KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1"

Transkript

1 ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ THE HAZARD FACTORS IN TERMS OF HEALTH- SECURITY PARAMETERS IN THE HISTORIC BUILDINGS UNDER PROTECTION BY LAWS Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Yılmaz KARATEPE 2, Esin TÜMER 3 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 2 Nişantaşı Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 3 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öz: Somut kültürel miras eserleri olan taşınabilir ve taşınmaz nitelikteki anıtlar, arkeolojik eserler, yapı toplulukları ve sit alanlarının gelecek nesillere sağlık ve güvenle aktarılabilmesi için korunmaları esastır. Taşınmaz nitelikteki yapılardan bir kısmı inşa edildikleri asli fonksiyondan farklı olarak, günümüzde farklı amaçlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın da konusunu oluşturan kültür ve bilgi merkezleri olan müze, kütüphane ve arşiv yapılarından bazıları koruma altındaki tarihi binalarda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Hem kültürel miras niteliğinde bulunan bu yapıların, hem de içeriğinde bulunan kültürel miras koleksiyonlarının korunması önemlidir. Bunun da öncesinde bu yapılarda bulunan kişilerin (çalışan, ziyaretçi, faydalanıcı vb.) sağlık güvenlik risklerinin önlenmesi öncelikle ele alınması gereken bir konudur. Kanunlarla koruma altına alınmış kültür ve bilgi merkezlerindeki mevcut tehlikeler, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek riskler, bu risklerin değerlendirilmesi ile acil durum planlaması önem kazanmaktadır. Kültürel mirasın korunabilmesi için çalışan kişilerin can güvenliklerini sağlayacak şekilde işyerlerinin risklerden arındırılması gerekir. Yine söz konu yapılardaki kültürel miras eserlerinin ve koleksiyonların güvenliklerinin sağlanabilmesine yönelik risklerin tanımlanarak gerekli önlemlerin acil olarak alınması gerekir. İnsan kaynaklı hatalar ve doğal afetler nedeniyle pek çok müze, kütüphane ve arşiv binası ve bünyesinde bulunan eşsiz kültür mirası geri döndürülemeyecek şekilde hasar görmektedir. Çalışmada kültürel mirası korumakla görevli kültür ve bilgi merkezleri çalışanları ile kültürel miras koleksiyonlarının korunmasına yönelik bir model önerisi sunularak konunun önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık ve Güvenlik Planı, Acil Durum Planlaması, Bilgi ve Belge Yönetimi Abstract: It is obvious that the movable and immovable tangible cultural heritage which are historical buildings, archaeological artifacts, sculptures, monuments etc. have to be preserved for the next generations with its own safety & healthy conditions. Nowadays many of the historical buildings have been used for different fuctions than their own construction purpose. Some of the the culture and information centers (museum, library, and archive buildings which are main subject of this study) carry out their activities in the historic buildings under protection by laws. It is essential to prevent both the structure of the buildings that were signed as cultural heritage and also the contents of them such as collections. On the other hand, health & safety conditions of the users of those buildings who are employees or visitors is an other important issue. The current hazards in the cultural and information centers (a heritage asset legally protected), the risks that may arise from these hazards, their evaluation and emergency planning are becoming increasingly important. To ensure the safety of the people who work in these workplaces, risks should be eliminated. The risks must be defined and the necessary precautions must be taken urgently, in order to ensure safety of cultural heritage properties and collections. Many museum, library and archive buildings and their unique contents can be damaged due to man made problems and natural disasters irreversibly. In the study, it is emphasized that to present a proposal model for the protection of staff, building and collections of culture and information centers. Key Words: Cultural Heritage, Occupational Health And Safety, Health and Safety Plan, Emergency Planning, Information And Document Management Doi: /.075 () Sorumlu Yazar: Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İstanbul / Türkiye Geliş Tarihi / Received: Düzeltme Tarihi / Revised: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type of article (Literatür Araştırması Derleme / Literature Review) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok None of Ethics Committee 33

2 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730). GİRİŞ AġAMADA ÇÖZÜM faaliyetleri sırasında da yürürlükte olmalıdır. Sağlık ve güvenlik planlarının amacı, yapılan çalışmanın Dünyada ve ülkemizdeki ADMINISTRATIVE koruma altındaki kültürel SOLUTIONS TO DISPUTES OVER sağlık ve güvenlik koşullarında gerçekleştirilmesi varlıklardaki halihazırda bulunan riskler, CUSTOM acil durum ve afetler nedeniyle koruma altındaki Selin KILINÇ kültür 2, Hatice saptanmasıdır. YURTSEVERBununla 3 beraber, kültürel varlıklar DUTIES için yapılacak işlemler ve alınacak önlemlerin varlıkları ciddi hasar 2 Celal almakta, Bayar Üniversitesi önemli Sosyal bir kısmı Ens. Mali şehirleşme, Hukuk Programı vandalizm, Yüksek Lisans doğal Öğrencisi afetler, işyerlerindeki tekrar restorasyonu mümkün olamayacak şekilde standartlara uygun olmayan olumsuz koşullar zarar görmekte ya da tamamen yok olmaktadır. gibi olumsuz etmenler nedeniyle de zarara uğramaktadır. Bu olumsuz risk faktörlerinin önceden belirlenerek senaryolar dahilinde planların (acil durum planları, sağlık ve güvenlik planları vb.) Bununla beraber miktarı kültür veya ve değeri bilgi üzerinden merkezleri alınan, 2 ndeki ekonomik, subject to customs which is based on those koleksiyonların dış korunmasıyla ticaret ve ekonomi politikası görevi aracı çalışanlar olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy da yaralanmakta dolaylı ya da bir vergi hayatını türü olan kaybetmektedir. gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on Bu nedenle bilgi vergi ve türü belge olmadığından, merkezi dış niteliğindeki ticarete konu olan geliştirilmesi an indirect tariff on gereklidir. expenditures, custom duties kurumlarda iş sağlığı olmak üzere ve güvenliği alınmaktadır. ile Gümrük ilgili vergileri, önlemlerin alınması zaruri kanun hale kapsamı gelmektedir. dışında tutulmuştur. Bu eserlerin Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are restorasyon çalışmaları sayılı Gümrük sırasında Kanunu nda hazırlanan düzenlenmiştir. sağlık Bu kanun regulated by customs law numbered 58. ve güvenlik planları Bölgesine 3 ile girişinden sağlanan başlayıp, önlemler, eşyaya olağan uygulanacak created beginning with commodities subject to Kültür varlıkları: gümrük Tarih vergisinde öncesi de ve zorunlu tarihi aşamalar devirlere olan ait tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as bilim, kültür, din tahakkuk ve güzel ve sanatlarla tahsil aşamaları ilgili Gümrük bulunan ve veya Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated tarih öncesi ya Bakanlığı na da bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan by General Directorate of Customs as a part of Gümrükler Bu tarihi çalıģma, devirlerde Genel Celal Müdürlüğü Bayar sosyal Üniversitesi yaşama tarafından, Sosyal konu Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to olmuş bilimsel Kanunu ve Programı kültürel hükümlerine Yüksek açıdan Lisans uygun özgün Öğrencisi olarak değer yürütülmektedir. Selin taşıyan KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over yer üstünde, yer Gümrük türetilmiģtir. altında vergisinden veya su doğan altındaki uyuşmazlıkların bütün taşınır çözüm customs duties has a different form from the ve taşınmaz varlıklardır süreci, diğer (Kültür vergilerde ve oluşan Tabiat süreçten Varlıklarını farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes Koruma Kanunu öncelikle İle idari Çeşitli aşamada Kanunlarda çözümlenmek Değişiklik zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Yapılması Hakkında Ancak Kanun, idari 200). aşamada Koruma çözümlenemeyen amaçlı solved administratively, legal action can be taken. imar plânları, sit alanlarının belirlenmesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Anahtar Kelimeler: Koruma Gümrük, Bölge Gümrük Kurullarının Vergisi, Disputes yetkilendirilmesiyle Gümrük koruma Uyuşmazlıkları altındaki yapılar koruma altına alınmıştır. 2 Çalışmada müze, kütüphane ve arşiv kurumları kültür ve bilgi merkezi olarak anılacaktır. 3 Sağlık ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve Herhangi bir risk meydana gelmeden önce en önemli çalışmalardan olan risk değerlendirmesinin yapılmasıdır. Gözden geçirme, kontrol, iyileştirme ve izleme çalışmaları ile, sağlık ve güvenlik planlarıyla risk değerlendirmesinde tespit edilen risklere dikkat edilmelidir. Yine herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmanın bir yolu da afet öncesinde bir plan hazırlamaktır. Plan, afet öncesi ve sonrası çalışmaları içermelidir. Bu planın hazırlanmasındaki amaç salt afet öncesi hazırlıklar değil, aynı zamanda, bir afet olması durumunda neyin, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yapılacağını önceden belirlemektir (Küçükcan, 2008:39-52) Afet öncesinde riskleri azaltmaya farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı ifade eder (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 203). 3

3 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) yönelik olarak alınması gereken önleyici AġAMADA tedbirler, afet anında afete müdahale edebilmek için önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması ÇÖZÜM gerekli olan acil durum planlamasının yapılarak, yapılması gerekenler ve afet sonrasında afetin suretiyle gerek çalışanların gerekse koleksiyonların güvenliğinin sağlanabilmesi için tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltma çalışmaları üç CUSTOM ayrı alt DUTIES plan içinde ele alınabilir. (Odabaş ve diğ., Selin KILINÇ 2007: 2, Hatice oluşturulması YURTSEVERçalışmanın 3 amacını oluşturmuştur. 256) Kurumların 2 tüm Celal Bayar acil Üniversitesi durum veya Sosyal afetlere Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, 3.KAPSAM DıĢ Ticaret Bölümü karşı savunmasız / hasar görebilir nitelikte olması söz konusu değildir. Ancak önceden herhangi bir Kültür ve bilgi merkezlerinde gerek çalışanlar ile önlem alınmamış miktarı olaylar veya ciddi değeri kriz üzerinden nedeni alınan, olabilir, ekonomik, kullanıcılar, subject to customs gerekse which is içinde based on barındırdıkları those eşsiz bu nedenle tüm dış acil ticaret durum ve ekonomi ve afet politikası durumları aracı olan bir acil vergi toplumsal tariff that is a bellek foreign trade niteliğindeki and economic policy kültür varlıkları durum planı kapsamında dolaylı bir vergi olmalıdır. türü olan gümrük Bu vergisi, nedenle gelir ve ile fiscal yakın functions. geçmişe Since they ait are eserlerin not collected korunmasına on yönelik an indirect herhangi tariff on expenditures, bir risk, kaza custom, duties acil durum ya da planlar risklerin vergi tanımlanması türü olmadığından, ve dış önlenmesi ticarete konu ile olan etkin bir şekilde olmak müdahale üzere alınmaktadır. etmeyi Gümrük amaçlamalıdır vergileri, Vergi afet to foreign meydana trade arrive gelmeden at the custom. önce According yapılması to gerekli (Akhtar, 2008:6). kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, hazırlık, duties are zarar excluded azaltma from this geldikten law. Therefore, sonra ise müdahale regulated ve iyileştirmeye by customs law yönelik numbered risk 58. değerlendirme gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun Bu çalışma kapsamında ile dış ticarete kültür konu olan ve eşyanın bilgi Türkiye merkezlerindeki yapı, çalışan işlemlerin ve sırasına koleksiyonlara göre bir yönelik sistematik international trade entering customs territories of Gümrük Through this law, a systematization has been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak çalışmalarının, created beginning with sağlık-güvenlik commodities subject to planları ile acil oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi durum Turkey and eylem continuing planlarının with operation hazırlanması sequence. için, kültür tehlike kaynaklarının gümrük belirlenmesi, vergisinde de zorunlu bu aşamalar tehlikelere olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as ve bilgi merkezleri sorumlu ve çalışanları tarafından Enstitüsü öncelikli bağlı oluşabilecek risk değerlendirmelerinin yapılması, tespit edilen Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Customs Maliye and Economy Anabilim olarak Ministry Dalı Mali ele according Hukuk alınması gerektiğinin to Kanunu Programı risklerin hükümlerine Yüksek Lisans azaltılması uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin / KILINÇ yok tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. vurgulanması hedeflenmiştir. edilmesi için iyileştirme vergisinden çalışmalarının doğan uyuşmazlıkların yapılması, çözüm customs duties has a different form from the sürekli gözden geçirmelerle yapıya sahiptir. (PUKÖ:Planla, Gümrük vergisi Uygula, uyuşmazlıkları.yöntem have to be resolved administratively in the first Kontrol Et, Önlem Ancak Al idari döngüleriyle) aşamada çözümlenemeyen planların solved administratively, legal action can be taken. Çalışmada da yapı, çalışan ve koleksiyon ölçekleri revize edilmesi ve bu yöntemin tüm kültür ve bilgi Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, baz Disputes alınarak risk değerlendirme ve acil durum merkezlerine model Gümrük olması Uyuşmazlıkları değerlendirilmiştir. planlaması çalışmalarına dayalı Kültür Varlıkları 2.AMAÇ Koruma Modeli (KVKM) geliştirilmiş, bu yöntemle tehlikelerin riske dönüşmeden minimize edilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması amaçlanmıştır (Şekil: ). Çalışmada kültür ve bilgi merkezlerinde mevcut ya da potansiyel tehlike kaynaklarının belirlenmesi ve risk değerlendirmelerinin yapılması ile acil durum planlamasının bu risklere dayalı yapılması amaçlanmıştır. Kültür ve bilgi merkezlerinde Geliştirilen bu yöntem önerisindeki hedef; kültür ve bilgi merkezlerindeki yapı, çalışan ve kolek- 35

4 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) www. (/0397--GE-730) uhbabdergisi.com Beşeri ve / Kasım GÜMRÜK / Aralık VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ Sayı: Yıl: International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic AġAMADA ÇÖZÜM Science ADMINISTRATIVE JEL CODE: SOLUTIONS Z0-Z ID:286 TO DISPUTES K:3 OVER ISSN Print: Online (ISO Belge No / Document No: CUSTOM 879 & ISO DUTIES Belge No / Document No: 880) (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) (/0397--GE-730) Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 siyonların birbiriyle etkileşimli bulundukları; yapıdaki iş sağlığı ve güvenliği koşullarının yetersiz olması durumunda bu durumun hem çalışanları hem de kültür varlıklarını olumsuz etkileyeceği, yine bir birine paralel olarak bir 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan Yapı ticari ölçeği Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising Çalışan ölçeği dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan Koleksiyon bir ölçeği regular basis like income tax and corporate tax, as olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları KOŞULLARIN 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. İYİLEŞTİRİLMESİ Bu kanun regulated by customs law numbered 58. oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu RİSKİN gibi MİNİMİZE Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar EDİLMESİ olan tarh, / ORTADAN Like all other taxes, compalsive levels such as KALDIRILMASI Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes 36 unsurda meydana gelebilecek olumsuzluğun diğer unsurlara zincirleme etki ile olumsuz olarak yansıyabileceği ortaya konmuştur. Yapı, çalışan ve koleksiyon ölçeğinde yapılacak iyileştirmeler başarılı bir risk kontrolü sağlayacaktır. Şekil.. Kültür ve ve Bilgi Merkezlerine Yönelik Koruma Modeli (KVKM) Önerisi 5.DOĞAL AFET KAYNAKLI RİSK ET- 5.DOĞAL MENLERİ: AFET KAYNAKLI RİSK ETMENLERİ: Kültür ve bilgi merkezleri; deprem, yangın, sel, Kültür ve bilgi merkezleri; deprem, yangın, sel, fırtına, yıldırım, yangın gibi gibi doğal doğal afet afet koşulları nedeniyle ağır hasara uğrayabilirler ya ya da da tamamen yok olabilirler. Bu nedenle acil durum tamamen yok olabilirler. Bu nedenle acil durum ve afetlere yönelik tedbirlerin alınması gerekir. Olası ve afetlere bir acil yönelik durum ve tedbirlerin afetin ardından alınması da kültür gerekir. ve Olası bilgi bir merkezlerinin acil durum ve faaliyetlerini afetin ardından kesintisiz da kültür devam ettirilmesi amaçlanmalıdır. Kültür ve bilgi merkezlerinin faaliyetlerini kesintisiz varlığı niteliğindeki kültür ve bilgi merkezlerinin devam ettirilmesi restorasyon amaçlanmalıdır. çalışmalarında Kültür varlığı yapılacak yenileme ve risk azaltma çalışmalarında afet odaklı (deprem, yangın, sel vb.) tehlike etmenlerinin belirlenmesi ile risk analizlerinin yapılması gereklidir. KORUMA ACİL DURUM PLANLAMASI niteliğindeki kültür ve bilgi merkezlerinin restorasyon Nüfusunun çalışmalarında %98 i deprem yapılacak riski yenileme taşıyan ve bölgelerde yaşayan (www.jmo.org.tr) risk ülkemizde azaltma özellikle çalışmalarında depreme afet yönelik odaklı yapısal (deprem, ve yangın, yapısal sel olmayan vb.) tehlike önlemlerin etmenlerinin alınması belirlenmesi önem ile kazanmaktadır. risk analizlerinin Yapısal yapılması hasar gereklidir. görebilirlik ile can ve mal kayıplarına en fazla neden olan Nüfusunun deprem birincil %98 i deprem afet durumundadır. riski taşıyan bölgelerde Binalarda farklı deprem büyüklüklerine göre meydana yaşayan gelen (www.jmo.org.tr) sarsıntı sonucu ülkemizde yapısal özellikle olmayan depreme malzemenin yönelik hasara yapısal uğraması, ve yapısal binanın olmayan pek çok önlemlerin fonksiyonunu alınması işlevsiz önem kazanmaktadır. hale getirmektedir. Yapısal Özellikle koruma altındaki binalarda bu daha da hasar önem görebilirlik kazanmaktadır. ile can Cumhuriyet ve mal kayıplarına döneminde en inşa edilmiş koruma altındaki yapılar statik ve malzeme açısından güçlendirmeye ihtiyaç durmaktadır (Kuzucuoğlu, 20). XIX. yüzyıl sonlarında üretilmeye başlayan beton ve betonarme, betonun iki ana özelliği olan yeterli dayanıma sahip olması ve uzun ömürlü olması

5 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) fazla neden olan deprem birincil afet AġAMADA durumundadır. Binalarda farklı deprem büyüklüklerine ve maddi değeri çok az olabilecek önlemler ÇÖZÜM nusudur. Yapısal elemanlarda da önemsenmeyen göre meydana gelen sarsıntı sonucu yapısal alınmadığında maddi değeri çok büyük hasarlara olmayan malzemenin hasara uğraması, binanın CUSTOM DUTIES can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. pek çok fonksiyonunu işlevsiz hale Selin getirmektedir. Özellikle koruma 2 Celal Bayar KILINÇ 2, Hatice Bu nedenle YURTSEVER binalarda 3 taşıyıcı yapı elemanlarıyla altındaki Üniversitesi binalarda Sosyal bu Ens. Mali birlikte Hukuk Programı yapısal Yüksek olmayan Lisans Öğrencisi malzemelere de yönelik daha da önem kazanmaktadır. Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş koruma altındaki yapılar analizlerden elde edilecek veriler doğrultusunda kırılganlık analizlerinin yapılması gereklidir. Bu statik ve malzeme miktarı açısından veya değeri üzerinden güçlendirmeye alınan, ekonomik, yapı subject malzemelerinin; to customs which is öncelikle based on those insanların sağlık ihtiyaç durmaktadır dış ticaret (Kuzucuoğlu, ve ekonomi politikası 20). aracı olan XIX. bir vergi ve tariff güvenlikleri that is a foreign ile trade bina and economic ve bina policy içinde bulunan yüzyıl sonlarında dolaylı üretilmeye bir vergi türü başlayan olan gümrük beton vergisi, gelir ve ve koleksiyonların fiscal functions. Since güvenliği they are not collected açısından on değerlendirilerek an indirect risk tariff azaltma on expenditures, çalışmaları custom duties yapılmalıdır. Tüm betonarme, betonun vergi türü iki olmadığından, ana özelliği dış olan ticarete yeterli konu olan dayanıma sahip olmak olması üzere ve alınmaktadır. uzun ömürlü Gümrük vergileri, olması Vergi riskler to foreign tanımlanarak trade arrive at the custom. risk According etki dereceleri to ne göre nedeniyle inşaat kanun ve mimarlık kapsamı dışında alanında tutulmuştur. bir Bu devrim gerçekleştirmiştir. sayılı Gümrük Dayanma Kanunu nda gücü düzenlenmiştir. dürabilite Bu kanun regulated by customs law numbered 58. nedenle, öncelikler duties are excluded belirlenmelidir. from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Yapısal Through this ve law, yapısal a systematization olmayan has been malzemelerden (dayanıklılık) olarak Bölgesine tanımlanmaktadır. girişinden başlayıp, eşyaya Binanın uygulanacak created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik kaynaklanan international trade hasarlar; entering customs kültür territories ve of bilgi merkezlerindeki basit konut, klamu oluşturulmuştur. ile ilgili Diğer okul, tüm hastane vergilerde olduğu veya gibi Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other koleksiyonlar, taxes, compalsive çalışanlar, levels such as okuyucular ve kültür merkezi olması bina yük taşıma kapasitesi, ziyaretçiler için potansiyel risk oluşturmaktadır. servis ömrü, higrotermik Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal nitelikleri Müdürlüğü Bayar Üniversitesi açısından tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Kanunu Programı hükümlerine Yüksek Lisans uygun Öğrencisi yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Bu nedenle Customs hazırlanan zarar Law. Resolution Yüksek process Lisans azaltma of Tezinden çalışmalarına önem farklı çözümler disputes over Gümrük türetilmiģtir. ve buna bağlı olarak betondan vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm verilmeli, customs duties bu has konuda a different metodolojiler form from the ve teknikler farklı dayanım ve süreci, dürabilite diğer vergilerde özellikleri oluşan süreçten gerektirir. farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları geliştirilerek, have to be resolved planlama administratively ve in uygulamaya the first yönelik Bu binalarda dayanım öncelikle idari koşulu aşamada yanında, çözümlenmek aşınma, zorundadır. place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen çalışmalar solved administratively, titizlikle legal yürütülmelidir. action can be taken. dinamik etkiler, uyuşmazlıklarda yorulma gibi yargı yoluna fiziksel başvurulabilmektedir. etmenlerin ağırlık taşıdığı Anahtar dürabilite Kelimeler: Gümrük, sorunları Gümrük ortaya Vergisi, 6.KÜLTÜR Disputes VE BİLGİ MERKEZLERİNDE çıkmaktadır. Bu nedenle binanın bulunduğu RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ: çevre ve beton seçimi de dikkate alınması gereken faktörlerdir (Akman,200:66) XIX. yüzyıl Kültür ve bilgi merkezlerinde risk değerlendirilmesi yapılırken, risklerin temelini oluşturan sonlarında inşa edilen betonarme yapılarda ne derece beton kalitesi, bölgenin sismik aktivitesi ve agrega seçimine dikkat edildiği tartışma ko- Agrega: Harç, beton veya asfalt gibi malzemenin ana bölümünü meydana getiren, kırma taş, çakıl, kum, cüruf gibi atıl gereçlerdir. Agrega içinde pislik, şist, kil, mil, mika, organik maddeler ve çinko sülfür bulunmamalıdır (Hasol,2002:25) 37

6 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) potansiyel tehlikelerin kaynakları, bunlardan AġAMADA ÇÖZÜM kabloların ısınması nedeniyle yangına sebebiyet kimlerin zarar görebileceği, sonucunda hangi verme riski bulunmaktadır. etkilerin meydana gelebileceği öngörülmelidir. CUSTOM DUTIES Mutfak, kafeterya alanları ve buralarda kullanılan Kültür ve bilgi merkezleri için hazırlanacak acil malzemenin oluşturabileceği bağıl nem, sıcaklık, durum planlamasında altlık olarak tüm Selin bu saptanan risk faktörleri 2 göz KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 yangın, patlama vb. gibi riskler nedeniyle sergileme Celal önüne Bayar Üniversitesi alınmalı, Sosyal öncelikleri Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, ve depolama DıĢ Ticaret Bölümü alanlarından uzakta bulunmalıdır. belirlenerek uygulama stratejilerinin yazılı hale Binadaki tüm kapılar, yangında hasar görmeyecek getirilmesi sağlanmalıdır. Bu stratejilerde; okuma salonları ve ve dışarıya doğru açılacak şekilde tasarlanmalı, miktarı depolama veya değeri alanları üzerinden gibi alınan, anahtar ekonomik, subject to customs which is based on those sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir iç commodities quantity tasarımında yangının and value. It is yayılmasını are a kind of önleyici seperatörler instrument in ve addition yangını to its economic, geciktirici, social and toksik olmayan alanların belirlenmesi; dış ticaret kültür ve ekonomi ve politikası bilgi merkezinin aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan bulunduğu alanın dolaylı zemininin bir vergi türü ve olan binanın gümrük vergisi, durumu, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir malzemeler regular basis like kullanılmalıdır. income tax and corporate Tahliye tax, as koridorlarında okuyucu/ziyaretçiler vergi ile türü çalışanların olmadığından, can dış ticarete güvenliğini konu olan an indirect tariff on expenditures, custom duties eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus tahliye are collected yolunu only once engelleyecek when commodities subject ağır objelerin konumları, the second item yangın of tax söndürme procedural law, sistemlerinin custom yerleri sağlayıcı önlemler, olmak eserlerin üzere alınmaktadır. hasar Gümrük riskini vergileri, en aza Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu indirici önlemler, kanun tahliye kapsamı planlarının dışında tutulmuştur. hazırlanması Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 dikkatle procedures seçilmelidir. and practises of custom duties are gibi konular yer sayılı almalıdır. Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak Tüm created sağlık beginning ve with güvenlik commodities önlemleri subject to 633 sayılı Kültür ve bilgi merkezi işlemlerin binaları sırasına ile göre ilgili bir yer sistematik seçiminde; dere yatakları, international trade entering customs territories of oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi İş Turkey Sağlığı and continuing ve Güvenliği with operation (İSG) sequence. Kanunu ve ilgili gümrük vergisinde su havzaları, de zorunlu aşamalar fay hatları olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as mevzuatı ile daha belirgin hale gelmiştir. Koruma gibi risk taşıyan alanlara dikkat edilmeli, eğer bu Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük altındaki Enstitüsü Customs Maliye mevcut and Economy Anabilim binaların Ministry Dalı Mali sağlıklı according Hukuk bina (restorasyon) çalışmaları çerçevesinde, koruma altındaki tür alanlar üzerinde to Kanunu Programı daha hükümlerine Yüksek önceden Lisans uygun Öğrencisi inşa olarak yürütülmektedir. Selin edilmiş KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. binalar varsa bunlara yönelik vergisinden ilave doğan önlemler uyuşmazlıkların alınmalıdır. Bununla yapıya birlikte, sahiptir. tarihi Gümrük binalarda vergisi uyuşmazlıkları hizmet have to be resolved administratively in the first çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir yapının process of içindeki other taxes. fonksiyona Customs duty disputes paralel olarak, İş öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. Sağlığı place. However, Güvenliği in the case of Mevzuatının disputes not being işletilebilmesi veren kültür ve Ancak bilgi merkezi idari aşamada binalarında çözümlenemeyen tesisat solved administratively, legal action can be taken. için öncelikle binanın mevcut fonksiyonu ve sonradan binaya monte edildiğinden olası bir afet Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, iyileştirme Disputes çalışması yapıldıktan sonraki (restorasyon sonrası) fonksiyonu tanımlanmalıdır. anında tesisatın Gümrük eski olması Uyuşmazlıkları ve periyodik olarak kontrol edilmemesi nedeniyle tesisat kaynaklı su Örneğin tescilli kültürel varlık niteliğinde olan basması meydana gelebilmektedir. Zayıf altyapıya sahip olan sistemin üzerine yeni eklemeler bir banka binasının, restorasyon sonrası müze fonksiyonuna dönmesi sürecinde, binanın işletim yapıldığında sistemin bunu kaldıramama ve aşamasındaki sağlık güvenlik parametreleri göz önüne alınmalıdır. 38

7 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) AġAMADA ÇÖZÜM CUSTOM DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Şekil 2. İş Bankası eşyanın yer Müzesi değiştirmesi nedeniyle, Yılları bu eşyanın Arasındaki from the movement Renovasyon of commercial Çalışmasıcommodities (Binaya ek yük getiren sosyal üst ve 2.5 mali kat fonksiyonlarının alınmış, yanında asansör önemli iptal bir edilmiş commodities quantity ve tüm taşıyıcılar and value. It is güçlendirilmiştir are a kind of ) dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as 5 İş Bankası Müzesi Gümrükler Bu Restorasyon çalıģma, Genel Celal Süreci: Müdürlüğü Bayar Üniversitesi İş Bankası tarafından, Sosyal Müzesi Gümrük binasında Enstitüsü servis Maliye ve deprem Anabilim yükleri Dalı Mali açısından Hukuk gerekli incelemeler Customs and Economy Ministry according to yaptırılmış ve deprem Kanunu Programı mühendisleri hükümlerine Yüksek Lisans uygun tarafından Öğrencisi olarak yürütülmektedir. hazırlanan Selin KILINÇ statik tarafından ön Customs raporlarda hazırlanan Law. Resolution binanın Yüksek statik process Lisans yapısının of Tezinden disputes zaman over içinde kullanıma yönelik ek duvar Gümrük türetilmiģtir. ve eklentiler vergisinden ile doğan değiştirildiği uyuşmazlıkların ortaya çözüm çıkarılmıştır. customs Söz duties konusu has eklentiler a different form from yılları the arasında farklı zamanlarda gerçekleşmiş olup binanın ilk yapım halinden farklı olarak ana taşıyıcılarına dokunulmamakla birlikte kat yırtıkları, merdiven öncelikle yer, idari yön ve aşamada kovaları çözümlenmek ve oda içlerinde zorundadır. ek bölme place. duvarları However, ile in değişiklikler the case of disputes yapıldığı not being belirlenmiştir yılları arasında Ancak yapılan idari renovasyon aşamada çalışmaları çözümlenemeyen sırasında solved bina mümkün administratively, olduğunca legal action ilk can haline be taken. çevrilmeye çalışılarak özellikle binaya ek yük getiren üst 2.5 kat geri alınmış, asansör iptal edilmiş ve tüm taşıyıcılar güçlendirilmiştir. Buna ek olarak binanın Anahtar yatay Kelimeler: eksendeki Gümrük, tüm duvarlarına Gümrük Vergisi, çelik file sistemi Disputes uygulanarak ve herhangi bir sismik harekete karşı esnekliğin ve dayanımın arttırılması hedeflenmiştir. Binanın denize yakınlığından kaynaklanan nem sorunu da tüm zemin kotunda dışarıdan ve içeriden yapılan izolasyonlar ile çözümlenmiştir. Söz konusu binaya ait statik raporlar doğrultusunda iç duvarlardan fazla yük bindirdiği tespit edilen sonradan ekleme bölme duvarları kaldırılmış ve döşemeler açılarak volta döşemede kullanılmış olan zamanla çürümüş ahşap parçalar değiştirilmiştir. Binanın ara katlarında yer alan tüm zeminler güçlendirilmiş, statik raporlarla ihtiyacı belirlenen zemin ve duvarlarda rekonstrüksiyon yapılmıştır yılına kadar banka şubesi olarak kullanılan bina, 2002 yılında orijinaline dönüştürülerek üstteki daha sonradan eklenen iki buçuk kat kaldırıldı. Aynı yıl iş bankası yönetim kurulu kararıyla binanın müze olarak işlevlendirilmesine karar verildi. Tüm bu işlemler sırasında restitüsyona yönelik yapılan arşiv araştırmaları sırasında bulunan görsel ve yazılı belgeler ile rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanan bina anıtlar yüksek kurulundan alınan izinler ile tadilata sokuldu (Yapının bankadan müze olarak işlevlendirilme sürecindeki bilgi paylaşımı için Türkiye İş Bankası Müzesi Koleksiyon Yöneticisi ve Müze Uzmanı Sayın Deniz Aytokmak a teşekkür ederiz,2008). 39

8 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) İş Bankası Müzesi Binasının restorasyon AġAMADA öncesi ÇÖZÜM çerçevesinde başka bir alternatifin bulunamadığı koşullarda özellikle su ve nem yalıtımları durumu incelendiğinde pek çok sağlık ve güvenlik riski taşıdığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte için günümüz malzeme skalasından bir ürün özellikle koruma altına alınmış tarihi yapılarda CUSTOM DUTIES tercih edilecek ise ISO ve TSE-EN standartları doğal afet nedenli ve/veya insan davranışlarından Selin KILINÇ 2, Hatice aranması YURTSEVER kaçınılmazdır. 3 Özellikle su ve nem kaynaklı yangın 2 Celal riskine Bayar karşı Üniversitesi seçilecek Sosyal tesisat Ens. Mali yalıtımında Hukuk Programı piyasadaki Yüksek Lisans ürünlerin Öğrencisi yeterli kalitede sistemi, mühendislik disiplini içinde en uygun bulunmadığı göz ardı edilmemelidir. Merdiven kararın alınmasını gerektirmekle birlikte sulu altı diye nitelendirilen üreticilerin olması, kurulu yangın söndürme miktarı tesisatı veya değeri olmaması üzerinden alınan, yönünde ekonomik, kapasitelerin subject to customs pazar which talebinden is based on daha those fazla olması, kabul hipotezlenebilir. dış ticaret ve Sulu ekonomi sistem politikası yerine aracı olan kuru bir vergi TSE- tariff that CE is a geçiş foreign trade döneminin and economic yaşanması, policy birçok yangın tesisatı sistemi dolaylı bir binanın vergi türü yapıldığı olan gümrük döneme vergisi, gelir ait ve ürün fiscal ile functions. ilgili Since uygulama they are not kural collected ve on standartlarının kagir, karma vb. vergi taşıyıcı türü sistemini olmadığından, zedelemeyecek, dış ticarete konu olan olmayışı, an indirect tariff piyasa on expenditures, denetiminin custom duties olmaması halksız hem de tarihi dekorasyon olmak üzere alınmaktadır. ve finisyonların Gümrük vergileri, sulu Vergi rekabeti to foreign trade arrive körüklemektedir at the custom. According (Bonfil, to 20:8). sistemin istenmeyen kanun akma, kapsamı dışında arıza tutulmuştur. vb. durumlarda Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 Kültür procedures ve and bilgi practises merkezi of custom binaları duties are çok fazla sayıda Through kişinin this istifadesine law, a systematization açık has olduğundan been gerekli iç mekana vereceği sayılı Gümrük zararlardan Kanunu nda koruyacaktır. düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Kültürel varlık olarak işlemlerin kabul sırasına edilmiş göre olan bir koruma sistematik tedbirler international alınmadığında trade entering customs ve territories olası of bir acil durum / altındaki binaların gümrük öncelikle vergisinde de strüktürel zorunlu aşamalar açıdan olan tarh, afetle Like all karşılaşıldığında other taxes, compalsive can levels ve such mal as kaybı da fazla sağlıklı hale getirilmesi esas olmalıdır. İç ortam olmaktadır. Bununla birlikte kültür ve bilgi merkezlerinin Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk konfor koşulları to Kanunu Programı açısından hükümlerine Yüksek mevcut Lisans uygun Öğrencisi iç duvar olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ yüzeyleri ve zemin kaplamalarında vergisinden doğan koruma uyuşmazlıkların altına çözüm alındığında customs duties risk has a etmenleri different form daha from the da etkili olmak- tarafından Customs hazırlanan uzun Law. Resolution Yüksek süreli process Lisans çalışma of Tezinden saatleri de dikkate disputes over Gümrük türetilmiģtir. alınmış yüzeylere yapıya işlem sahiptir. yapılması Gümrük vergisi halinde, uyuşmazlıkları yurt tadır. have to Çalışan be resolved ve administratively istifade edenlerin the first bulundukları dışında örneklerinde Ancak sıklıkla idari aşamada rastlandığı çözümlenemeyen gibi bu solved ortamlarda administratively, işyerine legal action bağlı can be taken. koşullar nedeniyle binanın dönemine ait malzemenin en özgün iş Key kazası words: ve Custom, çevresel Custom etkenler Duties, Custom nedeniyle meydana Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes koşulları ile yapılıp Gümrük iyileştirmeye Uyuşmazlıkları gidilmesi bir gelmektedir. Bu amaçla iş sağlığı ve güvenliğini bir yönetim biçimi olarak ele almak, performansı ölçmek ve iyileştirmek tüm işletmelerin izlemesi gereken yoldur (Özdemir ve diğ., 2009: 32). seçenek olarak sunulabilir. Günümüz teknolojisi olan kimyasal yapıştırıcılar, duvar boyaları ve veya parke cilaları gibi ürünler istenilen en iyi sonucu veriyormuş gibi gözükse de hem aslına uygun restorasyon yaklaşımları ile uyuşmaması, hem de iç mekan konfor koşullarının isg açısından sağlanamaması açısından çok kritiktir. Yenilemeler Başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) işyerlerindeki mevcut bütün tehlikelerin belirlenerek risklerinin tanımlandığı risk değerlendirmeleri, 320

9 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) bu risklerin önceliklendirilmesi, önceliklendirilen AġAMADA ÇÖZÜM sistemleri ve tehlikeli malzeme 6 ler olmak üzere risklerin sürekli izleme (ölçüm ve gözlemsel üç kategoride toplanmıştır (FEMA, 20: -20) inceleme) suretiyle riskin maruziyet oranının CUSTOM DUTIES İnsan kaynaklı risk faktörü olan hatalı montaj ve belirlenmesi ile düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin tanımlanmasını içerir. Her aşamada Selin kurum KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 periyodik bakımının yapılmamasından kaynaklanan yapısal olmayan risklerden başka hatalı içi ve dışındaki uzmanlara 2 Celal Bayar Üniversitesi danışılarak Sosyal yapılan Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, depolama, DıĢ Ticaret hatalı Bölümü sergileme, taşıma riskleri 7 gibi sürekli iyileştirmelerle de en ideal İSG yönetimi personel kaynaklı riskler, ziyaretçi riskleri, hırsızlık, sağlanmalıdır. vandalizm riskleri, altyapı ve yangın risklerine sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir yönelik commodities quantity önlem almama and value. It gibi is are insan a kind of faktörüne dayalı türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan risklerde instrument in bulunmaktadır. addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan Personele an indirect tariff yönelik on expenditures, periyodik custom muayeneler duties yapılmalı, to foreign bu trade iş için arrive uygun at the custom. olan According personelin to seçilmesi olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, sağlanarak, duties are excluded akciğer from this semptomları law. Therefore, ve solunum gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun fonksiyonlarına regulated by customs yönelik law numbered muayeneler 58. yapılmalıdır created 8. Bina beginning kaynaklı with commodities hastalıklar subject to bina ile ilişkili ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, a systematization been Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 6 Like Patlayıcı, all other oksitleyici, taxes, compalsive çok kolay levels alevlenir, such as kolay alevlenir, tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret assessment, alevlenir, accrual çok and toksik, collecting toksik, are regulated zararlı, aşındırıcı, tahriş Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü edici, Customs Maliye alerjik, and Economy Anabilim kanserojen, Ministry Dalı Mali mutajen, according Hukuk üreme için toksik to Selin KILINÇ tarafından Customs ve hazırlanan çevre Law. için Resolution Yüksek tehlikeli process Lisans özelliklerden of Tezinden disputes over bir veya birkaçına Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs sahip duties madde has ve a different müstahzarları form from ifade the eder (Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, 993). Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 7 solved Avustralya administratively, Dandenong legal action şehri can be kütüphanelerinde taken. yapılan araştırmada çalışan yaralanmalarının çoğunlukla Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes elle taşıma ile ilgili olduğu, kütüphanede elle taşıma sorunlarını gidermek için prosedürel birçok değişikliğin yapıldığı belirtilmiştir. Personel, elle taşıma teknikleri konusunda eğitilmiş, kitapları taşıma teknikleri ile yanlış kaldırmanın zamanla omurga mekaniğine etkileri üzerine eğitimler verilmiştir (Brown,2008:8). 8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın işyerinde enfeksiyon hastalıklarına yol açabilecek patojenlere maruz kalan kişiler için bir mesleki tıbbi korunma programı sunan Meslek Hastalıkları rehberlerinde enfeksiyon riskine yol açabilecek patojenler açıklanmıştır. Aspergilloma riskine yönelik immünitesi kalıcı olarak Yapısal olmayan bileşenler açısından kültür ve bilgi merkezi yapısı ele alındığında okuma, (eğer varsa konferans salonu), idari bürolar ve depolama alanları ön plana çıkmaktadır. Öncelikle yaşam güvenliği ikincil olarak da objelerin güvenliği dikkate alınmalıdır. İyi sabitlenmemiş tavan elemanları, yangın, havalandırma ve ışıklandırma için kurulan kablolalama sistemleri vb. insan yaşamını tehdit etmekle beraber koleksiyonların da geri dönülmez hasarlarına neden olabilmektedir. Kitap / sergi dolaplarının içindekilerle devrilmesi, camların kırılması, tavan sistemlerinin çökmesi, duvarlarda sergilenen tablo gibi eserlerin yere düşmesi, yangın sistemlerinin yetersiz olması, yangına dayanıksız malzemenin kullanılması, düşen prekast beton paneller, hasara uğrayan duvar veya korkuluklar (merdiven ve giriş-çıkış kapılarında), duvar yüzeylerine monte edilen malzemenin düşmesi risklerden bazılarıdır. ABD Kaliforniya daki okullarda yapılan bir pilot projede okullardaki yapısal olmayan malzeme kaynaklı riskler öncelikli olarak yüksek kitaplıklar ve dosya dolapları, asılmış aydınlatma ve ağır tavan 32

10 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) hastalıklar (Building Related Illness) AġAMADA ve Hasta ÇÖZÜM riskleri en aza indirme stratejisi hayata geçirilmelidir. Öncelikli olarak merkezlerde bulunan Bina Sendromu (Sick Building Syndrome- SBS) olarak açığa çıkmaktadır. Tüm bina içi rahatsızlıkların nedenlerinin başında iç ortam hava insanların can güvenliklerine yönelik önlemler CUSTOM kalitesi DUTIES alınması gerekir. Onların binadan en kısa sürede YURTSEVER güvenli bir 3 şekilde tahliyelerine yönelik gelmektedir. İç ortam hava kalitesi günümüzde Selin KILINÇ 2, Hatice HVAC denilen ısıtma 2 Celal (heating), Bayar Üniversitesi soğutma Sosyal (cooling), Ens. Mali önlemler Hukuk Programı ile acil Yüksek durumu Lisans Öğrencisi sınırlandırıcı önlemler havalandırma (ventilating) ve iklimlendirme (air önceden alınmalıdır. Kültürel varlıklara yönelik conditioning) olan sistem endüstrisinin üzerinde kurtarma önceliklerinin belirlenmesi gereklidir. çalıştığı en önemli konulardan biridir. İç hava Hollanda daki Amerongen Kalesi için olası bir kalitesinin oluşturabileceği pek çok rahatsızlık yangının ardından yapılacak tahliyeye yönelik bulunmaktadır (Çilingiroğlu, 200:25). Tüm hazırlanan plan detaylı olarak ele alınmıştır. Plan bunlar da çalışanların iş performansını azaltıcı için yerel itfaiye yetkilileriyle irtibata geçilmiş, risk faktörleridir. yangın söndürme araç ve malzemelerinin tedarik edilmesi, su temini, periyodik tatbikatlar 7. KÜLTÜR VE BİLGİ MERKEZLERİNkonusunda işbirliğine gidilmiş, eğer 5 dakikalık, DE SAĞLIK GÜVENLİK RİSKLERİNE 5 dakikalık ve 30 dakikalık vakit varsa hangi YÖNELİK PLANLAMA: objelerin tahliye edileceğine dair tahliye öncelikli Kültür ve Bilgi Merkezlerindeki olağan faaliyet süreçlerinde olası bir acil duruma yönelik acil New York Eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi durum planlaması ve sağlık- güvenlik planlamasının önemi büyüktür. Bu merkezlerde etkili Kütüphanesine yönelik kurtarma planlarındaki önceliklendirmeye göre sırasıyla; nadir eserler, haritalar, rezerv kitaplar, yerel tarih kitapları, resmi belgeler, kitaplar, kurgusal kitaplar, peri- dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as planlar hazırlanmıştır. Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. bozulmuş olan kişiler kontamine toprak veya inşaaat molozu taşınması Anahtar veya Kelimeler: işlenmesinde, Gümrük, yıkım Gümrük işlerinde, Vergisi, Disputes geri dönüşüm endüstrisinde, kağıt tozu bulunan alanlarda (yazıcılar, arşivler) çalıştırılmamalıdır ifadeleri yer almıştır. Aspergillus fumigatus riskine yönelik arşivler, depolar, ambarlar ve kitap restorasyon atölyeleri nde bu riske karşı önlemler alınmasına dikkat çekilmiştir (ÇSGB Meslek Hastalıkları Rehberi, 20: ). Yine ÇSGB nin yayınladığı Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberinde; Kimyasal risk etmenlerinden Asbestoz maruziyetinin izolasyon, tesisat ve yıkım işleri nedeniyle kaynaklanabileceği belirtilmiştir (ÇSGB, 20:26) yodik yayınlar, günlük okuma odasındaki eserler, kataloglama masalarının kurtarılması yönünde strateji belirlenmiştir (www.library.cornell.edu). Yangın söndürme sistemlerinin tarihi kültür ve bilgi merkezi binalarının estetik ve mimari değerine en az etki edecek şekilde tasarlanmasına dikkat edilmelidir. 322

11 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) Aniden gelişen ve yıkıcı etkisi büyük olan AġAMADA afetlere ÇÖZÜM kat planlarının ve çıkış kapılarının önceden karşı hızla yanıt vermek için kurumlar tarafından belirlenmesi gerekir. Öncelikli kurtarılacak koleksiyonların bulunduğu alanlar belirlenip yazılı afet acil durum planlamasına önem verilmesi gerekir. Afet risklerinin azaltmasına için CUSTOM kültür DUTIES hale getirilmesi edilmelidir. Acil durum ekipleri ve bilgi merkezlerini olası bir afete dirençli Selin KILINÇ hale 2, Hatice ve kullanılacak YURTSEVER 3 alet ve ekipman hazır edilmelidir. getirecek hazırlıklı 2 olma, Celal Bayar zarar Üniversitesi azaltma, Sosyal müdahale Ens. Mali Planlar, Hukuk Programı İşyerlerinde Yüksek Lisans Acil Öğrencisi Durumlar Hakkında ve iyileştirme aşamalarına yönelik çalışmalar Yönetmelik 9 kapsamında kültür ve bilgi merkezi planlanmalı, senaryolar dahilinde bu planlar sürekli bünyesinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla iyileştirilerek en miktarı ideal veya plana değeri ulaşılmalıdır. üzerinden alınan, Bunun ekonomik, subject mücadele to customs which konularının is based on her those biri için uygun için öncelikle yapılması dış ticaret ve ekonomi gereken politikası kültür aracı ve olan bilgi bir vergi donanıma tariff that is a sahip foreign ve trade özel and economic eğitimli policy en az birer destek merkezi binasındaki dolaylı risklerin bir vergi türü belirlenmesidir. olan gümrük vergisi, Büyük ölçekli acil vergi durumlara türü olmadığından, ek olarak dış kurumların ticarete konu olan yönelik an indirect tatbikatların tariff on expenditures, yapılması custom duties sağlanarak eylem gelir ve elemanı fiscal functions. belirlenmelidir. Since they are not Bunların collected on kullanılmasına çatı sızıntı, haşere olmak istilası, üzere alınmaktadır. hırsızlık, Gümrük zehirlenme vergileri, Vergi planlarındaki to foreign trade arrive aksayan at the custom. yönlerin According tespiti to gereklidir. ve yangın gibi tehlikelere kanun kapsamı karşı dışında önceden tutulmuştur. Bu önlem nedenle, Acil duties durumlarda are excluded from irtibat this law. kurulacak Therefore, ilk yardım, gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are alması gereklidir. sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun kolluk regulated kuvvetleri, by customs law AFAD numbered Müdürlükleri, 58. İtfaiye Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak ve created diğer beginning Belediye with commodities Birimleri subject gibi to acil durum servislerinin Turkey and continuing irtibat kişileri with operation önceden sequence. tespit edilerek Acil durum planı işlemlerin bulunmayan sırasına kültür göre bir ve bilgi sistematik international trade entering customs territories of oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi merkezlerinin bir gümrük an önce vergisinde afete de karşı zorunlu kapasitelerini aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as koordinasyon sağlanmalıdır. Bu tür acil durum artıracak önlemler içeren planlar hazırlanması Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük eylem Enstitüsü planları Customs Maliye and Economy Anabilim yaşayan Ministry Dalı Mali süreçler according Hukuk olup, üzerinde envanterlerinde bulunan to Kanunu Programı hükümlerine Yüksek eserlerin Lisans uygun Öğrencisi sürdürülebilirliği açısından önem arz vergisinden etmektedir. doğan uyuşmazlıkların Bunun için çözüm customs duties has a different form from the olarak yürütülmektedir. Gümrük türetilmiģtir. düzeltme ve iyileştirmeler yapılmaması, rollerin süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir (görev process of ve other sorumluluklar) taxes. Customs duty belirlenmemesi disputes halinde okuma salonlarının yapıya ve sahiptir. depoların Gümrük da vergisi uygun uyuşmazlıkları hale have to be resolved administratively in the first öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. olası place. However, bir acil in durum the case of / disputes afet durumunda not being başarıya (duman, ısı sensörü, Ancak sprinkler- idari aşamada otomatik çözümlenemeyen şemsiyeleme, yangın söndürücü sistemlerin konuşlan- solved administratively, legal action can be taken. ulaşması da mümkün olmayabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes dırılması, acil durum ikaz butonları, acil durum Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital kayıt işaretlemeleri vb.) getirilmesi gerekir. Planların araçları ve malzemelerinin de gelişerek daha gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmalarında büyük veri depolama kapasitesine sahip olmaları neticesinde sayısallaştırılması da önem tüm çalışanların katılımı sağlanmalıdır. kazanmıştır. Korunma sorunları açısından büyük Deprem, yangın, su baskını gibi afetlerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere acil durum eylem planları hazırlanmalıdır. Acil çıkışları gösteren 9 8 Haziran 203 tarih ve 2868 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmeliğin. Maddesi. 323

12 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) risk taşıyan koleksiyonların dijital veri AġAMADA tabanında yedeklenerek korunması ile çok daha geniş uygun şekilde kapalı tutulması ve tesisatın sürekli ÇÖZÜM elektrik sigortaları ve kablo kanallarının kapakları kitlelerin faydalanması sağlanmıştır. Kültür ve bakımlı olmasına dikkat edilmesi, kabloların geçiş bilgi merkezlerinde yer alan nadir eserlerin CUSTOM / DUTIES güzergahında, herhangi bir mekanik etkiye maruz elyazmalarının sayısallaştırılması, kütüphanelerin Selin KILINÇ 2, Hatice kalarak YURTSEVER zarar görmelerini 3 engellemek için kanallar sürekli kullanımına 2 Celal bağlı Bayar hasarlarını Üniversitesi Sosyal da minimize Ens. Mali içerisine Hukuk Programı veya Yüksek kırılmaz Lisans malzemeden Öğrencisi oluşan kablo edecek bir yöntem olup, mevcut kitapların da kutularına yerleştirilmesi, yangın dolaplarının ve portatif yangın söndürücülerin önlerine, acil elektronik kitap olarak hizmete sunulması çalışanlar ve araştırmacılar açısından da kolaylıklar sağlayacaktır. durumlarda kolay ulaşılmalarını engelleyecek sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir şekilde commodities quantity depolama and yapılmaması value. It is are a kind sağlanmalıdır. of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve Toz fiscal kontrolünü functions. Since sağlamak they are not amacıyla collected on gelişen teknolojiden an indirect faydalanılmalı, tariff on expenditures, ortam custom ölçüm duties cihazlarıyla vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi izlenmeli, to foreign trade filtreli arrive at havalandırma the custom. According sistemleriyle to olası Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu toz the yayılımı second item of kontrol tax procedural altına law, alınmalı custom ve böylece gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 personelin procedures and meslek practises hastalığına of custom duties yakalanması are veya sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük eserlerin Through this tozların law, a systematization fiziksel yapısı has been ile bünyelerinde işlemlerin sırasına göre bir sistematik mikrobiyolojik international trade entering aktiviteye customs territories zemin of hazırlamaları gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, engellenmelidir. Like all other taxes, compalsive levels such as Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Özellikle by General Enstitüsü Maliye böylesi Directorate Anabilim binalarda of Customs as Dalı Mali yapımı a part of Hukuk sırasında asbest Customs and Economy Ministry according to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden maddesi kullanıldığı ve buna disputes bağlı over olarak tehlike Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir yaratabileceği process of other taxes. öngörülmelidir Customs duty disputes 0. Yapılarda genel öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. olarak place. However, ısı yalıtım in the case malzemesi of disputes not being olarak kullanılan Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. 0 Key Yapı words: İşlerinde Custom, İş Sağlığı Custom Duties, ve Güvenliği Custom Yönetmeliği nde Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes (Asbestle Çalışma 76 - Asbest içermesi muhtemel yapıların söküm, yıkım, tamir ve bakım işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur: a) Çalışmaya başlamadan önce, asbest içerebilecek malzemeleri belirlemek için bina veya tesis sahibinden de bilgi alınarak gerekli araştırma yapılır. b) Herhangi bir yapı veya malzemede asbest bulunduğu şüphesi veya bilgisi varsa çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması amacıyla 25//203 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.) hükmü bulunmaktadır. Bu tür binalarda deprem ve yangına karşı tedbirlerin öncelikli olarak alınması gerekir. Yangından önce alınması gereken önlemlerden: Çalışanlara yangın sebepleri, türleri, yangın söndürücüler ve yangın anıdan yapılması gerekenler konusunda eğitim verilmesi, işyeri için yangın durumunu da içeren acil durum eylem planı oluşturulması ve periyodik olarak 6 ayda bir yangın tatbikatı yapılması, arşiv malzemelerinin depolandığı alanlarda otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri kurulması, depolarda farklı malzemeler (kimyasal madde vs.) depolanmaması, duvarların yangın geciktirici ve toksik olmayan boya ile boyanması, özellikle elektrik panolarının yakın çevresine depolama yapılmaması, elektrik şebekesinde meydana gelen dalgalanmalar, elektrik panolarına giren hav ve tozların kısa devreye yol açması vs. sebepler kıvılcımlara neden olup yakında depolanan yanıcı maddenin tutuşmasına neden olduğundan bu dalgalanma ve kaçak akımların giderilmesi, kablo bağlantı kutuları, 32

13 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) asbest, yapı içinde her alanında görülebilmektedir. Günümüzde özellikle eski yapılar arasındaki etmemesi gerekir ve buna bağlı olarak tedbirler AġAMADA ÇÖZÜM kırılma ve parçalanma sonuncunda toz ihtiva kültürel varlık yapıları, bilgi merkezlerinde alınmalı ve önlemler sıkı izlenmelidir (Akboğa yapılacak her türlü restorasyon, bakım, CUSTOM onarım DUTIES ve diğ., 20). ve tadilat işlemi sırasında ortaya çıkan Selin atıkların KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 yönetiminde çalışanların 2 Celal Bayar asbest Üniversitesi tehlikesi Sosyal maruziyet riskini önlemlerin alınmamasından dolayı asbest maruziyetine sebebiyet veren uygulamalar Eski yapılarda yapılacak çalışmalarda çalışanların Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi artmaktadır. Özellikle bu tür işlemler sırasında OSHA 29 CFR Part adlı standartta, içeriğinde asbest ihtiva eden malzemeler nedeniyle iş güvenliği ve sağlığını tehdit etme derecelerine müdahalede kontrollü ve dikkatli davranılması, sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir göre commodities quantity dört gruba and ayrılmıştır. value. It is are a kind of Tablo. İş Sağlığını dolaylı bir vergi Ve Güvenliğini türü olan gümrük vergisi, Tehdit gelir Etme ve fiscal Derecelerine functions. Since Bağlı they are Olarak not collected Gruplandırma on Tehlike eşyanın gümrüğe Tehlike geldiği Derecelendirme anda bir defaya mahsus İşlemi are collected only once Yapı when Üzerinde commodities subject Çalışma Önceliği olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Grupları Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu the second item of tax procedural law, Kontrolü custom Asbest gümrük içeren vergilerinin çalışmalar usul ve uygulama içinde esasları tehlike 58 potansiyeli procedures and en practises Tadilat of esnasında custom duties müdahale are önceliğinde law en numbered öncelikli 58. kapsamda dikkatli yüksek sayılı Gümrük olan Kanunu nda sınıftır. Bu düzenlenmiştir. sınıf, asbest Bu kanun içeren regulated ısı yalıtım by customs sistemleri Bölgesine girişinden ve püskürtme başlayıp, veya eşyaya elle uygulanacak düzleştirilmiş created kaplama beginning with davranılmalı commodities ve subject önlemler to üst seviye malzemelerinin işlemlerin sırasına söküm göre işlemlerini bir sistematik kapsar. international trade entering alınmalıdır. customs territories of 2 Asbest gümrük içeren vergisinde esnek de zorunlu döşeme aşamalar ve çatı olan malzemelerinin tarh, Like all other sö-taxeskülmesi Yapılacak compalsive işler levels esnasında such kırılma ve Bakanlığı na işleminden bağlı ayrı oluşmaktadır. bir kuruluş niteliği Bu olan gruba örnek by General olarak Directorate ufalanma of Customs sonucu as a part tozuma of riski önlenmeli Ministry ve Dalı kontrollü Mali according Hukuk çalışma to önceliği asbest Gümrükler Bu çalıģma, içeren Genel zemin Celal Müdürlüğü Bayar ve Üniversitesi tavan tarafından, karolarını, Sosyal Gümrük dış cephe Enstitüsü Customs kaplamalarını, Maliye and Economy Anabilim Gümrük türetilmiģtir. çatı malzemelerini ve geçiş panelleri verilebilir. dikkate alınmalıdır. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the 3 yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved Kapalı administratively çalışma in alanlarında the first toplu korunma case of öncelikleri disputes not being ve kişisel korunma Asbest öncelikle ihtiva idari eden aşamada ya çözümlenmek da ettiği düşünülen zorundadır. malzemelerin place. However, in the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. bakım ve onarım işleridir. önlemleri alınması sağlanmalıdır. Çalışanların yapım, bakım ya da onarım işlemleri sırasında Gümrük oluşan Uyuşmazlıkları atık ya da molozların temizlemesi gibi nispeten yönetilebilir onaylı kuruluşlarla taki- Ortaya çıkan atıkların kontrollü ve Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes denetim altındaki çalışmalarıdır. bi yapılmalıdır. Asbestin özellikle iyi bir yalıtım malzemesi olmasından dolayı 980 öncesi yapılarda kullanılmıştır. Aşağıda yer alan tabloda yapılarda hangi alanlarda kullanıldığı belirtilmiştir: asbestos/ index.htm, 2009, Erişim tarihi:

14 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) Tablo 2. Yapı İçerisinde AġAMADA Asbestin ÇÖZÜM Kullanıldığı Düşünülen Alanlar Madde No ADMINISTRATIVE Yapı İçindeki SOLUTIONS Tehlikeli Ürün TO DISPUTES OVER Risk Önemi Yalıtım amaçlı püskürtme CUSTOM kaplamalar DUTIES Grup 2 Ara duvarlar Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Grup 2 3 Yangına dayanıklı yalıtım panelleri Grup 2 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Kazanlar, conta elemanları Grup 3 5 Özet: Kaloriferler Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising Grup 3 6 miktarı Yalıtım veya ceketleri, değeri üzerinden yangın alınan, battaniyeleri ekonomik, subject to customs which is based on those Grup 3 7 dış Asbestli ticaret ve ekonomi çimentodan politikası imal aracı edilmiş olan bir vergi ürünlertariff that is a foreign trade and economic policy Grup 2 8 dolaylı Kağıt bir ürünler, vergi türü olan eternit gümrük levhalar vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on Grup 2 9 Pissu boruları Grup 3 0 olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Derzler Grup 3 gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. sağlamakla yükümlüdür. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Yapılan işlemler esnasında asbest içerebilecek malzemelerin, restorasyon, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerini asbest söküm uzmanı nezaretinde ve asbest söküm uzmanı tarafından eğitim almış çalışanlarca yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Teknik önlemler alınmasına rağmen, havadaki asbest konsantrasyonunun sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0, lif/cm3 ü geçmemesini sağlar. Belirtilen sınır değeri aşabileceği söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma gibi belirli işlerde; çalışanların korunması için işveren, özellikle aşağıda belirtilen önlemleri alır. Uygun solunum sistemi koruyucusu ve diğer kişisel koruyucu donanım ile bunları kullanacak çalışanların ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ve kişisel koruyucuların kullanılmasını sağlar. Sınır değerin aşılması ihtimali olan yerlere uyarı levhalarının konulmasını sağlar Asbest veya asbestli malzemeden çıkan tozun, tesis veya çalışma alanı dışına yayılmasını önler. Belirtilen işlere başlamadan önce, alınacak önlemler hususunda çalışanlar veya temsilcilerini bilgilendirir ve onların görüşlerini alınmasını 8.TARTIŞMA VE SONUÇ Toplumsal bellek karakteristiğine sahip olmaları ve önemli bilgi birikimini geçmişten geleceğe taşımaları nedeniyle kültür ve bilgi merkezlerinin acil durum planlama çalışmalarından önce risk Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 203, md.7 326

15 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) değerlendirme çalışmaları mutlaka yapılmalıdır. AġAMADA ÇÖZÜM Risklerin giderilmesinde en büyük sorumluluk Çalışma genelinde de vurgulandığı üzere sağlık sahibi olan işverenler iş güvenliği uzmanları ve ve güvenlik planları da mutlaka hazırlanması ve iş yeri hekimleriyle birlikte koordineli çalışmalı, CUSTOM DUTIES uygulanması gereken planlardır. Ancak mevzuatta yine aynı koordinasyonun kütüphane, arşiv ve sağlık ve güvenlik planlarının sadece restorasyon Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER müze uzmanlarıyla 3 da birlikte disiplinlerarası bir 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi çalışmaları sırasında hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu planlama ve uygulama çalışmalarının 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, şekilde DıĢ Ticaret yapılması Bölümü sağlanmalıdır. Koleksiyonların kullanımı, taşınması, çoğaltılması, acil bir durum anında kurtarılmasına sadece restorasyonda değil her zaman geçerli olması için mevzuat değişikliğine gidilmelidir. yönelik talimatlar içeren idari prosedürler eksiksiz Sağlık ve güvenlik planlama çalışmaları acil durum planlama çalışmalarıyla desteklenmelidir. olmalıdır. Eserlerin iç ortam koşulları (sıcaklık, En basit derecedeki risk değerlendirme çalışmaları bağıl nem, toz, titreşim, hava kirliliği vb.) ideal olan kontrol listeleri ile dahi olsa risk analizleri değerlerde bulunmuyorsa, en uygun koşullara mutlaka yapılmalı ve bunların hemen akabinde getirilmesi için metodolojiler geliştirmelidir. düzenleyici önleyici sınırlandırıcı önlemlerin bir Özellikle sıcaklık ve bağıl nem dalgalanmalarının dikkatle izlenmelidir (spot analizler ve sabit paçası olan talimatlar hazırlanmalıdır. Yetersiz koşullarının bulunması durumunda bu koşulların ölçüm cihazları ile). Bu şekilde izleme sonucu iyileştirilmesi için stratejiler geliştirilmelidir. Bu getirilecek koruma önerileri ile kültür ve bilgi şekilde Kültür ve Bilgi Merkezlerine Yönelik merkezlerindeki koleksiyonların fiziksel, biyolojik Koruma Modeli (KVKM) uygulanmalıdır. ve mekanik bozulmaları minimize edilmelidir. dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Kültür ve bilgi merkezi binalarında gerek personel gerekse eserler üzerine olumsuz olarak etki edebilecek pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Yapılacak çalışmalarda ya personel (iş sağlığı ve güvenliği açısından) Kültür ve bilgi merkezlerindeki koleksiyonlar bütüncül bir yaklaşımla gerek can gerekse mal kaybına yol açabilecek bütün etmenlerin göz önünde bulundurulması gereklidir.risk değerlendirme ve zarar azaltma çalışmalarına tüm kültür ve bilgi merkezi personelinin ve idarecilerinin katılımı sağlanmalıdır. Kültür ve bilgi merkezi binalarındaki yapısal olmayan riskler olan rafların ve diğer mobilya aksamının ve dolayısıyla eserlerin devrilme riski, tavan malzemelerinin düşme riski, yangın riski, iklimlendirme cihazları ve kablolama, asma tavan, yangın söndürme boruları ve teçhizatları, sıhhi tesisat boruları ve aydınlatma sistemi bağlantıları nedeniyle boru ve kablo sistemlerinden kaynaklanan riskler değerlendirilmelidir. Yapısal olmayan yapı elemanlarının olası bir afette hasarı hem kendi hem de çevresinde bulunan insanlar 327

16 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) ve nesneler için tehdit oluşturacaktır. Bağlama AġAMADA ve ÇÖZÜM olmayan malzeme etkilerinden gerek çalışanlar montajdan kaynaklı risklerin önüne geçilmesi için / faydalanıcılar ile eserlerin etkilenmemesi için kültür ve bilgi merkezi binalarındaki tüm boru eğitim, periyodik kontrol çalışmalarına devam CUSTOM DUTIES sistemleri periyodik olarak gözden geçirilmelidir. edilmelidir. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Yangına yönelik dayanıklı ve yangına dirençli Çalışmada belirtilen güvenlik riskleri ile ilgili olarak acil 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi malzemenin seçimi önemlidir. 3 Celal Isı, Bayar duman Üniversitesi sen-salihlsörleri ile sprinkler sistemi gibi yangın algılayıcı hasarlar (yangın, deprem ve sel riskine yönelik MYO, DıĢ Ticaret durum Bölümü /afet riskler durumundaki fiziksel sistemlerin kurulması öncelikli ele alınması gereken önsezi ve izleme sistemlerinin kurulması vb.) ile konulardır. Kültür ve bilgi merkezi binalarındaki güvenlik zafiyeti nedeniyle çalınma, sabotaj gibi iklimlendirme, ısıtma ve jeneratör sistemlerinde risklere yönelik önlemler için (kameralar, hassas yangın ve deprem risklerine karşı ek önlemler koleksiyonlara erişimin kontrollü olması, güvenlik alınmalıdır. Yapıdaki potansiyel yangın kaynakları görevlilerinin istihdamı /koordinasyonu vb.) kısa, belirlenerek, eski elektrik tesisatı yenilenmelidir. orta ve uzun vadede stratejiler geliştirilmelidir. Bu konularda eğitim çalışmaları çalışanlar ile Bina kaynaklı oluşabilecek hastalıklar konusunda kültür ve bilgi merkezi kullanıcılarının farkındalık meslek hastalığı afişleri ve eğitim tüm çalışanlar, seviyelerinin artırılması sağlanmalıdır. okuyucu ve ziyaretçiler için uyarı levhaları ve afişler asılarak farkındalık oluşturulması sağlanmalıdır.hasta Bina Sendromu (HBS) etkileri AKBOĞA, Ö., BARADAN, S., (20). Asbestin konusunda çalışanlar uyarılmalı, HBS ne sebep İnşaat Sektöründeki Yeri ve Maruziyetin olabilecek risk faktörleri bertaraf edilmelidir. Önlenmesi, Türkiye Mühendislik Haberleri, Eserlerin restorasyonu veya temizlenmesi çalışmaları sırasında mutlaka kişisel koruyucular kullanılmalıdır. AKMAN, S., (200). Binaya uygun Beton Üretimi dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret KAYNAKLAR: assessment, accrual and collecting are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved 69-6/20-5 administratively, legal action can be taken. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Kültür ve bilgi merkezlerine yönelik afet hazırlık planı içinde öncelikle çalışanların kurtarılması, ardından okuma salonları ve depolardaki koleksiyonlar ile hizmet amaçlı kullanılan ekipman ve donanımın kurtarılması stratejileri belirlenmelidir. Zincirleme gelişebilecek acil durum ile insan kaynaklı tehlikeler sonucu oluşabilecek yapısal ve Seçiminde Kriterler,Yapı Malzemesi ve Deprem Semineri, TMMOB Mimarlar Odası, -5-6 Mart 200, İstanbul ANSARI, KHURSHID AKHTAR (2008). Preparation of Disaster Management Plan for Libraries, Archives and Museums, Pakistan Library & Information Science Journal 39(2) 328

17 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) BONFİL, J., (20). Su Yalıtımında AġAMADA Haksız ÇÖZÜM KUZUCUOĞLU, A., (20). Kültürel Miras Rekabet, (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Sektöründe Risk Transferi, akademik Bakış Derneği-İZODER,Sayı:6, Aralık, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, CUSTOM DUTIES 20. (http://www.izoder.org.tr/upload/dergiler/izolasyon-dunyasi-6.pdf Erişim Tarihi Enstitüsü, 3 Celalabat-Kırgızistan, Sayı:, 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER : 0.03.) Temmuz-Ağustos 20 BROWN, N., (2008). Occupational Health and türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument sf in addition to its economic, social and dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes Safety City of Greater Dandenong Libraries, Eco-Services, Ergonomics And OH&S, Volume 29, Issue 0 ÇİLİNGİROĞLU, S., (200). İç Hava Kalitesi, Tesisat Mühendisliği, Makine Mühendisleri Odası Yayını, Sayı: 5 Ocak-Şubat/200 ÇSGB (20). Meslek Hastalıkları Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), Ankara ÇSGB (20). Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP). FEMA (20). Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage: A Practical Guide, Federal Emergency Management Agency (FEMA E-7) HASOL, D., (2002). Agrega Maddesi, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,Yapı endüstri Merkezi Yayınları KÜÇÜKCAN, B,. (2008). Kütüphane Binaları: Deprem ve Diğer Afetlere Hazırlık. Bilgi ve Belge Araştırmaları, Cilt., Sayı., ODABAŞ, H., ODABAŞ, Y. (2007). Belge Yönetiminde Afet Planlaması, Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı , sf.25, 260. ÖZDEMİR Ş., TOPÇUOĞLU H., (2009). İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ölçümü ve İzleme. Mühendis ve Makine, 50 Sayı:592 STOVEL, H., (998). Case Study: Evacuation Plan, Amerongen Castle, Netherlands, Risk Preparedness: A Management Manuel for World Cultural Heritage, ICCROM, Roma KANUN VE YÖNETMELİKLER 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIK- LARINI KORUMA KANUNU (983)., 23 Temmuz 983 tarih ve 83 sayılı Resmî Gazete 5226 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VAR- LIKLARINI KORUMA KANUNU İLE 329

18 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVEN- LİĞİ YÖNETMELİĞİ (203) tarihli ve sayılı Resmî Gazete ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK İNTERNET KAYNAKLARI AġAMADA ÇÖZÜM YAPILMASI HAKKINDA KANUN (200). ADMINISTRATIVE SOLUTIONS (http://www.muze.isbank.com.tr/muze_binasi. TO DISPUTES OVER Kabul Tarihi : CUSTOM DUTIES asp Erişim Tarihi : ) 633 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Selin KILINÇ 2, Hatice (http://archive.alia.org.au/incite/2008/v29.0.pdf YURTSEVER 3 KANUNU (20). 30 Haziran 20 tarih ve 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Ens. Mali Hukuk Erişim Programı Tarihi Yüksek : Lisans ). Öğrencisi sayılı Resmî Gazete <http://www.library.cornell.edu/preservation/ ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE librarypreservation/mee/management/sal- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK, (203). 25 Ocak 203 tarih ve sayılı Resmî Gazete https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_ document?p_id=0862&p_table=standards, İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAK- KINDA YÖNETMELİK (203)., 8 Haziran 203 tarih ve 2868 sayılı Resmi Gazete sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir commodities quantity vageprioritychecklist.html> and value. It is are a kind of dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign Erişim trade arrive Tarihi at the : custom..03. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Disputes TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ (993). Temmuz 993 tarih ve 263 sayılı Resmî Gazete Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 330

19 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) AġAMADA ÇÖZÜM CUSTOM DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 EXTENDED ABSTRACT 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi The cultural assets under protection by laws in the world and our country can be received serious damage, important part of them can not be able to re-restoration or completely demolished due to existing risks and emergency situations/disasters. However, employees who carry out protection task of cultural and information centers collections are injured or loss of their lives. Therefore, taking measures relating to occupational health and safety issues is becoming essential in the institutions which have information and documentation center characteristic. Measures provided by the health and safety plans which are prepared during the restoration works, should be applied during normal activities of the institution. The purpose of the health and safety plans, to realize studies under the health and safety conditions and to determine the measures to be taken. However, cultural assets suffer losses due to adverse factors such as urbanization, vandalism, natural disasters, unconvenient conditions which do not meet the specifications in the workplaces. This negative risk factors should be pre-determined and developed with scenarios in the plan (emergency plans, health and safety plans, etc.).the scope of this study, it is evaluated that identification of hazards for buildings, employees and collections in the culture and information centers, conducting risk assessments that may occur due to these hazards, carrying out for improvement work due to reduction / elimination of identified risks, with the continuous review (with cycles of PDCA: Plan, Do, Check, Act) to revise the plans and this method has been evaluated as a model for all culture and information centers. Purpose: In dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes the study, to identificate of potential hazard sources of the culture and information centers, to do risk assessments and emergency plans to be made based on these risks. To prepare emergency planning which required in cultural and information centers, to take preventive and restrictive measures for the both employees and collections in order to ensure their safety have been purpose of study. Method: In the study, Cultural Heritage Protection Model (CHPM) is developed based on building, staff and collections scales risk assessments and contingency plans, in this wise it is purposed that minimize the hazards or completely eliminate before converting the risks. Conclusions and Re- 33

20 Beşeri ve Sayı: Yıl: Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Sayı: Yıl: JEL CODE: Z0-Z ID:286 K:3 (ISO (MARKA Belge No: PATENT 879 & NO: ISO TRADEMARK) (/0397--GE-730) commendations: The cultural and information AġAMADA centers ÇÖZÜM have a characteristic a collective memory of society and have important role of transferring important knowledge from the past to the future. Therefore, risk assessment studies should be carried out before the emergency planning. As stressed in general of the study, health and safety CUSTOM plan is essential DUTIES to prepare and to implement. However, it is emphasized in the legislation, health Selin and KILINÇ safety 2, Hatice plan YURTSEVER should be 3 prepared only during restoration works. This planning 2 Celal Bayar and implementation Üniversitesi Sosyal should Ens. Mali be Hukuk valid Programı for any Yüksek kind Lisans of Öğrencisi works, not only in the restoration works, that is why legislation changes should be planned. Health and safety planning activities should be supported with emergency planning studies. Risk analysis must be done even with the checklists that the most simple degree of risk assessment studies, and after this immediately instructions should be prepared as a part of preventive and restrictive precautions. Strategies should be developed in case of insufficient conditions due to improve these conditions. In this way, Cultural Heritage Protection Model (CHPM) should be applied. There are many risk factors in the cultural and information centers which will be affected on staff and collections negatively. As a holistic approach all risk factors that can lead to the loss of life and property should be considered for works on staff (in terms of occupational health and safety) and collections which are existed in the culture and information centers. All staff and managers must be participated risk assessment and mitigation studies which are carried out in the cultural and information centers. The employers who have greatest responsibility of the elimination of risks, should work in coordination with workplace safety professionals and workplace doctors, and also should carried out interdisciplinary studies with library, archive and museum professionals. dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 58 procedures and practises of custom duties are sayılı Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanun regulated by customs law numbered 58. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Like all other taxes, compalsive levels such as Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken. Disputes Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 332

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1 INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ THE HAZARD FACTORS IN TERMS OF HEALTH- SECURITY

Detaylı

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 1

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN

Detaylı

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VIEWS OF THE TURKISH PEOPLE LIVING IN EURDOPE ON TURKEY S EUROPEAN UNİON MEMBERSHIP PROCESS Murat KORKMAZ,

Detaylı

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ÇANAKKALE KENTİ KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF CULTURAL LANDSCAPE

Detaylı

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TOPLUMSAL YAŞAM MEMNUNİYETİ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE ÜZERİNDE ETKİLİ MEDYANIN OLAN ROLÜ SOSYODEMOGRAFİK BİLEŞENLER ÜZERİNE BİR ANALİZ THE

Detaylı

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES SPORDA TOPLUMSAL ŞİDDET CİNSİYET VE SALDIRGANLIĞI EŞİTSİZLİĞİNDE

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 1 THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIA IN PREVENTION OF CHILD ABUSE AND SEXUAL ABUSE

MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 1 THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIA IN PREVENTION OF CHILD ABUSE AND SEXUAL ABUSE ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ÇOCUK TOPLUMSAL İSTİSMARI CİNSİYET VE CİNSEL EŞİTSİZLİĞİNDE İSTİSMARIN MEDYANIN ÖNLENMESİNDE ROLÜ MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ THE ROLE

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science April / May / June Spring ISSN: Print 247-468 Online 247-5385 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler

Kimyasal Maddeler. Tehlikeli Kimyasal Maddeler. Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimyasal Maddeler Tehlikeli Kimyasal Maddeler Patlayıcı, alevlenebilir, kanserojen, tahriş edici v.b gibi maddeler Kimya sanayinin faaliyet alanı doğal maddelerin kimyasal yapısını değiştirerek diğer endüstrilerde

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ VE GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI. Dr.İnş.Müh.Nuran DANIŞMAN

YAPI MALZEMELERİ VE GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI. Dr.İnş.Müh.Nuran DANIŞMAN YAPI MALZEMELERİ VE GÜVENLİ ÜRÜN KAVRAMI Dr.İnş.Müh.Nuran DANIŞMAN GÜVENLİ ÜRÜN? Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan temel gerekler

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Selim ATAK Çevre Mühendisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak 1 Biyosidal ürünlerin etiketlenmesi Yönetmeliğin «Etiketleme»

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu.

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu. Bugünlerde TESK tarafından hükümete gönderilen önerilerden biri de, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren 4 yıl sonraya

Detaylı

Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tehlike İletişimi Görevimiz Tehlike Serap SÜZÜK Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı 3. KLİMUD Kongresi, 19-22 Kasım 2015, Antalya Laboratuvar Güvenliği Eğitim Modülünden alınmıştır Tehlike İletişiminin 2 Yönü

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

ACİL DURUM PLANLAMASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNEMİ

ACİL DURUM PLANLAMASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNEMİ ACİL DURUM PLANLAMASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU alpaslan.kuzucuoglu@yeniyuzyil.edu.tr alpaslan.kuzucuoglu@ibb.gov.tr RİSK DEĞERLENDİRMESİ KAVRAMI İşyerinde risk değerlendirmesi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Sayfa GÜVENLİ OKULLAR... 1 Giriş... 1 Güvenli Okulların Bileşenleri... 3 Acil Durumlarda Okullar... 8 Okulların Acil Durum Yönetimine İlişkin Araştırmalar... 10 Okullarımızda Acil Durum

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

MİRAÇ N. KARAKOÇ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AFET TIBBI DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİSİ

MİRAÇ N. KARAKOÇ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AFET TIBBI DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİSİ MİRAÇ N. KARAKOÇ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AFET TIBBI DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİSİ * *Bu çalışma, bir doğal afet veya savaş sonucu ortaya çıkacak kitlesel yaralanma durumunda

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 July / August

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ

KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ DERS 2 DOÇ. DR. CENGİZ ÇETİN KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA VE ONARIMI CONSERVATİON

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER Yıldız OSGB olarak; iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer deneyimli personellerinizle iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı