç labilmek için kredi sisteminden mahrum oldu u, Eximbank' n kredilerinin di er ülke örnekleri ile karfl laflt r ld nda sektör aç s ndan yetersiz kald belirtildi. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, TOBB 7. Türkiye Sektörel Ekonomi fiuras 'nda savunma sanayi sektörünün sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sunuldu. Raporda, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluflu listesinde savunma sanayi sektöründen 7 kuruluflun yer ald belirtilirken, en büyük 500 flirket listesindeki 5 ve en h zl büyüyen 100 flirket listesinde de 1 savunma sanayi flirketinin oldu u kaydedildi. Türkiye'de kay tl çal flan her 100 kifliden 1,1'inin savunma sanayi sektöründe çal flt n n ifade edildi i raporda, sektörde istihdam edilen her 100 kifliden 27'sinin de mühendis olarak görev yapt belirtildi. Savunma sanayi sektörünün 2012 y l nda 4,7 milyar dolar ihracat, 1,4 milyar dolar da ithalat gerçeklefltirdi i bilgisine yer verilen raporda, Türkiye'de faaliyet gösteren her 100 firmadan 0,2'sinin savunma sanayi sektöründe yer ald kaydedildi. Raporda, her bin liral k kurumlar vergisinin 2 liras - n n, her bin liral k gelir vergisinin de 1 liras n n savunma sanayi sektörü taraf ndan ödendi i belirtildi. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Raporda, savunma sanayi projelerinin uzun y llar sürmesi sebebiyle KDV'siz al m sürecinin etkin bir flekilde uygulanamad, bu durumun ülke için stratejik önem tafl yan sektöre ciddi finansman yükü oluflturdu u ve sektörün yabanc firmalarla rekabet gücünü azaltt kaydedildi. Savunma ve havac l k sanayine iliflkin sat fl ve ihracat kredi sisteminin yetersiz oldu unun savunuldu u raporda, "Daralan d fl pazarlar ve k s lan savunma bütçeleri, sürdürülebilirli in sa lanmas ve rekabetin gelifltirilmesi için ihracat sektörün öncelikli konusu haline gelmifltir. Türk savunma ve havac l k sanayi sahip oldu u pazarlar muhafaza edebilmek ve yeni pazarlara aç labilmek için en önemli ihracat vas tas olan kredi sisteminden mahrumdur. Eximbank kredileri di er ülke örnekleri ile karfl laflt r ld nda sektör aç s ndan yetersiz kalmaktad r" de erlendirmesinde bulunuldu. Soruna iliflkin çözüm önerilerinin de yer ald raporda, savunma ve havac l k sanayisine özel, devletten devlete sat fl (Foreign Military Sales benzeri) ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari flartlar sa layan bir kredi (Foreign Military Financing benzeri) sisteminin kurulmas gerekti i kaydedildi. (AA) zmir de Mucit olduk! turist rekoru ZM R- fiubat ay nda zmir'e gelen turist say s geçen y l n ayn ay na göre yüzde 127 oran nda artt. AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanl verilerinden derledi i bilgilere göre, geçen y l flubat ay nda 18 bin 830 kifli olan zmir'e gelen turist say s bu y l n ayn ay nda 42 bin 708'e yükseldi. Ocak ay nda ise zmir'e gelen turist say s geçen y l n ayn ay na göre yüzde 3,12 oran nda düflerek 22 bin 213 olmufltu. Ocak-flubat ay nda zmir'e gelen turist say s son y llar n en yüksek seviyesine ç karak 64 bin 921 kifli oldu. Bu dönemde gelen turistin büyük bölümü havayolu ile flehre girerken, deniz yolunu tercih edenlerin say s da geçen y la göre artarak 19 bin kifli oldu. Geçen y l ocak-flubat ay nda zmir'e deniz yoluyla 15 bin 980 kifli gelmiflti. Milliyetine göre bu y l n ilk iki ay nda zmir'e en fazla turist Almanya'dan geldi. 24 bin 755 kifli olan Alman turisti, 6 bin 599 kifli ile Hollandal lar, 5 bin 478 ile Frans z ve 4 bin 736 kifli ile talyan turist izledi. Bu dönemde ngiltere'den 3 bin 903, KKTC'den 2 bin 999, Yunanistan'dan ise 2 bin kifli zmir'e geldi. (AA) STANBUL - EL F FERHAN YEfi LYURT - Türk Patent Enstitüsüne, sineksavar pikeden kene ç karma kitine, suda batmayan mayodan çoklu topuk sistemine sahip ayakkab ya kadar bazen hayal gücünü zorlayan bazen de kullan labilir ilginç bulufl baflvurular geliyor. AA muhabirinin ald bilgiye göre, son y llarda Türk Patent Enstitüsüne gelen baflvurular aras nda s n r tan mayan bulufllar da oluyor. Sineksavar pikeden kene ç karma kitine, suda batmayan mayodan çoklu topuk sistemine sahip ayakkab ya kadar bazen hayal gücünü zorlayan bazen de kullan labilir ilginç bulufl baflvurular geliyor. "Sineksavar pike" isimli bulufl, pike kumafl n n içeri inde permetrin bulunan haflere ve zararl lar uzaklaflt r c özellikte bir kokuya sahip kimyasal madde ihtiva ediyor. Permetrin içeren kimyasal madde, emdirme yöntemi ile kumafl n yap s na kat l yor. Bulufla konu olan pike, her türlü böcek, sivrisinek, kene, mantar, akar gibi haflere ve zararl lara, dolay s yla bu canl lar arac l yla bulaflabilen hastal klara karfl koruma sa lamakta, özellikle yaz n sivrisineklerin verdi i rahats zl ortadan kald rarak uyku konforunu art r yor. "Kene ve kene salg s ç karma kiti" de kenenin insan derisinden ç kar larak, derinin alt k sm na aktard enfeksiyon ve virüs tafl ma riski yüksek olan salg y ç karmaya yarayan iki aparattan olufluyor. "Günefl enerjisi ile flarj etme özellikli çanta" buluflu ile günefl fl nlar solar pil yard m ile elektrik enerjine dönüfltürülüyor ve ba lant kablosu vas tas ile Lit-On Bataryada depolan yor. Lit-On Bataryada depolanan elektrik enerjisi, ba lant kablolar ve ba lant kitlerinin vas tas ile flarj edilecek cihazlara aktar l yor. "De ifltirilebilir çoklu topuk sistemine sahip ayakkab seti" isimli bulufl da istenildi inde babet istenildi inde de platform topuklu ayakkab veya dolgu topuklu ayakkab fleklinde kullan labiliyor. "Suda batmayan mayo" ise mayonun orta k sm ndaki kumafl n aras na s k flt r lm fl köpük bloklar n n yerlefltirilmesi ile olufluyor. Bu s k flt r lm fl köpük bloklar istenildi inde ç kartabiliyor ve mayo bu köpük bloklar olmadan da kullan labiliyor. S k flt r lm fl köpük bloktan suya karfl mukavemet gösterdi inden bu mayoyu giyen çocuk bel k sm ndan sürekli yukar do ru itilerek, su yüzeyinde kalmas sa lan yor. Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Habip Asan, geçen y l Türk Patent Enstitüsüne toplam 15 bin 696 patent ve faydal model baflvurusu yap ld n belirterek, bu baflvurular n 8 bin 187'si yerli, 7 bin 579'u yabanc baflvuru sahipleri taraf ndan gerçeklefltirildi ini ve toplam baflvurular içerisinde yerli baflvurular n oran n n yüzde 52 oldu unu kaydetti. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 28 Mart 2014 Cuma Aylin DEM RHAN Ö renci ve ö retmenler ele ele vererek 5 bin kitapl k kütüphane kurdu MARD N (CHA)Mardin K z ltepe stiklal Ortaokulu ö renci ve ö retmenleri, bafllatt klar kitap toplama kampanyas ile 5 bin kitapl k kütüphane oluflturdu. 3 ayl k süre zarf nda yurt genelinde bafllat lan NTERNET ÇER K F LTRELEME A GEÇ D L SANS YEN LEMES SATIN ALINACAKTIR DESTEK H ZMETLER DA RE BAfiKANLI I D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler GEL fit RME VE DESTEKLEME DARES BAfiKANLI I nternet çerik Filtreleme A Geçidi Lisans Yenilemesi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Abdülhak Hamit Cad. No: MAMAK/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : KOSGEB Bilgi fllem Dairesi Baflkanl n n ihtiyac olan nternet çerik Filtreleme A Geçidi Lisans Yenilemesi (Lisans Say s 1300 kullan c ) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Bilgi fllem Dairesi Baflkanl Bilgi fllem Müdürlü ü c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas n müteakip teklif edilen internet içerik filtreleme a geçidi lisans 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Abdülhak Hamit Cad.No:66 Mamak/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l KOSGEB daresi Baflkanl Sat nalma Müdürlü ü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zemin Kat Evrak Servisi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (k rkbefl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-4130)(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar kampanyaya yurdun her kesiminden kitap gönderildi. K z ltepe Kaymakam Erdo an Turan Ermifl de kampanyaya katk amaçl 5 bin TL ba fllad. Kütüphanenin aç l fl için yap lan törende; Kaymakam Ermifl in yan s ra Milli E itim Müdürü brahim Bahç vanc, sivil toplum örgütleri temsilcileri, e itimciler haz r bulundu. Okul Müdürü Mehmet Fatih Karabo a, k sa bir konuflma yaparak katk da bulunanlara teflekkür etti. Kaymakam Ermifl de insanlar n kitaplar sayesinde uzun y llar ulaflamayaca bilgiye k sa bir sürede ulaflabilece ini aktard. Ermifl, Kitap okumak insana h zl yoldan tecrübe kazand r r. Hayat n z boyunca uzun y llar ö renece iniz tecrübeleri bazen bir saat iki saat kitap okuyarak ö renebilirsiniz. ifadelerini kulland. Kütüphane kurulmas na öncülük eden ö retmen Metin Ayd n ise kitap toplama kampanyalar n n heyecanl, s k nt l ancak keyif ald klar bir süreç oldu unu söyledi. Ayd n, Bu kampanyan n bir hikâyesi var; bu hikâye biraz daha kitap, biraz daha kitap üzerinden yeni dünyalar, farkl insanlar. Ö rencilerime; özelikle Türkçe dersinde flairdir, yazard r, kitapt r söylemini hep böyle efsunlu fleyler gibi gelirdi. Yap m z seminerler, panellerle flairler ve ayd nlar gelip ö rencilerle temas ettiler. Ö renciler, art k bunlar n dokunulabilir olduklar n gördüler. Ö rencilerimiz kitap ile okumaya, bilgiye daha çabuk ulaflabilecekler. fleklinde konufltu. Savafla kat lan Sovyet ressam n n gözüyle Erzurum MOSKOVA -CHA- Birinci Dünya Savafl s ras nda Erzurum da savafla kat lan Ukrayna as ll ünlü Sovyet ressam Karp Trohimenko nun ( ) Erzurum Soka adl bir tablosunun oldu u ortaya ç kt. Ukrayna n n Nikolayevski bölge müzesinde sergilenen tabloda, dönemin Erzurum daki bir soka yer al yor. Yerel bas n Erzurum un bin y ldan fazla bir tarihinin bulundu unu ve bölgenin kahramanl klar yurdu oldu unu vurgulad. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Necdet Çelikdönmez den mektup var Mektuplar n yaz l fl, gönderilifl say lar nda büyük azalma var. Teknoloji, sevgi ve s cakl k kokan mektuplar ald götürdü. Ama, az da olsa mektup yaz l yor, gönderiliyor. Bir zamanlar 2068 mektup dan oluflan Bana gelen mektuplar adl bir kitap bile yay nlam flt m. 06 Ekim 1958 tarihinde Isparta ilinin Senirkent ilçesinde do an, emekli Astsubay, gazeteci, yazar, araflt rmac Necdet Çelikdönmez Elaz ilimiz merkezinden sesleniyor. Geçenlerde uzun süre yay nlad Paye Ortak Kitap Dergisi nin kapan fl vedas yla ilgili bir yaz yay nlad. Bu yaz da 23 y l n genel bir muhasebesi yap l yor, Veda yaz lar yazman n zorlulu undan sözediliyordu. Necdet Çelikdönmez den elle yaz lm fl iki sayfal k bir mektup geldi 05 Mart 2014 tarihli. Bu mektubu aynen afla ya al yorum efendim: Prof. Dr. sa Kayacan Bey hocam; Mektubuma bafllarken en derin kalbi duygular mla selam ve hürmetlerimi sunar, ellerinden öperim. Hocam, emektar olan daktilomda en son yaz m size yazmak nasip oldu. 18 fiubat 2014 tarihindeki mektubumu daktilo ile yazm flt m. Sizle beraber daktilom da emekli oldu. Yani, üstad ma, hocama son görevini yapt,, ömrünü doldurdu. Bu nedenle ilk kez elle yaz yorum, ba fllay n z. Benim için de erli (2) paket halinde kitaplar n z ve dökümanlar ald m. Öncelikle teflekkür ederim. Ecdad - n za ve eflinize rahmetler olsun. Mesleki 50. y l CD sini izledim. Çok sade ve sizin gibi, size yak fl r bir çekim olmufl. Eme i geçenlere, düzenleyenlere, konuflanlara tebrik ve teflekkürlerimi arzederim. Talebeniz bir yazar olarak ben de nice uzun ömürler, afiyet ve sa l k içerisinde bir hayat geçirmenizi daha nice hay rl çal flmalara vesile olman z diliyorum hocam. Orman eski Bakanlar m zdan Say n Hasan Ekinci bey in, araflt rmac -yazar Mustafa Ceylan Bey in içten konuflmalar na ve CD nin önem kazanmas na yapt klar konuflmalar beni çok duyguland rd. Hassaten onlara da teflekkür ediyorum. CD nin sonunda torunumuz Nazl n n o sevecen sesiyle, size hitab ayr bir renk oluflturmufl. Hocam, kitaplar n z imzalay p ad ma göndermek için zaman n z hemde maddi ve manevi fedakârl n z beni çok mutlu etti. Sizlerden çok fley ö rendim. Bize ilkeli olmay, vefal bulunmay, sadakat, ciddiyeti, mesleki disiplini ve adam gibi adam olmay ö rettiniz. flte Hayat m adl kitab n z size zaten tan maya yeter. De il Türkiye deki Anadolu Bas n, yurtd fl nda da yurt içinde de en ücra yerlerde, sizin gazete ve kütüphanelerde, y ll klarda ad n z ve eserleriniz hep yaflayacakt r. sa Kayacan vefa adam, gönül insan, mütevazi engin durufllu gönül insan d r. Hizmetlerin, eserlerin her daim sinelerde yaflayacakt r. Hocam, bunlar bir iltifat kabul ediniz. Zira iltifatta, israf yoktur. Siz her fleye lay ks n z. Malumunuz hayat flartlar hepimizi savurdu. Lay k yla sizlere vefal olmad k, hocam lütfen ba fllay n z, hakk n z helal ediniz. Siz bizim için her fleysiniz. Bilenbilir. Hocam sizin bize olan vefan z karfl s nda bizler mahcubuz. nan n sizinle tan flmak, bizim için büyük kazan m ve mutluluk oldu. Çok fleyler ö rettiniz. D fl - n z, haliniz, ülke sevginiz, nice de erler afl laman z sizin en önemli karakterleriniz oldu. Selam ve hürmetlerimle (Pürkusur talebeniz hemflehriniz Necdet Çelikdönmez, Elaz 05 Mart EDEB SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. Nurullah Genç ile fiiire, fiaire ve fiiirin Felsefesine Dâir-2 Yani gönül Evet, gönül alan ç k yor bn-i Arabî buna mukafefle diyor. Bu üçüncü alana kalbin keflf alan, çerçeve alan olarak isim verir. Dolay s yla kalbin keflf alan dedi imiz ve bugünkü sosyal bilimlerde de, modern bilimde de duygusal zeka alan denilen alan çok önemlidir. Hani son zamanlarda IQ nün yan na Q koydular biliyorsunuz. O, Q alan yani insan n kalbiyle harekete geçti i, akl dan yani muhakemeden, gözlemden yani müflahededen gelen bilgileri kalbiyle de de erlendirdi i, hisleriyle de duygular yla da de erlendirdi i ama sadece duyguyla de il, ak lla ve gözlemle buluflmufl bir duyguyla de erlendirdi i bir üçüncü alan var. Bu alan mukaflefe alan iflte. Kesinlikle sanat n ortaya ç kt, fliirin hakikatiyle, gerçe iyle anlafl ld -, alg lanabilece i alan. Bu yüzdendir ki mesela pozitivist bir anlay flla yaflayan bir kiflinin, materyalist bir anlay flla yaflayan bir kiflinin ya da sadece ak l ve duyu organlar alan nda kalan bir kiflinin sanat n dünyas na girmesi, fliire nüfuz etmesi bu anlamda çok zordur. Üçüncü alana geçmek gerekiyor ve fliirin, sanat n yeri iflte burada belirginleflir. Bilimsel bir aç klama ile sanat n insanda nas l ortaya ç kt - n farkl bir yaklafl mla anlatt n z. Benim Süveyda ya Mektuplar diye bir düzyaz çal flmam var. Onlardan birkaç tanesinde bunu ifllemifltim ve tasavvufta flöyle bak l yor hadiseye: Ak lla nefs, gönle sahip olabilmek için hep bir savafl halinde. Hangisi ona sahip olursa, gönül o noktada çal fl yor. Yani nefs ona sahip olursa iflte bahsetti iniz o görmek, duymak ve haz almak noktas ndan dünyaya bak yor sadece insan. Tabii nefsin alan oras iflte, müflahede alan dedi imiz nefsin alan. Nefsin o alan ndan kalp alan na yükselmek gerekiyor. Yani flimdi düflünün mesela, bu üçleme aç s ndan insanl a bak n, ülkemiz insanlar na, milyonlara bak n. Nerede bulunuyorlar? Türkiye de, ülkemizde neden sanat özellikle de fliir bu anlamda k ymet görmüyor? Neden iflte sanatsal birtak m de erler ve o de erlere sahip insanlar bafl tac edildikleri halde, birinci s n f insan muamelesi gördükleri halde bir flair insanlar aras nda yürüdü ünde ayn de eri, ayn ilgiyi görmüyor. flte arkas nda bu var; çünkü bu büyük insan topluluklar n n, y nlar n n, kümeleflmifl gruplar n dünyas nda maalesef o iki alan hatta en çok birinci alan hâkim. Yani gözlem, müflahede onun sonucunda ortaya ç kan ihtiyaçlar Daha iyi fleyler yiyeyim, bir evim daha olsun, iflte yazl m da olsun, sazl m da olsun, mutlu olay m. Mutlulu u bu çerçevede de erlendiren insan gruplar - n n alan d r oras. Hatta bu aile ile bafll yor, çocuk yönlendirilmeye baflland andan itibaren para kazand racak mesleklere yönlendiriliyor. Bizde sosyal bilimler son derece zay ft r bu anlamda ve aileler sosyal bilimlere çocuklar n yönlendirebilmek için öyle gayet falan sarf etmezler. Yani bir aile flunu fazla düflünmez, belki düflünen aileler vard r ama onlar da temsil etmezler geneli. Yani çocu umuz iyi bir sosyolog olsun, toplumu iyi anlas n, bu ülkeye hizmet etsin diyen aile say s kaç tanedir, temsil eder mi Türkiye de belli bir grubu? Temsil etmez. Onun için yönelifller bu ilk iki alana do ru oldu undan dolay kalp alan, mükafefle alan biraz ihmal edildi i için insanlar - m z n dünyas nda sanat, fliir, edebiyat, estetik hatta tarih, tarih boyunca hak etti i yeri bulmuyor. Bu söylediklerinizi flöyle de basite indirgeyebiliriz: fiair veya sanatkâr o noktadan yani gönül noktas ndan bak p sanat n icra ediyor; ama karfl s ndaki okuyucu o noktadan bakmad ndan dolay sonuçta bir yerde buluflam yorlar Kesinlikle, o eserin dünyas na da giremiyor o zaman; çünkü hissedebilmek için düflünün, bir bal var ortada, o baldan tat alabilmesi için o bal yemesi laz m insan n. Sanat böyle bir bal gibi düflünürsek hakikaten saf yüzlerce çiçe- in, binlerce çiçe in özünden oluflmufl çok k ymetli bir de er olarak görürsek fliiri ve bala benzetirsek, bal yemesini bilmeyen ve bal iflte flekerli birtak m g dalarda, reçelde hatta reçel bile diyemeyece imiz birtak m g dalarda arayan insan gruplar n n bal n tad n n fark nda olmalar mümkün de il. O anlamda sanat gerçekten ülkemizde maalesef yoksullar oynuyor bu flekilde bakarsak. Özellikle de fliir Türkiye de bir fliir kitab ç kt zaman iflte ne kadar sat l yor, biliyorsunuz. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü S r denilen hazine belki de ademdedir, Kemâle ermezse aflk bütün sebep demdedir. Suçlu bilinen felek u ruyor iftiraya, Aflk ihmâle gelmez ki eksiklik âdemdedir.

9 BULMACA 28 Mart 2014 Cuma 9 6 Nisan 2012 tarihli gazetelerde ABD'nin eski CIA Baflkan yard mc lar ndan, Türkiye'de 1980 sonras CIA stasyon flefi olarak görev yapan Graham Fuller'in, Türkiye'nin kesinlikle daha fazla slamî olmamas gerekti ini belirterek "Türkiye'nin daha çok sola ihtiyac var" dedi ini yazd. Özellikle Tanzimat'tan bu yana bize neyin laz m olup olmad na Bat emperyalizmi karar vermifl. Biz ba ms z irademizle bize neyin laz m oldu unu bilemeyecek, anlayamayacak, düflünemeyecek kadar aptal, embesil, ahmak, tarih sahnesine yeni ç km fl ilkel bir millet olarak görülmüflüz ve Bat, bizi bizden daha çok düflünerek bize her defas nda iyilik yapm fl ve bize ne laz msa onu vermifl. Tanzimat'tan beri emperyalist Bat bize demifl ki size meflrutiyet laz m. Hemen arkas ndan parayla, kad nla, makamla, flöhretle, flununla bununla sat n ald bir tak m karanl k ayd nlar devreye sokup, Osmanl Devleti'ni y kmak için meflrutiyet kavgas na tutuflturmufl. Sonra size pozitivizm, rasyonalizm, materyalizm laz m demifl, özel olarak e itti i bir tak m adamlar vas tas yla Türk'ün slam iman n ortadan kald rmaya çal flm fl. Size enternasyonalizm, nasyonalizm, hümanizm laz m demifl Türk'ün milliyetini yok etmeye çal flm fl. Size alafrangal k, asrîlik, modernlik, ilericilik laz m demifl, Türk'ün slam ahlak n ve slamî gündelik yaflama biçimini yok etmeye çal flm fl. Size mandac l k laz m demifl, millî istiklal ruhumuza kastetmifl. Size komünizm laz m demifl, millî Türk devlet kurumumuzu sarsmaya çal flm fl. Size sa c l k, kapitalizm, liberalizm, globalizm laz m demifl, yer alt yer üstü bütün zenginliklerimizi yerli iflbirlikçi tafleronlar vas tas yla ya malamaya çal flm fl. Size cemaatçilik, l ml slam, muhafazakâr demokratl k laz m demifl, insan m z dindarl k damar ndan yakalay p, millî kimli ini yok ederek samanla besleyip, hayalî samanyollar nda gezdirip Amerika vesayetinde bir esarete sokmufl. Her seferinde bize neyin laz m TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin "TÜRK YE'YE SOL LAZIM"MIfi-1 oldu una Bat karar veriyor ve cömertçe bunlar veriyor. En son verdi i fley de "sol". Asl nda bu yeni de il, eskinin tekrar d r. Fuller efendinin "size sol laz m" ferman ndan sonraki süreçte Amerika, yeterince kulland n düflünüp bilemedi imiz bir sebeple gözünden düflürdü ü muhafazakâr demokrat parti yerine "Amerikanc sol" bir iktidar haz rl yapmaktad r. CHP bünyesinde, daha önce az da olsa var olan Atatürkçü, millici, ulusalc hassasiyetler, Deniz Baykal operasyonundan sonra tasfiye edilerek bu parti yönetimi Amerikanc, Sorosçu, liberal ve Kürtçü bir siyaset çizgisine yak nlaflt r ld. Amerika, Soros ba lant l ya da Amerika'ya gönülden ve göbekten ba l birinin baflkanl nda bir sol iktidar tezgâhlanmaktad r. Bu ba lamda bir tak m sosyal taban olan gruplar n bu Amerikanc sol parti çat s alt nda toplanmas planlan yor. Bunun gerçeklefltirebilmesi için PKK çizgisindeki Kürt rkç lar n n, Alevilerin, radikal slamc lar n ve Marksist devrimcilerin bir araya getirilmesi plan uygulamaya kondu. Bu ba lamda flunlar yap l yor: Son günlerde ülkemizin de iflik kentlerinde Müslüman Türk evlad olan, Türklük fluuru oldukça yüksek Türkmen Alevi kardefllerimizin evlerine "Alevilere ölüm" fleklinde belirsiz kiflilerce yaz lar yaz lm fl. Bu, Amerika'daki zencilere karfl rkç tav rlar olan Ku Klux Klan örgütünün ve Almanya'da Neo Nazilerin yapt klar eylemlere benziyor. Bu bir Türk âdeti de ildir. Bu, tamamen Amerika kaynakl provakasyon eylemlerine benziyor. Amaç fludur: Alevi kardefllerimiz Sünnilere düflman edilsin, siyaseten keskinlefltirilip militanlaflt r ls n, solculuk kamp na tekrar sokulsun. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: ARKADAfiIM BADEM A ACI Sen a açlar n aptal Ben insanlar n Seni kand r r havalar Beni sevdalar Bir l man hava esmeye görsün Düflünmeden, gelecek kara k fl Açars n çiçeklerini Bense hayra yorar m gördü üm düflü Bir güler yüz bir tatl söz Açar m yüre imi hemen Yemifle durmadan çarpar seni karayel Beni karasevda Kaç nc kez balanm fl z bir olmaza Koo desinler bize flaflk n Sonu gelmese de hiç bir aflk n Açal m yine de çiçeklerimizi Senden yanay m arkadafl m Havan bulunca aç çiçeklerini Nas l aç yorsam yüre imi Belki bu k fl k fl olmaz Bakars n sevdam düfl olmaz Nas l vermiflsem kendimi son sevdama Ver kendini, sen de bu güzel havaya AZ Z NES N K zard m Aziz Nesin'e Türk Halk n n %60' aptald r dedi diye, ama ak ve karalar yoktu onun betimlemelerinde, kelimeleri griydi ve ne kadar da insanc l; hem arkadafl badem a ac hem de kendisi aptald aflk dolu arkadafl m badem a aci fliirinde... Yabanc laflm fl ve duyars zlaflm fl bulurdum O'nu yafl yor derdim fil difli kulelerde oysa ki "öyle bir a lasam, öyle bir a lasam ki çocuklar, size hiç göz yafl kalmasa, Öyle bir aç kalsam, Öyle bir aç kalsam ki çocuklar, Size hiç açl k kalmasa, Öyle bir ölsem, Öyle bir ölsem ki çocuklar, Size hiç ölüm kalmasa" dizelerini yazm flt bir çocuk safl nda ve sarm flt kollar yaralar... Gizlenilmifl bast r lm fl üstü örtülmüfl yads nm fl en derinlerine sinmifl gene de her zaman yüzeye ç kan ac vard bu mizah ustas n n fliirlerinde "Kendisi çatlamadan, Topra YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan AZ Z NES N çatlatamaz tohum, Aflm fl m s n r n mutsuzlu un, Ayr msam yorum bile öyle mutsuzum, Ac s n art k duyam yorum, Ki kendim öyle bir ac olmuflum, Nas l görmezse göz kendini, Kendimi ar yor bulam yorum"... Hiç deli olmadan baflkalar için hayat n tehlikeye atar m insan? Atm flt O, bafl hep belada olmufl gözünü budaktan sak nmam fl, hiç e memiflti bafl n iktidarlara; 1982 Anayasas na ve Kenan Evren'e kafa tutmufltu; cesur ve yaln zd ; "Uyumaya de il, Rüyalar ma gidiyorum, Orada yaflayaca m istedi imce, Uyan kken hiç yaflayamad m, Hepsi de gençti güzeldi, Sevdim sevildim diye aldanarak, Son gördü üm onlar olacak, Bunca y ld r sevgiye doyamad m, Ölüme de il, Sonsuzlu a gidiyorum, Orada dinlenece im gönlümce, Yaflarken hiç mi hiç dinlenemedi im, Kalemim yine elimde, Ka tlar m da önümde, Son uyukusunda düflecek bafl m, sa l mda hiç e medi im"... Al flk n oldu u iflleri yaparak, yazarak, içinde tafl d korkuya bir çare aram flt ; "Durmadan çekiyor beni bu dipsiz doruksuz uçurum, Gözlerim karar yor içime bak nca, At p kendimi kendime, Derinlik korkusundan büsbütün kurtuldu um"... Sivas'ta. Ölüme direnmiflti; Sivas ac s fliirinde dökülmüfltü içi d flar ve yaflad hayal k r kl "Ben tan r m, bu bulut bizim oran n bulutu, hemfleriyiz ne de olsa, benim için kalkm fl ta Sivas'tan gelmifl, yurdumun bulutu, bafl m n üstünde yeri var, ben bilirim, Bu rüzgar bizim oran n rüzgar, Hemflerimiz ne de olsa, Benim için kopmufl gelmifl yayladan, Yurdumun rüzgar, Kurutsun diye akan kanlar,ben anlar m, Bu ac bizim ora ifli hançer ac s, bir ülkedeniz ne de olsa, Ayn dili konuflsak da, Anlamay z birbirimizi, Hançerin nak fl, Tan d m ac s ndan Sivafl ifli"... (Devam Edecek) ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Düzgün biçilmifl uzun ve ensiz tahta. Gelenek. 2. Baston. Nevflehir ilinin bir ilçesi. 3. istavrit bal n n küçü ü. 4. Etraf suyla çevrili kara parças. Uzaklaflmak. 5. Dar ve kal nca tahta. K sa çizme. 6. Yorgunlu u gidermek için duraklama. Kemiklerin toparlak ucu. 7. Küçük kitap, broflür. 8. Binek hayvan. Soylular, aristokrasi. 9. Vekil. El s k flma. 10. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Duman karas. 11. skorpitgillerden bir bal k. 12. Kastamonu ilinin bir ilçesi. Üslup, biçem, tarz. 13. çine genellikle sulu fleyler konulan metalden kap. skambilde papaza verilen bir ad. Astatinin simgesi. 14. Reis. 15. Amme. E er. 16. Bir anda oluveren, apans z. Kiloamperin simgesi. 17. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Onur k rma, onura dokunma. 18. Abuhava. Lityumun simgesi. 19. Manisa ilinin bir ilçesi. 20. Kaynak, p nar. Soy, sülale. Yukar dan afla ya: 1. Kurttan küçük, sürü halinde yaflayan bir yaban hayvan. Kusur. Ço u kez büyükleri övmek için yaz lm fl divan edebiyat fliir türü. 2. Hamam. fienlik kemeri. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. 3. Ekmek içi, ceviz, sar msak, tuz ve sirke ile yap lan bir tür meze. Kal n biçilmifl uzun tahta. Bir nota. Mikroskop cam. 4. Kökboyas. Bir iflaret s fat. Entrika, desise. 5. Zaviye. Eski dilde kolay. Nakit. Oyunda kazan lan her parti. 6. flsiz, aylak, bafl bofl. sim. skambilde birli. Türk müzi inde bir makam. Sakalar n ünlü destan. 7. Sodyumun simgesi. Hak ve hukuka uygunluk. Japonya da bir kent. Ac mt rak bir içki. 8. Kans zl k hastal. Bencil. De erli madenlerin safl k derecesi. Dervifl selam. 9. Japon lirik dram. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç. Dingil. Yard m paras. Da keçisi. 10. Yer k r, fay. Anlam, meal. Bir fleyin yere bakan bölümü. Cevizin yeflil kabu u. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 - SAGLIK 28 Mart 2014 Cuma Burcu KER M Amerikal anneler art k daha hareketsiz Amerika n n Güney Karolina eyaletindeki University of South Caroline araflt rmac - lar nca yap lan ve Mayo Clinic te yay nlanan araflt rma, günümüzde annelerin, 45 y l öncekilere göre daha hareketsiz oldu- unu ortaya koydu. STANBUL -Araflt rmada, annelerin aktivite e ilimlerinin 45 y ll k süreçte nas l de iflti i inceledi. Anneleri iki grupta inceleyen araflt rma, ilk grubu 5 yafl ve alt, ikinci grubu ise 6-18 yafl aras çocu u olan anneler olarak belirledi. Araflt rmac lar, 45 y ll k taramada, 50 bin annenin günlü ünü içeren American Heritage Time Use Study çal flmas n n verilerini kulland. Araflt rmada, fiziksel aktivite kavram çocuk bakmak, ev temizlemek, yemek yapmak, spor ve egzersiz faaliyetlerinde bulunmak fleklinde tan mlad. Araflt rma sonucunda, 5 yafl ve alt çocuk sahibi olan annelerin 1965 te haftada 44 saat, 2010 da ise haftada 30 saat aktif olduklar görüldü. Araflt rman n ikinci grubu olan 6-18 yafl aras çocuk sahibi anneler ise 1965 te haftada 32 saat aktif zaman geçirirken, 2010 y l nda bu rakam 21 saate düfltü. Annelerin hareketsiz ya da aktif olarak geçirdikleri zamanlar n istihdam durumlar na göre de iflti ini ortaya koyan araflt rmada, tam zamanl bir iflte çal flmayan annelerin, çal flan annelere göre iki kat daha fazla hareketsiz zaman geçirdi i tespit edildi. Araflt rmaya iliflkin AA muhabirinin sorular n cevaplayan Aktif Yaflam Derne i Baflkan Prof. Dr. Haydar Demirel, çal flmada, çocuklar n n yafl aral birbirinden farkl olan iki grup annede de aktivite düzeyinin ayn flekilde yüzde 35 azalmas n n, toplumun yaflam biçiminde meydana gelen dramatik de iflikli i gösterdi ini belirtti. Tam zamanl bir iflte çal flan annelerin, çal flmayanlara göre fiziksel aktivite düzeyinin iki kat daha fazla oldu u tespit edildi ini hat rlatan Demirel, flu görüflleri dile getirdi: Bu durum, günlük aktivitenin asl nda önemli ölçüde zorunlu olarak yap lan ifllerden kaynakland n göstermektedir. Sonuç olarak, son 50 y l içerisinde ulafl m, haberleflme, g da endüstrisindeki geliflmeler ve besin maddelerine eriflim gibi birçok alanda görülen bafl döndürücü geliflmeler, günlük yaflam son derecede kolaylaflt rm flt r. (AA) ÇAMAfiIR YIKAMA KURUTMA ÜTÜLEME H ZMET ALINACAKTIR T.C. SA LIK BAKANLI I TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU ANKARA L KAMU HASTANELER B RL 2 NOLU GENEL SEKRETERL DR.ABDURAHMAN YURTARSLAN ANKARA ONKOLOJ E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Y l 20 Ayl k Çamafl r Y kama Kurutma Ütüleme Hizmeti Al m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. 13. Cadde No: Demetevler YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi :. ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Kg Çamafl r Y kama Kurutma Ütüleme Hizmet Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Hastane d fl nda Ankara Büyükflehir Belediyesi s n rlar içerisinde firmaya ait çamafl r y kama fabrikas d r. Hizmetin ifas için kirli ve temiz çamafl r transfer yerleri: Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Merkez Bina, Dr. Ahmet Andiçen Semt Polikli i ve Urankent Ek Binalar d r. c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer: Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YEN MAHALLE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi Toplant Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, a) Ankara Ticaret Odas ndan al nm fl olan "Kapasite Raporu" teklif ekinde sunulacakt r. b) Hizmeti verecek tesis için gerekli olan TSE den al nm fl "Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi" teklif ekinde sunulacakt r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu. ANKARA JANDARMA LOJ ST K KOMUTANLI I GÜVERC NL K fieh T ORGENERAL EfiREF B TL S KIfiLASI 13 ADET LOJMAN ASANSÖRÜNÜN YEN LENMES NfiAATI ANKARA ÇEVRE VE fieh RC L K L MÜDÜRLÜ Ü Ankara Jandarma Lojistik Komutanl Güvercinlik fiehit Orgeneral Eflref Bitlis K fllas 13 Adet Lojman Asansörünün Yenilenmesi nflaat yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Eskiflehir Bulvar No:146 ODTÜ Karfl s Çankaya/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : 13 Adet Lojman Asansörünün Yenilenmesi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Eskiflehir Bulvar No:146 ODTÜ Karfl s Çankaya /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu- unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yap lmas na iliflkin olarak ilgili mevzuat gere i al nmas zorunlu olan belge; Teklif ekinde asansörün imalat n, tesisini ve bak m n yapacak firmaya ait Onaylanm fl Kurulufl taraf ndan verilmifl Modül H Belgesi (CE Yetki Belgesi), ISO 9001 belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanl Sanayi Sicil Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanl Sat fl Sonras Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TSE Uygunluk Belgesi teklif ekinde sunulacakt r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu. Resmi lanlar Resmi lanlar fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Herhangi bir kamu veya özel sektörde yap lm fl olan her türlü çamafl r y kama hizmeti al m benzer ifl olarak de erlendirilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YEN MAHALLE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANELER KURU- MU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER- YEN MAHALLE/ANKARA TÜRK YE KAMU HASTANELER KURUMU Ankara li Kamu Hastaneleri Birli i 2 Nolu Genel Sekreterli i Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi Sat nalma Birimi adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-3997(www.bik.gov.tr) fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede benzer ifl olarak: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli de yer alan (C) S hhi Tesisat ve Mekanik Tesisat fllerinin III. Grup Asansör Elektro-Mekanik flleri benzer ifllere denk say lacakt r Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Elektrik Mühendisli i, Elektrik-Elektronik Mühendisli i veya Makine Mühendisli i 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Deftarl k Muhasebe Müdürlü üne doküman bedeli yat r ld ktan sonra al nd makbuzu ile Ankara Çevre ve fiehircilik l Müdürlü- ü hale Bürosundan al nabilir. adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 Bas n-4061(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA 28 Mart 2014 Cuma 11 Myanmar da 30 y l sonra nüfus say m yap lacak YANGON - Myanmar da hafta sonu bafllayacak nüfus say m n n, ülkede etnik ve din odakl çat flmalar atefllemesinden endifle ediliyor. Myanmar hükümeti, 30 Mart ile 10 Nisan aras nda yap lacak ilk nüfus say m nda yaklafl k 100 bin say m memurunun kap kap dolaflarak 41 maddeden oluflan bir anket yapaca n aç klad. Sonuçlar n, ülkede kaç kiflinin yaflad konusunda kesin tabloyu ortaya ç karmas bekleniyor. Uzmanlar, 30 y l sonra ilk kez yap lacak ve ulusal planlama ve kalk nma aç s ndan önemli oldu unu belirttikleri nüfus say m n n ayn zamanda hali haz rda t rman flta olan etnik ve din odakl gerilimi ateflleyebilece ini söylüyor. Nüfus say m n n Myanmar da demokrasiye hassas dönüflümde politikac lara, e itim ve sa l ktan iskan ve ulaflt rmaya kadar hangi kaynaklara ihtiyaç duyuldu u konusunda fikir vermesi beklenirken, sonuçlar yabanc yat r mc lara da k lavuzluk edecek. BM Nüfus Fonu ile iflbirli i içinde yap lacak nüfus say m çerçevesinde rk ve etnisite ile ilgili sorular n özellikle Arakan eyaletinde gerilimi ateflleyebilece i uyar s nda bulunuluyor. Arakan Milliyetleri Demokratik Partisi Genel Baflkan ve Arakan dan sorumlu bakan Zaw Aye Maung, nüfus say m n n Rohingya Müslümanlar taraf ndan statülerinin meflrulaflt r lmas için kullan labilece ini, bunun da gelecekte sorunlara neden olabilece ini söyledi. Merkezi ngiltere de bulunan risk analizi örgütü Maplecroft un Asya uzman Daniel Gray ise say m n Myanmar da Müslümanlar n say s nda büyük bir art fl yafland n göstermesi halinde buna misilleme yap lmas ndan endifle edildi ini dile getirdi. Myanmar da toplam nüfusun yaklafl k yüzde 40 n oluflturdu u san lan etnik az nl klar, say mdan önce kendilerine uygun biçimde dan fl lmad n belirtiyor. Say mda, kiflilerin kendilerini 135 etnik gruptan birine dahil etmeleri ya da di er seçene ini iflaretlemeleri istenecek. Ankette, etnik gruplar aras nda Rohingya seçene inin bulunmad ndan Rohingya Müslümanlar n n kendilerini di er seçene ine dahil etmeleri gerekiyor. Az nl klar, s n fland rma sisteminin siyasi kazan m için kullan labilece inden endifle ederken, Kaçin gençlik a üyesi eylemci Khon Ja, BM yi ülkedeki etnik gruplar n sesini duymamakla suçlad. Ülkedeki bafll ca silahl etnik örgüt olan Kaçin Ba ms zl k Ordusu, kontrolündeki bölgelerde farkl yerel kabileler aras nda gerilime yol açabilece i endiflesiyle say m memurlar n n ifllerine yapmas na izin vermeyeceklerini aç klad. Kaçin Ba ms zl k Ordusu nun sözcüsü Lan Nan, sürecin etnik gruplar ay rmay hedefledi ini belirterek, herkesin bundan endifleli ve mutsuz oldu unu ifade etti. Myanmar da 1983 y l nda yap lan son nüfus say m Müslümanlar n nüfusun yüzde 4 ünü oluflturdu u göstermiflti. Ancak bu oran n yayg n biçimde o dönemde askeri yöneticiler taraf ndan siyasi bir kar fl kl önlemek için çarp t ld na inan l yor. Ülkede 60 milyon kiflinin yaflad san l rken, 1,3 milyon civar nda oldu u hesaplanan Rohingya Müslümanlar n n, hükümet taraf ndan Bangladeflli göçmenler olarak kabul edildi i ve ço una ulusal yasa çerçevesinde vatandafll k vermedi i biliniyor. (AA) Pakistan da kurakl k can al yor M TH - Pakistan n güneydo u ucunda Hindistan s n r yak nlar nda bulunan Tharparkar bölgesinde kurakl k ve k tl k can almaya devam ediyor. Ülkenin en az ya fl alan bölgesi olan Thar Çölü civar ndaki yerleflim merkezlerinde yaflayan ve ço unlu u Hintlilerden oluflan halk aras nda afl r kurakl a ba l olarak ölümler yaflan yor. Yaklafl k 1 milyon 250 bin kiflinin yaflad 20 bin kilometrekarelik alanda etkili olan kurakl k, yetersiz beslenme ve temiz içme suyunun olmay fl nedeniyle çocuklar n hastalanmas na yol aç yor. Çöl flartlar nda sazl klardan yap lan evlerde yaflayan bölge halk n n geçim kayna olan tar m ve hayvanc l n ya fllar n yetersizli i nedeniyle durma noktas na gelmesi k tl a ba l hastal klar artt rd. Bölgenin baflkenti olan Mithi ye etraf ilçeler Diplo, Chachro ve slamkot un yan s ra Hindistan s n r ndaki Nagarparkar dan da k tl ktan etkilenen aileler tedavi için çocuklar n getiriyor. Son üç ayda kurakl k nedeniyle bölgede meydana gelen ölümlerin say s 136 s çocuk olmak üzere toplam 176 ya yükseldi. M TH HASTANES NDE YAfiAM SAVAfiI Bölgede etkili olan kurakl n sonuçlar n n somutlaflt yerlerden birisi ise Mithi Hastanesi olarak göze çarp yor. Hastanenin bahçesi çevre ilçelerden gelen Pakistanl lar ile dolarken kimilerinin kalacak yer olmamas nedeniyle bahçede yat p kalkt görülüyor. Aralar nda alt ayl ktan üç yafla kadar birçok çocu un k tl k nedeniyle tedavi gördü ü hastanenin kuvözlerinde çok say da bebek hayatta kalma savafl veriyor. Mithi hastanesinin büyük bir odas sadece çocuklar n tedavisi için ayr l rken, anneleri bir an olsun yavrular n n bafl ndan ayr lm yor. Çocuklar n yan s ra k tl ktan etkilenen anneler de çocuklar ile tedavi ediliyor. Açl k ve hijyen flartlar n n kötü olmas hastaneye gelenleri zorlarken, baz lar koridorlarda sinekler içerisinde yerde çocuklar ile uyumak zorunda kal yor. Çevre ilçelerde yaflananlar ve hastanelerin durumu da Mithi deki ile benzerlik tafl yor. Mithi ye yaklafl k birer saat uzakl ktaki slamkot ve Diplo ilçelerindeki hastaneler de k tl ktan dolay gelenlerle dolu. Bu ilçelerde imkan olanlar daha fazla yard m n ulaflt Mithi ye giderken, gidemeyenler ilçe hastanelerinin s n rl imkanlar nda tedavi olmaya çal fl yor. Mithi ve ilçelerinde Pakistan ordusunun yard m kamplar ile gönüllü kurulufllar n yapt g da ve su yard m ise artarak devam ediyor. YARDIMLAR Pakistan Baflbakan Navaz fierif taraf ndan geçen günlerde bölgeye 1 milyon dolarl k yard m gönderilmesi karar al n rken, Sind Eyalet hükümeti de 50 kiloluk 120 bin paket g da yard m yapt. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Merkezi nin (NDMA) son aç klad rakamlara göre, bölgede 82 binden fazla kifli açl a ba l hastal klardan dolay tedavi görüyor. Yard m merkezinin koordinasyonunda 2 tonluk g da yard m paketlerinin bölgeye ulaflt r ld, ayr ca Pakistan ordusunun son 15 gün içerisinde dört helikopter ile ulafl lamayan bölgelere befl tonluk yard m gönderdi i kaydedildi. Afet merkezinin rakamlar uyar nca ordu, gönüllü kurulufllar, di er eyaletlerin afet merkezleri ve NDMA n n bölgeye ulaflt rmay planlad toplam sekiz tonluk g da yard m n n yedi tonunun bölgeye ulaflt r ld ve halka da t m n n sürdü ü ifade edildi. Pakistan n güneydo u ucunda Hindistan s n r boyunca uzanan 20 bin kilometrekarelik Tharparkar bölgesinde süregelen çöl flartlar n n son dönemde daha da a rlaflmas nedeniyle hayvan ölümlerinde art fl gözlenmifl, bu da geçimini tar m ve hayvanc l ktan sa layan bölge halk n olumsuz yönde etkilemiflti. (AA) Nijerya da dehflet orman ortaya ç kar ld LAGOS - Nijerya n n güneybat s nda Oyo eyaletine ba l Ibidan kentinde ormanl k alanla bir ma arada 20 de fazla kiflinin çürümeye yüz tutmufl cesetleri ve levhalara zincirlenmifl 10 kifli bulundu. Emniyet görevlisi Muhammed ndibawa, AA muhabirine telefonla yapt aç klamada, korkunç keflif üzerine tüm orman n n araflt r ld n, olayla ilgili soruflturma bafllat ld n, 5 i polis ve güvenlik görevlisi olmak üzere tutuklananlar n oldu unu söyledi. Gençlerin, pazar gecesi Lagos-Ibidan otoyolu üzerindeki Soka orman nda yard m isteyen birinin ç l n duymalar üzerine keflfedilen mekan n, kordon alt na al nd ve z rhl araçlar n bölgeye yerlefltirildi i belirtildi. Bölgede parçalanm fl ve çürümeye yüz tutmufl 20 den fazla kiflinin cesetlerinin yan s ra tamamlanmam fl binalarda zincirlenmifl, insanl k d fl koflullarda en az 10 kiflinin bulundu u kaydedildi. Bölgede ayn zamanda suçlular n s nd ndan flüphelenilen bir ma aran n yer ald, adli t p uzmanlar n n ormanda araflt rma yapt bildirildi. (AA) Kazan, Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinliklerine haz rlan yor KAZAN Türk Dünyas Kültür Baflkenti unvan n Eskiflehir den devralan Tataristan n baflkenti Kazan da genifl çapl etkinliklere haz rlanmaya bafllad. Bu etkinliklere Türk Dünyas ülkeleri temsilcileri ile birlikte K r m Tatar Türkleri de kat lacak. 21 Mart ta Eskiflehir de düzenlenen Nevruz etkinlikleri s ras nda görkemli flekilde Türk Dünyas Kültür Baflkenti unvan n bu kentten devralan baflkent Kazan çeflitli etkinlikler düzenlemeye haz rlan yor. Kazan Büyükflehir Belediye Baflkan lsur Metflin, yapt aç klamada 2014 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinliklerinin resmi aç l fl n n 26 Nisan 2014 te yap laca n duyurdu. Tatar Türklerinin büyük flairi Gabdulla Tukay n do um günü de olan ve Tataristan da Anadil Bayram olarak ta kutlanan 26 Nisan da yap lacak etkinliklere çeflitli Türk Cumhuriyeti ülkelerinden konuklar kat lacak. lsur Metflin bu aç l flta K r m Tatar Türklerini de davet edeceklerini belirtti. K r m Tatarlar n davet etmeye özellikle dikkat edece iz BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Onlar bizim en yak n kardefllermiz. K r m Tatar Türkleri Tataristan topraklar nda kendilerini evlerinde gibi hissetmelidirler diye konufltu. Büyükflehir Belediye Baflkan lsur Metflin konuflmas nda Kazan n Türk Dünyas Kültür Baflkenti unvan n almas dolay s yla bu sene baflkentte yap lacak etkinliklere de de indi. Metflin in sözlerine göre, bu sene Kazan da TÜRKSOY Uluslararas Heykelt rafl Sempozyumu, 7. Bolgar Forumu, Tan nm fl ayd nlar Mehmet Akif Ersoy ve Gabdulla Tukay Uluslararas Sempozyumu, Türk Dünyas nda Dericilik 2. Festivali, Türk Dünyas Müzik Festivali ve di er etkinlikler yap lacak. Kazan Kazakistan n baflkenti Astana ve Türkiye nin Eskiflehrinden sonra Türk Dünyas Kültür Baflkenti görevini yürütecek üçüncü Türk dünyas kenti oldu. Tataristan baflkenti Kazan a 2014 te Türk Dünyas Kültür Baflkenti ünvan n verme karar, TÜRKSOY un Rusya n n Ufa kentinde Eylül 2012 de gerçekleflen 30. toplant s nda al nm flt. (AA) Ç I T A A N A N E A S A A V A N O S K I R A Ç A E A D A I R A M A K L A T A E D K M O L A A O M K R S A L E A A T Z A D E G A N B A K A N T O K A A K A R A S H L P S O S A A B A N A S T L T A S R U A A T K B A K A N K A M U A Y E T A N K A A E S A H A K A R E T K L M M L D A L A E H R E M E U R U K

12 12 HABER 27 Mart 2014 Perflembe brahim ARKLAN Milletvekillerinin yeni Fehmi KORU Fazla zorlamaya binadaki odalar belli oldu gelmez, k r l r Hiç kuflkum yok; bu seçim, bütün zamanlar n en nobran, en nezaketten uzak, en sert kampanyas na sahne olmas yla siyasi tarihimize geçecek... TBMM (AA) nolu oda ç kt. Di er ihtisas Milletvekillerinin yeni Halkla komisyon baflkanlar n n odalar da Miting meydanlar nda süregiden liflkiler Binas 'ndaki odalar n n belli oldu. TBMM K T Komisyonu seviyesiz söz düellosuna ek olarak belirlenmesi için kura çekimi ve Plan Bütçe Komisyonu ise Ana yap ld. Bina'da kalarak çal flmalar na devam yo un biçimde kullan lan sosyal Kura çekimi, TBMM dare Amiri edecek. medyadan yönetilen flantajlar yetmezmifl gibi, flimdi de iflin içine kar- Salim Uslu'nun baflkanl nda, Daha sonra milletvekillerinin Baflkanl k Divan Toplant odalar için kura çekimi yap ld. lk fl l kl suikast ihbarlar sokuldu. Önümüzdeki üç gün içerisinde daha ne- Salonu'nda gerçeklefltirildi. Kura çekilen kurada ismi ç kan MHP çekiminde AK Parti Ankara Tekirda Milletvekili Bülent lerle karfl laflaca m z bilemiyorum. Milletvekili Seyit Sertçelik, BDP Belen'in odas 2038 oldu. Daha Yine de bildi im daha do rusu Batman Milletvekili Bengi Y ld z, sonra kuralar çekilen CHP Ankara TBMM Genel Sekreteri Dr. rfan Milletvekili Aylin Nazl aka'n n odas hissetti im bir fley var: Bütün çabalara ra men, muhalefet, istedi i sonucu Neziro lu ve siyasi partilerin grup 1023, AK Parti stanbul Milletvekili yöneticileri ile temsilcileri de haz r Egemen Ba fl' n 1073, CHP Tunceli alamayaca a benziyor... Ak Parti nin bulundu. Milletvekili Kamer Genç'in 6033, oylar n dibe indirerek bundan sonraki iki seçimi etkilemeyi düflünüyor- Uslu, kura çekiminin bafl nda AK Parti Diyarbak r Milletvekili yapt konuflmada, yap lacak kura Cuma çten'in 3058, HDP stanbul lard ; bu hesaplar tutmayacak gibi... çekimi ile milletvekillerinin Halkla Milletvekili Sebahat Tuncel'in 1099, Dün bir köflede (Muharrem Sar - liflkiler Binas 'ndaki odalar n n belli AK Parti Erzurum Milletvekili olaca n söyledi. Recep Akda ' n 6068, AK Parti kaya, HaberTürk), CHP nin oy hesaplar na dair bir de erlendirme var- Bakanlar Kurulu üyeleri, TBMM istedi ini belirterek, bu talepleri Uslu'ya 5004 nolu oda ç kt. Daha stanbul Milletvekili Mehmet Baflkanl k Divan üyeleri, 4 siyasi karfl lamalar n n mümkün olmad n sonra kuralar çekilen Avrupa Domaç' n 4081, CHP zmir d. Ak Parti için düflünebildikleri en partinin grup baflkan ve grup ama isteyen milletvekilinin baflka bir Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Milletvekili R za Türmen'in 5081, kötü senaryonun son yerel seçimde baflkanvekilleri, eski TBMM milletvekili ile becayifl Grubu Baflkan Reha Denemeç'in AK Parti Kocaeli Milletvekili Nihat ald oran n üstünde oldu u anlafl l - Baflkanlar Mehmet Ali fiahin ve yapabilece ini kaydetti. odas 5003, Parlamentolararas Ergün'ün 1024, MHP Ankara yor. CHP için öngörebildikleri en Köksal Toptan ile AK Parti stanbul Önce ihtisas komisyonlar, Birlik Grubu Türk Grubu Baflkan Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin yüksek oy oran ise, yüzde 27 civar... Milletvekili Gürsoy Erol ve CHP ard ndan uluslararas komisyonlar n Fazilet Da c Ç l k' n ise 4026 nolu 4109, AK Parti stanbul Milletvekili stanbul Milletvekili fiafak Pavey'in baflkanlar daha sonra da milletvekillerinin odalar için kura çekildi. htisas komisyonlar Milletvekili Yalç n Akdo an' n 1025 d fl müdahalelere kap aralama... Ya- oda oldu. Nimet Bafl' n 5021, AK Parti Ankara Bütün bu gürültü, siyasete siyaset- kuraya kat lmayaca n belirten Uslu, kura çekiminin bafl ndan Kura çekimi; bir torbaya komisyon baflkanlar n n odalar da belirlendi. nolu oda oldu. sa-d fl ve bas n ahlâk ilkelerine ayk - sonuna kadar kameraya al naca n baflkan ya da milletvekilinin ismi, Adalet Komisyonu Baflkan Ahmet Kura çekiminde ilginç anlar da r yay nlarla sayfalar n kirletmeyi belirtti. di er torbaya da oda numaras konularak yap ld. Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve da kendisini çekti ve oda numaras maz iddialar ve ithamlarla yeri gö ü yimaya'ya 2009, Sanayi, Ticaret, yafland. AK Parti'li Sertçelik, kura- göze alan yandafl medyan n ak l al- Uslu, baz milletvekillerinin girifl kat ndaki odalardan, baz lar n n da Kurada ilk çekilen, Akdeniz çin Teknoloji Komisyonu Baflkan Halil olarak 1030'u belirledi. Sertçelik'in inletmesi... Geleneksel olarak birbirine ters konufllanm fl CHP ve MHP ayn seçim çevresindeki milletvekili Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Maz c o lu'na 1037, Anayasa kurada kendisini çekmesi espriye arkadafl ile yanyana odalar Grubu Baflkan Zeynep Arma an Komisyonu Baflkan Burhan Kuzu'ya neden oldu. seçmenlerinin kafas n çapraz adaylarla kar flt rma... CHP den YSK'ya Oy kullan rken Sonunda CHP oylar n en fazla yüzde 27 ye ç karabiliyor... CHP milletvekili de olan Prof. seçim güvenli i Sencer Ayata flunu söylemifl: Görünen o ki, AKP yüzde 45 in üzerine ve propaganda için öneri baflvurusu mühür e dikkat ç kmaz; CHP de yüzde 27 inin alt na düflmez. CHP ve MHP nin oylar n n toplam AKP oylar n n üzerinde ç - kar. Buna BDP nin oylar da eklenirse o zaman yeni bir durum ortaya ç - ANKARA (AA) - CHP Genel Baflkan Yard mc s Bülent Tezcan, seçim güvenli i ve propaganda konular nda önerilerini Seçmenlerin 30 Mart yerel ya da özel bir iflaret, yaz, flekil geçerli olacak. ANKARA (AA) - Zarf n içinde el ilan, broflür geçmesi halinde de pusula kar. içeren iki dilekçe ile YSK'ya baflvuruda seçimlerinde oylar n n geçerli tafl yan ka t veya iflaret amac Bir siyasi parti veya Oysa, yeni dedi i o durum, Ak bulundu. say lmas için oy pusulas n n tafl yan herhangi bir madde ba ms z aday alan na bas lan Parti oyunun yüzde 38.8 olarak gerçekleflti i 2009 da yap lan son yerel CHP'den yap lan aç klamada, Tezcan' n üzerinde "evet" mühründen ç kmas halinde bu zarftan evet mührünün sadece iki parti seçim güvenli i ve propaganda konular n baflka bir iflaret, yaz veya imza ç kan oy pusulalar hesaba alan n ay ran çift çizgili bölgeye taflm fl olmas durumunda Mart la ilgili beklentisini, Kemal K - seçimde zaten ç km flt. CHP nin 30 içeren dilekçelerinin, gündeme al nmas bulunmamas gerekiyor. kat lmayacak. için YSK'ya iletildi i belirtildi. Vatandafllar n yerel seçimlerde kullanaca oylar n geçer- oylar n okunmas s ras nda oy Baflka bir siyasi partinin marlar n çatlata çatlata, farkl biçim- Zarflar n aç lmas veya oy geçerli say lacak. l çdaro lu ve kurmaylar, boyun da- Birinci dilekçesinde, "Daha önceki seçimlerde ortaya ç kan usulsüzlük ve siz say lmamas için baz pusulas n n y rt lmas, bütünlü ü bozulmaks z n bir taflmamak kayd yla bir siyasi veya ba ms z aday n alan na de dillendiriyorlard. Biri Tayyip Erdo an 30 Mart beklemeden kaçar kuflkular n yeniden oluflmamas için hususlara dikkat etmeleri önem YSK'n n almas gereken tedbirler tafl yor. k sm n n kazaen y rt lmas partinin alan na birden çok konusunda azami dikkati göstermesi Bu kapsamda, sand k kurulunca verilen ve o de oy geçerli kabul edilecek. ülkenin ad n telâffuz etmeye baflla- durumunda ise oylar geçerli "evet" mührü bas lmas halinde derken, di eri Erdo an n kaçaca gerekmektedir" ifadesini kullanan Tezcan, önerilerini ise flu flekilde s ralad : seçim için düzenlenmifl Sand k seçmen listesine m flt. Üzerinde "evet" mührü d fl nda veya "evet" mührü yerine nüfus hüviyet cüzdan veya rakibi MHP den ve her f rsat düfltük- -"Sand k kurullar n n oluflturulmas ve biçim ve renkte yaz l seçmenin kimli i, Ak l al r de il, ama CHP, tarihsel seçim materyallerinin sand k alan nda olmayan, arkas nda eksiksiz ve usulüne uygun flekilde haz r "Türkiye Cumhuriyeti herhangi bir özel iflaret, isim, kimlik tespiti amac yla çe aleyhinde tav r ald BDP den edilmesinin takibi yap lmal d r. Yüksek Seçim Kurulu" düzenlenmifl ve Türkiye imza kaflesi, mühür veya parmak izi bas lan, siyasi partilere numaras n tafl yan resmi bel- Pazar günü sand a düflecek oyu medet ummaya bafllam fl görünüyor. -Oy kullan lmas s ras nda kanunen ve filigram ve sand k Cumhuriyeti kimlik Hazin bir durum gerçekten... YSK'n n belirledi i tüm tedbirlerin tam kurulu mührü bulunmayan oy pusulalar ile veya ba ms z adaylara ait bögelerle belirlenecek. olarak al nd ndan emin olunmal d r bugünden bilemeyiz, ancak CHP nin -Oy kullan lacak binalar ve seçim hiçbir yerine "evet" Oy vermeye gelen hamile, lümleri belirgin flekilde karalanm fl, çizilmifl veya iflaretlenletilmeyecek, yafll lara önce- uymayaca, partinin hesap kitaptan kurullar n n tümünde internet sisteminin mührü bas lmam fl, hasta ve engelliler bek- ince hesab n n kaba beklentilerine sürekli kontrol edilmesi ve elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi için jeneratörlerin ba ms z adaylara mifl olan oy pusulalar geçersiz lik tan nacak. anlayan kadrosunun kafas na galiba siyasi partilere veya haz r edilmesi ve teknolojik imkanlar n ayr lan alanlardan birden fazlas na "evet" foto raf veya film makinas Henüz bu tür de erlendirmelerden Seçmenler cep telefonu, dank etmifl bulunuyor. olacak. Zarf n içinde el ilan, tümünden faydalan lmas gerekmektedir -Seçimin denetiminin yap labilmesi mührü bas lm fl oy broflür ya da özel bir iflaret, gibi görüntü kaydedici veya haberdar de ilken, geçen gün, hesaplar n tutmayabilece ini Ya ters te- aç s ndan slak imzal tutanaklar n siyasi pusulalar geçerli yaz, flekil tafl yan ka t veya haberleflme sa lay c cihazlarla kapal oy verme yerine partilerle paylafl lmas konusunda ülke say lmayacak. iflaret amac tafl yan herhangi perse bafll kl bir yaz yakonu etmifltim. Siyasi tarihimizin en nezaketsiz çap nda aksakl k olmamas için tedbirlerin Sand n ait oldu u giremeyecek. Bu tür cihazlar al nmas na özen gösterilmelidir. seçim çevresinden bir madde ç kmas halinde bu kapal oy verme yerine kampanyas bile iktidardaki partinin -Siyasi partilerin sand k kurulu baflka bir seçim çevresi zarftan ç kan oy pusulalar say lmayacak. Seçmenler, cep te- girmeden önce kapat larak üyelerinin sand k sonuç tutanaklar n n için düzenlenmifl oy sand k kurulu baflkan na teslim edilecek ve oy kullanma edemiyorsa, sorunu Ak Parti de de- halkta karfl l k bulan varl n tehdit bulundu u torbalar n ilçe seçim pusulalar geçerli kabul kurullar na götürülmesi s ras nda ulafl m edilmeyecek. lefonu, foto raf veya film makinas gibi görüntü kaydedici al nabilecek. Oyu dibe vursun diye her yönteme iflleminden sonra geri il, muhalefette aramak gerekir... imkanlar ndan faydaland r lmas Bütünlü ü bozacak çal flmalar yap lmal d r flekilde y rt lm fl veya Oylar n say m ve veya haberleflme sa lay c cihazlarla kapal oy verme yeri- yap lacak. Oy verme yerinde baflvurulmufl, karfl s nda akla zarar ittifaklar oluflturulmufl Ak Parti nin, -Sand k sonuç tutanaklar nda yap lan kopar lm fl, üzerinde dökümü aç k olarak "evet" mührü d fl nda maddi hatalar n ilçe seçim kurullar nda seçim sonras nda birli ini koruyamayaca, saflar nda çözülme yaflanaca- veya "evet" mührü yerine herhangi bir özel dökümü takip edebilecek. haz r bulunanlar say m ve düzeltilmesi ve bu sonuçlar n sisteme girilmesi s ras nda siyasi parti temsilcilerinin beklentisine girenler, kampanya ne giremeyecek. iflaret, isim, imza Say m ve döküm cetvelinde haz r bulunmas ve gerekli müdahaleyi kaflesi, mühür veya parmak izi say lacak. siyasi partilerin ve ba ms z ters tepti inde, kendi içlerinin kar flmas oldu-bittisiyle karfl laflabilir... yapmalar na izin verilmesi gerekmektedir." bas lan, üzerinde yer alan siyasi Herhangi bir flekilde lekelenmifl olup da bunun özel bulunanlara baflkan taraf ndan Özellikle de CHP... adaylar n ald oylar orada partilere veya ba ms z adaylara ait bölümleri belirgin olarak iflaret koymak amac yla yüksek sesle ilan edilecek. Ulusalc damar, kampanya s ra- Tezcan, propaganda faaliyetlerinin engellenmemesi hakk nda verdi i ikinci flekilde karalanm fl, çizilmifl yap lmad n n anlafl lmas Kullan lmayan zarflar veya s nda sar ld söylem ve kurdu u flafl rt c ittifaklar baflar getirseydi ses- dilekçesinde ise "Bu nedenlerle YSK'n n veya iflaretlenmifl olan oy pusulalar da geçersiz olacak. edilecek. halinde mühürlenecek ve üzer- durumunda da oy geçerli kabul birleflik oy pusulalar bir paket Anayasa'n n 79. maddesinin kendisine tan d haklar kullanmas ve siyasi partilerin yaklaflan seçimler öncesi propaganda sü onlar isyana sevk edebilecektir... siz kalabilirdi; ancak yenilgi görüntü- Üzerinde yer alan matbu Birleflik oy pusulas n n katlanarak zarfa konulmas sebe- Bu arada, seçmenler ine say s yaz lacak. yaz lar n ve flekillerin d fl nda hakk n özgür biçimde kullanmas için K l çdaro lu Sudan a gitmez herhalde, peki ne yapar? yaz lar, harfler veya say lar biyle "evet" mührü ile oy pusulas n n arkas na bas lan "sand k adresinden oy kullanacaklar internet yasaklanan internet sitelerine eriflimin yaz lm fl, flekiller çizilmifl önünü açmas yönünde karar almas n birleflik oy pusulalar geçerli kurulu mührü izi"nin oy pusulas n n di er k s mlar na narak yeri, kimlik bilgilerini kulla- 27 Mart 2014 Star dilerim" ifadesini kulland. kabul edilmeyecek. ö renebiliyor.

13 ALTINDAG Yücel TANOL 28 Mart 2014 Cuma 13 Borç yükünden kurtulan Alt nda Belediyesi, flimdi ise bütçesinin yar s n yat r mlara ay ran belediye oldu Alt nda yat r m zengini Borçlu bir Belediye devralan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin yeni yönetim politikas ile borçlar s f rland, yap lan yüzlerce yat r m Belediyenin öz kaynaklar ndan sa land. Alt nda Belediyesi ni, Türkiye de mali yap s en güçlü belediye haline getirdiklerini vurgulayan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Hiçbir yere borcumuz olmad gibi, hiçbir yerden tek kurufl borç almadan tüm yat r mlar m z kendi kaynaklar m zla yap yoruz. Bu nedenlerden dolay Türkiye de örnek al nan bir belediye konumuna geldik. dedi. ALT YAPIDAN SOSYAL TES SLERE Alt nda Belediyesi, Türkiye de mali yap s en güçlü belediye konumuna geldi. Özgün projeleriyle örnek al nan Belediye, kentsel dönüflüm projeleri, gecekondu y k mlar, yeni yol açma çal flmalar, restorasyon çal flmalar, kültür ve sanat merkezleri, gençlik merkezleri, anaokullar, parklar, kurban kesim alan, stadyum ve yüzme havuzu gibi Alt nda l lara yönelik dev yat r mlar ile ilçenin çehresini de ifltirdi. KURUMSAL YAPI OLUfiTURULDU Göreve geldi i ilk y llardaki zorluklar anlatan Baflkan Tiryaki, bugün gelinen noktan n asla tesadüf olmad n belirtti. Tiryaki, Alt nda n yüzde 85 i gecekondularla kapl yd, yüzde 70 inin imar yoktu. Sorunlar da gibi büyümüfltü. Zorlu ve mücadele dolu ilk iki y l n ard ndan belediyenin yap lanmas n tamamlad k. O dönemde bize karfl ç kanlar, karfl m zda duranlar bugün Alt nda Belediyesi nin geldi i noktay hayretle izliyorlar. diye konufltu. BÜTÇEN N YARISI YATIRIMA Tiryaki, Alt nda Belediyesi, 2003 y l nda 10 milyon TL borçlanmas na ra men ancak 2 milyon TL yat r m yapabilen bir belediye iken, bugün bütçesinin yar s n yat r ma harc yor y l nda rekor k rarak, 100 milyon TL reel yat r ma para harcayan Alt nda Belediyesi, geçen y la oranla yat r ma ayr lan miktar 29 milyon TL art rd y l nda sadece 2 milyon TL yat r m yapabilen Alt nda Belediyesi bugün y lda 100 milyon TL lik yat r m yapabilir duruma geldi. Yat r ma harcanan para 50 kat artt. dedi. 115 M LYON TL BORÇ ÖDEND Baflkan Tiryaki, göreve geldikleri 2004 y l nda belediyeyi 85 milyon TL borçla devrald klar n belirterek, lk y llarda yaflanan s k nt lardan dolay borç miktar 100 milyon TL yi aflt. lk kez 2006 y l nda geçmifle dönük borçlar m z yap land rarak ödemeye bafllad k dedi. Baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi her y l yat r mlar n art rarak sürdürüyor. Alt nda n problemleri tamamen bitmifl de il. Ancak Alt nda l lar n bu problemlerin çözülece ine olan inanc artm fl durumda. Küçük hesaplarla tribüne oynamak yerine, Alt nda n gelece ine yönelik uzun vadeli projeler ürettik, üretmeye de devam edece iz. Göreve geldi imizden beri sürekli aç l fllar yap yoruz y l nda 15 günde bir aç l fl yapt k. Zaman zaman her hafta bir tesisimizi açt k. Alt nda n pek çok mahallesinde hem kentsel hem sosyal dönüflüm sürüyor. diye konufltu ALTINDA IN GELECE ÇOCUKLAR Alt nda n ve çocuklar n gelece i için durmadan çal flt klar n belirten Tiryaki, Geceleri Alt nda düflünmekten uykular m kaç yor. Alt nda l çocuklar n gelece i için baflar l olmak zorunday m çünkü. Göreve geldi imizden bu yana Alt nda 'da gözle görülür bir kabuk de iflikli i var. Bugün Ankara n n de il, Türkiye nin Alt nda konuflur hale geldik dedi. ÖNCEL KLERE GÖRE H ZMET Niyet iyi olunca, zor gibi görünen pek çok iflin kolaylaflt n vurgulayan Veysel Tiryaki, bugüne kadar yapt çal flmalar ise flöyle özetledi: Alt nda n aciliyetlerine göre ifl üretiyoruz. lk y llarda önce imar planlar n tamamlad k, genifl yollar, bulvarlar açt k çok y k m yapt k, 30 binden fazla gecekondu y kt k, 10 noktada kentsel dönüflüm projeleri ürettik. Bunlarla birlikte art k sosyal tesislere, kültür merkezlerine, parklara, yüzme havuzlar na, gençlik merkezlerine, sinemalara, spor salonlar na ihtiyaç vard, bunlar yapmaya bafllad k. 24 farkl mahallede kad n e itim ve kültür merkezi açt k. 40 binden fazla kad n devam ediyor bu merkezlere. 16 farkl mahallede gençlik merkezi açt k. 17 binden fazla çocuk devam ediyor gençlik merkezlerine. 30 büyük park, 13 adet spor tesisi, 3 yüzme havuzu yapt k. 400 dönüm büyüklü ünde bir mesire alan n kazand rd k 2013 te Alt nda a. Türkiye nin en büyük ve en modern kurban kesim ve sat fl alan n açt k. Alt nda Kültür Saray n hizmete açt k yine geçti imiz günlerde. Daha önceki y llarda Cemil Meriç Kültür Merkezi, Necip Faz l Kültür Merkezi ni hizmete açt k. Yang nda küle dönen Yunus Emre Halk Çarfl s n yeniden yapt k çok k sa sürede ve açt k. fiimdi ise çok önemli ve büyük bir projeyi, Köy Projesini sürdürüyoruz. 100 y l öncesinin köy hayat n canland raca m z 400 dönüm büyüklü ünde bir park ve yaflayan bir müze yap yoruz. Özellikle çocuklar m z için çok faydal olaca n düflünüyorum. ANKARA NIN TAR H ALTINDA Baflkan Tiryaki son olarak, Baflkent in tarihini bar nd ran Alt nda da Hamamönü projesi tamamland ktan sonra Hamamarkas nda çal flmalar m z yürütmeye bafllad k. Ulucanlar da ise kapal olan bölüm müze olarak aç ld. Aç ld günden itibaren 300 binden fazla kifli ziyaret etti Ulucanlar Müzesi ni. Yar aç k k sm ise kültür merkezi olarak faaliyete geçti. Düflündü ümüz, hayal etti imiz tüm projelerimizi gerçekleflirdik ama tabi ki bitmifl de il, Alt nda için yap lacak daha çok ifl var. dedi. Baflkan Veysel Tiryaki, uzun vadede insanlar n zihin dünyas n da de ifltirip gelifltirerek, 21. as rda medeni toplumlar n hak ettikleri imkanlara kavuflmufl bir Alt nda için çal flt n anlatt.

14 14 SPOR 28 Mart 2014 Cuma fienol GÜNÜÇ Galatasaray da kabus sürüyor Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupas yar final ilk maç nda konuk etti i Bursaspor'la 2-2 berabere kalarak rövanfl öncesi ev sahibi olma avantaj n kullanamad. STANBUL - Mücadeleye h zl bafllayan ve 11. dakikada Wesley Sneijder ve 40. dakikada Selçuk nan' n penalt dan att gollerle ilk yar y 2-0 önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yar da pek varl k gösteremedi. kinci yar n n hemen bafl nda 46. dakikada Volkan fien'in att golle skor 2-1'e gelirken, sar -k rm z l lar 88. dakikada da Bekir Y lmaz' n golüne engel olamad ve ilk yar s n 2-0 önde tamamlad karfl laflmada skor üstünlü ünü korumay baflaramad. Galatasaray, bu sonuçla 16 Nisan'da Bursa'da oynanacak rövanfl karfl laflmas öncesinde avantaj rakibine kapt rd. UEFA fiampiyonlar Ligi'ne ikinci turda Chelsea elenerek veda eden, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maç nda Kardemir Karabükspor'la 0-0 berabere kal p, Kayserispor'a 1-0 yenilen ve zirvenin oldukça gerisinde kalan kalan sar -k rm z l ekip, seyircisi önünde Bursaspor ile yapt Ziraat Türkiye Kupas yar final maç n da beraberlikle tamamlayarak, üst üste 4. resmi karfl laflmas n kazanamad. Galatasarayl taraftarlar, ligdeki Kayserispor maç n n ard ndan oldu u gibi Bursaspor maç sonras da tepkilerini sürdürdü. Bursaspor'un son dakikalarda 2-2'lik eflitli i yakalamas n n ard ndan Galatasaray Yönetim Kurulu'nu ve teknik direktör Roberto Mancini'yi istifaya ça ran taraftarlar, "Yönetim istifa" ve "Mancini istifa" fleklinde tezahüratlarda bulunduar. Galatasaray' n karfl laflmada ilk golünü atan Hollandal futbolcu Wesley Sneijder, bu sezon resmi maçlardaki 12. golünü kaydetti. Y ld z futbolcunun, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 9, UEFA fiampiyonlar Ligi'nde de 2 golü bulunuyor. Karfl lamada Galatasaray' n ikinci golünü penalt dan kaydeden Selçuk nan, gol sevinci yaflamad. Son dönemdeki performans yla elefltirilerin hedefi olan ve Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 1-0 kaybedilen maç n ard ndan taraftarlarca sl klanan tecrübeli futbolcu, karfl laflmada Umut Bulut'a yap lan faul sonucunda kazan lan penalt da bafl na geçti i topu düzgün bir vuruflla filelere gönderdi. Golün ard ndan sadece bile ini öpen Selçuk nan, gol sevincinde bulunmad. (AA) Roberto Mancini ile çal flt m için çok mutlu ve gururluyum STANBUL - Galatasaray' n golcü futbolcusu Burak Y lmaz, teknik direktör Roberto Mancini ile çal flt için mutlu ve gururlu oldu unu söyledi. GS TV'ye aç klamalarda bulunan Burak Y lmaz, talyan teknik adam ile çal flmaktan dolay mutlu oldu unu belirterek, "Roberto Mancini'nin hocal n konuflamam. Bu bana de il, kimseye düflmez. Kendisini nerelerde kan tlad ortada. Karfl l kl bir s k nt m z n olmas imkans z. Kendisi bize karfl baba gibi. Aras herkesle iyi olan biri. Kaybetsek de kazansak da hep bizim yan m zda. O yüzden çok flansl y z. Roberto Mancini ile çal flt m için çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kulland. Ziraat Türkiye Kupas yar finalinde Türk Telekom Arena'da 2-2 berabere kald klar Bursaspor maç n da de erlendiren baflar l futbolcu, "Bursaspor maç nda 2-0 öndeyken durum 2-2'ye geldi. Bunun için üzgünüz. Kendi hatalar m zdan dolay maç berabere sonuçland. Çok rahat 3-0 veya 4-0 kazanabilece imiz bir maç 2-2 bitirdik. Bunun için üzüntülüyüz ama bu maç n bir aya daha var. Art k bunu kenara b rak p, önümüzdeki Torku Konyaspor maç n kazanarak seri yakalamak istiyoruz" fleklinde konufltu. Son haftalarda taraftar n gösterdi i tepkiye de de inen golcü futbolcu, flöyle devam etti: "Taraftarlar m z üzdü ümüzü biliyoruz. Bu sene yakalad m z baflar lar n gerisinde kald m z için onlar üzdü ümüzün fark nday z. TT Arena'ya ç kt m zda kimseden korkmuyoruz. Rakip tak mlar eziyoruz, parçal yoruz. Bunu da taraftar sayesinde yap yoruz. Ama biz stad m za ç karken s k nt yaflarsak, Galatasaray' n en büyük gücü bitmifl olur. Rakiplerin ya da baflkalar n istedi i de budur. fiu anda birlik olma zaman. Galatasaray' n büyüklü ünü flu anda gösterme zaman. Onlar hayal k r kl na u ratt m z için özür diliyoruz. Toparlanaca m z n sözünü veriyorum. Zaman kenetlenme zaman. Onlar da bunu yapacaklard r. Bizler de onlar mutlu etmeye devam edece iz." Ligde ve kupada hedeflerinin sonuna kadar gitmek oldu unu kaydeden milli futbolcu, "Ligde sonuna kadar gidece iz. Torku Konyaspor maç yla bafllayan bir seri yakalayarak sonuna kadar gidece iz. Kupada da finale kalaca z ve seneler sonra kupay kazanaca z" diye konufltu. (AA) Mancini gitmeye haz r STANBUL - Ziraat Türkiye Kupas 'nda Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da taraftarlar n istifaya ça rd talyan teknik adam Roberto Mancini, "Ben buraya gelirken, ciddi bir flekilde çal flmak için geldim. Önce bunu anlamak laz m. Yoksa gitmek kolay. Bu akflam da gidebilirim, yar n sabah da gidebilirim" dedi. Karfl laflman n ard ndan düzenlenen bas n toplant s na kat lan ve gergin oldu u gözlenen Mancini, "Maç hakk nda söylenecek çok fazla bir fley yok. Oynad k, iki gol att k ve ondan sonra goller kaç rd k. Fakat daha sonra büyük hatalar yapt k ve goller yedik. Futbol bu" diye konufltu. talyan teknik adam, UEFA fiampiyonlar Ligi'ndeki Chelsea maç na kadar iyi oynayan bir tak m olduklar n vurgulayarak, "Chelsea'ya karfl kötü oynad k ve ma lubiyeti hak ettik. Ondan sonraki Kayserispor maç n farkl kazanabilirdik ama futbolda bu oluyor, kaybettik. Bu maç da kazanabilirdik ama olmad. Fakat ben buraya gelirken, ciddi bir flekilde çal flmak için geldim. Önce bunu anlamak laz m. Yoksa gitmek kolay. Bu akflam da gidebilirim, yar n sabah da gidebilirim. Sizden bunu anlaman z bekliyorum" de erlendirmesinde bulundu. Roberto Mancini, istifa etmesini isteyen taraftarlar n fikirlerine sayg duydu unu dile getirerek, flunlar söyledi: "Benim gitmemi isteyen taraftarlar olabilir. Ben herkesin fikrine sayg duyuyorum. Kabul etmesem de do ru bulmasam da fikirlerine sayg duyar m. Ayn flekilde benim yapt klar ma ve fikirlerime sayg duyulmas n istiyorum. Ben buraya gelirken söylenen, burada çok zor bir projenin oldu u, kötü bir sezonun devam etmekte oldu u ve gelece in tak m n yaratmak için davet edildi im idi. Çünkü geçmiflimdeki kariyerden sonra, Türkiye gibi daha az izlenen bir lige gelmek kolay de ildi. Gelece in tak m n kurma düflüncesi beni cezbetti aç kças. Ben de kabul ettim ve buraya geldim. Fakat burada bir tak m fleyleri kurabilmek için uygun ortam n olmad n görüyorum. Hata yapm fl olabilirim. Bunun için de yar n sabah buradan gidebilirim. Sorun de il ama ben gelece in tak m n kural m diye buraya gelmifltim. Yapt klar m z buydu. Sürekli buraya gelip taraftar n tepkisini, küfürlerini dinlemek zorunda de ilim. Sorun de il, yar n sabah valizlerimi toplay p gidebilirim." talyan teknik adam, gelece in tak m n kurma yolunda sab rl olunmas gerekti ini aktararak, "Gelece in tak m n kurarken gerekli olan tek fley de sab rd r. E er bu genç oyuncular al p, önümüzdeki sezon tak ma adapte edebilmek için sab r göstermeyeceksek, ben buraya neden geldim. Yani hakaretleri dinlemek için gelmenin hiçbir anlam yok" diye konufltu. Ocak ay ndan geride kalan haftaya kadar geçen sürede tak m n oynad oyunun hiç mi seyredilmedi ini soran Mancini, "Dört ayda bir tak m kuramazs n z. Tak m kurmak zaman al r. Deplasmanda kazanma al flkanl edinen bir tak m kurmak da zaman al r. Ligin yan nda fiampiyonlar Ligi maçlar da oynad k. Alt tane kupa maç oynad k. Genelde oyuncuyla maçlar döndürmeye çal flt k ve yorgunluk da oldu. Bunu anlamak laz m. Anlamayanlar n mesle ini de ifltirmesini önerebilirim" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

15 SPOR fienol GÜNÜÇ 28 Mart 2014 Cuma15 Befliktafl'ta gollere YERL DAMGASI STANBUL - Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Befliktafl'ta ikinci yar da gollerin büyük bölümünü Türk oyuncular att. Ligin ilk yar s nda yabanc oyuncular n aya ndan daha fazla gol bulan siyah-beyazl tak m, ikinci yar da ise kadrosundaki Türk futbolcularla sonuca daha fazla gitti. Süper Lig'de ilk yar da 29 gol atan "Kara Kartallar", bunlar n büyük bölümünü yabanc oyuncularla bulurken, ikinci yar daki 16 golün ço unu da Türk oyuncular kaydetti. Befliktafl'ta ilk yar daki 29 golün 17'si yabanc oyuncular taraf ndan at ld. Ligin ilk yar s nda 16 maça ç kan siyah-beyazl tak m, toplam 29 gol att. Yabanc oyuncular, ilk yar da 17 gol kaydederek, gollerin yüzde 58,6's na imza att. lk yar da yerli oyuncular ise 11 kez gol sevinci yaflad ve yüzde 37,9'luk oran yakalad. Befliktafl' n ilk yar daki gollerinden birini ise Kayserisporlu kaleci Gökhan De irmenci kendi kalesine att. Süper Lig'in ilk yar s nda en golcü oyuncu 9 golle Hugo Almeida oldu. Portekizli oyuncunun ard ndan Olcay fiahan 6 golle ikinci s rada yer ald. Sezonun ilk yar s nda yabanc oyunculardan Almeida'n n yan s ra Manuel Fernandes (1), Julien Escude (2), Tomas Sivok (2), Michael Eneramo (1) ve Filip Holosko (2) gol sevinci yaflad. Türk oyunculardan ise Olcay fiahan (6), Gökhan Töre (2), Ömer fiiflmano lu (1) ve O uzhan Özyakup (2) gol att. Bu arada Befliktafl' n Kas mpafla ile ilk yar da oynad karfl laflma, kural hatas nedeniyle sezonun ikinci yar s nda tekrar oynand. Siyah-beyazl ekipte ikinci yar da roller de iflti. lk yar da tak m n gol yükünü tafl yan yabanc lar geride kal rken, yerli oyuncular daha fazla sorumluluk ald. Befliktafl, sezonun ikinci yar s nda flu ana dek 16 gol kayderken bunlar n 10 tanesini kadrosundaki Türk oyuncularla buldu. Yerli oyuncular, gollerin yüzde 62,5'unu kaydetti. Yabanc oyuncular ise 6 gol atarak ve yüzde 37,5'luk oranda kald. "Kara Kartallar"da yabanc lar n performans ndaki düflüflün en büyük nedeni Hugo Almeida'n n suskun haftalar geçirmesi oldu. Ligin ilk yar s nda 9 gole imza atan Portekizli oyuncu, ikinci yar da zaman zaman sakatl k s k nt s yaflad ve sadece 3 gol atabildi. Olcay' n suskun kald ikinci yar da ise Mutafa Pektemek (3) ve Veli Kavlak (2) ön plana ç kt. ki oyuncu ikinci yar da tak mlar na toplam 5 gol kazand rd. Befliktafl, ikinci yar da yabanc oyunculardan Pedro Franco, Fernandes ve Atiba Hutchinson ile 1'er kez gol sevinci yaflad. Yerli oyunculardan ise Mustafa Pektemek ve Veli Kavlak' n yan s ra Gökhan Töre (1), O uzhan Özyakup(1), Olcay fiahan (1), Ömer fiiflmano lu (1) ve Ersan Adem Gülüm (1) skora katk da bulundu. (AA) Bayern Münih, rekor üstüne rekor k r yor BERL N - Almanya 1. Futbol Ligi'nde 27. haftan n sonunda flampiyonlu unu ilan eden Bayern Münih, bu sezon en erken lig flampiyonlu unu garantileyen tak m olman n yan s ra birçok rekora imza att. Geçen sezon UEFA fiampiyonlar Ligi, Almanya Kupas ve Bundesliga flampiyonluklar n elde ederek bir ilki gerçeklefltiren Bayern Münih, bu sezon da Teknik Direktör Pep Guardiola ile geçen sezonu unutturacak bri performans ortaya koyarak kendisine ait rekorlar gelifltiriyor. Ligin bitimine 7 hafta kala 24. flampiyonlu unu garantileyerek lig tarihinde en erken flampiyonlu unu ilan eden Bayern Mühih, geçen sezon da ligin bitimine 6 hafta kala flampiyonlu u garantilemiflti. Bayern Münih, böylelikle mart ay nda flampiyonlu unu ilan eden ilk tak m oldu. Ayr ca Bundesliga'da yenilmezlik serisini 52'ye ç karan Bavyera ekibi, bu alanda sezonunda üst üste 36 karfl laflmada yenilmeyen Hamburg'un 30 y ll k rekorunu gelifltirmifl oldu. Ligin 27. hatas nda Hertha Berlin'i 3-1 ma lup ederek galibiyet serisini de 19'a ç karan Bayern Münih, bu alanda 2005 y l nda 15 maçl k galibiyet serisine ulaflm flt. Hertha Berlin'e karfl üst üste 10. deplasman galibiyetini alan k rm z - beyazl ekip, böylelikle geçen sezon d fl sahada art arda 9 kez 3 puanla dönme rekorunu da gelifltirdi. Öte yandan, bu sezon 27 maçta yenilmeyerek en iyi bafllang ç yapan tak m unvan n da alan Bavyera ekibi, oynad son 64 lig maç nda en az bir gol, son 19 karfl laflmada en az 2 gol att. Ligde bu sezon 27 haftada toplad 77 puanla lig tarihinde bir ilki gerçeklefltirirken, ikinci s radaki rakibi aras ndaki puan fark n n da 25 olmas flimdiye kadar ligin 27. haftas nda ulafl lan en büyük puan fark oldu. Bayern Münih, bu sezon ligi nama lup bitirmesi durumunda da bir ilki gerçeklefltirmifl olacak. Geçen sezon 91 puanla ligi tamamlayan, bu sezonun bitimine 7 kala da 77 puana sahip olan Bavyera ekibi, kalan 21 puan n 15'ini almas durumunda yeni bir rekora imza atm fl olacak. (AA) Heyecandan sabaha kadar uyuyamad BURSA - Bursaspor'da, Christoph Daum ile yollar n ayr lmas n n ard ndan teknik direktörlük görevine getirilen rfan Buz, "Heyecandan sabaha kadar uyuyamad m. Gece çok k sa geçti. Önemli de il. Bundan sonra da az uyuyal m ama çok çal flal m, her fleyimizi ortaya koyal m" dedi. Buz, AA muhabirine yapt aç klamada, Daum'un görevinden ayr lmas n n ard ndan dün akflam Galatasaray ile stanbul'da oynad klar Ziraat Türkiye Kupas yar final ilk müsabakas na, tak m n bafl nda teknik direktör olarak ç kt n hat rlatt. Kulüpte son 2-3 günün çok zor geçti ini belirten Buz, "Son iki maç kaybetmifltik. Moraller pek iyi de ildi. Hocan n gitmesi de söz konusuydu. Gerçekten zor bir durumda bizi sezonun en önemli maçlar ndan biri bekliyordu. Bu flekilde Galatasaray maç na ç kt k" ifadesini kulland. Buz, karfl laflma öncesinde futbolcular na, "Kafam z rahatlat p inançla mücadele edece iz. Sizden Bursa'ya ve Bursaspor'a lay k bir futbol oynaman z istiyorum. Bo ulacaksak arkadafllar böyle bo ulal m" dedi ini aktard. Yeflil-beyazl camiaya yak flan futbolu sergileyerek 2-2'lik skorla rövanfl için önemli bir avantaj elde ettiklerini vurgulayan Buz, flöyle devam etti: "Ligdeki 6-0'l k ma lubiyetten sonra taraftar m za bir mutluluk yaflatmak tek hedefimizdi. Sonucunda Allah bizi mahcup ettirmedi. Sadece bu karfl laflmaya teknik direktör olarak ç km flt m. A Tak m Teknik Direktörlü ü görevini beklemiyordum. Karfl laflma sonunda Baflkan m z Erkan Körüstan, bu göreve beni lay k gördü ve karar kendisi bana bildirdi. Bana güvendi i için ona çok teflekkür ederim. nan lmaz mutluluk verici bir and. Gece boyu yo un duygular yaflad m. Heyecandan sabaha kadar uyuyamad m. Gece çok k sa geçti. Önemli de il. Bundan sonra da az uyuyal m ama çok çal flal m, her fleyimizi ortaya koyal m. Bursaspor'un teknik direktörü olmak benim için gerçekten gurur verici bir olay. Bundan sonra da Bursa kentine ve Bursaspor'a lay k olmak için elimden geleni yapaca m. Bu süreçte bana taraftar m z inan lmaz destek verdi. San r m taraftar m z da bana yak n olduklar için birbirimizi bulduk." Galatasaray müsabakas nda, saha kenar nda heyecandan yerinde duramad n dile getiren Buz, bunu da yeflilbeyazl taraftarlar n olumlu karfl land n anlatt. Kendisini tan yanlar n, bu halini bildi ini kaydeden Buz, "Benim yap m budur. Heyecan futbolcular ma yaflatmak, kendim de yaflamak isteyen bir teknik adam m. Bundan önce çok ön planda görünmedi im için beni sakin olarak gören insanlar flafl rm fl olabilir fakat benim yap m bu. Taraftarlar art k beni böyle görmeye al flacak" diye konufltu. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocu u oldu unu ve çok küçük yaflta Türkiye'den göç ettikleri Almanya'ya yerlefltiklerini bildiren Buz, futbola da burada bafllad n, ilk profesyonel deneyimini ise Sar yer Spor Kulübünde yaflad n belirtti. (AA)

16 Ayvac k ilçesi s n rlar içinde yer alan Assos Antik Kenti'nde, geçmifli 2 bin 200 y l öncesine ulaflan, topraktan ve kilden yap lm fl zgara parçalar bulundu. ÇOMÜ Ö retim Üyesi Prof. Dr. Arslan: ''Bu zgaralar bence flimdiki zgaralardan daha sa l kl ve dayan kl. Izgaralar n üzerinde genelde bal k ve et piflirildi ini düflünüyoruz'' 28 Mart 2014 Cuma Yasemin AYDO DU 2 bin y l önce de mangal keyfi varm fl ABD nin en yüksek binas ndan böyle atlad lar NEW YORK - Amerikal dört kafadar, ülkenin en yüksek binas Özgürlük Kulesi nden yapt klar kaçak atlay fllar n internette yay nlay nca gözalt na al nd. New York ta 11 Eylül sald r lar nda y k lan Dünya Ticaret Merkezi'nin yerine yap lan ve ABD'nin en yüksek binas olan Özgürlük Kulesi, 4 kaçak paraflütçünün atlay fl na sahne oldu. 30 Eylül 2013 te yap lan atlay fl n görüntüleri dün ilk kez video paylafl m sitelerinde yay nland. Görüntüler k sa sürede 1 milyonun üzerinde izlenme say s na ulaflt. Paraflütçülerin 30 Eylül günü gece 2 buçuk s ralar nda binaya s zd ve atlay fl gerçeklefltirdi i düflünülüyor. Paraflütçüler Andrer Rossig (33), James Brady (32) ve Marko Markovich (27) ile onlara yere inifllerinde yard m etti i düflünülen Kyle Hartwell (29) polis taraf ndan gözalt na al nd. Kaçak paraflütçülerin kulenin tepesine kolayca ç kmay baflarmas Amerikan kamuoyunda tepkilere yol açt. Binan n güvenli inin yeteri kadar sa lan p sa lanamad tart fl l yor. 105 katl olan ve 541 metre yüksekli e ulaflan kulenin bu y l n ortalar nda resmen hizmete aç lmas bekleniyor. (CHA) ÇANAKKALE - MEHMET BAYER - Ayvac k ilçesi s n rlar içinde yer alan Assos Antik Kenti'nde, geçmifli 2 bin 200 y l öncesine ulaflan, topraktan ve kilden yap lm fl zgara parçalar bulundu. Antik kentteki kaz lar n baflkanl n yürüten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine, yörede yaflayan insanlar n özelikle bal k ya da et gibi ürünleri kesinlikle ya da k zartmay p, daha sa l kl flekilde atefl üzerinde zgara yaparak yedikleri konusunda önemli ip uçlar ele geçti ini söyledi. Buluntular aras nda piflmifl topraktan ve kilden yap lm fl zgaralar, bunlara ait parçalar ile piflirmeyle ilgili küçük ocaklar n varl n tespit ettiklerini aktaran Arslan, "Bunlar elle tafl nabilir küçük ocak olarak nitelendirebiliriz. Yuvarlak flekilde. Alt nda atefl yak l yor, üst taraf na ise kaplar konuyor. Bunlar n baz lar n n 'Sakall Hermes' figürlü yap ld n görmekteyiz" dedi. Arslan, antik dönem insan n n yemek konusunda günümüz insanlar ndan daha sa l kl beslendi inin söylenebilece ini belirterek, "Baz zgaralar n yüksek ayaklar var. Bunlar do rudan atefl üzerine konuyor. Atefle en dayan kl malzeme toprak oldu unu için ele geçen zgaralar n tamam topraktan yap lm fl. Bunlar n yap m n n maliyeti de az oldu u için bu türler tercih edilmifl" diye konufltu. ''fi MD K IZGARALARDAN DAHA SA LIKLI VE DAYANIKLI Izgaralar n hepsinin elle flekillendirildi ini, baz lar n n formunun yuvarlak, baz lar n n ise dikdörtgen fleklinde oldu unu ifade eden Arslan, flunlar söyledi: "Geçmifli 2 bin 200 y l öncesine uzanan bu zgaralar bence flimdiki zgaralardan daha sa l kl ve dayan kl. Izgaralar n üzerinde genelde bal k ve et piflirildi ini düflünüyoruz. Çünkü Assoslular n bunlar hiçbir zaman k zart p, yemedi ini biliyoruz. Deniz kenar nda oldu u için bal k bol miktar avlan yor. Geçen y l da piflirilen bal klar n kondu u oldukça ifllevsel tabaklar ve olta i neleri bulmufltuk." Prof. Dr. Nurettin Arslan, kentte yaflayanlar n sa l kl beslenip, uzun ömürlü oldu u yönünde bilgiler oldu unu kaydetti. (AA) Suudi Arabistan Umre için 24 Milyon insan çekmeyi planl yor Baattin Marka oluyor STANBUL - ETEM GEYLAN - nternette fenomen haline gelen karikatür karakteri Baattin için, çizeri U ur Gürsoy, 2 s n fta marka baflvurusunda bulundu. Karikatürüst U ur Gürsoy, sosyal medyada s kça paylafl lan Uykusuz Dergisi için çizdi i Baattin karakteri için Türk Patent Enstitüsüne baflvurdu. Baflvuru bas n yay n, e itim hizmetleri ve matbaac l k hizmetleri s n flar nda yap ld. Baattin, 2 ay içinde itiraz gelmemesi halinde tescilli marka haline gelecek. - Uzmandan öneriler Adres Patent Genel Müdürü avukat Ali Çavuflo lu, internette popüler olan sosyal medya karakterleri için marka baflvurusunda bulunulmas n önerdi. Türkiye de Drogba markas yla tekstil üretimi yapan, Kurtlar Vadisi markas yla flarap satan flirketler bulundu unu kaydeden Çavuflo lu, flunlar söyedi: Bu örnekler tedbirsiz oldu umuzda bizleri nas l risklerin bekledi inin de iyi bir göstergesi. U ur Gürsoy un karakterlerini koruma alt na almak isteyip baflvurmas ile karfl laflaca birçok riski de ortadan kald rm fl oldu unu görüyoruz. Emek verdi iniz, sizinle özdeflleflmesini istedi iniz markalar n z riskten uzak tutman z için patentini alman z gerekmektedir. Bazen küçük bir söz sosyal medyada hayal bile edemeyece iniz flekilde popülerlik kazanabilir. Önce davranmal, eme inize sahip ç kmal s n z. (AA) C DDE - Suudi Arabistan Hac Bakanl, umre ziyaretçilerini art rma çal flmalar yap yor. Her y l yaklafl k 15 milyon umreciyi a rlayan Suudi Arabistan n bu y l hac sezonuna kadar bu say y 24 milyona ç karmay planlad bildirildi. Mekke Emiri Prens Meflal bin Abdullah, merkezi hac komitesiyle yapt toplant da, konuyla ilgili al nacak tedbirleri görüfltü. Bu çerçevede Mekke de oluflabilecek yo unlu un önüne geçilmesi ve kent giriflleri ile Kabe aras nda ulafl m sorunlar n n çözümüne yönelik bir dizi önlemler al naca belirtiliyor. Mekke nin Cidde giriflinde bulunan dev otoparkta bu yönde iyilefltirme çal flmalar yap laca ve otellerdeki s k fl kl da önüne geçilece i ifade ediliyor. Ayr ca Cidde Havaliman nda girifllerin h zland r lmas ve Mekke deki su sorununun tamamen ortadan kald r lmas, ulafl m n maksimum seviyede sa lanabilmesi gibi çal flmalar da bu çerçevedeki planlar aras nda bulundu u kaydedildi. -Kabe deki geniflletme çal flmalar Kabe de ikinci etap geniflletme çal flmalar da h zla devam ediyor. Hac dönemine kadar bu etap inflaat çal flmas n n tamamlanmas na çal fl l rken, umrecilerin bu çal flmalardan etkilenmemesi için de güvenlik ve sa l k alanlar baflta olmak üzere çeflitli önlemler al nd belirtiliyor. Bir Türk flirketinin üstlendi i Kabe içi geniflletme çal flmalar nda flu ana kadar herhangi bir s k nt yaflanmad, çelik halkan n ikinci kat nda tavaf n gayet rahat bir flekilde yap labildi i ifade edildi. - Medine de umreci yo unlu u Öte yandan Medine-i Münevvere de umre ziyaretçilerinde büyük bir yo unluk oldu u gözlendi. Peygamber Efendimizin Ravza-i Mutahharas n n (Kabri) bulundu u Mescid-i Nebevi de 24 saat yo unluk yafland gözleniyor. Mescid-i Nebevi nin etraf ndaki tüm otellerde de yo unluk dikkati çekiyor. Baz yabanc ziyaretçilerin Mescit teki Kur an- Kerim ve k raat kurslar na kat ld klar, özellikle ileri yafllardaki ziyaretçilerin bu kurslara ilgi gösterdi i görüldü. Diyanet flleri Baflkanl Medine sorumlular ndan Çelebi Akkurt, AA muhabirine yapt aç klamada, umre ziyaretlerinde bu y l geçen y la göre, büyük bir yo unluk yafland n belirtti. Türkiye den kutsal topraklara gelenlerin say s nda da art fl oldu unu aktaran Akkurt, otellerde kalan Türk umrecilerin her türlü ihtayaçlar n n karfl land n ve herhangi bir sorunla karfl lafl lmad n kaydetti. (AA)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı