Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti."

Transkript

1 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla verdikleri ifadelerinde sanýklardan þikayetçi oldu. Üniversite öðrencisi 19 yaþýndaki Ali Ýsmail Korkmaz ýn öldürülmesiyle ilgili dörde bölünen davanýn ikinci kýsmý dün Antakya da gerçekleþtirildi. Güvenlik gerekçesiyle Eskiþehir den Kayseri ye alýnan ve 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nin talimatý uyarýnca, Antakya 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde davaya þikâyetçi olarak katýlacak Korkmaz Ailesi nin ifadelerine baþvuruldu. Aðabey Gürkan Korkmaz, anne Emel Korkmaz, Baba Þahap Korkmaz ýn yaný sýra Ali Ýsmail in iki kýz kardeþi Melike Çakýrkaya ve Aylin Taktuk da Hatay Barosu na kayýtlý 25 avukat eþliðinde ifade verdi, faillerden þikâyetçi olduklarýný dile getirdi. Ýki yýl önce Pozantý Cezaevi nde baþlayan ve daha sonra pek çok cezaevinde uygulamaya konulan çocuk tutuklulara dönük saldýrýlar insaným diyen herkesin vicdanýný rahatsýz etmeye devam ediyor. Konuya iliþkin bir tepki de 14 Ocak günü Ankara da Tecrite Karþý Mücadele Platformu ndan geldi. Platform bileþenleri Adalet Bakanlýðý Ek binasý önünde yaptýklarý basýn açýklamasýnda çocuk tutuklulara dönük saldýrýlarý protesto ederek iþkence yapan cezaevi görevlileri ve onlara emri veren müdürlerin görevden alýnmasýný istediler. Saat: 12:30 da, Kýzýlay Güvenpark yanýnda bulunan Adalet Bakanlýðý ek binasý önünde bir araya gelen platform bileþenleri, ÝÞKENCE YAPMAK ÝNSANLIK SUÇUDUR. ELLERÝNÝZÝ ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERÝNDEN ÇEKÝN yazýlý pankart açarak, ÇOCUK TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN Sosyal sorumluluklarýnýn bilincinde olan ve bu doðrultuda birçok projeye imza atan Üniversite Rektörlüðü 'Ekmeðini Ýsraf Etme' kampanyasýna destek veriyor. Baþbakanlýk'ýn da desteðiyle ciddi bir adým atan Toprak Mahsülleri Ofisi, geçtiðimiz Ocak ayýnda 'Ekmeðini Ýsraf Etme' kampanyasýný tüm yurtta baþlattý. Kampanya baþta Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn yaný sýra çok sayýda bakanlýktan, kamu kurum ve kuruluþlarýndan ve üniversitelerden destek görüyor. Sosyal sorumluluklarýnýn bilincinde olan ve bu doðrultuda birçok projeye imza atan Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Rektörlüðü de 'Ekmeðini Ýsraf Etme' kampanyasý destek veriyor ve bu kapsamda çeþitli çalýþmalar yürütüyor. Paris'te üç Kürt kadýn siyasetçinin öldürülmesiyle ilgili MÝT'in yaptýðý açýklamayý deðerlendiren Altan Tan, ortada ýslak imzalý bir evrak olduðunu, bu evrakýn kime ait olduðunu sordu. Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. O ilk nefesi almaya baþladýðý anda bir yolculuða çýkar insan. Bu yolculuðun bir rutine baðlayýp fasit bir döngü içinde sona ulaþmasý da, bir serüvene dönüþmesi de yolculuðu gerçekleþtirene baðlýdýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý (MMO) adýna Bursa Þubesi yürütücülüðünde, 6-7 Aralýk 2013 tarihlerinde düzenlenen Makina Ýmalat Teknolojileri Kongresi-MATÝT 2013, Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi/TÜYAP`ta; Metal Ýþleme Teknolojileri, Sac Ýþleme Teknolojileri, Hýrdavat ve Ýþ Güvenliði, BELEX, Borutek ve ÝCAT fuarlarý ile eþ zamanlý olarak...

2 Takipsizlik kararý, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý üstünde, içinde ve dýþýnda birilerinin ölümünü hukuki açýdan soruþturma, kovuþturma konusu yapýlamayacaðýný ilan ediyor. Bombalarýn daðladýðý yeri sözler, kararlar tekrar tekrar daðlýyor. Bombalar kadar acýmasýzca. Askeri savcýlýðýn takipsizlik kararý gibi. Karar bir þey söylüyor. Çok ciddi, çok aðýr bir þey. Sýnýr bir karar bu. Roboskî katliamýnýn kendisi gibi: Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý üstünde, içinde ve dýþýnda birilerinin ölümünün hukuki açýdan soruþturma, kovuþturma konusu yapýlamayacaðýný ilan ediyor. Tekraren. Buz gibi bir dille, buz gibi akýlla. Adaletin soðuk, vakarlý dili deðil bu, operasyoncunun kalbi buzdan dili. Kim öldürülebilir? Kararýn sýrrý þu soruda: Kimin ölümü kovuþturma konusu yapýlamaz? O kimdir ki yasamanýn verdiði, yürütmenin taþýyýp teslim ettiði ve bürokrasinin ölüm makinesinin, en geliþkin yok etme makinesinin, askeri gücün seferberliðiyle paramparça edilir, fakat yargýnýn incelikli terazisi Yok bir þey. Kazadýr bu deyip defteri kapatýr? Bu kiþinin kimliðini açýk ettiðimizde, takipsizlik kararýnýn anlamýný da açýða çýkarmýþ oluruz. Karar evvela, o gece olan biteni (ciddi eksikler varsa da, örneðin köylülerin askeri yetkililere ulaþma çýrpýnýþlarýný inandýrýcý biçimde pek de araþtýrma konusu yapmadan) neredeyse dakika dakika bir hikayeye çeviriyor. Tüm kahramanlarýn adýný da veriyor. Hikâye: Bir hareketlilik gözleniyor. Isý algýlanýyor yani. Motor ýsýsýna duyarlý cihazlarla, yük hayvanlarýnýn ýsýsýna duyarlý cihazlarla ve damarda kaný akan canlý insanýn vücut ýsýsýna duyarlý cihazlarla. Yazýþýlýyor. Konuþuluyor. Bir karara varýlýyor: Silah kullanma yetkimiz var. O halde kullanalým. Yetkiler boþuna verilmez. Ýþte, Meclis in (AK Parti, CHP ve MHP nin oylarýyla geçmiþ) yetki tezkeresine bakýlýyor. Yetki tezkeresi, Kuþkulu bir þey görürsen, vur diyor. Herkes birbiriyle haberleþiyor. En son Genelkurmay Baþkaný ile haberleþiliyor. Sonrasý malum: Isýya duyarlý cihazlarýn baþlattýðýný, cana duyarsýz eller tamamlýyor. Dört saat süren ateþ yaðmuru. Karadan topçu atýþý, havadan bombardýman. Askeri savcýlýk a) istihbarat raporlarý b) iç iletiþim bilgileri c) hukuki çerçeve (yetki tezkeresi) bilgilerini aktardýktan sonra, her þeyi özetleyen cümleyi þöyle kuruyor: kaçýnýlmayacak bir hataya düþtükleri sonucuna ulaþýlmýþtýr. Böylece kovuþturmaya yer olmadýðýna karar veriyor. Takipsizlik yani. Bu, bir yargýsal karar olarak, TBMM tezkeresiyle baþlayan bir iþi, iþin ruhuna uyumlu biçimde kapatmýþ oluyor. Kaçýnýlmaz hata ne olabilir? Þu deðilse: Meclis te yetki verdiysen, o yetkinin kapsamý kuþku duyduðunu vur sa, kuþku duyduðu durumda vurmuþsa, vurduðu pek de vurmakla alenen gurur duyulacak kiþiler, yani omzu silahlýlar çýkmamýþsa, bu kaçýnýlmaz hata dýr. Askeri savcýlýk böyle diyor. Ýyi de bu söz, iki yýllýk adli araþtýrma sürecinin final sözü, daha önceki bazý sözlerle aynýysa tuhaf bulmak gerekmez mi? Hatýrlayalým. Katliamýn üstünden iki yýl ve 10 gün geçtikten sonra çýktý takipsizlik kararý; fakat katliamýn üstünden bir gün geçmeden AK Parti yetkililerinden Hüseyin Çelik ayný þeyi söylemiþti. Çelik, o zulüm gecesinden sonra 29 Aralýk 2011 de kameralarýn karþýsýna geçip, Nihai karara varmak için acul davranmamak gerektiðini düþünüyorum demiþ, eklemiþti: Burada bir kasýt söz konusu deðildir. Bunu 33 kurþuna benzetenler çok art niyetli ve ideolojik beyanatlarda bulunuyorlar. ( ) burada maalesef bir operasyon kazasý vardýr. Eðer ilk etapta gelen bilgiler doðruysa. Sözleri, o gün vaat edilen askeri ve idari soruþturma tamam olduktan sonra yargý kararý na dönüþtü: Bu bir operasyon kazasýdýr. Kararda, yürütmeyle ortak olan bir fikir daha var: Savcýlýk, bölgedeki askeri karakollara yönelik eski saldýrýlarý hatýrlatarak, benzer hareketliliklere ateþ edilmediði için askerin eleþtirildiði bilgisini gerekçeleri arasýna katýyor. Ama ondan çok çok önce, katliamdan kýsa süre sonra Baþbakan Erdoðan da ayný þeyi söylemiþti: Bir grubun olmasý daha önce Gediktepe ve Hantepe baskýnlarýnda silahlar katýrlarla taþýnmasýný hatýrlatýyor. O zaman da niye bunlara müdahale edilmemiþti denilmiþti. O koþullar Askeri yargý da ayný dille, ayný mantýkla, ayný öykü kurgusuyla anlatýyor her þeyi bize, ayný kötü teraziyi kullanarak: O koþullarda öyle davranmaktan baþka çare yoktu. Bu bir yargýsal kararý mý, yoksa devletin çete olarak davrandýðý alanlarda klasikleþmiþ bir genel savunma retoriði mi? O koþullar malum, Ermeni soykýrýmý için de kullanýlan bir kalýptýr: Ölüm kalým savaþý veriliyordu. Ermeniler Ruslarla iþbirliði yapýyordu. Ya da Dersim jenosidi için: Eþkýyalýk vardý. Ýngilizlerle iþbirliði vardý. Cumhuriyette birlik lazýmdý. Yani: O koþullarda öyle davranmaktan baþka çare yoktu. Bu buluþmanýn özeti olarak son takipsizlik kararýnýn bize ilan ettiði þey þu deðil midir: Oralarda benzer hareketlilikler göründüðü her durumda, benzer iþler olacak. Yani takipsizlik kararý, Roboskî benzeri acýlarýn önünü kesmeyi býrakýn, önünü açýyor. Yasama, yürütme ve yargýnýn büyük birliðiyle. Katliam ama cinayet deðil! Agamben bir kiþiden bahseder. Bu kiþiye dokunulmaz, en Türkçesiyle mundar dýr ona dokunmak. Bu dokunulmazlýk, bu toplum dýþýna itilmiþlik bir durumda ilginç bir sonuç doðurur: Öldürülünce, öldürenin takibi gerekmez. Öldüren öldürdüðüyle kalýr, ölen öldüðüyle. Kutsal insan dýr bu. Öldürülmesi suç teþkil etmeyen, öldürüldüðü zaman ceza sisteminin devreye girmediði; girince de iþte takipsizlik kararýyla durumu ifþa ettiði: Bu cinayet, bizim sistemimize göre cinayet deðildir. Normal bir iþtir. Kimin ölümü normal bir iþ olabilir? Normal bir siyasal birlikte, o birliðin içindeki kiþilerin canýna kast cezasýz kalamaz. Kaldýðýnda, canýna kast edilenin o birliðin dýþýnda olduðuna hükmedilmiþtir. Roboski kararý, ölenlerin siyasal birliðin dýþýnda olduðunun da ilanýdýr. Bu, hukuki yolun dýþýna çýkýþtýr. Yolsuzluktur. Canýmý alýp, canýmý alaný yargýlamýyorsan, hukuk yolunun dýþýna çýkmýþsýndýr. Yolsuzsundur. Þimdi en baþa, ilk soruya dönebiliriz: Roboskî de katledilenler, canlarý adli kovuþturma konusu yapýlmayacak kiþilerdir. Ellerinde silah olmamasý kaza yý yaratan þeydir; bombalanmalarý deðil! Ýttifak noktasý þudur: Elinde silah olanlar, ýsýya duyarlý cihazlarýn saptamasýndan sonra öldürülürlerse, hak etmiþlerdir. Karar bu yönüyle, yargýsýz infaz larý meþrulaþtýrma görevini de ek olarak yerine getiriyor. Ahlaki, vicdani çöküþ Katliamcýlarý Meclis te aklayan rapora koyduðu muhalefet þerhinde CHP Milletvekili Levent Gök, þöyle demiþti: Uludere olayýnda devletin bütün üst kademesi kader birliði içerisindedir. Uludere olayýnýn bugüne deðin aydýnlatýlmamasýnýn tek sebebi budur. Ve eklemiþti: Devlet ahlaki ve vicdani yönden çökmüþtür. Doðru. Gök ün tespiti, devletin ahlak ve vicdan konusundaki bir sapmanýn deðil, bir durumun da tespitidir aslýnda. Durum þudur: Kürt varlýðý ve kaderi devlet nezdinde ahlak ve vicdan la ve elbette hukukla kayýtlanmadan üstünde iþ görülecek bir sorunun varlýðý anlamýna gelir. En geç 1925 te kesinleþen, temel politika seçilen bu tutum, Aðrý, Dersim, 33 Kurþun gibi kýrým ve katliamlarý meþru gören bir iradenin eseridir. Roboski, hem bu tarihsel dizinin hem de 1984 sonrasý yaþananlarýn modus operandi sinin vardýðý yerdir. Devlet kayýtlarýnda Kürt e açýlan levh-i mahfuzdur. Ahlak ve vicdan deðil, hedefi temine yarayacak en etkili aracýn en etkili biçimde kullanýlmasýdýr önemli olan bu iþ görme tarzýnda. Adalet teþkilatý nýn bu ahlak ve vicdan yoksunluðunu telafi deðil tahkim için kullanýlýþý da sýr deðildir. Roboskî ye iliþkin takipsizlik kararý, Kürt varlýðýna iliþkin devletin ýsrarla takip ettiði kararlar dizisinin olaðan sonucudur. Devlet dersinde öldürülmüþtür dedikleri budur. (Radikal) Haber:Doðu EROÐLU Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla verdikleri ifadelerinde sanýklardan þikayetçi oldu. Üniversite öðrencisi 19 yaþýndaki Ali Ýsmail Korkmaz ýn öldürülmesiyle ilgili dörde bölünen davanýn ikinci kýsmý dün Antakya da gerçekleþtirildi. Güvenlik gerekçesiyle Eskiþehir den Kayseri ye alýnan ve 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nin talimatý uyarýnca, Antakya 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde davaya þikâyetçi olarak katýlacak Korkmaz Ailesi nin ifadelerine baþvuruldu. Aðabey Gürkan Korkmaz, anne Emel Korkmaz, Baba Þahap Korkmaz ýn yaný sýra Ali Ýsmail in iki kýz kardeþi Melike Çakýrkaya ve Aylin Taktuk da Hatay Barosu na kayýtlý 25 avukat eþliðinde ifade verdi, faillerden þikâyetçi olduklarýný dile getirdi. KASIT VE PUSU VAR Antakya 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde ifadelerine baþvurulan aile üyeleri, kasýt unsurunu vurguladýlar. BirGün e açýklamada bulunan Ali Ýsmail Korkmaz ýn babasý Þahap Korkmaz, þimdiye kadar kamuoyu karþýsýnda defalarca tekrarladýklarý þeyleri bu defa hâkim Paris'te üç Kürt kadýn siyasetçinin öldürülmesiyle ilgili MÝT'in yaptýðý açýklamayý deðerlendiren Altan Tan, ortada ýslak imzalý bir evrak olduðunu, bu evrakýn kime ait olduðunu sordu. BDP 'li Altan Tan, MÝT'in Paris suikasti için Ömer Güney'e talimat göndermesine kanýt olduðu iddiasýyla dünden bu yana bazý medya organlarýnda yer alan 'belge' ile ilgili TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. Bu krizden çýkmanýn yolunun iç ve dýþ politikada ciddi bir özeleþtiri olduðunu belirten Tan, "Ondan sonra da tam demokratik bir Türkiye, acilen yeni bir anayasa. Daha fazla özgürlük, karþýsýnda dile getirdiklerini söyledi. Baba Korkmaz, Olaya karýþan tüm polislerin kasýtlý bir þekilde Ali Ýsmail i öldürmek için eylemde bulunduðunu söyledik ve þikâyetçi olduk. Olayda kasýt var. Polis bilinçli bir þekilde gençlere ve oðluma pusu kurdu. Polis çeteleri kurduklarý pusulara yakalananlarý vahþice, ölümüne dövdü diye konuþtu. Kayseri de 3 Þubat tarihinde görülecek Korkmaz cinayeti ana davasýna da katýlacaklarýný ve orada da ifade vereceklerini belirten Þahap Korkmaz, adalet arayýþlarýnýn süreceðinin altýný çizdi. Korkmaz Ailesi nin ifade vermesiyle, dörde bölünen davada ilk iki ayaðý tamamlanmýþ oldu. 29 Ocak tarihinde görülecek duruþma, polis memuru Selçuk Bal ýn Ankara ya tayin olmasý sebebiyle Ankara 5. Aðýr Ceza Mahkemesi nde gerçekleþtirilecek. Kaynak:BirGün þeffaflaþma, hesap verme ve arýnma. Doðru düzgün bir anayasayý milletin önüne acilen koy" diye konuþtu. MÝT'in Ömer Güney'e, Sakine Cansýz'a yönelik suikast için 6 bin avro verdiði iddiasýnýn yer aldýðý ýslak imzalý belgeyle ilgili MÝT'in yaptýðý açýklamayý deðerlendiren Tan, ortada ýslak imzalý bir evrak olduðunu, bu evrakýn kime ait olduðunu sordu. Tan, "Bu belge MÝT'in deðilse kimin? Önce bunu söyle. Senin deðilse bu belge ne? Kim nereden çýkardý. Bunu da bulamýyorsan, aklýmýzla alay etme, dükkaný kapat eve git" dedi. Kaynak:BirGün

3 Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. Nevþehir deki patates depolarýnda incelemelerde bulunarak sektör temsilcileri ile bir toplantý yapan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý üst düzey yöneticileri, ülke genelinde halen depolarda 4 milyon ton patatesin bulunduðunu belirterek, fiyatlarýn bir hafta içerisinde düþeceðini açýkladý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüþ beraberinde Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Nevzat Biriþik ile birlikte Nevþehir e geldi. Nevþehir de ilk olarak Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz, Niðde Ýl Müdürü Murat Türkmen inde katýldýðý toplantýda sektör temsilcileri ile bir araya gelen bakanlýk yöneticileri daha sonra il genelindeki patates depolarýnda incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüþ, þu anda halen Türkiye nin iki önemli patates üretim merkezi olan Nevþehir ve Niðde illerinde bulunan patates depolarýnda 700 bin ton patates bulunduðunu belirterek patates stokunun Türkiye ye Nisan ayýna kadar yeteceðini ifade etti. Gümüþ, "Nevþehir'de sektör temsilcileri ile bir toplantý yaptýk. Þu anda Niðde ve Nevþehir'de depolarda 700 bin ton civarýnda yemeklik patates bulunmakta.2013 yýlýnda ülke genelinde 4 milyon ton dolayýnda patates üretimi oldu. Þu anda depolar patates dolu. Sadece Nevþehir'de 2 bin civarýnda patates deposu bulunmakta. Bunun bin 200 adeti kayadan oyma büyük doðal depolar. Bu 2 bin patates deposunun tamamý þu anda patates ile dolu durumda. Þu anda ülkemizde bir patates sýkýntýsý bulunmamakta" dedi. "PATATES FÝYATI KISA SÜREDE DÜÞECEK" Patateste son dönemde yaþanan fiyat artýþýnýn herkesi tedirgin ettiðini ancak bu durumun kýsa sürede düzelerek fiyatlarýn düþeceðini vurgulayan Gümüþ, bu konuda sektör temsilcilerinden söz aldýklarýný kaydetti. Önümüzdeki günlerde patates sýkýntýsý yaþanacaðýna dair söylemlerin gerçeði yansýtmadýðýný söyleyen Gümüþ, depolarda bulunan binlerce ton patatesin tüketiciye daha ucuz fiyattan ulaþmasý için her türlü tedbiri aldýklarýný açýkladý. Gümüþ: "Fiyatlar geçtiðimiz yýl çok düþüktü. Bu seneki fiyatlar biraz yükseldi. Bakanlýk olarak alacaðýmýz tedbirler ile bu fiyatlarýn bir hafta gibi kýsa bir zamanda normal seviyeye ineceðine inanýyoruz. Alacaðýmýz tedbirler ile bu fiyatlarýn en kýsa zamanda en düþük seviyeye ineceðine inanýyorum. Sektör temsilcileri ile yapmýþ olduðumuz toplantýda; bu fiyatýn makul seviyeye çekileceðini, bir hafta gibi kýsa sürede normal seviyeye ineceðinin taahütünü verdiler. En kýsa sürede fiyatlar düþecektir Þu anda depolar patates ile dolu vaziyette. Patatesin bulunmamasý gibi bir sýkýntý yok. Fiyatlar suni olarak artmýþtýr. Bu fiyatlarýn ben normal seviyeye ineceðine inanýyorum. Þu anda Türkiye genelindeki depolarda bulunan patates Türkiye'ye en az 3 ay yetecek seviyede. Dolayýsýyla akabinde de Nisan ayýnda yeni mahsul patates çýkacak. Bu yüzden herhangi bir sýkýntý yok" diye konuþtu. Patates fiyatýnýn 10 günlük süre içerisinde TL civarýna ineceðini söyleyen Gümüþ, fiyatlarýn düþmemesi durumunda ise tüketicileri korumak adýna yurt dýþýndan patates ithalatý da dahil her türlü tedbiri alabileceklerini vurguladý. Gümüþ, "Fiyatýn 1.5 ila 2 TL seviyesine ineceðini tahmin ediyorum. Patateste fiyatýn 5 TL'ye yükseleceði yönündeki söylentilere kesinlikle katýlmýyorum. Normal seyrine dönecektir bu fiyatlar. Dönmediði takdirde her türlü tedbiri alýrýz. Normal bir seviyeye gelmediði takdirde tüketicimizi de maðdur etmeyiz. Bakanlýk olarak her türlü tedbiri alýrýz" dedi. "ÜRETÝCÝLER ARTIÞIN ARACILARDAN KAYNAKLANDIÐINI SAVUNDU" Sivas Patates Üreticileri Birlik Baþkaný Ahmet Park ise üreticilerin patates fiyatlarýný yükseltmek için depolarýndaki patatesi satmadýðý iddialarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. Her gün depolardan yüzlerce ton patatesin piyasaya sürüldüðünü kaydeden Park, üreticinin TL arasýnda sattýðý patatesin fiyatýnýn pazarda bir anda 3.5 TL ye yükseldiðini ve yüksek fiyatýn aracýlardan kaynaklandýðýný vurguladý. Park, "15 yýldýr bu sektörün içerisindeyim ve son dönemdeki fiyat dalgalanmalarýnýn suni olduðuna inanýyorum. Bu inancýmda depolardaki patates varlýðýndan kaynaklanýyor. Önümüzdeki günlerde fiyatlarýn normal seviyesine düþeceðine inanýyorum. Fiyatlar kýsa sürede TL arasýna inecek. Çünkü þu anda depolarda bulunan patatesler en az 30 Nisan'a kadar yetecektir. Bunun içinde fiyatlardaki bu dalgalanmayý geçici görüyorum.üreticilerin patatesleri depolarda beklettiði ve satmadýðýna inanmýyorum. Depolardan sürekli patates çýkýþý oluyor. Ben kendi depomdan günlük 8 kamyon patates çýkartýyorum. Bu da günlük 160 ton patates satýþý demek. Bu fiyat artýþýnýn ben çiftçiden ve depodan satanlardan deðil aracýlardan kaynaklandýðýna inanýyorum. Þu anda depolardan çýkan patatesin fiyatý 1.40 ile 2.10 TL arasýnda. Bu fiyatlar malýn kalitesine göre deðiþmekte. Ortama 1.70 TL'ye depodan çýkan patates tezgahlarda 3.70 TL'ye satýlýyor. Bu fiyatlarla hükümetin ithalat yapmasý gündeme gelebilir. Geldiði takdirde de aracýlar çekilir ve yanan çiftçiler olur. Sektör zaten son 2 yýldýr zor günler geçirdi yýlýnda don felaketi 2012 yýlýnda ise fazla üretimden dolayý düþük fiyat þoku yaþadý. Çiftçilerimiz bu yüzden geçen sene mallarýný çöpe döktü. Bu nedenle bu yýl kendini biraz da olsa toplayan üreticilerimizi bitirmeye gerek yok. Depo çýkýþý 1.70 TL olan patatesin üzerine 2 TL koyarak satýyorlar. Biz öz sermayemizle 1.5 TL'ye üretip sattýðýmýz mala esnaf bir günde 2 TL kar koyuyor" dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete yapýmý planlanan 138 konutun ihalesi Ankara'da yapýldý. 3-4 AYDA ÖLDÜRÜYOR Tuzköy Belediye Baþkaný Ümit Balak, 1999 yýlýnda Tuzköy beldesindeki kanserli bölgelerin yerinde ýslah edilmesi projesi çerçevesinde, kanser bulgusuna bilimsel olarak rastlanýlan 276 konutun yýkýlýp üzerinin 1,5 metre kalýnlýðýnda humuslu toprakla kapatýlarak aðaçlandýrýldýðýný söyledi. Baþkan Ümit Balak, yeni konut ve sosyal yaþam alanlarýnýn tamamlanmasýyla birlikte yaklaþýk 100 bin metrekare alandaki kanserli bölgedeki evlerin yýkýlmasýnýn planlandýðýný, üzerinin 1.5 metre kalýnlýðýnda humuslu toprakla kapatýlýp aðaçlandýrýldýktan sonra bu alanda 'Ýnsanlýk Parký' oluþturulmasýnýn amaçlandýðýný belirtti. Kaynak:Sondakika Haber Türkiye'de Karýnzarý Kanseri'nin (Mezotolyoma) yoðun olarak görüldüðü merkezlerin baþýnda gelen Nevþehir'in Gülþehir Ýlçesi'ne baðlý Tuzköy Beldesi'ndeki 245 konutluk sosyal yaþam alanýna ek olarak inþaa edilmesi planlanan 138 konutun daha ihalesi yapýldý. Ölümcül kanser türü olan Mezotolyoma'nýn, 1970'li yýllardan beri yüzlerce insaný teslim aldýðý beldede yapýlan bilimsel araþtýrmalar sonrasýnda, kanserli olduðu belirlenen alanlardaki vatandaþlarýn risk taþýmayan bölgelere taþýnmasýna yönelik çalýþmalar son yýllarda hýz kazandý yýlýnda Cumhuriyet, Hürriyet ve Yeni Mahalle'nin belirli bölümlerinin yer aldýðý kanserli bölgelerdeki vatandaþlarýn, kanser riski taþýmayan en güvenli bölgelerden biri olan Evrenin Etekleri Mevkisi'inde yaptýrýlan 245 konuta taþýnmasý saðlandý. Bu konutlara ek olarak 2013 yýlýnda baþlatýlan 2'nci Etap çalýþmalarý da sonuç verdi. Baþbakanlýk Afet Acil Durum Baþkanlýðý ile Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý(TOKÝ) iþbirliðinde

4 Aylardýr hastane kapýsýnda nöbet tutan Elvan ailesi: B.E. direniyor. Biz B.E. ile beraber haksýzlýða karþý baþkaldýrýyoruz ve de direniyoruz. Bu direniþimizle hiç kimse bizi yok edemez... Gezi direniþi günlerinde bir sabah ekmek almak üzere evinden çýkýp sokakta polisin attýðý gaz kapsülünün baþýna isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaþýndaki B.E nin annesi, babasý ve dayýsý ile Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde görüþtük. Olayla ilgili soruþturmada bugüne kadar hiçbir ilerleme saðlanamadý. Ailenin tüm giriþimleri O saatte o sokakta hiç polis yoktu ve Mobese kameralarý ters dönmüþtü, görüntü kaydý yok denilerek püskürtülüyor. Çok moda olan deyimle, iktidar polisini yedirmiyor. Öte yandan, en fazla 45 gün yaþayabileceði söylenen B.E. 7 aydýr direniyor. B.E. bu ülkenin iyi kalpli, haklý ve vicdanlý insanlarýnýn Uyuyan Prensi. Yanlýþlýkla kötü insanlarýn memleketine düþmüþüz de toparlanýp gitmek için Berkin in uyanýp hazýrlanmasý gerekiyormuþ gibi bekliyoruz B.E. nin uyanmasýný. B.E. uyanacak... ÇOCUKLAR HABER VERDÝ»Nasýl haberdar oldunuz? Kapý çalýndý dediler ki B.E. yaralandý. Zaten B.E. de yürüme denen bir þey yok, B.E. yürümez koþar.»komþularýnýz mý geldi haber vermeye? Yok çocuklar geldi bizim mahallenin çocuklarý. Zannettim ki B.E. düþtü. Kendi kendime kýzýyorum çünkü yürümez B.E., sonra aþaðýya indim çocuklar dedi ki B.E. yi hastaneye kaldýrdýlar. Gitmek istedim. O esnada polis izin vermiyormuþ hakikaten de izin vermiyordu sonra buraya (hastaneye) geldik.»peki nasýl geliþti tedavi süreci, yani bunun ciddi bir yaralanma olduðunu nasýl anladýnýz? Biz hastaneye ameliyathanenin önüne geldiðimizde çocuðu getiren iki, üç kiþi vardý. Tabii getirenler bizim yüzümüze hiç bakmýyorlardý. Meðersem çocuk çok aðýrmýþ gelirken kusmuþ sonra ameliyata almýþlar. Saat 7:30-8:00 civarý. Kalbi durmuþ yarým saattir geri getirmeye çalýþýlýyormuþ. Hatta doktorlardan aldýðýmýz bilgiye göre tahlil vermiþler ama tahlil sonucuna bakmadan ameliyata alýnmýþ. Biz de o sýrada bekliyoruz ha þimdi çýkacak diye bizden saklýyorlarmýþ durumun ciddiyetini.»sonra nasýl haberiniz oldu durumun ciddiyetinden? Doktorlar mý açýklama yaptý? Saat 01:30 civarý ameliyattan çýktý. Yoðun bakýma aldýlar. Doktorun bir tanesi bizim hiç istemediðimiz bir açýklama yaptý. Þu an çocuðunuzdan hiçbir þey beklemeyin her an her þeye hazýrlýklý olun dedi. Durumu anlattý, çok büyük bir operasyon geçirdiðini büyük bir darbe aldýðýný söyledi. Biz de orada yýkýlýp kalmýþýz aile olarak. Yani bizim çocuðumuz ekmek almaya gidiyor karþýlaþtýðýmýz duruma bak.»sonra nasýl geliþti tedavi süreci, bugüne kadar sanýrým 4 ameliyat oldu? Evet dört ameliyat geçirdi. Þu an yine yoðun bakýmda, solunum cihazlarýna baðlý sadece bizim ufak ufak evden getirdiðimiz kemik suyu gibi besinlerle mideden beslenmeye çalýþýyor.»doktorlar ne diyor peki? Doktorlar hiçbir þey söyleyemiyorlar. Yoðun bakýmda olduðunu belirtiyorlar.»hiç geliþme var mý? Geçen gün bir yerde artýk acýyý hissediyor gibi bir açýklama okumuþtum. Böyle bir þey var mý? Acýyý nasýl hissettiðini biz bilmiyoruz. Bizimle konuþmuyor. Yanýna sýk sýk gidiyorum. Doktorlarla da görüþüyorum. Çok zayýfladý. Nasýl toparlar, nasýl geliþir onu bilemiyoruz.»gülsüme Haným en son ekmek almaya gönderirken konuþtunuz B.E ile. Konuþuyor musunuz onunla? Yanýna gittiðinizde ne hissediyorsunuz? Bir anne ne hisseder. Ona dokunduðum zaman acý hissediyorum. Sapasaðlam çocuðumu ne halde gördüm. Akýl almaz bir þey.»doktorlar ne diyor? Milyonlarca insan umutla bekliyor þu anda. Hisleriniz nedir? Geçen hafta Emel Haným ile konuþtum, Benim Aliþ im uyanamadý ama Berkin uyanacak, inanýyorum dedi. Siz umutlu musunuz? Ýnanýyorum tabiî ki baþýndan beri, buraya geldiði günden beri. Doktorlar ne derse desin. Ben zaten doktorlarla görüþmüyorum. Hep dayýsý konuþuyor.»umutla bekliyoruz uyanmasýný. Uyandýðý zaman ilk ne dersiniz kendisine? Þu an onu düþünemiyoruz, sadece uyansýn istiyoruz o kadar.»ben sýradan bir vatandaþ olarak uyandýðý zaman caným diye sarýlmak istiyorum. Ben bile onun hayalini kuruyorum. Sarýlmaya bile kýyamýyorsun ki bir hastalýk bulaþtýrýrýz diye. Zaten elimizi bile deðdiremiyoruz. Yanýna bile eldiven, bone gibi þeylerle giriyoruz.»7 aydýr uyuyor günlük hayatýnýzýn içerisinde yok.. Uyumuyor uyumuyor. Bilinci yerinde deðil, kalkamýyor. Halk þunu söylüyor, uyutuluyor diyor, onlar zannediyor ki doktorlar tarafýndan uyutuluyor. Öyle bir þey yok, uyanamýyor.»þunu söyleyecektim, Berkin le birlikte yapmayý özlediðiniz þeyler nedir, misal þakalaþmak mý, ona kýzmak mý? Her þeyini özlüyoruz. Siz bir de günlük hayatýnýzda yok diyorsunuz ya, hayýr günlük hayatýmýzda o. Hiç aklýmýzdan çýkmýyor. Hep buradayýz zaten.»bütün gününüz burada geçiyor, günlük yaþantýnýzý nasýl devam ettiriyorsunuz? Evdeki kýzlar ne durumda? Nasýl zorluklar yaþýyorsunuz? Ev yok ki, sadece otel gibi kullanýyoruz, yatýp geliyoruz. Kýzlarýmýzýn birisi sabahçý birisi öðlenci. Sabah okula giden öðlenden sonra buraya geliyor. Öteki kýz da akþam okuldan çýkýnca buraya geliyor. Ondan sonra da akþam çocuklarla birlikte eve gidiyoruz. Artýk bu saat kaç gibi olur belli olmuyor.»7 aydýr kimler yanýnýzdaydý, destek oldu size? Siyasetçilerden arayýp soran var mý? Ýktidardan çocuðun saðlýk durumunu merak eden oldu mu? Ýktidardan kimse aramadý. Devletten gelen kimse yok.»yüzleri mi yok sizce? Yüzleri yok tabii. Bir de tavýrlýlar bizlere karþý.»hiç kimse mi aramadý? En azýndan bir Aile Bakaný, o da bir annedir sonuçta? Arasalar ne söylersiniz? Bir arasýnlar da. Ben her zaman bunu merak ettim; Benim yerimde onlar olsalardý ne yaparlardý? Bu çocuk onlarýn çocuðu olsaydý ne yaparlardý? Onlarýn çocuklarý belli. En kötü suç olan hýrsýzlýktan dolayý içeriye alýndýlar. Mahkeme heyetini deðiþtirdiler. Bizim suçumuz onurlu insan olmaktý. Bu ülkede zaten onurlu insanlara yer yok. Bunlarý böyle yok etmeye çalýþýyorlar.»baþbakan ýn oðlu ifade vermesin diye deðiþtirmedikleri kanun, sürmedikleri polis kalmadý. Baþbakan kendi çocuðu için devletin altýna üstüne getirdi. Sizin çocuðunuzu arayýp sormuyorlar bile. Ben bir vatandaþ olarak isyan ederken sizler ne hissediyorsunuz? Ben þunun üstüne basarak söyleyeyim. Türkiye de hükümet denen bir þey yok. Baþkalarýna baðlý. Göbeðimizi baþkalarýna baðlamýþýz. Onlar ne derse biz onu yapýyoruz. Tabii bir taraftan da alttan alttan birileri su götürmeye devam ediyor. Bunun cezasýný bizler halk olarak çekiyoruz. Benim çocuðum neden burada yatýyor? Vergileri biz ödüyoruz, paralarý bunlar götürüyorlar. Cezaevinde, hastanelerde biz yatýyoruz halk da uyansýn artýk.»hukuki süreç ne durumda? Hiçbir ilerleme yok. Sadece açýlan kapanan bir dosya var o kadar. Bizim elimizde de sadece bir dosya numarasý var. Baþka bir þey yok. Savcýdan bir talep var. O gün Okmeydaný nda görevli olan polisler kimler, onlarýn araþtýrmasý yapýlýyor.»kamerayla tespit edilmesi çok kolay aslýnda, araþtýrýlmýyor mu peki? Kameralarý o gün ters çevirmiþler onlarýn söyledikleri o.»ýnanýyor musunuz buna? Ya ne inanmasý. Bir kere onlar kimi vurmuþsa onlarýn elinde kendi kameralarý var. Bunu yapanýn kim olduðu da belli. Bulmak da çok kolay aslýnda ama onlarýn iþine gelmiyor. Peki kendi çocuklarý olduðunda bütün polisleri deðiþtiriyorlar da bir tane polisi nasýl bulamýyorlar. Çünkü biz ezilen insanlarýz.»olaylarýn geliþimi böyle, peki þu an itibariyle sizin yapýlmasýný istediðiniz þey tam olarak nedir? Ýlk önce çocuðumun iyileþmesini istiyorum. Benim çocuðumu devlet bu hale getirdi ayný þekilde iyileþtirip bana saðlýklý bir þekilde verilecek. Ýlk istediðim þey bu. Benim çocuðum ne kaza geçirdi ne de hastalýklý. Sapasaðlam çocuðum þu an niye yoðun bakýmda? Benim çocuðumu nasýl bu hale getirdilerse iyileþtirip bana tekrar geri verecekler.»burada size baský yapanlar var mý? Yok öyle bir durum yok ama þöyle bir durum var sýk sýk gelip bizi dinleyen sivil polisler var. Takip eden polisler var. Hiç mi utanmýyorlar bir çocuðun geleceðini kararttýk diye! Mýsýr da Rabia için aðlayanlar kendi ülkesindeki bu çocuk için çýkýp neden bir þey söylemiyor? Ve o gün benim polisim destan yazdý diyordu Baþbakan, þimdi iþler deðiþince kendi çocuðunun baþý derde girdiði zaman polisleri sürgün ediyor.»en çok kime kýzgýnsýnýz Gülsüme abla? En çok bu süreci yönetene kýzgýným, yani Baþbakan a.»nasýl soður için, B.E. nin iyileþmesi dýþýnda? Bizim evimizde uyku yok. Evimize gidiyoruz, uyuyamýyoruz. Gözümüz kulaðýmýz telefonda, yoðun bakýmdan telefon gelecek diye o korkuyla yatýyoruz. Benim çocuðumu bugüne kadar nereye giderse gitsin yürüyerek gönderemezdin. O sallana sallana gitmez, rüzgar gibi gelip giderdi. Benim aklým almýyor bu çocuk nasýl yatýyor orada.. Nasýl düþtü benim çocuðum bu hale..»peki genel olarak toplumsal destekten memnun musunuz? Basýnýn ilgisinden? Tabiî ki demokratik kitlelerden memnunuz. Sosyalist basýndan memnunuz ki zaten yapýmýz o gelenekten gelmektedir. Bizim suçumuz þudur Dersimli olmak, Kürt olmak, sosyalist olmak, Alevi olmak. Suç mu iþledik böyle doðarak?»cumhurbaþkanýnýn yayýnýný seyrettin mi? Ruþen Çakýr B.E. yi sordu? Evet, B.E. yi sormuþ ama çok yuvarlak bir cevap vermiþ.»onun bir þey yapmasýný bekler miydin? Hiç beklemiyorum. Zaten Cumhurbaþkanýndan tut altyapýlara kadar her þey onlarýn elinden.»peki bütün bu süreçte çok þaþýrdýðýnýz bir þey oldu mu? Her gün yeni insanlarla tanýþýyorsunuz, böyle bir destek þaþýrtýcý geldi mi? Þaþýrtýcý olmadý ama o manevi destek bizim ayakta kalmamýzý saðladý. *** B.E nin Dayýsý Kenan Düzen: Umutluyum»Hisleriniz nedir umutlu musunuz? Ben umutluyum. Gerçekten umutluyum çünkü B.E. dirençlidir. Bizim hastaneye ilk geliþimizde þunu söylediler. Allah tan umut kesilmez ama onun dýþýnda bir þey beklemeyin dediler. Bir zamanlar öðretmenlik de yaptým. Dedim ki O zaman hastanenizi kapatýn biz umudumuzu Allah a baðlayýp gidelim. Götürelim dualarla iyileþsin. Yani umut bu kadar mý tükenmiþ durumda.. Doktor dedi ki Kritik durumda, yani kapsül 25 metreden kafaya isabet etmiþ çok yakýn mesafeden. Onun için beynin yüzde 60 ý hasar görmüþ. Beynin büyük kýsmý hasarlý. Böyle hastalar en fazla gün yaþar dedi. Sonra 45 gün oldu doktorlar halen daha her þeye hazýrlýklý olun dediler. Ben doktorlara dedim ki babaya bir þey anlatmayýn bu bizim aramýzda kalsýn. Zaten babasý þeker hastasý. Artýk bu süreçte onlar da biliyor ki B.E. direniyor. Biz B.E. ile beraber haksýzlýða karþý baþkaldýrýyoruz ve de direniyoruz. Bu direniþimizle hiç kimse bizi yok edemez.»berkin in fiziksel durumu nasýl kilo verdi dediniz? Kilo çok verdi. Þu anda en büyük sorun kilo vermesi.»bir doktordan duymuþtum, büyüme çaðýnda olduðu için geliþmeye devam ediyor o yüzden kilo verebilir diye. Valla ben sürekli doktorlarla görüþüyorum hep ayný þeyi söylüyorlar. *** BABA SAMÝ ELVAN»Öncelikle ailenizi tanýyalým. Kaç kiþisiniz, nasýl bir ailesiniz, B.E. kaç yaþýndaydý. Nasýl bir eðitim görüyordu. Kýsaca anlatabilir misiniz? 5 kiþilik bir aileyiz. 2 kýzým bir oðlum var. Tekstil iþiyle uðraþýyorum. Þu an bir iþ deðiþikliði yaptým.»b.e. kaçýncý çocuk? Üçüncü, en küçük çocuðumuz. Ondan büyük iki tane ablasý var. B.E. Mahmut Þevket Paþa okuluna gidiyordu. Bu sene lise 1 e yazdýracaktýk. Onun bu hakkýný elinden aldýlar.»aile olarak bir politik duruþunuz, siyasi duruþunuz var anladýðým kadarýyla. Yani tamamen olaylara ilgisiz bir aile deðilsiniz? Bunun altýný çizerek söylüyorum düþüncemiz ve fikrimiz var tabii ki. O ayrý konu ama herhangi bir partinin, örgütün içerisinde deðiliz. Ama tabiî ki düþüncemiz fikrimiz var herkes gibi. Þunun üstünü basa basa söyleyeyim biz Okmeydaný nda oturduðumuz için, bir de Alevi olup o mahallede yaþadýðýmýz için devletin, iktidarýn özel bir nefretine, bu tür þeylere maruz kalýyoruz.»gezi direniþinden haberdar mýydýnýz, olaylara katýlan oldu mu ailenizden? Tabiî ki takip ediyorduk, evde takip ediyordum ben, ama çocuklarým da herkesin sokaða çýktýðý gibi çýkýyordu sokaklara. Millet nasýl tenceresiyle tavasýyla çýkýyorsa, çocuklarým da herkes gibi ayný þekilde çýkýyordu.»nasýl baþladý o sabah, biraz anlatabilir misiniz? Sabah baþlamadý zaten. Cumartesi akþamýndan pazar sabahýna kadar mahallemiz abluka altýndaydý. Mahallenin her tarafý polisle çevrilmiþti. Bizim çocuðumuz vurulduðu anda polis yokmuþ mahallede. Buna þaþýrdýk biz de, buna anlam veremedik.»nasýl oldu olay, yani Berkin nasýl cýktý evden? Ne konuþtunuz en son? O esnada uyuyordum. Saat sabah 5-5:30 gibi uyuyakalmýþým. Zaten sabaha kadar biber gazýndan evin içinde duramýyorduk. Bir de o günkü gaz biraz farklýydý. Ben 12 yýldýr ayný mahallede, ayný evde oturuyorum. Daha önce de biber gazlarýna maruz kalmýþtýk ben böyle bir biber gazý görmemiþtim.»bu olaylar tam Haziran günü oluyor deðil mi? Çatýþmalarýn daha da þiddetlendiði gün? Ekmek almaya çýktý B.E., sonra ne oldu? O gece zaten herkesin çocuklarý dýþarýdaydý. Sadece bizim çocuðumuz dýþarýda deðildi yani. Mahalledeki çocuklar yaralananlara yardým ediyordu. Benim çocuklarým da ayný þeyi yapýyordu. O sabah da annesi kahvaltýyý hazýrlarken diyor ki çocuklara: Siz sofrayý hazýrlayýn ben ekmek alýp geleyim diyor. B.E. de Anne sen gidemezsin biber gazý falan atýyorlar sen kaçamazsýn ben gidip gelirim, bir þekilde kurtulurum diyor. Annesinden ekmek parasýný alýyor sokaða çýkýyor. Zaten görgü tanýklarý bunu ifade ediyor. O esnada B.E. sadece bakmak için kafasýný uzatýyormuþ polis var mý diye, o sýrada da vuruluyor.»peki hedef alarak mý? Bizim bildiðimiz hedef alarak çünkü çok kýsa mesafeden atýþ yapýlýyor. Bir de herkes sokaktan çýkabilir. Her sokaktan çýkana ateþ mi etmen gerekiyor. Böyle bir kanun mu var herkes terörist mi yani sonuçta 14 yaþýnda ki bir çocuðu vurdular. Kaynak:BirGün

5 O ilk nefesi almaya baþladýðý anda bir yolculuða çýkar insan. Bu yolculuðun bir rutine baðlayýp fasit bir döngü içinde sona ulaþmasý da, bir serüvene dönüþmesi de yolculuðu gerçekleþtirene baðlýdýr. Ona sunulanlara boyun eðip ya da ona sunulanlarla yetinip kendini yormadan hayata devam etmek bir yolculuktur, evet. Ama kendisine sunulaný sorgulayýp didiklemek, baþkaldýrmak, doðru ya da yanlýþ yollara sapmak ve hayatýn ona sunulmuþ bir hediye paketi olmadýðýný bilip hayatta ben olarak kendini var etmeye çalýþmak Ýþte bu, serüvenin ta kendisidir. Gora da bir büyüme serüveni Romanýn kahramaný Gora nýn baþýndan geçenleri, ülkesine olan baðlýlýðýný, doðru zannettiklerini, üzerinde direttiklerini, önyargýlarýný, zaman içinde fikirlerinin deðiþmesini, aþkýnýn yüceliðini, hatalarýný görebilmesini ve kendine yeni bir yol çizip kendisi olmaya çalýþmasýný anlatan bir serüven. Yani bu sýradan bir hikâye deðil, zaten Gora da dostu Binoy un dediði gibi, Öyle sýradan bir adam deðil. Onu var eden yazarýn, Tagore un, bir roman kahramaný olarak kâðýda yansýmasý da denilebilir. Öyleyse Gora nýn yaþadýðý her anýn, attýðý her adýmýn, dönüþümünün ve düþüncelerinin Tagore un hayat felsefesini yansýttýðýný söylemek yanlýþ olmaz. Ýnandýðýný sorgulamak Tagore, içinde yaþadýðý toplumun inandýðý Hinduizme, kast sistemine ve sistemin içinde bulunduðu emperyalizme karþýdýr. Hindu dininde reform yapýlmasý gerektiðini savunan Brahma inancýna mensup olduðu için de birçok saldýrýya maruz kalýr. Buna raðmen kendini geleneklerden kurtarýr ve Hindistan daki inanç ve eðitim sisteminin, geleneklerin, kurallarýn deðiþtirilmesi gerektiðini savunur. Gora baþlangýçta temelsiz bir dindarlýkla ve gençlik ateþiyle içinde oluþan milliyetçilikle, delikanlýlýðýnýn verdiði öfkeyle her ne kadar Tagore un karþýsýnda duruyorsa da sonrasýnda neredeyse- ona dönüþüp, onda vücut bulur. Hint Vatanseverler Birliði Baþkaný Gormuhan ya da Binoy un deyiþiyle Gora- baþkalarýna faydalý olmayý amaçlayan, þerefli bir mücadele vermeye çalýþan ve Hinduizme körü körüne baðlý olmasýna raðmen diðerlerinin aksine- Batý hayranlýðýna tepkili olmasýyla ön plana çýkar. Ýngilizlere ve polislere karþý halký savunduðu için de tutuklanýr. Dostu Binoy, Brahma dinine mensup Pareþ Babu nun kýzý Lolita ile evlendiði ve kast sisteminin gerektirdiðinin aksine aile denkliðini önemsemediði için Gora, düðün törenlerine katýlmaz. Hapisten çýktýktan sonra kirlerinden arýnmak için yapýlan Ganj da yýkanma töreni, babasýnýn hastalýðýnýn haberini almasýyla yarým kalýr. Ölüm döþeðindeki babasý Gora ya kendi oðlu olmadýðýný, Ýngiliz ordusunda görevli Ýrlandalý bir askerden hamile kalan ve doðumda ölen bir kadýnýn çocuðu olduðunu söyler. Öðrendiði gerçek Gora için bir dönüm noktasýdýr. Sýký sýkýya baðlý olduðu kastý, körü körüne inandýðý dini, savunduðu inançlarý, var etmeye çalýþtýðý deðerleri Hepsi sarsýlýr; yerle bir olur. Bildiði ve inandýðý her þeyi sorgulamaya baþlamasý, Gora nýn dönüþümünü baþlatan adým olur. Çok önceden Suþarita ya karþý derin duygular beslese de inandýðý deðerlere yani kast sistemine karþý gelmemek için kendini bastýrmaya çalýþýr. Fakat gerçek sandýklarýnýn temelsiz olduðunu anladýðýnda Suþarita ya olan aþkýný gizlemekten vazgeçer. Dönüþümü gerçekleþtiren asýl þey ise Pareþ Babu nun evlatlýðý Suþarita ya olan aþkýný açýklamasý olur. Çünkü bu sayede içinde yaþadýðý topluma/dünyaya bambaþka bir gözle bakmaya baþlar. Suþarita belki de onun karanlýðýný aydýnlatan bir ýþýktýr. Bu açýlma/aydýnlanma, Gora nýn kendi olma cesaretini göstermesini ve görmediði, göremediði ya da görmek istemediði gerçeklerle yüzleþmesini saðlar. Þuþarita ve ona olan aþký sayesinde kadýnlarýn Hindu toplumunda yerinin olmadýðýný görür ve bu konuda mücadele etmeye baþlar. Bunun yaný sýra Hindistan ýn Ýngiliz sömürgesi olmaktan kurtulmasýný hedefler; Hindu, Hýristiyan ve Müslümanlarýn bir arada barýþ içinde yaþayacaðý bir gelecek tahayyülü için kafa yorar. Hindistan ýn kast sistemi -her ne kadar bu sistemi oluþturanlar/savunanlar bir merdivene benzetse de- aslýnda bir çýkmaz sokaktýr. Farklý kastlarýn birbiriyle iletiþimini sýnýrlayan, insanlarý sýnýflandýran, ayrýmcýlýðý harlayan, insanlarý keskin çizgilerle ayýran bu sistemin içinde yaþayan Gora, belki öðrendikçe belki büyüdükçe belki de bu keskin çizgilerin gereksizliðini anladýkça onun için hayat daha anlamlý hale gelir. Eskiden inandýðý, güvendiði, deðer verdiði her þey yýkýlýrken; yeni doðrularý ve aþký Suþarita ile daha saðlam bir yoldan daha saðlam adýmlarla devam etmeyi tercih eder. Her þeye raðmen onurlu bir mücadele vermekten ve bu yolda dik durmaktan asla vazgeçmez. Yüreðim sanki bir kafes Kalküta da yaðmur mevsimi baþlamýþtý. Sabahki bulutlar daðýlmýþ, gökyüzü pýrýl pýrýldý. Binoy yapayalnýz ve iþsiz güçsüz, birinci kattaki apartmanýn verandasýndan yoldan geçenlerin bitmek bilmeyen gidiþ geliþlerine bakýyordu. Üniversiteyi bitireli hayli olduðu halde daha evlenmemiþti. Doðru dürüst bir iþi de yoktu. Gerçi gazetelere birkaç makale yazmýþ, birkaç miting düzenlemiþti. Ama hayatýný doldurmaya yetmiyordu bunlar. Bu sabah, belirli bir iþi olmamasýndan ötürü sinirlenmeye baþlamýþtý. Karþýki dükkânýn önünde, gezginci þairlerin giydiði alacalý bulacalý elbisesi olan bir dilenci türkü söylüyordu: Yüreðim sanki bir kafes, Oraya bilinmedik bir kuþ bilmem nasýl girip çýkýyor, Yakalayabilsem onu Aþkýmýn ipiyle baðlayacaðým. Binoy, adamý yukarý çaðýrtýp bu bilinmedik kuþ üstüne söylenen türküyü yazma isteði duydu içinde. Ama nasýl gece yarýsý, hava birdenbire soðuyunca insan elini uzatýp üstüne ikinci bir örtü çekmeye üþenirse, öylece ona seslenmeye üþendi. Binoy un kafasýnda sadece türkünün melodisi çýnlýyordu. Tam o sýrada evin önünde bir kaza oldu. Ýki atlý, yaylý, küçük bir kira arabasýna çarptý ve yan yatarak devrilen küçük arabayý öylece yolun üstünde býrakýp bütün hýzýyla uzaklaþtý. Binoy sokaða fýrladý. Arabadan on yedi, on sekiz yaþlarýnda bir kýz çýkmýþtý. Ýhtiyar bir erkek de inmeye çalýþýyordu. Onlarýn yardýmýna koþtu. Ýhtiyarýn sapsarý olduðunu görünce, Yaralanmadýnýz ya efendim? diye sordu. Ýhtiyar gülümsemeye çalýþarak, Hayýr, bir þeyim yok! diye ce-vap verdi. Ama gülümseyiþi çabucak silindi yüzünden. Bir yerinin aðrýdýðý belliydi. Binoy koluna girdi, kaygý içinde kendine bakan genç kýza dönerek, Evim þuracýkta, gelin, dedi. Ýhtiyarý bir yataða yerleþtirince genç kýz gözleriyle nerede su bulabileceðini araþtýrdý. Bir desti yakalayýp babasýnýn yüzüne hafifçe su serpti; bir yandan da yüzünü yelpazelerken Binoy a, Acaba bir doktor çaðýrtabilir miyiz? diye sordu. Binoy doktoru çaðýrtmak için uþaðýný gönderdi. Genç kýzýn arkasýnda duran Binoy, kýzýn aynadaki hayaline bakýyordu. Çocukluðundan beri Kalküta da bütün günlerini çalýþmaya vermiþti. Dünyanýn bildiði kadarýný da kitaplardan öðrenmiþti. Ailesindeki kadýnlardan baþka hiçbir kadýn tanýmamýþtý. Þimdi aynada gördüðü bu kýzýn hayali büyülüyordu kendisini. Kadýn çizgilerine, bütün ayrýntýlarýyla bakma sanatýndan habersizdi. Ama bunlarýn içinde bir sevgiyle eðilmiþ olan bu genç yüzün tutkulu yumuþaklýðý yepyeni, harikulade bir dünya açýyordu gözlerinin önüne. Kitaptan GORA/Rabindranath Tagore/Çeviren: Adnan Cemgil Kapý Yayýnlarý/2013, 519 sayfa, 24 TL. Kaynak:Radikal Kitap Kalkýn kardeþler ýþýklar görünmeye baþladý Eski duvarlar deðil bu duvarlar Bir ak kuþ gelip kondu kara çatýya Dünyayý böylesine sardý mý kollar Ne etsin kelepçe neylesin zincir Kaç kez gösterdi tarih aldatmayacak bizi Bu denizli kuþlu dünyada Bir tek acýlar mýdýr payýmýza düþen Dökülsün yollara beþ kýtada Ekmek de özgürlük de barýþýn gülleridir Yumuk elli bebekler pencerelerde bekliyor Dünyayý çepeçevre kuþatan barýþ kervanlarýný Çelik canavarlar gibi tanklar deðil Caddelere yakýþan özgürlük ekmek türküleridir Limanlar barýþla çalkalanmýþ Çöller daðlar stepler denizler barýþ fýrtýnasýnda Resimler gördük cezaevlerine yakýþmayan Kitaplar dergiler gazeteler dolusu Siz bir meydan dolusu gülen esmer kardeþlerim Kara güller gibi açýlmýþtýnýz bir sabah aydýnlýðýnda Asya barýþ diyor Afrika barýþ diyor Elde silah barýþ diyor Seren direðinde ufuklara bakan gemici Avrupalý çýkmýþ toplama kampýndan Ekmek barýþ türküleri bekliyor Bombardýman uçaklarý deðil Karþýsýna dikilmiþ ölüm tüccarlarýnýn Dünya barýþ diyor Sevmek yaratmak yaþamak nedir Görelim milyara yakýn korkusuz cývýl cývýl Görelim Kore'den Çekoslavakya'ya kadar Düþlerimiz ellerimiz sizinledir Barýþ sizinledir Bu taþ duvarlar bu demir parmaklýk kardeþ Van Gölünden Aðrýdan Ergene Irmaðýna Çürüyüp dökülmüþ karanlýkta kökleri Mapusane bahçesinde el kadar mavilik Bir zaman gerili dursun baþýmýzda Gardiyanlar dolaþsýn daha bir zaman Parmaklýk hükmünü yürütsün Çiçeklerle donatacak kollarýný bahar dallarý gibi Karanlýkta barýþ kervanlarýný bekleyen Çileden çileye batmýþ senin emekçi halkýndýr Yirmisinde bir delikanlý gibi dalýp maviliklere Yirmisinde bir delikanlý gibi Dudaklarýndan öpeceðim gün Masmavi özgürlüðün Ýnan ki yakýndýr

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Sosyal sorumluluklarýnýn bilincinde olan ve bu doðrultuda birçok projeye imza atan Üniversite Rektörlüðü 'Ekmeðini Ýsraf Etme' kampanyasýna destek veriyor. Baþbakanlýk'ýn da desteðiyle ciddi bir adým atan Toprak Mahsülleri Ofisi, geçtiðimiz Ocak ayýnda 'Ekmeðini Ýsraf Etme' kampanyasýný tüm yurtta baþlattý. Kampanya baþta Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn yaný sýra çok sayýda bakanlýktan, kamu kurum ve kuruluþlarýndan ve üniversitelerden destek görüyor. Sosyal sorumluluklarýnýn bilincinde olan ve bu doðrultuda birçok projeye imza atan Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Rektörlüðü de 'Ekmeðini Ýsraf Etme' kampanyasý destek veriyor ve bu kapsamda çeþitli çalýþmalar yürütüyor. Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç öncülüðünde ve Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birim Koordinatörlüðü yürütücülüðünde baþlatýlan çalýþmalarla baþta üniversite olmak üzere il genelinde ekmek israfýnýn önüne geçilmesi amaçlanýyor. KAMPANYA BÜYÜYOR Kampanya kapsamýnda üniversite Tafana Sosyal Tesisleri baþta olmak üzere tüm birimlere tanýtýcý ve israfýn boyutlarýný gösteren afiþler asýldý. Bununla birlikte personel ve öðrencilere ekmek israfýný önleme hususunda bilgi veren çeþitli broþürler daðýtýldý. Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, öncülüðünde yürütülen kampanya, çeþitli aktivitelerle önümüzdeki aylarda da devam edecek. TMO YETKÝLÝLERÝNDEN REKTÖRE TEÞEKKÜR Ekmeðini Ýsraf Etme Kampanyasý kapsamýnda TMO Kýrþehir Þube Müdür Yardýmcýsý Selçuk Demirað, Bilgi Ýþlem Þefi Gökhan Özcan ve TMO Hacýbektaþ Ajans Amiri Bilal Ulusoy, Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti. Üniversitenin kampanyaya verdiði destekten ötürü Rektöre teþekkürlerini ileten TMO yetkilileri, ilerleyen süreçte de üniversitede ortak çalýþmalar yürütmek istediklerini ifade ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Kýlýç ise üniversite olarak sosyal sorumluluk kampanyalarýný çok önemsediklerini ve bu kampanyaya da desteklerinin süreceðini söyledi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehirspor Taraftarlar Grubu Baþkaný Ahmet Yetiþir baþkanlýðýndaki heyeti kabul ederek bir süre görüþtü. Nevþehirspor Taraftarlar Grubu Baþkaný Ahmet Yetiþir ile grup üyeleri Erdal Durmaz, Mehmet Derin ve Çetin Tibet, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver i ziyaret ederek bir süre görüþtü. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, ziyarette kulüpte gerçekleþen transferlere yönelik olarak Nevþehirspor taraftarlar Grubu Baþkaný Ahmet Yetiþir den bilgiler aldý. Yetiþir, Nevþehirspor un yerinin BAL ligi olmadýðýný ve potansiyel gücü nedeniyle süper lige yakýþan bir özellikli olduðunu dile getirerek her zaman için Nevþehirspor un baþarýsý için çaba harcanmasý gerektiðini ifade etti. Yetiþir, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver e Nevþehirspor a yaptýðý katkýlardan dolayý Nevþehirspor Taraftarlar Grubunun teþekkür plaketini takdim etti. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2006 yýlýnda hizmete kazandýrýlan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde, bugüne kadar 685 organizasyon yapýldý. Nevþehir de hizmete girdiði günden beri kültür ve sanat hayatýnýn nabzýnýn attýðý bir merkeze dönüþen Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ünver, Nevþehirspor un Cantekin ailesinin de ciddi ve kararlý yaklaþýmlarý ile önemli bir noktaya ulaþtýðýna inandýðýný dile getirdi. Ünver, Nevþehirspor un karþýlaþmalarýna çok gelmek istemesine karþýn yoðun çalýþma temposu nedeniyle bunu gerçekleþtiremediðini belirtti. Ünver Ýnanýn fýrsat bulamýyorum. Ýnan yüreðim Nevþehirspor ile birlikte. dedi. Yeni görev süremde ilk projelerimden birisi Nevþehir e bir stat kavuþturmak olacak. Yeri ve projesi hazýr. Sosyal eðlence þölenlerinin bile yapýlacaðý bir stad. Bu yöndeki bir eksikliðimizi de gidereceðimize inanýyorum. Böyle bir güzel stada da güzel bir takým yakýþýr. dedi. Merkezi, 2006 yýlýndan beri gerçekleþtirilen kültür ve sanat hayatýnýn daha etkin ve verimli bir þekilde gerçekleþmesi yönünde de önemli bir misyon üstlendi. Baþta tiyatro olmak üzere panel, toplantý, sempozyumun yaný sýra çeþitli kamu kurum ve kuruluþun çeþitli etkinliklerine de ev sahipliði yapan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde ayrýca Türk Halk ve Türk Sanat Müziði koro çalýþmalarýnýn yaný sýra, Baðlama, Gitar, Kanun, Ney ve Keman gibi müzik aletlerinin kullanýmýna yönelik olarak 2006 yýlýndan beri çeþitli eðitim çalýþmalarýna da imza atýldý. 685 etkinliðin gerçekleþtirildiði Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi,bundan sonraki süreçte de þehir hayatýnýn vazgeçilmezi olan kültür ve sanat alanýnda etkinliklerin organize edildiði bir üs görevini sürdürecek.

7 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Ýki yýl önce Pozantý Cezaevi nde baþlayan ve daha sonra pek çok cezaevinde uygulamaya konulan çocuk tutuklulara dönük saldýrýlar insaným diyen herkesin vicdanýný rahatsýz etmeye devam ediyor. Konuya iliþkin bir tepki de 14 Ocak günü Ankara da Tecrite Karþý Mücadele Platformu ndan geldi. Platform bileþenleri Adalet Bakanlýðý Ek binasý önünde yaptýklarý basýn açýklamasýnda çocuk tutuklulara dönük saldýrýlarý protesto ederek iþkence yapan cezaevi görevlileri ve onlara emri veren müdürlerin görevden alýnmasýný istediler. Saat: 12:30 da, Kýzýlay Güvenpark yanýnda bulunan Adalet Bakanlýðý ek binasý Þair, Saraya her þey alýnabilir, her þey girebilir. Bir þey sokulamaz aþk diyordu, bugünler için bir ek yapabiliriz sanýrým, adalet. Saraylarý yapanlar ne kadar adilse, onlarýn sarayý da o kadar adildir! Sarayýmýz var diye övünüyoruz ama adalet olmadýðý için insaný dövüyoruz! Krallýk ve otoriterlik mekâný olan sarayda, halk için adalet olmaz. Çünkü saray halkýn deðil, egemenler lehine adalet daðýtan mekânlardýr! Vicdanda olmayan adalet, sarayda da olmaz! Saraylarýmýz hem çok, hem büyükler! Adalet sarayý da çok, adaletsizliði de! Yargý kurumlarý kararlarýný bu saraylarda verirken, gereðini düþünür ve Türk milleti adýna verirler. Sorgulanamaz kararlarýn, itirazlarýn beþ para etmediði ve hükmü deðiþtirmediði kararlarý veren Türk milleti kim? Kim bu mezhepçi, ýrkçý, vesayetçi, erkek, patron, iktidar ve cemaat yandaþý kararlar veren Türk milleti? Baþbakanýn oðlu Bilal Erdoðan ý yakala(ya)mayan, yargý Gezi eylemleri sýrasýnda duvara hükümet istifa, faþizme ölüm yazdýðý için,13 yaþýndaki çocuðun 21 Ocak ta zorla mahkemeye getirilmesine karar veren Türk Milleti kim? Hangi Adalet Sarayýnda yaþýyor bu Türk Milleti? 13 yaþýndaki kýza tecavüz eden adamlarý serbest býrakanlar kim? Kim bu Roboski katliamý ve 34 çocuðun ve gencin üzerine bomba yaðdýrýldýðýný sarayda izleyenler? Parçalanmýþ 34 çocuðun bedenleri katýrlarýn sýrtýnda, aileleri parçalanmýþ yürekleriyle taþýrken, katil devleti aklayan; hatadýr oldu, kamu davasý açýlmasýný gerektiren sebep bulunmadýðýndan kovuþturmaya yer olmadýðýna karar verirken, 34 caný zayiat gören zihniyet kim? Hangi el Maraþ, Çorum katliamýný ört bas ediyor? Sivas katliamý davasýnda zaman aþýmý kararý veren Yargý nýn Ulemasý kim? Kimin sarayýnda yazýlýyor bu kararlar? Gezi direniþi þehitlerimizin katilerini koruyan kararlarý veren, hangi Türk Milleti? Hrant Dink cinayetindeki ýrkçýlýk ve ayrýmcýlýk üzerinden iþlenen hukuk cinayetinin kararýný veren; Türk milleti kim? Kim bu, Alevilerin, Kürtlerin, gayrimüslimlerin, kadýnlarýn, emekçilerin, sendikalarýn, eþcinsellerin, romanlarýn, kýsacasý tüm ötekilerin açtýðý davalarda yargýya taþýdýklarý davalarý, her daim Türk önünde bir araya gelen platform bileþenleri, ÝÞKENCE YAPMAK ÝNSANLIK SUÇUDUR. ELLERÝNÝZÝ ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERÝNDEN ÇEKÝN yazýlý pankart açarak, ÇOCUK TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN ÝNSANLIK ONURU ÝÞKENCEYÝ YENECEK TECRÝT ÝÞKENCEDÝR TECRÝTE SON HASTA TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR sloganlarýný haykýrdýlar. Platform adýna Hüseyin ÖZDEMÝR tarafýndan yapýlan açýklamada þunlar söylendi; Bu ülkede milyonlarca insan açlýk sýnýrýnda yaþýyor. Milyonlarcasý da iþ bulamýyor yada ucuz iþ gücü olarak hayatýný milleti adýna haksýz bulanlar? Türk Sünni Ýslam sentezi ile kýrmýzý sýnýrlarý çizilmiþ hukuk metinlerinde Türk Milleti dýþýnda bu ülkede farklý dinsel ve etnik kültürel kimlikler yok mu? Ötekilerin adaletini ve hakkýný hangi Türk milleti savunacak? Alevilerin zorunlu din derslerinin insan haklarý hukukuna aykýrýlýðýna iliþkin açtýðý davalara ve AÝHM nin lehte kararý ile onaylarken, Türk Millet adýna hukukun evrensel ilkelerini çiðneyen kararý veren irade ve imzalar kime ait? Mezhepçi kararlar vererek Cemevi ibadet yeri olamaz diyen Türk milleti adýna fetva veren Ulema kimdir? Türk milleti adýna'' anti laik karar vererek, Sünni bir kurum olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, her inanç grubuna eþit hizmet veren laik bir kurumdur diye bir iddiada nasýl bulunabilir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan basýlmýþ bir kitapta Aleviler için bunlardan kýz alýp vermek caiz olmadýðýný, kestiklerinin yenmediði için bunlarýn Yahudi ve Hýristiyanlardan daha kafir olduklarýný, Akþam karanlýðý basýp kadehler dolaþýr; baþlar kýzar; nefisler çakýr keyf olunca, bu mel ün tarikatýn bütün mensuplarý karýlarýný getirirler; her kapýdan erkeklerin yanlarýna girerler; çýralarý ve mumlarý söndürürler ve her biri eline geçeni tutar. diye iftira atan, hakaret eden kitaba açýlan davaya Türk milleti adýna'' karar vererek, kovuþturmaya ve soruþturmaya gerek yok diyerek, ayrýmcýlýk, nefret, iftira, adaletsizlik ve mezhepçilik üreten ilahi güç kim? Kadýna yönelik þiddeti, cinayeti ve tecavüzü tahrik ve namus kavramlarýna sýðýnarak erkeði koruyan hukuksal kararlarla haksýz tahrik ve namus indirimi yapan Türk Milleti neden hep erkekçe karar verir? Kim bu halkýna hakkýný deðil, haddini bildiren hukuka imza atan Türk milleti? Hukuku sadece Saray da oturanlara, devletin dinsel ve etnik kimliðine tabi olana lazým haline dönüþtürenler, hukuk bir gün size de lazým olmaz mý? Kimin hukukuna sýðýnacaksýnýz o gün? Günahlarýnýzý hangi özürle, hangi sözle paklayacaksýnýz? Ne zaman ötekiler adýna, adalet için, hakça kararlarý Hukukun Evrensel Ýlkelerine göre vereceðiz? Dün Diyanetin Sünni fetvasýndan sorumlu, Bekir Bozdað a bugün HSYK ve Yargý yý teslim ederek mi? Kaynak:BirGün devam ettirmeye çalýþýyor. Binlerce insan hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalýþmak zorunda býrakýlýyor. Bu ülkede elli binin üzerinde dolar milyoneri var, uçurum dengeleri giderek derinleþiyor açýlýyor. Kürt ulusal mücadelesi binlerce þehite raðmen sürüyor. AKP ve cemaat arasýndaki kavga da dolarlar ayakkabý kutularýndan çýkýyor. Yolsuzluk ve rüþvet ayyuka çýktý. Devlete hakim olma ve pastadan daha çok pay alma savaþý laðým kokularý gibi ortalýðý sardý. Diðer taraftan yazýlý ve görsel basýnda gözaltý ve tutuklamalarý devamlý okuyoruz. Hükümet ve devlet kendinden olmayanlarý kendisi gibi düþünmeyenlere baský ve terör uygulamaya devam ediyor. Devlet sürekli neredeyse alfabedeki yirmi dokuz harfe göre yeni hapishaneler üretiyor. TMK, Özel Yetkili Mahkemeler, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile hapishaneler týka basa dolduruluyor. Hapishanelerdeki yaþananlar, bugün için buz daðýnýn yalnýzca görünen yüzüdür. Adana Pozantý ilçesinde M Tipi Çocuk Ceza infaz kurumunda çocuk tutuklularý çýrýlçýplak soyma, hakaret, aþaðýlama, öldürme tehdidi, dayak, gece uyurken üzerlerine soðuk su dökme, elbiselerinin ellerinden alýnmasý ve ondört yaþýndaki bir çocuðun cinsel taciz ve tecavüze maruz kalmasý 2012 yýlýnda basýna yansýmýþ hapishane idaresinin bu durumu bildiði ve göz yumduðu çocuklar tarafýndan ifade edilmiþtir. Adalet bakanlýðýnýn kararý ile 2013 yýlýnda 200 çocuk Sincan Hapishanesine getirilmiþtir. Adana Pozantý dan getirilen çocuklar, bu seferde Sincan Hapishanesinde iþkence ve darp a maruz kalmýþlardýr. On iki çocuk iþkence ve darp a maruz kalmýþ, çeþitli kurumlarýn yaptýðý inceleme sonucu dört çocuðun Ýstanbul Maltepe hapishanesine, dört çocuðun da Ýzmir Þakran hapishanesine gönderildiði öðrenilmiþtir. Sincan hapishanesinde iþkence ve darp a maruz kalan çocuklarýn durumuna iliþkin açýklamalar þöyledir; -Bir çocuðun suratýna aldýðý darbe sonucu burnunun kýrýk olduðu, diþlerinin sallandýðý, kafasýnýn üç yerinde ve kaval kemiklerinde ödem oluþtuðu, sað gözünde ve vücudunun deðiþik yerlerinde morluklar tespit edilmiþtir. -Bir diðer çocuðun çenesinin altýna dört dikiþ atýldýðý, sol kaþýnýn üzerindeki deri parçasýnýn sallandýðý, sol ayaðýný üzerine basamadýðý ayrýca sol elinin parmaklarýný hareket ettiremediði ve kolunda sigara söndürülmesine baðlý yanýðýn kabuk baðladýðý tespit edilmiþtir. -Bir baþka çocuðun, kaval kemiðine aldýðý darbeden dolayý ayaðýnýn üstüne basamadýðý yüzünde ve vücudunda çeþitli sýyrýk ve ödemler oluþtuðu tespit edilmiþtir. -Koðuþlarda çocuklarýn kaldýðý tekli yerlerdeki tuvaletlere girme bile izne tabi olmuþ, kapýlar gardiyanlar tarafýndan otomatik olarak kilitlendiðinden tuvalet ihtiyacýnýn bile giderilemediði ve gardiyanlarýn insafýna býrakýldýðý çocuklar tarafýndan ifade edilmiþtir. -Çocuklarýn hastane ve mahkemeye gidiþlerinden önce, dönüþlerinden sonra, kamerasýz odaya alýnarak çýplak arama dayatýlmakta ve karþý çýkanlar küfür ve tacize maruz kalmaktadýrlar. -Ayrýca telefon görüþmelerinde çocuklara tekmil vermeleri dayatýlmakta vermezlerse telefon görüþmeleri engellenmektedir. Hapishanelerde insanlýkdýþý, onur kýrýcý, çýplak arama dayatýlarak, aç býrakýlarak, havalandýrma haklarý, iletiþim haklarý ve bilgi edinme haklarý ellerinden alýnan iþkence ve tacize maruz kalana bu çocuklar bizim geleceðimizdir, iþkence hapishanelerle sýnýrlý deðildir. Çocuklarýn gözaltýna alýndýklarý andan itibaren baþlamaktadýr. Özellikle Terörle Mücadele Kanunu ile çocuklar, gözaltýna alýnma süreçlerinden baþlayarak, hakaret, aþaðýlama, ajanlýk teklifi, araç içinde ve sokakta taciz ve darpa maruz kalmaktadýr. F tipi hapishaneler genellikle yerleþim yerlerinden çok uzaklara inþa edilmektedir. Amaç kiþileri hayattan koparmak, insanýn insana yabancýlaþtýrmak kiþiyi savunmasýz ve tek baþýna býrakarak, sorunlarla iradesini kýrmak, aileleriyle görüþmelerini engellemek, düþüncelerinden vazgeçirmek amaçlýdýr. Sonuç itibariyle hapishanelerdeki çocuk tutsaklar sýnýf mücadelesinin bir bileþenidirler. Devlet teslim alamadýðý çocuk tutsaklarý sindirmenin, korkutmanýn yolunu aramaktadýr. Bizler çocuklarýmýza sahip çýkacaðýz. Özellikle Kürt çocuklarýna uygulanan baský ve sindirme politikalarýndan vazgeçilmelidir. Hapishanelerde iþkence yapan gardiyanlar, emir veren müdürler görevlerinden alýnmalý haklarýnda dava açýlmalý ve teþhir edilmelidirler. Bütün çocuk tutsaklar serbest býrakýlmalýdýr. Bütün hapishaneler denetime açýk olmalý ÇHD ve insan haklarý örgütleri gibi kurumlar tutsaklarla görüþebilmelidirler. Çocuklar bizim kutsal varlýðýmýz ve geleceðimizdir, çocuklara sahip çýkmaya devam edeceðiz. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan eylem son buldu.

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna Bursa Þubesi yürütücülüðünde, 6 7 Aralýk 2013 tarihlerinde Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi/TÜYAP`ta düzenlenen Makina Ýmalat Teknolojileri Kongresi`nin sonuç bildirgesi yayýmlandý. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý (MMO) adýna Bursa Þubesi yürütücülüðünde, 6-7 Aralýk 2013 tarihlerinde düzenlenen Makina Ýmalat Teknolojileri Kongresi-MATÝT 2013, Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi/TÜYAP`ta; Metal Ýþleme Teknolojileri, Sac Ýþleme Teknolojileri, Hýrdavat ve Ýþ Güvenliði, BELEX, Borutek ve ÝCAT fuarlarý ile eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilmiþtir. Kongre sekiz kurum ve kuruluþ tarafýndan desteklenmiþtir. Makina imalat sanayi sektöründe çalýþan üye, uzman, yöneticiler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile bilim insanlarýný bir araya getirerek sektörün geliþimi, durumu, sorunlarýnýn tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluþturulmasý ve kamuoyu ile paylaþýlmasý amacýný taþýyan kongreyi 235 mühendis, teknik eleman ve üniversite öðrencisi izlemiþtir. "Makina Ýmalat Sektörünün Dünü, Bugünü ve Geleceði" konulu açýlýþ oturumunun ardýndan iki ayrý salonda yapýlan on bir oturumda kýrk bir bildiri sunulmuþ, "Sektörde Mühendisliðin Rolü ve Mühendislerin Çalýþma Koþullarýnda Deðiþim/Dönüþüm" konulu bir panel, altý atölye çalýþmasý ve iki teknik gezi yapýlmýþtýr. MMO Sanayi Çalýþma Grubu Baþkaný Yavuz Bayülken`in yaptýðý "Makina Ýmalat Sektörünün Dünü, Bugünü ve Geleceði" konulu açýlýþ oturumunda, sektörün deðerlendirmesi yapýlarak, alt sektörleri, ürün gruplarý ve göstergeleri; dünyada ve Türkiye`de sektörün üretim, ihracat, ithalat, teknoloji, katma deðer durumu; swot analizi ve rekabet gücü deðerlendirmesi ve geliþme perspektifleri ayrýntýlý bir þekilde irdelenmiþtir. "Sektörde Mühendisliðin Rolü ve Mühendislerin Çalýþma Koþullarýnda Deðiþim/Dönüþüm" konulu panelde, konuþmacýlarýn sunumlarý ve salonun katýlýmý ile emekçilerin ve mühendislerin artan konum kaybý, vasýfsýzlaþtýrýlmasý, iþsizleþtirilmesi, esnekleþtirme ve emeðin deðersizleþtirilmesi detaylý bir þekilde tartýþýlmýþtýr. Makina imalat sanayi sektörü, yirmiden fazla alt sektörden oluþmakta ve hemen hemen bütün sektörlere "yatýrým malý" ve "ara malý" olarak girdi üretmektedir. Sektör, sanayinin itici gücü ve geliþmiþliðin önemli ölçütlerinden birini oluþturmakta, dünyada "mühendislik" veya "makina mühendisliði sanayi" olarak kategorize edilmektedir. Mühendislik tasarýmý ise ürün geliþtirilmesinde ve/veya üründe farklýlýk yaratýlmasýnda öncelikli ve zorunlu aþamalardan biridir. Ar-Ge çalýþmalarý içinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Patent ve markanýn alýnmasýnda, özellikle makina imalat sanayinde mühendislik tasarýmý giderek küresel rekabette temel çalýþmalarýn baþýnda bulunmaktadýr. Acýmasýz çýkarlara dayalý uluslararasý rekabet ortamýnda, "teknolojiyi yalnýzca kullanan deðil teknoloji üreten bir toplum olma" hedefine ulaþmamýz gerekmektedir. Ülkemizin baþka ülkelerin teknoloji pazarý olmamasý ve tüm sanayi sektörlerinde var olmanýn ve teknoloji üretiminin, projelendirme, mühendislik tasarýmý, Ar- Ge ve yerli üretimde yetkinleþmekten hareketle olanaklý olduðunun herkes tarafýndan görülmesi, benimsenmesi gerekmektedir. Teknolojinin ürün geliþtirme sürecinde, doðrudan ürün ve imalat süreci üzerindeki rolü çok önemlidir. Genel olarak imalat sanayi ele alýndýðýnda yaratýlan katma deðeri belirleyen etkenlerden biri de faaliyet gösterilen sektörün hangi teknoloji düzeyine dahil olduðudur. Odamýzýn Makina Ýmalat Sektör Araþtýrmasý ve diðer araþtýrmalarda görüldüðü üzere, üretimin bugünkü aðýrlýðý yüksek katma deðerli özgün üretimden çok konvansiyonel ürünlere dayanmaktadýr. Türkiye makina sanayi üretimi 2012 yýlýnda 28,3 milyar dolar olmuþtur. 2012`de sektör ihracatý 12,6 milyar dolar, ithalatý 21,9 milyar dolar, dýþ ticaret açýðý da 9,3 milyar dolar olarak gerçekleþmiþ; son beþ yýl içindeki toplam açýk 45 milyar dolarý bulmuþtur. Üretimde ihracatýn payý yüzde 30`dur. Ýhracatta, orta-düþük teknolojili ürünler aðýrlýklýdýr. Ýthalata baðýmlýlýkta sektör ortalamasý yüzde 65`e ulaþabilmektedir. Katma deðer oraný ise yüzde 23,8 ile düþük bir düzeydedir. Türkiye`de genel istihdam içinde sanayi istihdamýnda yüzde 19,2`ye gerileme söz konusudur. Sanayide istihdam edilen 3,5 milyon kiþinin 210 bini makina sanayinde çalýþmakta, bunun da yalnýzca 3 bin 500`ü yani yüzde 1,7`si mühendistir. Mühendis istihdam düzeyi düþük, ücretleri yetersiz, iþ güvenceleri yoktur. Etkinlik boyunca yapýlan deðerlendirmeler sonucu, makina imalat sanayinin zayýf yönleri ile sorunlarýný ise þöyle sýralamak mümkündür: Nitelikli iþgücü oranýnýn düþüklüðü. Mühendis istihdamýnýn yetersizliði. Esnek çalýþma biçimleriyle birlikte iþin, gelirin, çalýþma sürelerinin, görevin sürekliliðinin bozulmasý, mühendislerin mesleki özerklik kaybýna uðramasý. Tasarým geliþtirme, inovasyon ve marka yetersizliði. Katma deðeri düþük ürünlerin yüksek oraný. Patent ve faydalý model sayýsýnýn azlýðý, fikri ve sýnai mülkiyet haklarýnýn kullanýlamamasý. Yan sanayinin geliþememesi ve ileri teknolojide ara malda dýþa baðýmlýlýk. Kayýt dýþý firma çokluðu ve merdiven altý üretimi. KOBÝ`lerin fazlalýðý ve kurumsallaþmada zafiyet, firmalar arasý iliþkilerin zayýflýðý. Üniversite-sanayi iþbirliðinde yetersizlik. Kamu alýmlarýnda yerli üretime saðlanan avantajlar ile bölgesel teþvik ve desteklerin yetersizliði. Enerji maliyetlerinin yüksekliði. Çeþitli vergi dezavantajlarý. Sermaye birikiminin yetersizliði. Kredilerin azlýðý ve faizlerin yüksekliði. Tüketici (kullanýcý) bilinç eksikliði. Yetersiz yurtdýþý tanýtým ve pazarlama. Fason çalýþma sisteminin kaliteye zarar vermesi. Odamýz, kongremizin bilim, teknoloji ve sektörel verilerin ýþýðýnda etkin bir tartýþma ortamý yaratarak önemli bir platform oluþturduðu düþüncesindedir. Bu baðlamda iki gün boyunca yapýlan bilgi paylaþýmý, meslek-meslektaþ dayanýþmasý zeminlerinin ve teknik etkinliklerin baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildiði kongre sonucunda aþaðýdaki konularýn kamuoyuna sunulmasý karar altýna alýnmýþtýr. Dýþa baðýmlý, küresel sermaye güdümlü politikalar reddedilmelidir. Sanayinin fason yapýsý deðiþtirilmeli, yatýrýmlar artýrýlmalý, özelleþtirmeler durdurulmalý, ithalat politikalarý gözden geçirilmeli, yerli yatýrýmcý özendirilmeli ve korunmalý, katma deðeri yüksek ileri teknoloji isteyen alanlarda yapýlacak yatýrýmlar desteklenmeli, devletin ekonomideki yönlendiriciliði benimsenmeli, planlama yönelimi benimsenmelidir. Ülkemiz baþka ülkelerin teknoloji pazarý olmamalý ve tüm sanayi sektörlerinde var oluþ ve teknoloji üretiminin, projelendirme, mühendislik tasarýmý, Ar-Ge ve yerli üretimde yetkinleþmekten geçtiði benimsenmelidir. "Teknolojiyi yalnýzca kullanan deðil teknoloji üreten bir toplum olma" hedefi, bir politika olarak benimsenmelidir. Yeni pazarlara yönelip, ürün ve firmalarýn tanýtýmý ile ihracat alanlarýný geniþletmek için var olanlar geliþtirilmeli, yeni teþvik modelleri yaratýlmalýdýr. Küresel rekabet için Ar-Ge ve inovasyon yeteneði artýrýlmalý ve Ar-Ge harcamalarý oraný yükseltilmeli; sektör bu yöndeki çalýþmalarýný hýzlandýrmalý, daha çok proje üretebilmeli; Ar-Ge payýnýn % 1,5-2`ye çýkarýlmasý saðlanmalýdýr. Sektör özel teþvikler, krediler ve Ar-Ge teknoloji platformu destekleri getirilmesi yoluyla güçlendirmelidir. Uygulamada alana dönük deðiþik destek programý kaynaklarýnýn anlaþýlmasýnda ve kullanýmýnda bilgi eksiklikleri olduðu gözetilerek MMO ve benzeri meslek odalarý kurumsal kimlikleri ile bu eksiði giderici sorumluluklar üstlenmelidir. Özgün ürün yaratabilmek hedeflerin baþýnda yer almalýdýr. Sektör teknoloji düzeyini yükselten bir aþamadan geçmek ve ihracatýný buna göre yapýlandýrmak zorundadýr. Yüksek katma deðerli ürün için stratejik bir hamle gereklidir. Ýç piyasada "yerli malý" ürünlerin oranýný artýrmak öncelikle hedeflenmelidir. Sektöre yönelik kümeleþmeler teþvik edilmelidir. Teknoloji odaklý, eðitim yetkinliði kazanmýþ bir yapýlaþmanýn gereði olarak üniversitelerdeki öðretim programlarý Ar- Ge ve inovasyon çalýþmalarýný destekleyecek nitelikte olmalýdýr. Sektörün özel makinalara (öncelikli makina imalat alt sektörleri olarak; soðutma, klima ve havalandýrma cihazlarý ve yük kaldýrma, taþýma ve nakletme makinalarý, iþ, inþaat ve madencilik makinalarýna) yönelik Ar-Ge çalýþmalarý ve ihracat içinde yüksek katma deðerli ürünlerin payý artýrýlmalýdýr. Katma deðer yaratýcý ürün ortaya koymanýn olmazsa olmazý olan, mühendis istihdamýnýn artýrýlmasý için politika geliþtirilmelidir Ulusal Ýstihdam Strateji Belgesinde kapsamlý olarak ortaya konan ve torba yasalarla, yönetmeliklerle yaþamaya geçirilen; emekçilerin ve mühendislerin artan konum kaybý, vasýfsýzlaþtýrýlmasý, iþsizleþtirilmesi, esnekleþtirme ve emeðin deðersizleþtirilmesine karþý emek ve meslek örgütleri ile emekten yana mesleki ve demokratik kitle örgütlerinin ortak mücadelesi örülmelidir. Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði mevzuatý çerçevesinde makina imalat sektörünün yükümlülükleri çalýþan, çalýþma ortamý ve ürün açýlarýndan önem arz etmektedir. Ýþ güvenliði mühendisliði ve iþyeri hekimliði serbestleþtirme politikalarýna tabi tutulmakta, Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi vb. yöntemlerle piyasalaþtýrýlmaktadýr. TMMOB, Tabip Odalarý ve sendikalar bu gidiþe son verilmesi için sürdürdükleri mücadeleye, konunun ilgilisi diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile meslek ve kitle örgütlerini de katarak devam etmelidir. Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði mevzuatý bilindiði üzere sýk sýk deðiþmektedir. Ne yazýk ki sorunun köklerine inerek çözümler üreten bir mevzuat bulunmamaktadýr. Baþta TMMOB olmak üzere Tabip Odalarý ve sendikalarýn görüþ ve önerilerine yer verilmemektedir. Bu yaklaþým devam ettiði sürece problemlerin artacaðý, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn yaþanacaðý bilinmelidir. Ýþ kazalarýnýn bir kýsmýnýn makinalardan kaynaklandýðý gerçeðinden hareketle makina imalatçýlarý daha proje ve üretim aþamasýnda iken iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hususunu ön plana çýkarmalý, üretime baþlamadan risk deðerlendirmesi yapmalýdýr. Ýmalat sektörünün, üretim yaparken saðlýklý ve güvenli bir iþyeri ortamý yaratmayý hedeflemesi kendi çalýþanlarý için de gerekir. TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERI ODASI

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı