Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te"

Transkript

1 Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32 de Ayd n Tar m Gelece ini Ar yor Sayfa 40 ta Turizmde Yeni Trendler: Türkiye ve AB nin Bak fl Sayfa 43 te

2 2 Garanti ve AB Fransa Dönem Baflkanl ve Türkiye-Avrupa Birli i liflkileri GARANT : KOB lerle Gelece in Bankas çinde bulundu umuz günlerde, dünya ekonomi tarihinde pek s k rastlanmayan bir döneme flahitlik ediyoruz. Göreceli olarak benzer bir krizi 2001 y l nda yaflayan Türkiye, gerçeklefltirdi i yap sal reformlar ve bankac l k sektöründe ald önlemlerle, dünya ekonomisindeki dengeleri de ifltiren küresel finans krizinde birçok ülkeye göre daha avantajl durumda. Yeter ki güven ve dayan flma ortam n bozacak giriflimler olmas n Uluslararas finans otoriteleri, 2009 y l nda, dünya ekonomik göstergelerinde daralman n meydana gelmesini bekliyor. Bu ba lamda, ekonomik büyüme beklentisinin azalaca Türkiye de herkesin daha kontrollü davranmas ve sermayesini iyi yönetmesi gerekiyor. Bankam z, her zaman oldu u gibi, bu zor günlerde de müflterilerinin yan nda olacak. Ekonomik koflullar ne olursa olsun, somut verilere dayal öngörülerimizin fl nda, müflterilerimizle birlikte büyüme hedeflerimize do ru ilerleyece iz. Garanti Bankas olarak hayata geçirdi imiz KOB lere yönelik projeler ve Ayd n toplant s, böyle bir dönemde ara vermeden sürdürdü ümüz faaliyetlerin en bariz örnekleri aras nda yer al yor. Koflullar ne olursa olsun, iflimizi en do ru, en ilkeli biçimde ve bilimsel verilerden taviz vermeden yapmam z n sonucunu hep gördük, görmeye de devam edece iz y l nda, 61 y ll k bankac l k tarihimizin en baflar l sonuçlar n elde etmifltik. Güçlü büyümemiz, 2008 y l nda da devam ediyor. Kaliteden ödün vermeksizin yakalad m z performans, yaln zca müflterilerimiz taraf ndan de il, dünyan n en önemli finans dergilerinden Euromoney taraf ndan da bir kez daha takdirle karfl land ve Mükemmelik Ödülü ne lay k görülerek, 9. kez Türkiye nin En yi Bankas seçildik. Ekonominin itici gücü olarak gördü ümüz KOB ler için, her koflulda güçlü olmak ve sa lam durmak, vizyon, bilgi ve do ru finansman a sahip olmaktan geçiyor. Bu nedenle, 11 y l önce yaln z KOB lere odaklanan uzman bir iflkolu kuran ilk özel Türk bankas olarak, iflletmelere yönelik hizmetlerimizi, onlar n ihtiyaçlar n karfl layacak flekilde tasarlad k. Halen giriflimcilere, KOB alan nda uzmanlaflm fl y aflk n kifliden oluflan bir kadroyla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyonu aflk n KOB müflterisine ulaflt k y l nda müflterilerimize 2.4. milyar YTL tutar nda kredi kulland rd k. Kredilerin yan s ra, teknolojik yetkinli imizi kolay ve yayg n kullan l r hale getiren ürünleri KOB lerin hizmetine sunduk. Giriflimcilerin gelece i daha net görmesini sa layacak bilgilerin toplanmas, analizi ve paylafl lmas için, konferans, seminer, ortak ak l toplant s gibi buluflma ortamlar tasarl yor, yöntemler gelifltiriyoruz. flletmelerin finansman ihtiyaçlar na ve nakit ak fllar na uygun olarak, 16 sektöre yönelik destek paketi haz rlad k. 513 ü aflk n ticaret, sanayi, ziraat, esnaf ve eczac odas yla kredi anlaflmas imzalad k. Türkiye nin giriflimcilik alan n geniflletmek amac yla, ifl kad nlar m z n finansman ihtiyac n karfl layan ve kiflisel geliflimlerini destekleyen Kad n Giriflimci Destek Paketi ni oluflturduk. Giriflimcili i özendirmek ve baflar l giriflimcileri taçland rmak amac yla, Ekonomist dergisinin iflbirli iyle düzenledi imiz Türkiye nin Kad n Giriflimcisi yar flmas n n bu y l ikincisini gerçeklefltirdik. KOB lerimizin düflünsel vizyonuna katk da bulunmak için yapt m z bilgilendirme toplant lar na, bu y l Kad n Giriflimci Buluflmalar n ekledik. Sizler bu sat rlar okurken, 7 y lda yaklafl k giriflimciyle bulufltu umuz Garanti Anadolu Sohbetleri nin 56. toplant s n gerçeklefltirmek üzere, Ayd n da olaca z. Toplant da, Avrupa Birli i önderli inde yürütülen Türkiye çin Organik Tar m Projesi nin tak m liderli ini yapan Christopher Stopes la birlikte, Ayd n n nas l bir organik tar m merkezi haline gelebilece ini ayr nt l olarak inceleyece iz. Ayr ca, makroekonomik verilerle Türkiye ve Ayd n n ekonomisiyle, ilin bir hayvanc l k merkezi olup olamayaca konular n da tart flaca z. KOB lerin bankas olarak, KOB lere her konuda destek vermeye devam edece imizi, bilgiye ulaflmalar konusunda, imkanlar m z her zaman hizmetlerine sunmaya haz r oldu umuzu bu vesileyle bir kere daha tekrarlamak isteriz. Ergun Özen Garanti Bankas Genel Müdürü Fransa n n Temmuz ay ndan beri yürüttü ü ve Ocak 2009 da Çek Cumhuriyeti ne devredece i Dönem Baflkanl, içinde bulundu umuz süreçte flüphesiz en çalkant l dönemlerinden birini yaflamaktad r. Uluslararas finans piyasalar nda yaflanan sorunlar Avrupa Birli i nin (AB) de gündemine oturmufl ve Dönem Baflkan Fransa liderli inde çeflitli önlemler al nmas na karar verilmifltir. Asl na bak l rsa, sadece son dönemde yaflanan ekonomik sorunlar de il, öncesinde de AB nin genifllemeden çok kendi iç sorunlar na yöneldi i bir gerçektir. Özellikle son geniflleme dalgas n n gerektirdi i baz kurumsal ve siyasi reformlar gerçeklefltiremeyen AB, hâlihaz rda yeni geniflleme sürecine yo unlaflamamaktad r. Nitekim görev süresi bafllamadan önce Fransa n n AB ifllerinden sorumlu Devlet Bakan Jean-Pierre Jouyet, Dönem Baflkanl süresince sloganlar n n Daha korumac bir Avrupa olaca n ilan etmifl ve Avrupa sosyal ve ekonomik modeli üzerinde küreselleflmeden kaynaklanan bask lar n yok edilmesi için çaba harcayacaklar n belirtmifltir. Bu çerçevede, öncelikle rlanda da gerçekleflen Lizbon Antlaflmas na iliflkin referandum sonucunda ç kan krize çözüm bulmay amaçlayan Fransa, Dönem Baflkanl n n ana gündemini enerji, iklim, tar m politikas n n gelece i, göç ve savunma konular n kapsayan sosyal politika ile Akdeniz çin Birlik projesi ve AB-NATO iflbirli i ile AB savunmas n n güçlendirilmesi konular n n oluflturaca n belirtmifltir. Atatürk ve Ayd n Mustafa Kemal Ayd n ili ve ilçelerine dört kez ziyarette bulunmufltur. Ayd n a ilk kez milli mücadelenin bitiminden hemen sonra 1924 te Kufladas ve Söke yi ziyaret ederek gelmifltir. Dünya ekonomik buhran n n Bat Anadolu daki etkilerini ö renmek için gerçeklefltirdi i 1930 ve Serbest Cumhuriyet F rkas ile Menemen olay n n sonucunda belli bir plân dahilinde yapt 1931 seyahatleri k sa konaklamalar fleklinde olsa da, yaratt sonuçlar itibar yla önem kazanm flt r. 3 fiubat 1931 Ayd n ziyareti s ras nda Atatürk belediyeye gitmifl, Adnan Menderes ile uzun süre sohbet etmifl, ona Ankara ya gelerek siyasette daha aktif görev almas n önermifltir. Atatürk ün Nazilli de aç l fl n yapt AB nin içinde bulundu u durum, geniflleme sürecini flüphesiz olumsuz etkilemektedir ve geniflleme Fransa Dönem Baflkanl n n öncelik verdi i konulardan biri de ildir. Ancak, Aral k 2007 tarihli Konsey zirvesi sonuçlar paralelinde H rvatistan ve Türkiye ile müzakerelere, aday ülkelerin üzerlerine düflen yükümlülükleri yerine getirme kapasiteleri çerçevesinde devam edilece i vurgulanm fl ve geniflleme sürecinde Fransa Dönem Baflkanl na münhas r önemli bir sorun yaflanmam flt r. Ancak, Fransa n n Türkiye nin üyeli i konusundaki çekincelerinde de herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Bilindi i gibi Fransa tam üyelikle do rudan iliflkili oldu unu düflündü ü, Ekonomik ve Parasal Politika, Tar m ve K rsal Kalk nma, Bölgesel Politika ve Yap sal Araçlar n Koordinasyonu, Mali ve Bütçesel Hükümler ile Kurumlar bafll klar nda müzakerelerin bafllamas na karfl oldu unu belirtmifltir. Söz konusu 5 bafll kta Türkiye ile müzakerelerin bafllamas n istemeyen Fransa n n, Dönem Baflkanl s ras nda da bu politikas n sürdürdü ü görülmüfltür. Ancak Dönem Baflkanl s ras nda da görüldü ü üzere, Türkiye-AB iliflkileri tek bafl na ne Fransa, ne de baflka bir üye ülkenin kontrolündedir. AB her geçen gün daha fazla üyesi, daha fazla nüfusu, daha farkl ç karlar olan bir birlik haline gelmektedir. Bu nedenle, yaflanan baz olumsuz geliflmeler bizleri AB mesaisini sürdürmekten al koymamal d r. Nitekim Slovenya Dönem Baflkanl nda fiirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku bafll kl fas llar aç lm flt r. Fransa Dönem Baflkanl s ras nda da yeni fas llar aç lacakt r. Türkiye hâlihaz rda müzakere eden bir ülkedir ve Fransa n n Türkiye nin üyeli ine iliflkin çekinceleri bu hukuki gerçe i de ifltirmemektedir. Müzakere sürecinin kendine özgü baz zorluklar her zaman olacakt r. Özellikle içinde bulundu umuz dönemde, gerek AB de gerekse uluslararas sistemde yaflanan Sümerbank Basma Fabrikas, hem Nazilli de hem de Türkiye Cumhuriyeti nin sosyal ve ekonomik yap s nda büyük de iflimler yaratan bir etki b rakm flt r de basma fabrikas n heyecanla açarken ç kan makine seslerini duydu unda Atatürk; Makine sesleri Türk ün milli müzi i olsun der. dönüflüm ve artan içe kapanma e ilimi, Türkiye nin müzakere sürecini daha da zorlaflt rabilecektir. Ancak her yeni dönemin belli f rsatlar da beraberinde getirdi i unutulmamal d r y l Geniflleme Strateji Belgesinde Türkiye nin stratejik önemine yap lan kuvvetli vurgu da bunun en aç k ifadesidir. Hatta Fransa Dönem Baflkanl n n öncelikleri olan enerji, göç ve savunma politikalar bile Türkiye nin AB aç s ndan ne kadar önemli bir ülke oldu unu ortaya koymaktad r. Sonuç olarak, müzakere sürecine sa duyu hakim oldukça karfl lafl lan günlük sorunlar zaman içinde afl lacakt r. Bunun için AB taraf n n Ahde Vefa ilkesine ba l kalmas ve en önemli d fl politikas olan genifllemeyi kendi kamuoylar na daha iyi anlatmas gerekmektedir. Benzer biçimde bizlerin de kendi kamuoyumuza Türkiye nin kat l m müzakereleri çerçevesinde yaflayaca dönüflümü çok iyi anlatmas ve toplumun sürece olan inanc n güçlendirmesi gerekmektedir. Türkiye-AB müzakerelerinin tek hedefi tam üyeliktir. Türkiye nin bu hedefe ulaflmas n engellemek ya da hedefi de ifltirmek için çeflitli çabalar mevcuttur. Ancak, Türkiye bir yandan bunlara karfl siyasi/diplomatik alanlarda mücadele ederken, öbür yandan AB standartlar na ulaflma çal flmalar na devam etmektedir. Her türlü olumsuz beklentiye ra men, Fransa Dönem Baflkanl nda yaflanan geliflmeler de Türkiye nin izledi i politikan n ne kadar yerinde oldu unun bir göstergesidir. O uz Demiralp Büyükelçi, Avrupa Birli i Genel Sekreteri Atatürk 1937 y l nda da Nazilli, Umurlu, Germencik ve köyleri ziyaret etmifltir. Atatürk ün Ayd n ve ilçelerine gerçeklefltirdi i seyahatler s ras nda yapt konuflmalar, istek ve temennileri, ça dafl Türkiye yaratma hedefinin bir ad m olarak hayata geçirilmifltir. Nazilli Fabrikas n n aç l fl töreninde pamuk ile Atatürk e bilgi veren, fabrika direktörü Fazl Turga d r. (9 Ekim 1937)

3 Ayd n ve AB 3 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve Avrupa Birli i Projeleri AB le lgili Referans Kitaplar Mustafa Malay* Bilindi i gibi sürdürülebilir kalk nma; insan ile do a aras nda denge kurarak do al kaynaklar tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlar n n karfl lanmas na ve kalk nmas na imkan verecek flekilde, bugünün ve gelece in yaflam n ve kalk nmas n programlama anlam n tafl maktad r. Sürdürülebilir kalk nma; sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutlar olan bir kavramd r. limizde tar ma yönelik toprak, su kaynaklar n n gelifltirilmesi ve sürdürülebilir kalk nman n temel koflulu olarak Büyük Menderes Havzas Projesi ni görmekteyiz. Büyük Menderes havzas nda su ve toprak kirlili ini önlemek amac yla, Büyük Menderes Nehri nin geçti i Uflak, Denizli ve Ayd n il valilikleri ve 129 belediyece müfltereken bafllat lan projenin, çok sektörlü ve entegre bölgesel kalk nma projesine dönüfltürülmesi uygun olacakt r. Bu, projenin artt r lmas anlam na gelmektedir. Altyap gelifltirme, tar msal ve endüstriyel kalk nma, çevresel koruma, do al kaynaklar gelifltirme gibi ekonomik büyümeye katk yapanlar da dahil olmak üzere, tüm faaliyetler sürdürülebilir bir tarzda, insan n yaflam kalitesine yapt klar katk çerçevesinde de erlendirilmelidir. Ayd n da yetifltirilen sebze ve meyvelerle, di er tar msal ürünlerin üretim miktarlar na ve imalat sanayinde girdi olarak kullan lan miktarlar na bakt m zda, bu ürünlerin ifllenmesinde, katma de er oluflturmas nda halen oldukça büyük ve bakir ifl alanlar oldu u görülür. Bu nedenle; ilde tar m ürünlerinin katma de eri art r ld nda, tar ma dayal sanayinin geliflmesi yönünde imalat sanayi teflvik edildi inde, ülkeye yüksek getiri sa layacak zeytin, kestane, incir gibi ürünler yöre tar m ve sanayisinin geliflmesinde önemli rol oynayacakt r. Ayd n, geçmiflte her ne kadar tar m ve turizm kenti olarak tan nm flsa da, sanayileflme sürecine girmifltir. Katma de eri art r c, teknolojiyi kullanacak yeni iflletmelerin kurulmas Valili imizce teflvik edilmektedir. Sektörleraras tamamlay c l k unsurunun tesisi için ikisi faal (Ayd n Umrulu, Ayd n Astim) befli kurulma aflamas ndaki (Nazilli, Söke, Çine, Ortaklar, Buharkent) organize sanayi bölgelerini tam olarak faaliyete geçirmek, yap m devam eden küçük sanayi sitelerini de bir an önce hizmete sunmak için çal flmaktad r. Türkiye de üretilen feldispat, kuvars madenlerinin %95 i Çine ile Milas aras ndaki da l k bölgeden ç kar lmaktad r. lin önemli bir gelir kayna olmaya aday jeotermal kaynaklar mevcuttur. Sultanhisar Salavatl da özel sektöre ait 8,5 megawatt gücünde jeotermal elektrik santralinde 2006 y l nda üretime geçilmifltir. Yine Germencik ilçesinde özel sektörce 100 megawatt gücünde jeotermal elektrik santrali kurulumu için çal flmalar sürmektedir. Ayr ca Didim de 31,5 megawatt gücünde rüzgâr enerjisi elektrik santrali kurma çal flmalar da devam etmektedir. Ayd n a do rudan yat r mlar n jeotermal, turizm, seramik, serac l k ve organik tar m alanlar nda olaca n düflünüyoruz. Ayd n ili; co rafi konumu ile kara, demir, deniz ve hava yolu tafl mac l imkânlar na sahiptir. Son y llarda karayollar nda gerçeklefltirilen çal flmalar, Ayd n- zmir otoyolu, zmir Adnan Menderes Hava Liman na olan yak nl ile ulafl mda geliflmifllik standartlar yakalanm flt r. Kufladas Liman yat ve yolcu gemisi trafi i yönünden önemli bir hudut kap s d r. limiz, ilk ve orta en baflar l iller aras nda yer al r. Sa l k alan nda da fiziki altyap sorunu büyük ölçüde giderilmifltir. Ayd n, di er güçlü yönleri olan ulaflt rma ve haberleflme altyap s, e itim düzeyi, sa l k sektöründeki nicelikli ve nitelikli altyap s ile cazibe merkezi olmaya adayd r. Bu avantajlar yat r mc larca de erlendirilmelidir. limizin tar mdan sonraki ikinci önemli gelir kayna turizmdir. Yaklafl k 150 km lik sahil fleridine sahip olan ilimizde, 1 milyon 500 bini bulan yatak kapasitesi mevcuttur. limizi 2007 y l nda 1 milyon turistin ziyaret etti i tahmin edilmektedir. Antik ça n Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nisa, Prien, Magnesia gibi kentleri, ilimizin kültür turizminde ilk akla gelen ören yerleridir. lin turizm potansiyeli; deniz (Kufladas, Didim plajlar ) termal, sa l k, gençlik, kültür ve sanat, eko turizm türleri fleklinde s ralanabilir. limizde yap m devam eden tüm projelerin nihai hedefi, ilimizde sürdürülebilir bir insani geliflmeyi sa lamaktad r. Bu nedenle kalk nman n oda olarak insan al nmaktad r. limizde Sürdürülebilir Ekonomik ve nsani Kalk nma Yaklafl m yla Uygulanan AB Destekli Projeler de bulunmaktad r. Kat l m öncesi AB mali yard m kapsam nda uygulanan projeler vas tas ile, tüm iller gibi Ayd n nda AB mali yard m ndan faydalanma imkân olmufltur. llerimizin AB mali yard mdan faydalanmas iki farkl flekilde gerçekleflmektedir. Bunlardan birincisi, pilot uygulamalar fleklinde olup, kamu kurum ve kurulufllar m z n gelifltirdi i projelerin pilot uygulamalar ile olabilmektedir. kincisi hibe programlar olarak adland r lmakta, ilimizdeki belediye, Sivil Toplum Kurulufllar, KOB ler gibi kurulufllar taraf ndan gelifltirilen projelere do rudan finansman sa layabilmektedir. limizde bir bölümü Avrupa Birli i kaynakl, bir bölümü milli kaynaklarla desteklenen iflbirli i içerisinde uygulanan projeler vard r. Bugüne kadar Aktif flgücü Piyasalar Yeni F rsatlar, Kat l m Öncesi Süreçte STK lar n Güçlendirilmesi, Ö rencilerin Karfl l kl De iflimi Projesi gibi 22 milyon Avro tutar nda da 26 proje uygulamas devam etmektedir. Özetle, ilimizde yürütülen projelerin nihai hedefi; sürdürülebilir ekonomik büyüme, herkes için yeterli gelir, e itim, sa l k ve kültürel faaliyetler gibi sosyal hizmetlere ulaflabilirli i artt rmak, do al kaynaklar n sürdürülebilir kullan m, temiz bir çevre, herkes için bar nak ve bütün insanlar n karar alma sürecine kat lmas için gerekli ön koflullar oluflturmak ve böylece bölgede sürdürülebilir iç dinamizm ile gelifltirilen bir toplum yaratmakt r. K sacas Ça dafl, kat l mc, örgütlü, yaflam standard yüksek, yeralt ve yerüstü zenginlikleri ile tar ma dayal sanayisini sürdürülebilir biçimde gelifltirmifl, rekabet gücü olan, do al ve kültür miras n turizm ve e itim ile dünyaya sunan, da lar ndan ya, ovalar ndan bal akan Ayd n gerçeklefltirmektedir. * Ayd n Valisi AB Sürecinde: Medeniyetler Bulufltu unda Can Baydarol un AB Sürecinde: Medeniyetler Bulufltu unda adl kitab Türkiye nin son 40 y l na damgas n vuran Türkiye - Avrupa iliflkilerine farkl ve elefltirel bir bak fl getirmeyi amaçl yor. Kitapta AB ile ilgili konularda teknik bilgiler de verilirken, yazar n Türkiye de tart fl lan onlar Ortak, biz Pazar, AB ye girince egemenlik gidecek gibi polemiklerle ilgili düflünceleri yer al yor. Avrupa Birli i ve Türkiye Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl ve TOBB iflbirli iyle haz rlanan Avrupa Birli i ve Türkiye bafll kl çal flma, Türkiye de AB konusundaki genel bilgi eksikli inin giderilmesine katk sa layan ve Türkiye-AB iliflkilerinin geliflimini farkl boyutlar yla ele alan genifl kapsaml bir baflvuru kitab. fiu AB Neyin Nesi (II)? Yeni Avrupa Kuruluflundan bu yana Türk toplumunda AB bilincini artt rmak ve toplumu AB ye üyelik konusunda bilgilendirmek için aktif bir flekilde faaliyet gösteren TURKAB, fiu AB Neyin Nesi? II Yeni Avrupa bafll kl kitapta, toplumun her kesimine hitap edebilecek, AB konusunda bilgi sahip olmayan bir kiflinin kolayl kla yararlanabilece i bir kaynak niteli inde. Avrupa Kimli i: Pan Milliyetçilikten Post Milliyetçili e AB Genel Sekreterli i uzmanlar ndan Dr. Burak Erdenir den Avrupa Kimli i: Pan - Milliyetçilikten Post - Milliyetçili e. Kütüphaneler Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) Üniversite çevresinden gelen büyük bilgi ihtiyac n karfl lamak amac yla ve üniversitelerde Avrupa Entegrasyonu ile ilgili Araflt rma ve E itimi teflvik etmek amac yla Avrupa Toplulu u üniversitenin de talebi üzerine çeflitli ülkelerde Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EDC) açm flt r ve Topluluk yay nlar n Üniversitelerin ilgi alanlar na göre de iflik statülerde bulunan bu merkezlere ücretsiz olarak düzenli bir flekilde yollamaktad r. Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi- ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (0242) Beril Alev AB Bilgi Bürolar Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan, 1995 y l nda, ticaret ve/veya sanayi odalar gibi evsahibi kurulufllar ile ortakl k halinde Türkiye nin de iflik bölgelerindeki bilgi ihtiyac n karfl lamak amac yla AB Bölgesel Bilgi A oluflturuldu. Bölgesel Bilgi Bürolar 11 flehirde -Adana, Mersin, Diyarbak r, Gaziantep, Bursa, Trabzon, Samsun, Kayseri, Denizli, Antalya, zmir- bulunuyor.

4 4 Ayd n Belediyesi ve AB Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz lhami Ortekin* Özellikle 21. yy da gittikçe bütünleflip, bir zamanlar ütopya kabul edilen s n rs zl a yönelifl, biliflim ve teknolojinin ola anüstü geliflimiyle bilgi ve belge ak fl n n mükemmelleflti i, yönetim yerine yönetiflimin idare biçimi oldu u, doktriner otorite temelli düflünce yap s ndan daha demokrat düflüncelerin egemen oldu u, oda na insan faktörünü koymayan hiçbir çaban n olumlu karfl lanmad, yükselen ve ortak elit kültürün yarat lmaya baflland sosyal içerikli günümüz dünyas bütün bu yukar da anlatt klar m z birarada tutan zihniyet devriminin etkisiyle dönüflüm ve yeniden yap lanma sürecine girmifltir. Ülkemizin geliflen ve de iflen dünyaya kay ps z adapte olabilmesi için; özellikle 20. yy n son y llar nda ortaya ç kan siyasi, ekonomik ve sosyal yaflamdaki s k nt lar n üstesinden gelebilmek, vatandafllar n n huzur, güven ve refah n artt rmak, ülkenin gelece ine güvenle bakabilmelerini sa lamak, ufuklar ötelemek, büyük ve sorunsuz Türkiye yi yaratmak ad na; çok uzun y llard r ortaya konulan inançl çabalar ve kararl l kla yeniden yap lanma yani bir büyük de iflim sürecine girdi i bilinmektedir. içinde kendini yitirmifl, gelece e dair diktelerin d fl nda bir öngörüsü olmayan, gelir durumuna raz, elde ettiklerini en son refah noktas ym fl gibi alg layan bir insan prototipi gibi görülebilir. Küreselleflmenin gereklerinden, yaratt bask dan dolay ortaya ç km fl yeniden yap lanma ihtiyac ; yine 20 nci yüzy l n ortalar nda Roma Anlaflmas ile hayata geçirilmifl, elbette öncelikle ekonomik bir birliktelik hareketi olarak yola ç km fl Avrupa Toplulu u oluflumunu bir bölgeselleflme hareketi olarak aktif hale getirmifltir. Burada bölgeselleflmenin; küreselleflme hareketinin bir aflamas oldu unu söyleyenlere kat lmad n z ifade etmek zorunday m. Zira bizce Avrupa da kurulan bu yaklafl m ilk isminden de anlafl laca gibi ortak bir pazar yaratma çabas d r. Bu hareket; Devletlerin ve Devlet yönetimlerinin kendi kaynak ve imkânlar ndan halklar n en iyi biçimde yararland rma hareketidir. Bu hareket Bölge sermayesinin bölge menfaatlerine uygun, etkin, ortak ve karl kullan m sonunda tüm Avrupa yaflayanlar n n refah n ayn düzeyde ve birlikte artmas çabas d r. uzaklardan esip gelen ve çok aniden patlayan y k c hortum ve kas rgalar ndan en az hasarla ç kabilmenin koruyucu kalkan, güvencesi olacakt r. Konum olarak bat, do u ve orta do uda oluflturulabilecek her bölgeselleflme hareketi içinde yer al nabilecekmifl gibi görünse de yap lan tercih yani Avrupa bölgeselleflmesi içinde yer tutmak en do ru seçenektir. Enerji konusundaki d fla ba ml l kta bu birlik için bir sorundur. fiu anda tüm dünyada yaflanan mali kriz sürecinde; her platformda tek ve kararl temsil yine birli in bir avantaj olarak görülmelidir. Sistemin kendi içerisinde yaratt oto kontrol bu deneyimden sonra daha güçlü bir hale gelecektir. Zira yaflananlar gelece e yönelik tedbirler için gerekli talebi yaratm flt r. Görüflme sürecindeki ülkemizin; uyumlulu u esas alan konu bafll klar yla ilgili olarak yapt tüm yap sal ve yasal iç düzenlemelerin sosyal yaflama katk lar yads namazken esas al nan özellikle ekonomik kriterlere uyum için gösterilen yaklafl m ve bu hususta al nan tedbirler her anlamda yararl olmufltur. Konunun bizi fazlaca ilgilendiren yerel politikalar ve bu husustaki geliflmelerde çok olumludur. Yerelleflmeye, yerinden yönetime verilen öncelik, iyi yönetiflim idare biçiminin idari hayata girmifl olmas sosyal bilincin geliflmesine, dolay s yla demokrasiye katk sa lam flt r. En büyük sorunumuz çevre ve çevre ile ilgili yeni yaklafl mlar ve yine bununla ilgili halk sa l ve sa l kl yaflam koflullar nda bilinçlenmeyle artan iyileflmeler Birli e dahil Bugün bize bunlar söyleten yine 21. yy sonlar nda iyice belirginleflen ve tüm insanl k taraf ndan her konunun bafllang ç ve bitifline sebep ve sonuç olarak yak flt r lan küreselleflme ve bölgeselleflme olgular d r. Özünde hareket alan giderek daralm fl sermayenin kendine yeni pazarlar yaratma çabas olarak görebilece imiz; s n rlar, ülkeleri ve bölgeleri yok sayan, ulaflt her yerde tek dünya, tek yönetim diyerek yeni üretim ve tüketim sistemleri oluflturma çabalar n n genel ad d r küreselleflme. Küreselleflme; hedefledi i, gitti i ve ulaflabildi i en uç noktada her haliyle de iflmifl, de ifltirilmifl ve de iflmek zorunda b rak lm fl insanlar n yaflad bir dünya arzulamaktad r. S n r, ülke ve bölge tan mazl da bu yüzdendir. Küreselleflmenin arzulad dünya bu iken, bu dünya da yaflayan arzulanan insan tipi; sistemi sorgulamaktan vazgeçmifl, kabul içerisinde, geçmiflinden ve geleneksel kültüründen kopart larak yarat lan üst kültür Küreselleflme hareketinin lideri; uluslararas sermaye, çok uluslu flirketlerdir. Küreselleflme; amac aç kça söylenmese de; tüm dünyaya, onun nimetlerine ve insanlar na egemen olabilme hareketidir. Bölgeselleflme diye adland rd m z AB ortak çabas n n lideri ise; ülkenin sürdürülebilir kalk nmas ile insan odakl çabalarla daha sa l kl, daha iyi ve standartlar daha yüksek bir yaflam kalitesini yakalam fl halklar n demokratik sistem içerisinde sorunsuz yaflatmay amaçlayan devlet yönetimleridir. Bölgeselleflme ortak devlet sistemidir, dayana hukuk ve demokrasidir. Küreselleflme bir ve bütünü tamamen arzularken, bölgeselleflme hareketi rekabet edebilece i, rakip sayd baflka bölgeselleflme hareketlerinin ortaya ç k fl nda bir tahrik faktörü olmufltur. Bu görüflümüz do rultusunda bak ld nda ülkemizin ve halk m z n bugünkü ve gelece e yönelik ç karlar için bir bölgesel hareket içinde yer almas çok do ald r. Ayr ca bir bölge birli i içinde yer almam z küreselleflmenin Sadece sermaye hareketi olmad n söyledi imiz Avrupa Birli i hareketi, kuruluflundan bugüne kadar geçen sürede demokratik aç l mlarla güçlendirilen, iflleyen bir sistemi, yine kat l m n esas al nd bir demokratik ortamda gerçeklefltirmifl bulunmaktad r. Eme in, sermayenin ve teknolojinin serbest dolafl m n n sa lanm fl olmas yan nda ideal ve adil hukuk sisteminin her alanda ortak kullan m n n yaratt eflitlik duygusu; ama her fleyden çok insan faktörünün bireyden bafllayarak çok önemsenmesi bu birli in en güçlü yan d r. Avrupa Birli i nin bizce en büyük handikab birleflme ve geniflleme sürecinde yaflanan siyasi tercihlerin dönem dönem farkl l d r. Avrupa Birli i içerisinde ortak anayasa ve ortak para birimindeki küçük uzlaflmazl klar afl labilir sorunlarken tarihsel siyasi yaklafl mlar kolay kolay çözülmeyecek gibi durmaktad r. olma sürecinde sa lad m z az msanmayacak de iflme ve geliflmelerdir. Kamu yönetimi ve kamu mali yap s ndaki yeni disiplinler, yeni ve ça dafl uygulamalar yerel yönetimlere yerelden bafllat lan kalk nma için önderlik nosyonu yan nda, rekabet etme, öncü olma, farkl laflmay baflarabilme gücünü de katm flt r. Küreselleflme reddedilemez bir olgudur, flüphesiz sürecektir. Ama bölgeselleflme ve yerelleflme bizce küreselleflmenin k r mlar n en aza indirecek, özünde bölge insanlar n koruyup kollayacakt r. Sadece bu sebeplerle dahi; AB içinde yer almak Türkiye için bir zorunluluktur. * Ayd n Belediye Baflkan

5 Türkiye ve AB 5 Türkiye nin AB Sürecini Yeniden Canland rma Zaman Dr. Olli Rehn * Türkiye de AB reformlar yoluyla modernleflmenin h zland r lmas yönünde son zamanlarda yap lan ça r lar memnuniyetle karfl l yoruz. Bu reformlar, Türkiye nin her y l karfl laflt siyasi kriz döngüsünü k rmak için de gereklidir. Kriz, geçti imiz y l Cumhurbaflkanl ve Parlamento seçimleri üzerinde ç km flt. Bu y l ise, kendisini iktidar partisine yönelik Anayasa Mahkemesi ndeki kapatma davas nda gösterdi. Krizler Reform Enerjisini Tüketiyor Bu tür krizler, ülkenin siyasi istikrar na ve dolay s yla AB sürecine zarar veriyor. Krizler pekala Türk vatandafllar n n ç karlar na hizmet edecek olan ve büyük ihtiyaç duyulan reformlar n gerçeklefltirilmesi için kullan labilecek olan de erli miktarda siyasal enerjiyi tüketiyor, bunun sonucunda kilit reformlar hukuki ve siyasi sistemin çeflitli noktalar nda sekteye u ruyor. Bu y l yaflanan kriz, Avrupa standartlar na ulaflabilmesi için Türkiye nin adli ve anayasal reformlar gerçeklefltirme ihtiyac n n ivedili ini ortaya koydu. Hükümet Siyasi Partiler Yasas nda Ad m Atmad Örne in; Komisyon, son üç y ld r Türkiye ye siyasi partiler yasas n de ifltirmesi tavsiyesinde bulunuyor. Ancak hükümet, son dönemdeki davalar öncesinde de siyasi partilerin kapat lmas na yönelik aç lm fl davalar bulunmas na ra men, bu alanda flu ana kadar hiçbir ad m atmam flt r. Gerçeklefltirilebilecek di er reformlar da gerginliklerin yat flt r lmas na ve bunlar n topyekün çat flmalara dönüflmesinin engellenmesine yard mc olabilir. Atamalarda Liyakat için Ombudsman Kurumu Gerekli Ombudsman (kamu denetçili i) müessesesinin oluflturulmas, din ve devlet aras ndaki iliflki konusundaki tart flmalarda yaflanan baz gerilimlerin ortadan kalkmas na yard mc olabilir ve vatandafllara kiflisel inançlar ve siyasi ba lant lar ne olursa olsun haklar na sayg gösterilece ine iliflkin güven telkin edebilir. Ayr ca üst-düzey atamalarla ilgili süreci mercek alt na alarak ve atamalar n liyakat ve tarafs zl k esas na dayal olarak yap lmas n sa layarak, bu konudaki mevcut anlaflmazl klar n azalt lmas na da yard mc olabilir. Ne var ki, Ombudsman yasas iki y l aflk n bir süredir Anayasa Mahkemesi nde beklemektedir. Bir baflka örnek, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl olan sendikalar yasas d r. Bu yasa Türkiye deki mevzuat örgütlenme, grev ve toplu sözleflme haklar gibi önemli konularda AB standartlar ve ILO sözleflmeleri ile uyumlu hale getirecektir. Yap c Diyalog ve Uzlafl Ruhu Çok Önemli fiimdi, Türkiye nin bu engelleri ortadan kald rarak, AB ye kat l m yolunda ilerlemeye devam etmesinin zaman d r. Yap c diyalog ve uzlafl ruhu, AB ye yönelik reformlar konusunda genifl bir mutabakat n oluflturulmas ve en hassas konular n kamuoyunda tart fl larak çözüme kavuflturulmas aç s ndan kilit önem tafl yor. Hükümetin üçüncü Ulusal AB Reform program n n kabulü do rultusunda ortaya koyaca niyet önem tafl yacakt r. Program n aç klanmas n ilgiyle bekliyorum. Yolsuzlukla Mücadele Gelifltirilmeli Türkiye nin AB reform gündemi kapsaml d r. Bu gündem, sivil - asker iliflkilerini, adli ve kamu yönetimi reformu gibi bafll klar n yan s ra kad n haklar ve ifade özgürlü ü ile yolsuzlukla mücadeleyi gelifltirmeye yönelik ek önlemleri kaps yor. Ayr ca, devlet yard mlar ve kamu ihaleleri mevzuatlar n n AB standartlar na uyumlu hale getirilmelerini, vergilendirme alan nda ayr mc uygulamalar n önlenmesini ve Türk Ticaret Yasas n n modernlefltirilmesini de içeriyor. AB, Türkiye nin reform çabalar n desteklemeye devam edecek. Bu amaçla, Türkiye ile yak n bir diyalog sürdürüyor ve reformlar n uygulamaya konulmas için mali Babacan: AB için Dü meye Bas yoruz AB süreci için dü meye basacaklar n söyleyen D fliflleri Bakan Ali Babacan, Önümüzdeki dönemde TBMM yi yo un bir faaliyet bekliyor dedi ve 4 y ll k reform takvimini içeren Ulusal Program n ayr nt lar n aç klad. Babacan, k sa ve orta vadeli reformlar belirleyen Ulusal Program n, temmuz ay nda haz r olmas na karfl n Anayasa Mahkemesi karar n n beklenmesini, Bunun siyasi sahiplenmesinin önemli olaca n düflündü ümüz için beklettik diye aç klad. Standartlar Yükseltmeliyiz AB standartlar n an msatan Babacan, Türk demokrasisinin AB standartlar na yükseltilmesi için flu mesajlar verdi: Demokrasinin iflleyifli, temel hak ve özgürlükler konusundaki uygulamalar, hukukun üstünlü ü ilkesi. (...) AB buralarda bir standart getiriyor. E er AB sürecine devam edeceksek art k dural m deme lüksümüz yok. Bizim demokrasimiz böyle, biz böyle bir demokrasi ile devam edelim. Türkiye nin özel flartlar vard r deyip kestirme flans m z yok. Türk demokrasisini AB standartlar na yükseltinceye kadar u raflmak gerekiyor. Aksi takdirde bu sürekli masaya konacakt r ve üye olmam z engelleyecektir. Sivil Toplum Diyalogu Bafll yor Babacan, AB ile Türkiye aras nda ilk defa Müzakere Çerçeve Belgesi nde belirtilen Sivil Toplum Diyalo u nun da Eylül bafl nda aç klanaca n duyurdu ve: 120 kadar sivil toplum projesinin ad kondu, 20 milyon Avro luk AB kayna tahsis edildi. fiimdi 40 kadar belediye, 30 üniversite, 25 meslek örgütü, 25 gençlik odakl örgüt muhataplar yla birlikte çal flacak dedi. destek sa l yoruz y l nda 500 milyon Avro yu aflan AB deste i önümüzdeki y llarda da artarak sürdürülecek. Gelenekleri le Modernite Aras ndaki Dengede Taraf De iliz Gelenekler ile ça dafll k (modernite) aras ndaki uygun denge konusunda herhangi bir pozisyon alm yoruz. Ancak, aday ülkelerin demokrasi, hukukun üstünlü ü, temel özgürlükler ile az nl klara karfl sayg ve korumay güvence alt na alan kurumlar n istikrar n sürdürmelerini bekliyoruz. AB ye kat l m her iki taraf n da yap lan pazarl a sad k kalmas na ba l d r; bir yanda AB sözünde dururken, Türkiye de kendisini daha Avrupal bir devlete ve daha aç k bir topluma dönüfltürmelidir. Sizinle Ortak Bir Kader Paylaflaca z Bizim cephemizde, AB, Türkiye ile ortak bir kaderi paylaflmaya kararl d r. Y l sonuna do ru kat l m müzakerelerinde yeni bafll klar açmay umuyoruz. Türkiye, AB nin Kilit Bir Müttefikidir Türkiye nin Orta Do u da üstlendi i önemli ve olumlu diplomatik role büyük önem atfediyoruz. Bunun yan s ra, pek çok ortak ekonomik ve stratejik ç kar paylafl yoruz. Herkes Evlilik Sözleflmesine Uymal Ancak, salt stratejik mülâhazalar Türkiye ile olan iliflkilerimizin tek ve bafll ca temelini oluflturamaz. Avrupa Birli i nin varl n n temelinde, hepimizin aram zda paylaflt m z demokrasi ve hukukun üstünlü ü de erleri yat yor. Bu de erler, biz Avrupal lar n Birli imizi kurarken kendimizi ba lad m z evlilik sözleflmesi nin temelini oluflturuyor. flte bu nedenledir ki, aday ülkelerde paylafl lan bu ortak demokratik de erlerin ne durumda oldu una kay ts z kalmam z mümkün de ildir. Duvar Örmeden Önce Sa lam Bir Temel Atmak fiartt r AB nin geniflleme politikas n n basit fakat kesinlikle temel bir ilkesi vard r ve bu ilke Türkiye de dahil olmak üzere tüm aday ülkeler için geçerlidir. Müzakerelerin ilerleme h z, hukuk ve demokrasi alanlar ndaki reformlar n ilerleyifline ve özellikle bunlar n uygulanmas na ba l d r. Baflka bir deyiflle, teknik görüflmeler evin duvarlar n infla eder ve nihayetinde çat s n çatarken, hukuk ve demokrasi alan ndaki reformlar AB ye üyelik yap s n n temelini oluflturur. Her inflaat ustas n n bildi i gibi, duvarlar örmeden önce sa lam bir temel atman z gerekir. Türkiye mevzuat ve ekonomi alanlar nda baz temel reformlarda önemli ilerlemeler kaydetti, ancak önünde daha yap lacak çok ifl bulunuyor. K br s ta Yap c Tutum Bekliyoruz Ayr ca, yak nda K br s ta bafllamak üzere olan görüflmelerde Türkiye nin yap c ve destekleyici bir rol oynayaca na inan yoruz. Birleflmifl ve bütünleflmifl bir K br s yaln zca K br sl lara de il Avrupa Birli i nin tümüne de yarar sa layacakt r. Türkiye Nükseden Krizler Döngüsünden Ç kmal AB, Türkiye nin çoktand r beklemede olan reformlar art k yeniden canland rmas n sab rs zl kla bekliyor. Böylelikle, ülkenin demokratik dönüflüm sürecinin h zland r lmas ve Birli e kat l m n gerektirdi i kriterlere daha yak nlaflmas mümkün olacakt r. Avrupa yolculu una kararl l kla, önünü net bir flekilde görece i bir yön duygusuyla ve daha h zl bir flekilde odaklanabilmesi için art k Türkiye nin sürekli nükseden dönemsel krizler döngüsünden ç kt n görmek istiyoruz. * Genifllemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Fransa AB Dönem Baflkanl n Devrald 1 Temmuz 2008 itibariyle Fransa, AB Dönem Baflkanl n Slovenya dan devrald. rlanda da halk n Lizbon Anlaflmas na Hay r demesinin getirdi i zorluklar, Fransa dönem baflkanl n zora soktu. Fransa, alt ayl k dönem baflkanl süresince, rlanda daki referandum sonucunun ortaya koydu u belirsizlikleri, AB Komisyonu ile ortaklafla çal flarak aflmaya çal flacak. Petrol fiyatlar ndaki art fl yüzünden çiftçiler ve bal kç lar n sürekli protestosuyla karfl laflan ve kamu sektöründe yapmak istedi i reformlar nedeniyle memurlar n tepkisini çeken Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, iç sorunlar n yan nda AB nin sorunlar yla da bo uflacak. Fransa, dönem baflkanl s ras nda, küresel s nma ve göçle ilgili sorunlara öncelik vermeyi hedefliyor ve 2008 sonuna kadar küresel s nma konusunda bir anlaflma sa lanmas n umuyor. AB nin ba ms z bir enerji politikas oluflturmas da Fransa n n öncelikleri aras nda. Fransa, Avrupa n n enerji alan nda ba ms zl için haz rlad bir projeyi Brüksel de AB Komisyonu na sunmufltu. Frans z yetkililer, mali piyasalar ve borsada fleffafl n sa lanmas n, yine önem verecekleri konular aras nda gösteriyor. Kaçak göç ve siyasi mülteci haklar konusunu da öncelikler aras nda gören Fransa, bu alanda birlik içinde bir sözleflmenin haz rlanmas ndan yana. Fransa, özellikle s n rlar n kontrolüne önem verilmesini istiyor. Ve Türkiye... Üst düzey Frans z yetkililer, yapt klar aç klamalarda, Türkiye nin tam üyeli ine karfl ç ksalar bile, tam üyelik müzakerelerini engellemeyecekleri sözünü verdi. Türkiye nin AB ile tam üyelik müzakerelerinde, sermayenin serbest dolafl m, enerji ve e itim ile kültür konulu 3 fasl n daha Fransa n n dönem baflkanl s ras nda aç lmas bekleniyor. stihdam ve sosyal politikalar ile ilgili fasl n aç lmas n n da gündeme gelebilece i belirtiliyor. Fransa; daha önce, do rudan AB üyeli ine ça r flt rd için, ortak mali ve ekonomik politikalar içeren befl fasl n aç lmas n veto etmiflti. Fransa da Türkiye nin tam üyeli ine karfl ç kanlar n dönem baflkanl boyunca bu üç fasl n aç lmas n engellemek için lobi yapmalar bekleniyor. Fransa Dönem Baflkanl n n çal flma program hakk nda daha fazla bilgi için: grammepfue/programme_en.pdf

6 6 Türkiye ve AB AB ile Yeni Hayat Gelecek y ldan itibaren uygulamaya geçecek olan AB ye uyumlu yeni Ulusal Program ile Türkiye de pek çok al flkanl k de iflecek. Mali sistemde köklü de iflikler yap lacak, vergiler bafltan tan mlanacak; iflyeri sa l ve tüketici haklar nda devrim yap lacak dan itibaren; Korsan kitap ve CD de çok soruflturma aç lan yerlere savc atanacak, Araç tiplerine göre h z s n rlay c takmak zorunlu olacak, Koyun ve keçiler de kay t alt na al nacak, Kamu görevlilerinin sendikal haklar geniflletilecek den itibaren; nsanlar n yüzdü ü sular n temizli i düzenli kontrol edilip halk bilgilendirilecek. flyerlerinde cihazlar n yayd radyasyona karfl güvenlik flartlar gelifltirilecek. Gübrenin toprakta neden oldu u kirlilik tespit edilecek ve azalt lacak. Ulusal Program, özellikle gelecek befl y lda Türkiye deki yaflam biçimini kökünden de ifltirecek düzenlemeler içeriyor. Ulusal Program n yürürlü e konmas yla birlikte KDV ve ÖTV gibi vergilerin tan m ile oranlar de iflecek. Sürücü e itiminin AB ile denkli i sa lanacak. kinci el motorlu tafl tlar n ithalinin izne ba l olmas uygulamas n n kald r lma tarihine 2011 y l nda karar verilecek. Çocuk iflçilikle mücadele için 10 y ll k program aç klanacak. Ruh sa l eylem plan ilan edilecek. Finans sektöründe yabanc sermayeye yönelik k s tlamalar hafifletilip, banka yönetim kurullar n n sorumlulu u art r l rken; zorunlu trafik sigortas n n polis taraf ndan sürekli kontrolü kald r lacak. Ulusal Program da AB ye verilen taahhütler y llar itibariyle takvime de ba land e kadar yap lacak olanlar hangi y l hangi düzenlemenin hayata geçirilece ini anlat yor olsa da, yap lacaklar n a rl n n 2011 de bafllayacak olmas dikkat çekiyor. Gelecek y l çok say da mevzuat de iflikli i öngören programdan öne ç kan bafll klar flöyle: Banka yönetim kurullar n n risk yönetimi sorumlulu u artacak. (2009) Bankalar n kredi ve finans kuruluflu olmayan ortakl klar konsolide tablolara dahil edilecek. (2010) Türk Ticaret Kanunu geçikten sonra halka aç k flirketler AB flirket hukukuna tam uyumlu olacak. (2009) Halka aç k flirketlerde elektronik ortamda genel kurula kat l m sa lanacak. (2009) Yabanc menkul k ymetlerin kotasyonu ile ilgili k s tlamalar hafifletilecek. (2009) S n r ötesi Avro ödemelerinde yurtiçi ve yurtd fl havale ücretleri eflitlenecek. Havaleyi yapan kurum garanti sa layacak. ( ) Karayollar Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas n n düzenli kontrolü kald r lacak. Güvence Hesab ndan bedeni hasara yol açan kazalar n maddi zararlar da karfl lanacak. (2011) Kay t d fl ekonomi ve vergi kaça yla mücadele için vergi ceza sistemi rasyonellefltirilecek. Noterlerde yap lan ifllemler de di er para ve mal hareketleri gibi ilgili kurulufllara bildirilecek. Alkollü içkiler ve tütün ile tütün ürünlerinin vergilenmesine iliflkin eylem plan aç klanacak. Bu ürünlerdeki vergileme ölçüsü bafltan belirlenecek, ÖTV oranlar nda de iflikli e gidilecek. (2009) Petrol ürünleri ve di er enerji ürünlerinin vergilenmesine esas olan kriterler bafltan belirlenecek. ÖTV bafltan belirlenecek. (2011) KDV nin tan m bafltan yap lacak. thalat s ras nda KDV al nmas ndan vazgeçilecek. (2011) Kullan lm fl motorlu araçlar n ithalat izninin kald r lmas için 2011 den sonra de erlendirmelere bafllanacak. Bahis, flans ve kumar oyunlar n n düzenlemeleri AB ye göre yap lacak. (2011) Kamu Al mlar Strateji Belgesi aç klanacak. (2009) mtiyaz vermeye yönelik ihaleler AB normlar na göre yap lacak. (2009) Faaliyeti nedeniyle çevreye zarar veren iflletme, kirlili in giderilmesinde mali sorumlulu u üstlenecek. (2011) At k elektronik eflyan n kontrolü sa lanacak. At k piller için toplama sistemi kurulacak. G da ve fleker boyas olarak kullan lan titanyum dioksit s n rland r lacak. ( ) Tar mda gübrenin toprakta neden oldu u kirlilik tespit edilecek, azalt lacak. (2011) nsanlar n yüzdü ü sularda (deniz, göl, akarsu gibi) düzenli kalite ölçümü yap lacak ve halk bilgilendirilecek. (2011) Yeralt su kaynaklar n düzenli kimyasal analizi yap lacak ve korunmalar etkinlefltirilecek. (2009) Su havzas yönetim planlar haz rlanacak. Bal k ve kabuklu su ürünlerinin yaflam alanlar düzenli denetlenecek. (2010) Eko-etiket uygulamas yla çevre dostu ürünlerin etkin tan t m sa lanacak. (2011) Çevre Strateji Belgesi ve Ulusal At k Yönetim Plan aç klanacak, bütün kanalizasyon ve ar tma sistemleri AB normlar na çekilecek. (2009 dan itibaren) Karbon emisyon tavanlar belirlenecek, emisyon ticareti için düzenlemeler yap lacak. (2011) Hava kirlilik s n r n aflan at k ya ifllemleri yasaklanacak, maden at klar yönetimi ve hurda tafl tlar n geri dönüflümü çevre ile uyumlu hale getirilecek. (2009) Elektromanyetik dalgalara karfl halk sa l n n korunmas için araflt rmalar yap lacak ve kamuoyu bilgilendirilecek. (2009) Ruh Sa l Eylem Plan aç klanacak. (2009) Mezbahalar AB standartlar yla tam uyumlu olacak. (2012) flyerlerinde cihazlar n yayd radyasyona karfl asgari güvenlik flartlar belirlenecek. (2011) Koyun ve keçiler kay t alt na al nacak. Güneydo u ve Do u Anadolu da befl karantina kontrol noktas kurulacak. (2010) Tüketici portal kurulacak. (2009) Reklam, paket turlar, etiketleme, tüketici kredisinde AB ye tam uyum. (2009) Sürücü e itimi ile ehliyetler uyumlaflt r lacak, belirlenecek araç tiplerine h z s n rlay c takmak zorunlu olacak. ( ) Korsanla mücadele için bir y lda fikri mülkiyet haklar yla ilgili 500 den fazla soruflturma aç lan yerlerde, konuyla ilgili özel cumhuriyet savc s atanacak. Bölgesel risk analizleri haz rlanacak. (2010) Birden fazla çocuk mahkemesi olan yerlerde, bunlardan biri fikri mülkiyet suçlar na bakacak. (2010) AB mevzuat ile tam uyumlu bir marka kanunu ç kar lacak. S nai Mülkiyet Akademisi kurulacak. (2009) 88 yeni ifl mahkemesi kurulacak. (2010) Kamuda sendikal haklar geniflletilecek, havac l k çal flanlar na ayr kanun düzenlenecek. (2009) Haks z Ticari Uygulamalar Kurulu kurulacak. (2009) Çocuk iflçili e karfl 10 y ll k program oluflturulacak. (2009) Bal kç l k filosu kay t alt na al nacak, avlanma kotalar getirilecek. (2009) Havayolu engelli yolcu haklar, yolcu ma duriyeti düzenlemeleri ilerleyecek. (2009) Kaynak: Sabah Gazetesi AB mi, Tampon Olmak m? N RJ Deva koyu esmer tenli bir ngiliz siyasetçi. Ne kadar ngiliz oldu umu görüyorsunuz, ama yine de seçmenlerim benim gibi Sri Lanka da do mufl, köri yiyen bir mühendise Avrupa Birli i ndeki ç karlar n korumas için güvendiler deyip devam ediyor: Ben bu halimle ngilizleri bana oy vermeye ikna edebildimse, bu salonun toplam n oluflturan ortak Türk akl da Avrupal lar Türkiye nin kendilerinin refah ve güvenli i aç s ndan gerekli oldu una inand rabilir. Zeynep Gö üfl Deva, Avrupa Parlamentosu nda muhafazakár kanatta üye. Türkiye nin üyeli ini destekleyen Deva y Avrupa ile resmi ba m z oluflturan Ankara Anlaflmas n n 45 inci y ldönümü için KV taraf ndan düzenlenen toplant da tan d m. Avrupal lar Türkiye nin Avrupal olmad na ve yak n gelecekte AB üyesi olmamas gerekti ine inan yorlar ama ülkenizin co rafi ve stratejik konumunun da kendi kullan mlar na aç k olmas n istiyorlar. ngiliz siyasetçinin bu cümlesinin alt n çizin... Bu arada Türk-Yunan gaz hatt tamamlan yor, fiahdeniz projesinden Bat ya enerji köprüsü kuruluyor, Nabucco hatt ile Türk enerji koridoru bat ya geniflliyor. Gelecekte de Ortado u hatt için ayn s söz konusu olabilir. Irak için zaten Türkiye, en optimum tafl ma koridoru. Deva diyor ki: Türk devleti ve Türkiye nin üyeli ini destekleyenler bundan böyle tamamen farkl yeni bir strateji izlemezlerse bütün bunlara ra men daha çok beklersiniz. Sorunun ne oldu una iliflkin Ankara da yeni bir alg oluflmas laz m. Ve tarihten bir örnek: 1815 Viyana Kongresi, 1852 Paris Anlaflmas ve nihayet 1. Dünya Savafl... Bu parantezde Fransa, Avusturya ve ngiltere Osmanl y zay flatt lar, onu Rusya n n Balt k ve Akdeniz e yay lmas n önleyen muhtaç ülke durumuna getirdiler. Deva n n uyar s : Türkiye AB üyesi olmaz ise, Avrupa yine Türkiye nin ekonomik ve co rafi alan n isteyecek, enerji tedarikini korumak için Rusya ile pazarl k yapabilmenin karfl l nda da Türkiye ye çok az fley verecek... Türkiye zay f bir tampon mu olacak yoksa güçlü bir ortak m? Türkiye k sa sürede AB ye tam üye olmaz ise zay f bir tampon ülke olacak, daha önce oldu u gibi... Peki o zaman Türkiye ne yapmal? Deva ya göre Türkiye nin önündeki en büyük engel Avrupal seçkinler veya siyasetçiler de il, Avrupa halklar. Türkiye bu ayr m iyi anlamal. Türkiye nin seçkinleri Avrupa halklar na ulaflmak için ne yap yor? Cevab Hiçbir fley... Biliyoruz ki Avrupal n n kafas Mustafa Kemal i skalad, Viyana kap lar nda kald, hâlâ Yeniçeri korkusuyla besleniyor. Deva dan bir baflka ilginç saptama: Sorun milliyetle, dinle ilgili de il, s n fsal. Hampshire l seçmen Anadolu köylüsünün ngiltere k y lar na ç karma yapmas ndan korkuyor. 3 y lda Polonyal geldi bize ama den az kald çünkü ifl bulamad lar. Anadolu köylüsünün de Kent te ya da Hamburg da iflsiz kalmaktan baflka ne flans olabilece ini kimse düflünmüyor. Benim seçmenimi Anadolu dan iflgalcilerin gelmeyece ine ikna etmek benim de il sizin göreviniz... Dost ac söyler...

7 Türkiye ve AB 7 AB fl Kap s Oldu Türkiye nin AB ye adayl k süreci devam ederken, kamu kurumlar n n yan s ra pek çok sivil toplum ve meslek örgütü de bünyesinde AB birimleri oluflturuyor. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun yürüttü ü letiflim ve Bilgilendirme Destek Program çerçevesinde kurulmufl olan stanbul daki AB Bilgi Merkezi nden edinilen bilgiye göre, büyük holdinglerden bakanl klara, belediyelere, meslek örgütlerine kadar çok farkl yelpazedeki kurumlar n, AB ile ilgili çal flmalar yürütmek üzere birimleri bulunuyor. AB Bilgi Merkezi ne göre AB nin istihdam alan nda verdi i destek, fikur projesi gibi somut istihdam yaratma projelerinde de ortaya ç k yor. Bu çerçevede, geçti imiz y llarda gerçeklefltirilen fikur projesinin devam olarak 15 Ocak 2008 tarihinde, 16 milyon Avrosu hibe plan na tahsis edilmek üzere, toplam 20 milyon Avro bütçeye sahip Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Program da bafllat ld. Ayr ca Avrupa Komisyonu nun aday ülkelere yönelik yeni mali yard m arac olan Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac n n, nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi bilefleni kapsam nda da, y llar aras nda kulland r lmak üzere 186 milyon Avro ayr lm fl bulunuyor. AB Bilgi Merkezi ne göre, Türkiye - AB müzakerelerinin devam ediyor olmas, devlet kurumlar n n, sektörel örgütlerin ve flirketlerin AB müktesebat n inceleme ve uygulama amaçl yetiflmifl uzmanlara duyaca ihtiyac n da devam edece i anlam na geliyor. buralara uzman yetifltirmiyoruz biz. Bu insanlar tek bafl na gidip avukatl k da yap yorlar, bürolar n kuruyorlar, avukatl k flirketlerine gidiyorlar, yurt d fl na ç k yorlar, akademisyen oluyorlar, bankalarda uzman oluyorlar AB ile ilgili. Ama bir bölümü de kamu kurulufllar ya da yar kamu kurulufllar dedi imiz barolar, Borsalar Birli i, Barolar Birli i gibi kurumlarda istihdam ediliyorlar. Bu bir anlamda istihdam kap s. SO stanbul Sanayi Odas nda ( SO) AB ile ilgili çal flmalar, Avrupa Birli i ve D fl Ekonomik liflkiler fiubesi taraf ndan yürütülüyor. SO Yönetim Kurulu Baflkan Tan l Küçük, 2001 y l nda kurulan flubenin, daha önce Gümrük Birli i sürecine yönelik olarak yürütülen çal flmalar n yeniden düzenlenmesiyle oluflturuldu unu belirtti. fiubede KOB lerin bilgilendirilmesi, AB pazar na giriflte yaflad klar sorunlara çözüm üretilmesi gibi faaliyetlerin yürütüldü ünü aktaran Küçük, y llar aras nda faaliyet gösterecek olan Entreprise Europe Network çerçevesinde, flubenin, bundan böyle AB mevzuat, ifl ortakl klar ve d fl ticaretin yan s ra teknoloji transferi, yenilikçilik ve araflt rma kapasitesinin art r lmas ile firmalar n 7. Çerçeve Program n n olanaklar ndan yararlanmas yönünde de etkinlik gösterece ini kaydetti. Küçük, flu anda 6 kiflinin istihdam edildi i birimdeki çal flanlarda lisans veya lisansüstü e itimlerini AB, uluslararas iliflkiler, iflletme veya ekonomi gibi bölümlerde tamamlam fl olmalar, yabanc dil bilmeleri, d fl ticaret ve sektörel konularda bilgi sahibi olmalar gibi kriterlerin göz önünde bulunduruldu unu kaydetti. Ayr ca, AB mali yard mlar n n y ldan y la artacak olmas, do al olarak farkl sektörlerde daha çok ortak projelerin uygulanmas ve daha fazla kiflinin bu projelerde çal flacak olmas na imkan sa layacak. Piyasada AB çal flmalar na yönelik kalifiye eleman yetifltirme amac yla hizmet veren Avrupa Komisyonu destekli Jean Monnet Burs Program bulunuyor. Kamu ve özel sektör çal flanlar ile son s n f ve lisansüstü ö rencileri, bu programa baflvurup AB ülkelerinde müzakere bafll klar na iliflkin konularda lisansüstü e itim alabiliyorlar. Süreç, AB yi Tan yan Eleman htiyac Do uruyor Kamu kurumlar, yar kamu kurumlar, meslek örgütleri, birlikleri ve sivil toplum kurulufllar, bu süreçte, AB konusunda yetiflmifl personel istihdam etmenin yan s ra üniversitelerin AB enstitüleriyle iflbirli ine giderek, kendi personellerine bu alanda e itim ald rmay da tercih edebiliyor. stanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kaya, AB Enstitüsü nün bir üniversite bünyesinde kuruldu u için her fleyden önce bir araflt rma ve e itim kurumu oldu una dikkati çekerek; AB konusunda da amac m z kamuoyunu bilgilendirmek, tart flma platformu sa lamak ve e itim vermektir. Kurumlar, AB lisans ve yüksek lisans programlar m zda yetiflmifl ö rencilerimizi istihdam edebilir ya da halihaz rda kadrolar nda bulunan elemanlar n bu bölümlerde e itim almalar n sa layarak, AB konusunda yetiflmifl uzman ihtiyaçlar n karfl layabilirler dedi. Kaya, akademik programlar n yan s ra enstitünün, her türlü meslek grubundan at l mc ya aç k bir AB sertifika program sundu unu; talep ve ihtiyaca göre farkl kurumlar için özel e itim programlar düzenledi ini söyledi. Türkiye nin AB ye adayl k sürecinde, hem kamu hem de özel sektörde AB müktesebat n, AB ve kurumlar n tan yan ve AB aç l m ndan faydalanarak ortaya yeni projeler koyabilecek eleman ihtiyac do du unu belirten Kaya, kurumlar n da kendi kurulufl amaçlar na göre bünyelerinde bir AB çal flma bölümü oluflturduklar n ya da var olan bölümlerinde AB hakk nda bilgi sahibi eleman istihdam etme yolunu seçtiklerini söyledi. Kurumlar n kimlikleri ile ilgili olarak AB ile iliflkilerinin de farkl laflt na dikkati çeken Kaya, flunlar söyledi: Baz kurumlar k rsal kalk nma için AB ye proje sunarken, baz kurumlar teknoloji ve yenilik üretmeye çal fl yorlar. AB 6. ve 7. Çerçeve Hibe Programlar çerçevesinde birçok sanayi ve kamu kuruluflu, üniversitelerle ortaklafla ya da kendi kurduklar ortakl klar çerçevesinde AB fonlar ndan faydalan yorlar. Bu projeleri haz rlama, baflvurma ve yürütme süreçlerinde AB hibe programlar konusunda uzmanlaflm fl kiflilerle çal fl yorlar. STK ve üniversiteler de AB taraf ndan desteklenen projeler haz rl yor ve AB projeleri hakk nda uzmanlaflm fl ekiplerle çal fl yorlar. Biz, ülkemizde, AB nin yeni bir istihdam alan yaratt n ve bu alan n da genifllemesi gerekti ini düflünüyoruz. Marmara Üniversitesi Avrupa Birli i Enstitüsü Avrupa Birli i Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Y ld ray Sak da, enstitülerinde hukuk, uluslararas iliflkiler ve iktisat ana bilim dallar nda master ve doktora programlar bulundu unu aktard. Enstitüden mezun ettikleri ö rencileri, e ilimlerine göre kamu kurumlar na veya özel sektöre yönlendirdiklerini ifade eden Sak, AB Genel Sekreterli i, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), stanbul Ticaret Odas ( TO), Edirne Ticaret Odas nda; EPDK, Tar m Bakanl, bakanl k ve kurulufllar n AB daire baflkanl klar, genel müdürlükleri ve birimlerinde ö rencilerinin bulundu unu anlatt. Kurumlar n AB konusunda gerek kendi elemanlar n n e itiminde gerekse AB ile ilgili ifllerde kendilerinden destek istedi ini ve AB nin yeni istihdam alan yaratt n n söylenebilece ini dile getiren Sak, flöyle konufltu: Ama bizim enstitümüz için flöyle bir fley denemez. Bunu demek do ru de il, TÜS AD n AB Örgütlenmesi Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i nden (TÜS AD) edinilen bilgiye göre, 1990 l y llardan itibaren TÜS AD Yönetim Kurulu üyelerinin baflkanl klar n yürüttü ü çal flma komisyonlar ve genel sekreterli inin bölümler temelinde örgütlenmesinde, 1987 den bu yana üyesi bulunulan Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE un (eski ad yla UNICE) örgütlenme yap s yol gösterici oldu. TÜS AD n iç örgütlenmesi, Türkiye nin AB adayl n n teyit edildi i 1999 y l ndan itibaren de AB ile müzakere bafll klar n içerecek flekilde yeniden gözden geçirilerek, yaklafl k tüm bafll klara yönelik çal flma gruplar oluflturuldu. Bugün her yönetim kurulu üyesinin baflkanl n yürüttü ü 9 tematik komisyon ve teknik bazdaki uzmanlar n kat l m yla faaliyet gösteren 30 u aflk n çal flma grubu bulunuyor. Ayr ca, Ankara ve Brüksel temsilcilikleri ile Paris ve Berlin bürolar n n faaliyetleri de bu süreç dahilinde de erlendirilirken, tüm temsilcilik, komisyon ve çal flma gruplar n n AB ye uyum alan ndaki faaliyetleri de AB ve ç Pazara Uyum Komitesi adl bir koordinasyon komitesi taraf ndan yönlendiriliyor.

8 8 Türkiye ve AB Avrupal hakkaniyet hakemleri, Türkiye de yaflanan geliflmeler konusunda, hükümet ve muhalefete AB vizyonunda uzlaflarak aflmay önerdi. AB yi de inand r c l n art rmas konusunda uyard. Avrupal Ayd nlar: Çözüm Avrupa Birli i Aç k Toplum Enstitüsü nün, Türkiye nin Avrupa Birli i üyelik sürecine destek vermek amac yla kurulufluna öncülük etti i, Avrupa n n önde gelen ayd nlar ndan oluflan Avrupal hakkaniyet hakemleri olarak tan nan çal flma grubu, Open Democracy adl nternet forum sitesinde bir bildiri yay nlayarak, Türkiye de son iki ayda yaflanan geliflmelerden duydu u endifleyi dile getirdi. Bu endiflelerin ve görüfllerin do rulu una ve ülke ç kar na oldu una inand m z için, bildiriyi aynen gazetemize ald k. Meclis teki dört siyasi partiden ikisinin, Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l n n Anayasa Mahkemesi nde açt kapatma davalar ile karfl karfl ya bulundu una dikkat çekilen bildiride, bu davalar n gerekçeleri hakl bulunursa, bu durumdan Türkiye deki seçmenlerin yar s n n demokrasiye a r tehdit oluflturan siyasi partilere oy verdikleri sonucunun ortaya ç kt ; davalar n iddialar temelsiz ise, ülkedeki en güçlü savc n n, bu kadar radikal bir yönteme baflvurmas nda sorun oldu u ve yarg da reformun gündeme al nmas gereklili i vurgulan yor. Öte yandan bildiride; AKP hükümetinin, siyasi partilerin kapat lmas n zorlaflt racak, dar kapsaml anayasa de iflikliklerine yönelmesi; Temmuz 2007 seçimlerinden önce sözü verilen özgürlükçü bir Avrupa anayasas konusunda hala bir ad m at lmamas ve Ceza Kanunu nun 301. maddesi konusunda da, s k s k verilen reform sözlerine ra men, bir ilerleme sa lanmamas ndan duyulan rahats zl k dile getirilerek, Gerekli olan, dar ve seçici anayasa de ifliklikleri de il; kapsaml bir Anayasa reformudur görüfllerine yer veriliyor. Türkiye ile AB aras ndaki iliflkiyi izlemek için, tüm Avrupa ülkelerinden kat l mc larla oluflturulan çal flma grubu, ana muhalefetin, tutarl bir AB vizyonu oluflturmam fl olmas ve iktidara AB reformlar konusunda daha enerjik olmas için bask yapmamas ndan duyulan derin hayal k r kl n da dile getirerek; muhalefetin bu konudaki ataletini ve iradesizli ini elefltiriyor. Avrupal ayd nlar bildiride; geçmiflte, birkaç ülkenin, toplumdaki derin görüfl ayr l klar n, Avrupa vizyonu konusundaki oydaflmalar ile aflt klar n da hat rlat yor. Bildiride ayr ca Avrupa Birli i ne de önemli bir rol düfltü ü vurgulan rken, AB nin flimdi, Türkiye nin reformlar n tamamlad nda, AB ye üye olaca n hiçbir flüpheye yer b rakmayacak flekilde ilan etmek için, çok daha fazla çal flmas gerekti inin alt çiziliyor. Kurulufluna Aç k Toplum Enstitüsü nün öncülük etti i Avrupal hakkaniyet hakemleri, 14 Aral k 2007 deki AB liderler zirvesi öncesinde de, Türkiye nin tam üyeli inin aç k fikirlilikle tart fl lmas konusunda ça r da bulunan bir bildiri yay nlayarak, Sarkozy nin iddialar gayri meflrudur. Avrupa projesi farkl klar n üstesinden gelmeyi amaçlayan bir bar fl projesidir. Avrupa da önde gelen kanaat liderleri bu konuya yeterince e ilmemektedir diyerek görüfllerini duyurmufltu. SEI Mali Kayna Kurumlar m z n proje haz rlama ve müktesebat uyum çal flmalar na yönelik k sa dönemli teknik destek ihtiyaçlar n n karfl lanmas amac yla, AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli bir finansman projesi 2002 y l ndan bu yana y ll k AB Kat l m Öncesi Mali Yard m Programlar na dahil edilmektedir. SEI Kayna öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülü ü olan kamu kurum ve kurulufllar m z n çal flmalar için kullan lmaktad r. AB Genel Sekreterli i taraf ndan koordine edilen SEI Mali Kayna ndan, kurum ve kurulufllar AB üye ülkesi ve/veya aday ülkeye çal flma ziyaretinde bulunabilir veya bu ülkelerde konferans / çal fltay / seminer gibi organizasyonlara kat labilirler. Yurtd fl çal flma ziyareti, seminer, konferans, çal fltay kat l m belgelerine ABGS web sitesinden ulaflabilirsiniz. AB Hakk nda Faydal Web Ba lant lar Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu Young Entrepreneurs for Europe Bölgeler Komitesi Ekonomik ve Sosyal Komite Avrupa Bölgesel Geliflme Bilgi Derne i AEIDL Çevre STK lar ctory/ngofind.html Mali Yard m Masas Türkiye nin Taraf Oldu u Serbest Ticaret Antlaflmalar a.html AB de Devlet Yard mlar ve malat Sanayinde Uygulamalar sp?action=...&id=6 AB Terminolojisinde KOB lerle lgili Sözcük ve Kavramlar sp?action=...&id=6 AB ye Aday Ülkeler K yaslama Raporu (T SK) ana_id=23 Türkiye-AB D fl Ticaret statistikleri fl Örgütleri Türk Üniversiteleri, KOB leri ve Bilim Merkezlerinin Avrupa ya Entegrasyonu Merkez Bankas - AB ye Aday Ülkeler Raporu yulkeler.html AB Fonlar, Projelerin Mali Yönetimi _8/2168.html

9 Türkiye ve AB 9 Eurobarometre Türkiye Raporu Aç kland : Türkiye Karamsarlafl yor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan haz rlanan Eurobarometre Türkiye - Bahar 2008 raporunun haz rlanmas için yap lan araflt rma, 2008 y l n n ilk yar s itibariyle Türkiye kamuoyunun Avrupa Birli i ne bak fl n genel hatlar yla ortaya koymay hedefliyor. Türkiye çap nda 1003 kifliyle yüz yüze görüflme sonucu yap lan çal flma 29 Mart - 27 Nisan 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. ülkelerindeki ekonomik durumun AB ortalamas ndan iyi oldu unu düflünenler ancak %14 düzeyindedir. Oysa AB genelinde bu oran %35 düzeyindedir. Benzer de erlendirmeler geçinme masraflar, enerji fiyatlar ve genel yaflam kalitesi için de gözlenmektedir. Türkiye de fller Nas l lerliyor? Türkiye de ifller nas l gidiyor sorusu soruldu unda, görüflülenlerin %72 si Türkiye de ifllerin olumsuz yönde ilerledi ini belirtmifltir. Önceki y l yap lan anketlerle mukayese edildi inde, hem AB de hem de Türkiye de bu konuya iliflkin olarak belirtilen olumlu düflüncelerin belirgin ölçüde azald görülmüfltür. Kurumlara Güven Gerek AB genelinde gerek Türkiye de en güvenilir kurum ordudur. Orduya duyulan güven Danimarka da %83, Finlandiya da %93 iken, Türkiye de %82 düzeyindedir. AB nin kamuoyu araflt rma kurumu Eurobarometre nin y lda iki kez yapt ve bahar ve güz dönemi raporlar denen kamuoyu araflt rmalar, üye ve aday ülke halklar n n yaflam koflullar, ülkenin temel sorunlar, ekonomileri, beklentileri, kurumlara duyulan güven gibi konular n yan s ra, AB hakk ndaki görüflleri de ele al yor. Bahar 2008 Ulusal Rapor u, Türk halk n n önceki dönemlere oranla mevcut duruma yönelik tespitlerinde ve gelece e iliflkin beklentilerinde daha karamsar bir tablo çizdi ini ortaya koyuyor. Hayattan Memnuniyet Bahar 2007 de hayat ndan memnun olanlar n oran %76 ile Türkiye de en yüksek düzeye ulaflm fl iken, bu oran Güz 2007 de %70 oran na düflmüfltür. Bahar 2008 e gelindi inde ise bu düzey %59 a gerilemifl, hayat ndan memnun olmayanlar n oran da %38 i bulmufltur. Gelecek 12 Aya Yönelik Beklentiler Son dönemde yap lan Eurobarometre anketleri Türkiye kamuoyunun gelecek 12 aydaki mali ve ekonomik geliflmelere yönelik beklentiler aç s ndan AB kamuoyuna nazaran daha iyimser oldu unu ortaya koymufltu. Ancak, Bahar 2008 e gelindi inde toplumun iyimserli ini yitirmifl oldu u görüldü. Bahar 2008 de örneklemin ancak %25 i genel olarak hayatlar n n daha iyi olaca n beklerken AB üyeleri için bu oran %32 dir. Türkiye de sadece %14 lük bir kesim gelecek 12 ay boyunca ülkedeki ekonomik durumun iyileflece i görüflünde iken, AB genelinde bu beklenti %16 düzeyindedir. Güz 2007 de Türkiye de istihdam koflullar n n kötüye gidece ini düflünenlerin oran %30 a gerilemifl görünmekteydi. Ancak, Bahar 2008 de bu kötümser beklentiler iki kat ndan fazla artarak %66 ya yükseldi. AB genelinde ise ifl ve çal flma koflullar hakk nda sergilenen kötümser beklentiler %39 a ulaflm flt r. Ülke Durumunun Karfl laflt rmal De erlendirmesi Türk kamuoyundan ülkedeki koflullar Avrupa ülkeleri ortalamas ile mukayese ederek de erlendirmeleri istendi i zaman iyimser olmad klar görülmüfltür. Örne in, Türkiye de yaz l bas n, radyo ve TV kanallar na olan güven düzeyi AB genelinin alt nda kalmaktad r. Türkiye de siyasi kurumlara olan güven AB genelinden yüksek görünmektedir. Ancak geçmiflle mukayese edildi inde siyasi partilere, hükümete ve Parlamento ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne duyulan güvende belirgin düflüfl vard r. Adalet ve yarg sistemine olan güven Türkiye de %60 ile AB genelinden yaklafl k %14 puan daha yüksektir. AB ye olan güven Türkiye de (%31) AB Üye Devletlerinden (%50) daha düflük seviyededir. Ülkenin En Önemli Sorunlar Ülkenin en önemli iki sorunu soruldu u zaman AB Üye Devletleri ile Türkiye aras nda farkl l klar gözlenmifltir. Türk kamuoyuna göre en önemli iki sorun terör ve iflsizlik iken, bunu ekonomik koflullar, suç, enflasyon ve e itim izlemifltir. Geçen y ldan bu yana en önemli sorunlar de iflmemifl olsa da, kamuoyu gözünde terör daha az dikkat çekmektedir. Güz 2007 de %77 terörü en önemli iki sorun aras na koyarken Bahar 2008 de bu oran ancak %44 tür. flsizli in ülkenin en önemli iki sorunundan birisi olarak tafl d önemde belirgin bir de ifliklik meydana gelmez iken, enflasyon ve ekonomik koflullar n kamuoyu gözündeki önemi artm fl ve Bahar 2008 de ekonomik durum Türk kamuoyunun gözünde en önemli öncelik haline gelmifltir. Türk Kamuoyunun Üyelik Hakk nda Görüflleri Üyeli in olumlu olaca n düflünenlerin oran ndaki 2004 y l ndan bu yana devam eden düflüflün Bahar 2008 de sona erdi i ve yaklafl k %49 oran nda kald görülmektedir. Fakat Türkiye kamuoyunun %58 i (Bahar 2007 de %82) AB ye üyeli in Türkiye için faydal olaca n belirtmifltir. Türk kamuoyunun %49 u için (bahar 2007 de %48) AB nin genel imaj pozitiftir. Türkiye de AB ye üyeli in olumsuz bir fley oldu unu düflünenlerin büyük bir k sm bunun için net bir sebep belirtmemekte fakat genel olarak AB ye karfl olduklar n ifade etmektedir. (%30). Öte yandan AB ye üye ülkelerde bu soruya verilen bafll ca cevaplar öncelikle AB de halk n karar alma mekanizmas nda yeterince etkili olmamas ve üyeli in iflle ilgili geleceklerini tehlikeye atmas belirtilmifltir. AB nin Genel Yap s Hakk nda Fark ndal k Kurumlar n isimlerini duymuflluk düzeyinde de olsa Türkiye de %60 veya üzerinde bir kitlenin kurumlar n isimlerini duymuflluklar vard r. Fakat bu oran AB ye üye ülkelerdekilerin gerisinde kalmaktad r. Ayn kurumlar n AB için ne derecede rol oynad klar soruldu unda düflük oranda bir grubun bu kurumlar n AB genelinde önemli bir rol oynad n söyledi i gözlemlenmifltir. AB hakk nda objektif bilgi saptamaya çal fl lan sorular soruldu unda görüflülenlerin yaln zca yar s bu sorulara cevap vermifl ve toplam cevap verenlerin de yaln zca yaklafl k %24 ü do ru cevaplar verebilmifltir. Bu oran üye ülkelerde AB hakk ndaki objektif bilgi düzeyinin oldukça alt ndad r. Avrupa Kurumlar na Güven AB hakk nda objektif ve subjektif bilgi düzeyinin düflüklü ü, Avrupa kurumlar n n AB iflleyiflinde pek önemli olmad klar n n düflünülmesinin yan s ra kamuoyunun AB kurumlar na güvenme e iliminin de düflük oldu u görülmektedir. Tüm kurumlar için güven düzeyi AB genelinin yar s ya da daha az na karfl l k gelmektedir. Avrupa Ekonomisinin Karfl laflt rmal De erlendirmesi Japon, Çin ve Amerikan ekonomilerine karfl AB ekonomik performans n n karfl laflt r lmas konusunda Türkiye de AB de farkl görüfller ortaya ç kmaktad r. AB ve Türkiye kamuoylar yaln zca Avrupa ekonomisinin ABD ekonomisine göre daha iyi bir performans gösterdi i konusunda hem fikir görünmektedir. Di er karfl laflt rmalarda ise Türkiye ve Avrupa perspektifleri farkl l k göstermektedir. Japonya ve Çin le karfl laflt r ld nda Türkiye deki kamuoyu AB nin daha iyi bir performans sergiledi ini fakat di erlerinin daha iyi durumda oldu unu düflünmektedir. AB nin Gelece i ve Geniflleme Üye devletlerinde AB nin geniflleme süreci %47 den az bir oranda desteklenirken bu oran Türkiye de %52 dir. AB ye üye ülkelerdeki kamuoylar nda Türkiye nin üyeli i yaln zca %31 oran nda desteklenmektedir. Bu oranla Türkiye di er potansiyel üyeler aras nda AB üyeli i için en düflük deste i alan ülkedir. Avusturya da Türkiye nin üyeli ine destek yaln zca %7 Almanya da ise %16 d r. Türkiye nin AB üyelik flartlar n tam olarak yerine getirmesi halinde Türkiye nin üyeli ini destekler misiniz fleklinde soruldu undaysa AB genelinde Türkiye nin üyeli ine verilen destek %45 e yükselmektedir. AB de ve Ulusal Düzeyde fieffafl k Türkiye kamuoyu, AB üye ülkelerine nazaran kendi ülkelerindeki kamu yönetiminden daha az memnundur ve fleffal a daha az önem vermektedir. fieffal k konusuna verilen önem Avrupa ile k yasland nda Türkiye de daha düflüktür. Gerek Türkiye de gerekse AB genelinde AB kurumlar kendi ulusal kamu yönetimlerinden daha fleffaf bulunmaktad rlar. AB ve Küreselleflme Hakk nda De erlendirmeler Küreselleflme hakk ndaki de erlendirmelerde Türkiye de elde edilen cevaplarda göze çarpan bir görüntü bu sorularda bilmiyor cevaplar n n yüksek oranlar buluyor olmas d r. Bu de erlendirmelerde küreselleflme hakk nda verilen pozitif denilebilecek iddialara kat lma oran Türkiye de AB genelinden her zaman daha düflüktür. Negatif önermelere kat lma oran ise her seferinde AB genelinden yüksek de ildir. Executive%20summary.doc

10 10 Türkiye ve AB AB - Türkiye Sivil Toplum Diyalo u nda Yeni Nesil Projeler 119 projeyi bünyesinde bar nd ran AB ve Türkiye de Sivil Toplum Diyalo unun Desteklenmesi bafll kl ve 19.3 milyon Avro tutar ndaki hibe program n n aç l fl, D fliflleri Bakan ve Bafl Müzakereci Ali Babacan n evsahipli inde yap ld. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini, yapt aç l fl konuflmas nda, Türk ve Avrupa yurttafllar n birbirine yak nlaflt rmak, onlar n farkl kültürleri tan ma ve ortak zorluklarla bafla ç kma yöntemleri konusunda deneyimlerini artt racak f rsatlar yaratmak amac yla Türk ortaklar m zla birlikte çal fl yoruz. Alg lama ile gerçeklikler aras ndaki bofllu un afl labilmesini sa layacak köprüleri kurmak, bu program n temel hedefidir dedi. Bu projelerin uygulanmas nda, Türkiye ve AB den 300 den fazla kurum ve kurulufl birlikte çal flacak. Baflar l bulunan projeler, 41 kent ve belediye, 25 meslek kuruluflu, 28 üniversite ve gençlik alan nda faal 25 sivil toplum kuruluflu taraf ndan uygulamaya konulacak. Genifl kapsaml faaliyetlerin uygulanaca projeler de erlerinin %90 na kadar bir oranda, Avrupa Komisyonu efl finansman ndan yararlanabilecek. Söz konusu faaliyetlerden baz lar flöyle; Kent ve belediyeler giriflimi, yerel yönetimlerin daha etkin, fleffaf ve kat l mc bir yap ya kavuflmas n ; belediye hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesini; çevrenin korunmas n ; yetiflkin e itiminin yan s ra turizm ve kültür faaliyetlerinin gelifltirilmesini teflvik etmektedir. Meslek kurulufllar, sosyal korumadan sa l a, sürdürülebilir k rsal kalk nmadan ortak sosyal sorumlulu a uzanan alanlarda AB politikalar n n planlanmas ve uygulanmas ndaki en iyi uygulamalar hakk nda bilgi paylafl m n teflvik etmektedir. Üniversiteler giriflimi ise, bilimsel iflbirli i, bilgi a, çok kültürlülük, AB kurum ve politikalar n n yan s ra Türkiye nin AB ye kat l m gibi tematik konular kapsamakta. Gençlik giriflimi, yazokulu ve yaz kamplar ile gençlik festivalleri, seminerler, konferanslar ve bilinç oluflturma kampanyalar n desteklemektedir. AB Sivil Toplum Diyalo u Program 2005 y l nda uygulamaya konuldu. O tarihten bu yana 4 milyon Avro tutat nda 70 in üzerinde proje Türkiye de uyguland. AB nin bu program na proje sunan ve hibe almaya hak kazananlar aras nda ilginç kurulufl ve projeler bulunuyor. Örne in; yaklafl k 90 bin Avro hibe almaya hak kazanan Amasya Dam zl k S r Yetifltiricileri Birli i, AB deki benzer kurulufllarla iflbirli i yapacak, s r yetifltiricili i alan nda son teknikler üzerinde bilgi sahibi olacak. AB den yaklafl k 110 bin Avro fon almaya hak kazanan bir di er kurulufl ise, Bornova Oto Tamircileri ve Sanatkarlar Odas. AB Yafllanmaya Devam Edecek Avrupa statistik Enstitüsü Eurostat, dönemi için en son AB nüfus projeksiyonlar n yay mlad. Tahmini rakamlara göre, 1 Ocak 2008 de 495 milyon olan 27 üyeli AB nin nüfusu, 2035 y l nda 521 milyona ç kacak; 2035 ten sonra ise yavafl yavafl azalarak 2060 da 506 milyona inecek. 27 üyeli AB nin nüfusunun yafllanmaya devam Bilgi için: AKTD, Gamze Kösekahya ( ) STK lar çin Toplumsal Cinsiyet Rehberi Aksu Bora n n haz rlad Sivil Toplum Kurulufllar çin Toplumsal Cinsiyet Rehberi yay mland. Rehberin bas l versiyonunu STGM ofisinden edinebilece iniz gibi, PDF versiyonunu adresli STGM web sitesinin yay nlar bölümünden bilgisayar n za indirebilirsiniz. edece i öngörülüyor de 65 yafl ve üstü grup toplam nüfusun %17.1 ini olufltururken, 2060 da bu oran %30 a ç kacak. Ayr ca, ayn dönemde 80 yafl ve üstü grubun toplam nüfus içindeki oran ise %4.4 ten %12.1 e ç kacak. * Raporun tamam için : /KS-SF /EN/KS-SF EN.PDF * lgili ba lant lar: id=1090,1&_dad=portal&_schema=portal AKTD Sitesinde Gençler ve Çocuklar Unutulmam fl Avrupa n n En Kurak 10 Kentinden 6 s Türkiye de Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili i AKTD nin Türkiye deki kamuoyunu bilgilendirmek amac yla kurdu u sitesinde pek çok bilginin yan s ra gençler ve çocuklar unutulmam fl. Web sitesinin pratik bilgi ve oyunlar na göz atman z tavsiye ederiz: Çocuklar için: guageid=1 Gençler için: anguageid=1 AB istatistik kurumu Eurostat, Avrupa kentlerinin en kurak 10 kentinden 6 s n n Türkiye de oldu unu aç klad. Avrupa kentlerindeki yaflam kalitesini incelerken kentleri iklim yönünden de ele alan Eurostat, en az ya mur alan 10 kent aras nda zmir, Manisa, Adana, Antalya, Konya ve Gaziantep i s ralad. Di er kentler ise Faro ve Setubal (Portekiz), Atina, Lefkofle En çok ya mur alan 10 kent s ralamas nda ngiliz ve rlanda kentleri ilk onda ço unlukta yer al rken, ilk iki s ray Alman kentleri Halle am der Saale ve Köln paylaflt. Nüfus art fl nda en h zl 5 kentte Türkiye de Avrupa kentlerinin nüfus art fl bak m ndan da istatistiklerini yay mlayan Eurostat, nüfus art fl n n en h zl oldu u 10 kent içinde 5 Türk kentini s ralad. Hollanda n n Almere kentinin bu konuda bafl çekti i listede, Van 2 inci, Antalya 4 üncü, stanbul 8 inci, Erzurum 9 uncu ve Bursa 10 uncu s rada yer ald. Nüfus art fl n n en az oldu u 10 ülkenin 3 ünü ise Rumen kentleri olufltururken, bu listede Slovenya n n Maribor kenti bafl çekti. Yafl gruplar na göre nüfus Kentlerin yafl gruplar na göre nüfusu göz önüne al nd nda ise en yafll nüfusun talya da oldu u, bu s ralamada 10 kentten 9 unu talyan kentlerinin oluflturdu u belirtildi yafl grubunun nüfusa oran göz önüne al nd nda en genç nüfusun da Hollanda n n Almere kentinde oldu u, iki ngiliz kentinin bunu takip etti i ifade edilirken, ço u kentlerde nüfusun büyük bölümünü 0-14 yafl n oluflturdu u Türkiye nin bu listenin d fl nda b rak ld kaydedildi. Eurostat n raporunda, Türkiye 0-14 yafl listesine dahil edilseydi liste sadece Türk kentlerinden oluflurdu ifadesi kullan ld. Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler Cep Kitapç Eurostat, aday ve potansiyel aday ülkelere iliflkin nüfus, milli muhasebe, tar m, enerji ve d fl ticaret istatistiklerini, AB nin 27 üye ülkesine ait bilgilerle birlikte ele alan kitapç n 2008 bask s n yay mlad. Aday ve potansiyel aday ülkeler cep kitapç n n 2008 y l bask s na ulaflmak için: ve/apr08,28apr08.html

11 Türkiye ve AB 11 Rocard: Türkiye bize daha fazla benzemeli Türkiye ye Evet isimli kitab n yazar, Fransa Eski Baflbakan Michel Rocard, bir modernleflme sorunu yaflayan Türkiye nin Avrupa ya benzemesi gerekti ini söyledi. Fransa da y llar aras nda baflbakanl k yapan ve geçen ay Türkiye ye Evet isimli bir kitap yazarak Fransa da yeni bir polemik bafllatan sosyalist siyasetçi Michel Rocard, Milliyet e verdi i özel demeçte Avrupa kamuoylar n n Türkiye yi kabullenmesi için Türkiye nin Avrupa ya daha fazla benzemesi gerekti ini söyledi. Bu y lki Nobel Bar fl Ödülü nü alan eski Finlandiya Cumhurbaflkan Marti Ahtisaari baflkanl ndaki 9 kiflilik Ba ms z Türkiye Komisyonu nun da (Akil Adamlar) üyesi olan 78 yafl ndaki Rocard, Milliyet in sorular na flu yan tlar verdi: Türkiye ye Evet kitab n zda finansal krizin Avrupa yla ABD aras nda bir doktrin tart flmas na yol açaca n, Türkiye nin AB nin saflar nda yer almas n n bunun için de önemli oldu unu belirtiyorsunuz. Türkiye nin Avrupa n n yan nda yer almas neden önemli? - fiu anda yap lmak istenen bankac l k sisteminin eskisi gibi çal flmas. Yeni kriz olmamas için yap lmas gereken, finans ürünlerini kurala ba lamak, belki de finansal türev ürünlerini yasaklamak. Ve doktrin aç s ndan Amerika yla bu yüzden karfl karfl ya gelece iz, bu bir ç kar mücadelesi olacak. E er Türkiye Amerika yerine Avrupa n n vizyonuna, stratejisine ve ç karlar na yak n olursa kuvvet dengesinde büyük etkisi olur. Benzer bir mant kla kitab n zda l ml slam konusunda Amerika n n Büyük Ortado u projesine karfl Türkiye yi Avrupa n n stratejisine dahil etmek gerekti ini yazd n z. Oysa Il ml slam ve BOP Türkiye de polemik konular. - Sorun bence köktendinci terörizm. Baflkan Bush terörizmle ilgili bir savafltan söz etti. 6 bin y ll k insanl k tarihinde savafl kavram hep toprakla, halklarla ve uluslarla birlikte ele al nm flt r. Oysa bu terörizm, intihar derecesinde öfkeli çok küçük az nl klar n ifli, teknik olarak bir polis sorunu. Amerikan terörle mücadele konsepti, etkinlik aç s ndan en kötü performansa sahip olan. Terörle mücadelede meflruiyeti olan tek güç, o ülkelerin polis teflkilatlar. Bu yüzden d fl bask lar azaltmak gerekiyor. Türkiye nin kendini güvende hissedece i bir diplomasi arzuluyorum. AB gibi güçlü büyük bir kurum, Türkiye nin s n rlar n, ittifaklar n, ticaretini güvence alt na alacakt r. AB de engelli haklar na iliflkin temel ilke, herkesin sosyal yaflamda ve ifl yaflam nda eflit muamele görmesidir. Ancak engellilerin bu haklar n eksiksiz kullanabilmeleri için sadece kendilerinin de il, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Görme Fransa Eski Baflbakan ve Sosyalist Siyasetçi Michel Rocard Kitab n z n bir yerinde, AKP iktidar ndan ikinci devrim, yolsuzluk karfl t diye söz ediyorsunuz. Oysa baflka bir kesim, iktidar n gizli gündeminden, laikli in tehlikede oldu undan, yolsuzlukla iç içe geçmifl yard m derneklerinden kayg l. Bu ikisini nas l ba daflt r yorsunuz? - Türkiye nin çok önemli bir modernleflme sorunu oldu u kesin. Sorunuzda aktard n z olaylar, do ru, trajik ve Türkiye nin iç meseleleri. E er yabanc ülkeler bu sayd n z olaylara müdahale ederse bütün Türkler bize karfl birleflebilir. Ben, Türkiye deki mevcut kademeli laikleflmenin sürmesini arzuluyorum. Esas olarak Müslüman güçlerden oluflsa da, Erdo an hükümetinin sorunlar daha da kötülefltirmemesi gerekiyor. Çünkü aktif ve endüstrileflen Türkiye nin kültürel duyarl l bunu gerektiriyor. Ne var ki bu ifllere yabanc lar kar fl rsa daha kötü olur. Türkiye de yeni geliflen yörelerin ifladamlar ile Avrupa da Protestan ifladamlar aras nda benzerlikten söz ediliyor. Siz Protestanl iyi bilen biri olarak buna kat l yor musunuz? - Sözünü etti iniz kesimler hakk nda yeterince bilgim yok. Ama Avrupa da yüzy llar aras nda dinsel reformun ekonomik yaflam tabular n k rmada rol oynad do rudur. Bu sorunlar n benzerleri birçok Müslüman ülkeyi, bu arada k smen de olsa Türkiye yi ilgilendiriyor. Dinin ekonomik geliflmeye refakat etmesi bir zorunluluk. Bu nedenledir ki, Baflbakan Recep Tayyip Görme Engelliler Haklar n Ö reniyor Engelliler Bilgi ve letiflim Projesi, Türkiye de bu konuda at lacak pek çok ad m için baflar l bir bafllang ç oluflturuyor. Bilgi için: Erdo an Avrupa ya yak nlaflman n kad n n toplumdaki yeri hususunda bir ilerlemeyi gerekli k ld n, kendi taban ndan gelen bask lara ra men anlad. E er yarg kararlar na karfl ç karsa Avrupa daki imaj n da zedeleyece ini biliyor. Sonuçta bu siyasi bir mücadele. Modern ekonomi ile Müslüman dininde mevcut geçmiflten gelen arkaizmleri ortadan kald rma meselesi. Kitab n zda, AB ye üyelik için Ermeni soyk r m n tan ma, K br s n elden kaçmas, Kürtlere özerklik verme gibi itibar kayb na yol açacak geliflmelerden söz edip, bunlar n AB üyeli i gibi önemli bir baflar ile telafi edilmesi gerekece ini yazd n z. AB ye üyelik için mutlaka böylesi bir gurur incinmesi flart m? - Bütün bunlar kamuoyuyla ilgili meseleler. Kamuoylar m z n Türkiye yi kabullenece i konuma gelinmedi i sürece kayg lar devam edecektir. Üyelik için birbirimizi daha iyi tan mam z, ki bence hiç tan m yoruz, ayr ca Türkiye nin bize biraz daha fazla benzemesi gerekiyor. Benzeme derken neyi kastediyorsunuz? - Esas olarak laiklik. Politik ço ulculuk konusunda hemen hemen sorun yok. Yarg kararlar, özellikle de ticari yarg kararlar konusunda yerleflik gelenekleriniz de yeterli de il. Ben Türkiye istemezse de AB ye alal m diye bir görüflü savunmad m. Siz bu y l Nobel Bar fl Ödülü alan Marti Ahtisaari ile 4 y l önce Türkiye konusundaki Akil Adamlar komisyonunda çal flt n z. Sizce bu komisyonun çal flmas yla Nobel e konu faaliyetleri aras nda ba lant var denebilir mi? - Tamamen. O bir uzlaflt r c. Çat flmay sevmiyor, engin sabr, cesareti ve diplomatik yetenekleri olan biri. Nobel le komisyon aras nda do rudan iliflki olmasa da, çal flma yöntemi, bar flt rma kayg s, ötekini dinleme ve duyduklar na yeniden flekil verme sanat sayesinde Nobel ald. Bu Türkiye ye de uygulanabilir. Bilgi Toplumu ve Medyada AB ye Uyum Süreci Türkiye yi Terletecek Avrupa Birli i (AB), Türkiye ile bilgi toplumu ve medya fasl n n bu y l bitmeden müzakerelere aç lmas na karar verdi. Telekomünikasyon sektörünün AB ye uyumunu içeren bilgi toplumu ve medya bafll alt nda tart fl lacak konularda Türkiye hedeflerin gerisinde bulunuyor. Sektörü yeniden düzenleyecek olan Elektronik Haberleflme Kanunu nun yaklafl k 3 y ld r üzerinde çal fl l yor olmas na ra men yürürlü e girmemifl olmas da bu fas l alt nda Türkiye nin zorlanaca konular aras nda yer alacak. Bu y l bitmeden aç lacak yeni bir bafll k da Sermayenin Serbest Dolafl m olacak. Avrupa Komisyonu nun Genifllemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn in, 15 Eylül de Brüksel de yap lan Türkiye-AB Troyka toplant s nda Sermayenin Serbest Dolafl m ile Bilgi Toplumu ve Medya konular n n müzakerelere aç laca n belirtmesinden sonra, AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), Türkiye ile Bilgi Toplumu ve Medya fasl nda müzakerelerin bafllat lmas konusunda görüfl birli ine vard. Daha çok telekomünikasyon sektörünü ilgilendiren bu fas l alt nda düflünce ve ifade özgürlü ü konular da ele al nacak. Sektör temsilcileri, müzakerelerin bafllamas yla Türkiye nin AB müktesebat na uyum çal flmalar n n h zlanaca n belirtti. Sektör temsilcileri, Elektronik Haberleflme Kanunu nun yasalaflmas, flehiriçi telefon alan n n rekabete aç lmas, telekomünikasyon alan ndaki yüksek vergilerin indirilmesinin takvime ba lanmas, rekabetin geliflmesi için önlemlerin al nmas gibi sektörün geliflmesini etkileyecek birçok önemli konuda olumlu geliflmeler yaflanaca n kaydettiler. Hedeflerden Çok Uza z Türkiye nin bilgi toplumuna dönüflümüne yönelik strateji belgesinin ilk de erlendirme raporuna göre, Türkiye elektronik ortamda hizmetlerin verilebilmesi için belirlenen hedefin gerisinde bulunuyor. Rapora göre, bilgi toplumuna dönüflümde belirlenen ve 2010 y l na kadar hayata geçirilmesi hedeflenen 111 eylemden sadece 3 tanesi bugüne kadar hayata geçirildi. 45 tanesinin çal flmalar na ise devam ediliyor. 32 eylem henüz bafllang ç aflamas nda bulunurken, 20 adet de henüz çal flmas na bafllan lmam fl eylem bulunuyor. Rapora göre, Türkiye de bilgi toplumuna dönüflüm hedeflerinin zaman nda gerçekleflememesinin temelinde siyasi sahiplenmenin zay f olmas gösterilirken, mevzuattan kaynakl sorunlar n da bunda etkili oldu u vurguland.

12 12 AB ve Ayd n flsizlik Sorunu, Aktif flgücü Programlar ve fikur Ayd n l Müdürlü ü nce Yürütülen AB Projeleri Zafer ALICI * Devasa bir sorun olan iflsizlik, ortaya ç kard sonuçlar itibar yla hem ekonomik hem de sosyal bir sorundur. TÜ K 2008 Temmuz dönemi hane halk iflgücü anketine göre 2008 y l Temmuz dönemi itibar yla iflgücüne kat lma oran m z %49.9 olup istihdam oran m z %45.2 dir. Gerek iflgücüne kat lma oran m z, gerekse istihdam oran m z, OECD ülkelerine göre düflüktür. Kad nlar n iflgücüne kat l m ve istihdam, iflgücü piyasam z n önemli sorunlar ndan biridir. Kad nlar n iflgücüne kat l m oran hem kentlerde hem de k rsal alanlarda erkeklerin iflgücüne kat lma oran ndan ve istihdam oranlar ndan oldukça düflüktür. Kad nlar n iflgücüne kat l m n n önündeki en büyük engel, istihdam edilebilirliklerinin yetersiz olmas d r. Kad nlar n mesleki beceri ve nitelik eksikli i, iflgücü piyasas na girmelerini engellemektedir. flsizlik oran m z; %9.4 olup, 2 milyon 353 bin kifli iflsizdir. Gençlerde iflsizlik oran m z %18.3 dür. Bu oran, genel iflsizlik oran m z n neredeyse iki kat d r. Ayr ca, istihdam edilenlerin yar s ndan fazlas, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kay tl de ildir. Tar mda istihdam edilenlerin %87.9 unun, tar m d fl faaliyetlerde istihdam edilenlerin %30.8 inin sosyal güvenlik kurumuna kay tl olmad görülmektedir. Kay td fl çal flanlar n büyük k sm, kay tl alanlarda ifl bulamayan vas fs z iflgücünden oluflmaktad r. limizin iflsizlik durumuna bakt m zda; l Müdürlü ümüz ile l Müdürlü ümüze ba l Nazilli ve Söke fiube Müdürlükleri ne kay tl ifl arayanlar 12 bin 277 kiflidir. limizdeki iflsizler, Türkiye genelindeki toplam iflsizlerin %0,54 nü oluflturmaktad r. 12 bin 277 iflsizin %65 i (7.937) erkek, %35 i (4.340) kad nd r. Yine bu iflsizlerin %47 si (5.806) vas fl, %53 ü (6.471) vas fs zd r. Toplam iflsizler içinde vas fs z kad nlar n oran %20 dir yafl aras genç iflsizlerimizin oran %52 dir. limizdeki iflsizlik, ülkemiz genelinde oldu u gibi gençlerde ve düflük nitelik düzeyindeki kiflilerde görülmektedir. Tar msal topraklar n n yar dan fazlas kültür arazisi olan ilimizde, dört mevsim hasat yap lmaktad r. l sanayi, tar msal ürünlere dayal olarak geliflmektedir. Hizmetler sektörü ise turizm d fl nda yeterince geliflmemifltir. Turizm, yaz aylar nda Kufladas ve Didim ilçelerimizde yo unlaflmaktad r. Turizm ve tar msal faaliyetlerinin yo un oldu u ilkbahar ve yaz dönemlerinde artan vas fs z iflgücü talebi, mevsimlik olarak iflsizli i azaltarak istihdam art rmaktad r. Sonbahar ve k fl dönemlerinde ise, iflsizlik artmakta istihdam azalmaktad r. Tar mda makineleflme ve mirasla topraklar n parçalanmas, küresel s nma, ayr ca Avrupa Birli i ne uyum nedenleriyle tar m sektöründe çal flan iflgücü her geçen y l bu sektörden kopmaktad r. Tar mdan kopan iflgücü sanayi ve hizmetler sektörünün duydu u vas fl eleman ihtiyac n karfl layamamaktad r. limizde iflsizli in azalt lmas, istihdam n art r lmas için mevcut vas fs z iflgücümüz ile tar m sektöründen kopan ya da kopacak olan vas fs z iflgücümüzü, sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam imkân olan ve olacak mesleklerde aktif iflgücü programlar yla vas fl hale getirmeliyiz. Ayr ca, Amerika Birleflik Devletleri nden bafllayan ve dünya finans piyasalar na yay lan büyük krizin, ülkemizin ve ilimizin iflgücü piyasas nda yarataca olumsuz etkiyi hafifletmek için iflsizli i azalt c istihdam art r c programlar gelifltirilmeli ve aktif iflgücü programlar etkin biçimde uygulanmal d r. Türkiye fl Kurumu ( fikur), iflsizli i azaltmak ve istihdam art rmak için 1988 y l ndan itibaren iflgücü piyasas na aktif iflgücü programlar yla müdahale etmektedir. Bu programlar n n temel felsefesi, vas fs z ya da vas fl olup da iflgücü piyasas nda geçerli bir mesle i olmayan iflsizlerin istihdam edilebilirli ini art rmakt r. Aktif iflgücü programlar gerek uyguland alan, gerek uygulayacak kurumlar, gerekse hedef al nan kitlelerin tespit edilmesinde esnekli e sahiptir. Bu özelli i, de iflen iflgücü piyasas nda denge sa lamak aç s ndan son derece önemlidir. fikur, aktif iflgücü program arac l yla, istihdam nda güçlük çekilen ve iflsizlikten en fazla etkilenen ve iflgücü piyasas nda dezavantajl gruplar olarak bilinen; kad nlar, gençler, özürlüler, eski hükümlüler ve uzun süreli iflsizler baflta olmak üzere, iflgücü piyasas nda geçerli bir mesle i olmayan iflsizlere bir meslek kazand rarak, istihdam edilebilirliklerini art rmaktad r. fikur taraf ndan uygulanan aktif iflgücü programlar n n finansman ; kurumumuzun bütçesi (genel), iflsizlik sigortas fonu, özürlü ve eski hükümlü ceza paras, Dünya Bankas ndan sa lanan kredinin yan s ra Avrupa Birli i nden al nan hibelerle sa lanmaktad r. Avrupa Birli i, aktif iflgücü programlar n n uygulanmas na, devletin yan s ra iflçi ve iflveren örgütlerini, dernekleri, sivil toplum kurulufllar n da katmaktad r. flgücü piyasas n n nabz, ilgili tüm taraflar n iflbirli i ile sosyal diyaloguyla kontrol alt nda tutulabilece i için, fikur taraf ndan ilimizde uygulanan ve yürütülen aktif iflgücü programlar na, kamu ve özel kesim e itim kurumlar, iflçi ve iflveren örgütleri, meslek kurulufllar ve sivil toplum kurulufllar gerekli katk y sa lamal d r. Türkiye fl Kurumu, Türkiye nin Avrupa stihdam Politikas na uygun olarak etkin istihdam politikalar gelifltirilmesine ve uygulamas na yard mc olmak amac yla Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen Aktif flgücü Programlar Projesini yürütmüfltür. Bu projenin 3 ana bilefleninden biri Yeni F rsatlar Program ile; ifl piyasas n n de iflen ihtiyaçlar karfl s nda iflgücüne yeni beceriler kazand r larak, ifl arayanlar n daha kolay istihdam edilmesi sa lanm fl, istihdam nda güçlük çekilen kesimlere ifl olanaklar yarat lm flt r. Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen Aktif flgücü Programlar Projesi y llar aras nda 81 ilimizde yürütülmüfltür. Bu projenin devam niteli indeki Aktif stihdam Tedbirleri Projesi 2008 y l ndan itibaren 28 ilde uygulanacakt r. Aktif stihdam Tedbirleri Projesi ile özellikle ifl arayan ve ifl piyasas d fl ndaki kad n ve gençlerin ifl bulmalar, kendi ifllerini kurmalar ve iflgücü piyasas na kat lmalar hedeflenmektedir. 1. Aktif flgücü Programlar Projesi Avrupa Komisyonu, Türkiye deki iflsizlik sorununa çözüm getirmek amac yla, 2003 y l nda Türkiye fl Kurumu ile 50 milyon Avro bütçesi olan Aktif flgücü Programlar projesini bafllatm flt r. Bu bütçenin 32 milyon Avro su yeni f rsatlar program için ayr lm flt r. 32 milyon Avro nun 24 milyon Avro su Avrupa Komisyonu nca, 8 milyon Avro su da Türkiye Hükümeti nce karfl lanm flt r. 81 ilimizde Türkiye fl Kurumu l Müdürlükleri arac l yla yürütülen yeni f rsatlar program kapsam nda iki teklif ça r s yap lm flt r: Birinci teklif ça r s nda Avrupa Komisyonu hibe almaya hak kazanan 192 projeyi onaylam flt r. Avrupa Komisyonu, ikinci ça r kapsam nda da fon almaya hak kazanan 53 projeyi onaylam flt r. Birinci ve ikinci teklif ça r s sonunda toplam 245 proje hibe almaya hak kazanm flt r.

13 AB ve Ayd n 13 Türkiye fl Kurumu Ayd n l Müdürlü ümüz, Aktif flgücü Programlar Projesi kapsam nda 4 AB projesi yürütmüfltür. Bu projeler flunlard r: 1.a Çömlekçilik E itimi Projesi Geleneksel el sanatlar ndan olan ve unutulmaya yüz tutmufl çömlekçilik sanat n n yeni nesillere aktar lmas, bölgesel düzeydeki iflsizli in azalt lmas n amaçlayan proje, fikur Ayd n l Müdürlü ü ne kay tl ve Akçaova da ikamet eden 16 yafl üzeri iflsiz gençler, kad nlar, özürlüler ve dezavantajl 30 kat l mc ile 7 fiubat 2005 tarihinde bafllam flt r. Projenin toplam maliyeti 100 bin 576 Avro olup bunun 10 bin 309 Avro su Akçaova Belediyesi nin katk s, 90 bin 267 Avro su Avrupa Birli i nin katk s d r. Proje, 28 kat l mc yla 7 Aral k 2005 te baflar l bir flekilde sona ermifltir. Baflar l olan kat l mc lara sertifika verilmifltir. Baflar l kat l mc lar n bir k sm, bu projeyle kurulan tesiste belediyenin deste iyle çömlek üretmektedir. 1.b Trikotaj E itimi Projesi fikur Ayd n l Müdürlü ü ne kay tl 60 iflsiz engelli bireye 20 fler kiflilik gruplar 1.c D fl Ticaret Uzman Yetifltirme Merkezi D fl Ticaret Uzman yetifltirmek amac yla haz rlanan proje, 26 fiubat 2005 te bafllam flt r. fikur Ayd n l Müdürlü ü ne kay tl ktisadi dari Bilimler Fakültesi mezunu 30 iflsiz genç, 6 ay e itim ve bir ay staj olmak üzere toplam 7 ay e itilerek, 28 kat l mc yla 31 Kas m 2005 te baflar l bir flekilde sona ermifltir. Baflar l olan kat l mc lara sertifika verilmifltir. Projenin toplam maliyeti 58 bin 410 Avro dur. 5 bin 841 Avro su Ayd n Ticaret Odas Baflkanl n n katk s, 52 bin 569 Avro su Avrupa Birli i nin katk s d r. 1.d Koruma Amaçl nflaat Sektörüne Restorasyon E itimi ile Eleman Kazand rma Projesi Koruma Amaçl nflaat Sektörüne Restorasyon E itimi ile Kalifiye Eleman Kazand rma Projesi, fikur Ayd n l Müdürlü ü ne kay tl Söke de ikamet eden 2 y ll k yüksek okul mezunu tekniker 10 kifli, teknik lise mezunu (ahflap iflleri bölümünden) veya marangoz 5 kifli, teknik lise mezunu (demir iflleri bölümünden) veya demirci 5 kifli ve önceden inflaat ifllerinde çal flm fl iflsiz 10 kifli olmak üzere toplam 30 iflsiz kifliye istihdam n ve iflgücü piyasas na kat l m n artt rmak amac yla tasarlanan Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Plan, ülkemizde Avrupa stihdam Stratejisi ne uygun insan kaynaklar geliflimi politikalar n n uygulanmas na katk da bulunacakt r. Toplam bütçesi 16 milyon Avro olan Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Plan bütçesinin 4 milyon Avro su Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 12 milyon Avro su ise Avrupa Komisyonu nun katk s d r. Hibe Plan n n teknik uygulamas ndan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ad na Türkiye fl Kurumu sorumludur. Sözleflme makam ise Merkezi Finans ve hale Birimi dir. Aktif stihdam Tedbirleri Hibe Plan na ayr lan toplam 16 milyon Avro nun 8 milyon Avro su, ilimizin de içinde oldu u 4 bölgeye paylaflt r lm flt r. Geri kalan 8 milyon Avro ise havuzda tutulmufltur. Bu 8 milyon Avro ile illerden gelecek kaliteli projeler finanse edilecektir. 28 ildeki kamu ve özel kesim e itim kurumlar n n, iflçi ve iflveren örgütlerinin, meslek kurulufllar n n ve sivil toplum kurulufllar n n haz rlad klar projeler, Merkezi Finans Birimi nce de erlendirilmektedir. (*) Kamu Yönetimi Bilim Uzman fikur Ayd n l Müdürü AB Fonlar Ayd n da 99 Gencin Umudu Oldu Rum Evlerini Kurtarmaya AB Deste i Ayd n n Söke lçesi nin naz m imar ve çevre düzeni plan ile Kemalpafla Evleri nin restorasyon çal flmas kapsam nda Restorasyon E itimi ile Kalifiye Eleman Kazand rma Projesi yürütüldü. Avrupa Birli i Fonlar, Ayd nl 99 iflsiz gencin umut kap s oldu. Gençler, kurduklar 99 ortakl zeytin üretim ve pazarlama kooperatifiyle iflsizli e çözüm buldular. Ayd nl bir grup iflsiz genç, her mahallede kendileri gibi iflsiz gençlerden seçtikleri temsilcilerle 2005 y l nda biraraya gelip bir kooperatif kurdu. Bir proje haz rlayan 99 iflsiz genç, bu projeleri sayesinde kifli bafl na 5 bin Dolar kredi alarak ifle bafllad lar. Ald klar geri ödemeli krediyle Tralles Zeytin Üretim ve Pazarlama adl kooperatifi kuran gençler, AST M Organize Sanayi Bölgesi nde kiralad klar iflletmede zeytin ifllemeye bafllad lar ve projeleri sayesinde iflsizlikten kurtuldular. AB destekli Aktif flgücü Piyasas Stratejisi Program kapsam nda 800 program aras ndan hibe alan projeyle Kemalpafla Mahallesi ndeki eski Rum evlerini restore edildi. halinde Örgü Makinesi e itimi verilmifltir. Kendilerine gelir getirebilecek bir ifl kurmalar na ve bu alanda istihdam edilmelerine katk da bulunmak amac yla düzenlenen projenin toplam maliyeti 134 bin 878 Avro dur. 13 bin 487 Avro su Sakatlar Derne i Ayd n fiubesi Baflkanl n n katk s 121 bin 391 Avro su da Avrupa Birli i nin katk s d r. Proje, 60 kat l mc yla 16 Aral k 2005 te baflar l bir flekilde sona ermifltir. Baflar l olan kat l mc lara sertifika verilmifltir. yönelik olarak, 28 May s 2005 te bafllam flt r. Projenin toplam maliyeti 186 bin 967 Avro dur. 20 bin 566 Avro su Söke Belediye Baflkanl n n katk s ; 166 bin 400 Avro su Avrupa Birli i nin katk s d r. Proje, 30 kat l mc yla 28 Ocak 2006 da baflar l bir flekilde sona ermifltir. Baflar l kat l mc lara sertifika verilmifltir. 2. Aktif stihdam Tedbirleri Projesi Türkiye fl Kurumu taraf ndan uygulanacak olan, kad n ve gençlerin Restorasyonda s navla belirlenen iflçiler görev ald. S nav sonunda belirlenen inflaat teknikeri, demirci ustas, marangoz ve inflaat iflçisi 35 kifli, 8 ay sürecek ücretli kursa kat ld. Avrupa Yard m yla Bir Taflla ki Kufl Hem bu evleri y k lmaktan, hem de iflsiz gençleri iflsizlikten kurtaran Koruma Amaçl nflaat Sektörüne Restorasyon E itimi ile Kalifiye Eleman Kazand rma Projesi kapsam nda AB den 186 bin Euro luk hibe kredi al nd. Proje kapsam nda restorasyonda çal flacak iflçilere kurs verildi. Kursa kat lan iflsiz 30 gence alt ay boyunca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nden Prof. Ayfle Çetin ve Mimarl k Fakültesi nden Prof. Eti Levi Akyüz e itim verdi. Kursu baflar yla tamamlayan kursiyerler restorasyan ustas oldu. Söke Belediye Baflkan Necdet Özekmekçi; Kemalpafla Mahallesi nde 52 tarihi evin onar m söz konusu. Kentsel S T alan ndaki bu yap lar n restorasyonu için e itimli elemana fliddetle ihtiyaç vard. Arkadafllar m z hem meslek ö rendiler, hem de bu konuda birer yetiflmifl eleman oldular. Bu yap lar n ömürlerinin uzat lmas ve Söke nin daha da güzelleflmesi aç s ndan restorasyon ustas na sahip olmam z çok büyük önem tafl yor. Ayd n ve yöredeki belediye ve mimarlar, 2005 y l nda projelendirilen Söke Rum Evleri restorasyonu kapsam nda edinilen bilgilerin fl yla, Didim Apollon Mabedi çevresindeki eski Rum evleri için de ayn tarz proje çal flmalar bafllatabilmeyi amaçl yor.

14 14 AB ve Ayd n Söke de Tarihi Evlere Restorasyon Kuduz Hastal yla Mücadelede AB ile Elele Avrupa Birli i (AB) destekli, fikur taraf ndan yürütülen, Söke Belediyesi taraf ndan uygulanan Söke Kemalpafla evlerinin restorasyon edilmesi projesinin ilk ad m olan kalifiye elemanlar n yetifltirilmesi projesi 2008 y l n n ilk aylar nda sona erdi. AB taraf ndan finanse edilen projede 1700 lü y llardan itibaren varl kl Rum ailelerinin oturdu u, tarihi de erlere ve eski Rum evlerine sahip Kemalpafla Mahallesi nin restorasyonu ile mahalleye ve Söke ye yeni bir kimlik kazand rmak, sosyal ve ekonomik hayat hareketlendirmek hedefleniyor. Tarihi ve turistik birçok zenginli e sahip bölgede turizmi canland rmak hem Söke, hem de ülke ekonomisine katk da bulunmak istiyoruz diyen Söke Belediye Baflkan Necdet Özekmekçi, Proje kapsam nda ilk olarak belediyemiz imar ifllerince haz rlanan Kemalpafla Mahallesi Koruma Plan meclisimizde onaylan p, zmir 2 No lu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu na gönderilmifltir. Onay aflamas na gelen planla kentsel sit alan ilan edilen bölgenin dokusu korunarak tekrar yap land r lmas hedeflenmifltir. AB Aktif fl Gücü Piyasas Stratejileri Projesi Yeni F rsatlar Program kapsam nda, belediyemizce kalifiye eleman kazand rma projesi AB taraf ndan kabul Kufladas nda AB Semineri edilmifl ve bu projenin ile istihdam n yan s ra evlerin restorasyonunda eleman s k nt s çekilmeyecektir. Kemalpafla evleri restorasyonu projesinin ilk ad m nda 30 civar nda kalifiye eleman kurslar n tamamlam flt r. Projenin bundan sonraki k sm nda kurulan Söke Tarihi Güzellefltirme ve Kalk nd rma Vakf, projenin geliflmesinde ve maddi kaynak oluflturman n d fl nda tan t m nda da önemli rol oynayacak dedi. Ayd n ili genelinde Söke de 30 kifliye yönelik koruma amaçl inflaat sektörüne restorasyon e itimi ile kalifiye eleman kazand rma projesi d fl nda, Akçaova Belediyesi nin 30 kifliye yönelik Çömlekçilik E itimi Projesi, Sakatlar Derne i Ayd n fiubesi nin 60 özürlüye yönelik Overlok ve Makine E itimi Projesi ve Ayd n Ticaret Odas n n 30 kifliye yönelik Ticaret Uzman E itimi Projeleri de tamamland. Toplam maliyeti 486 bin 638 Avro olan Ayd n li genelindeki AB destekli fikur taraf ndan yürütülen projeler kapsam nda 150 kiflinin istihdama kat lmas bekleniyor. DPT AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl n n destekledi i ve mali katk da bulundu u, Türkiye dahil 5 Avrupa ülkesinin yetiflkin e itimi veren merkezlerinin ö renim ortakl semineri 2007 de Kufladas nda yap ld. Türkiye yi temsil eden Kufladas Halk E itim Merkezi Müdürlü ü nün ev sahipli inde gerçeklefltirilen Perfect-Bar flsever Avrupa Yolunda Vatandafllar Birlikte E itmek adl seminere AB üyesi Finlandiya, spanya, Almanya ve Belçika n n yetiflkin e itimi veren merkezlerinin yönetici ve çal flanlar kat ld. Almanya, Finlandiya, Belçika ve spanya ile birlikte Türkiye nin ortak e itim program ilk kez 2006 y l nda spanya da toplanm flt de Kufladas nda yap lan 2. e itim seminerinde diller, kültürler ve tarih bilgileri ele al nd. E itim Program Avrupa Koordinatörü Petri Sotarauta 5 ülkenin ortak oldu u bu e itim program nda amaçlar n n kültürleri ö renmek, birbirlerine yak nlaflt rmak, Avrupa de erlerini tart flmak oldu unu söyledi. AB taraf ndan desteklenen, Ayd n ve Mu la illerini kapsayan Türkiye de Kuduz Hastal n n Kontrolü Projesi kapsam nda ikinci bilgilendirme toplant s fiubat ay nda Ayd n da gerçeklefltirildi. Tar m l Müdürü Sadettin Öztürk, kuduz hastal ile mücadelede Ayd n Valili i ile birlikte 2008 y l nda seferberlik ilan edildi ini, bu konuda 2006 y l nda bafllayan çal flmalar n 2009 y l sonuna kadar devam edece ini ifade etti. Çal flmalar kapsam nda ülke genelindeki sahipli ve sahipsiz tüm kedi ve köpekler ile Ayd n, Denizli, zmir, Manisa, Mu la ve Uflak illerinde mevcut olan s r ve yük hayvanlar n n afl land n belirten Tar m l Müdürü Öztürk, Kuduz Hastal ile mücadelede evcil hayvanlar n afl lanmas kadar yaban hayat n n da afl lanmas gerekiyor. limizdeki kuduz mihraklar n n ço unlu u yaban hayat ndan kaynaklan yor dedi. Ulusal Epidemiyoloji Uzman Dr. Sema Gürbüz de konuflmas nda, vahfli yaflamda kuduzun kontrolünün zor oldu una de indi. Evcil hayvanlar n bu konuda yabani hayvanlarla insanlar aras nda bir tampon oluflturdu una iflaret eden Gürbüz, bu nedenle vahfli hayvanlar n afl lanmas için oral afl n n gelifltirildi ini aç klad. Bu afl n n kümes hayvanlar n n bafllar na enjekte edilerek helikopterler ile yaban hayvanlar n yaflad bölgelere at lmas biçiminde uyguland bilgisini veren Gürbüz, bu yöntemler yap lan mücadelelerde önemli baflar lar n elde edildi ini hat rlatt. Türkiye de vahfli yaflam Kufladas n n AB bayra ve AB plaketine sahip turizm beldelerinden Güzelçaml da yüzy l n projesi olarak adland r lan Yat Liman, Feribot Yanaflma Rampalar ve Bal kç Bar na Projesi 2007 y l Nisan ay nda bafllat ld. stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Sedat Kabda l, Ayd n Valisi Mustafa Malay, Kufladas Kaymakam Ahmet Ali Bar fl, Güzelçaml Belediye Baflkan Bayram Bayaözlü, Samos Adas Pythagorio Kasabas Belediye Baflkan Polikratis Konstandinis ve genifl bir kat l mla sözleflme imzalam flt k. Projede 3 adet feribot yanaflma rampas, 200 kapasiteli yat liman, bal kç bar na ve yat liman dalgak ran yer al yor. Bal kç bar na n dalgalar n girmeyece i flekilde düzenlenecek. Feribot rampalar çok önemli. Çünkü Güzelçaml n n tam karfl s nda Yunan adalar bulunmaktad r. Bal kç bar na 200 tekne kapasitesine ç k yor. Ayr ca bar na n d fl nda çekek yeri ve bal kç teknelerinin hizmet alaca tesisler kuduzunun çok tehlikeli boyutlarda görülmedi inin alt n çizen Gürbüz, Vahfli hayvanlarda paranteral kullan m için henüz afl yok. Bafl bofl köpek ve kedilerle insanlar, temas etmeden önce dikkatli olmal. Çünkü ülkemizde bafl bofl hayvanlar genellikle afl s z. Vatandafllar m z, vahfli yaflam süren hayvanlara dokunulmamas yönünde uyar lmal. Devaml olarak vahfli hayvanlar n yakalanmas yada zehirlenmesi, vahfli yaflamdaki kuduz aç s ndan tafl y c hayvanlar n azalt lmas ve tüketilmesi aç s ndan ekonomik de il. Buna karfl n piknik yerlerinde, kampuslarda ve flehre yak n bölgelerdeki yüksek risk tafl yan vahfli yaflam hayvanlar n n azalt lmas hem kontrol aç s ndan hem de insanlar ve hayvanlar koruma aç s ndan yararl. Vahfli yaflam n azalt lmas yada afl lanmas gibi uygulamalardan yetkililerin haberdar olmas gerekiyor diye konufltu. AB Proje Temsilcisi Dr. Winfried Müler T M Lideri, Ayd n a kuduz hastal n iyilefltirmeye geldik. Türkiye de on yedi ay ikamet edece im. Bu süreçte en önemlisi, veteriner hekimlerle ve t p doktorlar yla çal flmalar m z yaparak en son halk n bilincine aktar lmas d r. Ankara ekibinde ben ve Ulusal Epidemiyoloji Uzmanlar Dr. Sema Gürbüz ile beraber çal flaca z. Proje kapsam nda 185 Ulusal ve Uluslararas uzmanlar kat lacak. Üç senelik bu projjeyi biz Ankara da 17 ay verece iz dedi. Toplant da; Ayd n da Türkiye ortalamas n n üzerinde kuduz vakas n n görüldü üne dikkat çekildi. Yap lan çal flmalar do rultusunda hastal a sebep olan en büyük faktörün yaban tiklerinin oldu unun tespit edildi ine iflaret edilen toplant da, sorunun kayna ndan çözümlenmesi için çal flma bafllat lmas kararlaflt r ld. Güzelçaml y Heyecanland ran Proje oluflturuluyor. AB destekli bu proje 13 trilyon liraya mal olacak ve %75 i AB den hibe olarak geliyor dedi. Projeyi yüzy l n projesi olarak adland ran 15 y ll k Belediye Baflkan Bayram Bayaözlü, Yurtiçi ve yurtd fl nda bu yönde birçok deneyimleri bulunan TÜ nün ekibiyle çal flmak bizleri mutlu ediyor. Bu proje AB hibe kredisiyle hayata geçiyor ama mutlaka AB üyesi bir partneriniz olmas flart. Biz zaten hemen karfl m zda bulunan Samos Adas ndaki Pythagorio Beldesiyle kardefl flehir protokolü imzalam flt k. Bu proje karfl l kl olarak iki ülkenin insanlar taraf ndan kullan lacak ortak bir proje. Bizde bu ifle bafllarken Belediye Baflkan Konstandinis ile birlikte hareket edip bu projeyi birlikte yürütme karar al p anlaflma imzalad k. Projenin hayata geçmesiyle Güzelçaml ya daha fazla turist ve karfl adalardan misafirlerimiz gelecek. Her fleyden önce turizmin yan s ra ticarette canlanacak. Gençlerimize yeni ifl alanlar oluflacak. Bu projenin hayata geçmesi için çaba sarf eden Avrupa da dostlar m z ve hemflerilerimizde var. Projenin hayatiyet kazanmas için bizlerden çok çaba sarf ediyorlar dedi.

15 Türkiye ve AB Mali flbirli i 15 Neden AB Mali Deste i AB ile IPA Onayland Türkiye ye ayr lan Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac (IPA) çerçevesinde sadece döneminde Türkiye ye aktar lacak olan kaynak toplam 1.758,8 milyar Avro tutar nda. Devlet Planlama Teflkilat n n katk s yla 2010 y l na dek kulland r lacak kaynak 2 milyar Avro yu buluyor. T pk bir ev infla eder gibi bir ülkenin uzun vadeli refah için sa lam bir temel önemlidir. AB; dünyada bar fl, demokrasi ve refah n art r lmas n hedefler. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan haklar ve pazar ekonomisi konusunda ayn temel de erleri paylaflan ülkelerle ortakl klar kurar. AB, bu ülkelerin ekonomik ve sosyal geliflmelerine çeflitli mali araçlarla finansal olarak katk sa lar. Bu ülkelerden baz lar Avrupa içindedir. Baz lar ise, AB ye üye olmaya çal flmaktad r. Aday ülke olarak kabul edildiklerinde kat l m öncesi finansman ad verilen art r lm fl mali destek al rlar. AB kat l m öncesi finansman, aday ülkelerin üyeli e haz rlanmas nda yard mc olur. Kopenhag kriterleri, AB standartlar na yak nlaflmak için al nmas gereken politik, ekonomik, yasal ve idari önlemlerle ilgilidir. Kat l m öncesi fonlar n nihai amac bireylerin yaflamlar n iyilefltirmektir. Finansman için uygun projeler genellikle devlet kurumlar veya sivil toplum örgütlerince gerçeklefltirilir. AB finansman alan kurumlar; sa l k ve e itimden, altyap ve k rsal kalk nmaya kadar de iflik alanlarda kamu politikalar n n tasarlanmas ve uygulanmas ndan sorumlu kurumlard r. Fonlar ve Türkiye: Amaç, AB ye Uyumu H zland rmak AB taraf ndan finanse edilen projeler vas tas yla her gün Türkiye nin hemen her köflesinde bir giriflime, insan m z n yaflam nda bir iyileflmeye tan k oluyoruz. Projelere sa lanan finansman deste i bölgeleraras ekonomik ve sosyal farkl l klar n azalt lmas n amaçlar. Bu nedenle AB fonlar tahsis edilirken daha az geliflmifl bölgelere öncelik verilir ve bunlar Y llar tibariyle AB nin Türkiye ye Mali Deste i kifli bafl na düflen milli gelirin, ülkenin ortalama GSMH n n %75 inin alt nda olan bölgelerdir. AB Finansman Türkiye de Uzun Vadeli lerlemeyi Amaçlamaktad r AB finansman h zl çözümler için de ildir. Bir bütün olarak toplumda ve ekonomide uzun vadeli de ifliklikleri hedefler. Kat l m sürecinin h z reformlarla yak ndan iliflkilidir. Para De il Sonuç Önemli AB fonlar proje baz nda da t l r. Hemen her sektörü kapsam na alan bu yard m sistemine, bakanl klar ve di er hükümet kurulufllar, belediyeler, sivil toplum örgütleri, KOB ler ve çiftçiler gibi farkl gruplar kat labilir. Bunlar uzun dönemli projelerdir. Hibenin verilmesinin ard ndan elde edilen sonuçlar izleyen AB, proje sonuçlar na göre de erlendirme yapar ve baflar l olan programlar yeniden açar, baflar s z olanlar ise yeniden flekillendirir. AB den Türkiye ye 4 y lda 2 milyar Avro Kalk nma Fonu AB, Türkiye nin uyum çal flmalar n desteklemek için haz rlad Kat l m Öncesi Yard m Mekanizmas kapsam nda 2010 y l na kadar 2.3 milyar Avro luk hibe fonu ay rd. Bu fonlar 5 farkl alanda haz rlanacak projelere verecek: Kurumsal geliflim, S n r ötesi iflbirli i, Bölgesel kalk nma, nsan kaynaklar n gelifltirme K rsal kalk nma y l ndan bu yana Türkiye ye yaklafl k 1.5 milyar Avro hibe kulland rtan AB, bu 5 alanda haz rlanacak projelere mali destek sa layarak, Türkiye nin uyum sürecinin toplumsal boyuta indirgenmesini amaçl yor. Türkiye de halen devam etmekte olan 200 den fazla proje bulunuyor Milyon Avro Kat l m öncesi Mali Yard m Arac (IPA) kapsam nda Türkiye ve Avrupa Birli i aras nda iflbirli i sa lanabilmesi amac yla, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan Büyükelçi Marc Pierini ve Avrupa Birli i Genel Sekreteri Büyükelçi O uz Demiralp taraf ndan 11 Temmuz 2008 tarihinde Çerçeve Anlaflma imzaland. Çerçeve Anlaflma onay için Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulacak. IPA aday ülkelerin Avrupa Birli i ne kat l ma haz r hale gelmelerine yard mc olmaktad r dönemi için mali yard m öngören IPA kapsam nda befl bileflen bulunmaktad r: I. Geçifl Dönemi Yard m ve Kurumsal Kapasite Gelifltirme II. Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i III. Bölgesel Kalk nma IV. nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi V. K rsal Kalk nma Birinci bileflen özellikle Kopenhag Siyasi döneminde bileflen bafl na öngörülen mali destek afla daki gibidir: Bileflen (milyon ) Geçifl Dönemi Yard m ve Kurumsal Kapasite Gelifltirme Bölgesel ve S n r Ötesi flbirli i Bölgesel Kalk nma nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi K rsal Kalk nma TOPLAM Yukar da belirtilen bileflenler kapsam nda gerçeklefltirilecek olan projeler Türkiye ve AB taraf ndan ortaklafla belirlenip seçilerek, efl-finansman usulüyle her iki tarafca finanse edilecek ve Türk kurum ve kurulufllar taraf ndan uygulanacakt r. Daha fazla bilgi için: rasi,2007_sonrasi.html?pageindex=1 Di er Aday ve Potansiyel Ülkelerde Durum AB Komisyonu nun dönemi için aday ve potansiyel ülkeler için sa layaca mali yard m karar Türkiye yan nda H rvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karada, S rbistan ve Kosova y da ilgilendiriyor. Sa lanacak mali yard m, bu ülkelerin AB perspektiflerini hayata geçirmeleri için yapmalar gereken ekonomik ve sosyal reformlar n gelifltirilmesi ve uygulanmas na katk da bulunacak. Komisyon un bu dönem için öngördü ü toplam kaynak 4,471 milyar tutar nda. H rvatistan için sa lanacak kayna n (451,4 milyon ) kurumsal yap lanma, s n r ötesi iflbirli i ve ülkenin AB nin uyum ve k rsal kalk nma politikalar na kat lmas için gereken ön haz rl klar için kullan lmas planlan yor. Makedonya ya ayr lan AB yard mlar (244,3 milyon ) kurumsal yap lanma, hukukun Kriterleri, AB mevzuat na uyum ve Türkiye ile AB aras nda sivil toplum diyalogunun gelifltirilmesine vurgu yaparak, kurumsal kapasitenin gelifltirilmesi üzerine odaklanmaktad r. kinci bileflen çok ülkeli ve s n r ötesi iflbirli i programlar na kat l m imkân tan maktad r. Üçüncü ve dördüncü bileflenler aday ülkeleri gelecekte AB nin yap sal fonlar na kat l ma haz rlamaktad r. Bölgesel kalk nma bilefleni çevre ve ulaflt rma sektörlerinde altyap ya yönelik fon sa lamakta, ayr ca küçük ve orta ölçekli iflletmelere destek vererek bölgesel rekabeti teflvik etmektedir. nsan kaynaklar n n gelifltirilmesi bilefleni ise istihdam yarat lmas, e itim ve sosyal d fllanmayla mücadele alanlar nda destek sa lamaktad r. Beflinci bileflen aday ülkenin gelecekte Ortak Tar m Politikas ile bu alandaki fon mekanizmalar na kat l ma haz r hale gelmesine yard mc olacakt r. IPA için Yararl Likler üstünlü ü ve yönetiflim alanlar na yönlendirilecek. Arnavutluk (245,1 milyon ), Bosna ve Hersek (269,9 milyon ), Karada (99,9 milyon ), S rbistan (584,4 milyon ) ve Kosova ya (359,1 milyon ) sa lanacak kaynak ile yönetiflim, hukukun üstünlü ü, ekonomik ve sosyal kalk nman n desteklenmesi, yasalar n yürürlü e konulmas çal flmalar desteklenecek. Ayr ca komflu ülkeler aras ndaki s n r ötesi iflbirli inin güçlendirilmesi amac yla da toplam 458,4 milyon luk bir kaynak ayr lm fl bulunuyor. Daha fazla bilgi için: rasi,2007_sonrasi.html?pageindex=1 ce=ip/08/1425&format=html&aged=0&language=e N&guiLanguage=en

16 16 Türkiye ve AB Mali flbirli i AB den Dönemi çin 140,2 Milyon Avro Yard m Rifat Hisarc kl o lu: Türkiye nin Avrupa Birli i kat l m süreci, ekonomik dönüflüm sürecimizin referans kayna d r. Bu sürecin en önemli unsurlar ndan olan, AB müktesebat na uyum ise, ifl dünyas için bir intibak sürecidir. Bu intibakta sa lanan baflar, global piyasalara giriflte, giriflimcilerimizin eline alt n bir anahtar vermektedir. Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac n n (IPA) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program hakk nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu nun görüflleri: Avrupa Birli i, Türkiye dahil, tüm aday ülkeler ile ileride aday olabilecek ülkelere mali yard m yapmaktad r. Bu amaçla, Avrupa Birli i, bütçe dönemi için öngördü ü mali yard m, Kat l m Öncesi Yard m Arac ad yla yeniden yap land rd. Bu yeni yap lanma kapsam nda, Türkiye için öngörülen yard m program, befl bafll k alt nda grupland r ld. - Geçifl Deste i ve Kurumsal Yap lanma, - S n r Ötesi flbirli i, - Bölgesel Kalk nma, - nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesi, - K rsal Kalk nma. Sizlere, Bölgesel Kalk nma kapsam nda yer alan bölgesel rekabet edebilirlik bilefleni ile ilgili bilgi sunaca z. Türkiye nin AB kat l m süreci, ekonomik dönüflüm sürecimizin referans kayna d r. Bu sürecin en önemli unsurlar ndan olan AB müktesebat na uyum ise ifl dünyas için bir intibak sürecidir. Bu intibakta sa lanan baflar, global piyasalara giriflte, giriflimcilerimizin eline alt n bir anahtar vermektedir. Yani, intibak sürecinde sa layaca m z baflar, bizi ayn zamanda küresel piyasada da rekabetçi hale getirecektir. Bunu, gümrük birli inde k smen yaflad k. Bu dönüflüm sürecini zaten gerçeklefltirmek zorunday z. Dönüflümü, AB kat l m sürecinde gerçeklefltirmemiz iki aç dan bizim için avantajl olacakt r. lk olarak, elimizde son derece ayr nt l haz rlanm fl AB mevzuat var. Ama elbette, bu mevzuat da sürekli de ifliyor ve gelifliyor. kinci önemli avantaj m z da, intibak sürecimizin maliyetini k smen de olsa AB kaynaklar ndan finanse etme imkân m z n olmas d r. Türkiye için AB taraf ndan sa lanm fl olan yard mlar n yeterli olup olmad n tart flabiliriz. Yard m miktar n, AB nin önceki uygulamalar yla k yaslayarak elefltirmemiz de mümkündür. Ancak, ortada bir gerçek var. O da, bütçe dönemi için öngörülen yard m n miktar n de ifltirme flans m z yoktur. Ancak, bugün ele ald m z bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde, ifl dünyam za y llar n kapsayan üç y ll k dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanl m z taraf ndan toplam 186,9 milyon Avro kaynak kulland r lacakt r. Bu kayna n 140,2 milyon Avro su AB bütçesi, 46,7 milyon Avro su ise ulusal katk d r. Ancak, genel bir yaklafl m olarak belirtmekte fayda var. AB ile di er konularda oldu u gibi, mali iflbirli inde de bu tür sorunlar, gecikmeler maalesef yaflan yor. Bunu biz di er projelerimizde de yaflad k. Bu nedenle, 2006 y l ndan itibaren, oda ve borsalar m z n proje haz rlama ve uygulama kapasitelerini gelifltirmelerine katk sa layacak e itim programlar gerçeklefltiriyoruz. fiu anda, oda ve borsalar m zda bu konuda önemli bir kapasite oluflmufl durumda. Dolay s yla, süreci h zland rmak mümkün olabilir. Bugünden sonra da yine Sanayi ve Ticaret Bakanl m zla iflbirli i halinde, Kayseri, Kastamonu, Trabzon, Diyarbak r, Erzurum ve Van da daha genifl kesime, daha ayr nt l bilgilendirme toplant lar yapaca z. Bu toplant lar, Bakanl m z, Birli imiz ve odalar m zla birlikte düzenleyece iz. Ayr ca, bu amaçla odalar m z n e itim ihtiyac n belirleyerek Sanayi ve Ticaret Bakanl na ilettik. Bu çerçevede, ihtiyaçlar do rultusunda, Bakanl m z ile daha teknik hususlarda ilave e itim programlar da düzenleyece iz. Türkiye için AB taraf ndan sa lanan fonlar kullanma kapasitemizi gelifltirmeliyiz. Zira, AB kaynaklar ndan yararlanmak, ayr nt l ve sistematik bir haz rl gerektiriyor. Birçok odam zda bu konuda önemli deneyimler de olufltu. Bunu daha da gelifltirmek ve yayg nlaflt rmak zorunday z. K sa bir süre önce gerçekleflen Barrosso ve Rehn in Türkiye ziyaretleri çok önemliydi. Bu ziyaretin iliflkilere yeni bir ivme kazanaca n ümit ediyorum. Geçen aylarda ben de Brüksel deydim. Esasen, bu benim son bir y lda Brüksel e gerçeklefltirdi im 7. ziyaret. Türkiye nin AB kat l m sürecine ifl dünyas n n ne kadar önem verdi ini vurgulamak üzere bu ziyaretleri ve görüflmeleri yap yorum. Ülkemiz için AB kat l m süreci çok önemli. Sürecin, günlük siyasi olaylar n gölgesinde kalmamas gerekir. Ziyaret sonras gözlemim ve tespitim, Türkiye ve AB nin birbirlerini yeniden keflfettikleri yönündedir. Türkiye, AB kat l m sürecinin kendi ekonomik ve siyasi dönüflüm çabalar aç s ndan önemini bir kez daha fark etmifltir. Ayn flekilde, AB de Türkiye nin önemini yeniden kavramaya bafllad. Veya, Türkiye nin AB için çok önemli oldu unu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu düflünen çevrelerin sesi daha fazla duyulmaya bafllad. Bundan son derece memnunum. Bu, sadece ülkemiz için de il, ayn zamanda Avrupa Birli i ve hatta dünya için çok önemli bir geliflmedir. Türkiye, AB müktesebat na uyum sürecini 2013 sonu itibariyle tamamlamaya karar vermifltir. Buna iliflkin program da bafllatm flt r. AB de Türkiye nin üyeli i için kendini haz rlamak durumundad r. Bunun yolu, üyeli i belirsiz halde b rakmak de ildir. Bunun yolu; Birli in ekonomi, ticaret, sanayi, KOB, çal flma hayat, istihdam, Birlik kurumlar gibi temel politikalar n n tasarlanmas nda, Türkiye nin de göz önünde bulundurulmas d r. Türkiye nin üyeli i üzerindeki belirsizli i ortadan kald rarak, ciddi bir çal flma içine girilmesidir. Avrupa Birli i nde Türkiye nin üyeli i için gerekli siyasi iradenin art k oluflaca na inan yorum. Zira, ülkemizin AB ile iliflkileri çok sa lam temellere dayanmaktad r. Uluslararas iliflkilerin temel kurallar ndan biri de ahde vefa ilkesidir. Türkiye de de Ortakl k anlaflmas yla bafllayan 40 y l aflk n süreçte, iliflkilerin geliflmesinde, ülke yönetiminde sorumluluk alm fl tüm kurum ve kiflilerin katk s olmufltur. Bu durum, devlet yönetiminde devaml l k ilkesinin önemli bir tezahürüdür. Yaz m n bu bölümünde, 28 Mart 2008 tarihinde oda ve borsalar m z n ilgisine sundu umuz proje ça r s ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Birli imiz ve EUROCHAMBRES iflbirli inde, döneminde gerçeklefltirilen Oda Gelifltirme Programlar kapsam nda Türk ve AB üyesi ülke odalar n n efllefltirilmesinden 21 proje gerçeklefltirilmiflti. 28 Mart 2008 tarihinde duyurusu yap lan projemizle odalar m za yeni iflbirli i imkânlar sunduk. Odalar m z için 20 yeni eflleflme gerçeklefltirilecektir. Bu projemiz, Birli imizce odalar m z n hizmet kapasitesini gelifltirmeye dönük olarak, 2001 y l ndan beri yürütülen en önemli faaliyetlerimizdendir. Ayn proje kapsam nda, may s ay ndan itibaren firmalar m z n AB kat l m süreci için öncelikli ihtiyaç alanlar n belirledi imiz bir anket düzenledik. Öte yandan, yine Avrupa Birli i nin mali deste i ile yürüttü ümüz bir baflka projeyle de, firmalar m z n çevre, ifl sa l ve ifl güvenli i, g da güvenli i, kimyasallar, tüketicinin korunmas, makine ve inflaat sektöründe standardizasyon, alan ndaki AB müktesebat na uyum düzeyini belirlemeye dönük yeni bir çal flma bafllatt k. Bu proje kapsam nda Birli imiz ve odalar m z uzmanlar ndan oluflan ekibimiz, odalar m zla iflbirli iyle, may s ay ndan itibaren firmalar ziyaret ederek çal flmay bafllatt lar. Proje uygulamas sonunda, önümüzdeki dönemde haz rlanacak etki analizleri için temel oluflturacak verilerin derlenmesi amaçlanmaktad r. Bu projenin uygulanmas nda da odalar m z n iflbirli i çok önemlidir. Birli imizin AB konusundaki di er proje ve çal flmalar n anlatarak vaktinizi almak istemiyorum. Sizlerden iste im, Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac ile ifl dünyas na sa lanan imkânlardan mutlaka yararlanal m. Bu konuda, iflletmelerimize yard mc ve yol gösterici olal m. Biz, bu konuda sizlere her türlü yard m yapmaya devam edece iz. llerde, birlikte gerçeklefltirece imiz programlara da gerekli ilgiyi göstermenizi bekliyoruz. Toplant m z n baflar l geçmesini diliyor, hepinize sayg lar sunuyorum. Kaynak: TOBB

17 Türkiye ve AB Mali flbirli i 17 hale ve Hibelerden Haberdar Olmak çin AB Yard mlar ndan Haberdar Olal m Avrupa Toplulu u fonlar ndan Türkiye ye aktar lan kat l m öncesi mali yard m n; hizmet, mal al m, inflaat iflleri, efllefltirme ve hibe alanlar nda birçok ihale f rsatlar sundu unu belirtmifltik. fieffafl k ve eflit muamelinin sa lanmas amac yla ihaleler ve teklif ça r lar düzenli olarak afla da belirtilen web sitelerinde yay nlan r. lgilenen baflvuru sahipleri ve tedarikçilerin fon imkanlar ndan faydalanabilmeleri için, afla da belirtilen ba lant lar düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir. Avrupa Komisyonu EuropeAid flbirli i Ofisi AB ile kat l m öncesi mali iflbirli i kapsam nda finanse edilecek projelerin duyurular için: aid/index_en.htm Bu bölümde üye ülkeler, Türkiye dahil aday ülkeler ve di er ülkelerdeki tüm AB ihale duyurular yer al r. Merkezi Finans ve hale Birimi (MF B) Türk idari yap s alt nda faaliyet gösteren MF B, Türkiye de uygulanan Avrupa Komisyonu finansmanl projelere destek vermek amac yla yürüttü ü aktivitelerin ihale ve sözleflme süreçlerinden sorumludur. Sadece Türkiye de uygulanmakta olan projelere iliflkin teklif ça r lar ve sat n alma duyurular için: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (AKTD) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu nun ihale makam oldu u ihale ve teklif ça r lar n n duyurular yay nlan r. Yerel hibe teklif ça r lar, yerel sat n almalar ve idari sat n alma duyurular burada yay nlanmaz. egi/ab_program_bilgileri,programprojem erge.html?mode=10 Di er yararl siteler: asp?mypays=en AB nin Mali Olarak Destekledi i Programlar AB, Türkiye de her y l, sosyal hizmetlerden iflletme deste ine ve bölgesel kalk nmaya kadar binlerce proje finanse ediyor. Bütün projelerin tek bir hedefi var: AB üyeli ine haz rl k. AB finansman yla desteklenen projeler: Demokrasi, hukukun üstünlü ü ve insan haklar na sayg y garantileyen Anahtar sektörlerde AB destekleri, reformlar ve geliflimler: Altyap, Enerji, Telekom, Ulaflt rma & Çevre, M %16.1 dari kapasite Gelifltirme & STD, M %22.8 Adalet, Özgürlük Güvenlik, M %7.1 istikrarl kurumlar, flleyen piyasa ekonomisi ve artan rekabet, AB ve Türkiye aras ndaki sivil toplum diyalo u, Yap sal Fonlar n yönetimi için haz rl k. Detayl bilgi: ram_bilgileri.html Di er, 32.7 M % Proje ç Piyasa, Gümrük Birli i & Tar m, M %11.6 Ekonomik & Sosyal Uyum, M %21.8 Sosyal Politika, M %18.8 AB ile müzakere yapan ülkemizde AB yard mlar konusunda akla gelen pek çok soru bulunuyor. AB yard mlar ndan nas l haberdar oluruz? AB yard mlar n kimler alabilir? AB yard mlar neye yarar? Kat lmak için AB nin ne gibi projelere destek verdi inden haberdar olmak istiyorsan z, afla daki aç klamalar dikkatle takip edin. Bilgiye ulaflmak çok zor de il, çünkü AB de herfley fleffaf. Kaynak 1: EuropeAid 1. EuropeAid in sayfas na giriniz. 2. Sol taraftaki listede yer alan menüden arama kriterinize uygun program seçiniz. Bu listedeki MEDA program ; Türkiye ye uygulanan kat l m öncesi mali iflbirli i çerçevesinde yap lan duyurular içeriyor. Seçilebilecek di er programlar ise PHARE/ISPA/SAPARD, TACIS, CARDS/OBNOVA ve bu programlar n kapsam na girmeyen (Örne in, insan haklar gibi büyük programlar n ve tematik projelerin kapsam na girmeyen co rafi konuma dayal projeler) ALA, FED/BUDGET, EAR ve OTHER seçenekleri olarak karfl n za ç k yor. 3. Program belirledikten sonra, arad m z projenin statüsünü seçmemiz gerekiyor. Bafllamas beklenen fakat henüz ihale ilan veya teklif ça r s yay mlanmam fl olan projeleri görmek için Forecast (Tahmin) seçene ini tercih edin. Forcast seçene inde ön bilgiler yay mlan yor. hale ilan veya teklif ça r s yay mlanm fl ve hali haz rda baflvuruda bulunabilece iniz projeleri görmek için Open (Aç k) seçene ini, kapan fl tarihi geçen tüm projeleri görmek içinse Closed (Kapanm fl) seçene ini tercih etmelisiniz. Bu seçenekle kapanm fl olan projelerle ilgili yay mlanm fl tüm belgelere (ön bilgi ilan ve sat n alma duyurusu ile ihale ilan veya teklif ça r s ) ve e er uygunsa k sa liste ile sözleflmenin mevcut durumuna ba l olarak sözleflmenin kiminle yap laca n bildiren ilana da ulaflman z mümkün. 4. Program ve projenin statüsünden sonra arad n z projenin türünün seçimini yapman z gerekiyor. Services (Hizmetler), Works ( nflaat iflleri) ve Supplies (Tedarik) seçilerek ihale ça r lar na eriflebilece i gibi, Grants (Hibeler) seçilerek teklif ça r lar aras nda araman z gerçeklefltirebilirsiniz. 5. Son olarak Region (Bölge) ve Country (Ülke) seçeneklerinin her ikisinin de seçili olmas na dikkat etmelisiniz. Her iki seçene in de seçili olmas araman z tüm ülke ve bölgeler içerisinde gerçeklefltirmenizi sa layacakt r. Buna ilaveten, arad n z program n kategorisine göre, karfl n za ç kacak di er bölge tercihleriyse Cross-Border (S n r ötesi), Inter-State (Eyaletler aras ), Mediterranean Partners (Akdeniz ülkeleri), Amerique Centrale (Orta Amerika), Amérique Latine (Latin Amerika), Asie (Asya), Etats Unis Mexicains (Meksika), Gulf countries (Orta Do u ve Körfez Ülkeleri), Mercosur (Arjantin, Paraguay, Brezilya, Uruguay, Bolivya ve fiili nin oluflturdu u serbest ticaret blo u) ve Pacte Andin (Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru ve Venezuella n n oluflturdu u ortak pazar) olarak belirlenmifltir. 6. Türkiye ye özel arama yapmak için ise sadece Turkey seçene ini iflaretlemeniz ve bu alanlardaki di er seçeneklerin iflaretlerini kald rman z yeterli. Çünkü burada karfl m za ç kacak seçenekler, ilk ad mda seçmifl oldu unuz programa ba l lar. Tercih etti iniz bölge ve/veya ülkeye ait kutucu u iflaretlemezseniz, arama motoru standart olarak yard m program kapsam nda yer alan tüm ülkeleri tarayacakt r. 7. Tüm tercihlerimizden sonra aramay bafllatmak için Sorguyu Gönder butonuna basman z yeterli. lgili sonuçlar, ekran n sa bölümünde listelenecektir. Sonuçlardan herhangi birine ait ayr nt lar görmek isterseniz, ilgili bafll a t klaman z yeterli olacakt r. Kaynak 2: Merkezi Finans ve hale Birimi 1. Merkezi Finans ve hale Biriminin (MFIB) Internet adresine giriniz: 2. Sa köfledeki ihaleler bölümünde ihale durumu k sm nda aç k, tipi k sm nda hibe seçeneklerini iflaretleyiniz ve ara butonuna t klay n z. Türkiye de aç k olan AB destekli tüm hibe programlar n göreceksiniz. Bu bölümde her bir hibe program n n alt nda o hibe program ile ilgili teklif ça r s ilan, baflvuru rehberi, baflvuru formu gibi tüm evraklar mevcuttur. Bu evraklar kaydederek daha detayl bilgiye ulaflabilirsiniz. Kaynak 3: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 1. AKTD nin Internet adresine giriniz: 2. Ana sayfada AB mali yard mlar yla ilgili güncel geliflmeleri bulabilirsiniz. 3. Sa daki duyurular bölümünde o hafta içerisinde aç lan hibe programlar ve ihaleleri görebilirsiniz. 4. Ayr ca sa orta bölümdeki EuropeAid k sm na girdi inizde 1. kaynak olarak söz etti imiz sayfa da karfl n za ç kacakt r. Kaynaklar: Ahmet Sungur ve AB Info

18 18 Türkiye ve AB Mali flbirli i Topluluk Programlar Avrupa Toplulu u Programlar birkaç y la yay lan bir süre boyunca, AB üye ülkeleriyle aday ülkeler aras nda Topluluk politikalar na iliflkin farkl alanlardaki iflbirli ini teflvik etmek amac yla kabul edilmifl bir faaliyetler bütünüdür. Her üye ve aday ülke vatandafl, flirketi, sivil toplum kuruluflu ile ulusal kurumlar; Araflt rma, E itim, Mesleki E itim, Gençlik, Kültür, Görsel- flitsel alan, Çevre, Enerji, Ulaflt rma, Sosyal Politika, Medeni Hukuk alan nda Adli flbirli i, Küçük ve Orta Ölçekli Teflebbüsler; Vergilendirme, Gümrük, Bilgi Toplumu gibi alanlarda Topluluk Programlar na kat labilirler. Türkiye nin aktif olarak kat ld Topluluk Programlar afla da sunulmaktad r; programlarla ilgili ayr nt l bilgi için afla da verilen ulusal rtibat noktalar yla ba lant kurulabilir: 7. Çerçeve Program: Çerçeve Programlar (FP) AB nin neredeyse tüm disiplinleri içine alan araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini destekleyen temel mali araç niteli indedir. Yaflam Boyu Ö renim Program : Yeni Yaflam Boyu Ö renim Program, hayat n çocukluktan yafll l a uzanan her an nda ö renim f rsatlar n desteklemektedir dönemi için program bütçesi, 7 milyar Avro olup bu Program, mevcut Socrates, Leonardo da Vinci ve e-learning programlar n n devam niteli indedir. Yaflam Boyu Ö renim Program okul e itimi (Comenius), yüksek ö renim (Erasmus), mesleki e itim (Leonardo da Vinci) ve yetiflkin e itimi (Grundtvig) olarak dört sektörel programdan oluflmakta ve politika alan nda iflbirli i, dil, enformasyon ve iletiflim teknolojileri ile sonuçlar n yayg nlaflt r lmas ve kullan lmas üzerine odaklanan bir çapraz programla tamamlanmaktad r. Jean Monnet Program : Avrupa Entegrasyonu konusu üzerine yo unlaflmakta ve bu alanda faaliyet gösteren temel kurum ve kurulufllara destek sa lamaktad r döneminde program n bütçesi, 6 milyar 970 milyon Avro. Jean Monnet burslar hakk nda bilgi almak ve yararlanmak için: Sorular n z için: Tel: +90 (0) veya 44 Faks: +90 (0) Youth in Action: Youth in Action AB nin gençli e yönelik yeni program d r. 1 Ocak 2007 den itibaren uygulanmaya bafllayan bu program 31 Aral k 2013 e kadar devam edecek olup toplam bütçesi, 885 milyon Avro dur. Youth in Action Program, beceri edinimi konusunda önemli katk lar sa layan ve bu nedenle de gençlere, ö renimlerinde Avrupa boyutu olan örgün ve yayg n e itim f rsatlar sa lamada anahtar rol üstlenen 7. Çerçeve Program AB Çerçeve Programlar, Avrupa Birli i nde çokuluslu araflt rma ve teknoloji gelifltirme projelerinin desteklendi i bafll ca Topluluk Program d r. lki 1984 y l nda bafllayan Çerçeve Programlar (ÇP) çok y ll programlar olup, kapsam ve programa ayr lan bütçe miktar her bir programda art fl göstermektedir. ÇP lerin bafll ca amaçlar aras nda, Avrupa n n bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeleraras iflbirli inin teflvik edilmesi say labilir. AB nin Mart 2000 de yap lan Zirve Toplant s nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adland r lan strateji kapsam ndaysa, AB nin dünyan n en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi olmas hedeflenmifltir. Bütünlefltirilmifl bir Avrupa Araflt rma Alan oluflturmay hedefleyen ve döneminde yürürlükte olan 6. ÇP ve y llar nda yürürlükte olacak 7. ÇP AB nin bu hedefe ulaflmas amac yla flekillendirilmifltir. bir araçt r. Youth in Action Program, daha az f rsata sahip gençler ile yafl aras gençlerin kat l m n teflvik ederken herkese hitap eden bir programd r. Kültür Program : Genel amaç, programa kat lan ülkelerdeki kreatörler, kültürel oyuncular ve kurumlar aras ndaki kültürel iflbirli inin gelifltirilmesi yoluyla Avrupal lara ait ortak kültür sahas n gelifltirmek ve böylelikle Avrupa 7. ÇP ye Kimler Kat labilir? ÇP lere, ulusal/uluslararas kanunlar ve AB kanunlar na göre kurulmufl tüzel ve gerçek kifliler yani üniversiteler, araflt rma merkezleri, kamu kurumlar, sanayi kurulufllar ve sivil toplum örgütleri baflvurabilirler. Ayr ca, tüzel kiflili e sahip olan veya olmayan KOB lerin de baflvurular teflvik edilecektir. 7. ÇP ye Nas l Baflvurulur? Komisyon, ilgili özel program ve çal flma programlar nda belirtilen öncelikler kapsam nda y lda bir veya 2 defa proje teklif ça r lar açmaktad r. Ça r lar, 7. ÇP özel bilgi kanallar, internet sayfalar, üye ve aday ülkelerde bulunan ulusal irtibat noktalar arac l ile duyurulmaktad r. Projelerin, 6. ÇP de kullan lan Elektronik Proje Teklifi Sunma Sistemi - EPSS arac l yla sunulmas 7. ÇP de bir kural olacakt r. EPSS ile ayr nt l bilgiye CORD S ten ve/veya internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Baflvurunuzu yapt ktan sonra, projeniz ba ms z uzmanlar taraf ndan 7. Çerçeve Program Kapsam nda Aç k Ça r letiflim ve enformasyon teknikleri ICT (Information & Communication Technologies) konusundaki aç k ça r, Cordis (Community Research & Development Information Service) taraf ndan uygulan yor. Ça r Kodu : FP7-ICT-2007-C Aç l fl Tarihi : 22 Aral k 2006 Kapan fl Tarihi : 31 Aral k 2008 Ça r Bütçesi : 65 M Ça r hakk nda ayr nt l bilgi için: vatandafll n n olgunlaflmas n teflvik etmektir. Program, görsel-iflitsel kültür alan nda faaliyet gösteren endüstrilerin ve özellikle de kâr amac gütmeyen küçük kültür teflebbüslerinin kat l m na aç kt r CFFD52DD97CAAFACAC895DED00FF48E B145 de erlendirilir ve sonucu proje koordinatörüne Komisyon taraf ndan iletilir. 7. ÇP nin Yap s ve Özel Programlar n Bütçe Da l mlar y llar aras nda uygulanacak olan AB 7. ÇP, dört özel program ve bunlara ek olarak Ortak Araflt rma Merkezleri nin faaliyetlerini içermektedir. EURATOM da dahil olmak üzere 7. ÇP nin yedi y ll k bütçesinin 53,2 milyar Avro ya ulaflmas beklenmektedir. 7. ÇP ile lgili En Güncel Bilgilere Ulafl m 7. ÇP ile ilgili en güncel bilgilere CORD S ten ve/veya TÜB TAK n 7. ÇP için özel haz rlad internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Bunun yan s ra, iletiflim bilgilerine web sayfas ndan ulaflabilece iniz, her bir alandan sorumlu ulusal irtibat noktalar yla da irtibata geçebilirsiniz. 7. ÇP ye yönelik her türlü sorunuzu adresine yönlendirebilirsiniz. -

19 Türkiye ve AB Mali flbirli i Çerçeve Program Proje Tipleri Proje Tipi Amaç Projenin çerdi i Faaliyetler Hedef Kitle Kat l m Koflullar 1- flbirli i Projeleri 1a) Büyük Ölçekli flbirli i Projeleri 2a) Küçük Ölçekli flbirli i Projeleri Yeni bilgi, teknoloji ve ürün üretimi için ilgili paydafllar aras nda iflbirli inin gelifltirilmesi ve araflt rma için ortak kaynaklar oluflturulmas. Ar-Ge faaliyetleri, demonstrasyon, konsorsiyum yönetimi, di er faaliyetler. (bilginin yay l m, e itim vb.) Araflt rma enstitüleri, üniversiteler, sanayi kurulufllar ve KOB ler potansiyel son kullan c lar. flbirli i Projeleri: Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl üç üye / asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. Uluslararas iflbirli i projeleri (SICA1): Geçerli bir konsorsiyum iki birbirinden farkl üye / asosye ülkeden en az iki tüzel kiflilik ve birbirinden farkl iki ICPC2 ülkelerinden en az iki tüzel kiflilikten olmak üzere en az 4 ortaktan oluflmal d r. 2- KOB Yarar na Projeler 2a) KOB yarar na projeler 2b) KOB birlikleri yarar na projeler Araflt rman n büyük bir bölümünün Ar-Ge faaliyetlerini bünyelerinde bar nd ran kurumlar taraf ndan; KOB ler, KOB birlikleri veya sivil toplum kurulufllar ve a lar gibi özel gruplar yarar na üstlenildi i ve belirli bir hedefe yönelik olan araflt rmalar n yap lmas. Ar-Ge faaliyetleri, demonstrasyon, konsorsiyum yönetimi ve e itimi de içeren di er aktiviteler. KOB ler, KOB birlikleri, sivil toplum kurulufllar, projede Ar-Ge faaliyetlerini yürütecek kurumlar, di er kat l mc lar. Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl üç üye, asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. Özel flartlar çal flma programlar nda belirtilir. 3- Mükemmeliyet A lar Araflt rma etkinliklerinin bütünlefltirilmesi, araflt rma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve araflt rma merkezleri aras nda kal c iflbirli inin sa lanmas. Etkinlikler ortak program araflt rma kaynaklar n bütünlefltirici faaliyetler (örne in: araflt rma altyap s na, verilere ve bilgiye ortak eriflim) araflt rmac, yönetici ve teknisyen de iflimi; sonuçlar n say s n ve kalitesini art racak flekilde araflt rma önceliklerinin ve kaynaklar n da t m n n tasarlanmas. Ortak araflt rma programlar n n oluflturulmas ; konsorsiyum yönetimi. Araflt rma enstitüleri, üniversiteler. Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl üç üye / asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. 4- Bireysel Ba ms z Araflt rma Projeleri 4a) Bafllang ç düzeyindeki ba ms z araflt rmac deste i 4b) leri düzey araflt rmac deste i Araflt rmac güdümlü, bireysel araflt rmac lar veya tak mlar taraf ndan yönetilen, mevcut paradigmalar n ve bilimsel s n rlar n efli inde veya ötesinde fikirler sunan projelerin herhangi bir bilimsel alan veya öncelik k s t olmaks z n desteklenmesi. Ar-Ge faaliyetleri üzerinde yo unlaflmakla beraber, ek olarak e itim, sarf malzemesi ve ekipman al m, seyahat gibi faaliyetleri de kapsamaktad r. Bafllang ç düzeyindeki ba ms z araflt rmac deste i: Bir tüzel kiflili e ba l olarak çal flan, en az 2, en az 9 y ll k doktora derecesine sahip bireysel araflt rmac lar. leri düzey araflt rmac deste i: Detayl bilgiyi ilgili çal flma program ndan edinebilirsiniz. Konsorsiyum kurulmas söz konusu de ildir. Ev sahibi kuruluflun AB üye / asosye ülkelerden olmas gerekmektedir. 5- Eflgüdüm ve Destek Eylemleri 5a) Eflgüdüm eylemleri 5b) Destek eylemleri Eflgüdüm Eylemleri: Araflt rma etkinlikleri ve politikalar aras nda koordinasyon kurmaya yönelik faaliyetler. Destek Eylemleri: Yap lm fl ya da yap lacak bir Ar-Ge çal flmas n destekleyici faaliyetler. Eflgüdüm Eylemleri: Bilgi paylafl m na yönelik a lar n oluflturulmas, koordinasyon ve bilginin yay l m aktiviteleri, iyi uygulamalar n de iflimi, konsorsiyum yönetimi. Destek Eylemleri: Konferanslar, seminerler ve çal fltaylar düzenlenmesi, araflt rma ve yenilik stratejileri gelifltirme çal flmalar, özendirme ödülleri, yar flmalar, uzman çal flma gruplar n n oluflturulmas, bilginin yay l m, konsorsiyum yönetimi. Buna ek olarak araflt rma altyap lar alan nda, araflt rma altyap lar n n gelifltirilmesi, Avrupa araflt rma fonlar yla iflbirli i; araflt rma potansiyeli alan nda ise araflt rma kapasitesinin gelifltirilmesi gibi etkinliklerde yer almaktad r. Araflt rma enstitüleri, üniversiteler, sanayi kurulufllar, KOB ler, di er kat l mc lar (bölgesel otoriteler vb) Araflt rma programlar yürütücü kurumlar (ERA-NET ve araflt rma altyap lar projeleri için) Araflt rma etkinliklerinin koordinasyonu için eflgüdüm eylemleri: Geçerli bir konsorsiyum, birbirinden farkl 3 üye / asosye ülkeden birbirinden ba ms z en az üç tüzel kifliliklerden oluflmal d r. Di er eflgüdüm ve destek eylemleri: Projede üye / asosye ülkeler en az bir tüzel kiflilik bulunmal d r. 6a) Bafllang ç düzeydeki e itim a lar. Üniversitelerin, araflt rma kurumlar n n ve sanayi kurulufllar n n, araflt rma kariyerlerinin ilk 4 y l ndaki araflt rmac lara yönelik oluflturacaklar ortak e itim programlar n n desteklenmesi. Projeye dahil olan kurulufllar aras nda oluflturulan iletiflim a ve ortak e itim program, oluflturulan a a yönelik e itim ve bilgilendirme faaliyetleri, deneyimsiz araflt rmac lar için kariyer geliflimi plan, ziyaretler ve farkl kurumlardaki görevlendirmeler, a d fl ndaki uzmanlar n kat l m na aç k uluslararas konferanslar ve di er e itim etkinlikleri, proje yönetimi ve istihdam. Araflt rma merkezleri, üniversiteler, sanayi kurulufllar ve KOB ler, kamu kurumlar. 1- Çok tarafl e itim a lar için ikisi üye ülke olmak kofluluyla, üç farkl üye / asosye ülke. 2- Eflleflmifl e itim a lar için iki farkl üye / asosye ülke (biri üye ülke olmal ) 3- Tek tarafl e itim a lar için bir üye / asosye üye. 6b) Avrupa Re-Entegrasyon Hibeleri Daha önceden Marie - Curie eylemlerinden yararlanm fl araflt rmac lar n yapacaklar araflt rma projelerinin ve kariyer geliflimlerinin desteklenmesi. Araflt rmac n n sundu u araflt rma projesi Daha önceden Marie - Curie eylemlerinden en az18 ay süreyle yararlanm fl deneyimli araflt rmac lar. Not: Sözkonusu araflt rmac lar n çal flmalar n sürdürece i ev sahibi kuruluflu belirlemifl olmalar gerekmektedir. Ev sahibi kuruluflun AB üye / asosye ülkelerden olmas gerekmektedir. 6- Burs ve Destek Projeleri (Marie Curie Eylemleri) 6c) Uluslararas Re-Entegrasyon Hibeleri 6d) Kariyer geliflimi için Avrupa içi burslar Deneyimli araflt rmac lar n 3. ülkelerde (Amerika, Kanada, Japonya vs.) edindikleri bilgi birikimlerinin Avrupa ya aktar lmas n n 3. ülkelerdeki araflt rma kurulufllar yla sürekli iliflkiler kurulmas n n ve beyin göçünün etkilerinin azalt lmas n n sa lanmas. Deneyimli araflt rmac lar n kariyer geliflimlerinin, kariyerine ara vermifl araflt rmac lar n, araflt rmac kariyerlerine devam etmelerinin desteklenmesi ve deneyimli araflt rmac lar n farkl disiplinlerdeki niteliklerinin güçlendirilmesi. Araflt rmac n n sundu u araflt rma projesi Araflt rmac n n sundu u araflt rma projesi, araflt rmac n n e itimi ve kariyer geliflimine yönelik faaliyetler, kariyer geliflim plan. Araflt rmalar n son üç y ld r Avrupa d fl nda sürdürmekte olan deneyimli Avrupal araflt rmac lar. Not: Sözkonusu araflt rmac lar n çal flmalar n sürdürece i ev sahibi kuruluflu belirlemifl olmalar gerekmektedir. Araflt rma kariyerlerine devam etmekte olan ve / veya belli bir süre ara vermifl deneyimli araflt rmac lar. Not: Doktora derecesini yeni alm fl araflt rmac lar deneyim bak m ndan yeterlilerse dahil olabilmektedirler. Araflt rmac n n üye / asosye ülke vatandafl olmas, ev sahibi kuruluflun üye / asosye ülkelerden olmas gerekir. (araflt rmac n n gidece i ülkede son üç y lda 12 aydan fazla bulunmam fl olmas flart aran r.) Araflt rmac n n çal flmalar n sürdürece i ev sahibi kuruluflun, araflt rmac n n vatandafl oldu u üye / asosye ülkenin d fl nda bir ülkede olmas gerekir. (araflt rmac n n gidece i ülkede son üç y lda 12 aydan fazla bulunmam fl olmas flart aran r.) 6e) Sanayi - Akademi flbirli i ve letiflimi KOB lerin, sanayi kurulufllar n n araflt rma merkezlerinin ve üniversitelerin bir araya gelerek stratejik iflbirlikleri kurmalar, uzmanl k ve bilgi aktar m için ortak e itim programlar oluflturulmas, personel de ifliminde bulunulmas, kurulan iflbirli inin kal c l n n sa lanmas. Akademi - Sanayi taraf ndan oluflturulacak ortak iflbirli i program kapsam nda araflt rmac lar n kariyer geliflimlerinin, akademi-sanayi aras ndaki bilgi transferinin (personel de iflimi) ve oluflturulacak a a yönelik etkinliklerin desteklenmesi. Sanayi - Akademi kurum / kurulufllar. Not: Personel de iflimi, sanayi kurulufllar ve KOB lerdeki teknik eleman ve araflt rmac statüsünde çal flan kiflileri de kapsamaktad r. ki farkl üye / asosye ülkedeki farkl sektörlerden kurulufllar n iflbirli ini gerektirir. (1 üniversite / araflt rma kuruluflu + 1 sanayi) yurtd fl ndan kat lacak. araflt rmac lar n deneyimli araflt rmac olmas gerekmektedir. 6f) Uluslararas giden araflt rmac burslar Araflt rma kapasitesi yüksek 3. ülkelerdeki (Amerika, Kanada, Japonya vs) bilgi birikiminin Avrupa ya tafl nmas. Araflt rmac n n sundu u, araflt rma projesi, araflt rmac n n e itimi, kariyer geliflimi ve burs süresince 3. ülkede ve üye/asosye ülkede kendi kariyer geliflim plan na yönelik sürdürece i faaliyetler. AB üye / asosye ülkelerindeki (giden) ve 3. ülkelerdeki (gelen) deneyimli araflt rmac lar. Ev sahibi kurulufl ve araflt rmac n n projeyi birlikte oluflturmas gerekmektedir. Gidilecek ülkede son üç y lda 12 aydan fazla bulunmam fl olmas flart aran r. 6g) Uluslararas gelen araflt rmac burslar AB üye / asosye ülkeleriyle 3. ülkeler aras nda uzun süreli bilimsel iflbirli inin kurulmas. Deneyimli araflt rmac lar n bireysel araflt rma projeleri. AB üye / aday ve 3. ülkelerdeki araflt rma kurulufllar. ki farkl AB üye / aday ülke ve bir di er ülke kuruluflundan deneyimli araflt rmac lar. Ar-Ge personeli, yöneticiler, teknik eleman. Deneyimsiz Araflt rmac lar Deneyimli Araflt rmac lar Kaynak : Doktora e itimine bafllayabilecek olan ve / veya araflt rma kariyerlerinin ilk 4 senesinde olan araflt rmac lar. : Araflt rma deneyimi 4 y ldan (tam zaman eflde er) fazla olan ve / veya doktora derecesine sahip olan araflt rmac lar. : TÜB TAK - SICA : Uluslararas iflbirli i projeleri ICPC : Uluslararas iflbirli i hedef ülkeleri * AKTD Görünüm Dergisinden al nm flt r

20 20 Türkiye ve AB Mali flbirli i Uzman ndan yi Proje Haz rlaman n Yollar AB hibeleri en revaçtaki konulardan biri olmas na ra men s k flikayet edilen bir konudur. Proje ça r lar na yeterli ve do ru proje baflvurular n n gelmedi i oluyor. Bir projenin hibe kazanabilmesi yani AB hibe programlar ndan faydalanmas için, baflvuru sahipleri baz unsurlara dikkat etmelidir. Bu unsurlar bir çok projede 5 ana bafll k alt nda toplanabilir. Ahmet SUNGUR Dünya Bankas ndan hracat Finansman Arac l k Kredisi 1- Baflvuru Sahibinin Uygunlu u: Bir çok baflvuru sahibi, ellerindeki projenin kaliteli olmas na ra men neden hibe alamad klar n sorgulamaktad r. De erlendirme tablosuna bak lacak olursa de erlendirme uzmanlar n n ilk olarak okuduklar bölüm, baflvuru sahibinin teknik ve mali yeterlili i bölümüdür. Bu bölümden belirli bir puan n alt nda not al nd taktirde proje baflvuru formunun geri kalan k sm okunmamaktad r. Yani baflvuru sahibi teknik ve mali olarak proje yürütebilecek kapasitede de ilse, projenin konusu ne olursa olsun teklif reddedilmektedir. Bu yüzden baflvuru formunun 3. ve 4. bölümleri eksiksiz ve detayl olarak doldurulmal d r. Baflvuru sahibinin projesinin de erlendirilebilmesi için her fleyden önce: 1.1 Baflvuru sahibinin ve ortaklar n n proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip oldu unu, 1.2 Baflvuru sahibinin ve ortaklar n n yeterli teknik uzmanl a sahip oldu unu, 1.3 Baflvuru sahibinin ve ortaklar n n yeterli yönetim kapasitesine sahip oldu unu, (Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 1.4 Baflvuru sahibinin istikrarl ve yeterli finansman kaynaklar na sahip oldu unu ispat etmek ve bu bafll klar alt nda belirli bir puan n üzerinde not almak zorundad r. 2- lgililik: Projenin hibe alabilmesi için, projenin baflvurunun yap ld hibe program yla ilgili olmas gereklidir. Bu kapsamda: 2.1 Projenin, teklif ça r s n n hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceli iyle ne kadar ilgili oldu u, 2.2 Projenin, hedef bölgelerin ihtiyaçlar ve sorunlar ile ne kadar ilgili oldu u, 2.3 lgili taraflar n ne kadar aç kça tan mlanm fl ve stratejik olarak seçildi ini, hedef gruplar ve nihai faydalan c lar net olarak belirtilip belirtilmedi i aç k bir biçimde belirtilmelidir. 3- Yöntem: Projenin ne flekilde yap laca, faaliyetlerin ne flekilde gerçeklefltirilece i konular n n aç kland bölümlerdir. Baflvuru sahibi projenin yöntemini haz rlarken: 3.1 Önerilen faaliyetlerin uygunlu u, uygulanabilirli i, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla ne kadar uyumlu oldu u, 3.2 Projenin genel tasar m n n ne kadar tutarl oldu u, 3.3 Ortaklar n projeye kat l m ve katk düzeyinin yeterli olup olmad, 3.4 Proje faaliyet plan n n aç k ve uygulanabilir nitelikte olup olmad, 3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik, objektif bir flekilde do rulanabilir göstergelerin yer al p almad konular nda detayl aç klamalar yapmal d r. 4- Sürdürülebilirlik: yi bir projenin sadece proje zaman hibenin verildi i dönem de il, proje kapsam nda verilen hibe deste inden sonra da projeyi yürütebilece ini ispat etmesi gerekir. Bu kapsamda; 4.1 Projenin, hedef gruplar üzerinde ne kadar somut bir etkisinin oldu u, 4.2 Projenin ne tür potansiyel çarpan etkileri içerdi i, yani kendisine ve çevresine olumlu yan etkilerinin oldu u, 4.3 Teklif edilen projeden beklenen sonuçlar n ne kadar sürdürülebilir oldu u konusunda detayl bilgi verilmesi gerekmektedir. 5- Bütçe ve Maliyet Etkinli i: Proje kapsam nda yap lacak harcama kalemlerinin ne kadar iyi seçildi i ve istenilen hibenin da l m n n ne flekilde yap laca n n da aç k ve net bir flekilde bütçede gösterilmesi ve maliyet gerekçelendirmelerinin somut bir flekilde ortaya konulmas gerekmektedir. Bu kapsamda: 5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar aras ndaki oran n yeterli oldu u, 5.2 Yap lmas öngörülen harcamalar projenin uygulanmas için neden gerekli oldu u somut bir flekilde anlat lmal d r. Dünya Bankas Türkiye için 600 milyon Dolar de erindeki hracat Finansman Arac l k Kredisini (Export Finance Intermediation Loan) onaylad. Finansman n amac orta ve uzun vadeli yat r mlar için verilecek krediler ile ihracat yapan firmalar n kapasitelerini ve rekabet güçlerini art rmak. Proje ayr ca firmalara kredi sa layan kurulufllar n ve arac bankalar n kapasitelerini gelifltirmeyi de hedefliyor. Kredinin kulland r lmas ndan sorumlu kurulufllar ise Türkiye S nai ve Kalk nma Bankas ile EX MBANK olarak belirlendi. Dünya Bankas 1999 y l ndan bu yana çeflitli banka ve finans kurulufllar arac l yla 500 Kaynak: Dünya Bankas Mikro Krediyle Yeni stihdam Alanlar Avrupa Birli i; kendi iflini kurmak isteyen iflsizler, kad nlar ve toplum d fl na itilmifl kesimler için mikro-kredi imkân sunuyor. Uygulamaya yayg nl k kazand rmak için yeni bir fon kurulmas kararlaflt r ld. Mikro-kredi da tan kurulufllara 15 milyon Avro luk kaynak ayr lacak ve bu kurulufllar n çal flmalar n güçlendirmek için yeni bir birim kurulacak. Birimdeki personel, mikro-kredi veren kurulufllara rehberlik görevini üstlenecek. AB Komisyonu üyesi Huebner, mikrokredilerin, yeni küçük ölçekli ifl yerleri aç lmas ve istihdam alanlar yarat lmas nda çok önemli bir araç oldu unu söyledi. Huebner; Avrupa Birli i nde, gelecek y llarda yaklafl k 700 bin kiflinin mikro-kredi talebinde bulunaca n tahmin ediyoruz. Her mikrokredinin 25 bin Avro nun alt nda oldu unu dikkate al rsak, 6 milyar Avro yu aflan bir piyasadan söz edebiliriz. Bu, mikro-kredi kurulufllar taraf ndan, yeni istihdam yarat lmas ve büyümeye katk amac yla kullan labilir dedi. Bafllang ç Sermayesi Mikro-kredi; bir ifle bafllamak isteyen dar gelirlilere, küçük bir bafllang ç sermayesi ihracatç firmaya 600 milyon dolarl k kredi sa lad. Kredi 3 aflamada arac kurumlara ulaflacak. Türkiye S nai ve Kalk nma Bankas na verilecek 300 milyon Dolarl k kredi di er arac bankalar ve finans kurulufllar na paylaflt r lacak ve bu kurulufllar arac l yla baflvuran ve uygun görülen ihracatç firmalara verilecek. Kredinin 296,3 milyon Dolarl k bölümü ise EX MBANK a verilecek. EX MBANK taraf nda kulland r lacak kredi ise özellikle büyük bir ihracat ve büyüme potansiyeli olan gemi inflas ve makina sektörüne verilecek. Kredinin 3,7 milyon Dolarl k 3. bölümü ise EX MBANK n Basel II prensiplerine uyumunu sa lamak amac yla gelifltirilecek bilgi ifllem altyap s için kullan lacak. verilmesi olarak tan mlan yor. Sadece güvene dayanan, teminats z ve kefilsiz küçük sermaye fleklindeki mikro-kredi, dar gelirlilerin yoksulluktan kurtulmalar için etkili bir strateji olarak görülüyor. Toplum D fl na tilmifl Kesimler Öncelikli Huebner, mikro-kredi uygulamas nda Avrupa da toplum d fl na itilmifl kesimlere öncelik verilece ini kaydetti: Avrupa Birli i nin yeni fonu ayn zamanda etnik az nl klar için, özellikle de Romanlar için güzel bir f rsat. Zaten mikro-kredi genel olarak, Avrupa n n geleneksel bankac l k sisteminde borç alamayan kifliler için getirilen bir uygulama. Avrupa Yat r m Bankas n n Katk s AB Komisyonu nun mikro-kredi uygulamas için oluflturaca yeni fona, en büyük katk y Avrupa Yat r m Bankas yapacak. lk aflamada 15 milyon Avro büyüklü ünde olacak fona, AB nin di er ilgili kurumlar da kaynak aktaracak.

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Çeviren: lknur SARSILMAZ

Çeviren: lknur SARSILMAZ 307 UBCCE ve FAAL YET ALANI MURAT ZÖNGÜR UBCCE Genel Sekreteri Çeviren: lknur SARSILMAZ Karadeniz ve Hazar Denizi Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonlar Uluslararas Birli i (UBCCE) Genel Sekreteri olarak

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı