MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ"

Transkript

1

2 MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ Misyonumuz: Dünya ve ülke ölçeğinde doğal tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi kullanımların baskısı altındaki bölgelerde; bütünleşik alan yönetimi yaklaşımıyla, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde, çok yönlü bakış açısı ile sektörler arası eşgüdümü sağlayarak, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini koruyarak, insanlarımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için hizmet vermektir. Vizyonumuz: YENİLİKÇİ KURUM KÜLTÜRÜ ile bilimsel, verimli ve etkili çalışma yöntemlerini kullanarak, çevre kalitesini artıran, MODEL BİR KURUM olmaktır.

3 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU NEDİR? Doğal kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması,. Yüzyılda insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışa karşın, doğal kaynakların hızla tüketilmesi, düzenli yerleşim alanlarının daralması, çevre kirliliği ile ilgili problemler, ülkeleri ortak çözüm arama yolunda giderek daha sıkı bir işbirliğine yöneltmektedir. Çevrenin, doğal ve kültürel kaynakların korunması amacıyla yapılan çalışmalar uluslararası sözleşme ve antlaşmalarla hukuki bir zeminde ve bilimsel araştırmaların ışığında yürütülmektedir. Bu bağlamda ülkemiz özellikle son on beş yıl içerisinde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla bir çok uluslararası antlaşmaya taraf olmuştur. Bern Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa nın Yaban Hayatının ve Habitatlarının Korunması Sözleşmesiyle, nesli tehdit ve tehlike altında olan türlerin korunması taahhüt edilmiştir. Söz konusu türler ve habitatların korunması Barselona Sözleşmesi ile de koruma altına alınmıştır. Bu sözleşmenin ek protokollerinden birini ise Akdeniz de Özel Koruma Alanları Kurulması protokolüı oluşturmaktadır. Bu sözleşmeler neticesinde, 989 yılında 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluş amacı, Bakanlar Kurulunca Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak tespit ve ilân edilen alanlardaki çevre değerlerini korumak ve ona yönelik tedbirleri almaktadır. Özel Çevre Koruma Bölgeleri; tarihi, doğal, kültürel v.b. değerler açısından bütünlük gösteren ve gerek ülke gerek dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan alanlardır. Bu alanlar; özelliklerinin geleceğe ve gelecek nesillere ulaştırılmasını ve doğal kaynakların korunarak kullanılmasını teminen, 87 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesine ve ülkemizin taraf olduğu Akdeniz de Özel Koruma Alanlarına ilişkin protokol gereğince Bakanlar Kurulu tarafından ilân edilir. Bu Protokol kapsamında ülkemizdeki ilk Özel Çevre Koruma Bölgesi 989 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilmiştir. Bütün Dünya da olduğu gibi, ülkemizde de Çevre Koruma için temel prensip: Tedaviden Önce Koruma, Koruyarak Kullanma ve Geliştirerek Koruma olmalıdır. Bunun için en rasyonel yaklaşımı, kalkınma hareketi ile çevre değerleri ve bilhassa ekolojik denge arasında uzun vadede kurulması gereken KORUMA-KULLANMA dengesini teşkil etmektedir. Yukarıda izah edilen amaçlara ulaşılması için Kurum, esas itibariyle Çevre Koruma ve Plânlama fonksiyonlarını yerine getiren bir tarzda teşkilâtlanmış ve buna göre görevlendirilmiştir. Bölgelerde gelişmeler, koruma kararlarının ekolojik boyutunun Plânlama Sistemlerinin aktarılması ve bu planların uygulanmasıyla denetim ve kontrol altına alınmaktadır.

4 ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ Bölge İsmi İlan Tarihi Alanı Nüfus/ Türkiye Alanı Nüfus/ Türkiye (Km Bölge İsmi İlan Tarihi ) (Kişi) Yüzdesi (Km ) (Kişi) Yüzdesi Gökova %0,0 Foça %0,0 Köyceğiz-Dalyan %0,0 Datça-Bozburun %0,0 Fethiye-Göcek %0, Pamukkale %0,0 Patara %0,0 Gölbaşı %0, Kaş-Kekova %0,00 Ihlara %0,008 Göksu Deltası %0,0 Tuz Gölü %0,6 Belek %0,0 Uzungöl %0,0

5 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMUNUN GÖREVLERİ. Milletlerarası Koruma sözleşmeleri ve çevre mevzuatı da dikkate alınarak, koruma ve kullanma esaslarını belirlemek imar plânlamalarını yapmak, mevcut her ölçekteki plân ve plân kararlarını revize etmek ve re sen onaylamak,. Kamu Kurumu ve kuruluşlarınca ve yapılan veya yaptırılacak enerji, sulama, ulaştırma, orman yolu ve benzeri tesisler ile tabii kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilâtının koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu incelemek,. Haritası olmayan alanlar için harita yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde alt-yapıyı plânlamak, alt-yapı proje ve tesislerini yapmak ve yaptırılmasını temin etmek, 5. İmar plânları ve revizyonlar ile ilgili uygulamalarının kontrolu esaslarını tespit etmek ve uygulanmasının koordinasyonunu ve takibini sağlamak, 6. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, 7. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin kara, kıyı, akarsu, göl ve deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması geliştirilmesi ve tüketilmiş stoklarının yeniden kurulması için gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak, 8. Bu alanların korunması için her türlü icraatta bulunmak, araştırma incelemeler yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili dernekler ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, 9. Toplumda çevre koruma anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak ve kalıcı davranış değişikliklerini sağlamak amacı ile toplumun her seviyesinde çevre koruma yaygın eğitimi yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bu faaliyetleri yürütmek. Kurum, bu görevlerini yerine getirirken Kamu Kurum ve Kuruluşları, bilimsel kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar ve milletlerarası çevre kurumları ile işbirliği yapmaktadır. Özel Çevre Koruma Kurumu diğer koruma kararlarından farklı olarak Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak doğrudan plân yapmak, revize etmek, plânları ve projeleri re sen onaylamak yetkilerine sahiptir. Koruma kararları ve arazi kullanma kararlarının yer aldığı çevre düzeni plânları, bilimsel araştırmalar, yönetim planları ve izleme sonuçlarına dayanarak, 0 yıllık dönemdeki gelişmeleri değerlendirir ve yönlendirir. /5.000 ölçekli Çevre Düzeni Plânı kararları doğrultusunda /5.000 ölçekli Nazım İmar Plânları ve /.000 ölçekli Uygulama İmar Plânları hazırlanmış ve onaylanmıştır. Ayrıca, halen 0 araştırma projesi yürütülmekte olup, projenin de işlemleri devam etmektedir. Plânların uygulanması 9 sayılı İmar Kanunu Hükümlerine göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyeye; bu alanlar dışında Valiliklerin yetki sorumluluğu altındadır. Bu itibarla, 9 sayılı Kanuna göre ruhsat vermek, ruhsatsız ve/veya ruhsata aykırı yapıları uygun hale getirilmesi gibi yetki ve sorumluluklar ilgili belediye ve Valiliklere aittir. Ancak Kurum Başkanlığının Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki imar uygulamalarının onaylanan plânlara yasal olup olmadığının tespit edilmesi halinde, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili mercilere bildirmek ve görevin yerine getirilmemesi halinde de imar mevzuatına göre yasal işlem başlatmak gibi sorumluluğa bulunmaktadır.

6 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMUNA AİT ANA Özel Çevre Koruma Kurumunun vermekte olduğu sürekli ve genel hizmetler dışında ana faaliyetlerini 6 başlık altında toplamak mümkündür. Bu ana faaliyetler ve projeler aşağıda özetlenmiştir. İller düzeyindeki daha detaylı bilgiler ileride sunulmuştur. Sıra No Hizmetin Konusu Hizmetin İçeriği İlgili Birim İşbirliği Yapılan Paydaşlar Kara, Kıyı, Deniz Alanlarında ki Biyolojik Çeşitliliğin Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Yönetim Planlarının Hazırlanması ÇKAİ Dai.Bşk. ÇKAİ Dai.Bşk. Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Denizlik Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve STK'lar Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapı Araştırmaları ÇKAİ Dai.Bşk. Üniversiteler ve Yerel Yönetimler Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri Su Kalitesi İzlenmesi Modern Sulama Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Teşvik Edilmesi ile İyi Tarım Uygulamaları ÇKAİ Dai.Bşk. ÇKAİ Dai.Bşk. Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve STK'lar Tarım ve Köyişleri Bak. Yerel Yönetimler, DSİ, Üniversiteler ve STK'lar Jeotermal Kaynakların Korunması ve Yönetimi ÇKAİ ve EPPU Dai.Bşk. MTA, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve Birlikler Hedef Grupları Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri ÇKAİ Dai.Bşk. Çevre ve Orman Bakanlığı, Mülki İdare Amirler, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve STK'lar Uydu Görüntüsü Alımı ve CBS Tabanlı Veri Oluşturma EPPU Dai.Bşk. Orman Gn. Md., Harita Komutanlığı ve İlgili Kurumlar Halihazır Harita Alımı EPPU Dai.Bşk. İller Bankası ve Yerel Yönetimler Planlama ve Proje Hizmetleri Çevre Düzeni Planı Hazırlanması EPPU Dai.Bşk. İlgili Merkezi Yönetimler, Yerel Yönetimler ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Nazım ve Uygulama İmar Planı EPPU Dai.Bşk. Yerel Yönetimler ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu İmar Planı Uygulama EPPU Dai.Bşk. Yerel Yönetimler 5

7 Sıra No Hizmetin Konusu Hizmetin İçeriği İlgili Birim İşbirliği Yapılan Paydaşlar Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapılması EPPU Dai.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve Birlikler Kırsal Alanlardan Atıkların Toplaması ve Taşıması ÇKAİ Dai.Bşk. Yerel Yönetimler ve Birlikler Atık Yönetimi Hizmetleri İzleme, İşletme Eğitimi ve Koordinasyon Transfer İstasyonu Yapılması ÇKAİ Dai.Bşk. EPPU Dai.Bşk. Birlikler, Yerel Yönetimler, Çevre ve Orman Bakanlığı Yerel Yönetimler ve Birlikler Yeni Bertaraf Sistemleri (Ar-Ge) EPPU Dai.Bşk. Üniversiteler, TÜBİTAK ve Çevre ve Orman Bakanlığı Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyon Çalışmaları EPPU Dai.Bşk. Yerel Yönetimler ve Birlikler Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması EPPU Dai.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve Birlikler Atık Su Yönetimi Hizmetleri Kanalizasyon Sistemi Yapılması Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Verimliliğinin İzlemesi EPPU Dai.Bşk. ÇKAİ Dai.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve Birlikler Çevre ve Orman Bakanlığı, Üniversiteler, Birlikler İşletme Eğitimi ve Koordinasyon ÇKAİ Dai.Bşk. Çevre ve Orman Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversiteler Kaynak Temini, Depo ve Arıtma EPPU Dai.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve DSİ 5 Su Temin İşleri ve Hizmetleri İletim Hattı ve Şebeke Yaptırılması EPPU Dai.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası Damlama Sulama ÇKAİ Dai.Bşk. Yerel Yönetimler, İller Bankası ve DSİ 6 Çevre Tanzimi Kıyı ve Açık Alan Düzenlemesi Günübirlik Hizmet Noktaları Proje ve Yapımı EPPU Dai.Bşk. EPPU Dai.Bşk. Yerel Yönetimler ve Birlikler OGM, Yerel Yönetimler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü 6

8 AKSARAY Aksaray İli - ÖÇKB Alan Dağılımı (km) 7% Aksaray İli Tuz Gölü ÖÇKB(Aksaray) Ihlara ÖÇKB 5% % Aksaray İli - ÖÇKB Nüfus Dağılımı 66% Aksaray İli Tuz Gölü ÖÇKB(Aksaray) Ihlara ÖÇKB % % 7

9 -IHLARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0.008 Ihlara (Kapadokya) Bölgesi, güneyde Ihlara Kasabası sınırından (vadinin güney ucu) Yaprakhisar, Belisırma köylerini içine alarak Selime'nin kuzeyde bulunan üst sınırına kadar uzanan alanın büyüklüğü 5.6 km dir. Denizden,0 m yükseklikte bulunan yöre, jeolojik olarak Pliosen devrinde Hasan ve Erciyes Dağlarının volkanik aktiviteleri sonucu oluşan Kayaçlarla örtülüdür. Yörede mevcut kayaçlar tüf, ignimbirit ve volkanik küllerden ibarettir. Yaklaşık km uzunluğunda olan Ihlara vadisi tektonik açıdan doğrultu atımlı fay şeklinde bir yapıya sahiptir. Ihlara, Kapadokya Bölgesinin bir bölümünü oluşturur ve tarihçesi M.Ö. 000 yıllarına kadar uzanır. Ancak, günümüze kadar ulaşan uygarlık izleri Bizans Imparatorluğu döneminden kalmadır. M.S.. yy.'da kayaların oyulması sonucunda çok sayıda kilise inşaa edilmiştir. Aynca 5 milyon insanı barındırabilecek mağara ve inlere sahip olan yörede daha sonraki dönemlerde Danişmentli, Selçuklu, Osmanlı yönetimlerinin izleri ve eserleri görülmektedir. Bölgede bir çok termal kaynak bulunmaktadır. Bunlardan halen açık olan Yaprakhisar Köyü'nün yanındaki Ziga Kaplıcası'nın suyunun sıcaklığı 60 C' ye kadar çıkmaktadır. Yörede bitki örtüsü olarak tipik bir Orta Anadolu vejetasyonu hakimdir. Ihlara Vadisi florasının tespiti için yapılan çalışmalar sonucunda 0 familyaya ait 00 kadar karasal bitki türü tespit edilmiştir. Ayrıca omurgalı canlılardan balıklar, kurbağalar ve sürüngenlere ait birçok türün tespiti de yapılmıştır. Dünyada eşine az rastlanır doğal ve tarihi zenginliklere sahip olan bölgeye karayolu ile ulaşılmaktadır. Vadi tamamıyla doğal ve arkeolojik sit kapsamındadır. Ihlara Belediyesi dışında yerleşimler köy niteliğindedir. Yöre mimari kendine özgüdür. Malzeme, teknik ve sitil bakımından oldukça etkin bir geleneğin devam ettiği gözlenmektedir. Kayaya oyma ve yığma mekanların son derece organik ve karmaşık bir ilişkiler sitemi içinde yarattığı düzen belirli bir gelişme süreci ve belirli bir yaşama biçiminin de ürünüdür. 8

10 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Hedef Gruplarını Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Planlama ve Proje Hizmetleri Ihlara Çevre Düzeni Planı Revizyonu Ihlara İmar Planı Selime İmar Planı Termal Tesislere Ait İmar Planı İzleme faaliyeti İzleme faaliyeti İzleme faaliyeti İzleme faaliyeti 5 İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) 6 Ihlara Uydu Görüntüsü Alımı Özel Sektör 7 İmar Planı Yapımı-Selime (Halihazır Harita Alımı) Belediyesi 8 İmar Uygulaması Ihlara (Halihazır Harita Revizyonu) /Ihlara Jeoteknik Etüd Belediyesi Atık Yönetim Hizmetleri Ihlara Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köyler ve Ihlara Vadisi İçinde Katı Atıklarının Toplanması Özel Sektör Kaymakamlık, Birlik Atık Su Yönetimi Hizmetleri Melendiz Çayı Kirlilik Önleme Projesi Birlik, Belediye Selime I. Etap Kanalizasyon Sistemi Birlik, Belediye 9

11 Su Temini Hizmetleri Ihlara İçme Suyu Temini Belediyesi Yenikent İçmesuyu Temini Birlik, Belediye C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Ihlara Ö.Ç.K Bölgesi Jeolojisi ve Bölgede Bulunan Termal Kaynakların Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Araştırması Hacettepe Üniversitesi Katı Atıkların Geri Kazanımı ÇEVKO, Mahalli İdareler, Yerel Yönetimler 99-Sürekli Su Kalitesi İzleme Projesi ( İstasyon) Özel Sektör -Sürekli Planlama ve Proje Hizmetleri /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Selime Nazım İmar Planı(/5000) Valilik,Muhtarlık Selime Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Ihlara Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Ihlara Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Ihlara Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu (/5000-/000) 7 Ihlara Çevre Düzeni Planı 8 Ihlara İmar Planı 9 Selime İmar Planı 0 Termal Tesislere Ait İmar Planı Belediyesi..007 Sarayhan Jeoteknik Etüd Projesi Birlik, Belediye İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması ( adet) 0

12 Atık Yönetim Hizmetleri Belediye Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köyler ve Ihlara Vadisi İçinde Katı Atıklarının Toplanması Birlik 006,007, Çöp Konteyneri Alımı Birlik 006 Su Temin İşleri ve Hizmetleri İçme Suyu İhtiyaç Analizi Belediyesi Çevre Tanzimi Selime Çevre Düzenleme Belediyesi

13 -TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ (Aksaray İli Bölümü) A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,6 Türkiye nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü ve çevresi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 7 km büyüklüğündedir. İç Anadolu Bölgesinde yer alan Tuz Gölü Türkiye'nin ikinci büyük gölü olup meydana gelmesi tektoniktir. Tuz Gölü tüm yağışlarını kış aylarında alırken yazın göle giren su yoktur. Göl içinde suyun tuz konsantrasyonu çok yüksek olduğu için suda yaşayan bitkilere rastlanmaz. Göl çevresinde geniş bir alanda çok zayıf tuzcul floraya rastlanır. Tuz Gölü'nü besleyen sular doğuda Şereflikoçhisar'dan geçen Peçenek Suyu, güneyde Eskil'den göle giren Bağlıca ve Kırkdelik suları ile Eşmekaya kaynakları, güneybatıda Tersakan ayağı ile batıda Cihanbeyli'den gelen İnsuyu'dur. Tuz Gölü ile yakın ilişkide olan göller Tuz Gölü ile bir ekosistem bütünlüğü arz etmektedir. Yakın çevresindeki göller Tersakan Gölü, Bulluk Gölü ve Kulu Gölleridir. Tuz gölü kışın kapladığı geniş su alanı ile su kuşları için önemli bir kışlama bölgesidir. Uluslararası kriterlere göre A sınıfına giren bir sulak alandır. Kış aylarında çok sayıda Sakarca Kazı gölde barınır ve çevredeki tahıl ekili alanlarda beslenir. İlkbaharda göl içinde oluşan adalarda ve göl kıyısındaki bataklıklarda Suna, Angıt, Çamurcun, Büyük yağmurcun, Kocagöz, İnce Gagalı Martı, Gümüşi Martı ve Bataklık Kırlangıcı kuluçkaya yatmaktadır. Gölün ornitolojik önemi yurdumuzda en büyük flamingo kolonisinin kuluçka alanı oluşudur. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %70 inin karşılandığı Tuz Gölü'nün evsel atıklarla kirlenmesi insan sağlığını da tehdit etmektedir. Ayrıca Tuz Gölü ve onunla ekolojik etkileşim içerisinde bulunan alandaki nüfusun çok yoğun olması nedeniyle kontrol edilemeyen kentsel atıklar bölgenin biyolojik değerlerini tehdit etmektedir.

14 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Su Kalitesi İzleme Projesi ( İstasyon) Özel Sektör Hedef Gruplarını Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Tuzgölü Su Kaynakları Yönetimi Projesi Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri Tuzgölü Çevre Düzeni Planı İmar Planı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) İmar Uygulaması /Yeşiltepe-Eşmekaya Belediye İmar Uygulaması Acıpınar Belediyesi Atık Yönetimi Hizmetleri Aksaray Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi. Etap Yapımı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Aksaray KADDT) Tuzgölü Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Özel Sektör İz Bedeli Özel Sektör Atık Su Yönetimi Hizmetleri Sultanhanı Doğal Arıtma Sistemi Projesi Özel Sektör Aksaray Atıksu Arıtma Tesisi Belediye Sultanhanı Doğal Arıtma Birlik, Belediye İz Bedeli İz Bedeli Eskil Kanalizasyon Sistemi Birlik, Belediye Su Temin İşleri ve Hizmetleri Acıpınar Su Temini Belediyesi Yeşilova İçmesuyu Şebeke Belediyesi Kutlu Su Temini Belediyesi

15 C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Tuz Gölü Entegre Çevre Projesi Fizibilite Etüdü Tuz Gölü Konsorsiyumu (IBERINSA- IDOM) 00 Toprak ve Arazi Kalite Sınıflaması ile Alternatif Tarım Uygulamalarının Belirlenmesi Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü Doğa Koruma-Arazi Kullanım Kararlarının Alınması Çalışmaları: -Koruma Alanları Sentezi Çalışması Yerel Yönetim Mart 00 - Ağustos 005 Doğa Koruma-Arazi Kullanım Kararlarının Alınması Çalışmaları: -Çevre Düzeni Planı Çalışmaları Yerel Yönetim Eylül 000- Devam ediyor 5 6 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Taslak Yönetim Planı Çalışması Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti Projesi Yerel Yönetim, Merkezi İdare Nisan Devam Ediyor Özel Sektör, Yerel Yönetim Su Kalitesi İzleme Projesi ( İstasyon) Özel Sektör, Çevre ve Orman Bakanlığı 006- Sürekli Planlama ve Proje Hizmetleri Ulukışla İmar Planı(/5000-/000) Belediyesi Eskil İmar Planı(/5000-/000) Belediyesi Aratol İmar Planı(/5000-/000) Belediyesi Topakkaya İmar Planı(/5000-/000) Belediyesi /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Acıpınar İmar Planı Belediyesi 7 Aksaray İmar Planı Belediyesi 8 Sultanhanı İmar Planı Belediyesi 9 Eşmekaya İmar Planı Belediyesi 0 Yeşiltepe İmar Planı Belediyesi

16 Tuzgölü Çevre Düzeni Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin Yapılması Atık Yönetimi Hizmetleri Aksaray Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Birlik, Valilik 006 Selime-Acıpınar Katı Atık Transfer İstasyonu Birlik 007 Selime-Acıpınar-Eşmekaya İlgili Ekipmanlar Birlik 007 Eşmekaya Katı Atık Transfer İstasyonu Rampa Yapımı Birlik, Belediye Selime Eşmekaya ve Acıpınar Katı Atık Transfer İstasyonları Adet Transfer İstasyonu ve Ana Birlik, Belediye Ekipmanları Yapılması ( adet semitreyler ve adet çekici temin edilmiştir.) 6 Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Aksaray KADDT) 7 Çöp Konteyneri Alımı Atık Su Yönetimi Hizmetleri Sultanhanı Kolektör Hattı İçin Boru ve Malzeme Temini Topakkaya Kanalizasyon Şebekesi ve Kolektör Hatlarında Kullanılacak Boru ve Malzeme Temini Sultanhanı Kolektör Hattı İçin Boru ve Malzeme Temini Belediyesi 00 Belediyesi, İller Bankası 007 Belediyesi, İller Bankası 007 Topakkaya Kanalizasyon ve Arıtma Birlik, Belediye 5 Sultanhanı Doğal Arıtma Sistemi Belediyesi Su Temin İşleri ve Hizmetleri Ulukışla İçmesuyu Arıtma Tesisi ekipmanları alımı Belediyesi 00 Ihlara Belediyesi İçmesuyu iletim hattı ve depo Belediyesi 005 Eşmekaya İçmesuyu İletim Hattı Belediyesi 006 Ihlara Belediyesi İçmesuyu iletim hattı ve depo Belediyesi Selime İçmesuyu Kuyusu Açılması Belediyesi 007 5

17 6 Yaprakhisar 500m İçmesuyu Servis Deposu, Terfi Binası, Motopomp ve Belediyesi, Güzelyurt Kaymakamlığı 007 E.Nakil Hattı 7 Kutlu İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması Belediyesi Altınkaya İçmesuyu Şebeke Hattı Belediyesi Ulukışla İçmesuyu Terfi Hattı İçin Boru ve Malzeme Temini Belediyesi İçmesuyu İhtiyaç Analizi Belediyesi Kutlu Su Temini (Kuyu) Birlik, Belediye Selime İçmesuyu Kuyusu açılması Birlik, Belediye Selime İçmesuyu İletim Hattı Birlik, Belediye Eskil İçmesuyu Arıtma Birlik, Belediye 5 Kutlu İçme Suyu İletim Hattı Belediye Çevre Tanzimi Ihlara Belediyesi Çevre düzenleme Belediyesi 00 Belisırma Seyir Terası Yapımı Kaymakamlık 007 Selime Çevre Düzenlemesi Birlik, Belediye 6

18 ANKARA Ankara İli - ÖÇKB Alan Dağılımı (km) 95% Ankara İli Tuz Gölü ÖÇKB(Ankara) Gölbaşı ÖÇKB % % Ankara İli - ÖÇKB Nüfus Dağılımı 98% Ankara İli Tuz Gölü ÖÇKB(Ankara) Gölbaşı ÖÇKB % % 7

19 -GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0, Ankara iline yaklaşık 0 km mesafede yer alan Mogan-Eymir Gölleri yakın çevresinde bulunan yaklaşık 7.9 km lik bir alan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir. Gölbaşı yerleşimi yakın çevresinde bulunan Mogan-Eymir gölleri doğal konumları gereği yer üstü ve yer altından birbirleri ile bağlantılı olup, Mogan Gölü kuzey çıkışından itibaren Eymir Gölü'ne bağlantılıdır. Aynı zamanda Ankara'nın en önemli rekreasyon alanı olan Eymir ve Mogan Göllerinin sahip oldukları doğal değerler, bölgenin Ankara Metropolüne yakın olması nedeniyle kentsel ve endüstriyel tehdit altındadır. Bölgede 5 si endemik olmak üzere toplam 88 bitki türü (Örneğin bölgenin simgesi haline gelmiş Peygamber Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii) endemik türlerden biridir ve si yırtıcı olmak üzere 00 civarında kuş türü tespit edilmiştir. Bu nedenle bölgeden sorumlu Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından, doğa koruma planları geliştirmek ve doğal değerlere zarar verici tüm faaliyetleri disiplin altına almak, zengin biyolojik çeşitliliği koruyabilmek amacıyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği halinde; su kaynakları, altyapı, tarımsal kirlilik, erozyon, biyoçeşitlilik vb. konularda araştırma planlama ve uygulama projeleri yürütülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların asıl amacı bölgenin doğal değerlerini korumaya yönelik Yönetim Planının oluşturulmasıdır. 8

20 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Su Kalitesi İzleme Projesi ( istasyon) Özel Sektör Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Peygamber Çiçeği Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri Gölbaşı Çevre Düzeni Planı Revizyonu Kurum Personel Eliyle Gölbaşı (Merkez) imar planları Kurum Personel Eliyle Rekreasyon Alanları İmar Planı Kurum Personel Eliyle İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) Kurum Personel Eliyle 5 Gölbaşı Uydu Görüntüsü Alımı Özel Sektör Atık Yönetim Hizmetleri Gölbaşı Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Özel Sektör 9

21 C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Eymir ve Mogan Göllerinin Korunmasına Yönelik Jeoloji ve Hidrojeoloji İncelemesi MTA 99 Anadolu Botanik Bahçesi Projesi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sivrisinek Entegre Mücadelesi Üniversite Dip Çamuru Araştırma Hacettepe Üniversitesi- UKAM Ağaçlandırma Orman Genel Müdürlüğü, Valilik Mogan ve Eymir Gölleri Havzası Hidrometeoroloji Projesi Mogan Gölü Havzası Biyolojik Zenginliğin Tespiti Projesi 9 Mogan Gölü Su Kalitesini İzleme Projesi 0 Mogan Gölü Havzası Erozyon Projesi Mogan Gölü'ne Karışan Bazı Akarsularda Kirletici Yüklerin Belirlenmesi ve Doğal Arıtım Yöntemleriyle Islahı Projesi Cumhuriyet'in 80.Yıl Etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Ağaçlandırma Projesi Gölbaşı ÖÇKB'de Yanardöner (Peygamber Çiçeği) Eylem Planı, hazırlık çalışmaları başlatılmış ve 005 yılı içerisinde de çalışmalara devam edilmiştir. Elektirik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 998-Devam ediyor Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Çevre Bakanlığı Çevre Referans Labaratuarı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Araştırma Enstitüsü 00-Devam Ediyor TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Orman Bakanlığı-Ankara İl Müdürlüğü- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediye Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları, ANÇEVA, Gölbaşı Belediyesi'nin de katılımıyla Eylem Planı Su Kalitesi İzleme Projesi ( İstasyon) Özel Sektör, Çevre ve Orman Bakanlığı 005-Sürekli Nesli Tehdit Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Peygamber Çiçeği) Üniversite Planlama ve Proje Hizmetleri TEK Tesisleri Belediyesi Polis Enstitüsü Belediyesi /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar

22 5 Gölbaşı ve Çevresi Nazım İmar Planı(/5000) Gölbaşı Rekreasyon Alanları Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Belediyesi Taşpınar Köyü 700'lük Alan. Bölge Belediyesi Taşpınar Köyü 700'lük Alan. Bölge Belediyesi Gölbaşı Merkez (Revizyon) Belediyesi Gölbaşı Rekreasyon Alanları Belediyesi Gölbaşı Merkez (Revizyon) Belediyesi Gölbaşı Merkez Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Gölbaşı Çevresindeki Köylere Ait 78 Adet İmar Planı Belediyesi Gölbaşı Çevre Düzeni Planı Revizyonu Gölbaşı (Merkez) imar planları 5 İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin yapılması.( adet) 6 Rekreasyon Alanları İmar Planı Kurum Personel Eliyle Atık Yönetim Hizmetleri Mogan Gölü Kıyı Kesimi ve Sazlık Alanlarda Katı Atıkların Toplanması Belediye 007, Su Temini İşleri Hizmetleri İçme suyu İhtiyaç Analizi Çevre Tanzimi Gölbaşı Belediyesi Çevre Düzenleme Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi 00

23 -TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ (Ankara İli Bölümü) A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,6 Türkiye nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü ve çevresi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 7 km büyüklüğündedir. İç Anadolu Bölgesinde yer alan Tuz Gölü Türkiye'nin ikinci büyük gölü olup meydana gelmesi tektoniktir. Tuz Gölü tüm yağışlarını kış aylarında alırken yazın göle giren su yoktur. Göl içinde suyun tuz konsantrasyonu çok yüksek olduğu için suda yaşayan bitkilere rastlanmaz. Göl çevresinde geniş bir alanda çok zayıf tuzcul floraya rastlanır. Tuz Gölü'nü besleyen sular doğuda Şereflikoçhisar'dan geçen Peçenek Suyu, güneyde Eskil'den göle giren Bağlıca ve Kırkdelik suları ile Eşmekaya kaynakları, güneybatıda Tersakan ayağı ile batıda Cihanbeyli'den gelen İnsuyu'dur. Tuz Gölü ile yakın ilişkide olan göller Tuz Gölü ile bir ekosistem bütünlüğü arz etmektedir. Yakın çevresindeki göller Tersakan Gölü, Bolluk Gölü ve Kulu Gölleridir. Tuz gölü kışın kapladığı geniş su alanı ile su kuşları için önemli bir kışlama bölgesidir. Uluslararası kriterlere göre A sınıfına giren bir sulak alandır. Kış aylarında çok sayıda Sakarca Kazı gölde barınır ve çevredeki tahıl ekili alanlarda beslenir. İlkbaharda göl içinde oluşan adalarda ve göl kıyısındaki bataklıklarda Suna, Angıt, Çamurcun, Büyük yağmurcun, Kocagöz, İnce gagalı martı, gümüşi Martı ve Bataklık kırlangıcı kuluçkaya yatmaktadır. Gölün ornitolojik önemi yurdumuzda en büyük flamingo kolonisinin kuluçka alanı oluşudur. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %70'unun karşılandığı Tuz Gölü'nün evsel atıklarla kirlenmesi insan sağlığını da tehdit etmektedir. Ayrıca Tuz Gölü ve onunla ekolojik etkileşim içerisinde bulunan alandaki nüfusun çok yoğun olması nedeniyle kontrol edilemeyen kentsel atıklar bölgenin biyolojik değerlerini tehdit etmektedir.

24 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Tuzgölü Su Kaynakları Yönetimi Projesi Özel Sektör Hedef Gruplarını Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Planlama ve Proje Hizmetleri İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) Tuzgölü Çevre Düzeni Planı Atık Yönetimi Hizmetleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Şereflikoçhisar KADDT) Tuzgölü Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Özel Sektör Atık Su Yönetimi Hizmetleri Şereflikoçhisar Atıksu Yönetimi Birlik,Belediye İz Bedeli

25 C- YILINA KADAR GEÇEKLEŞTİLEN Planlama ve Proje Hizmetleri /50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Tuzgölü Çevre Düzeni Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin Yapılması (0 adet) Atık Yönetimi Hizmetleri Şereflikoçhisar Katı Atık Düzenli Belediyesi Depolama Tesisi 006 Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Şereflikoçhisar KADDT) Çöp Konteynırı Alımı Atık Su Yönetimi Hizmetleri Şereflikoçhisar Atıksu Arıtma Tesisi Belediye (iş yılında tamamlanacaktır)

26 ANTALYA Antalya İli - ÖÇKB Alan Dağılımı (km) 97% Antalya İli Belek ÖÇKB Kaş-Kekova ÖÇKB Patara ÖÇKB (Antalya) % % % Antalya İli - ÖÇKB Nüfus Dağılımı 97,%,%,5% 0,% Antalya İli Belek ÖÇKB Kaş-Kekova ÖÇKB Patara ÖÇKB (Antalya) 5

27 -BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,0 Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin bir kısmı Serik, bir kısmı da Manavgat ilçe sınırları içerisinde yaklaşık.79 km lik bir alanda yer almaktadır. Bölgenin tarihi Hititler'e kadar dayanmaktadır. Gündoğdu, Kısalar ve Çolaklı'da bulunan antik döneme ait eserlerden bölgede binlerce yıllık yerleşimin olduğu anlaşılmaktadır. Bu bölgede dağınık vaziyette antik kalıntılar mevcuttur. Aynca Gündoğdu köyünün Aktaş mevkiini içine alan sahilde büyük bir arkeolojik sit alanı mevcuttur. Yörede tarım alanları geniş yer kaplamaktadır. Seracılık da giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bölgedeki flora ve fauna hızla yayılan tarım faaliyetlerinin tehdidi altındadır. Özellikle Kızılçam (Pinus brutia) ormanları eskiden bu bölgede geniş yer tutarken bugün çok azalmıştır. Manavgat'ın doğusu ve Acısu'nun batısında ise fıstık çamı (Pinus pinea) ormanları dikkat çekmektedir. Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının korunması için yörede planlı ve düzenli gelişmeye yönelik kaplumbağa izleme projeleri ve bu projelerin sonuçlarına göre uygulamalar yapılmaktadır. 6

28 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habidatların Korunması Deniz Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habidatların Korunması Serik Armudu Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habidatların Korunması Kumzambağı Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Kuş Halkalama Çalışması Özel Sektör Özel Sektör Özel Sektör Özel Sektör 5 Su Kalitesi İzleme Projesi ( istasyon) Özel Sektör 6 Belediyelerle İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı Özel Sektör 7 Eğiticilerin Eğitimi Özel Sektör 8 9 Manavgat ilçesi Çolaklı beldesi atıksu arıtma tesisi eğitimi Korunan Alanların Yönetimi ve Planlaması Eğitimi Özel Sektör Özel Sektör 0 Çevre Muhasebesi Envanter İstatistik Eğitimi Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri Belek Çevre Düzeni Planı Karadayı İmar Planı Çolaklı Kıyı Kesimine ait İmar Planı Revizyonu İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) Atık Yönetimi Hizmetleri Boğazkent-Karadayı Transfer İstasyonu Belediyesi Belek Vahşi Depolama Alanlarının Özel Sektör Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Belek ÖÇKB Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köyler ile Çeşitli Açık Birlik, Belediye Alanlardan Katı Atıkların Toplanması Belek Transfer İstasyonu İhtiyaç Analizi ve Özel Sektör Projelendirme 7

29 Atık Su Yönetimi Hizmetleri Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Atıksu Arıtma Modeli Belirlenmesi ve Fizibilite Çalışması Özel Sektör Özel Sektör Su Temin İşleri ve Hizmetleri Antalya ÖÇKB Köyleri Klorlama Üniteleri (Kısalar- Büklüce-Yavrudoğan-Denizyaka) Birlik,Belediye Karadayı Su Temini Belediyesi Perakende İçmesuyu Temini Birlik, Belediye İz Bedeli 8

30 C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Koruma Projesi Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Koruma Bölgesi Çevre Koruma Projesi Üniversiteler/Özel Sektör 995-Sürekli Kaplumbağa İzleme ÇEVKO, Mahalli İdareler 998-Sürekli 5 Katı Atık Geri Kazanımı Yerel Yönetimler Biyolojik Çeşitlilik ve Ekolojik Yönetim Planı Hazırlanması Akdeniz Üniversitesi Çevre Koruma Çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar "Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi" Eşleştirme (Twinning) Projesi Biyotop Haritalaması Üniversiteler, Bfn (Almanya Doğa Koruma Ajansı), Doğa Koruma ve Milli Parklar, Belediyeler Su Kalitesi İzleme Projesi (0 İstasyon) Özel Sektör 00-Sürekli Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve 0 Habitatların Korunması Projesi Üniversiteler/Özel Sektör (Kaplumbağa İzleme Projesi) Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Serik Üniversiteler/Özel Sektör Armudu, Kum Zambağı) Planlama ve Proje Hizmetleri Çolaklı Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Evrenseki Kıyı Kesimi Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi..99 /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Çolaklı Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Çolaklı Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Karadayı Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Karadayı Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Boğazkent Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Belek Çevre Düzeni Planı 0 Karadayı İmar Planı Çolaklı Kıyı Kesimine ait İmar Planı Revizyonu Boğazkent İmar Planı Birlik/Belediye Evrenseki İmar Planı Belediyesi 9

31 Atık Yönetimi Hizmetleri Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması Birlik Çöp Konteynırı Alımı Su Temini İşleri Hizmetleri İçme Suyu İhtiyaç Analizi Atık Su Yönetimi Hizmetleri Boğazkent Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Belediyesi 00 Çolaklı Kanalizasyon Şebekesi Belediyesi 00 Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Çevre Tanzimi Çevre Referans Laboratuvarı 006-Sürekli Belek Köyleri Çevre Düzenleme Birlik,Belediye 0

32 -KAŞ KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,00 Yaklaşık 57.8 km lik alanı kaplayan Özel Çevre Koruma Bölgesi Antalya İli, Kaş İlçesi nin doğusunda bulunmaktadır. Bölgeye adını veren Kekova, bölge içinde yer alan en büyük adadır. Kekova adası, Anadolu yakasına yapışık bir boğaz oluşturarak uzanır. Kıyıya paralel uzanan Sıcak Yarımadası ve Kekova Adası bir iç deniz niteliği taşıyan Ölüdeniz i oluşturur. Bölge, genelde Akdeniz iklim tipine uygun makilik ve yer yer çam ağaçlarıyla kaplıdır. Kurum, tıbbi ve aromatik bitkiler ile soğanlı bitkiler açısından zengin olan bölgenin biyolojik zenginliğinin tespitine ve ekolojik yönetimine ilişkin projeleri yürütmektedir. Kıyı bölgelerinin tamamında. derece arkeolojik ve doğal sit alanlarının yer aldığı bölge, korunaklı koyları ve doğal tarihi güzelliklerinin sağladığı imkanlarla yat turizmine oldukça elverişlidir.

33 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Kekova Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Özel Sektör Su Kalitesi İzleme Projesi ( istasyon) Özel Sektör Hedef Gruplarını Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Planlama ve Proje Hizmetleri Kale - Üçağız İmar Planı Yapımı Özel Sektör Kekova Çevre Düzeni Planı Revizyonu İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması ( adet) Atık Yönetimi Hizmetleri Kaş-Kekova Transfer İstasyonu Birlik, Belediye 5 Kaş-Kekova Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Kekova ÖÇKB Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması Kaş-Kekova Transfer İstasyonu İhtiyaç Analizi ve Projelendirme Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesinde vidanjör teknenin aktif hale getirilmesi İz Bedeli Özel Sektör Kaymakamlık Birlik Özel Sektör Birlik, Belediye Atık Su Yönetimi Hizmetleri Atıksu Arıtma Modeli Belirlenmesi ve Fizibilite Çalışması Özel Sektör Su Temin İşleri ve Hizmetleri Çavdır Köyü Su Deposu Birlik, Belediye İz Bedeli

34 C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Çevre Koruma Projesi Mahalli İdare, Yerel Yönetimler Likya Kıyılarında Ekolojik Ölçekli Turizm Projesi 000 Devam ediyor WWF, Çevre ve Orman Bakanlığı Su Kalitesi İzleme Projesi ( İstasyon) Üniversiteler/Özel Sektör 00-Sürekli 5 Biyolojik Çeşitlilik Araştırması Üniversiteler /Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Geleneksel Mimari Karakterin belirlenmesi için etüd çalışması Kekova Çevre Düzeni Planı Revizyonu İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması ( adet) İnceleme Devam ediyor Atık Yönetimi Hizmetleri Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması Birlik 006,007, Çöp Konteyneri Alımı İşi Birlik 007 Atık Su Yönetimi Hizmetleri Demre Vidanjör ekipmanı alımı Kaymakamlık 006 Çevre Tanzimi Kaş-Kekova Köyleri Çevre Düzenleme Birlik,Belediye

35 -PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ (Antalya İli Bölümü) A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,0 Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinin büyük bir kısmı Antalya ili Kaş ilçesi, diğer kısmı ise Muğla ili sınırları içerisinde yer almakta ve 97. km lik bir alanı kaplamaktadır. Bölge tarihi ve kültürel eserlere, eşsiz doğal zenginliğe ve güzelliğe sahiptir. Özellikle Türkiye'nin Akdeniz kıyı sahillerinde deniz kaplumbağaların 7 yumurtlama ve üreme sahasından biri olan Patara Kumsalı,.derece önemli yumurtlama ve üreme alanı olarak koruma altındadır. Bölgedeki en tipik doğal yapılardan birisi de hareketli kum tepeleridir. Bu tepelerin bir kısmında bulunan tuzcul bitkilerin korunması ve rüzgar erozyonunun önlenmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bölgede Akdeniz'e özgü "garig" adı verilen makiler yaygındır. Kıyı bölgelerinde ise alçaklarda defne, akça kesme ile incir ve kokuca ağaçlarına rastlanmaktadır. Kekik, nane, lavanta gibi tıbbi ve aromatik bitkiler ile çok sayıda soğanlı bitkiler bölgenin biyolojik zenginliğini oluşturmaktadır. Patara gerek arkeolojik değerleri, gerekse doğal özellikleriyle antik çağlardan günümüze kadar önemini sürdürmüştür.

36 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Deniz Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Kumzambağı Özel Sektör Özel Sektör Su Kalitesi İzleme Projesi (6 İstasyon) Özel Sektör 5 Hedef Gruplarını Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin Verimli İşletilmesi Eğitimi Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri 5 Kınık İmar Planı Ova İmar Planı Kumluova İmar Planı Karadere İmar Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) Atık Yönetimi Hizmetleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Patara KADDT) Patara Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması Özel Sektör Kaymakamlık Birlik Atık Su Yönetimi Hizmetleri Atıksu Arıtma Modeli Belirlenmesi ve Fizibilite Çalışması Patara ÖÇK Bölgesi Kanalizasyon Sistemi Birlik, Belediye Özel Sektör İz Bedeli 5

37 Su Temin İşleri ve Hizmetleri Yeşilköy Su Deposu Belediyesi Üzümlü Köyü Su Deposu ve İletim Hattı Birlik, Belediye Çevre Tanzimi Patara Çevre Düzeni Planı Güncelleme ve Revizyon Çalışmaları 6

38 C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Koruma Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Kaplumbağa İzleme ve Koruma Üniversiteler, STK 99-Sürekli Patara'da Seracılığın Mevcut Durumunun Araştırılması Patara Bölgesi Erozyon Kontrolü, Kumsal Tespiti ve Ağaçlandırma 5 Patara Yönetim Planı Tarım Bakanlığı Antalya Seracılık Araştırma Enstitüsü Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü Dünya Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerel Yönetimler Patara Su Kaynakları Yönetimi Üniversiteler Çevre Koruma Çalışmaları Yerel Yönetimler 996-Sürekli 8 Su Kalitesi İzleme Projesi (6 İstasyon) Üniversiteler / Özel Sektör 00-Sürekli 9 0 Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Kaplumbağa İzleme Projesi) Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Kumzambağı Projesi) Üniversiteler / Özel Sektör Üniversiteler / Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kınık Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Kınık Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Ova Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Ova Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Yeşilköy Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Kınık İmar Planı 8 Ova İmar Planı 9 Gelemiş İmar Planı Valilik 0 Yeşilköy İmar Planı Özel Sektör 7

39 Kumluova İmar Planı Karadere İmar Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin yapılması (7 adet) Atık Yönetim Hizmetleri Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması Birlik 006,007, Çöp Konteyneri Alımı İşi Birlik 007 Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Patara KADDT) Patara Katı Atık Depolama Tesisinde Sıkıştırma ve Gaz Bacaları Teşkili Kurum Birlik,Belediye Su Temin İşleri ve Hizmetleri Ova İçmesuyu iletim hattı Belediyesi, İller Bankası 005 Yeşilköy İçmesuyu Terfi Hattı Belediyesi, İller Bankası 007 İçmesuyu İhtiyaç Analizi Çevre Tanzimi Patara Köyleri Çevre Düzenleme Birlik,Belediye 8

40 DENİZLİ Denizli İli - ÖÇKB Alan Dağılımı (km) 99% Denizli İli % Pamukkale ÖÇKB 99% Denizli İli - ÖÇKB Nüfus Dağılımı % Denizli İli Pamukkale ÖÇKB 9

41 -PAMUKKALE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,0 Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi kendine has doğal yapısı ve tarihi değerleri olan bir bölgedir. Denizli ilinin 0 km kuzeybatısında Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy yerleşim alanlarını içine alan km lik bir bölgedir. Travertenler, Kadı Deresi yakınındaki Domuz Çukuru adı verilen alandan başlayarak kuzeydeki Nekropol'ün son mezarının yakınından akan Çaltık Deresine kadar uzanır. 50 metre yüksekliginde yaklaşık km uzunluğunda ve m genişliğindeki bu travertenlerin oluşumunu kaynaktan çıkan termal sular sağlar. Çürüksu Vadisinin güneyinde bulunan alçak tepeler üzerinde de Hierapolis ile yakın ilişkisi bulunan Laodikya harabeleri bulunur. Pamukkale kendine has doğal yapısı ve içerisindeki tarihi değerleri bakımından UNESCO'nun Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi uyarınca Dünya Mirası listesindedir. Karahayıt, yerleşim yerindeki şifalı sular nedeniyle önemli bir sağlık ve turizm yeri olarak gelişmektedir. 0

42 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Pamukkale (Denizel) Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Pamukkale Yönetim Planı Özel Sektör Pamukkale İmar Planı Akköy İmar Planı Planlama ve Proje Hizmetleri Develi-Yeniköy İmar Planları 5 6 İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (5 adet) İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması - Karahayıt İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması - Akköy/Yeniköy/Pamukkale Belediyesi İl Özel İdaresi Atık Yönetimi Hizmetleri Pamukkale Transfer İstasyonu Birlik, Belediye Pamukkale Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması Denizli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi. Etap Yapımı İz Bedeli Özel Sektör Birlik Özel Sektör Atık Su Yönetimi Hizmetleri Denizli-Karahayıt Jeotermal Kaynak Kullanımı Projesi Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Pamukkale ÖÇK Bölgesi Kanalizasyon Sistemi İlave Hatlar İl Özel İdaresi Özel Sektör Birlik, Belediye Su Temin İşleri ve Hizmetleri Pamukkale ÖÇKB İçmesuyu Temini İl Özel İdaresi Akköy İçmesuyu Arıtma Birlik,Belediye İz Bedeli

43 Çevre Tanzimi Pamukkale Çevre Düzeni Planı Güncelleme ve Revizyon Çalışmaları C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Koruma Eğitimi Yerel Yönetim 99-Sürekli Katı Atıkların Geri Kazanımı Çevko, Mahalli İdareler 995-Sürekli 5 6 Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Karahayıt ve Çevresinin Sıcak Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Karahayıt ve Çevresinin Sıcak Su Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi Jeotermal Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Pamukkale Ö.Ç.K Bölgesinde Yöre Halkının Sosyo-Ekonomik Araştırılması Projesi M.T.A. Genel Müdürlüğü M.T.A. Genel Müdürlüğü Birlik, Denizli Valiliği İl Özel İdaresi 006-Uygulama Aşamasında 006-Sondaj çalışmaları tamamlandı. Sıcak suyun dağıtımı projesi gerçekleştirilecek Özel Sektör Biyolojik Çeşitlilik Araştırması Üniversiteler/Özel Sektör 8 Yönetim Planı Çalışması Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri Pamukkale Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Akköy Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Karahayıt Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Pamukkale Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Develi Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Yeniköy Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi..000

44 8 Develi Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Yeniköy Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Karahayıt Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Pamukkale Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Karahayıt Jeoteknik Etüd Birlik/Belediye Pamukkale İmar Planı Akköy İmar Planı 5 Develi-Yeniköy İmar Planları 6 İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin Kurum Personeli Yapılması ( adet) Eliyle Atık Yönetimi Hizmetleri Çöp Konteyneri Alımı Atık Su Yönetimi Hizmetleri Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Çevre Referans Laboratuvarı 006-Sürekli Su Temin İşleri ve Hizmetleri Akköy İçmesuyu deposu Belediyesi 00 Akköy İçmesuyu deposu elektrik temini Belediyesi 005 Karahayıt İçmesuyu iletim hattı Belediyesi 006 Akköy İçmesuyu Şebeke Hattı Malzeme Alımı Belediyesi Akköy İçmesuyu sondaj kuyusu açılması Belediyesi Karahayıt, Karahayıt ve Çevresi Jeotermal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Projesi Birlik, Valilik 007- (devam ediyor) 7 İçme Suyu İhtiyaç Analizi 8 Akköy İçmesuyu Şebekesi Birlik,Belediyeler 9 Karahayıt İçme suyu Deposu Birlik,Belediyeler

45 İZMİR İzmir İli - ÖÇKB Alan Dağılımı 99% İzmir İli % Foça ÖÇKB İzmir İli - ÖÇKB Nüfus Dağılımı 99,6% İzmir İli Foça ÖÇKB 0,%

46 -FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,0 Foça Ege Bölgesinde İzmir İline bağlı 8 ilçe merkezinden biridir. Foça ÖÇKB 7. km lik bir alanı kaplamaktadır. Foça yarımadası küçüklü büyüklü koylarla kaplı bir sahile sahiptır. Bu koylar mavi ile yeşilin iç içe olduğu doğal bir güzellik sergilemektedir. Tarihi, kültürel zenginliğin mitolojideki yeri bakımından önemli olan arkeolojik doğa ve mimari değerlerin bir bütün olarak yer aldığı Foça, arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları bulunması nedeniyle birçok kıyı yerleşim birimine göre daha az yapılaşma gösteren ve nispeten bozulmamış bir yerleşim merkezidir. Kentin doğusunda yer alan alanların büyük bir bölümü zeytinliklerden oluşmaktadır ve bu alanların büyük bir kısmı da I. ve II. derece doğal sit alanı olarak belirlenmiş alanlardır. Bölgenin taşıdığı önemin büyük bir bölümü binlerce yıldır burada yaşayan ve hatta ilçeye adını veren Akdeniz fokundan (Monachus monachus) kaynaklanmaktadır. Akdeniz Foku bugün dünya üzerinde yaklaşık 00 adet kalmış olup nesli tehlike altında olan türler arasına girmektedir. Foça daki Orak Adasının batı kıyısını oluşturan Siren Kayalıkları fokların üremek ve yavrulamak amacıyla kullandıkları mağaralar açısından hayati öneme sahiptir. 5

47 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Akdeniz Foku Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi GEF Projesi Özel Sektör Özel Sektör Su Kalitesi İzleme Projesi (9 istasyon) Özel Sektör Hedef Gruplarını Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Planlama ve Proje Hizmetleri Foça I. Etap Koruma Amaçlı İmar Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (5 adet) Foça Uydu Görüntüsü Alımı Özel Sektör Atık Yönetimi Hizmetleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi(Foça KADDT) Foça Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Özel Sektör Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Atık Su Yönetimi Hizmetleri Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Özel Sektör Çevre Tanzimi Foça Çevre Düzenleme Birlik, Belediye 6

48 C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Eğitimi Yerel yönetimler 99-Sürekli Deniz Suyu Kirlilik İzleme Yerel yönetimler 99-Sürekli Çevre Koruma Çalışmaları Yerel yönetimler 996 Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanımı ÇEVKO, Yerel yönetimler 997-Sürekli 5 Su Kalitesi İzleme Projesi (8 İstasyon) Özel Sektör 006-Sürekli 6 Çevre Koruma Teknesi Alımı Belediye, Kaymakamlık Taşıma Kapasitesi Araştırma Projesi Özel Sektör 8 Sosyo Ekonomik Araştırma Özel Sektör 9 Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Akdeniz Foku) Özel Sektör/Üniversite Planlama ve Proje Hizmetleri Foça Nazım İmar Planı (/5000) Belediyesi Foça Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Foça I. Etap Koruma Amaçlı İmar Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (9 Adet) Çevre Tanzimi Foça Çevre Düzenleme Belediyesi 00 Foça Çevre Düzenleme Belediyesi 006 Atık Su Yönetimi Hizmetleri Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Çevre Referans Laboratuvarı 006-Sürekli 7

49 KONYA Konya İli - ÖÇKB Alan Dağılımı (km) 9% Konya İli Tuz Gölü ÖÇKB(Konya) 9% Konya İli - ÖÇKB Nüfus Dağılımı 96% Konya İli Tuz Gölü ÖÇKB(Konya) % 8

50 - TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ (Konya İli Bölümü) A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0.6 Türkiye nin önemli sulak alanlarından biri olan Tuz Gölü ve çevresi Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 7 km büyüklüğündedir. İç Anadolu Bölgesinde yer alan Tuz Gölü Türkiye'nin ikinci büyük gölü olup meydana gelmesi tektoniktir. Tuz Gölü tüm yağışlarını kış aylarında alırken yazın göle giren su yoktur. Göl içinde suyun tuz konsantrasyonu çok yüksek olduğu için suda yaşayan bitkilere rastlanmaz. Göl çevresinde geniş bir alanda çok zayıf tuzcul floraya rastlanır. Tuz Gölü'nü besleyen sular doğuda Şereflikoçhisar'dan geçen Peçenek Suyu, güneyde Eskil'den göle giren Bağlıca ve Kırkdelik suları ile Eşmekaya kaynakları, güneybatıda Tersakan ayağı ile batıda Cihanbeyli'den gelen İnsuyu'dur. Tuz Gölü ile yakın ilişkide olan göller Tuz Gölü ile bir ekosistem bütünlüğü arz etmektedir. Yakın çevresindeki göller Tersakan Gölü, Bolluk Gölü ve Kulu Gölleridir. Tuz gölü kışın kapladığı geniş su alanı ile su kuşları için önemli bir kışlama bölgesidir. Uluslararası kriterlere göre A sınıfına giren bir sulak alandır. Kış aylarında çok sayıda Sakarca Kazı gölde barınır ve çevredeki tahıl ekili alanlarda beslenir. İlkbaharda göl içinde oluşan adalarda ve göl kıyısındaki bataklıklarda Suna, Angıt, Çamurcun, Büyük yağmurcun, Kocagöz, İnce gagalı martı, gümüşi Martı ve Bataklık kırlangıcı kuluçkaya yatmaktadır. Gölün ornitolojik önemi yurdumuzda en büyük flamingo kolonisinin kuluçka alanı oluşudur. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %70'unun karşılandığı Tuz Gölü'nün evsel atıklarla kirlenmesi insan sağlığını da tehdit etmektedir. Ayrıca Tuz Gölü ve onunla ekolojik etkileşim içerisinde bulunan alandaki nüfusun çok yoğun olması nedeniyle kontrol edilemeyen kentsel atıklar bölgenin biyolojik değerlerini tehdit etmektedir. 9

51 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Tuzgölü Su Kaynakları Yönetimi Projesi Özel Sektör Su Kalitesi İzleme Projesi (8 istasyon) Özel Sektör Altınekin İyi Tarım Uygulamaları Kaymakamlıklar, Kamu Kuruluşları Altınekin Ödüllü Çiftçi Eğitimi Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri Tuzgölü Çevre Düzeni Planı Cihanbeyli İmar Planı Taşpınar İmar Planı Gölyazı İmar Planı 5 Günyüzü İmar Planı 6 Tavşançalı İmar Planı İmar Planı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması - Günyüzü/Gölyazı İmar Planı Yapımı ve İmar Uygulaması - Altınekin Belediyesi Belediyesi 0 Akıncılar Jeoteknik Etüd Yapımı Belediyesi Atık Yönetimi Hizmetleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi(Cihanbeyli KADDT) Tuzgölü Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi. Etap Yapımı Özel Sektör Özel Sektör İz Bedeli 50

52 Atık Su Yönetimi Hizmetleri Zincirlikuyu Kanalizasyon Yapımı Belediyesi Altınekin Doğal Arıtma Sistemi Projesi Özel Sektör Günyüzü Doğal Arıtma Sistemi Projesi Özel Sektör Taşpınar Doğal Arıtma Sistemi Projesi Özel Sektör 5 Yapalı Doğal Arıtma Sistemi Projesi Özel Sektör 6 Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Belediyesi 7 Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Özel Sektör 8 Altınekin Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Belediyesi 9 Kulu Arıtma Tesisi Verimliliğinin İzlenmesi Amacıyla Labaratuvar Kurulması Birlik, Belediye 0 Günyüzü. Etap Kanalizasyon Sistemi Birlik, Belediye Tavşançalı Uzunkuyu Yaylası Kanalizasyon Birlik, Belediye Su Temin İşleri ve Hizmetleri İnsuyu İçmesuyu Kuyusu Belediyesi Oğuzeli İçmesuyu Şebekesi Belediyesi Tuzyaka Su Deposu ve Şebeke Bağlantısı Belediyesi Günyüzü İçmesuyu Belediyesi 5 Akıncılar Yerleşimi İçme Suyu Temini Belediyesi 6 Yapalı İletim Hattı Belediyesi 7 Taşpınar İçmesuyu Belediyesi İz Bedeli İz Bedeli 5

53 C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri Su Kalitesi İzleme Projesi (8 İstasyon) Özel Sektör/Üniversite 006-Sürekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Taslak Yönetim Planı Çalışması Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti Projesi Yerel Yönetim, Merkezi İdare Nisan Devam Ediyor Özel Sektör, Yerel Yönetim Su Kaynakları Yönetimi Özel Sektör 5 Altınekin Damlama Sulama ve Uygulama Projesi Planlama ve Proje Hizmetleri Kaymakamlık, DSİ, İl Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü Yapalı İmar Planı (/5000-/000) Belediyesi 00 Tavşancalı İmar Planı (/5000-/000) Belediyesi 006 Günyüzü İmar Planı (/5000-/000) Belediyesi 006 Cihanbeyli İmar Planı (/5000-/000) Belediyesi Taşpınar Nazım İmar Planı (/5000- /000) Belediyesi Gölyazı İmar Planı (/5000-/000) Belediyesi Tuzyaka İmar Planı (/5000-/000) Belediyesi /50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Tuzgölü Çevre Düzeni Planı 0 Cihanbeyli İmar Planı Taşpınar İmar Planı Gölyazı İmar Planı Günyüzü İmar Planı Tavşançalı İmar Planı 5 Oğuzeli İmar Planı Birlik, Belediye 6 Zincirlikuyu İmar Planı Belediyesi 7 Günyüzü İmar Uygulaması Birlik, Belediye 8 Gölyazı İmar Uygulaması Birlik, Belediye İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin 9 Yapılması (0 adet) 5

54 Atık Yönetimi Hizmetleri Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Kulu-Altınekin-Yapalı Katı Atık Transfer İstasyonu adet Tarnsfer İstasyonu ve Ana Ekipmanları ( adet semitreyler ve adet çekici temin edişlmiştir.) Cihanbeyli-Altınekin- Yapalı Adet Katı Atık Transfer İstasyonu Yapılması Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması ve Konteynır Alımı İşi İller Bankası, Birlik 007 Birlik Birlik/Belediye Birlik,Belediyeler Atık Su Yönetimi Hizmetleri Zincirlikuyu Kanalizasyon Şebekesi Belediyesi 005 Cihanbeyli Kanalizasyon Kollektör Hattı Belediyesi 006 Zincirlikuyu Doğal Arıtma ve Kanalizasyon Belediyesi 006 Zincirlikuyu Kanalizasyon Şebekesi Belediyesi Altınekin Kanalizasyon Hattı İçin Malzeme Alımı Belediyesi, İller Bankası Günyüzü-Yapalı-Taşpınar Doğal Arıtma Tesisi Projelendirme Özel Sektör 7 Altınekin Arıtma Tesisi Model Belirleme ve Proje Çalışması Özel Sektör 8 Kulu Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Birlik,Belediyeler 9 Zincirlikuyu Kanalizasyon Projesi Birlik,Belediyeler 0 Altınekin Kanalizasyon Uygulaması Birlik,Belediyeler 5

55 Su Temin İşleri ve Hizmetleri Zincirlikuyu İçmesuyu İletim Hattı Belediyesi 00 Taşpınar İçmesuyu İletim Hattı Belediyesi 00 Tuzyaka İçmesuyu İletim Hattı Belediyesi 00 Tuzyaka İçmesuyu Deposu Enerji Nakil Hattı Yapımı Belediyesi 00 5 Günyüzü İçmesuyu Depo Onarım, Foseptik Yapımı Belediyesi 00 6 Tavşançalı İçmesuyu Depo Belediyesi Yapalı İçmesuyu İletim Hattı Belediyesi Tavşançalı İçmesuyu İletim Hattı Belediyesi Taşpınar İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması Belediyesi İçmesuyu İhtiyaç Analizi Belediyesi Eskil İçmesuyu Arıtma Birlik,Belediyeler Gölyazı 500m³ İçmesuyu Deposu İnşaatı Belediyesi Çevre Tanzimi Tuzyaka Çevre Düzenlemesi Belediyesi 00 5

56 MERSİN Mersin İli - ÖÇKB Alan Dağılımı 99% Mersin İli Göksu Deltası ÖÇKB % Mersin İli Nüfus Dağılımı 98% Mersin İli % Göksu Deltası ÖÇKB 55

57 -GÖKSU DELTASI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,0 Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi, Orta Toroslar eteğinde bulunan İçel iline bağlı Silifke ilçesinin güneyinde Göksu Nehri'nin Silifke ve Taşucu arasında denize açıldığı bölgeyi kapsar. Toplam Özel Çevre Koruma Bölgesi alanı 8.5 km dir. Deltanın sağında iki sığ lagün gölü; Paradeniz ve Akgöl yer alır. Orta Doğunun ve Avrupa'nın en önemli sulak alanlarından biri olan Göksu Deltası, nadir ve nesli tükenme tehlikesi altında olan çeşitli kuş türlerinin yaşam, üreme, beslenme, ve konaklama yeridir. Birçok kuş türü Göksu Deltası'nı kışlama ve kuluçka alanı olarak kullanmaktadır. Özellikle Akdeniz bölgesinde yalnızca belirli bölgelerde rastlanan ve sayılan gittikçe azalan Saz Horozu (Porphyrio porphyrio) Göksu Deltası'nın en önemli kuş türlerinden biri olup, adeta bu bölgenin simgesi durumundadır. Göksu Deltası faunasının çeşitliliğinde ve zenginliğinde, ekolojik yapısının yanında coğrafi konumunun son derece etkili olduğu söylenebilir. Ornitolojik (kuşlar) açıdan çok önemli bir konumda bulunması ve deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta, Chelonia mydas) Akdeniz'de bulunan ana üreme bölgelerinden biri oluşu, Delta'nın öneminin daha da artmasına neden olmaktadır. Tüm bu nitelikleri nedeniyle Ramsar anlaşmasıyla uluslararası koruma statüsüne sahip önemli bir sulak alandır. Göksu Deltası ve yakın çevresi tarihî ve arkeolojik değerler açısından da çok zengin bir yapıdadır. 56

58 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Göksu Deltası Su Kaynakları Yönetimi Özel Sektör Projesi Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habidatların Korunması Deniz Özel Sektör Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür Özel Sektör ve Habidatların Korunması Saz Horozu Nesli Tehdit ve Tehlike Altında OlanTür ve Özel Sektör Habidatların Korunması Yaz Ördeği 5 Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür Özel Sektör ve Habidatların Korunması Kumzambağı 6 Su Kalitesi İzleme Projesi (8 İstasyon) Özel Sektör 7 Göksu Deltası İyi Tarım Uygulamaları Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri Kurtuluş Sökün İmar Planı Arkum İmar Planı Atayurt İmar Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) 5 Atık Yönetimi Hizmetleri Taşucu-Atakent-Atayurt-Arkum Transfer Ekipmanı Göksu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı Göksu Deltası Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi(Göksu KADDT) Birlik, Belediye Özel Sektör Özel Sektör Kaymakamlık Birlik Atık Su Yönetimi Hizmetleri Taşucu Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Belediyesi Arkum-Atayurt Kanalizasyon Belediyesi Atayurt-Arkum Atık Su Arıtma Tesisi Özel Sektör 57

59 Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Özel Sektör 5 Silifke. Etap Kanalizasyon Sistemi Birlik, Belediye Su Temini Hizmetleri Kurtuluş Su Deposu Klorlama Birlik, Belediyeler B- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri İz Bedeli Çevre Eğitimi Kurum 99-Sürekli Balıkçılık Islah Projesi Tarım Bakanlığı Göksu Deltasının Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ile Ekolojik Peyzaj ve Optimal Arazi Kullanım Planlanması Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Göksu Deltası Botanik Bahçesi Parkı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Göksu Deltası Ö.Ç.K. Bölgesi Çevre İzleme Projesi ÖÇKK/ ODTÜ Erdemli Çevre Koruma Çalışmaları Kurum 996-Sürekli 7 Göksu Deltası Yönetim ÖÇKK/ Doğal Hayatı Koruma Derneği Tatlı Su Vejetasyonu Araştırma ÖÇKK/ Doğal Hayatı Koruma Derneği Deniz Kaplumbağası İzleme Projesi Üniversite/Özel Kuruluşlar 998-Sürekli 0 Çiftçi Eğitimi ÖÇKK/ Doğal Hayatı Koruma Derneği 00 Tarımda Gübre Kullanımının Optimizasyonu için Toprak Analizlerini Yapmak-Yaptırmak İçel Ö.Ç.K.Müdürlüğü/ Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Su Kalitesi İzleme Projesi (8 İstasyon) Özel Kuruluşlar 005-Sürekli Göksu Deltası Ö.Ç.K. Bölgesinde Yöre Halkının Sosyoekonomik Araştırılması Projesi Özel Sektör 007 Mera Islahı Projesi Mersin Tarım İl Müdürlüğü - 5 Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi Üniversite/Özel Sektör (Kaplumbağa İzleme Projesi) 6 Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Saz Üniversite/Özel Sektör Horozu) 7 Su Kaynakları Yönetimi Özel Sektör 8 Göksu Deltası II. Dönem Yönetim Planı Kurum

60 Planlama ve Proje Hizmetleri Taşucu Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Silifke Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Atayurt Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Atayurt Nazım İmar Palnı (/5000) Belediyesi Arkum Nazım İmar Planı (/5000) Belediyesi Taşucu Nazım İmar Planı (/5000) Belediyesi Kurtuluş-Sökün-Bahçe Çeltikçi (/000) Valilik, Muhtarlık Kurtuluş-Sökün-Bahçe Çeltikçi (/5000) Valilik, Muhtarlık Kurtuluş Sökün İmar Planlı Arkum İmar Planı Atayurt İmar Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerin yapılması (8 adet) Taşucu Jeoteknik Etüd Yapımı Belediyesi Atık Yönetim Hizmetleri Silifke Göksu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Göksu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapımı Sulama ve Drenaj Kanalları, Kıyı ve Sulak Alanlar ile Çeşitli Açık Alanlardan Katı Atıkların Toplanması Birlik 007 Özel Sektör Birlik 007 Çöp Konteyneri Alımı Atık Su Yönetim Hizmetleri Taşucu Belediyesi Kanalizasyon kollektör Belediyesi, İller Bankası

61 5 Atayurt - Arkum Kanalizasyon hattı malzeme alımı Atakent AAT kapsamında beltfiltre pres ve diğer gerekli ekipmanların alımı Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Göksu Deltası Atıksu Yönetimi Fizibilite Çalışması 6 Taşucu Kanalizasyon ve Arıtma Belediyesi 7 Atayurt-Arkum Atık Su Arıtma Tesisi Projelendirme Su Temin İşleri ve Hizmetleri Belediyesi 007 Belediyesi 007 Çevre Referans Laboratuvarı 007-Sürekli Özel Sektör Özel Sektör Malzeme Temini Yapıldı Fizibilite Çalışması Yaptırıldı Arkum Belediyesi İçme Suyu Deposu Belediyesi, İller Bankası 005 Arkum Belediyesi İçmesuyu Şebekesi Belediyesi, İller Bankası 005 Kurtuluş Köyü İçmesuyu Şebekesi Birlik, Kaymakamlık, Özel İdare 005 Arkum İlave İsale Hattı Yapımında Kullanılacak Boru ve Malzeme Temini Belediyesi, İller Bankası Bahçe-Sökün-Çeltikçi 00m İçmesuyu Deposu ve Şebeke Hatları Yapımı Birlik, Kaymakamlık, Özel İdare Kurtuluş 00m İçmesuyu Servis Depo Birlik, Kaymakamlık, Özel İdare İçmesuyu İhtiyaç Analizi Belediyesi Çevre Tanzimi Delta içi Koruma Amaçlı Ulaşım Yolu İyileştirmesi Birlik 00 Taşucu Belediyesi Kum erozyonu önleme Belediyesi 005 Göksu Deltası Delta İçi Koruma Amaçlı Ulaşım Yolu Tadilatı Projesi ve Çevre Düzenleme Birlik, Belediye 60

62 MUĞLA Muğla İli - ÖÇKB Alan Dağılımı 79,% Muğla İli Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Fethiye-Göcek ÖÇKB Datça-Bozburun ÖÇKB Gökova ÖÇKB 0,%,6% 8,9% 5,0%,9% Patara ÖÇKB(Muğla) Muğla İli - ÖÇKB Nüfus Dağılımı 8% Muğla İli Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Fethiye-Göcek ÖÇKB Datça-Bozburun ÖÇKB Gökova ÖÇKB Patara ÖÇKB(Muğla) % % % 0% % 6

63 -DATÇA BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,0 Muğla ilinde yer alan Datça ve Bozburun yarımadalarını içine alan Özel Çevre Koruma Bölgesi.89 km lik bir alanı kaplamaktadır. Datça Yarımadasında tarihi, doğal, arkeolojik, kentsel vb. açılardan korunması gereken sit alanları yer almaktadır. Bölge Ege ve Akdeniz i birleştiren bir konumda olması nedeniyle özellikle yat turizmi açısından önem arz etmektedir. Datça Yarımadasının güney kısmında yer alan Gebekum kumul alanı, bitki örtüsü ile birlikte hassas bir alanı oluşturur. Bunun yanında bölgedeki diğer kumul alanlar da benzer hassaslığa sahiptir. Kızılçam bölgedeki zengin orman vejetasyonunda baskın türü oluştururken, Sandal Ağacı korulukları, sınırlı yayılışa sahip Datça Hurması ve Endemik olarak bulunan Sığla Ağacı hassaslık arz eden konulardır. Alanda mevcut doğal değerlerin yanı sıra yüksek peyzaj değerine sahip olması, arkeolojik ve kültürel değerlerinin yüksek olması bölgenin önemini artırmaktadır. 6

64 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi GEF Projesi Özel Sektör Su Kalitesi İzleme Projesi ( istasyon) Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri Datça Harita Alımı Belediyesi Datça İskele Mahallesi İmar Planı Kızlan İmar Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) 5 Bozburun İmar Uygulaması Belediyesi 5 Atık Yönetimi Hizmetleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Datça KADDT) Datça-Bozburun Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Datça Bozburun ÖÇKB Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Köylerin Katı Atıkların Toplanması Datça Bozburun ve Gökova ÖÇKB Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması Özel Sektör Kaymakamlık Birlik Kaymakamlık, Kamu Kurumları Atık Su Yönetimi Hizmetleri Datça Kanalizasyon Sistemi İlave Hatlar Belediyesi Bayır Köyü Atık Su Yönetim Hizmetleri Birlik,Belediye Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Özel Sektör 6

65 Datça Su Temini Su Temin İşleri ve Hizmetleri Belediyesi Datça Köyleri Su Deposu Klorlama Kaymakamlık, Kamu Kurumları Çevre Tanzimi Datça-Bozburun Çevre Düzeni Planı Güncelleme ve Revizyon Çalışmaları C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Koruma Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Datça ve Bozburun Yarım Adalarının Aktüel Durumunun Tespiti, Ekolojik Peyzaj ve Optimal Alan Kullanım Planının Belirlenmesi Çukurova Üniversitesi Katı Atık Geri Kazanım ÇEVKO, Mahalli İdareler 998-Sürekli 5 Datça-Bozburun Su Kaynakları Yönetim Planını Oluşturmak Üzere Hidrojeolojik Araştırma Projesi Datça-Bozburun ÖÇKB Biyolojik Zenginliğin Tespiti ve Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Datça Doğa Parkı Belediyesi 00 7 Deniz ve Kıyı Alanlarının Biyolojik Çeşitlilik Tespiti İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Ens Su Kalitesi İzleme Projesi (9 İstasyon) Özel Sektör 007-Sürekli 9 Nesli Tehdit Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Datça Hurması) Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri Datça-İskele Mah. Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi

66 Datça-Kızlan Mevkii Nazım İmar Planı (/5000) Belediyesi.0.99 /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Murdala Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (/5000) Datça-İskele Mah.Nazım İmar Planı (/5000) Kızlan Mevkii Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Datça Kaymakamlığı Belediyesi,Muhtarlık Belediyesi,Muhtarlık Mesudiye Nazım İmar Planı (/5000) Valilik,Muhtarlık Orhaniye Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Turgut Nazım İmar Planı (/5000) Valilik,Muhtarlık Orhaniye Nazım İmar Planı (/5000) Valilik,Muhtarlık Mesudiye Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Dadya Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (/5000) ve (/000) Reşadiye Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (/5000) Reşadiye Koruma Amaçlı İmar Planı(/000) Datça-Burgaz Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planı(/000) Belediyesi,Muhtarlık Belediyesi,Muhtarlık Belediyesi,Muhtarlık Belediyesi,Muhtarlık Söğüt Nazım İmar Planı (/5000) Valilik,Muhtarlık Söğüt Koruma Amaçlı İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Palamutbükü Nazım İmar Planı (/5000) Valilik,Muhtarlık Palamutbükü Koruma Amaçlı İmar Planı(/000) Datça İskele Mah. KDKÇ Alanına Ait İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (/5000) Datça İskele Mah. KDKÇ Alanına Ait İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı(/000) Datça İskele Mah. Yüksek okul Alanına Ait İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı (/5000) Datça Yüksekokul Eğitim Alanına Ait Uygulama İmar Planı(/000) Datça İskele Mahallesi İmar Planı 5 Kızlan İmar Planı 6 İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (6 Adet) Valilik,Muhtarlık Belediyesi,Muhtarlık Belediyesi,Muhtarlık Belediyesi,Muhtarlık Belediyesi,Muhtarlık

67 Atık Su Yönetimi Hizmetleri Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Özel Sektör 007-Sürekli Atık Yönetimi Hizmetleri Datça Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Belediye 005 Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması Birlik 006,007, Çöp Konteynır Alımı Birlik 007 Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin Verimliliklerinin İzlenmesi Projesi (Datça KADDT) Su Temin İşleri ve Hizmetleri Datça Terfi Hattı Yenilenmesi Belediyesi, İller Bankası 007 Datça-Bozburun KADDT Su temini Belediyesi 007 Datça Yakaköyü İçmesuyu Terfi Hattı Birlik 007 İçmesuyu İhtiyaç Analizi Çevre Tanzimi Datça Çevre Düzenleme Belediyesi 00 Selimiye Köyü Yat Bağlama İskelesi Yapımı ve Kıyı Düzenlemesi İşi Birlik,Belediyeler Bozburun Çevre Düzenleme Birlik,Belediyeler 66

68 -FETHİYE GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0, Fethiye-Göcek ÖÇKB Muğla İlinin Akdeniz Bölgesi sınırlarında km lik alanda 6 yerleşim yerini içine alır. Bölgede kıyı boyunca küçük koylar ve körfezler bulunmaktadır ve bunun en özgün örneği Göcek Koyudur. Belceğiz Koyundaki Ölüdeniz Lagünü sakin bir görünüm arz eder. Turunç Pınarı, Kalemya Koyu, Samanlı ve Boncuklu Koyları bölgede önem arz etmektedir. Bölgede bitki örtüsü makiler ve yüksek yerlerde Konifer Ormanlarından meydana gelir. Ayrıca taban suyu yüksek olan dere içleri ve deltalarda endemik tür olan Günlük Ağacı Ormanları bulunmaktadır. Günlük Ağacından elde edilen sığla yağı kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Akdeniz havzası ıçinde 5 türle temsil edilen deniz kaplumbağalarından tür Caretta caretta, Chelonia cydas, Dermochelys coriacea ülkemiz sularında tespit edilmiştir. Caretta caretta, Chelonia mydas türlerinin üreme alanlarından bir tanesi de Fethiye Kumsalıdır. 988 yılında Barselona Sözleşmesi gereğince Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen bölge aynı zamanda sit alanıdır. 67

69 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Fethiye-Göcek Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habidatların Korunması Deniz Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi GEF Projesi Özel Sektör Özel Sektör Özel Sektör Su Kalitesi İzleme Projesi (6 istasyon) Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri Fethiye I. Etap İmar Planı Fethiye II. Etap İmar Planı Karaçulha İmar Planı Ovacık Hisarönü İmar Planı Göcek I. ve II. Etap İmar Planı Çamköy İmar Planı İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) 8 İmar Planı Yapımı ve Uygulaması/Çiftlik Belediyesi 5 Atık Yönetimi Hizmetleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Fethiye KADDT) Fethiye-Göcek Vahşi Depolama Alanlarının Özel Sektör Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Göcek KADDT) Fethiye Göcek ÖÇKB Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Köy Yerleşim Kaymakamlık, Kamu Kurumları Alanlarında Katı Atıkların Toplanması Fethiye-Göcek ÖÇKB Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Köy Yerleşim Kaymakamlık, Kamu Kurumları Alanları ile Kille Koyu Eska Mevkii Sahil Alanı Katı Atık Toplanması 68

70 6 Fethiye Göcek ÖÇK Bölgesi Sahil Aalanında Yat ve Teknelerden Kaynaklanan Katı Atıkların Temizlenmesi Birlik, Belediye Atık Su Yönetimi Hizmetleri Göcek. Etap Kanalizasyon Sistemi Özel Sektör Ölüdeniz AAT Rehabilitasyon Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Özel Sektör C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Fethiye (Çalış, Yanıklar, Akgöl) Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarının Araştırılması ve Korunması Projesi Üniversiteler/Şirket 99-Sürekli Katı Atıkların Geri Kazanımı Geri Kazanım ÇEVKO Mahalli İdareler 995-Sürekli Fethiye-Ölüdeniz Köpüklenme Probleminin İ.T.Ü Araştırılması Projesi 5 Çevre Koruma Çalışmaları Yerel Yönetimler Fethiye-Göcek ÖÇKB'si Su Kaynakları 6 ODTÜ Yönetim Planı Projesi 7 Kocagöl Biyolojik Çeşitlilik Projesi Akdeniz Üniversitesi Su Kalitesi İzleme Projesi (0 İstasyon) Özel Sektör 005-Sürekli 9 Göcek Körfezi ve Civarı Batimetri ve Belediye, Valilik ve Özel Sektör Akıntı Ölçümleri Projesi Göcek Körfezi Deniz Üstü Araçları Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi Göcek Körfezi ve Civarı Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti Projesi Nesli Tehdit Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Kaplumbağa İzleme Projesi) Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitlilik Tespiti Projesi ÖDTÜ, Belediyesi, STK 007-Sürekli 9 Eylül Üniversitesi, STK 007- Özel Sektör Özel Sektör 007 Devam Ediyor 69

71 Planlama ve Proje Hizmetleri Fethiye I. Etap Revizyonu(/000) Belediyesi Karaçulha Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Göcek I. Etap Uygulama İmar Planı(/000) Paçarız Burnu Uygulama İmar Planı (/000) Şovalye Adası Uygulama İmar Planı(/000) Göcek II.Etap Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Belediyesi Belediyesi Belediyesi Fethiye II. Etap Revizyonu(/000) Belediyesi Kocaçalış Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Kalemya Koyu Uygulama İmar Planı(/000) Ovacık-Hisarönü Nazım İmar Planı(/5000) Ovacık-Hisarönü Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Belediyesi Belediyesi Patlangıç Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Patlangıç Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Kocaçalış Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Yanıklar Çayağzı Nazım İmar Planı(/5000) Valilik,Muhtarlık Tuana Uygulama İmar Planı(/000) Valilik İnlice Nazım İmar Planı(/5000) Valilik,Muhtarlık Yanıklar Nazım İmar Planı(/5000) Valilik,Muhtarlık İnlice Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Yanıklar Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Çatalarık Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi

72 Çatalarık Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Fethiye I. Etap Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Çalış Mevkii Revizyonu(/000) Belediyesi Kargı Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Karagedik Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Kargı Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Fethiye Kıyı Kesimi I.II. Etap Revizyonu(/000) Belediyesi Karagedik Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Göcek Turizm Kompleksi Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Fethiye Yat Limanı(/5000) Belediyesi Fethiye Yat Limanı(/000) Belediyesi Yanıklar-Kargı Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Babataş Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Çiftlik Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Çiftlik Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Belceğiz Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Fethiye II.Etap Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Çamköy Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Çamköy Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi İnlice Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Fethiye Patlangıç Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Fethiye Hıdırlık Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Fethiye Taşyaka-Keloğlu Naz. İm. Pl.(/5000) Belediyesi Fethiye II. Etap Babataşı(/5000) Belediyesi

73 7 Fethiye Ahat Mevkii(/5000) Belediyesi Çatalarık-Çerçi Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Fethiye Patlangıç Uygulama İmar Planı(/000) Fethiye Hıdırlık Uygulama İmar Planı(/000) Fethiye Taşyaka-Keloğlu Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Belediyesi Belediyesi Fethiye II. Etap Babataşı(/000) Belediyesi Fethiye Ahat Mevkii(/000) Belediyesi Çatalarık-Çerçi Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Fethiye Ortaöğretim Alanı(/5000) Belediyesi Fethiye Ortaöğretim Alanı(/000) Belediyesi Ovacık-Hisarönü İlave Revizyon İmar Planı(/5000) Ovacık-Hisarönü İlave Revizyon İmar Planı(/000) 59 Fethiye I. Etap İmar Planı 60 Fethiye II. Etap İmar Planı 6 Karaçulha İmar Planı 6 Ovacık Hisarönü İmar Planı 6 Göcek I. Ve II. Etap İmar Planı 6 Çamköy İmar Planı 65 Yanıklar Çayağzı Harita Alımı ve İmar Planı Yapımı İşi Belediyesi Belediyesi Özel Sektör 66 İnlice İmar Planı Birlik, Belediyeler Fethiye-Göcek Çevre Düzeni Planı Revizyonu İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılamsı (57 Adet) 7

74 Atık Yönetimi Hizmetleri Göcek Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Belediyesi 998 Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Belediyesi 007 Kille Koyu ve Eska Mevkii Sahil Alanı Katı Atık Toplanması Birlik Çöp Konteyneri Alımı 5 Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi(Fethiye ve Göcek KADDT) Atıksu Yönetimi Hizmetleri Göcek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Belediyesi 006 Göcek Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Kabul Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon Proje Birlik, Belediyeler Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi 5 Göcek. Etap Kanalizasyon İnşaatı Belediye Çevre Referans Laboratuvarı 006-Sürekli (iş yılında tamamlanacaktır.) Su Temini Hizmetleri İçmesuyu İhtiyaç Analizi Çevre Tanzimi Belceğiz Kıyı Bandı Belediyesi 005 7

75 -GÖKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,0 Gökova ÖÇKB Muğla ilinin güney batısında olup km lik bir alanı kaplamaktadır. Bölge içinde yer alan önemli yerleşim birimlerinden biri olan Akyaka beldesi kuzeyinde ani yükselen ormanla kaplı bir topoğrafya, doğusunda Kadın ve Akçapınar azmakları arasında Eşsiz ovası yer almaktadır. Tüm bölge genelinde olduğu gibi, dere yatakları bir azmakla denize açılmaktadır. Bölgede önemli alanlardan biri de Sedir Adasıdır. Ada Gökova körfezinin güney kesiminde olup, Helenistik ve Roma devrine ait yazıtlar ihtiva etmektedir. Gökova ÖÇKB flora ve faunasıyla ekolojik yönden öneme sahip bir bölge olup, Kızılçam (Pinus brutia) ve Günlük Ormanları (Liquidambar orientalis) büyük bir değer taşımaktadır. Bunun yanı sıra Karaçam, fıstık, sedir, ardıç, meşe, sandal, piren, akçakesme, defne çitlenbik ve keçiboynuzu gibi ağaçlar ve ağaçcıklarda mevcuttur. Ayrıca bölge bir çok türü içine alan zengin bir faunaya da sahiptir. Gökova kıyılarında özellikle azmaklarda su samuru (Lutra lutra) tespit edilmiş olup, bölgede yer alan Boncuk Koyu Kum Köpekbalığının (Carcharhinus plumbeus) Akdeniz de ki tek yavrulama alanıdır. 7

76 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi GEF Projesi Özel Sektör Su Kalitesi İzleme Projesi ( İstasyon) Özel Sektör Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habidatların Korunması Kum Köpekbalığı Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri İmar Planı Yapı. Harita Alımı (Çamlı) Özel Sektör 5 Akçapınar-Gökçe İmar Planı Gökova İmar Planı Çetibeli İmar Planı Akyaka İmar Planı 6 Çetibeli İmar Planı Revizyonu 7 İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) 8 Akyaka İmar Planı Revizyonu (Sayısallaştırma) Atık Yönetimi Hizmetleri Gökova Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Özel Sektör Akyaka Transfer İstasyonu Belediyesi Gökova ÖÇKB Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Gökçe Akçapınar Köyleri ile Sahiller Okaliptüslü yolda oluşan Katı Atıkların Toplanması Kaymakamlığı Birlik Datça-Bozburun ve Gökova ÖÇKB Belediye ve Mücavir Alanlar dışında kalan Gökçe Akçapınar Köyleri ile Sahiller Okaliptüslü yolda oluşan Katı Atıkların Toplanması Birlik, Belediye 75

77 Atık Su Yönetimi Hizmetleri Akyaka Kanalizasyon Sistemi İlave Hatlar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Akyaka Kanalizasyon Projesi Özel Sektör Akyaka AAT İstinat Duvarı Birlik, Belediyeler Özel Sektör İz Bedeli İz Bedeli Çevre Tanzimi Akyaka Azmak Tekne Bağlama Platformu Birlik, Belediye C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99- Sürekli Katı Atıkların Geri Kazanımı Yerel Yöentimler, Birlik 998-Sürekli Gökova Akkaya Ö.Ç.K Bölgesindeki Azmaklarda Yaşayan Su Samurlarının Mevcut Durumlarının Araştırılması ve Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi ÇEVKO, Yerel Yönetimler Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitlilik Tespiti Projesi İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz ve Kıyı Alanlarının Biyolojik Çeşitlilik Tespiti İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Ens Gökova ÖÇK Bölgesindeki "Gökova İç Körfezive Sedir Adası Bütünleşik Kıyı Yönetim Planı'nın Hazırlanması ve Uygulanması Projesi" Muğla Üniversitesi, Muğla Valiliği Akyaka Belediyesi Gökova ÖÇKB-Boncuk Koyu Sandbar (Carcharhinus plumbeus) Türü Kum Köpekbalıkları için Koruma Sahası Oluşturulması ve Gözlem Sisteminin kurulması Projesi STK Haziran 006- Temmuz Su Kalitesi İzleme Projesi (8 İstasyon) Özel Sektör 007-Sürekli 76

78 9 0 Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Kum Köpek Balığı) Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Su Samuru) Özel Sektör Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri AkyakaUygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Akçapınar Nazım İmar Planı(/5000) Valilik,Muhtarlık AkçapınarUygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Gökçe Nazım İmar Planı(/5000) Valilik,Muhtarlık Gökçe Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Gökova Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Gökova Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Akyaka Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Çetibeli Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Akçapınar-Gökçe İmar Planı Gökova İmar Planı Çetibeli İmar Planı Akyaka İmar Planı 5 İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (6 Adet) 77

79 Atık Su Yönetimi hizmetleri Akyaka-Gökova Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Belediyesi 007 Akyaka Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Çevre Referans Laboratuvarı Atık Yönetimi Hizmetleri Deniz Altı Tabanından Katı Atıkların Toplanması (Kargılı Koyu, Çamlı Koyu, Karaca Koyu, Malderesi Koyu, Boncuk Koyu, Kocayalı Koyu ve Sedir Adası Koyları) Birlik Çöp Konteyneri Alımı Çeşitli Dere Kenarları ve Günübirlik Alanlardan Katı Atıkların Toplanması Birlik 007, Su Temini İşleri ve Hizmetleri Akyaka İçmesuyu Deposu Belediyesi, İller Bankası 00 İçmesuyu İhtiyaç Analizi Akyaka İçmesuyu Projesi Birlik, Belediye Akyaka 000 m İçmesuyu Servis Deposu Yapımı Birlik, Belediye 5 Gökova Su Temini Birlik, Belediye Çevre Tanzimi Akyaka Kıyı Bandı Belediyesi 99, 996,

80 -KÖYCEĞİZ DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,0 Bütünüyle Muğla ili içerisinde bulunan bölge 6.6 km lik alanda 7 adet yerleşim yerini içine almaktadır. Bölgenin önemi, temelde sucul ekosistem yapısına dayanmakta ve hidrobiyolojik açıdan hemen hemen bütün sucul habitat tiplerini içermektedir. Köyceğiz Gölünün Dalyan ağzıyla denize açıldığı alanın doğusunda yer alan İztuzu kumsalı ve batısında yer alan Dalyan Kumsalı Caretta caretta türü deniz kaplumbağasının Akdenizdeki en önemli üreme alanlarından biri olarak bilinmektedir. Dalyan Estuarini ve kanalları bu ekosisitemin diğer önemli bir parçası olan geniş sazlıklarla kaplıdır ve ayrıca kanallarda nesli tehlike altında olan Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) yaşamaktadır. Zengin balık türlerinin yanında Mavi Yengeç (Callinectes sapidus) de kanal ve göllerde yaşayan Akdeniz e özgü değerli su ürünleri arasındadır. Köyceğiz-Dalyan sulak alan kompleksi kuş yaşam alanı olarak 80 kuş türünü barındırmaktadır. Bölge, İzmir Yalıçapkını ve Alaca Yalıçapkını gibi Türkiye de sayıları giderek azalan iki türün de üreme alanıdır. 79

81 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri 5 6 Köyceğiz -Dalyan ÖÇKB Kıyı ve Deniz Alanı Biyolojik Çeşitlilik Araştırması Köyceğiz-Dalyan Sülüngür Gölü Islah Çalışması Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habidatların Korunması Deniz Kaplumbağası/Nil Kaplumbağası Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Deniz Kaplumbağalarına yönelik bir Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinin Dalyan-İztuzu kumsalına kurulması Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür Habidatların Korunması Günlük Ağacı Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habidatların Korunması Su samuru Özel Sektör Özel Sektör Özel Sektör Özel Sektör Özel Sektör 7 Karasemenderi Araştırması Özel Sektör 8 9 Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi GEF Projesi Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesinde Sıcak Su Kaynakları Hidrolojik Araştırma Özel Sektör Özel Sektör 0 Su Kalitesi İzleme Projesi ( istasyon) Özel Sektör Hedef Gruplarını Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Sığla Ormanlarının Korunmasına Yönelik Eğitim Çalışması Özel Sektör Sığla Yağı Üretimi ve Sertifikasyon Eğitimi Özel Sektör Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Dalyan Kanallarında seyreden tekneler için yenilenebilir enerji tabanlı tahrik sistemi yapılabilirlik Hizmet Alımı Özel Sektör Köyceğiz İmar Planı Dalyan İmar Planı Toparlar İmar Planı Beyobası İmar Planı Planlama ve Proje Hizmetleri 80

82 5 Ekincik İmar Planı 6 İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (0 adet) Atık Yönetimi Hizmetleri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Verimlilik İzlenmesi Projesi (Ortaca KADDT) Köyceğiz -Dalyan Vahşi Depolama Alanlarının Fizibilite Çalışması (Sondaj ve Haritalı) Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması (Ortaca Kaymakamlığı) Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında yer alan köyler ve Ekincik Koyu kıyıları ve Köyceğiz Gölü Su altı katı atıklarının toplanması (Köyceğiz Kaymakamlığı) Özel Sektör Kaymakamlık Kaymakamlık Birlik 5 Deniz Altı Katı Atık Temizliği Kaymakamlık, Birlik Atık Su Yönetimi Hizmetleri Köyceğiz Kanalizasyon Sistemi İlave Hatlar Birlik, Belediye Dalyan. Etap Kanalizasyon Birlik, Belediye Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Dalyan Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Ekipmanı Temini İz Bedeli Özel Sektör Özel Sektör 5 Dalyan Yağmur Suyu Tahliye Sistemi Birlik, Belediye Su Temin İşleri ve Hizmetleri Ekincik İçmesuyu Şebekesi Kaymakamlık Birlik Çevre Tanzimi Çandır Çevre Düzenleme Köyceğiz-Dalyan Çevre Düzeni Planı Güncelleme ve Revizyon Çalışmaları Birlik, Belediye İz Bedeli 8

83 Köyceğiz Hamitler Köyü Çevre Düzenlemesi Köyceğiz Zaferler Köyü Çevre Düzenlemesi Birlik, Belediye Birlik, Belediye C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Araştırma, İzleme ve Koruma Faaliyetleri Tekne Trafiğinin Düzenlenmesi Amacıyla İnceleme İTÜ Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K Bölgesi Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik Yönden Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü İncelenmesi Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Kaplumbağa İzleme ve Koruma Üniversiteler 99-Sürekli 5 6 Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K Bölgesinin Bryophyte Florası Yönünden Araştırılması Köyceğiz Dalyan Kompleksi Amfibi, Reptil ve Memeli Faunasının Araştırılması Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü 99 Dokuz Eylül Üniversitesi 99 7 Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Bölgesi (Muğla) Bitki Örtüsü (Flora) Projesi Hacettepe Üniversitesi Katı Atıkların Geri Kazanımı Çevko, Yerel Yönetimler 99-Sürekli 9 Çevre ve Ekolojik Turizm Hakkında Sosyolojik Gözlemler GTZ Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K. Bölgesi Ornitoloji GTZ Projesi 99 Köyceğiz-Dalyan Ö.Ç.K. Bölgesi Balıkçılık Projesi Köyceğiz Sultaniye Kaplıcası Civarının Hidrojeolojik İncelenmesi Tarım Bakanlığı Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü MTA 99 Sivrisinekle Entegre Mücadele Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Kirlilik İzleme Kurum Projesi 99-Sürekli 5 Yunus Emre Arboretum Projesi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre Koruma Çalışmaları Yerel yönetimler 996-Sürekli 7 Sintine Arıtma Tesisi Kurulması TURMEPA, Belediye Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB'sinde Su Samuru Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi Köyceğiz Gölü Su Seviyesi Değişimlerinin Ölçülerek Analizlerinin Yapılması Projesi Yuvarlakçay'ın (Köyceğiz-Dalyan) Sürdürülebilir Kullanımı için Eylem Planı Oluşturulması Projesi Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti ve Yönetim Planı Projesi Muğla Üniversitesi İTÜ Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Özel Sektör, Yerel Yönetim,STK Su Kalitesi İzleme Projesi ( İstasyon) Özel Sektör, Çevre ve Orman Bakanlığı 006-Sürekli Çevre Koruma Teknesine Motor Alımı Kurum Eliyle 007 8

84 Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi Özel Sektör (Kaplumbağa İzleme Projesi) 5 Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması Projesi (Sığla Özel Sektör Ağacı İzleme Projesi) 6 Su Kalitesi İzleme Projesi Özel Sektör Planlama ve Proje Hizmetleri /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Dalyan Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Ekincik Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Köyceğiz Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Toparlar Nazım İmar Planı(/5000) Belediyesi Toparlar Uygulama İmar Planı(/000) Belediyesi Çandır Nazım İmar Planı(/5000) Valilik,Muhtarlık Çandır Uygulama İmar Planı(/000) Valilik,Muhtarlık Beyobası Nazım İmar Planı(/5000) Belediye Beyobası Uygulama İmar Planı(/000) Belediye Dalyan Nazım İmar Planı(/5000) Belediye..00 Köyceğiz Nazım İmar Planı (/5000) Belediye Köyceğiz İmar Planı Kurum Dalyan İmar Planı Kurum 5 Toparlar İmar Planı Kurum 6 Beyobası İmar Planı Kurum 7 Ekincik İmar Planı Kurum 8 İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin Yapılması (7 Adet) Kurum Kurum Personeli Eliyle Atık Yönetimi Hizmetleri Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Belediyeler, Birlik, KfW 00 8

85 Ortaca KADDT Ekipman Belediyesi, Birlik, KfW 006 Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köyler ile Ekincik Koyunda Katı Birlik 007, Atıklarının Toplanması Çöp Konteyneri Alımı Birlik Dalyan Kanallarında Katı Atıkların Toplanması Belediye 007, 6 Köyceğiz Gölü Su Altı Tabanında Katı Atıkların Toplanması Birlik 7 Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin Verimliliklerinin İzlenmesi (Ortaca KADDT) Kurum Atık Su Yönetimi Hizmetleri Dalyan Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Köyceğiz Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Belediyesi, Birlik, KfW 00 Belediyesi, Birlik, KfW 00 Toparlar Kanalizasyon Şebekesi Belediyesi, Birlik, KfW 00, 005 Toparlar Kanalizasyon Projesi Birlik,Belediyeler 5 Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik İzleme Projesi Çevre Referans Laboratuvarı 006-Sürekli Su Temin İşleri ve Hizmetleri Dalyan İçmesuyu Sistemi Belediyesi, Birlik, KfW 00 Köyceğiz İçmesuyu Sistemi Belediyesi, Birlik, KfW 00 Köyceğize bağlı 8 köy deposu otomatik klorlama cihazı Birlik 007 İçmesuyu İhtiyaç Analizi Kurum 5 Akyaka İçme Suyu Temini Birlik, Belediyeler Çevre Tanzimi Beyobası çevre düzenleme Belediyesi 00 Köyceğiz Kıyı Bandı Belediyesi 00 Çandır Köyü Çevre Düzenleme Birlik,Belediyeler Dalyan Çevre Düzenlemesi Projesi Birlik,Belediyeler 8

86 5-PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ (Muğla İli Bölümü) A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,0 Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinin büyük bir kısmı Antalya ili Kaş ilçesi, diğer kısmı ise Muğla ili sınırları içerisinde yer almakta ve 97.0 km lik bir alanı kaplamaktadır. Bölge tarihi ve kültürel eserlere, eşsiz doğal zenginliğe ve güzelliğe sahiptir. Özellikle Türkiye'nin Akdeniz kıyı sahillerinde deniz kaplumbağaların 7 yumurtlama ve üreme sahasından biri olan Patara Kumsalı,.derece önemli yumurtlama ve üreme alanı olarak koruma altındadır. Bölgedeki en tipik doğal yapılardan birisi de hareketli kum tepeleridir. Bu tepelerin bir kısmında bulunan tuzcul bitkilerin korunması ve rüzgar erozyonunun önlenmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bölgede Akdeniz'e özgü "garig" adı verilen makiler yaygındır. Kıyı bölgelerinde ise alçaklarda defne, akça kesme ile incir ve kokuca ağaçlarına rastlanmaktadır. Kekik, nane, lavanta gibi tıbbi ve aromatik bitkiler ile çok sayıda soğanlı bitkiler bölgenin biyolojik zenginliğini oluşturmaktadır. Patara gerek arkeolojik değerleri, gerekse doğal özellikleriyle antik çağlardan günümüze kadar önemini sürdürmüştür. 85

87 B- YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN Planlama ve Proje Hizmetleri İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (5 adet) Atık Su Yönetimi Hizmetleri Kurum Patara ÖÇK Bölgesi Kanalizasyon Sistemi Birlik, Belediye Su Temin İşleri ve Hizmetleri Kumluova Su Deposu Çevre Tanzimi Karadere Çevre Düzenlemesi Birlik, Belediye Kurum Personeli Eliyle İz Bedeli İz Bedeli Birlik, Belediyeler Patara Çevre Düzeni Planı Güncelleme ve Revizyon Çalışmaları C- YILINA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Planlama ve Proje Hizmetleri /5000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kumluova Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi Karadere Uygulama İmar Planı (/000) Belediyesi İmar Planı Yapımı ve Değişikliklerinin yapılması (7 adet) Kurum Personel Eliyle Su Temin İşleri ve Hizmetleri Karadere İçmesuyu sistemi Belediyesi, İller Bankası 00, 00, 006 Kumluova İçmesuyu iletim hattı Belediyesi 00 Çevre Tanzimi Kumluova Kıyı Bandı Belediyesi 00 86

88 TRABZON Trabzon İli - ÖÇKB Alan Dağılımı 97% % Trabzon İli Uzungöl ÖÇKB Trabzon İli - ÖÇKB Nüfus Dağılımı 99,6% 0,% Trabzon İli Uzungöl ÖÇKB 87

89 -UZUNGÖL ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ A- GENEL BİLGİLER Resmi Gazete İlan Tarihi Alanı (Km ) Nüfus () Türkiye Yüzdesi %0,00 Trabzon'a 99 km ve Çaykara ilçesine 9 km uzaklıkta, deniz seviyesinden 090 m yükseklikte bulunan, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsü ile Alplerin güzelliğini geride bırakan Uzungöl. Özel Çevre Koruma Bölgesi 9. km lik bir alanı kaplamaktadır. Vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuş göl, "Uzungöl" olarak bilinir ve çevreye aynı ad verilmiştir. Özellikle yakınındaki "Şerah" köyünün yöreye uygun tarzda yapılmış eski ahşap evler, doğanın güzelliğini tamamlar özelliktedir. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Uzungöl, sahip olduğu turistik potansiyeli bakımından çok zengindir. Çevrede trekking, kuş gözlem, botanik amaçlı turların yanı sıra daha yükseklerdeki dağların arasındaki göllere veya yakınlardaki Şekersu, Demirkapı, Yaylaönü gibi diğer yaylalara geziler düzenleme olanağı vardır. Yaban hayatı bakımından Uzungöl çevresindeki dağlarda ayı, kurt, yaban keçisi, tilki, kafkas dağ horozu gibi çeşitli hayvan türleri barınmaktadır. Haldizen deresi vadisinde, heyelan sonucu dere yatağının tabii baraj şeklinde kapanması sonucu oluşan göl, çevresindeki ladin ormanları ile çekici bir peyzaj sergiler. 88

2-TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ. Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Peygamber Çiçeği.

2-TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ. Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Peygamber Çiçeği. - GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 00 NA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Eymir ve Mogan Göllerinin Korunmasına Yönelik Jeoloji ve Hidrojeoloji İncelemesi Anadolu Botanik

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE A. Erdoğan 1, S. Meriç 2 1 Dr,

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon Dünya ve ülke ölçeğinde doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ 20 Şubat 2013 KÖYCEĞİZ - DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMALARI AKDENİZ KIYI VAKFI Tanım BARSELONA SÖZLEŞMESİ 16 Şubat 1976 da, Barselona da Akdeniz ülkeleri

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 110 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ PROF.DR.LALE BALAS GAZİ ÜNİVERSİTESİ DENİZ VE SU BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÜNYA %29 Kara %71 Su RUZGAR TÜRKİYE GELGIT DALGALAR YOGUNLUK FARKLILAŞMASI 10

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 2011 2012 2013 2014

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 2011 2012 2013 2014 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA 09.11.2010 SUNUM İÇERİĞİ - Türkiye nin Biyolojik Zenginliği

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ysy HARİTA PROJE MÜHENDİSLİK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TANITIM DOSYASI Sayfa 0 of 31 Firmamız haritacılık, inşaat altyapı, çevre yönetimi ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) alanlarında mühendislik, projelendirme,

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;...

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;... İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI... 3 2 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 4 2.1 Aksu Çayı Kısmı;... 4 2.2 Beşgöz Çayı Kısmı;... 5 2.3 Kumköy Orman Yangın Yolu Kısmı;... 6 3 MEVCUT PLANLAR VE MÜLKİYET

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY 13 Eylül 2012 Sayı: SAD-12/26 Konu: İzmir İli Karaburun İlçesinde kıyı tahribatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları Mustafa BOZDAĞ Esri UC 2014 Demo Niğde Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir Yaşayan bir dünya için SUYA DOĞRU BAKMAK Akarsu havzalarının n korunması ve sürdürülebilir su yönetimi y için i in adımlar... Buket Bahar DıvrakD WWF-Türkiye 27 Mart 2008, İzmir YAŞAMIN ÖZÜ: SU SU YOKSA

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı